Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Nederland

Inhoud aangereikt door
Nederland
 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

21 artiklan Alankomaiden perustuslain (Grondwet) [1] velvoitetaan hallitus varmistaa kansalaisten ympäristön elinkelpoisena ja huolehtimaan, että ympäristön suojelu ja parantaminen.#1 Yhdessä 11 artiklan kanssa, jossa taataan oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ja 22 artiklan, jossa myönnetään oikeus terveyteen, nämä säännökset ovat tärkeimmät (sosiaalisia) perusoikeuksia, jotka liittyvät ympäristön Alankomaiden perustuslaissa. Oikeussuojan saatavuus on taattu, että 17 artiklan mukaan ketään ei voi hänen on säilytettävä toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Lisäksi Alankomaiden perustuslain 6 luvun osalta on se, että laki on selvennettävä, mikä tuomioistuin on toimivaltainen. Kansalaisilla on oikeus vedota perusoikeuksiin suoraan hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä, jos näitä oikeuksia pidetään subjektiivisia oikeuksia. Tämän vuoksi perussäännön 21 artiklan voitaisiin vedota kansalaisia vastaan julkisten viranomaisten tekemiin päätöksiin. Useimmissa tapauksissa se ei kuitenkaan ole toivottua vaikutusta, koska sitä harkintavaltaa, jota hallitus on tämän tavoitteen saavuttamiseksi (t) tätä säännöstä. Kansainvälisen sopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa, hallinnollisen ja oikeudellisen menettelyn sen jälkeen, kun se on julkaistu ja kun tällaisia säännöksiä on on yleisesti sitova luonne (93 artiklan). Tämä pätee myös niin kutsuttu Århusin yleissopimus, joka hyväksyttiin molemmat Alankomaissa ja Euroopan unionissa.

II. Oikeuslaitos

Oikeudellinen suoja on ensinnäkin Alankomaiden toimittamien yleisten tuomioistuinten, joilla on toimivalta päättää siviili- ja rikosoikeudelliset asiat [2].#2 Tällä järjestelmällä on kolme tasoa. Asia käsitellään ensin tehdään käräjäoikeuden (rechtbank), ja jos osapuoli ei hyväksy, hän voi valittaa muutoksenhakutuomioistuin (Gerechtshof). Muutoksenhakutuomioistuin tutkii uudelleen tosiseikat ja saavuttaa omat päätelmänsä. Sen jälkeen on yleensä mahdollista saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi, Alankomaiden korkein oikeus (Hoge Raad). Alankomaiden korkein oikeus tarkastelee ainoastaan sitä, onko alemman oikeusasteen tuomioistuin (t) lain asianmukainen soveltaminen, kun se teki päätöksensä. Tässä vaiheessa asian tosiseikat, sellaisina kuin ne on vahvistettu alemman oikeusasteen tuomioistuin (t) eivät ole enää keskustella. Vuonna 2013 Alankomaat on jaettu 11 kaupunkipiiriä, joilla kullakin on oma alueellinen tuomioistuin. Piirituomioistuimet jakaantuvat 3: siviili- ja rikosoikeuden alan ja hallinto-oikeuden alalla. 11 alueesta 4 on jaettu toimivalta, tuomioistuinten siviili- ja rikosoikeudelliset riidat ja sellaisia erityisiä hallinnollisia riita-asioita (esim. verolainsäädäntö). Ottaen huomioon, että rikos- ja yksityisoikeuden Justices of the Court of Appeal käsittelee ainoastaan tapauksia, joissa on haettu muutosta alioikeuden tuomion. Ei ole olemassa mitään erityistä tuomioistuinta ympäristöasioissa. Laissa säädetään, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, ei ole merkityksellistä mahdollisuus etsiä edullisin oikeuspaikka. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta riitoja, jotka koskevat hallituksen päätökset hallinnollisten ympäristöasioissa kuullaan ensin Euroopan unionin yhdestätoista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet (hallinto-oikeus). Asiat käsitellään yleensä District Court on pyytänyt, mutta tuomioistuin voi päättää nimittää kolme tuomaria tai joka on monimutkainen asia, johon liittyy perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ympäristöasioissa hallinto-oikeuden soveltamisalaan ja monilla muilla aloilla valitus kuuluu jaosto (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van de), joka on kolmen tuomarin käsittelemä asia koskee, vaikka se voisi päättää olla yksinkertainen asia ratkaista yhden tuomarin kokoonpanossa. Muilla aloilla Alankomaiden lainsäädännössä säädetään, kuten erityinen Appeals Tribunal Central Appeals Tribunal (Centrale Raad van Beroep) tapauksissa, joissa virkamiehet ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset, muutoksenhakutuomioistuin, joka käsittelisi valituksia verotuksessa ja kaupan ja teollisuuden alan muutoksenhakutuomioistuin (College van Beroep voor het bedrijfsleven) riitojen ratkaisemisessa ja sosioekonomisista hallinto-oikeuden, kuten tiettyjen lakien perusteella. Monissa hallinnollisten riita-asioiden käsittelyssä hallinto-oikeuden alalla käräjäoikeus on ennen vastaväitemenettelyn puitteissa hallintoviranomainen. Kun asia käsitellään vastaväitemenettely tai hallinto-oikeuden hakijalla on mahdollisuus pyytää tuomioistuimelta väliaikaista tai väliaikainen toimenpide erityistä menettelyä, jos on riittävä syy ja riittävän kiireellisiä etua (8: 81–8: 86) yleinen hallintolainsäädäntö. Jos väliaikaiset toimenpiteet ovat sallittuja vaati, että hallintotuomioistuin, se on useimmissa tapauksissa sitä, että riidanalaisen päätöksen täytäntöönpanoa lykätään.

Hallinnollisia päätöksiä vastaan käynnistetyissä menettelyissä toimivaltainen tuomioistuin voi kumota (tai: kumoaa tuomion, jos hakija on osoittanut, että päätös rikkoo lakia. Vaikka tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa muuttaa tai muuttaa sen jälkeen kun hallinnollinen päätös, joka on kumottu, kyseisen viranomaisen on perusteltua vain, jos se on riittävän selvää, minkälainen päätös kyseisen hallintoelimen on toteutettava kumoamistuomion jälkeen. Useimmissa tapauksissa päätöksen kumoaminen johtaa uutta päätöstä, sama viranomainen. Tuomioistuimet voivat määrätä vahingonkorvauksia, jotta kansalaisten julkinen viranomainen, jos siihen on aihetta (tort), on pyytänyt, että kansalaisille ja hyökkäsi päätöksessä on todettu rikkovan lakia. Hallinnollisia päätöksiä vastaan ympäristöasioissa sovelletaan samanaikaisesti sekä yleisiä säännöksiä (hallinnollisten) prosessioikeuden soveltamista, jossa säädetään hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht), etenkin kohdat 6, 7 ja 8, ja joitakin erityisiä säädöksiä, joista tärkeimpiä ovat ympäristöasioiden hallinnasta annetun lain (Wet Milieubeheer), ympäristön, joka mahdollistaa omgevingsrecht Algemene Bepalingenin (märkä), laki maankäytön suunnittelusta (Wet Ruimtelijke Ordening), vesilaissa (waterwet), luonnonsuojelulain (Natuurbeschermingswet 1998) ja lain Flora- ja eläimistön ja kasveista (Flora- faunawet). Hallinnolliset päätökset, jotka koskevat menettelyjä ympäristöasioissa, on mahdollista, että tietty tuomioistuin nimeää riippumattoman asiantuntijan neuvoja, ympäristö- ja vyöhykejakoa hallintotuomioistuimet (Stichting advisering bestuursrechtspraak tai STAB). Tämä perusta on rahoitettu valtion ja sillä on asiantuntemusta ympäristöasioissa. Laissa säädetään, että se laatii raportin kaikista ympäristötoimenpiteet pyynnöstä hallintotuomioistuimeen. Hallinto-oikeudellisissa menettelyissä tuomioistuimilla ei ole mahdollisuutta tutkia hallinnollisen päätöksen osat, jotka eivät ole pitäneet kantajaa. Tuomioistuin on kuitenkin oikeus selvittää tosiseikat kuulemalla todistajia, pyytämällä (kirjallinen) selvitys tai nimetä asiantuntijan, niin kauan kuin se koskee konfliktiin, joka on saatettu tuomioistuimen oikeudenkäynnin osapuolille. Hallintotuomioistuimet käyttävät näitä valtuuksia tapauksissa, joissa hakija on toimittanut riittävät tiedot siitä, että hallintoviranomainen on perustanut päätöksensä. Oikeuskäytäntö osoittaa, että konfliktin osapuolet ovat päättäneet, että tuomioistuimilla on velvollisuus esittää näyttöä omasta aloitteestaan. Tämä pätee myös ympäristöasioissa hallinnollisille tuomioistuimille, vaikka hallinnollisen viranomaisen luonnollisesti aina on velvollisuus toteuttaa vaadittavalla huolellisuudella kaikki hallinnollisen päätöksen valmisteluun.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

110 artiklan Alankomaiden perustuslain (Grondwet) kehottaa hallitusta hyväksymään lainsäädäntöä, jolla varmistetaan kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa valtion asioihin. Tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa (Wet Openbaarheid van Bestuur) perusteella kokonaan tai osittain vapautetuista aikaisemmin julkistamista tiedoista ja asiakirjoista, jotka ovat kaikki hallintotasot ovat hallituksen ja julkisten asioiden hoitoon. Tiedonsaannin vapautta koskevassa laissa säädetään, että käytännöllisesti katsoen kaikki asiakirjat, jotka liittyvät valtion asioiden tiedonantovelvollisuudesta, siinä asetetaan periaate, pakollista tietojen esittämistä, mutta on myös joitakin hylkäysperusteet, 11 ja 10 artiklan. Tietojen julkistamista koskevat päätökset on aina otettava nämä perusteet huomioon. 3 artiklan mukaisesti tiedonsaannin vapautta koskevan lain (Wet Openbaarheid van Bestuur) kuka tahansa voi pyytää tietoja julkisia asiakirjoja esitettäväksi. Pyynnön esittäjien ei tarvitse ilmoittaa asiasta tai niiden edun mukaista. Tietojen luovuttaminen on tarpeen turvata oikeusvaltioperiaate demokraattisessa yhteiskunnassa. Lisäksi ei ole merkityksellisiä muodolliset edellytykset, tämä vaatimus, mutta kirjallinen pyyntö on etusijalla. Se on yksi kansalaisten asia, jota pyyntö koskee. Päätös on tehtävä 4 viikon kuluessa; Tässä tapauksessa ympäristötiedot on 2 viikkoa. Hallintoviranomainen voi tarjota asianosaisille mahdollisuus esittää näkemyksiään, kun tietoja, jotka voivat vaikuttaa niiden etuihin, jossa tapauksessa päätöstä lykätään (6 artiklan 3 kohdan) (Freedom of Information Act). Säännösten mukaisesti hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht) kieltäytyminen on perusteltava kieltäytymistään, ja siinä on oltava tiedot käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Ne, jotka eivät ole tyytyväisiä päätökseen (lupien epääminen, puutteellisen vastauksen tai riittävää vastausta) voi pyytää asiaa uudelleen harkittavaksi sen puitteissa, että hallintoviranomainen hylkäsi pyynnön. Jos päätös on edelleen epätyydyttävä, he voivat kääntyä piirikunnan hallinnollisen sektorin yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota. Tämä on yleisten määräysten mukaisesti, jotka esitetään 8 artiklan: 1 ja 7: 1 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht). Lopuksi on mahdollista käynnistää hallinnollinen toimivalta hakea muutosta ylimmän hallintotuomioistuimen (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van de). Kaikki menettelyt on 6 viikkoa, ja sen aikana on pakollista, ei ole määräyksiä oikeusavun. Jos päätöstä ei tehdä kyseisen määräajan kuluessa myönnettiin julkisen viranomaisen tekemä päätös, että viranomaisen passiivisuus voidaan viedä tuomioistuimeen suoraan. Jos asian kannalta merkitykselliset yleiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen kysyntää. 8 artiklan: 29 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht) mukaan viranomaiset voivat toimittaa tietoja tuomioistuimelle olemaan paljastamatta tietoja hakijalle. Tästä voisi olla tapaus, joka koskee tiettyjen tietojen esittämistä koskevan pyynnön. Ainoastaan tapauksissa, joissa hakija on mahdollistanut, että unionin tuomioistuin käyttää tietojen osalta ja päättää näiden tietojen perusteella, että vaikka kantaja ei ollut voinut vaikuttaa, on tuomioistuimen antama tuomio. Jos tuomioistuin katsoo, ettei ole peruste kieltäytyä myöntämästä (kohtuullinen), se voisi velvoittaa julkistettavat tiedot.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta asioissa, jotka koskevat yleisön osallistumista

Hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa sovelletaan samanaikaisesti sekä hallinnollista menettelyä koskevat yleiset säännökset yleistä hallintomenettelyä koskevan lain (Algemene Wet Bestuursrecht) ja joitakin säännöksiä, jotka mahdollistavat ympäristöä koskevan yleisen lain (algemene bepalingen omgevingsrecht) ja ympäristöasioiden hallintaa koskevan lain (Wet milieubeheer) ja laki maankäytön suunnittelusta (Wet Ruimtelijke Ordening). Useita merkittäviä päätöksiä, kuten ympäristön, joka myös myöntää ympäristölupa (kuten ippc-permit) ja kunnalliset maankäyttösuunnitelmat, laissa säädetään menettelystä, joka koskee yleisön osallistumista draft-decision perustuva julkinen viranomainen. Jos päätös on laadittu, on julkistettava draft-decision ja asiakirjat ja että se perustuu kenenkään varten on käytettävissä 6 viikon katselua varten. Tänä aikana kuka tahansa voi osallistua päätöksentekoon antamalla asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen on vastattava näitä näkemyksiä ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja julkaisemista. Tällainen lopullinen päätös on tehtävä 6 kuukauden kuluessa hakemuksen ympäristölupa. Tämä hallinnollinen menettely määritellään 3.4 kohdassa (laajalti) yleistä hallintomenettelyä koskevan lain (Algemene Wet Bestuursrecht) 3.3 §: ssä ja mahdollistavan ympäristön omgevingsrecht Algemene Bepalingenin (märkä). Tätä menettelyä sovelletaan, kun säädöksessä tai kun hallinnollinen viranomainen päättää valmistella päätös tällä menetelmällä. Kaikki päätökset, jotka on laadittu tässä laajaa menettelyä voida hakea muutosta tuomioistuimessa suoraan. Muut päätöksen valmistelu on suppeampi ja (useimmissa tapauksissa), jotka eivät liity yleisön osallistumista. Näissä tapauksissa lopullisen päätöksen tekemistä ovat tavallisesti 8 viikkoa. Tämän menettelyn 4.1 jaksossa säädetyt hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht) ja 3.2 kohdassa (mahdollistavan ympäristön märkä algemene bepalingen omgevingsrecht). Jos laajaa menettelyä päätöksen laatimisessa on sovellettu, asianomainen osapuoli voi hakea muutosta (ks. 1 artiklan: 2 yleisen hallinto-oikeuden Act), joka on myös esitetty näkemyksiä draft-decision (ks. 8: 1 ja 6: 13 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain). Asianomainen osapuoli on jokainen, jonka etua on hallinnollinen päätös vaikuttaa suoraan. Oikeuskäytännön mukaan olisi oltava henkilökohtainen, objektiivisesti määritettävissä, korko, joka kuuluu henkilö, joka tapauksessa. Edut, jotka koskevat hallintoviranomaisten tehtävänä on pidettävä heidän etujaan. Oikeushenkilöiden osalta, niiden etujen mukaista on myös, että yleisten ja yhteisten etujen mukaisesti ne ovat osoituksena niiden tavoitteista ja toimista. Esimerkkinä voisi olla yleisen edun mukaista ympäristönsuojelun alalla. Kun laajaa menettelyä ei sovellettu, 8: 1 ja 7: 1 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht) määrätään, että asianomainen osapuoli, joka haluaa panna asian vireille tuomioistuimessa, on ensinnäkin pitänyt hakea bezwaarschrift) siten, että viranomainen, joka tekee päätöksen. Vastaväitemenettelyn tulos on (jälleen) uuteen (ED) päätöksellä ja ainoastaan sama viranomainen, jonka päätös voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Joka tapauksessa vain päätökset voidaan riitauttaa tuomioistuimessa, että on kiistetty hallinnollisessa vaiheessa (6 artiklan: yleistä hallintomenettelyä koskevan lain 13 §).

Useimmat tapaukset jätetään piirituomioistuimilla, jollei tiettyä laissa säädetään toisen menettelyn (esim. ensimmäisenä ja ainoana oikeusasteena valituksen yhteydessä jaosto). Ympäristölupien koskevissa tapauksissa piirituomioistuin, ja että jos neuvosto on yleensä toimivaltainen valtio. Tapauksissa maankäyttösuunnitelmia menee suoraan hallinto-oikeudellinen käsittelevään osastoon. Esimerkiksi: on kaavoitettu laajamittainen noudattaen menettelyä, jota on sovellettava toimivaltaisen viranomaisen päätöksen laatimista. Kaavoitussuunnitelmaa tuomioistuinvalvonta kuuluu jaosto (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van de) ensimmäisenä ja viimeisenä oikeusasteena. Hakemus, joka koskee IPPC-direktiivin mukaisen luvan 2 artiklan.1(1) (alakohta e) ympäristön käsitellään myös runsaasti hallinnollista menettelyä, mutta niihin sovelletaan tuomioistuinvalvontaa ja piirituomioistuimen ensimmäinen hallinnollinen toimivalta hakea muutosta käsittelevään osastoon. Tapauksissa tuomioistuinten koskevan IPPC-direktiivin mukainen lupa myöntää julkinen viranomainen hieman harkintavaltaa määrittäessään, mitkä ovat parhaita käytettävissä olevia tekniikoita laitoksen kannalta. Kaikissa menettelyissä tuomioistuinvalvontaa, hakija saattaa pyytää väliaikaisia tai turvaamistoimia koskevien yleisten säännösten mukaisesti kieltomääräyksiä koskevien hallinnollisten menettelyjen osalta (8: 81–8: 86) yleinen hallintolainsäädäntö.

Joissakin tapauksissa ympäristöä koskevan lainsäädännön mukaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on laadittava ennen kuin viranomainen pystyy tekemään hakemusta koskevan päätöksen (luku 7). Päätös arvioinnin rajauksesta, EIA ympäristövaikutusten arvioinnista ja hyväksymisestä, päätösten YVA-raportti on viranomainen, voidaan riitauttaa tuomioistuimessa, esittämällä tätä vastaan päätöksessä, jonka avulla tai hylkää hakemuksen. Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat asiavaltuutta, foorumi, kuuleminen, todisteiden tai käsittelevän tuomioistuin valvontavallan laajuutta. Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä keino valmistella tiettyjä päätöksiä, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Se takaa asianosaisille, että toimivaltaisella viranomaisella on velvollisuus noudattaa tarkasti päätöksen valmistelu. Useimmissa tapauksissa draft-decision julkistetaan yhdessä ympäristövaikutusten arviointiraportin ja jokaisella henkilöllä on mahdollisuus esittää näkemyksensä ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Hallintotuomioistuin tarkastelee sekä niihin liittyvien menettelyjen laillisuus ja hallinnollisten päätösten aineellista lainmukaisuutta niin kauan kuin asianomaiset osapuolet ovat tehneet kyseisen päätöksen osittain (ks. 8 artiklan: 69(1) Yleisen hallinto-oikeuden). Kun viranomainen on myönnetty lainsäätäjän harkintavalta punnitessaan eri intressejä tiettyä päätöstä, tämä marginaali saadaan soveltamalla arviointiin ja päätöksistä, jotka se pitää kohtuullisena (3 artiklan: 4(2) Yleisen hallinto-oikeuden). Yleensä tuomioistuin tarkistaa hallinnollisen päätöksen ja tutkii, onko toimivaltainen viranomainen voisi perustellusti päätöksen perustana aineellisia, teknisiä päätelmiä ja laskelmia, joita on käytetty. Ei ole olemassa kirjallisia sääntöjä muita todisteita kuin ne muodolliset säännöt, joita on sovellettava tosiseikkojen toteamisessa. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen nimittämään riippumaton asiantuntija, kuten säätiö, jolla hallintotuomioistuimet ympäristö- ja vyöhykejakoa Bestuursrechtspraak (Stichting advisering tai STAB). Jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että päätös on lainvastainen, se kumoaa riitautetun päätöksen. 6 artiklan: 22 kuitenkin hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht) mukaan menettelyvirhe ei haittaa, että yksikään asianomaisista osapuolista tuomioistuin voisi jäädä huomaamatta. Lähitulevaisuudessa, mutta tämä säännös muodostaa olennaisen virheen mahdollisuutta. Lähitulevaisuudessa on myös uusi säännös sen prosessioikeuden mukaan hallinnollista päätöstä ei kumota tuomioistuimen, jos se on rikkonut mitään oikeussääntöä, joka ei ollut kirjallinen turvata sen asianosaisen intressit, joka teki näin. Asia on käsiteltävä noudattaen hallinnollisissa menettelyissä, jotka koskevat yleiset säännökset ovat 8 luvussa säädettyä yleistä hallintomenettelyä koskevan lain (Algemene Wet Bestuursrecht). Tilintarkastustuomioistuin aikoo käsitellä julkisesti, useimmissa tapauksissa (8: 56–8: 65), mutta yleisen hallinto-oikeuden Toisinaan 8 artiklan sovelletaan yksinkertaistettua menettelyä (yleinen hallintolainsäädäntö: 54). Ei ole kirjallisia todisteita koskevat säännöt muiden kuin vaativien muotovaatimukset, asiantuntijan jne. (8: 27–8: 29 ja 8: 42–8: 51) yleinen hallintolainsäädäntö. Oikeuskäytännön mukaan nyrkkisääntöjä aikana koskevat merkittävää näyttöä koskevia sääntöjä. Esimerkiksi: Kun valituksen kohteena oleva päätös rajoittaa kansalaisen oikeuksia tai rangaistuksen luonteinen, todistustaakka on viranomaisella. Toinen merkittävä perussääntö on: kuka teki aloitteen hallinnollisesta päätöksestä? Jos hakemus hallinnollisen päätöksenteon käynnistymistä, jonka kansalainen ensin todistustaakka on kantajalla. Poliittisia asiakirjoja ja yleisesti sitovia sääntöjä ei voida välittömästi valvoa hallinto-oikeuden.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Kun Yksityishenkilöt tai oikeushenkilöt rikkovat ympäristölainsäädännön, Alankomaiden lainsäädännössä säädetään mahdollisuudesta jättää hakemus suoraan oikeuteen. Nämä menettelyt eivät ole erityisesti ympäristöasioissa, saatetaan tuomioistuinten (siviili-, tavallista), joka perustuu vahingonkorvausoikeuteen, josta säädetään 6 artiklan: 162 Alankomaiden siviililain (Burgerlijk Wetboek). Hakija voi vaatia vahingonkorvausta tai voi pyytää, että yhteisöjen tuomioistuin määrää, että yksityishenkilö tai oikeushenkilö lopettaa toimintansa. Sama koskee valtion elimiä vastaan. Hallintotuomioistuimet käsittelevät tapauksia, jotka koskevat ympäristöluvat ja ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ole toimivaltainen tällaisissa tapauksissa yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden vastaan. Hallinnolliset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia silloin, kun se koskee tapauksia, joissa tehtiin päätös myöntää ympäristölupa, toimenpiteiden määräämiseksi ja sallia tai kieltää muista ympäristökysymyksistä. Ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) on pantu täytäntöön Alankomaiden osaston (Management Act 17.2 (Wet Milieubeheer). Toimivaltainen viranomainen, mukaan lukien ympäristölle aiheutuneet vahingot, jotka joko viranomainen on toimivaltainen antamaan luvan myöntäminen laitokselle (nimi), joka sallitaan lain (algemene bepalingen omgevingsrecht) tai – kun niitä laitoksia, joihin sovelletaan yleisiä sitovia sääntöjä, jotka koskevat ympäristönsuojelua, useimmissa tapauksissa asetus yleisistä säännöistä (activiteitenbesluit) – viranomainen, joka on toimivaltainen panemaan täytäntöön yleisiä sääntöjä. Silloin, kun vahingon aiheuttaa laitoksen ulkopuolella, toimivaltainen viranomainen on nimetty luonne 9.17 artiklan mukaisesti (1–4) Management Act). Asianomainen osapuoli, siten kuin ne on määritelty 1 artiklan: 2 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (yleinen hallintolainsäädäntö. Algemene wet bestuursrecht), tai valtion elin voi pyytää toimivaltaista viranomaista päättämään ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä. Jos asianomainen osapuoli tekee valituksen, päätös tämän asetuksen mukaisesti ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanosta julkinen viranomainen ympäristövastuu on tuomioistuinvalvonnan alainen. Muutoksenhaku käsitellään yleisasetuksen mukaisesti sekä hallinnolliseen käsittelyyn, jotka on määritetty hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain sekä erityiset menettelysäännöt Environmental Matters in the Environmental Management Act). Kun hallinnollinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen käsittelemään riita-asian, joka on esitetty tuomioistuimelle, kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään asiaa.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Yleisen syyttäjän (Openbaar Ministerie) tehtävänä on ajaa syytteitä rikoksista, jotka määritetään ympäristön vastaan, Alankomaiden rikoslain (Wetboek van Strafrecht). Ympäristönsuojelun alalla on olemassa erityinen osasto, Euroopan syyttäjänvirasto nostaa syytteitä tällaisiin tekoihin. Yksityisten syyteoikeus ympäristöasioissa ei ole saatavilla. On kuitenkin mahdollista, asianomainen osapuoli voi pyytää tuomioistuinta määräämään, että rikosoikeudellisen syytteen yleisen syytteen rikosten; Rikosprosessilain 12 artiklan (Wetboek van Strafvordering).

On laadittu kansallinen oikeusasiamies on 78 a artiklan taattu Alankomaiden perustuslain (Grondwet). Alankomaat on erityinen kansallinen laki (Wet Nationale Ombudsman). Lisäksi kansallisen oikeusasiamiehen virasto on Alankomaiden yleisen hallintolain (Algemene Wet Bestuursrecht). Oikeusasiamies tutkii kantelut, joita kansalaiset. Hän voi myös käynnistää tutkimuksia omasta aloitteestaan. Ei ole olemassa erityistä oikeusasiamiehen ympäristöasioissa. Milloin tahansa kantelun Alankomaiden oikeusasiamies on toimivaltainen tutkimaan hallituksen toimintaa. Oikeusasiamies (http://www.nationaleombudsman.nl/) avulla yksittäiset kansalaiset, joilla on vaikeuksia hallinnollisten viranomaisten ja selitetään, miten he voivat tehdä asiat paremmin.http://www.nationaleombudsman.nl/ Tarvittaessa kansallinen oikeusasiamies tutkii kanteluja käynnistämällä tutkimuksia tai ongelmia. Lain mukaan kaikkien osapuolten on tehtävä yhteistyötä näiden kanssa. Oikeusasiamies on ”varasäännöksenä”. Jos haluat tehdä valituksen, valituksen ensin hallintoviranomaiselle itse. Kansallinen toimisto voi käsitellä asiaa vasta, jos se on ensimmäisen kerran jätetty hallintoviranomaiselle ja valitusta ei käsitellä riittävästi.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely (kansalaisten osallistumista)

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

Hallinnollisessa menettelyssä pääsääntönä on, että asianomainen osapuoli on henkilö, jonka etua päätös vaikuttaa suoraan (1 artiklan: 2(1) Yleisen hallinto-oikeuden), on mahdollisuus osallistua menettelyyn, jonka päätteeksi tehdään päätös. Tämä liittyy menettelyyn, joka on määrätty yksittäisiä päätöksiä ja laajamittaista menettelyä yleisen hallinto-oikeuden lain 3.4 §. Ympäristöasioissa on kuitenkin erityisiä säännöksiä, joiden avulla ei ainoastaan asianomainen osapuoli, mutta esittää oma näkemyksensä päätösluonnoksesta, esimerkiksi 3 artiklan 12, lid 5 ympäristön, joka mahdollistaa (wabo).

8 artiklan: 1 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht) mukaan vain asianomainen osapuoli (belanghebbende) on oikeus hakea muutosta viranomaisen päätökseen. Asianomainen osapuoli on henkilö, jonka etua päätös vaikuttaa suoraan (1 artiklan: 2(1) Yleisen hallinto-oikeuden). Ennen kuin muutoksenhaku toimitetaan, vastaväitemenettely on pakollinen 7 artiklan mukaan: 1, jollei yleisen hallinto-oikeuden päätös laadittiin laajoja valmisteluja noudattaen 3.4 kohdassa esitettyjä yleisiä hallinnollisia toimia.

Kansalaisjärjestöt

1 artiklan: 2(1) Gala, että asianomainen osapuoli on henkilö tai oikeushenkilö), jonka etua päätös vaikuttaa suoraan. 1 artiklan: 2(3) Act. yleisen hallinto-oikeuden mukaan oikeussubjektien osalta, näiden etujen katsotaan sisältävän yleisten ja yhteisten etujen, jotka he ovat tarkoituksensa mukaisesti ja mistä toimista. Ympäristöasioissa on kuitenkin erityisiä säännöksiä, joiden avulla ei ainoastaan asianomainen osapuoli, mutta esittää oma näkemyksensä päätösluonnoksesta.

8 artiklan – 1 avajaisgaalatilaisuus määrätään, että ainoastaan asianomainen osapuoli (belanghebbende) on oikeus hakea muutosta viranomaisen päätökseen. 1 artiklan: 2(1) Yleisen hallinto-oikeuden act.states, että asianomainen osapuoli on henkilö tai oikeushenkilö), jonka etua päätös vaikuttaa suoraan. 1 artiklan: 2(3) Act. yleisen hallinto-oikeuden mukaan oikeussubjektien osalta, myös niiden etujen mukaista on yleisten ja yhteisten etujen, jotka he ovat tarkoituksensa mukaisesti ja mistä toimista.

Muut oikeussubjektit

Ks. henkilöiden ja/tai kansalaisjärjestöjen

Ks. henkilöiden ja/tai kansalaisjärjestöjen

Tilapäiset ryhmät

On kysyntää joko yksityishenkilöiden tai valtioista riippumattomat järjestöt

On kysyntää yksityishenkilöiden tai valtiosta riippumattomat järjestöt joko ennen valituksen määräajan päättymistä

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Ks. henkilöiden ja/tai kansalaisjärjestöjen

Ks. henkilöiden ja/tai kansalaisjärjestöjen

Muu käyttö

Ks. henkilöiden ja/tai kansalaisjärjestöjen

Ks. henkilöiden ja/tai kansalaisjärjestöjen

Sääntö, jonka mukaan ainoastaan asianomainen osapuoli on oikeus hakea muutosta viranomaisen päätökseen (8 artiklan: 1 ja 1: 2) yleinen hallintolainsäädäntö. Laki koskee kaikkia hallintotuomioistuinmenettelyä. Lokakuu 2005 Alankomaiden säännöstön asiavaltuus (”actio popularis”) ei enää ole. Alakohtaiset, ympäristöalan lainsäädäntö ei poikkea tästä yleissäännöstä oikeudellisen aseman; Näin ollen se koskee tapauksia, joissa ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n. Alakohtaisen lainsäädännön mukaan kuitenkin, että ei vain asianomainen osapuoli vaan kuka tahansa on oikeus esittää oma näkemyksensä päätösluonnoksesta. Asiavaltuus hallintoelimiä ovat: 2 (1 artiklan 1 ja 2 kohta) yleisen hallinto-oikeuden säädöstä, jossa säädetään, että hallintoviranomainen voi olla osapuolena niiden etujen vuoksi, joita lainsäätäjän on pidettävä heidän etujaan. Julkiset tehtävät ja toimivaltuudet, niiden intressit ovat ratkaisevia arvioitaessa, mitkä ovat niiden tehtäväksi. 1 artiklan: 1 mukaisesti yleisen hallinto-oikeuden act. kansallisen oikeusasiamiehen ei katsota olevan tällaista hallintoviranomaista. Lisäksi ei ole mitään hallintotuomioistuimessa vireille syyttäjänvirasto.

VIII. Oikeudellinen edustus

Asianajajat ovat tärkeässä asemassa tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa, koska ympäristölainsäädäntöön on tulossa yhä monimutkaisempia. Jos asia ratkaistaan hallinto-oikeuden, viranomainen voi korvata kustannukset, oikeudellinen neuvonantaja, jos tuomioistuin niin määrää. Tämä määrä on mahdollisimman suuri ja on yleensä huomattavasti pienempi kuin todelliset kustannukset (8 artiklan yleinen hallintolainsäädäntö: 75.). Hallintomenettelyissä on kuitenkin oikeudellisen avustajan käyttö ei ole pakollista. Sama koskee myös hallintotuomioistuimissa. Oikeudellinen neuvonta ei ole pakollista hallinto-oikeudellisissa menettelyissä. Toisin sanoen hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (yleisen hallinto-oikeuden säädöstä., Algemene Wet Bestuursrecht) ei määrätä oikeudellisen neuvonantajan kanteen nostamiselle, ja oikeudenkäynnissä edustamisen. Siviiliprosessissa oikeudellisen edustajan käyttäminen on pakollista, vaikka on olemassa merkittävä poikkeus tapauksissa, joissa asian taloudellinen intressi ei ole suurempi kuin 25.000 euroa. Sama koskee rikostuomioistuimen menettelyjä. Kaikki asianajajat kuuluvat asianajajakuntaan (”Orde van Advocaten”, http://www.advocatenorde.nl/).http://www.advocatenorde.nl/ Sen avulla voit hakea asianajajia tiettyjä hakusanoja, kuten erikoistumisaloilla ympäristölainsäädännön (kuten milieurecht). Joissakin tapauksissa kansalaisjärjestöt, kuten Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) tai Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), voivat auttaa yleisöä muutoksenhakuun.http://www.greenpeace.nl/http://www.milieudefensie.nl/

IX. Todisteet

Alankomaat ei ole näyttöä siitä, että erityissääntöjä sovelletaan ainoastaan ympäristökysymyksissä. Rikos- ja siviilioikeudellisia menettelyjä on olemassa erityisiä sääntöjä ja jolla on osoitettava hänelle. Siviilioikeudellisissa menettelyissä osapuolten on ehdotettava kaikkien näiden todisteiden osalta unionin tuomioistuimelle mahdollisimman pian. Syyttäjä syyttää ja toimittaa kaikki todisteet rikosoikeudellista menettelyä, jotka ympäristöasioissa. Hallinto-oikeuden koskevissa säännöissä on joitakin menettelyjä todisteiden mutta jotka ovat toisen osapuolen on todistettava. Tarjotaan uusia todisteita ensimmäistä kertaa yhteisöjen tuomioistuimen on yleensä sallittu, ellei oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteen vastaista. Vaikka lainsäätäjä kerran selitti, että hallinnollisten tuomioistuinten pitäisi aineellinen totuus ja tuomioistuimilla on toimivalta pyytää todisteita omasta aloitteestaan (viran puolesta), nykyinen kanteen hallintotuomioistuimessa, muistuttavat siviilituomioistuimissa, jos menettelyn osapuolten odotetaan esittämään todisteita. Osapuolet voivat esittää asiantuntijalausuntoja, on asiantuntijan kuuleminen todistajana ja pyytää tuomioistuinta nimeämään asiantuntijan suorittaa tutkimuksia (ks. 8.2.2 yleisen hallinto-oikeuden act.on alustava tutkimus). Tilintarkastustuomioistuin arvioi kaikki esitetyt todisteet ja näytön perusteella, jonka mukaisesti on luultavasti totta. Jos asiantuntijan lausunto esitetään, se ei tietenkään ole sitova hallinnollinen tuomioistuin, vaikka tuomarit voivat noudattaa asiantuntijan lausuntoa se nimittää. Asiantuntijan lausunto ei ole sitova, jos yhteisöjen tuomioistuin ei nimetä asiantuntija, mutta osapuoli esitteli mietinnön. Tuomioistuimet eivät aina kykene arvioimaan laatua ja johdonmukaisuutta, ja ottaa huomioon, onko asiantuntijan on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti asianmukaista huolellisuutta. Hallinnolliset päätökset, jotka koskevat menettelyjä ympäristöasioissa, on mahdollista, että tietty tuomioistuin nimeää riippumattoman asiantuntijan neuvoja, ympäristö- ja vyöhykejakoa hallintotuomioistuimet (Stichting advisering bestuursrechtspraak tai STAB). Tämä perusta on rahoitettu valtion ja sillä on asiantuntemusta ympäristöasioissa. Laissa säädetään, että se laatii raportin kaikista ympäristötoimenpiteet pyynnöstä hallintotuomioistuimeen. Kun otetaan huomioon tämä säätiö on mahdollisuus, että tuomioistuin nimeää asiantuntijan, erityinen päätös vaikuttaa hieman paremmin menettelyjä ympäristöasioissa.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Yleensä hallintoviranomaisen päätös tulee voimaan, kun siitä on ilmoitettu yleisten sääntöjen mukaisesti ilmoituksen hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain. Kuitenkin tärkeimmät ympäristöä koskevat päätökset tulevat voimaan vasta, kun määräaika on päättynyt, näitä päätöksiä, koska alakohtainen lainsäädäntö niin määrää. Yleensä muutosta Alankomaiden hallituksen päätöksellä ei ole lykkäävää vaikutusta (ks. 6 artiklan yleinen hallintolainsäädäntö: 16.). Alakohtainen tai erityistä lainsäädäntöä kuitenkin poikkeaa toisinaan tähän yleissääntöön. Näin ollen yleiset hallinnolliset päätökset voidaan välittömästi toteutetaan, riippumatta valitus tai kanne tuomioistuimessa. Kaikki päätöksen täytäntöönpanoa, joka on myöhemmin kumottu oikeusteitse, voivat kuitenkin johtaa siihen, että vastuu.

Jos määräys on annettu sille piirituomioistuimelle, tai ennen mahdollista valittaa käräjäoikeuden on vastustettu, aluetuomioistuimen presidentti, jolla on tai voi olla toimivalta ratkaista pääasian käsittelyä voi pyynnöstä myöntää väliaikainen muutoksenhaku, kun on toimittava nopeasti, koska kyseessä olevia etuja. Heti kun tällainen väite esitetään tai muutosta haetaan (pro forma), tuomioistuimet ovat toimivaltaisia antamaan sellaisen väliaikaismääräyksen asianosaisen pyynnöstä, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen tai valituksen ja on osoittanut, että tarvitaan kiireellisesti väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, koska kyseessä olevia intressejä (ks. 8 artiklan yleinen hallintolainsäädäntö: 81.).

On määrännyt sellainen tuomioistuin, voi kuulua toimia, mutta käytännöllisesti katsoen kaikissa tapauksissa olla lykkäävä vaikutus tai sopimuksen tekemistä lykkäävän vaikutuksen poistamista koskeva päätös, jonka hallintoviranomainen. Ei ole valittanut hallinto-oikeuden välipäätös.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Hallinnolliset menettelyt ovat maksuttomia. Tietty hallinnollinen tuomioistuin käsittelemään kantajan tapauksessa on maksettava vastike. Maksu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa määrätään 8 artiklan: 41 hallinto-oikeudesta annetun yleisen lain (Algemene Wet Bestuursrecht). Yleensä maksua ei pidetä kovin suuri. Se vaihtelee tyypin perusteella ja että henkilö panee asian tyypin ja että aineellista oikeutta sovelletaan. 8 artiklan: 41(3) Yleisen hallinto-oikeuden act.mentions nimenomaisesti eri maksuja. Vuonna 2013 maksu on 44 euroa luonnollista henkilöä, joka hakee muutosta tai määräystä, jolla päätös on hallintoviranomaisen tekemä, joka koskee sosiaaliturvan ja siihen liittyvän lainsäädännön (ks. 8 artiklan: 41(3) Yleinen hallintolainsäädäntö.). Se on 160 euroa, kun luonnollinen henkilö, ja muissa tapauksissa 318 euroa sellaista oikeushenkilöä, joka on valittanut tai kieltokanteen. Maksut hallinnollisessa menettelyssä ovat hieman suuremmat, ja sovellettavassa lainsäädännössä säädetään menettelyn tuomioistuimessa muutosta. Kun valitus on, on yleensä nämä kustannukset rahoitetaan hallinnollisen viranomaisen (8 artiklan yleinen hallintolainsäädäntö: 75.). Joissakin harvoissa tapauksissa oikeuden väärinkäyttöä, yhteisöjen tuomioistuin voi päättää, että hakijan olisi vastattava (kiinteitä) kustannuksia, hallintoviranomaisen. Että häviäjä maksaa -periaate ei sovelleta useimmissa tapauksissa. Siviiliprosessissa kustannukset ovat hieman korkeammat. Oikeudenkäyntimaksu on käräjäoikeudessa on eriytetty (yleisimmät tapaukset on 274 euroa vuonna 2013 ja 589 euroa, kun luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, mutta se voisi olla suurempi, jos kyseessä ovat etuja suurempia). Kun kyse on yli 25.000 euron saamiset, jotka ovat joko maksuja tai korottaa yli 100.000 euroa. Tietyissä olosuhteissa voidaan luokitella vähävaraisille tai köyhien ja erityisen alhainen maksu koskee. Siviilioikeudellisissa asioissa ’loser maksaa -periaate on etusijalla. Kaikissa muissa tapauksissa kustannukset voidaan siirtää kustannukset asiantuntevaa apua oikeudellisissa menettelyissä. Nämä kustannukset vaihtelevat tyypin perusteella (asianajajan ja hänen erikoistuminen) kantaja vuokraa. Jos kantaja tai hakija on hädässä tai hän voisi pyytää tuettua oikeusapua, vaan siitä on osallistuttava henkilökohtaisesti.

XII Oikeusapu

Tuomioistuimet eivät voi antaa vapautus oikeudenkäyntimaksuista. Alankomaiden lainsäädännössä ei kuitenkaan säädetä tuettua oikeusapua maksujen alentamisen ja niiden hakijoiden osalta, joita voidaan pitää vähävaraisille tai heikko. Lisäksi on olemassa erityisiä työvaliokunnat, jotka tarjoavat oikeusapua epäviralliselta pohjalta, mutta tämä johtaa useimmissa tapauksissa oikeusapua koskevat tavanomaiset kustannukset, joiden osalta tukea voitaisiin samoin edellytyksin, joita sovelletaan alennettuja maksuja. Lisäksi lakiasiaintoimistoja voitaisiin saada antamaan oikeusapua ja jotkut heistä sanoo, että he tekevät säännöllisesti, mutta useimmat lakiasiaintoimistot ei oletettavasti ole oikeudellista neuvontaa maksutta, suhteellisen tavanomaisissa tapauksissa. Ei ole olemassa laillisia klinikat, jotka käsittelevät ympäristöasioita, jotka ovat yleisön saatavilla. Kuitenkin joissakin tapauksissa kansalaisjärjestöt, kuten Greenpeace järjestää vastustaa viranomaisten päätökset ja muutoksenhaku.

XIII Oikea-aikaisuus

Jos on haettu päätöstä, joka olisi saatava aikaan päätös säädetyssä määräajassa joko alakohtaisessa lainsäädännössä, tai – jos tällaista merkintää, on annettu – kohtuullisen ajan kuluessa, joka katsotaan 4 artiklan mukaisesti kahdeksan viikon yleinen hallintolainsäädäntö: 13 säädöstä. Määräaika hakemuksen Ympäristölisenssin (monitahoisen) on kuusi kuukautta ja se on kahdeksan viikkoa vähemmän monimutkaisia asioita, kuten rakennusluvan. Molemmat mainitaan mahdollistavan ympäristön omgevingsrecht Algemene Bepalingenin (märkä). On selvästi olemassa ainakin kaksi erilaista seuraamusta, jos hallintoviranomainen ei ole antanut päätöstä ajoissa. Hakijan on ilmoitettava asiasta viranomaiselle, että päätös ei ollut toimitettu ajoissa ja kahden viikon kuluessa tämän ilmoituksen, on kaksi seurausta. Ensinnäkin kantaja myöntää oikeus vedota suoraan tuomioistuimeen siitä, että päätöstä ei ollut annettu. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että viranomainen on todellakin rikkonut velvollisuuttaan antaa päätöstä ajoissa, se velvoittaa Saksan viranomaiset toimittamaan päätöksessä ja sakkoa jokaiselta päivältä, että julkinen viranomainen ei käytä koskeva päätös. Toinen seuraus siitä, että kaksi viikkoa on kulunut siitä, kun hakija on ilmoittanut, että kyseisestä päivästä lähtien hän on tehnyt taloudellista korvausta jokaiselta päivältä, kyseisen viranomaisen on viipymättä ja enintään 1 260 euroa. Jos haluat valittaa päätöksestä, muutosta on haettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Useimmissa tapauksissa yksi voi tehdä pro forma kaudella, mikä tarkoittaa sitä, että muutoksenhaku on esitettävä valituksen perusteet. Vaikka viime aikoina on pyritty vahvistamaan tuomioistuinten päivämääriä aikaisemmin, tuomioistuin järjestää myös kuulemistilaisuus, yleensä kolmen neljänneksen ajan vuodessa. Tämä antaa osapuolille mahdollisuuden esittää valituksen perusteet, eikä se heikennä heidän oikeutensa reagoivat kumpikin toistensa kirjallisesti. Ei ole olemassa määräaikaa, jonka yhteisöjen tuomioistuin on. Jos oikeudenkäynnin päivämäärää ole asetettu osapuolilla on kymmenen päivää ennen istuntoa toimittamaan uusia tietoja tai uutta perustetta, vaan heidän olisi oltava tietoisia siitä, että laillisuusperiaate voisi rajoittaa vapautta toimittamaan uusia tietoja tai perusteluja. Act.sets yleisen hallinto-oikeuden tuomion toimittamista koskeva määräaika kuulemistilaisuuden jälkeen hallinto-oikeuden. Tämä määräaika on kuusi viikkoa, ja sitä voidaan jatkaa kuuden viikon ajan. Ei ole kuitenkaan mitään seuraamuksia viivästymisestä tuomioistuinten päätöksiin. Tuomioistuimen on yleensä 9–12 kuukautta). Viime aikoina on korostettu, että lainsäätäjä ja oikeuslaitos, että tuomioistuimen menettelyt olisi mahdollisuuksien mukaan johtaa siihen, että hallinnollinen riita-asia lopullisesti. Sen vuoksi on otettu käyttöön useita välineitä tuomioistuimille yrittää päästä tästä ihanteellisesta; Esimerkiksi kun tuomioistuin on arvioinut, että päätös on vastoin lainsäädäntöä, se on myönnetty toimivalta vaatia, että hallinnollinen viranomainen pyrkii korjaamaan sääntöjenvastaisuudet (tätä kutsutaan ”hallinnollinen”; 8 artiklan – 8: 51: 51: 80 a ja 8 artiklan: 80 b ja 8 yleisen hallinto-oikeuden act.act).

XIV Muut kysymykset

Ympäristöä koskevat päätökset riitautetaan tavallisesti oikeushenkilöiden hallintomenettelyä ja esittää näkemyksensä ja kiistää päätösluonnoksen. (Monimutkainen, suuri) liittyvät asiat on keskustelemaan hankkeen julkiseen päätöksentekoon ennen virallisen hallinnollisen menettelyn aloittamista. Useimmissa tapauksissa todennäköisesti esittämistä huomautuksista viranomaisen tiedossa, koska tiedot, jotka on kerätty päätösehdotuksen valmistelun yhteydessä. Tiedot ympäristövaikutuksista ei ole yleisesti säädetty järjestelmällisesti jäsennellyssä ja helposti saatavilla olevalla tavalla, mutta jossa johtaa päätöksen tietojen julkistaminen, päätös, johon voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Tiedot ympäristövaikutusten arviointeja on suuressa määrin saatavilla komission verkkosivustolla (http://www.commissiemer.nl/).http://www.commissiemer.nl/ Lisäksi tietoa oikeudellisista näkökohdista on valtion virasto (http://www.agentschapnl.nl/), jossa on useita verkkosivustoja, joilla on tietoja ympäristöstä Alankomaissa ja ympäristölainsäädännön (http://www.infomil.nl/).http://www.agentschapnl.nl/http://www.infomil.nl/ Riippumattomat järjestöt Alankomaissa on yhä vakuuttunut siitä, että vaihtoehtoinen riidanratkaisu voi olla hyvä vaihtoehto oikeudenkäyntejä varten. Tämä koskee myös ympäristöasioissa. Lisäksi tietyt hallinnolliset tuomioistuimet, myös korkein hallinto-oikeus ympäristöasioissa, tarjoavat osapuolille mahdollisuuden turvautua sovittelijaan ja yrittää ratkaista riita-asiansa löytämään yksimielisyys ilman, että tuomioistuimet asian ratkaisemista.

XV. Ulkomaalaiset

Syrjintä, joka perustuu alkuperämaan ja/tai kieli on kielletty Alankomaiden perustuslaissa (1 artiklan). (menettelyoikeuden) vaatii, että kaikissa oikeudenkäynneissä, valitukset ja muut kirjoitukset voivat esittää unionin tuomioistuimelle hollannin kielellä. Tuomio ja muut kirjoitukset. Yhteisöjen tuomioistuin on myös hollanniksi. On kuitenkin mahdollista saada asiakirjat, jotka on laadittu muulla kielellä, käännettävä. Lisäksi, kun henkilö osallistuu tuomioistuinkäsittelyyn, ja hän ei voi osallistua riittävästi hollannin kieltä, hänellä on oikeus käyttää omaa kieltään, ja yhteisöjen tuomioistuin on järjestettävä maksuton tulkki (ks. 8 artiklan yleinen hallintolainsäädäntö: 36).

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Kyse ei ole yleisistä menettelysäännöistä annetun Alankomaiden lain ympäristökysymyksiä toisessa maassa. Useimmissa tapauksissa rajat ylittäviä tapauksia käsitellään tavanomaista menettelyä koskevat säännöt. Luonnollisesti Alankomaiden hankkeiden ympäristövaikutuksia muissa maissa ovat tärkeitä päätöksiä, joita Alankomaiden viranomaiset, vaan yleisiä sääntöjä ei ole valtion rajat ylittävissä tapauksissa. Yksityishenkilöille (ulkomailla) tekemä päätös julkisen viranomaisen voidaan katsoa asianomaisia osapuolia (1 artiklan yleinen hallintolainsäädäntö: 2.), ja se on näin ollen asiavaltuus Alankomaiden hallintotuomioistuinten ja käytännöllisesti katsoen kaikki oikeudelliset ja taloudelliset tuet, jotka mainittiin edellä.

Linkkejä

[1] Kaikki Alankomaiden lainsäädännössä tältä verkkosivustolta löytyy Internetistä kuulemalla http://wetten.overheid.nl/zoeken/.http://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Tietoa on saatavissa Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen verkkosivustolla Consulting http://www.rechtspraak.nl/.http://www.rechtspraak.nl/

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.