Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās - Nīderlande

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


 1. Konstitucionālie balsti
 2. Tiesu iestādes
 3. #II
 4. Piekļuvi informācijai gadījumos
 5. Tiesas pieejamību, sabiedrības līdzdalību
 6. Tiesas pieejamību attiecībā uz darbību vai bezdarbību
 7. Citas iespējas vērsties tiesā
 8. Tiesiskais statuss
 9. Juridiskā pārstāvība
 10. Pierādījumi
 11. Atbrīvošana no amata
 12. Izmaksas
 13. Finansiālā atbalsta mehānismi
 14. Savlaicīgums
 15. Citi jautājumi
 16. Ārvalstniekam ir
 17. Pārrobežu lietas

Konstitucionālos pamatus.

21. pants Nīderlandes Konstitūcijas Grondwet ([1]) nosaka valdību nodrošināt saviem pilsoņiem apdzīvojamības un nodrošināt vides aizsardzību un uzlabošanu.#1 Kopā ar 11. pantu, kas nodrošina tiesības uz personas neaizskaramību un 22. pants, kas piešķir tiesības uz veselības aprūpi, šie noteikumi ir galvenie (sociālās) pamattiesības, kas saistītas ar vidi, Nīderlandes Konstitūcijā. Tiesu iestāžu pieejamība ir nodrošināta ar tās 17. pantu, kurā teikts, ka nevienu pret viņa gribu saglabāt kompetentajā tiesā. Turklāt Nīderlandes Konstitūcijas 6. nodaļa attiecas uz tā apgalvo, ka tiesību akti ieviesīs skaidrību par to, kura tiesa ir kompetenta. Pilsoņiem ir tiesības tieši atsaukties uz pamattiesībām, administratīvas vai tiesu procedūras, ja šīs tiesības ir uzskatāmas par subjektīvām tiesībām. Tādēļ Konstitūcijas 21. pantu, ar kuriem pilsoņi var atsaukties procedūras valsts iestāžu pieņemtajiem lēmumiem. Vairumā gadījumu tomēr nebūs vēlamās ietekmes, jo rīcības brīvību, ko valdība ir mērķa sasniegšanā šī noteikuma (-u). Jebkuru starptautisku līgumu var izmantot administratīvos un tiesas procedūru pēc tam, kad ir publicēts un ja šāds noteikumi ir vispārēji saistoši (Konstitūcijas 93. pants). Tas attiecas arī uz tā saukto Orhūsas konvencija, kas tika pieņemta, gan Nīderlandē, gan Eiropas Savienībā.

II. Tiesu iestādes

Nīderlandes tiesisko aizsardzību, vispirms ir vispārējās piekritības tiesu, kas ir kompetenta lemt par civillietas un krimināllietas. [2]#2 Šai sistēmai ir trīs pakāpes. Vispirms lietu izskata rajona tiesa (Rechtbank) un ja puse nav vienisprātis ar šo lēmumu, viņš var pārsūdzēt apelācijas tiesā (Gerechtshof). Apelācijas tiesai pārskatīt faktus un sasniedz savus secinājumus. Pēc tam parasti ir iespējams nodot strīdu izskatīšanai augstākā tiesa, Nīderlandes augstākā tiesa (Hoge Raad). Nīderlandes Augstākā tiesa pārbauda tikai, vai Pirmās instances tiesas (-as) ir novērota pareizu tiesību piemērošanu, pieņemot lēmumu. Šajā posmā lietas faktus, Pirmās instances tiesa, kā noteikts (-i) vairs nav jāapspriež. Nīderlande 2013. gadā tiks iedalīta 11 rajonos, kuros katrā ar tās rajona tiesas tiesnesis. Apgabaltiesas ir sadalīta 3 nozarēs: civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā. 11 rajoni ir iedalīta 4 zonās jurisdikciju attiecībā uz apelācijas tiesu strīdu civillietās un krimināllietās, administratīvās lietās (piemēram, nodokļu tiesību akti). Attiecībā uz krimināltiesībām un civiltiesībām, Apelācijas tiesas tiesneši tikai gadījumos, kad ir iesniegta apelācija pret rajona tiesa. Nav speciāla Tiesa vides jautājumos. Ar tiesību aktu tiks noteikts, kura tiesa ir kompetenta, nav būtisku iespēju izvēlēties labvēlīgāko tiesu. Ar dažiem izņēmumiem, administratīvajiem strīdiem par valdības lēmumi par vides jautājumiem ir dzirdēta, viens no vienpadsmit apgabaltiesas (administratīvo tiesību jomā). Parasti lietas izskata rajona tiesa, uzdeva rajons, bet tiesa var nolemt iecelt trīs tiesnešus, lai lieta ir sarežģīta vai kas paredz būtiskas problēmas. Saistībā ar vides jautājumiem reglamentē administratīvās tiesības, un daudzās citās jomās ir jautājums par administratīvo lietu nodaļa valsts padome (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kura izskata lietas trīs tiesnešu sastāvā, bet tā var pieņemt lēmumu ieviest vienkāršu lietu izskata viens tiesnesis. Citās jomās Nīderlandes tiesībās ir paredzēta īpaša pārsūdzības tiesā, piemēram, centrālā Appeals (Centrale Raad van Beroep) lietās, kas saistītas ar ierēdņu sociālās apdrošināšanas jautājumiem, un apelācijas tiesas, kurās var pārsūdzēt nodokļu bāzi un tirdzniecības un rūpniecības apelācijas tiesa (College van Beroep voor het bedrijfsleven) attiecībā uz strīdiem sociālekonomisko administratīvo tiesību jomā un par apelācijām, kas iesniegtas par konkrētiem tiesību aktiem, piemēram, konkurences likums. Uzklausīšanas administratīvo strīdu daudzās Administratīvās rajona tiesas tiesu nozares sākas ar iebildumu procedūru saskaņā ar administratīvā iestāde. Ja lieta tiek izskatīta, iebildumu procedūra administratīvajā tiesā, vai pieteikuma iesniedzējam ir iespēja vērsties Tiesā ar lūgumu pieņemt pagaidu pasākumu, pagaidu vai īpaša procedūra, ja ir pietiekams pamats un pietiekami steidzami procentu (8: 81–8: 86 vispārējo administratīvo tiesību likumu). Ja pagaidu pasākumu ir atļauts pieprasīt administratīvajā tiesā (vairumā gadījumu tas nozīmē, ka apstrīdētais lēmums ir atcelts.

Procedūrās pret administratīviem lēmumiem, kompetenta tiesa atceļ (vai: atcelt lēmumu, ja pieteikuma iesniedzējs ir pierādījuši, ka lēmums pārkāpj tiesību aktus. Lai gan Tiesai nav kompetences grozīt vai mainīt administratīvu lēmumu pēc tam, kad ir anulēta, īstenojot šai iestādei būs pamatots tikai gadījumos, kad tas ir pietiekami skaidrs, administratīvajai iestādei lēmums būtu jāpieņem pēc atcelšanas. Vairumā gadījumu lēmuma atcelšana radīs jaunu lēmumu ar tādu pašu administratīvo iestādi. Tiesas var piešķirt zaudējumu atlīdzību, lai iedzīvotājus pret valsts iestādi, ja ir iemesls to darīt (pamatojoties uz deliktu), ir iesniegts lūgums par šo pilsoni un to uzbruka lēmumu būs panākta, pārkāpjot tiesību aktus. Procedūras pret administratīviem lēmumiem saistībā ar vides jautājumiem reglamentē gan vispārīgi noteikumi (pārvaldības) procesuālie tiesību akti, kuros ir noteikti vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht), galvenokārt 6., 7. un 8. nodaļā, un daži noteikumi konkrētos tiesību aktos, no kuriem svarīgākie ir vides pārvaldības likums (Wet milieubeheer), vispārējais likums par vides atļauju (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), kurā ietverts arī Telpiskās plānošanas likums (Wet Ruimtelijke Ordening), tiesību aktu par ūdens apsaimniekošanu (waterwet), Dabas aizsardzības likuma 1998) un Flora- ne un faunas likumu (Flora- ne faunawet un). Procedūrās par administratīvajiem lēmumiem vides jomā pastāv iespēja, ka tiesa ieceļ īpašo neatkarīgo ekspertu, fonds konsultē administratīvajās tiesās saistībā ar vides un teritorijas norobeþoðana gadījumos (Stichting advisering bestuursrechtspraak vai stab). Šo fondu finansē valdība, un tam ir īpašas zināšanas vides jautājumos. Likumā ir paredzēts, ka tā izstrādās ziņojumu par vidi gadījumā, ja to pieprasa Administratīvajā tiesā. Administratīvās tiesas procedūrām tiesās nav iespēju izmeklēt daļas administratīvs lēmums, kas nav cietuši no prasītāja. Tiesa tomēr ir pilnvaras izmeklēt šīs lietas faktiem, uzklausot liecinieku, lūdzot (rakstveida) pierādījumi vai iecelt ekspertu, ciktāl tas attiecas uz konfliktu, kas iesniegtas tiesā, procedūrā iesaistītajām pusēm. Administratīvās tiesas izmantos šīs pilnvaras gadījumos, kad prasītāja ir sniegusi pietiekamu informāciju, lai varētu apšaubīt faktu, ka administratīvā iestāde ir balstījusies uz. Ja izrādās, ka konfliktā iesaistītās puses lems, Tiesas pienākums ir sniegt pierādījumus, pēc savas ierosmes. Tas attiecas arī administratīvajās tiesās saistībā ar vides jautājumiem, lai gan, protams, administratīvajai iestādei vienmēr ir pienākums veikt pienācīgu rūpību, sagatavojot jebkuru administratīvu lēmumu.

III. Piekļuvi informācijai gadījumos

110. pants Nīderlandes Konstitūcijā (Grondwet) uzdod valdībai pieņemt tiesību aktus, lai garantētu iedzīvotāju piekļuvi informācijai par valdības lietu. Informācijas brīvības likums (Wet Openbaarheid van Bestuur) ļauj izpaust visus vai daļu iepriekš neizlaistas informāciju un dokumentus, ko kontrolē visu līmeņu valdības un ir saistīti ar sabiedrisko jautājumu risināšanā. Informācijas brīvības likumā noteikts, ka praktiski visus dokumentus, kas attiecas uz valdības lietu ir pakļautas atklātības principu, tas nosaka obligātu publiskošanu, bet ir arī vairāki atteikuma pamatojumu 11. un 10. pantā. Lēmumus par informācijas izpaušanu šā iemesla dēļ vienmēr ir jāņem vērā. Saskaņā ar 3. pantu Informācijas atklātības likumā (Wet Openbaarheid van Bestuur) Ikviens var lūgt informāciju, kas ir publiski jāatklāj. Lietotājiem nav vajadzīgs priekšmeta vai valsts interešu dēļ. Informācijas izpaušana ir uzskatāma par nozīmīgu, lai nodrošinātu tiesiskumu demokrātiskā sabiedrībā. Turklāt nav būtiskas formālas prasības attiecībā uz šādu lūgumu, lai gan priekšroka tiek dota rakstiska pieprasījuma. Viena valsts ir valsts kompetences jautājums, uz ko ir attiecināms pieprasījums attiecas. Lēmumu par pieprasījumu, ir jāiesniedz 4 nedēļu laikā; vides informācijas gadījumā tas ir 2 nedēļas. Administratīvā iestāde var sniegt ieinteresētajām personām iespēju izteikt viedokli par informācijas atklāšanu, kas var ietekmēt viņu intereses šajā gadījumā lēmuma pieņemšanu atliek (6. panta 3. punkts) Informācijas brīvības likums). Saskaņā ar Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht) atteikums ir jāpievieno paziņojums par atteikuma iemesliem un ir jāsniedz informācija par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Tiem, kas nav apmierināta ar lēmumu (atteikums, nepilnīgu vai nepietiekamu atbildi varat pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar administratīvo iestādi, kas noraidīja šo lūgumu. Ja lēmums joprojām nav apmierinoša, viņi var vērsties administratīvajā sektorā saskaņā ar Tiesas spriedumu. Tas ir saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, kas paredzēti 8. pantā: 1 un 7: 1, kas noteikta vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht). Visbeidzot, pastāv iespēja aicināt administratīvo lietu nodaļa valsts padome (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State). Visās procedūrās ir jāiesniedz 6 nedēļu laikā un nav noteikumu par obligātu juridisku pārstāvību. Tomēr, ja lēmums netiek pieņemts noteiktajā termiņā, kam piešķirts valsts iestādei pieņemt lēmumu, ka valsts iestādes bezdarbība var iesūdzēt tiesā tieši. Ja strīds attiecas uz Vispārējās tiesas ir kompetentas valsts iestādes informācijas pieprasījumu. 8. pants: 29 Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht) ļauj valsts iestādēm nosūtīt informāciju tiesa lūdza neatklāt informāciju pieteikuma iesniedzējam. Tas varētu notikt gadījumā, kurš attiecas uz lūgumu izpaust noteiktu informāciju. Tikai gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējam ir atļauts piekļūt informācijai, lai tiesa varētu pieņemt lēmumu par attiecīgo prasību un, pamatojoties uz šo informāciju, kaut arī prasītājam nebija piekļuves, varētu ietekmēt tiesas spriedumu. Ja tiesa secina, ka nav (pietiekami) pamats atteikt izpaust, tā varēja atklāt informāciju.

IV. Tiesas pieejamību attiecībā uz sabiedrības līdzdalību

Administratīvās procedūras saistībā ar vides jautājumiem reglamentē gan vispārīgi noteikumi par administratīvo procedūru, kas noteikta vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene Wet Bestuursrecht) un ar dažiem noteikumiem vispārējais likums par vides atļauju (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) un vides apsaimniekošanas likums (Wet milieubeheer) un Likuma par teritoriālo plānošanu (Wet Ruimtelijke Ordening). Vairākas svarīgas vides atļauju piešķiršanas lēmumiem, piemēram, par vides atļauju (līdzīgi kā PINK izdoto atļauju) un pašvaldību zonējuma plāniem, tiesību aktos ir paredzēta procedūra, kurā paredzēta sabiedrības dalība draft-decision pamatā ir valsts iestāde. Ja lēmums ir izstrādāts būs jādara publiski zināmi un draft-decision un dokumentiem, kuri ir pamatā būs pieejama ikvienam skatās uz 6 nedēļām. Šajā laikā ikviens var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, iesniedzot viedokļus kompetentajai iestādei. Kompetentā iestāde būs jāreaģē uz šiem viedokļiem pirms pieņemt un publicēt galīgo lēmumu. Šāds galīgais lēmums jāpieņem 6 mēnešu laikā, kad tiek iesniegts pieteikums par vides atļaujas. Šī administratīvā procedūra ir noteikta 3.4. iedaļā (plašas sabiedrības sagatavošanas procedūra) vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene Wet Bestuursrecht) un 3.3. gada vispārējais likums par vides atļauju (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ja šī procedūra ir noteikta tiesību aktos vai pārvaldes iestāde nolemj sagatavot lēmumu, izmantojot šo procedūru. Jebkuru lēmumu, kas sagatavots šajā plašajā procedūra ir pārbaudāms Tiesā tieši. Jebkādu citu lēmumu sagatavošanā nebūs tik plaši un (vairumā gadījumu) ar sabiedrības līdzdalību. Šādos gadījumos pieņemt galīgo lēmumu parasti aizņem 8 nedēļas. Šī procedūra ir paredzēta 4.1. gada Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht) 3.2. iedaļā un vispārējais likums par vides atļauju (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Gadījumos, kad plaši lēmuma sagatavošanas procedūra ir izmantota, jebkura ieinteresētā persona var iesniegt apelāciju (skat. 2: 1. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu), kas arī ir iesniegusi viedokli par draft-decision (sk. 8: 1 un 6: 13, kas noteikta vispārējā administratīvo tiesību aktā). Ieinteresētā persona ir jebkura persona, kuras intereses tieši skar lēmums. Judikatūrā ir noteikts, ka personas, kas objektīvi nosakāmi procentu, kas pieder personai, iesniedzot lietu. Attiecībā uz administratīvām iestādēm, tām uzticētos intereses uzskata par savām interesēm. Attiecībā uz juridiskām personām, ir uzskatāmas par tādām, kuras savas intereses vispārīgo un kolektīvo interešu, jo īpaši, ka tās saskaņā ar saviem priekšmetiem un to faktisko darbību. Piemērs varētu būt vispārējas nozīmes vides aizsardzību kādā konkrētā jomā. Ja plašāka procedūra nav piemērota, 8: 1 un 7: 1, kas noteikta vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht) noteiks, ka jebkura ieinteresētā puse, kas vēlas vērsties tiesā, vispirms ir iebildumu izvirzīšanai (bezwaarschrift), iestāde, kas ir pieņēmusi šo lēmumu. Šis iebildumu procedūra būs (re) jaunu (ED) lēmumu, tās pašas valsts sektora iestādes un tikai šim lēmumam var iesūdzēt tiesā. Jebkurā gadījumā tikai ar tādu lēmumu var apstrīdēt tiesā, kas ir apstrīdēti administratīvajā posmā (13: 6. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu).

Visbiežāk iesniedz rajona tiesā, ja vien nav minēts cits īpašu procedūru (piemēram, pirmā un vienīgā apelācijas instances administratīvo lietu nodaļa (Valsts Padome). Par lietām saistībā ar vides atļaujām un rajona tiesas Administratīvo lietu nodaļa parasti ir Valsts Padomes kompetencē. Gadījumos zonējuma plānu, pārejiet tieši pie administratīvo lietu nodaļa Valsts Padome. Piemēram: zonējuma plānu pieņems saskaņā ar plašu procedūra, kas jāievēro kompetentajai iestādei, sagatavojot lēmumu. Tiesā zonējuma plāna administratīvo lietu nodaļa valsts padome (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) pirmajā un pēdējā instancē. Pieteikumu IPPC licences (punkts 2. panta.1(1) saskaņā ar Vispārējo likumu par vides atļauju) tiks aplūkota arī milzīgo administratīvo procedūru, bet pārskatīs rajona tiesa, apelācijas pirmais un administratīvo lietu nodaļa Valsts Padome. Lietās par IPPC licences tiesām piešķir valsts iestādes nelielu rīcības brīvību, nosakot, kādi ir labākās pieejamās metodes attiecīgajam iekārtas puses. Visās procedūrās tiesā prasītājs var lūgt pagaidu vai starpposma pasākumus saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par administratīvo procedūru, atbrīvošana no amata (8: 81–8: 86 vispārējo administratīvo tiesību likumu).

Dažos gadījumos tiesību akti vides jomā nosaka, ka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma jāizstrādā pieteikuma iesniedzējam pirms valsts iestāde var lemt par pieteikumu (7. nodaļa par vides pārvaldības likums). Jebkuru lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējumu, IVN pārbaudes darbības jomas lēmumu pieņemšanas vai IVN ziņojums, ko valsts iestādes var apstrīdēt tiesā, iesniedzot prasību pret lēmumu, ko pieņem vai noraida pieteikumu. Nav īpašu noteikumu par tiesībām celt prasību, forums, uzklausīšanas sanāksme, pierādījumiem vai tiesas pārbaude. Ietekmes uz vidi novērtējums ir svarīgs instruments, lai sagatavotu konkrētus lēmumus, kuriem varētu būt būtiska ietekme uz vidi. Tas nodrošina, ka to kompetentās iestādes spēj ievērot pienākumu rūpīgi sagatavot minēto lēmumu. Vairumā gadījumu draft-decision publisko kopā ar IVN ziņojumu un jebkuram ir iespēja iesniegt apsvērumus, pirms tiek pieņemts galīgais lēmums. Administratīvās tiesas izskata gan procesuālo likumību un likumību pēc būtības, kamēr administratīviem lēmumiem, kas ieinteresētajām personām lēmuma par strīda daļu (sk. 8. pantu: 69(1) Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Ja valsts iestāde ir piešķirta likumdevēja rīcības brīvību, izvērtējot dažādās intereses, kas iesaistītas konkrētu lēmumu, Tiesa varētu, piemērojot šo normu marginālu kontroli un ievērojot tādus lēmumus, kas pamatoti konstatē (3. pants: 4(2) Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Kopumā tiesu un administratīvo lēmumu pārskatīs pārliecinās, vai kompetentā iestāde varēja pamatoti balstīt lēmumu uz materiāla, tehniskus atzinumus un aprēķiniem, kas izmantoti. Nav rakstisku pierādījumu, kas nav oficiāli noteikumi, kas ir piemērojami gadījumos, kad konstatē faktus. Tiesa ir kompetenta iecelt neatkarīgu ekspertu, piemēram, fonda konsultē administratīvajās tiesās saistībā ar vides un teritorijas norobeþoðana gadījumos (Stichting advisering bestuursrechtspraak vai stab). Gadījumos, kad Palāta secina, ka lēmums ir nelikumīgs, tā var atcelt apstrīdēto lēmumu. Tomēr 6. pants: 22 Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht) ir paredzēts, ka ikviens procesuālais pārkāpums kaitē vai, ka neviena no ieinteresētajām personām, ko tiesa var neņemt vērā. Tuvākajā nākotnē, tomēr šis noteikums nodrošinās to pašu iespēju attiecībā uz būtisku trūkumu. Arī tuvākajā nākotnē radīs jaunu noteikumu Vispārējā administratīvā procesa likuma noteikumiem, kas nodrošinās, ka administratīvs lēmums netiktu atcelts, Tiesai, ja tā pārkāpj kādu noteikumu, kas nebija rakstisku interešu aizsardzībai, kura iesniedza lietu. Šis jautājums tiks izskatīts saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem par administratīvo procesu, kas ir noteikti 8. nodaļā Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht). Palāta arī publiski uzklausīt vairumā gadījumu (8: 56–8: 65 vispārējo administratīvo tiesību likumu), taču dažreiz attiecas vienkāršotā procedūra (54: 8. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Nav rakstisku noteikumu attiecībā uz citiem pierādījumiem, nevis jāsniedz ziņas par formālo iecelt ekspertu, utt. (8: 27–8: 29 un 8: 42–8: 51 vispārējo administratīvo tiesību likumu). Protams, judikatūrā ir paredzēta aptuveni aprēķini par pierādījumu būtiskos noteikumus. Piemēram: Ja apstrīdētais lēmums ierobežo pilsoņiem viņu tiesības vai ir soda raksturs, pierādīšanas pienākums ir valsts iestādes. Vēl viens būtisks parasti ir: Kas uzòçmâs iniciatîvu par administratīvo lēmumu? Ja administratīvo lēmumu pieņemšanas sākās ar pirmo pilsoņu, pierādīšanas pienākums gulstas uz pieteikuma iesniedzēju. Politikas dokumenti un vispārēji saistoši noteikumi nevar tikt tieši pārbaudīts administratīvajā tiesā.

V. iespējas vērsties tiesā pret darbību vai bezdarbību

Ja privātpersonas vai juridiskās struktūras darbojas vides tiesību aktu pārkāpums, Nīderlandes tiesību akti paredz iespēju iesniegt prasību tiesā tieši. Tomēr šī prāva ir ne tikai vides jomā, bet ir parastās tiesas (civillietu, pamatojoties uz deliktu tiesībām, uz ko attiecas 6. pants: 162 Nīderlandes Civilkodeksa (Burgerlijk Wetboek). Pieteikuma iesniedzējs var pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai var pieprasīt, lai tiesa, izdodot rīkojumu par fizisko vai juridisko personu pārtraukt savu darbību. Tas pats attiecas uz prasībām pret valsts iestādēm. Administratīvās tiesas, kas izskata lietas par vides atļaujām un par vides jomā nav kompetenta šādos gadījumos pret privātpersonām vai juridiskām personām. Administratīvās tiesas ir kompetentas, protams, attiecas uz gadījumiem, kad tika pieņemts lēmums piešķirt vides atļauju, noteikt izpildes pasākumus un dot vai atteikt uz citiem vides jautājumiem. Direktīva par atbildību vides jomā (2004/35/EK), tika ieviests ar 17.2. sadaļā Nīderlandes Vides pārvaldības likums (Wet milieubeheer). Kompetentā iestāde par videi nodarīto kaitējumu vai nu iestāde, kas ir kompetenta izdot atļaujas par iekārtu (nosaukums), pamatojoties uz vispārējo vides atļauju (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) vai — attiecībā uz tām iekārtām, kas nosaka vispārīgi saistošus noteikumus attiecībā uz vides aizsardzību, vairumā gadījumu Dekrētā par activiteitenbesluit darbības (vispārīgi noteikumi), iestāde, kas ir kompetenta piemērot vispārīgos noteikumus. Gadījumos, kad kaitējums ir radies ārpus objekta, kompetentā iestāde ir izraudzīta, pamatojoties uz minētā kaitējuma būtību saskaņā ar 9.17. pantu (1–4) vides apsaimniekošanas likums. Ieinteresētā persona, kā definēts 1. pantā: 2, kas noteikta vispārējā administratīvo tiesību aktā (Vispārīgo administratīvo tiesību likumu; Algemene wet bestuursrecht), vai valsts iestāde var lūgt kompetento iestādi lemt par aizsardzības vai stāvokļa izlabošanas pasākumus. Ja ieinteresētā persona iesniedz sūdzību, jebkuru lēmumu saskaņā ar Direktīvas par atbildību vides jomā īstenošanas regulā, ko valsts iestāde attiecībā uz atbildību vides jomā ir pakļautas pārbaudei tiesā. Visas pārsūdzības izskata saskaņā ar vispārējo regulu par administratīvo lēmumu, kas ir norādīts Vispārējā administratīvo tiesību aktā, un īpašie procesuālie noteikumi par vides jautājumiem, vides apsaimniekošanas likums. Ja administratīvā tiesa nav kompetenta izskatīt strīdu, kas ir izskatīts tiesā, šai tiesai būs kompetenta izskatīt lietu.

VI. Citas iespējas vērsties tiesā

Openbaar Ministerie (prokuratūras) nodarbojas ar saukšanu pie atbildības par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi, kas ir noteikta Nīderlandes kriminālkodeksa (Wetboek van Strafrecht). Attiecībā uz vides jautājumiem ir īpaša iedaļa prokuratūrai saukt pie atbildības par šāda veida aktiem. Privātu kriminālvajāšanu nav pieejama saistībā ar vides jautājumiem. Tomēr pastāv iespēja ieinteresētajām personām pieprasīt, lai Krimināltiesas prokuratūras konkrēta noziedzīgā nodarījuma kriminālvajāšanu; 12. pants Kriminālprocesa kodeksa (Wetboek van Strafvordering).

Ir izstrādāta valsts ombuds garantē Nīderlandes Konstitūcijas 78.a pantu Grondwet (.) Nīderlande ir īpaša valsts ombuda (Wet Nationale Ombudsman). Turklāt valsts ombuda biroju attiecas Nīderlandes Vispārējā administratīvajā likumā (Algemene wet bestuursrecht). Valsts ombuds izmeklē sūdzības, kas iesniegtas sūdzības. Viņš var sākt izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas. Nav īpašas ombudam par vides jautājumiem. Pēc ikvienas personas sūdzību Nīderlandes ombuda kompetencē ir izmeklēt valdības uzvedību. Ombuds (http://www.nationaleombudsman.nl/) palīdz iedzīvotājiem, kuri saskaras ar problēmām saistībā ar valsts administratīvās iestādes un paskaidro, kā tie var rīkoties labāk.Saite atveras jaunā logāhttp://www.nationaleombudsman.nl/ Attiecīgā gadījumā valsts Ombuds reaģē uz problēmām vai sūdzībām, uzsākot izmeklēšanu. Ar likumu, visām iesaistītajām pusēm ir jāsadarbojas ar tām. Valsts ombudu, ir “rezerves”. Ja jums ir sūdzības par valdības, vispirms ir jāiesniedz sūdzība pati administratīvā iestāde. Valsts ombuds var izskatīt sūdzību tikai tad, ja vispirms administratīvā iestāde pati un šī sūdzība netika pietiekami risināti.

VII. Tiesiskais statuss

Tiesiskais statuss

Administratīvās procedūras (sabiedriskās līdzdalības)

Tiesvedība Tiesā

Privātpersonas

Administratīvās procedūras galvenais noteikums ir tāds, ka ieinteresētā persona, persona, kuras tiesības ir tieši ietekmējis lēmums (1. pants: 2(1) Vispārējās administratīvās tiesības), var piedalīties procedūrā, kuras rezultātā lēmums. Tas attiecas gan uz procedūru, kas ir noteikta attiecībā uz individuāliem lēmumiem un sagatavošanas procedūra 3.4. iedaļas Vispārīgo administratīvo tiesību likumu. Saistībā ar vides jautājumiem tomēr pastāv īpaši noteikumi, kas ļaus ne tikai ieinteresētā puse, bet ikviens var iesniegt savu viedokli par lēmuma projektu, piemēram, vāka 12.3. panta 5. vispārējais likums par vides atļauju (wabo).

8. pants: 1 Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht) ir noteikts, ka tikai belanghebbende (ieinteresētā puse) ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību par lēmumu, ko pieņēmusi valsts iestāde. Ieinteresētā persona ir persona, kuras tiesības ir tieši ietekmējis lēmums (1. pants: 2(1) Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Pirms var iesniegt pārsūdzību, iebildumu procedūra ir obligāta saskaņā ar 7. pantu: 1 Vispārīgo administratīvo tiesību likumu, ja vien šis lēmums tika sagatavots saskaņā ar plašu sagatavošana 3.4. punktā aprakstīto vispārīgo administratīvo tiesību likumu.

NVO

1. pants: 2 (1) “Gala” noteikts, ka ieinteresētā persona ir persona vai juridiska persona), kuru intereses tieši skar lēmums. 1. pants: 2 (3) Act. vispārējos administratīvajos tiesību aktos noteikts, ka attiecībā uz juridiskām personām, ir uzskatāmas par tādām, kuras savas intereses vispārīgo un kolektīvo interešu, kas ir jo īpaši tās saskaņā ar saviem priekšmetiem un to faktisko darbību. Saistībā ar vides jautājumiem tomēr pastāv īpaši noteikumi, kas ļaus ne tikai ieinteresētā puse, bet ikviens var iesniegt savu viedokli par lēmuma projektu.

1: 8. pantā ir noteikts, ka tikai galvenās ieinteresētās personas (belanghebbende) ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību par lēmumu, ko pieņēmusi valsts iestāde. 1. pants: 2 (1) Act.states Vispārīgo administratīvo tiesību vai kāda ieinteresētā persona ir persona vai juridiska persona), kuru intereses tieši skar lēmums. 1. pants: 2 (3) Act. vispārējos administratīvajos tiesību aktos noteikts, ka attiecībā uz juridiskām personām, ir uzskatāmas par tādām, kuras savas intereses vispārīgo un kolektīvo interešu, kas ir jo īpaši tās saskaņā ar saviem priekšmetiem un to faktisko darbību.

Citas juridiskas personas,

Skatīt fiziskām personām un/vai NVO

Skatīt fiziskām personām un/vai NVO

Ad hoc grupas

Būs, lai apmierinātu gan privātpersonas, gan NVO

Būs, lai apmierinātu gan privātpersonas, gan NVO pirms pārsūdzības termiņš beidzas

ārvalstu NVO

Skatīt fiziskām personām un/vai NVO

Skatīt fiziskām personām un/vai NVO

Citi

Skatīt fiziskām personām un/vai NVO

Skatīt fiziskām personām un/vai NVO

Noteikums, kas paredz, ka ieinteresētajām pusēm ir tikai tiesības pārsūdzēt valsts iestādes lēmumam (8. pants: 1 un 1: 2 Vispārīgo administratīvo tiesību likumu.) ir piemērojama visiem administratīvajā tiesā. Kopš 2005. gada oktobris Nīderlandes administratīvā procesa tiesībās vairs nav actio popularis. Nozares, vides tiesību aktos nav no šā vispārējā noteikuma par juridisko statusu; tādēļ attiecas uz gadījumiem, kas saistīti ar IVN un PINK. Tomēr nozaru tiesību aktos, saistībā ar vides jautājumiem, kā arī norāda, ka ne tikai ieinteresētā puse, bet ikvienai personai ir tiesības iesniegt savu viedokli par lēmuma projektu. Tiesiskais statuss valdības struktūrās ir ierīkota uz 2: 1. panta 1. un 2. vispārīgo administratīvo tiesību likumu, kurā teikts, ka administratīva iestāde var būt ieinteresētā puse, jo ar tām uzticējis likumdevējs uzskata par savām interesēm. Valsts uzdevumus un kompetences, kas tiem ir izšķiroša, lai novērtētu interesēm, kas tiem uzticēta. Saskaņā ar 1. pantu: 1 Vispārīgo administratīvo tiesību act. pie valsts ombuda nav uzskatāms par šāda administratīva iestāde. Turklāt nav pierādījumu par jebkādu tiesvedību administratīvajā tiesā ierosināta valsts apsūdzība.

VIII. Juridiskā pārstāvība

Advokātiem ir nozīmīga loma tiesas procesi saistībā ar vides jautājumiem kā tiesību akti vides jomā kļūst arvien sarežģītāka. Ja lietā gūts labvēlīgs iznākums, administratīvajā tiesā, valsts iestāde var atmaksāt izmaksas par juridisko palīdzību, ja tiesa tā liek. Summu, ko var piešķirt maksimāli izmanto un parasti ir krietni zem faktiskajām izmaksām (75: 8. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Tomēr administratīvās procedūras advokātam nav obligāti. Tas pats attiecas uz visām administratīvajām tiesām. Tāpēc nav obligāts juridiskais padomdevējs ir administratīvo tiesu procedūras. Citiem vārdiem sakot, Vispārējā administratīvo tiesību likuma (Vispārīgo administratīvo tiesību likumu., Algemene Wet Bestuursrecht) nav paredzēta apelācijas sūdzības iesniegšanas juridisko konsultēšanu un pārstāvību tiesā. Civilās tiesvedības juridiskā palīdzība ir obligāta, lai gan ir svarīgs izņēmums attiecībā uz gadījumiem, kad ES finansiālās intereses. Šī lieta nav lielāks par EUR 25.000. Tas pats attiecas uz krimināltiesas procedūras. Visi advokāti ir Advokātu kolēģijas (“Orde van Advocaten”, http://www.advocatenorde.nl/).Saite atveras jaunā logāhttp://www.advocatenorde.nl/ Tīmekļa vietnē jūs varat atrast advokātu, izmantojot noteiktus atslēgvārdus, piemēram, specializācijas jomās milieurecht (piemēram, vides jomā). Dažos gadījumos, piemēram, Greenpeace, NVO (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) vai Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), varēs palīdzēt iedzīvotājiem iesniegt pārsūdzību.Saite atveras jaunā logāhttp://www.greenpeace.nl/Saite atveras jaunā logāhttp://www.milieudefensie.nl/

IX. Pierādījumi

Nīderlande nav īpašas normas par pierādījumiem, ko piemēro tikai saistībā ar vides jautājumiem. Krimināllietu un civillietu tiesas procedūras ir īpaši noteikumi par to, kā sniegt pierādījumus un kam ir pierādīšanas pienākums. Civillietās puses ir ierosināt visus pierādījumus saviem apgalvojumiem Vispārējai tiesai pēc iespējas ātrāk. Valsts prokurors kriminālvajāšanas un jāsniedz visi pierādījumi kriminālprocesos, kas nodarbojas ar vides jautājumiem. Noteikumos par administratīvo tiesu procedūru ir dažas uz pierādījumiem, bet neviens no tiem, par kuriem kāda no pusēm ir pierādīšanas pienākums. Nesniedza jaunus pierādījumus, kas pirmo reizi tiesā parasti ir atļauta, ja vien principam ir nodarīts kaitējums. Lai gan likumdevējs pēc tam paskaidroja, ka administratīvajās tiesās ir jāvēršas pēc materiāla patiesības un tiesu iestādes ir tiesīgas pieprasīt pierādījumus pēc savas iniciatīvas (ex officio), šī tiesvedība administratīvajās tiesās, daudzējādā ziņā līdzinās procedūra civiltiesās, kad personām varētu sniegt liecību. Puses var iesniegt ekspertu atzinumus, ir eksperta liecību kā lieciniekam un lūgt Vispārējo tiesu izraudzīties ekspertu, lai veiktu izmeklēšanu (skatīt 8.2.2. nodaļas Vispārīgo administratīvo tiesību act.on iepriekšējas izmeklēšanas). Tiesa izvērtē visus iesniegtos pierādījumus un pierādījumu, visticamāk, arī atbilst patiesībai. Ja tiek iesniegts eksperta atzinums tai nav saistošs administratīvā tiesneša, lai gan gaidāms, ka tiesnešiem ir iecelti par ekspertu atzinumu. Eksperta atzinums nav saistošs gadījumos, kad tiesa ieceļ ekspertu, bet puse iepazīstināja ar ziņojumu. Tiesas ne vienmēr spēj novērtēt kvalitāti un atbilstību ziņojumu un ņems vērā to, vai eksperts ir ziņots saskaņā ar piesardzības principu. Procedūrās par administratīvajiem lēmumiem vides jomā pastāv iespēja, ka tiesa ieceļ īpašo neatkarīgo ekspertu, fonds konsultē administratīvajās tiesās saistībā ar vides un teritorijas norobeþoðana gadījumos (Stichting advisering bestuursrechtspraak vai stab). Šo fondu finansē valdība, un tam ir īpašas zināšanas vides jautājumos. Likumā ir paredzēts, ka tā izstrādās ziņojumu par vidi gadījumā, ja to pieprasa Administratīvajā tiesā. Ņemot vērā šī fonda iespēja, ka tiesa norīko ekspertu, lai pārbaudītu konkrēta lēmuma pieņemšanai, šķiet, nedaudz labāk procedūrās par vides jautājumiem.

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi x

Kopumā nolēmumu pieņēmusi administratīva iestāde stāsies spēkā brīdī, kad tā ir paziņota saskaņā ar vispārējiem noteikumiem par paziņošanu, kas noteikta vispārējā administratīvo tiesību aktā. Tomēr vissvarīgākais vides lēmumi stāsies spēkā tikai tad, kad šo lēmumu pārsūdzēt, jo nozaru tiesību aktos, lai rīkojumiem. Kopumā apelāciju pret Nīderlandes valdības lēmumu nav atliekošas iedarbības (skat. 16: 6. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Tomēr nozaru vai īpašus tiesību aktus dažkārt atšķiras no šā vispārējā noteikuma. Tādēļ kopumā administratīviem lēmumiem var uzreiz izpildīti, neatkarīgi no apelācijas sūdzību vai prasību tiesā. Jebkuras izpildes lēmumu, vēlāk atcēla, tomēr var radīt atbildību.

Apelācijas sūdzību par rīkojumu, ja nav iesniegts rajona tiesā, vai, pirms ir iespējams pārsūdzēt rajona tiesa, iebildumu, rajona tiesas priekšsēdētājs, kam ir vai var būt jurisdikcija tiesvedībā pēc būtības, iesniedzot pieprasījumu, var piešķirt pagaidu aizsardzību gadījumos, kad ātrums ir būtiska, jo iesaistītās intereses. Tiklīdz ir sniegti iebildumi vai ir iesniegta pārsūdzība (pro forma), tiesas ir kompetentas piešķirt pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus, pēc jebkuras ieinteresētās puses lūguma, kas ir iesniedzis iebildumu vai apelācijas sūdzību un ir pierādījies, ka ir nepieciešama steidzama atbrīvošana no amata sakarā ar intereses (skat. 81: 8. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu).

Aizlieguma atvieglojumi var sastāvēt no jebkuriem tiesa piesprieda rīcību, bet praktiski visiem IR piešķiršanas atlikšanu vai atceļot apturošo iedarbību par lēmumu, ko pieņēma administratīvā iestāde. Nav apelācijas sūdzība par rīkojumu administratīvā tiesa.

XI. Izmaksas

Administratīvās procedūras ir bez maksas. Administratīvajai tiesai lemt par prasītāju ir jāveic maksājums. Maksa par tiesvedību pirmajā instancē 41: 8. pantā ir noteikta vispārējā administratīvo tiesību likuma (Algemene wet bestuursrecht). Parasti maksa netiek uzskatīta par ļoti augstu. Tā mainās atkarībā no veida persona, kas uzsāk procedūru un lietu veidiem un materiālās tiesību normas, kas attiecas uz šo lietu. 8. pants: 41 (3) Vispārīgo administratīvo tiesību act.mentions dažādas atlīdzības elements. 2013. gadā nodeva ir EUR 44 par jebkura fiziska persona, kas iesniedz sūdzību vai prasība pret nolēmumu pieņēmusi administratīva iestāde, kas ir saistīti ar sociālās nodrošināšanas un ar to saistītajiem tiesību aktiem (sk. 8. pantu: 41(3) Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). EUR 160 fiziskām personām un EUR 318 — visos citos gadījumos jebkura juridiska persona, kas iesniedz pārsūdzību vai rīkojumu. Honorāri par tiesvedību administratīvā apelācijas tiesa ir nedaudz lielāki, un ir noteikti tiesību akti, kas attiecas uz procedūru Apelāciju tiesā. Ja apelācija ir veiksmīga, šīs izmaksas parasti būs jāmaksā 75: 8. pantu administratīvās iestādes (Vispārīgo administratīvo tiesību likumu). Ļoti retos gadījumos par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, lai Tiesa varētu nolemt, ka prasītāja sedz (fiksētās) izmaksas administratīvā iestāde. Princips “zaudētājs maksā” vairumā gadījumu neattiecas. Civilās tiesvedības izmaksas ir nedaudz augstākas. Maksa par rajona tiesas tiesvedībā ir diferencēts visizplatītākajiem gadījumiem (2013. gadā EUR 274 un EUR 589 — fiziska persona, juridiska persona, bet varētu būt lielāks, ja intereses ir lielāks). Ja lieta attiecas uz prasījumiem, kas ir vai nu virs EUR 25.000 vai pārsniedz EUR 100.000, attiecīgi jāpiešķir augstāka maksa. Īpašos apstākļos varētu klasificēt kā vistrūcīgākos iedzīvotājus vai slikti un īpašu zemas maksas attiecas. Civillietās’loser maksā” ievērošanu. Visos pārējos gadījumos izmaksas var būt izmaksas saistībā ar profesionālu juridisko palīdzību tiesvedībā. Šīs izmaksas atšķiras atkarībā no to rakstura un jurists (specializācija) prasītāja darba tiesiskajām attiecībām. Ja prasītāju vai pieteicēju uzskata par trūcīgajiem vai viņš var pieprasīt subsidētu juridisko palīdzību, bet būs jāmaksā personīgu ieguldījumu.

XII Finansiālā atbalsta mehānismi

Tiesa nevar sniegt atbrīvojumu no tiesas nodevu samaksas. Tomēr Nīderlandes tiesību akti paredz subsidētu juridisko palīdzību un samazināt maksu par pieteikumu iesniedzējiem, kurus varētu uzskatīt par vistrūcīgākos iedzīvotājus vai slikti. Turklāt pastāv īpaši biroju, kas sniedz juridisko palīdzību neoficiāli, taču tie vairumā gadījumu rezultātā parastās izmaksas saistībā ar juridisko palīdzību, par ko subsīdiju var sniegt ar tādiem pašiem nosacījumiem, ko piemēro samazinātu maksu. Turklāt iespējams pārliecināt sabiedrību tiesību pro bono tiesisko, lai sniegtu palīdzību, un daži no tiem apgalvo, ka tie regulāri, bet lielākā daļa juridiskās firmas, iespējams, sniedz bezmaksas juridisko palīdzību salīdzinoši parastos gadījumos. Nav juridiskajām klīnikām, kas nodarbojas ar vides aizsardzību saistītos gadījumos, kas ir pieejama plašai sabiedrībai. Tomēr dažos gadījumos NVO kā Greenpeace organizēs iebilst pret valsts iestāžu lēmumus un palīdzētu ar prasības celšanu.

XIII Savlaicīgums

Ja tiek piemērota administratīva iestāde, vajadzētu pieņemt lēmumu saistībā ar apzīmējumu nozaru tiesību aktos vai — ja šāds termiņš ir paredzēts — saprātīgā termiņā, kas uzskatāma par astoņām nedēļām saskaņā ar 4. pantu: 13 Vispārīgo administratīvo tiesību likumu. Termiņš pieteikumu (kompleksas) vides licences ir seši mēneši, un tajā ir astoņas nedēļas, mazāk sarežģītiem gadījumiem, piemēram, būvniecības atļaujas. Abi ir noteikts vispārējs likums par vides atļauju (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ir vismaz divas dažādas sankcijas, ja nav administratīva iestāde savlaicīgi pieņemt lēmumu. Pieteikuma iesniedzējs par to informē valsts iestādes, ka lēmums nebija savlaicīgi un divas nedēļas pēc šo brīdinājumu ir divējādas sekas. Pirmkārt, prasītāja ir piešķirtas tiesības celt prasību tiesā tieši par to, ka lēmums tika pieņemts. Ja kompetentā tiesa nolemj, ka valsts iestāde ir ievērojusi savu pienākumu pieņemt lēmumu, tā var pieprasīt valsts iestādei lēmumu un noteica naudas sodu par katru dienu, kad valsts iestādes nav par lēmumu. Otrās sekas tam, ka divu nedēļu laikā kopš paziņojuma par apelācijas sūdzības iesniedzējam, ka no šīs dienas viņš piešķir finansiālu kompensāciju par katru dienu, ko valsts iestāde ir kavēšanās ar maksimālo summu EUR 1 260. Ja vēlaties apstrīdēt lēmumu, pārsūdzība ir jāiesniedz sešu nedēļu laikā pēc tam, kad lēmums ir paziņots. Vairākumā gadījumu ir atļauts iesniegt pro forma, kas nozīmē, ka citu, piešķir tam iesniegt apelācijas sūdzības pamatojums. Lai gan Tiesa nesen ir centusies noteikt tiesas sēdes datumu agrāk, parasti notiks pēc trim gada ceturkšņiem. Tas ļauj lietas dalībniekiem iesniegt un nav pamatojuma to tiesības reaģēt uz otras Puses rakstiski. Nav laika ierobežojumu, Tiesa nosaka tiesas sēdes datumu. Ja tiesa, kas pusēm ir līdz desmit dienas pirms uzklausīšanas sniegt jaunu informāciju vai jaunus pamatus savas apelācijas sūdzības, taču tām būtu jāapzinās, ka principam varētu ierobežot brīvību sniegt jaunu informāciju vai pamatojumu. Vispārējā administratīvo tiesību act.sets termiņu spriež pēc uzklausīšanas administratīvajā tiesā. Šis termiņš ir sešas nedēļas, un to var pagarināt vēl par sešām nedēļām. Tomēr sankcijas pret tiesas pasludinātajiem spriedumiem kavēšanos. Parasti tiesa būs 9–12 mēneši, lai pieņemtu nolēmumu. Nesen tā ir uzsvērta gan likumdevējam un tiesu iestādēm, lai tiesu procedūras būtu pēc iespējas radīt Administratīvā strīdā galīgo risinājumu. Tāpēc tika ieviesti vairāki instrumenti, tiesa drīkst mēģināt un panākt šāda ideāla; Piemēram, Tiesa ir konstatējusi, ka lēmums ir pretrunā ar likumu, tika piešķirtas pilnvaras pieprasīt, lai administratīvā iestāde cenšas novērst pārkāpumus (to sauc par “administratīvo cilpas”; 8. pants — 51.a — 8: 51–80.a un 8. pantu — 80.b un 8. vispārīgo administratīvo tiesību act.act).

XIV Citi jautājumi

Vides lēmumi parasti ir apstrīdējis juridisko un administratīvo procedūru un iesniegt apsvērumus par lēmuma projektu. (Komplekss, lielais uzņēmums) vides lietās ir kopīgi apspriest projektu ar sabiedrību pirms formālās administratīvās procedūras uzsākšanas. Vairumā gadījumu tos, kas iesniegti, iespējams, jādara zināmi plašai sabiedrībai, Iestāde sakarā ar informāciju, kas ir iegūta, izstrādājot lēmuma projektu. Informāciju par ietekmi uz vidi kopumā ne vienmēr ir paredzēts strukturēts un viegli pieejamā veidā, bet lūdz informāciju, pieņemt lēmumu par informācijas sabiedrību, kurā lēmumu var apstrīdēt tiesā. Informācija par ietekmes uz vidi novērtējumu lielā mērā ir pieejama Komisijas tīmekļa vietnē par ietekmes uz vidi novērtējumu (http://www.commissiemer.nl/).Saite atveras jaunā logāhttp://www.commissiemer.nl/ Turklāt informācija par juridiskiem jautājumiem, ko sniedz valdības aģentūra (http://www.agentschapnl.nl/), kas ir vairākas tīmekļa vietnes, kurās sniegta informācija par vidi Nīderlandē un vides tiesību aktiem (http://www.infomil.nl/).Saite atveras jaunā logāhttp://www.agentschapnl.nl/Saite atveras jaunā logāhttp://www.infomil.nl/ Nevalstiskajām organizācijām ir arvien vairāk pārliecināta, ka strīdu alternatīva izšķiršana var būt laba alternatīva tiesvedībai. Tas attiecas arī uz vides jautājumiem. Turklāt dažas administratīvās tiesas, Augstākā administratīvā tiesa, tostarp vides gadījumos sniegtu pusēm iespēju apstrīdēt vidutājs, cenšoties atrisināt konfliktus, panākt vienprātību un bez tiesu spriež.

XV. Ārvalstniekam ir

Diskriminācija izcelsmes valstī un/vai valodas ir aizliegta ar Nīderlandes Konstitūcijā (1. pants). Kopumā (procesuālas) tiesības prasa, lai visi tiesas procesi, and Other Writings apelācijas tiesai ir iesniegti holandiešu valodā. Other Writings spriedumu un tiesas būs arī nīderlandiešu valodā. Tomēr pastāv iespējas attiecīgo dokumentu tulkojumu citā valodā. Turklāt, ja kāds tiesnesis piedalās un viņš nevar runāt nīderlandiešu valodā pietiekami atļauts lietot savu valodu un nodrošinās tulka pakalpojumus bez maksas (skat. 36: 8. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu).

XVI Pārrobežu lietas

Nav vispārēji procesuāli noteikumi, Nīderlandes tiesību aktos par vides jautājumiem citā valstī. Vairumā gadījumu pārrobežu lietas tiek izskatītas saskaņā ar parastajiem procedūras noteikumiem. Protams, ietekmi uz vidi citās valstīs ir holandiešu projekti attiecas uz lēmumiem, ko Nīderlandes iestādes, bet nav vispārīgi noteikumi par pārrobežu gadījumos. (ārvalstu) personām, kuras skar lēmums, valsts iestādes var uzskatīt par ieinteresētajām personām (2: 1. panta Vispārīgo administratīvo tiesību likumu.) un tāpēc ir tiesības celt prasību, Nīderlandes administratīvajās tiesās un piemērotas gandrīz visiem juridisko un finansiālo palīdzību, kas ir minēta iepriekš.

Saites

[1] Visiem Nīderlandes tiesību akti šajā tīmekļa vietnē var atrast internetā ar http://wetten.overheid.nl/zoeken/.Saite atveras jaunā logāhttp://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Informācija par Nīderlandes tiesu iestādēm ir pieejama internetā, izmantojot http://www.rechtspraak.nl/.Saite atveras jaunā logāhttp://www.rechtspraak.nl/


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 14/09/2016