Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša - Nizozemska

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


 1. Ustavni zaklade
 2. Pravosuđe
 3. #II
 4. Pristup informacijama slučajevima
 5. Pristup pravosuđu u sudjelovanje javnosti
 6. Pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta
 7. Drugi načini pristupa pravosuđu
 8. Pravna sposobnost
 9. Pravno zastupanje
 10. Dokazi
 11. Pravno sredstvo
 12. Troškovi
 13. Financijska pomoć mehanizama
 14. Pravodobnost
 15. Ostala pitanja
 16. Je stranac
 17. Prekogranični slučajevi

I. ustavna zaklade

Članak 21. nizozemskog Ustav (grondwet [1]) obvezuje države da osiguraju građanima s habitable okoliš i organizirati zaštita i poboljšanje okoliša.#1 Zajedno s člankom 11. koji jamči prava na osobni integritet i članak 22. koje dodjeljuje pravo na zdravlje, te su odredbe glavne (društvenu) temeljna prava povezanim s okolišem utvrđeni na nizozemskom Ustavom. Pristupa pravosuđu osigurane člankom 17. da stoji da nitko ne može protiv njegove volje biti nadležnog suda. Nadalje poglavlje 6. nizozemski ustav je relevantan za navodi da zakonodavstvo će jasno kojim Sud. Građani imaju pravo pozivati na temeljna prava izravno u upravnim ili sudskim postupcima ako ta prava smatraju subjektivnih prava. Stoga članak 21. Ustava može pozvati građana u postupcima protiv odluka tijela javne vlasti. U većini slučajeva međutim neće imati željeni učinak zbog diskrecijsko pravo da vlada u postizanju ciljevi ove odredbe. Sve odredbe međunarodnog ugovora mogu se navoditi u upravnom i sudskom postupku nakon što je objavljena i kada takvo odredbi opće obvezujući karakter (članak 93. Statuta). To vrijedi i za tzv. Arhuške konvencije koja je donesena i Nizozemska i Europske unije.

II. Pravosuđe

Pravna zaštita u Nizozemskoj je prvo koje sudovima opće nadležnosti koje su nadležne za odlučivanje o građanskim i kaznenim slučajevima. [2]#2 Sustav je tri faze. Se predmet sasluša prvo okružnom sudu (Rechtbank) i ako stranka ne slaže s presudom, može uložiti žalbu na žalbeni sud (Gerechtshof). Žalbeni sud preispita to činjenično stanje i dosegne vlastite zaključke. Nakon toga obično je moguće postaviti spora najviši sud, Vrhovni sud Nizozemske (Hoge Raad). Vrhovni sud Nizozemska razmatra samo je li donji sud (zapaženih) učin (a) ka pravilnu primjenu zakona u svojoj odluci. U ovoj fazi, činjenice slučaja utvrđen niži sud (-e) više nisu predmet rasprave. 2013 Nizozemska je podijeljen na 11 okruga, svaki sa svojom okružni sud. Okružni sudovi podijeljeni su u 3 sektora: a građansko pravo, kazneno pravo sektora i upravnog prava sektora. 11 okruga su podijeljena na 4 područja nadležnosti za žalbeni sudovi u građanskim i kaznenim sporova i nekim posebnim upravnim sporovima (npr. poreznog prava). U pogledu kaznenog i građanskog prava, suci Suda žalbu samo bavljenja slučajevima ako je uložena žalba protiv presude propustiti okružni sud. Nema posebnih Sud za pitanja okoliša. Zakonodavstvo će odrediti koje sud stoga nema odgovarajuće mogućnost biranja najpovoljnijeg suda. Uz nekoliko iznimaka, upravnim sporovima na vladine odluke o pitanjima okoliša saslušaju prvo jedan od jedanaest okružni sudovi (upravnog prava sektor). Obično saslušanja slučajeva Županijski sud u single-judge podjele, ali sud može odlučiti imenovati tri suca u predmetu koji je složena ili koji uključuje temeljna pitanja. U pitanjima okoliša uređena upravnog prava i mnogo drugih područja žalbe stvar upravne nadležnosti podjeli državnog vijeća (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State), koji će imati riješiti tri suca iako može odlučiti običnom slučaj sasluša kao sudac pojedinac. U drugim područjima nizozemsko pravo predviđa poseban Appeals Tribunal, poput središnje Appeals Tribunal (Centrale Raad van Beroep) za slučajeve koji uključuju javne službenike i socijalne sigurnosti, žalbeni sud za žalbe protiv poreza i trgovine i industrije Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) za sporove u području socijalno-gospodarskih upravno pravo te za žalbe za posebne zakone, poput zakona o tržišnom natjecanju. U mnogim upravnim sporovima saslušanja upravnog prava sektora Okružnog suda prethodi postupak prigovora pod pokroviteljstvom upravno tijelo. Kada se predmet obrađuje u postupak prigovora ili upravni sud podnositelj zahtjeva može tražiti od Suda za privremenu ili privremenu mjeru u posebnom postupku ako postoji dovoljno razloga i dovoljno hitnim interesa (članci 8: 81 – 8: 86 Opći administrativni zakon). Ako privremene mjere zahtijevao dozvoljavaju upravni sud će u većini slučajeva znači da upitnih odluke suspendiran.

U postupcima protiv administrativne odluke nadležnog suda će ukidati (ili: poništi odluku ako podnositelj zahtjeva pokazao odluka protivno pravu. Iako sudovi imaju ovlast za izmjenu ili izmjene administrativna odluka nakon poništena, ostvaruju to tijelo će se opravdati samo u slučajevima kada je dovoljno jasno što odluka upravnog tijela morala uzeti nakon poništavanja. U većini slučajeva poništenje odluke će dovesti do nove odluke isto upravno tijelo. Sudovi mogu dodijeliti odštete građanima protiv javnog tijela kada postoje razlozi da to učini (na temelju deliktnog), zahtjev da građanin i koja su napali odluke krše zakon. Postupci protiv administrativnih odluka u pitanjima okoliša uređene i općim odredbama (administrativni) postupovnog prava koje su propisane u opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht), uglavnom poglavljima 6, 7 i 8 te neke odredbe u posebnim akti koje su najvažniji ekološkog upravljanja mokre Milieubeheer), Opći zakon o ekološkim dopušta (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht), prostorno planiranje akta (Wet ruimtelijke ordening), voda Act (waterwet), Zakona o zaštiti prirode (natuurbeschermingswet 1998) i Flora- i faune Act (Flora- i faunawet). U postupcima o administrativne odluke o pitanjima okoliša postoji mogućnost da sud imenuje poseban neovisni stručnjak, Zaklada za savjetovanje upravnim sudovima u okoliš i podjela u slučajevima (Stichting advisering bestuursrechtspraak ili stab). Ova zaklada financiraju vlade i ima posebnu stručnost u pitanjima okoliša. Zakon propisuje da će pisati izvješće o okolišu na zahtjev upravni sud. U administrativnim sudskih postupaka sudovima nemaju mogućnosti istražiti dijelove upravne odluke koje nisu napali podnositelja zahtjeva. Svi sudovi ipak ima ovlast ispitati činjenice slučaja za saslušanje svjedoka, traži (pisani) dokaze ili imenovanjem stručnjak sve dok se to tiče sukobu koji je Sud stranaka u postupku. Upravni sudovi će koristiti svoje ovlasti u slučajevima kad podnositelj zahtjeva dostavila dovoljno informacija sumnjati u činjenice da administrativno tijelo temelji svoju odluku o. Sudska praksa dokaže da strane u sukobu odlučivalo je sudovi imaju obvezu dostaviti dokaz iz službenoj dužnosti. To također vrijedi u pitanjima okoliša prije upravni sudovi, iako upravno tijelo naravno uvijek ima dužnost dužnu pažnju u pripremi upravne odluke.

III. Pristup informacijama slučajevima

Članak 110. nizozemskog Ustav (grondwet) nalaže vlada usvojiti zakonodavstvo osigurati pristup građana informacije o vladinim poslove. Zakon o slobodi informiranja (Wet openbaarheid van Bestuur) omogućuje potpuno ili djelomično objavljivanje prethodno Nemogućnost puštanja informacije i dokumente koji kontrolira sve razine vlade i odnose se na javne poslove. Zakon o slobodi informiranja članicama da gotovo sve evidencije povezane s vladinim poslove podliježu objave postavlja načelo obvezne objave već i sadrži niz razloga za odbijanje iz članaka 10. 11. Odluka o objavljivanju informacija mora se uvijek voditi navedenog u obzir. U skladu s člankom 3. slobodi informacija (Wet openbaarheid van Bestuur) svatko može zatražiti informacije iz javne evidencije koje treba objaviti. Requesters nisu dužni predmet ili razlog njihova interesa. Otkrivanje informacija smatra relevantnim za osiguravanje vladavine prava u demokratskom društvu. Nadalje, ne postoje odgovarajuće formalne uvjete za takav zahtjev, iako pisani zahtjev se daje prednost. Jedan ima na državne javne pitanje na koje se zahtjev odnosi. Donošenje odluke o zahtjevu mora se podnijeti unutar 4 tjedana; u slučaju informacija o okolišu to je 2 tjedana. Upravno tijelo može ponuditi strankama priliku iznijeti stajališta o objavljivanju informacija koja može utjecati na njihove interese u kojem slučaju odluka odgodi (članak 6. stavak 3. Slobodi informacija). U skladu s odredbama Opće administrativne zakon (Algemene wet bestuursrecht) Odbijanje mora biti popraćeno izjavom o razlozima za odbijanje te mora sadržavati podatke o raspoloživim pravnim lijekovima. One koji nisu zadovoljna odluka (odbijanje, nepotpuno odgovor ili nedostatak odgovor) može zatražiti preispitivanje pod pokroviteljstvom upravno tijelo koje je odbilo izdati zahtjev. Ako se odluka i dalje nezadovoljavajući zatim mogu obratiti upravnom sektora Okružnog suda za sudske presude. To je u skladu s općim odredbama koje su propisane u članku 8.: 1 i 7: 1 Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht). Naposljetku je moguće pokrenuti žalbe upravne nadležnosti podjeli državnog vijeća (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). Svi postupci moraju se podnijeti u roku od 6 tjedna i nema pravila o obveznom pravno zastupanje. Međutim, u slučajevima kada odluka nije donesena u roku koji je dodijeljen javno tijelo donijeti odluku da nedjelovanje javno tijelo može biti sud izravno. Kada je relevantan za sporu sudovi su općenito nadležna za traženje informacija javnog tijela. Članak 8.: 29 Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht) omogućuje javnim tijelima poslati informacije na sud traži da ne otkriva informacije podnositelju zahtjeva. To se može dogoditi u slučaju koji se odnosi na zahtjev otkriti neke informacije. Samo u slučajevima kada tražitelj ima je Sudu omogućila da pristup informacijama i odlučiti slučaj na temelju te informacije iako tužitelj nije imali pristup, to može utjecati na presudu Suda. Kada bilo koji sud zaključuje da nema (razumne) razloga odbiti otkrivanje moglo bi informacije smatraju povjerljivima.

IV. Pristup pravosuđu u odnosu na sudjelovanje javnosti

Administrativne postupke u pitanjima okoliša uređene i opće odredbe o upravnom postupku opće administrativne zakon (Algemene wet bestuursrecht) i određene odredbe u Opći zakon o ekološkim dopušta (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht) i ekološkog upravljanja mokre Milieubeheer) i prostorno planiranje akta (Wet ruimtelijke ordening). Za niz važnih ekoloških dopušta odluke, poput hoće li izdati ekološke dozvole (kao ippc-permit) i donošenje komunalnog zoniranje planova, pravo propisuje postupak koji uključuje sudjelovanje javnosti na temelju draft-decision tijela javne vlasti. Ako se odluka izrađen je će se objaviti i draft-decision i dokumente koji se temelji na bit će dostupan za bilo čijim promatrana za 6 tjedana. Tijekom tog razdoblja svatko može sudjelovati u procesu odlučivanja podnošenjem mišljenja nadležnom tijelu. Nadležno tijelo će morati reagirati na ta stajališta prije donošenja i objave konačnu odluku. Kao konačna odluka se mora donijeti u roku 6 mjeseca od zahtjeva za ekološku dozvolu. Ovaj upravni postupak utvrđen je u odjeljku 3.4. (Opširno javno priprema postupak) opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht) i odjeljak 3.3. Opći zakon o ekološkim dopušta (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht). Ovaj postupak primjenjuje se kada propisan zakonom ili kada upravno tijelo odluči da pripremi odluka primjenom ovog postupka. Bilo koju odluku koju je pripremljeno u tog opsežnog postupka podliježe preispitivanju suda izravno. Pripremu bilo kakvih drugih odluka manje opsežno i (u većini slučajeva) ne uključuju sudjelovanje javnosti. U tim slučajevima, donošenja konačne odluke će se obično 8 tjedana. Ovaj se postupak iz odjeljka 4.1. Opće administrativne zakon (Algemene wet bestuursrecht) i u odjeljku 3.2. Opći zakon o ekološkim dopušta (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht). U slučajevima kada opsežna postupak za pripremu odluka, svaka zainteresirana stranka može uložiti žalbu (vidi članak 1.: 2 Opći administrativni zakon) koji je dostavila i mišljenja o draft-decision (vidi članke 8: 1 i 6: 13 Opći administrativni zakon). Zainteresirana strana osoba je čija se kamate izravno utjecati upravne odluke. Sudska praksa predviđa da bi trebala postojati osobne, objektivno odredivi interesa koji pripada osobi podnošenja predmeta. U pogledu upravnih tijela, interese povjerenih im se smatraju svoje interese. U pogledu pravnih subjekata, svoje interese smatra se da uključuju opće i kolektivni interesi da posebno predstavljaju u skladu s njihovim predmeta i o čemu svjedoči njihovih trenutnih aktivnosti. Primjer opći interes mogla biti zaštite okoliša u određenom području. Pri opsežnom postupak nije primijenila, članci 8: 1 i 7: 1 Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht) propisuju da je zainteresirana stranka koja želi predmet uputiti Sudu, najprije moraju podnijeti prigovor (bezwaarschrift) s tijelom koje su donijele odluku. Rezultat te postupak prigovora će se (ponovno) novi (ed) Odluka istog javnog tijela i samo da može se donijeti odluka o Sudu. U svakom slučaju samo one dijelove odluka može pobijati na Sudu koja imaju spornih u administrativnim fazi (članak 6.: 13 Opći administrativni zakon).

Većini slučajeva podnesu okružni sudovi osim ako određeni akt propisuje drugog postupka (npr. žalbe u prvom i samo primjer s administrativnim nadležnost podjeli državnog vijeća). Za slučajeve u vezi okolišne dozvole okružni sud i nakon administrativne nadležnosti podjeli državnog vijeća su obično nadležna. Slučajevi na zonalnosti planovima izlaze izravno upravne nadležnosti podjeli državnog vijeća. Na primjer: a zoniranje plan će biti usvojene prema opsežnog postupka da moraju primjenjivati nadležnom tijelu u pripremi odluke. Preispitivanje a zoniranje plan stvar upravne nadležnosti podjeli državnog vijeća (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) u prvog i posljednjeg stupnja. Zahtjev za IPPC dozvola (u skladu s članka 2..1(1) pod E Opći zakon o ekološkim dopušta) također će se rješavati u opsežnim administrativni postupak, ali će podlijegati sudskom preispitivanju županijski sud prvog i žalbe upravnog nadležnost podjeli državnog vijeća. U slučajevima na IPPC licence sudovima omogućuje javno tijelo mali slobodu vrednovanja pri utvrđivanju koje su najbolje raspoložive tehnike za posebne ugradnje na strane. U svim postupcima sudskog preispitivanja podnositelj zahtjeva može zatražiti privremeni ili privremene mjere u skladu s općim odredbama o pravno sredstvo u administrativnim postupcima (članci 8: 81 – 8: 86 Opći administrativni zakon).

U nekim slučajevima okoliša zakona propisuje da procjena utjecaja na okoliš (EIA) izvješće koje sastavljaju zahtjeva prije javno tijelo može odlučiti o zahtjevu (poglavlje 7. upravljanje okolišem). Sve odluke o EIA pregleda, EIA utvrđivanje opsega odluke ili preuzimanje PUO-u tijela javne vlasti može osporiti na sudu podnošenjem predmetu protiv odluka kojom se dopušta ili odbija zahtjev. Ne postoje posebna pravila o stalnom, foruma, sluh, dokaze ili opseg revizije Suda. EIA je važan instrument za pripremu određene odluke koji potencijalno mogu imati značajne učinke na okoliš. Omogućuje sudionicima da nadležno tijelo može poštovati dužnost pažljivog priprema odluke. U većini slučajeva draft-decision objavljuje se zajedno s PUO-u i tko je dopušteno dostavljanje stajališta prije donošenja konačne odluke. Upravni sudovi će preispitati i postupovne zakonitosti i materijalnu zakonitost administrativne odluke ako zainteresirane strane su taj određeni dio odluke dio spora (vidjeti članak 8.: 69(1) Opći administrativni zakon). Kada javno tijelo dobio margina procjene zakonodavca u mase različitih interesa uključenih u posebnom odlukom, sud će omogućiti dopuštena primjenom marginalan pregled i održavanje sve odluke da smatra razumnim (članak 3.: 4(2) Opći administrativni zakon). Općenito, sudovi će preispitati administrativne odluke i provjerava jesu li nadležna tijela opravdano svoju odluku o materijalu, tehničkim nalazima i izračune koji su korišteni. Nema pisana pravila o dokazivanju osim formalna pravila koje je potrebno primijeniti pri utvrđivanju činjenica. Sud je primjerice nadležna imenovati neovisnog stručnjaka, kao temelj za savjetovanje upravnim sudovima u okoliš i podjela u slučajevima (Stichting advisering bestuursrechtspraak ili stab). U slučajevima kada Sud zaključuje da odluka nezakonita će poništiti osporiti odluku. Međutim, članak 6.: 22 Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht) predviđa se da postupovnih flaw da nećete naštetiti interesima zainteresirane stranke mogu se zanemariti od strane Suda. U bliskoj budućnosti, međutim, ova odredba će istu mogućnost suštinskih flaw. Također bliskoj budućnosti stvoriti novu odredbu u opće administrativne postupovnog prava što će osigurati da administrativna odluka neće biti ukinuo s ako ono krši bilo pravilo, koji nije bio pisani radi zaštite interesa stranka koja podnosi slučaj. Slučaj se rješava u skladu s opće odredbe o upravnim postupcima koji su utvrđeni u poglavlju 8. Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht). Sud će javno saslušanje većini slučajeva (članci 8: 56 – 8: 65 Opći administrativni zakon), ali ponekad pojednostavljenom postupku (članak 8.: 54 Opći administrativni zakon). Nema pisana pravila o dokazima osim formalnim pravilima o zahtijevaju informacije, imenovanje stručnjaka itd. (članci 8: 27 – 8: 29 i 8: 42 – 8: 51 Opći administrativni zakon). Sudska praksa naravno predviđa praktičnih pravila o znatnim pravila dokaza. Na primjer: Kada se osporiti odluku ograničava građanin u niti je kaznene prirode, teret dokazivanja na javno tijelo. Drugo relevantno pravilo: pokretač inicijativa za upravne odluke? Ako upravna odluka započelo zahtjeva sustav, prva teret dokazivanja na tužitelju. Politički dokumenti i općenito obvezujuća pravila ne mogu preispitati upravni sud.

V. pristup pravosuđu protiv radnji ili propusta

Kada privatne osobe ili pravni subjekti djeluju kršenja prava okoliša, nizozemsko pravo predviđa mogućnost da podnesu zahtjev sudu izravno. Međutim, ti postupci nisu posebne za pitanja okoliša, ali su podnijeti (javna, običnog) sudova na temelju deliktom pravu, koji je reguliran u članku 6.: 162 nizozemskog građanskog zakonika (Burgelijk Wetboek). Podnositelj zahtjeva može tražiti naknadu štete ili može zahtijevati da Sud određuje pojedinac ili pravna osoba za zaustavljanje njene aktivnosti. Isto vrijedi za potraživanja od državnih tijela. Upravni sudovi u Nizozemskoj da rješavanje predmeta na okolišne dozvole i o provedbi aren’t nadležna u takvim slučajevima protiv fizičkih osoba ili pravnih subjekata. Upravni sudovi su naravno nadležna kada se odnosi na slučajeve u kojima je odluka donesena da izda ekološke dozvole, nametanje mjera provedbe i dopustiti ili odbiti o drugim pitanjima okoliša. Direktive o odgovornosti za okoliš (2004/35/EZ) provedena je Nizozemska u glavi 17.2. ekološkog upravljanja mokre Milieubeheer). Nadležno tijelo za štete za okoliš je tijelo koje je nadležno za izdavanje dozvola za postrojenja (inrichting) na temelju opća okolišna dopušta Akt (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht) ili – za one postrojenja koja su uređena Opća obvezujuća pravila o zaštiti okoliša, u većini slučajeva odluka o općim pravilima za aktivnosti (activiteitenbesluit) – nadležno tijelo koje je nadležno za provedbu općih pravila. U slučajevima kada je šteta nastala izvan postrojenja, nadležno tijelo odredi na temelju prirode štete u skladu s člankom 17.9. (1. – 4.) upravljanje okolišem akta. Zainteresirana strana, kako je definirano u članku 1.: 2 Opći administrativni zakon (opći administrativni zakon; Algemene wet bestuursrecht) ili državnog tijela može zatražiti nadležno tijelo da odluči o preventivnih ili korektivnih mjera. Ako zainteresirana strana uloži žalbu, odluka u skladu s Uredbom o provedbi Direktive o odgovornosti za okoliš koji su javna tijela u pogledu odgovornosti za okoliš podliježu sudskom preispitivanju. Žalba se rješava u skladu s Opće uredbe o administrativnoj sudskim koji su navedeni u općim upravnim zakon i posebna postupovna pravila o pitanjima okoliša u upravljanje okolišem akta. Kada upravni sud nije nadležan za rješavanje spora koji je u Sudu, Sud je nadležan za rješavanje slučaja.

VI. Drugi načini pristupa pravosuđu

Javnog progona (Openbaar Ministerie) odgovorno je za kazneni progon kaznenih djela protiv okoliša koji su utvrđeni na nizozemskom kazneni zakon (Wetboek van strafrecht). Za pitanja okoliša postoji poseban dio javnog tužitelja za kazneni progon ove vrste akata. Privatni kazneni progon nije dostupan u pitanjima okoliša. Međutim postoji mogućnost zainteresirana stranka zatražiti kazneni sud naložiti kazneni progon kaznenog progona određeni kaznenim djelom; Članak 12. Zakona o kaznenom postupku (Wetboek van strafvordering).

Postojanje nacionalne ombudsmana zajamčeno člankom 78.a nizozemskog Ustav (grondwet). Nizozemska ima posebni nacionalni zakon ombudsmana (Wet Nationale Ombudsman). Osim toga, radni uredom pučkog pravobranitelja pokrivena je nizozemski opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht). Nacionalni ombudsman istražuje pritužbe koje mu stanovništvo. Može pokrenuti i istrage na vlastitu inicijativu. Nema posebnih ombudsman za pitanjima okoliša. Na bilo čijim pritužbe nizozemskom pučkom pravobranitelju je nadležan za istragu ponašanje vlasti. Ombudsman (http://www.nationaleombudsman.nl/) pomaže građanima koji imaju problema s vladom i objašnjava upravnih tijela kako mogu učiniti nešto bolje.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nationaleombudsman.nl/ Ako je potrebno, nacionalni ombudsman reagira na problemima ili pritužbama pokretanjem istrage. Zakonom, sve zainteresirane stranke moraju surađivati s tim. Pučki pravobranitelj je „zamjenskog odredba”. Ako ste pritužbu o vlade, prvi korak je žaliti administrativno tijelo. Nacionalni ombudsman može razmotriti zahtjev tek ako je prvo predati samo tijelo upravne i pritužba nije dovoljno obraditi.

VII. Pravna sposobnost

Pravna sposobnost

Administrativni postupak (sudjelovanja javnosti)

Sudski postupak

Pojedinci

U upravnom postupku Osnovno pravilo jest da zainteresirana stranka, osoba čiji se kamate izravno pogođena odlukom (članak 1.: 2(1) Opći administrativni prava), može sudjelovati u postupku koji će dovesti do odluke. To je slučaj u postupku koji je propisan za pojedinačne odluke i opsežna postupak za pripremanje odjeljka 3.4. opći administrativni zakon. U pitanjima okoliša ipak postoje posebne odredbe koje će omogućiti ne samo zainteresirana stranka, ali Kome podnijeti svoje mišljenje o nacrtu odluke, primjerice članak 3.12., poklopca 5 Opći zakon o ekološkim dopušta (wabo).

Članak 8.: 1 Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht) određuje da samo zainteresirana stranka (belanghebbende) ima pravo podnijeti žalbu protiv odluke koju je javno tijelo. Zainteresirana stranka je osoba čiji interes izravno utječe odluka (članak 1.: 2(1) Opći administrativni zakon). Prije žalba može biti podnesena, postupak prigovora je obvezno prema članku 7.: 1 Opći administrativni zakon, osim ako je Odluka pripremljena u skladu s većom priprema postupak opisan u odjeljku 3.4. opći administrativni zakon.

NVO-i

Članak 1.: 2(1) Zanimljivih navodi da zainteresirana stranka je osoba (ili bilo koji pravni subjekt) čiji interes izravno utječe odluka. Članak 1.: 2(3) Opći administrativni prava act. određuje da u pogledu pravnih subjekata, svoje interese smatra se da uključuju opće i kolektivni interesi koje one posebno u skladu s njihovim predmeta i o čemu svjedoči njihovih trenutnih aktivnosti. U pitanjima okoliša ipak postoje posebne odredbe koje će omogućiti ne samo zainteresirana stranka, ali Kome podnijeti svoje mišljenje o nacrtu odluke.

Članak 8.: 1 zanimljivih određuje da samo zainteresirana stranka (belanghebbende) ima pravo podnijeti žalbu protiv odluke koju je javno tijelo. Članak 1.: 2(1) Opći administrativni prava act.states da zainteresirana stranka je osoba (ili bilo koji pravni subjekt) čiji interes izravno utječe odluka. Članak 1.: 2(3) Opći administrativni prava act. određuje da u pogledu pravnih subjekata, svoje interese smatra se da uključuju opće i kolektivni interesi koje one posebno u skladu s njihovim predmeta i o čemu svjedoči njihovih trenutnih aktivnosti.

Drugih pravnih subjekata

Vidi pojedinaca i/ili NVO-ove

Vidi pojedinaca i/ili NVO-ove

Ad hoc skupine

Morat će ispuniti zahtjeve bilo pojedinaca ili NVO-ove

Morat će ispuniti zahtjeve bilo pojedinaca ili NVO-ove prije početka žalbenog završava razdoblje

vanjske nevladine organizacije

Vidi pojedinaca i/ili NVO-ove

Vidi pojedinaca i/ili NVO-ove

Drugi

Vidi pojedinaca i/ili NVO-ove

Vidi pojedinaca i/ili NVO-ove

Pravilo da određuje da samo zainteresirana stranka ima pravo žalbe na odluku tijela javne vlasti (članak 8.: 1 i 1: 2 Opći administrativni zakon.) primjenjuje se na sve administrativne sudske postupke. Od listopada 2005. nizozemski upravnih postupovnih prava ne imati actio popularis više. Sektorski, okolišno zakonodavstvo ne odstupa od tog općeg pravila pravne sposobnost; Stoga se primjenjuje u slučajevima bave EIA i IPPC-a. Međutim, sektorskim zakonodavstvom, u pitanjima okoliša, navodi da ne samo zainteresirana strana nego svatko ima pravo dostaviti svoje mišljenje o nacrtu odluke. Pravnu osnovu za vladina tijela je postavljen u članku 1.: 2 (1. i 2.) Opći administrativni zakon koji nalaže da upravno tijelo može biti zainteresirana strana zbog interesa koje im povjeri zakonodavac smatraju se svoje interese. Javnih zadaća koje su im dodijeljene i nadležnosti su presudne su pri ocjenjivanju interesi koje su im povjerene. U skladu s člankom 1.: 1 Opći upravnog prava act. nacionalni ombudsman ne smatraju takvog administrativnog tijela. Nadalje nije bilo dokaza o svim postupcima pred upravnim sudom pokrenuti kazneni progon.

VIII. Pravno zastupanje

Odvjetnici imaju važnu ulogu u sudskim postupcima u pitanjima okoliša kao prava okoliša je više i kompleksniji. Ako je predmet von u upravni sud, javno tijelo može nadoknaditi troškove pravnog zastupnika ako sud tako narudžbe. Iznosom koji se može dodijeliti je te obično je znatno ispod stvarne troškove (članak 8.: 75 Opći administrativni zakon). Međutim, u administrativne postupke pravnog zastupnika nije obvezno. Isto vrijedi za sve upravnim sudovima. Pravnog zastupnika stoga nije obvezno u administrativnim sudskih postupaka. Drugim riječima, opći administrativni zakon (opći administrativni zakon., Algemene wet bestuursrecht) ne propisuju pravnog zastupnika za podnošenje žalbe, ni pravno zastupanje na sudu. U građanskim sudskim postupcima pravno zastupanje obvezno, iako postoji važna iznimka za slučajeve u kojima financijskih interesa slučaj nije veći od 25,000 EUR. Isto vrijedi za kazneni sud postupaka. Sve odvjetnicima su članovi bar („Orde van Advocaten”, http://www.advocatenorde.nl/).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.advocatenorde.nl/ Na svojoj internetskoj stranici možete pronaći odvjetnika putem neke ključne riječi, poput područjima specijalizacije poput prava okoliša (milieurecht). U nekim slučajevima nevladinih organizacija, kao što je Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) ili Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), moći će pomoći javno ulaganje žalbe.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.greenpeace.nl/Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.milieudefensie.nl/

IX. Dokazi

Nizozemska nema posebnih pravila dokaza koji se primjenjuju samo u pitanjima okoliša. U kaznenim i građanskim sudskim postupcima postoje posebna pravila o dostavljanju dokaza i tko snosi teret dokazivanja. U građanskim postupcima stranke su predložiti sve dokaze njihove izjave sudu čim prije. Državni odvjetnik tuži i mora dostaviti sve dokaze u kaznene postupke povezane s pitanjima okoliša. U pravilima o upravni sud postupci postoje neke o dostavljanju dokaza, ali ni jednom se o kojoj jedna od stranaka ima teret dokazivanja. Pružanju novih dokaza na sudu prvi put obično je dopušteno osim ako načelo propisanog postupka je oštećeni. Iako zakonodavac jednom objasnio je da su administrativni sudovi bi trebali zatražiti materijala istine i sudovi su nadležni za zatražiti dokaz po službenoj dužnosti (ex officio), sadašnji postupak pred upravnim sudovima, slični postupak u građanskim sudovima kad stranaka očekuje da pruže dokaze. Stranke mogu iznijeti mišljenja stručnjaka, angažirati stručnjaka saslušati kao svjedok i zahtijevati od suda da imenuje stručnjaka za provođenje istrage (vidjeti odjeljak 8.2.2. Opće upravnog prava act.on preliminarno istraživanje). Sud će ocijeniti sve dokaze i sklapati koji se najvjerojatnije u skladu s istinu. Ako je stručnjak mišljenje prikazan je naravno ne obvezuju upravnim sudac, iako sudaca vjerojatno poštovati mišljenje Stručne IT imenovani. Mišljenje stručnjaka također nije obvezujuće u slučajevima kada sud nije imenovanje stručnjaka, ali stranka predstavila izvješće. Sudovi su uvijek moći procijeniti kvalitetu i dosljednost izvješća i će uzeti u obzir je li stručnjak prijavio je u skladu s načelom dužnu pažnju. U postupcima o administrativne odluke o pitanjima okoliša postoji mogućnost da sud imenuje poseban neovisni stručnjak, Zaklada za savjetovanje upravnim sudovima u okoliš i podjela u slučajevima (Stichting advisering bestuursrechtspraak ili stab). Ova zaklada financiraju vlade i ima posebnu stručnost u pitanjima okoliša. Zakon propisuje da će pisati izvješće o okolišu na zahtjev upravni sud. Zbog dostupnosti tih zaklada priliku da Sud će imenovati stručnjaka reviziji posebna Odluka čini nešto boljih u postupcima o pitanjima okoliša.

X. pravno sredstvo

Općenito odluke upravnog tijela stupa na snagu kad je obaviješten u skladu s općim pravilima o obavješćivanju u opći administrativni zakon.. Međutim, najvažniji okolišni odluke će stupiti na snagu kad razdoblje na žalbu protiv te odluke završilo jer sektorskim zakonodavstvom tako narudžbe. Općenito žalbe protiv vladine odluke u Nizozemskoj nema suspenzivni učinak (vidi članak 6.: 16 Opći administrativni zakon). Međutim, sektorskih ili posebno zakonodavstvo ponekad odstupa od ovog općeg pravila. Stoga općenito administrativne odluke mogu odmah izvršen, bez obzira žalba ili sudski postupak. Sve izvršenje odluke koja je kasnije poništio Sud, može dovesti do odgovornosti.

Ako žalba protiv zahtjeva nije podnesen okružnom sudu ili, prije mogućeg žalbu okružni sud, prigovora, predsjednik Okružnog suda koji ima ili može imati nadležnost u postupka o meritumu može na zahtjev odobriti privremenu pomoć kada je brzina biti zbog uključenih interesa. Tako čim je stavljena primjedba ili je uložena žalba (pro forma), sudovi su nadležni za izdavanje privremene mjere zabrane na zahtjev bilo koje zainteresirane stranke koja je podnijela prigovor ili žalbu i pokazao hitnu potrebu za pravno sredstvo zbog uključenih interesa (vidi članak 8.: 81 Opći administrativni zakon).

Su pravno sredstvo može se sastojati od bilo kakvih sud naredio mjere, ali će u gotovo svim slučajevima sastojati od sklapanja suspenzivni učinak ili razrješenje suspenzivni učinak odluke koje je donijelo upravno tijelo. Nema žalba na sudsku zabranu upravnog suda.

XI. Troškovi

Upravni su postupci besplatno. Za Upravni sud da sasluša kandidatovu slučaju je potrebno platiti naknadu. Naknada za sudski postupak u prvom stupnju utvrđuje se člankom 8.: 41 Opći administrativni zakon (Algemene wet bestuursrecht). Općenito naknada ne smatra se vrlo velikom. On se mijenja na temelju vrsta osobe da instigates postupak i vrsti slučaja i materijalnog prava koje se primjenjuje na slučaj. Članak 8.: 41(3) Opći administrativni prava act.mentions različite naknade izričito. U 2013. naknada iznosi 44 EUR za svaku fizičku osobu da uloži žalbu ili sudski nalog protiv sudske odluke upravnog tijela koja se bave socijalnom sigurnosti i povezanim zakonodavstvom (vidi članak 8.: 41(3) Opći administrativni zakon). Je 160 EUR za fizičku osobu u svakom drugom slučaju i 318 EUR za sve pravne osobe podnošenje žalbe ili zahtjeva. Naknade za postupak pred upravnim žalbeni sud nešto su više i su zakonodavstvo koje se primjenjuje na postupak pred sudovima žalbe. Kada je žalba uspjeh, ti troškovi obično morati platiti upravno tijelo (članak 8.: 75 Opći administrativni zakon). U rijetkim slučajevima zlouporabe prava na žalbu Sud može odlučiti da podnositelj zahtjeva treba snositi (fiksne) troškova upravno tijelo. Je načelo „gubitnik plaća” ne primjenjuje se u većini slučajeva. U građanskim sudskim postupcima troškovi su malo više. Naknada za sudske postupke na Okružnom sudu različita (u većini zajedničkih slučajeva u 2013. je 274 EUR za fizičku osobu i 589 EUR za sve pravne osobe, ali može biti veći kada interesu slučaju veći su). Kada se slučaj odnosi se na potraživanja koja su iznad 25,000 EUR ili iznad 100,000 EUR naknade dobiti veći; Pod određenim okolnostima mogli smatrati zahtjevnim ili slabu posebna niskim naknadama odnosi. U građanskim stvarima je’loser plaća” prevladava. U svim drugim slučajevima troškovi mogu biti troškove za specijalizirane pravne pomoći u pravnim postupcima. Ti troškovi razlikuju na temelju pravnik (i specijalizacije) podnositelj zahtjeva iznajmljuje. Ako podnositelj zahtjeva ili zahtjeva smatra potrebitim ili slabu pitati za subvencionirani pravne pomoći, ali će morati platiti osobni doprinos.

XII. Financijska pomoć mehanizama

Sudovi ne mogu osigurati izuzeća od sudske pristojbe. Međutim, nizozemskom zakonodavstvu omogućava subvencioniranog pravnoj pomoći i smanjenje naknada za one kandidate koji bi se mogli smatrati zahtjevnim ili loše. Nadalje, postoje posebni ureda koji pružaju pravnu pomoć na neslužbenoj osnovi iako to će u većini slučajeva dovodi do uobičajene troškove za pravnu pomoć za koji subvencija može se pod istim uvjetima koji vrijede za smanjene naknade. Povrh toga zakona poduzećima može biti uvjerio pružanja pro bono pravne pomoći i neke navodi da redovito, ali većina odvjetnička društva vjerojatno neće pružaju besplatnu pravnu pomoć u relativno uobičajenim slučajevima. Ne postoje pravne klinike suočavanje s ekološkim slučajevima koji su dostupni javnosti. Međutim, u nekim slučajevima nevladine organizacije poput Greenpeacea organizirat će prosvjeda protiv odluke javno tijelo i pomagati u podnošenje žalbe.

XIII. Pravodobnost

Ako se odluka primjenjuje za administrativno tijelo treba donijeti odluka u pojam predviđeno sektorskim zakonodavstvom ili – ako takvi saziva se u razumnom roku, koja se smatra osam tjedana prema članku 4.: 13 Opći administrativni zakon.. Rok za zahtjev za (kompleks) ekološke dozvole je šest mjeseci te je osam tjedana manje složenih slučajeva poput zgrade dozvole. Oba su opći zakon o ekološkim dopušta (Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht). Postoje najmanje dvije različite vrste sankcija kad upravno tijelo ne donijeti odluka u vremenu. Podnositelj zahtjeva mora obavijestiti tijelo javne vlasti da odluka nije bio u vrijeme i dva tjedna nakon službene obavijesti, postoje dvije posljedice. Prvo, podnositelj zahtjeva dodjeljuje pravo žalbe Sudu izravno za činjenicu da odluka nije donesena. Ako nadležni sud odluči da je javno tijelo doista krši svoju dužnost donijeti odluka u vrijeme će bi javno tijelo dostaviti odluku i odrediti novčane kazne za svaki dan javno tijelo ne donijeti odluku. Drugi posljedica činjenice da dva tjedna od obavijesti koju zahtjeva, da od tog dana je dodijeliti financijsku naknadu za svaki dan je javno tijelo u odlaganja s najviše 1 260 EUR. Ako želite osporiti odluku žalba mora se podnijeti unutar šest tjedana nakon odluke prijavljeno. U većini slučajeva je dopušteno podnijeti pro forma žalbe što znači da drugi pojam sklapa podnijeti razloga za žalbu. Iako sudovi nedavno su pokušala utvrditi sud datumi ranije, obično saslušanja održat će se nakon tri četvrtine godišnje. To omogućuje strankama da dostave razloge za žalbu i ne narušavaju njihova prava reagirati na međusobnih pisanom obliku. Nema vremenskog ograničenja za Sud da odredi datum za saslušanja. Ako sud datum utvrđena stranke su do deset dana prije saslušanja dostaviti nove informacije ili novi razlog za žalbe, ali trebaju imati na umu da načelo propisanog postupka može ograničiti slobodu poslati nove informacije ili razloga. Opći upravnog prava act.sets rok za pružanje presudu nakon saslušanja upravnim sudom. Taj rok je šest tjedana i može se produljiti za još šest tjedana. Međutim, postoje br. sankcije protiv sudova pružanje presuda u odlaganja. Obično sud mora 9 do 12 mjeseci donosi presudu. Nedavno je istaknuo i zakonodavac i pravosuđa taj sud postupci trebali bi što je više moguće dovesti do konačnu rezoluciju upravni spor. Stoga nekoliko instrumenata primijenjene omogućiti sudovima pokušati postići ovaj ideale; Primjerice, kada Sud procijenio da odluka krši prava, ona je dodijeljena nadležnost na zahtjev da upravno tijelo nastoji popravka nepravilnosti (to se zove „administrativni petlji”; Članak 8.: 51.a – 8: 51 i članak 8.: 80.a i 8.: 80.b opće upravnog prava act.act).

XIV. Ostala pitanja

Ekološke Odluke se obično u pravnu administrativni postupak podnošenjem mišljenja i izazov nacrt odluke. (Složeni, veliko) okoliš je slučajevima zajednički raspravljaju o projektu na strane s javnim uključeni prije službenog administrativni postupak započinje. U većini slučajeva dostavljena stajališta vjerojatno će biti poznate javnosti tijela zbog informacija koje su prikupljeni prilikom izrade nacrta odluke. Informacije o utjecaju na okoliš općenito nije sustavno predviđene strukturiranog i lako dostupan način, ali traži će informacije dovesti do odluke o proglašenju informacija javnosti, što odluka može osporiti na sudu. Informacije o procjenama utjecaja na okoliš u velikoj mjeri nije dostupna na stranici Komisije za procjenu učinka na okoliš (http://www.commissiemer.nl/).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.commissiemer.nl/ Nadalje, informacije o pravnim pitanjima pruža agencija vlade (http://www.agentschapnl.nl/), koji ima nekoliko internetske stranice s informacijama o okolišu u Nizozemskoj i na prava okoliša (http://www.infomil.nl/).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.agentschapnl.nl/Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.infomil.nl/ Vladinih organizacija u Nizozemskoj sve više uvjeren da alternativnom rješavanju sporova može biti dobro alternativu za sudski postupak. To je također slučaj u pitanjima okoliša. Nadalje neki upravni sudovi, uključujući najviši upravni sud u okoliš slučajevima nude stranama mogućnost koristiti posrednik i pokušajte nastanjuju sukoba pronalaskom konsenzusa i bez sudovima usmjerenost na presudu.

XV. Je stranac

Diskriminacija na temelju zemlja podrijetla i/ili jezik je zabranjeno Nizozemske Ustava (članak 1.). Općenito (postupovni) zahtijeva da sve sporove, žalbe i drugih književnim podnose sud na nizozemskom jeziku. Presuda i drugih književnim suda također je u nizozemski Međutim, postoje mogućnosti za relevantne dokumente koje su pisana drugog jezika prevode. Nadalje, kada netko sudjeluje na sudskom saslušanju i ne može govoriti na nizozemskom jeziku dovoljno je dopušteno koristiti vlastite jezik i Sud će organizirati prevoditelja besplatno (vidi članak 8.: 36 Opći administrativni zakon).

XVI. Prekogranični slučajevi

Ne postoje opća pravila postupanja u nizozemskom zakonu o pitanjima okoliša u drugoj zemlji. U većini slučajeva prekogranični slučajevi rješavaju se u skladu s uobičajenim postupovna pravila. Naravno ekološkog utjecaja nizozemski projekte u drugim zemljama bitne za odluke koje donosi nizozemske vlasti, ali nema opća pravila o prekograničnim slučajevima. (vanjske) pojedinaca na koje utječe odluka javno tijelo može smatrati zainteresiranim stranama (članak 1.: 2 Opći administrativni zakon.) i stoga će biti u položaju na nizozemskom upravnim sudovima i prihvatljivi su za gotovo sve pravne i financijske pomoći koja je spomenuti.

Ostale poveznice

[1] Sve nizozemskom zakonodavstvu navedene na ovom web-mjestu možete pronaći na internetu putem savjetovanja http://wetten.overheid.nl/zoeken/.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Informacije o nizozemski pravosuđa dostupan je na internetu putem savjetovanja http://www.rechtspraak.nl/.Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rechtspraak.nl/


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 14/09/2016