Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Lotyšsko

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: viduvēja

Vai šis tulkojums palīdz?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Podle Ústavy Lotyšské republiky (satversme), stát chrání právo každého člověka žít vstřícnému prostředí poskytováním informací o environmentálních podmínkách pro ochranu a zlepšení životního prostředí. Ústavní právo zahrnuje především:

1) procesní aspekt: právo veřejnosti na přístup k informacím o životním prostředí, podílet se na rozhodování v záležitostech týkajících se životního prostředí;

2) zásadní aspekt: právo veřejnosti požadovat, aby veřejné orgány nebo soukromé osoby, ukončit toto jednání nebo opomenutí, které negativně ovlivňují kvalitu životního prostředí, způsobit poškození či hrozbě poškození zdraví nebo životy lidí, nebo jiné právní zájmy.

Ústavní ustanovení lze použít jak ve správním řízení a soudu. Občané mohou uplatnit v kterékoli fázi ve správním nebo soudním řízení.

Mezinárodní právo, včetně Aarhuské úmluvy, mohou být rovněž použity přímo ze strany správních orgánů, účetním dvorem. V případě rozporu mezi právní normy mezinárodního práva, pravidlo lotyšských právních předpisů stejné právní síly se právní normy mezinárodního práva se použije.

II. Soudnictví

Existují tři úrovně soudního systému v Lotyšsku.

První úroveň sestává z 34 okresní (městský) soud pro občanskoprávní a trestní věci a jeden okresní správní soud, obsahující 5 např. soudy v různých městech, pokrývající celé území Lotyšska, u správních případů.

Druhá úroveň je tvořena 5 krajských soudů pro občanskoprávní a trestní věci a jeden regionální správní soud pro správní věci. Krajské soudy jsou soudy senát pro občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní věci, které byly projednávány okresním soudům. Krajské soudy jako soudy první instance v některých kategoriích případů podle procesního práva.

Nejvyšší soud je třetí úroveň soudu. Síť tvoří:

1 senát pro občanskoprávní věci, trestní věci, fungovat jako odvolací soud pro občanskoprávní a trestněprávní věci, které byly projednávány před krajskými soudy jako soudy prvního stupně;

2 – rozdělena na tři oddělení a fungování jako kasační instance pro všechna rozhodnutí v občanských, trestních a správních věcech.

Obecně platí, občanské, trestní a správní věci může být přezkoumáno v rámci všech tří soudů vyššího stupně. Avšak pouze dva případy soudu jsou povoleny pro některé kategorie civilních a správních věcech. Tyto výjimky jsou podle občanského soudního řádu pro malé občanskoprávní žaloby, jakož i několik zvláštní právní předpisy, jimiž se stanoví správní řízení, například pokud jde občanů žádosti o informace nebo při zadávání veřejných zakázek. Existuje několik druhů v otázkách, které se řeší pouze v jednom případě (například případy žadatelů o azyl).

Podle lotyšského práva, postupů týkajících se správních deliktů (porušení). Pokud daná osoba páchá méně závažný trestný čin na seznamu trestných činů, správní sankce správním orgánem. Sankce uložené správními orgány, proti kterému se lze odvolat okresní (městský) soud, tedy společnými soudy pro občanské a trestní věci. Případy, o kterých rozhodly soudců okresních (nebo městských) soudů, krajských soudů lze podat opravný prostředek. Rozhodnutí krajských soudů jsou konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.

Případy jsou projednávány před soudci z povolání, které jsou nezávislé a jsou vázány pouze zákonem. Výběrové řízení je přístupné veřejnosti, s výjimkou pouze v zájmu ochrany soukromého života nebo jiné významné hodnoty chráněné zákonem. Pokud Soudní dvůr v souladu se zákonem vykonává písemné části řízení, rozhodnutí Soudu jsou přístupné veřejnosti.

Jazykem řízení je lotyština. Účastníci postrádají plynulost v úředním jazyce mohou účastnit řízení za pomoci tlumočníka. Účetní dvůr předkládá tlumočníka v těch případech, vyžadované procesní práva.

Neexistují žádné specializované soudy v Lotyšsku.

Případy týkající se souladu právních předpisů s ústavou nebo jiných normativních aktů se normami vyšší právní postavení přezkoumává Ústavní soud. Ústavní petici je povolena, mohou občané podat petici, jestliže mají za to, že normativní akt porušuje jejich základní práva chráněna ústavou. Ústavní petici je povoleno pouze po řádných opravných prostředků (správní orgány), obecných soudů byly vyčerpány.

Neexistuje žádné specializované soudy nebo quasi-court řešení environmentálních otázek.

Pokud se jednotlivec domnívá, správní rozhodnutí či jednání, opomenutí, porušuje právo na ochranu životního prostředí a přírody, nebo může vytvářet nebezpečí poškození nebo poškození životního prostředí, může požádat správní soud na adrese Administrative Court. Protože otázky životního prostředí ve většině případů se vypořádávají správních rozhodnutí (stavební povolení, povolení k pobytu, spotřebu vody atd.), které jsou většinou přezkoumávat správní soud. Výkon práva na soudní dvůr může sám o sobě žádné negativní důsledky, včetně těch, které spadají do oblasti soukromého práva na žalobkyni.

V oblasti občanskoprávního řízení mohou občané žádat o náhradu škody způsobené jinou osobou, pokud tato osoba porušila mimo jiné normy týkající se životního prostředí, a tím způsobí škodu žalobce. Veřejné orgány, které jednají jménem státu, mohou žádat škod na životním prostředí.

Občané, kteří mají informace o trestné činnosti potenciálně způsobující škody na životním prostředí by měla informovat každý úředník nebo orgán, který je oprávněn vykonávat trestní řízení (policie, státní zastupitelství).

„forum shopping“ není povoleno u správních soudů. Existuje možnost volby soudu v občanských věcech: Obecně vzato by žaloba musí být podána u soudu podle místa bydliště žalovaného (v případě fyzické osoby) nebo sídlo žalovaného (v případě právnických osob); Nicméně ve zvláštních případech občanského soudního řádu stanoví alternativní příslušnost podle volby žalobce nebo v souladu se smluvními ustanoveními, pokud existují (viz územní příslušnost).Odkaz se otevře v novém okně.http://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_lat_en.htm#B.II.

Pokud správní rozhodnutí odvolání ke Cour administrative, může dotyčná osoba nárok:

1) zrušil nebo zrušil (zcela nebo zčásti), nebo je napadené rozhodnutí protiprávní. Je-li odvolání vyhověno, Soudní dvůr může, je-li to nezbytné, obligátně správní orgán o nápravu důsledků správní rozhodnutí;

2) uvést skutečné nebo plánované akce již v budoucnu za protiprávní a za neodstranění jejích následků;

3) stanovit správní orgán vydat kladné rozhodnutí;

4) uvést jako existující nebo neexistujících některé sporné právní vztahy;

5) stanovit zahájit veřejnou zakázku ukončit tuto smlouvu za účelem splnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo závazky uvedené směrnice splněny.

Je možné podat žalobu proti porušení procesních pravidel, i když žalobkyně je spokojena s konečným rozhodnutím, ale v tomto konkrétním případě osoba musí prokázat podstatné porušení jeho práva aktivní legitimaci, Tribunál.

Pokud se subjekt údajů domnívá, správní rozhodnutí, jednání nebo opomenutí způsobilo finanční ztrátu nebo škodu (morální újmu), může splatné náhrady škody, a správní soud. Tvrzení smí být uvedeny v písemné odvolání proti správnímu rozhodnutí, nebo, je-li náhrada nebyla požadována souběžně podat odvolání proti správním rozhodnutím samostatné žaloby o náhradu škody mohou být podány po vydání konečného rozhodnutí ohledně protiprávnosti rozhodnutí (opatření) byla dodána.

Správní soud zrušil napadené rozhodnutí (zcela nebo zčásti), avšak nemá pravomoc změnit obsah rozhodnutí soudu na vlastní účet, například změnit podmínky pro získání stavebního povolení. V některých případech právo povolit, aby Tribunál změnil napadené rozhodnutí, neexistují však žádné takové ustanovení právních předpisů v oblasti životního prostředí.

Životního prostředí byly posuzovány podle stejných procesních pravidel jako ostatní správních věcí. Nicméně některé normativní akty týkající se otázky životního prostředí stanoví zvláštní pravidla pro odvolání rozhodnutí v oblasti životního prostředí. Například občané mohou odvolat podmínky povolení pro znečišťující činnosti během celé doby své platnosti, které se podstatně liší od obecného pravidla se odvolat proti jakémukoli rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne jeho vstupu v platnost.

Správní soud posuzuje věc přísně v mezích stanovených žadatelem. Soudní dvůr totiž nemůže změnit nebo přezkoumat rozhodnutím podal písemnou formou žalobkyní z vlastního podnětu. Avšak v rámci těchto formálních omezena, Soudní dvůr může přezkoumávat rozhodnutí v plném rozsahu: ověřovat faktický základ pro vydání rozhodnutí a uplatňování práva správně, je podle zásady objektivní vyšetřování, do pravomoci Soudního dvora. Kromě toho může soud z vlastního podnětu předložit žádost k Ústavnímu soudu, nebo požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o předběžné otázce.

Může soud přijmout rozhodnutí, pokud takzvaný doplňkové během rozhodování věci zjistí skutečnosti o možném porušení práva, které nebylo zkoumáno přímo v daném případě. Toto rozhodnutí je určeno příslušné instituci, nebo státní zastupitelství. V některých případech soudy používají pomocné rozhodnutí informovat Parlament nebo výkonné složky (ministerstev, kabinetem) ohledně nedostatku právního předpisu nebo jiné záležitosti, které je třeba vyřešit v právních předpisech.

III. Přístup k informacím

Každá osoba, která požádala o informace o životním prostředí státním orgánem, a považuje dotyčnou žádost byla opomenuta či zamítnuty (částečně nebo úplně), nebo vhodnou odpověď nebyla obdržena ani práva na informace o životním prostředí byly jinak porušeny, má právo odvolat takové opomenutí správního soudu.

Jestliže zadavatel odmítne sdělit požadované informace, musí poskytnout písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí a zahrnuje informace o opravných prostředcích pro danou situaci, tj. které instituci a v jaké lhůtě může dotyčná osoba podat odvolání.

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím, odpověď instituce nebo neexistenci odpovědi lze podat opravný prostředek nadřízený správní orgán a následně správnímu soudu.

Odvolání musí být předloženo ve lhůtě jednoho měsíce od vydání odpověď, nebo do jednoho roku v případech, kdy odpověď nebyla poskytnuta vůbec, nebo pokud se postup podání opravného prostředku nebyla upřesněna, že písemná odpověď. V případě nadřazených správních orgánů, je nutné, aby tato instituce. Kasační opravný prostředek by měl být předložen písemně či ústně orgánu, který vydal (nebo má povinnost vydat) odpověď. Pokud je žádost podána i ústně, musí neprodleně vyplnit písemně žadatel podepíše. Tyto žádosti budou předloženy k posouzení nadřízený správní orgán. Pokud není tato instituce nebo je skříni odpověď (nebo neexistenci) mohou být okamžitě odvolala okresní správní soud.

Kasační opravný prostředek lze podat také elektronicky e-mailem, ale musí být podepsány elektronickým podpisem.

Státní poplatek ve výši 20 LVL (přibližně 29 EUR) musí být zaplacen před podáním odvolání Okresní správní soud. To lze provést na úrovni banky. Soud s přihlédnutím finanční situace fyzické osoby, může snížit výši poplatků nebo osoba osvobozena od povinnosti platit poplatek.

Každý má právo účastnit se řízení za pomoci zástupce nebo prostřednictvím zástupce. Neexistují žádná pravidla pro povinné poradce pro soudní řízení (včetně).

V rámci přezkumu projednávané věci Soudní dvůr v případě potřeby přístup k informacím přístup, který je předmětem sporu.

Soudní dvůr bude mít orgán povinnost sdělit požadované informace pro žadatele, pokud by instituce nemá důvod zamítnutí opodstatněné. Pokud existuje důvod pro omezení přístupu k některým část požadovaných informací, stále bude orgán povinen zpřístupnit části informací, které mohou být zpřístupněny.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Posouzení životního prostředí ve správních orgánech probíhá po stejná procesní pravidla jako v ostatních správních věcí. Správní řád upravuje řízení, přičemž se zohlední výjimky a různými pravidly ochrany životního prostředí nebo zvláštní normativní akty týkající se životního prostředí, například právní předpisy týkající se hodnocení dopadů na životní prostředí.

V tomto případě správní orgány provádějí v lotyštině, s možnými výjimkami pro podání žádosti podle cizího jazyka pouze v naléhavých situacích.

Správní řízení bezplatná, s výjimkami stanovenými právními předpisy. Pokud instituce (nebo v důsledku toho Soudní dvůr) zjistí, že osoba (adresát rozhodnutí, pouze fyzické osoby) se nacházejí v obtížné finanční situaci, Zvláštní administrativní oblast je složitý, může přijmout rozhodnutí, odměny pro zástupce této osoby, stanovený rámec, je hrazeno ze státního rozpočtu.

Právo účastnit se správního řízení fyzických a právnických osob (včetně nevládních organizací), jakož sdružení takových osob. Osoba má právo účastnit se řízení osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo prostřednictvím zástupce.

Je povinností příslušného správního orgánu shromáždit veškeré informace týkající se případu. Nicméně je osoba, která má povinnost poskytnout informace a důkazy, které jsou v jeho držení.

Účastníci řízení mají právo seznámit se se skutečnostmi ve spisu a právo být vyslechnut, kterou strana s rozhodovací pravomocí. V záležitostech životního prostředí; tyto procesní práva upravuje procesní pravidla v oblasti ochrany životního prostředí (právní předpisy v oblasti životního prostředí obecně) a v jiných normativních aktů týkajících se specifickými otázkami týkajícími se životního prostředí, například řízení o posouzení vlivů na životní prostředí.

Celkově lze shrnout, že správní orgány musí rozhodnout případech do jednoho měsíce po obdržení žádosti osoby. Je však třeba mít na paměti, že některé normativní akty týkající se životního prostředí mohou stanovit různé lhůty. Instituce může tuto lhůtu prodloužit, je-li to nezbytné pro zajištění správného konečného rozhodnutí. V naléhavých případech, může tato osoba požádat instituci, aby vydala rozhodnutí okamžitě.

Pokud osoba považuje rozhodnutí správního orgánu nebo jinak nevyhovující, rozhodnutí lze podat opravný prostředek nadřízený správní orgán do jednoho měsíce od vstupu rozhodnutí v platnost, nebo během jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí, pokud by informace o postupech pro odvolání nebyla uvedena v písemném rozhodnutí. Kasační opravný prostředek by měl být předložen písemně či ústně orgánu, který vydal rozhodnutí a bude předána pro přezkoumání nadřízený správní orgán.

Obrátil (a) jsem se nadřízený správní orgán závazná, s výjimkou případů, kdy neexistuje nadřízeného orgánu nebo vlády. Je třeba odmítnout přímé opravné prostředky, jestliže tato osoba neprokázala, že má v úmyslu předložit, aby nadřízený správní orgán.

V rámci přezkumu věci Soudní dvůr přezkoumá jak procesní a hmotněprávní zákonnost rozhodnutí.

V rámci vnější legality, může Soud zrušil rozhodnutí, pokud dospěje k závěru, že se správní orgán dopustil závažných procesních chyb. Obvykle je zvláštní pozornost věnována těmto otázkám:

1), zda osoby přímo dotčené rozhodnutím, stejně jako osoby, které prokáží oprávněný zájem životního prostředí se dostali příležitost k účasti na rozhodování (tj. zda je včasné informace o zahájení rozhodování, zda občané měli možnost seznámit se dokumentace, zda mají občané možnost být vyslechnuta orgánem, jehož součástí je rovněž právo informovat instituce a vyjádřit své názory a návrhy);

2), zda instituce získala veškeré nezbytné informace (bez ohledu na to, zda instituce zavedla veškeré skutečnosti relevantní pro projednávanou věc, ať už je to a vyvážených zájmů jednotlivých osob a skupin);

3), zda instituce poskytla dostatečné a jednoznačné důvody a právní důvody (s odkazem na právní normy) pro přijetí rozhodnutí.

Podle legality po meritorní stránce, je třeba přezkoumat, zda s ohledem na prokázané skutečnosti, vydat sporná rozhodnutí. Například, zda za zvláštních okolností je dovoleno vydávat povolení k provozu zařízení znečištění vyznačuje určitou částku některých emisí.

Mají-li žadatelé důvodné pochybnosti materiální a technické, soud může ověřit skutkový stav. Ve většině případů tyto otázky jsou nezávislí odborníci; výdaje jsou placeny ze státního rozpočtu. Účastníci řízení se rovněž možnost prezentovat svůj vlastní odborný posudek.

Účetní dvůr při svém přezkumu omezen pouze ve dvou případech: V případě, že instituce má tzv. „diskreční pravomoc (pravomoc zvolit více než jednoho právně podložené řešení by bylo nejlepší), nebo pokud má instituce své hodnocení, spadá do jeho vlastní kompetence, nemůže být zpochybněna v rámci Soudního dvora.

Správní soud odvolání nebude kontrolovat o normativních aktech, například územní plánování a využití půdy plánů místních samospráv. Mohou být napadena u Ústavního soudu (viz kapitola II).

V roce 2012 se správní soud prvního stupně je příslušný k přezkoumání podrobné plány, které případně údaj o obsahu místní vlády územní plány, plány („Land Use Plans územních plánů a místních plánů) na úrovni jednotlivých pozemků, jelikož jsou považovány za administrativní rozhodnutí obecné povahy. Prováděcí plány se lze odvolat ve lhůtě jednoho měsíce od vyhlášení o jejich schválení. Podrobné plány mohou být předmětem odvolání osoby, na něž se plán vztahuje, nebo osobami odepřena účast na rozhodovacích zaručených práv společnosti, stejně jako osoby, které se domnívají, že plán není v souladu se zákonnými požadavky v oblasti životního prostředí, způsobuje škody na životním prostředí nebo ohrožení životního prostředí. Písemné námitky je třeba kasační opravný prostředek se předkládá správnímu soudu, spolu se všemi dostupnými prostředky. Soudní dvůr může, z úřední povinnosti shromáždit důkazy nezbytné pro rozhodování, včetně znaleckých posudků. Tyto případy jsou posuzovány v rámci písemného řízení. Soudní dvůr však povede ústní jednání, pokud Soudní dvůr rozhodne nebo žadatele třetích osob zapojených procesu nebo právnické osoby mající právo hájit práva a oprávněné zájmy soukromých osob požádalo ústní části řízení. Správní orgán (žalovaný) nemá právo na písemné řízení.

Při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), správní soud může přezkoumat zjišťovacího řízení EIA. Bylo rozhodnuto, že je nezbytné k posouzení vlivů na životní prostředí lze napadnout tato osoba v úmyslu vykonávat zamýšlené činnosti. Bylo rozhodnuto, že je nezbytné okamžitě EIA není možné podat opravný prostředek k soudu, ale může být posouzena při přezkumu aktu, kterým zamýšleného projektu (například stavební povolení).

Rozhodnutí a stanoviska určení rozsahu posuzování vlivů na životní prostředí příslušným orgánem týkající se vlivu na životní prostředí (EIA) konečné rozhodnutí nemůže být přezkoumána Soudem odděleně. Účetní dvůr však může přezkoumat konečné schválení zamýšlené činnosti a v tomto rámci Soudní dvůr může zkoumat námitky proti postupu EIA a konečné rozhodnutí EIA.

Účetní dvůr přezkoumá jak procesní, tak hmotněprávní legalitu rozhodnutí EIA:

1) splnění podstatných procesních pravidel ve vztahu postiženým osobám, které mají zájem otázek v oblasti životního prostředí, se zvláštním důrazem přístupu k informacím o životním prostředí a jejich práva účastnit se rozhodovacího procesu, včetně možnosti předkládat informace, vyjadřovat názory a návrhy a dostatečně závažné postoj vůči těchto názorů a návrhů;

2), zda posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno způsobem, který zajistí dostatečnou možnost shromáždit všechny relevantní informace o možném dopadu zamýšlené činnosti pro životní prostředí,

3), že konečná rozhodnutí EIA je správné zjištění, zda obsahuje dostatečné a jasné písemné odůvodnění.

Soudní dvůr nemůže rozhodnout a prohlásit vlastní prohlášení o dopadu zamýšlené činnosti namísto správního orgánu. Soudní dvůr však může získat faktické chyby a zohlednění chyby, které vedly nebo mohou být chybné konečné rozhodnutí.

Pro aktivní legitimaci před správním soudem, že konečné schválení, musí osoba upozorňují na porušení svých práv (například porušit vlastnická práva nebo zájmy v oblasti životního prostředí. Osoba podávající opravný prostředek v zájmu ochrany životního prostředí by měl vysvětlit důvody, proč se domnívá, že povolení zamýšlené činnosti, zřejmě z důvodu nesprávného posouzení EIA, není v souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí nebo může vytvářet nebezpečí poškození nebo poškození životního prostředí.

Obecně platí, že pokud je kasační opravný prostředek podané nadřízený správní orgán nebo správní soud, má odkladný účinek na napadené rozhodnutí. To znamená, je zakázáno zahájit provoz zamýšlené činnosti, pro zahájení stavebních prací, nebo vydat nové rozhodnutí založeno na sporné jeden. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí neobsahuje žádné výjimky uvedené směrnice. Osoba, která chce začít zamýšlené (nyní pozastaveno) činnosti, má nárok požadovat obnovení operativní rozhodnutí v platnost. Soudní dvůr rozhodne ohledně prozatímní ochrany, přičemž se přihlíží jak legalitu rozhodnutí (rychlým způsobem, aniž by byly dotčeny konečné rozhodnutí) a případné poškození dotčených zájmů, včetně ekologických.

Správní soudy mohou přezkoumat povolení pro průmyslové a zemědělské činnosti s vysokou znečištění (IPPC). Jakákoli osoba (fyzická nebo právnická), nevládní organizace podat odvolání proti rozhodnutí soudu. Mimo jiné lze podat opravný prostředek, jestliže se domnívá, že byla porušena jeho práva osoby k informacím o životním prostředí nebo právo účastnit se rozhodování porušeny.

Kasační opravný prostředek by měl být předložen nadřízený správní orgán (Státní úřad pro životní prostředí). Senát následně písemně s uvedením námitky lze podat správnímu soudu, spolu se všemi dostupnými prostředky. Soudní dvůr může, z úřední povinnosti shromáždit důkazy nezbytné pro rozhodování, včetně znaleckých posudků. Soudní dvůr rozhodne ve věci písemným postupem, s výjimkou případů, kdy účastník řízení (s výjimkou správního orgánu, žalovaný) požadovaly ústní části řízení.

Soud přezkoumá, zda bylo povolení uděleno podle kogentních procesních předpisů, které zahrnují přístup pro osoby, které mají zájem všechny příslušné informace a musí být jasně vysvětleno, jakož i možnost osoby mající právní zájem na podání námitek, návrhy, stejně jako důkaz, že má za to, tak návrhy uvedené směrnice.

Účetní dvůr může ověřit skutečnosti, které opodstatňují vydání povolení, například, Soudní dvůr může ověřit údaje o plánovaných průmyslovou činnost, vlastnostech zařízení a údaje na stávajících environmentálních podmínkách.

Za účelem podání opravného prostředku (správní soud), není nutné, aby byla žalobkyně účastnit se fáze veřejné konzultace IPPC nebo vyjádřit během veřejné konzultace.

Zpravidla rozhoduje nadřízený správní orgán nebo správní soud má odkladný účinek, aby bylo povolení IPPC, tedy není možné zahájit provoz znečišťující zařízení, pokud soud přebírá provozní platnosti povolení. Tato pravidla se používají, pokud žadatel předložil odvolání ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy den vstupu rozhodnutí v platnost.

Existuje však výjimka pro znečišťující činnosti vyžadující kategorie A nebo kategorie B povolení. Podle zákona o ochraně znečištění může každá osoba podat odvolání, pokud jde o podmínky povolení kdykoli, avšak příslušné povolení je platné. Takové odvolání je přípustné, pokud je znečišťující činnosti může značně poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo environmentální jakostní cíle stanovené v právních předpisech o životním prostředí nebo jiných požadavků normativních aktů. V tomto případě podat odvolání proti rozhodnutí se nedotkne uplatňování povolení.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Pokud osoba domnívá, že se kterákoli jiná soukromá osoba nebo právnická osoba způsobuje nebezpečí poškození nebo poškození životního prostředí, není oprávněna podat žalobu občanskoprávní nebo podat opravný prostředek ze své činnosti správní soud. Dotyčná osoba může žádat o náhradu škody za újmu způsobenou sám/sama, ale nemůže domáhat se náhrady škody za újmu pro životní prostředí jako takové. Pokud tedy osoba domnívá, že se kterákoli jiná osoba, se jeho připravovaných či uskutečněných opatření, způsobuje nebezpečí poškození nebo poškození životního prostředí, může postupovat jedním z těchto způsobů:

1) pokud je údajně nebezpečné činnosti jsou prováděny v souladu s tímto rozhodnutím správního orgánu, dotčená osoba může podat odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, a tudíž i pro správní soud, nebo

2) podat žádost správní orgán příslušný pro ochranu životního prostředí, a aby prosazovala vhodná opatření zabránit škodám na životním prostředí. Pokud příslušný správní orgán odmítne jednat nebo opomenutí lze podat opravný prostředek nadřízený správní orgán a následně správnímu soudu. V takovém případě je osoba může požadovat Soudní dvůr uložit příslušné instituci, aby přijala rozhodnutí, jehož cílem je ochrana životního prostředí. Pokud například jednotlivec protiprávně bez předchozího povolení, vybudované silnice, chráněné přírodní oblasti, může tato osoba požádat příslušný správní orgán, aby přiměla osoby odpovědné za výstavbu strhnout, obnovení předchozího stavu, náhrada hmotné škody způsobené životnímu prostředí.

Státní služby v oblasti životního prostředí je příslušná instituce provádějící státní přístavní inspekce ochrany životního prostředí, využívání přírodních zdrojů. Zjistí jeho povinnosti 8 územně nachází regionální rady, jakož mořských a vnitrozemských vod, Středisko radiační bezpečnosti.

Obecně je rozhodnutí regionální rady lze podat opravný prostředek nadřízený správní orgán, který je ve většině případů státním úřadem pro životní prostředí.

Osoba může předložit své stížnosti na správní orgán, a to jak písemně, tak ústně. Orální podávání a přijímání stížností bude ihned odepisovány úředník orgánu. Písemné stížnosti a odvolání, elektronicky podepsaných, lze odeslat rovněž elektronickou poštou.

Pokud osoba není spokojen s rozhodnutím nebo opomenutí příslušného orgánu, může proti němu podat opravný prostředek vyšší správní orgán. Kasační opravný prostředek se předkládá orgánu, který vydal (nebo má povinnost vydat rozhodnutí ohledně původní stížnosti. Odvolání se předloží ke zkoušce nadřízenému orgánu. Obrátil (a) vyššího správního orgánu je povinný před podáním žaloby u správního soudu.

Jestliže odvolací správní soud je odůvodněné zájmy v oblasti životního prostředí, ale postačí mít postavení soudu. Písemné námitky je třeba kasační opravný prostředek se předkládá správnímu soudu, spolu se všemi dostupnými prostředky.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Kromě správní a soudní přezkum rozhodnutí či opomenutí správních orgánů, existují jiné prostředky nápravy, které jsou k dispozici v oblasti životního prostředí.

Ochrana lidských práv, včetně práva na život, vstřícnému prostředí, spadá do působnosti veřejného ochránce práv (tiesībsargs). Veřejný ochránce práv může:

1 prošetří stížnosti a návrhy soukromých osob, prošetřily okolnosti;

2) požadují, aby instituce nezbytné objasnit okolnosti věci a uvědomí o tom Evropský veřejný ochránce práv;

3 nebo později, poskytnout orgánu doporučení a stanoviska týkající se legality a účinnost svých činností a také dodržování zásady řádné správy;

4) v souladu s příslušným právním rámcem, řešení sporů mezi soukromými osobami a institucemi, jakož i sporů týkajících se lidských práv mezi soukromými osobami;

5) napomáhat dosažení smíru mezi stranami sporu;

6) při řešení sporů, vydávat stanoviska a doporučení pro soukromé osoby týkající se předcházení porušování lidských práv;

7), aby byl parlament, vládu, orgány místní samosprávy nebo jiné s doporučeními ohledně vydání nebo změny právních předpisů;

8) poskytovat lidem konzultace o otázkách lidských práv;

9) provádět výzkum a analýzu situace v oblasti lidských práv, a rovněž poskytovat stanoviska týkající se aktuálních otázek v oblasti lidských práv.

Státní zastupitelství má pravomoc dohledu, tj. Evropským orgánem státní zástupce má povinnost přijmout opatření nezbytná pro ochranu práv osob oprávněných zájmů státu. To může rovněž zahrnovat zájmy ochrany životního prostředí. Opatření přijatá státním zástupcem může být zahájeno trestní vyšetřování, ale také dalších možných opatření. Státní zástupce může:

1) vydat varování, pokud osoby svou činností prokázat existenci porušení práva;

2) vydat protestů vládou, ministerstvy a jinými správními orgány, místní vládní instituce, inspekce a státní služby, podniky, institucemi, organizacemi a státních úředníků, pokud jejich rozhodnutí nedodržují práva; daný orgán nebo úřední musí informovat žalobce z důvodu protestů během období 10 dnů. Může státní zástupce požádat soud, pokud bez protestu byla odepřena nebo žádná odpověď;

3) předložit písemné podání podniku, orgánu, organizace, pracovníka nebo osobu, pokud je nezbytné ukončit protiprávní jednání napravit důsledky této činnosti nebo zabránit porušení; Nejsou-li požadavky vyjádřené v podání nejsou splněny nebo žádná odpověď, je žalobce oprávněn podat k soudu nebo jinému příslušnému orgánu žádost vyžadování odpovědnosti příslušných opatření.

V Lotyšsku neexistuje soukromé trestní stíhání k dispozici. Osoba musí předložit své obavy ohledně možného trestného činu, policie nebo státní zastupitelství.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

V zájmu životního prostředí

V zájmu životního prostředí

Nevládní organizace

týž

týž

Ostatní právnické osoby

týž

týž

Skupiny ad hoc

týž

týž

zahraniční nevládní organizace

týž

týž

Jakékoli jiné#_ftn1

ne

ne

Každý má právo podat stížnost příslušnému správnímu orgánu nebo prostřednictvím odvolacího správního soudu v otázkách životního prostředí, aniž by byly stanoveny jakékoliv další zvláštní podmínky, lze podat stížnost, pokud se jednotlivec domnívá, správní rozhodnutí nebo skutečné jednání, opomenutí, porušuje právo na ochranu životního prostředí a přírody, nebo může vytvářet nebezpečí poškození nebo poškození životního prostředí.

Právo účastnit se správního řízení nebo soudní řízení je podobně jako všechny osoby: na fyzické nebo právnické osoby (včetně nevládních organizací, vnitrostátních nebo zahraničních, různého druhu; politické strany, obchodní organizace) a rovněž sdružení osob, pokud toto sdružení prokázala dostatečnou organizační jednoty k dosažení určitých cílů. Obecně platí, státní a městské instituce není dovoleno podávat odvolání proti správnímu soudu. Je povolena pouze za výjimečných okolností, kdy rozhodnutí či opomenutí správních orgánů vliv státu nebo obce, stejně jako kterýkoli jiný (soukromý) subjekt.

Tento široký přístup má právo podávat stížnosti nebo opravného prostředku je uznávána stejně jako všechny druhy otázek životního prostředí, včetně posouzení dopadu na životní prostředí nebo povolení IPPC postupy.

Právo podávat stížnosti a odvolání pouze zájmy životního prostředí je jedinou výjimkou, kde (tzv. „actio popularis právo hájit společné zájmy) je povolena, pokud správní nebo soudní orgány. Při jakýchkoli sporech daná osoba musí prokázat porušení svých vlastních subjektivních práv, aby mohli uplatnit právo podat stížnost nebo podat opravný prostředek k soudu.

Podle § 29 správního řádu v případech stanovených zákonem, veřejné orgány mají právo podat stížnost orgánu nebo správní opravný prostředek k soudnímu orgánu za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů soukromých osob. To může zahrnovat rovněž právo jednotlivce žít v životním prostředí vstřícnému.

Podle veřejného ochránce práv, evropský veřejný ochránce práv má právo po zřízení porušením, v ochraně práv a zájmů jednotlivců Soudnímu dvoru, je-li to nezbytné ve veřejném zájmu.

Podle úřadu zvláštního státního zástupce, státních zástupců mají právo podat odvolání k Soudnímu dvoru, pokud další opatření, například varování nebo protestu, nebo podání (viz kapitola VI), nebyl úspěšný.

VIII. Právní zastoupení

Každá osoba zpravidla může správní orgán nebo soud osobně bez závazného právního poradce. Vzhledem k tomu, že správní soud zásadu objektivní vyšetřování, soud může rovněž z vlastního podnětu upřesnit případné nejasnosti ve svých písemných opravný prostředek nebo požádat účastníky a ostatními osobami, aby předložil nezbytné důkazy. To je velký pokrok pro osoby hájit jejich práva nebo zájmy životního prostředí v rámci správního soudu. Osoba však může zahrnovat i jiné osoby, obhájce nebo jakékoli jiné osobě, jako jeho zástupce a /nebo právního zástupce v rámci správního nebo soudního řízení. Neexistují žádná pravidla právního poradce soudního řízení správního soudu, a to ani při nejvyšším soudem.

Osoba, která potřebuje právní poradenství může kontaktovat členy (prosazování) přísežných advokátů a dalších právníků. Mohou poskytovat právní konzultace, připravit právní dokumenty a vykonávají další právní činnosti.

Odkaz se otevře v novém okně.Seznam lotyšských advokátů

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské pobočky organizace Transparency International delna poskytuje právní pomoc pro občany při získávání a využívání půdy záležitostech. Delna bude připravena řešit situace, kdy byl daný případ veřejného významu, tj. když značné škody nebo mohou být způsobeny životnímu prostředí, nebo v případech, které mohou sloužit jako precedens a přispět ke zlepšení právních předpisů nebo právní praxe.

IX. Důkazy

Pokud osoba podá u instituce odvolat ke konkrétnímu správnímu rozhodnutí Soudnímu dvoru veškeré důkazy, které měli žalobci k dispozici odůvodňující námitky žalobkyně je třeba přiložit písemné odvolání. Správní orgán (žalovaný), bude k ní přiložit všechny nezbytné údaje pro vysvětlení odůvodňující rozhodnutí daného orgánu. Účastník řízení může soud požádat, aby shromáždila další důkazy, včetně ústních svědectví a posudky. Soud může požadovat důkaz sám, jelikož soud je vázán zásadou objektivní vyšetřování a řízení je úkolem Soudního dvora posoudit legalitu napadeného správního rozhodnutí. Účastníci řízení mohou rovněž zavádět nové důkazy během soudního řízení soud prvního stupně nebo dokonce na úrovni odvolacího soudu. Stupně kasačního soudu (Supreme Court) nepřijme nové důkazy, jelikož jeho úkolem je přezkoumávat pouze právní otázky.

Správní soud může uznat a zhodnotit všechny druhy důkazů:

1) výpověďmi svědků,

2 Listinné důkazy (včetně písemných dokumentů, audio, video a elektronického materiálu),

3),

4 odborné posudky (obvykle předkládají v průběhu soudního řízení odborníků vybraných Účetním dvorem).

Jako prostředek k získání informací, může soud vyslechnout stanovisko amicus curiae („přítel soud“): Za každé sdružení zastupující zájmy v dané oblasti, který je schopen poskytnout příslušné stanovisko, může požádat soud, aby vyjádřili svůj názor ohledně skutkových a právních okolností.

Soudní dvůr může odmítnout důkazy nejsou v projednávané věci relevantní. Posouzení přijatých a zákonné Soudní dvůr předloží své závěry v souladu se svým vlastním přesvědčením, které vycházejí, plně a objektivně ověřené důkazy, podle vědomí soudnictví na základě zákonů logiky, poznatků vědy a zásady spravedlnosti.

Pokud účastník řízení důvodné pochybnosti ohledně skutečnosti, na kterých je napadené správní rozhodnutí založeno, mohou požádat soud nařídit expert-examination. V případě, že Soudní dvůr nebude přesvědčen o nezbytnosti expert-examination, vybere jednoho nebo více odborníků, přičemž se zohlední názory účastníků řízení. Účastníci mají právo navrhovat otázky, které podle jejich názoru vyžadují odborný posudek, ale otázky bude s konečnou platností stanovena soudem.

Účetní dvůr vyhodnotí odborná stanoviska, stejně jako další důkaz: Soudní dvůr není vázán stanoviskem odborníků, ale bude po konečné závěry hodnotící důvěryhodnost tohoto stanoviska. V tomtéž rozsudku Soudní dvůr povinen uvést důvody, proč byla dána přednost určitým důkazům ve srovnání s jinými, proč některé skutečnosti byly považovány za prokázané, zatímco jiné skutečnosti nebyly prokázány.

Žaloby na zdržení se jednání.

Pokud správní rozhodnutí podáno odvolání ke Cour administrative, že žaloba předložená Soudnímu dvoru obecně má odkladný účinek, což znamená, fungování správního aktu je pozastaveno ode dne podání žádosti. Například pokud osoba podá žalobu proti stavebního povolení na výstavbu sporné budově není povoleno.

Nicméně správní právo procesní obsahuje několik výjimek, kdy napadené správní rozhodnutí mohou být provedeny bez ohledu kasační opravný prostředek podaný k Soudnímu dvoru. Hlavní výjimky tvoří:

1 správní akt ukládá povinnost platit daně, poplatky nebo jiné platby do státního rozpočtu nebo místní správy, kromě sankcí;

2) je stanoveno jinými právními předpisy, například pokud osoba podala opravný prostředek proti podmínky povolení pro znečišťující činnosti po obecná lhůta jednoho měsíce pro vydání správního rozhodnutí, podat odvolání nesmí pozastavit provoz;

3), v němž jsou uvedeny důvody naléhavosti provádění ve vztahu ke konkrétní otázce, konkrétně podle správního aktu, musí být neprodleně realizovány; nebo

4) ze správního aktu policie, pohraniční stráže, národní gardy, požární služby a další úředníci zmocnění v zákoně vydané za účelem zabránění přímé bezprostřední nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejný pořádek nebo život, zdraví nebo majetku osob;

5 napadený správní akt vytváří, mění nebo ruší na její právní vztahy se státním zaměstnancem;

6) napadeného rozhodnutí je obecné povahy, například omezuje používání komunikací;

7 Napadený akt zruší nebo pozastaví licence nebo zvláštní povolení.

Účastníci řízení mohou požádat Účetní dvůr o vyjádření ohledně prozatímní ochrany:

1) je-li odvolání má odkladný účinek, adresátem napadeného rozhodnutí, může požádat soud, aby obnovila operační účinnosti (provedení) rozhodnutí, například umožnit zahájení stavby nebo provozu elektrárny;

2) Pokud odvolání nemá odkladný účinek, osoba podávající žalobu proti rozhodnutí může Soudní dvůr požádat o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

V obou výše uvedených případech Soudní dvůr rozhodne ohledně prozatímní ochrany, přičemž se přihlíží jak legalitu rozhodnutí (rychlým způsobem, aniž by byly dotčeny konečné rozhodnutí) a případné poškození zájmů.

Pokud existuje důvod se domnívat, že napadené správní akt nebo důsledky nevydání správního aktu může způsobit značné škody nebo škody, prevence nebo odškodnění, které by byly podstatně zatíženy nebo by vyžadovalo neúměrné prostředky přezkoumání informací k dispozici Soudní dvůr vyplývá, že napadený akt je prima facie protiprávní, může Soudní dvůr na základě odůvodněné žádosti navrhovatele, vydat rozhodnutí ve věci žaloby na zdržení se jednání. Jakožto prostředku žaloby na zdržení se jednání, Soudní dvůr může vydávat:

1 rozhodnutím soudu, který, až do vyhlášení rozsudku Soudního dvora, náhrady požadované správní akt nebo skutečné činnosti instituce;

2) na základě rozhodnutí soudu, které ukládá povinnost příslušného orgánu provést konkrétní opatření ve stanovené lhůtě nebo zakazuje určité činnosti;

3) rozhodnutí soudu, které ukládá katastr nemovitostí zápis omezení dispozičního práva majitele se nemovitosti.

Všechna tato pravidla používala v oblasti životního prostředí.

Účastníci řízení mohou podat žádost o zdržovací žalobu v kterékoli fázi řízení i v odvolacím soudem, a v případě kasačního soudu, domnívají-li se prozatímní ochrany naléhavě zapotřebí. Žádná formální lhůta uplatňována. Výkon práva požadovat předběžné ochrany, nemůže vést sama o sobě žádné negativní důsledky, včetně těch, které spadají do oblasti soukromého práva. To znamená, že dotčená osoba nenese odpovědnost za finanční ztráty způsobené jinou osobou rozsudkem Soudního dvora.

Rozhodnutí Soudního dvora ve věci žaloby na zdržení se jednání mohou být předmětem odvolání. Kromě toho účastník řízení může požádat nahradit nebo zrušit prostředky uložené zdržovací žaloby.

XI. Náklady

Správní řízení, správní orgány jsou zdarma.

Pokud osoba podá opravný prostředek ke Cour administrative, by měl zohlednit poplatky státu.

Jak ve správních a soudních řízeních osoba musí pokrýt své náklady:

1 odměny pro zástupce nebo právního poradce (má dotyčná osoba); Pokud správní orgán (nebo Soudní dvůr následně) zjistí, že osoba (adresát rozhodnutí, pouze fyzické osoby) se nacházejí v obtížné finanční situaci, Zvláštní administrativní oblast je složitý, může rozhodnout, odměny pro zástupce této osoby, stanovený rámec, je hrazeno ze státního rozpočtu.

2) plateb odborníkům (má dotčená osoba jakékoli z vlastního podnětu); Státní rozpočet se týká úhrady zaplacené pouze odborníci jmenovaní rozhodnutím soudu.

Poplatky státu. Při podání opravného prostředku u správního soudu prvního stupně, žadatel by měl platit státu poplatek ve výši 20 LVL (přibližně 29 EUR). Státní poplatek za odvolání proti rozsudku Soudu prvního stupně je 40 LVL (přibližně 57 EUR). Zálohu platby pro předložení kasační stížnost k Nejvyššímu soudu je 50 LVL (71 EUR) (počínaje březnem roku 1, 2013). Uložení soudního příkazu nebo žádosti o platbu na pomocné stížnosti týkající se procesních rozhodnutí činí 10 LVL (přibližně 14 EUR). Uložení platby ve věcech de novo v rámci nově zjištěné skutečnosti činí 10 LVL (přibližně 14 EUR).

Výše soudního poplatku, je stejný pro všechny kategorie správních věcí. Výjimka pro žadatele o azyl, které jsou zdarma. Soud s přihlédnutím finanční situace fyzické osoby, může snížit výši poplatků nebo osoba osvobozena od povinnosti platit poplatek.

Správní řízení právo nestanovuje uložit jiné poplatky nebo platby.

Výdaje spojené právní pomoc nebo expert-examinations a neměl by být závislá především situace na trhu, složitost věci nebo skutkových okolností posouzen odborníky.

V tomto rozsudku soud nařídí navrácení státních poplatků: Je-li opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nebo opomenutí nebylo vyhověno v plném rozsahu nebo zčásti, soud uložil žalovanému (státní nebo obecní) vrátit státní poplatek žadateli; Pokud je odvolání nebylo úspěšné, navrhovatel nebude zpět státní poplatku. Totéž platí pro platby: Žalobce se uložení platby v případě jeho kasační stížnost (nebo žádosti o vydání soudního příkazu nebo pomocných stížnosti de novo přezkum) byla úspěšná.

Rozhodnutí Soudního dvora týkající se náhrady výdajů se nevztahuje na jiné druhy výdajů. Jakékoli jiné výdaje, poplatky a další platby státu, které vznikly účastníkům, nebyly získány zpět. Avšak v případě odvolání proti správnímu rozhodnutí nebyl přijat, může žadatel následně tvrzení žalované, aby stáhly veškerou škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím, což může zahrnovat předchozí platby poradci či odborníci.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Fyzická osoba proti správnímu rozhodnutí, správní soud může požádat:

1) pro snížení výše soudního poplatku nebo osvobození od povinnosti platit poplatek. Soud vezme v úvahu finanční situaci této osoby;

2), jeho zástupce. Pokud soud shledá, že osoba (adresát rozhodnutí, pouze fyzické osoby) se nacházejí v obtížné finanční situaci, Zvláštní administrativní oblast je složitý, může rozhodnout, odměny pro zástupce této osoby, stanovený rámec, je hrazeno ze státního rozpočtu.

Zákon o státní právní pomoci zajistí finanční podporu ze státního rozpočtu vyčleněného pro právní pomoc v rámci soudního řízení nebo mimosoudní vyrovnání. Je samostatný právní mechanismus pro občanskoprávní, trestněprávní a správněprávní věci, které spravují právní pomoc. Nicméně právní pomoc poskytována pouze těm administrativních záležitostí, které se týkají udělování azylu, financovanou právní pomoc v oblasti životního prostředí.

Někdy je možno individuálně, obdržet bezplatné právní pomoci ve správních záležitostech. Například, je-li výsledek případu nebo výklad právních předpisů, by mohly být značné, advokáti jsou někdy ochotny poskytovat právní poradenství. Od roku 2010 došlo ke čtyřem právnické firmy se dohodly účastnit se projektu Sorosovou nadací a poskytování bezplatné právní poradenství pro nevládní organizace prostřednictvím bezplatné právní poradenství (tel. +371 67294646).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.sfl.lv/public/index.html Ostatní právnické firmy, právníky lze jednotlivě kontaktováni.

Právní klinika fungování na Lotyšské univerzitě je připravena poskytovat právní poradenství pro osoby s nízkým příjmem.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.lu.lv/eng/faculties/fl/structural-units/the-legal-aid-and-assistance-centre/ Obvykle právnímu poradenství od studentů práva zahrnuje takové pobočky, jako je zaměstnanost, nájem obytných prostor nebo výživného pro děti.

Odkaz se otevře v novém okně.Lotyšské pobočky organizace Transparency International delna poskytuje právní pomoc pro občany při získávání a využívání půdy záležitostech. Delna jsou připraveny řešit situace, kdy byl daný případ veřejného významu, tj. když značné škody nebo mohou být způsobeny životnímu prostředí, nebo v případech, které mohou sloužit jako precedens a přispět ke zlepšení právních předpisů nebo právní praxe.

XIII. Včasnost

Správní orgány musí své rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy se osoba podala svou žádost nebo stížnost. V naléhavých případech, může tato osoba požádat instituci, aby vydala rozhodnutí okamžitě.

Z objektivních důvodů, může instituce tuto lhůtu prodloužit o dobu nepřesahující čtyři měsíce. Pokud existují objektivní potíže při objasňování skutkových okolností, lze lhůty prodloužit až po dobu jednoho roku, přičemž předchozí povolení správního orgánu. Rozhodnutí orgánu prodloužit lhůtu lze podat opravný prostředek nadřízený správní orgán, nebo proto, Soudnímu dvoru.

Pokud je zpoždění při vydávání rozhodnutí není možné okamžité sankce proti orgánu. Osoba však má poté možnost podat svůj kasační opravný prostředek v projednávané věci, aby neprodleně správní soud, kromě hlavního tématu, které žádají Soudní dvůr, aby rozhodl ohledně spravedlivého odškodnění za majetkovou újmu nebo morální újmy způsobené opožděným.

Pokud se osoba rozhodne odvolat se proti správním rozhodnutím správního soudu, kasační opravný prostředek je třeba předložit do jednoho měsíce od vydání správního rozhodnutí, nebo do jednoho roku v případech, kdy odpověď nebyla poskytnuta vůbec, nebo při postupu podání odvolání nebylo upřesněno, v písemném rozhodnutí. Osoba, která není adresátem rozhodnutí, neúčastnila správního řízení (například nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí) by měla podat svůj kasační opravný prostředek Soudnímu dvoru ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy daná osoba byla informována, avšak nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude účinku. Účastníci řízení budou informováni po povinném procesní pravidla a lhůty, během soudního řízení. Lhůta pro podání opravného prostředku rozsudek Soudu prvního stupně pro podání kasační stížnost k Nejvyššímu soudu je jeden měsíc. Další důležitá procesní rozhodnutí Soudního dvora, například odmítnutí Soudního dvora vyhovět žádosti, může být rovněž podáno odvolání k vyššímu soudu, je třeba provést do 14 dnů.

Je třeba dodržovat lhůty, pokud:

1) rozhodování o přijetí žádosti Soudnímu dvoru (7 dní; Lhůta může být prodloužena až jeden měsíc);

2) rozhoduje zdržovací žaloby (v přiměřené lhůtě s ohledem na naléhavost věci, avšak ne déle než jeden měsíc);

3) vydávání rozhodnutí poté, co soud slyšení (21 den pro Soud prvního stupně a odvolací soud, a 30 dnů nejvyššího soudu; Ta může být prodloužena až o dva měsíce).

Jinak by byl Soudní dvůr není vázán na přísné lhůty není povinen přezkoumat případy za určité časové období. Ale samozřejmě je povinen přezkoumat případy vydá konečné rozhodnutí co nejrychleji v pořadí.

Tato pravidla se rovněž uplatňují na všechny druhy případů, mimo jiné v oblasti životního prostředí.

Obvyklá doba trvání soudního řízení životního prostředí je asi 1 rok 1,5 rok pro okresní soud, krajský soud a přibližně 9 měsíců nejvyššího soudu.

Značné zpoždění při provádění rozhodnutí a rozsudků nebo zpoždění ostatní lhůty stanovené právními předpisy mohou být základem pro disciplinární řízení proti soudcům.

XIV. Další otázky

Pouze konečná rozhodnutí některých správních řízení (správní akty, zjevné nečinnosti) jsou obvykle umožněno podat odvolání ke Cour administrative. Dotčená veřejnost obvykle odvolání k soudnímu rozhodnutí, stavební povolení, přijetí rozhodnutí zamýšlených činností, povolení pro znečišťující činnosti, nebo povolují používání vody, s možností, aby přezkoumaly předchozí procedurální rozhodnutí. Atraktivní zjišťovacího řízení EIA je často používaným nástrojem vstoupit soudy. Není možné vyžadovat pouze na náhradu škody bez předchozího rozhodnutí sporu nebo opomenutí způsobuje škody na životním prostředí.

Přístup veřejnost srozumitelné informace o environmentálních otázkách včetně různých oblastí činnosti vlády, a přístup ke spravedlnosti na internetové adrese: Odkaz se otevře v novém okně.ministerstvo pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj, kde lze nalézt odkaz do oběhu brožura týkající se přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdaliba/files/text/Darb_jomas/PieejaTiesuVarai_RECbrosura2008_LV.pdf

Internetový portál Justice obsahuje informace o správních sporech, poskytne vzory dokumentů týkajících se řízení.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.tiesas.lv/

Neexistují žádné zvláštní právní předpisy o alternativním řešení sporů (ADR) nařízení přijalo. Návrh zákona je navrženo kabinetu ministrů. Účastníci však správní nebo soudní řízení v záležitostech životního prostředí, rovněž mohou vést jednání, uzavírat správní smlouvy ohledně sporných záležitostí, a tím pro vyřešení sporu před Soudem.

XV. V postavení cizince

Podle zákona o soudní moci všichni jsou si před zákonem rovni a Účetním dvorem. Případy jsou posuzovány nezávisle, mimo jiné, původ, národnost, jazyk nebo místo pobytu osoby.

Jazykem řízení je lotyština. Účastníci postrádají plynulost v úředním jazyce mohou účastnit řízení za pomoci tlumočníka. Účetní dvůr předkládá tlumočníka, které hradí vláda, v případě fyzických osob nebo jejich zástupci, aby se seznamovali se dokumenty projednávané věci a za účasti na slyšeních. Soud dle vlastního uvážení stanovit rovněž tlumočníka pro právnické osoby.

XVI. Přeshraniční věci

Procesní pravidla jsou stejná pro všechny případy. Lotyšské právo neomezuje možnost Soudní dvůr podle přímých nebo nepřímých účinků rozhodnutí týkající se individuální osoby uplatňované správní soud. Proto jakékoli osobě, včetně nevládních organizací, mohou požádat příslušný správní soud, jestliže se prokáže, přiměřené odůvodnění správního rozhodnutí či nečinnosti porušuje právo na ochranu životního prostředí a přírody, nebo může vytvářet nebezpečí poškození nebo poškození životního prostředí. Během soudního řízení mohou účastníci požadovat stejné procesní řešení, včetně právně přikázaných úlev a přijetí předběžných opatření.

Finanční pomoc pro právní pomoc může být poskytována pouze fyzickým osobám (adresátů rozhodnutí) se nachází v obtížné finanční situaci, a to pouze tehdy, pokud zvláštní administrativní o citlivou otázku. Proto je možnost pro veřejné nebo nevládní organizace získat finanční podporu ze státního rozpočtu je téměř vyloučena.

Získání bezplatné právní pomoci mají účastníci jednat z vlastního podnětu, právníky nebo právnické firmy.

Neexistují žádné právní předpisy či soudní praxe Soudního dvora týkající se volby v Lotyšsku nebo jiné země v případě přeshraniční dopad rozhodnutí v oblasti životního prostředí. Lotyšských soudů k rozhodování ve věci rozhodnutí lotyšských správních orgánů.

Související odkazy


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016