Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Latvia

Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Šī tulkojuma kvalitāte ir novērtēta kā: apšaubāma

Vai šis tulkojums palīdz?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Latvian mukaan perustuslaki (Satversme), valtio suojelee kaikkien oikeutta elää suotuisan ympäristön toimittamalla tietoja ja edistämällä ympäristön säilyttäminen ja parantaminen. Perustuslakiin sisältyy:

1) koskevaa menettelyllistä näkökohtaa: yleisön oikeus saada ympäristöä koskevaa tietoa, osallistua ympäristöasioita koskevaan päätöksentekoon;

Merkittävä näkökohta: 2) oikeus pyytää, että julkisten viranomaisten tai yksityisten henkilöiden lopettaa tällaiset toimet tai laiminlyönnit, jotka vaikuttavat kielteisesti ympäristön laatuun, aiheuttaa vahinkoa tai vahingon uhkaa ihmisten terveyttä tai elämää, tai muita oikeudellisia etuja.

Perustuslain säännöksiä voidaan soveltaa suoraan sekä hallinnollisten menettelyjen ja yhteisöjen tuomioistuimeen. Kansalaiset voivat vedota kaikissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä.

Kansainvälisen oikeuden, kuten Århusin yleissopimusta voidaan soveltaa myös suoraan hallinnollisten elinten ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Jos oikeussääntö on ristiriidassa kansainvälisen oikeuden ja Latvian oikeuden normi on samanlainen oikeudellinen sitovuus, määritetään kansainvälisen oikeuden sääntöä sovelletaan.

II. Oikeuslaitos

On olemassa kolme tasoa Latvian tuomioistuinjärjestelmään.

Ensimmäinen taso koostuu 34 käräjäoikeus (raastuvanoikeus) siviili- ja rikosoikeudellisia asioita ja toinen alimman oikeusasteen hallintotuomioistuin, joka koostuu 5 maallikkotuomarien eri kaupungeissa ja joka kattaa koko Latvian alueella, hallinnollisten asioiden.

Toinen taso koostuu 5 alueellisten tuomioistuinten siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa ja yksi alueellinen hallintotuomioistuin hallinnollisia asioita. Alueelliset tuomioistuimet käsittelevät muutoksenhakutuomioistuimet siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa, jotka on jo kuultu alueellisessa tuomioistuimessa. Alueelliset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tietyissä tapauksissa, jotka on lueteltu prosessilain mukaan.

Korkein oikeus on kolmannen tason tuomioistuimessa. Se koostuu seuraavista osista:

1 riita-asioiden jaosto) ja rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuin toimii siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, joka on antanut ensimmäisen asteen tuomioistuimina;

Senaatin 2), jaettuna kolmeen yksiköiden toiminta unionin korkeimman oikeusasteen ja kaikissa siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa.

Pääsääntöisesti siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa voidaan tarkistaa kaikissa kolmessa oikeusasteessa. Kuitenkin vain kahdessa oikeusasteessa sallitaan tiettyihin luokkiin kuuluvien siviili- ja hallinnollisissa asioissa. Nämä poikkeukset on esitetty siviiliprosessilain mukaan vähäisiä siviili- ja useissa erityislaeissa, määritetään esimerkiksi hallinnollista menettelyä koskevia kansalaisten tietopyynnöt tai julkisiin hankintoihin. Käytettävissä on monenlaisia kysymyksiä käsitellään vain yhdessä oikeusasteessa (esimerkiksi turvapaikanhakijat).

Latvian lainsäädännön mukaiset hallinnolliset, menettelyjä, jotka koskevat rikokset (rikkomukset) on olemassa. Jos henkilö tekee lieviä rikoksia, jotka luetellaan säännöistä, hallinnollisista rikkomuksista seuraamus määrätään hallinnollinen elin. Hallinnollisten elinten määräämiä seuraamuksia voidaan hakea muutosta alioikeuksien eli yleisiä siviili- ja rikosasioissa. Tuomarit tapauksissa antanut käräjäoikeus (raastuvanoikeus) voi hakea muutosta tuomioistuinten käsiteltäviksi. Alueellisten tuomioistuinten antamat tuomiot ovat lopullisia eikä niihin voi hakea muutosta.

Asiat käsittelee ammattituomareita, jotka ovat riippumattomia ja toiminnassaan sidottuja ainoastaan lakiin. Luettelo tapauksista, joissa on avoin yleisölle, poikkeukset ainoastaan etujen tai yksityiselämän suojan piiriin muita merkittäviä arvoja. Jos tuomioistuimen lain mukaisesti, tekee kirjallisen käsittelyn, tuomioistuimen päätökset ovat avoimia yleisölle.

Tuomioistuinten virallinen kieli on latvia. Sujuva osallistujien virallisella kielellä, ei voi osallistua menettelyyn tulkin avulla. Yhteisöjen tuomioistuin tarjoaa tulkin siinä prosessioikeuden mukaisesti.

Ei ole erityistuomioistuimia Latviassa.

Asiat, jotka koskevat lakien perustuslainmukaisuuden noudattamista tai muiden normatiivisten säädösten yhdenmukaisuus sääntöjen kanssa on suurempi oikeudellinen asema perustuslakituomioistuimessa. Perustuslain vetoomus on sallittua, eli niiden kansalaiset voivat hakea, jos ne katsovat, että normatiivinen säädös loukkaa heidän perusoikeuksiaan suojellaan perustuslailla. Sen jälkeen sallitaan ainoastaan perustuslaillisen vetoomuksen tavallista oikeussuojakeinoja (hallinnolliset, tuomioistuinten yleinen toimivalta) on käytetty loppuun.

Ei ole tuomioistuin tai quasi-court liittyvien ympäristökysymysten osalta.

Jos henkilö katsoo, että hallinnollinen päätös tai toimi, sekä rikotaan lakia, ympäristön ja luonnon suojeleminen saattaa vaarantua, tai vaurion tai vahinkoa ympäristölle, hän voi kääntyä hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Koska ympäristökysymykset ovat useimmissa tapauksissa ratkaista hallinnollisia päätöksiä (rakennusluvat, veden käyttö sallitaan, luvat jne.), ne ovat enimmäkseen uudelleen riitauttaa hallintotuomioistuimessa. Oikeuksien käyttämiselle sovelletaan tuomioistuin ei saa aiheuttaa mitään haitallisia seurauksia, mukaan lukien, kuuluvat kantajalle.

Siviiliprosessia, kansalainen voi hakea kuka tahansa aiheuttamista vahingoista, jos tämä henkilö on rikkonut asetuksia, jotka koskevat muun muassa ympäristökysymykset ja aiheuttanut näin vahinkoa kantajalle. Viranomaisten, puolesta, voi vaatia vahingosta ympäristössä.

Kansalaiset, joilla on tietoja rikoksista, jotka vahingoittavat ympäristöä mahdollisesti olisi ilmoitettava virkamiehen tai toimielimen, jolla on valtuudet tehdä rikosoikeudellisia menettelyjä (poliisi, syyttäjävirasto).

Oikeuspaikkakeinottelu ei ole sallittua hallintotuomioistuimissa. On olemassa mahdollisuus valita tuomioistuin siviiliasioissa: Yleisesti ottaen olisi nostettava kanne tuomioistuimessa mukaisesti vastaajan asuinpaikka (luonnolliset henkilöt) tai vastaajan asuinpaikan (oikeushenkilöt); Kuitenkin siviiliprosessilaissa säädetään vaihtoehtoisesta toimivallasta erityistapauksissa valinnan mukaisesti joko kantajan tai sopimusehtojen mukaisesti, jos sellainen on olemassa (ks. alueellinen toimivalta).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://ec.europa.eu/civiljustice/jurisdiction_courts/jurisdiction_courts_lat_en.htm#B.II.

Hallinnollisten päätösten kirjelmässään, että henkilö voi vaatia:

1) kumoaa tai julistaa mitättömäksi (kokonaan tai osittain), tai kumota riidanalainen päätös; Jos valitus hyväksytään, tuomioistuin voi myös tarvittaessa velvoittaa toimielin voi korjata hallinnollisessa hallinnollisen päätöksen seuraukset;

2) julistamaan todellisia toimenpiteitä, jotka on jo tehty tai joita suunnitellaan tulevaisuudessa, on lainvastainen, ja niiden seurausten korjaamiseksi;

3) velvoittamaan hallinnollinen laitos antaa myönteinen päätös;

4) todeta nykyiseen tai tulevaan eräitä kiistanalaisia oikeudellisia suhteita;

5) velvoittamaan tehdä julkista hankintaa koskevan sopimuksen päättäminen, johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi tällaista sopimusta tai sen velvoitteiden täyttämistä.

On mahdollista hakea muutosta menettelysääntöjen rikkomisesta, vaikka kantaja onkin tyytyväinen lopulliseen päätökseen, mutta tässä tapauksessa henkilön on osoitettava merkittävä rikkominen, hänen oikeutensa asiavaltuus unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Jos henkilö katsoo, että hallinnollinen päätös, toimi tai laiminlyönti on aiheuttanut taloudellista vahinkoa tai henkistä haittaa henkilökohtaista haittaa (mukaan lukien), hän voi vaatia asianmukaista korvausta hallinto-oikeuteen. Väite voidaan esittää muutosta hallinnollisessa päätöksessä, tai, jos korvausta ei ole haettu muutosta samalla, kun hallinnollinen päätös, joka on erillinen vahingonkorvausvaatimus voidaan esittää sen jälkeen, kun asiassa lopullisen päätöksen lainvastaisuudesta (toimi) on toimitettu.

Hallinnollinen tuomioistuin voi kumota päätös, johon on haettu muutosta (kokonaan tai osittain), mutta sillä ei ole toimivaltaa muuttaa tuomioistuimen päätöksen sisältö, esimerkiksi omaan lukuunsa, muuttaa edellytyksiä rakennusluvan. Tietyissä tapauksissa voi antaa yhteisöjen tuomioistuimelle oikeutta muuttaa muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä, mutta se ei ole tällaista lainsäädäntöä ympäristömääräyksiä.

Ympäristöön liittyvät tapaukset, käsitellään noudattaen samoja menettelysääntöjä kuin muut hallinnolliset asiat. Joitakin ympäristökysymyksiä koskevat säädökset annetaan erityiset säännöt erityisen houkuttelevaa ympäristöä koskevia päätöksiä. Esimerkiksi kansalaiset voivat valittaa lupaehtojen sellaisista saastuttavista toimista koko sen voimassaoloajan, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä säännöstä valittaa päätöksestä kuukauden kuluessa sen voimaantulosta.

Hallinnollinen tuomioistuin käsittelee asiaa tarkoin asettamissa rajoissa hakijalle. Yhteisöjen tuomioistuin ei voi muuttaa päätöksiä ei ole haettu muutosta tai tarkastella hakijan kirjallisesti omasta aloitteestaan. Kuitenkin nämä muodolliset rajat, yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia täysimääräisesti: tietoja, joiden perusteella komissio voi varmentaa tietyn päätöksen antamiseen ja soveltamalla lainsäädäntöä asianmukaisesti, on tavoitteen mukaisesti, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan hakea perustuslakituomioistuimessa tai pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta antamaan ennakkoratkaisu.

Tuomioistuin voi tehdä niin sanottu toissijainen hankintaviranomaisen päätös, jos se havaitsee tapauksen tosiseikkoja koskevan lainsäädännön mahdollista rikkomista, joka ei suoraan ole tutkinut kyseisessä asiassa. Tällainen päätös on osoitettu vastaavan elimen tai syyttäjänvirastolle. Käyttää satunnaisesti, tuomioistuinten päätösten tai ilmoittamaan parlamentille (Ministeriöt, valtioneuvoston) oikeudellisen sääntelyn puuttumisesta tai muut avoimet kysymykset ratkaistiin lainsäädännössä.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Jokaisella henkilöllä, joka on pyytänyt ympäristötiedon valtion viranomainen ja katsoo, että tietopyyntö on jätetty huomiotta tai hylkää (osittain tai kokonaan), tai asianmukaista vastausta ole saatu, tai muutoin rikotaan ympäristötietoja, hänellä on oikeus muutoksenhakuun hallinnollisessa tuomioistuimessa laiminlyönti.

Jos valvontaviranomainen hylkää ilmaisematta pyydettyjä tietoja, se olisi perusteltava kirjallisesti, ja siihen sisältyy tämän päätöksen oikeussuojakeinoista tapauksessa, eli mille laitokselle ja missä määräajassa hän voi hakea muutosta.

Tiedonsaannin vapautta koskeva laki mukaan, laitos tai jos mitään vastausta, on mahdollista valittaa hallinnolliseen toimielimen ja tämän jälkeen hallintotuomioistuimessa.

Valitus on toimitettava yhden kuukauden kuluessa vastauksen antaminen vuoden kuluessa, tai jos vastausta ei ole annettu lainkaan, tai kun menettely ei ole selvennetty kirjallinen vastaus. Jos on olemassa hallinnollinen laitos, on muutoksenhaku kyseiseen laitokseen. Valitus on tehtävä kirjallisesti tai suullisesti laitokselle, joka on antanut (tai oli velvollisuus antaa vastauksen. Jos hakemus tehdään suullisesti, laitoksen on viipymättä tehtävä se kirjallisesti, ja hakijan on allekirjoitettava se. Hakemus toimitetaan tarkasteltavaksi esimiehelle laitokseen. Jos laitos ei ole tai se on, tai vastausta ei anneta mitään vastausta) voidaan välittömästi haki muutosta hallintotuomioistuimessa.

Valituksen voi jättää myös sähköisesti sähköpostilla, vaan se on allekirjoitettu sähköisellä allekirjoituksella varustettuna.

Valtion käsittelymaksu on 20 Latvian latia (APP. 29 euroa) on maksettava ennen kuin muutoksenhaku hallintotuomioistuimessa. Tämä voidaan tehdä pankissa. Ottaen huomioon, että taloudellinen tilanne on luonnollinen henkilö, voi vähentää maksun tai vapauttaa tämän velvollisuudesta maksaa välityspalkkio.

Jokaisella on oikeus osallistua menettelyyn edustajan avustuksella tai edustajan välityksellä. Ei ole olemassa sääntöjä pakollinen asianajaja (mukaan lukien).

Tarkastelun aikana, tarvittaessa on pääsy tietoihin pääsy on kiistetty.

Yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa laitos antamaan pyydetyt tiedot hakijalle, jos se ei voisi tapahtua laitoksen huolellista epäämisperusteet. Jos on olemassa syy rajoittaa oikeutta tutustua tiettyihin osan pyydetyistä tiedoista, edelleen, toimielin on velvollinen ilmoittamaan ne osat, jotka voidaan paljastaa.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Asioiden tarkastelu suoritetaan hallinnollisten toimielinten samoja menettelysääntöjä kuin muut hallinnolliset asiat. Hallinnollinen menettely laissa säädetään menettelystä, jossa otetaan huomioon eri sääntöjen ja poikkeusten ympäristönsuojelua tai erityisiä säädöksiä, jotka koskevat ympäristöön, esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain.

Toimielinten hallinnollinen menettely käydään latviaksi, mahdollisesti lukuun ottamatta vieraan kielen hakemuksen vain hätätilanteissa.

Hallinnolliset menettelyt ovat maksuttomia, laissa säädettyjä poikkeuksia. Jos laitos (tai sen vuoksi tuomioistuin) katsoo, että henkilö, jolle päätös on osoitettu, vain luonnolliselle henkilölle), on vaikea taloudellinen tilanne ja että asia on erityisen monimutkainen, se voi tehdä päätöksen korvaus tämän henkilön edustaja, säännellyissä kehyksissä, maksetaan valtion talousarviosta.

Oikeus osallistua hallinnollisiin menettelyihin on sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä (muun muassa valtioista riippumattomat järjestöt), sekä kyseisten henkilöiden yhteenliittymät. Henkilöllä on oikeus osallistua oikeudenkäyntiin henkilökohtaisesti tai edustajan avustuksella tai edustajan välityksellä.

Se on asetettu velvoite toimittaa toimivaltaiselle hallinnolliselle laitokselle mahdollisuus kerätä kaikki tapaukseen liittyvät tiedot. Kuitenkin henkilö, joka on velvollinen antamaan tietoja ja todisteita, jotka ovat hänen hallussaan.

Hallinnollisen menettelyn osapuolten oikeutta tutustua asiakirja-aineistossa oleviin asiakirjoihin ja oikeuden tulla asianmukaisesti kuulluksi päätöksentekijä. Ympäristöasioissa, näitä menettelyllisiä oikeuksia säännellään yksityiskohtaiset menettelysäännöt, ympäristönsuojelu (ympäristönsuojelun alalla yleensä) ja säädökset, jotka koskevat erityisiä ympäristöön liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Yleisesti ottaen hallinnollisten toimielinten on tehtävä päätös tapauksista kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, henkilöltä. Lisäksi on huomattava, että useita säädöksiä, jotka koskevat ympäristöä, voivat asettaa erilaisia määräaikoja. Laitos voi pidentää määräaikaa, jos se on tarpeen tehdä lopullinen päätös. Kiireellisissä tapauksissa henkilö voi pyytää, että laitos antaa päätöksen välittömästi.

Jos henkilö katsoo, että toimielimen lainvastaisen hallinnollisen päätöksen tai muutoin epätyydyttävää, päätökseen voi hakea muutosta hallinnollisiin laitokselle kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta, tai yhden vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta, jos tiedot menettelyistä, joita sovelletaan muutoksenhakua ei ole tehty kirjallinen päätös. Valitus on tehtävä kirjallisesti tai suullisesti laitokselle, joka on antanut päätöksen, ja se toimitetaan toimielimelle parempi tarkastelua varten.

Parempi hallinnollinen valitus on pakollinen, paitsi tapauksissa, joissa ei ole tai se on parempi toimielimen kabinettiin. Tuomioistuin voi kieltäytyä hyväksymästä suora muutoksenhaku, jos kyseinen henkilö ei ole osoittaa, että hän on yrittänyt hakea muutosta ylemmän laitokseen.

Asian käsittelyssä, unionin yleinen tuomioistuin tutkii sekä menettelyllistä että aineellista laillisuutta.

Menettelyllisten toimien laillisuudesta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voisi kumota päätös, jos se tulee siihen tulokseen, että hallintoelin on vakavia menettelyllisiä virheitä. Erityistä huomiota kiinnitetään yleensä seuraavat asiat:

1) onko henkilöillä, joihin päätös välittömästi vaikuttaa, sekä henkilöt, jotka osoittavat kiinnostuksensa kanssa ympäristöasioissa oli mahdollisuus osallistua päätöksentekoon (toisin sanoen, onko oikea-aikaista tietoa menettelyn aloittamista koskevaan päätöksentekoon, onko kansalaisilla on mahdollisuus tutustua asiakirja-aineistoon, myös kansalaisilla on mahdollisuus tulla kuulluksi, mikä käsittää myös oikeuden antaa tietoja asianomaiselle laitokselle ja ilmaista mielipiteitä ja ehdotuksia);

2) Onko laitos on saanut kaikki tarvittavat tiedot (riippumatta siitä, onko laitos on sijoittautunut, kaikki asian kannalta merkitykselliset tosiseikat, joita se on tarkastellut, ja tasapainotettujen etujen eri henkilöiden ja ryhmien);

3) Onko ovat riittävät ja selkeät perusteet ja oikeudelliset syyt (viittaus päätöksen oikeudellisia normeja).

Aineellista laillisuutta, nojalla unionin yleinen tuomioistuin tutkii, onko, kun otetaan huomioon todetut tosiseikat, se saattoi tehdä riidanalaisen päätöksen. Esimerkiksi erityisissä olosuhteissa voidaan antaa lupa saastuttavien laitoksen, jolle on ominaista tietty määrä tiettyjä päästöjä.

Jos on perusteltua syytä epäillä, että aineelliset ja tekniset toteamukset, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tarkistaa näitä tosiseikkoja. Nämä kysymykset ovat pääasiassa riippumattomien asiantuntijoiden tehtäväksi; sen kustannukset katetaan valtion talousarviosta. Menettelyn osapuolet ovat myös mahdollisuus esittää omat asiantuntijalausuntoja.

Unionin tuomioistuin voi ainoastaan tarkastella vain kahteen otteeseen: Jos laitos on ollut niin sanottua harkintavalta (mahdollisuus valita useampi kuin yksi oikeudellisesti hyväksyttäviä ratkaisuja olisi paras, tai, jos kyseinen toimielin on antanut arvioinnin, joka perustuu sen omaan toimivaltaan ei voida riitauttaa tuomioistuimessa.

Hallinnollinen tuomioistuin ei tutki valitukset koskevat säädökset, esimerkiksi maankäytön suunnittelusta ja paikallishallinnon suunnitelmia. Niihin voi hakea muutosta perustuslakituomioistuimessa (ks. II luku).

Vuonna 2012 hallinto-oikeus on toimivaltainen tarkastelemaan yksityiskohtaisia suunnitelmia, joita tarvittaessa yksityiskohtainen sisältö ja paikallishallinnon Maankäyttösuunnitelmia (land use plans) ja alueellisia suunnitelmia paikallisten suunnitelmien mukaan erityisesti tontteja, koska niitä pidetään yleisesti hallinnollisten päätösten kanssa. Yksityiskohtaiset suunnitelmat voidaan hakea muutosta yhden kuukauden kuluessa niiden hyväksymisestä virallisessa julkaisussa. Yksityiskohtaiset suunnitelmat voivat hakea muutosta suunnitelman piiriin kuuluvien henkilöiden tai henkilöiden osallistuminen päätöksentekoon ole taattuja oikeuksia, samoin kuin sille, joka katsoo, että suunnitelma ei täytä lain vaatimuksia, jotka koskevat ympäristölle, aiheuttaa ympäristövahinkoja tai ympäristövahinkojen varalta. Väitetiedoksiantoon kirjallisen valituksen, jossa olisi esitettävä hallintotuomioistuimessa, käytettävissä olevat todisteet liitteenä. Tuomioistuin voi myös omasta aloitteestaan päättää tarvittavia todisteita, kuten asiantuntijalausuntoja. Sen kirjallisessa menettelyssä asiat käsitellään. Tuomioistuin voi järjestää suullisen kuulemisen, kun tuomioistuin niin päättää, tai hakijan tai kolmannen henkilön osallistuvat oikeussubjektit, joilla on oikeus puolustaa oikeuksiaan ja laillisia etuja yksityishenkilöiden on pyytänyt suullisessa menettelyssä. Hallinnollisen laitoksen (vastaaja) ei ole oikeutta vastustaa kirjallisessa menettelyssä.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA), tuomioistuin voi valvoa päätösten ympäristövaikutusten arvioinnista. On tarpeen julistaa YVA henkilö voi hakea muutosta määrä toiminnan suunnittelussa. Julistaa YVA tarpeetonta, ei voi hakea muutosta välittömästi, mutta tuomioistuin voi tutkia toimen uudelleentarkastelumenettelyn aikana suunnitellun hankkeen hyväksymisestä (esimerkiksi rakennuslupa).

Päätökset ja lausunnot ympäristövaikutusten arvioinnin alalla toimivaltaisen viranomaisen ilmoitus lopullisen päätöksen ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jota unionin tuomioistuin ei voi tutkia erikseen. Yhteisöjen tuomioistuin voi tarkistaa, mutta lopullinen lupa aiotusta toiminnasta, ja tässä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia väitteitä ympäristövaikutusten arviointi ja lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös.

Yhteisöjen tuomioistuin tarkastelee sekä YVA- menettelyllistä ja sisällöllistä laillisuutta koskevat päätökset:

1) Onko olennaisia menettelysääntöjä on noudatettu, ja henkilöitä, joilla on osuus ympäristöasioista, erityisesti ympäristöä koskevan tiedon saatavuus ja oikeus osallistua päätöksentekoon, mukaan lukien mahdollisuus toimittaa tietoja, esittää näkemyksiään ja ehdotuksia, ja riittävän vakava suhtautuminen laitosta kohti näitä näkemyksiä ja ehdotuksia;

2) onko ympäristövaikutusten arviointi on suoritettu tavalla, joka tarjoaa riittävän mahdollisuuden kerätä kaikki asiaankuuluvat tiedot suunnitellun toiminnan vaikutus ympäristöön,

3) onko lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös perustuu paikkansapitäviin toteamuksiin ja onko siinä annetaan riittävät ja selkeät kirjalliset perustelut.

Unionin tuomioistuin ei voi antaa tuomiota ja sen vaikutuksia koskevat lausunnot sen sijaan, että hallinnollinen elin. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin todeta tosiseikkoja koskevia virheitä ja oikeudellisia virheitä, jotka ovat johtaneet tai ovat saattaneet, lopullinen päätös on virheellinen.

Jotta pysyvän hallintotuomioistuimessa, lopullinen lupa tulisi viitata henkilölle rikkomista omia oikeuksiaan (esimerkiksi rikkonut omaisuuden tai ympäristön kannalta). Henkilö, joka toimittaa valitus on ympäristönsuojelun olisi selitettävä, miksi hän uskoo, että lupa, mahdollisesti siksi, että virheellisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, ei noudata ympäristölainsäädäntöä tai voi aiheuttaa vahinkoa tai ympäristövahingon uhka.

Yleisenä sääntönä voidaan todeta, että kun valitus on tehty hallinnollinen tai hallintotuomioistuimessa, sillä on lykkäävä vaikutus muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä. Toisin sanoen ei saa aloittaa toiminnan heti aluksi, että rakennustyöt tai antaa uusia päätöksiä, jotka perustuvat riidanalaisen yksi. Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa laissa ei säädetä poikkeuksista. Henkilön, joka haluaa aloittaa suunnitellun (nyttemmin keskeytetty) toiminta on oikeus pyytää uudelleen operatiivisen päätöksen voimaantulosta. Tuomioistuin päättää, että väliaikaista suojaa, kun otetaan huomioon päätöksen laillisuuteen (nopeasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pääasian käsittelyä ja mahdollista vahinkoa, mukaan lukien ympäristöön liittyvät edut.

Hallintotuomioistuin voi tarkastella lupien teollisuus- ja maataloustoiminta on merkittävä (IPPC). Luonnollisen henkilön (oikeudellinen, valtiosta riippumaton järjestö), voivat valittaa näistä päätöksistä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Muun muassa valitus voidaan toimittaa, jos henkilö katsoo oikeuden ympäristötietoon tai oikeuden osallistua päätöksentekoon loukataan.

Muutoksenhaku on tehtävä ylemmän viranomaisen toimiston (ympäristö). Tämän jälkeen kirjallinen valitus, jossa esitetään vastalauseita voidaan esittää hallintotuomioistuimessa, käytettävissä olevat todisteet liitteenä. Tuomioistuin voi myös omasta aloitteestaan päättää tarvittavia todisteita, kuten asiantuntijalausuntoja. Yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee asian kirjallisessa menettelyssä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa osapuolten (lukuun ottamatta hallinnollisena toimielimenä, vastaaja) ovat pyytäneet suullista käsittelyä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii, onko lupa on myönnetty sen mukaan, mihin sisältyy pakollisia menettelysääntöjä, joilla on pääsy kaikkiin asiaankuuluviin ja selvät tiedot, sekä mahdollisuus tehdä henkilöt, joiden etua asia koskee, väitteet sekä todisteet siitä, että toimielin on käsitellyt väitteet ja ehdotukset viipymättä.

Tilintarkastustuomioistuin voi tarkastaa myöntämisen perusteena olevat tosiasiat, tuomioistuin voi esimerkiksi tarkistaa tiedot, suunniteltua teollista toimintaa ja ominaisuuksia koskevia tietoja ympäristöolosuhteista.

Voidakseen hakea muutosta hallintotuomioistuimessa, ei ole tarpeen, että kantaja osallistuu julkisen kuulemismenettelyn IPPC-direktiivin tai esittää huomautuksia julkisen kuulemisen aikana.

Yleissääntönä on, että hallinnollinen valitus tai hallinto-oikeus on lykkäävä vaikutus IPPC-direktiivin mukainen lupa, eli se ei saa aloittaa toimintaa saastuttavia, ellei tuomioistuin jatkaa toimintaa koskevan luvan. Näitä sääntöjä sovelletaan, kun hakija on esittänyt valituksen yhden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin päätös tulee voimaan.

On kuitenkin olemassa poikkeus, jotka saastuttavat toimet edellyttää A- tai B-luokan sen sallivat. Ympäristön pilaantumista koskevan lain mukaan kuka tahansa henkilö voi hakea muutosta koskevat lupaehdot milloin tahansa niin kauan kuin lupa on voimassa. Tällainen muutoksenhaku on sallittu, kun saastuttavaa toimintaa voi merkittävästi vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen tai ympäristöön, tai ympäristön laatutavoitteet ympäristölainsäädännön mukaisesti, tai muiden normatiivisten säädösten vaatimukset. Tässä tapauksessa muutosta ei lykkää luvan.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Jos henkilö katsoo, että joku muu yksityishenkilö tai oikeushenkilö vahinkoa tai uhkaa aiheuttaa vahinkoa ympäristölle, hän ei saa nostaa kanne siviilituomioistuimessa tai nostaa sen toimet hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Henkilö voi vaatia vahingonkorvausta vahingosta, joka itse, mutta se ei saa vaatia korvausta vahinkoa ympäristöön. Näin ollen, jos henkilö katsoo, että joku muu henkilö, suunniteltujen tai toteutettujen toimien kanssa, aiheuttaa vahinkoa tai uhkaa vahingoittaa ympäristöä, hän voi toimia seuraavilla tavoilla:

1) Jos väitetysti vaarallisen toiminnan mukaisesti hallintoviranomaisen päätöstä, hän voi valittaa päätöksestä hallinnollisen laitoksen esimiehelle ja näin ollen hallinnollinen tuomioistuin, tai

2) esitettävä hakemus toimivaltaiselle hallinnolliselle laitokselle ympäristön suojelemiseksi ja panemaan täytäntöön asianmukaisia toimia keskeyttää ympäristövahinkoja. Jos toimivaltainen laitos kieltäytyy, päätökset tai laiminlyönnit voi hakea muutosta hallinnollisiin toimielin, ja näin ollen hallinto-oikeuteen. Tässä tapauksessa kyseessä oleva henkilö voi vaatia, että tuomioistuin velvoittaa toimivaltaisen laitoksen päätöstä, joiden tarkoituksena on suojella ympäristöä. Esimerkiksi jos henkilö on laittomasti ilman etukäteen saatua lupaa, rakennetun tien suojeltua aluetta, henkilö voi vaatia hallinnoiva toimivaltainen laitos velvoitetaan purkamaan vastaavan henkilön rakentaminen, palauttamaan aikaisempi tilanne sekä maksamaan korvauksia aineellisista vahingoista ympäristölle.

Valtion ympäristönsuojelun yksikkö on toimivaltainen laitos valtion valvonnan, ympäristön suojelun ja luonnonvarojen käyttöä. Se ymmärtää tehtävänsä kautta 8 alueella, jotka sijaitsevat alueellisissa ympäristölautakunnissa sekä merellä ja sisävesillä, ja säteilysuojakeskukselle.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että alueellisissa ympäristölautakunnissa päätöksiin voi hakea muutosta hallinnollinen elin, joka on useimmissa tapauksissa työvaliokunta ympäristön tilaa.

Henkilö voi tehdä valituksen hallinnolliselle laitokselle niin kirjallisessa ja suullisessa muodossa. Välittömästi kirjallisesti, suullisesti väitteistä, joita toimielimen. Kirjalliset valitukset sähköisesti allekirjoitettu, voidaan lähettää myös sähköpostitse.

Jos henkilö ei ole tyytyväinen päätös tai laiminlyönti, jossa toimivaltainen laitos sijaitsee, hän voi hakea muutosta ylemmän oikeusasteen hallinnollinen elin. Valitus on jätettävä toimielimeen, joka on (tai oli) koskevan päätöksen alkuperäisessä valituksessa. Valitus toimitetaan tarkastaa laitoksen esimiehelle. Parempi hallinnollinen valitus on pakollinen, ennen kuin se menee hallinto-oikeuteen.

Jos valitus on perusteltu ja ympäristön edun mukaista, että riittää, että tuomioistuimessa. Kirjallinen valitus, jossa esitetään vastalauseet on toimitettava hallintotuomioistuimessa, käytettävissä olevat todisteet liitteenä.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Sen lisäksi, että hallinnollisten ja oikeudellisten päätösten tai laiminlyöntien hallintoelinten muita oikeussuojakeinoista ympäristöasioissa.

Ihmisoikeuksien suojelua, mukaan lukien oikeus elää suotuisan ympäristön, kuuluu oikeusasiamiehen toimivaltaan (tiesībsargs). Oikeusasiamies voi:

1) tutkia yksityishenkilöiden valitukset ja ehdotukset, missä olosuhteissa;

2) pyytää, että toimielinten on tarpeen selventää olosuhteista ja ilmoitettava oikeusasiamiehelle;

3) tarkastelun yhteydessä tai sen jälkeen, toimittaa komissiolle suosituksia ja lausuntoja, jotka koskevat niiden toiminnan laillisuutta ja tehokkuutta sekä hyvän hallinnon periaatteen;

4) lain puitteissa, ja yksityishenkilöiden välisten kiistojen ratkaisemista sekä ihmisoikeuksia koskevat riidat yksityisten välillä;

5) helpottaa sovittelua riidan osapuolten kesken;

6) riitojen ratkaisemisessa, antaa lausuntoja ja suosituksia, jotka koskevat ihmisoikeusloukkausten ehkäisemistä;

7 Parlamentin, hallituksen, paikallisviranomaisten tai muiden toimielinten kanssa suositusten antamista tai lainsäädännön muuttamista;

8) henkilöitä, joilla ihmisoikeuskysymyksiä koskevat neuvottelut;

9) tutkimus- ja analysoimaan tilannetta ihmisoikeuksien alalla sekä antaa lausuntoja ajankohtaisista ihmisoikeuskysymyksistä.

Syyttäjänvirasto on valvontaviranomaisena, eli syyttäjällä on velvollisuus toteuttaa toimenpiteet, joita tarvitaan oikeuksien ja laillisten etujen suojelun ja henkilöiden osalta. Tähän voi sisältyä myös ympäristönsuojelun edut. Syyttäjän toteuttamat toimenpiteet voivat olla rikostutkinnan aloittamista, vaan myös muita toimintalinjoja. Syyttäjä voi:

1) antaa varoitus, jos niiden toiminta osoittaa, että henkilöt voivat lain rikkomisesta;

2) antaa mielenosoituksiin, hallituksen ministeriöt ja muut hallinnolliset toimielimet, paikallishallinnon, valtion virastojen, yritysten ja laitosten, organisaatioiden ja virkamiesten, jos niiden päätökset eivät noudata lainsäädäntöä; Kyseisen laitoksen on ilmoitettava tai virallisen syyttäjän vastalauseen perusteella 10 päivän kuluessa. Syyttäjä voi vedota tuomioistuimeen, jos hänen on evätty vailla perusteita, tai siihen ei ole vastattu;

3) esittämään kirjallisesti asianomaiselle yritykselle, viranomainen, organisaatio, virkamies tai henkilö, jos se on tarpeen laittoman toiminnan lopettamisesta, korjata tällaisen toiminnan seuraukset ja estetään; Jos lausunnossa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos vastaus on ei, syyttäjä voi esittää tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle laitokselle, joka edellyttää kunkin hakemuksen toimenpiteitä varten.

Latviassa ei ole yksityisiä syytteeseen asettamista saataville. Henkilön on esitettävä parlamentin huoli mahdollisesta rikoksesta poliisille tai syyttäjälle.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

ympäristön kannalta

ympäristön kannalta

Kansalaisjärjestöt

samanlainen

samanlainen

Muut oikeussubjektit

samanlainen

samanlainen

Tilapäiset ryhmät

samanlainen

samanlainen

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

samanlainen

samanlainen

Muu käyttö#_ftn1

ei

ei

Jokaisella on oikeus tehdä valitus asiasta vastaavalle hallinnolliselle laitokselle tai hallintotuomioistuimessa ympäristöasioissa ilman erityisiä lisäehtoja, eli asiasta voidaan tehdä, jos henkilö katsoo, että hallinnollinen päätös tai todellinen toiminta sekä laiminlyönnistä, rikotaan lakia tai ympäristön ja luonnon suojeleminen saattaa vaarantua, vaurion tai vahinkoa ympäristölle.

Oikeus osallistua hallinnollisiin menettelyihin tai tuomioistuinmenettelyihin kirjataan samalla tavoin kaikkiin henkilöihin: luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden (mukaan lukien valtiosta riippumattomien järjestöjen, kansallisten ja ulkomaisten erilaisia; poliittisten puolueiden, kaupalliset organisaatiot) sekä henkilöiden yhteenliittymät, jos nämä yhdistykset osoittavat riittävät organisatoriset yhtenäisyyden tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleisesti ottaen valtion ja kuntien toimielimet eivät saa hakea muutosta hallintotuomioistuimessa toisilleen. Se on sallittua vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, jos päätökset tai laiminlyönnit, joihin vaikuttavat valtion hallintoelin tai kunta, kuten mikä tahansa muu (yksityinen).

Tämä lähestymistapa on oikeus valittaa ja hakea muutosta, on tunnustettu myös kaikenlaisia ympäristöasioista sekä ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n lupamenettelyyn.

Valituksia ja muutoksenhakua puhtaasti ympäristönäkökohtia on ainoa poikkeus, jos niin sanottua actio popularis (oikeus puolustaa yhteisiä etujaan sallitaan hallinnollisten instituutioiden tai yhteisöjen tuomioistuimeen. Missä tahansa oikeudellisessa riita-asioissa henkilö, on näytettävä väitteensä toteen oman subjektiivisia oikeuksia, on oikeus tehdä valitus tai hakea muutosta tuomioistuimessa.

29 hallinnollisen menettelyn mukaan, laissa säädetyissä tapauksissa, viranomaisilla on oikeus tehdä valitus hallinnollisen muutoksenhaun tai tuomioistuimessa puolustaakseen oikeuksien ja oikeudellisten etujen yksityishenkilöitä. Tähän voi sisältyä myös yksityinen henkilö elää suotuisan ympäristön.

Lain mukaan oikeusasiamiehen puoleen. Oikeusasiamies on oikeus, kun perustamista, oikeuksien ja etujen puolustamiseksi yksityishenkilön yhteisöjen tuomioistuimeen, jos se on välttämätöntä yleisen edun vuoksi.

Myös syyttäjänviraston syyttäjät, on oikeus hakea muutosta tuomioistuimessa, jos muut toimenpiteet, eli varoituksen tai valitus, tai jätettäessä (ks. VI luku), ei ole menestynyt.

VIII. Oikeudellinen edustus

Pääsääntöisesti henkilö voi mennä hallinnollisten yhteisöjen toimielimen tai henkilökohtaisesti, ilman velvoittavaa oikeudellista avustajaa. Ottaa huomioon, että korkein hallinto-oikeus on objektiivisen tutkinnan periaatetta, tuomioistuin voi myös omasta aloitteestaan selvittää mahdolliset epäselvyydet kirjallisen valituksen tai pyytää osallistujia ja muita henkilöitä toimittamaan tarvittavat todisteet. Tämä on suuri edistysaskel henkilöiden oikeuksia tai ympäristönäkökohtien hallinto-oikeuteen. Kuitenkin henkilö, joka voi olla muu henkilö, asianajaja tai muu henkilö, hänen edustajansa ja/tai oikeusavustajan hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä. Ei ole olemassa sääntöjä, jos pakollinen asian, ei edes korkeimmassa oikeudessa.

Tarvitseva henkilö voi ottaa yhteyttä jäsenten oikeudellisen neuvonantajan asianajajakunnan (Valan tehneitä asianajajia) sekä muut asianajajat. Ne voivat antaa oikeudellista neuvontaa, laativat oikeudellisia asiakirjoja ja suorittaa muita oikeudellisia toimia.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanValan tehneitä asianajajia koskeva luettelo

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian Transparency Internationalin tytäryhtiön delna kansalaisille oikeusapua ja maankäytön alalla. Delna on valmis käsittelemään asiaa silloin, kun kyseessä on yleinen merkitys, eli silloin, kun huomattavaa vahinkoa on aiheutunut tai voi aiheutua ympäristölle, tai kun on kyse voi toimia ennakkotapauksena ja parantaa osaltaan lainsäädäntöä tai oikeuskäytäntöä.

IX. Todisteet

Kun henkilö katsoo hänelle tietyn hallinnollisen valituksen päätöksestä, kaikki saatavilla olevat todisteet hakijan ja perustella kantajan väitteitä on liitettävä kirjallinen valitus. Hallinnollisen laitoksen (vastaaja), puolestaan liittää sen selitykset kaikista näyttöä, jolla voitaisiin perustella toimielimen päätöstä. Menettelyn osapuolet voivat pyytää tuomioistuinta hankkimaan muita todisteita, muun muassa suullisia todistajanlausuntoja ja asiantuntijan lausunnot. Tuomioistuin voi vapaasti pyytää todisteita omasta aloitteestaan, koska yhteisöjen tuomioistuimen on noudatettava tätä periaatetta ja sen tavoitteena on tuomioistuinten on arvioitava riidanalaisen hallinnollisen päätöksen laillisuutta. Menettelyn osapuolet voivat myös ottaa käyttöön uusia todisteita oikeudenkäynnin aikana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai muutoksenhakutuomioistuimessa. Kassaatiovalitus oikeusasteen tuomioistuin (Supreme Court) ei hyväksy uutta näyttöä, koska sen tehtävänä on tutkia vain oikeuskysymyksiä.

Hallinto-oikeus voi hyväksyä ja arvioida kaikki tiedot:

Todistajanlausunnot, 1)

2) asiakirjatodisteet (mukaan lukien kirjalliset asiakirjat, ääni-, video- ja digitaalisen aineiston),

Aineellisia todisteita, 3)

4 Asiantuntijalausunnot (yleensä oikeudenkäynnin aikana yhteisöjen tuomioistuimen valitsemat asiantuntijat).

Erityisenä tarkoittaa, että tuomioistuin voi kuulla lausuntoa amicus curiae (”tuomioistuimen ystävän”): mitään etuja edustava yhdistys pitää tietyllä alalla, ja voi toimittaa, voi pyytää toimivaltaista tuomioistuinta sallimaan esittää kantansa niistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista.

Yhteisöjen tuomioistuin voi kieltäytyä vastaanottamasta todisteita, joilla ei ole merkitystä asiassa. Arvioidaan hyväksyttyjen ja lainmukaisia todisteita, tuomioistuin antaa päätelmänsä omien näkemystensä mukaisesti, jotka perustuvat täysin kattavasti todentaa objektiivisesti, eikä todisteita, tunnistaminen ja oikeudellisen logiikan perusteella, tiede- ja oikeusperiaatteita.

Jos osallistujat, joilla yhteisöjen tuomioistuin on perustellut syyt epäillä, että tosiseikat, joihin riidanalainen hallinnollinen päätös perustuu, he voivat pyytää tuomioistuinta määräämään expert-examination. Jos yhteisöjen tuomioistuin on vakuuttunut siitä, että on tarpeellista, että expert-examination, se valitsee yhden tai useamman asiantuntijan, ottamalla huomioon osallistujien näkemykset menettelyä. Osanottajilla on oikeus esittää kysymyksiä, jotka sen mielestä edellyttävät asiantuntijan lausuntoa, mutta myös kysymykseen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vahvistanut.

Tuomioistuin arvioi asiantuntijalausunnon samalla tavoin kuin muut todisteet. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole velvollinen noudattamaan asiantuntijan lausuntoa, vaan se aikoo toteuttaa arvioinnin jälkeen lopulliset päätelmät lausunnon uskottavuutta. Tuomiossaan yhteisöjen tuomioistuin on velvollinen esittämään syyt, joiden perusteella parhaana vaihtoehtona on pidetty tiettyjen todisteiden ja verrattuna muihin, miksi tiettyjä tosiseikkoja pidetään toteen, kun taas muut tosiseikat on näytetty toteen.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Kun hallinnollinen päätös on valitti tuomiosta Administrative Courtiin, kanne tuomioistuimessa on yleensä lykkäävä vaikutus, eli hallinnollisen säädöksen keskeytyy päivästä, jona hakemus on jätetty. Esimerkiksi jos henkilö väittää, että rakennusluvan, riidanalainen rakennuksen rakentaminen ei ole sallittua.

Hallinnollisessa menettelyssä on kuitenkin useita poikkeuksia, jos lainsäädännössä asetetaan riidanalaisen hallinnollisen päätöksen täytäntöön huolimatta voidaan hakea muutosta yhteisöjen tuomioistuimelta. Pääasialliset poikkeukset ovat seuraavat:

1) hallinnollisen asiakirjan velvoitetaan maksamaan veroja, tulleja tai muu maksu, valtion tai paikallishallinnon talousarvioon lukuun ottamatta seuraamuksia;

2 Tästä on säädetty muun lainsäädännön, esimerkiksi jos henkilö on tehnyt valituksen lupaehtojen sellaisista saastuttavista toimista sen jälkeen, kun yleinen yhden kuukauden määräaika hakea muutosta hallinnollisiin päätöksiin, ei lykkää luvan;

3 Laitos, jossa perustellaan toteuttaa kiireellisesti asiaan on nimenomaisesti säädetty siitä, että se on pantava täytäntöön viipymättä; tai

Hallinnollista tointa, 4) poliisin, rajavartiolaitoksen, kansalliskaarti, palontorjunta ja muut viranomaiset, jotka on valtuutettu lailla myönnetään, jotta välittömän vaaran ehkäisemiseksi välittömästi valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai hengen, terveyden tai omaisuuden;

5) riidanalaista hallintotoimea vahvistetaan, muutetaan tai poistetaan oikeudelliset suhteet toimielimen virkamiehenä;

6 Riidanalainen päätös on luonteeltaan yleisiä, esimerkiksi rajoittaa maantiellä;

7) kumoaa riidanalaisen hallintotoimen tai peruuttaa luvan tai muun erityisen luvan.

Menettelyn osapuolet voivat pyytää tuomioistuimelta väliaikaista suojelua:

1) jos muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus, olisi ollut riidanalaisen päätöksen adressaatti voi pyytää tuomioistuinta jatkamaan operatiivista vaikutusta (päätöksen täytäntöönpanoa, esimerkiksi aloittamaan rakennustöitä tai voimalaitoksen toiminnan;

2) jos muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta, että sen, joka esittää kanteen päätöksestä, voi pyytää tuomioistuinta lykkäämään riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanoa.

Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa tuomioistuin päättää väliaikaista suojelua, kun otetaan huomioon päätöksen laillisuuteen (nopeasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pääasian käsittelyä ja mahdollista haittaa kyseessä olevia etuja.

Jos on syytä epäillä, että riidanalainen hallintotoimi tai epäämiseen seuraukset hallintotoimen voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tai vahingon ehkäisemiseksi tai korvaamiseksi, jotka olisivat suhteettomia kiinnitetyt tai vaatisi huomattavasti varoja, ja jos tietojen tarkastelu osoittaa, että yhteisöjen tuomioistuimen mukaan riidanalainen toimi on lähtökohtaisesti lainvastainen, unionin yleinen tuomioistuin voi kantajan perustellusta pyynnöstä tehdä päätöksen väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä. Keinona kieltovaatimusta, tuomioistuin voi antaa:

1) Tuomioistuimen päätöksen, joka odotettaessa unionin tuomioistuimen tuomio, joka pyysi hallinnollista tointa tai toimia;

2) tuomioistuimen päätös, jonka mukaan asianomainen toimielin voi toteuttaa erityinen toimi asetetussa määräajassa tai kielletään tietyllä tavalla;

3) Tuomioistuimen päätöksen, joka asetetaan rajoituksia kirjaamiseksi kiinteistörekisteriin omistajan määräämisoikeuden kiinteän omaisuuden kanssa.

Kaikkia edellä mainittuja sääntöjä sovelletaan myös ympäristöasioissa.

Menettelyn osapuolet voivat pyytää, että kieltovaatimuksissa missä tahansa menettelyn vaiheessa, myös muutoksenhakutuomioistuimen ja korkeimman oikeusasteen tuomioistuimen oikeusasteen väliaikaista suojaa, jos ne katsovat, että tarvitaan pikaisesti. Ei virallisia määräaikoja sovelletaan. Oikeuksien käyttämiselle pyytää väliaikaista suojaa ei saa aiheuttaa mitään haitallisia seurauksia, mukaan lukien ne, jotka kuuluvat yksityisoikeuden alaan. Tämä merkitsee sitä, että henkilö ei ole vastuussa toiselle henkilölle aiheutunut taloudellinen vahinko yhteisöjen tuomioistuimen päätöksellä.

Tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta koskevat väliaikaiset turvaamistoimenpiteet. Lisäksi osallistuja voi pyytää menettelyn tilalle tai peruuttaa niiden käyttöön perustuvia kieltovaatimuksia.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Hallinnollisten toimielinten hallinnolliset menettelyt ovat maksuttomia.

Jos henkilö vetoaa hallintotuomioistuimessa, hänen olisi otettava huomioon valtion käsittelymaksua.

Sekä hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen on katettava henkilö hänen omista kuluista:

1 Palkkiota edustajaa tai oikeudellista neuvonantajaa (mahdollisesti) on osallisena; Jos hallinnollinen laitos (tai sen vuoksi tuomioistuin) katsoo, että henkilö, jolle päätös on osoitettu, vain luonnolliselle henkilölle), on vaikea taloudellinen tilanne ja että asia on erityisen monimutkainen, se voi päättää, että korvaus tämän henkilön edustaja, säännellyissä kehyksissä, maksetaan valtion talousarviosta.

Maksusuoritus 2 (asiantuntijat) on osallisena asiassa mitään omasta aloitteestaan); valtion talousarviosta maksettu korvaus kattaa ainoastaan asiantuntijat, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös.

Valtiolle suoritettavista maksuista. Muutoksenhaun yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin, hakijan on maksettava valtion maksu, jonka määrä on 20 LVL (APP. 29 EUROA). Valtion maksu valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamassa tuomiossa on 40 LVL (APP. 57 EUROA). Talletus maksetaan valituksen jättämiselle kassatio-oikeutena Supreme Court on 50 Latvian latia (71 euroa) (vuoden 1 maaliskuusta lähtien, 2013). Talletus maksetaan kieltotuomio tai pyytämiseen liittyvät kantelut menettelyyn liittyvistä päätöksistä on 10 LVL (APP. 14 EUROA). Talletus maksetaan asioissa de novo Määräaika uusien tosiseikkojen vuoksi toimitettavalle hakemukselle on 10 LVL (APP. 14 EUROA).

Käyttömaksun määrä on sama kaikkia hallinnollisia asioita. Sitä paitsi turvapaikanhakija on olemassa tapauksia, jotka ovat maksuttomia. Ottaen huomioon, että taloudellinen tilanne on luonnollinen henkilö, voi vähentää maksun tai vapauttaa tämän velvollisuudesta maksaa välityspalkkio.

Hallinnollisesta menettelystä ei säädetä lainsäädännössä muita palkkioita tai maksuja.

Menot, jotka liittyvät oikeusapua tai expert-examinations ei säännellä ja jotka ovat riippuvaisia pääasiallisesti markkinatilanne, asian vaikeusasteella tai asiantuntijat tutkivat tosiseikat.

Tuomiossaan yhteisöjen tuomioistuin määrää valtion korvausta vastaan: Jos muutoksenhaun hallinnollinen päätös tai laiminlyönti on hyväksytty kokonaan tai osittain, tuomioistuin määrää vastaajan (valtion tai kunnan) sen valtion käsittelymaksu korvaamaan kantajalle; Jos valitus ei ole menestynyt, kantaja ei voi periä takaisin valtion käsittelymaksu maksettu. Samaa periaatetta sovelletaan talletusten maksut: hakija saa varausmaksun takaisin maksua siinä tapauksessa, että hänen kassaatiovalituksella (tai pyytää tuomioistuimelta, valituksen tai de novo) on ollut menestyksekäs.

Tuomioistuimen päätös kulujen korvaamisesta ei kata muita kuluja. Näin ollen kaikki muut kulut, palkkiot ja maksut, lukuun ottamatta valtiolle, että osallistujille, joita ei saada perittyä. Jos hallinnollista päätöstä koskeva muutoksenhaku on onnistunut, kantaja voi siten vaatia vastaajalta takaisin kaiken sääntöjenvastaisen päätöksen aiheuttamista vahingoista, ja tähän voi sisältyä aiempien maksujen oikeudellinen tai asiantuntijoita.

XII Oikeusapu

Luonnollinen henkilö vetoaa hallinnollisen päätöksen hallinnollinen tuomioistuin voi pyytää:

1) määrän vähentämistä ja rakennusten tai vapautus velvollisuudesta maksaa välityspalkkio. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa huomioon tämän taloudellisen aseman;

2) palkka, hänen edustajansa. Jos tuomioistuin toteaa, että henkilö, jolle päätös on osoitettu, vain luonnolliselle henkilölle), on vaikea taloudellinen tilanne ja että asia on erityisen monimutkainen, se voi päättää, että korvaus tämän henkilön edustaja, säännellyissä kehyksissä, maksetaan valtion talousarviosta.

Valtion oikeusapua koskeva laki takaa taloudellista tukea valtion talousarviosta oikeusapua sekä tuomioistuinkäsittelyn ja tuomioistuinten ulkopuolisia ratkaisukeinoja. Se on erillinen oikeusavun mekanismi siviili-, rikos- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa oikeusapua hallinnoi hallinto. Oikeusapua annetaan kuitenkin vain niiden hallintoon liittyvissä kysymyksissä, jotka koskevat turvapaikan myöntämistä ja valtion rahoittamaan oikeusapua voidaan antaa ympäristöasioissa.

Joskus on mahdollista, yksittäisissä tapauksissa saada oikeusapua hallinnollisissa asioissa. Esimerkiksi, jos asian ratkaisu tai tulkinta voisi olla merkittäviä säännöksiä, on aina valmis antamaan oikeudellista neuvontaa maksutta. Vuodesta 2010 lähtien on järjestetty neljä lakiasiaintoimistot ovat suostuneet osallistumaan Soros-säätiö hanketta ja tarjota maksutonta oikeusapua pro bono kansalaisjärjestöjen oikeudellista neuvontaa Center (puh. + 371 67294646).Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.sfl.lv/public/index.html Muut lakiasiaintoimistot ja asianajajat voivat ottaa yhteyttä erikseen.

Oikeudellinen klinikan toiminta Latvian yliopistossa on valmis antamaan oikeudellista apua henkilöille, joilla on alhaiset tulot.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.lu.lv/eng/faculties/fl/structural-units/the-legal-aid-and-assistance-centre/ Yleensä oikeudellista neuvontaa oikeustieteen opiskelijoiden kattaa tällaiset sivukonttorit asunnon vuokra, tilojen tai elatusapu lapsille.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanLatvian Transparency Internationalin tytäryhtiön delna kansalaisille oikeusapua ja maankäytön alalla. Delna ovat valmiita käsittelemään asiaa silloin, kun kyseessä on yleinen merkitys, eli silloin, kun huomattavaa vahinkoa on aiheutunut tai voi aiheutua ympäristölle, tai kun on kyse voi toimia ennakkotapauksena ja parantaa osaltaan lainsäädäntöä tai oikeuskäytäntöä.

XIII Oikea-aikaisuus

Hallinnolliset toimielimet on saatava päätöksensä kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on jättänyt hakemuksensa tai valituksensa. Kiireellisissä tapauksissa henkilö voi pyytää, että laitos antaa päätöksen välittömästi.

Objektiivisista syistä, laitos voi pidentää määräaikaa enintään neljä kuukautta. Jos on olemassa objektiivisia vaikeuksia selvittää tosiseikkoja, määräaikoja voidaan pidentää enintään vuodella, ennakkolupaa koskeva hallinnollinen elin. Toimielimen päätös pidentää määräaikaa, voi hakea muutosta hallinnollista tai sen vuoksi yhteisöjen tuomioistuimelle.

Jos on olemassa, koska ei ole välittömiä seuraamuksia mahdollista toimielintä vastaan. Tämän jälkeen henkilön on kuitenkin mahdollisuus jättää hänen muutoksenhakunsa käsiteltävässä asiassa viipymättä hallinto-oikeudelle ja tärkein asia, pyytää yhteisöjen tuomioistuinta ratkaisemaan, oikeudenmukaista korvausta taloudellisesta vahingosta tai viivästyksen aiheuttamasta henkisestä kärsimyksestä.

Jos kyseinen henkilö päättää, että hallinnolliseen päätökseen muutosta hallintotuomioistuimessa, valitus on toimitettava yhden kuukauden kuluessa hallinnolliseen päätökseen yhden vuoden kuluessa, tai jos vastausta ei ole annettu lainkaan, tai jos menettely valituksen jättämistä ole selvennetty kirjallisessa päätöksessä. Henkilö, joka ei ole riidanalaisen päätöksen adressaatti, ei ole osallistunut hallinnolliseen menettelyyn (esimerkiksi ympäristönsuojelujärjestö) olisi annettava tuomioistuimelle kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö tulee tietoon, mutta viimeistään vuoden kuluessa päivästä, jona päätös tulee voimaan. Oikeudenkäynnin osapuolet ovat ilmoittaneet seuraavat pakolliset menettelysäännöt ja määräajat oikeudenkäynnin aikana. Muutoksenhakuaika on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen ja täydellisen kassaatiovalituksella korkeimpaan oikeuteen on yksi kuukausi. Tärkeämpää on yhteisöjen tuomioistuimen menettelyä koskevia päätöksiä, esimerkiksi se, että unionin tuomioistuin hyväksyy hakemuksen, voi myös hakea muutosta ylemmältä tuomioistuimelta, ja se on tehtävä 14 päivän kuluessa.

Unionin tuomioistuimen on noudatettava määräaikoja, kun:

1) hyväksymisestä (7 päivää; Määräaikaa voidaan jatkaa enintään yhden kuukauden);

2 (väliaikaiset turvaamistoimenpiteet) kohtuullisessa ajassa ja asian kiireellisyyden mukaan, mutta se ei saa olla pidempi kuin yksi kuukausi);

3) antaa tuomion jälkeen tuomioistuinkäsittelyjä (21 päivää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja muutoksenhakutuomioistuimen ja korkeimman oikeuden 30 päivän kuluessa; Viimeksi mainittua voidaan jatkaa kahdella kuukaudella).

Muussa tapauksessa tuomioistuimen, ei sido tiukat määräajat, eikä se ole velvollinen tutkimaan tapauksia vielä jonkin aikaa. Mutta on selvää, tarkistettava ja toimitettava lopulliset päätökset mahdollisimman pian järjestyksessä.

Näitä sääntöjä sovelletaan myös eri tapauksissa, mukaan lukien ympäristöön.

Ympäristön tyypillisen keston osalta tuomioistuin on noin 1 vuotta, 1,5 vuoden ja 9 kuukauden alueellinen tuomioistuin, korkein oikeus.

Vakava viivästyminen päätösten ja tuomioiden tai muita määräaikoja voidaan lain perusteella kurinpitomenettely tuomareita vastaan.

XIV Muut kysymykset

Ainoastaan lopulliset päätökset tiettyjen hallinnollinen menettely (hallinnollisia säädöksiä, laiminlyöntejä) eivät yleensä saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Näin ollen yleensä yhteisöjen tuomioistuimessa nostetut kanteet päätöksistä, kuten rakennusluvat, suunniteltujen toimien hyväksymistä koskevat päätökset, luvat tai vettä saastuttavaa toimintaa, käyttöä koskevan luvan, joka voidaan tarkistaa aiempaa menettelyä koskevia päätöksiä. Hankkeen päätösten tiedoksiantoa, on usein käytetty tekniikka saapua tuomioistuimeen. Ei ole mahdollista vaatia ainoastaan vahingonkorvausta ilman riidan edellisen päätöksen tai laiminlyönti aiheuttaa vahinkoa ympäristölle.

Yleisö voi tutustua helposti ymmärrettävää tietoa ympäristöasioista, mukaan lukien eri alojen viranomaisten toiminnan ja oikeussuojan saatavuus Internetissä osoitteessa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanympäristö- ja aluekehitysministeriö, jossa on linkki käsittelevä esite muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_informacija_un_sabiedribas_lidzdaliba/files/text/Darb_jomas/PieejaTiesuVarai_RECbrosura2008_LV.pdf

Sen oikeuslaitoksen internetsivusto sisältää tietoja hallinnollisia riita-asioita, joissa menettelyyn liittyvien asiakirjojen mallit.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.tiesas.lv/

Ei ole olemassa erityisiä säännöksiä, asetus vaihtoehtoista riidanratkaisua (ADR). Lakiesityksessä ehdotetaan, että ministerineuvosto. Kuitenkin niiden osallistujien, myös hallinto- tai tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa, voivat käsitellä asiaa ja tehdä hallinnollisen sopimuksen kiistanalainen asia ja siten ratkaista tuomioistuimessa vireille pannun oikeudenkäynnin päätöstä.

XV. Ulkomaalaiset

Tuomiovaltalain mukaan kaikki henkilöt ovat yhdenvertaisia lain edessä ja tuomioistuin. Riippumatta siitä, että asiat käsitellään muun muassa alkuperään, kansallisuuteen, kieleen tai henkilön asuinpaikka.

Tuomioistuinten virallinen kieli on latvia. Sujuva osallistujien virallisella kielellä, ei voi osallistua menettelyyn tulkin avulla. Yhteisöjen tuomioistuin tarjoaa tulkin, luonnollisten henkilöiden tai heidän edustajiensa tutustuakseen asiakirjoihin ja osallistumista koskevia kuulemisia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin harkintansa mukaan voi antaa tulkin myös oikeushenkilö.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Menettelysäännöt ovat samat kaikissa tapauksissa. Latvian lainsäädännössä ei rajoiteta asiavaltuus yhteisöjen tuomioistuimen mukaan välitön tai välillinen vaikutus yksittäisten henkilöiden koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Näin ollen henkilön, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, voivat hakea hallinnolliselta tuomioistuimelta, jos hän pystyy osoittamaan, että kohtuullisia motivaatiota hallinnollinen päätös tai laiminlyönti loukkaa oikeutta suojella ympäristöä ja luontoa, uhkaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tai vahinkoa ympäristölle. Oikeudenkäynnin aikana, osallistujat voivat pyytää samoja menettelyllisiä ratkaisuja, mukaan lukien väliaikaiset turvaamistoimenpiteet sekä väliaikaiset toimenpiteet.

Taloudellista tukea oikeusapuun voivat tarjota ainoastaan luonnolliset henkilöt (vastaanottajat) vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, ja ainoastaan, jos asia on monimutkainen. Näin ollen julkisten tai valtiosta riippumattomien järjestöjen mahdollisuutta saada taloudellista tukea valtion talousarviosta on lähes suljettu pois.

Saada oikeusapua joko omasta aloitteestaan neuvotella siitä osanottajien kanssa, Lakimiehet ja lakiasiaintoimistot.

Säädöksiä ei ole käytännössä tai tuomioistuimen valintaa Latvian tuomioistuimen tai muun maan tapauksessa rajat ylittävä vaikutus ympäristöä koskeviin päätöksiin. Latvian tuomioistuimilla on toimivalta näiden päätösten Latvian hallinnollisia elimiä.

Linkkejä


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016