Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

 • Accueil
 • Accès à la justice dans le domaine environnemental

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia - Fínsko

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


 1. Ústavné základy
 2. Súdnictvo
 3. Prístup k informáciám
 4. Prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti
 5. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu
 6. Iné prostriedky prístupu k spravodlivosti
 7. Aktívna legitimácia
 8. Právne zastúpenie
 9. Dôkazy
 10. Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania
 11. O trovách
 12. Mechanizmy finančnej pomoci
 13. Včasnosť
 14. Ďalšie otázky
 15. Postavenie cudzincov
 16. Cezhraničné prípady

I. Ústavné základy

Fínska ústava (731/1999), ktorá bola vo svojej súčasnej podobe prijatá v roku 2000, priznáva v oddiele 20 základné právo na životné prostredie. V tomto oddiele sa stanovuje, že:

 • Za prírodu a jej biodiverzitu, životné prostredie a národné dedičstvo sú zodpovední všetci.
 • Orgány verejnej moci sa usilujú zaručiť každému právo na zdravé životné prostredie a pre každého možnosť ovplyvňovať rozhodnutia, ktoré sa týkajú životného prostredia.

Prístup k spravodlivosti sa upravuje v § 21 s názvom „Ochrana podľa práva“. Tento oddiel zaručuje každému právo, aby sa jeho/jej prípad riešil zodpovedajúcim spôsobom a bezodkladne právne príslušným súdom alebo iným orgánom, ako aj aby rozhodnutie týkajúce sa jeho/jej práva alebo povinnosti preskúmal súd alebo iný nezávislý orgán pre výkon spravodlivosti.

Zatiaľ čo sa ústavný dohľad uskutočňuje v prvom rade prostredníctvom posudzovania návrhov právnych predpisov zo strany parlamentného Výboru pre ústavné právo, ústavné právo sa tiež môže vymáhať súdnou cestou. Ak by bolo v prípade prejednávania veci pred súdom uplatňovanie zákona v evidentnom rozpore s ústavou, kladie súd dôraz na ustanovenia v ústave. Právo na životné prostredie sa niekoľkokrát uplatnilo v judikatúre Najvyššieho správneho súdu, často vo výklade ustanovení o práve na odvolanie. Uplatniteľnosť medzinárodných dohôd je na druhej strane založená na ich vykonávaní vo vnútroštátnom práve. V zverejnenej judikatúre sa raz použil Aarhuský dohovor s cieľom napraviť nezrovnalosť v prípade práva mimovládnych organizácií na odvolanie prostredníctvom širšieho výkladu uplatniteľného vnútroštátneho práva.

II súdnictva

Fínsky súdny systém sa rozdeľuje na dve nezávislé sústavy súdov: všeobecné súdy a správne súdy.

Sústava všeobecného súdu má tri úrovne:

 • Okresné súdy
 • Odvolacie súdy
 • Najvyšší súd

Sústava administratívneho súdu má dve úrovne:

 • krajské správne súdy
 • Najvyšší správny súd

Všeobecné súdy riešia občianskoprávne a trestnoprávne veci, zatiaľ čo správne súdy rozhodujú najmä o odvolaniach proti úradným rozhodnutiam. Okrem toho existuje viacero špeciálnych súdov (napr. obchodný súd, poisťovací súd a pracovný súd), ako aj odvolacie senáty pôsobiace v rámci jednej (alebo oboch) sústav.

Keďže o záležitostiach životného prostredia vo všeobecnosti rozhodujú verejné orgány, končia aj spory týkajúce sa životného prostredia zvyčajne na správnych súdoch. Existuje však niekoľko dôležitých výnimiek, konkrétne veci týkajúce sa nehnuteľností a vecného bremena, v prípade ktorých sa odvolania podávajú na špecializované pozemkové súdy, ktoré fungujú ako doplnkové súdy pri viacerých okresných súdoch. Okrem toho sa všeobecné súdy zaoberajú vecami týkajúcimi sa mimozmluvnej zodpovednosti v oblasti životného prostredia a trestnými vecami.

V rámci systému správneho súdnictva bola hlavná časť všetkých vecí týkajúcich sa životného prostredia centralizovaná do jedného z regionálnych správnych súdov, t. j. správny súd vo Vaasa. Tento súd sa zaoberá všetkými prípadmi spadajúcimi pod zákon o ochrane životného prostredia (zákon 86/2000) a zákon o vode (587/2011), ktoré tvoria približne jednu štvrtinu prípadov týkajúcich sa životného prostredia na správnych súdoch v celej krajine. Zvyšné prípady týkajúce sa životného prostredia, ako napríklad tie, ktoré sa zaoberajú ochranou prírody, pôdnou extrakciou a ťažbou, ako aj plánovaním využívania pôdy a budov rieši regionálne príslušný správny súd. Okrem toho sa odvolacie senáty pre oblasť podnikania na vidieku (maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd) zaoberajú niektorými odvolaniami týkajúcimi sa poľnohospodárstva, lesníctva, poľovníctva a rybolovu. Celkovo zákon jasne vymedzuje zemepisné a predmetné jurisdikcie príslušných súdov v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia, a hoci sa môžu objaviť hraničné prípady, možnosť účelového výberu jurisdikcie neexistuje.

Vo všeobecnosti sa môžu rozhodnutia orgánov napadnúť podaním správneho odvolania na krajský správny súd, ako sa to stanovuje v zákone o správnom súdnom konaní (zákon 586/1996). Výnimkou z tohto pravidla je, že voči rozhodnutiam miestnych orgánov v rámci právomocí stanovených ich miestnou samosprávou sa možno odvolať formou samosprávneho odvolania, ktoré predstavuje druhú základnú kategóriu odvolaní. Hoci sú rozhodnutia v oblasti životného prostredia zvyčajne predmetom správneho odvolania, existuje niekoľko podstatných výnimiek (napr. miestne územné plánovanie, technické požiadavky na stavby a miestne predpisy týkajúce sa životného prostredia, ako aj pôdna extrakcia a povolenia na ťažbu), ktoré sa skúmajú na základe samosprávneho odvolania.

V zákone sa stanovuje právomoc pri rozhodovaní o tom, aký druh odvolania možno proti rozhodnutiu podať. Základný rozdiel medzi týmito dvoma postupmi je v tom, že samosprávne odvolanie je k dispozícii všetkým poslancom obce, zatiaľ čo správne odvolanie sa zvyčajne obmedzuje na strany, ktoré sú priamo dotknuté týmto rozhodnutím. Na druhej strane majú správne súdy širšie možnosti preskúmania v prípade správneho odvolania ako samosprávneho odvolania. Lehota na všeobecné odvolanie je tridsať dní od oznámenia rozhodnutia. Správne súdne konania sa väčšinou uskutočňujú písomne prostredníctvom písomných vyhlásení od orgánov, odvolateľov a ostatných účastníkov konania. Právny zástupca nie je povinný a v zákone o správnom súdnom konaní sa nestanovuje veľa formálnych požiadaviek týkajúcich sa odvolania alebo iných etáp konania.

Proti rozhodnutiu správneho súdu sa možno odvolať na najvyšší správny súd. V závislosti od témy, ako aj od výsledku konania správneho súdu, sa možno proti uzneseniu odvolať (v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia, napr. využívanie pôdy a stavebné povolenia, podrobnosti plánu rozhodnutia), ale všeobecným pravidlom je, že Najvyšší správny súd rozhoduje o všetkých prípadoch, ktoré mu boli predložené. Proti rozhodnutiam ministerstiev a vlády (napríklad povolenia na vyvlastnenie) sa dá vo všeobecnosti odvolať priamo na Najvyšší správny súd. Okrem bežného odvolania existujú určité konkrétne nápravné opatrenia, ako napr. súkromnoprávne konanie (hallintoriita, förvaltningstvistemål) materiálno daňové odvolanie (perustevalitus grundbesvär), ktoré nie obzvlášť relevantné najmä so zreteľom na environmentálnu spravodlivosť. Okrem toho sa v zákone o správnom súdnom konaní stanovujú tri spôsoby mimoriadneho odvolania:

 • procedurálna sťažnosť (kantelu, klagan), ktorú možno podať na krajský správny súd v odvolacej lehote šiestich mesiacov
 • Obnova uplynula lehoty (menetetyn, palauttaminen återställande av försutten määräajan fatalietid), ktoré sa podáva na Najvyšší správny súd
 • zrušenie (purku, återbrytande), ktoré sa podáva na Najvyšší správny súd.

Toto správne odvolanie predstavuje opravný prostriedok, čo znamená, že Súd prvého stupňa má právomoc zmeniť napadnuté rozhodnutie. V zásade sú právomoci súdu týkajúce sa opätovného posúdenia dotknutej veci pomerne rozsiahle, ale v tejto súvislosti sa uplatňuje zdržanlivosť. Zmeny sa zvyčajne ponechávajú na situácie, kedy by napadnuté rozhodnutie ako také bolo nezákonné, zrušeniu a obnoveniu správneho konania však možno predísť obmedzenou zmenou, ktorá tak slúži všeobecnému procesu hospodárskych úvah. V záležitostiach životného prostredia zahŕňa úprava sporných podmienok povolenia typické využitie tejto možnosti opravy. Na druhej strane, samosprávne odvolanie má kasačnú povahu, čo znamená, že súd môže rozhodnutie orgánu potvrdiť alebo zrušiť. Zákon však zvyčajne stanovuje výnimky z tohto pravidla v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia, čím sa správnemu súdu umožňuje uskutočniť obmedzené zmeny aj v takýchto prípadoch (napr. v záležitostiach týkajúcich sa povolení na pôdnu extrakciu).

V zákone o správnom súdnom konaní sa vyžaduje, aby žiadateľ uviedol dôvody napadnutia rozhodnutia, ale je na správnom súde, aby určil právne predpisy na základe ktorých preskúma zákonnosť rozhodnutia. Pri posudzovaní správnych odvolaní sú povinnosti správneho súdu pomerne široké a preskúmanie nie je obmedzené na to, čo sa výslovne uvádza v odvolaní. Pri riešení samosprávnych odvolaní je však na druhej strane súd striktne viazaný na dôvody protiprávnosti, na ktoré sa dovoláva odvolateľ. V konaniach týkajúcich sa samosprávneho odvolania sa musia tieto dôvody uviesť v rámci odvolacej lehoty, zatiaľ čo postup správneho odvolania poskytuje väčší priestor na doplnenie svojho odvolania počas konania.

So zreteľom na preskúmanie skutočností sa v zákone o správnom súdnom konaní stanovuje, že súd môže z vlastnej iniciatívy získať dôkazy, pokiaľ je nestrannosť a spravodlivosť konania a povaha veci vyžadujú. Súd môže napríklad požiadať o konkrétne dôkazy, získať znalecké posudky alebo strán dohodnú ústneho vypočutia alebo preskúmania s cieľom zistiť skutkový stav konkrétneho prípadu.

Konania všeobecného súdu sa riadia rôznymi a do určitej miery podrobnejšími procesnými predpismi, a to najmä súdnym poriadkom (SP, 4/1734 a jeho početnými zmenami) a trestným zákonom (TZ, 689/1997). Konania sú prevažne ústne a povinnosti strán týkajúce sa dovolávania na skutočnosti a preukazovania skutkového stavu sú vo všeobecnosti výraznejšie, ako v prípade konaní správneho súdu. Voči rozhodnutiu okresného súdu sa možno odvolať na odvolací súd, ale úplné preskúmanie odvolania si vyžaduje kvalifikovaný záujem (dostatočný občiansky nárok alebo dostatočná výška trestu) alebo prípadne poskytnutie osobitného voľna na ďalšie konanie. Napadnutie rozhodnutia odvolacieho súdu si vyžaduje povolenie na odvolanie od Najvyššieho súdu, ktorý je primárnou inštanciou pre precedensy v judikatúre (na rozdiel od Najvyššieho správneho súdu). Za určitých podmienok je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu priamo na Najvyššom súde, a určité mimoriadne opravné prostriedky má tiež k dispozícii aj Všeobecný súd.

Okrem uvedeného sa musia spomenúť aj autonómne Alandské ostrovy. Tento vyšší územný celok je oprávnený prijímať svoje vlastné právne predpisy v mnohých oblastiach vrátane záležitostí týkajúcich sa životného prostredia tak, ako sa to stanovuje v zákone o autonómii Alandských ostrovov (1144/1991). V iných oblastiach, ako je napríklad systém súdov a konaní, sa tento územný celok aj naďalej riadi predovšetkým vnútroštátnymi právnymi predpismi, čo znamená, že sa v súdnych konaniach uplatňujú uvedené vnútroštátne právne predpisy. Ostrovy majú všeobecný súd, ako aj administratívny súd, ktoré pôsobia v rámci príslušných vnútroštátnych hierarchií. Avšak proti rozhodnutiam prijatým regionálnou vládou sa odvoláva priamo na Najvyššom správnom súde. Okrem toho sa centralizácia súdnych preskúmaní predtým opísaných záležitostí týkajúcich životného prostredia nevzťahuje na životné prostredie na Alandských ostrovoch t. j. takýmito záležitosťami sa zoberá správny súd Alandských ostrovov.

III prípady týkajúce sa prístupu k informáciám

Prístup k informáciám o životnom prostredí je všeobecne upravený zákonom o zverejňovaní činností štátnej správy (621/1999), podľa ktorého sú úradné dokumenty verejné, pokiaľ sa to výslovne nestanovuje inak.

V prípadoch, keď úradník alebo zamestnanec odmietne na žiadosť poskytnúť informácie:

 • Je povinný uviesť dôvody tohto zamietnutia, ako aj poskytnúť pokyny ako postupovať v tejto záležitosti,
 • Po takomto zamietnutí sa môže žiadosť o prístup znova predložiť rovnakému orgánu, aby ju mohol preskúmať formou správneho rozhodnutia,
 • V zákone sa vyžaduje, aby sa posúdenie žiadosti o prístup k informáciám a povolenie prístupu poskytlo okamžite, v každom prípade najneskôr do dvoch týždňov od podania žiadosti (štyri týždne v prípade mimoriadne náročných žiadostí).

Ak je konečné rozhodnutie orgánu negatívne, možno ho napadnúť prostredníctvom správneho odvolania na krajskom správnom súde tak, ako sa to uvádza v predchádzajúcom oddiele. Odvolania proti rozhodnutiam určitých orgánov sa podávajú priamo Najvyššiemu správnemu súdu. Podobne ako pri rozhodnutí akéhokoľvek orgánu musí aj takéto zamietavé rozhodnutie podľa zákona o správnom súdnom konaní zahŕňať pokyny týkajúce sa odvolaní, v ktorých sa uvádza, kde a v akej lehote možno podať odvolanie a aké sú ďalšie požiadavky pre napadnutie rozhodnutia.

Správny súd má spravidla prístup k celému administratívnemu spisu napadnutého rozhodnutia, ako aj možnosť vyžiadať si od príslušného orgánu ďalšie informácie. To znamená, že informácie, ktorých sprístupnenie je predmetom sporu, sa obvykle predkladajú súdu, aby preskúmal platnosť dôvodov, na základe ktorých sa prístup zamietol. V rámci prieskumu rozhodnutia príslušného orgánu je súd, pokiaľ dospeje k odlišnému záveru, oprávnený zaručiť odvolateľovi prístup k požadovanému dokumentu.

V zákone sa v súčasnosti nevymedzujú plne účinné opravné prostriedky v prípadoch, keď orgán, ktorý uchováva požadované informácie odkladá plnenie žiadosti o prístup; o takejto právnej úprave sa však uvažuje. V súčasnosti je možné obrátiť sa na súd iba v prípade, že existuje rozhodnutie o zamietnutí, ktoré je možné napadnúť, pretože v prípade samotnej nečinnosti príslušného orgánu nemajú správne súdy právomoc zasahovať (pozri ďalej v oddiele XIII). Je však možné podať správnu sťažnosť adresovanú orgánu dohľadu alebo ombudsmanovi, avšak tieto dozorné subjekty zvyčajne nemajú právomoc prinútiť nečinný orgán k činnosti v konkrétnych záležitostiach.

Pokiaľ ide o pokiaľ ide o regionálnu správu Alandských ostrovov, prístup k informáciám upravujú regionálne právne predpisy (Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, 1977: 72). Aj keď neobsahujú také podrobné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o informácie, príslušný postup podľa týchto právnych predpisov zodpovedá postupu, ktorý bol uvedený vyššie. To isté platí aj pre napadnutie rozhodnutia o zamietnutí formou odvolania; s tou výnimkou, že súdnemu preskúmaniu v niektorých prípadoch predchádza žiadosť o správne preskúmanie, ktoré uskutočňuje regionálna štátna správa. Ako bolo uvedené vyššie, odvolania proti rozhodnutiam regionálnej štátnej správy sa podávajú priamo Najvyššiemu správnemu súdu.

IV prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti

Všeobecné správne konanie

Postup v administratívnych záležitostiach vo všeobecnosti upravuje zákon o správnom konaní (zákon 434/2003), ktorý obsahuje ustanovenia o základných zásadách dobrej správy a o postupe uplatniteľnom v administratívnych záležitostiach. V záležitostiach životného prostredia sa postupuje podľa zákona o správnom konaní, pokiaľ sa to v hmotnom práve nestanovuje inak. Aj v takom prípade sa však uvedené ustanovenia aj zásady uvedené v zákone o správnom konaní navzájom dopĺňajú. Inými slovami, o správnom konaní sa stanovuje všeobecný postup, ktorý sa následne prispôsobených konkrétnym miestam rozličnými inými právnymi predpismi. Takéto prispôsobené postupy potom platia pre mnohé typy záležitostí v oblasti životného prostredia. Ako príklad konaní, ktoré sa do značnej miery upravili odchylne od zákona o správnom konaní, sa môže uviesť vydávanie povolení v oblasti životného prostredia a územné plánovanie podľa zákona o využívaní pozemkov a o výstavbe (132/1999). Okrem svojich vlastných regionálnych hmotne-právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia sa správa Alandských ostrovov riadi regionálnym zákonom, ktorý upravuje správne konanie (förvaltningslag för landskapet Åland, 2008: 9). Všeobecné správne konanie podľa regionálneho zákona úzko zodpovedá postupu podľa štátnych právnych predpisov.

Správne konanie nezahŕňa všeobecnú fázu vnútorného preskúmania, t. j. preskúmania zo strany rozhodujúceho orgánu alebo nadriadeného správneho orgánu. V hmotnom práve sa však môžu stanoviť takéto postupy administratívneho preskúmania. Pokiaľ sa stanoví postup preskúmania, nemožno ho obísť podaním odvolania priamo súdu. V zákone o využívaní pozemkov a o výstavbe sa napríklad stanovuje, že v prípade, že v danej veci rozhodol podriadený úradník na základe delegovanej právomoci, je pred súdnym konaním nutné podať žiadosť o nápravu obecnému orgánu dohľadu. Lehota na podanie žiadosti o administratívne preskúmanie je obvykle kratšia ako v prípade odvolacieho konania a príslušný orgán môže takisto dostať príkaz, aby uprednostnil spracovanie tejto žiadosti. Spravidla platí, že právo napadnúť rozhodnutie vyplývajúce z preskúmania formou odvolania pred súdom majú iba subjekty, ktoré podali žiadosť o správne preskúmanie, a to s výnimkou prípadov, kedy na základe tejto žiadosti dôjde k zmene pôvodného rozhodnutia.

Správny súd je príslušný na preskúmanie tak procesnej, ako aj materiálnej zákonnosti správnych rozhodnutí, a s výnimkou samosprávneho odvolania (pozri oddiel II) nie je prísne viazaný na tvrdenia výslovne uvedené v odvolaní. V prípade potreby posúdi súd platnosť materiálnych a technických zistení, na ktorých bolo rozhodnutie založené. Súd môže na základe vlastného uváženia spochybniť odborné znalosti daného orgánu a nezávisle prehodnotiť skutkové okolnosti prípadu alebo ich dôsledky pre danú vec. Ako je uvedené vyššie, prostriedky, ktoré má súd k dispozícii na plnenie svojich záväzkov z preskúmania, zahŕňajú napríklad preskúmanie miesta alebo vypočutie odborníkov, ktorí sú v danej veci nezávislí.

O územnom plánovaní

Rozhodnutia o schválení územných plánov obcí (miestne hlavné alebo podrobné plány) je podľa zákona o využívaní pozemkov a o výstavbe možné napadnúť na základe samosprávneho odvolania podaného krajskému správnemu súdu. Okrem priamo dotknutých strán majú právo podať odvolanie všetci obyvatelia danej obce. To zahŕňa aj registrované združenia so sídlom v obci. Okrem toho majú právo podať odvolanie aj akékoľvek iné registrované miestne alebo regionálne organizácie v prípade, že sa daná záležitosť týka oblasti ich činnosti.

Naopak, odvolania proti regionálnym plánom, ktoré ratifikuje Ministerstvo životného prostredia, sa podávajú priamo Najvyššiemu správnemu súdu. Okrem vyššie uvedených subjektov majú právo na odvolanie voči rozhodnutiam o schválení regionálnych plánov aj organizácie s celoštátnou pôsobnosťou, a to na základe konkrétnych dôvodov, ktoré sa stanovujú v zákone. Vzhľadom na to, že sa rozhodnutia týkajúce sa plánovania preskúmavajú na základe samosprávneho odvolania, sa súdne preskúmanie obmedzuje striktne na dôvody nezákonnosti, ktoré uvádza navrhovateľ. Ako výnimku z kasačnej povahy samosprávneho odvolania obsahuje zákon o využívaní pozemkov a o výstavbe ustanovenia, ktoré súdu umožňujú uskutočňovať na základe stanovených podmienok drobné zmeny plánu. V ostatných ohľadoch sa konanie zhoduje so všeobecnou úpravou podľa zákona o správnom súdnom konaní.

Alandské ostrovy majú svoj vlastný regionálny zákon upravujúci plánovanie a výstavbu (Plan- och bygglag för landskapet Åland, 2008: 102). Regionálny právny predpis stanovuje dve úrovne plánov: miestne hlavné alebo podrobné plány. Podobne ako plány podľa zákona o využívaní pozemkov a o výstavbe schvaľuje aj tieto plány obec a je možné ich napadnúť na základe samosprávneho odvolania podaného správnemu súdu Alandských ostrovov. Okrem priamo dotknutých strán a obyvateľov obce majú právo podať odvolanie takisto o rganizácie zaregistrované v danom regióne, pokiaľ sa záležitosť týka oblasti ich činnosti.

Environmentálne povolenia

Právomoc udeľovať povolenia podľa zákona o ochrane životného prostredia pre činnosti, ktoré môžu viesť k znečisteniu životného prostredia (environmentálne povolenia), sa rozdeľuje medzi štyri regionálne agentúry štátnej správy (agentúra RSA; AVI, RFV) a samosprávne orgány pre životné prostredie. Povoľovací režim zahŕňa činnosti od útulkov pre zvieratá až po veľké priemyselné zariadenia a povolení sa môžu takisto prepojiť s povoleniami podľa zákona o vode. Rozhodnutia o povoleniach môžu byť predmetom administratívnych odvolaní podaných správnemu súdu vo Vaasa, ktorý má podľa zákona o ochrane životného prostredia celoštátnu právomoc v otázkach týkajúcich sa odvolaní. Výnimku z tohto pravidla sú autonómny Alandské ostrovy, ktoré majú svoje vlastné právne predpisy o ochrane životného prostredia. Rozhodnutia o povoleniach podľa týchto regionálnych právnych predpisov prijíma orgán pre ochranu životného prostredia a zdravia (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet) a na základe odvolania ich preskúmava správny súd Alandských ostrovov.

Okrem regulácie udeľovania správnych povolení obsahuje zákon o ochrane životného prostredia takisto osobitné ustanovenia týkajúce sa súdnych konaní. Právo na odvolanie je o niečo širšie ako v prípade štandardných ustanovení v zákone o správnom súdnom konaní, a prináleží osobám, ktorých práva alebo záujmy môžu byť v tejto veci dotknuté. Právo na odvolanie prináleží tiež registrovaným združeniam alebo nadáciám, ktorých účelom je podporovať ochranu životného prostredia, zdravia alebo prírody či všeobecne príjemného životného prostredia a ktorých oblasť činnosti sa týka predmetného dosahu na životné prostredie. Okrem toho majú niektoré orgány právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým podľa zákona o ochrane životného prostredia. Účasť na správnom povoľovacom konaní nie je nevyhnutnou podmienkou legitimácie v súdnom konaní, ale povoľujúci orgán je okrem ďalších požiadaviek na poskytovanie a uverejňovanie rozhodnutí o povolení povinný vydať osobitné oznámenie o svojom rozhodnutí každému subjektu, ktorý podal v priebehu tohto procesu námietku počas postupu alebo ktorý si vyžiadal takéto oznámenie.

Počiatočné fázy súdneho konania týkajúce sa prípadov odvolaní podľa zákona o ochrane životného prostredia sa odlišujú od všeobecného postupu odvolania:

 • Odvolanie sa predkladá orgánu, ktorý vydal rozhodnutie o povolení, a nie súdu,
 • Tento orgán následne vydá verejné oznámenie o podaných odvolaniach a samostatne upozorní dotknuté strany a orgány s cieľom umožniť im predložiť reakcie,
 • Až potom sa kompletný spis predloží správnemu súdu vo Vaasa.

Ďalšou funkciou charakteristickou pre súdne konania v prípadoch, ktoré sa riadia zákonom o ochrane životného prostredia, je možnosť, aby súd alebo jeho časti mohli vykonávať na inšpekcie na mieste, t. j. jednoduchšia forma obhliadky.

Kompetencie a povinnosti súdu z hľadiska preskúmania sú rovnaké ako u iných odvolaní v správnych záležitostiach. Preskúmaniu podlieha tak procesná aj vecná zákonnosť napadnutého rozhodnutia, ako aj príslušné materiálne a technické zistenia. V záujme zaistenia dostatočnej odbornej znalosti súdu však správny súd vo Vaasa menuje za svojich plnohodnotných členov množstvo špecializovaných sudcov, ktorí majú technické alebo prírodovedecké vzdelanie, nie však právnické vzdelanie. O záležitostiach, ktoré upravuje zákon o ochrane životného prostredia alebo zákon o vode, nerozhoduje vo všeobecnosti senát zložený z troch sudcov s právnickým vzdelaním, ale dvaja členovia súdu s právnickým vzdelaním a jeden vyššie uvedený odborník. Vzhľadom na to, že na Alandských ostrovoch neplatí ani vnútroštátny zákon o ochrane životného prostredia, ani súvisiaca špecializácia súdov, vybavujú sa príslušné odvolania týkajúce sa povolení v súlade s bežným postupom správneho súdu na alandskom správnom súde.

Proti rozhodnutiu správny súd vo Vaasa sa možno ďalej odvolať bežným spôsobom na Najvyšší správny súd. Táto najvyššia súdna inštancia takisto zamestnáva sudcov s technickým a prírodovedeckým vzdelaním, ktorí sú menovaní na čiastočný úväzok. Títo odborníci sa takisto podieľajú na rozhodovaní o dovolaniach proti rozhodnutiam alandského správneho súdu o záležitostiach týkajúcich sa prípadov ochrany životného prostredia a vody. Stojí za zmienku, že príslušní špecializovaní členovia súdu, ktorí pôsobia na čiastočný úväzok, sa tiež podieľajú na rozhodovaní o niektorých ďalších typoch odvolaní, ktoré sa týkajú napríklad ochrany detí, ústavnej liečby a patentov.

Podľa všeobecného pravidla platného vo všetkých správnych súdnych konaniach, ktoré sa vzťahuje aj na záležitosti týkajúce sa environmentálnych povolení, sa môžu správne rozhodnutia vykonávať až po vyčerpaní všetkých prostriedkov a po uplynutí všetkých lehôt na napadnutie rozhodnutia prostredníctvom odvolania. Preto odvolanie voči rozhodnutiu o environmentálnom povolení spravidla pozastaví začatie schvaľovanej činnosti rozhodnutia odvolacieho súdu v danej veci. Správny orgán môže ako výnimku z tohto odkladného účinku za určitých podmienok vydať uznesenie o predbežnej vykonateľnosti bez ohľadu na výsledok odvolania, a to buď spolu s rozhodnutím o povolení alebo krátko po jeho vydaní prostredníctvom samostatného rozhodnutia. Súd má právomoc takéto uznesenie preskúmať a pozastaviť výkon rozhodnutia. Tento systém súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania je podrobnejšie opísaný v ďalšom texte (oddiel X).

Postup posudzovania vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment, EIA) sa riadi zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon č, 468/1994) a doplnkovou vyhláškou vlády (713/2006). Vyhláška zahŕňa zoznam činností (prahových hodnôt), pre ktoré je posudzovanie vplyvov na životné prostredie povinné. Príslušný štátny orgán je navyše oprávnený rozhodovať o tom, či je posudzovanie vplyvov na životné prostredie povinné v prípade iných činností (zisťovanie). Vo väčšine prípadov je týmto štátnym orgánom je regionálne centrum pre hospodársky rozvoj, dopravu a životné prostredie (ETE-centre; ELY-keskus, NTM-central).

V prípadoch, kedy je rozhodnutie o zisťovaní pozitívne, t. j. vyžaduje sa posúdenie:

 • Toto rozhodnutie môže developer/prevádzkovateľ napadnúť odvolaním na krajský správny súd,
 • Po bežnom správnom odvolacom konaní podľa zákona o správnom súdnom konaní nasleduje súdne preskúmanie tak, ako to bolo popísané v predchádzajúcom kontexte.

V prípadoch, kedy je rozhodnutie o zisťovaní negatívne:

 • Rozhodnutie možno napadnúť až v neskoršej fáze v súvislosti s konečným povolením alebo iným rozhodnutím o povolení v danej veci,
 • Procesné podmienky vrátane práva na odvolanie sú stanovené tým, ako možno toto rozhodnutie o povolení napadnúť.

Napríklad rozhodnutie nevyžadovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie a územný plán možno napadnúť, ak je plán schválený, a to prostredníctvom samosprávneho odvolania na krajský správny súd, zatiaľ čo podobné negatívne rozhodnutie pred napadnúť environmentálne povolenie sa spolu s povolením prostredníctvom správneho odvolania na správny súd vo Vaasa.

V tomto bode je možné preskúmať súlad rozhodnutia o zisťovaní tak s hmotným, ako aj procesným právom a aj to, či sa právomoc súdu uskutočniť zisťovanie vzťahuje na rozhodnutie o povolení. Proti predbežným vyhláseniam vydaným koordinačným orgánom vo fáze stanovovania rozsahu alebo v záverečných fázach posudzovania sa nedá odvolať samostatne. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie namiesto toho stanovuje, že proti konečnému rozhodnutiu o udelení povolenia sa môžu namietať základné nedostatky posúdenia, ktoré opäť zahŕňajú tak hmotné, ako aj procesné nedostatky. Ak je to potrebné, súd môže overiť platnosť sporných zistení o vplyvoch na životné prostredie. Účasť na posudzovaní vplyvov na životné prostredie nie je formálnou podmienkou napadnutia rozhodnutia o udelení povolení ani posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré mu predchádzalo. Skutočnosť, že posúdenie bolo jednoducho zanedbané možno uplatniť podobným spôsobom, čo v súlade s ustálenou judikatúrou znamená, že správny súd má právomoc preskúmať potrebu preveriť, či posúdenie vplyvov na životné prostredie bolo vydané rozhodnutie alebo nie za predpokladu, že zistil skutočnosti potrebné na vyriešenie tejto otázky.

Vykonanie a odklad vykonateľnosti sa riadia postupom na rozhodnutia o udelení povolenia. V zákone o vplyvoch na životné prostredie sa okrem toho stanovuje, že ak si realizácia projektu nevyžaduje povolenie alebo iné rozhodnutie o udelení povolenia a začala sa bez potrebného posúdenia EIA, je príslušný regionálny správny orgán oprávnený nariadiť pozastavenie realizácie až dovtedy, kým sa neuskutoční posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Postup posudzovania vplyvov na životné prostredie sa na Alandských ostrovoch riadi regionálnym zákonom (Landskapslag om miljökonsekvensbedömning, 2006: 82) a vyhláškou (Landskapsförordning om miljökonsekvensbedömning, 2006: 86). Na rozdiel od štátneho postupu neexistuje žiaden samostatný orgán zodpovedný za zisťovanie t. j. pokiaľ nie je nutnosť vykonania EIA stanovená priamo v zákone, rozhoduje o tejto otázke správny orgán príslušný podľa pôvodného povolenia. Prostriedky umožňujúce napadnúť rozhodovanie v rámci EIA a dovolávať sa na nesprávnosť posúdenia EIA zodpovedajú tomu, čo bolo uvedené vyššie. Odvolania sa podávajú na správny súd Alandských ostrovoch alebo na Najvyšší správny súd v závislosti od súhlasu sprá vneho orgánu, ktorého rozhodnutie o povolené bolo napadnuté.

V. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu

Pri presadzovaní environmentálnej zodpovednosti voči súkromným subjektom je pre fyzickú osobu spravidla najprístupnejším prostriedkom žiadosť o prijatie opatrení na presadzovania práva. Súkromné presadzovanie verejného práva nie je možné, t. j. súkromné osoby nemôžu hnať pred súd iné súkromné osoby za porušenie environmentálnej zodpovednosti voči verejnosti.

Presadzovanie súkromnej environmentálnej zodpovednosti však možné je. Náhradu škody vyplývajúcej z poškodzovania životného prostredia, ako je sú napríklad poškodenie majetku alebo zdravia, úrazy alebo finančná strata je možné vymáhať na všeobecnom súde. Tento druh súkromných škôd sa upravuje v osobitnom zákone o náhrade škôd za poškodenie životného prostredia (737/1994), ktorý je doplnený všeobecným zákonom o mimozmluvnej zodpovednosti (412/1974). Prvý so spomenutých zákonov sa takisto týka nákladov na opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť poškodeniu životného prostredia, ktoré hrozia osobe vykonávajúcej tieto opatrenia, ako aj opatrení na obnovu poškodeného životného prostredia. To znamená, že je možné požiadať o súdne rozhodnutie týkajúce sa nákladov na obnovu vlastného majetku priamo proti zodpovednej strane bez toho, aby sa požiadalo o rozhodnutie o odstránenie škody alebo podobné rozhodnutie od orgánov verejnej moci. Súkromné osoby sa inak nemôžu, až na zriedkavé výnimky, domáhať náhrady škody spôsobenej vo verejnom záujme vo vzťahu k životnému prostrediu. Určité činnosti a situácie, ako je napríklad zaťaženie životného prostredia v dôsledku ťažby alebo znečistenia vody schválené povolením, podliehajú osobitne regulovaným kompenzačným postupom, ktoré sú upravené odlišne ako právne predpisy týkajúce sa všeobecná zodpovednosti za škodu. Obvykle sa nemožno domáhať príkazu zdržať sa určitého konania proti prevádzkovateľom priamo na súde; V takejto súvislosti je nutné obrátiť sa na príslušný orgán dohľadu.

V podstate rovnaké možnosti sú k dispozícii aj vo vzťahu k na nárokom voči orgánom verejnej moci: Pre získanie súdneho rozhodnutia nariaďujúceho orgánu verejnej moci, aby prijal určité opatrenia, musí spravidla existovať prvostupňové rozhodnutie tohto orgánu. Iba na základe preskúmania tohto rozhodnutia je správny súd oprávnený konštatovať, že sú opatrenia na presadzovanie opodstatnené. Vyššie uvedené informácie o prostriedku nápravy v súvislosti s nečinnosťou tohto orgánu platí aj v tomto prípade (pozri aj oddiel XIII). Sťažnosti podaný na štátne orgány dohľadu sú podrobnejšie opísané ďalej (oddiel VI). Na druhej strane, náhrada škôd spôsobených výkonom verejnej moci sa môže za určitých podmienok uplatniť priamo na Všeobecnom súde na základe zákona o mimozmluvnej zodpovednosti. Ak sú nároky namierené napríklad proti štátu alebo obci vo funkcii prevádzkovateľa, platia samozrejme rovnaké postupy zodpovednosti ako pre súkromných prevádzkovateľov.

Pokiaľ ide o presadzovanie prostredníctvom žiadosti podanej príslušnému orgánu dohľadu, je príslušný orgán, na ktorý je potrebné sa obrátiť, spravidla špecifikovaný v platnom hmotnom práve alebo v prípade miestnych orgánov v komunálnych predpisoch vydaných na základe tohto zákona. Preto napríklad v zákone o ochrane životného prostredia uvádza príslušný štátny orgán dohľadu a zároveň sa vyžaduje, aby obec určila ako miestny orgán dohľadu jeden zo svojich výborov. Na štátnej úrovni je príslušným orgánom dohľadu v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia spravidla tzv. ETE-centrum.

V hmotnom práve sa vymedzujú právomoci orgánu dohľadu v oblasti vykonávacích právomocí, t. j. právomocí tohto orgánu použiť správny nátlaku voči subjektom, ktoré porušujú ustanovenia zákona. V závislosti od konkrétneho prípadu to môže napríklad znamenať pokyny na dodržiavanie podmienok povolenia alebo zabránenie či nápravu škôd na životnom prostredí, prípadne zrušenie povolenia. V zásade sa na tento orgán môže so žiadosťou o prijatie takýchto opatrení na presadzovanie zo strany orgánu dohľadu obrátiť každý, hoci niektoré zákony týkajúce sa životného prostredia obsahujú zvláštne ustanovenia o takomto nároku. Postup, ktorý sa tu popisuje, sa okrem iných foriem správneho presadzovania práva vzťahuje predovšetkým na vymáhanie plnenia povinností spadajúcich pod režim smernice o environmentálnej zodpovednosti, ktorá je sčasti transponovaná zákonom o náprave niektorých škôd na životnom prostredí (383/2009).

Bez ohľadu na to, či sa konanie o občianskoprávnej zodpovednosti alebo iné záležitosti, ktoré si vyžadujú dohľad alebo presadzovanie, začalo na základe súkromnej žiadosti alebo na základe vlastnej iniciatívy daného orgánu, sa môže konečné rozhodnutie vo veci zvyčajne napadnúť formou odvolania obvyklým spôsobom. To znamená, že napríklad rozhodnutie, ktoré prevádzkovateľovi nariaďuje nápravu situácie kvalifikovanej ako porušenie podmienok povolenia, môže napadnúť dotyčný prevádzkovateľ, zatiaľ čo rozhodnutie nevyžadovať od prevádzkovateľa zavedenie určitých opatrení môže napadnúť zúčastnená tretia strana (napr. mimovládna organizácia, ktorá požiadala o prijatie opatrenia). Právo na odvolanie sa ako zvyčajne riadi upravujú platnými hmotnoprávnymi predpismi. Právo na odvolanie proti rozhodnutiu týkajúcemu sa prostriedkov presadzovania je spravidla obmedzenejšie ako v zodpovedajúcich záležitostiach týkajúcich sa schválenia povolenia, avšak zďaleka nejde iba o tento prípad. Vo väčšine prípadov majú právo podať odvolanie minimálne susedia a mimovládne organizácie. Za zmienku stojí, že skutočnosť, že orgán dohľadu rozhodol o žiadosti o prijatí opatrenia automaticky neoprávňuje osobu, ktorá túto záležitosť iniciovala, t. j. podala predmetnú žiadosť, aby dané rozhodnutie napadla pred súdom.

Pokiaľ ide o Alandské ostrovy, vnútroštátne právo týkajúce sa občianskoprávnych deliktov sa uplatňuje aj v tejto autonómnej oblasti. Zásady pre podanie žiadosti o prijatie opatrení sú takisto v súlade s popísanými pravidlami. Hlavnými orgánmi dohľadu na Alandských ostrovoch sú Alandský úrad ochrany životného prostredia, regionálna štátna správa a orgány obecného stavebného dohľadu.

VI iné prostriedky prístupu k spravodlivosti

Ako už bolo uvedené, okrem priameho napadnutia správnych rozhodnutí existuje možnosť podať správnu sťažnosť. Sťažnosti možno podať podľa situácie buď obecným alebo štátnym orgánom dohľadu, prípadne tiež dvom najvyšším orgánom dohľadu.

Tieto dva najvyššie orgány dohľadu nad dodržiavaním riadneho uplatňovania právnych predpisov a osvedčených správnych postupov zo strany orgánov verejnej moci a úradníkov s dôrazom na základné a ľudské práva predstavujú parlamentný obmudsman a minister spravodlivosti. Právomoci týchto najvyšších orgánov dohľadu sú až na menšie rozdiely takmer rovnaké a vzťahujú sa tiež na orgány autonómnych Alandských ostrovov. Orgány dohľadu predkladajú svoje stanovisko k sťažnostiam, ktoré im boli doručené, a sú tiež oprávnené vydávať oficiálne pokarhania, ako aj začať trestné stíhanie nezákonného konania. Orgány dohľadu tiež môžu začať vyšetrovanie z vlastného podnetu. Treba spomenúť, že najvyššie orgány dohľadu majú právomoc preskúmať činnosti súdov a súdnych úradníkov, čo si prirodzene vyžaduje starostlivé posúdenie s ohľadom na rozdelenie právomocí a nezávislosť súdov. Orgány dohľadu nemajú právomoc prinútiť orgány alebo úradníkov, aby konali v jednotlivých veciach, rušiť alebo meniť rozhodnutia či samostatne podávať odvolania.

Existuje tiež niekoľko špecializovaných orgánov dohľadu s celoštátnou právomocou, ako napríklad ombudsman pre ochranu údajov, ombudsman pre záležitosti spotrebiteľov a ombudsmana pre menšiny, ale pre záležitosti týkajúce sa výlučne životného prostredia takýto úrad neexistuje. Namiesto toho možno podávať správne sťažnosti miestnym alebo regionálnym správnym orgánom, ktoré plnia funkciu dohľadu, ako je napríklad nadriadený miestny orgán, spomínané ETE-centrum alebo RSA-agentúra.

Okrem toho majú orgány dohľadu alebo iné orgány často právo napadnúť rozhodovanie týkajúce sa životného prostredia rovnakým spôsobom ako súkromné subjekty. Toto právo orgánov na odvolanie v záležitostiach životného prostredia sa spravidla priznáva ETE-centru. Oznámenie sporného rozhodnutia takémuto orgánu môže viesť k tomu, že daný orgán využije svoje právo toto rozhodnutie napadnúť, neexistujú však žiadne prostriedky, ktoré by mohli určitý orgán prinútiť, aby uplatnil svoje právo podať odvolanie.

V súvislsoti s trestným konaním je verejný prokurátor povinný sa na požiadanie zaoberať súkromným nárokom na náhradu škody v mene poškodenej osoby. Táto pomoc sa poskytuje bezplatne a prokurátor môže takúto žiadosť odmietnuť iba v prípade, ak je nárok zjavne nepodložený alebo ak by jeho uplatnenie mohlo značne sťažiť trestné stíhanie v danej veci. Poškodené strany tiež majú aj sekundárne právo trestného stíhania. Inými slovami, ak sa v trestnej veci prokuratúr rozhodne nezačať trestné stíhanie, poškodená strana má právo vzniesť obvinenie z daného trestného činu a predložiť daný prípad na rozhodnutie súdu.

Na vnútroštátnej úrovni existuje viacero prokurátorov, ktorí sa špecializujú na záležitosti týkajúce sa životného prostredia, ktorým možno na základe zvláštneho príkazu prideľovať prípady mimo ich zvyčajnej jurisdikcie.

Aktívna legitimácia VII

Aktívna legitimácia

Správne konanie

Súdne konanie

Jednotlivci

Povinnosť vypočuť účastníkov konania v priebehu správneho konania sa zvyčajne riadi platnými predpismi hmotného práva (inak správnym poriadkom); Ostatné subjekty sa môžu zapojiť prostredníctvom verejnej konzultácie.

Právo na odvolanie priamo dotknutých strán, ako aj ostatných subjektov, pokiaľ sa to stanovuje v platných predpisoch hmotného práva; všetci členovia obce v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje samosprávne odvolanie.

MVO

Až na niekoľko výnimiek nie sú stanovené žiadne osobitné ustanovenia legitimácie v priebehu správneho konania, t. j. mimovládne organizácie sa môžu vo všeobecnosti zapojiť prostredníctvom verejnej konzultácie.

Vo väčšine významných záležitostí, týkajúcich sa životného prostredia, sa právo na odvolanie stanovuje v hmotnom práve, ktoré je tiež do určitej miery doplnené judikatúrou. MVO musia byť registrované a zvyčajne sú stanovené určité požiadavky týkajúce sa ich oblasti pôsobnosti (geografické/registračné účely).

Iné právnické osoby

Iné súkromné právnické osoby majú zvyčajne účastnícke práva podľa rovnakých pravidiel ako fyzické osoby.

Iné súkromné právnické osoby majú zvyčajne právo na odvolanie podľa rovnakých pravidiel ako fyzické osoby.

Ad hoc skupiny

Účasť na základe verejnej konzultácie; inak podľa spôsobilosti fyzických osôb, ktoré tvoria túto skupinu.

Nie, t. j. iba podľa spôsobilosti fyzických osôb, ktoré tvoria túto skupinu.

Zahraničné MVO

Práva na účasť na cezhraničnom posudzovaní vplyvov na životné prostredie; V zmluvách o hraniciach a iných dohodách sa môžu stanoviť práva v iných postupoch.

Právo na odvolanie v súlade s bežné ustanoveniami, t. j. zvyčajne na základe oblasti pôsobnosti s prihliadnutím na možné záväzky vyplývajúce z zmlúv o hraniciach alebo iných zmlúv.

Iné subjekty [1]#_ftn1

V platnom hmotnom práve sa môže stanoviť, že pred rozhodovaním je danú záležitosť nutné konzultovať so štátnymi orgánmi, obcami alebo miestnymi orgánmi.

Štátne orgány, obce, ako aj miestne orgány môžu mať právo odvolať sa podľa platných právnych predpisov alebo na základe zákona o správnom súdnom konaní.

Popis v uvedenej tabuľke predstavuje iba hrubé zovšeobecnenie. Ustanovenia o účastníckych právach a legitimácii tak v správnom, ako aj odvolacom konaní sa líšia v závislosti od platného hmotného a/alebo procesného práva.

Hmotné právo zvyčajne stanovuje, kto má byť v priebehu správneho konania osobitne notifikovaný a/alebo vypočutý, ako aj to, či sa pred rozhodovaním bude konať určitý typ širšej verejnej konzultácie. Ak tento postup nie je vyslovene upravený inak, riadi sa všeobecnými ustanoveniami zákona o správnom konaní. V zákone o správnom konaní sa legitimácia v danej záležitosti osobe, ktorej práva, záujmy alebo povinnosti sú touto záležitosťou ovplyvnené, a vyžaduje, aby bol takýto účastník konania vypočutý predtým, ako sa prijme rozhodnutie o danej záležitosti. Okrem toho sa v zákone o správnom konaní vyžaduje, aby tento orgán poskytol aj ďalším subjektom možnosť podieľať sa na záležitostiach, ktoré môžu významne ovplyvniť životné a pracovné podmienky aj iných subjektov ako účastníkov konania. Vo väčšine prípadov stanovuje hmotné právo týkajúce sa životného prostredia širšiu legitimáciu a/alebo konzultáciu. V záležitostiach týkajúcich sa environmentálneho povolenia predpisuje napríklad zákon o ochrane životného prostredia legitimáciu (právo byť osobitne vypočutý) všetkých subjektov, ktorých práva, záujmy alebo povinnosti môžu byť danou záležitosťou ovplyvnené, a ostatným dáva možnosť vyjadriť svoj názor v rámci všeobecnej verejnej konzultácie (písomne). Mimovládne organizácie zvyčajne nemajú vo svojom správnom konaní legitimáciu, čo znamená, že sa spravidla môžu zúčastniť na verejných konzultáciách v prípade, že sú tieto konzultácie súčasťou daného postupu.

Ako sa už uviedlo, zákon o správnom súdnom konaní stanovuje všeobecné právo odvolať sa proti správnym rozhodnutiam. Toto právo prináleží každej osobe, ktorej je rozhodnutie určené, alebo ktorej právo, povinnosti alebo záujmy sú týmto rozhodnutím priamo dotknuté. Hmotnoprávne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia však často zahŕňajú ďalšie ustanovenia, ktoré zvyčajne stanovujú širšie právo na odvolanie. Napríklad v zákone o ochrane životného prostredia sa stanovuje všeobecné právo na odvolanie pre všetky osoby, ktorých práva alebo záujmy môžu byť danou záležitosťou dotknuté, zatiaľ čo v zákone o využívaní pozemkov a o výstavbe sa stanovuje podrobnejší rámec práva na odvolanie proti rôznym typom stavebných povolení a povolení na využívanie pôdy, ktoré upravuje. Okrem toho rozhodnutia, ktoré podliehajú samosprávnemu odvolaniu, ako napr. rozhodnutie o územnom plánovaní, môžu byť napadnuté ktorýmkoľvek príslušníkom obce, t. j. akoukoľvek fyzickou osobou, spoločnosťou atď. so sídlom v danej obci, ako aj kýmkoľvek, kto vlastní alebo obýva nehnuteľnosť v danej obci.

Mimovládne organizácie majú právo na odvolanie proti väčšine typov rozhodnutí, avšak nie proti všetkým. Okrem toho judikatúra stanovuje ešte ďalšie právo na odvolanie aj v takých záležitostiach, kde nebolo výslovne stanovené zákonom. Aby mali právo odvolať sa, musia byť mimovládne organizácie zapísané v obchodnom registri. Platné hmotného právo navyše zvyčajne zahŕňa požiadavky týkajúce sa zemepisnej a/alebo hmotnej oblasti pôsobnosti danej organizácie. V zákone o ochrane životného prostredia sa tak napríklad priznáva právo na odvolanie tiež registrovaným združeniam alebo nadáciám, ktorých účelom je podporovať ochranu životného prostredia, zdravia alebo prírody či všeobecne príjemného životného prostredia a ktorých oblasť činnosti sa týka predmetného dosahu na životné prostredie. V prípadoch, v ktorých nie je spojenie medzi účelom mimovládnej organizácie a napadnutím rozhodnutia očividné, ako je to napríklad v prípade rôznych združení obyvateľov alebo obcí, je zvyčajne pri posudzovaní práva na odvolanie nutné riadiť sa stanovami danej organizácie. Neexistujú žiadne požiadavky týkajúce sa doby trvania jej činnosti alebo počtu členov.

Keď je zriadené právo odvolania však odvolateľky, mimovládnych organizácií alebo jednotlivcov, nie sú vo všeobecnosti obmedzené možnosti domáhať sa zníženia hodnoty svojich práv alebo záujmov, ale naopak majú možnosť namietať proti rozhodnutiu z dôvodov verejného záujmu a. Zúčastnená súkromná strana teda nemôže napadnúť napríklad povolenie na ťažbu na základe toho, že to ohrozuje biotop chráneného druhu.

Ako už bolo spomenuté, zákon o ochrane životného prostredia upravuje verejné oznámenie/konzultáciu takisto v prípade odvolacieho súdneho konania (pozri oddiel IV). Ďalšie súdne konania v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia takúto fázu nemajú, a upravujú preto iba vypočutia priamo dotknutých strán. Mimovládne organizácie a ďalší členovia verejnosti, ktorí predmetné rozhodnutie nenapadli, majú preto len pomerne obmedzenú možnosť zúčastniť sa tohto konania. Existuje však určitá judikatúra, ktorá legitimáciu pred súdom týkajúcu sa týchto osôb/subjektov, ktoré nepodali odvolanie, prepája s ich účasťou na správnom konaní.

Okrem samosprávneho odvolania neexistuje actio popularis týkajúce sa prístupu k súdu. Je však potrebné vziať do úvahy možnosť požiadať o prijatie opatrenia zo strany orgánu dohľadu (pozri oddiel V). Legitimácia sa v záležitostiach IPPC riadi zákonom o ochrane životného prostredia, zatiaľ čo legitimácia v záležitostiach EIA sa riadi buď súdnym poriadkom alebo postupom upravujúcim výsledné povolenie (pozri oddiel IV).

Účasť na postupe posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré budú mať pravdepodobne významný cezhraničný dosah, sa popisuje ďalej v texte (oddiel XVI). V iných konaniach je legitimácia a účasť fyzických osôb so sídlom v iných krajinách, ako aj zahraničných mimovládnych organizácií v zásade regulovaná zmluvami o hraniciach a inými dvojstrannými alebo mnohostrannými dohodami a právnymi predpismi, ktoré ich transponujú. Je potrebné spomenúť Dohovor o ochrane životného prostredia medzi Dánskom, Fínskom, Nórskom a Švédskom (Severská dohoda o ochrane životného prostredia, SopS 75/1976). Legitimácia zvyčajne zodpovedá legitimácii vnútroštátnych účastníkov, čo platí obzvlášť pre občanov uvedených severských krajín. Niektoré dohody takisto obsahujú podobné ustanovenia o rovnakom zaobchádzaní so zreteľom na právo na odvolanie. Tak či onak, v judikatúre týkajúcej sa zákona o vode sa napríklad zahraničným mimovládnym organizáciám priznalo právo na odvolanie podľa rovnakých kritérií ako domácim mimovládnym organizáciám, t. j. na základe ich činnosti. Napríklad odvolania podané estónskymi mimovládnymi organizáciami proti povoleniu plynovodu Nord Stream sa tak posudzovali spoločne s odvolaniami, ktoré podali domáce organizácie.

Ako súčasť výkonu spravodlivosti, ktorý patrí do právomoci štátu, sa právo na odvolanie riadi celoštátnymi právnymi predpismi štátu aj v prípade Alandských ostrovov. Preto sa právo na odvolanie v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia zvyčajne rieši v súlade s právnymi predpismi štátu, ktoré zodpovedajú platným regionálnym právnym predpisom.

Štátne orgány, orgány miestnej samosprávy, ako aj obce samotné môžu mať procesné práva v administratívnych záležitostiach, v prípade ktorých nie sú príslušné rozhodnúť. V prípade konaní vo veciach životného prostredia je pomerne bežné, že príslušný správny orgán je pred prijatím rozhodnutia povinný uskutočniť konzultácie s ďalšími verejnými subjektami. Takýto záväzok uskutočniť konzultáciu môže byť buď bezpodmienečný alebo môže závisieť na okolnostiach týkajúcich sa danej záležitosti. Hmotné právo životného prostredia tiež často priznáva určitým orgánom právo napadnúť rozhodnutia príslušného orgánu. Pokiaľ nie je právo takéhoto orgánu na odvolanie výslovne stanovené, môže sa tento orgán pokúsiť žiadať o odvolanie na základe všeobecného ustanovenia zákona o správnom súdnom konaní, podľa ktorého existuje, pokiaľ je to nevyhnutné z hľadiska ochrany verejného záujmu, na ktorý príslušný orgán dohliada. Právo na odvolanie v otázkach, o ktorých rozhodujú orgány miestnej samosprávy alebo iné štátne orgány, zvyčajne prináleží regionálnemu ETE-centru. Príkladom ďalších orgánov, ktoré môžu mať právo na odvolanie, sú orgány miestnej samosprávy na ochranu životného prostredia alebo zdravia, regionálne alebo celoštátne múzejné orgány, ako aj obce samotné. S výnimkou osobitného konzultačného postupu v odvolacom konaní podľa zákona o ochrane životného prostredia nemajú tieto „zvláštne“ orgány legitimáciu pred súdom v inom postavení, ako je postavenie osoby podávajúcej žiadosť o odvolanie.

Najvyššie orgány dohľadu nad zákonnosťou nemajú legitimáciu ani právo na odvolanie v správnych záležitostiach. Ani iní ombudsmani zvyčajne nemajú legitimáciu v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Legitimácia prokurátorov sa so spomínanou výnimkou týkajúcou sa občianskoprávnych nárokov na náhradu škody obmedzuje na trestné konanie; prokurátori nemajú legitimáciu v správnych záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Ako už bolo uvedené (pozri oddiel V), občianskoprávne nároky vyplývajúce z verejných záujmov zvyčajne nemožno uplatniť v prípade všeobecných súdov. Podobne aj sekundárne právo stíhania prináleží iba poškodenej strane.

V záležitostiach životného prostredia neexistuje systém skupinových žalôb.

VIII právne zastúpenie

Jednoduchý a nie príliš nákladný prístup k súdu je jedným zo základných kameňov správnych súdnych konaní a s ohľadom na túto skutočnosť platí, že sa v žiadnom správnom súdnom konaní týkajúcom sa otázok životného prostredia nestanovuje povinné právne zastúpenie. Ani v praxi nie je príliš bežné, aby fyzické osoby alebo mimovládne organizácie, ktoré podávajú odvolanie, využívali služby právneho zástupcu. Takýto postup je bežnejší pre spoločnosti, ktoré sú v postavení osoby podávajúcej odvolanie alebo inak dotknutej strany. V zákone o správnom súdnom konaní sa nevyžaduje, aby mal právny zástupca, v prípade využitia jeho služieb, vysokoškolské právnické vzdelanie alebo inú odbornú prípravu, požadujú sa len všeobecné spôsobilosti.

Právne zastúpenie nie je povinné ani v prípade konania na Všeobecnom súde, ale tu je bežnejšie. Na rozdiel od zákona o správnom súdnom konaní sa v súdnom poriadku vyžaduje tiež právnická kvalifikácia osoby, ktorá vystupuje ako právny zástupca alebo advokát, s výnimkou určitých typov prípadov (ktoré zahŕňajú prípady pozemkových súdov).

Neexistuje žiadna oficiálna certifikácia určená špeciálne pre právnikov zaoberajúcich sa oblasťou životného prostredia s výnimkou štúdia v rámci vysokoškolských a postgraduálnych študijných programov. Existujú však právnici a rôzne veľké právnické firmy, ktoré ponúkajú poradenstvo so zameraním na oblasť životného prostredia. Väčšina väčších spoločností ponúka služby v oblasti práva životného prostredia, hoci obvykle súvisia s obchodným právom. Neexistuje žiadny súhrnný register advokátskych kancelárií alebo advokátov špecializujúcich sa na oblasť životného prostredia. Fínska advokátska komora poskytuje vyhľadávač, ktorý umožňuje vyhľadávanie členov a spoločností podľa lokality a expertízy, a to vrátane práva týkajúceho sa oblasti práva životného prostredia, a ktorý zahŕňa aj kancelárie na Alandských ostrovoch (pozri odkaz na konci tohto dokumentu). Mimovládne organizácie zvyčajne právne služby neinzerujú —

IX dôkazov

Pri posudzovaní odvolania má správny súd má zvyčajne prístup k úplnému správnemu spisu (obvykle si ho vyžiada od príslušného orgánu spolu s vyjadrením ako prvý krok pri prejednávaní odvolania). Ako bolo uvedené vyššie, v zákone o správnom súdnom konaní sa naďalej ukladá všeobecná povinnosť vyšetriť vec, ktorú má prejednať súd.

 • Cieľom je zaistiť objektívne skutočnosti týkajúce sa danej veci.
 • Súd si splní svoju povinnosť tým, že si okrem daného správneho spisu vyžiada aj dôkazy, ktoré považuje za nevyhnutné alebo užitočné.
 • Takéto žiadosti sú spravidla určené danému orgánu, pričom sa účastníkom konania poskytne možnosť predložiť vlastné dôkazy.

V súlade s touto zásadou súdneho vyšetrovania neexistujú žiadne výslovné všeobecné pravidlá týkajúce sa dôkazného bremena, pokiaľ ide o účastníkov odvolacieho konania. Vyvinuli sa určité implicitné princípy pre rozličné typy záležitostí a situácií, ktoré niekedy vychádzajú aj z judikatúry Súdneho dvora. Treba však zdôrazniť, že otázky týkajúce sa dôkazov zvyčajne rieši správny orgán už na prvom stupni, a preto zvyčajne nebýva úlohou súdu posudzovanie nových dôkazov, ale skôr prieskum dôkazov, ktoré sa danému orgánu predložili už skôr, a prieskum hodnotení, ktoré tento orgán uskutočnil. Okrem vyžiadania dokumentov alebo stanoviska od orgánu prvého stupňa účastníkov konania si súd môže prieskum uľahčiť aj inými prostriedkami:

 • Súd môže konzultovať iné orgány alebo uskutočniť preskúmanie či ústne vypočutie.
 • Účastníci konania môžu podľa vlastného uváženia navrhnúť vlastné dôkazy na podporu svojich tvrdení a argumentov.
 • Účastníci konaní tiež môžu požiadať súd o uskutočnenie akéhokoľvek spôsobu vyšetrovania, ktoré má k dispozícii.

Súd podľa vlastného uváženia určí, či žiadostiam účastníkov vyhovie. Miera, do ktorej môže o tom rozhodovať, závisí od druhu žiadosti a prejednávanej záležitosti a odmietnutie ďalšieho prešetrovania sa, samozrejme, môžu uviesť v odvolaní proti konečnému rozhodnutiu súdu, ak je predmetom ďalšieho odvolania.

Správny súd je oprávnený nezávisle posúdiť dôkazy a prehodnotiť skutkový stav veci. V tejto súvislosti nie je súd viazaný argumentami účastníkov; t. j. účastníci konania sa zvyčajne nemôžu dohodnúť na skutkovú podstatu prípadu. Prirodzene, tvrdeniam týkajúcim sa dôkazov bude usmerňovať pozornosť Súdneho dvora v tejto veci. Ako bolo uvedené vyššie, Súd je oprávnený rozšíriť svoje preskúmanie na technické alebo vedecké základy napadnutého rozhodnutia. Z toho vyplýva, že súd môže na základe vlastného uváženia spochybniť vedecké štúdie alebo znalecké správy bez ohľadu na to, kým alebo na koho žiadosť boli predložené. Je dôležité zopakovať, že správny súd vo Vaasa s celoštátnou pôsobnosťou vo veciach odvolaní podľa zákona o ochrane životného prostredia a zákona o vode využíva sudcov so vzdelaním z oblasti prírodných a technických vied s cieľom zaistiť dostatočné odborné znalosti potrebné na takéto posúdenie.

Nedá sa uviesť žiadne všeobecné pravidlo týkajúce sa vplyvu alebo dôsledkov nových dôkazov predložených v priebehu odvolacieho konania. Nová odborná štúdia predložená osobou, ktorá napadla rozhodnutie, ktorým sa udelilo povolenie, by mohla jednoznačne preukázať, že je rozhodnutie o povolení nezákonné, prípadne by súd mohol považovať za nutné vrátiť danú vec spolu s novými dôkazmi na (opätovné) preskúmanie orgánu prvého stupňa, ktorý toto povolenie vydal. So svojimi non-jurist sudcov správny súd vo Vaasa sa prirodzene lepšiu možnosť priamo hodnotiť vedecké dôkazy a vykonať vecné rozhodnutia na základe nových dôkazov. Súd však, samozrejme, musí dbať na to neprimerane zasahovať na prvom stupni voľnej úvahy správneho orgánu. Preto by účastníci konania nemali s predložením dôkazov, ktoré sú pre daný prípad relevantné, čakať až do odvolacej fázy, ak majú možnosť predložiť tieto dôkazy už v priebehu správneho konania.

Všeobecné súdy majú rovnakú hlavnú právomoc hodnotiť dôkazy, ale treba zdôrazniť, že v prípade občianskoprávnych sporov sa rozsah preskúmania v tejto súvislosti spravidla obmedzuje výlučne na tvrdenia a dôkazy predložené účastníkmi konania. Úloha účastníkov konania je v súlade s touto skutočnosťou oveľa významnejšia takisto pri zaisťovaní vedeckej odbornosti.

X príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania

Podľa všeobecných ustanovení týkajúcich sa vykonateľnosti podľa zákona o správnom súdnom konaní sa nedá výkon správneho rozhodnutia, proti ktorému je možné podať odvolanie, vykonať skôr, ako sa vyčerpajú (bežné) prostriedky jeho napadnutia, t. j. kým nenadobudlo právnu účinnosť (saanut lainvoiman, vunnit laga kraft). To znamená, že podanie odvolania proti rozhodnutiu zvyčajne automaticky oddiali jeho výkon.

Režimy environmentálnych a iných povolení často poskytujú možnosť požiadať o právo začať prácu/činnosť v súlade s rozhodnutím o povolení bez ohľadu na jeho prípadné napadnutie. Keďže sa podmienky udeľovania takéhoto práva stanovené v platnom hmotnom práve, môžu sa navzájom líšiť, ale zvyčajne ide o tieto požiadavky:

 • oprávnený dôvod na okamžité vykonanie,
 • vykonanie nie je v rozpore s účelom odvolania proti rozhodnutiu,
 • žiadateľ poskytuje prijateľnú záruku.

Právo začať prácu/činnosť sa môže priznať buď zároveň s udelením samotného povolenia, alebo na základe samostatnej žiadosti predloženej v stanovenom časovom období po uplynutí odvolacej lehoty (zvyčajne 14 dní). Vo väčšine prípadov sa žiadosť o právo začať prácu/činnosť predkladá orgánu oprávnenému udeliť povolenie, ktorý o ňom následne rozhodne.

Správny súd, na ktorom bolo rozhodnutie napadnuté, má tiež právomoc na žiadosť odvolateľa alebo na základe vlastnej iniciatívy preskúmať uznesenie, ktorým sa stanovuje predbežná vykonateľnosť. Legitimácia v tomto konaní zodpovedá legitimácii v pôvodnom konaní. Súd môže dané uznesenie zrušiť alebo zmeniť, prípadne inak zabezpečiť súdny zákaz. Zvyčajne sa pozastavujú akékoľvek opatrenia, ktoré spôsobujú nenapraviteľné škody na životnom prostredí, alebo v prípade ktorých hrozí takéto riziko. Predbežné rozhodnutie súdu, či už pozitívne alebo negatívne, sa zvyčajne nemôže napadnúť samostatne, avšak otázku predbežného opatrenia je možné vzniesť v prípade, ak sa konečné rozhodnutie napadne na Najvyššom správnom súde. Je však možné podať novú návrh na vydanie predbežného opatrenia na rovnakom súde, napríklad na základe zmeny okolností. Existujú tiež režimy, podľa ktorých o práve začať prácu/činnosť rozhoduje na prvom stupni príslušná odvolací súd (napr. podľa zákona o vode) alebo v prípade, ak je možné, ako odvolací súd vydať takýto príkaz spolu so zamietnutím odvolania proti rozhodnutiu o povolení (napr. DHP).

Existujú tiež niektoré druhy rozhodnutí, ktoré sú priamo vykonateľné predtým, ako nadobudnú právnu účinnosť, t. j. bez ohľadu na odvolania, pokiaľ sa odvolací súd nerozhodne inak. Ide napríklad o rozhodnutia o vytvorení chránených biotopov alebo o presadenie ochrany podľa zákona o ochrane prírody. V prípadoch, v ktorých neexistujú osobitné ustanovenia týkajúce sa vykonateľnosti, sa v zákone o správnom súdnom konaní stanovuje všeobecná možnosť vykonania rozhodnutia pred tým, ako nadobudne právni účinnosť. Takéto uznesenie o predbežnom výkona sa vydá vtedy, ak si povaha rozhodnutia vyžaduje okamžitý výkon, prípadne ak sa nedá výkon rozhodnutia odložiť z dôvodu verejného záujmu. Toto uznesenie je tiež preskúmateľné správnym súdom.

Od žiadateľa o predbežný výkon sa nevyžaduje žiadna záruka bez ohľadu na to, či je vykonateľnosť založená na udelenom práva začať prácu/činnosť alebo na inom uznesení o výkone.

Ďalšou formou predbežnej súdnej ochrany je právomoc súdu nariadiť, aby správne rozhodnutie zostalo v platnosti kým nebude prijaté nové rozhodnutie v situácii, keď súd rozhodne o jeho zrušení. Príkladom uplatnenia tejto ochrany by bol prípad, keď sa rozhodnutie o realizácii ochrany prírody zrušilo a poslalo späť na čiastočné prehodnotenie alebo nápravu nesprávneho postupu.

XI náklady

V prípade správneho konania sa osobe, ktorá podáva odvolanie, účtuje nasledovný súdny poplatok podľa fázy odvolania (od začiatku roku 2011):

 • Správny súd: 90 EUR
 • Najvyšší správny súd: 226 EUR

Určité typy záležitostí sú od poplatku kategoricky oslobodená, hoci v prípade otázok týkajúcich sa životného prostredia to nebýva bežné. Výnimka sa za určitých okolností môže udeliť tiež konkrétnym osobám. Podstatným dôvodom pre udelenie výnimky je úspešnosť v jeho/jej napadnutí (nevzťahuje sa na Najvyšší správny súd). Poplatok sa neúčtuje za odvolania, ktoré sa zamietnu bez posúdenia podstaty veci, napríklad v prípade, že sa odvolania nepodali včas, pokiaľ neexistuje právo na odvolanie, prípadne pokiaľ sa odvolania stiahnu. Pokiaľ sa odvolanie zamietlo alebo pokiaľ Najvyšší správny súd nepriznal právo na odvolanie, je výška poplatku polovičná.

V prípade ďalších fáz konaní sa neúčtujú žiadne ďalšie súdne poplatky, napr. za posúdenie žiadosti o odklad vykonateľnosti alebo o zaistenie ústneho vypočutia alebo preskúmania. Účastníkom konania nevznikajú náklady ani v súvislosti s inými opatreniami súdu pri prešetrovaní danej záležitosti, ako je napríklad získanie stanoviska odborného orgánu.

Ak odvolanie podáva spoločne viac osôb, účtuje sa iba jeden poplatok.

Pokiaľ ide o vlastné výdavky účastníkov konania, v zákone o správnom súdnom konaní sa stanovuje hlavné pravidlo, podľa ktorého hradí každý účastník konania tie výdavky, ktoré mu vzniknú, s výnimkou prípadov, kedy by boli tieto výdavky neprimerané. Toto zahŕňa poplatky za právne poradenstvo, ako aj prípadné náklady na znalecké posudky alebo iné dôkazy predložené z vlastnej iniciatívy. Pokiaľ sa koná ústne vypočutie, štát je zodpovedný za odškodnenie svedkov a znalcov, ktorých predvolal súd z vlastnej iniciatívy. Účastníci konania sú na druhej strane väčšinou povinní hradiť kompenzácie svedkom, ktorých si sami predvolali.

Pokiaľ ide o výnimku z povinnosti hradiť vlastné výdavky, t. j. povinnosť druhej strany alebo orgánu, ktorého rozhodnutie sa napadlo, uhradiť tieto náklady buď celkom, alebo čiastočne, súd preskúma okolnosti v závislosti od jednotlivých prípadov. V zákone o správnom súdnom konaní sa stanovuje, že je nutné posudzovať predovšetkým výsledok konania. Okrem toho je pri posúdení zodpovednosti orgánu verenej moci potrebné zohľadniť predovšetkým skutočnosť, či konanie vzniklo na základe pochybenia úradu. V zákone o správnom súdnom konaní sa stanovuje, že súkromné osoby zodpovedajú za náklady orgánu verejnej moci len v prípade, ak bol ich nárok zjavne bezdôvodný. V praxi tiež len výnimočne vzniká súkromným stranám povinnosť platiť náklady iných súkromných strán. Toto znamená, že v príapde otázok súvisiacich s nákladmi ide zvyčajne o to, či by mal daný orgán zodpovedať za výdavky úspešného odvolateľa. Je však dôležité zopakovať, že náklady, ktoré vznikajú v rámci odvolacieho konania sú spravidla relatívne nízke a je oveľa bežnejšie, že si súkromné strany nenárokujú žiadnu náhradu výdavkov.

V prípade konania na Všeobecnom súde sa žalobcom účtujú nasledovné súdne poplatky (od začiatku roka 2011), pričom existujú zodpovedajúce alebo podobné výnimky ako v prípade konania na správnom súde:

 • Okresný súd (vrátane zemského súdu): 60 – 180
 • Odvolací súd: 182 EUR (90 EUR v trestných veciach)
 • Najvyšší súd: 226 EUR (113 EUR v trestných veciach)

Na rozdiel od konania na správnom súde sa na občianskoprávne spory na všeobecných súdoch vzťahuje zásada „porazená strana platí“. To znamená, že strana, ktorá spor prehrá, je zodpovedná za primerané náklady druhej strany na nevyhnutné opatrenia. V súdnom poriadku sa tiež stanovujú niektoré ďalšie dôvody pre výnimku z tejto povinnosti alebo jej obmedzenie, ktoré zahŕňajú napríklad neopodstatnené súdne spory, opodstatnené dôvody pokračovania v prehratom prípade alebo okolnosti, za ktorých by sa zodpovednosť inak javila ako zjavne neprimeraná. Ak zodpovedná strana napadne základ alebo primeranosť vykázaných výdavkov, rozhodne súd o týchto výdavkoch v závislosti od jednotlivých prípadov.

Podľa prieskumu Národného výskumného ústavu právnej politiky predstavovali priemerné náklady na právne poradenstvo v r oku 2008 v prípade civilných sporov na okresných súdoch 6 543 EUR na strane žalobcov a 5 554 EUR na strane žalovaných. Priemerná predstavovala pre neúspešnú stranu 5 277 EUR. Priemerná hodinová sadzba (medián) právneho poradcu sa pohybovala na úrovni 160 EUR za, čo je konzistentné so všeobecnými štúdiami poplatkov za právne poradenstvo.

XII mechanizmy finančnej pomoci

Okrem kategorických oslobodení od súdnych poplatkov, ktoré sa uvádzajú vyššie, môže súdny úradník, ktorý vymeriava poplatok, v jednotlivých konkrétnych prípadoch udeliť výnimku z dôvodu neprimeranosti. Hoci sa súdny poplatok účtuje zároveň s rozhodnutím súdu, je možné ho samostatne napadnúť na základe žiadosti o prehodnotenie, ktorá sa podáva úradníkovi, ktorý poplatok vymeral. Rozhodnutie úradného možno napadnúť prostredníctvom odvolania.

Právna pomoc na náklady štátu sa poskytuje osobám, ktoré potrebujú odbornú pomoc v právnej záležitosti. Právna pomoc sa poskytuje osobám s trvalým bydliskom vo Fínsku alebo inej krajine EÚ alebo EHP. Poskytuje sa tiež bez ohľadu na miesto pobytu v prípade, ak sa má záležitosť prijímateľa prejednať pred fínskym súdom alebo ak existuje zvláštny dôvod.

Právna pomoc sa neposkytuje mimovládnym organizáciám alebo spoločnostiam.

Právna pomoc sa poskytuje na základe finančnej situácie žiadateľa. Osobám bez prostriedkov sa poskytuje zdarma, kým iné oprávnené osoby sú povinné sa podieľať na nákladoch na túto pomoc.

Táto pomoc sa vzťahuje na právne poradenstvo, ako aj na potrebné opatrenia a zastupovanie pred súdom alebo iným orgánom. V rámci súdneho konania sa môže žiadateľ rozhodnúť, či využije služby verejného alebo súkromného právneho zástupcu. V ostatných záležitostiach poskytujú právnu pomoc výlučne verejní právni zástupcovia. Osoby, ktorým sa prizná právna pomoc, sú takisto oslobodené od súdnych poplatkov. Existuje niekoľko výnimiek z poskytovania tejto právnej pomoci, ako v prípade záležitostí, ktoré sa z právneho hľadiska považujú sa jednoduché alebo ktoré majú pre žiadateľa malý význam, ako v prípade záležitostí, v ktorých je legitimácia závislá napríklad na príslušnosti k určitej obci.

Okrem uvedených prípadov sa môže právo na právnu pomoc môže čiastočne alebo úplne obmedziť v prípade, ak má žiadateľ uzavreté poistenie právnych výdavkov, ktoré sa vzťahuje na predmetnú záležitosť. Toto je relatívne bežné, keďže takéto poistenie býva zvyčajne súčasťou mnohých druhov poistenia, ako je napríklad poistenie domácnosti, poistenie vozidla, ako aj odborové poistenie. Finančná pomoc poskytovaná na základe poistenia právnych výdavkov sa líši v závislosti od danej poistky, ktorá vymedzuje jej rozsah pôsobnosti, ako aj príslušnú spoluúčasť a maximálne kompenzácie. V zvyčajne využívaných poistných podmienkach sa stanovuje spoluúčasť vo výške 15 % a maximálna kompenzácia vo výške 8 500 EUR.

Právnu pomoc poskytuje štát a je teda k dispozícii za tých istých podmienok na Alandských ostrovoch.

Nezávisle od právnej pomoci sa môže obvinenému v trestnom konaní alebo v prípravnom vyšetrovaní prideliť verejný obhajca bez ohľadu na jeho finančnú situáciu.

Viaceré, hlavne väčšie, advokátske kancelárie poskytujú právne služby pro bono, a to často v súlade s vlastnými programami služieb pro bono. Príjemcovia takejto pomoci pro bono môžu byť verejne prospešné združenia vrátane mimovládnych organizácií v oblasti životného prostredia. Neexistujú žiadne všeobecne známe pro bono programy, ktoré by poskytovali právnu pomoc fyzickým osobám konkrétne v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia. Celkovo nezohráva pro bono práca z hľadiska súdnych konaní týkajúcich sa životného prostredia významnejšiu úlohu.

Včasnosť XIII

V zákone o správnom konaní sa do všeobecne stanovuje, že správne záležitosti sa musia posúdiť bez zbytočného odkladu. Konkrétne lehoty sa v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia zvyčajne stanovujú častejšie pre účastníkov konania ako pre príslušný orgán, ak keď existujú aj výnimky, ako je napríklad postup EIA, kde sa lehoty stanovujú aj pre príslušný orgán. Vzhľadom na to, že rozhodnutia v oblasti životného prostredia prijíma viacero rôznych správnych orgánov, nie je možné poskytnúť ucelené informácie o priemernej dobe trvania konania. Príslušné orgány môžu na svojich dom ovských internetových stránkach uvádzať odhady vychádzajúce z priemeru, a v zákone o správnom konaní sa zároveň požaduje, aby na vyžiadanie poskytli konkrétny odhad pre daný prípad a aby tiež odpovedali na otázky týkajúce sa toho, ako sa v danej veci pokročilo. V prípade agentúr oblastných správnych orgánov, ktoré sa zaoberajú najvýznamnejšími prípadmi environmentálnych povolení, sa priemerná dĺžka trvania pohybovala v posledných rokoch na úrovni 11 až 16 mesiacov.

V regionálnych právnych predpisoch upravujúcich správne konanie na Alandských ostrovov (pozri oddiel IV) sa upravujú požiadavky na lehoty a poskytovanie odhadu dĺžky trvania konania podobne, ako sa to stanovuje v zákone o správnom konaní. Zahŕňajú však tiež všeobecnú povinnosť rozhodnúť o danej veci pokiaľ je to možné do troch mesiacov od jej začatia a ďalej sa v nich stanovuje, že v prípade záležitostí, keď došlo k prekročeniu tejto dĺžky konania, sú zodpovední úradníci každoročne povinní vypracovať správu o dôvodoch takéhoto oneskorenia. Spracovanie záležitostí týkajúcich sa životného prostredia však, samozrejme, môže trvať dlhšie. Pokiaľ ide o záležitosti, o ktorých rozhoduje hlavný regionálny úrad pre oblasť životného prostredia (Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet), o povolení na činnosť menšieho významu (miljögranskning) sa zvyčajne rozhodne do 6 mesiacov, zatiaľ čo doba trvania konania je v prípade environmentálnych povolení pre významnejšie činnosti (napr. IPPC) priemere 15 mesiacov.

V súčasnosti neexistuje plne účinný právny prostriedok nápravy proti omeškaniu alebo nečinnosti správneho orgánu. Správny súd nemá právomoc zasahovať do správneho konania pred prijatím konečného rozhodnutia príslušného orgánu. Nečinnosť v tejto súvislosti by sa však nemala zamieňať s vydaním rozhodnutia o neprijatí opatrenia, ktoré sa zvyčajne môže napadnúť formou odvolania (pozri oddiel V). Uvažuje sa tiež nad prijatím právnych predpisov, ktoré by upravovali problematiku oneskorenia. Podobne neexistuje ani žiadny všeobecný režim sankcií za omeškanie. V súlade s uvedeným (oddiel VI) sú orgány dohľadu oprávnené vydávať oficiálne pokarhania a v závažných prípadoch začať trestné stíhanie. V určitých prípadoch môže mať orgán štátneho dohľadu štátu tiež právomoc nariadiť obci, aby si svoje povinnosti splnila v stanovenej lehote. Na tieto orgány sa tiež vzťahuje všeobecná mimozmluvná zodpovednosť avšak priznanie náhrady škody za omeškanie je zriedkavé.

Pokiaľ ide o odvolacie konania na správnych súdoch, v prípade väčšiny záležitostí nie sú stanovené žiadne lehoty. Ústava poskytuje každému právo na súdne konanie bez zbytočného odkladu. Niektoré kategórie a druhy odvolaní sa navyše zákonom označujú ako naliehavé, čo v praxi znamená, že sa o nich rozhoduje prednostne. Príkladom takýchto štatutárne naliehavých otázok týkajúcich sa životného prostredia sú podrobné plány využívania pôdy a plány verejných komunikácií, pokiaľ sa považujú spoločensky významné. Hoci neexistujú žiadne osobitné ustanovenia upravujúce žiadosti týkajúce sa súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania, tieto žiadosti sa však zvyčajne vybavujú ako naliehavé a v krajných prípadoch môže ich vybavenie dokonca trvať iba niekoľko dní alebo menej. Neexistuje žiadny sankčný mechanizmus, ktorým by sa postihovali zbytočné omeškania, ale súdy podliehajú rovnakému dozoru zo strany najvyšších orgánov dohľadu nad zákonnosťou ako správne orgány a vzťahuje sa na ne rovnaká potenciálna trestná a mimozmluvná zodpovednosť.

Dĺžka trvania odvolacieho konania sa na krajských správnych súdoch v posledných rokoch (2009 – 2011) v rámci kategórie využívania pôdy a stavebného plánovania pohybovala v priemere na úrovni 10 mesiacov a v prípade ostatných záležitostí mierne presahovala 12 mesiacov. Príslušná dĺžka trvania konania na Najvyššom správnom súde je v prvej z uvedených kategórií približne 12 mesiacov a v prípade druhej približne 13 mesiacov.

Procesné právne predpisy, ktorými sa riadia konania na všeobecných súdoch zahŕňajú podrobnejšie ustanovenia o lehotách stanovených pre konkrétne fázy konania. Priemerná dĺžka trvania konania (2009 – 2010) na okresných súdoch mierne presahovala 8 mesiacov a občianskoprávnych sporov sa pohybovala na úrovni 3,5 mesiaca v trestných prípadoch. Priemerná dĺžka trvania odvolacieho konania sa na odvolacích súdoch pohybovala na úrovni 6,5 mesiaca. Na Najvyššom súde dosiahol priemer približne 4,5 mesiaca v prípade zamietnutia odvolania a 16 mesiacov v prípade rozhodnutia o veci samotnej.

Na všeobecných súdoch existuje takisto režim kompenzácií v prípade neprimeraných omeškaní, na ktoré sa vzťahuje zákon o kompenzácii za neprimeranú dĺžku súdneho konania (362/2009). V zákone sa stanovuje, že nárok na náhradu škody sa môže podať na ten istý súd, ktorý rozhoduje o hlavnej veci, a stanovuje sa v ňom predpokladaná výška náhrady na 1 500/year omeškania. V konaní správneho súdu je podobné zohľadnenie omeškania v súčasnej dobe možné iba v prípade finančných správnych sankcií, avšak pripravuje sa všeobecný režim kompenzácií za súdne správne konanie.

XIV ďalšie otázky

Hoci je účasť na správnom konaní týkajúcom sa záležitostí životného prostredia možná už počas jeho relatívne počiatočnej fázy, prístup k súdnemu preskúmaniu je zvyčajne možný až po prijatí konečného správneho rozhodnutia v tejto veci. Procesné chyby počas prípravnej fázy rozhodovacieho procesu sa zvyčajne môžu uplatniť v odvolaní voči konečnému rozhodnutiu. Niektoré konania vo veciach životného prostredia môžu zahŕňať takéto „konečné rozhodnutia“ v rôznych fázach, pričom v takomto prípade je možné každé takéto rozhodnutie napadnúť pred súdom bežným spôsobom. Ako príklad môžu slúžiť rôzne úrovne plánov využívania pôdy spolu s následným stavebným povolením alebo povolením určitej činnosti. V právnych predpisoch sa niekedy môžu stanoviť obmedzenia následného súdneho preskúmania, ako to bolo napríklad v prípade plánovania verejných komunikácií podľa zákona o diaľniciach (503/2005).

V zákone o správnom súdnom konaní sa vyžaduje, aby sa ku všetkých rozhodnutiam, proti ktorým je možné podať odvolanie, priložili pokyny pre podanie odvolania, ktoré obsahujú informácie pre účastníkov konania o tom, kde a ako sa dá dané rozhodnutie napadnúť, a lehote na podanie odvolania. Prípadne je nutné uviesť právny základ pre zákaz odvolania. V zákone o správnom súdnom konaní sa ďalej stanovuje, že odvolanie sa nesmie zamietnuť z dôvodu nesprávne podania ku ktorému došlo v dôsledku chýbajúcich alebo nesprávnych pokynov na podanie odvolania. Preto nie je možné zamietnuť napríklad odvolanie osoby, ktorá konala v súlade s pokynmi na podanie odvolania uvádzajúcimi nesprávnu odvolaciu lehotu, z dôvodu prekročenia lehoty na podanie odvolania.

Komplexné informácie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach, ktoré sa týkajú konkrétne záležitostí životného prostredia, nie sú k dispozícii. Všeobecné informácie o správnych a (všeobecných) súdnych konaniach sú k dispozícii na webovej lokalite fínskeho súdneho systému (odkaz je uvedený na konci tohto dokumentu) a právne predpisy sú k dispozícii v databáze FINLEX (odkaz je uvedený na konci tohto dokumentu). Všeobecná webová lokalita konaní vo veciach životného prostredia poskytuje informácie o rôznych environmentálnych konaniach vrátane niektorých informácií o prístupe k súdu (odkaz je uvedený na konci tohto dokumentu). Webové lokality štyroch krajských štátnych správnych úradov príslušných vo veciach environmentálnych povolení a povolení týkajúcich sa vôd zahŕňajú zoznamy doteraz nevybavených povolení a rozhodnutí o udelení povolenia (Odkazy sú uvedené na konci tohto dokumentu). Ďalšie informácie o konkrétnych konaniach vo veciach životného prostredia a prístupe k spravodlivosti je možné nájsť napríklad webových lokalitách obcí.

Zvyčajne nie je možné oficiálne uzavrieť urovnanie sporov týkajúce sa odvolania pred správnych súdom, a takisto v právnych záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia nie je k dispozícii mediácia alebo iné prostriedky alternatívneho riešenia sporov. V občianskoprávnych veciach sú k dispozícii rôzne metódy alebo riešenia sporov. Všeobecné súdy súdnu mediáciu ponúkajú a je tiež možné potvrdiť mimosúdne urovnanie sporov. Je možné požiadať o právnu pomoc.

Postavenie cudzincov XV

V zákon o jazyku (423/2003) sa stanovuje právo fyzických osôb používať dva národné jazyky, fínčinu a švédčinu, pričom je toto právo zakotvené v článku 17 ústavy. Ďalšie jazykové práva sa poskytujú pôvodným obyvateľom Sámom, ako aj ďalším jazykovým skupinám. Pokiaľ ide o vzťah k cudzincom, v článku 6 ústavy sa stanovuje, že pred zákonom sú si všetci rovní, a že sa s nikým nesmie bez prijateľného dôvodu zaobchádzať odlišne než s inými osobami okrem iného na základe jeho pôvodu alebo jazyka. Ombudsman pre menšiny dohliada na dodržiavanie zákazu etnickej diskriminácie a snaží sa posilňovať postavenie a právnu ochranu etnických menšín a cudzincov.

Právne predpisy upravujúce správne a súdne konanie (zákon o správnom konaní, zákon o správnom súdnom konaní, súdny poriadok a trestný zákon) ďalšie ustanovenia týkajúce sa jazykových práv obsahujú. Ďalšie ustanovenia sa týkajú určitých špecifických konaní, avšak zvyčajne neupravujú konania vo veciach životného prostredia. V správnych veciach sa účastníkom môžu za určitých podmienok poskytnúť prekladateľské a tlmočnícke služby, a to najmä vo veciach, ktoré inicioval príslušný orgán, ale je to možné aj za účelom zaistenia práv jednotlivých strán v iných záležitostiach. Všeobecné jazykové práva v správnych súdnych konaniach zodpovedajú vyššie uvedeným skutočnostiam, avšak pri ústnom vypočutí sa stanovuje bezpodmienečné právo na tlmočenie. V trestných veciach sú jazykové práva prirodzene výraznejšie. V občianskoprávnych sporoch strana, ktorá nehovorí fínsky, švédsky alebo sámsky, zvyčajne zodpovedá za zaistenie prekladu na vlastné náklady, pokiaľ súd nerozhodne inak vzhľadom na povahu prípadu. Okrem uvedených prípadov sú tak správne orgány, ako aj súdy povinné zaistiť, aby sa občanom ostatných severských krajín dostalo takej jazykovej pomoci, akú potrebujú.

Uvedené znamená, že fyzické osoby, ktoré neovládajú jazyk niektorej zo severských krajín a ktoré si prajú účastniť sa konania v oblasti životného prostredia, budú spravidla povinné hradiť vlastné náklady súvisiace s prekladom. Ak sa však poskytuje právna pomoc (pozri oddiel XII), vzťahuje sa takisto aj na nevyhnutné náklady na preklady a tlmočenie. Preklady týkajúce sa cezhraničných otázok životného prostredia sa riešia ďalej (oddiel XVI).

Na rozdiel od zvyšku Fínska sa na autonómnych Alandských ostrovoch hovorí iba po švédsky. Platí to tak pre krajské a miestne orgány, ako aj orgány štátnej správy na ostrovoch vrátane súdov. Zákon o autonómii Alandských ostrovov obsahuje ustanovenia týkajúce sa práva na používanie fínčiny na krajských štátnych orgánoch a súdoch, a krajský zákon’o správnom konaní (Förvaltningslag för landskapet Åland) obsahuje ustanovenia podobné ako vnútroštátne právne predpisy o upravujúce poskytovanie tlmočenia a prekladu na krajských a miestnych orgánoch.

XVI cezhraničné prípady

S cieľom transponovať dohovor z Espoo o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a iných medzinárodných záväzkov obsahuje fínsky zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ustanovenia týkajúce sa projektov, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na životné prostredie na území inej krajiny. V tomto zákone sa vyžaduje, aby príslušný orgán EIA upovedomil Ministerstvo životného prostredia, ktoré zodpovedá za koordináciu s ostatnými dotknutými štátmi.

Dotknuté štáty sú informované o prebiehajúcom projekte a poskytujú sa im informácie o cezhraničných vplyvoch, ako aj o postupoch jeho hodnotenia a schvaľovania. To vo všeobecnosti zahŕňa preklady minimálne v rozsahu potrebnom pre pochopenie danej veci a takisto informácie o prípadných verejných vypočutiach v cieľovej krajine alebo Fínsku. Orgánom aj verejnosti sa poskytuje lehota, v ktorej môžu ministerstvu oznámiť svoje prianie zúčastniť sa postupu hodnotenia. Následne sa potom v susednej krajine zvyčajne kontaktným orgánom daného štátu usporiada verejná konzultácia zodpovedajúca vnútroštátnemu postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Geografický rozsah oznámenia o konzultácii nie je uvedený v zákone, ale nie je v ňom ani obmedzené právo vyjadriť pripomienky. Za náklady na požadované preklady zodpovedá developer. Ministerstvo životného prostredia takisto zodpovedá za koordináciu verejnej konzultácie a informovania o názoroch fínskych účastníkov v prípadoch, keď je pravdepodobné, že by mohol mať zahraničný projekt vplyv na Fínsko.

Zákon o posudzovaní vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie (2005/200) obsahuje podobné ustanovenia týkajúce sa strategického posudzovania vplyvov plánov a programov na životné prostredie.

V zmluvách o hraniciach alebo iné dohody medzi štátmi spolu s príslušnými právnymi predpismi môžu obsahovať podrobnejšie ustanovenia o cezhraničnom postup posudzovania (napr. Dohoda medzi Estónskom a Fínskom o cezhraničných vplyvov na životné prostredie), ako aj ustanovenia o legitimácia a účasť v záležitostiach životného prostredia, ktoré si nevyžadujú posudzovanie vplyvov na životné prostredie (napr. Severský dohovor o ochrane životného prostredia alebo zmluva o hraniciach medzi Fínskom a Švédskom).

V súlade so zákonom o autonómii Alandských ostrovov má štát hlavnú legislatívnu právomoc vo veciach týkajúcich sa zahraničných vecí. Hoci krajský zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie obsahuje niektoré ustanovenia o poskytovaní informácií v prípade cezhraničných vplyvov, medzinárodné vypočutie sa realizuje prostredníctvom ministerstva životného prostredia.

Ako sa už uviedlo v oddiele VII, judikatúra priznáva zahraničným mimovládnym organizáciám právo na odvolanie podľa rovnakých kritérií ako domácim mimovládnym organizáciám. Akonáhle sa stanovila legitimácia pred súdom, uplatnia sa rovnaké procesné práva (napríklad právo požiadať o vydanie predbežného opatrenia) bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Pokiaľ ide o právnu a jazykovú pomoc, pozri predchádzajúce oddiely (XII a XV).

Pokiaľ si projekt vyžaduje povolenia v dvoch (alebo viacerých) krajinách, fyzické osoby alebo mimovládne organizácie budú chcieť/potrebovať presadiť svoje záujmy v rámci postupov na oboch stranách hranice. So zreteľom na požiadavky na udeľovanie povolení a iné verejnoprávne záväzky, možnosti na výber, keď zvyčajne dosť obmedzená. So zreteľom na požiadavky týkajúce sa povolení a iné verejnoprávne záväzky sú možnosti výberu jurisdikcie pre dané konanie zvyčajne pomerne obmedzené. Cezhraničné občianskoprávne záväzky sa na druhej strane zvyčajne riadia dvojstrannými alebo mnohostrannými zmluvami a vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi, ktorými sa transponujú.

Súvisiace odkazy [2]#_ftn2

Databáza FINLEX (právne predpisy, sekundárne právne predpisy, preklady, judikatúra atď.):

Vybrané právne predpisy (švédska jazyková verzia je dostupná prostredníctvom nasledujúceho odkazu vo fínskej verzii; Upozorňujeme, že anglické preklady sú neoficiálne a neobsahujú najnovšie zmeny):

— constitution Fínska (731/1999)

— ADMINISTRATÍVNE poriadku (434/2003)

— Miestni Government Act (aka obcí aktu; 365/1995

— act o otvorenosti činnosti vlády (621/1999)

— ADMINISTRATÍVNE (zákon 586/1996)

„– súdneho konania (4/1734)

— trestná poriadku (689/1997)

Pomoc – právny akt (257/2002)

— act o odškodnení za neprimeranú dĺžku súdneho konania (362/2009)

— Životné prostredie Protection Act (86/2000)

(zákon č. 587/2011) – voda

Použitie – land a výstavbe (132/1999)

Zákonom o ochrane nature – (1096/1996)

Extrakcia – land AKT (555/1981)

— mining AKT (621/2011)

— act o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (468/1994)

— act o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (200/2005):

— act o náprave určitých environmentálnych škôd (383/2009)

— act o náhrade environmentálnych škôd (737/1994)

Zodpovednosť – tort AKT (412/1974)

 nordic – Dohovor o ochrane životného prostredia (SopS 75/1976)

Ďalšie internetové stránky

— Fínsky súdny systém (vrátane informácií o súdnych pojednávaniach a právnej pomoci, ako aj webové sídla individuálnych súdov a iných úradov):

— Úrad parlamentného ombudsmana:

— Úrad justičného kancelára:

— ombudsman menšín

— Fínske správne orgány v oblasti životného prostredia (vrátane informácií o právnych predpisoch v oblasti životného prostredia a postupoch):

— ece-centers, životné prostredie a prírodné zdroje:

— rsa-authority (v anglickom jazyku):

Advokát – Združenie bar vyhľadávač:

— finnish asociácia ochrany prírody:

— WWF Fínska (vo fínčine):

 finnish – spoločnosť pre ochranu prírody a životného prostredia:

 birdlife – Fínsko:

Alandské ostrovy

— act o autonómii Alandských ostrovov (1144/1991):

— Regionálne právne predpisy pre Alandské ostrovy (iba vo švédčine):

Ochrana zdravia a životného prostredia – orgán Alandských ostrovov (iba vo švédčine):

— Úrad životného prostredia miestnej štátnej správy Alandských ostrovov (iba vo švédčine):

— ålands Natur och Miljö (mimovládna organizácia, vo švédčine):ROZSUDOK

#_ftnref1[1] Do tejto kategórie by mali patriť všetky potenciálne zainteresované strany, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúci text, napr. majú príslušné orgány aktívnu legitimáciu vo vzťahu k rozhodnutiam iných príslušných orgánov, atď.?

#_ftnref2[2] Uveďte, prosím, odkaz na tento obsah:

 • Vnútroštátne právne predpisy o prístupe k spravodlivosti v otázkach životného prostredia (buď v úradnom jazyku/jazykoch krajiny alebo v angličtine, ale pokiaľ možno tak v oboch)
 • verejne dostupné zoznamy a registre odborníkov v oblasti životného prostredia
 • verejne dostupné zoznamy a registre právnikov v oblasti životného prostredia
 • Advokátske komory
 • Bezplatné právne kancelárie zaoberajúce sa problematikou životného prostredia
 • Zoznam národných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v krajine a sú aktívne v otázkach prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
 • úrady ombudsmana, prokurátora
 • informácie o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia dostupné verejnosti štruktúrovaným a dostupným spôsobom

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2016