Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu - Malta

Тази страница е машинно преведена и качеството ѝ не може да бъде гарантирано.

Качеството на този превод е оценено като: средно

Мислите ли, че този превод е полезен?


 1. Constitutionele grondslagen
 2. Rechterlijke macht
 3. #II
 4. Gevallen toegang tot informatie
 5. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek
 6. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden
 7. Andere vormen van toegang tot justitie
 8. Procesbevoegdheid
 9. Rechtsbijstand
 10. Bewijs
 11. Dwangmaatregelen
 12. Kosten
 13. Mechanismen voor financiële bijstand
 14. Tijdigheid
 15. Andere kwesties
 16. Om een buitenlander
 17. Grensoverschrijdende zaken

I. constitutionele grondslagen

Het woord milieu niet voorkomt in de Maltese grondwet en er zijn weinig bepalingen relevant zouden kunnen zijn en voor milieubescherming en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. Deze zijn:

 • Artikel 9: Lidstaat waarborgt het landschap en het historisch en artistiek erfgoed van de natie.
 • Artikel 33: Het recht op leven van elke burger wordt gewaarborgd als een grondrecht. De formulering van de bepaling is te breed kan worden uitgelegd en omvat het recht op een gezond milieu een belangrijk aspect van het recht op leven. Een geval waarin voor een dergelijke uitlegging echter nooit gerezen bij de Maltese rechter.
 • Artikel 46 heeft betrekking op het recht van iedere burger heeft om een constitutionele rechtszaak tegen de regering voor de Wet rechtbanken is ontleend aan schendingen van de mensenrechten hetzij ten aanzien van hem of een andere persoon.

Zoals vermeld in de voorgaande alinea’s van de aangehaalde bepaling ruim genoeg zijn en de Maltese rechters in een soortgelijke situatie zou waarschijnlijk worden gekeken naar vergelijkbare uitspraken in andere Europese landen en het Europese Hof voor de rechten van de mens die kunnen uitleggen, dat het recht op leven omvat het recht op een gezond milieu.

II. Rechterlijke macht

Het Maltese rechtssysteem is gebaseerd op de continentale civielrechtelijke model. Maltese gemeenschapsrecht dankt haar wortels tot het Romeinse recht, terwijl de wet is sterk beïnvloed door de Britse wetgeving. De enige bronnen van de Maltese wetgeving zijn de grondwet, de GN-codes, de besluiten van het Parlement en de afgeleide wetgeving die op grond van die voorschriften kunnen worden gepubliceerd. De meeste Superior Court op Malta is het Grondwettelijk Hof die uitspraak specifieke geschillen, waaronder sprake van schending van de mensenrechten. Alle zaken die verband houden met de kennelijke overtreding van de mensenrechten worden gehoord voordat de First Hall of the Civil rechtbanken en het Grondwettelijk Hof kan dan fungeren als een rechterlijke instantie van laatste aanleg. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de strafrechtelijke instanties en de civiele rechter, omdat beide rechtbanken worden opgesplitst in lagere en hogere rechtbanken. Het gerechtelijk apparaat bestaat uit twee kamers:

 • Rechters die tevens president van de hoge gerechtshoven, evenals de rechterlijke instanties van tweede aanleg (Court of Appeal) en de magistraten die tevens president van de lagere gerechten en het verrichten van strafrechtelijke onderzoeken. Lagere gerechten zijn minder formeel dan hogere rechtbanken en omgaan met burgerlijke geschillen en strafbare feiten in mindere mate.
 • Het strafbaar feit of de civiele vordering wordt ingesteld bij de rechtbanken van eerste aanleg. Beide partijen in het geschil kan beroep tegen de beschikking van het Gerecht van eerste aanleg.

Een particulier kan hoger beroep tegen de beslissing van het Hof van beroep slechts in twee gevallen:

 • (a) Een burger van de Unie zich kan beroepen op de schending van het Unierecht in Malta voor het Hof van Justitie van de EU.
 • (b) Alleen in gevallen van schending van de mensenrechten, kan wenden tot het Europees Hof voor de rechten van de Mens als hij niet tevreden is met de beslissing van het Grondwettelijk Hof.

Het ontbreken van gespecialiseerde rechterlijke instanties over milieuzaken. Er zijn administratieve organen. „forum shopping” is niet echt een mogelijkheid, omdat de Maltese wetgeving duidelijk worden vermeld waarin justitiële toepassingen moeten worden ingediend en concurrerende bevoegdheid niet aan de orde is. De enige uitzondering is de regering, die het recht heeft om ervoor te kiezen of het geschil in burgerlijke zaken waarin zij partij is, worden behandeld door de First Hall of the Civil Court (hogere rechter in eerste aanleg) of de Court of Magistrates Civil Jurisdiction (als lagere rechter). De First Hall of the Civil gerechten ook bevoegd is ten aanzien van geschillen die niet kunnen worden gekwantificeerd. Komt het zelden voor dat een vordering tot vergoeding van de civiele schade in milieuconflicten vóór de inferieure burgerlijke rechter wegens het bedrag beperken, en ook omdat de regering vaak slechts een partij bij het geschil. Het belangrijkste verschil tussen de hogere en de lagere civiele rechtbanken wordt een vormgebrek, vooral op het gebied van procedurekwesties.

Één rechter uit de lagere burgerlijke rechtbanken zit de burgerlijke rechtbank van beroep en drie rechters zit de First Hall van de Civil Court of Appeal. Er wordt een gelijke kansen voor beide partijen om beroep aan te tekenen tegen de beslissingen van de lagere en hogere civiele rechtbanken van eerste aanleg. Het beroep kan worden aangetekend tegen de zin als geheel of voor een deel daarvan. Rekwirante kan een beroep tegen de verweerder. De verweerder kan vervolgens schriftelijk beantwoorden of een teller beroep in een ander deel van het arrest. Wanneer beide partijen wensen aan te vechten van de beslissing van het Gerecht van eerste aanleg, de ene partij de andere beroepen in de eerste plaats een teller maakt vervolgens beroep in een ander deel van het arrest. Het Hof van beroep kan bevestigen dat het arrest geheel of gedeeltelijk kunnen intrekken of de oorspronkelijke beslissing terug te trekken. Het besluit van het Hof van Beroep definitief. De procedure betreffende het beroep van de hogere civiele rechtbanken wordt nogmaals formeel zijn dan voor een beroep tegen de lagere civiele rechtbanken. Er zijn ook een aantal instanties die een Adjudication functie hebben, maar die geen deel uitmaken van de rechtbanken. Deze beperkte en specifieke bevoegdheid. Het Grondwettelijk Hof fungeert als een soort hof van beroep voor alle gevallen van overtreding van de mensenrechten in eerste instantie behandeld door de First Hall of the Civil rechtbanken in het constitutionele capaciteit. Indien er nieuw bewijsmateriaal aanwezig is of ernstige tekortkomingen in de gerechtelijke procedure een exceptie kunnen indienen om een nieuw proces in het strafrecht en burgerlijk recht. De gronden waarop dit middel kan worden aanvaard, zijn bij wet vastgelegd.

Titel IV van het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering voorziet in een nieuwe berechting van een zaak die is beslecht door een beslissing in de burgerlijke rechter indien:

De beslissing is verkregen door middel van bedrog van de zijde van een van de partijen;

b) de aanvraag niet is betekend aan de partij stemmen, en deze partij niet hebben deelgenomen aan de gerechtelijke procedure;

c) een van de partijen in het geding is op grond van de handicap of, mits geen middel niet was opgeworpen en vastgesteld;

d) het vonnis is gewezen door een gerecht dat niet bevoegd, mits er geen middel was aangevoerd en vastgesteld;

e) het vonnis voorziet in een verkeerde toepassing van het recht;

f) uitspraak over alle zaken die niet in de vraag;

g) de beslissing is gegeven boven het verbruik;

h) de uitspraak is onverenigbaar met een eerdere uitspraak van een pak met hetzelfde voorwerp en tussen dezelfde partijen, en dat een in kracht van gewijsde gegane beslissing en geen exceptie van het gezag van gewijsde en vastgesteld;

i) wanneer het vonnis bevat tegenstrijdige bepalingen;

j) de beslissing is gebaseerd op bewijs dat in een later arrest, onjuist is verklaard of die is aangegeven in een eerder arrest, maar de partij stemmen was niet op de hoogte van dergelijk feit;

Indien, na het arrest op, andere bewijskrachtig document werd verkregen en de partij die haar niet bekend was, hij of zij niet konden hebben geproduceerd, vóór het arrest op een wijze die door het toepasselijke recht wordt toegestaan;

l) de beslissing is het effect van een fout die resulteert uit de besprekingen of documenten van de oorzaak.

In het hogere en als lagere rechter, de vraag naar een nieuwe proef worden verricht, voor een rechter in eerste aanleg, door middel van een verklaring onder ede en ten overstaan van een rechter in tweede aanleg, door middel van een aanvraag; De aanvraag gaat vergezeld van een zekerheidstelling voor de proceskosten. De termijn voor een nieuw proces wordt drie maanden na de datum van de beslissing waartegen hij bezwaar maakt of, naar gelang van het geval. Een nieuw proces, in geen geval kan worden geëist na het verstrijken van de termijn van vijf jaar waarvan de eerste beslissing is gewezen. Het Hof van beroep heeft reformatory rechten. Het kan wijzigen en vervangen het besluit van het Gerecht van eerste aanleg. Er zijn geen specifieke kenmerken van gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden. Wanneer een milieuwetgeving is geschonden, maar dat zij aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding, ingesteld door de overheidsinstanties of door derden. Indien de gevorderde schadevergoeding ten belope van minder dan 1 000 EUR wordt de vordering voorgelegd aan de lagere rechtbanken. De eisende partij een dagvaarding, waarin de feiten van het geschil en verzoekt het Hof vervolgens voor recht te verklaren en verweerder te beoordelen die de schade opgelopen. Als de schade hoger zijn, de vordering moet worden ingediend bij de First Hall van de civiele rechtbanken. In casu de dagvaarding moet vergezeld gaan van een verklaring onder ede en de lijst van verzoekster getuigen op te roepen. In het geval van overtreding van de milieuwetgeving de overtreder in rekening wordt gebracht door de politie bij de strafrechter. De beroepsprocedures voor de burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken voor milieuzaken niet verschilt van die in het algemeen. Het Gerecht mag zijn eigen technische deskundigen en voert een onderzoek zoals die zij passend acht. Getuige lijsten die worden ingesteld door de partijen, maar is het Hof bevoegd om haar eigen deskundigen te benoemen om informatie te geven.

III. Gevallen toegang tot informatie

Juridische mededeling 116/2005 de vrije toegang tot milieu-informatie Regulations, 2005 omzetting van Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie. Volgens de bepalingen van de wet is de aanvrager om milieu-informatie kan een natuurlijke of een rechtspersoon zijn. De aanvrager kan een verzoek indienen om het bevoegde gezag, de Malta Environment and Planning Authority (MEPA) om milieu-informatie waarover zij beschikken of die voor of enige andere publieke autoriteit, zonder dat een rechtstreeks belang waarom hij om de gegevens verzoekt. Hij daartoe wel in staat is, schriftelijk of per e-mail. MEPa, indien zij de gevraagde milieu-informatie heeft, de informatie aan de aanvrager binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek. De termijn wordt verlengd met dertig dagen, indien de omvang en de gecompliceerdheid van de informatie kan worden verstrekt in dertig dagen. MEPa stelt de aanvrager in kennis van deze verlenging en leg uit waarom. MEPa kan weigeren de gevraagde milieu-informatie te verstrekken indien de gevraagde informatie:

 • Kennelijk onredelijk is, te algemeen is geformuleerd of nog onvoltooid materiaal of onvoltooide documenten of gegevens betreft. In het laatste geval MEPA vermeldt de naam van de autoriteit is voor de voorbereiding van het materiaal, alsmede het geschatte tijdstip van voltooiing.
 • Interne mededelingen betreft, rekening houdend met het openbaar belang dat met bekendmaking wordt gediend.
 • Afbreuk zou doen aan het vertrouwelijke karakter van handelingen van overheidsinstanties, indien deze vertrouwelijkheid bij wet is voorzien, internationale betrekkingen, openbare veiligheid of nationale defensie, de rechtsgang, de mogelijkheid voor een persoon om een eerlijk proces te krijgen of de mogelijkheid voor een overheid om een onderzoek van strafrechtelijke of disciplinaire aard in te stellen;
 • Betreft omdat het afbreuk doet aan de vertrouwelijkheid van commerciële of industriële informatie, wanneer deze vertrouwelijkheid is voorzien in het nationaal of het gemeenschapsrecht een legitiem economisch belang te beschermen.
 • Betreft van het algemeen belang dat met statistische en fiscale geheimhouding is gediend, intellectuele eigendomsrechten, de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en/of -dossiers met betrekking tot een natuurlijk persoon wanneer die persoon niet heeft ingestemd met bekendmaking van de informatie aan het publiek, wanneer in dergelijke vertrouwelijkheid is voorzien naar nationaal of Gemeenschapsrecht, tenzij de betrokken persoon heeft ingestemd met de vrijgave van de informatie die op vrijwillige basis wordt verstrekt.
 • Afbreuk kan doen aan de bescherming van het milieu (bijvoorbeeld de vindplaats van zeldzame soorten).

In de verordeningen wordt bepaald dat de weigeringsgronden worden uitgelegd:

 • beperkingen van toepassing zijn,
 • per geval.

Het algemeen belang dat is gediend met openbaarmaking te worden afgewogen tegen het specifieke belang dat is gediend met de weigering om openbaar te maken. De bevoegde autoriteit mag niet weigeren van de openbaarmaking van milieu-informatie wanneer dat verzoek betrekking heeft op informatie over emissies in het milieu. Volgens artikel 41, lid 1, onder a), van de wet ontwikkelingsplanning en milieu (edpa) indien een verzoek om milieu-informatie is geweigerd of onvoldoende is beantwoord of ten onrechte door de MEPA, een persoon kan beroep instellen bij het Environment and Planning Review Tribunal. De termijn voor hogere voorziening MEPA heeft geweigerd te antwoorden op een verzoek om milieu-informatie te beantwoorden, of het onvoldoende of onterecht, is 30 dagen na de datum van instelling deelt haar besluit mee aan de aanvrager. De eerste terechtzitting wordt gehouden binnen drie maanden vanaf de ontvangst van het beroep door verzoekster. De beslissing van het scheidsgerecht onherroepelijk en bindend is indien deze wordt ondersteund door het advies van twee van de drie leden. De beslissingen van het Gerecht zijn altijd openbaar. Een hoger beroep tegen de beslissing van het Tribunal kan pas bij het Hof van Beroep (als lagere Civil Jurisdiction) binnen 20 dagen na de beslissing van het Gerecht. Niets in de verordeningen moet de MEPA, voor informatie over de beschikbare rechtsmiddelen, maar de kennisgeving kan een verwijzing omvatten. De rechter kan luisteren naar bewijsmateriaal achter gesloten deuren om toegang te hebben tot informatie die niet openbaar is gemaakt. Het Gerecht zou het recht hebben om de MEPA of elke andere instantie informatie te verstrekken, indien dat gerechtvaardigd wordt door EU-wetgeving op grond van zijn toetsingsrecht ten aanzien van elke handeling of nalatigheid van een overheidsinstantie.

IV. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek

MEPa is Malta’s milieuagentschap en regelgevende kwesties inzake milieu en ontwikkeling. De MEPA heeft de volgende instanties die beslissen over administratieve procedures inzake milieuaangelegenheden:

A) de MEPA kamer bestaat uit ten minste 13 en ten hoogste 15 leden, waaronder de voorzitter. De rol van de MEPA moet beslissen over een aanvraag met betrekking tot:

 • activiteiten/ontwikkelingen van nationale of strategisch belang,
 • de nationale veiligheid of andere nationale belangen of die van invloed kunnen zijn op de belangen van andere lidstaten/overheden/aanvragen met betrekking tot ontwikkeling die onderworpen zijn aan een MEB,
 • Reorganisatie bij het besluit om heroverweging werd genomen door de MEPA zelf.

(b) MEPa het uitvoerend bestaat uit vier directoraten:

 • milieubescherming,
 • De ontwikkelingsplanning,
 • zakelijke diensten en de tenuitvoerlegging.

(c) De directoraten, vallen onder het algemene toezicht en controle van de Autoriteit en de „chief executive officer”; De Raad is onder meer verantwoordelijk voor de verlening van vergunningen en de vereiste vergunningen op basis van verscheidene wetten inzake milieu- en de planning voor ontwikkeling.

D) het milieu en planning (EPC) kunnen verschillende afdelingen die zich bezighouden met verschillende soorten toepassingen (bijv. buiten ontwikkelingszones, stedelijke zones enz.). De EPC is altijd 5 leden per vergadering, met inbegrip van de voorzitter. De MEPA uitvoerend orgaan delegeert aan het Comité voor de economische politiek de rol te bepalen van elke aanvraag voor een vergunning, met uitzondering van die welke de MEPA kamer over moet beslissen.

(E) Het milieu en ontwikkelingsplanning Tribunaal voorziet in beroepen tegen administratieve besluiten van de bestuursorganen die hierboven zijn aangegeven. Deze administratieve rechterlijke instantie wordt opgericht onder edpa. Het bestaat uit 3 leden. De voorzitter is een persoon goed vertrouwd met milieu- en ontwikkelingsplanning en de andere leden een jurist en architect. Er zijn panels met verschillende personen die zitting hebben in het Gerecht te draaien als voorzitters of leden die op grond van hun deskundigheid worden afhankelijk van het hem voorgelegde geschil. Het secretariaat van het Comité is verantwoordelijk voor de keuze van de leden naar gelang van het geval.

Administratieve rechtsmiddelen moeten worden uitgeput alvorens een zaak bij een rechtbank. Het Environment and Planning Review moet de eerste en een hoger beroep tegen de beslissing van het Tribunal kan alleen voor de rechter worden gedaagd wegens schending van het recht. Zo niet, wordt het besluit van het college is definitief. Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, en andere normatieve categorieën voor het milieu relevante besluiten vast te stellen ter bepaling van het gebruik van de ruimte door rechtbanken kunnen worden getoetst op grond van:

A) de verplichting om hun recht van beroep tegen besluiten op grond van publiekrechtelijke lichamen zoals besproken onder punt V en/of

B) wanneer een verzoeker het beroep tegen de beslissing van het Environment and Planning Review Tribunal over een rechtsvraag.

Dit geldt voor beroepen tegen MEPA op:

A) de beslissingen van de Autoriteit met betrekking tot de

B) de handhaving van een dergelijke controle

(c) de beslissingen van de Autoriteit met betrekking tot milieubescherming, met inbegrip van milieueffectbeoordelingen, IPPC, milieuobservatie- en herstellen van milieuschade.

De MEB-richtlijn en de IPPC-richtlijn kan alleen worden onderworpen aan de controle van de rechter voor procedurele en materieelrechtelijke voorschriften wanneer de rechter kan optreden, zoals hierboven is uiteengezet. Er moet echter worden opgemerkt dat, hoewel de IPPC vormt als zodanig een vergunning niet de MER. Zelfs indien er een milieueffectbeoordeling wordt goedgekeurd moet een voorbereidingsproces dat wettelijk verplicht is en de MEPA nog steeds ter beoordeling van de MEB die werden geuit en er rekening mee te houden bij de beantwoording van de vraag of al dan niet een vergunning te verlenen. Permanent voor de nationale rechterlijke instanties hangt ervan af of de hierboven bedoelde procedure is voldaan. De rechter kan de administratieve besluiten in geval van een MEPA vergunning pas nadat verzoekster de administratieve rechtsmiddelen heeft uitgeput en toegepast voor het Gerecht als hierboven bedoeld. In alle overige gevallen, indien er sprake is van een administratieve handeling of nalaten dat vatbaar is voor toetsing overeenkomstig deel V van dit verslag. De rechter bepalen of de verzoeker zou hebben deelgenomen als dienstweigeraar of een belanghebbende. Hoewel milieu-ngo’s gevormd door wettelijk voor milieubescherming binnen hun opdracht zou volgens het IPPC en MEB-regulations beroepsrecht hebben.

Er is geen dwangmaatregelen tot rechtsherstel in het MEB-proces omdat de MEB geen vergunning als zodanig. Een milieueffectbeoordelingsprocedure niet kan betwisten voor de rechters, tenzij men kan stellen dat op enigerlei wijze het proces heeft plaatsgevonden in strijd met de wet en kan een rechtsvordering instellen om de toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden. Deze situatie heeft zich nog nooit voorgedaan. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor MEB-procedures. Er is geen verwijzing naar dwangmaatregelen tot rechtsherstel in de wetgeving. Dezelfde procedure voor milieueffectbeoordeling van toepassing kunnen zijn. Aangezien de IPPC-richtlijn een vergunning, de MEPA kan opleggen die zij zouden een borgsom verbeurd, indien de vergunning niet zijn nagekomen en zij heeft de bevoegdheid te verzoeken de exploitant de nodige maatregelen te treffen, in noodgevallen kan dus zelfs een dwangbevel uitvaardigen om de fabriek te sluiten.

V. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden

Het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering (cocp), namelijk artikel 469 bis, voorziet in de rechterlijke toetsing van handelingen van de publieke sector. Het Hof van Justitie van de bevoegdheid kan onderzoeken de geldigheid van een administratieve handeling van een overheidsinstantie en nietig verklaren, ongeldig of zonder effect wanneer de bestuurshandeling in strijd is met de grondwet en waarop de administratieve handeling wordt verder dan het toepassingsgebied van het openbaar gezag zijn vanwege de volgende redenen:

(a) de handeling van een overheidsinstantie die niet is toegelaten, uit te voeren;

B) een overheidsinstantie heeft verzuimd te voldoen aan de beginselen van billijkheid of bindende procedurele voorschriften voor de uitvoering van de administratieve handeling of in de voorafgaande besprekingen daarover; of

C) wanneer de bestuurshandeling vormt misbruik van de overheidsinstantie de bevoegdheid in die zin dat zij gebeurt voor onrechtmatige doeleinden of op basis van irrelevante overwegingen; Wanneer de administratieve handeling of anderszins in strijd is met gemeenschapsrecht.

Het begrip „administratieve handeling” omvat de door een openbare instantie van afgifte:

 • elk bevel, elke vergunning, bevel, beschikking of een weigering om een vraag van een verzoeker, maar het bevat geen maatregel die bedoeld is voor interne organisatie of administratie binnen de genoemde autoriteit.
 • Onder „overheidsinstantie” wordt verstaan de regering van Malta, en haar ministeries en departementen, lokale autoriteiten, en elk lichaam dat bij de wet is ingesteld.

In het kader van artikel 469 bis, een rechtsvordering cocp afbreuk aan een administratieve handeling wordt:

 • Binnen een periode van zes maanden vanaf de datum waarop de „belanghebbende” kennis heeft gekregen of kennis had kunnen krijgen van een dergelijke administratieve handeling, indien deze datum eerder valt.
 • De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien de wijze van betwisting of op verhaal is onder een andere wet.
 • De eiser kan verzoeken om betaling van schadevergoeding op basis van de vermeende aansprakelijkheid van de overheid, op onrechtmatige daad of quasi onrechtmatige daad, die voortvloeien uit de administratieve handeling.
 • Het Gerecht kent niet de schadevergoeding waar, ondanks de nietigverklaring van de bestuurshandeling, de overheidsinstantie niet te kwader trouw of onterecht of wanneer de zaak op verzoek van de eiser kunnen hebben op wettelijke en redelijke wijze is geweigerd op grond van enige andere macht.

De cocp biedt dan ook een algemeen recht op toegang tot de rechter wordt verwezen naar een „belanghebbende partij” bij de rechter verzoeken om een toetsing van de geldigheid van de administratieve handeling of de schending van een recht.

 • Een persoon kan beroep instellen tegen de beslissing van het Gerecht bij de toetsing van de geldigheid van een administratieve handeling in de zin van artikel 469 bis van de cocp.
 • De termijn voor het aantekenen van beroep is dezelfde als voor de andere beroepen bij de burgerlijke rechter. Beroep tegen beslissingen van de hoogste rechterlijke instanties bij het Hof van beroep, het tijdstip is twintig dagen, welke begint te lopen op de datum waarop het arrest werd gewezen.
 • Een hogere voorziening die door middel van een document dat wordt bewaard in het register van het Hof door die uit het bestreden arrest werd gewezen.
 • Beroep staat open voor het geheel of delen van het arrest en zowel de verzoeker als de verweerder beroep kan aantekenen.

LN 126/2008 betreffende het voorkomen en herstellen van milieuschade Regulations, 2008, stelt deze richtlijn een kader voor milieuaansprakelijkheid. De bevoegde autoriteit en de toezichthouder wordt MEPa. Deze verordening is alleen van toepassing op milieuschade of op een onmiddellijke dreiging van dergelijke schade als gevolg van diffuse verontreiniging waarbij het mogelijk is een oorzakelijk verband kan worden gelegd tussen de schade en de activiteiten van individuele exploitanten. De MEPA heeft recht op inleiding van kostendekking van de exploitant of een derde die de schade of de onmiddellijke dreiging van schade in verband met de maatregelen in het kader van deze verordeningen binnen vijf jaar vanaf de datum waarop deze maatregelen zijn voltooid, of de aansprakelijke exploitant of derde is geïdentificeerd, indien die datum later is. LN 126/2008 definieert het begrip „kosten” de kosten die verantwoord zijn op basis van de noodzaak te zorgen voor de goede en effectieve toepassing van deze verordeningen, met inbegrip van:

 • de kosten van de evaluatie van milieuschade,
 • een onmiddellijke dreiging dat dergelijke schade ontstaat,
 • alternatieven voor actie,
 • de administratieve, juridische en handhavingskosten,
 • de kosten van het vergaren van gegevens en andere algemene kosten, monitoring en toezicht.

„schade”: een meetbare negatieve verandering in de natuurlijke rijkdommen of een meetbare aantasting van een ecosysteemfunctie, die direct of indirect worden veroorzaakt. MEPa:

 • vaststelling van de exploitant die de schade heeft veroorzaakt of de onmiddellijke dreiging van schade
 • de ernst van de schade te beoordelen en te bepalen welke herstelmaatregelen moeten worden genomen met betrekking tot lijst II.

MEPa kan van de betrokken exploitant verlangen dat hij zelf een beoordeling maakt en alle informatie en gegevens verstrekt die, naar gelang van het geval. MEPa aan derden kan delegeren of opdragen de nodige preventieve maatregelen of herstelmaatregelen. Elk besluit uit hoofde van deze verordeningen die preventieve maatregelen of herstelmaatregelen wordt opgelegd, worden de precieze gronden vermeld waarop het gebaseerd is. Van een dergelijk besluit wordt onverwijld kennis gegeven aan de betrokken exploitant, die terzelfder tijd wordt ingelicht over de rechtsmiddelen waarover hij krachtens de geldende wetgeving en van de termijnen waarbinnen deze rechtsmiddelen moeten worden ingesteld. Natuurlijke of rechtspersonen die de gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden, door milieuschade of een voldoende belang hebben bij de besluitvorming inzake de schade, kunnen bij de bevoegde instantie opmerkingen indienen betreffende gevallen van milieuschade waarvan zij kennis hebben. Zij zijn gerechtigd de MEPA te verzoeken maatregelen te nemen krachtens deze verordeningen.

 • Een persoon wordt geacht te beschikken over een „voldoende belang” indien het een aangetekende bezwaar volgens de edpa of indien hij een raadpleging of een belanghebbende krachtens de bepalingen van de Environmental Impact Assessment Regulations, 2007.
 • Het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor milieubescherming en die voldoet aan alle vereisten krachtens de nationale wetgeving, geacht voldoende te zijn in de zin van een persoon die wordt aangemerkt als een „voldoende belang”.
 • Het verzoek om maatregelen gaat vergezeld van de relevante informatie en gegevens ter ondersteuning van de opmerkingen die met betrekking tot de milieuschade in kwestie.

Wanneer het verzoek om maatregelen en de begeleidende opmerkingen op een plausibele manier aantonen dat er milieuschade is, MEPA houdt rekening met deze opmerkingen en dit verzoek om maatregelen. In dergelijke omstandigheden MEPA biedt de betrokken exploitant de gelegenheid, zijn standpunt kenbaar te maken met betrekking tot het verzoek om maatregelen en de bijbehorende opmerkingen kenbaar te maken. MEPa stelt zo spoedig mogelijk, en in elk geval overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het nationale recht, de personen met een voldoende belang die opmerkingen bij haar hebben ingediend in kennis van haar besluit om toe te treden tot of tot de afwijzing van het verzoek om maatregelen en motiveert dat besluit. Het is de MEPA dan die met de zaak voor het Gerecht aangevoerd dat de exploitant moet worden veroordeeld voor milieuaansprakelijkheid. De MEPA heeft tot dusver niet de gelegenheid gehad om een dergelijk beroep in te stellen bij de Maltese rechter.

VI. Andere vormen van toegang tot justitie

Het grote publiek kan gebruik maken van de ombudsman onder de Ombudsman Act, zijn advies te vragen of een ministerie of een ander overheidsorgaan zijn rechten op een eerlijke en billijke wijze. Het besluit van de Ombudsman is niet bindend. Er is ook een accountant voor MEPA binnen het Bureau van de Ombudsman die specifiek belast is met aangelegenheden in verband met de MEPA. Een persoon kan een beroep doen op het comité van luchthavengebruikers waar hij mag bevragen werkwijzen van de MEPA. Bij de uitoefening van haar bevoegdheden en verzoeken de voorzitter van het comité van luchthavengebruikers om ze te onderzoeken en zijn standpunt over de kwestie uitspreken. De besluiten van de voorzitter van het Comité zijn niet bindend. Particuliere strafvervolging niet beschikbaar is op milieugebied.

VII. Procesbevoegdheid

Procesbevoegdheid

Administratieve procedure

Procesverloop

Personen

X

Moeten aantonen rechtstreeks belang, behalve in schending van de rechten uit hoofde van de Grondwet. Hetzij een aangetekende bezwaar hebben zij hun toestemming voor een ontwikkeling of een raadpleging of een belanghebbende krachtens de bepalingen van de Environmental Impact Assessment Regulations, 2007.

Ngo’s

X

Maar zij moeten zich laten registreren als opposanten.

Uitsluitend bestaat in het kader van de MER-richtlijn en de IPPC-richtlijn en recht van toegang tot informatie over het recht om heroverweging van een beslissing van de Autoriteit. In milieuaansprakelijkheid MEB IPPC niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor milieubescherming en die voldoet aan alle vereisten krachtens de nationale wetgeving, geacht voldoende te zijn in de zin van een persoon die wordt aangemerkt als een „voldoende belang”. In geval van betwisting van de ontwikkelingsplanning vergunningen mogen zij deze rechter slechts na uitputting van de administratieve rechtsmiddelen en alleen over een rechtsvraag. In een recente zaak heeft het Hof steeds uitgelegd hun voldoende belang te eisen dat zij zich als opposanten had moeten registreren.

Andere juridische entiteiten

X

Maar zij moeten zich laten registreren als opposanten.

Indien zij beschikken over een bevoegdheid die in dat geval van toepassing is.

Ad-hocgroepen

Alleen wanneer op persoonlijke titel en als zij laten registreren als opposanten.

Alleen wanneer op persoonlijke titel en als er sprake is van een rechtstreeks belang

buitenlandse ngo’s

Alleen indien zij zijn geregistreerd en ngo’s in de EU.

Afgezien van bovengenoemde ad ngo’s de buitenlandse ngo’s die in de EU geregistreerd moeten zijn.

Andere

In een recente zaak verwierp het Hof een middel van een ngo voor een vordering op een particulier op grond van ontbreken van procesbevoegdheid bij de NGO voerde aan dat deze persoon heeft gehandeld in strijd met de voorwaarden van de vergunning voor ontwikkeling (ruimtelijke) geven van de MEPA. Ngo’s hebben het Permanent die strikt binnen de grenzen van de wet inzake toegang tot milieu-informatie rechten MEB’s en IPPC recht. De ngo in kwestie geen dergelijke vordering tegen de overheid, maar tegenover een particulier. De procesregels zijn dezelfde voor alle sectoren waar individuele kan bezwaar maken tegen een milieu- en ontwikkelingsplanning staan. Indien een vergunning is afgegeven eenieder kan aanvechten als dienstweigeraar en indien de vergunning slechts wordt toegekend aan de indieners van een vordering mag indienen voor het milieu en ontwikkelingsplanning op. Voor de rechter, een beroep over dezelfde kwestie kan alleen worden gemaakt op een rechtsvraag en na de administratieve voorziening is uitgeput. Het is niet waarschijnlijk dat de rechter zou aanvaarden, aangezien de rechtbanken zich enkel aanvaarden door eenieder toegang tot de rechter indien het is ingesteld overeenkomstig het bepaalde in punt 5. Het enige geval van de actio popularis, die kunnen worden gedaan door elke persoon die namens een andere staat aan de schending van de fundamentele rechten die zijn opgenomen in de grondwet. Andere overheidsinstellingen of instellingen (bijv. ombudspersonen, openbare aanklagers) hebben geen juridische status. Tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld in het toepasselijke recht als in het geval van toegang tot milieu-informatie, de MEB- en IPPC-richtlijn wetgeving geen recht van toegang tot de rechter voor natuurlijke personen die geen rechtstreeks belang hebben. Administratieve voorziening voor het milieu en ontwikkelingsplanning Gerecht eerst worden uitgeput en vervolgens beroep kan slechts plaatsvinden op een rechtsvraag.

VIII. Rechtsbijstand

Juridisch adviseur is verplicht. Er is geen andere procedure voor milieuzaken. Juridisch adviseur volgt gebruikelijke procedures bij burgerlijke en strafrechter. Er is geen specifiek systeem, gewoonlijk een advocaat een zaak kan nemen. Specialisatie in de milieuwetgeving is niet mogelijk omdat de Maltese schaalvoordelen niet toestaan dat advocaten en advocatenkantoren in behandeling te nemen, die alleen voor het milieu zeer zeldzaam zijn. Er is meer betrokkenheid in de advocatuur met ontwikkeling van stedenbouwkundige vergunningen in plaats van milieuvergunningen. De enige groep van Maltese advocaten die gespecialiseerd zijn in het bijzonder in de milieuwetgeving zijn opgenomen in de academische wereld, namelijk binnen het ministerie van milieuwetgeving en hulpbronnen recht aan de faculteit wetten. De afdeling heeft haar advies soms zelfs pro bono ook kan het gebeuren dat advocaten bijstaan milieu-ngo’s pro bono, maar er is geen officiële juridische entiteit/NGO die gratis juridisch advies verstrekt over milieukwesties.

IX. Bewijs

De indiening van bewijs in gerechtelijke procedures in milieuaangelegenheden, is hetzelfde als in het algemeen justitieel systeem. Deskundig advies niet bindend is voor de rechters in de zin dat het weliswaar kan zij deskundigen beschikken over de discretionaire bevoegdheid om onafhankelijk te kunnen beslissen daarvan. Het Maltese rechtsstelsel geeft absolute discretionaire bevoegdheid van rechters; Ook eerdere jurisprudentie is niet bindend maar rechters zou buigen. Hoewel rechterlijke beslissingen een beknopte titel gaat het niet om „wetgeving”.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel X.

Het Gerecht kan op grond van haar discretionaire bevoegdheid, een dwangmiddel tot rechtsherstel. Er zijn geen omstandigheden waarin administratieve besluiten kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd, ongeacht of een beroep op de rechter. Het Hof aanvaardt een bevel tot voorlopige maatregelen alleen in gerechtelijke procedures. Het Wetboek van organisatie en burgerlijke rechtsvordering in artikel 873 voorziet in een bevel tot voorlopige maatregelen die een persoon wordt gebruikt om helemaal niets te doen die afbreuk zouden kunnen doen aan de persoon die het bevel. Het Hof geeft geen dergelijke rechtvaardigen, tenzij zij ervan overtuigd is dat dit nodig is om de rechten van de persoon die het rechtvaardigt, en dat deze persoon op het eerste gezicht lijkt te beschikken over dergelijke rechten. Het verzoek wordt betekend aan de partij tegen wie het is afgegeven. Een antwoord wordt binnen tien dagen. Het Hof kan in spoedeisende gevallen verminderen deze periode in deze subarticle. Indien de andere partij geen bezwaar maakt, kan het Hof de vraag tot dit verdrag toe te treden. Het Hof kan eerst een voorlopig arrestatiebevel voor onder de voorwaarden die zij noodzakelijk achten, naar gelang van het geval een besluit over deze aangelegenheid en vervolgens definitief. De Rekenkamer stelt na de benoeming van de aanvraag voor een besluit over de gegrondheid ervan na ontvangst van alle bewijsstukken die zij nodig acht, zo snel mogelijk, maar niet later dan één maand na de dag waarop het bevel is ingediend en bevestigd onder ede en de partijen naar behoren zijn gemeld. Er is een hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht over de vordering tot staking in te stellen.

XI. Kosten

Er zijn geen specifieke kostencategorieën een eiser voor toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden betreft. De gerechtskosten kunnen variëren van 100 tot 300 EUR, beroep zelf een kostprijs van ongeveer 170 EUR, en elke kennisgeving kost 7 EUR. Een ruwe schatting van de kosten voor het raadplegen van deskundigen een tarief van 70 tot 100 EUR voor een uur werk. Het bevel van de verbodsactie kost 47 EUR en 7 EUR per kennisgeving. Een deposito of een garantie kunnen worden vastgesteld door de rechter. Er absolute toepassing van het beginsel „de verliezer betaalt”, maar de persoon die aansprakelijk wordt geacht gewoonlijk moet betalen voor de kosten van de rechtszaak door de andere partij. Het Hof kan evenwel beslissen ter verdeling van de uitgaven.

XII. Mechanismen voor financiële bijstand

De rechter kan voorzien in een vrijstelling van douanerechten, kosten, honoraria, belastingen, enz. in milieuaangelegenheden. Er zijn geen andere financiële mechanismen om financiële bijstand te verlenen aan aanvragers. Er is geen rechtshulp in burgerlijke rechtszaken voor het strafrecht alleen kostuums. Er is dus geen rechtsbijstand beschikbaar in milieuaangelegenheden, tenzij de betrokkene een misdrijf heeft gepleegd. Er is geen officieel pro bono rechtshulp van advocatenkantoren, NGO’s mat hebben dergelijke bijstand zo juridische firma’s kiezen voor hen werken ontstaan. Er zijn geen juridische adviespunten belast met milieuzaken. Er zijn geen algemeen belang milieurecht advocaten en organisaties in Malta.

XIII. Tijdigheid

De termijn om een besluit van een bestuursorgaan is drie maanden, maar kan worden verlengd. Er zijn geen sancties tegen besluiten in administratieve organen met vertraging. Er zijn geen door de wetgeving gestelde termijnen voor gerechtelijke procedures in milieuaangelegenheden, zowel voor het Hof als voor de partijen. De rechtbanken zijn niet gebonden door een termijn te bepalen. De Maltese rechtbanken duurt het soms in een zaak uitspraak te doen: soms vijf, tien of zelfs twintig jaar. Er is geen trend wat de typische duur van een rechtszaak in verschillende soorten procedures is en er geen aanwijzing bestaat wanneer het besluit zal worden genomen. Er is geen termijn vastgesteld voor het wijzen van zijn arrest. Er zijn geen sancties tegen de beslissingen van gerechten vertraging.

XIV. Andere kwesties

Het publiek gewoonlijk uitdagingen besluiten tijdens de fase van openbare raadpleging, maar kan ook een uitdaging waarop de beschikking wordt gegeven. Er zijn niet veel rechtszaken alleen protesten. Er is geen informatie over toegang tot de rechter in milieuzaken die is verstrekt aan het publiek in een gestructureerde en toegankelijke wijze in Malta. Een arbitragemechanisme bestaat, maar dit is niet van toepassing op de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, uitsluitend voor civielrechtelijke geschillen. In het kader van de wet ontwikkelingsplanning en milieu een minnelijke schikking bestaat, maar dit geldt alleen voor strafprocedures tegen personen die worden beschuldigd van een inbreuk op de milieuwetgeving. De situatie is niet van toepassing op toegang tot justitiële aangelegenheden. In plaats van bemiddeling als zodanig, die zich kunnen voordoen, MEPA en verzoeksters en de opposanten kunnen informele vergaderingen.

XV. Om een buitenlander

Een grondwettelijk recht is dat er geen discriminatie op basis van ras of nationaliteit kan worden geleverd. Het gebruik van verschillende talen in gerechtelijke procedures is toegestaan en is dergelijke gevallen een tolk is verleend indien nodig. Het recht op een eerlijk proces waarborgt dat vertaling verstrekt wordt betaald door de overheid en in gerechtelijke procedures indien nodig.

XVI. Grensoverschrijdende zaken

 1. Beschrijf procedureregels voor gevallen die betrekking hebben op milieukwesties in een ander land. (5)

De MEB-regulations LN 114/2006 bepalen dat grensoverschrijdend overleg. Indien de minister van Milieu is zich ervan bewust dat in Malta een project aanzienlijke milieueffecten kan hebben op het milieu in een andere lidstaat, of wanneer een lidstaat die aanzienlijke gevolgen kan ondergaan hierom verzoekt, zendt Onze minister aan de betrokken lidstaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk wanneer de Maltese publiek wordt geïnformeerd, de volgende informatie:

Een beschrijving van het project, met alle beschikbare informatie over het mogelijke grensoverschrijdende effecten

B) relevante informatie over de milieueffectbeoordelingsprocedure

C) informatie over de aard van de beslissing die kan worden genomen, en geeft de betrokken lidstaat een redelijke termijn om kenbaar te maken of hij wenst deel te nemen aan de milieueffectbeoordelingsprocedure.

Indien de betrokken staat die informatie ontvangt, aangeeft dat hij voornemens is aan de minister om deel te nemen aan de milieueffectbeoordelingsprocedure, zendt Onze minister verzamelde informatie met betrekking tot de beoogde ontwikkeling van de getroffen staat. De betrokken lidstaat treedt in overleg met de Minister over, onder meer,

A) de potentiële grensoverschrijdende effecten van het project en de maatregelen die worden overwogen om die effecten te beperken of teniet te doen,

B) de partijen het eens worden over een redelijke termijn voor de duur van de raadplegingsperiode.

C) de getroffen staat kan de informatie beschikbaar moet worden gesteld, binnen een redelijke termijn, de autoriteiten en het publiek op zijn grondgebied, binnen de termijn vastgesteld bij overeenkomst tussen de partijen,

D) de getroffen lidstaat zendt haar advies aan de minister die het doorstuurt aan de MEPA

De toezending van informatie over potentiële grensoverschrijdende effecten, en de ontvangst van informatie door het getroffen land, wordt onderworpen aan de Maltese wet. De minister verstrekt aan de getroffen lidstaat de definitieve beslissing over het voorgestelde project, tezamen met de redenen en overwegingen, met inbegrip van informatie over de inspraakprocedure waarop het is gebaseerd en de eventuele voorwaarden die daaraan zijn verbonden. Er wordt ook, indien nodig, een beschrijving van de voornaamste maatregelen te vermijden, te beperken en, indien mogelijk, te compenseren en de aanzienlijke schadelijke effecten. De minister stelt onmiddellijk de getroffen staat en overleg te plegen over de noodzakelijke maatregelen die kunnen worden genomen om deze te reduceren of te elimineren van belangrijke nadelige grensoverschrijdende effecten. MEPa verschaft de Minister alle bescheiden en informatie die hij kan verzoeken. LN 126/2008 voorschriften inzake herstel van schade bevat ook bepalingen betreffende grensoverschrijdende milieuschade Wanneer milieuschade gevolgen heeft of dreigt te hebben voor andere lidstaten van de Europese Unie. Wanneer milieuschade zich heeft voorgedaan, zou Malta moeten verstrekken voldoende gegevens aan de lidstaten van de EU. Het begrip betrokken publiek in grensoverschrijdend verband is dezelfde als voor de eigen onderdanen, elke persoon of natuurlijke of rechtspersonen en milieuorganisaties. Er bestaat geen specifieke lijst van gevallen waarin individuen of ngo’s kan kiezen tussen de gerechten van verschillende landen. De keuze hangt af van het resultaat van de rechtbanken kennisname van het dossier.

Links


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 14/09/2016