Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia - Holandsko

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


 1. Ústavné základy
 2. Súdnictvo
 3. #II
 4. Prístup k informáciám
 5. Prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti
 6. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu
 7. Iné prostriedky prístupu k spravodlivosti
 8. Aktívna legitimácia
 9. Právne zastúpenie
 10. Dôkazy
 11. Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania
 12. O trovách
 13. Mechanizmy finančnej pomoci
 14. Včasnosť
 15. Ďalšie otázky
 16. Postavenie cudzincov
 17. Cezhraničné prípady

I. Ústavné základy

Článok 21 holandskej ústavy Grondwet ([1]) zaväzuje vládu, aby zabezpečila svojim občanom životné prostredie a zabezpečuje ochranu a zlepšovanie životného prostredia.#1 Spolu s článkom 11, ktorý zaručuje právo na osobnú integritu a článok 22, ktorý priznáva právo na zdravie, tieto ustanovenia sú hlavné základné (sociálne) práva týkajúceho sa životného prostredia stanovenými v holandskej ústavy. Prístup k spravodlivosti je zabezpečená článok 17, v ktorom sa uvádza, že nikto nemôže byť proti svojej vôli od príslušného súdu. Okrem toho kapitola 6 holandskej ústavy je relevantný pre tvrdí, že zákon jednoznačne stanoví, ktorý súd je príslušný. Občania majú právo odvolávať sa na základné práva priamo v správnom alebo súdnom konaní, ak sa tieto práva považujú za subjektívne práva. Preto článok 21 ústavy občania mohli odvolávať v konaniach proti rozhodnutiam verejných orgánov. Vo väčšine prípadov však nebude mať želaný účinok, pretože právomoc posúdenia, ktorú vláda pri dosahovaní cieľa (-ov) tohto ustanovenia. Žiadne ustanovenie medzinárodnej zmluvy možno uplatňovať v správnych a súdnych konaní, po jeho uverejnení a ak takýto ustanovení má všeobecne záväznú povahu (článok 93 ústavy). To platí aj pre tzv. Aarhuský dohovor, ktorý bol prijatý zo strany Holandska a Európskou úniou.

II. Súdnictvo

Právna ochrana v Holandsku je predovšetkým poskytnúť všeobecné súdy, ktoré majú právomoc rozhodnúť o občianskych a trestných konaniach [2].#2 Tento systém má tri úrovne. Prvý je prípad vypočutý Okresným súdom (Rechtbank) a ak strana nebude súhlasiť s rozhodnutím, môže podať odvolanie na Court of Appeal (odvolací súd). Odvolací súd musí opätovne preskúmať skutkovú podstatu prípadu a svoje vlastné závery. Potom je zvyčajne možné postúpiť spor najvyššiemu súdu, Najvyšším súdom Holandska (Hoge Raad). Najvyšší súd Holandska skúma iba to, či súd nižšieho stupňa (-y) riadne uplatňovanie práva vo svojom rozhodnutí. V tejto fáze, skutkové okolnosti veci, ako stanovil súd nižšieho stupňa (-y) už nie sú predmetom diskusie. V roku 2013 Holandsko sa delí na 11 okresov, z ktorých každý má vlastný súd. Okresné súdy sa delia na 3 odvetví: občianskoprávny, trestnoprávny sektora a sektora správneho práva. 11 obvody sú rozdelené do 4 oblastí právomoci odvolacích súdov v občianskoprávnych a trestnoprávnych sporoch a niektoré osobitné správne spory (napr. daňové právo). So zreteľom na trestnoprávne a občianskoprávne, sudcovia odvolacieho súdu zaoberať iba vtedy, ak bolo podané odvolanie proti rozsudku okresného súdu schválil. Neexistuje žiadny osobitný súd pre záležitosti životného prostredia. Zákon stanovuje, ktorý súd je príslušný, takže neexistuje žiadny priestor na účelový výber jurisdikcie. Až na niekoľko výnimiek, správne spory o vládnych rozhodnutí o záležitostiach životného prostredia si vypočulo najprv jedného jedenásť okresných súdov (správneho práva). Zvyčajne veci prejednáva okresný súd položil oddelením, ale súd môže rozhodnúť vymenovať troch sudcov na prípad, ktorý je komplexný a ktorý sa týka základných otázok. V záležitostiach životného prostredia sa môžu riadiť administratívnym právom a v mnohých iných oblastiach je vecou správneho práva oddelenie Štátnej rady (Afdeling súdnictvo van de Raad van State), ktorý sa bude prípadom zaoberať traja sudcovia, hoci môže mať jednoduchú konanie bude viesť samosudca. V iných oblastiach holandské právo stanovuje osobitný Appeals Tribunal, ako ústredný Appeals Tribunal (Centrale Raad van Beroep) pre prípady, ktoré sa týkajú úradníkov a sociálneho zabezpečenia, odvolací súd pre odvolania proti daňovým výmerom a obchodných a priemyselných Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) pre spory v oblasti správneho práva a sociálnoekonomických odvolania pre osobitné zákony, ako napríklad zákon o hospodárskej súťaži. V mnohých správnych sporoch z vypočutia správneho práva sektora okresného súdu je predchádzať námietkové konanie pod záštitou správneho orgánu. Ak je vec predmetom námietkového konania alebo správneho súdu, žalobca mal možnosť požiadať Súdny dvor o predbežné alebo dočasné opatrenia osobitným postupom, ak je dostatočný dôvod a dostatočne naliehavý záujem (články 8: 81 – 8: 86 Všeobecný zákon o správnom práve). Ak požadované predbežné opatrenia sú možné správneho súdu bude vo väčšine prípadov neznamená, že napadnuté rozhodnutie spočíva.

V konaniach proti správnym rozhodnutiam príslušný súd zruší (alebo: Rozhodnutie zrušiť, ak žiadateľ preukáže, že dotknuté rozhodnutie porušuje zákon. Napriek tomu, že súdy majú právomoc meniť alebo zmene právoplatného správneho rozhodnutia po tom, čo bolo zrušené, má tento orgán musí byť odôvodnené iba v prípade, ak je dostatočne jasné, aké rozhodnutia správny orgán bude musieť prijať po zrušení. Vo väčšine prípadov bude zrušenie rozhodnutia podnetom k tomu, aby ten istý prijal nové rozhodnutie správneho orgánu. Súdy môžu občanom priznať náhradu škody proti verejnému orgánu, keď existujú dôvody (na základe mimozmluvnej zodpovednosti), bola podaná žiadosť tohto občana a napadnuté rozhodnutie bolo zistené porušenie práva. Konaniach proti správnym rozhodnutiam v otázkach životného prostredia sa riadia aj všeobecnými ustanoveniami (administratívne) procesného práva, ktoré uvádza všeobecný zákon o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht), predovšetkým v kapitolách 6, 7 a 8, a niektoré ustanovenia v osobitných právnych predpisoch, z ktorých najdôležitejšie sú Zákon o riadení životného prostredia (Wet milieubeheer) všeobecný zákon o životnom prostredí (wet umožňujúci algemene bepalingen omgevingsrecht), zákonom o územnom plánovaní (Wet ruimtelijke ordening), waterwet (vodný zákon), zákon o ochrane prírody (Natuurbeschermingswet 1998) a Flora- a živočíšstve a rastlinách (Flora- a faunawet). V rozhodnutí o administratívnych postupoch v záležitostiach životného prostredia existuje možnosť, že súd vymenuje osobitného nezávislého experta, nadácia informovania správnych súdov v prípadoch environmentálneho a územného plánovania (Stichting advisering súdnictvo alebo stab). Táto nadácia je financovaná vládou a majú špecifické odborné znalosti v otázkach životného prostredia. Zákon stanovuje, že napíše správu o každej veci týkajúcej sa životného prostredia na žiadosť správneho súdu. V správnych súdnych konaniach nemajú súdy možnosť vyšetriť časti správneho rozhodnutia, ktoré žiadateľ nenapadol. Súd však má právomoc vyšetriť skutočnosti prípadu tým, že vypočujú svedkov, vyžiadaním si (písomnej) dôkazy alebo menujú znalcov, ak sa to týka konfliktu, ktorý bol predložený súdu zo strany účastníkov konania. Správne súdy využiť tieto právomoci v prípadoch, keď žiadateľ predložil dostatočné informácie pochybovať o skutočnosti, že správny orgán sa opieral. Judikatúra ukazuje, že strany konfliktu rozhodovala súdy majú povinnosť poskytovať dôkazy z vlastnej iniciatívy. To platí aj vo veciach týkajúcich sa životného prostredia na správnych súdoch, aj keď samozrejme vždy správny orgán má povinnosť riadne do prípravy akéhokoľvek správneho rozhodnutia.

III. Prístup k informáciám

Článok 110 holandskej ústavy (Grondwet) poveruje vládu, aby prijala právne predpisy s cieľom zabezpečiť prístup občanov k informáciám o vládne záležitosti. Zákon o slobode informácií (Wet Openbaarheid van Bestuur) umožňuje úplné alebo čiastočné zverejnenie predtým zrušené informácie a dokumenty, ktoré sú pod kontrolou všetkých úrovní vlády a ktoré sa týkajú verejných vecí. Zákon o slobode informácií sa uvádza, že prakticky všetky záznamy týkajúce sa vládne záležitosti podliehajú zverejneniu, stanovuje zásadu povinného zverejňovania, ale obsahuje aj viaceré dôvody odmietnutia uvedené v článku 10 11. Rozhodnutia týkajúce sa zverejňovania informácií musí vždy brať tieto skutočnosti do úvahy. V súlade s článkom 3 zákona o slobode informácií (Wet Openbaarheid van Bestuur), kto môže požiadať o informácie, ktoré sú obsiahnuté vo verejných záznamoch, ktoré sa majú zverejniť. Žiadatelia nie sú povinní uviesť predmet alebo dôvod ich záujmu. Zverejňovanie informácií je považované za relevantné pre zabezpečenie právneho štátu v demokratickej spoločnosti. Okrem toho neexistujú formálne požiadavky na takúto žiadosť, hoci sa uprednostňuje písomnú žiadosť. Jeden má uviesť verejnosť záležitosť, ktorej sa žiadosť týka. Rozhodnutie o žiadosti musí byť podaný v lehote 4 týždňov; v prípade informácií o životnom prostredí je 2 týždňov. Správny orgán môže poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť názory na zverejnenie informácií, ktoré môžu ovplyvniť ich záujmy, pričom v tomto prípade sa rozhodovanie presunie (článok 6 ods. 3 Zákon o slobode informácií). V súlade s ustanoveniami všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) odmietnutie musí byť priložené odôvodnenie zamietnutia a musia obsahovať informácie o dostupných opravných prostriedkoch. Osoby, ktoré nie sú spokojné s rozhodnutím (zamietnutie, neúplnú odpoveď alebo odpoveď) môžu požiadať o opätovné posúdenie v rámci správneho orgánu, že žiadosť zamietla. Ak rozhodnutie zostáva neuspokojivá následne vstúpia na sektor správy okresného súdu na súdne rozhodnutie. To je v súlade so všeobecnými ustanoveniami, ktoré sú uvedené v článku 8: 1 a 7: 1 všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht). Nakoniec je možné podať odvolanie na správne súdy, odbor rady štátu (Afdeling súdnictvo van de Raad van State). Všetky postupy musia byť podané v lehote 6 týždňov a nemajú žiadne pravidlá, pokiaľ ide o povinnosť právneho zastúpenia. Avšak v prípadoch, v ktorých sa neprijalo žiadne rozhodnutie v lehote, ktorá bola zadaná verejným orgánom, aby prijali rozhodnutie, že nečinnosť verejnej moci možno napadnúť na súde priamo. Ak je to pre daný spor relevantné, súdy majú právomoc požadovať informácie vo všeobecnosti verejného orgánu. Článok 8: 29 všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) umožňuje verejným orgánom zasielať informácie, ktoré súd požiadať o nezverejnenie informácií žiadateľovi. To môže nastať v prípade, že ide o žiadosť o zverejnenie určitých informácií. Len v prípadoch, keď žiadateľ umožnil Súdnemu dvoru na prístup k informáciám a rozhodnúť o žalobe na základe týchto informácií napriek tomu, že GE nemal prístup, nemôže ovplyvniť rozhodnutie Súdneho dvora. Ak súd dospeje k záveru, že nie je dôvod na zamietnutie (opodstatnené), môže nariadiť zverejnenie informácií, ktoré sa majú zverejniť.

IV. Prístup k spravodlivosti, pokiaľ ide o účasť verejnosti

Správne konania vo veciach týkajúcich sa životného prostredia sú upravené tak všeobecné predpisy o správnom konaní so všeobecným zákonom o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) a niektoré osobitné ustanovenia všeobecného zákona o environmentálnych povolení (algemene bepalingen omgevingsrecht) a Zákon o riadení životného prostredia (Wet milieubeheer) a zákonom o územnom plánovaní (Wet ruimtelijke ordening). Viacero významných environmentálnych rozhodnutí o povolení, ako napríklad, či udeliť alebo neudeliť povolenie (napr. environmentálne povolenia IPKZ) a prijatím mestského územného plánovania, zákon ustanovuje postup, ktorý zahŕňa účasť verejnosti na základe draft-decision verejným orgánom. Ak bolo rozhodnutie vypracované bude verejne známa draft-decision a dokumenty, ktoré je na základe bude k dispozícii pre kohokoľvek sledovanie počas 6 týždňov. Počas tohto obdobia môže ktokoľvek podieľajú na rozhodovacom procese predložením názorov príslušnému orgánu. Príslušný orgán bude musieť reagovať na tieto stanoviská pred tým a zverejnením konečného rozhodnutia. Takéto konečné rozhodnutie sa má prijať do 6 mesiacov od žiadosti o environmentálne povolenie. Tento administratívny postup je ustanovený v oddiele 3.4 (postup prípravy rozsiahlych verejných) so všeobecným zákonom o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) a v oddiele 3.3 všeobecného zákona o environmentálnych povolení (algemene bepalingen omgevingsrecht). Tento postup je uplatniteľný pri predpísanom zákonom alebo ak správny orgán rozhodne pripraviť rozhodnutie s využitím takéhoto postupu. Každé rozhodnutie, ktoré boli pripravené v tejto rozsiahlej postupu podlieha preskúmaniu súdom priamo. Príprava všetkých ostatných rozhodnutí bude taká rozsiahla a bude (vo väčšine prípadov) nevyžaduje účasť verejnosti. V týchto prípadoch prijať konečné rozhodnutie bude mať obvykle 8 týždne. Tento postup sa ustanovuje v oddiele 4.1 Všeobecný zákon o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) a v oddiele 3.2 všeobecného zákona o environmentálnych povolení (algemene bepalingen omgevingsrecht). V prípadoch, keď je rozsiahly postup pri príprave rozhodnutia, ktorákoľvek zainteresovaná strana môže podať odvolanie (pozri článok 1: 2 Všeobecný zákon o správnom práve), ktoré predložil aj názory na draft-decision (pozri články 8: 1 a 6: 13 Všeobecný zákon o správnom práve). Zainteresovaná strana je každý, koho záujmy sú priamo dotknuté správnym rozhodnutím. Judikatúra stanovuje, že je potrebné individuálne, objektívne určiteľné záujem, ktorý patrí osobe podanie prípadu. V súvislosti so správnymi orgánmi, záujmy, ktoré sú im zverené považujú za svoje záujmy. Týkajúce sa právnických osôb, ich záujmy sa považujú všeobecných a kolektívnych záujmov, ktoré sú v súlade s ich cieľom a ako to dokazuje ich skutočnej činnosti. Príklad všeobecný záujem môže byť ochrana životného prostredia v konkrétnej oblasti. Ak rozsiahle konanie nebolo uplatnené, články 8: 1 a 7: 1 všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) predpisuje, že ktorákoľvek zainteresovaná strana, ktorá chce podať návrh na začatie súdneho konania, bude musieť najprv podal odpor (bezwaarschrift) orgán ako ten, ktorý vydal rozhodnutie. Výsledok tohto námietkové konanie bude (opätovne) nového (ED) rozhodnutia tým istým verejným orgánom a až toto rozhodnutie možno napadnúť na súde. V každom prípade iba tie časti rozhodnutia možno napadnúť na súde, boli tiež spochybnila v administratívnej fáze (článok 6: 13 všeobecného správneho zákona).

Väčšina prípadov sa podáva na okresný súd, ak osobitný zákon neustanovuje inom konaní (napr. odvolania v prvom a jedinom prípade s správneho práva oddelenie Štátnej rady). V prípadoch, ktoré sa týkajú environmentálnych povolení okresný súd a správne súdy, potom štátnej rady sa zvyčajne príslušný. Prípady týkajúce sa územného plánovania, prejdite priamo na správny súd štátnej rady. Napríklad: Územný plán bude prijatý podľa rozsiahle konanie, ktoré je potrebné uplatňovať príslušným orgánom pri príprave rozhodnutia. Súdne preskúmanie územného plánu rozhodne správny súd odbor rady štátu (Afdeling súdnictvo van de Raad van State) v prvom a poslednom stupni. Žiadosť o vydanie licencie IPPC (v súlade s článkom 2.1(1) k písmenám e všeobecného zákona o environmentálnych povolení) sa bude riešiť v rámci rozsiahleho správneho konania, ale bude podliehať súdnemu preskúmaniu zo strany okresného súdu a na základe odvolania ich preskúmava správny právomoci štátnej rady. V prípadoch týkajúcich sa licencie IPPC od súdov udelí verejný orgán malý priestor na voľnú úvahu pri určovaní toho, čo sú najlepšie dostupné techniky pre konkrétne zariadenie k dispozícii. Vo všetkých konaniach súdneho preskúmania, žiadateľ môže požiadať o predbežné alebo dočasné opatrenia v súlade so všeobecnými ustanoveniami o súdnom príkaze ukladajúcom povinnosť zdržať sa pri administratívnych postupoch (články 8: 81 – 8: 86 Všeobecný zákon o správnom práve).

V niektorých prípadoch zákon stanovuje, že environmentálne posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) správa musí byť vypracovaná žiadateľom a potom je verejný orgán schopný o žiadosti rozhodnúť (kapitola 7 Zákon o riadení životného prostredia). Akékoľvek rozhodnutie o EIA, rozhodnutia o vymedzení rozsahu EIA alebo prijatí hodnotiacej správy orgánom verejnej moci možno napadnúť na súde podať žalobu proti rozhodnutiu, ktoré umožňujú alebo žiadosť zamietne. Neexistujú žiadne osobitné pravidlá pre aktívnu legitimáciu, fórum, vypočutie, dôkazy alebo rozsah preskúmania Súdnym dvorom. EIA sa považuje za dôležitý nástroj pri príprave rozhodnutí, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie. Zabezpečuje aktérov, aby mohol príslušný orgán dodržiavať povinnosť dôkladne pripraviť rozhodnutie. Vo väčšine prípadov sa zverejní spoločne s draft-decision správy o EIA a každý má právo predkladať stanoviská pred prijatím konečného rozhodnutia. Správne súdy skúmajú procesnú a vecnú zákonnosť správnych rozhodnutí, pokiaľ zainteresované strany z konkrétnej časti rozhodnutia súčasťou sporu (pozri článok 8: 69 (1) Všeobecný zákon o správnom práve). Ak sa poskytol verejnému orgánu priestor na voľnú úvahu zákonodarcu pri zvážení rôznych záujmov pri prijímaní konkrétneho rozhodnutia, súd tento priestor vezme do úvahy a podrobí ho preskúmaniu a podporí rozhodnutia, ktoré považuje za opodstatnené (článok 3: 4 (2) Všeobecný zákon o správnom práve). Súdy preskúmajú administratívne rozhodnutia, a zistí, či by sa príslušný orgán mohol oprávnene založiť rozhodnutie na vecné a technické zistenia a výpočty, ktoré sa použili. Neexistujú žiadne písomné pravidlá dokazovania, iné ako formálne pravidlá, ktoré sa musia uplatňovať pri zisťovaní skutkového stavu. Napríklad súd je oprávnený menovať nezávislého znalca, ako základ pre poskytovanie poradenstva správnych súdov v prípadoch environmentálneho a územného plánovania (Stichting advisering súdnictvo alebo stab). V prípadoch, keď Dvor audítorov dospel k záveru, že dané rozhodnutie je protiprávne, napadnuté rozhodnutie zruší. Článok 6: 22 všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) stanovuje, že každé procesné vady, ktoré poškodzujú záujmy zainteresovaných strán by sa mohlo zabudnúť na súde). V blízkej budúcnosti sa však toto ustanovenie slúži táto istá možnosť žiadne podstatné chyby. Aj v blízkej budúcnosti prinesú nové ustanovenie všeobecného správneho práva procesného, čo zabezpečí, že správne rozhodnutie nebude zrušené odvolacím súdom, ak je v rozpore s akýmkoľvek pravidlom, ktoré nebolo napísané chrániť záujmy účastníka konania, ktorý podal vo veci. Vec sa postupuje v súlade so všeobecnými ustanoveniami o správnom konaní, ktoré sú stanovené v kapitole 8 Všeobecný zákon o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht). Dvor audítorov bude verejne vypočul väčšine prípadov (články 8: 56 – 8: 65 Všeobecný zákon o správnom práve), ale niekedy sa vzťahuje zjednodušený postup (článok 8: 54 Všeobecný zákon o správnom práve). Neexistujú písomné pravidlá na inom dôkaze než na formálne náležitosti, ktoré požadujú informáciu, menujú znalcov atď. (články 8: 27 až 8: 29 a 8: 42 – 8: 51 Všeobecný zákon o správnom práve). Samozrejme, judikatúra stanovuje pravidlo týkajúce sa podstatných pravidiel dokazovania. Napríklad: Ak napadnuté rozhodnutie obmedzuje na občana v jeho práva alebo má alebo nemá povahu sankcie, dôkazné bremeno nesie orgán verejnej moci. Iné príslušné právne pravidlo: kto vyvinul iniciatívu pre administratívne rozhodnutie? Ak sa začalo administratívne rozhodovanie o žiadosti občan, prvý spočíva dôkazné bremeno na žiadateľovi. Politické dokumenty a všeobecne záväzné pravidlá nemožno priamo kontrolovať správny súd.

V. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu

Ak súkromným osobám alebo právnickým osobám konať v rozpore s právom životného prostredia, holandské právo stanovuje možnosť podať žalobu priamo na súd. Avšak takéto konania nie sú špecifické pre záležitosti životného prostredia, ale sa aj bežné (civilné) súdy na základe deliktuálneho práva, ktoré je upravené v článku 6: 162 holandského občianskeho zákonníka (Burgerlijk Wetboek). Žiadateľ môže žiadať náhradu škody alebo môžu požadovať, aby súd nariadi súkromná osoba alebo právny subjekt zastaviť svoju činnosť. To isté platí pre nároky voči štátnym orgánom. Správne súdy v Holandsku, ktoré riešia veci týkajúce sa environmentálnych povolení a ekologický výkon nie je príslušný v takýchto prípadoch proti súkromným osobám alebo právnym subjektom. Správne súdy sú príslušné, pokiaľ ide o prípady, v ktorých sa rozhodlo udeliť environmentálne povolenie, stanoviť opatrenia na presadzovanie predpisov o povolení alebo zamietnutí na iné environmentálne problémy. Smernica o environmentálnej zodpovednosti (2004/35/ES), ktorú Holandsko poskytlo v hlave 17.2 Zákon o riadení životného prostredia (Wet Milieubeheer). Príslušným orgánom pre škody na životnom prostredí buď na orgán, ktorý je príslušný na vydanie povolenia pre zariadenie (zariadenie) na základe všeobecného environmentálneho povolenia (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) alebo – pre tie zariadenia, ktoré sa riadia všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia, vo väčšine prípadov výnosu o všeobecných pravidlách činnosti (activiteitenbesluit) – orgán, ktorý je príslušný na uplatnenie všeobecných pravidiel. V prípadoch, keď škoda spôsobená mimo zariadenia, príslušný orgán určený na základe povahy škody v súlade s článkom 17.9 (1 – 4) Zákon o riadení životného prostredia. Všetky zainteresované strany, tak ako je definované v článku 1: 2 všeobecného zákona o správnom práve (všeobecný zákon o správnom práve; Algemene Wet Bestuursrecht), alebo štátny orgán môže požiadať príslušný orgán, aby rozhodol o preventívnych alebo nápravných opatrení. Ak zainteresovaná strana podá odvolanie, akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s nariadením, ktorým sa vykonáva smernica o environmentálnej zodpovednosti verejného orgánu, pokiaľ ide o environmentálnej zodpovednosti je preskúmateľné súdom. Odvolanie sa prerokuje v súlade s obidvoma všeobecný predpis o správnom rozhodnutí, ktoré sú uvedené v zákone o všeobecnom správnom práve a s osobitnými procesnými pravidlami stanovenými v environmentálnych záležitostiach vo svojom environmentálnom manažmente aktu. V prípade, že správny súd nie je príslušný zaoberať sa daným sporom, ktorý je vznesená pred súdom, občiansky súd bude príslušný na prejednanie veci.

VI. Iné prostriedky prístupu k spravodlivosti

Prokuratúra (Openbaar Ministerie) zodpovedá za stíhanie trestných činov spáchaných na životnom prostredí, ktoré sú určené v holandského trestného zákonníka (Wetboek van Strafrecht). Pre environmentálne záležitosti neexistuje osobitná časť prokuratúra stíhať takéto druhy aktov. V environmentálnych záležitostiach nie sú možné súkromné trestné stíhania. Existuje však možnosť zainteresovanej strany žiadať trestný súd nariadiť, že trestné stíhanie určitého trestného činu; V článku 12 trestného poriadku (Wetboek van Strafvordering).

Existencia vnútroštátneho ombudsmana je garantovaná v článku 78a ústavy Grondwet (holandčina). Holandsko má mimoriadny celoštátny zákon o ombudsmanovi (Nationale Ombudsman). Okrem toho činnosť úrad národného ombudsmana sa vzťahuje holandský všeobecný zákon o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht). Národný ombudsman prešetruje sťažnosti, ktoré mu občania. Môže tiež začať vyšetrovanie z vlastného podnetu. Neexistuje osobitného ombudsmana pre záležitosti životného prostredia. Sťažnosť na každý holandský ombudsman je kompetentný skúmať správanie vlády. Ombudsman (http://www.nationaleombudsman.nl/) pomáha občanom, ktorí majú problémy s vládou a vysvetlená na správne orgány, ako robiť veci lepšie.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.nationaleombudsman.nl/ Tam, kde je to vhodné, národný ombudsman reaguje na problémy alebo sťažností začať vyšetrovanie. Všetci účastníci konania mohli spolupracovať s nimi. Národný ombudsman je „núdzové opatrenie“. Ak chcete podať sťažnosť kvôli porušeniu vláda, prvým krokom je obrátiť na správny orgán. Národný ombudsman sa môže zaoberať sťažnosťou len vtedy, ak sa najprv predložiť správnemu orgánu, ako aj sťažnosť nebola venovaná dostatočná pozornosť.

VII. Aktívna legitimácia

Aktívna legitimácia

Správne konanie (zapojenie verejnosti)

Súdne konanie

Jednotlivci

V správnom konaní základné pravidlo je, že zainteresovanú stranu, osobu, ktorej záujem je rozhodnutím priamo dotknuté (článok 1: 2 (1) Všeobecné správne právo), sa môžu podieľať na postupe, ktorý povedie k rozhodnutiu. Týka sa to aj prípadov v postupe, ktorý je predpísaný pre individuálne rozhodnutia a rozsiahlej príprave postupu oddielu 3.4 Všeobecný zákon o správnom práve. V záležitostiach životného prostredia neexistujú však osobitné ustanovenia, ktoré umožnia nielen zainteresovanou stranou, ale každý, kto predložil svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia, napríklad článku 3.12 ods. 5 všeobecného zákona o environmentálnych povolení (wabo).

Článok 8: 1 všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht) stanovuje, že len jedna zainteresovaná strana (belanghebbende) má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému orgánom verejnej moci. Zainteresovaná osoba je osoba, ktorej záujem je rozhodnutím priamo dotknuté (článok 1: 2 (1) Všeobecný zákon o správnom práve). Pred tým, než možno podať odvolanie, námietkové konanie je povinné podľa článku 7: 1 Všeobecný zákon o správnom práve, pokiaľ rozhodnutie nebolo pripravené v súlade s rozsiahlej príprave postup opísaný v oddiele 3.4 Všeobecný zákon o správnom práve.

MVO

Článok 1: 2 (1) Gala uvádza, že zainteresovaná osoba je osoba alebo právny subjekt), koho záujmy sú rozhodnutím priamo dotknuté. Článok 1: 2 (3) Zákon o všeobecnom správnom práve sa stanovuje, že pokiaľ ide o právnické osoby, ich záujmy sa považujú všeobecných a kolektívnych záujmov, ktoré zastupujú najmä v súlade s ich cieľom a ako to dokazuje ich skutočnej činnosti. V záležitostiach životného prostredia neexistujú však osobitné ustanovenia, ktoré umožnia nielen zainteresovanou stranou, ale každý, kto predložil svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia.

Článok 8: 1 Slávnostná uvádza, že len jedna zainteresovaná strana (belanghebbende) má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému orgánom verejnej moci. Článok 1: 2 (1) Všeobecné správne právo act.states, že zainteresovaná strana (osoba alebo právny subjekt), koho záujmy sú rozhodnutím priamo dotknuté. Článok 1: 2 (3) Zákon o všeobecnom správnom práve sa stanovuje, že pokiaľ ide o právnické osoby, ich záujmy sa považujú všeobecných a kolektívnych záujmov, ktoré zastupujú najmä v súlade s ich cieľom a ako to dokazuje ich skutočnej činnosti.

Iné právnické osoby

Pozri jednotlivci a/alebo mimovládne organizácie

Pozri jednotlivci a/alebo mimovládne organizácie

Ad hoc skupiny

Budú musieť splniť požiadavky buď jednotlivci alebo MVO

Budú musieť splniť požiadavky buď jednotlivci alebo MVO pred odvolacím obdobia

Zahraničné MVO

Pozri jednotlivci a/alebo mimovládne organizácie

Pozri jednotlivci a/alebo mimovládne organizácie

Všetky ostatné

Pozri jednotlivci a/alebo mimovládne organizácie

Pozri jednotlivci a/alebo mimovládne organizácie

Pravidlo, ktoré stanovuje, že len jedna zainteresovaná strana má právo odvolať sa voči rozhodnutiu orgánu verejnej moci (článok 8: 1 a 1: 2 Všeobecný zákon o správnom práve). Je použiteľná vo všetkých správnych súdnych konaniach. Od októbra 2005 holandský zákon o správnom konaní už nemá actio popularis. Sektorové environmentálne právne predpisy nie sú od tohto všeobecného pravidla odchyľujú právneho postavenia; Z tohto dôvodu by sa mala uplatňovať v prípadoch súvisiacich s EIA a IPKZ). V odvetvových právnych predpisoch sa však vo veciach týkajúcich sa životného prostredia sa uvádza, že zainteresovaná strana, ale nielen, kto sú oprávnené predložiť svoje stanovisko k návrhu rozhodnutia. Aktívna legitimácia pre vládne orgány je usporiadaný podľa článku 1: 2 (1 a 2) všeobecný zákon o správnom práve, ktorý znie, že správny orgán môže zainteresovaná strana preto, že záujmy, ktoré im zverili zákonodarcovia považujú za svoje záujmy. Verejné úlohy a právomoci, ktoré im boli pridelené ich záujmy sú rozhodujúce na posúdenie, ktoré im boli zverené. V súlade s článkom 1: 1 všeobecného správneho práva act. vnútroštátnemu ombudsmanovi sa nepovažuje za taký správny orgán. Okrem toho sa nenašiel žiadny dôkaz o akomkoľvek konaní pred správnym súdom začatého trestného stíhania.

VIII. Právne zastúpenie

Právnici hrajú dôležitú úlohu v súdnych konaniach vo veciach týkajúcich sa životného prostredia je čoraz zložitejšie. Ak sa v prípade vyhrá, môže orgán verejnej moci uhradiť náklady za právne poradenstvo, ak o to súd objednávok. Suma, ktorá sa môže poskytnúť je maximalizovať a je zvyčajne dostatočne pod úrovňou skutočných nákladov (článok 8: 75 Všeobecný zákon o správnom práve). V správnom konaní však právne zastúpenie nie je povinné. To isté platí pre všetky správne súdy. Právne zastúpenie nie je povinné v prípade správnych súdnych konaní. Inými slovami, všeobecný zákon o správnom práve (všeobecný zákon o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht). nemusí stanoviť právneho zástupcu na podanie žaloby, ani pre právne zastupovanie na súde. V občianskom súdnom konaní je právne zastúpenie povinné, hoci existuje významná výnimka pre prípady, keď finančný záujem nie je vyšší ako 25,000 EUR. To isté platí v prípade trestných súdnych konaní. Všetci advokáti sú členmi advokátskej komory („Orde van Advocaten“, http://www.advocatenorde.nl/).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.advocatenorde.nl/ Na svojej webovej stránke môžete nájsť právnikov prostredníctvom niektorých oblastí špecializácie kľúčových slov, ako napríklad právo životného prostredia (milieurecht). V niektorých prípadoch mimovládne organizácie, napr. Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) alebo Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), bude môcť verejnosť mohla podať odvolanie.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.greenpeace.nl/Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.milieudefensie.nl/

IX. Dôkazy

Holandsko nemá osobitné pravidlá dokazovania sa uplatňujú len v záležitostiach životného prostredia. V trestných a občianskych súdnych konaní existujú osobitné pravidlá o tom, ako poskytovať dôkazy a kto znáša dôkazné bremeno. V občianskoprávnych konaniach musia účastníci predložiť všetky dôkazy na podporu svojich tvrdení Súdnemu dvoru čo najskôr. Štátny prokurátor stíha a musí poskytnúť všetky dôkazy v trestnom konaní zaoberajúce sa otázkami životného prostredia. V pravidlách o správnych súdnych konaniach existujú na poskytovanie dôkazov o tom, ktoré ale nie sú jednou zo zmluvných strán budú mať dôkazné bremeno. Poskytovanie nových dôkazov v súdnom konaní po prvýkrát, je zvyčajne povolené až na prípady, keď je porušená zásada riadneho postupu. Hoci zákonodarca po tom, čo vysvetlil, že správne súdy by sa mali usilovať o materiálnej pravdy a sú súdy oprávnené požadovať dôkazy z vlastnej iniciatívy (ex officio), súčasné konanie pred správnymi súdmi, v mnohých ohľadoch podobné konania na občianskoprávnych súdoch, kde by sa malo poskytnúť svedectvo. Strany môžu predložiť znalecké posudky, znalec vypočutý ako svedok a požiadať súd, aby ustanovil znalca s cieľom viesť vyšetrovanie (pozri oddiel 8.2.2 všeobecného správneho práva act.on predbežného vyšetrovania). Súd posúdi všetky predložené dôkazy a uzavrieť, ktoré dôkazy s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedajú pravde. Ak odborný posudok je samozrejme nie je záväzné pre správny súd, hoci sudcovia budú pravdepodobne nasledovať stanovisko expertov vymenovala. Stanovisko znalca nie je záväzné v prípadoch, keď Súdny dvor určil znalca, ale zmluvná strana predložila správu. Súdy sú vždy schopní zhodnotiť kvalitu a súlad so správou a zohľadní, či expert upozorňoval v súlade so zásadou náležitej starostlivosti. V rozhodnutí o administratívnych postupoch v záležitostiach životného prostredia existuje možnosť, že súd vymenuje osobitného nezávislého experta, nadácia informovania správnych súdov v prípadoch environmentálneho a územného plánovania (Stichting advisering súdnictvo alebo stab). Táto nadácia je financovaná vládou a majú špecifické odborné znalosti v otázkach životného prostredia. Zákon stanovuje, že napíše správu o každej veci týkajúcej sa životného prostredia na žiadosť správneho súdu. Z dôvodu dostupnosti tejto nadácie možnosť, že súd ustanovil znalca s cieľom skontrolovať konkrétne rozhodnutie, sa zdá byť mierne lepšie v rámci konaní týkajúcich sa životného prostredia.

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého X.

Vo všeobecnosti rozhodnutia správneho orgánu nadobudne účinnosť, keď mu boli oznámené v súlade so všeobecnými pravidlami o oznamovaní v zákone o všeobecnom správnom práve. Najdôležitejšie rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa životného prostredia však nadobudne účinnosť až po uplynutí lehoty na odvolanie proti týmto rozhodnutiam, pretože sektorových právnych predpisov, takže objednávky. Vo všeobecnosti odvolanie proti vládneho rozhodnutia v Holandsku nemá odkladný účinok (pozri článok 6: 16 Všeobecný zákon o správnom práve). Sektorové alebo osobitné právne predpisy však niekedy líši od tohto všeobecného pravidla. Preto vo všeobecnosti môžu byť správne konania bezodkladne vykonané, bez ohľadu na podanie opravného prostriedku alebo súdnej žaloby. Výkon rozhodnutia, ktoré bolo neskôr zrušené súdom, však môže viesť ku vzniku zodpovednosti.

Ak odvolanie proti uzneseniu bol podaný na okresnom súde alebo pred prípadným odvolaním na okresnom súde bola podaná námietka, predseda okresného súdu, ktorý má alebo môže mať právomoc v konaní vo veci samej môže na požiadanie poskytnúť predbežný opravný prostriedok rýchlosť, kde je z dôvodu záujmov. Ihneď potom ako námietka podáva alebo bola podaná žaloba (pro forma), súdy sú príslušné na vydanie súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa na žiadosť ktorejkoľvek zainteresovanej strany, ktorá podala námietku alebo odvolanie a poukázala na naliehavú potrebu príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania, pretože dotknuté záujmy (pozri článok 8: 81 Všeobecný zákon o správnom práve).

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa môže skladať z akéhokoľvek súd nariadil činnosť, ale prakticky vo všetkých prípadoch ide o priznanie odkladného účinku alebo odvolanie odkladný účinok rozhodnutia, ktoré prijal správny orgán. Neexistuje žiadny opravný prostriedok proti príkazu zo strany správneho súdu.

XI. O trovách

Správne konania sú bezplatné. Na správny súd prejednávať prípad žiadateľa je potrebné zaplatiť poplatok. Poplatok za súdne konanie v prvom stupni sú uvedené v článku 8: 41 všeobecného zákona o správnom práve (Algemene Wet Bestuursrecht). Poplatok sa vo všeobecnosti nepovažujú za veľmi vysoké. To sa líši v závislosti od druhu osobe, ktorá sa otvára postup a druh prípadu a hmotného práva, ktoré sa uplatňuje na tento prípad. Článok 8: 41 (3) Všeobecné správne právo act.mentions rôznych poplatkov výslovne. V roku 2013 bol poplatok 44 EUR za každú fyzickú osobu, ktorá podáva odvolanie proti príkazu alebo rozhodnutia správneho orgánu, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia a súvisiacich právnych predpisoch (pozri článok 8: 41 (3) Všeobecný zákon o správnom práve). 160 EUR pre fyzické osoby v akomkoľvek inom prípade a 318 EUR za akékoľvek právnickou osobou podávajúcou odvolanie alebo súdny príkaz. Poplatky za konanie na správnom súde sú o niečo vyššie a sú stanovené v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na konanie pred odvolacím súdom. Ak odvolanie nie je úspešné, tieto náklady obvykle musia zaplatiť správny orgán (článok 8: 75 Všeobecný zákon o správnom práve). Vo veľmi zriedkavých prípadoch zneužívania právo odvolať sa na súd mohol rozhodnúť, že žalobkyňa znáša (pevné) náklady správneho orgánu. Zásada „kto prehral, platí“ neplatí vo väčšine prípadov. V občianskom súdnom konaní náklady sú o niečo vyššie. Poplatok za súdne konanie na okresnom súde je diferencovaná v najbežnejších prípadoch (v roku 2013 je to 274 EUR pre fyzické osoby a 589 EUR pre právnické osoby, ale môže byť vyššia pri záujme veci sú väčšie). V prípade, že sa týka pohľadávok, ktoré sú nad 25,000 EUR alebo vyššia ako 100,000 EUR, resp. vyšších poplatkov. Za určitých okolností možno považovať za chudobných a znevýhodnených alebo osobitný nízky poplatok vzťahuje. V občianskoprávnych záležitostiach’loser platí“ prevažuje. Vo všetkých prípadoch okrem nákladov by mohli byť náklady na odborné právne poradenstvo v súdnom konaní. Tieto náklady sa líšia v závislosti od typu (a jeho špecializácii) žalobkyňa prenajíma. Ak navrhovateľ alebo žiadateľ považuje za chudobných, ktorí ju potrebujú, alebo môže požiadať o finančne podporovanú právnu pomoc, ale bude musieť platiť osobné príspevky.

XII. Mechanizmy finančnej pomoci

Súdy nemôžu priznať oslobodenie od súdnych poplatkov. Holandská právna úprava však nestanovuje dotovanej právnej pomoci a na zníženie poplatkov pre tých žiadateľov, ktorí ju potrebujú, alebo že možno považovať za nedostatočné. Okrem toho existujú osobitné kancelárie, ktoré poskytujú právnu pomoc na neformálnom základe, hoci to bude vo väčšine prípadov viesť bežné náklady na právnu pomoc, pre ktorý dotácia mohla poskytnúť za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na znížené poplatky. Okrem toho právnické firmy môžu byť ochotní poskytovať bezplatnú právnu pomoc a niektoré z nich uviedlo, že ho pravidelne, ale väčšina právnické firmy pravdepodobne nebude poskytovať právnu pomoc bezplatne v relatívne bežné prípady. Neexistujú žiadne kancelárie právneho poradenstva zaoberajúce sa prípadmi týkajúcimi sa životného prostredia, ku ktorým má prístup široká verejnosť. V niektorých prípadoch však MVO ako Greenpeace bude organizovať protesty proti rozhodnutiam štátnych orgánov a pomôcť pri podaní opravného prostriedku.

XIII. Včasnosť

Ak sa rozhodnutie vzťahuje na správny orgán by mal buď vydať rozhodnutie do termínu stanoveného v sektorových právnych predpisoch alebo – ak takáto podmienka – v primeranej lehote, ktorá sa považuje za osem týždňov podľa článku 4: 13 Všeobecný zákon o správnom práve. Lehota na žiadosť o environmentálnej licencie (komplexného) je šesť mesiacov, je osem týždňov v menej zložitých prípadoch, ako sú stavebné povolenia. Obe sú stanovené vo všeobecnom zákone o environmentálnych povolení (algemene bepalingen omgevingsrecht). Existujú najmenej dva rôzne druhy sankcií v prípade, že správny orgán nie je vydanie rozhodnutia včas. Žiadateľ by mal informovať verejný orgán, aby rozhodnutie nebolo vydané v lehote do dvoch týždňov po tomto formálnom oznámení, existujú dva dôsledky. Po prvé žalobkyňa sa udeľuje právo na odvolanie priamo na súd na skutočnosť, že rozhodnutie bolo doručené. Ak príslušný súd nerozhodne, že verejný obstarávateľ je skutočne porušila jej uloženú povinnosť vydať rozhodnutie v stanovenej lehote, bude prikázať verejnému orgánu vydať rozhodnutie a stanoví finančnú pokutu za každý deň, keď verejný orgán nemusí vydať rozhodnutie. Druhým dôsledkom skutočnosti, že do dvoch týždňov od oznámenia žiadateľa, že od tohto dátumu sa má poskytnúť finančná náhrada za každý deň omeškania verejný orgán v maximálnej výške 1 260 EUR. Ak chcete napadnúť rozhodnutie, odvolanie sa musí podať do šiestich týždňov po oznámení rozhodnutia. Vo väčšine prípadov je umožnené predložiť pro forma odvolania, čo znamená, že poskytuje iný termín na predloženie odôvodnenia odvolania. Hoci súdy nedávno snažili stanoviť dátumy súd skôr, zvyčajne vypočutie sa uskutoční po troch štvrťrokoch. Tým sa umožní stranám, aby predložili dôvody odvolania, a nie oslabiť ich práva na navzájom reagujú na svoje písomné. Neexistuje žiadna lehota na to, kedy Súdny dvor stanoví termín vypočutia. Ak súdu nebol stanovený dátum zmluvné strany musia do desiatich dní pred pojednávaním dodávať nové informácie alebo nové dôvody ich odvolania, ale mali by byť vedomý toho, že sa zásada riadneho postupu by mohlo obmedziť slobodu vysielať v nových informácií, resp. dôvodov. Všeobecným správnym právom act.sets lehotu na vynesenie rozhodnutia po vypočutí správnym súdom. Táto lehota je šesť týždňov sa môže predĺžiť na ďalších šesť týždňov. Neexistujú však žiadne sankcie voči súdom, ktoré vydávajú rozhodnutia oneskorene. Súd musí zvyčajne 9 až 12 mesiacov na vydanie rozsudku. Nedávno bola zdôraznená Zákonodarca a súdnictvo, aby súdne konania by mal v čo najväčšej miere viesť ku konečnému riešeniu v administratívnoprávnom spore. Preto sa zaviedli viaceré nástroje, aby sa súdy dospeli k uskutočneniu tohto ideálneho; Napríklad, ak súd usúdi, že rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi, mu bola pridelená právomoc požadovať od správneho orgánu sa snaží napraviť nezrovnalosti (nazýva sa „administratívnej väzby; Článok 8: 51A – 8: 51 a článok 8: 80a a 8: 80B act.act všeobecného správneho práva).

XIV. Ďalšie otázky

Rozhodnutia týkajúce sa životného prostredia sa zvyčajne napádané v právnej správne konanie a možnosť podať stanovisko a napadnúť návrh rozhodnutia. (komplexné, veľké) v prípadoch týkajúcich sa životného prostredia sú spoločné pre prerokovanie projektu na strane verejnosti do procesu zapojiť pred tým, než začne formálne správne konanie. Vo väčšine prípadov predložených stanovísk bude pravdepodobne známy verejný orgán vzhľadom na informácie, ktoré boli získané pri príprave návrhu rozhodnutia. Informácie o vplyvoch na životné prostredie vo všeobecnosti nie sú systematicky ustanovené štruktúrovaným a ľahko dostupným spôsobom, ale žiadali informácie povedie k rozhodnutiu o sprístupnenie informácií verejnosti, ktorých rozhodnutia možno napadnúť na súde. Informácie o posúdení vplyvov na životné prostredie je vo veľkej miere dostupné prostredníctvom webovej lokality Európskej komisie pre posudzovanie vplyvu na životné prostredie (http://www.commissiemer.nl/).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.commissiemer.nl/ Okrem toho informácie o právnych otázkach poskytuje agentúra vlády (http://www.agentschapnl.nl/), ktorý má niekoľko webových stránok obsahujúcich informácie o životnom prostredí v Holandsku a právo v oblasti životného prostredia (http://www.infomil.nl/).Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.agentschapnl.nl/Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.infomil.nl/ S vládnymi organizáciami v Holandsku sú čoraz viac presvedčené, že alternatívne riešenie sporov môžu byť dobrou alternatívou pre súdne konania. To je tiež prípad v záležitostiach životného prostredia. Okrem toho niektoré správne súdy vrátane najvyššieho správneho súdu v týchto prípadoch ponúknuť zmluvným stranám možnosť obrátiť sa na mediátora a snažiť sa urovnať svoj spor prostredníctvom konsenzu a bez toho, aby súdy vydajú rozsudok.

XV. Postavenie cudzincov

Diskriminácie na základe krajiny pôvodu alebo jazyka je zakázané holandskej ústavy (článok 1). Vo všeobecnosti (procesného) práva žiada, aby všetky súdne spory, odvolania a iných písomností predložených Súdnemu dvoru v holandskom jazyku. Rozsudok a iných písomností súdu bude aj v holandčine. Existujú však možnosti získať príslušné dokumenty, ktoré sú napísané v inom jazyku, prekladá. Okrem toho, ak určitá osoba zúčastňuje na súdnom pojednávaní a nie je schopný vyjadrovať sa v holandskom jazyku dostatočne je povolené používať svoj vlastný jazyk a Súd zabezpečuje tlmočníka bezplatne (pozri článok 8: 36 Všeobecný zákon o správnom práve).

XVI. Cezhraničné prípady

Neexistujú žiadne všeobecné pravidlá do holandského práva na environmentálne otázky v inej krajine. Vo väčšine prípadov cezhraničné prípady riešia podľa riadnych procesných pravidiel. Samozrejme environmentálny vplyv holandské projekty v iných krajinách sú dôležité pre rozhodnutia, ktoré holandské orgány, ale neexistujú žiadne všeobecné pravidlá pre cezhraničné prípady. (Zahraničný) jednotlivcov, ktorých sa dotýkajú rozhodnutia prijaté orgánom verejnej moci možno považovať za zainteresované strany (článok 1: 2 Všeobecný zákon o správnom práve) a bude teda v holandčine a správne súdy sú oprávnené prakticky pre všetky právnu a finančnú pomoc, ktorá bola spomenutá vyššie.

Súvisiace odkazy

[1] Všetky holandské právne predpisy uvedené na tomto webovom sídle možno nájsť na internetovej konzultácie http://wetten.overheid.nl/zoeken/.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Informácie holandskej justície sú dostupné na internete prostredníctvom http://www.rechtspraak.nl/.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.rechtspraak.nl/


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2016