Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet - Letland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: media

La traduzione vi risulta utile?


 1. Forfatningsgrundlag
 2. Retsvæsenet
 3. #II
 4. Sager om adgang til oplysninger
 5. Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse
 6. Adgang til klage over handlinger eller undladelser
 7. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse
 8. Søgsmålskompetence
 9. Advokatbistand
 10. Beviser
 11. Foreløbige retsmidler
 12. Sagens omkostninger
 13. Mekanismer for finansiel bistand
 14. Aktualitet
 15. Andre spørgsmål
 16. At være udlænding
 17. Grænseoverskridende sager

I. forfatningsgrundlag

I henhold til Letlands forfatning (Satversme), staten beskytter enhvers ret til at leve i et gunstigt miljø ved at levere oplysninger om miljøforhold og ved at fremme bevaring og forbedring af miljøet. Den forfatningsmæssige ret omfatter:

1) det proceduremæssige aspekt: ret til offentlig adgang til miljøoplysninger, deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet;

2) Det væsentlige aspekt: en offentlighedens ret til at anmode om, at de offentlige myndigheder eller private personer, opsige sådanne handlinger eller undladelser, der indvirker negativt på kvaliteten af det miljø, skade eller trussel om skade på menneskers sundhed eller liv, eller andre retlige interesser.

De forfatningsmæssige bestemmelser, der kan anvendes direkte i både administrative procedurer og ved Domstolen. Borgerne kan påberåbe sig bestemmelserne i et hvilket som helst led i administrative eller retslige procedurer.

International ret, herunder Århuskonventionens bestemmelser, også kan anvendes direkte af administrative organer og af Domstolen. Hvis en konflikt mellem en retlig norm i folkeretten og en norm i lettisk lovgivning bestemmes, gælder den retlige norm i folkeretten skal anvendes.

II. Retsvæsenet

Der er tre niveau retssystem i Letland.

Det første niveau består af 34 distrikt (by) domstole for civil- og strafferetlige sager og en regional forvaltningsdomstol, bestående af 5 domhuse i forskellige byer og dækker hele Letland, i administrative sager.

Det andet niveau er sammensat af 5 regionale domstole for civil- og strafferetlige sager og en regional forvaltningsdomstol i administrative sager. De regionale domstole er appeldomstole i civilretlige og strafferetlige sager og forvaltningssager, som allerede er blevet hørt i forbindelse med distriktsdomstolene. De regionale domstole har kompetence til retterne i første instans på visse kategorier af tilfælde, der er opregnet i procesretten.

Højesteret er den tredje niveau ret. Det består af:

1) afdeling for civile sager og straffesager, og fungerer som klageinstans for civil- og strafferetlige sager, som er blevet afgjort ved regionaldomstole i første instans.

2, Senatet, opdelt i tre afdelinger og fungerer som de cassation instans alle civilretlige og strafferetlige sager og forvaltningssager.

Som hovedregel civilsager, straffesager og forvaltningssager kan revideres i alle tre retsinstanser. Det var dog kun to retsinstanser er tilladt for visse kategorier af civile og administrative sager. Disse undtagelser er beskrevet i civilprocessen for små civilretlige krav, såvel som i en række særlige love om fastlæggelse af administrative procedure, f.eks. vedrørende borgernes anmodninger om oplysninger eller offentlige indkøb. Det er flere typer af spørgsmål, som behandles i én instans (f.eks. tilfælde af asylansøgere).

I henhold til lettisk ret, procedurer om administrative overtrædelser (overtrædelser). Hvis en person begår en forseelse, der er anført i de administrative overtrædelser, sanktionen er pålagt af et administrativt organ. Sanktioner pålagt af administrative organer, kan appelleres til den distriktsdomstol (by) domstole — dvs. fælles domstole i civile sager og straffesager. Sager afgøres af dommerne ved distriktsdomstolene (by) domstole kan appelleres til de regionale domstole. De regionale domstoles afgørelser er endelige og kan ikke ankes.

Sager behandles af professionelle dommere, der er uafhængige og kun underlagt loven. Den træffer afgørelse i sager, der er åben for offentligheden, med undtagelser kun under hensyn til beskyttelsen af privatlivet eller andre væsentlige værdier, som er beskyttet ved lov. Hvis Domstolen, i overensstemmelse med loven, varetager den skriftlige forhandling har Domstolens afgørelser er åbne for offentligheden.

Processproget er lettisk. Deltagere, der mangler færdigheder i det officielle sprog kan deltage i retsproceduren ved hjælp af en tolk. Giver Retten en tolk i de tilfælde, der er fastsat i de processuelle regler.

Der ikke findes specialiserede domstole i Letland.

Sager vedrørende manglende overholdelse af love med forfatningen og andre normative instrumenter er i overensstemmelse med normerne i højere retlig rang er op til fornyet overvejelse af forfatningsdomstolen. Den forfatningsmæssige andragende er tilladt, dvs. at borgerne kan indgive et andragende, hvis de finder, at en normativ retsakt krænker deres grundlæggende rettigheder, der er beskyttet af forfatningen. Den forfatningsmæssige andragende er kun tilladt efter den almindelige retsmidler (administrative myndigheder, domstole med generel kompetence) er opbrugt.

Der er ingen specialdomstol eller quasi-court om miljøspørgsmål.

Hvis en person mener, at en administrativ afgørelse eller foranstaltning samt undladelse i strid med loven om beskyttelse af miljø og natur, eller kan skabe risici for skader eller skader på miljø, han/hun kan henvende sig til forvaltningsdomstolen. For miljøspørgsmål i de fleste tilfælde afgøres af administrative afgørelser (byggetilladelser, vand, forurening, tilladelser osv.) og disse tvister for det meste er behandlet ved en forvaltningsdomstol. Udøvelsen af retten til at henvende sig til Domstolen, kan ikke medføre nogen negative konsekvenser, herunder dem, der henhører under privatretten, til ansøgeren.

I den civile retspleje, en borger kan kræve erstatning som følge af enhver person, hvis denne person har overtrådt bl.a. forordninger om miljøspørgsmål og således forvoldte skade for klageren. Offentlige myndigheder, der handler på statens vegne, kan ansøge om skader på miljøet.

Borgere, der besidder oplysninger om strafbare handlinger, som kan medføre skader på miljø, underretter enhver tjenestemand eller institution, der har beføjelse til at gennemføre en straffesag (politi, anklagemyndighed).

Forumshopping er ikke tilladt ved forvaltningsdomstolene. Der er mulighed for at vælge domstol i civile sager: Generelt skal en sag skal anlægges ved en domstol i overensstemmelse med de af sagsøgtes bopæl (for fysiske personer) eller den registrerede adresse på sagsøgte (for juridiske personer); Imidlertid civilprocessen i særlige tilfælde mulighed for alternativ kompetence efter sagsøgers valg eller i overensstemmelse med de kontraktlige bestemmelser, hvis en sådan findes (se retskreds).Link åbner i nyt vinduehttp://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_lat_en.htm#B.II.

Ved en klage over administrative afgørelser til forvaltningsdomstolen, den pågældende kan gøre krav på:

1) annullerer eller erklærer ugyldig (helt eller delvis), eller at annullere den omtvistede afgørelse. Hvis du får medhold i din appel, kan Retten desuden, hvis det er nødvendigt, forpligte den administrative institution at udbedre følgerne af den administrative afgørelse.

2) at erklære konkrete aktioner, der allerede er gjort, eller planlagt i fremtiden, er ulovlig, og for at afhjælpe følgerne heraf;

3) at pålægge den administrative institution at træffe en positiv afgørelse.

4) at fastslå som eksisterende eller ikke-eksisterende visse tvivlsomme juridiske forbindelser;

5) at forpligte til at indgå offentlige kontrakter, til at opsige denne kontrakt for at opfylde forpligtelser, der følger af en sådan kontrakt, eller til at erklære forpligtelser, opfyldt.

Det er muligt at klage over overtrædelse af procedurereglerne, selv når ansøgeren er tilfreds med den endelige beslutning, men i dette konkrete tilfælde skal godtgøre en væsentlig krænkelse af hans/hendes ret til at få søgsmålskompetence ved domstolen.

Hvis en privatperson mener, at en administrativ afgørelse, handling eller undladelse har medført et økonomisk tab eller en personlig skade (herunder ikke-økonomiske skade), kan vedkommende få behørig kompensation i forvaltningsretten. Anprisningen kan indarbejdes i den skriftlige klage over den administrative afgørelse, eller, hvis der ikke er anmodet om godtgørelse, samtidig med at klage over en administrativ afgørelse, et selvstændigt erstatningskrav kan indgives efter den endelige dom vedrørende ulovligheden af beslutningen (sag) er blevet udleveret.

Administrative domstol kan annullere den påklagede afgørelse (helt eller delvist), men den har ikke kompetence til at ændre indholdet af afgørelsen på egen regning, f.eks. for at ændre betingelserne for byggetilladelsen. I særlige tilfælde kan give Domstolen grundlag for at ændre den påklagede afgørelse, men der er ingen bestemmelser i miljølovgivningen.

Miljøsager, behandles efter samme processuelle regler som andre administrative sager. Men nogle normative retsakter vedrørende miljøspørgsmål samt særlige regler for appel særlige miljømæssige beslutninger. For eksempel kan borgerne appellere godkendelsesvilkårene for forurenende aktiviteter i hele den periode, hvor det er gyldigt, som adskiller sig væsentligt fra den generelle regel om, at anke enhver afgørelse inden for en frist på en måned fra datoen for dens ikrafttræden.

Den administrative ret behandler strengt inden for de grænser, som er fastsat af ansøgeren. Domstolen kan ikke ændre de krav eller behandle afgørelser ikke appelleret i skriftlig form af ansøgeren på eget initiativ. I de formelle grænser, er Domstolen frit for at undersøge beslutningen i sin helhed: kontrol af det faktiske grundlag for udstedelsen af en bestemt beslutning, og anvende lovgivningen korrekt, er ifølge princippet om objektiv undersøgelse, inden for rettens kompetence. Retten kan også ex officio, indgive en begæring til forfatningsdomstolen eller anmode Domstolen om at træffe præjudiciel afgørelse.

En domstol kan træffe den såkaldte supplerende afgørelse, hvis der under de afgørende omstændigheder finder ud af fakta om en mulig overtrædelse af loven, der var ikke direkte undersøgt i den pågældende sag. En sådan beslutning er rettet til den ansvarlige institution, eller anklagemyndigheden. Lejlighedsvis domstole anvender de underordnede afgørelser at underrette Parlamentet eller udøvende myndigheder (ministerier, kabinettet) om manglende lovgivning eller andre spørgsmål, der skal løses ad lovgivningens vej.

III. Sager om adgang til oplysninger

Enhver, der har anmodet om miljøoplysninger fra en statslig myndighed og finder, at anmodningen om oplysninger er blevet ignoreret eller afvist (helt eller delvis), eller et hensigtsmæssigt svar ikke er modtaget, eller rettigheder til miljøoplysninger er blevet overtrådt, har ret til at påklage denne udeladelse for forvaltningsdomstolen.

Hvis tilsynsmyndigheden afviser at meddele de ønskede oplysninger, skal den give en skriftlig begrundelse for denne afgørelse, og omfatter oplysninger om retsmidler i en given situation, dvs. som institution, og inden for hvilken tidsfrist den pågældende person kan indgive en klage.

I henhold til lov om informationsfrihed, svaret fra den pågældende institution eller det manglende svar kan påklages til en højere administrativ myndighed, og derefter til den administrative distriktsdomstol.

Anke skal indgives inden en måned fra udstedelsen af svaret, eller inden et år i tilfælde, hvor svaret ikke er blevet fuldstændigt, eller når proceduren for indgivelse af en klage ikke er blevet forklaret i det skriftlige svar. Hvis der er en højere administrativ myndighed, er det obligatorisk at klage til denne institution. Appellen skal indgives skriftligt eller mundtligt til den institution, der udstedte (eller havde en forpligtelse til at udstede) svaret. Hvis ansøgningen indgives mundtligt, skal instituttet straks gøre det skriftligt, og ansøgeren skal underskrive den. En sådan ansøgning vil blive sendt til undersøgelse i en højere institut. Hvis der ikke er en sådan institution eller det er regeringens, det (eller undladelse af at give nogen besvarelse) kan være omgående appelleret til den administrative distriktsdomstol.

Appelskriftet kan også indgives elektronisk pr. e-mail, men den skal være underskrevet med en elektronisk signatur.

Det gebyr på 20 LVL (APP. 29 EUR) indbetales inden indgivelse af anke til den administrative distriktsdomstol. Dette kan ske i en bank. Domstolen, under hensyntagen til den økonomiske situation for en fysisk person, kan falde gebyrets størrelse eller fritager de pågældende personer fra forpligtelsen til at betale vederlag.

Enhver har ret til at deltage i forhandlingerne, med bistand fra repræsentant eller gennem repræsentative. Der findes ingen regler om obligatorisk retsforfølgning (herunder advokat kassationsanke.

I løbet af undersøgelsen af sagen, om nødvendigt, har adgang til de oplysninger, som er anfægtet tilgængelighed.

Retten vil pålægge institutionen at videregive de ønskede oplysninger til ansøgeren, hvis det ikke ville finde institutionens begrundelse for afslag begrundet. Hvis der er grund til at begrænse adgangen til visse dele af de ønskede oplysninger, vil institutionen stadig forpligtet til at udlevere de dele af de oplysninger, der kan offentliggøres.

ADDITIONAL GUARANTEES: Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse

Behandling af miljøspørgsmål i de administrative institutioner er foretaget efter de samme procedureregler som andre administrative sager. Den administrative procedure ret regulerer proceduren under hensyntagen til undtagelser og forskellige regler i miljøbeskyttelseslovgivningen eller særlige normative retsakter vedrørende miljøspørgsmål, f.eks. loven om vurdering af indvirkningen på miljøet.

I administrative institutioner er gennemført i lettisk, eventuelt med undtagelse af indgivelsen af en ansøgning i fremmedsprog i nødsituationer.

De administrative procedurer er gratis, med visse undtagelser, der er fastsat ved lov. Hvis den institution (Domstolen) finder, at den person, der er adressat for beslutningen (fysisk person) er i en vanskelig økonomisk situation, og at det særlige administrative område er kompliceret, og det kan træffe en afgørelse om, at vederlag til en repræsentant for denne person, inden for regulerede rammer, vil blive betalt over det statslige budget.

Ret til at deltage i administrative procedurer er anerkendt til fysiske og juridiske personer (herunder ikke-statslige organisationer) samt sammenslutninger af sådanne personer. En person, der har ret til at deltage i sagen personligt eller med bistand fra repræsentant eller gennem repræsentative.

Det er en forpligtelse for den kompetente institution til at indsamle alle oplysninger af relevans for sagen. En person har dog pligt til at meddele oplysninger og beviser, som er i hans/hendes varetægt.

Deltagerne i den administrative procedure, har ret til at få kendskab til dokumenterne i sagsakterne og ret til at blive behørigt hørt af beslutningstageren. På miljøområdet har disse processuelle rettigheder er reguleret ved de processuelle regler i miljøbeskyttelseslovgivningen (på miljøområdet i almindelighed) og i andre normative retsakter vedrørende specifikke spørgsmål, f.eks. miljølovgivningen, miljøkonsekvensvurdering.

Generelt er den administrative institutioner skal afgøre sager inden for en måned fra modtagelsen af en ansøgning fra en person. Men det skal bemærkes, at en række normative retsakter vedrørende miljøet kan fastsætte forskellige frister. Instituttet er mulighed for at forlænge fristen, hvis dette er nødvendigt for at foretage en korrekt endelige afgørelse. I hastetilfælde kan den pågældende person anmode institutionen om at udstede beslutningen umiddelbart.

Hvis personen finder afgørelsen fra det administrative institution ulovligt eller i øvrigt på utilfredsstillende vis, kan afgørelsen appelleres til en højere administrativ myndighed inden for en måned fra ikrafttrædelsen af afgørelsen, eller inden for et år fra ikrafttrædelsen af afgørelsen, hvis oplysninger om de procedurer, der finder anvendelse på appeller er ikke medtaget i den skriftlige afgørelse. Appellen skal indgives skriftligt eller mundtligt til den institution, der har truffet afgørelsen, og den vil blive sendt til undersøgelse i en højere institut.

Appel til en højere administrativ institution er obligatorisk, undtagen i tilfælde hvor der ikke er nogen overordnede institution eller det er regeringen. Vil en domstol nægte at acceptere direkte klageadgang, hvis personen ikke kan godtgøre, at han/hun har forsøgt at indgive en appel til en højere institut.

I forbindelse med behandlingen af sagen, vil Retten gennemgå både formelle og materielle lovlighed af afgørelsen.

I medfør af den processuelle lovlighed, kan Domstolen annullere afgørelsen, når det kommer til den konklusion, at den administrative institution har begået alvorlige metodefejl. Normalt er der lagt særlig vægt på følgende spørgsmål:

1) hvorvidt personer er umiddelbart berørt af beslutningen, samt personer, som kan dokumentere en interesse i miljøspørgsmål haft med mulighed for at deltage i beslutningsprocessen (dvs. om der forelå rettidige oplysninger om indledningen af beslutningstagningen, om borgerne havde mulighed for at gøre sig bekendt med sagens akter, om borgerne havde en mulighed for at blive hørt af institutionen, som også omfatter en ret til at informere institutionen og til at ytre sin mening og forslag);

2) om instituttet har erhvervet alle de nødvendige oplysninger (uanset om instituttet har indført alle de relevante omstændigheder i sagen, uanset om den har undersøgt og afvejet interesserne hos forskellige personer og grupper);

3) om instituttet har ydet en tilstrækkelig og klar argumentation og retlige grunde (med en henvisning til retlige normer) for afgørelsen.

I medfør af den materielle lovlighed, vil Retten undersøge, hvorvidt, under hensyntagen til kendsgerningerne, det var lovligt at udstede den omtvistede beslutning. F.eks. om det under visse omstændigheder er tilladt at udstede en tilladelse til at drive forurenende anlæg karakteriseret ved et vist beløb for visse emissioner.

Hvis ansøgerne har begrundet tvivl om den materielle og tekniske resultater, kan Domstolen efterprøve de faktiske omstændigheder. Disse områder er for størstedelens vedkommende afsat til uafhængige eksperter; Disse udgifter dækkes af staten. Tilbudsgiverne er også mulighed for at præsentere deres egne ekspertudtalelser.

Domstolen er begrænset i sin gennemgang kun i to tilfælde: Når institutionen har haft den såkaldte skønsbeføjelse (en beføjelse til at vælge, hvilket af mere end én juridisk holdbare løsninger ville være den bedste), eller, hvis instituttet har givet en evaluering, som i kraft af sin karakter, ligger inden for dens egen kompetence og kan ikke anfægtes ved Domstolen.

Forvaltningsdomstolen ikke prøve appeller om normative retsakter, f.eks. arealanvendelse og arealanvendelsesplaner på lokalt plan. Den kan anfægtes ved forfatningsdomstolen (se kapitel II).

Siden 2012 har den administrative domstol er kompetent til at prøve detaljerede planer, der om nødvendigt nærmere indhold af de lokale myndigheders forvaltning af arealanvendelse og arealanvendelsesplaner (Land use) fysiske planer og de lokale planer, at omfanget af særlige grunde, da de anses for at være administrative afgørelser af generel karakter. De detaljerede planer kan appelleres inden for en måned fra offentliggørelsen af deres godkendelse. De detaljerede planer, kan appelleres af personer, som er berørt af planen eller af personer, der er blevet nægtet deltagelse i beslutningsprocessen er garanteret af rettighederne for samfundet, samt personer, der mener, at planen ikke overholder kravene i lovgivningen vedrørende miljø, skaber miljøskader eller -trusler af miljøskader. En skriftlig appel om klagepunkterne skal fremsendes til den administrative distriktsdomstol, med al tilgængelig dokumentation vedlagt. Domstolen kan også på eget initiativ, indsamle dokumentation, der er nødvendig for at træffe afgørelse i sagen, herunder ekspertudtalelser. Sagerne er blevet pådømt i skriftlig procedure. Men Retten afholder retsmøder, når Domstolen beslutter dette, eller ansøgeren, den tredjemand, der er indblandet i en proces eller juridiske enheder, der har ret til at beskytte rettighederne og de juridiske interesser hos privatpersoner har anmodet om mundtlig procedure. Den administrative institution (sagsøgte), ikke har en ret til at gøre indsigelse mod en skriftlig procedure.

I vurderingen af indvirkningen på miljøet (VVM-procedure), forvaltningsdomstolen kan gennemgå VVM-screening afgørelser. En afgørelse om, at en VVM påkrævet, kan appelleres af den person, som planlægger at udføre en bestemt aktivitet. En afgørelse om, at en VVM unødvendig kan ikke indbringes for domstolene, men straks kan undersøges i forbindelse med gennemgangen af den retsakt, som meddeler tilladelse til det påtænkte projekt (f.eks. byggetilladelsen).

"VVM afgørelser og udtalelser fra den kompetente myndighed vedrørende VVM-udtalelse (endelig VVM-afgørelse) ikke kan efterprøves af Domstolen, særskilt. Men Domstolen kan efterprøve en endelig godkendelse af den påtænkte aktivitet, og inden for disse rammer er Retten frit undersøge klagepunkter mod VVM-proceduren og endelig VVM-afgørelse.

Revisionsretten vil revidere både processuelle og materielle lovlighed af VVM-afgørelser:

1) om de væsentlige processuelle regler, der skal følges i forbindelse med de berørte personer og personer, der har en interesse i miljøspørgsmål og med særlig vægt på adgang til miljøinformation og rettigheder til at deltage i beslutningsprocessen, herunder muligheden for at afgive oplysninger, for at give udtryk for deres synspunkter og forslag og tilstrækkelig alvorlig holdning over for disse synspunkter og forslag;

2), om VVM er foregået på en måde, der giver tilstrækkelig mulighed for at indsamle alle relevante oplysninger om de mulige virkninger af den planlagte aktivitet forårsager på miljøet,

3 endelig VVM-afgørelse), hvorvidt de er baseret på korrekte resultater og om den fastlægger klare, fyldestgørende skriftlig begrundelse.

Domstolen kan ikke træffe afgørelse og erklære sit eget udsagn om virkningerne af den påtænkte aktivitet i stedet for den administrative institution. Domstolen kan dog finde faktuelle fejl og mangler, som har ført eller kan have resulteret i en forkert afgørelse.

For at få søgsmålskompetence ved forvaltningsdomstolen i endelige godkendelse, en person bør pege på krænkelsen af sine egne rettigheder (f.eks. angiveligt tilsidesat ejendomsrettigheder) eller miljømæssig interesse. En person, der indgiver en appel af hensyn til beskyttelsen af miljøet bør forklare, hvorfor han eller hun mener, at en godkendelse af den påtænkte aktivitet, muligvis på grund af ukorrekt VVM-procedure, ikke overholder miljølovgivning eller kan virke truende skade eller miljøskade.

Som en generel regel, når en klage indgives til en højere administrativ myndighed eller en forvaltningsdomstol, at det har opsættende virkning for den påklagede afgørelse. F.eks. er det forbudt at indlede en operation af den påtænkte aktivitet, at påbegynde anlægsarbejder eller udstede nye afgørelser på grundlag af den anfægtede ordning. Loven om vurdering af indvirkningen på miljøet ikke indeholder nogen undtagelser herfra. En person, der ønsker at påbegynde den påtænkte aktivitet (nu suspenderet) har ret til at anmode om genoptagelse af den operationelle anvendelse af afgørelsen. Domstolen vil træffe afgørelse om midlertidig beskyttelse og tage hensyn til både lovligheden af beslutningen (hurtigt, uden at foregribe den endelige dom) og eventuelle negative konsekvenser for de implicerede interesser, herunder miljømæssige.

De administrative domstole, der kan revidere tilladelser til industrielle og landbrugsmæssige aktiviteter med et stort forurening (IPPC-direktivet). Enhver person (fysisk, retlig, ikke-statslige organisationer) kan klage over sådanne afgørelser for Domstolen. Bl.a. en appel kan indgives, hvis en person mener, at hans ret til miljøoplysninger eller hans ret til at deltage i beslutningsprocessen krænket.

Appellen skal indgives til en højere myndighed (Miljø, Kontoret). Derefter en skriftlig klage herover med angivelse af klager kan rettes til den administrative distriktsdomstol, med al tilgængelig dokumentation vedlagt. Domstolen kan også på eget initiativ, indsamle dokumentation, der er nødvendig for at træffe afgørelse i sagen, herunder ekspertudtalelser. Domstolen skal træffe afgørelse i sagen i forbindelse med en skriftlig procedure, med undtagelse af tilfælde, hvor deltagerne i sagen (bortset fra den sagsøgte institution) har anmodet om mundtlig forhandling.

Retten vil undersøge, om tilladelsen er udstedt i henhold til de bindende procedureregler, der omfatter adgang for personer med berettiget interesse til alle relevante og behørigt forklares oplysninger samt muligheden for personer, der har en interesse i at indgive indsigelse, forslag, samt bevis for, at institutionen har anset klagepunkter og forslag herom.

Retten er frit stillet med hensyn til at efterprøve de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for udstedelsen af tilladelsen, og Domstolen kan efterprøve data om den planlagte industrielle aktivitet, karakteristika ved de faciliteter og oplysninger om de eksisterende miljøforhold.

For at indgive en klage til forvaltningsdomstolen, er det ikke nødvendigt for sagsøgeren at deltage i den offentlige høringsfase i IPPC-direktivet, eller til at fremsætte bemærkninger under den offentlige høring.

Som hovedregel appelleres til en højere administrativ myndighed eller en forvaltningsdomstol har opsættende virkning med den IPPC-godkendelse, dvs. det er ikke tilladt at påbegynde driften af forurenende anlæg, medmindre retten genoptager sit operationelle kraft af tilladelsen. Sådanne regler finder anvendelse, når ansøgeren har indgivet klagen inden for en måned fra den dato, hvor afgørelsen træder i kraft.

Der er dog en undtagelse med hensyn til forurenende aktiviteter, der kræver et kategori A eller kategori B tillader det. Ifølge loven om forurening, en person kan indgive en klage angående betingelserne for tilladelsen på ethvert tidspunkt under den relevante tilladelse er i kraft. Denne form for appel er tilladt, når forurenende aktivitet i væsentlig grad kan indvirke negativt på menneskers sundhed eller miljøet, eller hvis de miljøkvalitetskrav, der er fastsat i miljølovgivningen, eller andre krav i normative retsakter. I denne sag kan appellen af afgørelsen kan ikke suspendere tilladelsen.

V. adgang til klage over handlinger eller undladelser

Hvis en person mener, at enhver anden privatperson eller juridisk person, der forårsager fare for skader eller skader på miljø, hun/han ikke har kunnet anlægge sag ved civilretten eller til at indgive en klage på sine aktioner til forvaltningsdomstolen. Den pågældende person kan søge erstatning for skade, der er forvoldt selv, men har ikke lov til at søge erstatning for skade på miljøet som sådan. Det betyder, at hvis en person mener, at en anden person, med sin planlagte eller trufne foranstaltninger, medfører fare for skader eller skader på miljø, hun/han kan handle på følgende måder:

1) hvis den påståede farlige aktiviteter udføres i overensstemmelse med en beslutning truffet af en administrativ myndighed, den pågældende person kan appellere afgørelsen til en højere administrativ myndighed og følgelig til Administrative Court eller,

2) indsende deres anmodning til den institution, der er kompetent til at beskytte miljø og håndhæve passende foranstaltninger for at afbryde skader på miljøet. Hvis den kompetente institution nægter at handle, sine afgørelser eller undladelser kan appelleres til en højere administrativ institution og dermed til forvaltningsdomstolen. I dette tilfælde har den skadelidte kan kræve, at Retten om at tilpligte den kompetente institution at træffe en beslutning, der tager sigte på beskyttelse af miljøet. Hvis f.eks. en person har ulovligt uden forudgående tilladelse, opføres en vej i det beskyttede naturområde, kan den pågældende anmode den kompetente administrative institution at pålægge den ansvarlige at nedbryde de anlæg, for at genoprette den tidligere situation og at kompensere for materielle skader på miljøet.

Den er den kompetente institution at foretage den statslige kontrol med miljøbeskyttelse og naturressourcer. Den realiserer sine opgaver gennem 8 territorialt beliggende regionale miljøråd, samt marine og indre farvande og center for strålingsbeskyttelse.

Generelt kan de regionale miljøkontorer afgørelser påklages til en højere administrativ myndighed, hvilket i de fleste tilfælde er Miljø, Kontoret.

En person kan indgive sin klage til den administrative institution, både skriftligt og mundtligt. Mundtlige klager vil straks blive nedskrevet af tjenestemanden i institutionen. Skriftlige klager og appeller, der er underskrevet elektronisk, kan også indsendes pr. e-mail.

Hvis den pågældende ikke er tilfreds med den afgørelse eller udeladelse af den kompetente institution, han/hun kan appellere afgørelsen til en højere administrativ myndighed. Appellen skal indgives til den institution, der udstedte (eller havde en forpligtelse til at udstede) en afgørelse vedrørende den oprindelige klage. Klagen sendes til en prøve med en højere institut. Appel til en højere administrativ institution er obligatorisk, før de går til forvaltningsdomstolen.

Hvis klagen til forvaltningsdomstolen er berettiget af miljømæssige hensyn, er det tilstrækkeligt for at få søgsmålskompetence ved domstolen. Den skriftlige begæring om klagepunkterne skal fremsendes til den administrative distriktsdomstol, med al tilgængelig dokumentation vedlagt.

VI. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse

Bortset fra den adgang til klage og domstolsprøvelse af afgørelser eller undladelser i de administrative organer, der findes andre muligheder for retsmidler i miljøsager.

Beskyttelse af menneskerettigheder, herunder deres ret til at leve i et gunstigt miljø, henhører under kompetenceområdet for Den Europæiske Ombudsmand (tiesībsargs). Ombudsmanden kan:

1) behandler klager og forslag fra privatpersoner, undersøge omstændighederne;

2) kræver, at institutterne præcisere de nødvendige omstændigheder i sagen og underretter Ombudsmanden;

3) ved eller efter undersøgelsen, fremsætte henstillinger og udtalelser vedrørende lovligheden og effektiviteten af deres aktiviteter, samt overholdelsen af princippet om god forvaltningsskik;

4) inden for lovens rammer bilægge tvister mellem enkeltpersoner og institutioner samt respekten for menneskerettighederne i tvister mellem private parter.

5) tilstræbe at bringe et forlig i stand mellem parterne i tvisten.

6) i bilæggelsen af tvister, afgiver udtalelser og anbefalinger til privatpersoner med hensyn til forebyggelse af menneskerettighedskrænkelser;

7) forelægge parlamentet, kabinettet, lokale myndigheder eller andre institutioner med henstillinger om udstedelse eller ændring af lovgivningen;

8) give personer med konsultationer om menneskerettighedsspørgsmål;

9) at gennemføre forskning og analysere situationen på menneskerettighedsområdet, samt afgive udtalelser om aktuelle menneskerettighedsspørgsmål.

Anklagemyndigheden har en kontrolbeføjelse, dvs. en anklager har pligt til at træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af rettigheder og berettigede interesser for personer og staten. Dette kan også omfatte miljøinteresser. De foranstaltninger, der træffes af anklagemyndigheden kan den indledte en strafferetlig efterforskning, men også andre virkemidler. Anklageren kan:

1) udstede en advarsel til de personer, hvis deres foranstaltninger vidner om muligheden for en overtrædelse af loven;

2) udstede en protest til kabinettet, ministerier og andre administrative organer, lokale offentlige institutioner, inspektioner og statslige tjenester, virksomheder, institutioner, organisationer og tjenestemænd, hvis deres afgørelser ikke er i overensstemmelse med loven. Den pågældende institution eller et offentligt skal underrette anklagemyndigheden om resultatet af denne inden for en periode på 10 dage. Den offentlige anklager kan anmode retten om hans protest nægtes uden grundlag eller ikke besvaret den leveres;

3) at indgive et skriftligt indlæg til den relevante virksomhed, myndighed, organisation eller person, eller hvis det er nødvendigt at ophæve en ulovlig aktivitet, udbedre følgerne af en sådan aktivitet eller for at undgå en krænkelse; Hvis kravene i et indlæg ikke overholdes eller ikke besvaret den leveres, anklageren har ret til at forelægge en ret eller anden kompetent institution en begæring, der kræver respektive ansvar.

I Letland findes der ingen privat straffesag til rådighed. En person skal indgive sit ønske om en mulig lovovertrædelse til politiet eller anklagemyndigheden.

VII. Søgsmålskompetence

Søgsmålskompetence

Den administrative procedure

Retsforhandlinger

Enkeltpersoner

miljømæssig interesse

miljømæssig interesse

Ngo'er

Den samme

Den samme

Andre juridiske enheder

Den samme

Den samme

Ad hoc-grupper

Den samme

Den samme

Udenlandske NGO "er

Den samme

Den samme

Alle andre anvendelser#_ftn1

NEJ

NEJ

Enhver har ret til at indgive en klage til den ansvarlige institution eller en klage til forvaltningsdomstolen på miljøområdet uden at stille andre specifikke betingelser, dvs. en klage kan indgives, hvis en person mener, at en administrativ afgørelse eller en reel indsats samt en undladelse i strid med loven om beskyttelse af miljø og natur, eller kan skabe risici for skader eller skader på miljøet.

Ret til at deltage i administrative procedurer eller domstolsprocedurer, anerkendes på samme måde for alle personer: at fysiske og juridiske personer (herunder ikke-statslige organisationer, nationale eller udenlandske, af anden art; politiske partier, erhvervsorganisationer samt sammenslutninger af personer, hvis sådanne sammenslutninger påvise tilstrækkelig organisatorisk enhed til at nå bestemte mål. Generelt, statslige og kommunale institutioner er ikke tilladt for at indgive appel mod hinanden til forvaltningsdomstolen. Det er kun tilladt i særlige tilfælde, når afgørelser eller undladelser i den administrative institution påvirke den stat eller kommune som enhver anden (privat) person.

Denne brede tilgang til retten til at indgive klager og til at anke, anerkendes på samme måde til alle typer miljømæssige spørgsmål, herunder miljøkonsekvensvurdering eller IPPC-godkendelse procedurer.

Retten til at indgive klager og appeller rent miljømæssige interesser er den eneste undtagelse, hvor den såkaldte actio popularis (ret til at forsvare fælles interesser) er tilladt i administrative institutioner eller ved Domstolen. I enhver anden form for retstvister skal den pågældende bevise overtrædelsen af sin egen subjektive rettigheder for at have ret til at indgive en klage eller appel for Domstolen.

I overensstemmelse med art. 29 i Den Europæiske Unions forvaltningslov i tilfælde, der er fastsat ved lov, kan offentlige myndigheder have ret til at indgive en klage til en administrativ myndighed eller en klage til en domstol med henblik på at forsvare de rettigheder og juridiske interesser for privatpersoner. Dette kan omfatte også private person ret til at leve i et gunstigt miljø.

Ifølge ombudsmand, ombudsmanden har ret, når en overtrædelse, til at beskytte rettighederne og interesserne hos en privatperson til Domstolen, hvis det er nødvendigt i almenhedens interesse.

Også efter anklagerens kontor, anklagere har ret til at indgive klage til EF-domstolen, hvis andre foranstaltninger, dvs. advarsels- eller demonstration, eller indsendelse (se kapitel VI), ikke har været vellykket.

VIII. Advokatbistand

Som hovedregel er enhver kan henvende sig til den administrative institution eller for Domstolen selv uden en obligatorisk juridisk bistand. Under hensyntagen til at den administrative domstol er bundet af princippet om objektiv undersøgelse, kan retten også ex officio afklare eventuelle uklarheder i den skriftlige klage, eller at anmode deltagere og andre personer fremlægger de nødvendige beviser. Dette er et stort fremskridt for personer, der forsvarer deres rettigheder eller miljømæssige interesser ved de administrative domstole. En person kan dog omfatte andre personer, advokat eller enhver anden person, som sin repræsentant og/eller retlig bistand på det administrative eller retslige procedurer. Der er ingen regler om obligatoriske juridiske rådgiver for den retslige procedure ved forvaltningsdomstolen, heller ikke ved højesteret.

Den person, der har behov for juridisk rådgivning vil eventuelt kontakte medlemmerne for den opbakning (edsvorne advokater) såvel som andre advokater. De kan give juridisk rådgivning, udarbejde retsdokumenter, foretage andre retlige aktiviteter.

Link åbner i nyt vindueListen over edsvorne advokater

Link åbner i nyt vindueLettiske afdeling af Transparency International delna yder retshjælp til borgere i byggeri og arealanvendelse spørgsmål. Delna vil være i stand til at behandle sagen i situationer, hvor sagen er af betydning for offentligheden, dvs. når en væsentlig skade, der er forårsaget eller kan forårsages på miljøet, eller når sagen kan danne præcedens og bidrage til forbedring af lovgivningen eller den juridiske praksis.

IX. Beviser

Når en person indgiver sin klage på en bestemt administrativ afgørelse for Domstolen, alle foreliggende oplysninger til ansøgerne og begrunde sagsøgerens klagepunkter skal vedlægges den skriftlige klage. Den administrative institution (sagsøgte) vil på sin side tillægger sine forklaringer begrunder alle de beviser, der er nødvendige for institutionens afgørelse. Deltagere i proceduren kan anmode retten om at indhente andre oplysninger, herunder mundtlige vidneudsagn og ekspertudtalelser. Retten er frit for at anmode om dokumentation af egen drift, idet Domstolen er bundet af princippet om objektiv undersøgelse, og det er en pligt for Domstolen til at vurdere lovligheden af den anfægtede administrative afgørelse. Deltagere i proceduren kan også fremlægge nye beviser under retssagen i første instans eller i appelinstansen. De cassation instans (højesteret) ikke accepterede nye beviser, da den har til opgave at undersøge retsspørgsmål.

Den administrative domstol kan acceptere og evaluere alle typer beviser:

1) vidneudsagn,

2) dokumentation (herunder skriftlige dokumenter, audio-, video- og digitalt materiale),

3) materiale,

4) ekspertudtalelser (normalt fremlægges under retssagen af eksperter udvalgt af Retten).

Som et særligt middel til at indhente oplysninger, retten kan lytte til udtalelse amicus curiae ven ("Domstolen"): Enhver sammenslutning anset for at repræsentere de interesser i et bestemt område og er i stand til at levere en kompetent udtalelse, kan anmode Domstolen om at give udtryk for sin opfattelse af de faktiske eller retlige omstændigheder.

Retten kan afvise beviser, der ikke er relevante for sagen. Vurderingen af den accepterede og lovlig dokumentation, vil Retten foretage sine konklusioner i overensstemmelse med sine egne domme, der skal baseres på en omfattende, fuldstændigt og objektivt beviser, og i overensstemmelse med retslige bevidsthed, som bygger på logikkens love, resultater af videnskab og retsprincipper.

Hvis deltagerne i den retslige procedure har begrundet tvivl om de faktiske omstændigheder, på grundlag af hvilke den anfægtede administrative beslutning er baseret på, kan de anmode Domstolen om at pålægge et expert-examination. Hvis Domstolen vil blive overbevist om nødvendigheden af expert-examination, den vil vælge en eller flere eksperter under hensyntagen til de synspunkter, som deltagerne i proceduren. Deltagerne har ret til at foreslå spørgsmål, som efter deres opfattelse kræver en udtalelse fra en sagkyndig, men spørgsmål vil blive endeligt fastsat af Domstolen.

Retten vil evaluere ekspertudtalelser på samme måde som andre beviser: Retten er ikke bundet af de sagkyndiges udtalelse, men vil gøre sit eget endelige konklusioner efter vurderingen af troværdigheden af udtalelsen. I den dom, Domstolen er forpligtet til at angive, hvorfor man har foretrukket at visse beviser i forhold til andre, og hvorfor bestemte forhold er blevet anerkendt som bevist, mens andre faktiske omstændigheder, som ikke er bevist.

X Foreløbige retsmidler

Når en administrativ afgørelse er appelleret til Administrative Court, forelagt Domstolen generelt har opsættende virkning, dvs. driften af forvaltningsakten er suspenderet fra den dato, hvor ansøgningen indgives. F.eks. hvis en person indgiver en sag mod en byggetilladelse, opførelsen af den omhandlede bygning er ikke tilladt.

Dog er den administrative procedure lov fastlægger flere undtagelser, når den anfægtede administrative afgørelse kan fuldbyrdes uanset appel. De vigtigste undtagelser er følgende:

1) den administrative akt indfører pligt til at betale skatter, afgifter eller anden betaling til staten eller et lokalt budget, undtagen sanktioner;

2), som det er fastsat i andre lovgivninger, f.eks. hvis en person har indgivet en klage over vilkårene for tilladelsen til forurenende aktiviteter efter den almindelige frist på en måned for at appellere administrative afgørelser, kan appellen ikke suspendere tilladelsen;

3) den institution, hvori årsagerne til sagens hastende karakter af gennemførelsen, hvad angår det specifikke spørgsmål, er specielt fastsat i den administrative retsakt, som det skal, gennemføres uden tøven; eller

4) en forvaltningsakt af politi, grænsevagt, nationalgarden, brandbekæmpelse og andre tjenestemænd, der er bemyndiget ved lov er udstedt med henblik på øjeblikkelig forebyggelse af direkte fare for statens sikkerhed, den offentlige orden eller menneskers liv, helbred eller ejendom for personer;

5) den anfægtede forvaltningsakt skaber, ændrer eller ophæver instituts juridiske forbindelser med en tjenestemand;

6) den anfægtede afgørelse er af almen karakter, f.eks. begrænser anvendelsen af en kommunal vej;

7) den anfægtede forvaltningsakt, annullerer eller suspenderer licens eller anden særlig tilladelse.

Tilbudsgiverne kan anmode Domstolen om midlertidig beskyttelse:

1) hvis klagen har opsættende virkning, som er adressat for den anfægtede beslutning, kan anmode Domstolen om at genoptage de operationelle virkning (gennemførelse), i afgørelsen, f.eks. at gøre det muligt at påbegynde den opførelse eller drift af kraftværket;

2) hvis klagen ikke har opsættende virkning, at den, der fremlægger et søgsmål til prøvelse af afgørelsen, kan anmode Domstolen om at udsætte gennemførelsen af den anfægtede afgørelse.

I begge de ovennævnte tilfælde vil domstolen træffe afgørelse om midlertidig beskyttelse og tage hensyn til både lovligheden af beslutningen (hurtigt, uden at foregribe den endelige dom) og den mulige skade på de berørte interesser.

Hvis der er grund til at antage, at den anfægtede forvaltningsakt eller følgerne af den manglende afgivelse af en administrativ handling kan forvolde væsentlig skade eller erstatning eller kompensation, som ville være betydeligt behæftede eller ville kræve proportion ressourcer, og hvis behandlingen af oplysninger til rådighed for Domstolen, viser, at den anfægtede retsakt umiddelbart er ulovlig, kan den i henhold til den begrundede anmodning fra en ansøger træffe afgørelse om foreløbige retsmidler. Som et middel til foreløbige retsmidler, kan retten udstede:

1) af en domfældelse, der i afventning af Domstolens dom, erstatninger for de ønskede forvaltningsafgørelse eller faktiske handling i institutionen;

2) en retsafgørelse, som indebærer en forpligtelse for den pågældende institution til at foretage en konkret inden for en nærmere angivet tidsfrist eller forbyder en bestemt handling

3) en retsafgørelse, der tildeler det enkelte land register at registrere begrænsninger af indehaverens rådighedsret med fast ejendom.

Alle de ovennævnte regler anvendes også i miljøsager.

Tilbudsgiverne kan anmode om foreløbige retsmidler i en hvilken som helst fase af proceduren, også i appelretten og kassationsretten instans, når de finder det presserende behov for midlertidig beskyttelse. Der anvendes ingen formelle frister. Udøvelsen af retten til at anmode om en midlertidig beskyttelse må ikke forårsage nogen ugunstige virkninger, herunder dem, der henhører under privatretten. Dette betyder, at personen ikke hæfter for økonomiske tab, der er påført en person, af Rettens afgørelse.

Rettens afgørelse vedrørende foreløbige retsmidler kan appelleres. Desuden deltager i proceduren kan anmode om at erstatte eller at tilbagekalde det indførte middel til foreløbige retsmidler.

XI. Sagens omkostninger

Administrative procedurer i de administrative institutioner er gratis.

Hvis den person, der indgiver en klage til forvaltningsdomstolen, han/hun bør tage højde for statsafgifter.

Både i administrative og retslige procedurer, den pågældende har til at dække sine egne omkostninger:

1 vederlag til en repræsentant eller juridiske rådgiver (har den involverede person); Hvis den administrative institution (eller Retten derfor) finder, at den person, der er adressat for beslutningen (fysisk person) er i en vanskelig økonomisk situation, og at det særlige administrative område er kompliceret, kan den beslutte at vederlag til en repræsentant for denne person, inden for regulerede rammer, vil blive betalt over det statslige budget.

2) betalinger til eksperter (har involveret alle på eget initiativ); Statsbudgettet dækker det vederlag, der betales kun til eksperter udpeget af Domstolens afgørelse.

Gebyrer til staten. Ved indgivelse af klage til forvaltningsdomstolen i første instans sagsøgeren bør betale et gebyr på 20 LVL (APP. 29 EUR). Statsgebyret for appel af Domstolens Første Instans dom er 40 LVL (APP. 57 EUR). Et depositum, betaling for at afgive en cassation klage til højesteret er 50 LVL (71 EUR) (fra marts 1, 2013). Deponeringen betaling for anmodning om foreløbige retsmidler eller andre klager vedrørende proceduremæssige afgørelser er 10 LVL (APP. 14 EUR). Deponeringen betaling for spørgsmål i forbindelse med nybehandling newly-discovered kendsgerninger er 10 LVL (APP. 14 EUR).

Størrelsen af det gebyr, er den samme for alle kategorier af administrative sager. Den undtagelse for tilfælde, hvor asylansøgeren er gratis. Domstolen, under hensyntagen til den økonomiske situation for en fysisk person, kan falde gebyrets størrelse eller fritager de pågældende personer fra forpligtelsen til at betale vederlag.

Administrativ procedure ikke foreskriver andre afgifter eller depositum betalinger.

Udgifter til retshjælp eller som ikke reguleres og expert-examinations vil afhænge hovedsageligt på markedssituationen, sagens kompleksitet eller de faktiske omstændigheder, der er undersøgt af eksperter.

I dommen, vil retten beordre en refusion af de statslige gebyr: Hvis en appel mod den administrative afgørelse eller udeladelse har medvirket fuldt ud eller delvist, vil retten beordre en sagsøgt (staten eller kommunen) til at tilbagebetale det gebyr, til ansøgeren. Hvis klagen ikke har været vellykket, vil ansøgeren ikke få staten betalte gebyr. Det samme princip gælder for deponering betalinger: Ansøgeren vil få deres depositum tilbage betaling i tilfælde af hans/hendes cassation klage eller anmodning om foreløbige retsmidler foretages nye, supplerende klage eller prøvelse) har været en succes.

Rettens afgørelse om godtgørelse af udgifter omfatter ikke andre former for udgifter. Alle andre udgifter, undtagen statsafgifter og deponere betalinger afholdt til de deltagere, der ikke er inddrevet. Men hvis en appel mod den administrative afgørelse har været vellykket, sagsøgeren kan derfor kræve den tilbagebetalt alle skader som følge af den ulovlige afgørelse, og dette kan omfatte tidligere betalinger til juridiske rådgivere eller eksperter.

XII. Mekanismer for finansiel bistand

En fysisk person at appellere en administrativ afgørelse til den administrative domstol anmode:

1) for faldet i størrelsen af det gebyr, eller en fritagelse fra forpligtelsen til at betale vederlag. Retten vil tage hensyn til denne persons finansielle situation;

2) for vederlaget til dennes repræsentant. Hvis Domstolen finder, at den person, der er genstand for beslutningen, (fysisk person) er i en vanskelig økonomisk situation, og at det særlige administrative område er kompliceret, kan den beslutte at vederlag til en repræsentant for denne person, inden for regulerede rammer, vil blive betalt over det statslige budget.

Lov om statslig retshjælp garanterer finansiel støtte fra statsbudgettet for juridisk bistand både i retssager og udenretlige forlig. Der er tale om et særskilt støttemekanisme for civilretlige, strafferetlige og administrative anliggender, der administreres af Legal Aid administration. En sådan retshjælp kan dog kun tilgængelig for de administrative anliggender, som ikke vedrører tildeling af asyl og statsfinansieret juridisk bistand kan ydes på miljøområdet.

Det er nogle gange muligt, på individuelt grundlag, til at modtage gratis juridisk bistand i administrative sager. For eksempel, hvis sagens udfald eller den fortolkning af de juridiske bestemmelser kan blive betydelige, advokater, undertiden er rede til at yde gratis juridisk rådgivning. Siden 2010 er fire advokatfirmaer har indvilliget i at deltage i en Soros-fonden projekt og til at yde pro bono juridisk rådgivning til ngo'er via pro bono juridisk rådgivning Centre (tlf. + 371 67294646).Link åbner i nyt vinduehttp://www.sfl.lv/public/index.html Andre advokatfirmaer og advokater kan kontaktes individuelt.

Den juridiske klinik funktion ved universitetet i Letland er parat til at yde juridisk rådgivning til personer med lav indkomst.Link åbner i nyt vinduehttp://www.lu.lv/eng/faculties/fl/structural-units/the-legal-aid-and-assistance-centre/ Almindeligvis juridiske rådgivning fra jurastuderende dækker sådanne filialer som beskæftigelse, leje af bolig lokaler eller underholdsbidrag til børn.

Link åbner i nyt vindueLettiske afdeling af Transparency International delna yder retshjælp til borgere i byggeri og arealanvendelse spørgsmål. Delna er parate til at behandle sagen i situationer, hvor sagen er af betydning for offentligheden, dvs. når en væsentlig skade, der er forårsaget eller kan forårsages på miljøet, eller når sagen kan danne præcedens og bidrage til forbedring af lovgivningen eller den juridiske praksis.

XIII. Aktualitet

Administrative institutioner skal gennemføre deres afgørelser inden en måned fra den dag, hvor den pågældende har indgivet sin ansøgning eller klage. I hastetilfælde kan den pågældende person anmode institutionen om at udstede beslutningen umiddelbart.

Af objektive grunde, kan forlænge denne tidsfrist med en periode, der ikke overstiger fire måneder. Hvis det er objektivt vanskeligt at klarlægge de faktiske omstændigheder, kan fristerne forlænges med op til et år, med et forudgående tilladelse af en højere administrativ myndighed. Afgørelse truffet af institutionen om at forlænge tidsfristen kan påklages til en højere administrativ myndighed, eller, som følge heraf, for retten.

Hvis der er en forsinkelse i gennemførelsen af afgørelsen er der ikke nogen umiddelbar mulige sanktioner mod institutionen. Imidlertid kan den pågældende indgive sin appel i den foreliggende sag umiddelbart til forvaltningsdomstolen og, ud over de væsentligste spørgsmål, til at anmode Domstolen om at træffe afgørelse om den rimelige kompensation for økonomiske tab eller moralsk skade som følge af forsinkelsen.

Hvis personen beslutter at appellere en administrativ afgørelse til den administrative domstol, appellen skal indgives senest en måned fra udstedelsen af den administrative afgørelse, eller inden et år i tilfælde, hvor svaret ikke er blevet fuldstændigt, eller når proceduren for at indgive en klage, er ikke blevet forklaret i den skriftlige afgørelse. En person, som ikke er adressat for beslutningen og ikke blev inddraget i den administrative procedure (f.eks. miljø-ngo'er) skal indgive sin appel til Domstolen inden en måned efter den dag, hvor den pågældende får kendskab til den, dog senest inden for en periode på et år fra den dato, hvor afgørelsen træder i kraft. Deltagerne i retssagen vil blive underrettet om følgende obligatoriske proceduremæssige regler og frister i forbindelse med retssagen. Tidsfristen for at appellere førsteinstansrettens dom og for indgivelse af en klage til Højesterets kassationsdomstol, er en måned. Flere vigtige proceduremæssige afgørelser, f.eks. Rettens afslag på at acceptere anmodningen, også kan appelleres til en højere retsinstans, og det skal ske inden 14 dage.

Domstolen skal overholde tidsfrister, når:

1) en afgørelse om accept af ansøgningen til retten (7 dage; Fristen kan forlænges indtil en måned);

2) en afgørelse om foreløbige retsmidler (inden for rimelig tid, alt efter hvor meget spørgsmålet haster, men som ikke kan overskride én måned);

3) at retsafgørelsen efter retsmøderne (21 dag for førsteinstansretten og appelretten, og 30 dage for højesteret; Sidstnævnte kan forlænges til to måneder).

I øvrigt er Retten ikke bundet af strenge frister og ikke er forpligtet til at behandle sager i en vis periode. Men det er naturligvis forpligtet til at undersøge sager og de endelige afgørelser snarest muligt i fortløbende rækkefølge.

Disse regler gælder også for alle typer sager, herunder miljømæssige.

Den typiske frist for en retssag er ca. 1 år for District Court, 1,5 år for den regionale domstol og ca. 9 måneder for højesteret.

Forsinkelser i gennemførelsen af beslutninger og domme eller forsinkelser på andre tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen, kan danne grundlag for disciplinære foranstaltninger over for dommere.

XIV. Andre spørgsmål

Kun endelige afgørelser af visse administrative procedure (administrative retsakter klart undladelser) er normalt kunne appelleres til forvaltningsdomstolen. Således offentligheden normalt klager til Domstolen de beslutninger, byggetilladelser, accept af beslutninger om den planlagte aktiviteter, tilladelser til forurenende aktiviteter, eller anvendelse af vand, med mulighed for at gennemgå tidligere proceduremæssige afgørelser. Appel VVM-screening afgørelser er et hyppigt anvendt teknik til domstolene. Det er ikke muligt at anmode alene om erstatning uden nogen forudgående indsigelser mod afgørelsen eller undladelse, der forårsager skader på miljøet.

Offentligheden har adgang til letforståelige oplysninger om miljøspørgsmål, herunder de forskellige områder af offentlige aktiviteter, samt adgang til klage og domstolsprøvelse på webstedet: Link åbner i nyt vindueMinisteriet for miljøbeskyttelse og regionaludvikling, hvor man kan finde link til en brochure om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.Link åbner i nyt vinduehttp://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdaliba/files/text/Darb_jomas/PieejaTiesuVarai_RECbrosura2008_LV.pdf

Internetportalen til retsvæsenet giver oplysninger om forvaltningsretlige tvister, modeller af processkrifterne.Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/

Der er ingen særlige lovmæssige forskrifter om alternativ tvistbilæggelse (ATB) vedtaget. Et lovudkast er foreslået til ministerkabinettet. Ikke desto mindre kan den administrative eller retslige procedurer, også på miljøområdet, frit kan forhandle og indgå en administrativ aftale om de omtvistede spørgsmål og således at bilægge tvisten inden Domstolens afgørelse.

XV. At være udlænding

I henhold til lov om domsmyndighed alle mennesker er lige for loven og retten. Sager behandles bl.a., uanset oprindelse, nationalitet, sprog eller en persons bopæl.

Processproget er lettisk. Deltagere, der mangler færdigheder i det officielle sprog kan deltage i retsproceduren ved hjælp af en tolk. Giver Retten en tolk, der betales af staten, til fysiske personer eller deres repræsentanter med henblik på at få kendskab til dokumenter i sagen, og for deltagelse i høringerne. Domstolen efter eget skøn kan stille en tolk til rådighed også for en juridisk person.

XVI. Grænseoverskridende sager

Processuelle regler er de samme i alle tilfælde. Lettisk lovgivning begrænser ikke stående for Domstolen ifølge den direkte eller indirekte virkning af afgørelsen om enkeltpersoner, der gælder for den administrative domstol. Således vil enhver person, herunder ngo'er, kan ansøge forvaltningsdomstolen (Administrative Court, hvis hun/han kan danne grundlag for en rimelig begrundelse, at den administrative afgørelse eller undladelse i strid med loven om beskyttelse af miljø og natur, eller kan skabe risici for skader eller skader på miljøet. Under sagen ved Retten, kan deltagerne anmode om de samme proceduremæssige løsninger, herunder foreløbige retsmidler og foreløbige forholdsregler.

Finansiel bistand til retshjælpen kun kan ydes til fysiske personer (afgørelsens adressater) i en vanskelig finansiel situation, og kun hvis særlige administrative forhold er komplicerede. Derfor bør muligheden for offentligheden eller ngo'er for at opnå finansiel støtte fra statsbudgettet er næsten udelukket.

At opnå gratis juridisk bistand ligger inden for deltagerne selv tage initiativ til at forhandle med advokater og advokatfirmaer.

Der er ingen lovbestemmelser eller Domstolens praksis vedrørende valg af domstol i Letland eller et andet land, i tilfælde af grænseoverskridende virkninger af miljømæssige beslutninger. Lettiske domstole har jurisdiktion over afgørelser truffet af Letlands administrative institutioner.

Links


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 14/09/2016