Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария
 1. Συνταγματικά θεμέλια
 2. Δικαιοσύνη
 3. #II
 4. Πρόσβαση σε πληροφορίες — υποθέσεις σχετικές με το περιβάλλον
 5. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και συμμετοχή του κοινού
 6. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη κατά πράξεων ή παραλείψεων
 7. Άλλα μέσα πρόσβασης στη δικαιοσύνη
 8. Ιδιότητα διαδίκου
 9. Νομική εκπροσώπηση
 10. Αποδεικτικά στοιχεία
 11. Προσωρινά μέτρα
 12. Επί των δικαστικών εξόδων
 13. Μηχανισμοί οικονομικής συνδρομής
 14. Επικαιρότητα
 15. Άλλα θέματα
 16. Αλλοδαποί
 17. Διασυνοριακές υποθέσεις

I. Συνταγματικά θεμέλια

Το ουγγρικό Σύνταγμα το 2011, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές αναφορές για το περιβάλλον. Πρώτον, περιλαμβάνει το δικαίωμα κάθε προσώπου σε ένα υγιές περιβάλλον, καθώς και υποχρέωση να αποκαταστήσει ή να πληρώσει για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται στο περιβάλλον (άρθρο XXI). Περιλαμβάνει επίσης υποχρέωση για το κράτος και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος για την προστασία, τη διατήρηση και την προστασία των φυσικών πόρων, ιδίως του εδάφους, των δασών, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των πολιτιστικών αξιών, οι οποίες αποτελούν μια κοινή κληρονομιά της χώρας (άρθρο ΙΣΤ). Επίσης, η αειφόρος ανάπτυξη αναφέρεται στο Σύνταγμα, ως ένα από τους στόχους της Ουγγαρίας (άρθρο ΙΖ). Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη προβλέπεται κατά γενικό τρόπο, εγγυώνται το δικαίωμα προσφυγής κατά οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που θίγουν δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα κάποιου προσώπου (άρθρο XXVIII). Ωστόσο, οι πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται το συνταγματικό δικαίωμα σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, διότι κατά την πάγια ερμηνεία του δικαίου, των συνταγματικών δικαιωμάτων πρέπει να καθοριστούν στην κατώτερου επιπέδου κανόνες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για την προβολή αξιώσεων. Οι διάδικοι σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες μπορούν να βασίζονται απευθείας σε διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ουγγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος, ωστόσο, δεν υφίσταται πραγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο επειδή μόλις η Ουγγαρία δεσμεύεται από συμφωνία, η οποία αποτελεί τμήμα της εσωτερικής έννομης τάξης με την ανακήρυξη από ουγγρικό πρότυπο. Υπάρχουν λίγα παραδείγματα κατά τα διοικητικά όργανα και δικαστήρια εφαρμόζουν τη Σύμβαση του Aarhus ως μέρος της επιχειρηματολογίας τους στη λήψη απόφασης, ωστόσο η ευαισθητοποίηση του κοινού, των διοικητικών και των δικαστικών αρχών όσον αφορά τη σύμβαση του Aarhus παραμένει ακόμα πολύ χαμηλός.

ΙΙ. Δικαιοσύνη

Το δικαστικό σύστημα της Ουγγαρίας λειτουργεί με βάση τη διάκριση των εξουσιών και είναι ανεξάρτητη από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα του δικαστικού συστήματος· Η ιεράρχηση των δικαστηρίων από το κατώτερο τμήμα προς την κορυφή είναι τα ακόλουθα: τα πρωτοδικεία (járásbíróság) (στη Βουδαπέστη, αυτά είναι τα τοπικά δικαστήρια (Καπιτώλιο Kerületi Bíróság)), τα πρωτοδικεία (megyei Törvényszék) (στη Βουδαπέστη το Fővárosi Törvényszék (δικαστήριο του Καπιτωλίου)), τα περιφερειακά δικαστήρια (táblabíróság) και το Ανώτατο Δικαστήριο (Kúria). Από την 1 Ιανουαρίου 2013 ανεξάρτητα διοικητικά και εργατικά δικαστήρια (közigazgatási és munkaügyi bíróság) έχουν συσταθεί στην Ουγγαρία. Υπάρχουν 111 πρωτοδικεία, 20 επαρχιακά δικαστήρια, τα περιφερειακά δικαστήρια και 5 στην Ουγγαρία ένα ανώτατο δικαστήριο πέραν των 20 διοικητικών και εργατικών δικαστηρίων. Δικαστήρια στην Ουγγαρία έχουν συνταγματική υποχρέωση να αποφανθεί νομικών διαφορών μεταξύ ιδιωτών (ιδιωτικής, εμπορικού ή εργατικού δικαίου διαφορές) ή μεταξύ κράτους και ιδιωτικών φορέων (διοικητικού δικαίου και ποινικού δικαίου διαφορές). Το δικαστικό σύστημα έχει ιστορικό αστικού δικαίου, και κυρίως ο ανακριτικός εξυπηρετεί μια προσέγγιση με αυξανόμενη επιρροή από contradictorial στοιχεία. Αστικό δίκαιο διαφορές σε πρώτο βαθμό είναι ως επί το πλείστον με απόφαση μονομελούς τράπεζες (egyesbíró) με εξαίρεση ορισμένες υποθέσεις εργατικού δικαίου και περιπτώσεις όπου ο πάγκος περιλαμβάνει δύο άνδρες (ülnök) εκτός από τον δικαστή. Ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται από μονομελές ή ένας δικαστής + 2 μη ειδικοί, πάγκοι με βάση τη σοβαρότητά τους. Υψηλότερο επίπεδο δικαστηρίων στην εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό τριμελούς πάγκους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε πενταμελές πάγκοι. Αποδεικτικά στοιχεία η αγωγή αστικού δικαίου και οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου, ενώ σε ποινικές υποθέσεις αποτελεί καθήκον του εισαγγελέα (ügyész) που αντιπροσωπεύουν την επιβάρυνση. Δεν υπάρχουν ειδικά δικαστήρια που να εκδικάζουν περιβαλλοντικές υποθέσεις στην Ουγγαρία. Ως εκ τούτου περιβαλλοντικές υποθέσεις είναι είτε αποφάσισε με διοικητικά και εργατικά δικαστήρια ή από τακτικά δικαστήρια ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τη φύση της διαφοράς. Άγρα αρμόδιου δικαστηρίου (forum shopping) είναι δυνατή στο ουγγρικό νομικό σύστημα, με ορισμένους περιορισμούς. Ενώ το επίπεδο του δικαστηρίου στην προσέγγιση που ορίζεται από το νόμο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ενάγων μπορεί να επιλέξει σε ποιον τόπο s/επιθυμεί να αρχίσει τη διαδικασία (π.χ. αντί να απευθυνθούν στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου, απευθύνθηκε στο δικαστήριο του τόπου όπου προκλήθηκε ζημία σε περιπτώσεις αποζημίωσης). Στο ιδιωτικό δίκαιο των θεμάτων που αφορούν ιδιότητες και τις πληρωμές, τα συμβαλλόμενα μέρη σε μια σύμβαση μπορούν να ορίσουν το δικαστήριο κατά τη νομική τους διαφορά θα ανήκει, και πάλι με ορισμένους περιορισμούς. Τακτικά ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν στο ιδιωτικό δίκαιο, αμφισβητεί την απόφαση επί της ουσίας, αμφισβητώντας τόσο τη διαδικαστική όσο και την ουσιαστική νομιμότητα της απόφασης. Διαδικαστικές διατάξεις του Δικαστηρίου (végzés) μπορούν να προσβληθούν μόνο με περιορισμούς. Προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι 15 ημέρες από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου. Σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως. Ωστόσο διαδικαστικοί δικαστικές αποφάσεις μπορεί ακόμη να ασκηθεί ένδικο μέσο. Υπάρχει η δυνατότητα να ασκήσει έκτακτη αίτηση επανεξέτασης (felülvizsgálati kérelem) κατά της οριστικής αποφάσεως του Δικαστηρίου από το Ανώτατο Δικαστήριο αμφισβήτηση της διαδικαστικής νομιμότητας της απόφασης. Η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω δράσης είναι 60 ημέρες από την έκδοση της οριστικής αποφάσεως. Δικαστήρια σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου έχουν μόνο δικαιώματα hatályon kívül helyezés (ακυρωτικού δικαστηρίου), με πολύ μικρό αριθμό εξαιρέσεων αναμορφωτικά δικαιώματα (megváltoztatás). Αυτές οι τελευταίες περιπτώσεις δεν επηρεάζουν περιβαλλοντικά θέματα, σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, ως εκ τούτου, μπορεί μόνο να ακυρώνει τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και ταυτόχρονα για τα διοικητικά όργανα να επανεξετάσουν τις περιπτώσεις.

Περιβαλλοντικές δικαστικές υποθέσεις αφορούν ειδικά με διάφορους τρόπους:

 • Κατά πρώτο λόγο, οι περισσότερες περιβαλλοντικές υποθέσεις είναι διοικητικές διαφορές, με τη συμμετοχή μιας ιδιωτικής οντότητας ως ενάγων και ο οργανισμός προστασίας του περιβάλλοντος ως καθού
 • Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ως επί το πλείστον, αποφασιστεί η νομική αξιολόγηση της περίπτωσης, κατά πόσο η διοικητική απόφαση είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις
 • Δεύτερον, ορισμένες περιβαλλοντικές υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου χαρακτήρα τους, π.χ. σε υποθέσεις αποζημίωσης για περιβαλλοντικές ζημίες
 • Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόφαση στην υπόθεση συχνά εξαρτώνται από τις γνωμοδοτήσεις των εμπειρογνωμόνων
 • Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορούν να αρχίσουν αγωγές κατά των ρυπαινόντων, ζητώντας από το Δικαστήριο να διατάξει την παύση της ρύπανσης και θέσπιση προληπτικών μέτρων
 • Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές είναι σπάνιες και δεν είναι αποτελεσματικά, λόγω του μεγάλου βάρους αποδείξεως στην προσφεύγουσα ΜΚΟ
 • Υπάρχουν πολύ λίγες μόνο ποινικές υποθέσεις, ορισμένες περιβαλλοντικές και σχεδόν κανένας από αυτούς δεν περατώνεται με την έκδοση αποφάσεως αποτελεσματικής φυλάκισης

Τα δικαστήρια ενεργούν κατόπιν αιτήματος των μερών της διαφοράς· Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστήρια μπορούν να ενεργούν αυτεπαγγέλτως. Πρόκειται για τις ακόλουθες:

 • αποφασίζει για την ανάληψη του κόστους από τα μέρη
 • να αναβάλουν την ακρόαση της δίκης
 • κίνηση διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ
 • να κινήσει διαδικασία στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την εξέταση της συνταγματικότητας ενός νόμου
 • να κινήσει διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο για την εξέταση της συνταγματικότητας του τοπικού δικαίου
 • να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία και να αναστείλει την εφαρμογή μιας διοικητικής αποφάσεως στο διοικητικό δικαστήριο περιπτώσεις

ΙΙΙ. Πρόσβαση σε πληροφορίες — υποθέσεις σχετικές με το περιβάλλον

Η πρόσβαση στις πληροφορίες ρυθμίζεται κατά τρόπο γενικό, καθώς και ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ωστόσο, τα ένδικα μέσα κατά της άρνησης ή η εσφαλμένη/ανεπαρκής απάντηση σε αίτημα για περιβαλλοντικές πληροφορίες δεν έχουν ατομικό χαρακτήρα. Οι αιτούντες μπορούν να ασκήσουν αγωγές ιδιωτικού δικαίου ενώπιον τακτικού δικαστηρίου κατά της αποφάσεως ή τη μη παροχή πληροφοριών εντός 30 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία εκδόσεως της αρνήσεως ή από της λήξεως της νόμιμης προθεσμίας για την παροχή πληροφοριών (15 ημέρες). Τα δικαστήρια μπορούν να δώσουν εντολή στον κάτοχο των πληροφοριών που θα γνωστοποιήσει τα αιτηθέντα δεδομένα σε περίπτωση τεκμηριωμένη αίτηση. Υπάρχει αυτόνομο διοικητικό οργανισμό με την επωνυμία των αρμόδιων για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφορίας αρχή (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) στον οποίο η έκφραση παραπόνων σε θέματα ελευθερίας της πληροφόρησης μπορεί να υποβληθεί. Η Αρχή, σε περίπτωση που η καταγγελία τεκμηριώνεται μπορούν να καλούν το προσβεβλημένο όργανο για τη διόρθωση είναι παράνομη. Σε περίπτωση που τα τελευταία δείγματα αστοχήσει στη δοκιμή, η Αρχή μπορεί να αρχίσει μια αγωγή κατά το προσβεβλημένο όργανο. Απόρριψη αιτήματος για πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν προειδοποίηση σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Τα άτομα που ισχυρίζονται ότι η αίτησή τους για παροχή πληροφοριών έχει απορριφθεί ή απαντηθεί εσφαλμένα/ανεπαρκώς ακολουθεί τις παρακάτω διαδικαστικές διατάξεις:

 • Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το Δικαστήριο της απαίτησης (αποσπασμένο) εντός 30 ημερών από την άρνηση, κ.λπ.
 • ή πρέπει να υποβάλουν την καταγγελία τους στην αρχή, ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα γραπτώς για τις εν λόγω παρατηρήσεις
 • Το Δικαστήριο πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γενικές απαιτήσεις του Δικαστηρίου ισχυρισμό, δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις
 • δεν υπάρχει υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο ενώπιον του Δικαστηρίου
 • αντιστροφής του βάρους αποδείξεως, δηλαδή ο κάτοχος πληροφοριών πρέπει να αποδείξει τη συνδρομή λόγων απαραδέκτου, κ.λπ.
 • Η διαδικασία είναι ταχεία ex lege
 • Δεν υπάρχει φόρος που πρέπει να καταβάλει ο ενάγων που ζητούν τις πληροφορίες

Τα δικαστήρια δεν έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, για την αποκάλυψη των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μερών· Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει σχετικά με την ελευθερία πληροφόρησης ισχυρίζονται ουσιαστικά χωρίς να γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες. Ως εκ τούτου δικαστήρια εξαρτώνται σε τέτοια θέματα σχετικά με τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι διάδικοι. Τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν την κοινολόγηση πληροφοριών σε περίπτωση που το αίτημα της προσφεύγουσας είναι βάσιμο .

IV. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και συμμετοχή του κοινού

Περιβαλλοντικές διοικητικές διαδικασίες δεν έχουν συγκεκριμένο δικονομικό καθεστώς στην Ουγγαρία· Πρόκειται, ως επί το πλείστον, αποφάσισε την εφαρμογή των γενικών διοικητικών διαδικασιών γενικής εφαρμογής σε όλα σχεδόν τα είδη διοικητικών υποθέσεων. Ορισμένες νομοθεσίες ωστόσο προσθέσει ορισμένες διαδικαστικές πράξεις ή απαιτήσεις από τους γενικούς κανόνες των διοικητικών διαδικασιών. Οι νόμοι αυτοί είναι είτε τομεακούς περιβαλλοντικούς νόμους (π.χ. για τη διαχείριση των αποβλήτων) ή οριζόντια περιβαλλοντική νομοθεσία (π.χ. για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά και ειδικές και λεπτομερείς διαδικαστικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές διοικητικές διαδικασίες. Αυτές είναι:

 • Σχεδόν όλες οι υποθέσεις εκδικάζονται από το Περιφερειακό Ταμείο Προστασίας Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Διαχείρισης των Υδάτων (επιθεωρήσεις Felügyelőség Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi), με μερικές μόνο εξαιρέσεις που θεσπίζονται από τον δήμο υπαλλήλων (jegyző)
 • υπάρχουν μόνο 10 περιφερειακοί περιβαλλοντικοί οργανισμοί στην Ουγγαρία, και η κατά τόπον αρμοδιότητα δεν ευθυγραμμίζονται με την τακτική County διαίρεση της χώρας (η Ουγγαρία έχει 19 κομητείες και 1 capitol), αλλά με τις σημαντικότερες λεκάνες απορροής ποταμών και υδρολογικών λεκανών
 • περιβαλλοντικοί οργανισμοί έχουν τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, επομένως, δεν πρόκειται για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τη λήψη αποφάσεων
 • Ορισμένες περιβαλλοντικές διαδικασίες μπορούν να διαρκούν περισσότερο από τη γενική προθεσμία 30 ημερών τακτικών διοικητικών διαδικασιών, όπως η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μπορεί να διαρκέσει 3 μήνες
 • σε ορισμένες περιβαλλοντικές υποθέσεις, υπάρχουν τέλη (díj) που καταβάλλεται αντί των τακτικών καθηκόντων (illeték), και τα τέλη αυτά μπορεί να είναι αρκετά σημαντική από τις πιο προβεβλημένες υποθέσεις (ΕΠΕ και ΔΣΠΦ)
 • Υποθέσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον αλλά δεν αποφασίζονται από την επιθεώρηση περιβάλλοντος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα μιας σειράς δημόσιων οργανισμών ή συγκεκριμένα τμήματα της χώρας, π.χ. κυβερνητικές υπηρεσίες, Τμήμα Δασών, Υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας, υπηρεσία ορυχείων, κλπ.
 • περιβαλλοντικές διοικητικές υποθέσεις συνήθως εγγύηση για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και διαφάνεια από τις τακτικές διοικητικές περιπτώσεις που μπορούν να λάβουν τη μορφή δημόσιων ανακοινώσεων σχετικά με την υπόθεση, δημόσιες ακροάσεις ή ακόμη και το νομικό καθεστώς των ΜΚΟ

Οι διοικητικές αποφάσεις μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των ιεραρχικώς προϊστάμενη αρχή με εξαίρεση τις αποφάσεις του Αρχηγού του μια κεντρική διοικητική υπηρεσία ή από υπουργό για το πρώτο παράδειγμα. Στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει δυνατότητα ασκήσεως ευθείας προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου κατά των αποφάσεων αυτών. Διαφορετικά οι πρωτοβάθμιες διοικητικές αποφάσεις δεν μπορούν να προσβληθούν απευθείας ενώπιον του Δικαστηρίου, δηλαδή, τον τακτικό ένδικο μέσο έχει εξαντληθεί πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, εκτός από τις προαναφερθείσες υποθέσεις. Σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, δικαστήρια ελέγχουν τόσο τη διαδικαστική όσο και την ουσιαστική νομιμότητα των αποφάσεων, δηλαδή όχι μόνον το κατά πόσον το περιεχόμενο της αποφάσεως συνάδει προς τον κανονισμό, αλλά και αν η απόφαση ελήφθη με κατάλληλο τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Τα δικαστήρια και οι διοικητικές αποφάσεις «πέραν» και ελέγχει αν τα υλικά που χρησιμεύουν ως αιτιολόγηση της απόφασης έγιναν με τον προσήκοντα τρόπο. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ΕΠΕ περιπτώσεις στις οποίες δικαστήρια να επανεξετάσει κατά πόσον οι δηλώσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων βασίστηκαν σε επιστημονικά επαληθεύσιμο τρόπο, και να συμπεριλάβει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στην εκδίκαση. Χωροταξικά σχέδια θεσπίζονται με τη μορφή νόμων του δήμου (rendelet) και ψηφίσματα (határozat) κατά τις οποίες υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο. Τοπικοί νόμοι επανεξετάζονται από το Συνταγματικό Δικαστήριο για τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του Συντάγματος, από το Ανώτατο Δικαστήριο για τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και υψηλότερο επίπεδο τοπικών ψηφίσματα του Συμβουλίου εξετάζονται από τα τακτικά δικαστήρια, ωστόσο, οι εν λόγω διαδικασίες μπορεί να κινηθεί μόνο από τη διοίκηση της κομητείας (Megyei Kormányhivatal γραφεία). Διαδικασίες του τακτικού δικαστηρίου στον τομέα αυτό είναι τα ίδια όπως και στην τακτική υποθέσεις διοικητικού δικαίου.

Οι αποφάσεις διεξαγωγής ΕΠΕ μπορούν να εξετάζονται από τα δικαστήρια όπως τακτικών διοικητικών αποφάσεων. Μόνιμη στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται στον κύριο του έργου, η οικονομική οντότητα που καταρτίζει η ΕΠΕ, κάθε πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντα θίγονται (με ακίνητα ή καταχωρισμένου δικαιώματος που αφορούν ακίνητα στην περιοχή αντικτύπου της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης) και κάθε περιβαλλοντική ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντικτύπου. Στις περιπτώσεις αυτές, τα τακτικά δικαστήρια τη λήψη αποφάσεων επί διοικητικών υποθέσεων εκδικάζουν, χωρίς ειδικούς διαδικαστικούς κανόνες, και μπορεί μόνο να ακυρώνει την απόφαση ελέγχου.

Οι αποφάσεις οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής ΕΠΕ δεν πραγματοποιούνται με τη μορφή χωριστής ουσιαστικής διοικητικής απόφασης· Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης της πράξης. Οι ανησυχίες σχετικά με την ορθότητα των ζητημάτων που εκτιμώνται σε διαδικασία ΕΠΕ, ή η έλλειψη θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της ΕΠΕ πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο αιτήσεως αναιρέσεως επί της ουσίας απόφαση ΕΠΕ για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης περιβαλλοντικής άδειας ζητήματα πριν από τη χορήγηση άδειας.

Ουσιαστικές αποφάσεις ΕΠΕ λαμβάνει τη μορφή άδειας περιβαλλοντικά Környezetvédelmi engedély (άδεια). Αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας απόφασης μπορεί να υπαχθεί στον έλεγχο του Δικαστηρίου (από την 1 Ιανουαρίου 2013 από το διοικητικό και εργατικό δικαστήριο). Μόνιμη στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται στον κύριο του έργου, η οικονομική οντότητα που καταρτίζει η ΕΠΕ, κάθε πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντα θίγονται (με ακίνητα ή καταχωρισμένου δικαιώματος που αφορούν ακίνητα στην περιοχή αντικτύπου της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης) και κάθε περιβαλλοντική ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντικτύπου. Δεν υφίσταται υποχρέωση, αλλά μια πρακτική ανάγκη να εμπλέκονται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στη δικαστική διαδικασία, καθώς ο δικαστής δεν είναι σε θέση να αποφασίσει σε αυτές τις περίπλοκες υποθέσεις, διότι η ορθότητα των πορισμάτων της ΕΠΕ. Το δικαστήριο επανεξετάζει τόσο τη διαδικαστική όσο και την ουσιαστική νομιμότητα της περιβαλλοντικής άδειας, δηλαδή εάν η τομεακούς περιβαλλοντικούς νόμους καθώς και του διοικητικού δικονομικού δικαίου τηρήθηκαν κατά τη διοικητική διαδικασία. Επίσης, τα δικαστήρια δεν περιορίζονται στη απόφαση ΕΠΕ και να ελέγχουν τα ουσιαστικά και τεχνικά πορίσματα και τους υπολογισμούς της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δεν είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στη διαδικασία ΕΠΕ για να εξασφαλίσουν το σύννομο δικαίωμα παράστασης ενώπιον του Δικαστηρίου σε υποθέσεις ΕΠΕ, ωστόσο, είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της μόνιμης και της εξάντλησης των διοικητικών ένδικων μέσων πριν από την κατάθεση αγωγής. Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο η αρχή που υποβάλλει την αγωγή είναι η ίδια που εξαντληθεί τα υφιστάμενα διοικητικά μέσα· Ο μόνος όρος είναι ότι μόνο σε δεύτερο βαθμό τις αποφάσεις ΕΠΕ μπορεί να παραπεμφθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων προβλέπεται σε ΕΠΕ, ωστόσο, δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που ισχύουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες σε σύγκριση με τους γενικούς κανόνες των ασφαλιστικών μέτρων. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι αυτές που αναφέρονται στο σημείο X κατωτέρω.

Ουσιαστικές αποφάσεις ΟΠΕΡ λαμβάνει τη μορφή άδειας που ονομάζεται ενιαία άδεια λειτουργίας (Egységes környezethasználati engedély). Αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας απόφασης μπορεί να υπαχθεί στον έλεγχο του Δικαστηρίου. Μόνιμη στις περιπτώσεις αυτές παρέχεται στον κύριο του έργου, η οικονομική οντότητα που καταρτίζει τα έγγραφα ΟΠΕΡ, κάθε πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και έννομα συμφέροντα θίγονται (με ακίνητα ή καταχωρισμένου δικαιώματος που αφορούν ακίνητα στην περιοχή αντικτύπου της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης) και κάθε περιβαλλοντική ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντικτύπου. Δεν υφίσταται υποχρέωση, αλλά μια πρακτική ανάγκη να εμπλέκονται εξωτερικοί εμπειρογνώμονες στη δικαστική διαδικασία, καθώς ο δικαστής δεν είναι σε θέση να αποφασίσει σε τόσο πολύπλοκα θέματα όπως την ορθότητα των διαπιστώσεων ΟΠΕΡ. Το δικαστήριο επανεξετάζει τόσο τη διαδικαστική όσο και την ουσιαστική νομιμότητα της ενιαίας περιβαλλοντική άδεια λειτουργίας, δηλαδή εάν η τομεακούς περιβαλλοντικούς νόμους καθώς και του διοικητικού δικονομικού δικαίου τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας (IPPC). Επίσης, τα δικαστήρια δεν περιορίζονται στη απόφαση IPPC και να ελέγχουν τα ουσιαστικά και τεχνικά πορίσματα και τους υπολογισμούς της τα έγγραφα ΟΠΕΡ.

Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει στη διαδικασία ΟΠΕΡ για να εξασφαλίσουν το σύννομο δικαίωμα παράστασης ενώπιον του Δικαστηρίου σε υποθέσεις IPPC, ωστόσο, είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της μόνιμης και της εξάντλησης των διοικητικών ένδικων μέσων πριν από την κατάθεση αγωγής. Ωστόσο, δεν είναι αναγκαίο η αρχή που υποβάλλει την αγωγή είναι η ίδια που εξαντληθεί τα υφιστάμενα διοικητικά μέσα· Ο μόνος όρος είναι ότι μόνο δευτεροβάθμιων αποφάσεων ΟΠΕΡ μπορεί να παραπεμφθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Η λήψη ασφαλιστικών μέτρων προβλέπεται σε δικαστικές υποθέσεις IPPC, ωστόσο, δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που ισχύουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες σε σύγκριση με τους γενικούς κανόνες των ασφαλιστικών μέτρων. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι ίδιες όπως σε δικαστικές υποθέσεις ΕΠΕ.

V. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη κατά πράξεων ή παραλείψεων

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες να υποβάλουν αιτήσεις απευθείας στο δικαστήριο κατά ιδιωτών ή νομικών οντοτήτων. Κατά πρώτον, όταν ο εναγόμενος έχει πραγματοποιηθεί ζημία στην προσφεύγουσα, η τελευταία τακτική ιδιωτικού δικαίου μπορεί να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία. Στο πλαίσιο αυτό, ο αιτών να είναι δυνητικά βλάβη μπορούν να ζητούν από το Πρωτοδικείο να διατάξει την καθής να αποφύγει τη ζημία. Σε περίπτωση που ο εναγόμενος εκμεταλλεύεται μια επικίνδυνη εγκατάσταση (Veszélyes üzem) ή εκτελεί μια επικίνδυνη δραστηριότητα (που αποτελεί κάθε δραστηριότητα μέσω του περιβάλλοντος ως πόρου ή ως στόχο εκπομπών), τότε το βάρος απόδειξης μετακινήθηκε στον εναγόμενο και οφείλει να αποδείξει ότι η ζημία οφείλεται σε εξωτερική αιτία unpreventable (στόχος ή αντικειμενική ευθύνη). Δεύτερον, μπορεί να διατυπωθεί ως άμεσες αξιώσεις αγωγών λόγω οχλήσεων (birtokvédelmi kereset) σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος διαταράσσει την προσφεύγουσα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις, π.χ. αναθυμιάσεις, θορύβους, άλλες διαταραχές. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε ένα πλαίσιο γειτονίας σε περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών και ο εναγόμενος κατοικούν κοντά. Τρίτον, η προσωπική ακεραιότητα (személyiségvédelmi kereset) μπορεί να υποβληθεί κατά εκείνων που πλήττουν την ακεραιότητα ενός ατόμου, η οποία περιλαμβάνει την υγεία, την ευεξία, δικαίωμα στη ζωή και δικαίωμα στη χώρα σας. Τέλος, το νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος και τον νόμο περί διατήρησης της φύσης τόσο περιέχει νομική δυνατότητα για περιβαλλοντικές ΜΚΟ και/ή διατήρησης της φύσης σε μηνύσεις κατά των ρυπαινόντων ή όσων καταστρέφουν τις φυσικές αξίες της περιοχής. Τέτοιες υποθέσεις εκδικάζονται από τακτικά δικαστήρια ιδιωτικού δικαίου και οι αιτούντες μπορούν να ζητούν από το Πρωτοδικείο να διατάξει την καθής να σταματήσει την ρύπανση/ζημίας στη φύση και θέσπισε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί ρύπανση ή φθορά.

Προσφυγές κατά κρατικών φορέων μπορούν να υποβληθούν σε δύο πιθανές περιπτώσεις:

 • Εάν ο κρατικός φορέας είναι ο ρυπαίνων, τότε ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και για την τακτική ρυπαίνοντες
 • Εάν το κράτος διαδικασία λήψης αποφάσεων του διοικητικού οργάνου ήταν ελαττωματικό (είτε όσον αφορά τις διαδικασίες είτε ως προς την ουσία) και εάν το ελάττωμα φθάνει ένα κατώτατο όριο (έκτακτη, σκόπιμες ή εξαιρετικά αμελούς) από τις αποδοχές μπορούν να ζητηθούν από τον κρατικό διοικητικό φορέα έως όσοι υφίστανται ζημία από αυτό

Σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, η αρμόδια αρχή που ορίζεται από την Ουγγαρία, το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και τη διαχείριση των υδάτων (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség). Η αίτηση παρέμβασης μπορεί να υποβληθεί περιβαλλοντικής ευθύνης σε αυτές τις υπηρεσίες με την τακτική τρόπους επικοινωνίας, π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή την αυτοπρόσωπη εμφάνιση σε ώρες γραφείου στο γραφείο υποστήριξης του Οργανισμού. Το αίτημα της προσφυγής πρέπει να συμμορφώνονται με τις συνήθεις απαιτήσεις, π.χ. για κάθε τέτοιο αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τον τόπο στον οποίον βρίσκεται ο υπεύθυνος, η περιγραφή του θέματος και σαφή έκκληση για ανάληψη δράσης. Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορεί να υποβάλει τέτοια αίτηση εφόσον το δικαίωμα με το νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Δικαστικής εξέτασης αποφάσεων που ορίζονται από τον οργανισμό περιβάλλοντος όσον αφορά θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης διαφέρει ανάλογα με τη φύση της αποφάσεως. Εάν η απόφαση αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη, του εσωτερικού ελέγχου είναι τα ίδια όπως στην περίπτωση των τακτικών διοικητικών αποφάσεων, διότι η υπηρεσία περιβάλλοντος πρέπει να λάβει επίσημη απόφαση για τα θέματα αυτά, επίσης και περιπτώσεις ευθύνης δεν έχουν ειδικού διαδικαστικού καθεστώτος. Σε περίπτωση που η απόφαση της υπηρεσίας περιβάλλοντος, είναι στην πραγματικότητα μια απάντηση σε μια αίτηση για ανάληψη δράσης, δεν υπάρχει δικαστήριο ελέγχου. Οι αποφάσεις αυτές είναι μάλλον οι απαντήσεις στις αιτήσεις· Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από τον νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών οργανισμών όπως επίσης μόνο για τις καταγγελίες του κοινού. Και, δεδομένου ότι δεν συντρέχει λόγος να υποβάλει επίσημες διοικητικές αποφάσεις σχετικά με καταγγελίες πολιτών, δεν υπάρχει καμία απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί στο δικαστήριο. Περιβαλλοντική ευθύνη είναι κατά κύριο λόγο εκτελείται από την κρατική διοίκηση, η οποία χρησιμοποιεί τις εξουσίες της για να λάβει διοικητικές αποφάσεις σε θέματα αστικής ευθύνης. Ιδιωτικοί φορείς μπορούν να επιβάλλουν την περιβαλλοντική ευθύνη με σοβαρούς περιορισμούς. Ότι οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες μόνο για τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και οι ΜΚΟ μπορούν να υποβάλουν αγωγές κατά των ρυπαινόντων ή όσων καταστρέφουν τις φυσικές αξίες της περιοχής. Τέτοιες υποθέσεις εκδικάζονται από τακτικά δικαστήρια ιδιωτικού δικαίου και οι αιτούντες μπορούν να ζητούν από το Πρωτοδικείο να διατάξει την καθής να σταματήσει την ρύπανση/ζημίας στη φύση και θέσπισε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθεί ρύπανση ή φθορά.

VI. Άλλα μέσα πρόσβασης στη δικαιοσύνη

Σε περίπτωση που υπάρχει περιβαλλοντικό πρόβλημα, διατίθενται περαιτέρω ένδικα μέσα, εκτός από τις ενέργειες των διοικητικών οργάνων και τις αγωγές που έχουν κινηθεί σε δικαστήρια. Ορισμένα από τα μέσα αυτά ανταποκρίνονται στα πραγματικά προβλήματα στο περιβάλλον (π.χ. ρύπανση), ενώ άλλα την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων εικαζόμενης κακοδιοίκησης από τις δημόσιες αρχές. Πρόκειται για τις ακόλουθες:

 • Εισαγγελείς (ügyész): Οι εισαγγελείς έχουν δύο είδη αρμοδιοτήτων που ανταποκρίνονται σε δύο είδη προβλημάτων: ρύπανση και κακοδιοίκησης. Από άποψη ρύπανσης, ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα από το νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος να αρχίσει ο ρυπαίνων μήνυση κατά παραγγελία για διακοπή της δραστηριότητας ή ο ρυπαίνων να πληρώσει αποζημίωση· Επίσης, σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο εισαγγελέας μπορεί να κινήσει μια δίκη, εάν τα πρόσωπα που δικαιούνται, με άλλη βάση, δεν είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους, εκτός εάν η επιβολή των δικαιωμάτων απαιτεί προσωπικό μέτρα επιβολής. Από την άποψη της κακής διοίκησης, ο εισαγγελέας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος μπορούν να προκηρύσσουν πρόσκληση (felhívás) σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή κατά την τελική της απόφαση δεν εκδικάζονται από το δικαστήριο που κρίνει παράνομες. Η πρόσκληση πρέπει να εκδοθεί εντός ενός έτους και ο αποδέκτης της πρόσκλησης είναι η προϊσταμένη αρχή του οργάνου λήψης αποφάσεων. Σε περίπτωση που η πρόσκληση δεν ο εισαγγελέας μπορεί να κινήσει αγωγή κατά της παράνομης αποφάσεως.
 • Διαμεσολαβητή (Alapvető Jogok Biztosa): Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διερευνά τις ενέργειες ή παραλείψεις των δημόσιων αρχών και, σε περίπτωση που η εν λόγω βλάβη ή θέτει σε κίνδυνο τα βασικά δικαιώματα των πολιτών μπορεί να λάβει αντίστοιχα μέτρα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι: εκδίδει σύσταση προς την προϊσταμένη αρχή της εν λόγω έρευνας, να κινήσει διαδικασία κατά του εισαγγελέα, να κινήσει διαδικασία κατά των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφορίας αρχή, να κινήσει διαδικασία στο Συνταγματικό Δικαστήριο, ή μπορεί να παρέμβει ως amicus curiae στις διοικητικές δικαστικές υποθέσεις για θέματα περιβάλλοντος.
 • Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τις μελλοντικές γενεές (Alapvető Jogok biztosának μια Jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese): Η θέση αυτή προηγουμένως μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική θέση διαμεσολαβητή· Ωστόσο, από τις 1 Ιανουαρίου 2012 η κατάσταση είναι μία από έναν αναπληρωτή. Αρμοδιότητες του αναπληρωτή Διαμεσολαβητή είναι: εποπτεύει την εκτέλεση συμφέροντα των μελλοντικών γενεών, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει τακτικά τα αποτυπώματα, του Διαμεσολαβητή για την απειλή της παρανομίας που επηρεάζουν τις μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων να κινήσει έρευνα για τον Διαμεσολαβητή, συμμετέχουν σε τέτοιες έρευνες και να προτείνει μια διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
 • Οι επιφορτισμένες με την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφορίας αρχή (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): Η Αρχή λαμβάνει καταγγελίες σε θέματα σχετικά με την ελευθερία της πληροφορίας (Freedom of Information όταν οι αιτήσεις απορρίφθηκαν παρανόμως. Η Αρχή, σε περίπτωση που η καταγγελία τεκμηριώνεται μπορούν να καλούν το προσβεβλημένο όργανο που απορρίπτει το αίτημα για τη διόρθωση είναι παράνομη. Σε περίπτωση που τα τελευταία δείγματα αστοχήσει στη δοκιμή, η Αρχή μπορεί να αρχίσει μια αγωγή κατά το προσβεβλημένο όργανο.
 • Εθνικό σημείο επαφής του ΟΟΣΑ: Σε περίπτωση που μια πολυεθνική εταιρεία έχει προκαλέσει περιβαλλοντικού προβλήματος, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και ορισμένες διατάξεις σχετικές με το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στο ουγγρικό εθνικό σημείο επαφής στο πλαίσιο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Υπουργείο εθνικής οικονομίας (nemzetgazdasági Minisztérium). Το σημείο επαφής θα φέρουν σε επαφή τα εμπλεκόμενα μέρη και να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία, και να κλείσει η υπόθεση με μία δήλωση.

Ιδιωτική ποινική δίωξη είναι διαθέσιμα μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και σε σχέση με εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί κατά του προσώπου και όχι το περιβάλλον. Μια τέτοιου είδους υπόθεση, εντούτοις, μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον· είναι η δυσφήμιση (περιπτώσεις δυσφήμισης). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιβάρυνση χαρακτηρίζεται από ιδιώτες που είναι προσβεβλημένο μέρος ή ζημία από τη δυσφήμιση (δυσφήμιση). Οι περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να έχουν περιβαλλοντική σημασία εφόσον κινηθεί εναντίον των περιβαλλοντικών ακτιβιστών ΜΚΟ ή ως μέρος μιας στρατηγικής slapp (συμμετοχή του κοινού) αγωγή κατά της δράσης.

Σε περίπτωση κακοδιοίκησης (ανάρμοστης διοικητικής πράξης, διοικητικής αδράνειας ή παράλειψη) υπάρχουν διαθέσιμα ένδικα μέσα, όπως:

 • Καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, βλ. ανωτέρω
 • καταγγελία στον εισαγγελέα, βλ. ανωτέρω
 • καταγγελία στον εθνικό περί προστασίας των δεδομένων και ελεύθερης πληροφόρησης, βλ. ανωτέρω αρχή
 • σε περίπτωση σιωπηρής αποδοχής, η προϊσταμένη αρχή καλεί το όργανο λήψης αποφάσεων να ενεργεί κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από διάδικο στην υπόθεση· Εάν εξακολουθεί να υφίσταται η αδράνεια, η προϊσταμένη αρχή μπορούν να ορίζουν άλλη αρχή με τα ίδια προσόντα να λάβει τη δέουσα απόφαση. Σε περίπτωση που η πρόσκληση από τον Εισαγγελέα για τερματισμό της σιωπής της διοικήσεως δεν κατέληξαν σε αποτέλεσμα, ο εισαγγελέας μπορεί να κινήσει μια υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου

VII. Ιδιότητα διαδίκου


Ιδιότητα διαδίκου

Διοικητική διαδικασία

Δικαστική διαδικασία

Πρόσωπα

Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα θίγονται από την υπόθεση έχουν ικανότητα διαδίκου. Αν το δίκαιο που ρυθμίζει, αυτά είναι τα πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή αντικτύπου μιας δραστηριότητας ή της εγκατάστασης ή του οποίου τα δικαιώματα σχετικά με τέτοια ακίνητα καταχωρίζονται επίσημα.

Οποιοσδήποτε μπορεί να έχουν έννομο συμφέρον σε μια δικαστική διαδικασία που μπορεί να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις· Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η ικανότητα για τη νομιμοποίηση άσκησης προσφυγής. Αυτές έχουν, στην πραγματικότητα, το νομικό καθεστώς των οποίων τα δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα θίγονται. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με την απόδειξη ότι το εν λόγω πρόσωπο μετέσχε στη διοικητική διαδικασία που προηγείται της ένδικης φάσης σε μια υπόθεση.

ΜΚΟ

Νόμος μπορεί να χορηγεί ικανότητα διαδίκου στις ΜΚΟ των οποίων η δραστηριότητα αποσκοπεί στην προστασία ενός θεμελιώδους δικαιώματος ή την προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος. Οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής σε διοικητικές διαδικασίες για το περιβάλλον εάν δραστηριοποιούνται στην περιοχή αντικτύπου μιας δραστηριότητας ή της εγκατάστασης.

Οι ΜΚΟ νομιμοποιούνται να ασκούν προσφυγές κατά περιβαλλοντικών υποθέσεων σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

α) στις διαδικασίες που κινούνται κατά των διοικητικών αποφάσεων, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν νομιμοποίηση που λειτουργούν στην περιοχή αντικτύπου μιας δραστηριότητας ή της εγκατάστασης.

β) οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ μπορούν να ξεκινήσουν μια αγωγή κατά των ρυπαινόντων και ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο να διατάξει την παύση της δραστηριότητας ή την εισαγωγή προληπτικών μέτρων από τους ρυπαίνοντες.

Λοιπές νομικές οντότητες

Άλλες νομικές οντότητες ή οργανισμοί χωρίς νομική προσωπικότητα νομιμοποιούνται αν τα δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα θίγονται από την υπόθεση.

Άλλες νομικές οντότητες ή οργανισμοί χωρίς νομική προσωπικότητα νομιμοποιούνται αν τα δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα θίγονται από την υπόθεση.

Ad hoc ομάδες

Ad hoc ομάδες, τους μη εγγεγραμμένους δεν έχουν νομικό καθεστώς.

Ad hoc ομάδες, τους μη εγγεγραμμένους δεν έχουν νομικό καθεστώς.

Αλλοδαπές ΜΚΟ

Εν γένει, δεδομένου ότι αλλοδαπές ΜΚΟ δεν δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ουγγαρίας, δεν έχουν νομιμοποίηση άσκησης προσφυγής στις διαδικασίες εκείνες όπου διαφορετικά οι ΜΚΟ εγγεγραμμένου στην Ουγγαρία. Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. σε αμοιβαία βάση με άλλες χώρες ή σε υποθέσεις για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, οι αλλοδαπές ΜΚΟ μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα διαδίκου.

Εν γένει, δεδομένου ότι αλλοδαπές ΜΚΟ δεν δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Ουγγαρίας, δεν έχουν νομιμοποίηση άσκησης προσφυγής στις διαδικασίες εκείνες όπου διαφορετικά οι ΜΚΟ εγγεγραμμένου στην Ουγγαρία. Σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ. σε αμοιβαία βάση με άλλες χώρες ή σε υποθέσεις για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, οι αλλοδαπές ΜΚΟ μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα διαδίκου.

Λοιποί

Τα εν λόγω όργανα, τα καθήκοντα των οποίων θίγονται από τη διαδικασία αλλά δεν έχει λάβει μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην περίπτωση, μπορούν να έχουν ικανότητα διαδίκου.

Τα εν λόγω όργανα, τα καθήκοντα των οποίων θίγονται από τη διαδικασία αλλά δεν έχει λάβει μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην περίπτωση, μπορούν να έχουν ικανότητα διαδίκου.

Δεν υπάρχουν σημαντικά διαφορετικές διαδικασίες που ισχύουν στα άτομα στην τομεακή νομοθεσία για το περιβάλλον. Διαδικασίες ΕΠΕ και ΟΠΕΡ είναι συνήθως πιο ανοικτή λόγω του γεγονότος ότι κάθε πρόσωπο έχει ικανότητα διαδίκου που κατοικεί ή διαμένει στη ζώνη επιρροής του προβλεπόμενου ή εγκατάσταση/δραστηριότητα. Ωστόσο, σε έργα οδοποιίας, καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν θέματα ατομικής ενέργειας, την ικανότητα διαδίκου φυσικών προσώπων είναι πιο περιορισμένη. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι ΜΚΟ έχουν προνομιούχο νομική ιδιότητα διαδίκου σε περιβαλλοντικές διοικητικές διαδικασίες, η οποία χαρακτηρίζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο με αυτές για τις οποίες το περιφερειακό περιβαλλοντικό οργανισμό είναι αρχή λήψης αποφάσεων ή συναπόφασης. Αλλοδαποί ιδιώτες και μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ειδικό νομικό καθεστώς καθεστώτος που απορρέει για τη σύμβαση του Espoo για τις διασυνοριακές υποθέσεις. Αυτό εξασφαλίζει ότι όσοι επηρεάζονται από μια σχεδιαζόμενη δραστηριότητα σε μια ξένη χώρα να απολαμβάνουν αντίστοιχα ισοδύναμα νομικό καθεστώς που αφορά στην Ουγγαρία.

Δεν υπάρχει πραγματική actio popularis στην Ουγγαρία, δηλαδή περιλαμβάνει τη δυνατότητα ότι οποιοσδήποτε μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά της διοικητικής απόφασης ή ενέργειας ή παράλειψης ενός άλλου προσώπου με έννομο συμφέρον, αφού διευκρίνισε. Υπήρχε στο παρελθόν μια actio popularis κατά κάθε κανονιστική πράξη στο Συνταγματικό Δικαστήριο· Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2012, 1 (την έναρξη ισχύος του νέου Συντάγματος της Ουγγαρίας) αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο αυτό επηρεάστηκε από την εφαρμογή ενός αντισυνταγματικού κανόνα.

Άλλα θεσμικά όργανα έχουν επίσης έννομο συμφέρον ως εξής:

 • Διαμεσολαβητής: Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να παρέμβει ως amicus curiae στις διοικητικές δικαστικές υποθέσεις για θέματα περιβάλλοντος
 • γενικός εισαγγελέας: Ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα από το νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος να αρχίσει ο ρυπαίνων μήνυση κατά παραγγελία για διακοπή της δραστηριότητας ή ο ρυπαίνων να πληρώσει αποζημίωση· Επίσης, σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο εισαγγελέας μπορεί να κινήσει μια δίκη, εάν τα πρόσωπα που δικαιούνται, με άλλη βάση, δεν είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους, εκτός εάν η επιβολή των δικαιωμάτων απαιτεί προσωπικό μέτρα επιβολής
 • Οι επιφορτισμένες με την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφορίας αρχή: Η αρχή έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δεν παρέχουν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος παράνομα και να αρνηθεί να ενεργήσει σύμφωνα με την προηγούμενη πρόσκληση για την ανάληψη δράσης από την Αρχή

Κανόνες ΕΠΕ και ΟΠΕΡ για τη νομιμοποίηση ιδιωτών/ΜΚΟ και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ισχύουν μόνο εάν η διαδικασία ΕΠΕ ή άδειας ΟΠΕΡ. Σε γενικές γραμμές, για περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. ποιότητα του αέρα οριακές τιμές εκπομπών, οριακές τιμές για τις εκπομπές θορύβου, διαχείριση αποβλήτων, κ.λπ.) επιτρέπει τη γενική πάγια, υπερισχύουν οι κανόνες, δηλαδή όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

VIII. Νομική εκπροσώπηση

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να στηρίζει τους πολίτες και νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος το οποίο (εισαγγελείς, δικαστικό σύστημα κλπ.) προώθηση του κράτους δικαίου. Οι δικηγόροι είναι οι δικηγόροι οι οποίοι έχουν άδεια να αντιπροσωπεύουν τους πελάτες τους βάσει σύμβασης εργασίας ή μπορεί να τους δικηγόρους που απασχολούνται από κρατικούς οργανισμούς. Δικηγόρους που απασχολούνται από το περιβάλλον ή τα διοικητικά όργανα του κράτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (de facto Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ουγγαρίας), εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία σε καθημερινή βάση. Ο αριθμός τους είναι μεταξύ 50 και 100 στην Ουγγαρία. Ιδιώτες δικηγόρους που εκπροσωπούν μεμονωμένους ή εταιρικούς πελάτες περιβαλλοντικού δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται όταν η ζωή ή η λειτουργία των εν λόγω οντοτήτων αντιστοίχως το απαιτούν. Ο αριθμός τους δεν είναι προβλέψιμη. Δικηγόροι περιβαλλοντικού δικαίου δημοσίου συμφέροντος εκπροσωπούν πελάτες κατά των ρυπαινόντων για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης κατά της κρατικής διοίκησης ή για την πρόληψη των δυνάμει επιβλαβών για το περιβάλλον εξελίξεις. Ο αριθμός τους είναι μεταξύ 5 και 10 στην Ουγγαρία. Η παρουσία συνηγόρου δεν είναι υποχρεωτική στις περισσότερες από τις δικαστικές διαδικασίες, καθώς και για περιβαλλοντικές δικαστικές υποθέσεις, αντίστοιχα. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που η νομική εκπροσώπηση είναι υποχρεωτική είναι οι εξής:

 • διαδικασίες προσφυγής ενώπιον περιφερειακών δικαστηρίων
 • διαδικασιών προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου
 • κάθε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η χρηματική αξία της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, οι υποθέσεις αποζημίωσης για περιπτώσεις κακής διοίκησης, των μέσων ενημέρωσης και του τύπου, θήκες για προσωπική ακεραιότητα προστασία και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις

Υπάρχει ένας αριθμός δικηγόρων που ειδικεύονται σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, ωστόσο, σε διαφορετικό βαθμό. Μόνο λίγες μεγάλες δικηγορικές εταιρίες προβάλλουν ότι το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει περιβαλλοντικού δικαίου και κατά κανόνα οι σημαντικότεροι από αυτούς στη χώρα. Ορισμένοι δικηγόροι εργάζονται για τους εταιρικούς πελάτες των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου σε τακτική βάση, ωστόσο, τα ονόματά τους δεν είναι γνωστή. Μερικά θέματα αγωγής στα μάτια της κοινής γνώμης που είναι εμπειρογνώμονες του δικαίου του περιβάλλοντος (π.χ. περιβαλλοντικές υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως εκείνο της κατοικίας του εναγομένου είναι η εταιρεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον Οκτώβριο του 2010 διαρροή ερυθράς ιλύος), αλλά αυτό φαίνεται να είναι μάλλον εφάπαξ δράση δεν βρίσκει έρεισμα στις γενικές χαρτοφυλάκιο των εν λόγω δικηγόρων. Τέλος, υπάρχουν μερικές ΜΚΟ που ειδικεύονται στο περιβαλλοντικό δίκαιο, είτε με την απασχόληση δικηγόρων για τις δικές τους περιβαλλοντικές υποθέσεις (3 έως 4) ή με το προσωπικό που παρέχει νομική συνδρομή σε περιβαλλοντικές υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος (1 έως 2).

Υπάρχουν διάφορες βάσεις δεδομένων που συμβάλλουν στην αναζήτηση δικηγόρων με ειδίκευση σε περιβαλλοντικές υποθέσεις. Σε περίπτωση επιχειρηματικά θέματα, π.χ. αίτηση αδείας, ένσταση κατά της επιβολής περιβαλλοντικών ποινών, κλπ. υπάρχουν αρκετές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν την αναζήτηση στο διαδίκτυο την εξειδίκευση των διαθέσιμων δικηγόρων που έχουν λάβει άδεια σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εργασίες αυτές μπορούν να συμπληρώνονται από θεματικές σελίδες αναζήτησης της ασφάλειας στους οποίους περιλαμβάνονται εξέχοντες δικηγόροι περιβαλλοντικού δικαίου. Σε περίπτωση δημόσιου ενδιαφέροντος θεμάτων, περιβαλλοντικών δικηγόρων δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο, είτε άμεσα είτε μέσω επικοινωνίας με περιβαλλοντικές ΜΚΟ. Η τελευταία είναι σαφώς ενήμερη για τη διαθεσιμότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφεία περιβαλλοντικού δικαίου δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, σε περίπτωση αναζήτησης για την παροχή νομικής συνδρομής, η Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης διαθέτει ιστότοπο όπου η βάση δεδομένων των δικηγόρων της νομικής συνδρομής και νομικής βοήθειας ΜΚΟ μπορούν να αναζητηθούν, εντούτοις, αυτό δεν βοηθούνται από μια λειτουργία αναζήτησης για την εξειδίκευση.

IX. Αποδεικτικά στοιχεία

Περιβαλλοντικές υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλης νομοθεσίας από τακτική αστική ή υποθέσεις διοικητικού δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες, αυτοί πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία που ενδιαφέρονται να αποδείξει κάτι. Είναι συχνότερα τον ενάγοντα. Στην Ουγγαρία υπάρχει σύστημα δωρεάν απόδειξη, ήτοι απόδειξη δεν έχει προκαθορισμένη βαρύτητα και κάθε αποδεικτικό μέσο (μαρτυρία, πραγματογνωμοσύνη, επίσκεψη τοποθεσίας, έγγραφα, αντικείμενα) μπορεί να αποδείξει την άποψη στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, σε περιβαλλοντικές υποθέσεις ο πιο πειστικός είναι πραγματογνωμοσύνης.

Σύμφωνα με τον κανόνα της ελεύθερης απόδειξης, καμία απόδειξη δεν έχει προκαθορισμένη τιμή, δηλαδή κάθε επιχείρημα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε αποδεικτικό μέσο κατά περίπτωση. Ο δικαστής δεν δεσμεύεται από κάθε αποδεικτικό μέσο, αλλά πρέπει να αποδεχτεί την πραγματικότητα των διαπιστώσεων που περιέχονται στις αποκαλούμενες δημόσια έγγραφα (közokirat) που εκδόθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δικαστήριο είναι ελεύθερη σε συνδυασμό με άλλα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που η διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης είναι ελλιπείς, ασαφείς ή αντιφατικές με την ίδια ή με άλλη πραγματογνωμοσύνη, η γνωμοδότηση θα πρέπει να διευκρινιστεί από πραγματογνώμονα, αλλά το δικαστήριο μπορεί επίσης να διορίσει νέο εμπειρογνώμονα. Μέρη μιας δικαστικής διαδικασίας είναι ελεύθερα να προσκομίσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, δεσμεύονται από ορισμένους βασικούς κανόνες:

 • τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να εισαχθεί εγκαίρως, δηλαδή, δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της διαδικασίας κατά παράλογο τρόπο
 • Το Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να απορρίψει αποδεικτικά στοιχεία εάν προσφέρθηκε ως αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή κατά τους κανόνες της καλής θέλησης διαφορών
 • Επί των δικαστικών εξόδων των αποδεικτικών στοιχείων πρέπει να βαρύνουν εκείνους που κινούν απόδειξη, ωστόσο, αργότερα η τελική επίπτωση των δαπανών μπορεί να αλλάξει με την αρχή «ο ηττημένος πληρώνει»

Το δικαστήριο συνήθως δεν κινήσει αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένου ότι ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι να επιλύσει διαφορά και να μην αποκαλύψει τα απολύτως αληθείς. Ωστόσο, το Δικαστήριο οφείλει να ενημερώσει με στοχοθετημένη εξέταση των διαδίκων ποιο μέρος από την επιχειρηματολογία τους δεν διαθέτει ακόμη επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, το Δικαστήριο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία σε διοικητικές δικαστικές υποθέσεις, όπως όταν παρατηρεί ότι η διοικητική πράξη είναι άκυρη, προκειμένου να θεμελιώσει το συμπέρασμα αυτό.

Ο εμπειρογνώμονας πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία της διεξαγωγής αποδείξεων, εφόσον υπάρχει ανάγκη ειδικών γνώσεων για οποιοδήποτε θέμα το οποίο κρίνουν χρήσιμο ότι ο δικαστής δεν είναι κάτοχος (στην πράξη, κάθε μη έκδοσης). Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο να αναθέσει σε δικαστικό πραγματογνώμονα ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο Υπουργείο Διοίκησης και Δικαιοσύνης στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων, την παροχή μιας γνωμάτευσης εμπειρογνώμονα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εμπειρογνώμονας, κάθε άτομο που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις μπορούν να αποστέλλονται από το Δικαστήριο. Τα μέρη μπορούν να υποβάλουν ιδιωτικοί εμπειρογνώμονες και αναθέτει επίσης γνώμες εμπειρογνωμόνων στο Δικαστήριο, ωστόσο, το βάρος της αποδείξεως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Δικαστηρίου είναι κάπως ασθενέστερη από ό, τι τα επίσημα εξουσιοδοτημένες δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Πρόσφατη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όμως, αναγνωρίζεται ότι τα εν λόγω ιδιωτικά απόψεις των πραγματογνωμόνων δεν είναι απλώς έκφραση των απόψεων των διαδίκων της κύριας δίκης, αλλά μέρος της ομάδας των στοιχείων.

Γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων (ιδιωτικό και επίσημα εξουσιοδοτημένες εξίσου) δεν είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο κατά τρόπο που το Δικαστήριο μπορεί να παρεκκλίνει από αυτές. Ωστόσο, η δύναμη πειθούς και αιτιολογημένη φύση τους και τυχόν απόκλισης από τα πορίσματα πρέπει να είναι αιτιολογημένη από το Δικαστήριο, είτε με αναφορά σε αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά, ή σε άλλες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης. Σε διαφορετική περίπτωση, το Δικαστήριο θέτει εν αμφιβόλω την ακύρωση της αποφάσεως από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν προέβη σε ορθή διαδικασία που αποδεικνύει.

Χ. Τα ασφαλιστικά μέτρα

Σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή κατά διοικητικής αποφάσεως, η προσφυγή δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα και τα δικαιώματα που παρέχει η οδηγία δεν μπορούν να ασκηθούν. Το πρωτοβάθμιο όργανο λήψης αποφάσεων, ωστόσο, μπορεί να κηρύξει αμέσως την απόφαση εκτελεστή εάν είναι αναγκαία για την αποτροπή ή την αποκατάσταση ενός εξαιρετικά επιζήμια κατάσταση που απειλεί τη ζωή ή, εάν η εθνική ασφάλεια, την εθνική άμυνα και τη δημόσια τάξη, ή απαιτεί περαιτέρω νομοθεσία επιτρέπει, μεταξύ άλλων, για το περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης, την προστασία της δημόσιας υγείας, ιστορικό μνημείο ή την προστασία του εδάφους κλπ. λόγο. Υποβολή μήνυσης κατά της διοικητικής απόφασης δεν έχει αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα, ωστόσο, στην πρόταση κατά τη διάρκεια ή μετά τη δικαστική υπόθεση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Δικαστήριο την αναστολή της εκτελεστότητας της επίμαχης διοικητικής απόφασης. Αφού λάβει την αίτηση, το Δικαστήριο οφείλει να εκδώσει απόφαση επί της αναστολής εντός 8 ημερών. Κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι: η αρχική κατάσταση μπορεί να αποκατασταθεί η παράλειψη της αναστολής, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία από την αναστολή.

Αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να υποβληθεί πριν από την κύρια αίτηση (kereset) αλλά μόνο μαζί με την Επιτροπή ή στη συνέχεια. Διαταγή μπορεί να χορηγηθεί εφόσον χρειάζεται για να αποτρέψει τη βλάβη που απειλεί άμεσα, τη διατήρηση της κατάστασης που οδήγησε στη νομική διαφορά, η προστασία των δικαιωμάτων του ενάγοντος, και της ζημίας που προκαλείται από το μέτρο δεν υπερβαίνουν τα πλεονεκτήματα που επιτεύχθηκε από τη δικαστική απόφαση. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τη διαταγή από την υποχρέωση αποζημίωσης. Το Δικαστήριο πρέπει να αποφασίσει σε μια ταχεία διαδικασία για την αγωγή παραλείψεως. Η απόφαση του Δικαστηρίου για την επιβολή προσωρινών μέτρων μπορεί να προσβληθεί.

XI. Επί των δικαστικών εξόδων

Προκειμένου να κινηθεί δικαστική διαδικασία, ο αιτών πρέπει να πληρώνει το Δικαστήριο φόρος ή τέλος (illeték). Αργότερα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των εξόδων πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο (με σύμβαση προπληρωμής) από εκείνους που ξεκινούν τα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ένας μάρτυρας πρέπει να ταξιδεύει σε ακρόαση, τους υπαλλήλους που κίνησαν την ακρόαση πρέπει να επιβαρυνθούν με το κόστος και να την καταβάλει στον μάρτυρα. Και αυτά την άσκηση προσφυγής πρέπει να καταβάλει τον φόρο (δευτεροβάθμιο δικαστήριο fellebbezési illeték). Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι υπεύθυνο για την καταβολή δική του αμοιβή του δικηγόρου. Τέλος, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου ο ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα που καταβλήθηκαν από τον νικήσαντα διάδικο.

Τακτικό Δικαστήριο φόρο κατά διοικητικής απόφασης ανέρχεται σε 100 EUR. Στο ιδιωτικό δίκαιο, το Δικαστήριο, τα λεγόμενα φόρου εξαρτάται από την οικονομική αξία της υπόθεσης, π.χ. το ποσό αποζημίωσης που ζητείται από τον καθού. Το δικαστήριο ο φόρος είναι 6 % της τιμής αυτής αλλά ελάχιστο 50 και μέγιστο 5000. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής σε διοικητικές δικαστικές υποθέσεις, δεν υπάρχει δικαστήριο οφειλόμενου φόρου στις περιπτώσεις αυτές. Στο ιδιωτικό δίκαιο υποθέσεις, έφεση, αντιστοιχεί στο 8 % της αξίας της αξίας της υπόθεσης αλλά ελάχιστο 50 και μέγιστο 8350. Αν μια αίτηση για έκτακτα ένδικα μέσα, το Δικαστήριο φόρου ανέρχεται στο 10 % της αξίας της υπόθεσης αλλά ελάχιστο 165 και μέγιστο 11670.

Σε περιβαλλοντικές υποθέσεις, άλλες κατηγορίες δαπανών μπορεί να διαφέρει μεταξύ των άκρων σύμφωνα με την ακόλουθη, που υπολογίζεται σε συνάρτηση με την τακτική πρακτική:

 • ταξιδιωτικές δαπάνες των μαρτύρων: 10 έως 50
 • τέλος/αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος των μαρτύρων: 50 έως 100
 • το κόστος κατοχής επιτόπιος έλεγχος από το Δικαστήριο: Ά.Α.
 • Γνωμοδότηση: αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας σε περίπτωση αποζημίωσης: 200 έως 1000· Έκθεση για την υγεία σε περίπτωση προστασίας της προσωπικότητας: 200 έως 800· επιτόπια παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και των εκπομπών θορύβου σε περίπτωση που σχετίζεται με το περιβάλλον: 1000 έως 4000· επιτόπια παρακολούθηση της διατήρησης της φύσης, 4000 έως 8000· ανάγνωση εκτεταμένη υλικών, π.χ. δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (környezeti hatástanulmány): 1000 έως 2000
 • Η αμοιβή του δικηγόρου υπόκεινται σε συμφωνία μεταξύ του διαδίκου και του δικηγόρου με τη χρήση τιμών αναφοράς, αλλά μπορεί να κυμαίνεται από 40 EUR για μια ώρα εργασίας σε 200, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμόζεται η μέθοδος αμοιβής ανάλογα με την επιδικασθείσα αποζημίωση κατά 15 έως 40 % από το ποσό που έχουν αποκτηθεί είναι αποδεκτή

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων παρέχεται δωρεάν, αλλά το δικαστήριο μπορεί να εξαρτήσει την παράδοση των ασφαλιστικών μέτρων εξαρτάται από την καταβολή εγγύησης ή η υποχρέωση αποζημίωσης. Το ποσό αυτό — ιδίως σε περιβαλλοντικές υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας» περιπτώσεις ΕΠΕ — μπορούν να ανέρχονται σε 4 000 EUR ανά ημέρα.

Η ανάληψη των εξόδων της εκδίκασης διαφορών πρέπει να ορίζεται στην απόφαση. Ο ηττημένος διάδικος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα του νικητή διαδίκου, με ορισμένες εξαιρέσεις όπως:

 • Σε περίπτωση που ο καθού δεν έχει προκαλέσει τη διαδικασία και δέχεται, κατά την πρώτη επ’ ακροατηρίου συζήτηση τα καθήκοντά του τα έξοδα βαρύνουν τον αιτούντα
 • Μέρη που ενεργούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανεπιτυχώς, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή δεν υπάρχει προθεσμίες, ή να προκαλέσει περιττές δαπάνες, κατά τ’ άλλα, να φέρει τα έξοδα αυτά
 • Σε περίπτωση που κάποιος υποβάλει μήνυση παρά την συμφωνία στην οποία κατέληξε η διαδικασία διαμεσολάβησης, μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει, ανεξάρτητα από την επιτυχία σε μια υπόθεση στο Δικαστήριο
 • σε περίπτωση μερικής νίκης, το Δικαστήριο ορίζει την ανάληψη του κόστους ανάλογα με την αναλογία κέρδους/απώλειας από συμβαλλόμενο μέρος
 • Σε περίπτωση που το τελευταίο ποσοστό είναι περίπου ακόμη, το Δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα
 • Σε περίπτωση που υπάρχει amicus curiae στην υπόθεση και τα πλευρά υπερισχύει, το κόστος αυτό βαρύνει τον ηττηθέντα διάδικο, αλλά σε περίπτωση που χάσει την πλευρά, μόνο τα έξοδα που πρέπει να επωμισθεί ο amicus curies που προέκυψαν λόγω της συμμετοχής της στη διαδικασία

ΧΙΙ. Μηχανισμοί οικονομικής συνδρομής

Υπάρχουν δύο κύρια είδη απαλλαγών από τέλη και δικαιώματα: εκείνα που δεν απαιτούν τη λήψη απόφασης από το Δικαστήριο και εκείνων που τις κοινοποιούν. Στο πλαίσιο των εν λόγω ότι δεν χρειάζεται δικαστική απόφαση ορισμένα allowanced εξαρτώνται από το είδος υπόθεσης και ορισμένες είναι σχετικά με το είδος των αιτούντων.

Όσον αφορά τις δωρεάν δικαιώματα εκπομπής που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία του τύπου υπόθεσης, υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που μπορούν να αρχίσουν χωρίς καταβολή φόρου, αλλά μόνο ένας τύπος δικαστηρίου έχει σημασία για το περιβάλλον: περιπτώσεις για την επιβολή των διατάξεων για την ελευθερία της πληροφορίας. Άλλα είδη υποθέσεων δεν απαιτείται η προηγούμενη καταβολή του φόρου, μόνον το Δικαστήριο στην υπόθεση σύμφωνα με την οποία ο ηττηθείς διάδικος θα πρέπει να καταβάλει φόρο στη συνέχεια το Δικαστήριο. Τέτοιου είδους υποθέσεις με πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον,

 • υποθέσεις αποζημίωσης εφόσον το πρόσωπο που υπέστη ζημία είχε τη ζωή, την ακεραιότητα και την υγεία απειλείται
 • τα δικαιώματα προσωπικότητας περιπτώσεις προστασίας
 • υποθέσεις αποζημίωσης έναντι των δημόσιων αρχών
 • διοικητικές δικαστικές διαδικασίες κατά διοικητικών αποφάσεων

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει προηγούμενη αλλά μόνον μετά την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας (költségfeljegyzési jog). Αυτά τα προβλήματα περιβαλλοντικής σημασίας είναι οι υποθέσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται από ορυχεία. Διοικητικές και δικαστικές υποθέσεις με έξοδα της διεξαγωγής αποδείξεων που κίνησε ο εναγόμενος διοικητικό όργανο καλύπτονται από την αποζημίωση αυτή.

Ορισμένα είδη αιτούντες απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικών τελών, μεταξύ άλλων το ουγγρικό κράτος, οι δήμοι, οι ΜΚΟ (ενώσεις και ιδρύματα εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος εισοδήματος από οικονομική δραστηριότητα), μη κερδοσκοπικές εταιρείες και την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα.

Το Δικαστήριο με την απόφασή του να χορηγήσει επιδόματα τέσσερα είδη δαπανών:

 • Άδεια για μεταγενέστερη καταβολή του φόρου σε περίπτωση που χάνει την υπόθεση δικαστήριο (illetékfeljegyzési jog): Αυτό ισχύει εάν η προηγούμενη καταβολή του φόρου θα συνεπαγόταν δυσανάλογη επιβάρυνση λαμβανομένων υπόψη των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων του/της, ιδίως αν το δικαστήριο την υποχρέωση καταβολής φόρου υπερβαίνει το 25 % του ετήσιου κατά κεφαλήν εισοδήματος πριν από τη φορολόγηση εσόδων
 • άδεια μετά την καταβολή των εξόδων της διαδικασίας (költségfeljegyzési jog)
 • Πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των εξόδων της διαδικασίας, τα έξοδα του αντιδίκου σε περίπτωση που χάσει (teljes költségmentesség)
 • μερική παραίτηση από την καταβολή ορισμένων δαπανών της διαδικασίας, τα έξοδα του αντιδίκου σε περίπτωση που χάσει (részleges költségmentesség)

Οι 3 τελευταίες είδη παροχών έχουν καθοριστεί λεπτομερώς τους όρους, λαμβανομένων υπόψη των περιουσιακών στοιχείων καθώς και η εισοδηματική κατάσταση αυτού του που υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η νομική συνδρομή είναι διαθέσιμη σε περιβαλλοντικά θέματα, ωστόσο, δεν υπάρχει ειδική νομική βοήθεια για τέτοιες περιπτώσεις. Φυσικά πρόσωπα και ΜΚΟ μπορούν να επωφεληθούν από τη νομική συνδρομή, η οποία έχει δύο τύπους: Νομική συνδρομή εκτός και εντός της δικαστικής διαδικασίας. Αστικές και ποινικές διαδικασίες καθώς και σε νομικές συμβουλές και βοήθεια στην προετοιμασία των εγγράφων, είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, εκτός από τη νομική συνδρομή κατά την ίδρυση της ΜΚΟ.

Εκτός δικαστικής διαδικασίας, ένας δικαιούχος μπορεί να λάβει νομικές συμβουλές, συνδρομή στην προετοιμασία των εγγράφων και την πρόσβαση σε φακέλους υποθέσεων. Ένας δικαιούχος στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας μπορεί να έχει πληρεξούσιο για την υπόθεση. Προϋποθέσεις για την απολαβή νομικής βοήθειας είναι ότι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό της ελάχιστης σύνταξης γήρατος (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege = nyugdíjminimum) και δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία. ΜΚΟ που χαρακτηρίζονται ως δημοσίου συμφέροντος (közhasznú) μπορούν να επωφεληθούν από τη νομική συνδρομή σε δικαστικές διαδικασίες που ξεκίνησαν για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, κατόπιν ρητής απαίτησης του νόμου (περιπτώσεις κατά των ρυπαινόντων ξεκίνησε με τον νόμο για την προστασία του περιβάλλοντος, οι εν λόγω διαδικασίες).

Η νομική συνδρομή καλύπτει κυρίως τα έξοδα νομικής συνδρομής σε περίπτωση ή το κόστος ενός νομικού συμβούλου, εάν απαιτείται νομική συνδρομή, αλλά καμία δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, αν και η νομική εκπροσώπηση στο δικαστήριο καλύπτεται πλήρως από το ευεργέτημα πενίας, στην παροχή νομικών συμβουλών, εκτός δικαστικής διαδικασίας του αριθμού ωρών εργασίας του νομικού εμπειρογνώμονα να δαπανηθεί για το ζήτημα περιορίζεται από την απόφαση της αρμόδιας αρχής νομικής συνδρομής.

Τους παρόχους νομικής συνδρομής πρέπει να εγγράφονται στην υπηρεσία νομικής συνδρομής της κυβέρνησης, και να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον κυβερνητικό οργανισμό σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Τα ακόλουθα μπορεί να υποβάλει αίτηση ώστε να καταχωρισθεί ως φορέων παροχής νομικής συνδρομής:

 • Δικηγόροι
 • Υπηρεσίες συμβούλου
 • Οι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται μόνιμα στην Ουγγαρία
 • ΜΚΟ που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (ή βασική προστασία)
 • εθνοτικών μειονοτικών αυτοδιοικητικών οργάνων
 • πανεπιστήμια που παρέχουν νομική εκπαίδευση

Τον οργανισμό (π.χ. ΜΚΟ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε περίπτωση έχει χώρου γραφείων κατάλληλων για την ικανοποίηση των πελατών και έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με δικηγόρο ορισμένου χρόνου που επιτρέπει στον δικηγόρο για την παροχή νομικών υπηρεσιών εξ ονόματος και κατόπιν οδηγιών της νομικής τους οργάνωση. Είναι εξαιρετικώς σπάνιο οι περιβαλλοντικές υποθέσεις περιλαμβάνουν τη νομική συνδρομή. Πρώτον, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μόνο οι περιβαλλοντικές υποθέσεις στο δικαστικό στάδιο μπορεί να οδηγήσουν σε νομική συνδρομή, και πολλές περιβαλλοντικές υποθέσεις εκδικάζονται στο διοικητικό επίπεδο, που δεν συνεπάγονται τη δικαστική διαδικασία. Δεύτερον, δεν υπάρχουν πολλές δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες νομικής συνδρομής ή νομικής αρωγής οργανισμούς (ΜΚΟ, πανεπιστήμια κλπ.) που ειδικεύονται στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Τρίτον, η δυνατότητα αυτή δεν είναι ευρέως γνωστές, ούτε για τον τομέα της κοινωνίας των πολιτών.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αίτησης για δωρεάν νομική συνδρομή η οποία να παρέχεται από εταιρείες νομικών, καθώς ολοένα και περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, στην Ουγγαρία, ως επί το πλείστον, με πρωτοβουλία του pilnet (παλαιότερα γνωστό ως Πύλη). Ωστόσο, αυτές οι δικηγορικές εταιρείες δεν προσφέρουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για το περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν κέντρα παροχής νομικών συμβουλών του περιβάλλοντος στην Ουγγαρία, μόνο ένα κέντρο παροχής νομικών συμβουλών σχετικά με την ελευθερία της πληροφορίας λειτουργία και τον συντονισμό του δικτύου Open Society Justice Initiative. Στο δίκτυο αυτό, υπάρχουν μερικές ΜΚΟ που προσφέρουν κλινικές νομικής εκπαίδευσης για περιβαλλοντικούς ή συναφή ζητήματα σχετικά με την ελευθερία της πληροφορίας, όπως emla Energia (περιβαλλοντικών) και Klub (συνδεόμενων με την ενέργεια του περιβάλλοντος). Επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμη για το κοινό, αλλά εξυπηρετούν μόνον οι φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ELTE, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Υπάρχουν μερικές οργανώσεις περιβαλλοντικού δικαίου δημοσίου συμφέροντος στην Ουγγαρία, κυρίως emla, ενώ και οι δικηγόροι περιβαλλοντικού δικαίου δημοσίου συμφέροντος την εργασία για ΜΚΟ όπως LMCS ή Νυμφαία. Αυτές οι οργανώσεις και τα άτομα που είναι διαθέσιμα για το κοινό και θα εφαρμόζουν τους οικείους κανόνες για την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε θέματα περιβάλλοντος χαμηλού κόστους. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο διαδίκτυο καθώς και πρόσβαση σε ΜΚΟ προστασίας του περιβάλλοντος.

Xiii.timeliness

Διοικητικά όργανα υποχρεούνται από τον νόμο περί διοικητικών διαδικασιών να εκδώσουν απόφαση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περιπτώσεις όπου η απόφαση για την πρόληψη που απειλεί τη ζωή ή εξαιρετικά επιζήμια κατάσταση, η απόφαση πρέπει να τίθεται στο πλαίσιο ταχείας διαδικασίας. Ο προϊστάμενος της διοικητικής αρχής, μπορεί να παρατείνει τη διαδικασία πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου 30 ημερών με παράταση 30 ημερών. Εάν η αρχή δεν τηρούν τις προθεσμίες, πρέπει να επιστρέψει το διαδικαστικό τέλος στον αιτούντα, και σε περίπτωση που η καθυστέρηση αυτή είναι διπλάσια από τη νόμιμη προθεσμία για τη λήψη αποφάσεων, την πληρωμή στην προσφεύγουσα είναι διπλάσιο του διαδικαστικού τέλους.

Είναι υποχρεωμένο να εξετάσει υποβληθέντα έγγραφα εντός 30 εργάσιμων ημερών και να εγγράψει τα κατάλληλα μέτρα, π.χ. για τον αιτούντα να συμπληρώσει τις παρατηρήσεις. Αυτό ισχύει και για τις προτάσεις από την εκκρεμοδικία. Εντός της ίδιας 30 ημερών επίσης την ημερομηνία της πρώτης ακροάσεως πρέπει να ορισθεί, ενημερώνοντας τα μέρη τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία. Η πρώτη ακρόαση, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 4 μηνών από την άφιξη της κίνησης στο Δικαστήριο αλλά εντός 9 μηνών το αργότερο. Μετά τις ακροάσεις πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 4 μηνών από την προηγούμενη δίκη. Για δηλώσεις που πρέπει να γίνουν από τους διαδίκους, το Δικαστήριο μπορεί να ορίσει προθεσμίες που είναι συνήθως 15 ημερών. Τα δικαστήρια πρέπει να συντάξει πρακτικά της ακροαματικής διαδικασίας (jegyzőkönyv) αμέσως, ή αν η συζήτηση έγινε καταγράφονται εντός 8 ημερών από την ημέρα της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως. Τα εν λόγω πρακτικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέρη εντός 15 ημερών. Τα μέρη μπορούν από κοινού να ζητήσουν από το δικαστήριο τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης ότι αναβολής της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως. Εάν οι διάδικοι συμφωνήσουν να ανασταλεί η διαδικασία, η υπόθεση περατώνεται μετά από 6 μήνες, εκτός εάν ένα από τα μέρη αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για την επανέναρξη της διαδικασίας στο δικαστήριο (szünetelés). Ένδικα μέσα κατά πρωτοβάθμιων αποφάσεων μπορεί να ασκηθεί εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ η αίτηση για έκτακτα ένδικα μέσα (felülvizsgálati kérelem) μπορεί να ασκηθεί εντός 60 ημερών από την έκδοση της οριστικής αποφάσεως από το Ανώτατο Δικαστήριο (Kúria).

Η τυπική διάρκεια μιας δικαστικής περιβαλλοντικής υπόθεσης είναι οι ακόλουθες:

 • διοικητικές δικαστικές διαδικασίες κατά διοικητικών αποφάσεων όσον αφορά τα έργα μικρότερης κλίμακας: 1,5 έως 2 ετών
 • διοικητικές δικαστικές διαδικασίες κατά διοικητικών αποφάσεων που αφορούν έργα μεγαλύτερης κλίμακας: 2 έως 5 ετών
 • ιδιωτικού δικαίου από ζημία ή βλάβη για το περιβάλλον ή τη φύση: 2 έως 3 έτη κατά το πρώτο παράδειγμα, 1 έως 2 έτη για τη δεύτερη φάση, συνολικά 3 έως 5 έτη
 • ιδιωτικό δίκαιο περιπτώσεις για αντιστάθμιση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον: 1,5 έως 2 έτη κατά το πρώτο παράδειγμα, 1 έως 2 έτη για τη δεύτερη φάση, συνολικά 2,5 έως 4 έτη

Δεν υφίσταται νόμιμη προθεσμία για να εκδώσει την απόφασή του. Κατά συνέπεια, δεν προβλέπονται ποινές κατά δικαστηρίων την έκδοση της απόφασης σε μη έγκαιρης τρόπο. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διοίκησης του δικαστικού σκέλους, του εθνικού δικαστικού συστήματος Προεδρείο (Országos Bírósági Hivatal) καθώς και όλους τους ηγέτες των δικαστηρίων που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της τήρησης των διαδικαστικών προθεσμιών από τα δικαστήρια.

ΧΙV. Άλλα θέματα

Περιβαλλοντικές αποφάσεις προσβάλλονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, ανάλογα με τη φύση του προσώπου που εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε περίπτωση ιδιωτών, η πλειοψηφία αντιδρά μετά από αλλαγή στο περιβάλλον, δηλαδή επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης και τις επιτόπου εξελίξεις άρχισαν να σημειώνονται εμφανώς. Αντιθέτως, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ που έχουν ανεξάρτητο προσωπικό να παρακολουθεί την εξέλιξη της λήψης αποφάσεων συνήθως συμμετέχουν ήδη στη φάση της αδειοδότησης περιπτώσεις, πριν από την οριστική απόφαση σε υπόθεση. Παραδείγματα υπάρχουν αντίθετες, ωστόσο, ιδίως στις διαδικασίες ΕΠΕ και ΟΠΕΡ, όταν, λόγω της μεγαλύτερης διαφάνειας κανόνες — και ιδιώτες συμμετέχουν στη διαδικασία σε εύθετο χρόνο.

Το κοινό δεν παρέχονται είτε κατανοητές και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα στην Ουγγαρία. Συνολικά, υπάρχει περιορισμένη ενημέρωση σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα ή γενικότερα στον πληθυσμό της Ουγγαρίας. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο πολύ χαμηλό επίπεδο την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας ικανοτήτων που διαχειρίζεται η κυβέρνηση και για τη σχετικά χαμηλή προτεραιότητα που συνδέονται με τα εν λόγω θέματα στην κυβερνητική πολιτική συνεχίστηκε στο πεδίο αυτό για δεκαετίες. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για σποραδικές πληροφορίες και τη Σύμβαση του Aarhus σχετικά με κρατικούς δικτυακούς τόπους και αυτό δεν ενισχύεται με πρακτικές πληροφορίες για το κοινό να εφαρμόζουν πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Στην Ουγγαρία υπάρχουν ΕΕΔ για την επίλυση διαφορών όσον αφορά τους διαδίκους των υποθέσεων ιδιωτικού δικαίου υπό μορφή διαμεσολάβησης. Διαμεσολάβηση στην Ουγγαρία ακολουθεί την τακτική τυποποιημένο πρωτόκολλο διαμεσολάβησης που εγκρίθηκαν σε διεθνές επίπεδο. Εμπειρογνώμονες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης, κατόπιν αιτήσεως ή με τη συγκατάθεση των μερών που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση λήγει με την υπογραφή μιας συμφωνίας, και αν τα συμβαλλόμενα μέρη ή ένα από τα μέρη ζητήσει την καταγγελία ή εντός 4 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική πριν από την έναρξη της δίκης, εντούτοις, πρέπει να αναφέρεται στη δράση από δικαστική υπόθεση που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο. Από Ιουλίου 2012 υπάρχει ειδική δυνατότητα ότι η ενώπιον δικαστού διαμεσολάβηση που διαχειρίζεται ο δικαστικός υπάλληλος (bírósági titkár) κατόπιν κοινής αιτήσεως των διαδίκων. Δεν υπάρχει νομική δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ ιδιωτών και οι διοικητικές αρχές, επομένως σε περιβαλλοντικές διοικητικές υποθέσεις διαμεσολάβησης δεν εφαρμόζεται. Ωστόσο, μεταξύ ιδιωτών (συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ) η διαμεσολάβηση προβλέπεται για περιβαλλοντικά θέματα. Ωστόσο, σπανίως συμβαίνει, οφείλεται ενδεχομένως στην έλλειψη ενημέρωσης για την εν λόγω νομική δυνατότητα ή ακόμη και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών.

XV. Αλλοδαποί

Το Σύνταγμα της Ουγγαρίας (alaptörvény) τέθηκαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2012 στο κεφάλαιο ελευθερία και ευθύνη ανήκει το άρθρο XV 2 που δηλώνει ότι η Ουγγαρία διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλους χωρίς καμία διάκριση όσον αφορά, μεταξύ άλλων, γλώσσας, εθνικότητας ή άλλης κατάστασης. Στο πλαίσιο της διοικητικής δικονομίας της Ουγγαρίας (KET.), το άρθρο 2.1 ορίζει ότι τα μέρη στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και τις περιπτώσεις πρέπει να αποφασίζονται χωρίς αδικαιολόγητη διαφοροποίηση ή μεροληψίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να εντοπίσουν μια τέτοια διάταξη του κώδικα πολιτικής δικονομίας (PP), ωστόσο, τα δικαστήρια οφείλουν να αποφασίζουν κατά τρόπο αμερόληπτο. Μολονότι η διατύπωση της δικαστικής διαδικασίας είναι η ουγγρική, κανείς δεν μπορεί να υποστεί ζημία από δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, μέλη του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Οποιοσδήποτε μπορεί να εκφράζεται στη γλώσσα του κατά τις ενώπιον του Δικαστηρίου διαδικασία σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες. Εάν για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, το Δικαστήριο απαιτεί και διερμηνέας πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία. Εάν η εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται με διεθνείς συμφωνίες της προϋποθέτει τη συμμετοχή του διερμηνέα, τα έξοδα προπληρώνονται και βαρύνει το κράτος. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος του διερμηνέα ανήκουν στις δαπάνες των περιπτώσεων που πρέπει να καταβάλει ο ηττημένος με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν.

VI. Διασυνοριακές υποθέσεις

Διοικητικές υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα σε άλλη χώρα ρυθμίζονται από το διάταγμα ΕΠΕ σύμφωνα με τη Σύμβαση Espoo. Η Σύμβαση διακρίνει μεταξύ δύο ειδών διαδικασίες: Όταν μια χώρα γίνεται η πληγείσα χώρα ή όταν πρόκειται για χώρα προέλευσης (των περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Περιπτώσεις κατά τις οποίες η Ουγγαρία είναι χώρα προέλευσης έχουν σημασία για την παρούσα υπόθεση. Στις περιπτώσεις αυτές, η περιφερειακή υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος ενημερώνει τον αιτούντα και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ η τελευταία ενημερώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της πληγείσας χώρας. Η υπόλοιπη διαδικασία ακολουθεί διαδικασία καθορίζονται από τις δύο χώρες, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία στην παρούσα διαδικασία:

 • Αν η πληγείσα χώρα, τα διεθνή διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει
 • Ο αιτών οφείλει να συντάσσει στη γλώσσα της πληγείσας χώρας ή στην αγγλική, το διεθνές κεφάλαιο και τη μη τεχνική περίληψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • έναρξη διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών
 • μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις από την πληγείσα χώρα καθώς και τη μέγιστη δύναμη στην ηβική
 • την απόφαση της υπηρεσίας περιβάλλοντος, πρέπει να γνωστοποιούνται με την πληγείσα χώρα

Το ενδιαφερόμενο κοινό δεν έχει συγκεκριμένη έννοια εφαρμόζεται σε διασυνοριακές υποθέσεις, και ακόμη και ο νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος στο άρθρο 4 παράγραφος 21 αναφέρεται μόνο ότι τα εν λόγω πρόσωπα και οργανώσεις είναι οι θιγόμενες εταιρείες που ζουν και ενεργούν για την επιφάνεια κρούσης. Με βάση αυτό, καθώς και σχετικά με το νομικό καθεστώς των κανόνων της διοικητικής δικονομίας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και αλλοδαπούς δημόσιους νομιμοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • Αλλοδαποί ιδιώτες μπορούν να πλήττονται εξίσου σε κάθε είδος υπόθεσης όπως και ούγγρους ιδιώτες, δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των διαδίκων όσον αφορά τη διαμονή και την κατοικία
 • Αλλοδαπές ΜΚΟ (ΜΚΟ) που έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό μπορεί να έχει έννομο συμφέρον μόνον σε περιπτώσεις όπου διεθνείς συμφωνίες θεσπίζουν σχετικές ρυθμίσεις, και στον τομέα του περιβάλλοντος είναι η Σύμβαση Espoo· Η σύμβαση προβλέπει ότι η χώρα καταγωγής πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο κοινό στις περιοχές που πιθανόν να έχουν επηρεαστεί συμμετοχής στις διαδικασίες ισοδύναμη προς εκείνη που παρέχεται στο κοινό της χώρας καταγωγής· Με άλλα λόγια, εάν μια ΜΚΟ νομιμοποιείται ενεργητικώς στην Ουγγαρία και, εν συνεχεία, μια αλλοδαπή ΜΚΟ νομιμοποιείται επίσης εάν το πεδίο δραστηριότητάς του καλύπτει την περιοχή που επηρεάζεται από την άλλη πλευρά των συνόρων, μη Ούγγρους

Μία φορά κατά την ένδικη διαδικασία, ξένο πρόσωπο ή ΜΚΟ έχει τα ίδια δικονομικά δικαιώματα και μια τοπική ΜΚΟ ή πολίτης εγγεγραμμένος σε τοπικό επίπεδο, με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Π.χ. δωρεάν επίλυσης των διαφορών μπορεί να χορηγηθεί μόνο στους ούγγρους πολίτες, πολίτες της ΕΕ ή υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ. Αυτό, για παράδειγμα, στερεί από τους πολίτες της Σερβίας και της Ουκρανίας από αυτή την ευκαιρία και για την Κροατία έως τις Ιουλίου 2013. Για τους αλλοδαπούς αιτούντες μπορεί να υποχρεωθούν από το Δικαστήριο κατόπιν αιτήματος του εναγομένου να καταβάλει εγγύηση για την κάλυψη του ενδεχόμενου κόστους για την περίπτωση της υπόθεσης να το απολέσει.

Σε διοικητικές δικαστικές υποθέσεις (δηλαδή σε περιπτώσεις στις οποίες η διαδικαστική ή ουσιαστική νομιμότητα μιας διοικητικής απόφασης αμφισβητείται ενώπιον δικαστηρίου) έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία τα ουγγρικά δικαστήρια. Σε υποθέσεις αστικού δικαίου, εναγόμενοι είναι συνήθως προσβάλλεται ενώπιον των ουγγρικών δικαστηρίων σύμφωνα με την εδαφική κανόνες δικαιοδοσίας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22 Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σε υποθέσεις αδικοπραξίας τον αυτουργό της ζημίας μπορεί να εναχθεί όχι μόνο στη χώρα της μόνιμης κατοικίας του εάν η ζημία (συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών ζημιών) διεπράχθη ή μπορεί να διαπραχθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πράγμα το οποίο συνήθως συμβαίνει σε διασυνοριακές περιπτώσεις περιβαλλοντικών ζημιών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2016

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.