Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Maďarsko

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Maďarské ústavy 2011 obsahuje řadu odkazů z ekologického hlediska důležitá. Za prvé, článek obsahuje právo občanů na zdravé životní prostředí a rovněž povinnost rekultivace nebo platby za obnovení jakékoli škody na životním prostředí (článek XXI). Zahrnuje rovněž povinnost státu a všechny ostatní na ochranu, zachování a ochranu přírodních zdrojů, zejména půdy, lesů, vody, biologické rozmanitosti a kulturní hodnoty, které jsou všechny společného dědictví národa (článek P) Udržitelný rozvoj je rovněž uvedena v Ústavě jako jeden z cílů Maďarsko (Q). Přístup ke spravedlnosti je obecně zaručují právo prostředek k nápravě jakéhokoli soudního nebo správního rozhodnutí, které zasahuje něčí práva nebo oprávněné zájmy (článek XXVIII). Občané však nemohou přímo dovolávat ústavního práva ve správním nebo soudním řízení, protože podle výkladu práva, ústavní právo musí normám nižší úrovně, aby mohl být použit jako právní základ pro uplatnění nároků. Strany správního nebo soudního řízení může přímo dovolávat mezinárodních dohod, jejichž stranou je Maďarsko, neexistuje však skutečně potřeba, protože jakmile je Maďarsko vázáno dohodou, která je součástí vnitrostátního právního systému prostřednictvím své prohlášení maďarské normě. Existuje několik příkladů, kdy správní orgány a soudy uplatňovaly Aarhuské úmluvy v rámci svého odůvodnění rozhodnutí nicméně povědomí veřejnosti správní a soudní orgány týkající se Aarhuské úmluvy je stále poměrně nízká.

II. Soudnictví

Soudní systém v Maďarsku funguje na základě dělby moci a je nezávislá na úrovni legislativní, výkonné moci. Existují čtyři úrovně soudnictví; Hierarchie soudů ode dna k horní části, je následující: Okresní soudy („Járásbíróság“), v Budapešti je zahájena Kerületi Bíróság (okresní soudy), krajských soudů (Megyei Törvényszék (Soud v Budapešti) (jedná se opírat Fővárosi Törvényszék (Soud), krajských soudů (táblabíróság) a u Nejvyššího soudu (Kúria). Ze dne 1. ledna 2013 nezávislý správní a pracovní soudy (Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) byly zřízeny v Maďarsku. Existují 111 okresních soudů, 20 okresních soudů, 5 krajské soudy, Nejvyšší soud, Maďarsko kromě 20 správní a pracovní soudy. V Maďarsku ústavní soudy mají povinnost rozhodovat v právních sporech mezi soukromými subjekty (soukromé právo, obchodní právo nebo pracovněprávních sporů) nebo mezi státem a soukromými subjekty (správních a trestněprávních sporů). Je systém soudnictví v oblasti občanského práva, a zejména funguje vyšetřovacímu přístup s rostoucím vlivem contradictorial prvky. Občanskoprávních sporů v první instanci jsou většinou rozhodují single-judge egyesbíró) zařízení (s výjimkou několika případů a pracovní práva v případech, kdy je stav zahrnuje dvě laika ülnök) (kromě soudce. V trestních věcech rozhodují single-judge nebo jednoho soudce +2 neodborníky zařízení na základě jejich závažnosti. Vyšší soudy druhého stupně zasedají a tříčlenného zařízení nebo ve velmi výjimečných případech five-judge zařízení. Je povinností žalobkyně občanského a správního práva, zatímco v trestních věcech je úlohou generálního státního zástupce (ügyész) představující poplatek. Neexistují žádné zvláštní soudy rozhodovat v záležitostech životního prostředí v Maďarsku. Proto životního prostředí je rozhodovat správní a pracovní soudy nebo soudy občanského práva pravidelně, v závislosti na povaze právního sporu. „forum shopping“ je možné v maďarském právním systému je s určitými omezeními. Zatímco soud přístup je stanoven zákonem, za určitých okolností si žalobce může vybrat místo, na které je chce zahájit řízení (například místo toho, aby soud v místě bydliště odpůrce, obrací se soudem místa, kde škoda vznikla, jako náhradu škody). V oblasti soukromého práva, záležitosti týkající se nemovitostí a úhrady, smluvní strany se může dokonce soud, pokud jejich právní spor patří, opět za určitých omezení. Řádný opravný prostředek lze podat v soukromoprávních sporech proti věcným rozhodnutím, proti procesní a hmotněprávní zákonnost rozhodnutí. Procesní pokyny Soudního dvora (végzés) může pouze s omezeními. Lhůta pro podání odvolání je 15 dní od vyhlášení rozhodnutí Soudu. Ve správních věcech, neexistuje žádný opravný prostředek proti rozhodnutí v prvním stupni; Procesní opatření soudu lze podat opravný prostředek. Existuje možnost podat zvláštní žádost o přezkum („felülvizsgálati kérelem“) proti konečnému rozhodnutí soudu nejvyššího soudu procesní zákonnosti rozhodnutí. Lhůta pro toto opatření je 60 dní od vyhlášení rozsudku, jímž se končí řízení. Soudy pro věci správního práva mají pouze kasační soud (hatályon kívül helyezés), s velmi malým počtem výjimek ze důkazem práva (megváltoztatás). Tyto případy nemají vliv na životní prostředí, tedy v oblasti životního prostředí soudy lze zrušit správní rozhodnutí a zároveň aby správní orgány se k této věci.

Zvláštní případy pro životní prostředí jsou v mnoha ohledech:

 • Zaprvé, většina případů v oblasti životního prostředí jsou spory týkající se správního práva, soukromý subjekt jako žalobce a agentura pro ochranu životního prostředí jako žalovaný
 • Tyto případy jsou většinou rozhodovány právní posouzení případu, zda je správní rozhodnutí v souladu s platnými předpisy,
 • Zadruhé, několik případů soukromého práva životního prostředí, jsou jejich povaha, například případy odškodnění za škody na životním prostředí
 • V těchto případech se rozhodnutí v této věci je často závisí odborné posudky
 • Ekologické nevládní organizace může zahájit soudní řízení proti znečišťovatelům soud žádá, aby nařídil zastavení znečišťování a zavádění preventivních opatření
 • Tyto případy jsou velmi vzácné a nejsou účinné, v důsledku těžké důkazní břemeno spočívající na žalobci nevládní organizace
 • existuje jen velmi malý počet případů trestné činnosti v oblasti životního prostředí, a téměř žádná z nich končí účinný uvěznění rozsudku

Soudy obvykle jednají na žádost stran sporu; Avšak v několika případech soudy mohou jednat ex officio. Jsou to tato:

 • rozhodnout hrazení nákladů řízení
 • odložit slyšení soudního řízení
 • zahájit řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU
 • zahájily řízení probíhajícího u Ústavního soudu k přezkumu ústavnosti zákona
 • zahájily řízení u Nejvyššího soudu k přezkumu ústavnosti vnitrostátního práva
 • v nalezení důkazů a pozastavit platnost správního rozhodnutí ve správním řízení

III. Přístup k informacím

Přístup k informacím je upraven obecně a rovněž konkrétně týkajících se přístupu k informacím o životním prostředí. Opravné prostředky se však proti odmítnutí nebo neoprávněné či nedostatečné odpovědi na žádost o informace o životním prostředí nejsou specifické. Tato žádost o informace může zahájit soudní řízení před konáním pravidelných soukromého práva soudu proti odmítnutí nebo nedostatek informací do 30 dnů, počítáno ode dne doručení odmítnutí nebo uplynutím zákonné lhůty pro poskytování informací (15 dnů). Soudy mohou nařídit zpřístupnění informací požadovaných údajů v případě odůvodněné žádosti. Existuje nezávislý správní uvážení orgánu pro ochranu údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) pro podávání stížností do svobody informací, mohou být předloženy. Pokud Kontrolní úřad stížnost doložena může postižený orgán k nápravě protiprávnosti. Pokud se nepodaří, může zahájit řízení proti dotčeným orgánem. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace musí obsahovat upozornění týkající se opravných prostředků. Ti, kdo tvrdí, že jejich žádost o informace byla zamítnuta nebo neoprávněně nebo nepřiměřeně zodpovězena se řídí níže procesní pravidla:

 • musí zajistit, aby jejich soudní řízení (vyslaným) do 30 dní po zamítnutí atd.
 • nebo předložit stížnost Kontrolnímu úřadu však není stanovena žádná lhůta pro podání
 • Soud tvrzení musí splňovat obecné požadavky soudu tvrdí, neexistují žádné zvláštní požadavky.
 • neexistuje povinnost být zastoupen advokátem před Soudním dvorem
 • důkazní břemeno obráceno, tedy držitel musí prokázat, že existují důvody pro zamítnutí atd.
 • Řízení je zrychlené ex lege
 • neexistuje žádný soud daně zaplacené žalobcem požadující informace

Soudy nemají přístup k informacím, jejichž sdělení je účastníky řízení zpochybňováno; Soudce proto musí rozhodnout na základě zákona o svobodném přístupu k informacím tvrzení v podstatě neví dotyčných informací. Soudy jsou proto závislé v těchto věcech ohledně argumentů předložených účastníky řízení. Soudy mohou nařídit zpřístupnění informací v případě tvrzení žalobkyně je opodstatněná.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Environmentální administrativní postupy nemají zvláštní procesní režim v Maďarsku; jsou většinou rozhoduje uplatňování obecných správních postupů všeobecně platnými téměř všechny druhy správních věcí. Některé právní předpisy však některé procesní úkony nebo požadavky se vztahují obecná pravidla správního řízení. Tyto právní předpisy jsou buď odvětvových environmentálních předpisů (např. v oblasti nakládání s odpady) nebo horizontální právní předpisy v oblasti životního prostředí (např. posuzování vlivů na životní prostředí). Existuje řada prvků, přesné a konkrétní procesní pravidla pro správní řízení v oblasti životního prostředí. Jsou to:

 • Téměř ve všech případech rozhoduje Vojvodský fond na ochranu životního prostředí, ochrany přírody a vodohospodářství (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség), až na několik výjimek, o kterých rozhodují obce úředníků (jegyző)
 • Existují pouze 10 regionálních agentur pro životní prostředí v Maďarsku, a jejich působnost není v souladu se standardním County rozdělení země (Maďarsko 19 okresů a 1 kapitol), ale s velkými povodí a dílčí povodí
 • Agentury pro ochranu životního prostředí mají interní odborníci proto nezahrnují externích odborných konzultací pro rozhodování
 • Některé environmentální postupy mohou trvat déle než 30 dnů, řádné správní postupy, například řízení o posuzování vlivů na životní prostředí může trvat 3 měsíců
 • V řadě případů v oblasti životního prostředí, jsou poplatky (díj) namísto obvyklých povinností (illeték), tyto poplatky mohou být poměrně významné, nejvyšší (případy, posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC)
 • V případech, které mají dopad na životní prostředí, ale nejsou rozhodnutí inspekce životního prostředí spadají do pravomoci několika zvláštních útvarů orgánů státní správy nebo země státní úřady, například ministerstvo lesního hospodářství, odbor dopravy, hornictví, atd.
 • Správní prostředí obvykle zaručit větší účast veřejnosti a otevřenosti než běžné správní případy, které mohou mít formu veřejného oznámení o této věci, veřejná slyšení, nebo dokonce právní postavení nevládních organizací

Správní rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat u nadřízeného orgánu s výjimkou rozhodnutí úřední osoba stojící v čele ústředního správního orgánu nebo vlády pro Soud prvního stupně. V takových případech existuje přímý opravný prostředek k soudu proti těmto rozhodnutím. Jinak prvostupňových správních rozhodnutí nemohou být přijímána Soudnímu dvoru přímo, tj. pravidelné opravného prostředku musí být vyčerpána před tím, než se obrátí na soud, s výjimkou výše uvedených případů. V oblasti životního prostředí, soudní přezkum jak procesní a hmotněprávní zákonnosti rozhodnutí, to znamená nejen to, zda obsah rozhodnutí je v souladu s nařízením, ale také to, zda toto rozhodnutí bylo přijato řádným způsobem stanoveným zákonem. Soudy se „nad rámec“ správní rozhodnutí, zda podpůrné materiály sloužící jako odůvodnění rozhodnutí byly provedeny řádným způsobem. Nejvýraznějším příkladem je EIA případy, kdy soudy přezkoumat, zda je prohlášení o dopadu na životní prostředí bylo prováděno vědecky ověřitelná způsobem zapojit externí odborníky ve svém rozhodnutí. Plány přijaty ve formě zákonů (obec rendelet) a usnesení (Határozat), proti němuž existuje pouze možnost obrátit se na soud. Místní zákony jsou přezkoumány ústavního soudu pro jejich soulad s ústavou, nejvyšším soudem za dodržení ostatních vyšší úroveň norem a místní usnesení Rady jsou přezkoumávány pravidelně soudy však tyto postupy může iniciovat pouze okresní úřady státní správy (Megyei Kormányhivatal). Postupy pro pravidelné soud v takových věcech jsou stejné jako v rámci řádného správního práva.

Závěrů zjišťovacího řízení EIA může být přezkoumávána soudy, stejně jako pravidelné správní rozhodnutí. Způsobilost v těchto případech má oznamovatel záměru, přípravu EIA, každý jednotlivec, jehož práva a oprávněné zájmy jsou dotčeny (nemovitý majetek nebo registrovaná práva týkající se nemovitostí v dané oblasti dopadu plánovaného rozvoje) a jakákoli zapsaná ekologické nevládní organizace zabývající se oblastí dopadu. V takových případech se řádných soudů ve správních věcech rozhodnout bez zvláštní procesní pravidla, mohou rušit závěru zjišťovacího řízení.

Určení rozsahu posuzování vlivů na životní prostředí, že rozhodnutí nejsou prováděna formou samostatného podstatné správní rozhodnutí; Tudíž neexistuje možnost soudního přezkumu tohoto nařízení. Jakékoli pochybnosti ohledně správnosti otázky posoudit při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nebo otázky zkoumány při posouzení vlivů na životní prostředí musí být předložena v rámci kasačního opravného prostředku proti věcným EIA rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení v oblasti životního prostředí před vydáním otázek.

Zásadní rozhodnutí EIA formou povolení uveden environmentální Környezetvédelmi engedély (povolení). Tyto lze podat opravný prostředek u soudů prvního stupně a druhý stupeň rozhodnutí může být předmětem přezkumu Soudním dvorem (od 1. ledna 2013 správní a pracovní soud). Způsobilost v těchto případech má oznamovatel záměru, přípravu EIA, každý jednotlivec, jehož práva a oprávněné zájmy jsou dotčeny (nemovitý majetek nebo registrovaná práva týkající se nemovitostí v dané oblasti dopadu plánovaného rozvoje) a jakákoli zapsaná ekologické nevládní organizace zabývající se oblastí dopadu. Není povinností, ale i praktickou potřeba zapojit externí odborníky soudního řízení, protože se soudce nemůže rozhodovat v této složité oblasti jako správnost zjištění EIA. Soudní přezkum jak procesní, tak hmotněprávní legality povolení v oblasti životního prostředí, pokud odvětvové právní předpisy v oblasti životního prostředí, jakož správním právem procesním byly respektovány v průběhu správního řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Soudy rovněž zaměřen šířeji než rozhodnutí EIA a ověřování materiálů a technických zjištění a výpočty studie vlivů na životní prostředí.

Není nutné účastnit se řízení posuzování vlivů na životní prostředí s cílem být účastníkem řízení před soudem, posuzování vlivů na životní prostředí je však nutné pro splnění požadavků způsobilosti vyčerpat správní opravné prostředky před podáním žaloby. Není však nutné, aby subjekt, který podal tuto žalobu, která je vyčerpána ve správním řízení; Jedinou podmínkou je, že pouze rozhodnutí EIA druhého stupně, mohou zažalovat. Žaloby na zdržení se jednání je možné pouze v případě soudních řízení EIA však neexistují žádné zvláštní předpisy platné v tomto řízení oproti obecným pravidlům zdržovací žaloby. Podmínky, které musí být splněny, jsou uvedeny níže v bodě x.

Zásadní rozhodnutí IPPC podobu povolení požadováno jednotné povolení provozu na životní prostředí (Egységes környezethasználati engedély). Tyto lze podat opravný prostředek u soudů prvního stupně a druhý stupeň rozhodnutí může být předmětem soudního přezkumu. Způsobilost v těchto případech má oznamovatel záměru, přípravu podkladů IPPC, každý jednotlivec, jehož práva a oprávněné zájmy jsou dotčeny (nemovitý majetek nebo registrovaná práva týkající se nemovitostí v dané oblasti dopadu plánovaného rozvoje) a jakákoli zapsaná ekologické nevládní organizace zabývající se oblastí dopadu. Není povinností, ale i praktickou potřeba zapojit externí odborníky soudního řízení, protože se soudce nemůže rozhodovat v této složité oblasti jako správnost zjištění IPPC. Soudní přezkum jak procesní, tak hmotněprávní legality na jednotlivá environmentální povolení provozu, pokud odvětvové právní předpisy v oblasti životního prostředí, jakož správním právem procesním byly respektovány v průběhu správního řízení (dále jen „IPPC“). Soudy rovněž zaměřen šířeji než IPPC rozhodnutí a ověřit materiální a technické zjištění a výpočty IPPC dokumentaci.

Není nutné účastnit se řízení IPPC s cílem být účastníkem řízení před soudem, IPPC, je však nutné pro splnění požadavků způsobilosti vyčerpat správní opravné prostředky před podáním žaloby. Není však nutné, aby subjekt, který podal tuto žalobu, která je vyčerpána ve správním řízení; Jedinou podmínkou je, že pouze rozhodnutí ve druhém stupni IPPC, mohou zažalovat. Žalobu je možné soudu do směrnice IPPC ustanovení však neexistují žádné zvláštní předpisy platné v tomto řízení oproti obecným pravidlům zdržovací žaloby. Podmínky, které musí být splněny, jsou stejné jako důsledky soudních řízení o posuzování vlivů na životní prostředí.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Existuje řada možností, jak své nároky soudní řízení přímo proti jednotlivcům nebo právnickým osobám. Zaprvé, pokud žalovaný učinil žalobkyni škodu, může tento vyžadovat pravidelné soukromého práva na náhradu škody. Jako součást tohoto žalobce k tomu, aby mohl být poškozený nemůže požadovat, aby Soudní dvůr uložil žalované povinnost předcházet škodám. V případě, že žalovaný má nebezpečné (veszélyes Üzem) nebo vykonává nebezpečnou činnost (jež je každá činnost využívající životního prostředí jako zdroj nebo jako cíl emisí), pak je důkazní břemeno přesunuto na žalovanou stranu, je povinen prokázat, že škodu přisoudit neodvratným vnější příčiny (objektivní nebo objektivní odpovědnost). Zadruhé, přímé nároky mohou být stanoveny jako imisí (birtokvédelmi kereset) v případě, že žalovaný narušuje žadateli dopady na životní prostředí (například výparů, hluku, dalších narušení. Tato možnost se většinou používá sousedství, kdy žalobce a žalovaný mají bydliště v jeho blízkosti. Za třetí, osobní nedotknutelnosti pohledávek (személyiségvédelmi kereset) může být podána proti těm, kteří představují poškození dobrého jména určité osoby, včetně zdraví, dobré životní podmínky, práva na život, práva doma. Konečně zákona o ochraně životního prostředí, zákona o ochraně přírody obsahují právní možnosti pro environmentální ochrany přírody a /nebo nevládním organizacím podávat žaloby proti znečišťovatelům nebo které poškozují přírodní hodnoty. Tyto případy jsou projednávány před soudy pravidelné soukromého práva může žadatel požadovat, aby Soudní dvůr uložil žalované, díky nimž by se znečištění nebo poškození přírody a zavádějí preventivní opatření, aby se předešlo znečištění či poškození.

Pohledávky vůči státu, mohou být předloženy dva možné případy:

 • Pokud se státní úrovně znečištění, pak se na něj uplatňují stejná pravidla jako pro běžné znečišťovatelé
 • Pokud je orgánem státní správy rozhodovacího postupu bylo chybné z procedurálního nebo (buď z hlediska významu) a pochybením dosáhne určitého prahu (mimořádné, úmyslného nebo z nedbalosti) než se zakládá právo na náhradu škody od státu správním orgánem na straně těch, kteří utrpěli škody tímto

Odpovědnosti za ochranu životního prostředí, příslušný orgán určený Maďarska je regionální životního prostředí, ochrany přírody a vodohospodářství inspekce (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség). Žádost může být podána žaloba o odpovědnosti při těchto agentur pomocí řádných způsobů komunikace, například prostřednictvím pošty, e-mailu, telefonu, faxu nebo osobní přítomnosti při úředních hodin za podpory agentury. Návrh opatření musí splňovat obvyklé požadavky takovou žádost, musí obsahovat jméno a místo pobytu iniciátorem, popis a oblast konečné návrhy opatření. Nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí mohou podat žádost na základě oprávnění podle zákona o ochraně životního prostředí. Soudní přezkum rozhodnutí vydaná Evropskou agenturou pro životní prostředí, environmentální záležitosti odpovědnosti se liší v závislosti na povaze dotčeného soudního rozhodnutí. Je-li rozhodnutí týkající se odpovědnosti za škody na životním prostředí, pravidly pro soudní přezkum, jsou stejné jako v případě pravidelného správních rozhodnutí, protože agentura pro životní prostředí přijmout formální rozhodnutí v těchto věcech rovněž a odpovědnost případech nemají zvláštní procesní režim. V případě rozhodnutí agentury pro životní prostředí je reakcí na žádost o přijetí opatření, není k dispozici soudní přezkum. Tato rozhodnutí jsou spíše odpovědi na žádosti; posledně uvedený charakteristický Environmental Protection Act, že agentury pro životní prostředí také pouze veřejné stížnosti. A protože není třeba provést formální správní rozhodnutí o veřejné stížnosti není rozhodnutím, může být podána žaloba k Soudnímu dvoru. Environmentální závazek se hlavně vymáhaných státní správou, která využívá svých pravomocí k přijímání správních rozhodnutí, otázky odpovědnosti. Soukromé subjekty mohou uplatňovat odpovědnost za životní prostředí se závažnými omezeními. Je k dispozici pouze pro nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí nebo takové nevládní organizace mohou podat žaloby proti znečišťovatelům nebo které poškozují přírodní hodnoty. Tyto případy jsou projednávány před soudy pravidelné soukromého práva může žadatel požadovat, aby Soudní dvůr uložil žalované, díky nimž by se znečištění nebo poškození přírody a zavádějí preventivní opatření, aby se předešlo znečištění či poškození.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

V případě, že existuje problém týkající se životního prostředí, existují jiné prostředky nápravy, které jsou k dispozici vedle činnosti správních orgánů, soudních řízení zahájených u soudů. Některé z těchto opravných prostředků řešit konkrétní problémy v oblasti životního prostředí (znečištění), zatímco jiné řešení otázek životního prostředí případného nesprávného úředního postupu ze strany orgánů veřejné moci. Jsou to tato:

 • státní zastupitelství (ügyész): Státní zástupci mají dva druhy pravomocí, které se týkají jak druhy problémů: znečištění nebo nesprávného úředního postupu. Z hlediska znečištění, je žalobce oprávněn zákonem o ochraně ovzduší zahájit soudní spor za znečišťovatele nebo nařizuje zastavení činnosti znečišťovatele platit náhradu škody; také podle občanského soudního řádu státní zástupce, může zahájit řízení, pokud ti, kteří mají jinak nárok, nejsou schopni vymáhat svá práva, s výjimkou případů, kdy je vymáhání práv vyžaduje osobní donucovací opatření. Pokud jde o nesprávný úřední postup, státní zástupce v jeho působnosti ochrany veřejného zájmu, může vydat výzvu (felhívás) pro jakýkoliv veřejný orgán na základě konečného rozhodnutí vydaných Soudním dvorem, které považuje za protiprávní. Výzva musí být vydána do jednoho roku a příjemce této výzvy je nadřízený orgán rozhodovací orgán. V případě selhání se žalobce může zahájit soudní řízení proti nezákonným rozhodnutím.
 • Veřejný ochránce práv (Alapvető Jogok Biztosa): Veřejný ochránce práv může prošetřovat jednání nebo opomenutí ze strany veřejných orgánů a v případě poškodit nebo ohrozit základní práva občanů, může přijmout příslušná opatření. Těmito prostředky mohou být: vydat doporučení svému nadřízenému orgánu tohoto vyšetřování, zahájení procesu na úrovni státního zástupce, zahájení procesu na vnitrostátní ochranu údajů a svobodu informací orgánu, zahájení procesu probíhajícího u Ústavního soudu, nebo může být jakožto amicus curiae ve správních soudních řízeních ve věcech životního prostředí.
 • Zástupce ombudsmana pro budoucí generace (Alapvető Jogok biztosának se jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese): Dříve byl tento postoj nezávislého ochránce životního prostředí; Nicméně od 1. ledna 2012 je pozice jednoho zástupce. Pravomoci a zástupce veřejného ochránce práv: Průzkum prosazování zájmů budoucích generací, pravidelně informuje své dojmy, upozorní, že veřejný ochránce práv pod hrozbou protiprávnosti postihující větší skupiny lidí zahájit šetření veřejného ochránce práv, a navrhnout těchto šetření účastnit se řízení před ústavním soudem.
 • Vnitrostátní ochrana údajů a informací úřad (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): Kontrolní úřad obdržel stížnost do svobody informací záležitostech svobody informací byly zamítnuty protiprávně. Pokud Kontrolní úřad stížnost doložena může postižený orgán žádost zamítá, k nápravě protiprávnosti. Pokud se nepodaří, může zahájit řízení proti dotčeným orgánem.
 • Národní kontaktní místo OECD: V případě nadnárodního podniku způsobil problém týkající se životního prostředí, existuje možnost uplatňovat pokyny OECD pro nadnárodní společnosti, které působí také několik právních předpisů na ochranu životního prostředí. V tomto případě může být stížnost podána maďarské národní kontaktní místo pro mezinárodní a evropské záležitosti, ministerstvo národního hospodářství (nemzetgazdasági Minisztérium). Kontaktní místo spojí dotčené strany a usilují o dosažení dohody, a rovněž uzavření případu prohlášení.

Soukromé trestní stíhání je k dispozici pouze ve velmi omezeném počtu případů, pokud jde o trestné činy, které byly spáchány proti osobám, a nikoli životní prostředí. Jeden takový případ však mohou mít vliv na životní prostředí; Jedná se urážky na cti (pomluvy) případech. V těchto případech je zastoupena soukromými osobami nebo urazil poškozeni urážky na cti (pomluvy). Takové případy mohou mít význam pro životní prostředí, je-li zahájeno ekologických aktivistů nebo nevládní organizace jako součást slapp (strategické řízení proti účasti veřejnosti).

V případě nesprávného úředního postupu (vhodná správní opatření, správní nečinnosti nebo opomenutí) existuje řada opatření, například:

 • stížnosti veřejnému ochránci práv, viz výše
 • stížnost státnímu zástupci, viz výše
 • stížnost také vnitrostátní orgány pro ochranu údajů a svobodu informací orgánu, viz výše
 • V případě mlčení správního orgánu, oprávněnému orgánu žádá rozhodovací orgán jednat na základě petice předložené účastníkem řízení; v případě nečinnosti, nadřízený správní orgán může jmenovat jiný orgán se stejným pravomoc přijmout řádné rozhodnutí; V případě, že se výzva úřadu k ukončení mlčení správního orgánu nepředložila z důvodu, státní zástupce mohou zahájit řízení u soudu

VII. Aktivní legitimace


Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

Osoby, jejíž práva nebo oprávněné zájmy byly poškozeny případ právní postavení. Pokud právní předpisy upravují, jsou osoby, které vlastní nemovitosti při nárazové plochy dané činnosti nebo daného zařízení nebo činnosti, jejichž práva týkající se takové nemovitosti oficiálně registrovány.

Kdokoli může být v rámci soudního řízení, které může mít práva a povinnosti; Jedná se však pouze schopnost aktivně legitimováni. Ty byly skutečně aktivní legitimace, jejíž práva nebo oprávněné zájmy byly dotčeny. Je možné to prokázat například tím, že prokáže, že dotčená osoba se účastnila správního řízení, které předchází soudní fáze řízení.

Nevládní organizace

Právo může přiznat právní postavení nevládních organizací, jejichž činnost je zaměřena na ochranu základních práv ani prosazování veřejného zájmu. Ekologické nevládní organizace mají aktivní legitimaci v oblasti administrativních postupů, působí-li nárazová oblast činnosti nebo zařízení.

Nevládní organizace mají aktivní legitimaci v oblasti životního prostředí ve dvou různých situacích.

a) v rámci řízení zahájených proti správním rozhodnutím, že tyto ekologické nevládní organizace mají aktivní legitimaci, které působí nárazová oblast činnosti nebo zařízení.

b) ekologické nevládní organizace může zahájit řízení proti znečišťovatelům, žádají Tribunál, aby nařídil ukončení činnosti nebo zavedení preventivních opatření, které nese znečišťovatel.

Ostatní právnické osoby

Ostatní právnické osoby nebo organizace bez právní subjektivity, mají aktivní legitimaci, pokud jejich práva nebo oprávněné zájmy jsou dotčeny daným případem.

Ostatní právnické osoby nebo organizace bez právní subjektivity, mají aktivní legitimaci, pokud jejich práva nebo oprávněné zájmy jsou dotčeny daným případem.

Skupiny ad hoc

Neregistrované skupiny ad hoc, nemají žádnou právní sílu.

Neregistrované skupiny ad hoc, nemají žádnou právní sílu.

zahraniční nevládní organizace

Obecně, vzhledem k tomu, že zahraniční nevládní organizace nejsou činné na území Maďarska, nemají právní způsobilost v těchto řízeních, kde se jinak nevládní organizace zaregistrována v Maďarsku. Za zvláštních okolností, například na základě reciprocity s jinými zeměmi nebo při posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, která v případech zahraničních nevládních organizací může vykonávat stávající práva.

Obecně, vzhledem k tomu, že zahraniční nevládní organizace nejsou činné na území Maďarska, nemají právní způsobilost v těchto řízeních, kde se jinak nevládní organizace zaregistrována v Maďarsku. Za zvláštních okolností, například na základě reciprocity s jinými zeměmi nebo při posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, která v případech zahraničních nevládních organizací může vykonávat stávající práva.

Jakékoli jiné

Tyto subjekty, jejichž úkoly jsou ovlivněny případy, ale neúčastnil rozhodování v dané věci, mohou mít právní postavení.

Tyto subjekty, jejichž úkoly jsou ovlivněny případy, ale neúčastnil rozhodování v dané věci, mohou mít právní postavení.

Neexistují žádné významně odlišné postupy platné pro jednotlivce v rámci odvětvových právních předpisů v oblasti životního prostředí. Směrnice EIA a směrnice IPPC procesy jsou zpravidla otevřenější, vzhledem ke skutečnosti, že každý má aktivní legitimaci, který bydlí nebo pobývá o dopadu oblasti plánovaného zařízení nebo činnost/činnosti. Nicméně při výstavbě silnic, jakož i postupy týkající se jaderné energie, aktivní legitimace jednotlivců je omezenější. Jak je uvedeno výše, nevládní organizace mají privilegované právní postavení v oblasti administrativních postupů, vyznačuje nejvyšším soudem, v němž se regionální agentury pro životní prostředí je rozhodovací či spolurozhodovací pravomoc. Zahraniční osoby a nevládní organizace mají aktivní legitimaci pro zvláštní režim vyplývající z úmluvy z Espoo v přeshraničních případech. Tím je zaručeno, že osoby, jichž se plánovaná činnost v zahraničí požívat stejné právní postavení dotčené osoby v Maďarsku.

Neexistuje skutečné actio popularis v Maďarsku, tedy možnost, aby se každý může obrátit k soudu proti správnímu rozhodnutí, jednání nebo opomenutí třetí osoby bez právního zájmu vyjádřily. Dříve neexistoval actio popularis proti jakékoli normativní akt u ústavního soudu; Nicméně od ledna roku 2012, 1 (vstup v platnost nové maďarské ústavy) je dostupné pouze v případech, kdy byla osoba dotčena prováděním neústavním normou.

Ostatní orgány rovněž oprávněny takto:

 • Veřejný ochránce práv: Veřejný ochránce práv může být jakožto amicus curiae ve správních soudních řízeních v záležitostech životního prostředí
 • Státní zastupitelství. Státní zástupce je oprávněn zákonem o ochraně ovzduší zahájit soudní spor za znečišťovatele nebo nařizuje zastavení činnosti znečišťovatele platit náhradu škody; také podle občanského soudního řádu státní zástupce, může zahájit řízení, pokud ti, kteří mají jinak nárok, nejsou schopni vymáhat svá práva, s výjimkou případů, kdy je vymáhání práv vyžaduje osobní donucovací opatření
 • Pro ochranu údajů a svobodu informací orgánu: Úřad má možnost podat žalobu proti těmto neposkytují informace ve veřejném zájmu protiprávně, a tím, že odmítla jednat v souladu s předchozí výzvou pro zásah Kontrolního úřadu

Směrnice EIA a směrnice IPPC pravidla pro postavení jednotlivců a nevládních organizací a přístup ke spravedlnosti pouze tehdy, pokud je tento postup posuzování vlivů na životní prostředí nebo povolení v rámci IPPC. Obecně platí, životního prostředí (kvalita ovzduší mezní hodnoty emisí, mezní hodnoty emisí hluku, nakládání s odpady, povolení atd.) s obecně uznávanými pravidly, tedy jak je uvedeno výše uvedené matice.

VIII. Právní zastoupení

Role právníků je podporuje fyzickým a právnickým osobám při prosazování jejich práv. Jsou součástí většího systému, jehož složky (státních zástupců, soudců atd.) prosazování právního státu. Advokáti mohou být právníky, kteří mají oprávnění zastupovat klienty na smluvním základě, nebo může být právníci zaměstnaní státní orgány. Právníci zaměstnaní environmentální orgány státní správy nebo ministerstvo pro rozvoj venkova (de facto ministerstvo životního prostředí v Maďarsku) uplatňovat práva životního prostředí denně. Jejich počet se pohybuje mezi 50 a 100 v Maďarsku. Soukromé právníky zastupujícími osoby nebo korporátním klientům musí uplatňovat právní předpisy v oblasti životního prostředí po skončení životnosti nebo činnosti těchto subjektů, vyžaduje. Jejich počet je těžko předvídat. Veřejný zájem v oblasti životního prostředí právníci zastupují klienty proti znečišťovatelům prosazování environmentální odpovědnosti státní správy pro vývoj zabránit potenciálně škodlivé pro životní prostředí. Jejich počet se pohybuje mezi 5 a 10 v Maďarsku. Právním zástupcem není povinné ve většině soudních řízení, a v případech ohrožení pro životní prostředí. Několik málo výjimek, kdy právní zastoupení není povinné, jsou tyto:

 • řízení o opravném prostředku u krajského soudu
 • náprava řízení před Nejvyšším soudem
 • řízení před soudy každé země, s výjimkou případů, kdy jsou peněžní hodnota sporu nepřevyšuje 100 000 EUR, náhradu škody za nesprávný úřední postup, mediální a tiskové případy byly věci pro osobní ochranu integrity a správních

Existuje mnoho právníků specializovaným na oblast životního prostředí, avšak v různé míře. Pouze několik velkých firem inzerují, že jejich portfolio zahrnuje práva v oblasti životního prostředí, které jsou obvykle největší z nich v zemi. Někteří právní zástupci pracují pro podnikové zákazníky, jejichž provoz vyžaduje při provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, avšak jejich jména nejsou známy. Několik zástupců veřejné pohledávky, které jsou odborníky v oblasti životního prostředí (například při významných environmentálních případech, jako je případ, ve kterém má žalovaný společnost potenciálně způsobit únik červeného kalu (2010), ale to se zdá být spíše jednorázovou akci nejsou doloženy široké portfolio těchto zástupců. Konečně existuje několik nevládních organizací, které se specializují práva životního prostředí, ať už prostřednictvím právníků je pro svou vlastní environmentální nevládní organizace (3–4) nebo zaměstnanci, který poskytuje právní pomoc ve veřejném zájmu životního prostředí (1–2).

Existuje mnoho databází, které pomáhají lidem najít právníků v oblasti životního prostředí. V případě obchodních oblastí, jako je žádost o povolení, stížnost proti sankci, životního prostředí atd., existuje řada internetové databáze umožňující vyhledávání právníků s licencí specializace k dispozici po celé zemi. Toto je možné doplnit vyhledávání tematické stránky právní stránky, kde lze nalézt významnou environmentální právníků. V případě veřejného zájmu, právníků v oblasti životního prostředí se mohou nacházet buď přímo, nebo prostřednictvím kontaktu ekologické nevládní organizace. Ty jsou informováni o tom, že mají k dispozici a kontaktní údaje veřejného zájmu v oblasti životního prostředí; V případě vyhledat právní pomoc, právní pomoc ministerstva státní správy a práva provozuje internetovou stránku, kde je databáze obhájců poskytujících právní pomoc a právní pomoc nevládním organizacím mohou být vyhledávány, není to však pomocí funkce vyhledávání specializace.

IX. Důkazy

Environmentální rozhodnutí Soudního dvora nespadá pod jinou než pravidelné občanského či správního práva. To znamená, podle procesních pravidel, musí předložit důkazy prokazující to, kteří by o to měli zájem. Je nejčastěji žalobce. V Maďarsku existuje systém volného důkaz, tedy důkaz předem stanovené každý druh důkazů (svědectví, znalecký posudek, návštěvy na místě, dokumenty, předměty) může ukázat jako hlediska v soudním řízení. Nicméně v oblasti životního prostředí nejsprávnější je znalecký posudek.

V souladu s pravidlem libovolných důkazů, jediný způsob, jak o tom předem nastavené hodnoty, to znamená jakýkoliv argument lze prokázat všemi důkazními prostředky, pokud je to vhodné. Soudce je povinen jakýmkoliv důkazním prostředkem, ale musí akceptovat skutečnost, zjištění obsažená v takzvaném veřejné listiny (közokirat), které byly vydány orgány v rámci svých pravomocí. Soud mohou ve spojení s ostatními důkazy pro hodnocení důkazů. Ve věci znaleckého posudku je neúplná nebo nejasná v rozporu se samotnou nebo další znalecký posudek, původní stanovisko mělo být objasněno, odborník, avšak Soudní dvůr může rovněž jmenovat nového odborníka. Strany soudního řízení mohou zavést nové důkazy jsou však vázány několik základních pravidel:

 • Tyto důkazy musí být předloženy včas, tedy nemůže vést k rozšíření řízení nepřiměřeně
 • Soudní dvůr je povinen odmítnout důkazy, jestliže bylo nabídnuto zbytečného prodlení nebo v rozporu s pravidly dobré vůle spory
 • Náklady dokazování musí nést ti, kdo iniciuje důkaz však později konečná úhrada nákladů se může měnit podle zásady „neúspěšná strana platí“

Účetní dvůr obvykle nezahájí důkazy, neboť úlohou Soudního dvora rozhodnout spor, a nikoli odhalí konečnou pravdu. Soudní dvůr však informovat Na základě cílené otázky stran, jaká část argumentace stále nedisponuje dostatečnými důkazy. Kromě toho Soudní dvůr za výjimečných okolností může iniciovat důkazy při správních soudních případů, například pokud daný správní akt je neplatný, aby tento závěr odůvodnila.

Odborník musí být zapojeny do postupu důkazů, pokud jsou potřebné zvláštní znalosti týkající se jakéhokoli tématu, které je relevantní (soudce nemá ve skutečnosti žádnou právní otázku). V tomto případě se strany mohou požádat Soudní dvůr, aby určila soudního znalce, který je registrován, Ministerstvo správy a práva ze seznamu odborníků za účelem poskytnutí znaleckého posudku. V případě neexistence dostupných odborníků, kteří mají nezbytné znalosti mohou být Soudním dvorem. Strany mohou také pověřit odborníky soukromého odborná stanoviska a předložit Soudnímu dvoru však jejich průkaznosti důkazů při rozhodování Soudního dvora je o něco slabší než oficiálně pověřena soudní znalecký posudek. Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu však uznává, že toto soukromé odborné posudky nejsou pouze vyjádřením stanoviska účastníků řízení, ale součástí souboru důkazů.

Odborné posudky (soukromých nebo úředně pověřen) nejsou závazné pro soud tak, že Soudní dvůr může odchýlit od těchto členských států. Jejich pravomoci by však přesvědčivě vyplývá z jejich povahy, a řádně zdůvodnit případné odchylky ze zjištění musí být odůvodněné, buď na základě prokázaných skutečností, nebo jiné odborné posudky. Jinak soud rizika zrušení rozsudku soudu vyššího stupně, pro které provedl řádný proces prokázat.

Žaloby na zdržení se jednání.

V případě správního rozhodnutí podáno odvolání, kasační opravný prostředek nemá odkladný účinek, práva, jež jim přiznává toto rozhodnutí nemůže být uplatněna. Rozhodovacím orgánem prvního stupně však může prohlásit rozhodnutí ihned vykonatelná, pokud je nezbytná pro prevenci nebo nápravu život ohrožující nebo velmi škodlivé situace, pokud národní bezpečnosti, obrany a veřejného pořádku, nebo další práva umožňuje mimo jiné v oblasti životního prostředí, ochrany přírody, ochrany veřejného zdraví, historické památky nebo ochranu půdy atd. důvod. Podat návrh na zahájení soudního řízení proti konečnému správnímu rozhodnutí nemá automatický odkladný účinek, nicméně v návrhu nebo později při soudním řízení žádost může být předložena, aby Soudní dvůr odložil vykonatelnost napadeného správního rozhodnutí. Po obdržení žádosti má Soudní dvůr rozhodnout o pozastavení do 8 dnů. Kritéria, která by měla být zohledněna při rozhodování jsou: může původní situace bude opomenutí pozastavení více uškodit než by pozastavení opatření.

Žádost o vydání soudního příkazu nemohou být podány před hlavními požadavky (kereset), ale pouze současně nebo následně. Příkaz může být vydán, pokud je to nezbytné pro předcházení trestné činnosti přímo ohrožujícímu poškození, na zachování situace, která vedla právního sporu, ochranu práva žalobce, a škodou způsobenou opatření nepřesahuje výhody dosažené prostřednictvím soudního příkazu. Soud může dát příkaz podmínit poskytnutí protizávazku odškodnění. Soudní dvůr rozhodnout o projednání věci ve zrychleném řízení na základě soudního příkazu. Rozhodnutí soudu se lze odvolat.

XI. Náklady

S cílem zahájit soudní řízení, musí žadatel zaplatit soudní daň nebo poplatek (illeték). Později, v průběhu řízení, náklady důkazů předem (uloženy u soudu) ty důkazy. Pokud svědek musí cestovat na slyšení, které zahájil své slyšení nemuseli nést náklady a nahradí jej svědek. Rovněž tato podání odvolání musí platit daně (odvolací soud fellebbezési illeték). Během soudního řízení, každá strana nese odpovědnost za platbu na vlastní náklady na právní zastoupení. Konečně po rozsudku neúspěšná strana sporu hradí náklady uhradit vítězné straně.

Pravidelné daně soudu proti správnímu rozhodnutí činí 100 EUR. V oblasti soukromého práva, Soudní dvůr daň takzvané peněžité hodnoty, výše náhrady ze strany žalovaného. Účetní dvůr se 6 % této hodnoty, avšak minimálně 50 EUR a maximálně 5 000 EUR. Vzhledem k tomu, že neexistuje opravný prostředek ve správním řízení není Soud, aby byla daň zaplacena v takových případech. V oblasti soukromého práva, představuje 8 % hodnoty, avšak minimálně 50 EUR a maximálně 8 350 EUR. Byla-li žádost o povolení předložena mimořádný opravný prostředek, Soud je 10 % hodnoty, avšak minimálně 165 EUR a maximálně 11 670 EUR.

V oblasti životního prostředí, jiné kategorie nákladů se mohou lišit mezi extrémy podle následujícího, což je odhad založen běžnou praxí:

 • cestovní náklady svědků: 10 až 50 EUR,
 • Poplatek za svědky při ztrátě příjmu/mzdy: 50 až 100 EUR,
 • náklady na držení inspekci na místě, kterou Účetní dvůr: NEUVEDENO
 • Znalecký posudek: realitní hodnocení kompenzace: 200 až 1 000 EUR; Zpráva o zdravotním stavu ochrany osobnosti: 200 až 800 EUR; kontrola kvality ovzduší nebo monitorování emisí hluku pro případ ochrany životního prostředí: 1000 až 4 000 EUR; monitorování ochrany přírody na místě 4000 až 8 000 EUR; čtení rozsáhlé materiály, například prohlášení o vlivech na životní prostředí (környezeti hatástanulmány): 1000 až 2 000 EUR,
 • náklady na právní zastoupení, jsou předmětem dohody mezi stranami a Attorney používající referenční ceny, ale mohou lišit od 40 EUR za hodinu práce na 200 EUR, ale mohou rovněž uplatnit metodu „contingency fee“, kde 15 až 40 % z této částky je přijatelné při získávání

Žádost o vydání soudního příkazu je zdarma, ale soud může podmínit vydání příkazu závislá vyplácení dluhopisu nebo protizávazku odškodnění. Tato částka, především ve velmi exponovaných případech v oblasti životního prostředí, jako jsou velké projekty infrastruktury“ – EIA může činit až 4 000 EUR za den.

Hrazení nákladů řízení musí být definován ve výše uvedeném rozsudku. Strana, která prohraje, povinen uhradit náklady vítězné straně, s určitými výjimkami, jako je:

 • v případě, že žalovaný nepůsobila postupu a připouští při prvním jednání svých povinností se náklady hradí žadatel
 • strany jednající v rámci postupu neúspěšně s mimořádným prodlením nebo chybějící nebo lhůt, které vedou ke zbytečným nákladům jinak musely nést tyto náklady
 • Pokud někdo spisů soudního řízení navzdory dohodě dosažené v rámci mediačního řízení, může být uložena povinnost zaplatit bez ohledu jeho úspěšnosti při soudním řízení
 • V případě částečného WIN, Účetní dvůr definuje hrazení nákladů úměrně k poměru WIN/LOse strany
 • Pokud tento poměr činí dokonce, může Tribunál rozhodnout, že každý z nich ponese vlastní náklady řízení
 • V případě, že je amicus curiae v případě a její stránka převažuje, jeho náklady musí nést náklady, avšak, jestliže jeho boční ztrácí, pouze ty náklady, které nese amicus Curies, které vznikly v důsledku její účasti na řízení

XII. Mechanismy finanční pomoci

Existují dva hlavní typy osvobození od poplatků nebo příspěvků: ty, které nevyžadují rozhodnutí Soudního dvora, a těmi, kteří k nim přístup. V těchto soudních rozhodnutí, nemusí některé allowanced závisí Druh případu a některé se druhu žadatelů.

Pokud jde o bezplatné povolenky definované zákonem pro druhy případů, existuje řada postupů, které mohou být zahájeny u soudu, aniž by platily daně, ale pouze jeden typ životního prostředí: Případy pro prosazování svobody informací. Jiné druhy případů nevyžadují předchozí platby daně, pouze v případě, že ten, kdo zaplatí daňový soud následně. Tyto typy případů s potenciálním jsou významné z hlediska životního prostředí

 • odškodnění v případech, kdy se osoba, která utrpěla škodu, by jeho život, nedotknutelnost a zdraví ohroženy
 • Ve věcech ochrany osobnosti
 • případy odškodnění vůči orgánům veřejné správy
 • správní žalobu proti správním rozhodnutím

A konečně, mohou nastat případy, kdy není žádná předchozí, avšak až po uhrazení nákladů řízení (költségfeljegyzési jog). Tyto případy s dopadem na životní prostředí, jsou případy odškodnění za škody způsobené. Správní soud rovněž případy, kdy náklady důkazy zahájeno osobou správního orgánu se vztahuje na tento příspěvek.

Některé typy žadatelů jsou osvobozena od placení soudních poplatků, mimo jiné maďarskému státu, obcí, nevládních organizací (sdružení a nadace, pokud nejsou dosažené příjmy z hospodářské činnosti v předchozím roce), neziskových společností EU a jejích orgánů.

Soudní dvůr ve svém rozhodnutí může udělit čtyři druhy nákladů povolenek:

 • povolení pro zaplacení daně, pokud by Soudní dvůr (illetékfeljegyzési jog): To je případ, kdy osoby předchozí úhradou daní Soudní dvůr by znamenalo nepřiměřenou zátěž, s přihlédnutím k jeho majetku a příjmů, zejména pokud Soud daň překračuje 25 % jejich roční příjem před zdaněním příjmů na obyvatele
 • povolení pro následnou úhradu nákladů řízení (költségfeljegyzési jog)
 • úplné osvobození od úhrady nákladů řízení s výjimkou nákladů druhé strany v případě ztráty (Teljes költségmentesség)
 • Částečné osvobození od úhrady nákladů řízení s výjimkou nákladů druhé strany v případě ztráty (részleges költségmentesség)

3 Příplatky jsou podrobně stanoveny podmínky, přičemž zohlední stav aktiv, jakož i výše příjmů tohoto návrhu.

Právní pomoc je dostupná v záležitostech životního prostředí však neexistuje žádný konkrétní právní pomoc v těchto případech. Fyzické osoby, jakož i nevládních organizací mohou využít právní pomoc, má dva druhy: právní pomoc uvnitř a mimo v soudním řízení. Občanskoprávní a trestní řízení, jakož mimosoudní právní poradenství a pomoc s přípravou dokumentů jsou způsobilí pro právní pomoc, právní pomoc při zakládání nevládní organizace.

Mimo rámec soudního řízení příjemce může mít právní poradenství, pomoc při přípravě dokumentů a pomůže při získávání spisů. V rámci soudního řízení příjemce mohou mít zástupce pro tento případ. Podmínky využít právní pomoc, že její čistý měsíční příjem nepřesahuje výši starobního důchodu (tzv. minimální öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege = nyugdíjminimum) a nemá žádný majetek. Nevládní organizace kvalifikovaná jako veřejný zájem (közhasznú) může využít právní pomoci v soudních řízeních zahájených za účelem ochrany veřejného zájmu na základě výslovného nárok na základě právních předpisů proti znečišťovatelům (případy zahájené na základě zákona o ochraně životního prostředí jsou tyto postupy).

Právní pomoc zahrnuje zejména náklady právní pomoci při řízení nebo poplatky za právní poradenství a právní pomoc je nutná, ale žádné soudní řízení probíhá. Zatímco však právní zastupování v soudním řízení spadá plně právní pomoc v případě právního poradenství mimo soudní věci týkající se počtu pracovních hodin právního odborníka, aby se k dané záležitosti omezeno rozhodnutí příslušného orgánu právní pomoci.

Poskytovatelé právní pomoci musí být zapsané v registrech regulační úřad právní pomoci vlády, vládní agentura smlouvu o poskytování služeb jejich rolí a povinností. Mohou požádat o registraci jakožto poskytovatelů takové právní pomoci:

 • Advokáti
 • advokátní kanceláře
 • Evropské unie právníků, kteří trvale pracují v Maďarsku
 • Nevládních organizací pracujících v oblasti lidských nebo základních práv (ochrana)
 • etnické menšiny samosprávné subjekty
 • vysoké školy poskytující právnické vzdělání

Právní pomoc organizaci (například nevládní organizace) mohou o registraci požádat v případě, že má kancelářských prostor pro jednání se zákazníky smlouvu o poskytování služeb advokáta stanovit konečný termín, který umožňuje, aby státní zástupce právní služby jménem a podle pokynů právní leteckých organizací. Je krajně vzácná, že environmentální případy zahrnují právní pomoci. Zaprvé je vzhledem ke skutečnosti, že pouze životního prostředí v soudní fázi mohou zahrnovat právní pomoci, a v mnoha případech životního prostředí se rozhoduje správní úroveň, při níž soudnímu řízení. Zadruhé neexistuje mnoho obhájců poskytujících právní pomoc nebo na právní podporu organizací (nevládních organizací, vysokých škol apod.), které se specializují v oblasti životního prostředí. Zatřetí, tato možnost není dobře známá pro civilní oblast.

Existuje možnost požádat bezplatné právní pomoci poskytované advokátní kanceláře, protože čím dál více společností se účastní těchto činností v Maďarsku, zejména na podnět pilnet (dříve známá jako pili). Nicméně tyto právnické kanceláře nenabízejí odborné právní poradenství.

Z hlediska životního prostředí to nepředstavuje žádný právní poradny v Maďarsku, pouze svoboda informací Právní klinika síť provozuje a koordinuje otevřené společnosti na Litvu iniciativy. V této síti, existuje několik nevládních organizací, které poskytují klinickou právní vzdělávání pro svobodu informací o životním prostředí a souvisejících otázek, jako je například emla (environmentální) a aby Energia (klub životního prostředí v oblasti energetiky). V současné době nejsou k dispozici pro veřejnost, ale slouží pouze studenti univerzity právnická fakulta ELTE s cílem obohatit jejich mimoškolních aktivit.

Existuje několik organizací veřejného zájmu v oblasti životního prostředí v Maďarsku, zejména emla a Reflex, zatímco veřejný zájem v oblasti životního prostředí, jako jsou advokáti pracují pro nevládní organizace nebo LMCS nimfea. Tyto organizace a odborníci, kteří jsou k dispozici pro veřejnost i pro jejich vlastních zásad při poskytování bezplatné právní pomoci s nízkými náklady v oblasti životního prostředí. Jejich kontaktní údaje jsou dostupné online, jakož a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí.

Xiii.timeliness

Správní orgány jsou povinny podle zákona o správním řízení vydat rozhodnutí do 30 dnů od obdržení žádosti. V případech, kdy je rozhodnutí má zabránit život ohrožující nebo velmi škodlivé situace, kdy má být toto rozhodnutí provedeno, žádosti o projednání věci ve zrychleném řízení. Vedoucí správní orgán může vést k průtahům v řízení před uplynutím prvního období 30 dnů, o dalších 30 dnů. Jestliže orgán nerespektuje lhůty, je povinen splatit procesních poplatků pro žadatele, a pokud to je dvakrát déle, že zákonná lhůta pro rozhodování, platba žadateli je dvojí procesní poplatku.

Soud přezkoumá předložené dokumenty do 30 dnů a učinit vhodná opatření, například uložil žalobci, aby doplnil své stanovisko. To se týká rovněž pohybů zahájení těchto soudních řízení. Ve lhůtě 30 dnů rovněž datum prvního jednání musí být stanovena při informování stran nejméně 15 dní před datem. První jednání, které se koná do 4 měsíců od příjezdu podaný soudu, ale nejpozději do 9 měsíců. Další jednání by se měla konat během 4 měsíců od předchozího hodnocení. Pro prohlášení účastníků řízení, může soud stanovit lhůty, které jsou obvykle 15 dní. Soudy musí vypracovat zápis ze soudního jednání (jegyzőkönyv) okamžitě, nebo pokud byl zaznamenán slyšení do 8 dnů ode dne slyšení. Vytištěný zápisů se zašlou elektronickou poštou strany do 15 dnů. Strany mohou společně navrhnout soudu nejméně 8 dnů před jednáním, aby jednání bylo odloženo. Pokud strany dohodly na zastavení řízení, je věc ukončena za 6 měsíců, pokud jedna ze stran dá podnět zahájení řízení u soudu (szünetelés). Odvolání proti rozhodnutí prvního stupně lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku soudu vyššího stupně, zatímco mimořádné opravné prostředky (žádost felülvizsgálati kérelem“) lze podat do 60 dnů od doručení konečného rozhodnutí Nejvyššího soudu (Kúria).

Typická délka soudního řízení z hlediska ochrany životního prostředí jsou následující:

 • správní žalobu proti správním rozhodnutím ohledně menších projektů: 1,5 až 2 let
 • správní žalobu proti správnímu rozhodnutí, pokud jde o projekty většího rozsahu: 2 až 5 let
 • soukromoprávní řízení proti poškození nebo poškození životního prostředí nebo povahy: 2 až 3 let, 1 až 2 let ve druhém stupni, celkem 3 až 5 let
 • soukromého práva na náhradu škody na životním prostředí: 1,5 až 2 let, 1 až 2 let ve druhém stupni, celkem 2,5 až 4 let

Neexistuje zákonem stanovená lhůta pro soudní rozhodnutí. V důsledku toho nejsou uplatňovány sankce proti soud vydá rozsudek non-timely způsobem. Nicméně v rámci výkonu soudní moci, vnitrostátními soudy (Országos bírósági Hivatal), stejně jako předsedové soudů jsou odpovědné za kontrolu vedení procesních lhůt ze strany soudů.

XIV. Další otázky

Environmentální rozhodnutí jsou v různých fázích řízení, v závislosti na povaze osoby zapojené do případu. V případě soukromých osob, většina z nich reaguje poté, co ke změně došlo, tedy prostředí chtějí, aby byly zapojeny do řízení, poté, co bylo rozhodnutí vydáno na místě viditelně začít docházet. Naopak, ekologických nevládních organizací, kteří jsou nezávislí pracovníci za účelem sledování vývoje rozhodování obvykle zapojit již v této fázi řízení umožňující před přijetím konečného rozhodnutí ve věci. Existují však příklady opak, posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC postupy, zejména pokud – kvůli větší otevřenost předpis – soukromým osobám účastnit se řízení v řádné lhůtě.

Veřejnost není ani srozumitelné, ani srozumitelné informace o přístupu ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí v Maďarsku. Celkově nízká informovanost přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí nebo obecně obyvatel Maďarska. To je zčásti důsledkem velmi nízké úrovně kapacit programů řízených vládou a s relativně nízkou prioritu v této oblasti nepřetržité vládní politiky v této oblasti již po desetiletí. Existuje málo informací nebo jen málo informací na webových stránkách vlády Aarhuské úmluvy, a není to umocněno praktické informace pro veřejnost k realizaci skutečného přístupu ke spravedlnosti.

V Maďarsku je takovýto systém alternativního řešení sporů pro řešení konfliktů ze strany ohledně jejich soukromoprávních záležitostí formou mediace. Mediace v Maďarsku, řídí běžnou normou mediace jako mezinárodně přijatého protokolu. Odborníci se třetí strany mohou účastnit se mediačního řízení na žádost nebo se souhlasem zúčastněných stran mediace. Mediace nekončí podpisem dohody stran nebo, pokud strana sporu nepožádá o její ukončení nebo do 4 měsíců od zahájení řízení. Mediace není povinná před zahájením řízení, musí však být uvedena opatření na zahájení soudního řízení podaného Soudním dvorem. Od července 2012 existuje zvláštní příležitost soudní mediace, kterou spravuje soudní tajemník (bírósági Titkár) na základě společného návrhu účastníků řízení. Neexistuje zákonná možnost mediace mezi soukromými subjekty a správní orgány, tedy správní prostředí případů mediace nepoužívá. Nicméně mezi soukromými stranami (včetně nevládních organizací) je k dispozici v oblasti životního prostředí. Je však málo využíván, neboť zřejmě nedostatečná informovanost o této právní možnosti nebo nedostatečná důvěra alternativních metod řešení sporů.

XV. V postavení cizince

Ústava (Alaptörvény) Maďarska, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2012 ve své kapitole Svoboda a odpovědnost XV.2 obsahuje článek, který stanoví, Maďarsko zajišťuje základní práva pro všechny, bez diskriminace, pokud jde, mimo jiné, jazyka, národnosti nebo jiného postavení. Podle zákona o správním řízení (KET), čl. 2.1 uvádí, že účastníci správního řízení mají právo na rovné zacházení a jejich případy musí být rozhodnuto bez přílišných rozdílů nebo podjatosti. Je zajímavé, není možné zjistit žádné takové ustanovení občanského soudního řádu (PP) však soudy mají rozhodnout objektivním způsobem. Ačkoliv jazykem soudního řízení je maďarština, nesmí utrpět žádnou újmu ze strany nezná jazyk, státy v občanském soudním řádu. Kdokoli může ve svém mateřském jazyce, soudní řízení v souladu s mezinárodními dohodami. Pokud výkon těchto práv, je třeba zapojit a tlumočníků procesu. Pokud by provádění takovýchto práv zaručených mezinárodními dohodami vyžaduje účast tlumočníka, jsou jeho náklady příštích období, nese stát. V opačném případě by náklady tlumočníka vlastní náklady řízení hradí účastník řízení s uvedenými výjimkami.

VI. Přeshraniční věci

Správní případy, které zahrnují otázky životního prostředí v jiné zemi jsou upraveny nařízením o posuzování vlivů na životní prostředí v souladu s Úmluvou z Espoo. Úmluva rozlišuje dva druhy postupů: Je-li země dotčené země nebo země původu (o posuzování vlivů na životní prostředí). Případy, kdy Maďarsko je zemí původu zde nejsou relevantní. V takovém případě se regionální agentura ochrany životního prostředí informuje žadatele a ministerstvem životního prostředí, přičemž v druhém případě informuje ministerstvo životního prostředí dotčených zemí. Následný postup se řídí postupem vymezeným v těchto dvou zemích, existují však některé závazné prvky tohoto postupu:

 • V případě, že postižená země, mezinárodní proces posuzování vlivů na životní prostředí
 • Žadatel je povinen vypracovat v jazyce dotyčné země nebo v angličtině mezinárodní kapitoly, které jsou netechnickým shrnutím prohlášení o dopadu na životní prostředí
 • zahájení konzultací mezi oběma zeměmi
 • Připomínky lze předložit dotčené země a rovněž s její kost
 • Rozhodnutí Evropské agentury pro životní prostředí musí být sděleny s postiženou zemí

Dotčená veřejnost nemá zvláštní pojem uplatnit v přeshraničních případech, a dokonce čl. 4.21 zákona o ochraně životního prostředí pouze uvádí, že tyto osoby a organizace, které jsou postiženy ženy, které žijí a působí o dopadu oblasti. Na základě těchto skutečností, jakož o právním postavení ustanovení zákona o správním řízení je možné dojít k závěru, také zahraničním má aktivní legitimaci podle následujícího:

 • Zahraniční osoby mohou být postiženy v žádné případě stejně jako maďarských fyzických osob, neexistuje žádný rozdíl mezi stranami, pokud jde o bydliště nebo pobyt
 • zahraniční nevládní organizace (NGO) registrovaného v zahraničí může mít aktivní legitimaci pouze v případech, kdy mezinárodní dohody, právní předpisy, a je v oblasti životního prostředí je úmluva z Espoo; Tato úmluva zaručuje, že země původu musí poskytnout příležitost veřejnosti v oblastech, které by mohly být zasaženy účasti na řízeních rovnocenná ochraně poskytované veřejnosti země původu; Jinými slovy, pokud nevládní organizace aktivně legitimována v Maďarsku, tak také zahraničních nevládních organizací, má aktivní legitimaci, pokud jeho oblast činnosti zahrnuje postižené oblasti na druhé straně hranice, cizí

Po skončení soudního řízení, zahraniční osoba nebo organizace má stejná procesní práva a místních občanů nebo nevládních organizací registrovaných na místní úrovni, přičemž jen velmi málo výjimek. Například bezplatné spory mohou být uděleny pouze maďarskými občany, občany EU nebo občany ze třetích zemí legálně pobývajících v EU. To například brání občanům Srbsko a Ukrajina této příležitosti, Chorvatska až do července 2013. Zahraniční žadatel může soud na žádost žalované vyplatit zálohu na pokrytí nákladů pro případ její ztrátou.

Ve správních soudních případů (tedy případů, kdy byla procesní nebo hmotněprávní legality správního rozhodnutí napadeno před soudem) jsou maďarské soudy mají výlučnou příslušnost. V občanskoprávních věcech, obvykle žalovaným je napadena před maďarskými soudy dle místní pravidla o příslušnosti občanského soudního řádu. Nicméně podle nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, ve věcech deliktů je osobě, která způsobila škodu, může být žalován nejen v zemi svého bydliště, jestliže škoda na životním prostředí (včetně) došlo nebo mohlo dojít v jiném členském státě EU, které mohou obvykle dochází u přeshraničních případů škod na životním prostředí.

Související odkazy


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016