Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

 • Strona główna
 • Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Węgry

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. #II
 4. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 8. Legitymacja procesowa
 9. Zastępstwo prawne
 10. Dowody
 11. Środki zabezpieczające
 12. Koszty
 13. Mechanizmy pomocy finansowej
 14. Terminowość
 15. Inne kwestie
 16. Cudzoziemcy
 17. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Węgierska konstytucja zawiera 2011 odniesień o znaczeniu środowiskowym. Po pierwsze, zawiera on każdemu prawo do zdrowego środowiska naturalnego, jak również obowiązek odzyskania lub zapłaty w celu naprawy wszelkich szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu (XXI). Wniosek zawiera również zobowiązanie państwa i wszystkie inne podmioty, by chronić, utrzymywać i ochrony zasobów naturalnych, w szczególności ziemi, wody, lasów, różnorodności biologicznej i wartości kulturowych, które stanowią wspólne dziedzictwo narodowe (Artykuł P). Zrównoważony rozwój jest również ujęte w Konstytucji jako jeden z celów art. Q (Węgry). Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest reguluje w ogólny sposób, zachowując prawo zaskarżenia każdej decyzji sądowej lub administracyjnej przeciwko czyjeś prawa lub uzasadnionego interesu (art. XXVIII). Jednak obywatele nie mogą bezpośrednio powoływać się na prawa konstytucyjne w postępowaniach administracyjnych lub sądowych, ponieważ zgodnie z utrwaloną interpretacją prawa konstytucyjne prawa należy określić w norm niższego szczebla w celu zastosowania jako podstawy prawnej roszczenia. Strony postępowania administracyjnego lub sądowego mogą powoływać się bezpośrednio na umowach międzynarodowych, których Węgry są stroną, jednak nie istnieje taka potrzeba rzeczywiście, kiedy Węgry są stroną umowy, w ramach krajowego systemu prawnego za pośrednictwem jego proklamowania węgierskiej normie. Istnieje kilka przykładów, kiedy organy administracyjne i sądy stosują konwencję z Aarhus w ramach uzasadnienia decyzji, jednak w społeczeństwie świadomości organów administracyjnych i sądowych w sprawie konwencji z Aarhus, nadal pozostaje na stosunkowo niskim poziomie.

II. Wymiar sprawiedliwości

System sądowniczy na Węgrzech działa w oparciu o podział władzy i jest niezależny od ustawodawcze, jak i wykonawcze. Istnieją cztery poziomy władzy sądowniczej; Hierarchia sądów z dołu do góry, są następujące: sądy rejonowe („Járásbíróság”) w Budapeszcie (są to sądy rejonowe (Kerületi Bíróság Kapitol), sądów okręgowych (Megyei Törvényszék) (w Budapeszcie to Kapitol sądu (Fővárosi Törvényszék), sądy okręgowe (táblabíróság) oraz Sąd Najwyższy (Kúria). Od dnia 1 stycznia 2013 r. niezależne sądy administracyjne i pracy (közigazgatási és munkaügyi bíróság) zostały powołane na Węgrzech. Istnieje 111 sądów okręgowych i 20 sądy rejonowe, 5 sądów okręgowych oraz Sądu Najwyższego na Węgrzech, oprócz 20 sądy administracyjne i pracy. Sądy konstytucyjne na Węgrzech mają obowiązek orzekania w sporach między podmiotami prywatnymi (private law, prawo handlowe lub prawo pracy) lub sporów między państwem a podmiotami prywatnymi (prawem administracyjnym i karnym sporów). System sądowy ma prawo cywilne, a przede wszystkim działa na zasadzie inkwizycyjnemu podejściu z rosnącym wpływem contradictorial elementów. Spory z zakresu prawa cywilnego są zazwyczaj w pierwszej instancji decyzją egyesbíró stanowisk (w składzie jednego sędziego) z wyjątkiem kilku przypadków i prawo pracy obejmuje dwa przypadki, w których skład orzekający laików (ülnök) oprócz sędziego. Sprawy karne decydują w składzie jednego sędziego lub laikami, +2 stanowisk na podstawie ich wagi. Wyższe sądy drugiej instancji orzekają w stanowiska trzech sędziów lub w wyjątkowych przypadkach w ławach złożona z pięciu sędziów. Obowiązkiem dowodów w postępowaniu cywilnoprawnym i sprawy z zakresu prawa administracyjnego, zaś w sprawach karnych obowiązkiem prokuratora krajowego (ügyész) reprezentujących opłaty. Nie istnieją sądy szczególne właściwe do rozstrzygania w sprawach dotyczących środowiska na Węgrzech. W związku z tym w sprawach związanych z ochroną środowiska są określone przez administrację i sądy pracy lub poprzez okresowe sądy prawa prywatnego, w zależności od charakteru sporu prawnego. Forum shopping jest możliwe w węgierskim systemie prawnym z pewnymi ograniczeniami. Chociaż podejście Sądu jest określone w ustawie, w pewnych okolicznościach powód może wybrać miejsce, w którym chce rozpocząć procedurę (np. zamiast zwracać się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, zwrócił się do sądu w miejscu, w którym szkoda została poniesiona w postępowaniu o naprawienie szkody). W sprawach dotyczących nieruchomości i prawa prywatnego, strony umowy mogą ustalić sąd, do którego należą ich sporu prawnego, co pociąga za sobą pewne ograniczenia. Zwyczajnych środków odwoławczych mogą być składane w sporach z zakresu prawa prywatnego z orzeczenia w sprawie głównej, podważając zarówno proceduralnej i materialnej legalności decyzji. Proceduralnym (postanowienia Sądu végzés) można odwołać się tylko z ograniczeniami. Termin składania apelacji to 15 dni od ogłoszenia orzeczenia sądowego. W sprawach z zakresu prawa administracyjnego, nie można odwołać się od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji; Jednakże decyzje proceduralne mogą zostać zaskarżone. Istnieje możliwość składania wniosku o rewizję nadzwyczajną (felülvizsgálati kérelem) od prawomocnego wyroku sądu najwyższego kwestionowania proceduralnej legalności decyzji. Termin ten wynosi 60 dni od ogłoszenia wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Sprawy z zakresu prawa administracyjnego sądów kasacyjnych (tylko hatályon kívül helyezés), z bardzo niewielu wyjątkami reformatoryjne (megváltoztatás). Przypadki te nie dotyczą zatem kwestii środowiskowych sądy w sprawach związanych z ochroną środowiska mogą jedynie do uchylania decyzji administracyjnych, a jednocześnie obciążenie administracyjne organów o powrócenie do tej sprawy.

Sprawy sądowe są szczególne środowisko na kilka sposobów:

 • Po pierwsze, większość spraw środowiskowych są prawa administracyjnego sporów z udziałem podmiotu prywatnego po stronie powoda, jak i pozwanego, agencja ochrony środowiska
 • Takie przypadki są przeważnie podejmowane Prawna ocena sprawy, czy decyzja administracyjna jest zgodna z obowiązującymi przepisami
 • Po drugie, kilka spraw środowiska prawa prywatnego, np. w sprawach dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone środowisku
 • W tych przypadkach decyzja w sprawie jest często uzależnione od ekspertyzy
 • organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska może wszcząć postępowań sądowych wobec sprawców zanieczyszczeń, zwracając się do Sądu o nakazanie zaprzestania zanieczyszczania oraz wprowadzanie działań zapobiegawczych
 • Niemniej jednak przypadki takie są rzadkie i nieskuteczne, ze względu na ciężkie ciężar dowodu spoczywający na skarżącym organizacji pozarządowych
 • Istnieją jedynie bardzo niewielka liczba spraw karnych oraz środowiskowych prawie żaden z nich nie kończy się ze skutecznym wyrok pozbawienia wolności

Sądy zwykle zachowują się na wniosek strony sporu prawnego; Jednak w kilku przypadkach sąd może działać z urzędu. Są to:

 • podejmuje decyzje dotyczące ponoszenia kosztów przez strony
 • przeniesienie przesłuchania próbnego
 • wszczęciu postępowania prejudycjalnego w Trybunale Sprawiedliwości UE
 • Wszczęcie procedury do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją
 • Wszczęcie procedury Sądu Najwyższego o zbadanie zgodności z konstytucją prawa miejscowego
 • znalezieniu dowodów i zawiesić stosowanie decyzji administracyjnej w sprawach administracyjnych

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Dostęp do informacji jest uregulowane w sposób ogólny oraz w szczególności w odniesieniu do dostępu do informacji dotyczących środowiska. Jednakże środki odwoławcze od decyzji lub bezprawnym/niewystarczającej odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji dotyczących środowiska nie są specyficzne. Osoby występującej z wnioskiem o udzielenie informacji, może wszcząć postępowanie sądowe przed sądem regularny prawa prywatnego w związku z odmową lub brakiem informacji w terminie 30 dni, liczonych od daty wydania odmowy lub upływu ustawowego terminu na przekazywania informacji (15 dni). Sądy mogą nakazać posiadaczowi informacji do ujawnienia żądanych danych w przypadku uzasadnionego wniosku. Istnieje niezależny organ „administracji krajowej ochrony danych i wolności informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) do rozpatrywania skarg w sprawach wolności informacji mogą być składane. Organ, w przypadku gdy skarga jest uzasadniona mogą liczyć na skorygowanie bezprawności. Jeżeli nie, Urząd może wszcząć postępowania sądowego przeciwko zaatakowany narząd. Odrzucenie wniosku o informacje muszą zawierać ostrzeżenie o dostępnych środkach odwoławczych. Ci, którzy uważają, że ich wniosek o udostępnienie informacji został odrzucony lub błędnej/niedostatecznie wyczerpującej odpowiedzi przestrzegają poniższych zasad proceduralnych:

 • Trybunał musi upewnić się, że ich wniosek złożono (delegowany) w terminie 30 dni od odmowy uznania itp.
 • lub złożyć skargę do Urzędu, jednak nie określono terminu na przekazanie informacji
 • twierdzenie Trybunału musi spełniać wymagania ogólne twierdzenia Sądu nie ma szczególnych wymagań
 • Ofiara nie musi być reprezentowana przez adwokata przed Sądem
 • Ciężar dowodu został odwrócony, tj. posiadacz informacji, musi udowodnić, że istnieją podstawy do odmowy uznania itp.
 • postępowania w trybie ex lege
 • nie istnieje żaden sąd podatku podlegającego zapłacie przez powoda roszczenia o informacje

Sądy nie mają dostępu do informacji, których ujawnienie jest kwestionowana przez strony; W związku z tym sędzia rozstrzyga o wolności informacji praktycznie nie znając żądania informacji. W związku z tym sądy są uzależnione w takich sprawach z argumentów przedstawionych przez strony sporu. Sądy mogą nakazać ujawnienia informacji, jeżeli żądanie skarżącej jest zasadny.

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

Środowiskowe procedury administracyjne nie mają specyficznemu reżimowi proceduralnemu na Węgrzech; są one głównie decyzję z zastosowaniem ogólnych procedur administracyjnych powszechnie stosowanych w prawie wszystkie rodzaje spraw administracyjnych. Jednak pewne przepisy lub dodano pewne kroki proceduralne wymogi przepisów ogólnych procedur administracyjnych. Przepisy te są albo sektorowych przepisów środowiskowych (np. w zakresie gospodarki odpadami lub horyzontalnych przepisów w zakresie ochrony środowiska (np. dotyczące oceny oddziaływania na środowisko). Istnieje szereg cech szczególnych zasad proceduralnych i szczegółowych i charakterystyki środowiskowej procedur administracyjnych. Są to:

 • W prawie wszystkich przypadkach podejmowane są przez wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej inspektoratów (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség), z nielicznymi wyjątkami, o których decyduje gmina sekretarzy (jegyző)
 • Istnieją tylko 10 regionalnych agencji ds. środowiska na Węgrzech oraz ich właściwości miejscowych okręgów z regularnie nie odpowiadają podziałowi tego kraju (Węgry liczy 19 okręgów i 1 Kapitol), ale z większych dorzeczy i zlewni
 • Agencje ds. środowiska muszą ich wewnętrznych ekspertów zatem nie obejmują one doradztwo zewnętrzne przy podejmowaniu decyzji
 • Niektóre procedury środowiskowe mogą trwać dłużej niż przez 30 dni terminu regularnych procedur administracyjnych, np. procedur oceny oddziaływania na środowisko może trwać 3 miesięcy
 • W wielu przypadkach istnieją opłat środowiskowych (díj) zamiast zwykłych należności celnych (illeték), opłaty te mogą być dość znaczne w przypadku najwyższej rangi (OOŚ i IPPC)
 • sprawach dotyczących środowiska, ale nie są przedmiotem decyzji inspektoraty ochrony środowiska wchodzą w zakres kompetencji kilku organów państwowych lub konkretnych działów krajowych urzędów administracji rządowej, np. służby leśne, wydział transportu, górnictwo, itd.
 • Sprawy administracyjne środowiska zazwyczaj gwarantują bardziej regularnego udziału społeczeństwa i przejrzystości niż sprawy administracyjne, które mogą przybrać formę obwieszczenia w sprawie wysłuchań publicznych, a nawet legitymacji procesowej organizacjom pozarządowym

Decyzji administracyjnych przysługuje odwołanie do nadrzędnego organu z wyjątkiem decyzjom głowy centralną agencję administracyjną lub ministra w pierwszej instancji. W takich przypadkach występuje bezpośrednia skarga na decyzję do sądu. W przeciwnym razie decyzji administracyjnych wydanych w pierwszej instancji nie można zaskarżać do sądu bezpośrednio, tj. regularnej zaskarżenia musi zostać wyczerpane przed skierowaniem sprawy do sądu, z wyjątkiem wyżej wymienionych przypadków. Sądy w sprawach związanych z ochroną środowiska, dokonać przeglądu zarówno z prawem procesowym i materialnym, tzn. nie tylko decyzji, czy treść decyzji jest zgodny z rozporządzeniem, lecz także, czy orzeczenie zostało wydane we właściwy sposób przewidziane przez ustawę. Sądy analizują „poza” decyzje administracyjne i sprawdzić, czy materiały pomocnicze stanowiąca punkt uzasadnienia decyzji zostały przeprowadzone we właściwy sposób. Najwyraźniejszym tego przykładem są przypadki, w których Sąd przeglądu OOŚ, czy oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko zostały przeprowadzone w sposób weryfikowalny i angażowania ekspertów zewnętrznych do jego rozstrzygnięcia. Plany zagospodarowania przestrzennego są przyjmowane w formie gminy (rendelet) i rezolucje (határozat), w stosunku do których istnieje ograniczone możliwości wstąpienia na drogę sądową. Akty prawa miejscowego są poddawane przeglądowi przez Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do ich zgodności z konstytucją, sąd najwyższy do podniesienia poziomu ich zgodności z innymi normami i rezolucje Rady lokalne są poddawane przeglądowi przez sądy powszechne, jednak procedury te mogą być podjęte jedynie przez Okręgowe urzędy administracji państwowej (Megyei Kormányhivatal). Z regularnych procedur sądowych w tych sprawach są takie same jak w regularnych sprawy z zakresu prawa administracyjnego.

Przegląd OOŚ decyzje może przebiegać podobnie jak regularne decyzji administracyjnych. W takich przypadkach zapewnia się inwestor, jednostka sporządzająca OOŚ, każda osoba, której prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone (posiadanie nieruchomości lub zarejestrowanego prawa dotyczącego nieruchomości w obszarze oddziaływania planowanej rozbudowy) i każda zarejestrowana organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska zajmujące obszar uderzenia. W takich przypadkach sądy powszechne orzekające w sprawach z zakresu prawa administracyjnego orzekają, bez żadnej szczególnej procedury, i może uchylać decyzji dotyczących preselekcji.

Ustalania zakresu OOŚ decyzje nie są podejmowane w formie oddzielnego merytorycznej decyzji administracyjnej; W związku z tym nie ma możliwości stwierdzenia przez Sąd jego przeglądu. Wszelkie wątpliwości co do prawidłowości kwestii ocenianych w procedurze OOŚ, lub brak zagadnień zbadanych w trakcie OOŚ musi zostać podniesiona w ramach odwołania przeciwko merytorycznym OOŚ decyzji przyznającej lub odmawiającej wydania pozwolenia środowiskowego jest kwestii przed wydaniem zezwolenia na inwestycję.

Merytoryczne decyzji OOŚ ma postać pozwolenia nazywane Környezetvédelmi engedély (zezwolenie środowiskowe). Powyższe można się odwołać w pierwszej instancji i sądu drugiej instancji decyzja może podlegać kontroli sądowej (od dnia 1 stycznia 2013 r. do sądu administracyjnego i pracy). W takich przypadkach zapewnia się inwestor, jednostka sporządzająca OOŚ, każda osoba, której prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone (posiadanie nieruchomości lub zarejestrowanego prawa dotyczącego nieruchomości w obszarze oddziaływania planowanej rozbudowy) i każda zarejestrowana organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska zajmujące obszar uderzenia. Nie jest obowiązkowe, lecz stanowi praktyczną potrzebę angażowania ekspertów zewnętrznych w ramach postępowania sądowego, ponieważ Sąd nie jest w stanie zadecydować w skomplikowanych sprawach takich jak prawidłowość ustaleń OOŚ. Sądy dokonują przeglądu proceduralnej i merytorycznej zgodności z prawem pozwolenia środowiskowego, tzn. gdy sektorowe przepisy w dziedzinie ochrony środowiska, jak również przepisy postępowania administracyjnego były przestrzegane w czasie postępowania administracyjnego (OOŚ). Sąd także – niezależnie od decyzji w sprawie OOŚ i sprawdzenia obliczeń i ustalenia materialne i techniczne analizy oddziaływania na środowisko.

Nie musi ona brać udziału w postępowaniu OOŚ, aby mieć status prawny przed sądem w sprawach OOŚ, jednakże konieczne jest, aby spełnić wymogi stania i do wyczerpania administracyjnych procedur odwoławczych przed wniesieniem powództwa. Jednakże nie jest konieczne, aby podmiot wniesienia pozwu, które wyczerpały się tych samych środków administracyjnych; Jedyny warunek stanowi jedynie drugiej instancji OOŚ decyzje mogły być rozpatrywane przed sądem. OOŚ jest możliwe wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w sprawach sądowych, nie istnieją jednak żadne szczególne przepisy obowiązujące w tych procedurach w porównaniu z ogólnymi zasadami wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania. Warunki, które należy spełnić, wymieniono poniżej w punkcie x.

Istotnych decyzji dotyczących IPPC formę tzw. jednolitego zezwolenia środowiskowego Egységes környezethasználati engedély (zezwolenie na eksploatację). Powyższe można się odwołać w pierwszej instancji i sądu drugiej instancji decyzja może podlegać kontroli sądowej. W takich przypadkach zapewnia się inwestor, jednostka przygotowuje dokumentację dotyczącą IPPC, każda osoba, której prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone (posiadanie nieruchomości lub zarejestrowanego prawa dotyczącego nieruchomości w obszarze oddziaływania planowanej rozbudowy) i każda zarejestrowana organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną środowiska zajmujące obszar uderzenia. Nie jest obowiązkowe, lecz stanowi praktyczną potrzebę angażowania ekspertów zewnętrznych w ramach postępowania sądowego, ponieważ Sąd nie jest w stanie zadecydować w skomplikowanych sprawach takich jak prawidłowość ustaleń IPPC. Sądy dokonują przeglądu proceduralnej i merytorycznej zgodności z prawem pojedynczego pozwolenia środowiskowego operacji, tj. jeżeli sektorowych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska, jak również przepisy postępowania administracyjnego były przestrzegane w trakcie postępowania administracyjnego (IPPC). Sądy również wybiegać poza decyzję dotyczącą IPPC i zweryfikowania ustalenia materialne i techniczne oraz dokumentację dotyczącą IPPC obliczeń.

Nie musi ona brać udziału w postępowaniu IPPC, aby mieć status prawny przed sądem w sprawach IPPC, konieczne jest jednak, aby spełnić wymogi stania i do wyczerpania administracyjnych procedur odwoławczych przed wniesieniem powództwa. Jednakże nie jest konieczne, aby podmiot wniesienia pozwu, które wyczerpały się tych samych środków administracyjnych; Jedyny warunek stanowi jedynie drugiej decyzji dotyczących IPPC można kierować do sądu. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest możliwe w IPPC spraw sądowych, nie istnieją jednak żadne szczególne przepisy obowiązujące w tych procedurach w porównaniu z ogólnymi zasadami wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania. Warunki, które należy spełnić, są takie same jak w OOŚ spraw sądowych.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

Istnieje szereg możliwości wnoszenia pozwów do sądu bezpośrednio przeciwko osobom fizycznym lub prywatnym osobom prawnym. Po pierwsze, jeśli pozwany ma miejsce szkoda, może żądać jej regularne prawa prywatnego odszkodowania za poniesione straty. Stanowiący część tej skarżąca się zniszczonego twierdzą, że Sąd może nakazać pozwanemu, aby zapobiec szkodom. W przypadku pozwanego prowadzącego zakład niebezpiecznych (veszélyes Üzem) lub prowadzi działalność niebezpieczna (który jest wszelka działalność z wykorzystaniem środowiska naturalnego jako przychody lub jako docelowy poziom emisji), a następnie przeniesienia ciężaru dowodu na pozwanego oraz musi on udowodnić, że szkody zostały spowodowane unpreventable z przyczyn zewnętrznych (cel lub odpowiedzialności obiektywnej). Po drugie, mogą być sformułowane jako bezpośrednich odszkodowań lub roszczeń (birtokvédelmi uciążliwości kereset) w przypadku pozwany zakłóca jej skutków środowiskowych, np. hałasu, spalin, inne zakłócenia. Wariant ten jest najczęściej stosowany w kontekście sąsiedztwa Jeżeli skarżący i strona pozwana mieszka w pobliżu. Po trzecie, integralności osobistej (személyiségvédelmi kereset) można składać wobec tych, którzy godzą w godność danej osoby, w tym zdrowie, dobrobyt, prawa do życia, prawa do domu. Ponadto ustawą – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody zarówno prawnej możliwości środowiskowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i/lub do wnoszenia pozwów wobec sprawców zanieczyszczeń lub szkodliwych walorów przyrodniczych. Takie przypadki są rozpatrywane przez sądy, a wnioskodawcy regularnie prawa prywatnego mogą twierdzić, iż Trybunał nakazanie pozwanemu zaprzestania zanieczyszczania/szkód dla środowiska i wprowadzenia środków zapobiegawczych w celu uniknięcia zanieczyszczenia i uszkodzenia.

Roszczenia wobec organów państwowych może zostać złożone w dwóch możliwych wariantów:

 • jeśli państwo jest podmiot zanieczyszczający, wówczas te same zasady mają zastosowanie do nich i do regularnego zanieczyszczających
 • Jeżeli organ administracyjny państwa procedura decyzyjna jest wadliwy (czy to pod względem proceduralnym czy co do istoty) i wina sięga określonego progu (nadzwyczajne, celowego lub zaniedbania) nie może domagać się rekompensaty od państwa organ administracji przez tych, którzy ponieśli szkodę w tym

W sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko – właściwy organ wyznaczony przez Węgry jest regionalna Environmental, Nature Conservation and Water Management Inspectorate) (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség). Wniosek o podjęcie działania może być zgłoszony odpowiedzialności za środowisko na tych agencji przy zastosowaniu zwykłych sposobów komunikacji, np. pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub osobistego stawiennictwa w godzinach pracy helpdesku w Agencji. Wniosek muszą spełniać zwykłe wymogi, np. każdy taki wniosek musi zawierać nazwę i miejsce pobytu inicjatora, opisu sprawy oraz zdecydowany apel o podjęcie działań. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska mogą również złożyć taki wniosek na uprawnienie ustawą – Prawo ochrony środowiska. Sądowej kontroli decyzji wydanych przez Europejską Agencję Środowiska w sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko różni się w zależności od rodzaju decyzji. W przypadku orzeczenia o odpowiedzialności za środowisko jako takie zasady kontroli sądowej są takie same, jak w przypadku regularnych decyzje administracyjne, ponieważ Agencja Środowiska musi podjąć formalną decyzję w tej kwestii odpowiedzialności, a także przypadki nie mają szczególny mechanizm proceduralny. W przypadku decyzję agencji, stanowi w istocie odpowiedź na żądanie skargi, nie ma dostępnej kontroli sądowej. Takie decyzje są raczej odpowiedzi na wnioski; Te ostatnie charakteryzują się prawie o ochronie środowiska oraz agencje ochrony środowiska również jako wyłącznie skarg obywateli. I dlatego nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oficjalnej decyzji administracyjnych dotyczących skarg obywateli, brak jest decyzji, która może być zaskarżona do Trybunału. Odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska jest głównie egzekwowane przez organy administracji państwowej, które wykorzystuje swoje uprawnienia do podejmowania decyzji administracyjnych i w kwestii odpowiedzialności. Podmioty prywatne mogą wyegzekwować odpowiedzialność za środowisko w poważne ograniczenia. Jest on dostępny wyłącznie dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska oraz takie organizacje pozarządowe mogą wnieść powództwo przeciwko sprawcy zanieczyszczenia lub uszkodzenia walorów przyrodniczych. Takie przypadki są rozpatrywane przez sądy, a wnioskodawcy regularnie prawa prywatnego mogą twierdzić, iż Trybunał nakazanie pozwanemu zaprzestania zanieczyszczania/szkód dla środowiska i wprowadzenia środków zapobiegawczych w celu uniknięcia zanieczyszczenia i uszkodzenia.

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

W przypadku stwierdzenia problemu środowiskowego, istnieją inne środki zaskarżenia oprócz działań organów administracyjnych i sądowych wszczętych przed sądami. Niektóre z tych środków reagowania na faktyczne problemy w środowisku (np. zanieczyszczenia), podczas gdy inne rozwiązania kwestii środowiskowych podejrzeń o niewłaściwe administrowanie przez władze publiczne. Są to:

 • prokurator (ügyész): Prokuratorzy są dwa rodzaje uprawnień, które stanowią odpowiedź na obydwa rodzaje problemów: Zanieczyszczenie i niewłaściwe administrowanie. W zakresie zanieczyszczeń, prokurator jest upoważniony na mocy ustawy prawo ochrony środowiska rozpoczęcie zaskarżenie zanieczyszczający do zaprzestania działalności lub zamawiania zanieczyszczającego do wypłaty odszkodowania; Ponadto zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym prokurator może wszcząć postępowanie sądowe w przypadku osób, które nie są w inny sposób uprawnione są w stanie wyegzekwować swoje prawa, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie działania wymaga egzekwowanie praw osobistych. W odniesieniu do niewłaściwego administrowania Prokuratura w ramach jego kompetencji ochrony interesu publicznego, może wydać zaproszenia (felhívás) każdy organ publiczny przeciwko ostatecznej decyzji nie rozstrzygnięte przez Trybunał, które uważa za niezgodne z prawem. Zaproszenie musi zostać wydana w ciągu jednego roku a adresatem zaproszenia jest nadrzędnym organem organ decyzyjny. W przypadku zaproszenie nie prokurator może wszcząć postępowanie sądowe przeciwko decyzji niezgodnej z prawem.
 • Rzecznik Praw Obywatelskich (Alapvető Jogok Biztosa): Rzecznik Praw Obywatelskich może prowadzić dochodzenia w sprawie działań lub zaniechań organów publicznych, a w przypadku gdy ta ostatnia operacja zaszkodzić lub zagrozić podstawowym prawom obywateli może podjąć odpowiednie środki. Środki te mogą obejmować: wydanie zalecenia w celu nadrzędnego organu tego dochodzenia, wszczęciu procesu prokurator, zapoczątkowanie procesu na szczeblu krajowym, ochrony danych i wolności informacji, wszcząć postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, lub może być amicus curiae w sądzie administracyjnym w kwestiach środowiskowych sprawy.
 • Zastępca rzecznika praw przyszłych pokoleń (Alapvető Jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese): Wcześniej stanowisko to było niezależny rzecznik praw obywatelskich; Jednakże od dnia 1 stycznia 2012 r. stanowisko to jeden zastępca. Uprawnienia zastępcy rzecznika praw obywatelskich są: Analiza egzekwowania interesów przyszłych pokoleń, regularnie informują Rzecznika Praw Obywatelskich o jej wrażenia, zwrócić uwagę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na zagrożenie wystąpienia niezgodności wpływających na większe grupy odwiedzających wszczęcia dochodzenia Rzecznika, uczestnictwem w takich postępowaniach i zaproponować procedurę przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • Ochrony danych i wolności informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): Urząd otrzymał skarg w sprawach, gdy wolności informacji Freedom of Information wnioski zostały odrzucone z naruszeniem przepisów. Organ, w przypadku gdy skarga jest uzasadniona mogą liczyć na bezprawność odrzucenia wniosku o sprostowanie. Jeżeli nie, Urząd może wszcząć postępowania sądowego przeciwko zaatakowany narząd.
 • Krajowe punkty kontaktowe OECD: W przypadku wielonarodowego przedsiębiorstwa spowodował problem ekologiczny, istnieje możliwość zastosowania wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, które posiada także szereg przepisów środowiskowych. W niniejszym przypadku skargę można wnieść w węgierskim krajowym punktem kontaktowym w ramach departamentu spraw międzynarodowych i unijnych na Ministry for National Economy (Ministerstwo Gospodarki Narodowej). Punkt kontaktowy będzie łączył zainteresowanych stron i dążyć do osiągnięcia porozumienia, a także zamknąć sprawę i oświadczenia.

Prywatne postępowania karnego jest dostępny wyłącznie w bardzo ograniczonej liczbie przypadków i w odniesieniu do przestępstw, które zostały popełnione wobec danej osoby, a nie na środowisko. Przykładem takiego rodzaju sprawy mogą mieć jednak znaczenie dla środowiska naturalnego; W przypadku oszczerstwa, zniesławienia). W tych przypadkach opłata reprezentowana jest przez osoby prywatne lub wskutek przestępstwa zniesławienia (zniesławienie). Może to mieć znaczenie dla środowiska lub jeżeli wszczęte wobec działaczy ekologicznych organizacji pozarządowych w ramach slapp wytoczyło udziału społeczeństwa (strategicznych) działań.

W przypadku niewłaściwego administrowania, nieodpowiednich działań administracyjnych, bezczynności administracji lub zaniechań) istnieje szereg dostępnych środków, takich jak:

 • Skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zob. powyżej
 • skargę do prokuratury, zob. powyżej
 • Skargi do krajowych dotyczących ochrony danych i wolności informacji, zob. powyżej
 • w przypadku bezczynności organów administracyjnych, a hierarchia wzywa organ decyzyjny do uwzględnienia petycja złożona przez stronę; W przypadku braku przełożonego pozostaje, może wyznaczyć innego organu posiadającego takie same kompetencje do podjęcia właściwej decyzji; W przypadku wezwania przez prokuratora do końca milczenie administracji nie przyniosło żadnych rezultatów, prokurator może wszcząć postępowanie przed Trybunałem

VII. Legitymacja procesowa


Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

Osoby, której prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone przez przypadku mają zdolność prawną. Jeśli tak, to określa prawa tych osób, które są właścicielami nieruchomości na obszarze oddziaływania obiektu lub działalności lub na której prawa odnoszące się do takich nieruchomości są oficjalnie zarejestrowane.

Każdy może uzyskać legitymację procesową w postępowaniu sądowym, które może być podmiotem praw i obowiązków; Jest to jednak tylko możliwości uzyskania legitymacji procesowej. Te mają rzeczywiście legitymację procesową, której prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone. Można to udowodnić na przykład poprzez wykazanie, że osoba ta uczestniczyła w ramach postępowania administracyjnego poprzedzającego fazę postępowania sądowego w danej sprawie.

Organizacje pozarządowe

Ustawa może przyznać legitymację procesową do organizacji pozarządowych, których działalność ma na celu ochronę prawa podstawowego lub popieranie interesu publicznego. Ekologiczne organizacje pozarządowe mają legitymacją procesową w zakresie procedur administracyjnych, jeśli prowadzą działalność w obszarze oddziaływania obiektu lub działalności.

Organizacje pozarządowe mają legitymację procesową w sprawach związanych z ochroną środowiska w dwóch różnych okoliczności.

W postępowaniu wszczętym przeciwko decyzje administracyjne, ekologiczne organizacje pozarządowe mają legitymacją procesową osób prowadzących działalność na obszarze oddziaływania obiektu lub działalności.

b) organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska mogły rozpocząć pozew przeciwko karze zanieczyszczających i zwrócenie się do Sądu o nakazanie zaprzestania działalności lub wprowadzenia środków zapobiegawczych przez zanieczyszczającego.

Inne podmioty prawne

Inne osoby prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej mają legitymację procesową, jeżeli ich prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone przez postępowanie.

Inne osoby prawne lub organizacje nieposiadające osobowości prawnej mają legitymację procesową, jeżeli ich prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone przez postępowanie.

Grupy ad hoc

Ad hoc, niezarejestrowanych grup nie mają mocy prawnej.

Ad hoc, niezarejestrowanych grup nie mają mocy prawnej.

Zagraniczne NGO

Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ zagraniczne organizacje pozarządowe wykonują działalność na terytorium Węgier, nie posiadają legitymacji procesowej w tych postępowaniach w innych organizacjach pozarządowych zarejestrowanych na Węgrzech czy. W szczególnych okolicznościach, np. na zasadzie wzajemności z innymi państwami lub w sprawach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, mogą wykonywać prawa stałego zagranicznych organizacji pozarządowych.

Ogólnie rzecz biorąc, ponieważ zagraniczne organizacje pozarządowe wykonują działalność na terytorium Węgier, nie posiadają legitymacji procesowej w tych postępowaniach w innych organizacjach pozarządowych zarejestrowanych na Węgrzech czy. W szczególnych okolicznościach, np. na zasadzie wzajemności z innymi państwami lub w sprawach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, mogą wykonywać prawa stałego zagranicznych organizacji pozarządowych.

Wszystkie pozostałe

Zadania tych organów, których dotyczy sprawa, ale nie uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji w danej sprawie, mogą uzyskać legitymację procesową.

Zadania tych organów, których dotyczy sprawa, ale nie uczestniczyli w procesie podejmowania decyzji w danej sprawie, mogą uzyskać legitymację procesową.

Nie występują znaczne różnice procedur mających zastosowanie do osób fizycznych w sektorowych przepisów środowiskowych. Procedury OOŚ i IPPC są zazwyczaj bardziej otwarte, ze względu na fakt, że każdy ma legitymację procesową, która mieszka lub przebywa na obszarze oddziaływania planowanego lub eksploatacji obiektu lub działania. Jednakże przy budowie dróg i procedury odnoszące się do kwestii energii atomowej, legitymacji procesowej osób fizycznych jest bardziej ograniczony. Jak wspomniano powyżej, organizacje pozarządowe mają uprzywilejowany status prawny w zakresie procedur administracyjnych, uznane przez Sąd Najwyższy, w których regionalną agencję ds. środowiska stanowi organ decyzyjny lub współdecyzji. Zagraniczne osoby fizyczne i organizacje pozarządowe mają legitymacją procesową, specjalny system wynikający z konwencji z Espoo w sprawach transgranicznych. Gwarantuje to, że dotknięci planowana działalność za granicą, przysługuje jednakowy status prawny jako zainteresowanych stron na Węgrzech.

Brak rzeczywistej actio popularis na Węgrzech, co oznacza, że każdy może wnieść sprawę do Sądu na decyzję administracyjną lub działanie lub zaniechanie osoby trzeciej, nie stwierdzając istnienia interesu prawnego. Uprzednio dyponowano actio popularis od jakiegokolwiek aktu normatywnego na Trybunał Konstytucyjny; Jednakże począwszy od 2012 r., 1 (Wejście w życie nowej konstytucji Węgier) to jest dostępne jedynie w przypadkach, w których dana osoba została dotknięta realizacji niekonstytucyjną normą.

Pozostałe instytucje również mają legitymację procesową, co następuje:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich: Rzecznik może być amicus curiae w sądzie administracyjnym w kwestiach środowiskowych sprawy
 • Prokurator: Prokurator jest upoważniony na mocy ustawy prawo ochrony środowiska rozpoczęcie zaskarżenie zanieczyszczający do zaprzestania działalności lub zamawiania zanieczyszczającego do wypłaty odszkodowania; Ponadto zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym prokurator może wszcząć postępowanie sądowe w przypadku osób, które nie są w inny sposób uprawnione są w stanie wyegzekwować swoje prawa, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie działania wymaga egzekwowanie praw osobistych
 • Ochrony danych i wolności informacji: Urząd ma legitymację procesową w zakresie zaskarżania przeciwko tym nie udostępnia informacji użyteczności publicznej niezgodnie z prawem, odmawiając działania zgodnie z poprzednim wezwaniu do działania przez Urząd

Dyrektywa OOŚ i dyrektywa IPPC przepisy dotyczące legitymacji procesowej osób fizycznych/organizacji pozarządowych i kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości tylko jeżeli istnieją procedury wydawania pozwoleń IPPC lub OOŚ. Ogólnie rzecz biorąc, w sprawach dotyczących środowiska (np. jakości powietrza dopuszczalnych wartości emisji, dopuszczalne wartości emisji hałasu, gospodarowania odpadami, pozwoleń itp.) ogólne zasady dotyczące legitymacji procesowej, tj., jak wskazano w powyższej tabeli.

VIII. Zastępstwo prawne

Rolą adwokatów jest wpieranie osób i podmiotów prawnych w egzekwowaniu ich praw. Są one częścią szerszego systemu elementy (prokuratorów, sędziów, itp.) propagowały praworządności. Prawnicy mogą być adwokaci, którzy są licencjonowani do reprezentowania klientów na podstawie umów lub prawników zatrudnionych przez organy państwowe. Prawników zatrudnionych przez organy administracji publicznej na rzecz środowiska lub ministerstwo rozwoju obszarów wiejskich (de facto Ministerstwo Środowiska Republiki Węgierskiej), stosuje się prawo środowiskowe codziennie. Ich liczba wynosi pomiędzy 50 a 100 na Węgrzech. Prywatni adwokaci reprezentują klientów indywidualnych i korporacyjnych, muszą stosować prawa ochrony środowiska po zakończeniu życia lub takie podmioty odpowiednio tego wymagają. Ich liczba nie jest przewidywalny. Ochrony środowiska w interesie publicznym adwokaci reprezentują klientów wobec zanieczyszczających egzekwowania odpowiedzialności za środowisko lub przeciwko administracji państwowej do zapobiegania potencjalnie szkodliwym dla środowiska rozwoju. Ich liczba wynosi pomiędzy 5 a 10 na Węgrzech. Radcy prawnego, nie jest obowiązkowe w przypadku większości postępowań sądowych oraz w sprawach sądowych). Nieliczne wyjątki, w przypadku których istnieje przymus adwokacki, są następujące:

 • Procedury odwoławcze przed sądami okręgowymi
 • procedur odwoławczych przed Supreme Court
 • Postępowanie przed sądami kraju, z wyjątkiem przypadków gdy pieniężnej wartości przedmiotu sporu nie przekracza 100 000 EUR, sprawy o odszkodowanie za niewłaściwe administrowanie, mediów i prasy w sprawach dotyczących integralności osobistej ochrony postępowań sądowych i administracyjnych

Istnieje pewna liczba prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących środowiska, jednakże w różnym stopniu. Tylko kilka dużych firm prawniczych reklamować, aby ich portfel obejmuje prawa ochrony środowiska i zwykle są to największe w kraju. Niektórzy prawnicy pracują dla klientów korporacyjnych, których działalność wiąże się z wdrażaniem prawa ochrony środowiska regularnie, jednakże ich nazwiska nie są znane. Wniosek w kilku adwokatów jako ekspertów prawa ochrony środowiska (np. z głośnych spraw środowiskowych, takich jak to, w którym pozwany ma przedsiębiorstwo, które mogą powodować wyciek czerwonego szlamu w 2010 paŸdziernika), ale wydaje się, że raczej nie jednorazowego działania wspierane w ramach ogólnego portfela tych adwokatów. Wreszcie, istnieje kilka organizacji pozarządowych specjalizujących się w prawie ochrony środowiska, albo za pomocą ich własnych adwokatów w sprawach związanych z ochroną środowiska (3 – 4) lub przez organizacje pozarządowe posiadające personel świadczący pomoc prawną w sprawach ochrony środowiska w interesie publicznym (1 – 2 organizacji pozarządowych).

Istnieje wiele baz danych, które pomogą ludziom znaleźć prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi. W przypadku spraw przedsiębiorstwa, np. o pozwolenie skargi przeciwko karze środowiska naturalnego itd. Wiele internetowych umożliwiających przeszukiwanie baz danych dostępnych licencji adwokatów specjalizacji w całym kraju. Można to uzupełnić prawnym strony tematyczne przeszukiwanie stron internetowych, na których można znaleźć wybitnych prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi. W przypadku spraw leżących w interesie publicznym, prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi można znaleźć bezpośrednio w internecie lub poprzez kontakty z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska. Te ostatnie są zdecydowanie świadoma dostępności oraz dane kontaktowe biura pożytku publicznego zajmujące się prawem ochrony środowiska. W przypadku poszukiwania pomocy prawnej, Służba Pomocy Prawnej Ministerstwa Administracji i Sprawiedliwości, strony internetowej zawierającej bazę danych o pomocy prawnej i pomocy prawnej pozarządowym można przeszukiwać, nie jest to jednak dzięki funkcji wyszukiwanie specjalizacji.

IX. Dowody

Spraw dotyczących ochrony środowiska przed Sądem nie podlegają odmiennym przepisom niż zwykłe sprawy z zakresu prawa administracyjnego lub prawa cywilnego. Oznacza to, że według przepisów proceduralnych, należy przedstawić dowody, którzy są zainteresowani udowadniać. Najczęściej jest powód. Na Węgrzech istnieje system swobodnego dowodami, tj. nie ma określonych mocy i wszelkich środków dowodowych (dowód, ekspertyzy, odwiedzanie miejsca, dokumenty, przedmioty) może okazać się zajęcia stanowiska w drodze postępowania sądowego. Jednak w sprawach dotyczących środowiska naturalnego najbardziej przekonujące jest opinii eksperta.

Zgodnie z zasadą swobody dowodów, żaden dowód na określonej wartości, tj. każdy argument można wykazać za pomocą wszelkich środków dowodowych, jeżeli uznają to za stosowne. Sędzia nie jest związany żadnymi dowodami, lecz ma postać o zaakceptowanie rzeczywistości stwierdzeniami zawartymi w tzw. dokumentów urzędowych (közokirat), które zostały wydane przez organy w ramach ich kompetencji. Trybunał mogą w połączeniu z innymi dowodami oceny dowodu. W przypadku wydania ekspertyzy są niekompletne, niejasne lub sprzeczne z samodzielnie lub z innej ekspertyzy, pierwotna opinia musi zostać wyjaśniony przez eksperta, lecz sąd może także wyznaczyć nowego rzeczoznawcę. Strony postępowania mają prawo do przedstawienia nowych dowodów, jednak są one związane o kilku podstawowych zasadach:

 • Dowody te należy zrealizować w terminie, to nie może ono prowadzić do przedłużenia postępowania w sposób nieuzasadniony
 • Trybunał jest zobowiązany odmówić, jeżeli zostało ono wystawione na nieuzasadnione opóźnienia ani zasady dobrej woli sporów
 • Koszty dowody powinny być ponoszone przez tych, którzy do rozpoczęcia dowodu, jednakże ostateczny wpływ na koszty mogą ulec zmianie z zasadą, według której płaci przegrany

Trybunał zazwyczaj nie wszczyna dowodów, ponieważ rolą sądu jest rozstrzygnięcie sporu, a nie dla odkrycia prawdy ostatecznej. Jednakże Trybunał musi informować na skierowane pytanie strony, jaka część swojej argumentacji wciąż nie dysponuje wystarczającymi dowodami. Ponadto w wyjątkowych okolicznościach sąd może wszcząć w sądzie administracyjnym dowodów, takich jak przypadki, gdy stwierdzi, że akt administracyjny jest nieważny, na poparcie tego twierdzenia.

Ekspert musi zostać włączona do postępowania dowodowego, czy potrzebne są specjalna wiedza na temat znaczenia, że sędzia nie dysponuje (w rzeczywistości wszelkie inne zagadnienia). W takim przypadku strony mogą zwrócić się do Trybunału o upoważnienie biegłego sądowego, który jest zarejestrowany w Ministerstwie Administracji i Sprawiedliwości na listę ekspertów przedstawienie opinii eksperta. W przypadku braku takiego eksperta, osoby posiadające niezbędną wiedzę mogą zostać upoważnione przez Trybunał. Strony mogą również upoważnić ekspertów i przedkłada Trybunałowi prywatnej ekspertyzy, jednak ich ciężar dowodu w proces decyzyjny Trybunału jest nieco słabszy niż urzędowo upoważnione ekspertyzy sądowej. Niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, jednak uznał, że takie Ekspertyzy prywatne nie są po prostu wyrażenia stanowiska stron, ale część puli środków dowodowych.

Ekspertyzy i urzędowo upoważnione (prywatnych) nie są wiążące dla Trybunału w sposób, który sąd może odstąpić od nich. Jednak ze względu na ich darowi przekonywania i dobrze uzasadnione charakterem odchyleniom od ustalenia przez Sąd musi być uzasadniona poprzez odniesienie do udowodnionych faktów lub inne ekspertyzy. W przeciwnym wypadku Sąd ryzyka uchylenia orzeczenia przez sąd rozstrzygający w ostatniej instancji nie przeprowadził prawidłowe procedury potwierdzające.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

W przypadku decyzji administracyjnej jest przedmiotem odwołania, a odwołanie ma skutek zawieszający i praw przyznanych na mocy tej decyzji nie może zostać wykonane. W pierwszej instancji organ decyzyjny, jednak może ogłosić swoją decyzję ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli jest to konieczne, aby zapobiec lub zaradzić zagrażającej życiu lub wysoce szkodliwe, jeśli sytuacja bezpieczeństwa narodowego, obrony narodowej i porządku publicznego tego wymaga, lub w kolejnej ustawie umożliwia, między innymi, środowiska, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, ochrony zabytków historycznych lub ochrona gleby itp. przyczyny. Pozew wniesiony przeciwko ostatecznej decyzji administracyjnej nie ma automatycznego skutku zawieszającego, jednak potem w projekcie lub w sądzie wniosek może być złożony do Trybunału o zawieszenie wykonalności zaskarżonej decyzji administracyjnej. Po otrzymaniu wniosku sąd powinien podjąć decyzję o zawieszeniu w ciągu 8 dni. Kryteriów, które należy brać pod uwagę w trakcie podejmowania decyzji są następujące: Sytuacja może zostać przywrócona, oryginał zostanie zaniechanie zawieszenia powodują więcej szkody niż zawieszenie miałoby.

Wniosek o wydanie nakazu zaprzestania szkodliwych praktyk nie mogą być składane przed główne żądanie kereset (wraz z nią), lecz jedynie lub w jego następstwie. Nakaz może być przyznana, jeśli jest to konieczne dla zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej szkody, zachowanie sytuację prowadzącą do sporu prawnego, ochrony praw powoda, a szkody spowodowane przez środek nie przekracza korzyści osiągniętych w nakazie. Sąd może wydać nakaz cross-undertaking uzależniona od odszkodowania. Trybunał powinien rozstrzygnąć w postępowaniu przyspieszonym po wydaniu orzeczenia. Decyzji sądu o nakaz sądowy może być przedmiotem odwołania.

XI. Koszty

W celu wszczęcia postępowania sądowego, skarżąca była zobowiązana do płacenia podatku lub cła (Trybunału illeték). Później, w trakcie postępowania koszty dowody muszą być złożone w sądzie (pre-paid) poprzez inicjowanie tych dowodów. W przypadku gdy świadek musi wyjechać do wysłuchania, którzy zainicjowali jego przesłuchania muszą ponosić koszty i wypłaca ją świadków. Również środki odwoławcze muszą płacić podatek (sąd apelacyjny fellebbezési illeték). W trakcie postępowania sądowego, każda ze stron ma obowiązek zapłacenia honorariów swojego adwokata. Ponadto po wydaniu wyroku strona przegrywająca musi pokryć wydatki poniesione przez stronę wygrywającą.

Regularny Trybunał podatku od decyzji administracyjnej wynosi 100 EUR. W sprawach z zakresu prawa prywatnego sąd podatku zależy od tzw. wartości pieniężnej sporu, np. kwota odszkodowania podnoszonego przez stronę pozwaną. Trybunał jest jednak 6 % tej wartości minimalnej 50 EUR i maksymalnej 5 000 EUR. Ponieważ nie można odwołać się do sądu administracyjnego, Sąd nie ma podatku podlegającego zapłacie w takich przypadkach. W sprawach z zakresu prawa prywatnego, to jest 8 % kwoty wartości przedmiotu sporu, lecz minimum 50 EUR i maksimum 8 350 EUR. Jeżeli wniosek o nadzwyczajny środek prawny, jego Sąd podatek wynosi 10 % wartości przedmiotu sprawy, ale minimum 165 EUR i maksimum 11 670 EUR.

W sprawach związanych z ochroną środowiska, inne kategorie kosztów mogą się różnić między skrajnymi według następującego, która została oszacowana na podstawie regularnej praktyki:

 • koszty podróży świadków: Od 10 EUR do 50 EUR.
 • Opłata za dowód za utracony dochód/wynagrodzenia: Od 50 EUR do 100 EUR.
 • koszty związane z przeprowadzaniem kontroli na miejscu przez Trybunał: NIE DOTYCZY
 • Ekspertyzy: w przypadku nieruchomości oceny rekompensaty: 200 – 1000; Sprawozdanie w sprawie osobowości ochrony zdrowia: 200 – 800; na miejscu monitoringu jakości powietrza i emisji hałasu w środowisku: 1000 – 4000; Monitorowanie ochrony przyrody na miejscu od 4000 do 8 000 EUR; czytanie obszernych materiałów, np. oceny oddziaływania na środowisko naturalne (környezeti hatástanulmány): Od 1 000 EUR do 2 000 EUR.
 • opłat dla pełnomocnika są przedmiotem porozumienia między partią i prokuratora przy użyciu cen oznaczonych , ale może wahać się od 40 EUR za godzinę pracy do 200 EUR, ale może również stosować metody honorarium wypłacane od 15 do 40 %, jeżeli osiągnięte kwota jest dopuszczalne

Wniosek o nakaz sądowy jest bezpłatny, ale sąd może uzależnić wydania nakazu, w zależności od spłaty obligacji lub cross-undertaking odszkodowania. Kwota ta – zwłaszcza w głośnych spraw dotyczących ochrony środowiska, takich jak duże projekty infrastrukturalne, OOŚ mogą wynosić 4 000 EUR dziennie.

Pokrycie kosztów postępowania sądowego, musi być określony w wyroku. Strona przegrywająca jest zobowiązana do pokrycia kosztów strony wygrywającej, z pewnymi wyjątkami, takimi jak:

 • W przypadku gdy pozwany nie doprowadziło do procedury i przyznała podczas pierwszej rozprawy swoich obowiązków koszty ponosi wnioskodawca
 • Strony w postępowaniu bez powodzenia, z nieuzasadnionej zwłoki lub braku terminów lub w inny sposób, powodując niepotrzebne koszty mają ponosić takie koszty
 • W przypadku kogoś plików skargę pomimo porozumienia osiągniętego w wyniku postępowania mediacyjnego, może zostać obciążona niezależnie od jej powodzenia w Sądzie
 • W przypadku częściowej wygranej sąd określa sposób pokrycia kosztów proporcjonalnie do stosunku korzyści/utraty przez stronę
 • w przypadku wskaźnik ten wynosi nawet Trybunał może postanowić, że każda ze stron pokryje własne koszty
 • w przypadku amicus curiae w sprawie i swoje argumenty są bardziej przekonujące, jego koszty ponoszone są przez stronę przegraną, lecz jego stronie utraty wyłącznie te koszty, które muszą ponosić amicus curie”, które powstały ze względu na jej uczestnictwo w procedurze

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Istnieją dwa główne rodzaje zwolnień z opłat lub dodatki: Te nie wymagających decyzji sądu i tych, które to robią. W tych, które nie wymagają decyzji Sądu allowanced niektóre zależą od rodzaju sprawy, a niektóre są na wnioskodawców.

Jak zdefiniowano przez prawo do bezpłatnych uprawnień dla grupy przypadków, istnieje pewna liczba procedur, które można uruchomić bez zapłaty podatku, lecz tylko jeden sąd ma znaczenie dla środowiska naturalnego: Sprawy egzekwowania wolności informacji. Inne rodzaje spraw nie wymagają wcześniejszego uiszczenia podatku, Sąd jedynie przegranym w przypadku sąd będzie musiał zapłacić podatku a posteriori. Tego rodzaju przypadki mają potencjalne znaczenie dla środowiska naturalnego

 • Odszkodowanie w przypadku osoby, która poniosła szkodę, życia, integralności i zdrowia zagrożonych
 • Sprawy ochrony dóbr osobistych
 • odszkodowania przeciwko organom publicznym
 • Sąd administracyjny spraw przeciwko decyzji administracyjnych

Ponadto istnieją przypadki, w których nie istnieje, ale jedynie po wcześniejszej zapłaty kosztów postępowania (költségfeljegyzési jog). Takie przypadki są istotne dla środowiska naturalnego w sprawach dotyczących odszkodowań za szkody spowodowane ruchem zakładu górniczego. Sąd administracyjny również przypadki, w których koszty dowodów zainicjowanych przez pozwany organ administrujący podlegają przepisom niniejszego dodatku.

Niektóre rodzaje wnioskodawców są zwolnione z płacenia podatków, między innymi sąd państwa węgierskiego, władze lokalne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, jeżeli nie zostały one zrealizowane w roku poprzednim dochody z działalności gospodarczej), działającej spółki, a UE i jej instytucji.

W swojej decyzji Sąd może przyznać cztery rodzaje kosztów:

 • Zezwolenie dla późniejszego uiszczenia podatku, jeżeli Trybunał illetékfeljegyzési jog sprawy (utraty): Niniejsze postanowienie ma zastosowanie w przypadku, gdy sąd wcześniejszego uiszczenia podatku oznaczałoby nieproporcjonalne obciążenie, biorąc pod uwagę jego majątku i dochodów, szczególnie jeżeli Sąd podatku przekracza 25 % jego roczne dochody przed opodatkowaniem dochodu na mieszkańca
 • zezwolenie na późniejsze opłacenie kosztów postępowania (költségfeljegyzési jog)
 • całkowicie zwolnione z zapłaty wszelkich kosztów postępowania, z wyjątkiem kosztów strony przeciwnej w przypadku utraty (teljes költségmentesség)
 • częściowe zwolnienie z płacenia niektóre koszty postępowania z wyjątkiem kosztów strony przeciwnej w przypadku utraty (részleges költségmentesség)

Te ostatnie 3 rodzajów uprawnień określonych w warunkach szczegółowych, biorąc pod uwagę aktywa, a także dochody tym wnioskują.

Pomoc prawna dostępna jest jednak w sprawach środowiskowych nie świadczy się szczególnej pomocy prawnej w takich przypadkach. Osoby fizyczne, jak również organizacje pozarządowe mogą skorzystać z pomocy prawnej, która ma dwojaki charakter: Poza i pomocy prawnej w ramach postępowania sądowego. Procedur cywilnych i karnych oraz pozasądowych doradztwo prawne i pomoc w przygotowaniu dokumentów są wszystkie kwalifikujące się do pomocy prawnej, z wyjątkiem porady prawnej założycieli organizacji pozarządowej.

Poza procedurę sądową beneficjent może uzyskać poradę prawną, pomoc w przygotowaniu dokumentów i pomoc w dostępie do akt. W ramach postępowania sądowego, beneficjent może mieć adwokata w związku ze sprawą. Warunki skorzystania z pomocy prawnej są skarżącej miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty (tzw. minimalnej emerytury öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege = nyugdíjminimum) i nie posiada majątku. Organizacje pozarządowe uznane za interes publiczny (közhasznú) mogą skorzystać z pomocy prawnej w postępowaniach sądowych rozpoczęto w celu ochrony interesu publicznego na podstawie wyraźnego uprawnienia wydane na mocy prawa (postępowań wobec zanieczyszczających rozpoczęły się na ustawie o ochronie środowiska są takie procedury).

Pomoc prawna obejmuje koszty reprezentacji prawnej lub pomocy w przypadku kosztów pomocy prawnej, doradca prawny, jeśli nie jest potrzebne, ale postępowanie sądowe jest w toku. Jednakże, chociaż zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym jest w pełni objęci przepisami w sprawie pomocy prawnej, porady prawnej poza sądem w sprawie liczby godzin pracy eksperta w dziedzinie prawa do przebywania w tym zakresie jest ograniczony w drodze decyzji właściwego organu ds. pomocy prawnej.

Podmiotów udzielających pomocy prawnej muszą być zarejestrowane na służbę pomocy prawnej w rządzie, a także złożenie zamówienia na usługi agencji rządowej z wyszczególnieniem ich role i obowiązki. Brzmienie może ubiegać się o rejestrację w charakterze podmiotów zapewniających pomoc prawną:

 • Adwokaci
 • biura reprezentacji
 • Unii Europejskiej prawnicy zatrudnieni na stałe na Węgrzech
 • (organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka lub podstawowych)
 • autonomicznych organów mniejszości etnicznych
 • uniwersytetami proponującymi kształcenie prawnicze

Pomocy prawnej organizacji (np. organizacji pozarządowej) może ubiegać się o rejestrację w przypadku posiada przestrzeni biurowej dostosowanej do potrzeb klientów oraz spotkania z adwokatem umowy o świadczenie usług dokonywane przez określony czas, który umożliwia osobie prawnej usługi w imieniu i na polecenie prawnej organizacji lotniczych. Jest ona bardzo rzadko sprawy związane z ochroną środowiska obejmują pomoc prawną. Po pierwsze, wynika to z faktu, że wyłącznie spraw środowiskowych w sądzie mogą obejmować pomoc prawną, a wiele spraw dotyczących ochrony środowiska podejmowane są na szczeblu administracyjnym, nieprzewidujące postępowania przed sądem. Po drugie, nie ma zbyt wielu prawników świadczących pomoc prawną lub pomoc prawną, organizacje (organizacje pozarządowe, uniwersytety itp.), które specjalizują się w prawie ochrony środowiska. Po trzecie, okazja ta nie jest powszechnie znana w sektorze cywilnym albo.

Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc prawną pro bono przez kancelarie prawne, gdyż coraz więcej takich przedsiębiorstw zaangażowanych w tego rodzaju działalności na Węgrzech, głównie z inicjatywy pilnet (dawniej PILI). Jednakże prawa te nie zapewniają ochrony środowiska firmy specjalistycznej porady prawnej.

Nie istnieją żadne prawne kliniki na Węgrzech, tylko w wolność informacji poradnia prawna sieć obsługiwana i koordynowana przez Open Society Justice Initiative. W tej sieci, istnieje kilka organizacji pozarządowych, które oferują kształcenie kliniczne prawne dotyczące środowiska i powiązane kwestie wolności informacji, takich jak EMLA (środowisko i energia (energia) Kłub kwestii środowiskowych). Obecnie nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa, lecz służą wyłącznie studenci wydziału prawa Uniwersytetu im. E. Loránda w celu wzbogacenia swoich zajęć pozalekcyjnych.

Istnieje kilka organizacji pożytku publicznego zajmujące się prawem ochrony środowiska, zwłaszcza na Węgrzech EMLA i Reflex, natomiast prawnicy pracują dla ochrony środowiska w interesie publicznym, takie jak LMCS nimfea lub organizacje pozarządowe. Organizacje te są dostępne dla ekspertów i publiczności i stosują swoje własne zasady w zakresie swobodnego zatrudniania pomocy prawnej w sprawach środowiskowych. Dane kontaktowe wyżej wymienionych sądów są dostępne na stronie internetowej, jak również organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska.

Xiii.timeliness

Organy administracyjne są zobowiązane do postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. W przypadkach, gdy decyzja jest niezbędna do zapobieżenia zagrażającej życiu lub wysoce szkodliwe, rozstrzyga się w drodze procedury przyspieszonej. Szef organ administracyjny może wydłużyć procedurę przed końcem pierwszego okresu 30-dniowego okresu o dodatkowe 30 dni. Jeżeli Urząd nie dotrzyma ostatecznych terminów, musi zwrócić kwotę opłaty za wpis wnioskodawcy, a w przypadku opóźnienie to jest dwa razy dłuższy od ustawowego terminu podejmowania decyzji, do strony skarżącej jest podwójne opłaty proceduralne.

Sądy muszą również zbadać dokumenty przedłożone w ciągu 30 dni oraz za dokonanie odpowiednich środków, np. obciążenie skarżącej do uzupełnienia swoich informacji. Ma to również zastosowanie do projektów od postępowań sądowych. Również w terminie 30 dni, również daty pierwszej rozprawy należy informować strony, co najmniej 15 dni przed terminem. Pierwszym wysłuchaniem powinno odbyć się w ciągu 4 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do sądu, lecz najpóźniej w ciągu 9 miesięcy. Kolejne przesłuchanie odbędzie się w ciągu 4 miesięcy od poprzedniego badania. W odniesieniu do oświadczeń, które mają zostać złożone przez strony, Trybunał może ustalić terminy mające zwykle 15 dni. Sądy muszą sporządzić protokół z rozprawy sądowej (jegyzőkönyv) bezpośrednio, lub jeśli przesłuchanie jest rejestrowane w ciągu 8 dni od dnia rozprawy. Drukowane protokołów należy wysłać do Stron w ciągu 15 dni. Strony mogą wspólnie zwrócić się do sądu, co najmniej 8 dni przed datą przesłuchania, że odroczenie rozprawy. Jeżeli strony wyrażą zgodę na wstrzymanie postępowania sprawa zostaje zakończone po upływie 6 miesięcy, chyba że jedna ze Stron nałoży na wznowienie postępowania w Trybunale (szünetelés). Odwołania od orzeczeń pierwszej instancji można wnieść w terminie 15 dni od ogłoszenia wyroku do sądu wyższej instancji, podczas gdy wniosek o nadzwyczajny środek prawny (felülvizsgálati kérelem) można wnieść w terminie 60 dni od ogłoszenia wyroku kończącego postępowanie do Sądu Najwyższego (Kúria).

Typowego czasu rozpatrywania spraw środowiskowych jest następujący:

 • sprawy Sądu Administracyjnego decyzje administracyjne dotyczące mniejszych projektów: 1,5 – 2 lat
 • Sąd administracyjny spraw przeciwko decyzji administracyjnych dotyczących wielkoskalowych projektów: 2 – 5 lat
 • w sprawach z zakresu prawa prywatnego przed szkodami w środowisku lub charakter: 2 do 3 lat, 1 do 2 lat w drugiej instancji, łącznie 3 – 5 lat
 • w sprawach z zakresu prawa prywatnego o odszkodowanie z tytułu szkody dla środowiska: 1,5 do 2 lat, 1 do 2 lat w drugiej instancji, łącznie 2,5 – 4 lat

Nie istnieje ustawowy termin na wydanie wyroku Sądu. W konsekwencji, nie istnieją sankcje wobec orzeczenia sądów zawierającego nieterminowego sposób. Jednakże w ramach administracji sądowej oddziału Krajowego Biura Sądownictwa (Országos bírósági Hivatal), a także prezesi sądów są odpowiedzialne za monitorowanie zachowania terminów proceduralnych Sądu.

XIV. Inne kwestie

Zaskarżone decyzje środowiskowe są na różnych etapach procedury, w zależności od charakteru osoby zaangażowanej w tę sprawę. W przypadku osób fizycznych, ich głosów reaguje wskutek zmiany środowiska, tj., że chce uczestniczyć w procedurach po decyzji i wydarzeń na miejscu, w sposób widoczny rozpoczęła się. Przeciwnie, ekologicznych organizacji pozarządowych, niezależnych pracowników do monitorowania rozwoju decyzyjne zazwyczaj zaangażują się już w fazie udzielania zezwolenia, przed podjęciem ostatecznej decyzji w danej sprawie. Przykłady nie stanowią inaczej, jednak szczególnie w procedurach OOŚ i IPPC, gdy – ze względu na większą otwartość zasad – również jednostkami uczestnictwa w odpowiednim czasie.

Społeczeństwo nie jest przewidziane ani zrozumiałe i łatwe do zrozumienia informacje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska na Węgrzech. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje niski poziom wiedzy na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska i w ogóle ludności Węgier. Jest to częściowo związane z bardzo niskiego poziomu programów budowania zdolności administracyjnych zarządzanych przez rząd oraz stosunkowo niski priorytet nadany tej kwestii w ramach polityki rządu jest ciągła w tej kwestii już od dziesięcioleci. Istnieją sporadyczne informacje i niewiele informacji na temat konwencji z Aarhus na stronach internetowych rządu i nie jest to skutek praktyczne informacje dla społeczeństwa” w celu włączenia przepisów dotyczących dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

ADR jest na Węgrzech w celu rozwiązania istniejących konfliktów stron dotyczących ich zagadnień prawa prywatnego w formie mediacji. Mediacja na Węgrzech następuje regularny standardowego protokołu mediacji zgodnie z przyjętymi na poziomie międzynarodowym. Eksperci i osoby trzecie mogą uczestniczyć w procedurze mediacji na wniosek lub za zgodą stron biorących udział w mediacji. Mediacja kończy podpisanie umowy, jeżeli strony lub jedna ze Stron zażąda jej rozwiązania lub w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia procedury. Mediacja nie jest obowiązkowa przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jednak musi być wymieniony w skardze wszczęciem postępowania sądowego złożony w sądzie. Od lipca 2012 r. istnieje szczególna okazja do mediacji sądowej, którą zarządza sekretarz bírósági titkár) na wspólny wniosek stron. Nie istnieje prawna możliwość mediacji między podmiotami prywatnymi a organami administracyjnymi w sprawach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, zatem nie stosuje się mediacji. Niemniej jednak między podmiotami prawa prywatnego (w tym z organizacji pozarządowych) dopuszcza się możliwość stosowania mediacji w sprawach środowiskowych. Jest jednak rzadko stosowana, być może ze względu na brak świadomości prawnej możliwości lub brak zaufania do alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

XV. Cudzoziemcy

Konstytucja Węgier (Alaptörvény) wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. w jej rozdziale wolności i odpowiedzialności nie zawiera artykułu XV pkt 2, który stanowi, że Węgry gwarantują wszystkim podstawowe prawa, bez dyskryminacji ze względu na m.in. język, obywatelstwo lub inny status. W ustawie o procedurach administracyjnych Węgier (KET), art. 2.1 stanowi, że strony w postępowaniu administracyjnym mają prawo do równego traktowania i ich sprawy, bez nieuzasadnionego różnicowania lub stronniczości. Co ciekawe, nie można znaleźć żadnego przepisu w ustawie o postępowaniu cywilnym (pp.), jednak sądy mają decydować w sposób bezstronny. Choć językiem postępowania jest język węgierski, nikt nie może ponieść szkody wywołane nie znać język państwa, w ustawie o postępowaniu cywilnym. Każdy ma prawo posługiwania się własnym językiem w procedurze sądowej, zgodnie z umowami międzynarodowymi. Jeżeli wykonywanie tych praw, należy zaangażować w ten proces i tłumaczy ustnych. Jeśli realizacja takich praw gwarantowanych na mocy umów międzynarodowych wymaga udziału tłumacza, z góry i jego koszty są ponoszone przez państwo. W przeciwnym razie koszty tłumaczeń ustnych, należą do kosztów spraw wnoszonych przez stronę przegraną ze wspomnianych odstępstw.

VI. Sprawy transgraniczne

Sprawy administracyjne obejmujące kwestie środowiskowe w innym kraju są uregulowane w dekrecie OOŚ zgodnie z konwencją z Espoo. Konwencja rozróżnia dwa typy procedur: Jeżeli klasyfikacja kraju zostaje dotkniętego państwa, lub kiedy w kraju pochodzenia (oddziaływania na środowisko). Przypadki, gdy Węgry to kraj pochodzenia ma znaczenie w niniejszej sprawie. W takich przypadkach regionalna agencja ochrony środowiska poinformuje wnioskodawcę oraz Ministerstwa Środowiska, a Komisja informuje Ministerstwo Środowisko kraju dotkniętego klęską. Pozostałą część procedury następuje według procedury określonej przez te dwa państwa, istnieją jednak pewne obowiązkowe elementy tej procedury:

 • Jeśli państwo dotknięte klęską wnioski międzynarodowej procedurze oceny oddziaływania na środowisko
 • wnioskodawca ma obowiązek sporządzić w języku danego kraju i w języku angielskim międzynarodowymi rozdział i nietechniczne streszczenie raportu dotyczącego oddziaływania na środowisko,
 • rozpoczęcie konsultacji między tymi dwoma krajami
 • Uwagi można przesyłać dotknięte państwa, jak również jego szczytowa
 • decyzję Agencji, należy przekazywać z państwem dotkniętym katastrofą

Zainteresowana społeczność nie ma konkretnego pojęcia stosowane w sprawach transgranicznych, a nawet Environmental Protection Act art. 4.21 mówi jedynie, że te osoby i organizacje na tych, którzy żyją i działają na obszar uderzenia. Na tej podstawie, jak również na sytuację prawną przepisy ustawy o postępowaniu administracyjnym, można stwierdzić, że również publiczne jest uprawniona zgodnie z następującym wzorem:

 • osoby fizyczne z państw trzecich mogą mieć również wpływ na wszelkiego rodzaju przypadku jak Węgry, nie ma różnicy między stronami odnośnie do pobytu lub zamieszkania
 • Zagraniczne organizacje pozarządowe (NGO) zarejestrowanych za granicą może mieć status prawny jedynie w przypadku umów międzynarodowych regulacji, jak i w dziedzinie środowiska jest konwencja z Espoo; Konwencja ta gwarantuje, że kraj pochodzenia musi stanowić okazję do publicznej wiadomości w tych obszarach, które mogą zostać uszkodzone do udziału w procedurach równoważny temu przewidzianemu dla ludności kraju pochodzenia; Innymi słowy, jeżeli organizację pozarządową legitymacji czynnej na Węgrzech, zagraniczna organizacja pozarządowa również posiada legitymację procesową, jeżeli zakres jej działalności obejmuje obszar po drugiej stronie granicy, spoza Węgier

Jeden raz w procedurze sądowej, zagraniczny indywidualnych lub organizacji pozarządowych ma takie same prawa procesowe obywateli i lokalnych organizacji pozarządowych lub zarejestrowanych lokalnie, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Np. bezpłatne drogi sądowej może zostać przyznana tylko dla obywateli Węgier, obywateli UE lub obywateli krajów trzecich przebywających legalnie w UE. To na przykład pozbawia obywateli Serbii i Ukrainy z okazji, jak i Chorwacji do lipca 2013 r. Zagraniczne osoby ubiegające się o wizę mogą zostać zobowiązane przez sąd na wniosek pozwanego zapłata zaliczki na pokrycie potencjalnych kosztów postępowania w razie jej utraty.

W administracyjnych postępowaniach sądowych (tj. przypadki, w których proceduralna lub materialnej legalności decyzji administracyjnych jest kwestionowane przed Sądem) mają wyłączną jurysdykcję sądów węgierskich. W sprawach cywilnych – zwykle pozwanych są zaskarżone przed sądami węgierskimi według zasad jurysdykcji terytorialnej w ustawie o postępowaniu cywilnym. Jednakże, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, w przypadkach szkody na osobie powodujących szkody może zostać pozwany nie tylko w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli szkody (w tym szkód w środowisku) występuje lub może wystąpić w innym państwie członkowskim UE, co zwykle ma miejsce w przypadku transgranicznych szkód środowiskowych.

Powiązane strony


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016