Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden - Frankrike

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. Ärenden rörande tillgång till information
 4. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 5. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 6. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 7. Partsbehörighet
 8. Rättsligt ombud
 9. Bevis
 10. Förbudsförelägganden
 11. Rättegångskostnader
 12. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 13. Aktualitet
 14. Övriga frågor
 15. Utländska medborgare
 16. Gränsöverskridande ärenden

I konstitutionella grundvalar

En ”Environmental Charter” infördes i den franska konstitutionen genom den konstitutionella lagen nr 205–2005 av den 1 mars 2005.

Den konstitutionella Environmental Charter) består av 10 artiklar. Det erkänner den grundläggande rättigheter och skyldigheter avseende miljöskydd på tre huvudprinciper: försiktighetsprincipen, principen om förebyggande åtgärder samt principen om att förorenaren betalar. Denna stadga innebär inte någon rätt till tillgång till rättslig prövning, men artikel 7 föreskriver att ”var och en har rätt, enligt de villkor och begränsningar som fastställs i lag, om tillgång till uppgifter om miljön som finns hos offentliga myndigheter och att delta i utvecklingen av offentliga beslut som påverkar miljön.”

Medborgarna kan åberopa dessa konstitutionella normer för administrativa förfaranden och i domstol, eftersom det ”prioriterade ansökan om förhandsavgörande i frågan om grundlagsförenlighet” trädde i kraft i mars 2010, infördes i den konstitutionella reformen den 2008 juli 23.

I artikel 55 i konstitutionen fastställs gemenskapsrättens företräde framför de bestämmelser i fördragen. Alla domstolar måste säkerställa att denna princip följs (rättspraxis för förvaltningsdomstolar: CE Ass., 1989, Nicolo). Parterna kan under vissa förutsättningar direkt grunda sig på internationella avtal.

Århuskonventionen ratificerades av Frankrike den 8 juli 2002 (efter godkännande av lag nr 2002–285 av den 28 februari 2002). Den direkta effekten av bestämmelserna i Århuskonventionen erkänns endast för vissa bestämmelser i konventionen.

II Rättsliga

Det franska rättssystemet organiseras på grundval av en grundläggande distinktion mellan två domstolar:

 • Den rättsliga ordning som handlägger tvister mellan enskilda personer eller organ. och
 • Förvaltningsbeslut som hanterar situationer som involverar någon form av tvister mellan medborgare och offentliga myndigheter, en privatperson eller organisation (ett företag, en sammanslutning, etc.), och ett offentligt organ.

Var och en av dessa består av allmänna domstolar och specialdomstolar.

Det finns två typer av domstolar: De civilrättsliga domstolar och brottmålsdomstolar.

I första hand Civildomstolarna hör till de allmänna (regional domstol) eller specialiserade domstolar (distriktsdomstolar, kommersiell, social trygghet och conseils des prud’hommes for Labor Relations tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare handelsdomstolar för affärsmän och företag och socialrättsliga domstolar, och domstolen utarrendering).

Organisationen av brottmålsdomstolar skiljer mellan tre typer av brott:

 • Överträdelser (ringa brott), vid polisdomstolar,
 • Brott (misdemeanors dömts av brottmålsdomstolar),
 • Brott (allvarliga straffbara gärningar) dömd av brottmålsdomstolen (ensam bestämma jurymedlemmar).

Det finns en särskild domstol för minderåriga, ungdomsdomstolen eller ungdomsdomstolar, för tvistemål och brottmål.

Alla överklaganden av civilrättsliga och straffrättsliga domar väcks vid Court of Appeal, med undantag för överklaganden av avgöranden från brottmålsdomstolar som åligger en annan brottmålsdomstolar. Avgöranden från appellationsdomstolarna kan överklagas till kassationsdomstolen, högsta domstolens domstolsorder. Cour de cassation har ansvaret för att pröva överklaganden av avgöranden från lägre domstolar som beslutar om överklaganden av rättsfrågor och förfarandet och kan upphäva eller ogiltigförklara domar för förnyad handläggning och hänskjuta ärenden till de 35 appellationsdomstolarna för prövning.

Förvaltningsdomstolarna är de allmän förvaltningsdomstol i första instans. De särskilda förvaltningsdomstolarna är främst de nationella asylrättsdomstolen, finansiella domstolar (regionala hänsyn avdelningar och revisionsrätten), disciplinära domstolar (domstolen för budget- och finanspolitisk disciplin, högsta rådet för domare, domstolar, universitetet ordningstalsadjektivet domstolar...). Överklagandet i sina domar i princip har anhängiggjorts vid förvaltningsdomstolar, vilkas avgöranden är, efter överklagande, av Consiglio di Stato.

De utövar en kontrollfunktion. Statsrådet är den högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstol om lagenligheten av förvaltningens åtgärder. Cour de cassation, som endast utövar sådan kontroll över den korrekta tillämpningen av arbetsordningen och av de beslut som angripits vid den är rättsenliga. Conseil d’État också vissa tvister som de rättsakter som ministrarna, beslutar i första och andra instans. Conseil d’État anser också regeringen om lagförslag och om ett utkast till beslut.

Behörighetskonflikten mellan rättsliga och administrativa domstolar avgörs av behörighetskonflikten, bestående av ett lika stort antal medlemmar från Cour de cassation och av Consiglio di Stato.

Författningsdomstolen består av nio medlemmar som ansvarar för bedömningen av grundlagar och lagstiftning som lämnats till det fungerar väl och för att övervaka val. Den inte har någon behörighet när det gäller administrationens rättsakter.

Det finns inga specialdomstolar i miljöfrågor. Alla franska domstolar behandla miljöfrågor inom ramen för sina respektive behörigheter.

”forum shopping” inte förekommer i det franska rättssystemet. Behörighet för domstolar på grundval av lagstiftning.

Det görs ingen åtskillnad mellan ordinära överklaganden och extraordinära rättsmedel på franska rättsliga förfaranden. Det görs en åtskillnad mellan ordinära överklaganden och remisser (”référés) som möjliggör tillfälliga åtgärder (avbrytande av en rättsakt, en mellanliggande betalning eller ersättning för undersökning eller undervisning (utnämning av en expert). Beslut i första instans kan ändras vid överklagande, beslut av appellationsdomstolar kan avbrytas av Högsta kassationsdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’État) eller kassationsdomstolen).

Befogenheter för förvaltningsdomstolar är stort bland annat för domare i första instans. En förvaltningsdomare kan upphäva ett olagligt förvaltningsbeslut. Dessutom får domstolen förplikta administrationen att se över detta beslut som ogiltigförklarats genom att specificera innehållet i detta nya beslut.

Det finns inga särskilda bestämmelser för domstolsförfaranden i miljöfrågor, finns det bara två undantag vid förvaltningsdomstol.

Den första artiklarna L. 122–2 och L. 554–11 i miljöbalken (code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen), som gör det möjligt att upphäva ett tillstånd eller ett beslut om godkännande eller genomförande av insatser fungerar på grund av deras storlek eller inverkan på miljön som den borde ha blivit föremål för en miljökonsekvensbedömning, men detta genomfördes aldrig.

De andra artiklarna L. 123–12 och L. 554–12 i miljöbalken (code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen), som gör det möjligt att upphäva ett beslut om genomförandet av insatser, konstruktioner eller arbeten måste föregås av en offentlig utfrågning om en appication väckte allvarliga tvivel vad gäller lagenligheten av beslutet: om resultaten av den behöriga myndigheten är negativt, eller när det krävs offentlig muntlig förhandling har inte ägt rum.

I båda fallen ska kravet på skyndsamhet som måste besluta om upphävande av en rättsakt är i princip en presumtion

I normala fall, särskilt administrativa domstolar, inte har rätt att väcka talan för att en domstol ska endast parter, inbegripet medborgare, icke-statliga organisationer, företag, förvaltningar och offentliga myndigheter. Det införs dock ett undantag: Rättsliga åtgärder får inledas ex officio i brottmål av den allmänna åklagaren. Detta är även möjligt inom miljöområdet.

III Ärenden om informationstillgång

De allmänna bestämmelserna om tillgång till administrativa handlingar (lag nr 78–753 av den 17 juli 1978, ändrad genom lag nr 79–583 av den 11 juli 1979 om motivering av förvaltningsbeslut och om förbättrade relationer mellan förvaltningen och allmänheten och genom art. 7 i lag nr 321 av den 12 april 2000 om medborgares rättigheter i deras kontakter med förvaltningar) fastställs rätten att få tillgång till administrativa handlingar. Denna lag omfattar samtliga handlingar som förvaras hos förvaltningen (oavsett om de härrör från en myndighet eller en tredje part) och som på grund av sin natur, syfte samt är förenad med utövande av en allmännyttig verksamhet. Denna lagstiftning föreskriver att rätten att ta del av administrativa handlingar får inte beviljas om samråd eller utlämnande av handlingarna skulle vara till skada för sekretessbelagda uppgifter enligt lag.

Rätten till tillgång till information om miljön som utövas i enlighet med de allmänna villkor som anges i lagen av den 1978 juli 17 och i särskilda bestämmelser i miljöbalken.

Den olagliga administrativa beslut som rör detta tema kan upphävas av förvaltningsdomstol efter tillkännagivande av en nationell kommission.

I artikel R.421–5 i lagen om förvaltningsdomstolar föreskrivs följande: ”fristen för att överklaga ett avgörande som hänskjutits till domstolen är bindande endast om det har nämnts samt vilka åtgärder anmälan av beslutet.”

I miljöfrågor, en underförstådd vägran att lämna ut information som är olagligt, eftersom detta beslut inte har delgetts sökanden genom ett skriftligt motiverat beslut med angivande av möjligheter och frister för talan vid förvaltningsdomstol.

Lag nr 78–753 av den 17 juli 1978 inrättades en oberoende kommission om tillgång till administrativa dokument (Cada), som är ansvarig för att övervaka respekten för rätten att ta del av administrativa handlingar. Den c.a.d.a. även är behörig att pröva frågor om tillgång till information om miljön. Det måste först anmälas till kommissionen innan det till förvaltningsrätten. Det förfarande som föreskrivs i punkterna 17, 18 och 19 i dekret nr 2005–1755 av den 30 december 2005 om fri tillgång till administrativa dokument. En sökande som har vägrat att överlämna frågan till att väcka de cada inom två månader efter delgivning av beslutet. Inom en månad efter att ha mottagit ett sådant meddelade ska den behöriga myndigheten förklara sin ståndpunkt att CADA. Om den behöriga myndigheten bekräftar sitt ursprungliga avslag eller inte svarar inom två månader från hänskjutandet till CADA kan sökanden överklaga till förvaltningsdomstolen, Administrative Court om ogiltigförklaring.

Domstolarna kan ålägga administrationen att lägga fram begärda upplysningar. Domstolarna kan ogiltigförklara ett beslut att neka tillträde och således dra konsekvenserna av ett avslag.

Domstolen kan besluta att uppgifter lämnas ut.

Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

En anläggning styrs eller ägs av en person eller enhet, offentlig eller privat, som kan innebära faror och olägenheter för boende, hälsa, säkerhet, folkhälsa, jordbruk, miljöskydd, skydd av platser och monument, benämns ”klassificerad anläggning för miljöskydd (icpe)” i Frankrike, och är föremål för en särskild rättslig reglering som beskrivits av miljöbalken. Det finns omkring 500000 sådana anläggningar i Frankrike.

Lagstiftningen om anläggningar för miljöskydd anordna tre olika ordningar beroende på allvaret i de faror och nackdelar: Den auktorisation, rapportering, och en ny mellanliggande system förenkla godkännandet, kallat ”registrering” (dekret nr 2009–663 av den 11 juni 2009 och dekret nr 2010–368 av den 13 april 2010).

Inom ramen för en ordning för förhandsgodkännande, rätten att driva beviljas efter en ”konsekvensanalys” och en ”offentlig utredning”.

Överklagandet till en högre administrativ myndighet mot ett administrativt beslut är alltid möjligt (det är en allmän princip i rättspraxis). Såvida en specialbestämmelse som det är frivilligt.

Den allmänna principen är att alla administrativa beslut kan fattas direkt i domstol om inga speciella processrättsliga regler har införts (t.ex. i fråga om tillgång till miljöinformation). Det finns inga särskilda bestämmelser om allmänhetens deltagande och tillhörande beslut.

I avsaknad av särskilda regler i enlighet med lagen om behovet av administrativa besvär, administrativa beslut kan överklagas direkt till förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolarna prövade i processrättsligt och materiellt hänseende av lagenligheten alla administrativa beslut.

Domstolen undersöka den materiella, tekniska undersökningar och beräkningar när de betraktas som ingår i beslutet.

Lagenligheten av den administrativa planeringen kontrolleras av förvaltningsdomstolarna. Villkoren för talerätt bevisregler, regler för förhör eller omfattningen av domstolens prövning är inte specifikt inriktade på detta område.

Om partsbehörighet: varje fysisk person som har rätt att gå till domstol kan hänvisa till förvaltningsdomstolsväsendet. Denna kapacitet bedöms enligt civilrättsliga regler. Därför non-emancipated minderåriga samt den betydelsefulla personer ”enligt skyddsklausulen” på grund av psykiska eller straffrättsliga domar så att de juridiska rättsligt förbud inte kan gå till domstol. Den administrativa praxis medger att vissa personer, medan de är arbetsoförmögna enligt civilrätten, har kapacitet att utöva vädjan om överskott mot beslut som påverkar ”den grundläggande principen om rätt till skydd mot frihetsberövande (habeas corpus).”

Juridiska personer eller grupper kan överklaga de åtgärder som påverkar deras intressen (existens, egendom, verksamhet, driftsvillkor) samt begära skadestånd för den ekonomiska och ideella skada som de lidit. Men de kan också vända sig till en domstol för att försvara det kollektiva intresset hos dem som de representerar, i den mån förordningen eller den omtvistade åtgärd som skadar det gemensamma intresset.

I administrativa tvister, domstolsförfaranden i privata käranden har bevisbördan. Dock tillämpas denna princip på något olika sätt i administrativa tvister, särskilt när de underlag som innehas av administrationen eller, när det gäller ansvar grundat på principen om framställaren är befriad från att fastställa fel som han eller hon åberopar och tvinga administrationen att bevisa att han inte begått något fel. Som beaktar den inkvisitoriska inleddes förvaltningsdomare, som har omfattande utredningsbefogenheter, bidrar avsevärt till att fastställa de faktiska omständigheterna. Vid behov får han eller hon får förordna om utlämnande handlingar eller att själv genomföra vissa undersökningar genom att direkt granska handlingar eller dokument, genom att besöka platser, genom deltagande i hearingar och expertbedömningar.

Artikel L. 6 i Code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen) fastslår att ”domstolen ska hållas i en offentlig utfrågning”.

Principen om laglighet har olika krav som de tolkats och genomförts av förvaltningsrätten. Den regeln utesluter inte administrativa myndigheter med den handlingsfrihet som visar vad som kallas ”full befogenhet att agera”.

När administrationen har ett val mellan att anta ett beslut och att avstå från alla beslut eller mellan två eller flera beslut med olika innehåll men också följer lagstiftningen, är domstolen inte skyldig att kontrollera huruvida det val som gjorts av administrationen.

Dessutom omfattas av principen om laglighet är mer eller mindre strängt beroende på om domstolsprövning införs som en ”normal” kontroll ”eller en begränsad kontroll. Kontrollen kommer att begränsas till fall där även kontroversiella beslut fattades vid utövandet av skönsmässig bedömning, vilket innebär att lagligheten av ett beslut måste bedömas. I detta fall ska den andra domstolen ska kontrollera huruvida beslutet bygger på en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna, felaktig rättstillämpning eller maktmissbruk, utan kontroll av de faktiska omständigheterna Rättslig bedömning kommer endast att inriktas på uppenbara misstag i bedömningen. I vanliga fall, när administrationens beslut styrs av rättsliga kriterier och där följaktligen domstolen utför en normal kontroll av alla fel i den rättsliga kvalificeringen av de faktiska omständigheterna är kontrollerat.

I vissa fall kan vanlig kontroll och begränsad kontroll utövas enligt särskilda villkor. Den begränsade kontroll omfattar inte en uppenbart oriktig bedömning när beslutet är ett resultat av en statlig myndighets bedömning (t.ex. för jurister).

Domstolen har också befogenhet att göra en avvägning mellan det administrativa beslutet har fördelar och nackdelar. Beslutet ska endast vara tillämpliga om den på lämpligt sätt avspeglar de faktiska omständigheterna.

Miljökonsekvensbedömning (behovsbedömning och miljökonsekvensbedömningens omfattning beslut) är en del av förfarandet för godkännande av anläggningar som klassificerats till skydd för miljön. Det är möjligt att ansöka om ogiltigförklaring av ett sådant tillstånd eller godkännande av projektet inför förvaltningsdomstol för bristande eller otillräcklig miljökonsekvensbedömning [1].#_ftn1 Det är dock inte möjligt att agera direkt inför domstol mot denna konsekvensbedömning.

De slutliga godkännandena kan prövas av domstol. Villkoren för talerätt bevisregler, regler för förhör eller omfattningen av domstolens prövning är inte specifikt inriktade på detta område.

De administrativa domstolarna prövar den formella lagenligheten och även den materiella lagenligheten av alla administrativa beslut. Domstolen undersöka den materiella, tekniska undersökningar och beräkningar som hänför sig till beslut. Miljökonsekvensbedömningen kontrolleras eftersom den är den viktigaste aspekten av den formella lagenligheten.

Styrker ett intresse av att vidta rättsliga åtgärder är det viktigaste villkoret för att en talan kan tas upp till sakprövning.

Utom i de exceptionella fall där den offentliga myndigheten har getts ett lagligt motiverar ger kommissionen befogenhet att agera mot de åtgärder som man anser vara olagligt (fall av prefekterna, ansökan om judicial review), det intresse som motiverar utövandet av överklagandet. Räntan, som ska bedömas vid tidpunkten då talan väcktes, kan vara av olika slag: moraliskt eller materiellt, individuellt eller kollektivt.

I samtliga fall måste det vara personligt, legitimt och relevant. Det första av dessa krav som hindrar en person från att agera utan arresteringsorder för någon annans räkning eller åberopa endast sin ställning som medborgare, konsumenter eller valda tjänstemän att motsätta sig antagandet av en akt var lagenligt. Behovet av ett skyddsintresse motsätter sig det faktum att talan syftar till att skydda olagliga eller omoraliska situation. Slutligen skulle få ställning som framställaren gärningar måste ställas i relation till det ifrågasatta beslutet. Dessutom intresset måste vara direkt och säkerställt att direkt och utan tvekan kränkt genom det omtvistade beslutet.

Förvaltningsdomstolarna prövade i processrättsligt och materiellt hänseende av lagenligheten IPPC [2] beslut samt i alla administrativa beslut.#_ftn2 De har också att studera materialets tekniska undersökningar, beräkningar och IPPC dokumentation om dessa ämnen anses höra till beslutet. Domstolen undersöka den materiella, tekniska undersökningar och beräkningar när de anses tillhöra det beslutet.

De argument som framförts till stöd för talan om ogiltigförklaring av ett förvaltningsbeslut om maktmissbruk) indelas i följande två kategorier: Externa och interna lagenlighet.

Extern hjälp av rättsstridigheten avser genomförandet av rättsakten: Bristande arbetsinsats av rättsaktens upphovsman, formella oriktigheter, brister eller oegentligheter (inklusive brist på motivering)

Åtgärderna ska vara lagenliga är med avseende på innehållet, rättsaktens innehåll och felaktig bedömning av sakomständigheterna och felaktig rättstillämpning:

 • Felaktig rättstillämpning: Tillämpning av en rättsregel som inte är tillämpligt eller felaktig tolkning av tillämpliga bestämmelser
 • fel i själva verket: fel i fråga om kvalificeringen av de faktiska omständigheterna eller en uppenbart oriktig bedömning när domstolen utövar en begränsad kontroll,

och rättegångsmissbruk eller effekt.

Det är inte nödvändigt att delta i samrådet i IPPC-direktivet eller miljökonsekvensbedömning eller med sådana synpunkter har ständiga vid förvaltningsdomstol.

Överklagandet för maktmissbruk är allmänt tillgänglig för parterna, men det är inte någon actio popularis ”för att få tillgång till rättslig prövning är den sökande skyldig att motivera ett” intresse ”som hänger samman med innehållet i beslutet, vilket är dock relativt liberalt och brett av förvaltningsdomstolarna. Detta intresse måste vara direkt, faktisk och säker.

Befogenhet att utfärda förelägganden för förvaltningsdomstolar i alla frågor.

Under en lång tid, den administrativa domstolen vägrat att utfärda förelägganden till myndigheter, inbegripet för dennes beslut. Den enda möjligheten för rättsaktens mottagare var att inleda ett nytt överklagande mot Administrationens passivitet. Lagen i februari 8, 1995, ger de administrativa domstolarna möjligheten att rikta förelägganden till administrationen att vidta någon åtgärd i en fastställd riktning eller förnyad prövning inom en fastställd tidsram.

I detta sammanhang ska hänvisning ske till domstolen med begäran om föreläggande. Är ett offentligt organ eller privaträttsligt organ som ansvarar för förvaltningen av offentliga tjänster omfattas av detta förbud.

Föreläggandet ska kombineras med en möjlig påföljd. Detta avdrag måste begäras, utom vid Symvoulio tis Epikrateias, vilken kan avkunna automatiskt och dessutom har stöd av specialiserade departement som ansvarar för genomförandet av dess beslut.

Om anläggningar för miljöskydd, de administrativa domstolarna har befogenhet att utfärda förelägganden mot prefekten. Kan medlemsstaten begära att vidta de åtgärder den anser nödvändiga.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Anspråk kan riktas direkt mot privatpersoner eller privata företag innan vanliga tvistemålsdomstolar eller brottmålsdomstolar. Brottmålsdomstolar kan utfärda böter till en privatperson (det finns också en möjlighet för enskilda att dömas till fängelse, när han eller hon orsakat en miljöskada. Det är dock endast möjligt om denna rätt har tidigare varit straffbart enligt lag. Det finns inga allmänna åtal i miljöfrågor, så den straffrättsliga domare måste hänvisa till de uppräknade skriftliga förteckning i strafflagen. De civila domstolarna meningen privatpersoner eller privata företag för att kompensera miljöskador när följande tre villkor är uppfyllda:

 • (1) författaren är ansvarig för denna skada,
 • (2) Denna åtgärd har vållats ersättningsgill skada,
 • (3) och att det föreligger ett orsakssamband mellan en handling och uppkommen skada.

Vissa civilrättsliga ansvarssystem kan leda till skadeståndsansvar oberoende av vållande (handling eller på annat sätt, eller för produkter med säkerhetsbrister). Verksamhetsutövaren vid en anläggning kan också åläggas att sanera förorenade platser (rekonstruktion).

Ansökningar om skydd av miljön kan sändas direkt till de administrativa domstolar mot staten eller offentliga organ (lokala myndigheter). Dessa åtgärder gör det möjligt för förvaltningsdomstolarna att upphäva olagliga förvaltningsbeslut (t.ex. tillstånd), införa nya krav för privata aktörer i syfte att förbättra miljöskyddet, eller ett av staten eller lokala myndigheter. Detta ansvar söks främst i fall av brister i de kontrollbefogenheter som sköts av offentliga organ. Men exemplen är sällsynta. Conseil d’État ibland delar ansvaret mellan stat och kommun (se till exempel: CE, 2007 juli 13, kommunen taverny, nr 293210). Lag av den 1 augusti 2008 om införlivande av EU-direktivet av den 21 april 2004 skapar ingen princip om subsidiärt ansvar för staten i det fall det är omöjligt att genomföra principen om att förorenaren betalar.

Artikel L. 165–2 i miljölagen, som följer av lag nr 2008–757 av den 1 augusti 2008, föreskrivs att ett beslut om att utse en behörig myndighet i miljöansvarsfrågor. Dekret nr 2009–496 offentliggjordes den 30 april 2009 har utsett flera myndigheter i den staten, beroende på vilken typ av projekt, planer och program. miljöministern, ska det allmänna råd för miljö och hållbar utveckling, regionens prefekt, samordnare eller en annan Prefekten (préfet för kust- och havsområden).

Det finns inga särskilda bestämmelser om framställningar om åtgärder i miljöfrågor. Staten kan inte åberopas direkt inför förvaltningsdomstol. Påståendet att en domare är alltid ett överklagande mot det uttryckliga eller underförstådda avslaget av staten eller mot ett positivt svar anses vara otillräckliga.

Det finns inga särskilda regler för villkoren för domstolsprövning i miljöansvarsfrågor enligt fransk rätt. Advokater måste hänvisa till de allmänna principerna för statens ansvar. Förvaltningsdomare kan upphäva tribunalens ogillande av talan och fördöma staten om (1) det är ansvariga för skadan, (2) om åtgärder (eller bristen på nationella åtgärder) har oftare ersättningsgill skada vållats, och (3) det finns ett orsakssamband.

När ett olagligt förvaltningsbeslut i miljöfrågor har upphört, förvaltningsdomstolar ska, på begäran av sökanden, någon skyldighet för de behöriga myndigheterna att dra konsekvenserna av denna hävning.

Det finns flera miljöansvarsordningar. Vart och ett av dem bygger på särskilda villkor. Vid förvaltningsdomstol, ansvarar för förorenaren kan upphävas på grundval av ”IPPC-direktivet” verksamhetsutövarens ansvar), bestämmelserna om avfallshantering (innehavaren) eller de särskilda system som inrättas genom lagen av den 1 augusti 2008. I civila domstolar, miljöskador kan kompenseras på grundval av de gemensamma reglerna för civilrättsligt ansvar (för försummelser, vårdslöshet, och ibland utan egen förskyllan) eller särskilda avgifter (onormala grannskapet störningar och skador som orsakas av vissa typer av föroreningar: Kolväten och kärntekniska anläggningar). Rättsväsendet kan bestraffas för miljöskador som redan är straffbart (även undersöka svar nummer).

Vi andra former för tillgång till rättslig prövning

Alla förfaranden i allmän domstol, administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga troligen kommer att tillämpas i miljöfrågor. Det finns egentligen inte andra särskilda regler på detta område.

Det är inte bara offentliga myndigheter som ansvarar för tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Ombudsmannen, allmänna åklagare och alla jurisdiktioner kan ingripa på det miljörättsliga området.

Europeiska ombudsmannen inrättades genom lagen av den 3 januari 1973 om utformningen av den svenska ombudsmannen. Detta är en oberoende administrativ myndighet med ansvar för bättre relationer mellan medborgarna och de offentliga förvaltningarna. Ombudsmannen ingriper i tvister mellan medborgare och myndigheter. Han ansvarar för att föreslå lösningar för att lösa tvister i godo. Denna myndighet har ändrat namn sedan den 2011 mars 31 heter ”försvararen av rättigheter.”

Den allmänna åklagaren (procureur de la République) är de domare som ansvarar för att leda ”allmänna åtgärder” inom domkretsen för den tribunal de Grande Instance (TGI), ”den nationella civilrättsliga och straffrättsliga domstolar i första instans. Åklagarna är underställda justitieministeriet. Uppgifterna åklagare ska utövas främst i brottmål. Han har ansvaret i enlighet med åtalsskyldighet lagföra gärningsmän eller inte (även på miljöområdet).

När ett brott som rör miljön, enskilda åtal är tillgängliga.

Det finns två möjligheter för talan vid förvaltningsdomstolar i fall av administrativt uteblivna åtgärder eller olämpliga åtgärder:

 • Talan om ogiltigförklaring av ett rättsstridigt förvaltningsbeslut: ”Talan om maktmissbruk”.
 • Skadeståndstalan mot offentliga myndigheter när det är visat att denna uteblivna åtgärder eller olämpliga åtgärder har orsakat en skada.

VII Rättslig status

Artikel 31 i civilprocesslagen erkänner rätten för personer som har ett berättigat intresse och kapacitet. De sökande måste styrka att de har ett legitimt intresse som skyddas i lag, och ett personligt och direkt intresse (”ingen argumenterar med fullmakter”). Lagen tillåter även juridiska personer. inklusive sammanslutningar. Icke-statliga organisationer och yrkesmässig, som produceras på laglig väg, fackföreningar för att försvara sina medlemmars gemensamma intressen. Intresset av att väcka talan inför en domstol måste vara faktiskt, men domstolarna har ibland erkänns möjligheten när de framtida eller osäkra.

Dessa civilrättsliga begrepp återfinns i rättspraxis från förvaltningsdomstolar med en pragmatisk och extensiv tolkning. ”Talan om maktmissbruk” är helt öppet mot administrativa beslut, men kvaliteten på medborgarnas liv räcker inte för följande: Det är inte någon actio popularis ”för att kunna utöva det sökandena att motivera ett” intresse ”, ges talerätt som direkt, säkert och nuvarande (CE, 21 décembre 1906, Union des propriétaires et des Contribuables du District de La Croix – seguey – Tivoli, Receuil Lebon, s. 962 – CE, december 21, 1906, ägare och skattebetalare i distriktet cross-seguey – Tivoli, Receuil Lebon, s. 962).

Dessa principer tillämpas på samtliga sökande: enskilda personer, privaträttsliga juridiska personer, franska eller utländska sammanslutningar, icke-statliga organisationer osv.

Det finns inte någon mekanism för en actio popularis, i Frankrike.

Ombudsmannen får inte ingripa i mål som är anhängiga vid domstol eller ifrågasätta giltigheten av ett rättsligt beslut. Men kan ombudsmannen rikta förelägganden till offentliga myndigheter när de vägrar att verkställa domstolsbeslut till förmån för sökanden.

De allmänna åklagarna inte har något intresse av att agera vid förvaltningsdomstol. De kan endast agera i brottmål.

Alla andra offentliga institutioner har rättslig behörighet att agera innan de administrativa domstolarna när de har intresse av att fordran eller att försvara.

MKB-direktivet och IPPC-direktivet finns inga särskilda bestämmelser om talerätt för enskilda och icke-statliga organisationer samt tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

VIII juridiskt ombud

Innan förstainstansrätten förvaltningsdomstolar (artikel R. 431–2 i Code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen), företrädas av ett juridiskt ombud tas ut i samband med full behörighet: I huvudsak monetära eller avtalsrättsliga tvister. Övriga tvister är underförstått utesluten från regeln om obligatorisk representation. Till kammarrätterna (artikel R. 811–7 i Code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen), skyldigheten för juridiskt biträde är det enda undantaget: omtvistade överskridande av befogenheter med avseende på allmännyttiga tjänster och omtvistade motorvägstrafik överträdelser).

Före den första instans samt vid appellationsdomstolarna, de är befriade från en advokat.

Regeln om obligatorisk representation är större vid Conseil d’État: Denna regel i domen (med undantag för vissa situationer, t.ex. tvisten med socialt stöd). När det gäller överskott i första och sista instans, Rättegångsombud är inte obligatoriska.

Avsaknad av en advokat är föremål för avvisning av ansökan, efter ett avbrott i regleringen.

Miljölagstiftningen är ett tecken på specialisering i advokatens yrkesverksamhet (dekret av den 28 december 2011, officiella franska tidningen nr 0301 från december 29, 2011, s. 22577). Webbplatsen för varje advokatsamfund finns en förteckning över advokater som är specialiserade på detta område. En miljöorganisation kan företräda enskilda personer som, när de har fått mandat att göra det. Den kan även agera mot administrativa beslut som kan påverka miljön negativt.

IX bevis

I administrativa förfaranden, som i privaträttsliga mål ligger bevisbördan bärs av käranden. Denna princip ser begränsning i administrativa tvister, särskilt när de underlag som innehas av administrationen eller, när det gäller miljöansvar, för det fall att presumtionsregler som undantar framställaren från att fastställa fel som han eller hon åberopar och tvinga administrationen att bevisa att han inte begått något fel.

Som beaktar den inkvisitoriska inleddes förvaltningsdomare, som har omfattande utredningsbefogenheter, bidrar avsevärt till att fastställa de faktiska omständigheterna. Vid behov kan denne tillämpa det översändande av handlingar eller att själv genomföra vissa undersökningar genom att direkt granska handlingar eller dokument, genom att besöka platser, genom deltagande i hearingar och expertbedömningar.

Parterna alltid kan inleda nya bevis. Men förfarandet för förvaltningsrätt kallas ”inkvisitoriskt”: Det innebär att domaren ska befälhavaren på det förfarandet. Han återger de argument som anförts av parterna i målet. Han kan också ålägga parterna att lägga fram nya handlingar för att styrka de faktiska omständigheterna. Han har också rätt att begära ett expertutlåtande.

Förfarandet vid förvaltningsdomstolarna skiljer sig från den som gäller vid allmän domstol. Vid allmän domstol parterna genomföra rättegången genom att be domstolen att beordra en undersökning sakkunskap. Den administrativa domstolen är inte bunden av partens begäran: Det är inte obligatoriskt att anlita expertis när det begärs av någon part, om domstolen anser att handlingarna i målet är tillräckligt för att bilda en fällande dom. Han kan dock inleda en sakkunskap, även om ingen sådan begäran görs av parterna.

Domstolen är inte bunden av resultatet av en expert. Han ska alltid göra en utvärdering av studier med ett kritiskt öga. Hans lösning kan grundas på andra omständigheter som innebär ett ifrågasättande av riktigheten av slutsatserna i sakkunnigrapporten. Denna princip har uttryckligen föreskrivs i artikel 22 i lagen av den 1889 juli 22 för förvaltningsdomstolar och är också en rättspraxis från Conseil d’État.

X förbudsförelägganden

Enligt rättspraxis innebär principen om omedelbar verkställighet av administrativa beslut är en grundläggande regel av offentlig rätt (CE, Ass., 2 juillet 1982, Huglo et autres). Förvaltningsbeslut kan således verkställas omedelbart, oberoende av en domstol. Det klassiska talan mot sådana beslut till domstolen inte har någon suspensiv verkan. Vissa undantag förekommer främst i fråga om invandring eller skattelagstiftning, men inte i miljöfrågor.

Det går att ansöka om förbudsföreläggande mot administrativa beslut i administrativa rättsliga förfaranden i miljöfrågor, liksom i alla frågor. Denna möjlighet finns inte vid administrativa domstolar mot handlingar eller underlåtenhet av andra privata parter. Men ett sådant förfarande kan tillämpas av ordinarie domstolar (”référé civil”).

I brådskande fall interimistiskt uppskov med verkställigheten möjliggör uppskov med verkställigheten av ett förvaltningsbeslut till domstol har uttalat sig på detta besluts lagenlighet. Framställaren måste visa ärendets brådskande karaktär och att det finns allvarliga tvivel beträffande lagligheten av beslutet för att domaren ska fatta beslut om en interimistisk åtgärd inom några dagar.

Är det möjligt att överklaga beslutet om åläggande av en förvaltningsdomstol. Överklagandet ska inges direkt till högsta förvaltningsdomstolen.

XI kostnader

Juridiska kostnader omfattar domstolsavgifter och advokatarvoden.

 • Rättegångskostnader definieras i avsnitt 695 i civilprocesslagen. Dessa kostnader regleras eller samtal avgifter:
  • exekutionstjänstemannens arvode (lagen föreskrivs att handlingar inför rättegången och domarna ska sändas till invändaren genom en stämningsman).
  • avgifter som kallas ”antagande och främjande” (dekret nr 72–784 av den 1972 augusti 25 (reviderad 1975) som är uppdelad i en ”schablonavgift”, beroende på vilken typ av domstol, och en ”proportionell andel” beräknad på de ekonomiska effekterna av rättegången.
  • och ”expert”.

Det finns inga exekutionsbetjänts avgifter eller kostnader för antagande vid förvaltningsdomstol.

 • Advokatarvoden. Dessa avgifter kallas ”återvinna”, eftersom de inte kan återbetala (åter) eftersom de inte är föreskrivet i lag. ”

Kostnader för advokaten i samband med utövandet av sina uppdrag å sin klients vägnar: skattemärken för registreringsavgifter, försvar av rättigheter, reklam, avgifter för stämningsman, avgifter osv.

Stämpelavgiften hade avskaffats för de ansökningar som registrerats sedan 1, 2004. Men sedan den 1 oktober 2011 är alla som försöker få skattemärket ska betala 35 EUR. Detta belopp ska betalas i varje fas av förfarandet: första instans, överklagande, kassationsbesvär.

Advokatarvoden sätts fritt mellan parterna och deras ombud: Det är inte möjligt att göra en uppskattning.

Kostnaderna för en sakkunnig vid domstol har fastställts av domstolen. År 2009 gav den ordinarie appellationsdomstolen och förvaltningsdomstolen i Caen föreslog följande tidsplan:

 • Arvoden för experter: 90 EUR för en timme till 180 EUR och därefter beroende på hur komplicerat ärendet är.
 • Renskrivning: 7 EUR per sida.
 • Kopia: 0,42 EUR per sida till 1,5 EUR för ett Color kopia.
 • Dokumenten finns tillgängliga på CD: 20 EUR vardera.
 • Portokostnader. Enligt posttaxa.
 • Fee-kilometer: 0.60 0.80/km.
 • Kostnader för resor, hotell och måltider: I enlighet med motiveringar.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.upem.org/documents/coutjud.html

Kostnader för förelägganden eller interimistiska åtgärder är desamma som för en talan i sak.

Juridiska kostnader normalt sett ersätts av den förlorande parten. Enligt artikel L 761–1 i Code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen): ”Under alla omständigheter den förlorande parten ska betala den andra parten för värdet fastställs av domstolen när det gäller kostnader. Domaren tar hänsyn till billighet eller ekonomiska situation till gäldenären. Han kan även automatiskt, på grund av liknande överväganden, förklara att det inte finns anledning att fördöma. ”. Administrativa domstolar vanligtvis begränsar emellertid de kostnader som ska betalas till ett par tusen euro.

XII finansiella stödmekanismer

Det finns inga särskilda bestämmelser om rättegångskostnader vid förfaranden i miljöfrågor. Det finns endast en skatt vid förvaltningsdomstol. Genom en lag av den 29 juli 2011 inrättade en särskild skatt på 35 EUR, som ska betalas vid registrering av ett förfarande vid domstol (administrativ eller på annat sätt). Denna skatt är ett villkor för att ansökan ska behandlas. Mottagare av rättshjälp inte har att betala denna skatt (se svaret på fråga 2).

Det finns ”rättshjälp” i Frankrike. Det nuvarande systemet för rättshjälp regleras i rättshjälpslag (nr 91–647 av den 10 juli 1991) och dekret nr 91–1266 av den 18 december 1991. Det omfattar följande:

 • Rättshjälp: Finansiellt stöd för domstolsförfaranden och förfaranden utanför domstol.
 • Stöd för advokaters arvoden i straffrättsliga förfaranden finns att tillgå som alternativ till lagföring (förlikning och medling) för rättslig hjälp för dem som innehas av polis för identitetskontroll och för disciplinära förfaranden i fängelser.
 • Tillgång till rättslig prövning (information, vägledning, fri juridisk rådgivning). Rättshjälp gör det möjligt för mottagaren att gratis biträde av en advokat eller annan jurist (notarie, utmätningsman, avoué, auktionsförrättare etc.) och befrielse från rättegångskostnader.

Rättshjälp i tvistemål finns också att tillgå i miljöfrågor utan några särskilda bestämmelser.

Rättshjälp är föremål för krav på resurser, medborgarskap, bosättning och upptagande till sakprövning. Du kan få rättshjälp om din sammanlagda resurser för föregående kalenderår inte överstiger ett visst tröskelvärde som fastställts genom lag varje år. Du har rätt till rättshjälp om du är fransk medborgare eller medborgare i Europeiska unionen eller en utländsk medborgare lagligen bosatt i Frankrike vanligtvis. Varaktig och laglig bosättning i Frankrike i princip. Rättshjälp ges om talan inte kan upptas till sakprövning eller är ogrundat. Dessa villkor gäller också icke-statliga organisationer.

De flesta fackföreningar och icke-statliga konsumentorganisationer erbjuder kostnadsfritt rättsligt stöd ges av advokater till sina medlemmar. De flesta advokater också erbjuda en kostnadsfri inledande intervju. Det finns inga särskilda förfaranden i miljöfrågor.

Ideella juridiska rådgivningsbyråer är relativt nya organisationer i Frankrike. Det finns för närvarande 4 kliniker i Frankrike, två för civilrättsliga och två för mänskliga rättigheter (La Maison du droit de l’Université de Paris II.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.u-paris2.fr/63247158/0/fiche___pagelibre/&RH=ORGA_ETUDES Länken öppnas i ett nytt fönsterLagen universitetskliniken i Tours. Länken öppnas i ett nytt fönsterDe grundläggande rättigheterna universitetskliniken i Caen. Länken öppnas i ett nytt fönsterDen Euclid lag universitetskliniken Paris Ouest, Nanterre). Ingen av dem behandlar miljöfrågor.

Det finns också mer och mer specialiserade advokater i miljölagstiftningen och många icke-statliga organisationer för försvaret av miljön i Frankrike. Vissa av dem har erkänts som allmännyttiga tjänster som Frankrike karaktär av staten (FNE) som är den franska sammanslutningen av föreningar för natur och miljö. Rådet består av 3,000 icke-statliga organisationer (på en geografisk eller tematisk grund).

XIII aktualitet

En princip enligt vilken en implicite negativt beslut inträffar när administrationen inte yttrar sig efter en period på två månader på en begäran från en sökande (artikel 21 i lagen av den 2000 april 12).

På flera områden har lagen infördes en ordning för underförstått godkännande. Den omständigheten att administrationen sedan till ett tyst godkännande inom den tidsperiod som fastställs i lag. Bortsett från denna hypotes, en offentlig myndighets ansvar kan utdömas av en förvaltningsdomstol när det kan bevisas att förseningen är onormal och medfört en nackdel för sökanden.

Det finns inga särskilda tidsfrister för domstolsförfaranden i miljöfrågor.

Det är också nödvändigt att särskilja förfarandet i sakfrågan och brådskande förfaranden.

När det gäller sakfrågan, det mål som fastställts av parlamentet till administrativa domstolar, oavsett nivå (första instans, överklagande eller kassationsbesvär) i bilagan till lagen om statsbudgeten, ska fatta beslut inom högst ett år.

När det gäller krisåtgärder, domstolens beslut kommer normalt sett inom en vecka till en månad, ibland 2 eller 3 dagar.

Finns det ingen i lag fastställd tidsfrist för talan i huvudsaken. Det finns dock gränser för krisåtgärder: Exempelvis när det rör sig om ett förfarande om ett hot mot de grundläggande friheterna domaren ska fatta beslut inom 48 timmar.

Det är en viktig princip som utfärdats av en rättspraxis som gjordes 2002. ”Enskildas rätt att få sina ansökningar om rättegång inom skälig tid enligt principen som utfärdats med stöd av artikel 6 i Europakonventionen. Åsidosättandet av denna skyldighet inte påverka giltigheten av beslutet. Men om rätt att få ett rättsligt avgörande inom skälig tid har orsakat en skada, kan erhålla kompensation för skador på grund av felaktig hantering av administrativa domstolar ”. Referens: Conseil d’Etat Assemblée, 28 juin 2002, garde des sceaux contre M. Magiera, 239575. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008099419&fastReqId=109660118&fastPos=7
Länken öppnas i ett nytt fönster &fastpos = 7

XIV Övriga frågor

Talan om ogiltigförklaring av administrativa beslut ska kunna tas upp endast om de kan mot en administrativ rättsakt ”(” acte faisant grief administratif ”i fransk förvaltningsrätt). En administrativ rättsakt anses vara uppfyllt om det har rättsliga följder: Det ändrar den rättsliga system eller den kränker medborgares rättigheter och skyldigheter. En rättsakt som endast förekommer i samband med ett förfarande för utarbetande av en senare nationella beslut är bara en förberedande rättsakt som inte kan överklagas till förvaltningsdomstol. Alla dessa allmänna bestämmelser är tillämpliga i miljöfrågor.

Rätten till tillgång till miljöinformation regleras av allmänna princip utfärdas genom lag nr 78–753 av den 17 juli 1978 och tillämpningsdekret nr 2005–1755 av den 30 december 2005 om tillgång till administrativa handlingar, och även genom särskilda bestämmelser i miljöbalken (artiklarna L.1–124 – L.8–124 och R. 1–124 – R. 124–5). Alla dessa texter har sammanfattats av en informationsskrivelse som offentliggjordes den 18 oktober 2007.

Den huvudsakliga webbplats om detta ämne: Ministeriet för miljö:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/lacces-du-citoyen-la-justice

Medling och skiljedom är metoder för att lösa tvister som inte har så mycket utrymme i administrativa tvister i privaträttsliga tvister. Artikel L.211–4 i Code de justice administrative (förvaltningsprocesslagen) förser administrativa domstolar med allmän behörighet att försöka nå förlikning. Men denna bestämmelse används mycket sällan med tanke på själva karaktären av administrativa förfaranden och i avtalsfrågor finns det redan ett system för förlikning med kommittéerna för uppgörelse i godo av marknaderna. Rätten till kompromiss ges till offentliga bolag att lösa sina tvister. För det mesta är de transaktioner som de ingått med enskilda är privaträttsliga avtal och inte omfattas av behörigheten för den domare vid en förvaltningsdomstol. De offentliga myndigheterna omfattas av ett förbud mot principen att överklaga skiljedomar.

Medling är ofta inte använts inom miljöområdet, men det blir alltmer populärt i Frankrike. Och det finns många nya studier om denna fråga: hur man kan utveckla medling i miljöfrågor? En intressant konferens anordnades i april 2012 av institutet för forskning och utbildning om förhandlingar ”med en sammanfattning offentliggjordes den medling som metod för att lösa miljöproblem konflikt?” (på franska).

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/05/CR-SIRENE-29.pdf

XV utländska medborgare

Artikel 1 i den franska konstitutionen fastställs principen om ”jämlikhet inför lagen för alla medborgare, oavsett ursprung, ras eller religion. Många lagar har utvidgat denna artikel förbjuder diskriminering, i synnerhet diskriminering på grund av kön, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Artikel 225–1 i den franska strafflagen exakt definieras begreppet diskriminering på grundval av en förteckning över flera kriterier. Men det finns inte bestämmelser mot diskriminering i fråga om språk i processrätten i Frankrike (se fråga 2 och 3).

Det franska språket ska användas särskilt vid domstolarna. Denna regel återfinns mycket gamla. Det tillkännagavs genom en kunglig förordning som undertecknades i staden villers-cotterets (namn på detta kungliga beslut) den 1539 augusti 15. Denna lag ska anses som den ”officiella födelseattest” i det franska språket. Det införlivades artikel 2 i konstitutionen och viss i lag nr 94–665 av den 1994 augusti, 4 ”om användningen av franska.”

Om det behövs översättning tillhandahålls och betalas av staten i domstolsförfaranden, men endast när det gäller invandrings-, asyl- och straffrättsliga ärenden.

XVI gränsöverskridande fall

Denna fråga främst berör genomförandet av miljöansvar. Miljön känner inga gränser. Den enda möjligheten för ett offer i en gränsöverskridande föroreningar, ska väcka talan vid nationell domstol i den medlemsstat där överträdelsen har sitt ursprung eller den stat på vars territorium överträdelsen får effekt. Upptagandet till sakprövning av en talan vid fransk domstol är möjlig under vissa förutsättningar som rör domstolars behörighet och territorialprincipen i lagen. Utländska medborgare kan åberopa bestämmelserna i fransk rätt. Men för att upprätta gränsöverskridande ansvar är svårt i enlighet med gällande bestämmelser. Det är svårt för domare att utforma den gemensamma lagstiftningen om civilrättsligt ansvar, i synnerhet skadeståndsansvar för miljöskador som inrättades genom lagen av den 1 augusti 2008 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador. Införlivandet av direktiv nr 2004/35 av den 2004 april 21, är kodifierad i miljöbalken (avdelning VI ”för att förebygga och avhjälpa vissa miljöskador”), som är praktiskt taget inte har genomförts. En viktig studie om denna fråga offentliggjordes i januari 2012 (70 sidor):

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.leclubdesjuristes.com/notre-expertise/a-la-une/risque-environnemental-affaire-erika

Den franska miljöbalken på engelska:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1963/13739/version/3/file/Code_40.pdf

Denna fråga kan också undersökas med hjälp av en känd i Frankrike efter olyckan med tankfartyget Erika från Malta i december 1999 i internationella vatten inom den franska exklusiva ekonomiska zon utanför Bretagnes kust. Detta förorenade 400 kilometer av kusten. Ägare och förvaltare av denna fartygets befraktare, klassificeringssällskap, dömdes för denna förorening genom Parisfördraget (Civil Court of Appeal genom dom av den 30 mars 2010.

Begreppet allmänintresse inte är selektivt i ett gränsöverskridande sammanhang. De allmänna bestämmelserna är tillämplig (särskilt om tillåtlighet för framställningar genom begreppet berättigat intresse).

Den franska förvaltningsrätten erkänner lika tillgång till administrativa domstolar för personer eller icke-statliga organisationer som är bosatta utomlands, på samma sätt som de sökande som är bosatta i Frankrike. Men utländska medborgare inte har tillgång till rättshjälp. Förvaltningsdomstolen i Strasbourg beslutade 1983 i den dom som är känd som ”om att omorganisera MDPA”, att juridiska personer av utländsk offentlig rätt kan ha intresse av att agera vid en fransk förvaltningsdomstol. En intressant studie om denna fråga på området för vattenförvaltning, som offentliggjordes 2007 på franska: Jochen sohnle, ”Le dispositif juridique de l’Europe pour les conflits appréhender transfrontaliers sur l’Eau”, Lex Electronica, vol. 12, nr 2, höst/faller, 2007, särskilt s. 17 och 18:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/sohnle.pdf

En klausul om domstols behörighet i civilrättsliga ärenden. Det tar formen av ett avtalsvillkor varigenom parterna enas om att anförtro lösningen av en tvist vid en domstol som normalt inte är behörig. Detta kan avse föremålet för talan eller territoriell behörighet. Denna klausul får endast gälla avtalstvister. Men denna mekanism är förbjudet för offentliga kontrakt och offentliga rättstvister vid en förvaltningsdomstol.

[1] Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

[2] Polluton integrerat förebyggande och kontroll av föroreningar


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2016