Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Nizozemí

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Čl. 21 holandská ústava (grondwet) [1] zavazuje vládu, aby zajistila svým občanům prostředí vhodného pro život a aby zajistil ochranu a zlepšení životního prostředí.#1 Společně s čl. 11, který zaručuje právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, a čl. 22, který přiznává právo na zdraví, jsou tato ustanovení základní (sociální) základní práva týkající se životního prostředí stanoveným v nizozemské ústavě. Přístup ke spravedlnosti je naproti tomu zajišťován čl. 17, který stanoví, že nikdo nesmí být drženy proti své vůli příslušného soudu. Kromě toho kapitola 6 nizozemské ústavy je relevantní, uvádí, že právní předpisy budou jasné, jaký soud je příslušný. Občané mají právo dovolávat se základních práv přímo ve správním nebo soudním řízení, pokud jsou tato práva považována za subjektivní práva. Proto čl. 21 Ústavy občany mohla dovolávat v řízeních proti rozhodnutí ze strany orgánů veřejné moci. Ve většině případů však nebude mít očekávaný účinek, vláda při dosahování cíle tohoto ustanovení. Žádné ustanovení mezinárodní smlouvy, které lze uplatnit ve správním a soudním řízení poté, co byl zveřejněn a kdy takové ustanovení je obecně závazné povahy (čl. 93 ústavy). To platí rovněž pro takzvané Aarhuské úmluvy, které bylo přijato jak v Nizozemsku, tak pro Evropskou unii.

II. Soudnictví

Právní ochrana v Nizozemsku je nejprve podle obecných soudů, které jsou příslušné rozhodovat pro občanské a trestní věci. [2]#2 Tento systém sestává ze tří úrovní. První je věc projednávána okresním soudem (Rechtbank), pokud strana nesouhlasí se rozsudek, může podat opravný prostředek ke Court of Appeal (odvolací). Odvolací soud znovu skutkové okolnosti projednávané věci, dospěje ke svým vlastním závěrům. Poté je obvykle možné postoupit spor nejvyšším soudem, Nejvyšším soudem Nizozemska (Hoge Raad der Nederlanden). Nejvyšší soud přezkoumává pouze zda soud nižšího stupně (osoby) přistižená řádné uplatňování práva v rámci rozhodování. V této fázi se skutkové okolnosti projednávané věci, jak stanoví nižší soud (y) již nejsou předmětem jednání. V roce 2013 Nizozemsko bude rozdělena na 11 okresů a každý z nich plní své vlastní okresního soudu. Okresní soudy jsou rozděleny do 3 sektorů: občanské právo, trestní právo, správní právo odvětví. Z 11 okresů se dělí do 4 oblastí příslušnosti soudů pro občanskoprávní a trestní spory a některých zvláštních správních sporů (např. daňové předpisy). Co se týče trestního a občanského práva, soudci odvolacího soudu pouze případy, kdy bylo podáno odvolání proti rozsudku soudu prostřednictvím okresního soudu. Neexistuje žádný zvláštní soud ve věcech životního prostředí. Zákon stanoví, který soud je příslušný, takže není relevantní možnost tzv. „forum shopping“. S několika výjimkami lze říci, správní spory týkající se vládních rozhodnutí o otázkách životního prostředí se nejprve jeden jedenáct okresních soudů (správní oblast). Obvykle se případy jsou projednávány okresním soudem na základě single-judge divize, avšak Soudní dvůr nemůže rozhodnout o jmenování tří soudců pro případ, který je složitý nebo se týká zásadních otázek. V oblasti životního prostředí mohou být upraveny správním právem a v mnoha dalších oblastech opravného prostředku příslušný správní oddělení státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), který se věcí zabýval o třech soudcích, i když by mohla rozhodnout jednoduchý případ projedná samosoudce. V ostatních oblastech nizozemské právo stanoví zvláštní Appeals Tribunal jako ústřední Appeals Tribunal (Centrale Raad van Beroep) v případech týkajících se úředníků a sociálního zabezpečení, odvolací soud pro odvolání proti daňovým výměrům, obchodu a průmyslu Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) pro spory v oblasti socioekonomických správního práva pro zvláštní právní předpisy, jako je zákon o hospodářské soutěži. V řadě správních sporů jednání správní oblast District Court předchází řízení o námitce v rámci správního orgánu. Pokud je případ, který se řešil ve Výboru pro řízení o námitce nebo správního soudu žalobkyně má možnost požádat Soudní dvůr o rozhodnutí prozatímní nebo předběžné opatření zvláštním postupem, pokud existují dostatečné důvody a dostatečně naléhavého zájmu (články 8: 81 a 8: 86 obecného správního práva). Je-li požadováno prozatímní opatření mohou být podle správního soudu bude ve většině případů znamenají, že se napadené rozhodnutí vztahuje.

Při řízeních proti správním rozhodnutím příslušného soudu zruší (nebo: zrušil rozhodnutí, pokud žadatel prokázal rozhodnutí v rozporu se zákonem. I když soudy mají pravomoc upravit nebo změnit rozhodnutím správního orgánu poté, co bylo zrušeno, má tento orgán musí být oprávněné pouze v případech, kdy je dostatečně zřejmé, jaká rozhodnutí správního orgánu by musela učinit po zrušení. Ve většině případů je zrušení rozhodnutí povede k nové administrativní rozhodnutí téhož orgánu. Soudy mohou přiznat náhradu pro občany proti příslušnému orgánu veřejné moci, existují-li důvody (na základě deliktní odpovědnosti), je podán tímto občanem, napadené rozhodnutí bylo shledáno v rozporu se zákonem. Postupy proti správním rozhodnutím v záležitostech životního prostředí je upraven obecnými ustanoveními správního procesního práva, které stanoví na základě ustanovení obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht), zejména oddíly 6, 7 a 8 některá opatření v konkrétních aktech, z nichž nejdůležitějším je zákon o řízení z hlediska životního prostředí (Wet milieubeheer), obecný zákon týkající se udělování povolení v oblasti životního prostředí (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), zákona o územním plánování (Wet Ruimtelijke Ordening), vodní zákon (waterwet), zákona o ochraně přírody z roku 1998 (Natuurbeschermingswet) Flora- zákon (Flora-, faunawet). V řízeních týkajících se správních rozhodnutí v oblasti životního prostředí existuje možnost, aby soud jmenuje zvláštní nezávislé odborné poradenství, Nadace pro environmentální, územní správní soudy (Stichting advisering Bestuursrechtspraak nebo STAB). Tato nadace je financována vládou má specifické odborné znalosti v oblasti životního prostředí. Zákon stanoví, vypracuje zprávu o každé případ ochrany životního prostředí na žádost správního soudu. Ve správním řízení nemá možnost prošetřit části správní rozhodnutí, která nebyla napadena žalobkyní. Soud však má pravomoc zjistit skutkový stav tím, výslechy svědků, pokud požaduje (písemně) důkazy nebo o ustanovení znalce, pokud se týká spor, který byl předložen Soudu účastníci řízení. Správní soudy použijí tyto pravomoci v případech, kdy žadatel poskytl dostatečné informace pro zpochybnění skutečnosti, že správní orgán své rozhodnutí založila. Judikatura ukazuje, že strany konfliktu rozhodovala soudy mají povinnost předložit důkazy ze svého vlastního podnětu. To platí v záležitostech životního prostředí před správními soudy, zatímco správní orgán sice má povinnost vynaložit náležitou péči při přípravě jakéhokoli správního rozhodnutí.

III. Přístup k informacím

Čl. 110 holandská ústava (grondwet) pověřuje vládu, aby přijaly právní předpisy k zajištění přístupu občanů k informacím pro vládní záležitosti. Zákon o svobodném přístupu k informacím (Wet Openbaarheid van Bestuur) umožňuje úplné či částečné zpřístupnění dříve nezpřístupněné informace a dokumenty, které jsou ovládány všemi úrovněmi vlády, se týkají veřejných záležitostí. Zákon o svobodném přístupu k informacím státy, že prakticky všechny záznamy, které se týkají vládní záležitosti podléhají, stanoví zásadu povinného zveřejňování informací, ale také obsahuje řadu důvodů pro odmítnutí podle čl. 10 nebo 11. Rozhodnutí týkající se odtajnění informací, je nutné vždy brát v úvahu tyto důvody. Podle čl. 3 zákona o svobodě informací (Wet Openbaarheid van Bestuur), kdo může žádat informace obsažené ve veřejných záznamech zpřístupnit. Odběratelé nejsou povinni vymezit předmět nebo v důsledku jejich zájmu. Zveřejnění informací, které považovala za důležité pro zajištění právního státu v demokratické společnosti. Mimoto neexistují žádné formální požadavky platné pro takové žádosti, i když je preferována písemnou žádost. Jeden se musí stát pro veřejné záležitosti, na něž se žádost vztahuje. Rozhodnutí ohledně žádosti musí být podány ve lhůtě 4 týdnů; V případě informací o životním prostředí je to 2 týdnů. Správní orgán může poskytnout zúčastněným stranám příležitost předložit stanoviska ohledně zveřejňování informací, které se mohou dotknout jejich zájmů v tomto případě rozhodnutí odloženo (čl. 6 odst. 3 Zákon o svobodném přístupu k informacím). Na základě ustanovení obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) odmítnutí musí doprovázet odůvodnění zamítnutí, musí obsahovat informace o dostupných opravných prostředcích. Těch, kteří nejsou spokojeni rozhodnutí (zamítnutí, neúplnou odpověď nebo nedostatečnou odpověď) mohou požádat o přezkum pod záštitou správní orgán, který tuto žádost zamítlo. Pokud rozhodnutí zůstává neuspokojivé pak mohou využít veřejnou správu okresního soudu pro vydání rozsudku. To je v souladu s obecnými ustanoveními, která jsou uvedena v čl. 8: 1 a 7: 1 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht). A konečně je možné využít opravných prostředků pro agendu správního soudnictví Státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Všechny postupy musí být podána do 6 týdnů, neobsahují žádná pravidla pro povinné právní zastoupení. Avšak v případech, kdy rozhodnutí není učiněno ve lhůtě, která byla udělena veřejnému orgánu, aby přijal rozhodnutí, že nečinnost orgánu veřejné moci, mohou zažalovat přímo. Pokud relevantní pro spor, jsou soudy obecně pravomoc požadovat informace orgánu veřejné moci. Čl. 8: 29 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) umožňuje orgánům veřejné správy zasílat informace soud požádal o nezveřejnění informací žadateli. To může nastat v případě, který se týká žádosti o zpřístupnění určitých informací. Pouze v případech, kdy žadatel prohlášení Soudnímu dvoru umožnila přístup k informacím a pravomoc rozhodovat se na základě těchto informací, i když žalobkyně neměla přístup, nemohla ovlivnit rozhodnutí soudu. Pokud žádný soud k závěru, že neexistuje důvod pro zamítnutí (přiměřenou), by mohla nařídit zpřístupnění informací, které mají být zveřejněny.

IV. Přístup k právní ochraně v souvislosti s účastí veřejnosti

Správní postupy v záležitostech životního prostředí se vztahují jak obecné předpisy o správním řízení obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) a některé zvláštní ustanovení týkající se udělování povolení v oblasti životního prostředí (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zákon o řízení z hlediska životního prostředí (Wet milieubeheer) zákona o územním plánování (Wet Ruimtelijke Ordening). Pro řadu významných rozhodnutí o udělení povolení v oblasti životního prostředí, jako jsou též o udělení povolení v oblasti životního prostředí (například ippc-permit) a přijetím městské územní plánování, tento zákon stanoví postup, který vyžaduje účast veřejnosti na základě draft-decision orgánem veřejné moci. Je-li rozhodnutí vypracováno bude veřejně známa draft-decision a dokumenty, které je založeno budou k dispozici všem osobám, které sledují po dobu 6 týdnů. Během této doby mohou účastnit se rozhodovacího procesu tím, že předloží názory příslušnému orgánu. Příslušný orgán bude muset reagovat na tyto názory před tímto datem přijetí a zveřejnění konečného rozhodnutí. Toto konečné rozhodnutí musí být přijato do 6 měsíců od podání žádosti týkající se povolení v oblasti životního prostředí. Tato správní řízení je stanovena v § 3.4 (rozsáhlé přípravné řízení) na základě ustanovení obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) a § 3.3 obecného zákona při udělování povolení v oblasti životního prostředí (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Tento postup se použije v případě, stanovená zákonem, nebo když správní orgán při přípravě rozhodnutí tímto postupem. Jakékoli rozhodnutí, které bylo připraveno tento rozsáhlý postup podléhá přezkumu soudem přímo. Vypracování jakéhokoli jiného rozhodnutí bude méně rozsáhlá a (ve většině případů) bez účasti veřejnosti. V těchto případech přijmout konečné rozhodnutí budou mít zpravidla 8 týdnů. Tento postup je stanoven v § 4.1 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) a v § 3.2 obecného zákona při udělování povolení v oblasti životního prostředí (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). V případech, kdy je rozsáhlý postup pro přípravu rozhodnutí, kterákoli zúčastněná strana může podat opravný prostředek (viz čl. 1: 2 obecného správního práva), rovněž předložily svá stanoviska ohledně draft-decision (viz články 8: 1 a 6: 13 obecného správního práva). Zúčastněná strana je každý, jehož zájmy jsou přímo dotčena rozhodnutím správního orgánu. Judikatura stanoví, že nesmí být osobní, objektivně určitelné zájem, který náleží osobě podání věci. Pro správní orgány, které jsou pověřeny jejich zájmy jsou považovány za jejich zájmy. V případě právnických osob, jejich zájmy jsou součástí obecných a kolektivních zájmů, které představují zejména v souladu se svým účelem, jak o tom svědčí jejich skutečné činnosti. Příkladem obecného zájmu může být ochrana životního prostředí v určité oblasti. Pokud rozšířené řízení nebyla uplatněna, články 8: 1 a 7: 1 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) stanoví, že zúčastněná strana, která hodlá podat žalobu, nejprve podat námitku (bezwaarschrift) orgánu, který rozhodnutí přijal. Výsledek tohoto řízení o námitce bude (pře) nové (ed) rozhodnutí téhož orgánu veřejné moci a pouze toto rozhodnutí, mohou zažalovat. V každém případě pouze ty části rozhodnutí mohou být napadena u soudu, byla rovněž zpochybněna v administrativní fázi (čl. 6: 13 obecného správního práva).

Ve většině případů je podán u okresního soudu, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup (například odvolání v prvním stupni, pouze pokud správní oddělení Státní rady). Pro případy týkající se environmentálních povolení okresního soudu a poté Správní oddělení Státní rady jsou obvykle příslušný. Řízení o územním plánu přejděte přímo Správní oddělení Státní rady. Například: územní plán přijat podle rozšířené řízení, která musí být použita příslušným orgánem při přípravě tohoto rozhodnutí. Soudní přezkum územního plánu příslušný správní oddělení státní rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) v prvním a posledním stupni. Žádost o vydání povolení IPPC (podle dílčí čl. 2.1(1) e obecný zákon týkající se udělování povolení v oblasti životního prostředí) bude rovněž projednávána v rámci rozsáhlého správního řízení, ale bude předmětem přezkumu legality ze strany soudu, odvolání správní oddělení Státní rady. V případech týkajících se povolení podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění, soud poskytne veřejný orgán malý prostor pro uvážení, když stanoví, co je nejlepší dostupné techniky pro konkrétní zařízení k dispozici. Ve všech řízeních soudní přezkum může žadatel požádat Prozatímní nebo předběžná opatření v souladu s obecnými ustanoveními, že zdržovací žaloba v rámci správních řízení (články 8, 8–81: 86 obecného správního práva).

V některých případech právo na životní prostředí stanoví, že posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) zpráva musí být vypracována žalobkyní před veřejný orgán mohl rozhodnout o žádosti (kapitola 7 zákon o řízení z hlediska životního prostředí). Jakékoli rozhodnutí týkající se řízení k posouzení vlivů na životní prostředí, probíhá přijímání rozhodnutí nebo posouzení vlivů na životní prostředí veřejným orgánem lze napadnout před soudem podáním proti rozhodnutí, které povoluje nebo zamítá žádost. Neexistují žádné zvláštní předpisy týkající se výslechu stálého fóra, důkazy nebo rozsah soudního přezkumu. Posuzování vlivů na životní prostředí je důležitým nástrojem pro přípravu některých rozhodnutí, která mohou mít významný vliv na životní prostředí. Zajistí zúčastněným stranám, aby byl příslušný orgán schopen dodržovat povinnost pečlivého vypracování rozhodnutí. Ve většině případů je zveřejněna spolu draft-decision zprávy o vlivech na životní prostředí každý má možnost předložit vyjádření před přijetím konečného rozhodnutí. Správní soud přezkoumá legalitu jak procesní a hmotněprávní zákonnosti správních rozhodnutí, pokud zúčastněné strany tento dílčí rozhodnutí v rámci sporu (viz čl. 8: 69 (1) Obecného správního práva). Pokud veřejný orgán byl poskytnut prostor pro uvážení zákonodárce při zvážení různých relevantních zájmů při vypracovávání konkrétních rozhodnutí, soud umožní toto rozpětí použitím marginální kontrolu a prosazování jakéhokoli rozhodnutí, které shledává přiměřeným (čl. 3: 4 (2) Obecného správního práva). Obecně platí, Soud přezkoumá správní rozhodnutí, příslušný orgán ověří, zda mohla oprávněně založit rozhodnutí, Technická zjištění a výpočty, které byly použity. Neexistují žádné písemné důkazní pravidla než formální pravidla, která musí být uplatněna při zjištění skutkového stavu. Účetní dvůr je oprávněn jmenovat nezávislého odborníka, jako základ pro poradenství správním soudům územního plánování a životního prostředí (Stichting advisering Bestuursrechtspraak nebo STAB). V případech, kdy Účetní dvůr k závěru, že rozhodnutí je protiprávní, zruší napadené rozhodnutí. Nicméně čl. 6: 22 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) stanoví, že každá procesní vada, poškodit zájmy všech zúčastněných stran může být přehlížena soudu. V blízké budoucnosti se však toto ustanovení slouží tatáž možnost pro žádnou věcnou chybu. Také se v blízké budoucnosti přinese nový obecné správní právo procesní ustanovení, která stanoví, že správní rozhodnutí nebude zrušen soudem, pokud porušuje pravidlo, které nezměnil písemné k ochraně zájmů strany, která podává případu. Tato záležitost bude řešena v souladu s obecnými předpisy o správním řízení, jsou stanoveny v kapitole 8 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht). Účetní dvůr bude veřejně projednávat články (8: 56–8: 65 obecného správního práva), ale někdy platí zjednodušený postup (čl. 8: 54 obecného správního práva). Neexistují žádná písemná pravidla pro dokazování než formální pravidla pro vyžadování informací o jmenování znalce atd. (články 8: 27–8: 29 a 8: 42–8: 51 obecného správního práva). Judikatura samozřejmě stanoví pravidla týkající se použije základní pravidla dokazování. Například: Pokud napadené rozhodnutí omezuje občany a jejich práva nebo má sankční povahu, důkazní břemeno nese orgán veřejné moci. Dalším relevantním způsobem: Kdo k tomu dal podnět pro správní rozhodnutí? Pokud správní rozhodnutí zahájit uplatňování ze strany občanů, první důkazní břemeno přísluší žalobkyni. Politické dokumenty a obecně závazná pravidla nemohou být přímo přezkoumáno správními soudy.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

V případech, kdy soukromé fyzické nebo právnické osoby jednat porušují právní předpisy v oblasti životního prostředí, nizozemské právní předpisy stanoví možnost podat žalobu přímo u Soudu. Toto řízení však nejsou specifická pro oblast životního prostředí, ale před civilní soudy (běžným) na základě protiprávního jednání, která je upravena v čl. 6: 162 nizozemského občanského zákoníku (Burgerlijk Wetboek). Žadatel může žádat o náhradu škody, nebo může požádat soud nařídí soukromá osoba či právní subjekt ukončil svou činnost. Totéž platí pro nároky vůči státním orgánům. Správní soudy v Nizozemsku, kteří by se zabývali případy o environmentálních povoleních a o dodržování příslušných environmentálních nejsou v takových případech proti jednotlivcům nebo právnickým osobám. Správní soudy jsou příslušné, pokud se týká případů, ve kterých bylo rozhodnuto o udělení povolení v oblasti životního prostředí, uložit donucovací opatření, týkající se provedení nebo odmítnutí na jiné oblasti životního prostředí. Směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES), kterou Nizozemsko poskytlo v hlavě 17.2 zákon o řízení z hlediska životního prostředí (Wet milieubeheer). Příslušný orgán pro poškození životního prostředí je orgán, který je příslušný k vydání povolení zařízení (Inrichting) na základě obecného udělování povolení v oblasti životního prostředí (Wet algemene bepalingen) nebo omgevingsrecht – u zařízení, jež se řídí obecně závaznými předpisy na ochranu životního prostředí, ve většině případů vyhláška o obecných pravidlech (activiteitenbesluit) – orgán, který je příslušný k výkonu všeobecných pravidel. V případech, kdy je škoda způsobena mimo zařízení příslušný orgán na základě povahy škody v souladu s čl. 17.9 (1–4) zákon o řízení z hlediska životního prostředí. Každá zúčastněná strana ve smyslu čl. 1: 2 obecného správního práva (obecného správního práva; Algemene Wet Bestuursrecht) nebo státní orgán může požádat příslušný orgán rozhodl pro preventivní nebo nápravná opatření. Pokud zúčastněná strana podá odvolání, veškerá rozhodnutí podle nařízení, kterým se provádí směrnice o odpovědnosti za životní prostředí veřejným orgánem, pokud jde o environmentální odpovědnosti podléhá soudnímu přezkumu. Odvolání se projednává v souladu jak obecné nařízení o správní rozhodnutí, které se podle všeobecného správního zákona a zvláštními procesními pravidly v oblasti životního prostředí v rámci zákon o řízení z hlediska životního prostředí. V případech, kdy správní soud není příslušný pro řešení sporu, který nevznesl u Soudu, občanskoprávní soud je příslušný k tomu, aby věc projednával.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Státní zastupitelství (openbaar ministerie“) odpovídá za stíhání trestných činů proti životnímu prostředí, které jsou určeny nizozemského trestního zákoníku (Wetboek van Strafrecht). V oblasti ochrany životního prostředí existuje speciální část státního zastupitelství pro stíhání těchto činů. Soukromé trestní stíhání není v záležitostech životního prostředí. Existuje však možnost, aby zúčastněná strana požádat trestní soud, aby nařídil státního zastupitelství pro stíhání určitého trestného činu; Čl. 12 trestního řádu (Wetboek van Strafvordering).

Existence vnitrostátního veřejného ochránce práv je zaručena čl. 78a holandská ústava (grondwet). Nizozemsko má zvláštní vnitrostátní zákon o veřejném ochránci práv (Nationale Ombudsman). Kromě toho činnost vnitrostátního úřadu veřejného ochránce práv je podle nizozemského obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht). Vnitrostátní veřejný ochránce práv prošetřuje stížnosti podané ze strany veřejnosti. Může také zahájit šetření z vlastního podnětu. Neexistuje žádný veřejný ochránce práv pro zvláštní oblasti ochrany životního prostředí. Všem jeho stížnost nizozemský veřejný ochránce práv má pravomoc vyšetřovat chování vlády. Veřejný ochránce práv (http://www.nationaleombudsman.nl/) pomáhá občanům, kteří mají problémy s vládou a vysvětluje se správními orgány o tom, jak lze věci dělat lépe.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nationaleombudsman.nl/ Tam, kde je to vhodné, veřejný ochránce práv reaguje na stížnosti problémy nebo zahájení vyšetřování. Zákonem, všechny dotyčné strany, aby spolupracovaly s těmito. Veřejný ochránce práv je „podpůrným ustanovením“. Pokud se Vaše stížnost týká vlády je první krok se musí obrátit na správní orgán sám. Veřejný ochránce práv může řešit pouze stížnosti, pokud byla nejprve podána správní orgán, ani stížnost nebyla dostatečně řešena.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení (veřejná účast)

Soudní řízení

Jednotlivci

Ve správním řízení hlavním pravidlem je, zúčastněná strana, jejíž zájmy je přímo dotčena rozhodnutím (čl. 1: 2 (1) Obecné správní právo), musí mít možnost účastnit se řízení vedoucí k rozhodnutí. To platí jak pro postup, který je předepsaný pro jednotlivá rozhodnutí a rozsáhlou přípravu bodu 3.4 obecného správního práva. V oblasti životního prostředí jsou však zvláštní ustanovení, která umožní nejen zúčastněnou stranou, ale kdokoli předložit své stanovisko k návrhu rozhodnutí, například čl. 3.12, 5.LID obecný zákon týkající se udělování povolení v oblasti životního prostředí (wabo).

Čl. 8: 1 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht) stanoví, že pouze jedna zúčastněná strana (belanghebbende) má právo podat odvolání proti rozhodnutí orgánu veřejné moci. Zúčastněná strana je osoba, jejíž zájmy je přímo dotčena rozhodnutím (čl. 1: 2 (1) Obecného správního práva). Předtím, než se lze odvolat, řízení o námitce je povinné podle čl. 7: 1 obecného správního práva, pokud by toto rozhodnutí bylo vypracováno v souladu rozsáhlou přípravu postupem popsaným v oddíle 3.4 obecného správního práva.

Nevládní organizace

Čl. 1: 2 (1) Gala, zúčastněná strana je osoba (nebo jakýkoli právní subjekt), jejichž zájmem je přímo dotčena rozhodnutím. Čl. 1: 2 (3) Act. obecné správní právo stanoví, co se týče právnických osob, jejich zájmy jsou součástí obecných a kolektivních zájmů, které představují zejména v souladu se svým účelem, jak o tom svědčí jejich skutečné činnosti. V oblasti životního prostředí jsou však zvláštní ustanovení, která umožní nejen zúčastněnou stranou, ale kdokoli předložit své stanovisko k návrhu rozhodnutí.

Čl. 8: 1 Gala stanoví, že pouze jedna zúčastněná strana (belanghebbende) má právo podat odvolání proti rozhodnutí orgánu veřejné moci. Čl. 1: 2 (1) Obecné správní právo act.states, zúčastněná strana je osoba (nebo jakýkoli právní subjekt), jejichž zájmem je přímo dotčena rozhodnutím. Čl. 1: 2 (3) Act. obecné správní právo stanoví, co se týče právnických osob, jejich zájmy jsou součástí obecných a kolektivních zájmů, které představují zejména v souladu se svým účelem, jak o tom svědčí jejich skutečné činnosti.

Ostatní právnické osoby

Viz jednotlivci a /nebo nevládní organizace

Viz jednotlivci a /nebo nevládní organizace

Skupiny ad hoc

Budou muset splňovat požadavky buď jednotlivci nebo nevládní organizace

Budou muset splňovat požadavky buď jednotlivci ani nevládní organizace před podáním odvolání období

zahraniční nevládní organizace

Viz jednotlivci a /nebo nevládní organizace

Viz jednotlivci a /nebo nevládní organizace

Jakékoli jiné

Viz jednotlivci a /nebo nevládní organizace

Viz jednotlivci a /nebo nevládní organizace

Pravidlo, které stanoví, že pouze zúčastněná osoba má právo odvolat se proti rozhodnutím orgánu veřejné moci (čl. 8: 1 a 1: 2 obecného správního práva) se použije pro všechna správní řízení. Od října 2005 nizozemské správní právo procesní již nemá actio popularis. Odvětvové právní předpisy v oblasti životního prostředí, nepředstavuje toto obecné pravidlo právní postavení; proto se použije v případech týkajících se směrnice EIA a směrnice IPPC. Nicméně, odvětvové právní předpisy v oblasti životního prostředí, nejen zúčastněnou stranou, ale kdokoli oprávněn předložit své stanovisko k návrhu rozhodnutí. Aktivní legitimace pro vládní subjekty, je upravena v čl. 1: 2 odst. 1 a 2 obecného správního práva, který stanoví, že správní orgán může být zúčastněná strana, neboť zájmy, které jim byly svěřeny normotvůrcem, se považují za své zájmy. Tyto veřejné úkoly a pravomoci, které jsou rozhodující pro určení, které jim jsou svěřeny. Podle čl. 1: 1 obecného správního práva act. vnitrostátního veřejného ochránce práv se nepovažuje za takový správní orgán. Kromě toho neexistuje žádný důkaz jakékoliv řízení před správním soudem zahájeného trestního stíhání.

VIII. Právní zastoupení

Právníci hrát důležitou roli při soudních řízeních ve věcech životního prostředí podle práva životního prostředí se stává stále složitějším. Pokud je výsledek kladný, správního soudu, veřejný orgán mohl uhradit náklady na právní poradenství, pokud jej o to soud příkazů. Částka, kterou lze udělit, činí maximální, a je obvykle mnohem nižší než skutečné náklady (čl. 8: 75 obecného správního práva). Nicméně ve správních řízeních právním zástupcem není povinné. Totéž platí pro všechny správní soudy. Právním zástupcem není povinné při správních soudních řízeních. Jinými slovy, všeobecného správního zákona (na základě ustanovení obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht). není předepsat právního poradce pro podání žaloby, ani pro právní zastupování u soudu. V občanskoprávních soudních řízeních je právní zastoupení povinné, ačkoli je důležitou výjimku pro případy, kdy se finanční zájem případě není vyšší než 25,000 EUR. Totéž platí pro postupy trestního soudu. Všichni advokáti jsou členy advokátní komory (Orde van Advocaten“, http://www.advocatenorde.nl/).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.advocatenorde.nl/ Na jejich internetových stránkách najdete právníků prostřednictvím několika klíčových slov, jako je specializace na oblasti, jako jsou práva v oblasti životního prostředí (milieurecht). V některých případech nevládních organizací jako Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) nebo Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), bude moci veřejnost podat odvolání.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.greenpeace.nl/Odkaz se otevře v novém okně.http://www.milieudefensie.nl/

IX. Důkazy

Nizozemsko nemá zvláštní důkazní pravidla, která se vztahují pouze v záležitostech životního prostředí. V trestních a občanských soudních řízení neexistují zvláštní pravidla pro poskytování důkazů, kdo nese důkazní břemeno. V občanskoprávním řízení mají strany předložit všechny důkazy pro svá vyjádření Soudnímu dvoru co nejdříve. Státní zástupce trestně stíhá a musí poskytnout veškeré důkazy v trestních řízeních týkajících se životního prostředí. Pravidel týkajících se postupů správního soudu existují pro poskytování důkazů, ale ani jeden z nich se týká řízení bude mít důkazní břemeno. Poskytování nových důkazů před soudem poprvé povoleno, pokud je obvykle řádný postup je způsobena újma. Ačkoli zákonodárce poté, co vysvětlila, správní soudy by měly usilovat materiální pravdy, je soud oprávněn požadovat důkaz ex officio (z úřední povinnosti), toto řízení před správními soudy, v mnoha ohledech podobají řízení u civilních soudů, kde strany mají poskytnout důkazy. Strany jsou schopny poskytnout odborné posudky, experta vyslechnuta jako svědek, navrhnout soudu, aby ustanovil znalce, aby provedla šetření (viz oddíl 8.2.2 obecného správního práva act.on předběžná vyšetřování). Účetní dvůr vyhodnotí všechny důkazy, které předložila a uzavřít je s největší pravděpodobností v souladu pravdu. Pokud se znalecký posudek předložený samozřejmě není závazná pro správní soudce, ačkoli soudci mohou řídit stanoviskem odborné jmenovala. Posudek znalce není závazná v případech, ve kterých soud jmenoval odborníka, ale strana předložila zprávu. Soudy budou vždy schopny posoudit kvalitu a soudržnost zpráva a vezme v úvahu, zda daný odborník je vykázána v souladu se zásadou náležité péče. V řízeních týkajících se správních rozhodnutí v oblasti životního prostředí existuje možnost, aby soud jmenuje zvláštní nezávislé odborné poradenství, Nadace pro environmentální, územní správní soudy (Stichting advisering Bestuursrechtspraak nebo STAB). Tato nadace je financována vládou má specifické odborné znalosti v oblasti životního prostředí. Zákon stanoví, vypracuje zprávu o každé případ ochrany životního prostředí na žádost správního soudu. Z důvodu dostupnosti této nadace možnost, aby Tribunál ustanovil znalce, jenž by přezkoumal zvláštní rozhodnutí, se zdá být poněkud lepších postupů v oblasti životního prostředí.

Žaloby na zdržení se jednání.

Obecně rozhodnutí správního orgánu, který vstoupí v platnost poté, co byly oznámeny v souladu s obecnými pravidly pro oznámení podle všeobecného správního zákona. Nicméně na nejdůležitější environmentální rozhodnutí nabude účinku teprve po uplynutí lhůty pro odvolání proti těmto rozhodnutím skončilo, neboť odvětvové právní předpisy, takže objednávky. Obecně odvolání proti rozhodnutím vlády v Nizozemsku nemá odkladný účinek (viz čl. 6: 16 obecného správního práva). Odvětví či specifické právní předpisy však někdy liší od tohoto obecného pravidla. Proto obecně správní rozhodnutí mohou být bezprostředně vykonán bez ohledu podání opravného prostředku k soudu nebo soudního řízení. Každé provedení rozhodnutí, které bude později zrušeno soudem, však může vést k odpovědnosti.

V případě odvolání proti příkazu byl podán u okresního soudu nebo, před kterou je případný opravný prostředek u oblastního soudu námitku, předseda okresního soudu, který má nebo může mít příslušnost v řízení ve věci samé, může na základě žádosti udělit předběžný opravný prostředek, pokud rychlost má zásadní význam, protože jejich zájmy. Co je námitka podána nebo je podán opravný prostředek (pro forma), soudy jsou příslušné pro udělení právně přikázané úlevy na žádost kterékoli zúčastněné strany, která podala námitku nebo odvolání a prokázala, že je naléhavě nutná, protože zdržovací žaloby dotčených zájmů (viz čl. 8: 81 obecného správního práva).

V rámci žaloby na zdržení se jednání mohou být jakékoliv opatření nařízená soudem, ale prakticky ve všech případech zahrnovat přiznání odkladného účinku nebo odstranění odkladného účinku rozhodnutí, jež bylo přijato správním orgánem. Neexistuje žádný opravný prostředek proti příkazu ze strany správního soudu.

XI. Náklady

Administrativní postupy jsou zdarma. Správní soud vyslechnout žalobkyni je třeba uhradit poplatek. Poplatek za soudní řízení v prvním stupni je stanoveno v čl. 8: 41 obecného správního práva (Algemene Wet Bestuursrecht). Obecně není poplatek považován za velmi vysoký. Tato míra se liší v závislosti na druhu osoby, na jehož postupu a typ případu a hmotněprávní předpisy, které platí pro daný případ. Čl. 8: 41 (3) Obecné správní právo act.mentions různé poplatky výslovně. V roce 2013 činí poplatek 44 EUR za jakákoli fyzická osoba, která podá odvolání nebo žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, která se týká sociálního zabezpečení a související právní předpisy (viz čl. 8: 41 (3) Všeobecného správního zákona.). 160 EUR pro fyzické osoby v jakémkoliv dalším případě a 318 EUR pro jakákoli právnická osoba, která podala odvolání nebo soudního příkazu. Poplatky za řízení před správním soudem je o něco vyšší, jsou stanoveny v právních předpisech platných pro řízení před odvolacími soudy. V případě, kdy bylo odvolání úspěšné, tyto náklady obvykle budou muset uhradit správní orgán (čl. 8: 75 obecného správního práva). Ve velmi vzácných případech zneužití práva podat opravný prostředek Soudní dvůr může rozhodnout, že žalobkyně ponese (fixní) náklady správního orgánu. Zásada „kdo prohrál, platí“ se nevztahuje ve většině případů. V občanském soudním řízení náklady jsou o něco vyšší. Poplatek za soudní řízení, okresní soud se liší (nejčastěji případů v roce 2013 je 274 EUR pro fyzické osoby a 589 EUR pro každou právnickou osobu, ale může být vyšší, jestliže to zájmy daného případu). Pokud jde o věc týkající se žádosti, jsou vyšší než 25,000 EUR nebo přesahující 100,000 EUR získat vyšší poplatky. Za určitých okolností lze klasifikovat jako chudým lidem v nouzi nebo speciální nízký poplatek. V občanskoprávních věcech’loser platí““. Ve všech ostatních případech mohou být náklady a náklady na odborné právní pomoci v soudních řízeních. Tyto náklady se liší podle druhu a jeho advokátem (specializace) žadatel pronajímá. Pokud žalobce nebo žadatel považován za chudé obyvatelstvo nebo může požádat o dotovanou právní pomoc, ale budou muset platit osobní příspěvek.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Soud může poskytnout osvobození od soudních poplatků. Nicméně nizozemská právní úprava stanoví dotovanou právní pomoc a pro snížení poplatků pro ty žadatele, které lidem v nouzi nebo nedostatečné. Kromě toho existují zvláštní úřady, které poskytují právní pomoc na neformálním základě, přestože to bude ve většině případů vede běžné náklady na právní pomoc mohla být dotace poskytovány za stejných podmínek, které platí pro snížené poplatky. Kromě toho advokátní kanceláře mohl být doveden k tomu, aby poskytovaly bezplatné právní pomoci a některé z nich se pravidelně, ale většina právnické firmy pravděpodobně nebude poskytovat právní pomoc bezplatně ve více případech poměrně běžné. Neexistují žádná právní poradny týkající se životního prostředí, které jsou dostupné široké veřejnosti. V některých případech však nevládních organizací jako Greenpeace bude organizovat protesty proti rozhodnutím orgánu veřejné moci při podání odvolání.

XIII. Včasnost

Jestliže je rozhodnutí v rámci správního orgánu by mělo být přijato rozhodnutí buď výraz podle odvětvových právních předpisů nebo – pokud takové období předloženy v přiměřené lhůtě, která je považována za osm týdnů podle čl. 4: 13 obecného správního práva. Lhůta pro žádosti týkající se životního prostředí (úplné) licence je šest měsíců, je osm týdnů v méně složitých případech, jako je stavební povolení. Jak stanoví obecný zákon týkající se udělování povolení v oblasti životního prostředí (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Existují alespoň dvě různé druhy sankcí v případech, kdy správní orgán nemá být přijato rozhodnutí včas. Žadatel by měl informovat veřejný orgán, který rozhodnutí nezměnil a včasné dva týdny po této výzvě, existují dva důsledky. Zaprvé žalobkyně se uděluje právo podat žalobu přímo se rozhodnutí. Pokud se příslušný soud, že veřejný orgán skutečně porušila svou povinnost vydat rozhodnutí včas, aby orgán veřejné moci vydat rozhodnutí a stanovit pokutu za každý den, kdy veřejnoprávní orgán není vydání rozhodnutí. Druhým důsledkem souběžné existence dvou týdnů od jeho oznámení žadatele, od tohoto dne je udělena finanční náhrada za každý den, kdy se správní orgán při prodlení až do maximální výše 1 260 EUR. Pokud chcete napadnout rozhodnutí odvolání musí být podány do šesti týdnů poté, co bylo rozhodnutí oznámeno. Ve většině případů je možnost podat formální odvolání, což znamená, že jiný období poskytnuta k předložení odůvodnění odvolání. I když Soudní dvůr nedávno pokusily stanovit data dříve, obvykle bude uspořádáno jedno slyšení, po uplynulé tři čtvrtě roku. Toto umožní stranám, aby předložila odůvodnění odvolání, nemá zhoršovat jejich práva navzájem reagují písemně. Neexistuje žádná lhůta pro Soudní dvůr, aby stanovil datum pro slyšení. Pokud nebylo stanoveno datum, kdy má být strany až deset dnů před konáním slyšení k poskytování nových informací nebo nového důvodu svého kasačního opravného prostředku, ale měly by mít na paměti, zásadou spravedlivého procesu mohou omezovat svobodu zasílaly nové informace nebo argumenty. Obecným správním předpisem act.sets lhůtu pro po slyšení správními soudy. Tato lhůta šest týdnů a může být prodloužena o dalších šest týdnů. Neexistují však žádné sankce vůči soudy při vynášení rozsudků zpoždění. Soud musí obvykle 9 až 12 měsíců pro vydání jeho rozsudku. Nedávno byla zdůrazněna jak zákonodárcem a soudy, soudní řízení by měla pokud možno vést správní konečné vyřešení sporu. Proto bylo provedeno několik nástrojů, aby se soudy usilovat o dosažení tohoto ideálu; Například, pokud musí soud posoudit, že rozhodnutí je v rozporu se zákonem, jí byla udělena pravomoc požadovat, aby správní orgán se snaží napravit nesrovnalosti (tzv. „správní“; Čl. 8: 51–8: 51, 8: 80, čl. 8: 80 obecného správního práva) act.act.

XIV. Další otázky

Environmentální rozhodnutí jsou obvykle předmětem právní názory správní řízení a podat proti návrhu rozhodnutí. (Složitá, životního prostředí) je společná pro projednání projektu se veřejnosti před zahájením formálního řízení. Ve většině případů předložených stanovisek bude pravděpodobně veřejnému orgánu na základě informací, které byly shromážděny při přípravě návrhu rozhodnutí. Informace o dopadu na životní prostředí obecně není systematicky stanovená strukturovaná a snadno přístupným způsobem, ale s žádostí o informace povede k rozhodnutí ohledně zveřejňování informací, jehož rozhodnutí lze napadnout u soudu. Informace týkající se posuzování vlivů na životní prostředí je do značné míry dostupný prostřednictvím internetových stránek Komise pro posuzování vlivů na životní prostředí (http://www.commissiemer.nl/).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.commissiemer.nl/ Dále byly poskytnuty informace týkající se právních otázek agenturou vlády (http://www.agentschapnl.nl/), který má několik internetových stránek obsahujících informace o životním prostředí v Nizozemsku nebo práva v oblasti životního prostředí (http://www.infomil.nl/).Odkaz se otevře v novém okně.http://www.agentschapnl.nl/Odkaz se otevře v novém okně.http://www.infomil.nl/ Vládní organizace v Nizozemsku jsou stále více přesvědčeni, alternativní řešení sporů může být vhodnou alternativou pro soudní řízení. To platí také pro oblast životního prostředí. Kromě toho některé správní soudy, včetně Nejvyššího správního soudu v oblasti životního prostředí, poskytovat stranám možnost zvolit si mediátora, a snaží se vyřešit svůj spor nalezením shody a aniž by soudy plnění rozsudku.

XV. V postavení cizince

Diskriminace na základě země původu a /nebo jazyka je zakázána holandská ústava (čl. 1). Obecně se (procesních) právo vyžaduje, aby všechny soudní spory, odvolání a jiné písemnosti předložené Soudnímu dvoru v nizozemském jazyce. Rozsudek Soudního dvora a jiné písemnosti budou rovněž v nizozemštině. Existuje však možnost mít dokumenty, které jsou uvedeny v některém jiném jazyce, přeložena. Kromě toho v případě, že se osoba účastní soudního jednání a je schopen mluvit dostatečně nizozemského jazyka je povoleno používat vlastní jazyk a Soud zajistí bezplatné služby tlumočníka (viz čl. 8: 36 obecného správního práva).

XVI. Přeshraniční věci

Neexistují žádná obecná procesní pravidla podle nizozemského práva týkajícího se životního prostředí v jiné zemi. Ve většině případů přeshraniční případy jsou řešeny v souladu s běžnými postupy. Samozřejmě environmentální dopad holandské projekty v jiných zemích je relevantní i pro rozhodnutí přijímaná nizozemskými orgány, avšak neexistují žádná obecná pravidla pro přeshraniční případy. (zahraniční) osoby dotčené rozhodnutím orgánu veřejné moci lze považovat za zúčastněné strany (čl. 1: 2 obecného správního práva), což bude mít vliv nizozemské správní soudy jsou způsobilé pro prakticky veškeré právní a finanční pomoci, která již byla zmíněna.

Související odkazy

[1] Všechny nizozemské právní předpisy, které jsou uvedeny na těchto internetových stránkách lze nalézt na internetu prostřednictvím http://wetten.overheid.nl/zoeken/.Odkaz se otevře v novém okně.http://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Informace týkající se nizozemských soudů je k dispozici na internetu prostřednictvím http://www.rechtspraak.nl/.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rechtspraak.nl/


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016