Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

 • Főoldal
 • Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu - Litouwen

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


 1. Constitutionele grondslagen
 2. Rechterlijke macht
 3. #II
 4. Gevallen toegang tot informatie
 5. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek
 6. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden
 7. Andere vormen van toegang tot justitie
 8. Procesbevoegdheid
 9. Rechtsbijstand
 10. Bewijs
 11. Dwangmaatregelen
 12. Kosten
 13. Mechanismen voor financiële bijstand
 14. Tijdigheid
 15. Andere kwesties
 16. Om een buitenlander
 17. Grensoverschrijdende zaken

I. constitutionele grondslagen

Er is geen recht op een schone, gezonde, gunstig milieu enz. rechtstreeks in de grondwet vastgelegd. Maar dit recht kan worden afgeleid uit andere bepalingen van de Grondwet. Het begrip milieubescherming wordt genoemd in verschillende artikelen van de Grondwet: „de staat en elke persoon moet beschermen tegen de schadelijke invloed van het milieu (artikel 53, lid 3);” „de staat houdt zich bezig met de bescherming van het natuurlijk milieu en de flora en fauna, afzonderlijke voorwerpen van aard en de bijzonder waardevolle gebieden, en houdt toezicht op het bescheiden gebruik van natuurlijke hulpbronnen, alsmede het herstel en de uitbreiding. De uitputting van de grond en onderdelen van de aarde, water- en luchtvervuiling, de productie van radioactieve straling, alsook de verarming van flora en fauna, wordt bij de wet verboden” (artikel 54). De grondwet waarborgt toegang tot de rechter: „Eenieder wiens grondwettelijke rechten of vrijheden zijn geschonden, het recht hebben om beroep in te stellen bij de rechter” (artikel 30, lid 1). Burgers kunnen het initiatief nemen tot administratieve of gerechtelijke procedures wegens overtredingen van de milieuwetgeving. Maar zij kunnen zich rechtstreeks beroepen op het grondwettelijke recht op milieu. De internationale verdragen geratificeerd door het Parlement (Seimas) zijn een bestanddeel van de rechtsorde (art. 138 (3)). In het geval van conflicten, internationale overeenkomsten voorrang hebben boven het nationale recht (art. 11 (2) van de Wet internationale verdragen). Partijen kunnen zich rechtstreeks beroepen op het internationaal recht. Het Verdrag van Aarhus is doeltreffende zonder aanvullende nationale wetgeving. Administratieve instanties en rechtbanken hebben ter uitvoering van dit Verdrag.

II. Rechterlijke macht

Litouwen heeft een tweeledig rechtsstelsel met gewone rechters en bestuursrechters algemene bevoegdheid van de bijzondere bevoegdheid. De gerechten met algemene bevoegdheid, die zich bezighouden met burgerlijke en strafzaken worden het Hooggerechtshof van Litouwen (1), het Hof van beroep van Litouwen (1), en, op het niveau van het Gerecht van eerste aanleg, de regionale rechtbanken en de districtsrechtbanken (5) (54). De districtsrechtbanken zijn ook bevoegd voor bepaalde gevallen van administratieve overtredingen van binnen hun rechtsgebied bij wet. De regionale rechtbanken, het Hof van beroep en het Hooggerechtshof van Litouwen heeft een Civil Division en strafrechtelijke aangelegenheden. Het Hooggerechtshof van Litouwen is de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen vonnissen, beschikkingen, uitspraken en bevelen van de rechterlijke instanties met algemene bevoegdheid. Het ontwikkelt een uniforme rechterlijke praktijk in de uitlegging en toepassing van wetten en andere wetgeving. Het administratief hooggerechtshof van Litouwen (1) en de regionale administratieve rechtbanken (5) zijn rechtbanken met een bijzondere bevoegdheid hoorzitting geschillen tussen burgers en bestuursorganen van administratieve rechtsbetrekkingen. Het Administratief Hooggerechtshof is een eerste en laatste aanleg bevoegd voor Administratieve zaken die naar haar rechtsgebied van EU-recht. Het Hof is als hof van beroep voor procedures inzake besluiten, uitspraken en bevelen van regionale administratieve rechtbanken, alsmede in zaken betreffende administratieve misdrijven waartoe de arrondissementsrechtbanken. Het administratief hooggerechtshof is ook een rechter bij het horen, de wet anders bepaalt, verzoekschriften over de heropening van afgesloten administratieve zaken, met inbegrip van administratieve overtredingen. Het administratieve hooggerechtshof ontwikkelt een uniforme administratieve rechterlijke praktijk in de uitlegging en toepassing van wetten en andere wetgeving. Het ontbreken van gespecialiseerde gerechten bevoegd om kennis te nemen van specifieke soorten administratieve geschillen. Sommige specialisatie bestaat alleen op het niveau van het vooronderzoek (bijvoorbeeld de commissie voor fiscale geschillen). Het speciaal vooronderzoek bestuurlijke geschillen zijn de gemeentelijke commissies (Savivaldybių visuomeninės administracinių ginčų komisijos) en de hoogste administratieve geschillen Vyriausioji administracinių ginčų komisija (commissie). Verzoeken tot administratieve geschillencommissies of aan de Commissie voor fiscale geschillen vóór het aanhangig maken van een zaak bij een administratieve rechtbank is niet verplicht, behalve voor de aspecten van wetgeving. Er zijn geen bijzondere rechtbanken, tribunalen of milieucommissies in Litouwen. Administratieve geschillencommissies en de bestuursrechter volledige herziening van alle administratieve handelingen, waaronder handelingen in milieuaangelegenheden. Rechtbanken met algemene bevoegdheid zijn die zich bezighouden met gevallen van milieuschade. Sommige staatsinstellingen onder het gezag van het ministerie van Milieu kan fungeren als een vooronderzoek instelling inzake milieuaangelegenheden in gevallen waarin dat volgens de EU-wetgeving (bv. de staatsinspectiedienst voor ruimtelijke ordening en bouw, en de overheidsdienst voor beschermde gebieden). Kunnen alleen administratieve rechtbanken zijn bevoegd voor administratieve geschillen inzake milieuaangelegenheden. Er is geen mogelijkheid om bij een andere rechter in te stellen. Er wordt alleen kunnen richten tot een administratief geding Commissie alvorens de zaak aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank. Er is geen algemene regel, dat administratieve handelingen moeten worden aangevochten bij een hogere administratieve instantie of een onafhankelijk orgaan voor geschillenbeslechting voordat de aanvraag aan de rechter. De interne controle van administratieve handelingen of nalatigheid is alleen verplicht bij bepaalde vormen van bestuursrechtelijke geschillen (bv. in geschillen, sociale zekerheid of fiscale geschillen). Verzoeken tot administratieve geschillencommissies of aan de Commissie voor fiscale geschillen vóór het aanhangig maken van een zaak bij een administratieve rechtbank kunnen op vrijwillige basis worden geselecteerd. Alleen in de aangelegenheden die door deze specifieke wetten vooronderzoek verplicht is. Elke belangstellende kan zich tot een rechtbank voor de bescherming van zijn/haar geschonden of bestreden recht of belang beschermd krachtens wet (artikel 5 van de wet bestuursprocesrecht (LAP). Elke verzoeker die opkomt tegen een administratief besluit moet aantonen een eigen belang bij de nietigverklaring van deze handeling. Alleen een aanvraag bij een administratieve rechtbank een persoon ter bescherming van zijn eigen recht of belang heeft geschonden of betwiste ontvankelijkheid van artikel 5 (LAP). Het is mogelijk om een klacht te beschermen tegen de staat of een ander openbaar belang vastgesteld voor het openbaar ministerie, diensten van de administratie inzake havenstaatcontrole, andere overheidsinstellingen, organisaties, instanties of natuurlijke personen, maar alleen in de bij wet vastgestelde gevallen (artikel 56b ronde). Een klacht/verzoekschrift kan worden ingediend bij de administratieve rechtbank, binnen een maand, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de handeling, de dag van levering van het individuele besluit aan de betrokkene, de kennisgeving aan de betrokkene van de handeling (of verzuim), binnen twee maanden na de dag van het verstrijken van de termijn die in een wet, of van elke andere handeling voor de naleving van de vraag. Indien de openbare of administratieve entiteit leidt tot vertraging bij de behandeling van een bepaald probleem op te lossen en het niet binnen de termijn een klacht over het verzuim (in deze vertraging) kan worden ingesteld binnen twee maanden, te rekenen vanaf de dag van het verstrijken van de termijn die in een wet of van elke andere handeling voor het vinden van een oplossing. Geen termijnen vastgesteld voor het indienen van verzoekschriften voor de toetsing van de wettigheid van de administratieve besluiten van de administratieve rechter. De beslissing genomen door een administratieve commissie of een andere instelling voor buitengerechtelijke behandeling van geschillen, vooraf vastgesteld na onderzoek van een administratief geschil in overeenstemming met de buitengerechtelijke procedure kan worden ingesteld bij een administratieve rechter binnen 20 dagen na de ontvangst van de beschikking (artikel 33 ronde).
Indien men ervan uitgaat, dat de termijn voor indiening van een klacht niet is voldaan, voor een goede reden hebben om op verzoek van de eiser, de administratieve rechter kan het herstel van de status quo ante. Het verzoekschrift voor het herstel van de status quo ante vermeldt de redenen van de niet-inachtneming van die termijn en de bewijsstukken ter bevestiging van de redenen van de niet-inachtneming van de termijn. Er zijn geen bijzondere onderzoeksprocedures bij de bestuursrechter. Alleen de naleving van de klacht aan de formele vereisten en de termijnen voor het indienen van een klacht worden onderzocht teneinde te bepalen of een klacht aanvaardbaar is. Artikel 23 van het LAP stelt minimumnormen van de klacht aan administratieve rechtbanken. Behoudens in gevallen waarin de wet voorziet, klachten of verzoekschriften worden ontvangen en behandeld door de administratieve rechter pas na de betaling van het zegelrecht. De bijstand van een advocaat niet verplicht is bij de bestuurlijke rechtbanken. De partijen in de procedure voor de rechtbank kunnen verdedigen hun belangen zelf of via hun vertegenwoordigers. De administratieve rechtbank kan nietigverklaring van de bestreden bestuurshandeling (soms voor een deel daarvan). Ook kan de rechter een adequate dienst van de administratie ertoe een einde te maken aan de gepleegde overtreding of andere beschikkingen van het Gerecht (artikel 88 ronde). De administratieve rechtbank geen wijziging van de administratieve handeling, maar kan de instelling ertoe uit te werken (Pass) een nieuw administratief besluit. De beslissing van het Gerecht kan deze nieuwe administratieve handeling. Er zijn geen bijzondere bepalingen in de wet op de administratieve procedure gevallen bij milieuaangelegenheden. Er is een mogelijkheid van Verzoekschrift tot bescherming van de staat of van andere openbare belangen, met inbegrip van milieuaangelegenheden. Het recht om een zaak aan een rechter in milieuaangelegenheden is neergelegd in het Verdrag van Aarhus. Er gelden geen beperkingen voor natuurlijke of rechtspersonen een zaak aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank. Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen ter bescherming van de staat of een ander openbaar belang vastgesteld voor het openbaar ministerie, diensten van de administratie inzake havenstaatcontrole, andere overheidsinstellingen, organisaties, instanties of natuurlijke personen, maar alleen in de bij wet vastgestelde gevallen (artikel 56b ronde). En dat is ook mogelijk op het gebied van milieukwesties. Administratieve rechtbanken kunnen ook besluiten zaken betreffende geschillen tussen overheidsdiensten, die niet ondergeschikt zijn aan elkaar, betreffende de bevoegdheid of schendingen van de wetgeving, behalve voor civiele rechtszaken toegewezen aan de rechterlijke instanties met algemene bevoegdheid. Overheidsinstanties hebben niet de bevoegdheid om hun eigen administratieve handelingen bij de bestuursrechter. Indien de onrechtmatigheid van een administratieve handeling in strijd is met het openbaar belang, alleen de aanklager of andere personen, in de bij wet vastgestelde gevallen, kan deze zaak voor een rechtbank te brengen. In de regel rechters hebben niet het recht een zaak in te leiden. Maar indien een rechter heeft informatie over de strafvordering doet, moet hij het ministerie daarvan in kennis te stellen (artikel 109 ronde). Zodra de zaak hangende is, kan het Hof „actief” nemen deel aan de procedure door het vragen van bewijsstukken, het aanstellen van getuigen, deskundigen, enz.

III. Gevallen toegang tot informatie

Een aanvrager die meent dat zijn verzoek om milieu-informatie is veronachtzaamd, ten onrechte (geheel of gedeeltelijk) is geweigerd of onvoldoende is beantwoord, heeft toegang tot een beroepsprocedure voor een Commissie Administratieve Geschillen. De Commissie kan een rechtsmiddel instellen binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving of binnen een maand na de datum waarop de informatie beschikbaar is gesteld. Het besluit van de Commissie kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechtbank binnen 20 dagen na de ontvangst van de beschikking. In het geval van een weigering van het openbaar bestuur, moet een entiteit, individueel bestuursbesluit moet bevatten, duidelijk zijn geformuleerd, alle rechten en plichten en de specifieke beroepsprocedure (artikel 6 en 8 van de wet op de overheidsdiensten). De redenen voor een weigering moeten worden verstrekt aan de aanvrager binnen 14 dagen na de ontvangst van dit verzoek door de overheidsinstantie (artikel 19 beschikking inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie, goedgekeurd bij regeringsresolutie nr. 1175). Het verzoek kan schriftelijk of mondeling. De informatie kan worden verstrekt wanneer de aanvrager geen mondelinge vragen met verzoek om schriftelijk antwoord. De eisen voor de schriftelijke uitnodiging zijn:

 • de naam;
 • de contactgegevens;
 • de gevraagde informatie,
 • de vorm van de informatie.

Heeft de aanvrager daarvoor een belang hoeft aan te voeren. Wanneer een aanvrager verzoekt om informatie beschikbaar te stellen in een specifieke vorm (bijvoorbeeld in de vorm van afschriften), willigt de overheidsinstantie dat verzoek beschikbaar is (er zijn enkele uitzonderingen zoals voorzien in artikel 9 van het besluit inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie). De gegevens worden ter beschikking gesteld van de aanvrager binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek door de overheidsinstantie. Deze termijn kan worden verlengd tot ten minste 14 kalenderdagen. Een aanvraag voor een administratieve geschillencommissies, voordat hij zich tot de administratieve rechtbank verplicht is in deze zaak. Alle informatie dient te worden verstrekt aan de rechter indien het Gerecht daarom verzoekt. Deze informatie kan van invloed zijn op de beslissing van de rechter. Één van de beslissingen in administratieve rechtbanken is om aan de klacht gevolg te geven aan het verzoek, en het opheffen van de bestreden handeling (of een deel daarvan), of ertoe te verplichten om de bevoegde entiteit te corrigeren van de begane overtreding of om te voldoen aan enige andere beschikking van het Hof (artikel 88, lid 2, RONDE). Kan de rechter informatie te verstrekken.

IV. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek

De administratieve procedure wordt geregeld door de wet op het openbaar bestuur voor alle aangelegenheden van administratief recht, met inbegrip van milieuaangelegenheden. De belangrijkste wet op milieugebied is de wetgeving inzake milieubescherming. Andere wetten en wetsbesluiten voor de bescherming van het milieu worden vastgesteld op basis van deze wet. De wet inzake milieubescherming voorziet in de voornaamste opdrachtgever voor de economische activiteiten — de vergunning. Er zijn veel soorten vergunningen (bouwvergunning, milieuvergunning, enz.) waarmee IPPC-vergunning zijn geregeld in bijzondere wetten en andere wetgevende besluiten (in deze handelingen worden schriftelijk aan de vereisten voor een dergelijke vergunning, de instellingen die verantwoordelijk zijn voor dat soms specifieke voorschriften betreffende de procedure), maar de basisregels voor de administratieve procedures zijn in de wet inzake het openbaar bestuur. Het beroep in te stellen bij een hogere administratieve autoriteit tegen een administratief besluit kan worden verplicht, uitsluitend om de gevallen waarin de wet) of een alternatief (de betrokkene kan kiezen tussen een beroep te kunnen doen op een instantie of rechtbank). Er is een mogelijkheid tot een administratief geding toe te passen voordat de zaak aanhangig te maken bij de administratieve rechtbank. Eerste aanleg administratieve beslissing kan worden genomen door een gerecht rechtstreeks. Verzoeken tot administratieve geschillencommissies vóór het aanhangig maken van een zaak bij een administratieve rechtbank is niet verplicht, behalve voor de aspecten van wetgeving. Bij gebreke van specifieke regels van de wet over de noodzaak van een bezwaarschrift vóór het aanhangig maken van een zaak bij een administratieve rechtbank, administratieve beslissingen beroep kan worden ingesteld bij een administratieve rechter rechtstreeks. De administratieve rechtbanken beoordelen de formele rechtmatigheid en ook de materiële wettigheid van alle administratieve besluiten. De rechter de materiële, technische vaststellingen en berekeningen wanneer zij worden geacht deel uit te maken van de beschikking. De wettigheid van een administratieve planning gecontroleerd wordt door de administratieve rechtbanken. De voorwaarden voor procesbevoegdheid, bewijsregels, regels op of omvang van de toetsing door het Hof niet specifiek zijn voor de gevallen in milieuaangelegenheden. Natuurlijke of rechtspersonen het recht hebben een klacht in te dienen (verzoekschrift) over een administratieve handeling wanneer hun rechten zijn geschonden. In de bij wet vastgestelde gevallen is het mogelijk te maken een klacht ter bescherming van de staat of een ander openbaar belang (met inbegrip van milieubelang). Agentschappen, organisaties en groepen beroep kan instellen tegen de maatregelen die hun eigen belangen (bestaan, goed, activiteit, bedrijfsomstandigheden) alsmede om vergoeding van de materiële en morele schade die zij lijden. Maar zij kunnen ook voor de rechter te verdedigen het algemeen belang van degenen die zij vertegenwoordigen, voor zover de regelgevende of individuele betwiste maatregel schadelijk is voor het algemeen belang. In administratieve geschillen, als in civielrechtelijke procedures, de bewijslast op de eiser rust. Dit beginsel vindt echter matiging in administratieve geschillen, met name wanneer de bewijsmiddelen zijn in handen van de overheid of, in het geval van aansprakelijkheid in de hypothese van vermoedens dat indiener uit tot oprichting van de fout die hij/zij beweert, en verplichten de administratie om aan te tonen dat zij geen fouten heeft begaan. Gezien de inquisitoire aard van de procedure voor de administratieve rechter, die aanzienlijke onderzoeksbevoegdheden, daadwerkelijk een aanzienlijke bijdrage levert bij het vaststellen van de feiten. Indien nodig, kan hij/zij de mededeling van documenten ofwel door hemzelf bepaalde onderzoeken door rechtstreeks onderzoek van akten en documenten, door bezoeken plaatsen, door deel te nemen aan hoorzittingen of deskundige beoordelingen. Rechters moeten actief deelnemen aan het verzamelen van bewijsmateriaal. Artikel 8, lid 1, van de wet op administratieve procedures legt het beginsel vast dat de procedure vindt plaats in een openbare hoorzitting.

De administratieve rechter heeft de volledige zeggenschap over een administratieve handeling. Een administratieve handeling (deel daarvan) moeten worden ingetrokken indien:

 1. per se illegaal, dat wil zeggen in strijd met de inhoud van de besluiten van een hogere orde;
 2. illegale wegens die is vastgesteld door een onbevoegd orgaan van de administratie;
 3. onrechtmatig omdat zij is vastgesteld in strijd met de belangrijkste vastgestelde procedures, in het bijzonder in strijd met de regels die bedoeld zijn om een objectieve beoordeling van alle omstandigheden en de geldigheid van de beschikking. Een bestreden handeling (deel daarvan) kan ook worden ontbonden op andere gronden die worden erkend door de administratieve rechtbank (artikel 89 ronde).

De MEB-screening” — en „scoping” -besluiten worden administratieve beslissingen en door de rechter kan worden getoetst. De voorwaarden voor procesbevoegdheid, bewijsregels, regels op of omvang van de toetsing door het Hof niet specifiek zijn voor deze gevallen. De definitieve beslissing wordt ook een administratief besluit en door de rechter kan worden getoetst. De administratieve rechtbanken beoordelen de formele rechtmatigheid en ook de materiële wettigheid van alle administratieve besluiten. De rechter de materiële, technische vaststellingen en berekeningen wanneer zij worden geacht deel uit te maken van de beschikking. De milieueffectbeoordeling wordt gecontroleerd omdat dat het belangrijkste aspect van de externe wettigheid ervan. Het vereiste van een noodzakelijke rente over de bevoegdheid beschikken om op te treden is helemaal aan het hoofd van de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van een hogere voorziening. Het is niet nodig om deel te nemen aan de raadplegingsfase van de MEB-procedure of opmerkingen te maken over een permanent bij de bestuursrechter. Het betrokken publiek heeft het recht om een klacht in te dienen (Verzoekschrift) betreffende een MEB administratieve handeling met het oog op de bescherming van het algemeen belang (artikel 15 van wet op de milieueffectbeoordeling van de voorgenomen economische activiteit). Er zijn geen bijzondere voorschriften voor MEB-procedures. Het verbod in administratieve zaken in alle aangelegenheden. Overeenkomstig artikel 71 van de wet op administratieve procedures, de rechtbank of de rechter kan, op grond van een met redenen omkleed verzoek van de deelnemers aan de procedure of op zijn/haar eigen initiatief maatregelen nemen teneinde te komen tot een vordering. De claim mag worden gesteld in elk stadium van de procedure indien geen voorlopige maatregelen tot zekerheid van een schuld kan een belemmering vormen voor de uitvoering van de gerechtelijke beslissing of het besluit niet uitvoerbaar. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor MEB-procedures. Alle administratieve besluiten kunnen worden getoetst door de administratieve rechtbanken. IPPC beslissingen en andere beslissingen over vergunningen kunnen ook worden getoetst door de administratieve rechtbanken. De voorwaarden voor procesbevoegdheid, bewijsregels, regels op of omvang van de toetsing door het Hof niet specifiek zijn voor deze gevallen. De administratieve rechtbanken beoordelen de formele rechtmatigheid als de materiële wettigheid van de besluiten en de wettigheid van de administratieve besluiten. Zij hebben ook de materiële en technische bevindingen, berekeningen en de IPPC documentatie indien deze elementen worden beschouwd deel uit te maken van de beschikking. Het is niet nodig om deel te nemen aan de raadplegingsfase van de IPPC- of opmerkingen te maken over een permanent bij de bestuursrechter. Het betrokken publiek heeft het recht om een klacht in te dienen (verzoekschrift) over een administratieve handeling met het oog op de bescherming van het algemeen belang (artikel 87 van de regels inzake de afgifte, verlenging en nietigverklaring van IPPC-vergunningen, goedgekeurd door het ministerie van Milieu van Litouwen volgnummer 80 in 2002). Overeenkomstig artikel 71 van de wet op administratieve procedures, de rechtbank of de rechter kunnen maatregelen nemen met het oog op een vordering. Er zijn geen speciale voorschriften die van toepassing zijn op de procedures.

V. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden

Volgens artikel 7, lid 8, van de wet op de milieubescherming het betrokken publiek: één of meer natuurlijke of rechtspersonen, het recht hebben om een vordering in te stellen bij de rechtbank en:

 1. aan te dringen op de bestraffing van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan het milieu in gevaar te brengen en van ambtenaren, waarvan de schending van hun rechten of belangen;
 2. om passende maatregelen te nemen ter voorkoming of beperking van milieuschade of tot herstel van de oorspronkelijke toestand van het milieu.

Natuurlijke en rechtspersonen die schadelijk zijn voor het milieu moeten alle verliezen compenseren, en moeten, indien mogelijk, het herstel van de ecologische toestand (artikel 32 Wet op de milieubescherming). Het recht om vorderingen tot schadevergoeding behoort:

 1. rechtspersonen en natuurlijke personen van wie de gezondheid, eigendommen of belangen zijn aangetast;
 2. functionarissen van het ministerie van milieu of andere functionarissen wanneer schade is toegebracht aan de belangen van de staat” (artikel 33, lid 1, Wet op de milieubescherming).

Juridische entiteiten onderworpen zijn aan de wettelijke aansprakelijkheid, ongeacht hun schuld, voor alle eventuele milieuschade of dreigende ernstige schade als gevolg van hun economische activiteiten (artikel 34, lid 2, Wet op de milieubescherming). Aanvragen voor de bescherming van het milieu kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de administratieve rechtbank tegen besluiten of nalatigheden van overheidsinstanties (de staat of lokale overheden). De administratieve rechter de bestreden administratieve handeling kan intrekken (of een deel daarvan), een verplichting voor overheidsinstanties om een einde te maken aan de gepleegde inbreuk, of andere beslissingen van het Hof. De administratieve rechtbank kan voldoen aan de klacht („de aanvraag”) en een order voor schade die is veroorzaakt door onrechtmatige handelingen van overheidsorganen. De overheidsdienst voor milieubescherming vindt plaats met de regering, het ministerie van milieu, het Environmental Protection Agency, de regionale diensten voor milieubescherming, andere bijzondere overheidsinstanties (bv. nationale inspectie ruimtelijke ordening en bouw, directoraat-generaal bosbouw Enterprise, beschermde gebieden, nationale parken directoraten) en de lokale overheden. De administratieve procedure wordt geregeld door de wet op het openbaar bestuur voor alle aangelegenheden van administratief recht. Er zijn geen specifieke regels voor milieuaangelegenheden. De administratieve procedure wordt afgerond en de beschikking betreffende de administratieve procedure wordt vastgesteld binnen een termijn van 20 werkdagen vanaf het begin van de procedure. Deze termijn kan worden verlengd met een periode van niet meer dan 10 werkdagen (artikel 31 Wet op de overheidsdiensten). Een persoon heeft het recht beroep aan te tekenen tegen een beslissing inzake de administratieve procedure van een entiteit van openbaar bestuur, naar keuze, hetzij bij een administratieve commissie of een administratieve rechtbank in overeenstemming met de procedure die is vastgesteld bij wet (artikel 36 Wet op de overheidsdiensten). Het administratieve gerecht kan uitspraken van bevoegde autoriteiten (of een deel daarvan) de bevoegde autoriteit ertoe een einde te maken aan de gepleegde overtreding of andere beschikkingen van het Gerecht (artikel 88 ronde). Er zijn geen specifieke voorschriften betreffende milieuaansprakelijkheid zaken voor de procedure bij de bestuursrechter. De gewone rechter de behandeling van zaken betreffende milieuaansprakelijkheid. De mogelijkheid om een vordering tot vergoeding van schade is voorzien in artikel 32-34 van de wet inzake milieubescherming. Er zijn verschillende mogelijkheden om de milieuaansprakelijkheid. Elke mogelijkheid is gebaseerd op specifieke omstandigheden. De betrokkene kan de bevoegde autoriteit verzoeken om op te treden wanneer het milieu schade wordt verbroken. De beslissing van de bevoegde autoriteit beroep kan worden ingesteld bij de administratieve rechtbank. Rechtspersonen en natuurlijke personen van wie de gezondheid, eigendommen of belangen zijn aangetast, kunnen rechtstreekse vorderingen tot schadevergoeding bij de gewone rechter. De bevoegde ordonnateurs kunnen dergelijke vorderingen wanneer schade is toegebracht aan de belangen van de staat.

VI. Andere vormen van toegang tot justitie

Alle algemene rechtszaken, administratieve, civielrechtelijke of strafrechtelijke waarschijnlijk zullen worden toegepast op milieugebied. Er zijn geen specifieke regels op dit gebied. Het Litouwse Parlement, de Seimas ombudsman benoemt een vertegenwoordiger van de staat die de bescherming van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, de klagers onderzoekt klachten over machtsmisbruik door ambtenaren of administratieve rompslomp en verbetering van het openbaar bestuur. De klager heeft het recht een klacht in te dienen bij de Ombudsman over machtsmisbruik door bureaucratie van ambtenaren indien hij meent dat zijn rechten en vrijheden zijn geschonden waardoor (artikel 5, 13 (1) Wet inzake de ombudsman). Na afronding van het onderzoek de Seimas Ombudsman beslist:

 1. erkennen of de klacht gerechtvaardigd;
 2. afwijzing van de klacht;
 3. onderzoek van de klacht intrekken (artikel 22, lid 1, Wet inzake de ombudsman).

De instelling en agentschap of officiële, aan wie dit voorstel (aanbeveling) is gericht, dient te onderzoeken (Aanbeveling) het voorstel van de Ombudsman en stelt de Ombudsman over de resultaten van het onderzoek (artikel 20, lid 3, Wet inzake de ombudsman). Volgens de wet op de officier van justitie, het openbaar ministerie is een staatsinstelling geleid door de procureur-generaal. Het Openbaar Ministerie bestaat uit het bureau van de procureur-generaal en territoriale parketten (het openbaar ministerie bij de regionale rechtbanken en het openbaar ministerie van de arrondissementsrechtbank). Alle ministeries, verdedigen het algemeen belang, met inbegrip van milieuaangelegenheden. Artikel 19 van de wet inzake het openbaar ministerie een sluitende regeling bevat van de verdediging van het algemeen belang. De overheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor milieubescherming en het ministerie van Leefmilieu, het Environmental Protection Agency, de regionale diensten voor milieubescherming, alsmede andere bijzondere overheidsinstanties (bv. nationale inspectie ruimtelijke ordening en bouw, directoraat-generaal bosbouw Enterprise, beschermde gebieden, nationale parken directoraten en de lokale overheden) kan het initiatief nemen bij de administratieve rechtbank een zaak voor de verdediging van het algemeen belang. Sommige territoriale politiediensten hebben speciale afdelingen voor het milieu (bv. in het kapitaal in Vilnius). Andere territoriale politiediensten hebben politieambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek van overtredingen van de milieuwetgeving. Deze bevoegd zijn voor strafzaken en administratieve inbreuken. Het Wetboek van Strafvordering bevat in het wetboek van strafrecht van de Republiek Litouwen, toen een strafrechtelijke procedure kan worden ingeleid, wanneer er sprake is van een klacht van het slachtoffer of diens wettige vertegenwoordiger (artikel 407 van het wetboek van strafvordering). In deze gevallen vooronderzoek niet is verricht. Er zijn geen voorbeeldzaken in milieuaangelegenheden. Er zijn verschillende mogelijkheden van vorderingen bij de administratieve rechter in gevallen van het niet of misplaatst optreden:

 • het beroep tot nietigverklaring van een onrechtmatig bestuursbesluit te verzoeken;
 • het optreden van de instelling te verplichten om een administratief besluit;
 • De aansprakelijkheidsvordering tegen de overheid, wanneer is aangetoond dat deze niet of misplaatst optreden veroorzaakte schade.

Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen met het oog op de bescherming van de staat of een ander openbaar belang vastgesteld voor het openbaar ministerie, diensten van de administratie inzake havenstaatcontrole, andere overheidsinstellingen, organisaties, instanties of natuurlijke personen, maar alleen in de bij wet vastgestelde gevallen (artikel 56b van de wet op administratieve procedures).

VII. Procesbevoegdheid

Volgens de wet op de administratieve procedure iedere belanghebbende persoon kan wenden tot een gerecht voor de bescherming van zijn/haar recht heeft geschonden, bestreden recht of belang beschermd uit hoofde van de EU-wetgeving. Elke verzoeker die opkomt tegen een administratief besluit moet aantonen een eigen belang bij de nietigverklaring van deze handeling. Alleen aanvragen ter bescherming van de geschonden recht of een administratief rechter ontvankelijk is (artikel 5 van de wet op de bestuurlijke procedures). De volgende voorschriften gelden voor de verschillende soorten procedures en verschillende actoren. Het is echter mogelijk om een klacht ter bescherming van de staat of een ander openbaar belang. De partijen omvatten de openbare aanklager in deze mogelijkheid, administratie, inzake havenstaatcontrole, andere overheidsinstanties, agentschappen, organisaties en natuurlijke personen. Maar deze mogelijkheid mag alleen worden gebruikt in de bij wet vastgestelde gevallen (artikel 56b van de wet op administratieve procedures). Volgens artikel 7, lid 8, van de wet op de milieubescherming het betrokken publiek: één of meer natuurlijke of rechtspersonen, het recht hebben om een vordering in te stellen bij de rechtbank. Als er een klacht ter bescherming van het openbaar belang in verband met de bescherming van het milieu van deze grief ontvankelijk omdat het is voorgeschreven door wetgeving inzake milieubescherming. Deze regel wordt gebruikt voor alle aspecten (niet alleen voor milieuzaken). Soms aanvullende voorschriften van gemeenschapsrecht bepalen wie en in welke gevallen er sprake is van toegang tot de rechter bijvoorbeeld zaken met betrekking tot MEB en IPPC. Artikel 15 van de wet inzake de milieueffectbeoordeling van voorgenomen economische activiteit voorziet in de mogelijkheid voor het publiek om een vordering in te stellen bij de rechtbank in het geval van een MEB. Artikel 87 Regels betreffende afgifte, verlenging en nietigverklaring van IPPC-vergunningen, goedgekeurd door het ministerie van Milieu van Litouwen — Volgnummer 80 van 2002, is voor het betrokken publiek de mogelijkheid biedt om een vordering in te stellen bij de rechtbank in het geval van IPPC. Er zijn aanvullende voorschriften betreffende de mogelijkheid voor het publiek om een vordering in te stellen bij de rechtbank in het geval van een MEB (artikel 15 van wet op de milieueffectbeoordeling van de voorgenomen economische activiteit) en de IPPC-richtlijn (artikel 87 van de regels inzake de afgifte, verlenging en nietigverklaring van IPPC-vergunningen, goedgekeurd door het ministerie van Milieu van Litouwen — volgnummer 80 in 2002). Er is geen „actio popularis” in Litouwen. De Ombudsman kan geen beroep bij de bestuursrechter tegen het individuele administratieve beschikking. Maar hij zich kan wenden tot de administratieve rechtbank met het verzoek een onderzoek in te stellen naar de wettigheid van de statuten van de entiteiten van de overheidsdiensten of gemeentelijke administratie. Hij kan aanbevelen dat de aanklager bij het Hof overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven procedure ter bescherming van het algemeen belang. De openbare aanklagers kunnen verdedigen het algemeen belang bij de bestuursrechter. Andere staatsinstellingen beroepsrecht hebben, hetzij bij de bestuursrechter op te treden wanneer dat in hun belang is te beweren of te verdedigen, of wanneer zij het algemeen belang te verdedigen. Er zijn extra regels voor de procesbevoegdheid van particulieren/NGO’s en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden op het gebied van de MEB- en IPPC-richtlijn procedures

VIII. Rechtsbijstand

Partijen kunnen behartigen hun belangen in administratieve rechterlijke instanties zelf of via vertegenwoordigers. Bij de bestuurlijke rechtbanken, de deelname van een advocaat is in gerechtelijke procedures (ook op milieugebied). Een advocaat is ook verplicht het Hof van Cassatie (hooggerechtshof van Litouwen) (bv. in het geval van milieuschade of in de strafzaken). De partijen en/of hun vertegenwoordigers moeten een diploma in de rechten voor het Hof van beroep. In het algemeen verplichte deelname is vereist in de strafprocedure in alle rechterlijke instanties met algemene bevoegdheid. Er zijn gespecialiseerde advocatenkantoren in milieuzaken (doorgaans is dat de grootste recht kantoren). Het is mogelijk dat de lijsten van de advocaten te vinden op de volgende websites:

Er zijn verscheidene ngo’s die zich inzetten voor de bescherming van het algemeen belang inzake milieuaangelegenheden, zoals de Litouwse Fund for Nature en Litouwse Groene Beweging. De Litouwse de coalitie is opgericht in 2004. Er zijn 9 leden van deze coalitie op dit moment.

IX. Bewijs

Partijen en alle andere bij de vergadering aanwezige personen de bewijzen voor de procedure. De partijen moeten het bewijs leveren van de feiten waarop zij baseren hun aanspraken en reacties. In administratieve en civielrechtelijke procedures het bewijsmateriaal omvat: verklaringen van de partijen en derden (rechtstreeks of via vertegenwoordigers), getuigenverklaringen, schriftelijk bewijs, fysiek bewijs, verklaringen van onderzoek, expertises. De partijen en andere deelnemers bewijs aan de rechter voorleggen. Indien nodig, kan het Hof de mogelijkheid bieden om deze personen aanvullende bewijsstukken op verzoek van de betrokkene of op eigen initiatief, de nodige documenten kan eisen, dan wel om de bijdragen van de ambtenaren. In burgerlijke procedures heeft de rechter de bevoegdheid om op eigen initiatief bewijs verzamelen slechts in uitzonderlijke gevallen door de wet bepaald, zoals in familierechtelijke zaken en arbeid zijn gevallen. Het Hof kan eveneens de vraag en bewijs te verkrijgen van de andere partij of derde partijen op verzoek van een andere partij. Geen bewijs voor de rechter moet een vooraf vastgestelde waarde. De Rekenkamer beoordeelt de bewijzen volgens haar innerlijke overtuiging gebaseerd op een diepgaande, alomvattende en objectief onderzoek van de feiten overeenkomstig de wet, alsook justitie en redelijkheid criteria. Partijen in de administratieve procedure geen nieuwe bewijzen kan tot het einde van de terechtzitting op basis van merites. Rechters moeten actief deelnemen aan het verzamelen van bewijs, in de vaststelling van alle relevante omstandigheden van de zaak, en een volledig en objectief onderzoek daarvan. In burgerlijke procedures kunnen de partijen nieuwe bewijsstukken tot het einde van de voorbereiding voor de behandeling ten gronde. In burgerlijke procedures heeft de rechter de bevoegdheid om op eigen initiatief bewijs verzamelen slechts in uitzonderlijke gevallen door de wet bepaald, zoals in familiezaken of Labor gevallen. Deskundig advies in te dienen bij het Hof met andere bewijzen. Gespecialiseerde informatie, adviezen en conclusies die door de partijen in de procedure op eigen initiatief deskundigen worden niet toegelaten als bewijs. Zij worden beschouwd als stukken van de schriftelijke bewijzen. Het Gerecht besluit, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van partijen of om een deskundig onderzoek heeft voor de procedure. Gewoonlijk een deskundige wordt verwezen in te gaan op bepaalde vraagstukken in het geval waarin het Hof verdient bijzondere medische, wetenschappelijke, artistieke en technische of beroepsbekwaamheid. Adviezen van deskundigen, zoals andere bewijzen, niet over een vooraf vastgestelde waarde voor het Hof. Zij zijn niet bindend voor rechters.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel X.

Het beroep of het beroep voor het Gerecht tegen de administratieve beslissing geen schorsende werking heeft. Alleen de rechter een opschortende werking voor de administratieve beslissing in de toepassing van voorlopige maatregelen. Administratieve besluiten kunnen gewoonlijk worden onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd na de aanneming ervan (handhaving), ongeacht een beroep. Alleen het Hof kan in het kader van de voorlopige maatregelen. Wanneer het administratieve besluit in de vorm van de wetgevingshandeling is vastgesteld door de regering of de gemeente de handhaving in verband met de bekendmaking in het Publicatieblad of een andere datum worden bepaald in de wetgevingshandeling. Er bestaan geen specifieke regels voor de inzet van dwangmiddelen tot rechtsherstel bij gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden. De claim mag worden gesteld in elk stadium van de procedure indien geen voorlopige maatregelen tot zekerheid van een schuld kan:

a) in de weg staat aan de uitvoering van de gerechtelijke beslissing; of

b) dat de beschikking niet uitvoerbaar.

Het verzoek om voorlopige maatregelen moet worden ingediend vóór de aanvang van de behandeling van de zaak ten gronde. Volgens de praktijk van het Administratief Hooggerechtshof van Litouwen heeft het Hof, bij besluiten over de voorlopige maatregelen (in het Litouws administratieve procedure zij heten „maatregelen waarmee de claim „), voorlopig moet rekening worden gehouden met de aard van de schuldvordering (dat moet worden bevestigd), de feitelijke grondslag van de vordering de rechten, verleend door de betwiste handeling en de daadwerkelijke realisatie van deze rechten. Alleen dan kan het Hof beslissen of het vereiste van voorlopige maatregelen op grond van de omstandigheden van de aanvraag toereikend is om het beoogde doel en of het evenredigheidsbeginsel en het evenwicht tussen de belangen van de partijen en het openbaar belang zou worden geschonden. Volgens het beginsel van billijkheid, gezien het vereiste van voorlopige maatregelen, heeft het Hof de vraag te beantwoorden of een voorlopige maatregel daadwerkelijk zou bijdragen tot het herstel van eerdere rechtspositie als de primaire vordering zou worden voldaan. Het verzoekschrift om de vordering slechts kunnen worden aanvaard indien de voornaamste grief aanvaard. Er is geen mogelijkheid om te verzoeken om voorlopige maatregelen, zonder dat zij daarover tegen de administratieve handeling of nalatigheid. Er is geen cross-undertaking in schadevergoeding voor voorlopige maatregelen te gelasten. Het beroep tegen de beslissing van de rechtbank met betrekking tot verbod mogelijk. Maar het is niet de schorsende werking en kan het Hof voortzetting van de procedure (artikel 71, lid 5) RONDE).

XI. Kosten

Bij de bestuurlijke rechtbanken, de aanvrager moet een heffing (griffierechten) betalen. Zijn er vrijstellingen in geval van klachten ter bescherming van de staat of andere openbare belangen, in zaken met betrekking tot vergoeding van materiële en immateriële schade heeft geleden door onrechtmatige handelingen of verzuimen op het gebied van openbaar bestuur bijvoorbeeld. Andere wegens wanbetaling kosten omvatten:

 1. kosten voor getuigen, deskundigen en deskundige organisaties;
 2. de kosten in verband met de publicatie van de hoorzitting plaats en tijd in de pers;
 3. vervoerkosten;
 4. kosten voor het huren van accommodatie in de plaats van het Gerecht;
 5. andere noodzakelijke en redelijke onkosten.

Door civiele rechtbanken van aanvragers een vergoeding moeten betalen. Er bestaan uitzonderingen op de gevallen met betrekking tot vergoeding van de materiële en morele schade als gevolg van een lichamelijk letsel, overlijden, in de zaken betreffende de verdediging van het algemeen belang in de vordering van de officier van justitie, openbare instellingen of andere personen. Andere wegens wanbetaling kosten omvatten:

 1. kosten voor getuigen, deskundigen, overheden en deskundigheid van de tolken en de kosten van inspecties ter plaatse;
 2. de kosten voor het opzoeken van de verwerende partij;
 3. kosten in verband met de dienst van de verzending van documenten;
 4. kosten in verband met de tenuitvoerlegging van beslissingen;
 5. kosten die verband houden met de bezoldiging van de curator;
 6. kosten voor assistenten van de advocaat of de advocaten;
 7. kosten in verband met de procedure in kort geding.
 8. andere noodzakelijke en redelijke onkosten.

Op grond van de wet op de administratieve procedure, kan elke klacht (toepassing) in administratieve rechter is onderworpen aan een zegelrecht ten bedrage van 100 LTL (met uitzondering van de uitzonderingen). Een voorziening voor de herziening van een arrest van het Hof moet onderworpen zijn aan zegelrechten tegen een tarief van 50 %, te betalen na de indiening van de klacht (toepassing) en de rechtbank van eerste aanleg. Volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, stamp-duties in geldelijke geschillen zijn als volgt:

Bedrag van de schuldvordering

Stamp-duty

Voor eisen tot schadevergoeding tot een bedrag van 100 000 LTL

3 % van de geclaimde bedrag + indexering (de minimale stamp-duty — LTL 50)

Voor eisen tot schadevergoeding tot een bedrag van 300,000 LTL

3,000 LTL, vermeerderd met 2 % van de geclaimde bedrag van meer dan 100,000 LTL + indexering

voor meer dan 300,000 LTL

7,000 LTL, vermeerderd met 1 % van de geclaimde bedrag van meer dan 30,000 LTL + indexering (het maximale stamp-duty — LTL 30,000)

Voorziening voor beroep, cassatie, en aanvragen tot verlenging van de procedure wordt hetzelfde bedrag betaald van het zegelrecht. Een raming van de kosten voor het raadplegen van deskundigen wegens wanbetaling en andere vergoedingen, met uitzondering van de advocatenhonoraria en kosten in verband met de procedure in kort geding worden geregeld bij Regeringsbesluit nr. 344 van 2002. Er bestaat een aanbeveling van de minister van Justitie en de voorzitter van de balie voor advocatenhonoraria (ministerie van Justitie om nummer 1R-85 van 2004). Aanbevolen maximale vergoeding maten worden berekend aan de hand van de coëfficiënten die zijn goedgekeurd op basis van de Litouwse regering het minimummaandloon. Het minimummaandloon (MMS) vanaf 1 augustus 2012 bedraagt LTL 850. Bv. de coëfficiënt voor een uur voor vertegenwoordiging in rechte is 0,15. Een raming van de advocatenkosten in het geval van rechtsbijstand wordt geregeld bij Regeringsbesluit nr. 60 van 2001. De beloning van advocaten waar aanvullende rechtsbijstand wordt voortdurend is 8.18 MMS per maand. Werkuur salaris voor advocaten die niet voortdurend worden waar aanvullende rechtsbijstand wordt gelijk aan 0,05 MMS. Er zijn verschillen tussen de administratieve en civielrechtelijke procedures. In het kader van de administratieve procedure, in het geval van een staking of voorlopige maatregel een deposito (cross-undertaking in schadevergoeding) nodig is (het is niet voorzien in de wet op administratieve procedures). In de burgerlijke procedure het verzoek om toepassing van voorlopige maatregel zijn slechts belastbaar wanneer wordt gesteld voordat zij een zaak aanspannen; In dat geval dient de aanvrager in de helft van de stamp-duty te betalen voor deze toekomstige vordering. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt het recht van de Rekenkamer om te eisen dat een waarborg voor de toepassing van de voorlopige maatregelen van de aanvrager. Het deposito is bedoeld om de verweerder tegen het verlies van de voorlopige maatregelen op hem van toepassing was. Het deposito kan ook de bankgarantie. Het bedrag van het deposito, hangt af van het soort geval en is het in het algemeen erg moeilijk te beoordelen. De algemene regel is dat de verliezende partij alle kosten moet dragen, met inbegrip van de registratierechten en kosten in verband met de oorspronkelijke gerechtelijke procedure. De partij verplicht wordt te belonen, ook de kosten van de winnende partij. De stamp-duty, uitgaven voor correspondentie, deskundigen, kosten en andere kosten die doorgaans worden volledig vergoed. Maar de juridische kosten voor juridische vertegenwoordiging tijdens de gerechtelijke procedure worden verlaagd zoals aanbevolen door de minister van Justitie en de voorzitter van de balie. Deze bedragen worden echter slechts aanbevolen en hangt af van de complexiteit van de gerechtelijke procedure, stukken en andere factoren. Niettemin in de overgrote meerderheid van burgerlijke rechtbanken en administratieve zaken, partijen verzocht de juridische kosten voor juridische bijstand in overeenstemming met de aanbevolen hoeveelheden en redelijkheid.

XII. Mechanismen voor financiële bijstand

Er bestaan geen specifieke regels inzake geschillen proceskosten in milieuzaken. Klachten en verzoekschriften worden ontvangen en behandeld door de administratieve rechter pas na de betaling van het zegelrecht wettelijk zijn voorgeschreven. Een aantal vrijstellingen van het zegelrecht is opgenomen in artikel 40 van de wet op de administratieve procedure:

 • klachten en verzoekschriften met betrekking tot de vertraging bij de diensten van het openbaar bestuur voor het uitvoeren van acties toegewezen binnen de grenzen van hun bevoegdheid,
 • Toekenning of weigering van de toekenning van pensioenen,
 • schendingen van de kieswet en de wet betreffende het referendum,
 • Verzoekschriften per lidstaat personeelsleden en gemeentelijke werknemers wanneer zij betrekking hebben op de juridische betrekkingen in het Bureau;
 • compensatie voor schade die een natuurlijke persoon of organisatie door onrechtmatige handelingen of nalatigheid op het gebied van het openbaar bestuur, en
 • Klachten in verband met de bescherming van de belangen en een aantal andere klachten en verzoekschriften.

Er is een juridische hulp beschikbaar in Litouwen. Het huidige kader wordt geregeld door de wet op de rechtsbijstand. Rechtsbijstand wordt onderverdeeld in primaire en secundaire rechtsbijstand. Primaire rechtsbijstand omvat juridisch advies en juridische informatie buiten de gerechtelijke procedure en toegankelijk is voor alle burgers, de Europese burgers en buitenlanders, ongeacht hun financiële middelen. Secundaire rechtsbijstand omvat het opstellen van de vereiste procedurestukken, vertegenwoordiging in rechte, vrijstelling van zegelrecht en andere procedurekosten. Toegang tot secundaire rechtsbijstand afhankelijk is van het goed en inkomsten en heeft betrekking op 50 of 100 procent van alle kosten. De aanvragen van bepaalde categorieën personen (d.w.z. ontvangers van sociale uitkeringen, kan rechtsbijstand krijgen onafhankelijk van hun inkomen. Rechtsbijstand wordt verleend via bijzondere diensten, die verantwoording moet afleggen aan het ministerie van Justitie. De weigering van rechtsbijstand onderworpen is aan een beroepsmogelijkheid bij de bestuursrechter. Rechtsbijstand is ook beschikbaar in milieuaangelegenheden zonder specifieke voorschriften. De steun is onderworpen aan bepaalde vereisten met betrekking tot middelen, nationaliteit, verblijfplaats en ontvankelijkheid. U heeft recht op de primaire of secundaire rechtsbijstand indien u een Litouws staatsburger, een burger van de EU of een vreemdeling die zich legaal in Litouwen of in een andere lidstaat. De rechtsbijstand wordt verleend wanneer de actie niet kennelijk niet-ontvankelijk of ongegrond. De aanvullende voorwaarde voor steun is dat het afgeleid recht de waarde van een onroerend goed en jaarlijkse inkomen niet meer bedraagt dan de waarde van het eigendom en het inkomen van de regering van de Republiek Litouwen. Rechtsbijstand voor ngo’s is niet gepland. Advocatenkantoren geen pro bono rechtshulp in Litouwen. Alle juridische adviespunten omgaan met milieuzaken. Er zijn geen specifieke juridische adviespunten. Deze juridische adviespunten zijn:

 • Juridische kliniek van de Universiteit van Vilnius: http://www.teisesklinika.lt
 • Juridische kliniek van Mykolas Romeris: http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/teises_fakultetas/teisines_pagalbos_centras/apie_centra/

De juridische adviespunten zijn verantwoordelijk voor de primaire juridische bijstand. De rechtsbijstand wordt ook bepaald door de gemeenten en door het ministerie van Justitie informatie bureaus in verscheidene steden (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Druskininkai en andere).

De secundaire rechtsbijstand wordt verleend via 5 speciale diensten (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai), die verantwoording moet afleggen aan het ministerie van Justitie. Er zijn milieuorganisaties die verantwoordelijk is voor de bescherming van het milieu in Litouwen. Zij zijn beschikbaar voor het publiek. Er zijn nog een aantal andere organisaties die via internet gratis juridisch advies geven. Er zijn geen specifieke ecologische advocaten dat beschikbaar zal zijn voor het publiek gratis.

XIII. Tijdigheid

Een bestuursorgaan dient de administratieve procedure en het besluit van de administratieve procedure binnen 20 werkdagen vanaf het begin van de procedure. De publieke entiteit tot inleiding van de administratieve procedure kan deze termijn verlengen tot ten hoogste 10 extra werkdagen indien dit om objectieve redenen gerechtvaardigd is, de administratieve procedure niet worden voltooid binnen de vermelde termijn. Een persoon wordt in kennis gesteld van de verlenging van de termijn voor de administratieve procedure schriftelijk of per e-mail (wanneer de klacht is ontvangen per e-mail) en de redenen voor de uitbreiding (artikel 31 van de wet op de overheidsdiensten). Er is een administratieve rechtbank kunnen inleiden verantwoordelijkheid van een openbare instantie wanneer het bestuursorgaan geen besluit nemen gedurende de termijn en heeft geleid tot schade voor de eiser. Op verschillende gebieden, het recht een stelsel van stilzwijgende aanvaarding. Het stilzwijgen van de administratie leidt tot het ontstaan van een stilzwijgende aanvaarding binnen de wettelijk vastgestelde periode. Er zijn geen speciale door de wetgeving gestelde termijnen voor gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden. De algemene regels van toepassing. Normaliter is de voorbereiding van administratieve zaken voor het Hof moet worden voltooid uiterlijk één maand na de datum van de klacht (toepassing). De procedure voor de administratieve rechter moet worden afgerond en een beslissing in eerste aanleg niet later dan twee maanden na de beslissing om de zaak aan de rechter, indien het recht verschaft geen kortere duur.
In voorkomend geval, de proeftijd kan worden verlengd tot een maand. In gevallen die betrekking hebben op de wettigheid van normatieve handelingen van de administratie kan de termijn worden verlengd tot drie maanden. Het arrest wordt opgesteld en ter kennis van het publiek in het algemeen op dezelfde dag nadat de zaak in behandeling heeft. Beslissingen in verband met de wettigheid van bestuurshandelingen en andere complexe gevallen kan worden doorgegeven en kondigde aan later dan doch niet meer dan 10 dagen na de voltooiing van de behandeling van de zaak (in de praktijk, dat is het geval in bijna alle gevallen). Wanneer het recht op een rechterlijke beslissing binnen een redelijke termijn schade heeft veroorzaakt, kan de betrokkene de vergoeding van de schade. In deze mogelijkheid is voorzien in het recht op vergoeding van schade veroorzaakt door overheidsinstanties.

XIV. Andere kwesties

Elke verzoeker die opkomt tegen een administratief besluit moeten bewijzen dat zij een bijzonder belang hebben bij de nietigverklaring van de handeling. Een beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling is slechts ontvankelijk indien zij rechtsgevolgen — wanneer zij in strijd is met de rechten en verplichtingen van de aanvrager. Een stuk dat alleen plaatsvindt in het kader van een procedure voor de ontwikkeling van een latere hoofdbeschikking of eenvoudige informatie geen rechten of verplichtingen voor de persoon en kunnen niet worden aangevochten bij de administratieve rechtbank. Al deze algemene regels zijn van toepassing op milieugebied. Het recht op toegang tot milieu-informatie is als algemeen beginsel van het Gemeenschapsrecht inzake milieubescherming en het besluit inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie, goedgekeurd bij regeringsbesluit nr. 1175 van 1999. Alternatieve geschillenbeslechting momenteel niet courant is in administratieve geschillen in Litouwen. Maar de jongste rechtspraak van de administratieve rechtbanken blijkt dat er een voornemen is om gebruik te maken van het vredesverdrag voor het beslechten van geschillen (ook in milieuaangelegenheden). Bemiddeling/mediation is in de praktijk niet echt gebruikt; Dit idee is, maar langzaam van de waarde in Litouwen.

. XV. Om een buitenlander

Artikel 29 van de Litouwse grondwet bepaalt het beginsel van gelijkheid voor de wet van alle burgers, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, taal, origine, sociale status, geloof, overtuigingen of meningen. Veel wetten zijn uitgebreid om dit artikel van de Grondwet. Artikel 6 van de wet administratieve procedure bepaalt dat justitie in bestuursrechtelijke zaken wordt pas ten uitvoer gelegd door de rechterlijke instanties op gelijkheid voor de wet en het Hof, ongeacht geslacht, ras, nationaliteit, taal, origine, sociale status, geloof, overtuigingen of standpunten, activiteiten en de aard, het verblijf en andere omstandigheden. Slechts de tekst in de Litouwse taal moet worden gebruikt voor het Gerecht. Artikel 9 van de wet administratieve procedure bepaalt dat tijdens het proces van administratieve zaken, beslissingen worden genomen en bekendgemaakt in de Litouwse taal. Alle bij het Hof ingediende documenten moeten worden vertaald in het Litouws. Personen die niet spreken Litouws wordt het recht gegarandeerd om gebruik te maken van de diensten van een tolk. De tolk betaald uit de staatsbegroting (artikel 9 van wet op administratieve procedures).

XVI. Grensoverschrijdende zaken

Artikel 32 Recht op bescherming van het milieu wordt bepaald, dat geschillen tussen natuurlijke en rechtspersonen van de Republiek Litouwen en andere staten worden geregeld op de wijze die is ingevoerd bij wet van de Republiek Litouwen, tenzij de internationale overeenkomsten van de Republiek Litouwen anders is bepaald. De ontvankelijkheid van een beroep voor een Litouws gerecht mogelijk is in het kader van de voorwaarden van administratief beroep of in burgerlijke procedures code. Het begrip „openbaar belang” is niet specifiek in een grensoverschrijdende context. De algemene regels zijn van toepassing (met name ten aanzien van de ontvankelijkheid van verzoeken via het begrip van de wettelijke rente). De Litouwse wet erkent dat gelijke toegang tot de bestuursrechter wenden om personen of NGO’s die in het buitenland verblijven op dezelfde basis dat de verzoekers wonende in Litouwen gebruik. Een EU-burger of een vreemdeling die zich legaal in Litouwen of in een andere lidstaat van de EU kan rechtsbijstand krijgen. Een forumkeuzebeding is mogelijk in burgerlijke zaken. Zij neemt de vorm aan van een contractuele bepaling waarbij de partijen afspreken te belasten de beslechting van een geschil bij een rechter die normalerwijs niet bevoegd is. Dit kan betrekking hebben op het onderwerp jurisdictie of territoriale bevoegdheid. Deze bepaling mag alleen gelden voor geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien. Dit mechanisme is echter niet gebruikt voor bestuursrechtelijke geschillen bij de bestuursrechter. De mogelijkheid te kiezen tussen de rechterlijke instanties mogelijk is in een internationale overeenkomst.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.glis.lt

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.aplinkosauga.lt/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.zalieji.lt%29/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.teisinepagalba.lt/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.teisesforumas.lt/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.jusuteise.lt/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.e-juristai.lt/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.am.lt/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.gamta.lt/


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 14/09/2016