Vaše práva v environmentální oblasti

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Slovo prostředí vůbec nevyskytuje, maltské Ústavy má jen málo ustanovení, která mohou být vhodné a použitelné pro ochranu životního prostředí a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Jsou to:

 • Čl. 9: Státy musí chránit krajinu, historického a uměleckého dědictví národa.
 • Čl. 33: Právo na život každého občana je zaručena jakožto základní lidské právo. Znění tohoto ustanovení je široká a může být vykládány tak, že zahrnují právo na zdravé životní prostředí jakožto součást práva na život. Věc, která o takový výklad však bylo u maltských soudů.
 • Čl. 46 se týká práva každého občana, musí zahájit řízení proti vládou před ústavními soudy, je porušování lidských práv vůči němu nebo jiným osobám.

Jak je uvedeno v předchozím odstavci, citovaného ustanovení jsou dostatečně široké a maltské soudců v podobné situaci by se srovnatelnou judikaturou v ostatních evropských státech a Evropský soud pro lidská práva, který se ztotožnil s výkladem, že právo na život zahrnuje právo na zdravé životní prostředí.

II. Soudnictví

Maltský právní systém je založen kontinentálního modelu občanského práva. Maltské právo vděčí za své kořeny až v římském právu, zatímco veřejnoprávní byla značně ovlivněna britské právní předpisy. Jediný zdroj maltských právních předpisů s ústavou, zákony, parlamentních aktů a prováděcích předpisů, které mohou být zveřejněny podle těchto aktů. Co nejvyššího soudu na Maltě je ústavní soud, který projednává a přijímá včetně konkrétních případů porušování lidských práv. Všechny případy týkající se porušování lidských práv jsou projednávány před první dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court) a Ústavní soud může působit jako soud posledního stupně. Existuje rozdíl mezi trestními soudy nebo civilní soudy obou soudů se dělí nižší a vyšší soudy. Soudnictví tvoří dva úřady:

 • Soudce, který předsedá vrchní soudy jako soudy druhého stupně (odvolací soud), předsedá soudce u nižších soudů a provádět vyšetřování. Nižší soudy jsou méně formální než nejvyšší soudy se zabývají občanskoprávními spory a trestné činy v menší míře.
 • Trestný čin nebo občanskoprávní žaloby před příslušným soudem prvního stupně. Obě strany sporu mohou proti rozhodnutí Soudu prvního stupně.

Jednotlivec může odvolat před Court of Appeal ve svém rozhodnutí pouze za dvou podmínek:

 • Písm. a) Občan Unie může dovolávat porušení práva EU na Maltě u Soudního dvora EU.
 • Písm. b) Pouze v případech porušování lidských práv, může svou věc předložit Evropskému soudu pro lidská práva, pokud není spokojen s rozhodnutím Ústavního soudu.

Neexistují zvláštní soudní orgány v oblasti životního prostředí. Existují správní orgány. „forum shopping“ není možné, protože maltské právní předpisy jasně uvádět, kde soudní mají být žádosti podané souběžné příslušnosti zde nevyvstává. Jedinou výjimkou je vláda, má právo se rozhodnout, zda je občanskoprávní spor, jehož je smluvní stranou by se měly zabývat první dvůr občanskoprávního soudu (Superior Court) nebo občanskoprávním rozsudkům smírčího soudu (nižší soudy). První dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court) je rovněž příslušný rozhodovat spory, které nelze vyčíslit. Je velmi vzácné, že žaloba na náhradu škody, že soudní spory týkající se životního prostředí byly u nižších soudů, jelikož výše limitu, a také proto, velmi často je vláda smluvní stranou sporu. Hlavní rozdíl mezi vrchní a nízkou občanskoprávních soudů je pouze formální, zejména procesní otázky.

Jeden soudce ze u nižších soudů předsedá občanský soud, přičemž ze tří soudců předsedá první dvůr občanskoprávního soudu (Court of Appeal). Existuje rovné příležitosti obou stran opravného rozhodnutí nižší a vyšší občanskoprávními soudy prvního stupně. Odvolání lze podat proti tomuto rozsudku jako celku nebo jeho části. Navrhovatel může využít opravných prostředků proti žalovanému. Žalovaný může odpovědět písemně nebo zahájit proti odvolání na jiné části rozsudku. Pokud obě strany chtějí odvolání proti rozhodnutí Soudu prvního stupně odvolání, jedna strana druhé. Poté podá opravný prostředek proti různé části rozsudku. Odvolací soud může potvrdit rozhodnutí v plném rozsahu nebo částečně nebo zcela zruší původní rozhodnutí. Rozhodnutí odvolacího soudu je konečné. Postup pro podání opravného prostředku u Nejvyššího civilního soudu je opět více formální než tu, která se týká odvolání ze strany u nižších soudů. Existuje také řada soudů, které mají rozhodovat funkce, které však nejsou součástí soudní dvory a soudy. Ty mají omezený počet konkrétních pravomocí. Ústavní soud působí jako odvolací soud pro všechny případy porušování lidských práv, která byla poprvé zabývat první dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court) se v jeho ústavním kapacity. Existují-li nové důkazy nebo závažné nedostatky v soudním řízení lze podat žádost o obnovu řízení týkající se trestního práva a občanskoprávní předpisy. Důvody, na základě kterých může být tento žalobní důvod přijat, jsou stanoveny zákonem.

HLAVA IV zákoníku organizace soudů a civilního řízení stanoví nové hodnocení případu soudní rozhodnutí ohledně občanskoprávní soud, pokud:

a) byl rozsudek získán podvodem na straně jedné ze stran;

b) čestné žaloby straně a tato strana jej neúčastnil soudního řízení;

c) kterákoli ze stran oblek měl podle právní nezpůsobilost žalovat nebo být žalován, pokud byly vzneseny žádné námitky;

d) rozhodnutí vydáno soudem, který není příslušný, pokud nebyly vzneseny žádné námitky, určit;

e) tento rozsudek obsahuje chybné uplatňování práva;

f) rozhodnutí bylo vydáno ohledně jakékoli záležitosti, které nejsou součástí poptávky;

g) byl vyšší než poptávka;

h) rozhodnutí je v rozporu s dřívějším rozhodnutím vydaným v rámci žaloby týkající se stejné věci mezi stejnými stranami, a představuje překážku věci pravomocně rozsouzené, překážku věci rozsouzené, aniž byla vznesena a důsledné;

i) pokud rozsudek obsahuje rozporuplné ustanovení;

j) rozhodnutí bylo založeno na důkazech, které v pozdějším rozsudku, byl prohlášen za nesprávné nebo které bylo prohlášeno za neúspěšné straně v dřívějším rozsudku, ale nebyl vědom této skutečnosti;

k) v případě, že po rozsudku, rozhodující dokument byl získán, smluvní strana vyrábějící nevěděla, nebo by je nemohli vyrobit, před vydáním rozsudku způsobem, který je povolen zákonem;

l) rozhodnutí bylo důsledkem chyby vyplývající z tohoto jednání nebo dokumentů příčiny.

Při vyšší i nižší soudů, poptávku po novém hodnocení musí být provedeno před Soudem prvního stupně, prostřednictvím žaloby s místopřísežným prohlášením, a předtím, než je soud druhého stupně žalobou; K žádosti musí být přiloženy jistotu na úhradu nákladů řízení. Doba pro stanovení nového soudního řízení je tři měsíce ode dne vynesení rozsudku, které jsou předmětem stížnosti, nebo podle potřeby. Nový proces nesmí být v žádném případě požadovat po uplynutí pěti let ode dne, kdy první rozhodnutí bylo vydáno. Odvolací soud práva důkazem. Může změnit a nahradit rozhodnutí Soudu prvního stupně. Neexistují žádné zvláštní specifika, aby soudní řízení v záležitostech životního prostředí. V případě porušení práva životního prostředí vede občanskoprávní žalobu na náhradu škody buď zavedeného orgány veřejné moci nebo třetích stran nebo obou. Pokud jsou požadované náhrady nižší než 1 000 EUR nárok uplatněn u nižších soudů. Spisy žalobce předvolání, které popisuje skutkový základ sporu, dále žádá Soudní dvůr, aby určil, že Komise je odpovědná posoudit vzniklé škody. Pokud je nárok na náhradu škody vyšší záruky, než první dvůr občanskoprávního soudu (First Hall of the Civil Court). V tomto případě předvolání musí doprovázet místopřísežného prohlášení a seznamu žalobce v úmyslu předvolat svědky. V případě překročení těchto zákonů je pachatel ji policie před trestními soudy. Odvolací řízení před občanskoprávními soudy, trestní soudy pro životního prostředí nejsou žádné odlišné od těch, které jsou obecně používány. Soud může přijmout svůj vlastní techničtí odborníci a provádět jakékoli šetření, které považuje za vhodné. Svědek seznamy jsou zahájena řízení, Soudní dvůr však může svobodně jmenovat své vlastní odborníky, aby poskytli informace.

III. Přístup k informacím

Právní oznámení 116/2005 o volném přístupu k informacím o životním prostředí z roku 2005 se provádí směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. V souladu s ustanoveními této směrnice by žalobkyně o informace o životním prostředí může být fyzická nebo právnická osoba. Žadatel může požádat příslušný orgán, se maltský úřad pro životní prostředí a plánování (MEPA), která mu bude poskytovat informace o životním prostředí v jejich držení nebo pro něj nebo jakýkoli jiný orgán veřejné správy, aniž by musel prokazovat přímý zájem, proč požádal o poskytnutí informací. Může tak učinit písemně nebo elektronickou poštou. MEPa, pokud požadované informace o životním prostředí, poskytnout informace pro žadatele do třiceti dnů od obdržení žádosti. Tato doba prodloužena o dalších třicet dní, pokud rozsah a složitost informace nemohou být poskytnuty do třiceti dnů. MEPa oznámí žadatel takové prodloužení a vysvětlí důvody. MEPa může odmítnout poskytnout požadované informace o životním prostředí, pokud požadované informace:

 • Zjevně nedůvodná nebo je formulována příliš obecně nebo se týká materiálu ve fázi dokončování nebo rozpracovaných dokumentů či údajů. V posledně uvedeném případě MEPA uvede jméno orgánu, který materiál připravuje, a odhad doby potřebné na dokončení.
 • Se týká vnitřní komunikace, přičemž se bere v úvahu veřejný zájem, kterému slouží zveřejnění.
 • Mělo nepříznivý vliv na důvěrnost řízení orgánů veřejné správy, je-li toto utajení stanoveno zákonem, mezinárodní vztahy, veřejnou bezpečnost nebo národní obranu, průběh spravedlnosti, schopnost kterékoli osoby domoci se spravedlivého soudního řízení a schopnost orgánu veřejné správy provádět vyšetřování trestné nebo disciplinární povahy;
 • Týká se totiž týká důvěrnost obchodních a průmyslových informací, pokud ji stanovují vnitrostátní právní předpisy nebo právní předpisy Společenství pro ochranu oprávněných hospodářských zájmů.
 • Vliv veřejného zájmu, pokud jde o zachování důvěrnosti statistických údajů a daňového tajemství, práva duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů a /nebo spisů týkajících se fyzické osoby, pokud tato osoba nedala svolení ke zveřejnění těchto informací, je-li toto utajení stanoveno vnitrostátním právem nebo právními předpisy Společenství, pokud osoba nedala souhlas ke zveřejnění informací, které se na základě dobrovolnosti.
 • Může ohrozit ochranu životního prostředí (například místo výskytu vzácných druhů).

Podle nových předpisů, vykládají se důvody pro odmítnutí, a:

 • omezujícím způsobem,
 • případ od případu.

Veřejný zájem, kterému slouží zveřejnění se zváží proti zájmu, kterému slouží odmítnutí. Příslušný orgán nesmí odmítnout poskytnutí informací o životním prostředí, pokud se žádost týká informací o emisích do životního prostředí. Podle čl. 41 odst. 1 písm. a) zákona o environmentálním a územním plánování z roku (EDPA), pokud žádost o informace o životním prostředí odepřeno nebo neoprávněně nebo nesprávně zodpovězena MEPA, osoba se může odvolat před Environment and Planning Review Tribunal). Lhůty pro odvolání MEPA odmítla odpovědět na žádost o informace o životním prostředí nebo jeho odpovědi nesprávně nebo neoprávněně, je 30 dnů ode dne, kdy oznámí žadateli své rozhodnutí. První jednání se bude konat do tří měsíců od obdržení odvolání žalobkyně. Rozhodnutí Soudu je vykonatelné, jestliže je doložena posudkem dva ze tří členů. Proti rozhodnutím tohoto soudu je vždy veřejná. Odvolání proti rozhodnutí soudu lze podat pouze kasační opravný prostředek ke Court of Appeal (Civil Jurisdiction) nižší než do 20 dnů od rozhodnutí Soudu. Nic v tomto nařízení vyžaduje MEPA určité informace týkající se opravných prostředků, které jsou k dispozici, ale může zahrnovat odkaz. Soud může vyslechnout důkazy za zavřenými dveřmi pro přístup k informacím, které nebyly zveřejněny. Soudy by měly mít právo nařídit MEPA, nebo jakýkoli jiný orgán zveřejnit informace, pokud je to odůvodněno na základě svého práva přezkum týkající se jakéhokoli jednání nebo opomenutí orgánu veřejné moci.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

MEPA se maltský agentury regulační orgán pro životní prostředí a rozvoj plánování. MEPA se tyto orgány, které rozhodují správní řízení v záležitostech životního prostředí:

Rada MEPA (a) tvoří ne méně než 13 a ne více než 15 členů, z nichž jeden je předseda. Úloha Rada MEPA rozhodne o žádosti týkající se:

 • Činnost/události národního strategického významu, nebo
 • Národní bezpečnost či pro jiné národní zájmy, nebo která by mohla mít vliv na zájmy ostatních států/vlád/žádosti týkající se rozvoje, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí,
 • Lepší, když bylo přijato rozhodnutí o přehodnocení MEPA samotné.

Písm. b) Výkonná MEPA se skládá ze čtyř ředitelství:

 • ochrana životního prostředí,
 • územního plánování,
 • podnikové služby a prosazování.

Písm. c) Ředitelství jsou předmětem celkového dohledu a kontroly úřadu a jeho generálního ředitele. Výkonný (mimo jiné) pro udělování licencí a povolení podle různých právních předpisů v oblasti životního prostředí a územního plánování.

D) pro životní prostředí a plánování (EPC) mohou mít různé útvary, které se zabývají různými druhy použití (například rozvoj městských oblastí, mimo chráněné oblasti atd.). Výbor pro hospodářskou politiku se vždy za 5 členů, včetně předsedy. MEPA se výkonný orgán pověří úkolem určit pro každou žádost o povolení s výjimkou těch, které Rada MEPA má rozhodnout.

(E) Životní prostředí a plánování rozvoje soudu stanoví opravné prostředky proti správním rozhodnutím přijatým správním orgánům uvedeným výše. Tato správní odvolací orgán ustaven EDPA. Je složena z 3 členů. Předsedou je osoba, která dobře obeznámeni environmentální a rozvojové plánování a další členové jsou právník architekt. Existují různé skupiny osob, které se otáčejí na straně Soudu jako předsedy nebo členů podle jejich odborné znalosti v závislosti na jednotlivých případech, které mu byly předloženy. Tajemník Soudu odpovídá za výběr členů, podle případu.

Správní opravné prostředky musí být vyčerpána před přijetím věci soudu. Životní prostředí a plánování přezkumu musí soud zkoumat odvolání, odvolání proti rozhodnutí soudu lze přijmout pouze soudu dovolání. Jinak se rozhodnutí soudu je konečné. Územní plány, územní plánování, a ostatní normativní druhy rozhodnutích významných z hlediska životního prostředí, které by vymezily způsob využívání vesmíru mohou být přezkoumána soudy na základě:

(a) buď své právo na přezkum rozhodnutí veřejných orgánů, jak je popsáno níže v oddílech V, a /nebo

B) pokud žadatel odvolat proti rozhodnutí Environment and Planning Review Tribunal) opravný prostředek „Revision“.

To platí pro odvolání na MEPA na:

A) rozhodnutí bankovního orgánu pro kontrolu územního rozvoje

B) takové kontroly

(c) rozhodnutí Kontrolního úřadu na ochranu životního prostředí včetně posouzení vlivů na životní prostředí, IPPC, informaci a nápravu škod na životním prostředí.

Proces EIA a IPPC by měly podléhat pouze pro soudní přezkum procesní a hmotné legality, pokud by soudy mohly zasáhnout, jak je vysvětleno výše. Je třeba nicméně uvést, že i když má samo o sobě představuje povolení IPPC EIA není. I když se schvaluje EIA je přípravná fáze, je vyžadován zákonem a MEPA ještě předloženy k posouzení vlivů na životní prostředí, a aby ji vzaly v potaz při rozhodování o udělení povolení či nikoli. Postavení před vnitrostátním soudem závisí na tom, zda zpracování uvedené výše jsou splněny. Soudy mohou přezkoumat správní rozhodnutí v případech MEPA povolení pouze poté, co žalobce vyčerpal ve správním řízení, tak před Tribunálem uvedeným výše. Ve všech ostatních případech, pokud bylo provedeno správního aktu nebo opomenutí, které podléhají přezkumu v souladu s částí IV této zprávy. Soud by měl určit, zda žalobce podílel jakožto podávající námitku nebo zúčastněných stran. Ačkoliv nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí vytvořené právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, které spadají do jejich působnosti by podle IPPC a EIA předpisy právní postavení.

Není právně přikázaných úlev v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA proto nepředstavuje povolení samotné. Nelze zpochybnit posouzení Soudu, pokud lze tvrdit, pokud řízení byla provedena v rozporu se zákonem, může podat žalobu pro přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti. Tato situace již nikdy nenastalo. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro postupy posuzování vlivů na životní prostředí. Chybí odkaz zdržovací žaloby v rámci předpisů o IPPC. Stejným postupem, jaký je stanoven pro EIA uplatnit. Nicméně vzhledem k tomu, povolení IPPC je MEPA, může uložit finanční jistoty, které by propadly, pokud povolení není dodržována, má pravomoc požádat provozovatele, aby přijal veškerá nezbytná opatření v případech nouze, aby mohl dokonce vydávat výzvy závod uzavřít.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Zákoníku organizace soudů a civilního řízení, konkrétně čl. 469a, předpokládá, že se soudní přezkum aktu vydaného pouze veřejný sektor. Soudní dvůr občanskoprávní soudy mohou zkoumat platnost správního aktu veřejného orgánu prohlásit za neplatné nebo neúčinné, neplatné, pokud je správní akt v rozporu s ústavou, pokud správní akt dále nad rámec tohoto orgánu veřejné moci, a to z následujících důvodů:

Písm. a) vydáno jako akt orgánu veřejné moci, který není oprávněn vykonávat;

B) orgán veřejné moci porušil zásady ekvity nebo povinných procesních požadavků při provádění správního aktu nebo jeho předchozího jednání; nebo

(c) pokud je správní akt představuje zneužití pravomoci veřejného orgánu, je to za nevhodným účelem, nebo na základě relevantní aspekty; nebo pokud je správní akt v rozporu se zákonem.

Pojem „správní akt“ zahrnuje vydávajícím orgánem veřejné moci:

 • jakýkoliv jiný příkaz, licence, povolení, příkaz, rozhodnutí nebo zamítnutí jakékoli žádosti žalobce, avšak neobsahuje žádné opatření určených pro interní organizací nebo správním orgánem v rámci uvedeného orgánu.
 • „orgán veřejné správy“ je definován jako maltská vláda, včetně ministerstva, místní orgány a všechny právnické osoby zřízené zákonem.

Podle čl. 469a organizace soudů a civilního řízení, žalobu pro zpochybnění správního aktu musí být:

 • Podána do šesti měsíců ode dne, kdy byla „zúčastněnou osobou“ zjistí nebo se o ní dozvědět mohl takového správního aktu, podle toho, co nastane dříve.
 • Tento článek se nepoužije v případě režimu námitka nebo opravný prostředek podle jiných právních předpisů.
 • Žalobce může požadovat zaplacení náhrady škody na základě údajné odpovědnosti veřejné moci, nedovolené jednání nebo kvazi deliktní odpovědnosti vyplývající ze správního aktu.
 • Soud nepřizná uvedené škody, že bez ohledu na zrušení správního aktu, veřejný orgán nejednal v dobré víře nebo nepřiměřeně, nebo pokud je věc na žádost žalobce mohl právoplatně a důvodně odmítnuto podle jakékoli jiné pravomoci.

A K zákoníku organizace soudů a civilního řízení proto představuje obecné právo na přístup ke spravedlnosti, které „zúčastněná strana“ požádat soudy přezkoumat platnost správního aktu nebo porušení jakéhokoli práva.

 • Osoba se může odvolat na základě rozhodnutí Soudního dvora, když přezkoumává platnost správního aktu podle čl. 469a zákoníku organizace soudů a civilního řízení.
 • Délka lhůt pro podání opravného prostředku je stejný jako u ostatních opravných prostředků podle občanského práva. V případě odvolání vrchní soudy před Court of Appeal je dvacet dnů, která začíná dnem, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
 • Odvolání se uvádí pomocí sdělení podat soudní kanceláři Tribunálu, ve které byl vynesen rozsudek ze.
 • Odvolání lze použít buď pro celý dokument nebo pouze části rozsudku, jak stranou žalující, tak i stranou žalovanou může podat odvolání.

LN 126/2008 o prevenci a nápravu škod na životním prostředí způsobených Regulations 2008, vytváří rámec odpovědnosti za životní prostředí. Příslušný orgán je regulátor MEPA. Toto ustanovení se vztahuje pouze na škody na životním prostředí nebo bezprostřední hrozbu takové škody, způsobené znečištěním neohraničené povahy, pokud je možné najít příčinnou souvislost mezi škodami a činnostmi jednotlivých provozovatelů. MEPa je oprávněn zahájit řízení o náhradě nákladů vůči provozovateli nebo třetí stranou, který způsobil škody nebo bezprostřední hrozbu škod, pokud jde o veškerá opatření přijatá podle tohoto nařízení do pěti let ode dne, kdy byla tato opatření ukončena nebo odpovědný provozovatel nebo třetí strana, podle toho, co nastane později. LN 126/2008 definuje jako „náklady“ náklady, které jsou odůvodněny potřebou zajistit řádné a účinné provádění těchto předpisů, včetně:

 • náklady spojené s posuzováním škod na životním prostředí,
 • bezprostřední hrozbu takových škod,
 • alternativní postupy,
 • administrativní, právní předpisů a vymáhání,
 • náklady na shromažďování údajů, a ostatní obecné náklady, náklady na kontrolu a dohled.

„škodami“ se rozumí měřitelná nepříznivá změna v přírodním zdroji nebo měřitelné zhoršení přírodního zdroje, ke kterému může dojít přímo nebo nepřímo. MEPa:

 • stanovit, který provozovatel zavinil škody nebo bezprostřední hrozbu škod,
 • posoudit význam škod a určit, která nápravná opatření by měla být přijata podle seznamu II.

MEPa může po příslušném provozovateli požadovat, aby provedl své vlastní posouzení a poskytl všechny nezbytné informace a údaje. MEPa mohou umožnit nebo vyžadovat třetí strany k provedení nezbytných preventivních nebo nápravných opatření. Každé rozhodnutí přijaté podle těchto nařízení, kterým se ukládají preventivní nebo nápravná opatření, uvádí přesné důvody, na kterých je založeno. Takové rozhodnutí je neprodleně oznámeno dotčenému provozovateli, který je zároveň informován o opravných prostředcích, kterých může podle platných předpisů, a o lhůtách, kterým tyto opravné prostředky podléhají. Fyzické nebo právnické osoby, které jsou zasaženy nebo mohou být dotčeny, škody na životním prostředí nebo která má dostatečný zájem na rozhodování o životním prostředí v souvislosti se škodami na životním prostředí, je oprávněna předložit příslušnému orgánu jakákoli vyjádření související s případy škod na životním prostředí, které jsou jim známy. Jsou oprávněny požádat MEPA postupovat podle těchto nařízení.

 • Osoba je považována za „dostatečný zájem“, zapsaného podle namítajícího EDPA nebo pokud je kvalifikován jako konzultace se zúčastněnými stranami nebo identifikované podle ustanovení o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2007.
 • Zájem jakékoli nevládní organizace usilující o ochranu životního prostředí a splňující všechny požadavky vnitrostátního práva považuje za dostatečný pro účely kvalifikovaných jako „dostatečný zájem“.
 • Žádost o opatření je doprovázena relevantními informacemi a údaji, které podporují vyjádření předložené v souvislosti s dotčenou škodou na životním prostředí.

V případě, že žádost o opatření a přiložená vyjádření hodnověrně ukazují, že došlo ke škodám na životním prostředí, MEPA posoudí všechna taková vyjádření a žádosti o přijetí opatření. Za těchto okolností se MEPA dotčenému provozovateli příležitost, aby oznámil své názory na danou žádost o akci a na prohlášení, která ji doprovázejí. MEPa co nejrychleji, v souladu s příslušnými ustanoveními vnitrostátního práva, informuje osoby s dostatečným zájmem, které předložily svá vyjádření tomuto orgánu, o svém rozhodnutí přijmout nebo zamítnout danou žádost o opatření a toto rozhodnutí zdůvodní. Je MEPA, kteří se pak, že se spotřebitelé obrátí na soud, provozovatel by měl být uznán vinným odpovědnosti za životní prostředí. MEPa doposud neměl příležitost takovou žalobu podat u maltských soudů.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Široká veřejnost může obracet na veřejného ochránce práv podle zákona o veřejném ochránci práv a domáhat se jeho stanovisko ohledně toho, zda se ministerstvo nebo jiný veřejný subjekt vykonává své povinnosti spravedlivě a nestranně. Rozhodnutí veřejného ochránce práv není závazné. Existuje také auditorem MEPA v úřadu veřejného ochránce práv, který je odpovědný za otázky týkající se konkrétně MEPA. Jakákoli osoba může využít výboru uživatelů, kde mohou vyhledávat MEPA postupů uplatňovaných při výkonu svých pravomocí, požádal předseda výboru uživatelů vyšetření a stanovení své stanovisko v této věci. Rozhodnutí předsedy výboru uživatelů nejsou závazné. Soukromé trestní stíhání není v záležitostech životního prostředí.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

X

Musí prokázat přímý zájem, s výjimkou porušující lidská práva zaručená ústavou. Buď je pro rozvoj, která vznesla námitku, stavební povolení nebo konzultace se zúčastněnými stranami nebo identifikované podle ustanovení o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2007.

Nevládní organizace

X

Musí však být do rejstříku jako svědomí.

Existuje pouze podle směrnice EIA a směrnice IPPC, právo na informace, právo přezkoumat rozhodnutí úřadu. Odpovědnosti za ochranu životního prostředí IPPC EIA nevládní organizace usilující o ochranu životního prostředí a splňující všechny požadavky vnitrostátního práva považuje za dostatečný pro účely kvalifikovaných jako „dostatečný zájem“. Při plánování rozvoje napadení povolení lze použít pouze po vyčerpání a pouze správní opravné prostředky „Revision“. V nedávné věci Soudní dvůr stále vykládat jejich dostatečný zájem požadovat, aby měli registrované jako svědomí.

Ostatní právnické osoby

X

Musí však zaregistrovat jako osoba podávající námitky.

Pouze pokud budou mít oblast působnosti, která je použitelná na projednávanou věc.

Skupiny ad hoc

Pouze tehdy, pokud za svou osobu a budou registrovat jako svědomí.

Pouze tehdy, pokud za svou osobu, pokud existuje přímý zájem

zahraniční nevládní organizace

Pouze v případě, že jsou NGO registrovaných v EU.

Nehledě na výše uvedené skutečnosti týkající se zahraničních nevládních organizací, nevládních organizací, musí být registrována v EU.

Jakékoli jiné

V nedávném rozsudku Soudní dvůr zamítl žalobní důvod dovolávaný nevládní organizace pro nárok vůči jednotlivcům z důvodu nedostatku aktivní legitimace tvrdila, kdy tato osoba porušila podmínky povolení pro rozvoj (využití půdy) poskytnout jí MEPA. Stálý, které nevládní organizace byly přísně v mezích stanovených v právních předpisech pro přístup k informacím o životním prostředí práv EIA a IPPC práva. Nevládní organizace nemůže podat žalobu proti orgánu, ale proti jednotlivci. Procesní pravidla jsou stejná pro všechna odvětví, v nichž dotyčná osoba může vznést námitku proti povolení v oblasti životního prostředí nebo plánování rozvoje. Pokud je povolení uděleno, může napadnout každá osoba jako strana, která vznáší námitku, pokud by povolení bylo uděleno pouze strany, které vznesly námitky, se mohou obrátit se svým nárokem před o environmentálním a územním plánování soudu opravný prostředek. U soudu opravný prostředek na totéž téma lze provést pouze po právní, správní opravné prostředky vyčerpány. Není pravděpodobné, že by soudy by jej přijmout, protože by soudy mohly souhlasit pouze s tím, přístupu ke spravedlnosti pro každého jednotlivce, pokud je podle postupu popsaného v bodě 5 výše. Jediný případ actio popularis, může podat jakákoliv osoba jménem jiné je porušením základních lidských práv podle Ústavy. Jiné státní instituce nebo subjekty (například veřejní ochránci práv, státní zástupci) nemají právní sílu. Pokud není výslovně stanoveno v použitelných právních předpisech, jako je tomu v případě přístupu k informacím o životním prostředí, posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC právních předpisů neexistuje právo na přístup ke spravedlnosti pro jednotlivce, které mají přímý zájem. Správní opravné prostředky před soudem o environmentálním a územním plánování musí být nejprve vyčerpány a poté odvolání lze provést pouze na právní otázky.

VIII. Právní zastoupení

Právním zástupcem povinné. Neexistuje žádný jiný postup pro environmentální řízení. Právní zástupce řídí obvyklými postupy před občanskými i trestními soudy. Neexistuje žádný zvláštní systém, obvykle každý z nich může uzavřít případ ochrany životního prostředí. Specializace v oblasti práva životního prostředí není možná, protože maltský úspory z rozsahu neumožňují právníků a právnických firem vykonávat pouze práva v oblasti životního prostředí, které jsou velmi vzácné. Existuje více zapojeny právnické profese při plánování rozvoje povolení, spíše než povolení týkajících se životního prostředí. Jedinou skupinou maltských právních zástupců, zejména v oblasti práva životního prostředí lze nalézt v akademickém prostředí, a to v rámci odboru environmentálních právních předpisů nebo zdrojů práva na fakultě práva. Tento odbor si někdy má dokonce bezplatné poradenství stejně tak může nastat případ, kdy právní pomoc ekologických nevládních organizací Pro bono, ale neexistuje žádná právní subjekt/nevládní organizace, která poskytuje bezplatné právní poradenství v otázkách životního prostředí.

IX. Důkazy

Předkládání důkazů v soudních řízeních ve věcech životního prostředí je stejná jako v obecném soudnictví. Odborná stanoviska nejsou pro soudce závazné v tom smyslu, i když mohou vyžadovat, aby odborníci měli možnost rozhodnout, nezávisle na ní. Maltský právní systém umožňuje soudcům naprostou volnost; dokonce na dřívější judikaturu, není závazná, přestože soudců by se tím zabývat. I když Soudní rozhodnutí mají výkonné hlavy nejsou „zákonem“.

Žaloby na zdržení se jednání.

Soud může nařídit zdržovací žaloby na základě vlastního uvážení. Neexistují žádné podmínky, za kterých správní rozhodnutí mohou být bezprostředně vykonán bez ohledu podání opravného prostředku k soudu nebo soudního řízení. Soud může přijmout příkaz na zdržení se jednání v soudních řízeních pouze. Zákoníku organizace soudů a civilního řízení v čl. 873 stanoví soudní příkaz, který je využíván, jímž se zakazuje určité osobě, která dělá cokoli, co by mohlo poškodit osobu žalovat uvedeném v příkazu. Soud nevydá takový příkaz, dokud se neujistí, je nezbytné zachovat práva osoby, která se žaluje, prima facie se zdá mít takovou osobu těchto práv. Návrh se doručí straně, vůči které bylo vydáno. Tato strana podat odpověď do deseti dnů. Soudní dvůr může v naléhavých případech zkrátit dobu v tomto subarticle. Pokud druhá strana nevyjádří nesouhlas, může soud přistoupit poptávky. Soudní dvůr může vydat předběžný zatýkací rozkaz, za takových podmínek, jaké považuje za nutné, podle povahy věci, a následně rozhodnout o této záležitosti výlučným způsobem. Soud po slyšení o jmenování žádost rozhodnout ve věci samé po obdržení důkazů, které považuje za vhodné, co nejdříve, avšak nejpozději jeden měsíc ode dne, kdy byla podána, bude potvrzena pod přísahou a strany byly řádně oznámeny. Je možné podat odvolání proti rozhodnutí soudu týkající se zákazu.

XI. Náklady

Neexistují žádné zvláštní kategorie nákladů žadatele, budou muset pro přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí; Výše soudních poplatků se může pohybovat mezi 100 až 300 EUR, senátem stojí přibližně 170 EUR, každé oznámení stojí 7 EUR. Hrubý odhad honoráře odborníků bude obsahovat 70 až 100 EUR za hodinu práce. Plnou soudní náklady 47 EUR a 7 EUR každé oznámení. Vklad nebo záruka může být stanovena Soudním dvorem. Je absolutní uplatňování zásady „neúspěšná strana platí“, přestože je osoba, která je shledána odpovědnou obvykle musí hradit výdaje vzniklé při řízení druhou stranou. Účetní dvůr však může rozhodnout o rozdělení nákladů.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Soud nemůže poskytnout osvobození procesní náklady, cla, daně, poplatky za podání nákladů atd. v oblasti životního prostředí. Neexistují žádné jiné dostupné finanční mechanismy pro poskytování finanční pomoci žadatelům. Neexistuje žádná právní pomoci pro občanskoprávní žaloby pouze v trestních věcech. Není tedy k dispozici právní pomoc v otázkách životního prostředí, jestliže osoba spáchala trestný čin. Oficiálně neexistuje bezplatná právní pomoc poskytovaná právními firmami, nevládními organizacemi MAT takové pomoci u právní firmy zvolit pro ně bezdůvodně. Neexistují žádná právní poradny týkající se životního prostředí. Neexistuje žádný veřejný zájem v oblasti životního prostředí organizace nebo advokáti na Maltě.

XIII. Včasnost

Lhůta k dosažení rozhodnutí správního orgánu nejméně tři měsíce, ale může být prodloužena. Neexistují žádné sankce proti správním orgánům vydávajícím rozhodnutí k prodlení. Neexistují žádná časová omezení stanovené zákonem pro soudní řízení v záležitostech životního prostředí, jakož i pro Soudní dvůr účastníkům řízení. Soudy nejsou povinny rozhodnout na základě časového omezení. U maltských soudů často trvá dlouho rozhodnout o určitém případu: Někdy pět, deset nebo dvacet let. Neexistuje žádný vývoj, jaký je typická délka soudního řízení životního prostředí v různých typech řízení a nic nenasvědčuje tomu, kdy bude přijato rozhodnutí. Neexistuje žádná lhůta, směřující k tomu, aby Soud vydal rozsudek. Neexistují žádné sankce vůči soudům vydávajícím rozhodnutí k prodlení.

XIV. Další otázky

Veřejnost obvykle problémy rozhodnutí fáze veřejné konzultace, ale rovněž možnost napadnout až poté, co je rozhodnutí učiněno. Nebylo mnoho soudních případů pouze protesty. Neexistují žádné informace o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí poskytované veřejnosti ve strukturovaném a přístupným způsobem na Maltě. Arbitrážní systém, avšak to neplatí pro přístup k právní ochraně v otázkách životního prostředí, pouze pro občanskoprávní spory. Podle zákona o environmentálním a územním plánování z roku narovnání, ale týká se pouze trestní stíhání osob obviněných z porušování právních předpisů na ochranu životního prostředí. Situace se nevztahuje na přístup ke spravedlnosti záležitostech. A nikoliv mediace jako takové, které mohou nastat, MEPA a který žalobkyně a strany, které vznesly námitky, může zahájit neformální jednání.

XV. V postavení cizince

To je ústavním právem, že nedojde k diskriminaci na základě rasy nebo národnosti; Používání různých jazyků je povoleno při soudních řízeních a v těchto případech je tlumočník za předpokladu, je-li to třeba. Právo být vyslechnut zaručuje, překlad poskytnut, kterou vláda zaplatila při soudních řízeních, pokud je to nezbytné.

XVI. Přeshraniční věci

 1. Popsat postupy pro případy, které zahrnují otázky životního prostředí v jiné zemi. (5 rozsudků)

Nařízení o PVŽP LN 114/2006 stanoví pro přeshraniční konzultace. Má-li ministr odpovědný za životní prostředí si je vědom toho, jednoho projektu na Maltě může mít významný vliv na životní prostředí v jiném členském státě, nebo pokud členský stát, který by mohl být významně zasažen, o to požádá, Ministr zašle dotčenému státu co nejdříve a nejpozději při maltskou veřejnost informována, tyto informace:

Popis záměru spolu se všemi dostupnými informacemi o jeho možných přeshraničních vlivů

B) příslušné informace týkající se postupu posuzování vlivů na životní prostředí

Informace o povaze rozhodnutí, které může být přijato, a musí poskytnout postiženému státu přiměřenou dobu na oznámení, zda si tento přeje účastnit se postupu posuzování vlivů na životní prostředí.

Jestliže dotčený stát, který obdrží informace naznačují ministrovi, že má v úmyslu účastnit se postupu posuzování vlivů na životní prostředí, ministr zašle informace shromážděné předloženým dotčeným státem. Postižený členský stát zahájí konzultace s ministrem týkající se, mimo jiné,

A) potenciálních vlivech záměru překračujících hranice států a opatřeních zamýšlených ke snížení nebo vyloučení těchto vlivů

B) strany sjednají přiměřený časový rámec pro dobu jednání.

C) postižený stát může zajistit, aby informace, které mají být poskytnuty v přiměřené době, aby jeho orgány a veřejnost na jeho území v časové lhůtě stanovené dohodou smluvních stran,

D) postižený stát sdělí své stanovisko ministrovi, který jej postoupí MEPA

Předávání informací týkajících se případných přeshraničních dopadů a pro poskytování informací dotčeným státem, se vztahují maltské právní předpisy. Ministerstvo sdělí dotčeným státem konečné rozhodnutí týkající se navrhovaného záměru, jakož i důvody a úvahy, včetně informací o procesu účasti veřejnosti, na nichž byly založeny, a všechny podmínky k němu připojené. Rovněž je uveden popis případných hlavních opatření k vyloučení, snížení a pokud možno vyrovnání významných nepříznivých vlivů. Ministr oznámí neprodleně dotčeným státem a zahájí konzultace ohledně nezbytných opatření, jež lze omezit nebo vyloučit nepříznivé přeshraniční dopad. MEPa poskytnou vlády se všechny tyto doklady a informace, pokud to může požádat. LN 126/2008 nařízení na nápravu škody na životním prostředí rovněž obsahuje ustanovení týkající se přeshraničních škod na životním prostředí, kde se škodami na životním prostředí dotčeno více členských států nebo je pravděpodobné, že se dotknou ostatních členských států EU. V případě, že došlo ke škodám na životním prostředí by Malta musela poskytnout dostatečné informace, aby dotčené členské státy EU. Pojem dotčené veřejnosti v přeshraničním kontextu je stejný jako pro vlastní státní příslušníky, ať již se jedná o právnické či fyzické a environmentální nevládní organizace. Neexistuje žádný konkrétní seznam případů, v nichž by jednotlivci ani nevládní organizace možnost vybrat si mezi soudy různých zemí. Volba bude záviset na výsledku soudy obeznámila s dokumentací.

Související odkazy

Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.