Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Malta

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Sana ympäristö ei ole lainkaan mainittu Maltan perustuslain ja saatavilla on vain muutamia säännöksiä, jotka voivat olla merkityksellisiä ja sovellettavissa ympäristönsuojelulle ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa. Nämä ovat:

 • 9 artiklan: Valtion on maiseman ja historiallista ja taiteellista perintöä kansakunnan.
 • 33 artiklan: Oikeus elämään on taattu ihmisten perusoikeudeksi. Säännöksen sanamuoto on laaja, ja sitä voidaan tulkita niin, että siihen sisältyisi oikeus terveelliseen ympäristöön osana oikeutta elämään. Joka tapauksessa kuitenkin pyytää tällaista tulkintaa, ei ole koskaan noussut esiin Maltan tuomioistuimissa.
 • 46 artiklan koskee jokaisella unionin kansalaisella on oikeus panna vireille perustuslakia vastaan valtion tuomioistuimissa, jossa väitetään, että tämä rikkoo ihmisoikeuksien osalta joko hän tai joku muu.

Kuten edellä on esitetty, edellä mainittu säännös on riittävän laaja ja Maltan tuomareiden vastaavassa tilanteessa olisi todennäköisesti tarkastelemaan vastaavaa oikeuskäytäntöä muihin Euroopan valtioihin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tulkinnan, jossa katsotaan, että oikeus elämään sisältää oikeus terveelliseen ympäristöön.

II. Oikeuslaitos

Maltan oikeusjärjestelmä on siviilioikeuden perusteella Manner-Euroopan malli. Maltan lainsäädännön mukaan perustuu roomalaiseen oikeuteen, vaikka juuret julkisoikeuden ovat vaikuttaneet suuresti Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä. Maltan lainsäädännön ainoita koodit ovat perustuslaki, lait ja toissijaista lainsäädäntöä, joka voidaan julkaista tällaisia toimia. Tärkeimmät Maltan Superior Court on perustuslakituomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee riitoja, mukaan lukien erityiset rikotaan ihmisoikeuksia. Kaikki asiat, jotka liittyvät ihmisoikeuksien rikkomisesta, kuullaan ennen kuin First Hall Civil Court) ja perustuslakituomioistuin voi tällöin toimia viimeisenä oikeusasteena. Tässä yhteydessä erotetaan tuomioistuinten ja rikostuomioistuinten ja molemmat tuomioistuimet jaetaan alemman ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa. Oikeuslaitos muodostuu kaksi toimistoa:

 • Tuomarit, jotka joku ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten ja toisen oikeusasteen tuomioistuimina (muutoksenhakutuomioistuin), joka toimii puheenjohtajana, sekä tuomarit ja alemman oikeusasteen tuomioistuinten toteuttaa rikosoikeudellisia tutkimuksia. Alemman oikeusasteen tuomioistuimet (Superior Courts on vähemmän muodollinen kuin riita-asioiden ja käsitellä rikoksia, ja vähäisemmässä määrin.
 • Siviili- tai rikoslain nojalla, joka on tehty ennen asianomaisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet. Riidan molempien osapuolten päätökseen voi hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Yksityishenkilö voi myös valittaa muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä ainoastaan kahdessa tapauksessa:

 • Aterioita ja virvokkeita. EU:n kansalainen voi vedota unionin oikeuden rikkomisesta Maltassa ennen EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.
 • B) Ainoastaan ihmisoikeuksien tapauksissa voi toteuttaa asiansa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi, jos hän on tyytymätön perustuslakituomioistuimen päätöstä.

Erityisten oikeuselinten ympäristöä koskevissa asioissa. On olemassa hallinnolliset elimet. Oikeuspaikkakeinottelu ei ole mahdollista, koska Maltan lakeja, joissa määritellään selkeästi, ja hakemukset on toimitettava ei synny kilpailevaa toimivaltaa. Ainoa poikkeus on, että hallituksella on oikeus valita, että riita-asian osapuoli ei pitäisi käsitellä First Hall Civil Court (ylioikeus) tai Court (alemman oikeusasteen tuomioistuinten toimivallasta). First Hall of the Civil tuomioistuimilla on myös toimivalta ratkaista sellaiset riidat, joita ei voida ilmaista määrällisesti. On hyvin harvinaista, että vahingonkorvausta koskeva kanne riita-asioita, jotka on tehty ennen alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa, koska enimmäismäärää, ja myös siksi, että usein, hallitus on osapuolena riita-asiassa. Suurin ero ylemmän ja alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten on muotovirhe, erityisesti menettelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Yksi tuomari alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa -osastossa Civil Court of Appealin kolme tuomaria toimii First Hall Civil Court of Appealiin. On molempien osapuolten yhtäläiset mahdollisuudet hakea muutosta annettuihin päätöksiin sekä alle ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimissa. Valitus voidaan tehdä koko tuomiota tai sen osan. Kantaja voi nostaa vastaajaa vastaan. Vastaaja voi sitten vastata kirjallisesti valituksen tai aloittaa ristiriidassa eri kohtiin. Kun molemmat osapuolet haluavat valittaa päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, asianosainen vetoaa ensinnäkin sen jälkeen toinen tekee vastaehdotuksen, jonka eri kohtiin. Muutoksenhakutuomioistuin voi vahvistaa tuomion kokonaan tai osittain, tai se voi peruuttaa alkuperäisen tuomion kokonaan. Hovioikeuden päätös on lopullinen. Menettelyä koskevat virkamiehen esimiehen on enemmän kuin virallinen valitus alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa. On myös useita tribunal-tuomioistuimia, joka on toimivaltainen, mutta jotka eivät ole tuomioistuimia. Nämä on rajoitettu ja erityinen toimivalta. Perustuslakituomioistuin toimii muutoksenhakutuomioistuimena kaikissa tapauksissa rikotaan ihmisoikeuksia, jotka on ensin tarkastellut First Hall of the Civil perustuslaillisten tuomioistuinten valmiuksia. Jos on uusia todisteita tai vakavia puutteita voidaan esittää oikeudellisen perusteen, joka on uuden rikos- ja siviilioikeudellisia säännöksiä. Perusteet, joihin tämä kanneperuste voidaan hyväksyä, on määritelty laissa.

IV osasto sekä säädetään uudesta oikeudenkäynnistä, joka ratkaisee asian siviilituomioistuimen tuomiosta, jos:

a) tuomio on saatu petollisin keinoin siitä, että osapuolet;

b) että kanne annettiin tiedoksi asianosaiselle, ja kyseinen osapuoli ei olisi saapunut oikeuskäsittelyyn;

c) jokin esimerkkiä olisi vammaisuuden esiintymään kantajana tai vastaajana, ei toimittanut väite esitettiin ja määrittää;

d) tuomio annettiin tuomioistuimessa, jolla ei ole toimivaltaa, jos mitään kanneperustetta eikä määrittää;

e) tuomio sisältää oikeuden virheellisen soveltamisen vuoksi;

f) tuomio annettiin asiassa, eivät sisälly kysyntää;

g) tuomio on annettu enemmän kysyntää;

h) tuomio on ristiriidassa aikaisemman tuomion kanssa, joka on annettu samojen oikeudenkäynnin kohde ja samojen osapuolten välillä ja on oikeusvoimainen, ja jos ei ole oikeusvoimaa koskevan oikeudenkäyntiväitteen oli otettu esille ja määrittää;

i) jos tuomio sisältää ristiriitaisia säännöksiä;

j) jos tuomio perustui todisteisiin, jotka myöhemmässä tuomiossa, joka julistettiin vääriä tai jotka on ilmoitettu aiemmassa tuomiossa vaan puolue herättää ei ollut tietoinen.

k) silloin, kun tuomion ratkaiseva asiakirja on saatu, ja sen tuottaminen ei ollut siitä tietoinen, tai joka on tuotettu, hän ei voinut ennen tuomion antamista, sallimalla tavalla;

l) jos tuomio on kyseisen virheen, joka aiheuttaa tai asiakirjoihin.

Ylemmän ja alemman oikeusasteen tuomioistuimiin, kysyntä on tehtävä uusi oikeudenkäynti, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ja kanne toisen oikeusasteen tuomioistuimessa, hakemuksen; Hakemukseen on liitettävä vakuus oikeudenkäyntikulujen maksamisesta. Aikaa vaativa uusi oikeudenkäynti on kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona valituksen kohteena olevan tuomion tai soveltuvin osin. Uusi oikeudenkäynti voi missään tapauksessa vaatia, kun on kulunut viisi vuotta, jona ensimmäinen tuomio on annettu. Court of Appeal on reformatory oikeuksia. Se voi muuttaa ja korvata ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen. Ei erityisiä erityispiirteitä tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa. Jos jokin ympäristön lainsäädäntöä rikotaan, se johtaa vahingonkorvauskanteen vireille joko viranomaisten tai kolmansien osapuolten tai molempia. Jos vaaditun vahingonkorvauksen on alle 1 000 euroa, kuuluu alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten käsiteltäväksi. Kantaja jättää haaste, jossa kuvataan tosiseikat, ja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin toteaa ja arvioi vastaajana olevan vastuussa aiheutuneista vahingoista. Jos vahinkojen määrä on suurempi, hakemus on tehtävä ennen kuin First Hall Civil Court). Tässä tapauksessa haasteen, johon on liitetty valaehtoinen vakuutus ja luettelon kantajan, joka haluaa kutsua todistajia. Jos numeerisissa puhdistamisstandardeissa merkitsevät kaikki ympäristölainsäädännön rikkomuksesta ei pääsääntöisesti poliisin rikostuomioistuimessa. Hakea muutosta tuomioistuimissa ja rikostuomioistuimissa ympäristöasioiden osalta ei ole mitään eroa soveltaa. Tuomioistuin voi hyväksyä omat tekniset asiantuntijat ja suorittaa kaikki tarpeellisiksi katsomansa selvityksen. Todistajan, osapuolten, jotka ovat luetteloita, vaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi vapaasti nimetä omia asiantuntijoita antamaan tietoa.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Oikeudellisella tiedonannolla 116/2005 koskevan tiedon saannin vapaudesta ympäristöä Regulations, 2005 pannaan täytäntöön direktiivi 2003/4/EY ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta. Määräys, jonka mukaan ympäristötietoa koskeviin voi olla luonnollinen tai oikeushenkilö. Hakija voi pyytää toimivaltaista viranomaista, Maltan ympäristö- ja suunnitteluasioista vastaava viranomainen (MEPA) toiminnalle, tarjoamaan hänelle mitään ympäristöön tai sen hallussa olevia tietoja tai muulle viranomaiselle, ilman välitöntä etua siitä, miksi hän pyytää tietoja. Hän voi tehdä niin, kirjeitse tai sähköpostitse. MEPa voi, jos se on pyydetty ympäristöä koskevia tietoja, tiedot annetaan hakijan kolmenkymmenen päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ajanjaksoa pidennetään edelleen kolmenkymmenen päivän kuluessa, jos määrän ja monimutkaisuuden vuoksi tietoja ei voida antaa kolmenkymmenen päivän kuluessa. MEPa on ilmoitettava hakijalle, ja selitettävä, miksi. MEPa voi kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä ympäristötietoja, jos pyydetyt tiedot:

 • On ilmeisen kohtuuton tai se on esitetty liian yleisessä muodossa tai se koskee valmisteilla olevaa aineistoa tai keskeneräisiä asiakirjoja ja tietoja. Jälkimmäisessä tapauksessa MEPa on ilmoitettava aineistoa valmistelevan elimen nimi sekä aineiston arvioitu valmistumisaika.
 • Koskee sisäisiä asiakirjoja, jolloin on otettava huomioon, miten tiedon ilmaiseminen palvelisi yleistä etua.
 • Vaikuttaisi haitallisesti viranomaisten toiminnan luottamuksellisuuteen, jos salassapidosta on säädetty laissa, kansainvälisiin suhteisiin, yleiseen turvallisuuteen tai kansalliseen puolustukseen, tuomioistuinkäsittelyyn, henkilön mahdollisuuteen saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti tai viranomaisen mahdollisuuteen suorittaa tutkimus rikosoikeudellisissa tai kurinpitoon liittyvissä asioissa,
 • Luottamuksellisuus koskee, koska se vaikuttaa kaupallisten tai teollisten tietojen luottamuksellisuuteen, jos kansallisessa tai yhteisön lainsäädännössä säädetään oikeutetun taloudellisen edun suojelemiseksi.
 • Se on yleisen edun mukaista tilasto- ja verosalaisuutta, teollis- ja tekijänoikeudet, luottamuksellisuus, henkilötietojen ja/tai luonnollista henkilöä koskevien tiedostojen, jos kyseinen henkilö ei ole antanut suostumustaan tiedon luovuttamiseen ja jos tällaisesta salassapidosta säädetään kansallisessa tai yhteisön lainsäädännössä ja, ellei henkilö ole suostunut siihen, että tiedot, jotka annetaan vapaaehtoisesti.
 • Voi vaarantaa ympäristön suojelua (esim. harvinaisten lajien olinpaikat).

Säännösten mukaan epäämisperusteita on tulkittava seuraavasti:

 • suppeasti,
 • tapauskohtaisesti.

Tiedon ilmaisemiseen liittyvää yleistä etua on verrattava pyynnön hylkäämisestä saatavaan etuun. Toimivaltainen viranomainen ei voi evätä ympäristötietoa koskevan pyynnön, jos pyyntö liittyy ympäristöön joutuneita päästöjä koskeviin tietoihin. Sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ympäristö ja kehitys (Planning Act), jos edpa ympäristötietoa koskeva pyyntö on evätty tai että siihen on vastattu riittämättömästi tai virheellisesti, MEPA, henkilö voi hakea ympäristö- ja suunnitteluasioista Review Tribunal). Muutoksenhaun määräaika MEPa kieltäytyi vastaamasta ympäristötietoa koskeva pyyntö tai vastataan riittämättömästi tai virheellisesti, sen on 30 päivän kuluessa päivästä, jona se ilmoittaa päätöksestään hakijalle. Ensimmäinen kuuleminen on järjestettävä virkamiestuomioistuimessa kolmen kuukauden kuluessa vetoomuksen vastaanottamisesta hakijalta. Tuomioistuimen päätös on lopullinen ja sitova, jos se on lausunnon tueksi kahteen sen kolmesta jäsenestä. Välimiesoikeuden päätökset ovat aina julkisia. Valitus virkamiestuomioistuimen päätös voidaan tehdä vain oikeuskysymyksen osalta Court of Appeal (Civil Jurisdiction) alle 20 päivän kuluessa tuomioistuimen päätöksen. Mikään asetuksissa edellytetään MEPa sisällyttämään tiedot muutoksenhakukeinoista, mutta ilmoitukseen voi sisältyä viittaus. Tuomioistuimet voivat kuunnella näyttö suljettujen ovien takana, jotta ne saavat käyttöönsä tietoja, joita ei ole julkistettu. Tuomioistuimilla olisi oltava oikeus määrätä MEPA, tai mitä tahansa viranomaista antamaan tietoja, jos se on perusteltua oikeutta sen perusteella vaatia sellaisen teon tai laiminlyönnin osalta viranomainen.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

MEPa on Maltan ympäristökeskuksen ja ympäristöä ja kehitystä koskevaan suunnitteluun liittyviä kysymyksiä. MEPa on seuraavat elimet päättävät hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa:

MEPa (a) hallintoneuvosto koostuu vähintään 13 ja enintään 15 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. MEPa lautakunnan tehtävänä on päättää hakemuksesta, jotka liittyvät:

 • Toiminta/tapahtumat kansallisten tai strateginen merkitys,
 • valtion turvallisuudelle tai muille kansallisille eduille tai joka voisi vaikuttaa muiden valtioiden ja hallitusten/sovellusten kehittämisen osalta tehtävä ympäristövaikutusten arviointi,
 • Kun Reconsiderations teki päätöksen uudelleenkäsittelyä varten MEPa itse.

B) MEPa johdon on neljä osastoa:

 • ympäristönsuojelu,
 • suunnitteluun,
 • Yrityspalvelut ja täytäntöönpanoa.

(c) Osastoon sovelletaan yleistä seurantaa ja valvontaa sekä pääjohtajan. Pääjohtajan vastuulla on muun muassa lisenssien ja lupien myöntämisen edellyttämät lait, jotka koskevat ympäristön ja kehityksen suunnittelu.

(d) ympäristön ja suunnittelu (EPC) voi olla eri jaostot, jotka käsittelevät erilaisia sovelluksia (esim. kaupunkien kehittämistä koskevien vyöhykkeiden ulkopuolella, suojelualueet jne.). Talouspoliittinen komitea on aina oltava 5 jäsentä, puheenjohtaja mukaan lukien kohden. Sen MEPa toimeenpaneva elin delegoi talouspoliittisen komitean roolia määrittävät kaikki lupahakemuksen lukuun ottamatta MEPa johtokunta, joka päättää.

(e) Ympäristön ja kehityksen suunnittelu säädetään muutoksenhausta tuomioistuimen hallinnolliset päätökset, jotka edellä mainitut hallinnolliset elimet. Tämä hallinnollinen tuomioistuin tai vastaava lainkäyttöelin on perustettu edpa. Se koostuu 3 jäsenestä. Puheenjohtaja on henkilö, joka on hyvin perillä ympäristön ja kehityksen suunnittelua ja muut jäsenet ovat asianajajan, arkkitehdin ammattia. Paneelit ovat eri henkilöitä, jotka kiertävät osallistumaan suoraan tuomioistuimen puheenjohtajan tai jäsenten asiantuntemuksen mukaisesti riippuen niiden kumoamiseksi. Tuomioistuimen sihteeri on vastuussa jäsenen valinnan mukaan.

Hallinnolliset oikeussuojakeinot on käytetty loppuun, ennen kuin asia viedään oikeuteen. Ympäristö ja suunnittelun ensimmäisenä oikeusasteena on Review Tribunal) ja valitus virkamiestuomioistuimen päätöksestä voidaan vain tuomioistuimeen. Muussa tapauksessa tuomioistuimen päätös on lopullinen. Maankäytön suunnitelmat ja maankäyttösuunnitelmat, ja muut normatiiviset tyypit määritellään ympäristön kannalta tärkeisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta käytön ansiosta tuomioistuimet:

(a) joko oikeuttaan hakea muutosta päätöksiin, kuten julkisten elinten ja/tai V

(b) Jos hakija vetoaa päätökseen ympäristö- ja suunnitteluasioista Review Tribunal) oikeuskysymyksen osalta.

Tämä tilanne koskee MEPa muutoksenhakuja, jotka koskevat:

(a) liittyviä decisions valvonnan kehittäminen

B) täytäntöönpanon valvonta

(c) se decisions ympäristönsuojelun alalla, IPPC-direktiivi, ympäristövaikutusten arvioinnit mukaan luettuina tieto- ja korjaamiseksi.

YVA ja IPPC prosessia olisi sovellettava ainoastaan tuomioistuinten harjoittaman, menettelyllistä ja sisällöllistä laillisuutta silloin, kun tuomioistuimet voivat puuttua asiaan, kuten edellä on selitetty. On muistettava, että vaikka IPPC on sellaisenaan ympäristövaikutusten arviointia ei ole mahdollista. Vaikka ympäristövaikutusten arviointi on hyväksytty se, että valmisteluprosessiin, edellytetään laissa ja MEPa edelleen olisi arvioitava YVA-direktiivin ja ottamaan se huomioon päättäessään myöntää luvan vai ei. Pysyvän kansallisessa tuomioistuimessa riippuu siitä, onko edellä mainittu edellytys täyttyy. Tuomioistuimet valvovat hallinnollisten päätösten tapauksessa MEPa sallitaan vain, kun kantaja on käyttänyt kaikki hallinnolliset oikeussuojakeinot ja soveltaa edellä tarkoitettua virkamiestuomioistuimessa. Kaikissa muissa tapauksissa on tehty hallinnollinen toimi tai laiminlyönti saattaa osan mukaisesti. V Tuomioistuinten olisi tutkittava, onko kantajan osallistuneen sen vastaväitteen esittäjä tai asiasta kiinnostuneet sidosryhmät. Vaikka ympäristöjärjestöt ovat lain mukaan olla ympäristönsuojelu olisi toimivaltansa puitteissa mukaan IPPC-direktiivin ja YVA-direktiivin määräyksiä on oikeudellinen asema.

Kieltovaatimusten esittäminen ei ole ympäristövaikutusten arviointiprosessiin, koska ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole sinänsä lupaa. Ympäristövaikutusten arviointia ei voida riitauttaa tuomioistuimissa, ellei voidaan väittää, että jollakin tavalla prosessi on toteutettu vastoin lakia ja voi nostaa kanteen toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus. Tällaista tilannetta ei ole koskaan syntynyt. Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, joita sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Viittaus IPPC-direktiiviin lainsäädäntöä väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä. Samaa menettelyä voidaan soveltaa, kuten ympäristövaikutusten arviointia varten. Koska on kuitenkin mahdollista, että IPPC:n MEPa voi asettaa vakuuden, jonka se olisi menetetty, jos lupa ei ole niitä vientirajoituksia, ja sillä on valtuudet pyytää toimijaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet hätätilanteessa, jotta se voisi jopa virallinen huomautus sulkea tuotantolaitoksensa.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Code of Organisation and Civil Procedure (cocp), jonka 469 a artiklan säädetään, että toimen tuomioistuinvalvonnan, jonka vain julkinen sektori. Tuomioistuinten toimivallasta voi tutkia hallintopäätöksen julkisen viranomaisen ja julistaa se mitättömäksi, pätemättömäksi tai tehottomaksi, kun hallinnollinen toimi on vastoin perustuslakia ja jolloin hallintotoimi on edelleen soveltamisalan ulkopuolelle julkisen viranomaisen toimivallasta johtuu seuraavista syistä:

(a) kyseinen säädöksen antanut viranomainen ei saa hoitaa sitä;

(b) a julkinen viranomainen ei ole noudattanut yleisiä oikeusperiaatteita tai pakollista menettelyvaatimukset täyttäessään hallinnollisen toimen tai sen ennen asian pohdinta; tai

(c) kun hallinnollinen toimi sellainen viranomaisen väärinkäyttöä, koska se on tehty väärinkäytöksiin tai merkityksettömien seikkojen perusteella; tai kun on muutoin lainvastainen.

Ilmaisu ”hallinnollinen toimi” tarkoitetaan todistuksen antavan viranomaisen on:

 • määräyksestä, license, permit, päätöksen, tai evätä kantajalta kysyntää, mutta se ei sisällä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu sisäiseen organisaatioon ja hallintoon kyseiselle viranomaiselle.
 • ’viranomaisella’ tarkoitetaan tässä sitä, että Maltan hallitus, sen ministeriöt ja yksiköt, myös paikallisviranomaiset, ja mikä tahansa oikeushenkilö, jonka toiminta perustuu lainsäädäntöön.

469 a artiklan nojalla kanteen cocp riitauttamaan hallintotoimi on oltava:

 • Tehty kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ”asianomaisen henkilön” tietoon tulee tai on voinut saada tiedon kyseisistä hallintotoimi, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
 • Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta, jos sen riitauttaminen tai muutoksenhakukeinoista säädetään muussa lainsäädännössä.
 • Kantaja voi pyytää maksamaan vahingonkorvausta, joka perustuu väitettyyn viranomaisen hyväksyntää, vahingonkorvausoikeuteen tai näennäisesti johtuvaa vahingonkorvausvastuuta koskeva hallinnollinen toimi.
 • Tuomioistuin ei määrää kyseiset vahingonkorvaukset, jossa siitä huolimatta, että hallintotoimen kumoamista, se ei ole toiminut kohtuuttomasti tai vilpillisesti, tai jos kantaja pyysi, että asia olisi voinut lainmukaisesti ja perustellusti hylätty muusta sähköä.

Sen vuoksi on yleistä, että cocp oikeussuojan saatavuus kaikille ”asianomainen” pyytää tuomioistuinta tarkistamaan hallintotoimen lainvoima tai lain rikkomisesta.

 • Henkilö voi valittaa tuomioistuimen päätöksestä, kun se tarkastelee uudelleen hallintopäätöksen cocp 469 a artiklan nojalla.
 • Aika kanteen nostamiselle on sama kuin muilla muutosta siviilituomioistuimessa. Haettaessa muutosta ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten ja muutoksenhakutuomioistuimen edessä on kaksikymmentä päivää aikaa, joka alkaa päivästä, jona tuomio on annettu.
 • Valitus on tehty ilmoitus on jätettävä tuomioistuimeen valituksen, jossa tuomio annettiin.
 • Valitus voidaan tehdä joko kokonaan tai vain tuomion osaa ja sekä kantaja että vastaaja voivat hakea muutosta.

LN 126/2008 ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen Regulations, 2008, luodaan puitteet ympäristövahinkovastuusta. Toimivaltaisen viranomaisen ja sääntelijä on MEPa. Näitä säännöksiä on sovellettava ainoastaan ympäristövahinkoihin tai niiden välittömään uhkaan, hajakuormituksesta aiheutuneeseen ympäristövahinkoon, jos voidaan osoittaa syy-yhteys vahingon ja yksittäisten toiminnanharjoittajien toiminnan. MEPa on oikeus aloittaa kustannusten perimismenettely lentotoiminnan harjoittajan tai kolmannen osapuolen, joka on aiheuttanut ympäristövahingon tai sen välittömän uhan, toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneiden näiden säännösten mukaisesti viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona nämä toimenpiteet on saatettu päätökseen, tai vastuussa oleva toiminnanharjoittaja tai kolmas osapuoli on määritetty, riippuen siitä kumpi ajankohta on myöhäisempi. LN 126/2008 sellaisena kuin se määritellään ”kustannuksilla” kustannuksia, jotka ovat perusteltuja on varmistettava riittävä ja tehokas täytäntöönpano, mukaan luettuna:

 • kustannukset, jotka aiheutuvat merkittävän ympäristövahingon,
 • tällaisen vahingon välitön uhka,
 • vaihtoehtoisia toimia,
 • hallinnollisia, oikeudellisia ja täytäntöönpanon valvonnasta aiheutuvia kustannuksia,
 • tietojen keräämisestä aiheutuvia kustannuksia ja muita yleisiä kustannuksia sekä kustannuksia seurannasta ja valvonnasta.

’vahinko’ määritellään mitattavissa olevaa luonnonvarojen haitallista muutosta tai luonnonvarapalvelun huonontumista, jonka, jotka voivat ilmetä suoraan tai välillisesti. MEPa on:

 • todeta, mikä toiminnanharjoittaja on aiheuttanut ympäristövahingon tai sen välittömän uhan,
 • arvioida vahingon vakavuus ja päättää, mitä korjaavia toimenpiteitä olisi toteutettava liitteen II mukaisesti.

MEPa, voivat vaatia, että kyseinen toiminnanharjoittaja toteuttaa oman arviointinsa ja toimittaa kaikki tarvittavat tiedot. Tai vaatia MEPa voi valtuuttaa ulkopuolisen suorittamaan tarpeelliset ehkäisevät tai korjaavat toimenpiteet. Kaikki tämän asetuksen nojalla tehdyt päätökset, joissa edellytetään ehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä, on esitettävä tarkat perusteet siitä, mihin päätös perustuu. Päätöksestä on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle toiminnanharjoittajalle, jolle on samalla ilmoitettava hänen käytettävissään olevista muutoksenhakukeinoista kyseistä asiaa koskevassa lainsäädännössä sekä määräajat muutoksenhaulle. Luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, joita asia todennäköisesti koskee, tai ympäristövahingoista, jotka ovat riittävän kiinnostuneita vahinkoon liittyvä ympäristöä koskeva päätöksenteko, on oikeus ilmoittaa toimivaltaisille viranomaisille havainnoista, jotka liittyvät ympäristövahingot, joista ne ovat tietoisia. Niillä on oikeus pyytää MEPa ryhtymään toimiin näiden asetusten nojalla.

 • Henkilön on katsottava olevan ”riittävää etua”, jos hän on rekisteröitynyt vastaväitteen esittäjä edpa mukaan tai jos hän on kuullut sidosryhmiä tai tunnistettu säännösten nojalla ympäristövaikutusten arviointi, 2007.
 • Valtioista riippumattomien järjestöjen, jotka edistävät ympäristönsuojelua ja jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset, katsotaan olevan riittävä vaatimukset täyttävien henkilönä, jolla on ”riittävä etu”.
 • Toimintapyyntöön on liitettävä tarpeelliset tiedot, jotka tukevat havaintoja, jotka liittyvät kiistanalaisten ympäristövahinkojen syntymiseen.

Jos toimintapyyntö ja siihen liittyvät havainnot osoittavat uskottavasti, että ympäristövahinko on tapahtunut, MEPA on tarkasteltava näitä havaintoja ja toimintapyyntöjä. Tällaisissa olosuhteissa MEPa on annettava asianomaiselle toiminnanharjoittajalle tilaisuus ilmaista näkemyksensä, toimintapyynnöstä ja siihen liittyvistä havainnoista. MEPa on mahdollisimman pian ja kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvien säännösten mukaisesti ilmoitettava henkilöt, joilla on asiassa riittävä etu, jotka ilmoittivat havainnoista viranomaisille, tekemästään päätöksestä suostua toimintapyyntöön tai hylätä se, sekä perustelee päätöksensä. Tämän jälkeen se on MEPA, joka jatkaa asian viemistä tuomioistuimeen väittäen, että toimija on syyllistynyt ympäristövahinkovastuusta. Tähän mennessä MEPa ei ole ollut mahdollisuutta nostaa tällaisen kanteen Maltan tuomioistuimissa.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Yleisö voi käyttää lain mukaista oikeusasiamiehen hakemiseen, onko ministeriö tai muu julkinen taho harjoittaa tehtäviään oikeudenmukaisella ja tasapuolisella tavalla. Oikeusasiamiehen päätökset eivät ole sitovia. Lisäksi tilintarkastaja MEPa oikeusasiamiehen toimiston yhteyteen, joka on erityisesti vastuussa MEPa liittyvissä kysymyksissä. Yksityishenkilö voi turvautua käyttäjien komiteaa, jos hän voi tutustua käytäntöjä MEPa toimivaltaansa käyttäessään pyytää puheenjohtajaa ja käyttäjien komiteaa tutkimaan sitä ja ilmaista näkemyksensä asiasta. Päätöksensä käyttäjien komitean puheenjohtaja, eivät ole sitovia. Yksityisten syyteoikeus ympäristöasioissa ei ole saatavilla.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

X

Lukuun ottamatta on osoitettava suoraan rikkovat ihmisoikeuksia perustuslain nojalla. Vastaväitteen esittäjä on rekisteröity joko kehittämistä koskeva rakennuslupa tai kuulla sidosryhmien tai tunnistettu säännösten nojalla ympäristövaikutusten arviointi, 2007.

Kansalaisjärjestöt

X

Niitä on kuitenkin rekisteröityä vastustavia jäseniä.

On olemassa ainoastaan ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n ja oikeus saada tietoja, oikeus tarkistaa valvontaviranomaisen päätöksellä. Ympäristövaikutusten arviointia, ympäristövastuuta IPPC-direktiivin valtioista riippumattomien järjestöjen, jotka edistävät ympäristönsuojelua ja jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaiset vaatimukset, katsotaan olevan riittävä vaatimukset täyttävien henkilönä, jolla on ”riittävä etu”. Riitauttaessaan kehityksen suunnittelun avulla ne voivat turvautua tuomioistuimeen Käytettyään hallinnolliset muutoksenhakukeinot vain ja ainoastaan oikeuskysymysten osalta. Yhteisöjen tuomioistuin on hiljattain tulkinnut niitä edelleen riittävä intressi vaatia, että ne olisi pitänyt rekisteröityä itseään vastustavia jäseniä.

Muut oikeussubjektit

X

Vastaväitteiden esittäjille, mutta heidän on rekisteröidyttävä.

Vain, jos niiden toimivaltuudet on, että kyseiseen asiaan sovelletaan.

Tilapäiset ryhmät

Vain, jos yksityishenkilön ominaisuudessa ja ovatko ne rekisteröineet, koska vastustavia jäseniä.

Vain, jos yksityishenkilön ominaisuudessa ja, jos asia koskee suoraan niiden etua

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestö/vain, jos ne on rekisteröity EU:n alueella.

Edellä esitettyä lukuun ottamatta ulkomaisia kansalaisjärjestöjä tai kansalaisjärjestöjen on oltava rekisteröityjä EU:n.

Muu käyttö

Äskettäisessä asiassa yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi perusteen, joka koski valtiosta riippumaton järjestö on suorittanut saatavan yksityisen oikeussubjektin asiavaltuuden puuttumisen vuoksi, kun valtiosta riippumaton järjestö väitti, että kyseinen henkilö oli rikkonut luvan myöntämisehdot (maankäyttö) antaa sille MEPa. Kansalaisjärjestöt ovat koko alueella on ehdottomasti lainsäädännön mukaisesti ympäristötiedon saatavuutta koskevia oikeuksia YVA ja IPPC lainsäädäntöä. Valtiosta riippumattoman järjestön ei voida pitää saatava viranomaisen vaan yksityishenkilö. Menettelysäännöt ovat samat kaikilla niillä aloilla, joilla yksityinen voi vastustaa ympäristön ja kehityksen suunnittelun avulla. Jos lupa myönnetään, henkilö voi kiistää sen vastaväitteen esittäjä ja jos lupa myönnetään ainoastaan vastaväitteiden esittäjät voivat saattaa asian ympäristöstä ja aluesuunnittelusta muutosta. Muutosta tuomioistuimessa, samasta asiasta voidaan tehdä vain oikeuskysymyksen osalta ja sen jälkeen, kun hallinnolliset oikeussuojakeinot on käytetty loppuun. Ei ole todennäköistä, että tuomioistuinten olisi hyväksyttävä se, koska tuomioistuimet hyväksyvät ainoastaan oikeussuojan saatavuutta kaikille henkilöille, jos se on liitetty edellä 5 kohdassa kuvattua menettelyä. Ainoa tapaus, jossa actio popularis, joka voi tehdä henkilö on toisen puolesta perusoikeuksien loukkaaminen on lueteltu perustuslaissa. Muut valtion laitokset tai elimet (esim. oikeusasiamiehet, syyttäjät) ei ole oikeudellista merkitystä. Paitsi jos se on nimenomaisesti mainittu sovellettavassa lainsäädännössä, kuten yleisön oikeutta saada tietoa ympäristöasioista, ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n lainsäädäntöä ei ole oikeutta henkilöiden oikeussuojan saatavuutta, joilla ei ole suoria intressejä. Hallinnollisia oikeussuojakeinoja ennen ympäristön ja kehityksen suunnittelu, virkamiestuomioistuimen on tutkittava ja sitten valitus voi koskea ainoastaan oikeuskysymystä.

VIII. Oikeudellinen edustus

Oikeusavustajan käyttö on pakollista. Menettely ei ole ollut erilaista liittyvät asiat. Oikeudellinen neuvonantaja noudattaa tavanomaisia menettelyjä ennen siviili- ja rikostuomioistuimissa. Ei ole olemassa mitään erityistä järjestelmää, yleensä asianajajan voi saada ympäristöä koskeva asia. Ympäristölainsäädännön erikoistumista ei ole mahdollista, sillä Maltan mittakaavaedut eivät salli asianajajien ja asianajotoimistojen ympäristölainsäädännön ottaa vain tapaukset, jotka ovat hyvin harvinaisia. On olemassa oikeudellisen alan osallistumaan paremmin kehittämiseen sen sijaan, että rakennuslupien ja ympäristölupien. Maltan ainoa ryhmä asianajajia, jotka ovat erityisesti ympäristölainsäädännön ovat korkeakoulut, erityisesti Ympäristöoikeuden osaston alainen lainsäädännön ja voimavaroja lakien tiedekunnassa. Koska virasto on toisinaan jopa pro bono se myös voi olla, että asianajaja avustaa ympäristöjärjestöjen pro bono mutta ei ole virallinen oikeudellinen yksikkö/valtiosta riippumaton järjestö, joka tarjoaa ilmaista oikeudellista neuvontaa ympäristöasioissa.

IX. Todisteet

Todisteiden esittämistä oikeudenkäynnissä ympäristöasioissa on sama kuin yleisten tuomioistuinten järjestelmä. Asiantuntijan lausunto ei sido tuomareita siinä mielessä, että vaikka ne voivat pyytää asiantuntijoiden niillä on harkintavalta päättää riippumatta. Maltan oikeusjärjestelmä on ehdoton harkintavalta tuomareita; Myös aiempi oikeuskäytäntö ei ole sitova, vaikka tuomarit pitäisi tutkia sitä. Vaikka täytäntöönpanoasiakirjaan oikeuden päätöksiä ei ole ”oikeutta”.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Tuomioistuin voi määrätä kieltotuomiota harkintavaltansa perusteella. Edellytykset, joilla ei ole hallinnollisia päätöksiä voidaan välittömästi toteutetaan, riippumatta valitus tai kanne tuomioistuimessa. Tuomioistuin voi hyväksyä vangitsemismääräyksen oikeudellisissa menettelyissä vain kieltokanteen. Lain 873 artiklan säädetään täytäntöönpanomääräystä, jota käytetään kiellon, jolla estetään henkilöä tekemästä mitään sellaista, joka voisi vahingoittaa määräyksen mukaisesti henkilö nostaa kanteen. Yhteisöjen tuomioistuin ei voi antaa tällaisen määräyksen vain, jos se on vakuuttunut siitä, että on välttämätöntä säilyttää kaikki henkilön oikeuksia, ja nostaa kanteen, joka ensi näkemältä vaikuttaa kyseisten henkilöiden sellaisia oikeuksia. Hakemus on annettava tiedoksi sille asianosaiselle, jota vastaan se on annettu. Kyseisen osapuolen on toimitettava vastauksen kymmenen päivän kuluessa. Tuomioistuin voi kiireellisissä tapauksissa lyhentää kyseistä määräaikaa tässä Subarticle. Jos toinen osapuoli ei vastusta, tuomioistuin voi liittyä kysyntää. Yhteisöjen tuomioistuin voi antaa väliaikaisen pidätysmääräyksen sellaisin ehdoin kuin se katsoo olevan tarpeen mukaan, ja tämän jälkeen päättää asiasta lopullisesti. Yhteisöjen tuomioistuin on sen jälkeen, kun hakemuksen nimittämisestä päättää itsenäisesti, todisteiden vastaanottamisesta, mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun määräys on jo nostettu ja vahvistettu valaehtoisesti, ja osapuolille on ilmoitettu asianmukaisesti. Ei muutosta päätökseen yhteisöjen tuomioistuimen määräystä.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Ei ole olemassa tiettyjä kustannusluokkia varten hakijan on muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa vain. Oikeudenkäyntimaksut voivat vaihdella 100 ja 300 euron välillä, itse maksavat noin 170 euroa, joka on 7 euroa. Karkean arvion mukaan asiantuntijoiden palkkiot sisältyvät 70–100 tunnin työtä. Warrant of kieltokanteen kustannukset 47 euroa ja 7 euroa jokaisesta ilmoituksesta. Vakuus tai takaus voi olla tuomioistuimen määräämä. Ei ole olemassa absoluuttista häviäjä maksaa -periaatteen soveltamiseen, vaikka se henkilö, joka on vastuussa, on yleensä maksamaan oikeudenkäynnin kulut, joita toinen osapuoli. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin päättää jakaa kustannukset.

XII Oikeusapu

Tuomioistuimet eivät voi sisältyä poikkeuksia, perimiskulut, hakemusmaksut, verotus jne.). Ei ole olemassa muita käytettävissä olevia rahoitusmekanismeja rahoitustuen antamiseksi hakijoille. Oikeusapua ei palvele ainoastaan siviilioikeudellinen rikosoikeuden puvut. Siten ei ole oikeusapua ympäristöasioissa, ellei kyseinen henkilö on tehnyt rikoksen. Ei ole virallisesti oikeusapua, mutta valtiosta riippumattomien järjestöjen toimittamat yritysten MAT on tällaisesta avusta, jos lakiasiaintoimistot, haluavat työtä vastikkeetta. Ei ole olemassa laillisia klinikat, jotka käsittelevät ympäristöasioita. Ei ole yleisen edun mukainen ympäristöoikeuden järjestöjen tai asianajajien Maltassa.

XIII Oikea-aikaisuus

Määräaika on hallituksen päätöksellä, joka on kolme kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää. Hallinnollisia seuraamuksia ei viivästyttäisi päätöksiä antavia elimiä. Ei ole olemassa aikarajoja, jotka on määrätty laissa tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa, sekä tuomioistuimen ja osapuolten kannalta. Unionin tuomioistuinten ei ole pakko tehdä määräajassa. Maltan tuomioistuimet päättävät toisinaan kestää kauan: Joskus viiden, kymmenen ja jopa kaksikymmentä vuotta. Mikä on suuntaus ympäristön tyypillisen keston osalta tuomioistuin on erilaisia menettelyjä, eikä ole mitään viitteitä siitä, milloin päätös tehdään. Mitään määräaikaa ei ole asetettu tuomioistuimen tuomion antamiseen. Seuraamuksia ei viivästyttäisi päätöksiä antavia tuomioistuimia.

XIV Muut kysymykset

Yleensä haasteista on julkisen kuulemisen vaiheen päätökset, mutta myös haaste, kun päätös on tehty. Verokannoissa ei tapahtunut protestit ainoastaan syytteitä. Ei ole tietoa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevassa jäsennellyssä ja helposti ymmärrettävässä muodossa Maltassa. Välimiesmenettely on olemassa, mutta tämä ei koske muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa, ainoastaan yksityisoikeudellisissa riita-asioissa. Ympäristön ja kehityksen rakennuslain tuomioistuimen ulkopuolinen sovintoratkaisu on olemassa, mutta tämä koskee ainoastaan rikosoikeudenkäyntiä ympäristölainsäädännön rikkomisesta syytettyä henkilöä. Tilanne ei koske oikeussuojan saatavuutta koskevissa asioissa. Sovittelun sijasta, mikä voi tapahtua, MEPA ja kantajien ja vastaväitteen esittäjät voivat käydä epävirallisia kokouksia.

XV. Ulkomaalaiset

Se on perustuslaillinen oikeus ja että mitään syrjintää, joka perustuu rotuun tai kansallisuuteen voidaan tehdä. Eri kielten käyttö on sallittua, ja tällaisissa tapauksissa tulkkausta annetaan tarvittaessa. Oikeus tulla kuulluksi takaa, että käännös on toimitettu ja maksettu, jotka hallitus on yhteisöjen tuomioistuimessa.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

 1. Kuvailkaa menettelyä koskevat säännöt tapauksissa, joihin liittyy ympäristökysymyksiin toisessa maassa. (5 virke)

YVA-asetuksen LN 114/2006 säädetään valtioiden väliset neuvottelut. Jos ympäristöasioista vastaava ministeri katsoo, että hanke Maltassa on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia toisessa jäsenvaltiossa tai jos jäsenvaltio, johon todennäköisesti kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, sitä pyytää, on lähetettävä asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian ja viimeistään silloin, kun Maltan kansalaisille tiedotetaan, seuraavat tiedot:

Kuvaus hankkeesta ja sen ohessa kaikki käytettävissä oleva tieto hankkeen mahdollisesta rajat ylittävät vaikutukset

(b) merkityksellisiä tietoja

(c) tiedot ja päätökset, jotka voidaan tehdä kyseisen valtion on annettava kohtuullinen aika ilmoittaa, haluaako se osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Jos kyseisen jäsenvaltion avustaja saa tiedot osoittavat, että se aikoo osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, ministeriö toimittaa saadut tiedot, jotka koskevat ehdotusta kohdevaltioon; Kyseisen valtion kanssa neuvotteluihin, jotka koskevat muun muassa

(a) hankkeen mahdollisista rajat ylittävistä vaikutuksista ja tällaisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi suunnitelluista

B) sopimuspuolet sopivat kohtuullisesta aikataulusta neuvotteluja varten.

C) valtion voi järjestää niin, että tiedot ovat saatavilla kohtuullisessa ajassa, sen viranomaiset ja yleisö, joka on perustettu määräajassa sopimuspuolten välillä,

D) valtion on toimitettava lausunto ministeri, joka toimittaa sen MEPa

Tiedot, jotka koskevat mahdollisesti valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, ja tietojen vastaanottamista kohdevaltioon, sovelletaan Maltan lainsäädännössä. Ministeri antaa apua lopullisen päätöksen ehdotetusta hankkeesta ja sen perustelut ja näkökohdat, mukaan lukien tiedot yleisön osallistumisprosessista, joihin se perustuu, ja niihin voidaan liittää ehtoja. Myös tarvittaessa kuvaus tärkeimmistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on estää, vähentää ja, jos mahdollista, poistaa merkittävät haittavaikutukset. Ministeri on välittömästi ilmoitettava asianomaisille jäsenvaltiolle ja aloittaa neuvottelut, tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa, jotta voidaan vähentää tai poistaa merkittäviä haitallisia rajatylittäviä vaikutuksia. MEPa on toimitettava ministerille kaikki sellaiset asiakirjat ja tiedot, joita hän voi pyytää. LN 126/2008 ympäristövahinkojen korjaamista koskevien määräysten sisältää myös säännökset ympäristövahingot, mikäli ympäristövahinko vaikuttaa tai todennäköisesti vaikuttaa EU:n muihin jäsenvaltioihin. Jos ympäristövahinko on tapahtunut, Maltan on toimitettava riittävät tiedot vahingolle mahdollisesti alttiiksi joutuneille EU:n jäsenvaltioissa. Yleisön käsite asianomaisten valtioiden kansalaisten osalta on sama kuin henkilöä, luonnollisten ja oikeushenkilöiden ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjä. Ei ole olemassa erityistä luetteloa tapauksista, joissa yksityishenkilöt tai kansalaisjärjestöt voisivat valita eri maiden tuomioistuinten välillä. Valinnan tulokset riippuvat siitä, miten tuomioistuinten olisi saatu tapauksessa.

Linkkejä


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016