Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās - Malta

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: ненадеждно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Konstitucionālie balsti
 2. Tiesu iestādes
 3. #II
 4. Piekļuvi informācijai gadījumos
 5. Tiesas pieejamību, sabiedrības līdzdalību
 6. Tiesas pieejamību attiecībā uz darbību vai bezdarbību
 7. Citas iespējas vērsties tiesā
 8. Tiesiskais statuss
 9. Juridiskā pārstāvība
 10. Pierādījumi
 11. Atbrīvošana no amata
 12. Izmaksas
 13. Finansiālā atbalsta mehānismi
 14. Savlaicīgums
 15. Citi jautājumi
 16. Ārvalstniekam ir
 17. Pārrobežu lietas

Konstitucionālos pamatus.

Vārds vides nekur neparādās un Maltas konstitūcijā ir daži noteikumi, kas varētu būt noderīgi un piemērojami attiecībā uz vides aizsardzību un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tās ir:

 • 9. pants: Valsts saglabā ainavu un vēsturiskā un mākslinieciskā mantojuma tiesībām.
 • 33. pants: Tiesības uz ikviena pilsoņa dzīvē tiek nodrošināta cilvēka pamattiesības. Šā noteikuma formulējums ir plašs un var ietvert tiesības uz veselīgu vidi, kas ir daļa no tiesībām uz dzīvību. Gadījumā lūdzot šāda interpretācija tomēr nav bijis Maltas tiesās.
 • 46. pants attiecas uz ikvienam pilsonim ir tiesības uzsākt lietu pret valdību pirms konstitucionālo tiesu, apgalvojot, ka tas pārkāpj cilvēktiesības vai nu attiecībā uz šo vai jebkuru citu personu.

Kā norādīts iepriekšējos punktos minētās tiesību normas, ir pietiekami plaša un Maltas tiesnešiem līdzīgā situācijā būtu iespējams meklēt nolēmumus līdzīgās lietās citās Eiropas valstīs un Eiropas Cilvēktiesību tiesai, kura pieņem, ka tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ietver tiesības uz veselīgu vidi.

II. Tiesu iestādes

Maltas tiesību sistēma ir balstīta uz kontinentālo civiltiesību modeli. Maltas tiesību aktos ir balstīta uz romiešu tiesībām valsts tiesībās ir būtiski ietekmē Lielbritānijas tiesību aktos. Vienīgās, Maltas konstitūcija, tiesību aktu, sekundāro tiesību aktu un ka Parlaments var publicēt saskaņā ar šādiem tiesību aktiem. Visvairāk ir Maltas tiesu Augstākā konstitucionālā tiesa, kas izskata strīdus un nosaka konkrētus cilvēktiesību pārkāpšana, ieskaitot. Visas lietas saistībā ar cilvēktiesību pārkāpšana tiek uzklausīti pirms Civiltiesas Pirmajā palātā un Konstitucionālajā tiesā var darboties kā pēdējās instances tiesa. Pastāv atšķirība starp krimināltiesu un civiltiesu un abas tiesas ir zemākas un augstākas instances. Tiesu veido divi biroji:

 • Tiesneši, kas vada augstāko tiesu, kā arī otrās instances tiesā (Court of Appeal) un tiesneši, kas vada zemākas instances tiesām un veikt kriminālizmeklēšanu. Zemākas instances tiesām ir mazāk formāla augstāko tiesu un nodarboties ar civiltiesiskajiem strīdiem un noziedzīgu nodarījumu mazākā mērā.
 • Noziedzīgo nodarījumu ir iesniegta civilprasība vai attiecīgo Pirmās instances tiesā. Ar abu Pušu lēmumu var pārsūdzēt Pirmās instances tiesā.

Indivīds var arī iesniegt apelāciju Apelācijas tiesas lēmumu tikai divos gadījumos:

 • (A) ES pilsonis var atsaukties uz ES tiesību aktu pārkāpumiem Maltā pirms Eiropas Savienības tiesas.
 • (B) Tikai cilvēktiesību lietās, indivīds var savu lietu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ja viņš/viņa nav apmierināta ar Konstitucionālās tiesas lēmumu.

Nav specializētu tiesu struktūru vides jomā. Ir administratīvās struktūras. Labvēlīgākās tiesas izvēle nav iespējama, jo Maltas tiesību akti skaidri norāda, kur tiesu pieteikumi būtu jāiesniedz un vienlaicīga jurisdikcija neizriet. Vienīgais izņēmums ir valsts, kurai ir tiesības izvēlēties, vai civiltiesiskā strīda dalībniekiem, kuru līgumslēdzēja puse tā ir jārisina ar Civiltiesas Pirmā palāta (Augstākā tiesa) civillietu tiesnešu vai tiesas jurisdikciju (zemākas instances tiesām). Civiltiesas Pirmā palāta ir arī jurisdikcija strīdos, kas nevar aprēķināt. Ir ļoti maz ticams, ka prasību par zaudējumu atlīdzību saistībā ar vides strīdu tiek pieņemts, pirms ir mazāka apmēra dēļ civiltiesās, un ļoti bieži arī tāpēc, ka valdībai ir strīdā iesaistītā puse. Galvenā atšķirība starp augstāko un zemo civillietu tiesās ir formāls, jo īpaši procesuāliem jautājumiem.

Pa vienam tiesnesim no zemākas civiltiesās vada civillietu apelācijas tiesas tiesneši un trīs vada Civiltiesas Pirmā civillietu apelācijas tiesas. Ir vienlīdzīgu iespēju abām pusēm pārsūdzēt lēmumus no zemākas un augstāku, Pirmās instances civiltiesā. Var iesniegt apelācijas sūdzību pret spriedumu kopumā vai tās daļu. Prasītājs var iesniegt pārsūdzību pret atbildētāju. Atbildētājs var atbildēt rakstiski vai uzsākt pret apelācijas sūdzību par citu minētā sprieduma daļu. Ja abas puses vēlas iesniegt apelāciju par Pirmās instances tiesas lēmumu, viena puse apelācijas sūdzības pirmais, tad citi ir pretrunā apelāciju par citu minētā sprieduma daļu. Apelācijas tiesas spriedumu var apstiprināt pilnībā vai daļēji, vai sākotnējais spriedums kopumā. Apelācijas tiesas lēmums ir galīgs. Apelācijas procedūrā saistībā ar tiesnešu augstākā civillietu tiesām atkal ir vairāk formāla nekā tajā, kas attiecas uz pārsūdzību no zemākas civillietu tiesās. Ir arī vairākas tiesas, kas ir izšķiršanas funkcijas, bet kas nav daļa no tiesas. Šie ir ierobežotas un īpašas jurisdikcijas. Konstitucionālā tiesa darbojas kā apelācijas tiesa vienmēr cilvēktiesību pārkāpšana, pirmkārt, Civiltiesas Pirmajā palātā atbilstoši tās konstitucionālajai tiesai jaudas. Ja ir jauni pierādījumi vai nopietni trūkumi tiesas process var iesniegt lūgumu par lietas izskatīšanu krimināllietās un civillietās. Uz kāda pamata var pieņemt šo pamatu ir noteikts tiesību aktos.

IV SADAĻA Civilprocesa kodeksa (Code of Organisation and Civil Procedure) paredz jaunu Tiesas spriedumu lietā nolēma, kas civillietu tiesā, ja:

a) spriedums panākts ar krāpšanu nevienai no pusēm;

b) ar zvērestu apstiprināto pieteikums netika izsniegts personai, un šāda līgumslēdzēja puse nedrīkst radušies tiesvedībā;

c) jebkuru no pusēm lietā tika veikta juridiskā invaliditāti varētu iesūdzēt tiesā vai tikt iesūdzēts, ja vien nav pamats nebija izvirzīts; un

d) sprieduma, ko pieņēmusi tiesa, kurai nav jurisdikcijas, ja iebildumi ir izvirzīti un noteikt;

e) spriedums ir kļūdaini piemērot tiesību aktus;

f) spriedums ir pieņemts par jebkuru jautājumu, kas nav iekļauts pieprasījums;

g) sprieduma pieņemšanas laikā, kas pārsniedz pieprasījumu;

h) spriedums ir pretrunā ar agrāku spriedumu, kas taisīts lietā par to pašu jautājumu un starp tām pašām pusēm, un ir res judicata spēks un neizvirzot iebildi par res judicata un noteikt;

Ja spriedumā ir pretrunīgs noteikumiem;

j) ja spriedums ir balstīts uz pierādījumiem, kas vēlāk tika pasludināts spriedums, ir nepatiesa vai kas ir atzīts kādā iepriekš taisītā spriedumā, bet ieinteresētā persona nav informēta par šādu faktu;

k) ja pēc sprieduma, dažas noslēguma dokumenta saņemšanas un tā puse, kas tai nebija zināms, vai kas, viņš nevarēja zināt pirms sprieduma, ar likumu tādā veidā;

ja sprieduma sekas, kas izriet no kļūdas cēloni vai dokumentiem.

Augstākās tiesas un zemākas instances tiesām, lai nodrošinātu jaunu prāvu pieprasījuma veic pirmās instances tiesā, ar zvērestu, un otrās instances tiesā, iesniedzot pieteikumu; Kopā ar pieteikumu iesniedz nodrošinājumu tiesāšanās izdevumu segšanai. Laikā pieprasīt jaunu lietas izskatīšanu ir trīs mēneši no dienas, kad pasludināts spriedums, par ko iesniegta sūdzība, vai attiecīgā gadījumā. Jauna tiesa nekādā gadījumā nedrīkst uzstādīt, ja pagājuši pieci gadi, no kuriem pirmais spriedums ir pieņemts. Apelācijas tiesa ir reformatory tiesības. Tā var grozīt un aizstāt Pirmās instances tiesas lēmumu. Nav konkrētas īpatnības, tiesas procesi saistībā ar vides jautājumiem. Ja tiek pārkāpti vides tiesību akti rada civilprasību par zaudējumu atlīdzību vai nu, ko uzsākušas valsts iestādes vai ar trešām personām vai abējādi. Ja pieprasītā zaudējumu atlīdzība ir mazāka par EUR 1 000 zemāka, pirms prasības celšanas tiesā. Prasītājs iesniedz prasības pieteikumu, kurā ir aprakstīti fakti, un pēc tam lūdz Pirmās instances tiesu atzīt atbildētāja atbildību un novērtētu nodarītos zaudējumus. Ja zaudējumi ir lielāki, pieprasījums ir jāiesniedz pirms Civiltiesas Pirmā palāta. Šajā gadījumā pavēste jāpievieno zvēresta un liecinieku prasītājs vēlas uzaicināt. Attiecībā uz visu vides tiesību aktu pārkāpšana no likumpārkāpēja policijas izskatīšanai krimināltiesās. Pārsūdzības procedūras civillietu tiesās un krimināltiesās vides jautājumi nav atšķirīgi no tiem, ko piemēro kopumā. Tiesa var pieņemt savu tehnisko ekspertu un veikt izmeklēšanu, ko tā uzskata par lietderīgiem. Liecinieku sarakstus iesniedz lietas dalībnieki, bet Tiesai ir tiesības iecelt savus ekspertus sniegt informāciju.

III. Piekļuvi informācijai gadījumos

Juridiskajā paziņojumā 116/2005 par brīvu piekļuvi vides informācijai noteikumi, 2005 transponē Direktīvu 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Saskaņā ar tās noteikumiem pieteikuma iesniedzējam sniegt vides informāciju var būt fiziska vai juridiska persona. Pieteikuma iesniedzējs var lūgt kompetentajai iestādei, Maltas Vides un plānošanas iestāde (MEPA), sniegt viņam kādu rīcībā esošās vai tām pieejamās vides informācijas vai jebkuras citas valsts iestādes, neprasot pamatojumu tiešas intereses, kādēļ viņš pieprasa informāciju. Viņš to var darīt, rakstiski vai pa elektronisko pastu. MEPa, ja tā ir pieprasīto vides informāciju, jāsniedz informācija pieteikuma iesniedzējam trīsdesmit dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Šo laiku pagarina par trīsdesmit dienām, ja apjoma un sarežģītības dēļ nav iespējams sniegt informāciju trīsdesmit dienu laikā. MEPA paziņo pieteikuma iesniedzējam par šādu pagarinājumu un paskaidro, kāpēc. MEPA var atteikties sniegt pieprasīto vides informāciju, ja pieprasītā informācija:

 • Ir acīmredzami nepamatots vai formulēts pārāk vispārīgi vai skar materiālus, kas ir sagatavošanas procesā, vai nepabeigtus dokumentus un datus. Pēdējā gadījumā MEPA paziņo, kura institūcija veic materiālu sagatavošanu, un paredzamo laiku, kas nepieciešams darba pabeigšanai.
 • Skar iekšēju informācijas apmaiņu — ņemot vērā sabiedrības ieguvumu informācijas izpaušanas gadījumā.
 • Tas varētu negatīvi ietekmēt valsts iestāžu procedūru konfidencialitāti, ja šāda konfidencialitāte ir paredzēta tiesību aktos, starptautiskās attiecības, sabiedrības drošību vai valsts aizsardzību, tiesas darbību, iespēju ikvienai personai saņemt taisnīgu tiesu vai valsts iestāžu spēju vadīt izmeklēšanu krimināllietā vai disciplinārlietā,
 • Attiecas uz konfidencialitāti, jo tā ietekmē komercinformāciju vai informāciju rūpniecības jomā, ja šāda konfidencialitāte ir paredzēta valsts vai Kopienas tiesību aktos, lai aizsargātu likumīgas ekonomiskās intereses.
 • Ietekmē sabiedrības intereses, nodrošinot statistikas datu konfidencialitāti un nodokļu slepenību, intelektuālā īpašuma tiesībām, personas datu un/vai lietu, kas saistītas ar fizisku personu, ja šī persona nav piekritusi izpaust informāciju sabiedrībai un ja šādu konfidencialitāti paredz valsts vai Kopienas tiesību akti un, ja persona ir piekritusi publiskot šo informāciju, kas ir sniegta brīvprātīgi.
 • Var apdraudēt vides aizsardzības (piemēram, retu sugu atrašanās vietas).

Noteikumos paredzēts, ka atteikuma iemesli ir jāinterpretē:

 • ierobežojoši,
 • katrā gadījumā atsevišķi.

Sabiedrības ieguvumu informācijas izpaušanas gadījumā pretstata ieguvumam atteikuma gadījumā. Kompetentā iestāde nedrīkst atteikt vides informācijas izpaušanu, ja pieprasītā informācija attiecas uz emisijām vidē. Saskaņā ar 41. panta 1. punkta a) apakšpunktu vides un attīstības plānošanas aktā edpa (a), ja vides informācijas pieprasījums tiek noraidīts vai nelikumīgi/neatbilstīgi atbildēja, MEPA, persona var iesniegt apelāciju vides un plānošanas pārskatīšana tiesā. Termiņš pārsūdzības MEPA atteicās atbildēt uz lūgumu sniegt vides informāciju, vai tā atbilst nepietiekami vai nepareizi, ir 30 dienas, sākot no dienas, kad tā paziņo savu lēmumu pieteikuma iesniedzējam. Pirmās tiesas sēdes notiek Civildienesta tiesā trīs mēnešu laikā no pārsūdzības saņemšanas pieteikuma iesniedzējs. Šķīrējtiesas lēmums ir galīgs un saistošs, ja tas ir pamatots ar divu savu atzinumu trīs locekļi. Tiesas nolēmumi vienmēr ir valsts. Apelācijas sūdzība par Civildienesta tiesas lēmumu var iesniegt tikai kasācijas sūdzību par Court of Appeal (Civil Jurisdiction) 20 dienu laikā no tiesas lēmuma. Nekas šajā noteikumu MEPA iekļaut informāciju par pieejamo tiesiskās aizsardzības līdzekļu paziņojuma, bet var ietvert atsauci. Tiesa var uzklausīt liecību aiz slēgtām durvīm, lai netraucēti piekļūt informācijai, kas nav atklāta. Tiesām būtu tiesības pieprasīt MEPA vai jebkurai citai iestādei atklāt informāciju, ja tas ir pamatots ar likumu, pamatojoties uz tās tiesības celt prasību tiesā par jebkuru darbību vai bezdarbību, ko valsts iestāde.

IV. Tiesas pieejamību, sabiedrības līdzdalību

MEPA ir Maltas regulators un vides aģentūras vides un attīstības plānošanas jautājumiem. MEPA ir šīm iestādēm, kas lemj par administratīvās procedūras saistībā ar vides jautājumiem:

MEPa (A) valdes sastāvā ir ne mazāk kā 13 un ne vairāk kā 15 locekļi, no kuriem viens ir priekšsēdētājs. MEPA Padomes uzdevums ir pieņemt lēmumu par jebkuru pieteikumu, kas attiecas uz:

 • darbības/valsts vai stratēģiska nozīme;
 • valsts drošībai vai citām valsts interesēm vai interešu, kas varētu ietekmēt citu valstu/valdību/pieteikumus attiecībā uz attīstību, uz kuriem attiecas IVN direktīva,
 • Reconsiderations lēmuma pārskatīšanai, MEPA pati.

(B) MEPA izpildvaras ir četri ģenerāldirektorāti:

 • vides aizsardzību,
 • Attīstības plānošanā,
 • korporatīvie pakalpojumi un izpildi.

(C) Šie direktorāti ir pakļautas vispārējai uzraudzības un kontroles iestādes un galvenās izpildpersonas. ECB ir atbildīga cita starpā par licenču piešķiršanu un atļaujas, kas ir nepieciešami saskaņā ar dažādiem vides un attīstības plānošanā.

D) vides un plānošanas komisijas (EPC) var būt dažādas nodaļas, kas nodarbojas ar dažāda veida lietojumiem (piemēram, pilsētu attīstības zonās ārpus aizsargājamām teritorijām utt.). EPK vienmēr ir 5 locekļu, ieskaitot priekšsēdētāju. MEPA izpildinstitūcija deleģē EPK nozīmi, lai noteiktu jebkuras atļaujas pieteikumu, izņemot tās, kuras MEPA ir atsevišķi.

(E) Vides un attīstības plānošanas Tiesa paredz Pārsūdzības pret administratīvajiem lēmumiem, kas pieņemti, pārvaldes iestādēm, kas minēti iepriekš. Šī administratīvā tiesa ir izveidota saskaņā ar edpa. To veido 3 locekļi. Priekšsēdētājs ir persona labi izprot, vides un attīstības plānošanā un pārējo dalībnieku arhitekts un advokāts. Ir paneļi ar dažādiem cilvēkiem rotē piedalīties Civildienesta tiesas priekšsēdētājs vai locekļi, kas saskaņā ar savu kompetenci atkarībā no konkrētā gadījuma izskatīšanai. Sekretārs ir atbildīgs par Civildienesta tiesas locekļi izvēlas atkarībā no gadījuma.

Administratīvie līdzekļi ir izsmelti pirms vēršanās tiesā. Vides un plānošanas pārskatīšanas Civildienesta tiesai izskatīt pārsūdzības pirmajā un apelācijas sūdzība par Civildienesta tiesas lēmumu var iesūdzēt tiesā tikai par tiesību jautājumiem. Pretējā gadījumā Civildienesta tiesas lēmums ir galīgs. Zemes izmantošanas plāniem, zonu plāni, un citiem normatīviem veidus videi būtisku telpu lēmumus var pārskatīt tiesā saskaņā ar:

Vai nu (a) tiesības pārskatīt to valsts iestāžu lēmumus, kas apspriesti un/vai V

B) ja pieteikuma iesniedzējs ir Vides un plānošanas lēmumu pārskatīšanu tiesā pēc būtības.

Šī situācija attiecas uz apelācijām MEPA:

Judikatūra (A) iestādes attīstības kontrole

B) šādas kontroles īstenošana

Pieņemtie c) iestāde, kas attiecas uz vides aizsardzību, tostarp ietekmes uz vidi novērtējumus, IPPC, vides informācijas un videi nodarītā kaitējuma atlīdzināšana.

IVN un PINK procedūra būtu jāpiemēro tikai tiesā procesuālo un materiālo likumību Tiesa var iejaukties, ja, kā paskaidrots iepriekš. Jāuzsver tomēr, ka PINK atļaujas ir pati par sevi nav IVN. Pat ja IVN apstiprinājuma gadījumā tas ir sagatavošanas procesā, kas ir paredzēts likumā, un MEPA joprojām būtu izvērtēt IVN un ņemt to vērā, pieņemot lēmumu par to, vai piešķirt atļauju vai ne. Tiesības celt prasību valsts tiesā, ir atkarīga no tā, vai ir izpildīti iepriekš minēto procesu. Tiesa var pārskatīt administratīvos lēmumus gadījumos, kad MEPA atļaujas tikai pēc tam, kad prasītājs ir pilnībā izmantojis administratīvus tiesību aizsardzības līdzekļus un piemērot iepriekš minētās Civildienesta tiesā. Visos citos gadījumos, ja ir notikusi administratīva akta vai administratīvas bezdarbības, uz kuru attiecas pārskatīšana saskaņā ar šā ziņojuma V daļu. Tiesu noteikt, vai prasītājs būtu piedalījusies kā iebildumu iesniedzējs vai ieinteresētā persona. Lai gan vides NVO, vides aizsardzības tiesību aktos, to uzdevums saskaņā ar IPNK un IVA noteikumu juridisko statusu.

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi nav IVN procesā, jo IVN nav atļauja pati par sevi. Viena IVN procedūra nevar apstrīdēt tiesā var atsaukties, ja vien, ka process ir veikts pretrunā likumam un var iesniegt prasību par tiesas pieejamību attiecībā uz darbību vai bezdarbību. Šī situācija nav bijis. Nav īpašu noteikumu, kas piemērojami IVN procedūras. Nav atsauces uz pagaidu tiesiskās aizsardzības gadījumos, tiesību aktiem. To pašu procedūru var piemērot IVN, kā aprakstīts. Tomēr tāpēc, ka IPNK atļaujas ir MEPa, var piemērot finansiālas garantijas, kuru tā zaudētu, ja atļauja netiek ievērota, un tai ir tiesības prasīt, lai uzņēmējs veic visus vajadzīgos pasākumus ārkārtas gadījumos tā var pat izdot brīdinājumu slēgt ražotni.

V. iespējas vērsties tiesā pret darbību vai bezdarbību

Tiesas organizācijas un civilprocesa kodeksa (cocp), proti, 469.a pants, paredz pārskatīt tiesā jebkuru aktu, kas tikai publiskais sektors. Tiesas jurisdikciju var izmeklēt civilās administratīvā akta spēkā esamību, valsts iestādes un atzīt to par spēkā neesošu, nav spēkā vai nav spēkā, ja administratīvais akts ir pretrunā konstitūcijai un, kad administratīvais akts vēl nav valsts iestādes pilnvaras, jo šādu iemeslu dēļ:

A) šādi pieņem valsts iestāde, kas nav atļauts veikt;

B) valsts iestāde nav ievērojis taisnīguma principu vai obligātās procesuālās prasības, veicot administratīvo aktu vai tās iepriekšējas apspriedes par to; vai

C) ja administratīvā akta pārkāpums valsts iestādes pilnvaras, jo tā ir veikta nepareizi vai balstīts uz neatbilstošiem apsvērumiem; vai, kad administratīvais akts ir pretrunā ar likumiem.

Jēdziens “administratīvs akts” ir izdevējas valsts iestādes:

 • jebkādā kārtībā, licences, atļaujas, vai atteikuma lēmumu, pēc prasītāja pieprasījuma, bet tā neietver nevienu pasākumu, kas paredzēti iekšējās organizācijas un pārvaldes iestādes.
 • “valsts iestāde” ir noteikta kā Maltas valdība, tās ministrijas un departamenti, tostarp, vietējās iestādes, un uzņēmuma struktūrā, kas izveidota ar tiesību aktiem.

Cocp saskaņā ar 469.a pantu, prasību, lai apšaubītu administratīvs akts ir:

 • Iesniegts sešu mēnešu laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai” ir uzzinājis šāda administratīva akta, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
 • Šā panta noteikumus nepiemēro, ja režīms apstrīdēšanas vai pārsūdzības iespēju ir paredzēts citos tiesību aktos.
 • Prasītājs var pieprasīt zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz atbildību par deliktu vai publiska iestāde, slodze, kas izriet no administratīvo aktu.
 • Tiesa minēto zaudējumu atlīdzību nepiešķir, ja, neraugoties uz administratīvā akta atcelšanu, valsts iestāde nav rīkojusies ļaunticīgi vai nepamatoti, vai ja lieta pieprasa prasītājs varēja likumīgi un pamatoti atteikta saskaņā ar jebkura cita vara.

Ar cocp ir vispārējas tiesības uz tiesu pieejamību visām “ieinteresētajām pusēm” lūgt Tiesai pārbaudīt administratīvā akta spēkā esamību vai jebkura tiesību akta pārkāpumu.

 • Persona var pārsūdzēt tiesas lēmumu, kad tā pārbauda administratīvā akta spēkā esamību saskaņā ar 469.a pantu cocp.
 • Termiņš apelācijas iesniegšanai ir tāda pati kā attiecībā uz citiem apelācijas tiesā. Attiecībā uz apelācijas sūdzību, kas iesniegta par augstāko tiesu Apelācijas tiesā, ir divdesmit dienu termiņš sākas datumā, kad nolēmums ir izsniegts.
 • Apelācijas sūdzību ir iesniegusi paziņojumu, kas iesniegts Pirmās instances tiesas kancelejā, kas tika sniegts no pārsūdzētā sprieduma.
 • Pārsūdzību var ievadīt vai nu visu vai tikai daļu no sprieduma un gan prasītājs, gan atbildētājs var celt iebildumus.

LN 126/2008 par videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu Regulations 2008, izveido sistēmu atbildībai vides jomā. Kompetentā iestāde un attiecīgais regulators ir MEPA. Šie noteikumi attiecas tikai uz tādu kaitējumu videi vai tiešiem tāda kaitējuma draudiem, ko izraisījis izkliedēta rakstura piesārņojums, ja ir iespējams noteikt cēloņsakarību starp kaitējumu un atsevišķu uzņēmēju darbībām. MEPA ir tiesības uzsākt izmaksu atgūšanas process pret ekonomisko procesu dalībnieku vai trešo personu, kas ir izraisījusi kaitējumu vai tiešus kaitējuma draudus saistībā ar visiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu piecu gadu laikā no dienas, kad šie pasākumi pabeigti, vai atbildīgais uzņēmējs vai trešā persona ir noteikta, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk. LN 126/2008 jēdziens “izmaksas” ir izmaksas, ko pamato vajadzība nodrošināt pareizu un efektīvu šo noteikumu īstenošanu, tostarp:

 • videi nodarītā kaitējuma novērtēšanas izmaksas,
 • tāda kaitējuma draudi,
 • rīcības alternatīvas,
 • administratīvo, tiesisko un izpildes izmaksas,
 • datu vākšanas izmaksas un citas vispārējās izmaksas, monitoringa un pārraudzības izmaksas.

“kaitējums” ir izmērāmas nelabvēlīgas izmaiņas dabas resursā vai izmērāma ar dabas resursu saistītā pakalpojuma pasliktināšanās, kas var notikt tieši vai netieši. MEPA ir:

 • noteikt, kurš uzņēmējs izraisījis kaitējumu vai tiešus kaitējuma draudus,
 • novērtēt kaitējuma nozīmi un noteikt, kādi koriģējoši pasākumi jāveic, atsaucoties uz II grafiks.

MEPA var prasīt, lai attiecīgais uzņēmējs veiktu pats savu novērtējumu un sniegtu jebkādu vajadzīgo informāciju un nepieciešamos datus. MEPA drīkstētu atļaut vai prasīt, lai trešās personas veic vajadzīgos aizsardzības vai stāvokļa izlabošanas pasākumus. Jebkurā lēmumā, kas pieņemts saskaņā ar šo regulu un kas prasa veikt aizsardzības vai stāvokļa izlabošanas pasākumus, nosaka precīzu pamatojumu, uz kuru tas balstās. Šādu lēmumu tūlīt paziņo attiecīgam uzņēmējam, vienlaicīgi informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas tai pieejami saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, un par termiņiem, kas uz šiem līdzekļiem attiecas. Fiziskas vai juridiskas personas, kuras skar vai varētu skart, vai kaitējumu videi, kas ir pietiekami ieinteresētas ar vidi saistīto lēmumu pieņemšanā attiecībā uz kaitējumu, ir tiesības iesniegt kompetentajai iestādei jebkādus apsvērumus saistībā ar gadījumiem, kad videi nodarīts kaitējums, ja viņiem tā ir zināma. Tām ir tiesības pieprasīt MEPA rīkoties saskaņā ar šiem noteikumiem.

 • Tiek uzskatīts, ka persona ir “pietiekama ieinteresētība, lai celtu prasību”, ja viņš ir reģistrēts edpa saskaņā ar iebildumiem vai ja tas ir kvalificējams kā vai identificētu ieinteresēto personu saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma noteikumi, 2007.
 • Jebkuras tādas nevalstiskās organizācijas intereses, kas veicina vides aizsardzību un atbilst jebkādām valsts tiesību aktos noteiktām prasībām, uzskata par pamatotām, lai varētu saņemt kā persona, kurai ir “pietiekama ieinteresētība, lai celtu prasību”.
 • Lūgumam rīkoties pievieno attiecīgu informāciju un datus, ar ko pamato iesniegtos apsvērumus par attiecīgo kaitējumu videi.

Ja prasība rīkoties un pievienotie apsvērumi ticamā veidā liecina, ka pastāv kaitējums videi, MEPA izskata visus šādus apsvērumus un prasības rīkoties. Šādos apstākļos MEPA dod iespēju attiecīgajam uzņēmējam paust savu nostāju attiecībā uz prasību rīkoties un pievienotajiem apsvērumiem. MEPA iespējami īsā laikā un saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktu noteikumiem informē personas ar pietiekamu ieinteresētību, kas šai iestādei iesniegušas apsvērumus, par savu lēmumu pievienoties prasībai vai noraidīt to, un sniedz sava lēmuma pamatojumu. MEPA ir tad, kas rīkojas ar šo lietu Tiesā, apgalvojot, ka operatoram jābūt par atbildību vides jomā. MEPA līdz šim nav bijusi iespēja uzsākt šādu darbību, Maltas tiesās.

VI. Citas iespējas vērsties tiesā

Plašai sabiedrībai var izmantot ombudam saskaņā ar Aktu par tiesībsargu, noskaidrot viņa viedokli par to, vai ministrijas vai citas valsts iestādes veic savus uzdevumus taisnīgi un objektīvi. Tiesībsarga lēmums nav saistošs. Turklāt revidents MEPA ombuda biroju, kas ir konkrēti atbildīga par MEPA saistītus jautājumus. Ikviena persona var vērsties pie izmantotāju komitejas, ja viņš var pieprasīt informāciju prakse, ko īsteno MEPa, īstenojot savas pilnvaras un lūgt priekšsēdētāju lietotāju komitejas, lai izmeklētu un paust savu viedokli par šo jautājumu. Priekšsēdētāja lēmumus, lietotāju komitejai nav saistoši. Privātu kriminālvajāšanu nav pieejama saistībā ar vides jautājumiem.

VII. Tiesiskais statuss

Tiesiskais statuss

Administratīvā procedūra

Tiesvedība Tiesā

Privātpersonas

X

Izņemot tiešas intereses ir jāpierāda cilvēktiesību pārkāpumu saskaņā ar Konstitūciju. Iebildumu iesniedzējs vai nu ir reģistrēta attīstības plānošanas atļauja vai apspriešanās ar ieinteresēto personu vai noteiktas saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma noteikumi, 2007.

NVO

X

Taču tie nedrīkst būt reģistrā, kā dēļ.

Pastāv vienīgi saskaņā ar IVN un PINK un tiesības piekļūt informācijai par tiesībām pārskatīt lēmumu, ko iestāde. Vidi IVN IPPC nevalstiskās organizācijas, kas veicina vides aizsardzību un atbilst jebkādām valsts tiesību aktos noteiktām prasībām, uzskata par pamatotām, lai varētu saņemt kā persona, kurai ir “pietiekama ieinteresētība, lai celtu prasību”. Apstrīdot attīstības plānošanas atļaujas var izmantot tikai pēc tam, kad izmantoti visi administratīvie līdzekļi un tikai par tiesību jautājumiem. Kādā nesenā lietā Tiesa joprojām to interpretē interese pieprasīt, ka viņi ir reģistrējušies kā personai, kura izvirza pretenzijas.

Citas juridiskas personas,

X

Bet tie ir jāreģistrējas kā personai, kura izvirza pretenzijas.

Tikai tad, ja tiem ir pilnvaras, kas ir piemērojami šajā lietā.

Ad hoc grupas

Tikai tad, ja privātpersonas statusā un, ja tie reģistrē, kā dēļ.

Tikai tad, ja privātpersonas statusā un ja tām nav tiešas intereses

ārvalstu NVO

NVO tikai tad, ja tie ir reģistrēti Eiropas Savienībā.

Turklāt attiecībā uz NVO ārvalstu NVO ir jābūt reģistrētam ES.

Citi

Kādā nesenā lietā Tiesa noraidīja pamatu, NVO, prasību pret privātpersonu, pamatojoties uz stāvokli, kad NVO apgalvoja, ka šo individuālo pārkāpa noteikumus, atļaujas zemes izmantošanas attīstībai (tai), MEPA. Pastāvīgā NVO, kas ir noteikti saskaņā ar parametriem, ko tiesību akti par piekļuvi vides informācijai tiesības IVN un PINK tiesībām. NVO nav pret iestādi, bet gan pret privātpersonu. Procedūras noteikumi ir vienādi attiecībā uz visām tām nozarēm, kurās persona var iebilst pret vides vai attīstības projektu. Ja atļauja ir izsniegta, jebkura persona var apstrīdēt kā iebildumiem un gadījumā, ja atļauju piešķir tikai iebildumu paudēji var iesniegt sūdzību pirms vides un attīstības plānošanas apelācijas tiesā. Tiesā apelācijas sūdzību par šo pašu jautājumu var veikt tikai par tiesību aktu un administratīvu līdzekli pēc tam, kad ir izsmeltas. Ir maz ticams, ka šī tiesa varētu to pieņemt, jo tiesas varētu pieņemt tikai tiesu iestāžu pieejamību, ikviena persona, ja tā ir iesniegta saskaņā ar procedūru, kas aprakstīta 5. punktā. Vienīgais gadījums, ka actio popularis, var iesniegt jebkura cita persona, kuras vārdā ir cilvēka pamattiesību pārkāpums, kas uzskaitīti Konstitūcijā. Citu valsts iestāžu vai struktūru (piemēram, ombudi, prokurori) nav juridiski saistošas. Ja vien tas nav īpaši noteikts piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz vides informācijas pieejamību, IVN un PINK tiesiskajā regulējumā nepastāv tiesības uz tiesu pieejamību personām, kurām nav tiešas nozīmes. Administratīvus līdzekļus, vēršoties vides un attīstības plānošanas izsmeltu vispirms Tiesa un pēc tam apelācijas sūdzību var iesniegt tikai par tiesību jautājumiem.

VIII. Juridiskā pārstāvība

Juridiskais padomdevējs ir obligāta. Nav citu procedūru attiecībā uz vides jautājumiem. Advokātiem ir parastajām procedūrām pirms civillietas un krimināllietas. Nav īpašu sistēmu advokātam, parasti var veikt vides lietu. Specializācija vides tiesībās nav iespējama, jo Maltas apjomradītus ietaupījumus neļauj advokātiem un advokātu birojiem izskatīt tikai vides tiesību lietās, kas ir ļoti reti. Pastāv vairākas juridisko profesiju iesaisti attīstības plānošanas atļauju, nevis vides atļaujas. Vienīgā grupa, kas specializējas advokātu Maltas tiesību aktos vides jomā īpaši, akadēmiskajām aprindām, proti, ministrijas vides tiesību aktiem un resursiem tiesību fakultātes tiesību aktus. Iestāde reizēm tās ieteikumus pat pro bono tāpat var gadīties, ka advokātu palīdzību pro bono, vides NVO, bet nav oficiālas juridiskas personas/NVO, kas sniedz bezmaksas juridisko palīdzību par vides jautājumiem.

IX. Pierādījumi

Uz pierādījumu sniegšanu tiesvedībā par vides jautājumiem ir tāda pati kā vispārējā tiesu sistēmā. Ekspertu atzinums nav saistošs tiesnešiem tādā ziņā, ka, lai gan tās var lūgt ekspertiem izlemt, neatkarīgi no tās. Maltas tiesību sistēma ir absolūta rīcības brīvība tiesnešiem; iepriekšējo judikatūru pat nav saistošs, lai gan tie to izskatīt. Kaut arī tiesu iestāžu lēmumi ir izpildu nosaukums nav “likums”.

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi x

Pagaidu noregulējuma tiesa var nolemt, pamatojoties uz savu rīcības brīvību. Nav tādu apstākļu, kas nosaka administratīvo lēmumu varētu uzreiz izpildīti, neatkarīgi no apelācijas sūdzību vai prasību tiesā. Tiesa var pieņemt rīkojumu par aizliegumiem tikai tiesvedībā. Tiesas organizācijas un civilprocesa kodeksa 873. pantā ir paredzēta orderi aizliegumiem, ko izmanto, lai atturētu no rīcības, kas varētu kaitēt personai, izmantojot noteikumu. Tiesa nevar izsniegt šādu orderi tikai tad, ja tas ir vajadzīgs, lai aizsargātu jebkuras personas tiesības un pret noteikumu, ka prima facie šķiet, ka šai personai ir šādas tiesības. Pieteikumu izsniedz pusei, pret kuru tas ir izdots. Attiecīgā puse iesniedz atbildi desmit dienās. Tiesa var steidzamos gadījumos mazinātu subarticle šajā minētajā laika posmā. Ja otra puse neiebilst, tiesa var apmierināt pieprasījumu. Sākotnēji tiesa var izdot pagaidu rīkojumu, ievērojot tādus noteikumus un nosacījumus, kādus tā uzskata par vajadzīgiem atkarībā no apstākļiem, un pēc tam pieņem lēmumu par šo jautājumu galīgā veidā. Tiesa pēc pieteikuma, ar ko ieceļ uzklausīšanas pieņem lēmumu pēc būtības, pēc tam, kad saņemti pierādījumi, kurus tas uzskata par vajadzīgu, pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad rīkojums tika iesniegts un apstiprināts ar zvērestu un puses ir pienācīgi paziņots. Šis lēmums ir pārsūdzēts tiesā par aizliegumu.

XI. Izmaksas

Nav konkrētu izmaksu kategorijas pieteikuma iesniedzējam būs jāsaskaras attiecībā uz iespējām vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. Tiesas nodevas var svārstīties no 100 līdz EUR 300, pati maksā apmēram EUR 170 un EUR 7 katram paziņojumam. Kādas ir aptuvenas ekspertu izmaksas būtu 70 līdz EUR 100 uz vienu darba stundu. Orderi aizliegumiem izmaksas EUR 47 un EUR 7 katram paziņojumam. Noguldījums vai garantija nosaka tiesa. Ir absolūtā piemērot principu „zaudētājs maksā”, lai gan persona, kas tiek saukta pie atbildības, kas parasti ir jāmaksā par izdevumiem, kas radušies saistībā ar tiesvedību, ko otra Puse. Tomēr Tiesa var nolemt sadalīt izmaksas.

XII Finansiālā atbalsta mehānismi

Tiesa nevar paredzēt atbrīvojumu no procedūras izmaksām, nodokļiem, nodevām, nodokļiem, utt. saistībā ar vides jautājumiem. Nav citu pieejamos finansēšanas mehānismus, lai sniegtu finansiālu palīdzību pieteikumu iesniedzējiem. Nav juridiskās palīdzības sniegšanu civiltiesību, krimināltiesību tikai kostīmi; kostīmi Tādējādi nav juridisko palīdzību saistībā ar vides jautājumiem, ja minētā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Oficiāli nav pro bono tiesisko palīdzību, ko sniedz juridiskie biroji, bet šādu palīdzību saņemt MAT NVO, advokātu birojiem, ja tos izvēlas strādāt Ltd. Nav juridiskajām klīnikām, kas nodarbojas ar vides jautājumiem. Nepastāv sabiedrības intereses vides tiesību organizācijām un advokātiem Maltā.

XIII Savlaicīgums

Termiņš, lai īstenotu lēmumu par administratīvās struktūras ir trīs mēnešus, bet to var pagarināt. Nav sankciju pret administratīvajām iestādēm, kas sniedz nolēmumus kavēšanos. Nav laika ierobežojumu, kas ar likumu, tiesas procesi saistībā ar vides jautājumiem, gan Tiesai, gan attiecībā uz lietas dalībniekiem. Tiesai nav pienākuma lemt par termiņu. Maltas tiesās dažkārt vajadzīgs ilgāks laiks, lai izlemtu lietu. Dažkārt piecas, desmit vai divdesmit gadiem. Nav tendences to vides aizsardzības termiņš, Tiesā ir dažāda veida procedūru un nav norāde par to, vai tiks pieņemts lēmums. Nav termiņa, kas noteikts Tiesas spriedumā. Nav sankciju pret tiesu, kas sniedz nolēmumus kavēšanos.

XIV Citi jautājumi

Sabiedrība parasti apstrīd lēmumus pēc sabiedriskās apspriešanas posmā, bet tā var apstrīdēt arī tad, kad tiek pieņemts lēmums. Nav daudz tiesā tikai protestiem. Nav pieejama informācija par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem sabiedrībai strukturētā un pieejamā veidā Maltā. Šķīrējtiesas sistēma darbojas, bet tas neattiecas uz iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, tikai attiecībā uz civiltiesiskajiem strīdiem. Saskaņā ar Vides un attīstības plānošanas aktā ar ārpustiesas izlīgumu, bet tas attiecas vienīgi uz kriminālprocesu pret apsūdzēto personu pārkāpti vides tiesību akti. Situācija neattiecas uz piekļuvi tieslietām. Mediācijas, nevis kā tādu, kas var rasties, MEPA un prasītājas un iebildumu cēlājus drīkst rīkot neoficiālas sanāksmes.

XV. Ārvalstniekam ir

Tā ir konstitucionālas tiesības, nerastos nekāda diskriminācija, pamatojoties uz rasu vai tautību var veikt. Dažādu valodu lietošana ir atļauta tiesas procedūras un tulka pakalpojumi ir gadījumos, ja nepieciešams. Tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu garantē, ka tulkojums ir valdības izmaksātā un tiesas procedūras, ja nepieciešams.

XVI Pārrobežu lietas

 1. Aprakstīt procedūras noteikumus lietās, kas skar vides jautājumus citā valstī. 5. teikums)

IVN noteikumu LN 114/2006 nodrošina pārrobežu apspriedes. Ja ministrs, atbildīgs par vidi ir informēta par to, ka Maltā projektam var būt būtiska ietekme uz vidi citā dalībvalstī, vai ja dalībvalsts, kas var tikt būtiski ietekmēta, to pieprasa, nosūta attiecīgajai valstij iespējami drīzāk un ne vēlāk kā tad, kad Maltas sabiedrības informētību, šādu informāciju:

A) projekta aprakstu kopā ar visu pieejamo informāciju par tā iespējamo pārrobežu ietekmi.

B) attiecīgo informāciju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

C) informāciju par katru lēmumu, kas var tikt pieņemti, un dod attiecīgajai valstij pietiekami daudz laika, kurā norādīt, vai tā vēlas piedalīties ekoloģiskās ietekmes novērtēšanas procedūrā.

Ja izpildvalsts iestādei, kas saņem attiecīgās ministrijas informācija liecina, ka tā vēlas piedalīties ekoloģiskās ietekmes novērtēšanas procedūrā, ministrs nosūta apkopoto informāciju par ierosināto uz cietušo valsti. Skartā dalībvalsts sāk sarunas ar ministru, kas inter alia attiecas uz

A) par iespējamo projekta pārrobežu ietekmi un par paredzētajiem pasākumiem, lai samazinātu vai novērstu šādu ietekmi,

(b) puses vienojas par saprātīgu termiņu apspriešanās perioda ilgumu.

C) par skartās dalībvalsts var paredzēt, ka informācija būtu pieejama saprātīgā termiņā, tās iestādēm un sabiedrībai tās teritorijā, noteiktajā termiņā pēc pušu savstarpējas vienošanās,

D) par cietušās valsts nosūta ministru, kurš atzinumu nosūta MEPA

Informācijas nosūtīšana par iespējamām pārrobežu sekām un tās saņemšanu attiecīgajai valstij, uz kuriem attiecināmi Maltas tiesību akti. Ministrs iesniedz attiecīgās valsts galīgais lēmums par ierosināto projektu kopā ar iemesliem un apsvērumiem, tostarp informācija par sabiedrības līdzdalības procesu, uz kuriem tie ir balstīti, un jebkādiem nosacījumiem, kas tam pievienoti. Izklāsta arī, ja vajadzīgs, galvenos pasākumus, lai izvairītos no būtiskas kaitīgas ietekmes, samazinātu to un, ja iespējams, radītu tai pretlīdzekli. Ministrs nekavējoties informē attiecīgās valsts un sāk sarunas par vajadzīgajiem pasākumiem, ko var veikt, lai samazinātu vai novērstu būtisku negatīvu pārrobežu ietekmi. MEPA ministram iesniedz visus dokumentus un informāciju, ko tā var pieprasīt. LN 126/2008 noteikumu, lai novērstu kaitējumu videi ietver arī noteikumus par pārrobežu vides zaudējumu atlīdzību, ja kaitējums videi ietekmē vai var ietekmēt citas ES dalībvalstis. Ja noticis kaitējums videi, Maltai būtu jānodrošina pietiekamu informāciju potenciāli skartajās ES dalībvalstīs. Attiecīgās sabiedrības jēdziena pārrobežu kontekstā ir tādi paši kā attiecīgās valsts pilsoņiem, jebkura persona vai juridiska vai fiziska un vides NVO. Nav īpašu gadījumu saraksts, kad personas vai NVO varētu izvēlēties starp dažādu valstu tiesām. Izvēle būs atkarīga no rezultātiem, ņemot vērā Tiesas lietas.

Saites


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 14/09/2016