Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Francie

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

„Charta“ na životní prostředí byl do smlouvy s francouzskou ústavou ústavním zákonem č. 205–2005 ze dne 1, 2005.

Ústavní chartu životního prostředí obsahuje 10 bodů. Uznává základní práva a povinnosti týkající se ochrany životního prostředí ve třech hlavních zásadách: zásady předběžné opatrnosti, zásady prevence a zásady „platí znečišťovatel“. Tato listina nestanoví právo na přístup ke spravedlnosti, ale čl. 7 stanoví, že „každý má právo za podmínek a v mezích stanovených zákonem, přístupu k informacím o životním prostředí, které jsou v držení orgánů veřejné moci se podílet na rozvoji veřejnosti na rozhodnutích, která ovlivňují životní prostředí.“

Občané mohou uplatňovat tyto ústavní normy ve správním řízení před soudy, neboť „prioritní žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se otázky ústavnosti“ vstoupila v platnost v březnu 2010, jak stanovuje ústavní reforma červeni 23 rd 2008.

Čl. 55 ústavy zakotvuje přednost před právem ze smluv. Všechny soudy musí zajistit dodržování této zásady (judikatura správních soudů: Označení Ass., 1989, pan Nicolo). Strany mohou za určitých podmínek přímo o mezinárodních dohodách.

Aarhuská úmluva byla ratifikována Francií dne 8. července 2002 (po schválení zákonem č. 285–2002 ze dne 28. února 2002). Přímého účinku ustanovení Aarhuské úmluvy je uznána pouze pro některá ustanovení úmluvy.

II soudnictví

Francouzský právní řád je uspořádán na základě základní rozlišení mezi dvěma soudy:

 • řešení soudních sporů mezi soukromými osobami nebo subjekty; a k
 • úřední příkaz řešení případů, v nichž spory mezi občany a orgány veřejné správy, soukromá osoba nebo subjekt (společnost, sdružení atd.), nebo veřejnoprávní subjekt.

Každé z nich se skládá anglosaských soudů a specializovaných soudů.

Existují dva druhy soudů: občanské soudy, trestní soudy.

V první řadě je řádný civilní soud (krajský soud) (okresní soudy, obchodní soudy, soudy pro věci sociálního zabezpečení conseils des prud’ hommes pro pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli obchodních soudů pro spory týkající se obchodníků nebo společností a sociální zabezpečení soudů soudu venkovských nájemních smluv).

Organizace trestní soudy rozlišovat tři typy trestných činů:

 • (méně závažné) trestné činy porušování ze strany policie, soudů,
 • trestné činy (misdemeanors), postaven před trestními soudy,
 • trestné činy (závažných) trestných činů před porotní soud (jediný, kdo má být porotci).

Existuje zvláštní soud pro nezletilé, Soud pro mladistvé, soudy pro mladistvé, pro občanské a trestní věci.

Všechna odvolání občanského a trestního soudního rozhodnutí byla podána u odvolacího soudu kromě odvolání proti rozsudkům Soudu ze zasedání, které náleží jiným porotní soud. Rozhodnutí odvolací soudy, může být předmětem opravného prostředku u kasačního soudu (Supreme Court soudního příkazu. „Cour de cassation“ je odpovědný za posouzení odvolání proti rozsudkům nižších soudů, který rozhoduje kasační opravný prostředek a řízení a že si ani rušit rozsudky a mandát pro projednání věci jednomu ze 35 odvolacích soudů pro obnovu řízení.

Správní soudy jsou běžné správní soud v prvním stupni. Specializované správní soudy jsou převážně vnitrostátní azylový soud, finanční účet (regionální komory, účetní dvůr), disciplinární soud (soud pro rozpočtovou a finanční disciplínu, Vysoké rady soudců, soudů řadové, univerzitní soudy...). Odvolání proti jejich rozhodnutí se v zásadě podané u správních soudů, jejichž rozhodnutí je v odvolacím řízení, se Státní radou.

Státní rada je nejvyšším správním soudem, soudu posledního stupně ohledně legality správních aktů. Jako kasační soud, pouze kontroluje řádné uplatňování předpisů a právních postupů ze strany soudní rozhodnutí napadeno před soudem. Kromě toho Conseil d’ État rovněž v určitých sporech, jako je například spor, regulačních aktů ministrů, rozhoduje v prvním a druhém stupni. Státní rada radí vládě také k návrhům právních předpisů a na některých návrh pokynů.

Spor o příslušnost mezi soudy, správní soudy, určuje se příslušný právní konflikt, který tvoří stejný počet členů kasačního soudu, Státní rady.

Ústavní rada, která je složena z devíti členů, je odpovědný za rozhodnutí o ústavnosti organických zákonů a právních předpisů, které mu byly předloženy a pro dohled nad řádným fungováním voleb. Nedisponuje pravomocí týkajících se aktů.

Neexistují žádné zvláštní soudy ve věcech životního prostředí. Všechny francouzské soudy se zabývají otázkami životního prostředí v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

„forum shopping“ není ve francouzském právním řádu. Příslušnost soudu je stanovena zákonem.

Neexistuje rozlišení mezi řádné opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky francouzských soudních řízení. Rozlišuje se mezi běžnými odvolání a postoupení (“ référés“), které umožní prozatímní opatření (pozastavení aktu, dočasné náhrady) nebo vyšetřování nebo pokynu (jmenování experta). Soud prvního stupně rozhodnutí může být změněno v odvolacím řízení a rozhodnutí soudů může být zrušen, který učinil Corte suprema di cassazione (státní rada nebo kasační soud).

Pravomoci správní soudci jsou široké včetně soudců prvního stupně. Správní soud oprávněn zrušit protiprávní správní rozhodnutí. Soudce může rovněž nařídit administrativu, aby přezkoumala toto zrušení rozhodnutí, kterými se podrobněji stanoví obsah tohoto nového rozhodnutí.

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro soudní řízení v záležitostech životního prostředí, existují pouze dvě výjimky u správních soudů.

První články L. 122–2 a L. 554–11 zákona o životním prostředí soudního řádu správního, umožňuje pozastavení licence nebo schválení rozhodnutí o provádění intervence nebo děl, pokud z důvodu rozsahu nebo dopadu na životní prostředí by mělo být předmětem posouzení vlivů na životní prostředí, což však nebylo provedeno.

Zadruhé se články L. 123–12 a L. 554–12 zákona o životním prostředí soudního řádu správního, umožňuje pozastavit platnost rozhodnutí, kterým se provádění intervencí, stavby nebo stavebních prací za předpokladu předchozího veřejného mínění, pokud appication vyvstávají vážné pochybnosti ohledně legality rozhodnutí: Pokud zjištění, přijme příslušný orgán není příznivá, nebo pokud požadované veřejné slyšení nedošlo.

V obou případech by podmínka naléhavosti, musí nařídit pozastavení akt v zásadě domněnka

Obvykle, zejména soudců, soudců správních soudů, nemají právo předložit věc soudu pouze strany, včetně občanů, nevládních organizací, podniků, správy a veřejných orgánů. Existuje však výjimka: Soudní řízení může být zahájeno z moci úřední v trestních věcech, kterou prokurátor republiky. To je rovněž možné v oblasti životního prostředí.

III Přístup k informacím

Obecné předpisy pro přístup ke správním dokumentům (zákon č. 753–78 ze dne 17. července 1978, ve znění zákona č. 583–79 ze dne 11. července 1979 odůvodnění správních aktů a zlepšení vztahů mezi správou a veřejností a podle § 7 zákona č. 321 ze dne 12. dubna 2000 o právech občanů ve vztazích se správními orgány) byl zaveden volný přístup k veřejným listinám. Tento zákon se vztahuje na všechny dokumenty v držení orgánu (ať už pocházejí ze strany správy, nebo zda se třetí strana původu) a které svou povahou předmětu, nebo nejsou spjaty s výkonem veřejné služby. Tento zákon stanoví, přístup ke správním dokumentům se neudělí, pokud konzultace nebo zpřístupnění uvedených dokumentů by poškodilo tajemství chráněné zákonem.

Právo na přístup k informacím o životním prostředí je vykonávána při dodržení obecných podmínek stanovených zákonem z července 17, 1978 a zvláštní ustanovení zákona o životním prostředí.

Protiprávní správní rozhodnutí týkající se tohoto tématu může být zrušena správními soudy po oznámení národní komise.

Článek R.421–5 Správní soudy kodexu stanoví: „lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí uvedeného soudu je závazné pouze tehdy, pokud byla zapsána, a také nápravná opatření při oznámení rozhodnutí.“

V záležitostech životního prostředí, implicitní odmítnutí poskytnout informace je nutně protiprávní, protože toto rozhodnutí nebylo žalobkyni doručeno písemné odůvodněné rozhodnutí, které stanoví prostředky, a období před správním soudem.

Zákon č. 753–78 ze dne 17. července 1978 zřídila nezávislou komisi pro přístup ke správním dokumentům (CADA), který je odpovědný za zajištění dodržování svobodný přístup ke správním dokumentům. Je rovněž c.a.d.a. příslušný ve věcech týkajících se přístupu k informacím o životním prostředí. Věc musí nejprve Komise předtím, než předloží správnímu soudu. Tento postup je podle oddílů 17, 18 a 19 vyhlášky č. 1755–2005 ze dne 30. prosince 2005 týkajícím se volného přístupu k dokumentům orgánů veřejné správy. Žadatel, který již byl odmítnutí předat je povinen tuto otázku CADA do dvou měsíců od oznámení zamítnutí. V období jednoho měsíce po obdržení oznámení příslušný orgán vysvětlí svůj postoj CADA. Pokud příslušný orgán potvrdí své původní odmítnutí, nebo neodpoví ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy CADA, může navrhovatel podat opravný prostředek ke Cour administrative na neplatnost.

Soudy mohou správě uložit povinnost předložit požadované informace. Soud může rovněž zrušil rozhodnutí odepřít přístup, a proto vyvodil důsledky odmítnutí.

Soud může nařídit informací, které mají být zveřejněny.

IV Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Zařízení provozováni ani vlastněni jakékoli osobě nebo subjektu, ať veřejného či soukromého, nebo obtíže, které mohou představovat nebezpečí pro obyvatele, zdraví, bezpečnosti, veřejného zdraví, zemědělství, ochrany životního prostředí, ochrany památek a památníků, označuje jako „utajovaných zařízení pro ochranu životního prostředí (icpe)“ ve Francii, která podléhá zvláštnímu právnímu režimu podle zákona o životním prostředí. Existuje asi 500000 takových zařízení ve Francii.

Právní předpisy týkající se zařízení klasifikovaných pro ochranu životního prostředí uspořádat tři různé režimy v závislosti na závažnosti rizika a nevýhody: povolení, podávání zpráv, a v nedávné zjednodušení přechodný režim povolení (dále jen „registrace“ (vyhláška č. 663–2009 ze dne 11. června 2009 a nařízením č. 368–2010 ze dne 13. dubna 2010).

V rámci režimu předchozího povolení, právo provozovat uděleno na základě studie dopadu“ a “ veřejného mínění“.

Kasační opravný prostředek se nadřízený správní orgán proti správnímu rozhodnutí je vždy možné (obecnou zásadou judikatury). Pokud zvláštní právní předpis uvádí, že je nepovinné.

Obecnou zásadou je, že správní rozhodnutí mohou zažalovat přímo, pokud žádná zvláštní procesní předpisy (například v případě přístupu k informacím o životním prostředí). Neexistují žádná zvláštní pravidla ohledně účasti veřejnosti a související rozhodnutí.

V případě neexistence zvláštních pravidel stanovených právními předpisy ohledně nezbytnosti správní pohledávky, správní rozhodnutí může být předmětem žaloby u správního soudu přímo.

Správní soudy přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnosti legality všech správních rozhodnutí.

Soudy studijní materiál, Technická zjištění a výpočty, pokud jsou považovány za náležející rozhodnutí.

Zákonnost správních plánování je kontrolován správním soudům. Podmínky týkající se aktivní legitimace, důkazní pravidla, pravidla pro slyšení nebo rozsahu soudního přezkumu nejsou specifické pro tuto oblast.

Právní postavení: jakékoli fyzické osobě, která je oprávněna obrátit se na Soudní dvůr mohou obrátit na správní soud. Tato způsobilost je vyhodnocena podle předpisů občanského práva. Proto non-emancipated nezletilých, stejně jako hlavní osoby, „podle ochranného práva“ z důvodu mentálních schopností nebo fóra v rámci trestního odsouzení vedoucí k jejich právní soudních zákazů nebudou schopni se dostavit k soudu. Nicméně správní judikatura připouští, že některé osoby, které jsou nezpůsobilé podle občanského zákoníku, mohou využít opravného prostředku proti rozhodnutí pro překročení pravomoci týkající se „základní zásada práva habeas corpus.“

Právnické osoby nebo seskupení se může odvolat proti opatřením, která ovlivní jejich vlastní zájmy (existence, nemovitosti, činnosti, provozní podmínky), jakož požadovat náhradu majetkové a morální újmy, kterou tyto země utrpí. Mohou však také za účelem obrany kolektivního zájmu těch, kteří zastupují, pokud v nařízení nebo sporné opatření poškozuje tohoto kolektivního zájmu.

Ve správních sporech, jako soukromého soudního řízení, že žalobce nese důkazní břemeno. Tato zásada je však poněkud jinak uplatněna ve správním řízení, zejména když jsou v rukou správou nebo, v případě odpovědnosti založená na předpokladu předkladatelka byla zproštěna viny, kterým se mu vytýká, zakládají povinnost správy, aby prokázal, že se nedopustila žádného omylu. Vzhledem zachovávala vyšetřovací charakter řízení, správní soudce, který má značné pravomoci provádět šetření, skutečně významně pomáhá při zjišťování skutkového stavu. V případě potřeby může nařídit zpřístupnění dokumentů nebo sebe na určité vyšetřování přímo přezkoumání aktů nebo dokumentů prostřednictvím návštěvy místa, a to tím, že se slyšení nebo znaleckých posudků.

Článek L. 6 Code de justice administrativě (soudní řád zakotvuje zásadu, podle níž „se bude konat veřejné slyšení“.

Pravidlo legality má různé požadavky, pokud je vykládána a uplatňována správního soudu. Zejména pravidlo nevylučuje správním orgánům volnost, nastiňují, co se nazývá „pravomoc jednat“.

Tento orgán má možnost volby mezi přijetím rozhodnutí a aby se zdrželo jakéhokoli rozhodnutí nebo mezi dvěma nebo více rozhodnutí jiný obsah, ale rovněž v souladu s předpisy, musí soud vždy povinen kontrolovat vhodnost volby učiněné tímto orgánem.

Kromě toho podléhá pravidlu legality je více či méně důkladné v závislosti na tom, zda se soudní kontrola je definováno jako „běžná“ nebo“ omezené kontroly.“ kontrola je omezena na případy, kdy sporné rozhodnutí bylo přijato při výkonu diskreční pravomoci, tedy pokud je legalita rozhodnutí musí být posouzen. V tomto případě správní soudce bude kontrolovat, zda rozhodnutí vychází z faktické chyby, nesprávné právní posouzení nebo zneužití pravomoci, ale kontrola skutečností“ právnímu posouzení se zaměří pouze zjevné chyby v posouzení. V obvyklých případech, kdy rozhodnutí administrativy se řídí právní kritéria a ve které tudíž soudce prováděl běžné kontroly, všechny nesprávné právní kvalifikace skutkových okolností bude kontrolován.

V některých případech jsou běžné kontroly, omezené kontroly vykonávané podle zvláštních podmínek. V rámci omezeného přezkumu tedy nezahrnuje se na hledání zjevného nesprávného posouzení, když rozhodnutí správního orgánu výsledkem svrchovaného posouzení (příklad) Zkušební poroty.

Soud má také pravomoc, jak zajistit rovnováhu mezi správním rozhodnutím její výhody a nevýhody; Toto rozhodnutí bude pouze v případě, kdy je odpovídajícím způsobem odráželo skutečností.

Posuzování vlivů na životní prostředí (pro zjišťovací řízení nebo určení rozsahu posuzování rozhodnutí) je součástí postupu pro povolování zařízení klasifikovaných pro ochranu životního prostředí. Je možné navrhnout zrušení tohoto povolení nebo schválení projektu před správními soudy pro neexistenci nebo nedostatečnosti posouzení vlivů na životní prostředí [1].#_ftn1 Nelze však jednat přímo u soudu proti tomuto posouzení dopadů na životní prostředí.

Konečné povolení mohou být přezkoumána soudy. Podmínky týkající se aktivní legitimace, důkazní pravidla, pravidla pro slyšení nebo rozsahu soudního přezkumu nejsou specifické pro tuto oblast.

Správní soudy formální legality a rovněž přezkum legality všech správních rozhodnutí. Soudy studijní materiál, Technická zjištění a výpočty, vztahují-li se rozhodnutí. Studie vlivů na životní prostředí je kontrolován, neboť je hlavním prvkem vnější legality.

Prokázat svůj zájem na podniknutí právních kroků je hlavní podmínkou, která musí být splněna pro odvolání jeho přípustnosti.

Kromě výjimečného případu, kdy veřejný orgán má soudní příkaz, které ho opravňuje jednat proti opatření považuje za nezákonnou (případů prefectorial návrhu na soudní přezkum), zájem odůvodňuje uplatnění opravného prostředku. Tyto úroky, jejichž existence je posuzována při vyřizování odvolání, mohou být různého druhu: morální nebo materiální, individuálních nebo kolektivních.

Ve všech případech musí být osobní, legitimní a relevantní. První z těchto požadavků znemožňuje osoby jednaly bez příkazu na účet jiné osoby, nebo pouze jeho jakost jako občanů, spotřebitelů nebo volené úřední osoby podat proti aktu jeho legalitu. Nezbytnost chráněný zájem odmítá skutečnost, že kasační opravný prostředek má za cíl chránit s neoprávněným nebo nemorální situace. A konečně, právní postavení, které předkladatel akty musí být sporné rozhodnutí. Kromě toho musí být přímý a určitý, přímo a zcela jistě posouzení sporného rozhodnutí.

Správní soudy přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnosti legalitu IPPC [2] rozhodnutí, jakož i za zákonnost veškerých správních rozhodnutí.#_ftn2 Mají rovněž studovat materiální, technické poznatky, výpočty, dokumentace IPPC, pokud tyto prvky jsou považována za rozhodnutí. Soudy studijní materiál, Technická zjištění a výpočty, pokud jsou považovány za součást rozhodnutí.

Argumenty předložené na podporu žaloby na zrušení správního rozhodnutí (odvolání proti zneužití moci) se dělí do dvou kategorií: vnitřní a vnější legality.

Se rozumí vnější protiprávnosti se týkají uplatňování zákona: Nezpůsobilost autora aktu, formální protiprávnost, nedostatek nebo nesrovnalost (včetně povinnosti uvést odůvodnění“

Legalita znamená se týkají obsahu, obsah aktu, ve skutečnosti chyb nebo nesprávného právního posouzení:

 • nesprávné právní posouzení: Použití právní normy, která se nevztahuje nebo nesprávný výklad použitelných ustanovení
 • Chyby zjištěné skutečnosti: Nesprávná kvalifikace skutků nebo zjevně nesprávného posouzení, když soud uplatňuje omezenou kontrolu,

a ze zneužití řízení nebo výkonu.

Není třeba se zúčastnit veřejné konzultace fáze procesu EIA, IPPC nebo nebo vznést připomínky, mají aktivní legitimaci před správními soudy.

Ke kasačnímu opravnému prostředku pro podezření ze zneužití pravomoci je otevřeno pro strany sporu, ale nejedná se o tzv. „actio popularis.“ Podmínkou pro přístup ke spravedlnosti je žadatel povinen odůvodnit „zájem“ týkající se obsahu rozhodnutí, které je však velmi liberálně a v zásadě správním soudům. Tento zájem musí být přímá, skutečná a určitá.

Pravomoc vydávat soudní příkazy pro správní soudy ve všech věcech.

Po dlouhou dobu se správní soudkyně zamítla vydávat soudní příkazy vůči orgánu veřejné správy, včetně výkonu rozhodnutí, které se jí týká. Pouze pro použití příjemcem tohoto rozhodnutí zahájit další odvolání proti nečinnosti správního orgánu. Zákon ze dne 8. 1995, přiznává správním soudům možnost řešení pro správu příkazů přijímat prováděcí opatření v určité řízení či znovu rozhodnout podle předem stanoveného časového rámce.

V tomto ohledu je Soudnímu dvoru konkrétní žádost o vydání soudního příkazu. Veřejné orgány nebo soukromoprávní instituce odpovědné za správu veřejných služeb, podléhají tato opatření.

Příkaz je doprovázen možných sankcí. Tyto sankce musí být požádáno kromě u Státní rady, která může vydávat automaticky a kromě toho má podporu specializovaných oddělení odpovědných za sledování plnění svých rozhodnutí.

Týkající se zařízení klasifikovaných pro ochranu životního prostředí, správní soudce má pravomoc vydávat soudní příkazy vůči prefektem. Může požadovat, aby realizovala veškerá opatření, která považuje za nezbytná.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Tvrzení může být vznesen přímo vůči jednotlivci nebo soukromé společnosti před občanskoprávními soudy nebo před trestními soudy. Trestní soudy mohou uložit pokutu (soukromé osoby, existuje také možnost, aby jednotlivec, který byl odsouzen k trestům odnětí svobody), je-li tato osoba způsobila škody na životním prostředí. Je to však možné, jen pokud tato obvinění byla již dříve nezákonné. Neexistuje žádné obecné trestní postih v záležitostech životního prostředí, tak trestního soudce musí být uvedeny soupis trestního zákoníku. Občanské svobody soudci mohou jednotlivci nebo společnosti pro kompenzaci škod na životním prostředí, pokud jsou splněny tři podmínky:

 • (1) autor je odpovědný za tyto škody,
 • (2) tato opatření způsobila napravitelnou škodu,
 • (3), že existuje příčinná souvislost mezi jednáním a škodou.

Některé režimy odpovědnosti občanského práva může mít za následek odpovědnost i při neexistenci zavinění (odpovědnost za zboží nebo pro jiné, nebo odpovědnosti za vadné výrobky). Provozovatel zařízení může být rovněž uložena sanace znečištěného areálu (rehabilitaci).

Nároky na ochranu životního prostředí lze podat přímo správní soudy, veřejné orgány (státní nebo místní orgány veřejné moci). Tyto prostředky umožňují správnímu orgánu zrušit protiprávní správní rozhodnutí (například povolení), ukládat nové povinnosti pro soukromé subjekty s cílem zlepšit ochranu životního prostředí, ani na odpovědnost státu nebo místních orgánů veřejné správy. Tato odpovědnost je nejčastěji požadován v případě nedostatků zjištěných při výkonu kontroly nad veřejnými subjekty. Avšak příklady jsou vzácné. Státní rada někdy sdílí odpovědnost mezi státem a obcí (viz například: CE, červenec 13, 2007, obec taverny, č. 293210). Zákon ze dne 1. srpna 2008 zveřejněný pro provedení směrnice EU ze dne 21. dubna 2004 nevytvoří principu podpůrného ručení ze strany státu v případě, že není možné uplatňovat zásadu „znečišťovatel platí“.

Článek L. 165–2 zákoníku o životním prostředí, vyplývající ze zákona č. 757–2008 ze dne 1. srpna 2008, stanovil zásah nařízení určit příslušné orgány, environmentální záležitosti odpovědnosti. Vyhláškou č. 496–2009 zveřejněné dne 30. dubna 2009 určil několik orgánů představuje podle typů projektů, plánů a programů: ministr životního prostředí, Generální rady pro životní prostředí a udržitelný rozvoj, regionální prefekt, koordinátora nebo jiného prefekt prefektury na moři (mořské oblasti).

Neexistují žádná zvláštní pravidla týkající se žádostí pro opatření v oblasti životního prostředí. Odpovědnost státu nelze dovolávat přímo před správními soudy. Odvolání podané k soudci vždy podané odvolání proti výslovnému nebo konkludentnímu zamítnutí státu nebo kladné odpovědi považovány za nedostatečné.

Neexistují žádná zvláštní pravidla pro podmínky soudního přezkumu environmentálních závazků podle francouzského práva. Právníci měli odvolávat na obecné zásady odpovědnosti státu. Správní soudci mohou rušit zamítnutí žaloby, pokud (1) odsuzující stát je odpovědný za škodu, (2), pokud tato činnost (nebo nečinnost) častěji napravitelnou škodu způsobil, a (3) existuje příčinná souvislost.

Pokud protiprávní správní rozhodnutí v otázkách životního prostředí, se ruší správní soudy musí na základě žádosti žadatele, aby příslušné veřejné orgány, aby vyvodil důsledky tohoto zrušení.

Existují různé režimy odpovědnosti za životní prostředí. Každý z nich je na základě konkrétních podmínek. Před správními soudy, odpovědnost znečišťovatele lze požadovat na základě „IPPC“ (odpovědnosti provozovatele), pravidel týkajících se nakládání s odpady (odpovědnost držitele), nebo zvláštní režim zřízený zákonem ze dne 1. srpna 2008. Před občanskoprávními soudy, environmentální škody může být na základě společné režimy občanskoprávní odpovědnosti (za pochybení, nedbalosti, a někdy bez jakéhokoli pochybení) nebo zvláštních povinností (abnormální sousedství nepokoje, škody způsobené určitými druhy znečištění: Uhlovodíky a jaderných zařízení). Trestní soudy mohou stíhat za škodu na životním prostředí, která byla dříve považována za trestný čin (rovněž hledat odpovědi číslo jedna).

VI další způsoby přístupu k právní ochrany

Všechna řízení u Tribunálu, správní, občanskoprávní nebo trestněprávní, budou pravděpodobně uplatňovány v oblasti životního prostředí. Ve skutečnosti neexistují jiná zvláštní pravidla v této oblasti.

Neexistují konkrétní veřejné orgány odpovědné za zajištění přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Veřejný ochránce práv, státní zástupci, může zasáhnout všechny jurisdikce v oblasti práva životního prostředí.

Veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem ze dne 3. ledna 1973 o vzoru obrátil na švédského veřejného ochránce práv. To je „nezávislý správní orgán“) odpovědný za zlepšování vztahů mezi občanem a orgány veřejné správy. Veřejný ochránce práv nezasahuje do sporů mezi občany a veřejnými orgány. Odpovídá za navrhování řešení smírně řešit spory. Tento úřad od března 31 změnila svůj název, 2011 se nyní nazývá „ochránce práv“.

Státního zástupce (Procureur de la République) je soudce, který je odpovědný za vedení veřejné akce“ jurisdikci Tribunal de Grande Instance (TGI) rozhodují“ hlavní civilní a trestní soud prvního stupně. Státní zástupci jsou podřízeni ministru spravedlnosti. Úkoly státního zastupitelství vykonává zejména v trestních věcech. Je odpovědný v souladu se zásadou rozhodovací pravomoci státního zástupce při trestním stíhání pachatelů či nikoli (rovněž v oblasti životního prostředí).

Pokud trestný čin týkající se životního prostředí, soukromé obžaloby je k dispozici.

Existují dvě možnosti, jak tvrdí před správními soudy v případě nečinnosti správního orgánu nebo nevhodný postup:

 • Žaloba na neplatnost proti protiprávní správní rozhodnutí: „Kasační opravný prostředek pro zneužití pravomoci“.
 • žaloby na náhradu škody proti orgánu veřejné správy, pokud se prokáže, že tato nečinnost nebo opatření způsobilo nepřiměřenou újmu.

VII aktivní legitimace

Čl. 31 občanského soudního řádu připouští právní postavení osob, které mají zájem postavení. Žadatel musí prokázat oprávněný zájem chráněný právními předpisy, osobní a přímý zájem („nikdo se uplatňuje plná moc“). Zákon rovněž umožňuje právnickým osobám; včetně sdružení; Nevládní organizace; a profesionální zákonně vytvořené společné do odborových organizací k hájení zájmů svých členů. Zájem o podání žaloby k soudu musí být vzniklý a trvající, soud však někdy byla uznána přípustnost žaloby, až se úrok bude v budoucnu nebo nejisté.

Tyto koncepce občanského práva lze nalézt v judikatuře správních soudů spolu s pragmatickým a extenzivní výklad. „Kasační opravný prostředek pro zneužití pravomoci“ byla zahájena proti správním rozhodnutím, ale kvalita života občanů nestačí, aby: nejedná se o tzv. „actio popularis.“ Podmínkou pro její využití, že žalobkyně mají pro založení aktivní legitimace „zájem“, který je přímo, a v současnosti (CE, 21, 1906, prosinec Union des propriétaires et des Contribuables de La Croix du okresní – seguey – Tivoli, Recueil Lebon, s. 962–1906, CE, prosinec 21, vlastníků Unie a daňových poplatníků okresu cross-seguey – Tivoli ve Sb. Lebon), strana 962.

Tyto zásady platí pro všechny žadatele: fyzické osoby, právnické osoby soukromého práva, francouzštině nebo zahraniční sdružení, nevládní organizace atd.

Neexistuje žádný mechanismus „actio popularis“ ve Francii.

Veřejný ochránce práv může do řízení před soudy nebo zpochybnit soudní rozhodnutí. Evropský veřejný ochránce práv však může vydávat soudní příkazy vůči orgánu veřejné moci v rámci odmítnout vykonat rozhodnutí soudu ve prospěch žadatele.

Státní zástupci nemají žádný zájem jednat před správními soudy. Mohou jednat pouze v trestních věcech.

Všechny ostatní veřejné orgány oprávněny jednat před správními soudy, pokud mají zájem uplatňovat nebo bránit.

Neexistují žádné posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC zvláštní pravidla týkající se aktivní legitimace jednotlivců a nevládních organizací a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí.

VIII právní zastoupení

V prvním stupni správní soudy (článek R. 431–2 code de justice administrativě (soudní řád), zastupování právním zástupcem uložen ve věcech soudního přezkumu v plné jurisdikci: v podstatě měnové nebo smluvních sporů. Ostatní spory jsou implicitně vyloučeny ze zásady povinného zastoupení. U správních soudů (článek R. 811–7 code de justice administrativě (soudní řád), povinnost právního poradce je pravidlem (pouze výjimky: zpochybňováno nadměrné síly vůči veřejné služby pro dopravní zpochybnila porušení).

Před soudy prvního stupně, tak odvolací soudy, jsou osvobozeni od povinnosti mít obhájce.

Pravidlo povinného zastoupení je širší než státní rada: Tato zásada je opravný prostředek (s výjimkou některých případů, jako je spor sociální pomoci). V případě překročení pravomoci v prvním a posledním stupni, zástupce není povinné.

Nepřítomnost právníka byly schváleny nepřípustnost návrhu, po selhání vypořádání.

Se v oblasti životního prostředí je jedním z údajů specializace v rámci povolání advokáta (nařízení ze dne 28. prosince 2011 (Úřední věstník Francouzské republiky) č. 0301 ze dne 2011. prosince 29, strana 22577). Internetové stránky každého sloupce zahrnuje seznam právníků specializovaných na tuto oblast. Sdružení na ochranu životního prostředí mohou jednat jménem jednotlivých obětí předsudků, když obdržela mandát, aby tak učinily. Může rovněž jednat proti správním rozhodnutím, které může nepříznivě ovlivnit životní prostředí.

IX důkazy

Ve správních sporech, jako soukromého soudního řízení, důkazní břemeno nese žalobce. Tato zásada však považuje za snižování správních sporů, zejména pokud jsou v rukou správou nebo, v případě odpovědnosti za předpoklad domněnky vynětí předkladatel v zavedení závady, které vychází ze strany správního orgánu za účelem prokázání, že se nedopustila žádného omylu.

Vzhledem zachovávala vyšetřovací charakter řízení, správní soudce, který má vyšetřovací pravomoci, skutečně významně pomáhá při zjišťování skutkového stavu. V případě potřeby se může požadovat poskytnutí dokumentů, nebo sám sebe na určité vyšetřování přímo přezkoumání aktů nebo dokumentů prostřednictvím návštěvy místa, a to tím, že se slyšení nebo znaleckých posudků.

Účastníci řízení mohou vždy zavést nové důkazy. Avšak postup vztahuje správní soudy se nazývá „vyšetřovací“: To znamená, že soudce je hlavní řízení. Oznámil argumentů předložených účastníky řízení. Dále může vyžadovat nové účastníky řízení, aby předložili určité dokumenty k prokázání skutečností. Může rovněž nařídit znalecký posudek.

Řízení u správních soudů liší před občanskoprávními soudy. Před občanskoprávními soudy smluvní strany provádět hodnocení požádat soudce, aby nařídil šetření, znalecký posudek. Správní soudce není povinen na žádost stran: není nutné využívat odborných znalostí, pokud o to požádá některá strana, pokud soudce uváží, ve spisu jsou dostačující k vytvoření odsouzení. Může však nařídit znalostí i v případě, že takové žádosti vyjádřené zúčastněnými stranami.

Soud není vázán výsledkem znaleckého posudku. Musí vždy hodnotí studie kriticky přezkoumat. Jeho řešení může být na základě jiných prvků, které zpochybnilo závěry znaleckého posudku. Tento starý zásada byla výslovně stanoví čl. 22 zákona ze dne 1889. července 22, která se použije na správní soudy, judikatury Státní rady.

X žalobu na zdržení se jednání

Podle judikatury zásada předběžné vykonatelnosti správních rozhodnutí, která představuje základní pravidlo veřejného práva (CE, Ass., 2 juillet 1982, Huglo et autres). Proto správní rozhodnutí mohou být neprodleně provedena, nezávisle na existenci soudního řízení. Klasická opatření předložených Soudnímu dvoru proti takovému rozhodnutí nebude mít odkladný účinek. Existuje několik výjimek, zejména v oblasti přistěhovalectví či daňové právo, nikoli však v oblasti životního prostředí.

Je možné, že zdržovací žaloba proti správnímu rozhodnutí ve správních soudních řízeních ve věcech životního prostředí, stejně jako ve všech věcech. Tato možnost nebude existovat před správními soudy, jednání nebo opomenutí jiných soukromých subjektů. Tento postup může být prováděn řádný civilní soud („občanské référé“).

V naléhavých situacích, dočasný odklad popravy umožňuje pozastavení výkonu správního rozhodnutí až do doby, kdy soudce rozhodl o tomto jeho legalitu. Předkladatel musí prokázat k naléhavé povaze případu a které existují závažné pochybnosti ohledně zákonnosti rozhodnutí, neboť soudce pro předběžné opatření během několika dní.

Je možné podat odvolání proti rozhodnutí správního soudu týkající se zákazu. Tento opravný prostředek musí být vznesen přímo státní radě.

XI náklady

Právní náklady patří soudní poplatky nebo náklady na právní zastoupení.

 • Soudní náklady jsou definovány v § 695 občanského soudního řádu. Tyto náklady jsou upraveny nebo tariffed poplatky:
  • odměnu soudního exekutora (zákon stanoví, že akty provádějící hodnocení a také rozhodnutí budou zaslány protivníky prostřednictvím soudního vykonavatele);
  • Poplatky zvané „postulation a prosazování zájmů“ (vyhláška č. 784–72 ze srpna 25, 1972, revidovaná v roce 1975), které jsou rozděleny na „paušální poplatek“ v závislosti na povaze řízení a „přiměřený podíl“, ohledně finančního dopadu hodnocení;
  • a „dokazování“.

Neexistují žádné poplatky ani exekuční náklady postulation na správních soudech.

 • Na právního zástupce. Tyto poplatky se nazývají „nepoužitelný“, protože mohou být náhrady (vrácení), neboť nejsou „zákonem“.

Výdaje vynaložené advokátem v souvislosti s plněním jeho úkolů jménem svého klienta: kolky pro registrační poplatky, obrany práv, propagace práva, poplatky za odborné, soudních poplatků atd.

Kolkovné, jež byla zrušena pro žádosti zaznamenané od ledna roku 1, 2004. Avšak od 1. října 2011 mohou všechny osoby, která volá po spravedlnosti razítko musí zaplatit daň ve výši 35 EUR. Tato částka musí být zaplacena na všech úrovních postupu: v prvním stupni, odvolání, kasační stížnost.

Odměny advokátů, byly stanoveny svobodně mezi stranami a jejich poradce: není možné odhadnout.

Náklady na činnost odborného v soudním řízení stanoví soudce. Například v roce 2009 se obecný soud i odvolací správní soud Caen navrhlo použít následující harmonogram:

 • Odměny pro znalce: 90 EUR za hodinu, 180 EUR a dále v závislosti na složitosti případu.
 • Přepisování: 7 EUR za stránku.
 • Kopie: 0,42 EUR za stránku, 1,5 EUR pro barevný výtisk.
 • Podklady na CD: 20 EUR.
 • Poštovného: Podle poštovních sazeb.
 • Fee-kilometer: 0.60–0.80/km.
 • Cestovní výlohy, ubytování, stravování: Podle odůvodnění.

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.upem.org/documents/coutjud.html

Náklady za zdržovací žaloby/předběžná opatření jsou stejné jako v případě původního řízení.

Právní náklady obvykle hradí neúspěšná strana. Podle článku L. 761–1 code de justice administrativě (soudní řád: „ve všech případech neúspěšná strana musí druhé straně zaplatit částku stanoví soudce za vzniklé náklady. Soud zohledňuje kapitálové nebo ekonomické situaci odsouzené osoby. Může dokonce automaticky z důvodů vycházejících totéž říci, že neexistují důvody, aby odsoudily.“. Správní soudy však obvykle omezit náklady hrazené několik tisíc EUR.

XII mechanismy finanční pomoci

Neexistují žádná zvláštní pravidla týkající se nákladů soudních řízení v oblasti životního prostředí. Existuje pouze jedno daňové u správních soudů. Zákon ze dne 29. července 2011 vytvořila zvláštní daň ve výši 35 EUR je vyplacena po podání správní řízení před soudem (nebo jiným způsobem). Tato daň je podmínkou přípustnosti žaloby. Příjemci právní pomoci nemusely zaplatit tuto daň (hledat odpověď na otázku číslo 2).

„právní pomocí“ ve Francii. Stávající právní režim je upraven zákonem o právní pomoci (zákon č. 647–91 ze dne 10. července 1991) a vyhláška č. 1266–91 ze dne 18. prosince 1991. Zahrnuje:

 • Právní pomoc: Finanční podpora pro soudní řízení nebo mimosoudní urovnání sporu;
 • Podpory pro odměny advokátů v trestním řízení, které jsou k dispozici jako alternativa k trestnímu stíhání (mediace), řešení pro právní pomoc pro osoby, které mají policie pro vyslýchání a pro disciplinární řízení ve věznicích;
 • Přístup k právu (informace, poradenství, konzultace). Právní pomoc přenechává příjemci pro bezplatné poradenství advokáta nebo jinou právnickou profesi (exekutor, licitátor avoué, notář, atd.) nebo osvobození od soudních poplatků.

Právní pomoc je k dispozici rovněž v záležitostech životního prostředí bez jakýchkoli zvláštních pravidel.

Právní pomoc se vztahují požadavky, pokud jde o její zdroje, státní příslušnost, bydliště a přípustnosti. Od státu můžete obdržet právní pomoc, pokud průměrná hodnota Vašeho objemu prostředků za předchozí kalendářní rok, nepřekročí určitou hranici stanovené zákonem každý rok. Máte právo na právní pomoc, pokud je francouzským státním příslušníkem nebo občanem Evropské unie nebo cizí státní příslušník, který legálně pobýval ve Francii obvyklé. Obvyklým a legálním pobytem ve Francii musí ze zásady. Právní pomoc poskytována, je-li žaloba zjevně nepřípustná nebo postrádá opodstatnění. Tyto podmínky se rovněž vztahují nevládní organizace.

Většina odborových organizací, spotřebitelských nevládních organizací poskytují bezplatnou právní pomoc advokátů svým členům. Většině právníků, kteří též poskytují bezplatné úvodním pohovoru. Neexistují žádné zvláštní postupy v oblasti životního prostředí.

Právní poradny zcela nových organizací ve Francii. V současné době existuje 4 zákona kliniky, dvě ve Francii v oblasti občanského práva a dva pro lidská práva (La Maison du droit Univerzity Paříž II;Odkaz se otevře v novém okně.http://www.u-paris2.fr/63247158/0/fiche___pagelibre/&RH=ORGA_ETUDES Odkaz se otevře v novém okně.Zákon na klinice anesteziologie univerzity ve Štýrském turistické trasy; Odkaz se otevře v novém okně.Základní práva na klinice anesteziologie univerzity ve Štýrském Caen; Odkaz se otevře v novém okně.EUCLID práva na klinice anesteziologie univerzity Paris Ouest v Nanterre). Žádný z nich se zabývají případy v oblasti životního prostředí.

Existuje rovněž čím dál více specializovaných právníků v oblasti práva životního prostředí a řada nevládních organizací pro ochranu životního prostředí ve Francii. Některé z nich jsou považovány za veřejné služby státu, jako je Francie, příroda, životní prostředí (FNE), což je francouzská federace sdružení pro ochranu přírody a životního prostředí. Sdružuje 3,000 nevládních organizací (zeměpisné nebo tématické bázi).

XIII včasnost

Platí zásada, implicite negativní rozhodnutí dochází, jestliže správní orgán neodpoví po uplynutí lhůty dvou měsíců pro zaslání žádosti ze strany žalobce (čl. 21 zákona ze dne 2000. dubna 12).

V několika oblastech, zákon zavedl režim automatického uznávání. Nečinnosti správy pak způsobuje vznik tichého souhlasu ve lhůtě stanovené zákonem. Kromě této hypotézy, které odpovídá orgán veřejné moci může být vydán správním soudem, pokud se prokáže, že toto zpoždění je abnormální a má za následek dotčení žalobce.

Neexistují žádné zvláštní lhůty stanovené právními předpisy pro soudní řízení v záležitostech životního prostředí.

Musíme rovněž odlišit řízení ve věci samé, tak nouzových postupů.

V případě řízení ve věci samé, cíle stanovené Parlamentem na správní soudy, na všech úrovních (v prvním stupni i v odvolacím), v příloze ročního zákon o státním rozpočtu, vydá rozhodnutí ve lhůtě nejvýše jednoho roku.

V případě naléhavých řízení soud rozhodnutí obvykle do jednoho týdne měsíce, někdy 2 nebo 3 dnů.

Neexistuje žádná zákonem stanovená lhůta pro podání žaloby ve věci samé. Ale existují limity pro nouzové řízení: Například pokud je postup týkající se ohrožení základních svobod soudce rozhodne do 48 hodin.

Důležitou zásadou judikatury vydané v roce 2002. „jednotlivci mají nárok na to, aby jejich žádosti souzen v přiměřené lhůtě podle zásady vydané čl. 6 EÚLP. Za porušení této povinnosti nemá vliv na platnost rozhodnutí justičního orgánu. Pokud však právo získat soudní rozhodnutí v přiměřené lhůtě způsobil újmu, mohou získat náhradu škody, „v důsledku nesprávného vedení správních soudů“. Věc: Conseil d’ Etat Assemblée, 28 juin 2002, Garde des sceaux contre M. Magiera, 239575. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008099419&fastReqId=109660118&fastPos=7.
Odkaz se otevře v novém okně. &fastpos = 7

XIV další otázky

Žaloba na neplatnost podaná proti správním rozhodnutím je přípustné pouze tehdy, pokud byl správní akt nepříznivě zasahující do právního postavení“ („acte administratif faisant zármutek“ ve francouzském správním právu). Správní akt je považován za to, pokud vyvolává právní účinky: mění právní systém nebo porušuje práva a povinnosti občanů. Akt, který se vyskytuje pouze v rámci postupu pro vypracování následujících hlavních rozhodnutí, je pouze přípravným aktem, nemůže být napadeno u správního soudu. Všechna tato obecná pravidla použitelná v oblasti životního prostředí.

Právo na přístup k informacím o životním prostředí je vymezeno obecné zásady vydané zákonem č. 753–78 ze dne 17. července 1978 a jeho prováděcí vyhláška č. 1755–2005 ze dne 30. prosince 2005 o přístupu ke správním dokumentům, a rovněž prostřednictvím zvláštních norem, zákona o životním prostředí (články L. 124–1 až L. 124–8 a R. 124–1 až R. 124–5). Všechny tyto dokumenty byly shrnuty informace ministerským oběžníkem ze dne 18. října 2007.

Hlavní stránky o tomto tématu: Francouzské ministerstvo životního prostředí:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/lacces-du-citoyen-la-justice

Smírčí a rozhodčí řízení, transakce jsou postupy pro urovnání sporů, které nemají co největší prostor pro správní spory podle soukromoprávních sporů. Článek L.211–4 code de justice administrativě (soudní řád správní stanoví obecnou příslušnost soudů pro dohodovací řízení. Toto ustanovení se používá zřídka, neboť samotná povaha správního řízení a skutečnost, ve smluvních věcech již existuje mechanismus pro smírné řešení sporů s výbory smírné narovnání trhů. Právo kompromis je věnována veřejné korporace, aby řešili své spory. Ve většině případů se transakce podepisují s fyzickými osobami jsou soukromoprávními smlouvami, a nespadají do pravomoci správního soudu. Veřejné orgány podléhají zákazu zásadou rozhodčí řízení o kasačním opravném prostředku.

Mediace není často používají v oblasti životního prostředí, ale tato iniciativa se stává čím dál tím populárnější ve Francii. Existuje mnoho nových studií o této otázce: Jak se rozvíjela mediace ve věcech životního prostředí? Zajímavou konferenci uspořádalo v dubnu 2012 „Institut pro výzkum a vzdělávání v oblasti vyjednávání“ se shrnutím zveřejněno na „zprostředkování, způsob řešení environmentálních konfliktů?“ (ve francouzštině).

Odkaz se otevře v novém okně.http://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/05/CR-SIRENE-29.pdf

XV v postavení cizince

Čl. 1 francouzské ústavy zakotvuje zásadu „pro všechny občany rovnost před zákonem bez ohledu na původ, rasu, vyznání mnoho zákonů.“ Tento článek ústavy, zákazu diskriminace, zejména diskriminace na základě pohlaví, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Čl. 225–1 trestního zákoníku přesně definuje pojem diskriminace ze seznamu řadu kritérií. Nejsou však k dispozici antidiskriminační klauzule týkající se jazyka procesních předpisů ve Francii (hledat odpovědi číslo 2 a 3).

Francouzský jazyk by měl být používán zejména soudy. Tato zásada je velmi starý. Byl vyhlášen na základě královské vyhlášky podepsané ve městě villers-cotterets (jméno tohoto královského nařízení) v srpnu 15, 1539. Tento akt se považuje za „oficiální rodný list“ ve francouzském jazyce. Bylo začleněno do čl. 2 Ústavy a stanovené zákonem č. 94–665 ze srpna roku 1994, 4 „o používání francouzského jazyka.“

Je-li to nezbytné, překlad poskytnut, kterou vláda zaplatila za soudní řízení, ale pouze v oblasti přistěhovalectví, azylu, trestní případy.

XVI přeshraniční věci

Tento problém se týká hlavně provádění environmentální odpovědnosti. Životní prostředí nezná hranic. Pro použití pouze jako obětí přeshraničního znečištění, je předložit tento případ vnitrostátnímu soudu státu, v němž k porušení pochází, nebo státu, ve kterém se účinky protiprávního jednání projeví. Přípustnost žaloby u francouzského soudu, je možné na základě řady podmínek týkajících se soudní příslušností zásadu teritoriality zákona. Nerezidenti cizinci mohou uplatňovat ustanovení francouzského práva. Nicméně je obtížné zavést přeshraniční odpovědnost podle platných pravidel. Je obtížné vytvořit pro soudce zvykového práva občanskoprávní odpovědnosti, odpovědnosti v oblasti životního prostředí stanovených zákonem ze dne 1. srpna 2008 o odpovědnosti. Tato transpozice směrnice č. 2004/35 ze dne 2004. dubna 21, je kodifikovaný v rámci zákona o životním prostředí (hlava VI „předcházení únikům a opravy některých škod na životním prostředí“), které zůstává prakticky prováděny. Vypracovat rozsáhlou studii o této otázce byla zveřejněna v lednu 2012 (70 stran):

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.leclubdesjuristes.com/notre-expertise/a-la-une/risque-environnemental-affaire-erika

Francouzského zákona o životním prostředí v anglickém jazyce:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1963/13739/version/3/file/Code_40.pdf

Toto téma může být rovněž posuzovány s použitím známých ve Francii po ztroskotání tankeru ERIKA v prosinci 1999 na loď z Malty v mezinárodních vodách v rámci francouzské výlučné ekonomické zóny při pobřeží Bretaně. Toto znečistil pobřeží o délce 400 km. Vlastník a provozovatel toto nájemce plavidla, klasifikační společnosti, byli odsouzeni za znečištění, že občanskoprávní soud v Paříži rozsudkem ze dne 30. března 2010.

Pojem veřejný zájem není zvláštní v přeshraničním kontextu. Obecná pravidla jsou použitelná (zejména ohledně přípustnosti žádosti prostřednictvím pojmu „právního zájem).

Francouzské správní právo uznává rovný přístup ke správním soudům pro osoby s bydlištěm v zahraničí nebo nevládní organizace, ze stejného důvodu, že žadatelé mají bydliště ve Francii. Ale zahraniční rezidenti nemají přístup k právní pomoci. Správní soud prvního stupně ve Štrasburku v roce 1983 rozhodla, že v případě tzv. „potaš v dolech Alsaska“, zahraniční právnické osoby veřejného práva může mít zájem jednat u francouzského správního soudu. Zajímavou studii o tomto tématu v oblasti vodohospodářství, zveřejněná v roce 2007: Jochen sohnle, „Le dispositif juridique de l’ Europe pour les Conflits appréhender přeshraniční sur l’ eau“, Lex Electronica, sv. 12 č. 2, automne/, 2007, zejména s. 17 a 18:

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/sohnle.pdf

Je možné smluvního ustanovení o založení příslušnosti v občanských věcech. Tento údaj je ve formě smluvní ustanovení, podle kterého se smluvní strany dohodly svěřit řešení sporu k rozhodnutí soudu, který není běžně příslušný. To se může týkat předmět působnosti nebo územní příslušnosti. Toto ustanovení se může týkat pouze sporů vyplývajících ze Smlouvy. Tento mechanismus je však zakázáno v případě veřejných zakázek a veřejných řízení před správním soudem.

[1] Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

[2] Polluton integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016