Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali - Olanda

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: goed

Vindt u deze vertaling nuttig?


 1. Constitutional Foundations
 2. Ġudikatura
 3. #II
 4. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet
 5. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika
 6. Aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet
 7. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja
 8. Locus standi
 9. Rappreżentanza legali
 10. Evidenza
 11. Inġunzjonijiet
 12. Fuq l-ispejjeż
 13. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja
 14. Tempestività
 15. Kwistjonijiet oħra
 16. Tkun barrani
 17. Każijiet transkonfinali

I. Constitutional Foundations

L-Artikolu 21 il-Kostituzzjoni Olandiża (grondwet) [1] jobbliga lill-gvern sabiex jassiguraw liċ-ċittadini ambjent abitabbli u jiżgura li l-protezzjoni u t-titjib tal-ambjent.#1 Flimkien mal-Artikolu 11 li jiggarantixxi d-dritt għall-integrità personali u l-Artikolu 22 li jagħti d-dritt għas-saħħa, dawn id-dispożizzjonijiet huma drittijiet fundamentali (soċjali) relatati mal-ambjent li jkunu stabbiliti skont il-Kostituzzjoni Olandiża. L-aċċess għall-ġustizzja huwa żgurat bl-Artikolu 17 li tgħid li ħadd ma jista’ jinżamm kontra r-rieda tiegħu mill-qorti kompetenti. Barra minn hekk, il-Kapitolu 6 il-Kostituzzjoni Olandiża hija rilevanti għal din tiddikjara li l-liġi se jagħmilha ċara liema qorti hija kompetenti. Iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jinvokaw id-drittijiet fundamentali direttament fi proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji jekk dawn id-drittijiet huma kkunsidrati bħala drittijiet suġġettivi. Għalhekk l-Artikolu 21 tal-Kostituzzjoni jistgħu jiġu invokati miċ-ċittadini fi proċeduri kontra deċiżjonijiet minn awtoritajiet pubbliċi. Madankollu, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, mhux ser ikollha l-effett mixtieq minħabba d-diskrezzjoni li l-gvern għandu biex jinkisbu l-objettiv (i) ta’ din id-dispożizzjoni. Kwalunkwe dispożizzjoni ta’ trattat internazzjonali jistgħu jiġu invokati fi proċedimenti amministrattivi u ġudizzjarji wara li tkun ġiet ippubblikata u meta dawn id-dispożizzjonijiet hija ta’ natura vinkolanti b’mod ġenerali (Artikolu 93 tal-Kostituzzjoni). Dan jgħodd ukoll għall-hekk imsejħa Konvenzjoni ta’ Aarhus, li ġiet adottata kemm mill-Pajjiżi l-Baxxi kif ukoll tal-Unjoni Ewropea.

II. Ġudikatura

Protezzjoni legali fil-Pajjiżi l-Baxxi hija l-ewwel u qabel kollox mogħtija mill-qrati ta’ ġurisdizzjoni ġenerali li huma kompetenti biex jiddeċiedu dwar kawżi ċivili u kriminali [2].#2 Din is-sistema għandha tliet livelli. L-ewwel każ jinstema’ minn qorti distrettwali (Rechtbank) u jekk parti ma taqbilx mas-sentenza, jista’ jressaq appell quddiem il-Qorti tal-Appell (Gerechtshof). Il-Qorti tal-Appell teżamina mill-ġdid il-fatti tal-każ u tasal għall-konklużjonijiet tagħha. Wara dan ġeneralment huwa possibbli li wieħed jirreferi tilwima quddiem l-ogħla Qorti, il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi (Hoge Raad). Il-Qorti Suprema tal-Pajjiżi l-Baxxi tistħarreġ biss jekk il-qorti inferjuri (i) osservata l-applikazzjoni xierqa tal-liġi sabiex tasal għad-deċiżjoni tagħha. F’dan l-istadju, il-fatti kif stabbiliti mill-qorti inferjuri (i) ma jkunux għadhom soġġetti għal diskussjoni. Fl-2013, il-Pajjiżi l-Baxxi se tkun maqsuma fi 11-il distrett, kull qorti distrettwali tiegħu stess. Il-qrati distrettwali huma maqsuma f’ 3 setturi: liġi ċivili, liġi kriminali, liġi amministrattiva settur settur. Mill-11 distrett huma maqsuma f’ 4 oqsma ta’ ġurisdizzjoni għall-qrati tal-appell għal kawżi ċivili u kriminali u kawżi amministrattivi speċifiċi (eż. liġi tat-taxxa). Fir-rigward tal-liġi kriminali u ċivili, imħallfin tal-Qorti tal-Appell jittratta biss każijiet fejn ikun ġie ppreżentat appell kontra s-sentenza deċiża mill-Qorti tal-kontea. Ma hemm l-ebda qorti jew tribunal speċjali għal kwistjonijiet ambjentali. Il-liġi ser jistipula liema qorti hija kompetenti, għalhekk ma hemm l-ebda possibbiltà ta’ forum shopping. Bi ftit eċċezzjonijiet, tilwim amministrattiv dwar deċiżjonijiet governattivi dwar materji ambjentali jinstemgħu l-ewwel minn ħdax-il qorti distrettwali (Administrative Law). Is-soltu l-każijiet jiġu mismugħa mill-Qorti Distrettwali permezz ta’ diviżjoni presjeduta minn imħallef wieħed, iżda l-qorti tista’ tiddeċiedi li taħtar tliet imħallfin f’każ li huwa kumpless jew li jinvolvi kwistjonijiet fundamentali. Fi kwistjonijiet ambjentali rregolati mid-dritt amministrattiv, kif ukoll f’ħafna oqsma oħra tal-appell issir Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), li se jkollhom il-każ tagħhom trattat minn tliet Imħallfin għalkemm jista’ jiddeċiedi li jkun hemm sempliċi l-kawża tinstema’ minn imħallef wieħed. F’oqsma oħra tal-liġi Olandiża tipprevedi Appeals Tribunal speċjali, it-Tribunal tal-Appelli ċentrali (Centrale Raad van Beroep) għal każijiet li jinvolvu ħaddiema taċ-ċivil u kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali, il-Qorti tal-Appell dwar l-appelli kontra valutazzjonijiet tat-taxxa u tal-kummerċ u tal-industrija Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) għal tilwim fil-qasam tal-liġi amministrattiva u soċjoekonomiċi għal appelli għal liġijiet speċifiċi, bħalma huma l-Att dwar il-kompetizzjoni. F’ħafna kawżi amministrattivi s-seduta tas-settur tal-Liġi Amministrattiva tal-Qorti tad-Distrett huwa preċedut minn proċedura ta’ oġġezzjoni taħt l-awspiċi tal-Awtorità Amministrattiva. Meta każ ikun qed jiġi ttrattat fi proċedura ta’ oġġezzjoni jew minn qorti amministrattiva l-applikant għandu l-possibbiltà li l-Qorti tal-Ġustizzja tintalab miżura interim jew provviżorja fi proċedura speċifika jekk ikun hemm raġuni biżżejjed u urġenti biżżejjed interess (Artikoli 8: 81–8: 86 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva). Jekk il-miżuri provviżorji mitluba huma permessi mill-qorti amministrattiva hija f’ħafna każijiet se jfissru li d-deċiżjoni kkontestata tiġi sospiża.

Fi proċeduri kontra deċiżjonijiet amministrattivi li qorti kompetenti se tħassar (jew: tannulla) id-deċiżjoni jekk l-applikant wera d-deċiżjoni bi ksur tal-liġi. Għalkemm il-Qorti ma jkollhiex il-kompetenza li jbiddel jew jemenda Deċiżjoni amministrattiva wara li tkun ġiet annullata, li teżerċita dik l-awtorità tkun iġġustifikata biss fil-każ fejn huwa ċar biżżejjed liema deċiżjoni mill-korp amministrattiv għandu jieħu wara l-annullament. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, l-annullament tad-deċiżjoni se twassal għal deċiżjoni ġdida bl-istess awtorità amministrattiva. Il-qrati jkunu jistgħu jagħtu kumpens liċ-ċittadini għad-danni kontra l-awtorità pubblika meta jkun hemm raġunijiet biex isir hekk (abbażi ta’ delitt), saret talba minn dan tal-aħħar u attakkat id-deċiżjoni nstabu fi ksur tal-liġi. Il-proċeduri kontra deċiżjonijiet amministrattivi fi kwistjonijiet ambjentali huma rregolati minn dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-liġi tal-proċedura (amministrattiva) li huma stipulati f’dan l-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva (Algemene Wet Bestuursrecht), l-aktar il-kapitoli 6, 7 u 8, u minn xi dispożizzjonijiet f’atti speċifiċi li l-aktar importanti fosthom huma Wet milieubeheer (l-Att dwar il-Ġestjoni Ambjentali), tal-Att ġenerali dwar il-permessi ambjentali (algemene bepalingen omgevingsrecht), l-Att dwar il-ġestjoni tat-territorju (Wet ruimtelijke ordening), l-Att dwar l-Ilma (waterwet), l-Att dwar il-konservazzjoni tan-natura (Natuurbeschermingswet 1998) u fawna u flora — Act (Flora — u faunawet). Fi proċeduri dwar deċiżjonijiet amministrattivi dwar kwistjonijiet ambjentali, hemm il-possibbiltà li l-qorti għandha taħtar espert indipendenti, speċifiċi għal konsulenza ambjentali u l-qrati amministrattivi f’każijiet ta’ tqassim f’żoni (Stichting advisering Bestuursrechtspraak jew stab). Din il-bażi hija ffinanzjata mill-gvern u għandha għarfien espert speċifiku f’materji ambjentali. Il-liġi tipprovdi li hija sejra tikteb rapport dwar xi każ ambjentali fuq talba ta’ qorti amministrattiva. Fi proċeduri amministrattivi tal-Qorti, il-qrati ma għandhomx il-possibbiltà li tinvestiga partijiet ta’ deċiżjoni amministrattiva li ma jkunux ġew attakkati mill-applikant. Madankollu, il-qorti għandha l-awtorità li jinvestigaw il-fatti tal-kawża permezz tas-smigħ tax-xhieda, billi titlob (bil-miktub) evidenza jew billi taħtar espert sakemm dan jikkonċerna l-kunflitt li tressqet quddiem il-qorti mill-partijiet fil-proċedura. Il-qrati amministrattivi se juża dawn is-setgħat f’każijiet fejn l-applikant ikun ipprovda informazzjoni biżżejjed biex ikun hemm dubju dwar il-fatt li l-awtorità amministrattiva tkun ibbażat id-deċiżjoni tagħha fuq. Il-każistika turi li l-partijiet involuti fil-kunflitt qed jiġu deċiżi mill-qrati għandhom id-dmir li jipprovdu evidenza minn jeddhom. Dan huwa wkoll veru fi kwistjonijiet ambjentali quddiem il-qrati amministrattivi, għalkemm l-awtorità amministrattiva dejjem għandu d-dmir li jieħu ħsieb kif jixraq fit-tħejjija ta’ kull deċiżjoni amministrattiva.

III. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet

L-Artikolu 110 il-Kostituzzjoni Olandiża (grondwet) jagħti struzzjonijiet tal-Gvern biex jadottaw leġiżlazzjoni li tiżgura l-aċċess taċ-ċittadini għall-informazzjoni dwar l-Affarijiet Governattivi. L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Wet van Openbaarheid Bestuur) jippermetti l-iżvelar komplet jew parzjali ta’ qabel kienet rilaxxata informazzjoni u dokumenti li huma kontrollati mil-livelli kollha tal-gvern u huma relatati ma’ interessi pubbliċi. L-Att dwar il-libertà tal-informazzjoni tiddikjara li prattikament ir-rekords kollha relatati ma’ affarijiet governattivi huma soġġetti għal divulgazzjoni, hija tistabbilixxi l-prinċipju ta’ żvelar obbligatorju iżda tinkludi wkoll numru ta’ raġunijiet għal rifjut fl-Artikolu 10 11. Id-deċiżjonijiet dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni għandhom dejjem jitqiesu dawn il-motivi kollha. Skont l-Artikolu 3 tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Wet van Openbaarheid Bestuur) kulħadd jista’ jitlob għal informazzjoni li tinsab fir-reġistri pubbliċi li tiġi żvelata. L-applikanti ma humiex obbligati jindikaw is-suġġett jew raġuni ta’ interess tagħhom. L-iżvelar tal-informazzjoni huwa meqjus rilevanti biex jiġi assigurat l-istat tad-dritt f’soċjetà demokratika. Barra minn hekk ma hemm l-ebda rekwiżiti formali għal talba bħal din, għalkemm talba bil-miktub hija ppreferuta. Wieħed ma jkollhom jiddikjaraw affari pubbliku li għalih tirreferi t-talba. Deċiżjoni dwar it-talba trid issir fi żmien 4 ġimgħat; F’każ ta’ informazzjoni ambjentali, dan huwa ta’ 2 ġimgħat. L-awtorità amministrattiva tista’ toffri lill-partijiet interessati l-opportunità li jippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom dwar l-iżvelar ta’ informazzjoni li jistgħu jaffettwaw l-interessi tagħhom f’dan il-każ id-deċiżjoni tiġi posposta (Artikolu 6(3) L-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni). Skont l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht) rifjut trid tkun akkumpanjata minn stqarrija tar-raġunijiet għar-rifjut u għandha tinkludi informazzjoni dwar ir-rimedji disponibbli. Dawk li ma jkunux sodisfatti b’deċiżjoni (rifjut, tweġiba mhux kompluta jew nuqqas ta’ tweġiba) jistgħu japplikaw biex jerġgħu jiġu taħt l-awspiċi tal-awtorità amministrattiva li rrifjutat din it-talba. Jekk id-deċiżjoni għadha mhux sodisfaċenti li mbagħad jistgħu jirrikorru għand is-settur amministrattiv tal-Qorti Distrettwali ta’ sentenza tal-qorti. Dan huwa f’konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali li huma stipulati fl-Artikolu 8: 1 u 7: 1 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht). Fl-aħħar nett, huwa possibbli li jressaq appell quddiem Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Il-proċeduri kollha għandhom jiġu ppreżentati fi żmien 6 ġimgħat u ma għandhom l-ebda regoli dwar rappreżentazzjoni ġuridika mandatorja. Madankollu, f’każijiet fejn ma tkun ittieħdet l-ebda deċiżjoni fi żmien il-perjodu li ngħata lil l-awtorità pubblika tieħu d-deċiżjoni, li n-nuqqas ta’ azzjoni tal-awtorità pubblika jista’ jittella’ l-qorti direttament. Meta jkun rilevanti għal din il-kawża l-qrati b’mod ġenerali huma kompetenti biex jitolbu informazzjoni tal-awtorità pubblika. Artikolu 8: 29 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht) tippermetti lill-awtoritajiet pubbliċi biex jibagħtu informazzjoni lil qorti titlob li ma jiżvelawx l-informazzjoni li l-applikant. Dan huwa dak li jiġri f’każ li jikkonċerna talba ta’ divulgazzjoni ta’ ċerta informazzjoni. Huwa biss f’każijiet fejn l-applikant ppermettiet lill-Qorti tal-Ġustizzja biex jaċċessaw l-informazzjoni u biex tiddeċiedi l-kawża abbażi ta’ dik l-informazzjoni, anki jekk ir-rikorrenti ma kellhiex aċċess, tista’ tinfluwenza l-verdett tal-Qorti. Meta l-ebda qorti tikkonkludi li m’hemm l-ebda raġuni biex jirrifjuta (raġonevoli), hija tista’ tordna l-iżvelar tal-informazzjoni li għandha tiġi ddivulgata.

IV. L-aċċess għall-ġustizzja fir-rigward tal-parteċipazzjoni pubblika

Il-proċeduri amministrattivi fi kwistjonijiet ambjentali huma rregolati minn dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-proċedura amministrattiva li l-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva (Algemene Wet Bestuursrecht) u xi dispożizzjonijiet speċifiċi tal-Att ġenerali dwar il-permessi ambjentali (algemene bepalingen omgevingsrecht) u l-Att dwar il-ġestjoni tal-ambjent (Wet milieubeheer) u l-Att dwar il-ġestjoni tat-territorju (Wet ruimtelijke ordening). Għal għadd importanti ta’ deċiżjonijiet ta’ għoti ta’ permess ambjentali, bħal jekk għandux joħroġ permess ambjentali (bħal tikketta IPPC) u l-adozzjoni ta’ pjan ta’ tqassim f’żoni muniċipali, il-liġi tipprovdi għal proċedura li tinvolvi l-parteċipazzjoni pubblika bbażata fuq draft-decision mill-awtorità pubblika. Jekk deċiżjoni tkun ġiet abbozzata se ssir magħrufa pubblikament u draft-decision u d-dokumenti li hija bbażata fuq ser tkun disponibbli għal wiri ta’ xi ħadd għal 6 ġimgħat. Matul dan iż-żmien kull min jista’ jieħu sehem fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjoni billi jippreżenta opinjonijiet lill-awtorità kompetenti. L-awtorità kompetenti għandha tirreaġixxi għal dawn l-opinjonijiet qabel ma mbagħad tieħu u tippubblika deċiżjoni finali. Tali deċiżjoni għandha tittieħed fi żmien 6 xhur mill-applikazzjoni għal permess ambjentali. Din il-proċedura amministrattiva huwa stabbilit fit-Taqsima 3.4 (il-proċedura pubblika estensiva) l-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva (Algemene Wet Bestuursrecht) u t-Taqsima 3.3 tal-Att Ġenerali dwar il-permessi ambjentali (algemene bepalingen omgevingsrecht). Din il-proċedura hija applikabbli meta jiġi stabbilit mil-liġi jew meta l-awtorità amministrattiva tiddeċiedi li tħejji d-deċiżjoni permezz ta’ din il-proċedura. Kwalunkwe deċiżjoni li tħejjiet f’dan il-proċedura hija suġġetta għar-reviżjoni mill-qorti direttament. It-tħejjija ta’ kull deċiżjoni oħra tkun anqas estensiva u għandhom (fil-biċċa l-kbira tal-każijiet) għandhomx jinvolvu l-parteċipazzjoni tal-pubbliku. F’dawk il-każijiet, tieħu deċiżjoni finali normalment jieħu 8-il ġimgħa. Din il-proċedura hija prevista fit-Taqsima 4.1 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht) u fit-Taqsima 3.2 tal-Att Ġenerali dwar il-permessi ambjentali (algemene bepalingen omgevingsrecht). F’każijiet fejn proċedura estensiva sabiex tipprepara d-deċiżjoni ġiet applikata, kwalunkwe parti interessata tista’ tippreżenta appell (ara l-Artikolu 1: 2 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva) li ressaq ukoll opinjonijiet dwar draft-decision (ara l-Artikoli 8: 1 u 6: 13 tal-Att tal-Liġi Ġenerali dwar il-proċeduri amministrattivi). Parti interessata huwa kwalunkwe persuna li l-interessi tagħhom huma affettwati direttament minn deċiżjoni amministrattiva. Il-ġurisprudenza tipprovdi li għandu jkun hemm interess personali, oġġettivament determinata li hija f’idejn il-persuna li tressaq il-każ. Fir-rigward ta’ awtoritajiet amministrattivi, l-interessi tagħhom jitqiesu l-interessi tagħhom. Fir-rigward ta’ entitajiet legali, li l-interessi tagħhom huma meqjusa li jinkludu interessi ġenerali u kollettivi li huma partikolarment jirrappreżentaw skont l-objettivi tagħhom u kif jixhdu l-attivitajiet attwali tagħhom. Eżempju ta’ interess ġenerali jista’ jkun il-protezzjoni tal-ambjent f’qasam speċifiku. Meta proċedura estensiva ma ġietx applikata, l-Artikoli 8: 1 u 7: 1 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht) għandhom jippreskrivu li kwalunkwe parti interessata li tixtieq tressaq il-każ quddiem il-qorti, għandu l-ewwel ikollu jippreżenta oġġezzjoni (bezwaarschrift) bl-awtorità li ħa d-deċiżjoni. Ir-riżultat ta’ din il-proċedura ta’ oġġezzjoni se jiġu (ri) ġodda (ED) id-Deċiżjoni mill-istess awtorità u din id-deċiżjoni biss jista’ jittella’ l-qorti. Fi kwalunkwe każ, huma biss dawk il-partijiet tad-deċiżjoni tista’ tiġi kkontestata quddiem il-qrati, li kienu wkoll ikkontestat fil-fażi amministrattiva (Artikolu 6: 13 tal-Att tal-Liġi Ġenerali dwar il-proċeduri amministrattivi).

Il-biċċa l-kbira tal-kawżi jiġu ppreżentati quddiem il-qrati distrettwali sakemm att speċifiku jistipula proċedura oħra (eż. tal-Appell fl-ewwel istanza u biss it-taqsima tal-kontenzjuż amministrattiv tal-Kunsill tal-Istat). Għal każijiet li jikkonċernaw il-permessi ambjentali tal-Qorti Distrettwali u minn hemm’ il quddiem Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat huma ġeneralment kompetenti. Każijiet dwar l-ippjanar tal-art li trid tintuża, mur direttament fuq Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat. Pereżempju: pjan ta’ tqassim tat-territorju ser jiġu adottati skont proċedura estensiva li għandu jiġi applikat mill-awtorità kompetenti sabiex tħejji d-deċiżjoni. L-istħarriġ ġudizzjarju ta’ pjan ta’ tqassim tat-territorju taqa’ taħt Id-Diviżjoni tal-Ġurisdizzjoni Amministrattiva tal-Kunsill tal-Istat (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) fl-ewwel u l-aħħar istanza. Applikazzjoni għal liċenzja IPPC (skont l-Artikolu 2.1(1) sub e tal-Att ġenerali dwar il-permessi ambjentali) se tiġi ttrattata wkoll proċedura amministrattiva estensiva, iżda ser ikunu soġġetti għal reviżjoni ġudizzjarja mill-Qorti Distrettwali l-ewwel u li appell quddiem it-taqsima tal-kontenzjuż amministrattiv tal-Kunsill tal-Istat. F’każijiet dwar liċenzja IPPC il-qrati se jagħtu l-awtorità pubblika ċertu marġni ta’ diskrezzjoni meta jiġi stabbilit liema huma l-aħjar tekniki disponibbli tal-installazzjoni speċifika kkonċernata. F’kull proċedura ta’ stħarriġ ġudizzjarju, ir-rikorrenti jistgħu jitolbu miżuri interim jew provviżorji f’konformità mad-dispożizzjonijiet ġenerali dwar rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni fi proċeduri amministrattivi (Artikoli 8: 81–8: 86 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva).

F’xi każijiet il-liġi ambjentali tippreskrivi li valutazzjoni tal-impatt ambjentali (VIA) Ir-rapport għandu jkun imħejji mir-rikorrenti quddiem l-awtorità pubblika tkun tista’ tiddeċiedi dwar applikazzjoni (Il-Kapitolu 7 L-Att dwar il-ġestjoni ambjentali). Kwalunkwe deċiżjoni dwar l-iskrinjar tal-VIA, EIA deċiżjonijiet tat-tfassil tal-ambitu jew l-aċċettazzjoni ta’ rapport tal-EIA mill-awtorità pubblika jistgħu jiġu kkontestati fil-qorti bit-tressiq ta’ kawża kontra d-deċiżjoni li tippermetti jew tirrifjuta l-applikazzjoni. M’hemmx regoli speċjali dwar il-locus standi, forum, smigħ, l-evidenza u l-firxa tar-reviżjoni tal-Qorti. EIA hija meqjusa bħala strument importanti biex tipprepara ċerti deċiżjonijiet li potenzjalment ikollhom effetti sinifikanti fuq l-ambjent. Dan jiżgura li dawk involuti li l-awtorità kompetenti tkun tista’ tirrispetta l-obbligu ta’ tħejjija bir-reqqa tad-deċiżjoni. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, draft-decision ssir pubblika kif ukoll ir-rapport EIA u kulħadd ikun jista’ jissottometti l-opinjonijiet qabel ma tittieħed deċiżjoni finali. Il-qrati amministrattivi se tirrevedi l-legalità proċedurali u sostantiva tad-deċiżjonijiet amministrattivi sakemm il-partijiet interessati għamlu li parti speċifika tad-deċiżjoni parti tat-tilwima (ara l-Artikolu 8: 69(1) L-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva). Meta awtorità pubblika tkun ingħatat marġni ta’ apprezzament mil-leġiżlatur sabiex jiġu bbilanċjati l-interessi differenti involuti fit-teħid ta’ deċiżjoni speċifika, il-Qorti se jippermettu li dan il-marġni bl-applikazzjoni stħarriġ marġinali u ż-żamma kwalunkwe deċiżjoni li hi tqis li huwa raġonevoli (Artikolu 3: 4(2) L-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva). B’mod ġenerali, il-qrati se tiġi mistħarrġa d-deċiżjoni amministrattiva u se tivverifika jekk l-awtorità kompetenti setgħet ġustament tibbaża d-deċiżjoni fuq il-materjal, sejbiet tekniċi u l-kalkoli li ntużaw. M’hemm l-ebda regoli bil-miktub ta’ xhieda għajr ir-regoli proċedurali li għandhom jiġu applikati meta l-fatti. Pereżempju, il-Qorti tal-Ġustizzja hija kompetenti sabiex taħtar espert indipendenti, bħala l-bażi għal konsulenza ambjentali u l-qrati amministrattivi f’każijiet ta’ tqassim f’żoni (Stichting advisering Bestuursrechtspraak jew stab). F’każijiet fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tikkonkludi li d-deċiżjoni hija illegali, din għandha tannulla d-deċiżjoni kkontestata. Madankollu, l-Artikolu 6: 22 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht) jiddisponi li kull difett proċedurali li mhux se jkun ta’ dannu għall-interessi ta’ xi waħda mill-partijiet interessati tista’ tiġi injorata mill-Qorti. Fil-futur qarib, madankollu, din id-dispożizzjoni tipprovdi l-istess possibbiltà għal kwalunkwe difett sostantiv. Dalwaqt ser tippreżenta wkoll dispożizzjoni ġdida li d-dritt proċedurali amministrattiv ġenerali, li tipprovdi li deċiżjoni amministrattiva mhux ser tiġi annullata mill-qorti jekk ikun bi ksur ta’ xi regola li ma kienx miktub biex jitħarsu l-interessi tal-parti li tkun ressqet il-kawża. Il-każ se jkun trattat skont id-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-proċeduri amministrattivi li huma stabbiliti fil-Kapitolu 8 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht). Il-Qorti tisma’ pubblikament l-aktar każijiet (Artikoli 8: 56–8: 65 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva) iżda xi drabi tapplika proċedura sempliċi (Artikolu 8: 54 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva). Ma jeżistu ebda regoli miktuba fuq prova oħra minbarra regoli formali dwar titlob informazzjoni, jaħtru espert (Artikoli 8: 27–8: 29 u 8: 42–8: 51 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva). Il-ġurisprudenza ċertament jipprovdi għal regoli ġenerali dwar regoli sostanzjali ta’ evidenza. Pereżempju: meta d-deċiżjoni kkontestata tirrestrinġi ċittadin d-drittijiet tiegħu jew huwa ta’ tip punittiv, l-oneru tal-prova huwa fuq l-awtorità pubblika. Regola ġenerali xierqa hija rilevanti oħra: min ħa l-inizjattiva biex id-deċiżjoni amministrattiva? Jekk għat-teħid tad-deċiżjonijiet amministrattivi bdiet b’applikazzjoni miċ-ċittadin involuti, l-ewwel l-oneru tal-prova taqa’ fuq l-applikant. Dokumenti ta’ politika u regoli vinkolanti b’mod ġenerali mhux ser tkun tista’ tiġi mistħarrġa direttament minn qorti amministrattiva.

V. aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet

Meta individwi jew entitajiet ġuridiċi jaġixxu bi ksur tal-liġi ambjentali, il-liġi Olandiża tipprevedi l-possibbiltà li jressaq talba l-qorti direttament. Madankollu, dawn il-proċeduri ma jkunux speċifiċi għal kwistjonijiet ambjentali, iżda jitressqu quddiem qrati (ċivili) ordinarji abbażi tad-dritt tat-tort, li huwa rregolat fl-Artikolu 6: 162 tal-Kodiċi Ċivili Olandiż (Burgerlijk Wetboek). Applikant jista’ jitlob danni jew tista’ titlob li l-Qorti tordna li individwu jew entità ġuridika biex jieqfu l-azzjonijiet tiegħu. L-istess japplika għal pretensjonijiet kontra korpi statali. Il-qrati amministrattivi fil-Pajjiżi l-Baxxi li tittratta l-kawżi dwar il-permessi ambjentali u dwar l-infurzar ambjentali mhumiex kompetenti f’każijiet bħal dawn kontra individwi jew entitajiet ġuridiċi. Il-qrati amministrattivi huma ċertament kompetenti meta dan jikkonċerna każijiet fejn tkun ittieħdet deċiżjoni li tagħti permess ambjentali, li timponi miżuri ta’ infurzar u biex jippermettu jew jiċħdu fuq kwistjonijiet ambjentali oħra. Id-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali (2004/35/KE) ġiet implimentata mill-Pajjiżi l-Baxxi fit-Titolu 17.2 Wet milieubeheer (l-Att dwar il-ġestjoni ambjentali). L-awtorità kompetenti għad-dannu kkawżat għall-ambjent huwa l-awtorità li hija kompetenti biex toħroġ il-permess għall-installazzjoni (isem) abbażi tal-Att dwar il-permessi ambjentali ġenerali (algemene bepalingen omgevingsrecht) jew — għal dawk l-impjanti li huma rregolati b’regoli ġenerali vinkolanti dwar il-protezzjoni ambjentali, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, digriet dwar regoli ġenerali għal attivitajiet (activiteitenbesluit) — l-Awtorità li hija kompetenti biex jinfurzaw ir-regoli ġenerali. F’każijiet meta d-dannu huwa kkawżat barra installazzjoni, l-awtorità kompetenti tinħatar fuq il-bażi tan-natura tad-dannu skont l-Artikolu 17.9 (1–4) l-Att dwar il-ġestjoni ambjentali. Kwalunkwe parti interessata, kif iddefinita fl-Artikolu 1: 2 tal-Att tal-Liġi Ġenerali dwar il-proċeduri amministrattivi (l-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva; Algemene Wet Bestuursrecht), jew entità statali jistgħu jitolbu lill-awtorità kompetenti biex jiddeċiedu dwar miżuri ta’ prevenzjoni jew rimedju. Jekk parti interessata tippreżenta appell, kull deċiżjoni skont ir-Regolament li jimplimenta d-Direttiva dwar ir-responsabbiltà ambjentali minn awtorità pubblika dwar ir-responsabbiltà ambjentali hija suġġetta għal stħarriġ ġudizzjarju. Kull appell jiġu trattati skont ir-Regolament Ġenerali dwar l-aġġudikazzjoni amministrattivi li huma speċifikati f’att ġenerali dwar liġi amministrattiva u r-regoli proċedurali speċifiċi dwar kwistjonijiet ambjentali, l-Att dwar il-ġestjoni ambjentali. Meta qorti amministrattiva mhix kompetenti biex tindirizza t-tilwim li titqajjem fil-qorti, il-qorti ċivili għandha tkun kompetenti biex tittratta l-każ.

VI. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja

Tal-Prosekuzzjoni Pubblika (Openbaar Ministerie) huwa responsabbli għall-prosekuzzjoni ta’ atti kriminali kontra l-ambjent li huma determinati f’tal-Kodiċi Kriminali Olandiż (Wetboek van Strafrecht). Fil-qasam tal-ambjent, hemm taqsima speċifika tal-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku li jħarrku dawn it-tip ta’ atti. Prosekuzzjoni kriminali privat ma jkunx disponibbli fi kwistjonijiet ambjentali. Madankollu hemm il-possibbiltà li parti interessata li titlob il-Qorti kriminali li jordna l-prosekuzzjoni pubblika biex issir prosekuzzjoni ta’ xi att kriminali; L-Artikolu 12 tal-Kodiċi dwar il-Proċedura Kriminali (Wetboek van strafvordering).

L-eżistenza ta’ Ombudsman nazzjonali hija garantita mill-Artikolu 78a l-Kostituzzjoni Olandiża (grondwet). Fil-Pajjiżi l-Baxxi hemm l-Att dwar l-Ombudsman nazzjonali speċjali (Nationale Ombudsman). Barra minn hekk, il-ħidma ta ‘l-uffiċċju tal-Ombudsman Nazzjonali Olandiż huwa kopert minn dan l-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva (Algemene Wet Bestuursrecht). L-Ombudsman Nazzjonali jinvestiga lmenti mressqa lilu minn membri tal-pubbliku. Huwa jista’ wkoll jibda investigazzjonijiet fuq l-inizjattiva tiegħu stess. M’hemmx Ombudsman speċjali għal kwistjonijiet ambjentali. F’ħadd ilment lill-Ombudsman Olandiż għandu l-kompetenza li jinvestiga l-imġiba tal-gvern. L-Ombudsman (http://www.nationaleombudsman.nl/) tgħin lil ċittadini individwali li qed jesperjenzaw problemi biex il-Gvern u jispjega li l-awtoritajiet amministrattivi kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nationaleombudsman.nl/ Fejn ikun xieraq, l-Ombudsman jirrispondi għal diffikultajiet jew ilmenti minn t-tnedija ta’ investigazzjonijiet. Bil-liġi, il-partijiet kollha kkonċernati jridu jikkooperaw ma’ dawn. L-Ombudsman Nazzjonali huwa l- “waqgħa lura”. Jekk għandek ilment dwar il-gvern, l-ewwel pass huwa li jressaq ilment quddiem l-Awtorità Amministrattiva nnifisha. L-Ombudsman Nazzjonali tista’ tittratta lment biss jekk tkun ġiet iddepożitata għall-ewwel darba għand l-Awtorità Amministrattiva nnifisha u l-ilment ma ġietx ittrattata b’mod suffiċjenti.

VII. Locus standi

Locus standi

Proċedura amministrattiva (rigward il-parteċipazzjoni pubblika)

Proċedura ġudizzjarja

Individwi

Fi proċedura amministrattiva r-regola prinċipali hija li parti interessata, persuna li l-interessi tagħhom huma affettwati direttament minn deċiżjoni (Artikolu 1: 2(1) Liġi amministrattiva ġenerali), għandhom ikunu kapaċi jieħdu sehem fil-proċedura li twassal għal deċiżjoni. Dan huwa l-każ kemm fil-kuntest tal-proċedura li hija prevista għal deċiżjonijiet individwali u tħejjijiet estensivi l-proċedura tat-Taqsima 3.4 l-att ġenerali dwar il-liġi amministrattiva. Fi kwistjonijiet ambjentali, madankollu, hemm dispożizzjonijiet speċifiċi li jippermettu mhux biss parti interessata, imma kull min jissottometti l-opinjoni tiegħu dwar abbozz ta’ deċiżjoni, pereżempju l-Artikolu 3.12, paragrafu 5 tal-Att Ġenerali dwar il-permessi ambjentali (wabo).

L-Artikolu 8: 1 tal-Liġi ġenerali dwar il-proċeduri amministrattivi (Algemene Wet Bestuursrecht) jipprovdi li huma biss parti interessata (tal-parti interessata) għandu d-dritt li jressaq appell kontra deċiżjoni mogħtija minn awtorità pubblika. Parti interessata hija persuna li l-interessi tagħhom huma affettwati direttament minn deċiżjoni (Artikolu 1: 2(1) L-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva). Qabel ma jista’ jitressaq l-appell, proċedura ta’ oġġezzjoni hija obbligatorja skont l-Artikolu 7: 1 att ġenerali dwar liġi amministrattiva, sakemm id-deċiżjoni ma tkunx ġiet ippreparata skont il-proċedura estensiva deskritti fit-Taqsima 3.4 att ġenerali dwar liġi amministrattiva.

NGOs

L-Artikolu 1: 2(1) Gala jiddikjara li parti interessata tkun persuna (jew kwalunkwe entità legali) li l-interessi tagħhom huma affettwati direttament minn deċiżjoni. L-Artikolu 1: 2(3) Liġi amministrattiva ġenerali act. jistipula li fir-rigward ta’ entitajiet legali, li l-interessi tagħhom huma meqjusa li jinkludu interessi ġenerali u kollettivi li huma partikolarment jirrappreżentaw skont l-objettivi tagħhom u kif jixhdu l-attivitajiet attwali tagħhom. Fi kwistjonijiet ambjentali, madankollu, hemm dispożizzjonijiet speċifiċi li jippermettu mhux biss parti interessata, imma kull min jissottometti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni.

Artikolu 8: 1 Gala tistipula li hija biss parti interessata (tal-parti interessata) għandu d-dritt li jressaq appell kontra deċiżjoni mogħtija minn awtorità pubblika. L-Artikolu 1: 2(1) Liġi amministrattiva ġenerali act.states li parti interessata tkun persuna (jew kwalunkwe entità legali) li l-interessi tagħhom huma affettwati direttament minn deċiżjoni. L-Artikolu 1: 2(3) Liġi amministrattiva ġenerali act. jistipula li fir-rigward ta’ entitajiet legali, li l-interessi tagħhom huma meqjusa li jinkludu interessi ġenerali u kollettivi li huma partikolarment jirrappreżentaw skont l-objettivi tagħhom u kif jixhdu l-attivitajiet attwali tagħhom.

Entitajiet ġuridiċi oħrajn

Ara individwi u/jew NGO’ s

Ara individwi u/jew NGO’ s

Gruppi ad hoc

Ser ikollhom jiġu ssodisfati t-talbiet jew individwi jew NGO’ s

Ser ikollhom jiġu ssodisfati t-talbiet jew individwi jew NGOs qabel ma jintemm il-perjodu ta’ appell

NGOs barranin

Ara individwi u/jew NGO’ s

Ara individwi u/jew NGO’ s

Oħrajn, ta’ kull tip

Ara individwi u/jew NGO’ s

Ara individwi u/jew NGO’ s

Ir-regola li tistipula li hija biss parti interessata għandha d-dritt li tappella deċiżjoni minn awtorità pubblika (Artikolu 8: 1 u 1: 2 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva) hija applikabbli għal kull proċedimenti tal-qorti amministrattiva. Minn Ottubru 2005 ‘l hawn il-liġi proċedurali amministrattiva Olandiża ma jkollhom actio popularis aktar. Settorjali, il-leġiżlazzjoni ambjentali ma jitbiegħed minn din ir-regola ġenerali ta’ locus standi; Għalhekk din tapplika f’każijiet li jirrigwardaw l-EIA u l-IPPC. Madankollu, il-leġiżlazzjoni settorjali ma, fi kwistjonijiet ambjentali, jiddikjaraw li mhux biss parti interessata iżda kulħadd għandu jkun intitolat li jressaq il-fehmiet tiegħu dwar l-abbozz ta’ deċiżjoni. Locus standi għal korpi governattivi hija prevista fl-Artikolu 1: 2 (1 u 2) l-att ġenerali dwar il-liġi amministrattiva, li tgħid li awtorità amministrattiva tista’ tkun parti interessata inkwantu l-interessi fdati lilhom mill-Leġiżlatur jitqiesu l-interessi tagħhom. Il-kompiti pubbliċi attribwiti lilhom u l-kompetenzi li jkunu huma deċiżivi fil-valutazzjoni ta’ liema interessi huma fdati lilhom. Skont l-Artikolu 1: 1 Il-liġi amministrattiva ġenerali act. lill-Ombudsman nazzjonali mhijiex meqjusa bħala tali awtorità amministrattiva. Barra minn hekk, ma kien hemm l-ebda evidenza ta’ kwalunkwe proċedimenti quddiem qorti amministrattiva mibdija minn tal-prosekuzzjoni pubblika.

VIII. Rappreżentanza legali

L-avukati jaqdu rwol importanti fi proċeduri ġudizzjarji fi kwistjonijiet ambjentali kif il-liġi ambjentali qiegħda ssir dejjem aktar kumplessa. Jekk tintrebaħ kawża f’qorti amministrattiva, l-awtorità pubblika tista’ tħallas lura l-ispejjeż ta’ avukat jekk il-qorti hekk l-ordnijiet. L-ammont li jista’ jingħata kemm jista’ jkun u normalment ħafna inqas mill-ispejjeż attwali (Artikolu 8: 75 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva). Madankollu, fil-proċeduri amministrattivi avukat mhix obbligatorja. L-istess jgħodd għal qrati amministrattivi kollha. Konsulent legali huwa għalhekk mhux obbligatorju fi proċeduri ġudizzjarji amministrattivi. Fi kliem ieħor, l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (l-att ġenerali dwar il-liġi amministrattiva., Algemene wet bestuursrecht) ma jippreskrivix avukat għall-preżentata ta’ appell, u lanqas għal rappreżentanza legali fil-qorti. Fil-proċedimenti tal-qorti ċivili, ir-rappreżentanza legali hija obbligatorja, għalkemm hemm eċċezzjoni importanti għal każijiet fejn l-interess finanzjarju tal-kawża ma jkunx aktar minn EUR 25.000. L-istess japplika għal proċeduri tal-qorti kriminali. L-avukati kollha huma membri tal-Bar (‘Orde van Advocaten”, http://www.advocatenorde.nl/).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.advocatenorde.nl/ Fuq is-sit web tista’ ssib xi avukati permezz ta’ kliem ewlieni, oqsma ta’ speċjalizzazzjoni simili bħal Environmental Law (milieurecht). F’xi każijiet, NGOs, bħal Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) jew Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), tkun tista’ tgħin lill-pubbliku jressaq l-appelli.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.greenpeace.nl/Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.milieudefensie.nl/

IX. Evidenza

Il-Pajjiżi l-Baxxi ma jkollhiex regoli speċifiċi ta’ provi li japplikaw biss fi kwistjonijiet ambjentali. Fi proċeduri tal-qorti kriminali u ċivili jeżistu regoli speċifiċi dwar kif għandha tingħata evidenza u min għandu jġorr l-oneru tal-prova. Fi proċeduri ċivili, il-partijiet għandhom jipproponu l-elementi kollha ta’ prova għal dikjarazzjonijiet li tagħhom il-Qorti tal-Ġustizzja kemm jista’ jkun malajr. Il-Prosekutur tal-Istat iħarrek u għandhom jipprovdu kull evidenza fi proċeduri kriminali kkonċernati ma’ kwistjonijiet ambjentali. Fir-regoli dwar il-proċeduri fil-qrati amministrattivi hemm xi dwar il-forniment ta’ evidenza iżda ħadd minnhom ma waslu li waħda mill-partijiet se jkollu l-oneru tal-prova. L-għoti ta’ xhieda fil-qorti ġodda għall-ewwel darba normalment huwa permess biss jekk il-prinċipju ta’ proċess ġust huwiex dannu. Għalkemm il-leġiżlatur darba spjegaw li l-qrati amministrattivi għandhom ifittxu għall-verità materjali u l-qrati huma kompetenti li titlob evidenza fuq inizjattiva tagħha stess (ex officio), din il-kawża quddiem il-qrati amministrattivi, f’ħafna modi, simili proċedura fil-qrati ċivili fejn il-partijiet huma mistennija li jagħtu x-xhieda tagħhom. Il-partijiet ikunu jistgħu jippreżentaw opinjonijiet esperti, minn esperti u mismugħa bħala xhud titlob lill-qorti biex taħtar espert biex iwettaq investigazzjoni (ara Taqsima 8.2.2 liġi amministrattiva ġenerali act.on tal-investigazzjoni preliminari). Il-qorti tevalwa l-provi kollha ppreżentati u jikkonkludi li l-evidenza hija probabbilment konformi mal-verità. Meta perizja hija ppreżentata huwa naturalment ma jkunux vinkolanti maġistrat amministrattiv, minkejja li l-imħallfin huma probabbli li ssegwi l-opinjoni tal-espert huwa maħtur. L-opinjoni ta’ espert mhijiex vinkolanti f’każijiet fejn il-Qorti ma jaħtar l-espert iżda parti ippreżenta rapport. Il-qrati huma dejjem kapaċi jivvalutaw il-kwalità u l-konsistenza tar-rapport u se tqis jekk l-espert ikun irrappurtat skont il-prinċipju ta’ diliġenza dovuta. Fi proċeduri dwar deċiżjonijiet amministrattivi dwar kwistjonijiet ambjentali, hemm il-possibbiltà li l-qorti għandha taħtar espert indipendenti, speċifiċi għal konsulenza ambjentali u l-qrati amministrattivi f’każijiet ta’ tqassim f’żoni (Stichting advisering Bestuursrechtspraak jew stab). Din il-bażi hija ffinanzjata mill-gvern u għandha għarfien espert speċifiku f’materji ambjentali. Il-liġi tipprovdi li hija sejra tikteb rapport dwar xi każ ambjentali fuq talba ta’ qorti amministrattiva. Minħabba d-disponibbiltà ta’ din il-Fondazzjoni ċ-ċans li l-qorti għandha taħtar espert biex tirrevedi deċiżjoni speċifika, tidher kemxejn aħjar fi proċeduri fi kwistjonijiet ambjentali.

Rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni.

B’mod ġenerali, deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva se tidħol fis-seħħ meta tkun ġiet notifikata f’konformità mar-regoli ġenerali dwar in-notifika skont l-Att tal-Liġi Ġenerali dwar il-proċeduri amministrattivi. Madankollu, l-iktar importanti ta’ deċiżjonijiet ambjentali ser tidħol fis-seħħ biss wara l-iskadenza tat-terminu għal appell kontra dawn id-deċiżjonijiet intemm, għaliex il-leġiżlazzjoni settorjali jkun iddeċieda hekk. B’mod ġenerali appell kontra deċiżjoni tal-gvern fl-Olanda ma għandux effett ta’ sospensjoni (ara l-Artikolu 6: 16 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva). Madankollu, settorjali jew leġiżlazzjoni speċifika xi kultant tvarja minn din ir-regola ġenerali. Għaldaqstant, b’mod ġenerali, deċiżjonijiet amministrattivi tista’ tiġi eżegwita minnufih, irrispettivament minn appell jew azzjoni tal-qorti. Kwalunkwe twettiq ta’ deċiżjoni li hija iżjed tard annullata mill-Qorti, tista’ madankollu twassal għal responsabbiltà.

Jekk appell kontra ordni ġie ppreżentat quddiem il-qorti distrettwali jew, qabel il-possibbiltà ta’ appell lill-qorti distrettwali, oġġezzjoni, il-President tal-Qorti Distrettwali li għandha jew jista’ jkollha ġurisdizzjoni fil-proċedimenti fil-mertu tista’, fuq talba, tagħti rimedju provviżorju fejn l-ħeffa hija essenzjali minħabba li l-interessi involuti. Biex b’hekk kif issir oġġezzjoni jew jiġi ppreżentat appell (proforma), il-qrati huma kompetenti biex jagħtu rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni fuq it-talba ta’ kwalunkwe parti interessata li tkun ippreżentat oġġezzjoni jew appell u wriet il-ħtieġa urġenti għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni minħabba interessi involuti (ara l-Artikolu 8: 81 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva).

Ir-rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni tista’ tikkonsisti minn kwalunkwe qorti kkundannat azzjoni iżda, prattikament fil-każijiet kollha jinkludu l-għoti ta’ effett sospensiv jew ineħħi l-effett ta’ sospensjoni ta’ deċiżjoni li ttieħdet mill-awtorità amministrattiva. M’hemm l-ebda appell kontra inġunzjoni tal-Qorti Amministrattiva.

XI. Fuq l-ispejjeż

Il-proċeduri amministrattivi huma mingħajr ħlas. Qorti Amministrattiva biex tisma’ il-każ tal-applikant huwa meħtieġ li titħallas miżata. Id-dritt għall-proċedimenti tal-qorti fl-ewwel istanza huwa stipulat fl-Artikolu 8: 41 ta ‘l-Att dwar il-Liġi Amministrattiva Ġenerali (Algemene Wet Bestuursrecht). B’mod ġenerali, tariffa ma jitqiesx li jkun għoli ħafna. Dan ivarja skont it-tip ta’ persuna li tiftaħ il-proċedura u t-tip ta’ każ u l-liġi sostantiva li tapplika. L-Artikolu 8: 41(3) Liġi amministrattiva ġenerali act.mentions it-tariffi differenti b’mod espliċitu. Fl-2013 huwa ta’ EUR 44 għal kull persuna fiżika li tippreżenta appell jew inġunzjoni kontra deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva li tirrigwarda s-sigurtà soċjali u l-leġiżlazzjoni relatata (ara l-Artikolu 8: 41(3) L-Att Ġenerali dwar il-Liġi Amministrattiva). Huwa EUR 160 għal persuna fiżika fi kwalunkwe każ ieħor u EUR 318 għal kull persuna ġuridika li tressaq appell jew inġunzjoni. It-tariffi għal proċedimenti quddiem qorti amministrattiva tal-appell huma kemxejn ogħla u huma stipulati fil-leġislazzjoni applikabbli għall-proċedura quddiem il-Qorti tal-Appell. Meta l-appell ikun suċċess, dawn l-ispejjeż normalment għandhom ikunu mħallsa mill-awtorità amministrattiva (Artikolu 8: 75 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva). F’każijiet rari ħafna ta’ abbuż ta’ dritt ta’ appell il-Qorti tal-Ġustizzja tista’ tiddeċiedi li r-rikorrenti tbati l-ispejjeż (fissi) tal-awtorità amministrattiva. “Il-prinċipju ta’ min jitlef iħallas” ma tapplikax fil-parti l-kbira tal-każijiet. Fil-proċedimenti tal-qorti ċivili, l-ispejjeż huma kemxejn ogħla. Id-dritt għall-proċedimenti tal-qorti f’qorti distrettwali huwa differenzjat (f’ħafna każijiet komuni fl-2013 huwa EUR 274 għal persuna fiżika u EUR 589 għal kull persuna ġuridika, iżda jistgħu jkunu ogħla meta l-interessi tiegħu jkunu akbar). Meta hija ssostni li jew huma aktar minn EUR 25.000 jew aktar minn EUR 100.000 t-tariffi jkunu ogħla rispettivament. Taħt ċirkostanzi speċifiċi, wieħed jista’ jiġi kklassifikat bħala fil-bżonn jew foqra u speċjali tapplika tariffi baxxi. F’materji ċivili,’loser iħallas’ jipprevali. F’kull każ spejjeż oħra jkunu l-ispejjeż għal għajnuna legali professjonali fi proċeduri legali. Dawn l-ispejjeż ivarjaw skont it-tip ta’ avukat (u l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu) ir-rikorrenti tikri. Jekk l-attur jew ir-rikorrent ikun ikkunsidrat fil-bżonn jew foqra huwa jista’ jitlob l-għajnuna legali ssussidjata iżda se jkollhom iħallsu kontribuzzjoni personali.

XII. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja

Il-Qorti ma tistax tipprovdi eżenzjonijiet mit-tariffi tal-qorti. Madankollu, il-leġiżlazzjoni Olandiża ma jipprovdu għal għajnuna legali sussidjata u għal tnaqqis ta’ tariffi għal dawk l-applikanti li jistgħu jiġu kkunsidrati fqar jew fil-bżonn. Barra minn hekk hemm uffiċċji speċjali li jipprovdu għajnuna legali fuq bażi informali li għalkemm f’ħafna każijiet iwassal għal spejjeż normali għal assistenza legali, li għalihom is-sussidju jista’ jingħata taħt l-istess kundizzjonijiet li japplikaw għal drittijiet imnaqqsa. Barra minn hekk ditti legali tista’ tintalab biex tipprovdi assistenza legali pro bono u xi wħud minnhom jgħidu li jagħmlu fuq bażi regolari, iżda ħafna ditti legali probabbilment mhux ser jipprovdi assistenza legali bla ħlas f’każijiet relattivament normali. Ma hemmx uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali li jittrattaw kawżi ambjentali li huma disponibbli għall-pubbliku ġenerali. Madankollu, f’xi każijiet NGOs bħal Greenpeace se jorganizzaw il-protesti kontra deċiżjonijiet mill-awtorità pubblika u tgħin biex tressaq appell.

XIII. Tempestività

Jekk deċiżjoni tkun saret applikazzjoni għaliha, l-awtorità amministrattiva għandha tieħu deċiżjoni fi żmien jew it-terminu previst fil-leġiżlazzjoni settorjali jew, jekk l-ebda tali terminu huwa pprovdut — f’perjodu ta’ żmien raġonevoli, li huwa kkunsidrat bħala tmien ġimgħat skont l-Artikolu 4: 13 att ġenerali dwar liġi amministrattiva. Il-limitu ta’ żmien għal applikazzjoni għal liċenzja ambjentali (kumpless) huwa ta’ sitt xhur u tmien ġimgħat f’każijiet anqas kumplessi bħal permess tal-bini. Kemm huma stipulati f’dan l-att ġenerali dwar il-permessi ambjentali (algemene bepalingen omgevingsrecht). Hemm mill-inqas żewġ tipi differenti ta’ sanzjonijiet meta awtorità amministrattiva ma tax deċiżjoni fil-ħin. L-applikant għandu jinnotifika l-awtorità pubblika li d-deċiżjoni ma kinitx mogħtija fi żmien ġimagħtejn u wara dan l-avviż formali, hemm żewġ konsegwenzi. L-ewwel nett, l-applikant jingħata d-dritt li jappella quddiem il-Qorti direttament għall-fatt li l-ebda deċiżjoni ma tingħata. Meta l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li l-awtorità pubblika li hija kisret l-obbligu tagħha li tagħti deċiżjoni f’ħin, għandha tikkundanna lill-awtorità pubblika li tagħti d-deċiżjoni u tistabbilixxi penali finanzjarja għal kull ġurnata li l-awtorità pubblika ma tagħti d-deċiżjoni. It-tieni konsegwenza tal-fatt li għaddew xahrejn min-notifika tar-rikorrent huwa, li minn dakinhar li jingħata kumpens finanzjarju għal kull jum li l-awtorità pubblika tkun f’dewmien b’massimu ta’ EUR 1 260. Jekk tixtieq tikkontesta deċiżjoni ta’ appell għandu jiġi ppreżentat fi żmien sitt ġimgħat wara li d-deċiżjoni tkun ġiet notifikata. F’bosta każi wieħed jista’ jressaq appell pro forma li jfisser li jingħata terminu ieħor li jippreżenta r-raġunijiet tal-appell. Għalkemm il-Qorti tal-Ġustizzja reċentement ppruvaw jistabbilixxu dati aktar kmieni, normalment ser tiġi organizzata seduta wara tliet trimestri. Dan jippermetti lill-partijiet iressqu r-raġunijiet tal-appell u ma jfixkel id-drittijiet tagħhom li jirreaġixxu ma’ xulxin bil-miktub. Ma hemm l-ebda limitu ta’ żmien għall-qorti li tiġi stabbilita data għas-seduta ta’ smigħ. Jekk qorti ġietx stabbilita data l-partijiet sa għaxart ijiem qabel is-seduta sabiex jagħti informazzjoni ġdida jew motivazzjoni ġdid ta’ appell tagħhom, iżda għandhom ikunu konxji li l-prinċipju ta’ proċess korrett jistgħu jillimitaw il-libertà biex jibagħtu informazzjoni ġdida jew raġunijiet. Liġi amministrattiva ġenerali act.sets limitu ta’ żmien biex tingħata deċiżjoni wara s-seduta ta’ smigħ minn qorti amministrattiva. Dan il-limitu ta’ żmien huwa ta’ sitt ġimgħat u jista’ jiġi estiż għal sitt ġimgħat oħra. Madankollu ma hemm l-ebda sanzjonijiet kontra l-qrati li tagħti sentenzi b’dewmien. Normalment il-qorti se jkollha bżonn 9–12 xhur biex tagħti sentenza. Reċentement dan ġie enfasizzat kemm mil-leġiżlatur u l-ġudikatura li l-proċeduri ġudizzjarji għandha kemm jista’ jkun jwasslu għal riżoluzzjoni ta’ tilwim amministrattiv. Għalhekk bosta strumenti ġew implimentati biex jippermettu l-qrati biex jippruvaw jilħqu dan l-ideal; Pereżempju, meta qorti tkun qieset li deċiżjoni hija bi ksur tal-liġi, dan ikun ingħata l-kompetenza li titlob li l-awtorità amministrattiva jipprova jsewwi irregolaritajiet (dan jissejjaħ “Ċirkolari Amministrattivi”; Artikolu 8: 51a — 8: 51 u l-Artikolu 8: 80 u 8: 80 Il-liġi amministrattiva ġenerali act.act).

XIV. Kwistjonijiet oħra

Id-deċiżjonijiet normalment ambjentali ikkontestata matul il-proċedura amministrattiva billi bagħtu opinjonijiet ġuridiċi u ta’ sfida abbozz ta’ deċiżjoni. (kumplessi u kbar) f’każijiet ambjentali huwa komuni biex jiddiskutu l-proġett inkwistjoni mal-pubbliku involuti qabel ma tibda proċedura amministrattiva formali. Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet l-opinjonijiet ippreżentati probabbilment ser ikun magħruf li l-awtorità pubblika minħabba l-informazzjoni li nġabret waqt it-tħejjija ta’ abbozz ta’ deċiżjoni. Informazzjoni dwar l-impatt ambjentali b’mod ġenerali mhijiex sistematikament provduti b’mod strutturat u faċilment aċċessibbli, iżda jitlob għal informazzjoni se twassal għal deċiżjoni dwar il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni, deċiżjoni li tista’ tkun suġġetta għal stħarriġ ġudizzjarju. Informazzjoni dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali huwa fil-biċċa l-kbira aċċessibbli permezz tas-sit web tal-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali (http://www.commissiemer.nl/).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.commissiemer.nl/ Barra minn hekk informazzjoni dwar kwistjonijiet legali hija pprovduta minn aġenzija tal-gvern (http://www.agentschapnl.nl/), li fiha diversi siti elettroniċi b’informazzjoni dwar l-ambjent fil-Pajjiżi l-Baxxi u l-liġi ambjentali (http://www.infomil.nl/).Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.agentschapnl.nl/Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.infomil.nl/ Organizzazzjonijiet governattivi fil-Pajjiżi l-Baxxi huma aktar u aktar konvinta li s-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim jistgħu jkunu alternattiva tajba għal proċedimenti tal-qorti. Dan huwa wkoll il-każ fi kwistjonijiet ambjentali. Barra minn hekk, xi qrati amministrattivi, inkluż l-ogħla qorti amministrattiva f’kawżi ambjentali, toffri lill-partijiet il-possibbiltà li jirrikorri għal medjatur u jippruvaw isolvu l-kunflitt tagħhom billi jintlaħaq kunsens u mingħajr ma l-Qorti tat is-sentenza tagħha.

XV. Tkun barrani

Diskriminazzjoni bbażata fuq il-pajjiż tal-oriġini u/jew il-lingwa huwa pprojbit skont il-Kostituzzjoni Olandiża (Artikolu 1). B’mod ġenerali, il-liġi (proċedurali) jitlob li kull kawża, appelli u kitbiet oħra huma ippreżentati quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fil-lingwa Olandiża. Is-sentenza u kitbiet oħra tal-Qorti se jkunu wkoll bl-Olandiż. Madankollu, hemm possibiltajiet li jkun hemm dokumenti rilevanti li huma miktubin f’lingwa oħra tradotti. Barra minn hekk, meta xi ħadd jieħu sehem f’seduta tal-qorti u mhuwiex kapaċi jitkellmu l-lingwa Olandiża huwa biżżejjed huwa permess li juża l-lingwa tiegħu, u l-Qorti se tirranġa għal interpretu bla ħlas (ara l-Artikolu 8: 36 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva).

XVI. Każijiet transkonfinali

M’hemmx regoli proċedurali ġenerali skont il-liġi tal-Pajjiżi l-Baxxi dwar kwistjonijiet ambjentali f’pajjiż ieħor. Każijiet transkonfinali ħafna drabi huma trattati skont ir-regoli proċedurali normali. Tabilħaqq l-impatt ambjentali ta’ proġetti Olandiżi f’pajjiżi oħra hija rilevanti għad-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet Olandiżi, iżda m’hemmx regoli ġenerali dwar każijiet transkonfinali. (barranin) l-individwi affettwati mid-deċiżjoni meħuda mill-awtorità pubblika jistgħu jiġu kkunsidrati bħala partijiet interessati (Artikolu 1: 2 Att Ġenerali dwar Liġi Amministrattiva) u għalhekk se jkollu locus standi fi qrati amministrattivi Olandiżi u huma eliġibbli għal prattikament kull assistenza legali u finanzjarji li ssemmiet hawn fuq.

Links relatati

[1] Il-leġiżlazzjoni Olandiża kollha msemmija fuq is-sit web tagħhom tista’ tinstab fuq l-internet billi tikkonsulta s-sit http://wetten.overheid.nl/zoeken/.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Informazzjoni dwar il-ġudikatura Olandiża hija disponibbli fuq l-internet billi tikkonsulta s-sit http://www.rechtspraak.nl/.Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.rechtspraak.nl/


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2016