Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

 • Accueil
 • Accès à la justice dans le domaine environnemental

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden - Polen

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. #II
 4. Ärenden rörande tillgång till information
 5. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 6. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 7. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 8. Partsbehörighet
 9. Rättsligt ombud
 10. Bevis
 11. Förbudsförelägganden
 12. Rättegångskostnader
 13. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 14. Aktualitet
 15. Övriga frågor
 16. Utländska medborgare
 17. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

I den polska grundlagen inte ger rätt till ren, frisk, gynnsamma osv.).

 • Art. 5 i konstitutionen föreskrivs den allmänna regeln att Republiken Polen garanterar miljöskydd i enlighet med principen om hållbar utveckling.
 • Enligt artikel 86 i författningen har alla ska ta hand om miljön och ska hållas ansvarig för att orsaka en försämring. De principer om ansvar av ledamöter meddelas i särskild föreskrift.
 • Art. 74 stycke 1,2 och 4 i konstitutionen föreskrivs en allmän skyldighet för offentliga myndigheter att skydda miljön.
  • Offentliga myndigheter ska föra en politik som säkerställer ekologisk säkerhet för nuvarande och kommande generationer.
  • Skydd av miljön ska vara de offentliga myndigheternas ansvar.
  • Offentliga myndigheter ska stödja verksamheten för medborgarna för att skydda och förbättra kvaliteten på miljön.
 • Artikel 68 punkt 4 i grundlagen fastställs att offentliga myndigheter ska bekämpa epidemiska sjukdomar och förebygga de negativa hälsoeffekterna av miljöförstöring.
 • Artikel 74 punkt 3 ger var och en rätt att få information om kvaliteten på miljön och dess skydd.

Det skulle inte vara tillräckligt att endast åberopa att konstitutionella bestämmelser i administrativa eller rättsliga förfaranden, eftersom de ovannämnda konstitutionella bestämmelser i enlighet med artiklarna 86 och 74 måste specificeras i stadgorna (se art. 81 och sista meningen i art. 86 i konstitutionen). De kan emellertid åberopa ytterligare argument för att stärka argumentationen i ansökan.

Ett internationellt avtal kan åberopa direkt i rättsliga och administrativa förfaranden som enligt artikel 91 punkterna 1 och 2 i konstitutionen, en ratificerad internationell överenskommelse, efter deras offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av lagstiftning, när de blir del av den nationella rättsordningen och är direkt tillämpliga. I praktiken är det dock recomended att åberopa både det internationella avtalet och gällande nationell lagstiftning.

Århuskonventionen kan tillämpas direkt av förvaltningsmyndigheter och domstolar, om sökanden uppfyller kraven på direkt tillämplighet – den uppfyller villkoren i artikel 91 i konstitutionen.

I ett fall konstaterade revisionsrätten att Århuskonventionen inte uppfyller standarden på grund av dess bestämmelser som ålägger parterna att ”vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder, men i ett antal andra domar i domstol, utan att bedöma förordningens direkta tillämplighet och åberopade Århuskonventionen också relevant nationell lagstiftning (och inte som enda – eller huvudsakliga – rättslig grund).

II. Domstolsväsendet

Enligt artikel 175 punkt 1 i grundlagen, det polska rättssystemet omfattar följande huvudsakliga typer av domstolar:

 1. Så kallade allmänna domstolar, ytterligare indelad i:

a) det civila domstolar, inom vilka – bortsett från ”allmänna” civila filialer – föreligger dvs. kommersiell, Family and Labour filialer.

b) brottmålsdomstolar.

 1. Förvaltningsdomstolar.
 2. Militärdomstolar.

Denna domstol är indelad i nivåer (exempel). Det finns tre fall av allmänna domstolar – högsta instans är högsta domstolen (Sąd Najwyższy). Det är dock inte alla de fall som kan vända sig till den högsta domstolen (i vissa fall finns endast två fall tillgängliga).

Förvaltningsdomstolarna är indelade i två fall (och andra) är den nationella högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny). Enligt artikel 184 i författningen har deras roll är att tillhandahålla rättslig kontroll över den offentliga förvaltningen.

I de flesta fall är relaterade till miljön är föremål för administrativa domstols behörighet (såsom de miljöfrågor som vanligtvis regleras genom ett administrativt beslut eller andra administrativa handlingar).

Allmänna domstolar prövar ärenden (civilrättsliga tvister mellan två privata parter) bland annat vid miljöskador på fastigheter.

Straffrättsliga domstolar prövar ärenden som rör miljöbrott eller ringa brott enligt strafflagen eller i miljölagstiftningen.

I Polen miljömål fastställs av organ och domstolar med allmän behörighet finns det inga särskilda miljödomstolar eller skivor.

S.k. forum shopping (val av behörig domstol som en part i målet) inte är möjligt i Polen. Detta innebär att man måste lämna in ärendet i rätten (t.ex. administrativa eller allmän domstol, på rätt nivå och på rätt plats (stad).

Systemet för överklaganden varierar beroende på vilken typ av domstol.

När det gäller administrativa beslut (inklusive beslut i miljöfrågor), ett överklagande systemet består av tre steg:

 • För det första, att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i andra instans (högre än den myndighet som utfärdade ett ifrågasatt beslut). Till exempel för de självstyrande myndigheter skulle andrainstansbesluten besvärsnämnden (de självstyrande kolegium samorządowe odwoławcze) i vojvodskapet (wojewoda) – berörd minister.
 • I fall då beslut inte är till förmån för sökanden, kan han eller hon lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen i första instans, det vill säga att den regionala förvaltningsdomstolen (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • I fråga om domstolens dom inte är till förmån för sökanden, kan han eller hon lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen i andra instans, dvs. den nationella förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny)

De extraordinära rättsmedel kan användas i administrativa förfaranden (dvs. innan den administrativa myndigheter) i fall då:

 • förvaltningsbeslutet redan hade vunnit laga kraft (det finns ingen möjlighet att överklaga i vanlig ordning)
 • besluten har vissa allvarliga fel, bland dem som anges i artiklarna 145 och 156 i förvaltningsprocesslagen (Kodeks postępowania administracyjnego), exempelvis när den person som skulle ha behandlats som en part i förfarandet och som ska ha rätt att delta i detta förfarande – hade fråntagits rätten att av myndigheten (t.ex. därför att myndigheten underlåtit att underrätta personen i fråga på korrekt sätt).

Samtliga ovannämnda klagomål kan inges till rätt personer (se kapitel VII).

Domstolen har inte rätt att ändra sitt beslut.

När den andra talan mot ett administrativt beslut var motiverad, ogiltigförklaras beslutet, vilket innebär att förfarandet går tillbaka till den myndighet som utfärdat det. Då myndigheten, medan en ny behandling av fall ska vara bundna av den tolkning som EU-domstolen tillhandahåller.

I Polen finns det inga särskilda miljödomstolar eller särskilda rättsliga förfaranden för miljöärenden.

Som regel ska de administrativa domstolarna är bundna av innehållet i de förslag som lämnas in av parterna i förfarandet inte agerar på eget initiativ).

Således unionsdomstolen endast ta ställning till de överträdelser av lag eller andra aspekter som lyftes fram av parterna, men vissa mycket allvarliga överträdelser bör beaktas av domstolen, även om de inte anges av sökanden.

Förvaltningsdomstolarna Relay endast om handlingarna i det administrativa förfarandet och av den bevisning som ingivits av parterna (har inte rätt att begära att experter).

III. Ärenden rörande tillgång till information

Vägran att lämna ut information måste ha ett administrativt beslut. Därför den korrekta ordningen att bestrida beslutet (som beskrivs i kapitel II ovan) gäller, dvs.:

 • ett klagomål till den administrativa myndigheten i andra instans
 • Om myndigheten vidhåller den andra instans avslag – klagomål till förvaltningsdomstolen i första instans, det vill säga att den regionala förvaltningsdomstolen (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • om utslaget i den regionala domstolen är otillfredsställande – talan i målet vid den nationella domstolen

Om avslaget från den överordnade myndigheten (dvs. en myndighet som inte är ”andra skede”, dvs. en minister), den person som nekats, måste lämna in en begäran till den myndigheten att ompröva ärendet. När myndigheten bekräftar sitt ursprungliga avslag och den berörda personen kan inge klagomålet till den förvaltningsdomstol (den regionala domstolen och därefter till den nationella domstolen.

Avslaget på begäran om information kan omfatta information om tillgängliga rättsmedel (liksom alla administrativa beslut). Myndigheterna ibland i praktiken misslyckats (trots skyldigheten att ta med sådan information, vilket dock inte innebär att åtgärderna inte är tillgängliga.

 • Klagomål till den administrativa myndigheten i andra instans (eller begäran att ompröva fallet) måste lämnas in inom 14 dagar efter det att beslutet har levererats till den berörda personen.
 • Klagomål till förvaltningsdomstolen i första instans – ska arkiveras (genom respektive myndighet) inom 30 dagar efter beslutet i andra instans (eller bekräftelse på avslag).
 • Klagomål till förvaltningsdomstolen i andra instans – inges inom 30 dagar sedan domen i första instans meddelades.

När det gäller tillgången till information (både allmän tillgång till information och tillgång till miljöinformation) särskilda förfaranderegler, avsedda att påskynda förfarandet och ge snabb prövning av förstainstansrätten. Följaktligen har den administrativa myndighet som klagomålet lämnades in till förvaltningsrätten, är skyldig att översända både klagomålet och svaret på klagomålet inom 15 dagar. Domstolen är skyldig att behandla klagomålet inom 30 dagar. Detta säkerställer snabb överprövning av förstainstansrättens jämfört med andra fall där normala tiden för domen av förstainstansrätten är flera månader.

Varje klagomål behov:

 • att ta med uppgifter om den sökande,
 • att staten till vilken myndighet (eller domstolen) den riktar sig till,
 • Ange vilket beslut som den avser (dom)
 • Ange hur sökanden önskar (t.ex. ogiltigförklaring av avslaget på begäran),
 • undertecknas för hand.

Klagomål som riktats till domstolen måste innehålla en motivering av påståendena. Klagomål som riktats till den andra myndigheten formellt, men inte i praktiken motiveringen ökar betydligt chanserna att vinna målet.

Endast ett klagomål till förvaltningsdomstolen i andra instans (centrala förvaltningsdomstolen) måste utarbetas och undertecknas av en advokat som företräder sökanden. För de återstående anmärkningarna, inte finns något sådant krav.

Vanligtvis inte har tillgång till den information som är omtvistad.

Besluten fattas på grundval av den beskrivning av uppgifterna i de sökandes förslag och argument inte informationen.

Om domstolen finner att anmärkning motiverad, ogiltigförklaras avslagsbeslutet och ger en motivering till varför vägran var felaktiga.

Myndigheten är bunden av EU-domstolens tolkning och alltså – indirekt – Skyldighet att lämna ut informationen. Det är dock inte uteslutet att den åberopar nya grunder för avslag (undantag för att vägra den information som inte tidigare tagits upp och därför inte beaktas av domstolen.

IV. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

Den miljöärenden kan beslutas av myndigheterna:

 • i form av administrativa beslut – om ett enskilt ärende, såsom exempelvis tillstånd för utsläpp från en anläggning, ett MKB-beslut ”avslutandet av förfarandet för miljökonsekvensbedömning för ett nytt projekt (planerade) eller ett beslut att ålägga böter på en anläggning som orsakar olagliga utsläpp.
 • i form av en resolution (uchwała) antogs genom ett kollektivt organ såsom lokala kommunfullmäktige (Rada gminy). De resolutioner som antas kan avse t.ex. planer för markanvändning eller andra planer eller program.

De formella aspekterna av enskilda förvaltningsbeslut som regleras i lagen om administrativa förfaranden – APC (Kodeks postępowania administracyjnego).

I ett sådant förfarande vissa personer (med ett berättigat intresse i fallet) ha rätt att delta, och följaktligen att då överklaga beslutet. Dessa personer är ”parter i rättegång”. Kommittén för revisionsuppföljning och särskilda bestämmelser föreskrivas bestämmelser som ska ges ställning som part i ett visst fall (se kapitel VII).

De administrativa beslut kan överklagas till den administrativa myndigheten i andra instans.

Om den överordnade myndigheten fattade beslutet (dvs. en myndighet som inte är ”andra skede”, dvs. en minister). Den berörda personen kan inge en begäran till den myndigheten att ompröva ärendet.

Det första administrativa beslut kan fattas direkt i domstol.

Som regel innan en lämnar in en stämningsansökan till en förvaltningsdomstol) Han/hon måste åka genom administrativa förfaranden. Detta innebär att varje handling eller underlåtenhet av en offentlig myndighet (inklusive ett administrativt beslut måste överklagas inom administrativa förfarande först (oftast – vid en myndighet i andra instans), och först efter detta förfarande har avslutats, kan ärendet hänskjutas till en förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolarna, samtidigt som man beaktar fall kontrollera såväl processuella som materiella lagenlighet. Detta innebär att deras uppgift är att kontrollera om det administrativa organet fattat sitt beslut i enlighet med tillämplig lagstiftning eller inte.

Därför kan domstolarna behandla teknisk dokumentation om lagstiftningen föreskriver särskilda krav som ska uppfyllas av sådan dokumentation (t.ex. en förteckning över obligatoriska frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen). Domstolarna kan då kontrollera om alla nödvändiga delar ingår, och vanligtvis inte vill överväga korrekta tekniska uppgifter (särskilt att de administrativa domstolarna inte kalla experter och domare sig själv inte har teknisk kunskap om).

Ägarna till den mark som omfattas av en plan för markanvändning, liksom grannarna till sådana fastigheter, får överklaga planen.

För att göra detta skulle det behövas:

 • Som underlag till kommunestyret, som godkände planen om en begäran om omprövning.
 • Om rådet bekräftar det tidigare monter – att väcka talan vid förvaltningsdomstol i första instans, nämligen att den regionala förvaltningsdomstolen (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • om utslaget i den regionala domstolen är otillfredsställande – en stämningsansökan i målet vid den nationella domstolen.

I målet en berörd person ska visa att han eller hon har ett rättsligt intresse i fallet (dvs. att han/hon är ägare av egendom som kan påverkas av planen).

Under miljökonsekvensbedömningen för så kallade ”II-projekt” en behörig myndighet utfärdar ett första beslut ”(” MKB-behovsbedömningen obowiązku oceny przeprowadzenia postanowienie w sprawie oddziaływania na środowisko) som avgör om en miljökonsekvensbedömning måste genomföras för ett visst projekt eller inte.

MKB-beslutet uwarunkowaniach decyzja środowiskowych (”O”) är nästa steg.

Dessa ”beslut” (MKB-behovsbedömningen postanowienia), kan överklagas separat av part (dvs. i form av ”zażalenie”) när de är positivt, dvs. när myndigheterna besluta att utföra miljökonsekvensbedömningar.

När den ”miljökonsekvensbedömning” (postanowienie) är negativt (myndigheterna besluta att inte genomföra miljökonsekvensbedömning), kan den ifrågasättas inom ett överklagande (odwołanie) mot MKB-beslutet środowiskowych decyzja uwarunkowaniach (”O”).

(”scoping decisions” dotyczące zakresu postanowienia raportu) är beslut som utfärdats av MKB-förfarandet som den behöriga myndigheten fastställer tillämpningsområdet för en miljökonsekvensbeskrivning (miljökonsekvensbedömning), som utarbetas av en byggherre.

För grupp II projekt ”positiva beslut om miljöprövning (przeprowadzenia obowiązek postanowienie oceny nakładające oddziaływania na środowisko) samtidigt som omfattas av rapporten. Sådana beslut (postanowienie) får bestridas av parterna i målet.

För grupp I projekt ”den behöriga myndigheten utfärdar ett beslut (postanowienie dotyczące zakresu raportu) endast på begäran av exploatören. Ett sådant beslut får inte överklagas särskilt postanowienie) (genom klagomål – zażalenie). Dock får bestridas av parterna i förfarandet vid ett överklagande (odwołanie) mot MKB-beslutet środowiskowych decyzja uwarunkowaniach (”O”).

Parter i målet, liksom icke-statliga organisationer delta i arbetet med rätten för en part får överklaga beslut om miljökonsekvensbeskrivningar. Innan den administrativa myndigheten i första instans och därefter vid förvaltningsdomstol.

I sina anmärkningar i partier och icke-statliga organisationer kan ge upphov till processuella och materiella frågor.

Parter i målet om ett MKB-beslut (dvs. juridiska personer vars intressen kan påverkas av avgörandet i fråga, vanligtvis ägare till angränsande fastigheter) samt icke-statliga organisationer som deltar i förfarandet får överklaga beslutet: Innan den administrativa myndigheten i första instans och därefter vid förvaltningsdomstol.

De administrativa domstolarna med beaktande av de fall kontrollera såväl processuella som materiella lagenlighet. Detta innebär att deras uppgift är att kontrollera om det administrativa organet fattat sitt beslut i enlighet med tillämplig lagstiftning eller inte.

Därför kan domstolarna behandla tekniska aspekter (t.ex. teknisk dokumentation) endast i den mån som lagstiftningen föreskriver särskilda krav som ska uppfyllas av sådan dokumentation (t.ex. en förteckning över obligatoriska frågor som ska behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen). Domstolarna kan då kontrollera om alla nödvändiga delar ingår, och vanligtvis inte vill överväga korrekta tekniska uppgifter (särskilt att de administrativa domstolarna inte kalla experter och domare sig själv inte har teknisk kunskap om).

Parter i målet när det gäller MKB-beslutet och icke-statliga miljöorganisationer kan bestrida MKB-beslut oavsett deras deltagande i samrådet.

Överklagande till den administrativa myndigheten i andra instans har suspensiv verkan, vilket innebär att beslut om miljökonsekvensbedömning kan inte verkställas av byggherren. I praktiken innebär detta att exploatören inte kan ansöka om bygglov eller annat beslut som krävs för utvecklingen av projektet.

De behöriga myndigheterna dock ibland en ”omedelbar tillämplighet” för beslut om miljökonsekvensbedömning, i synnerhet när det gäller infrastrukturprojekt som vägar etc. Ett sådant ”beslut” medför att exploatören kan ansöka om bygglov, när han erhåller MKB-beslutet.

De väcker talan vid förvaltningsdomstolen i första instans inte automatiskt upphäva verkställandet av det administrativa beslut som är föremål för klagomål. Förvaltningsdomstolen kan dock uppskjuta verkställigheten av beslutet, på begäran av sökanden, när det finns en risk för att verkställandet kan orsaka betydande skador eller effekter som är svåra att motverka. I dessa fall ska sökanden visa att hotet är rimligt.

Parter i målet, liksom icke-statliga organisationer delta i arbetet med rätten för en part får överklaga IPPC-tillstånd: Innan den administrativa myndigheten i första instans och därefter vid förvaltningsdomstol.

De administrativa domstolarna med beaktande av de fall kontrollera såväl processuella som materiella lagenlighet. Detta innebär att deras uppgift är att kontrollera om det administrativa organet fattat sitt beslut i enlighet med tillämplig lagstiftning eller inte.

Därför kan domstolarna behandla tekniska aspekter (t.ex. teknisk dokumentation) endast i den mån som lagstiftningen föreskriver särskilda krav som ska uppfyllas av sådan dokumentation (t.ex. en förteckning över obligatoriska frågor tas upp i IPPC-tillstånd). Domstolarna kan då kontrollera om alla nödvändiga delar ingår, och vanligtvis inte vill överväga korrekta tekniska uppgifter (särskilt att de administrativa domstolarna inte kalla experter och domare sig själv inte har teknisk kunskap om).

Parter i målet när det gäller IPPC-tillstånd och icke-statliga miljöorganisationer kan bestrida tillstånd oberoende av deras deltagande i samrådet.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Handlingar eller underlåtelser som begås av fysiska eller juridiska personer ”som påverkar miljön kan överklagas till domstol endast i fall där de orsakar en skada i sin materiella eller icke-materiella intressen (t.ex. när vatten förorenas orsakar skada i en anläggning). I sådana fall kan få ersättning från de drabbade personernas förorenarens (men inte kan yrka ersättning av miljön som sådan).

Om en handling eller en försummelse som inverkar på miljön ”som en gemensam nytta, icke-statliga miljöorganisationer kan inge en stämningsansökan till Civil Court mot en enhet (person som orsakar skada eller hot om skada av konsekvenserna av dess rättsstridiga inverkan på miljön. Under rättegången kan de begära ett återställande av den situation som i enlighet med lagstiftningen eller för att relevanta förebyggande åtgärder (art. 323 i Environmental Protection Law Act 2001).

Stämningsansökan får lämnas in mot både ”privatperson” (t.ex. ett företag som driver en industrianläggning) och en offentlig myndighet – när den agerar i sin rättsliga kapacitet men t.ex. såsom ägare eller förvaltare av viss egendom, eller som driver en sådan anläggning.

Myndigheters beslut kan prövas av behöriga personer (deltagare i förfarandet osv.).

Handling eller underlåtenhet av statliga organ, t.ex. ett beslut om inspektionen för miljöskydd (Inspekcja Ochrony Środowiska) inte att uppfylla miljökraven på en fastighet (eller att ålägga dem alltför milda sanktioner) kan inte ifrågasättas av allmänheten.

Icke-statliga organisationer kan dock ett krav på offentliga myndigheter att ingripa i fall där miljölagstiftningen överträtts av en tredje person och har rätt att bestrida den underlåtenhet av myndigheter (art. 31 i administrativt skydd). Om en offentlig myndighet (t.ex. för miljöskydd) erkänner behovet av organisationen som motiverad kan kommissionen besluta att inleda förfarandet på eget initiativ. Ett beslut att vägra att inleda förfarandet kan bestridas av organisationen till den myndighet i andra instans och – följaktligen – till förvaltningsrätten.

Regionala direktörer för miljöskydd (regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska) är de myndigheter som ansvarar för frågor som rör miljöansvar (de som regleras genom lagen från 2007 om förebyggande och avhjälpande av miljöskador. införlivandet av direktiv 2004/35).

I fråga om skador som orsakats av GMO, competenet myndighet är miljöministeriet (minister Środowiska).

Varje person som kan anmäla dessa myndigheter om en miljöskada konstaterats, och be dem att genomföra relevanta åtgärder. En person som lämnar in anmälan ska bifoga de relevanta upplysningar och uppgifter som styrker iakttagelserna om miljöskador (art. 24.1 och 2 i 2007 års lag om förebyggande och avhjälpande av miljöskador).

Om den behöriga myndigheten vägrar att vidta åtgärder, den person som lämnat in en begäran om åtgärder kan överklagas till förvaltningsrätten.

Icke-statliga miljöorganisationer eller statliga organ som har anmälts till den behöriga myndigheten en skada kan också delta i förfarandet och väcka talan mot ett positivt beslut av myndigheten (dvs. ett beslut som medför skyldigheter för en person som har orsakat en skada). Ett sådant beslut kan även överklagas av den person som beslutet riktar sig till (”förorenaren”). Andra personer som har anmält en skada inte har rätt att göra detta.

Det finns inga ytterligare resurser utöver de som beskrivs ovan.

VI. Andra former för tillgång till rättslig prövning

Bortsett från ovannämnda administrativa och civila medel finns det också straffrättsliga medel som kan användas i fall då den handling eller underlåtenhet som utgör samtidigt ett brott.

I ett sådant fall ska alla (inklusive icke-statliga organisationer) som känner till att ett brott har begåtts är skyldig att underrätta åklagarmyndigheten eller polisen (art. 304 i straffprocesslagen, 1997).

Åklagarmyndigheten är skyldig att agera ex officio. Om den beslutar att inte inleda en utredning (på grund av att det är orättvist, rätt att överklaga ett sådant beslut endast beviljats:

 • den skadelidande (och det måste hållas i minnet att i de påfrestningar som vanligtvis föreligger inget fall kunde påstå sig vara en skadad person),
 • Den icke-statliga organisationen (liksom offentliga myndigheter eller organ) anmäler brottet.

Fysiska personer (enskilda) anmäler brottet inte har rätt att bestrida avslaget av åklagarmyndigheten.

Beslut av åklagarmyndigheten att avbryta den påbörjade undersökningen (om denne inte finna tillräcklig motivering eller bevisning för att inge ett åtal kan väckas endast av den skadelidande (de icke-statliga organisationerna inte har sådan rätt).

I Polen finns det inga särskilda ombudsmän eller åklagare som sysslar med miljöfrågor, vilket dessa ärenden handläggs av den allmänna ombudsmän eller åklagare.

Ombudsmän eller åklagare har talerätt under administrativa förfaranden: De kan antingen inleda ett förfarande eller ingripa i pågående förfaranden (inklusive överklaga beslut). Även om de agerar på eget initiativ, utan ofta genomför sina åtgärder efter att ha mottagit uppgifter/ett klagomål från enskilda personer eller icke-statliga organisationer.

Åklagare är också behöriga att inleda straffrättsliga förfaranden, inbegripet fall av miljöbrott (beskrivs i kapitel XXII i strafflagen eller i andra rättsakter).

Privata åtal är inte möjliga i miljöärenden.

I fall där myndigheten inte kan leverera i tid eller att underrätta parterna om skälen till förseningen, parter i förfarandet (men inte tredje personer kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i andra instans samt därefter till förvaltningsrätten.

Ett klagomål får också lämnas in när förfarandet är alltför tidskrävande (przewlekłość postępowania), dvs. när den tidsfrist som myndigheten förefaller omotiverat.

Myndigheten och sedan i andra instans, Förvaltningsrätten, ska förstainstansrätten behörighet att fastställa målet (beslut).

VII. Partsbehörighet

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

Rättsligt förfarande

Enskilda personer

I administrativa förfaranden rörande enskilda förvaltningsbeslut, ställning som ”parter” i ett administrativt förfarande, men en part – enligt artikel 28 i lagen om administrativa förfaranden – kan vara en person vars legitima intressen eller som berörs av förfarandet eller som kräver åtgärder av myndigheten på grund av detta intresse eller skyldighet ”. Definitionen av ”part” i det administrativa förfarandet blir därför mycket viktigt att förstå vem som kan överklaga beslut av administrationen.

Därför ständiga tillerkänns inte dessa rättssubjekt (antingen fysiska eller juridiska personer) som har ”rättsligt intresse” (som också omfattar administrativa uppgifter). En person som har ett rättsligt intresse i de fall då detta intresse skyddas genom en bestämmelse i (förvaltnings-, civil- eller annan) lag. Exempelvis när ett administrativt beslut som kan påverka en persons egendom (t.ex. i fall av byggande av nya föremål ägarna till de angränsande fastigheterna kan påverkas). En person som har ansökt om ett administrativt beslut överklagade därefter till den administrativa domstolen eller en person till vilken ett beslut är riktat till har alltid har ett rättsligt intresse i ärendet och således ha talerätt. Sådana personer betraktas som ”part” i det administrativa förfarandet.

Eftersom förfarandet vid THA förvaltningsdomstolar i fråga om individuella administrativa beslut är en uppföljning av förfaranden vid myndigheten i andra hand den krets av personer som har rätt att överklaga hos den domstol i första instans avgörs av det administrativa förfarandet.

En person som inte har deltagit i det administrativa förfarandet, men vars rättsliga intresse påverkas av förfarandet kan också inge klagomål (artikel 50 led 1 i lagen om förvaltningsdomstolar. PACLA). Men för en social organisation ges rätt att överklaga, ha deltagit i det föregående administrativa förfarandet.

Förutom rätten att klaga, finns det en möjlighet att delta i förfarandet och parternas rätt till följande personer:

 • personer som deltog i den föregående administrativa förfaranden (båda parterna i det administrativa förfarandet och organisationer med en parts rättigheter), men underlät att lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen (deltagande av dessa personer beviljas automatiskt, utan att de har att inkomma med förslag – artikel 33.1 pacla).
 • juridiska personer vars intressen påverkas av det mål som rör domstolsförvaltningen, men som inte har deltagit i det administrativa förfarandet (som föregår dessa personers deltagande kan beviljas på initiativ av domstolen. domstolarnas beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen i andra instans – artikel 33.2 pacla). Detta kan gälla till exempel en make till en person som överklagat ett beskattningsbeslut av den administrativa myndigheten i andra instans, i fall då detta beslut riktades ursprungligen till båda makarna.

Icke-statliga organisationer

Sociala organisationer har talerätt i fall som rör enskilda förvaltningsbeslut när de företräder ett gemensamt intresse. Organisationen får delta i förfarandet med en parts rättigheter, vilket innebär att det åtnjuter samma rättigheter som part i förfarandet, inbegripet rätten att överklaga. För att få delta måste organisationen lämna relevanta förslag.

Den offentliga myndigheten bedömer förslag och beslutar om den anser det motiverat. Bedömningen är inte begränsad till kontroll av formella krav, utan berör också förtjänar motivering (behov) för deltagande i ett visst fall (med andra ord: Myndigheten bestämmer om den anser att det är lämpligt att göra det möjligt för organisationen att delta). Ett avslag kan bestridas av organisationen (art. 31 i den administrativa proceedure).

Icke-statliga organisationer kan verka ”i mål som gäller rättsliga andra personers intressen”, men inte nödvändigtvis för att skydda dessa intressen. Till exempel i miljöfrågor, en icke-statlig organisation som verkar för att skydda miljön inte det rättsliga intresse som påverkar miljön (t.ex. industriell aktör). Inte desto mindre är det fråga om denna operatör.

I vissa miljöärenden icke-statliga miljöorganisationer ha mer omfattande rättigheter (se svaret på fråga 2).

Icke-statliga organisationer som inte har deltagit i det föregående administrativa förfarandet har talerätt också vid administrativa domstolar.

Icke-statliga organisationer som inte har deltagit i det föregående administrativa förfaranden om de mål som rör domstolsförvaltningen talan avser omfattningen av deras verksamhet (deltagande i dessa organisationer kan beviljas av domstolen på sina förslag. domstolarnas beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen i andra instans. Enligt rättspraxis har domstolen även att kontrollera huruvida de allmännyttiga talar för deltagandet av icke-statliga organisationer.

I certainn miljötvister miljöorganisationer åtnjuta mer omfattande rättigheter (se svaret på fråga 2).

Övriga juridiska personer

Juridiska personer har samma rättigheter som individer

Juridiska personer har samma rättigheter som individer

Tillfälliga arbetsgrupper

Ingen talerätt

Ingen talerätt

Utländska icke-statliga organisationer

Samma polska icke-statliga organisationer, men de kan ha svårt att bevisa att deras deltagande är motiverat (att skydda det gemensamma intresset i ett visst fall).

Samma polska icke-statliga organisationer.

Eventuella övriga [1]#_ftn1

Offentliga myndigheter i vissa specifika fall kan vidta administrativa åtgärder mot en annan offentlig myndighet. Till exempel vojvodskap (chef för statsförvaltningen i regionen), övervakar – i viss utsträckning – av regionala myndigheter och i vissa fall har rätt att ogiltigförklara sådana myndigheters handlingar eller lämna in ett klagomål mot sådana rättsakter till förvaltningsrätten.

Dessutom har den allmänna åklagaren och ombudsmannen kan också inleda ett administrativt förfarande eller förfarande inför förvaltningsdomstol.

Offentliga myndigheter i vissa specifika fall kan vidta administrativa åtgärder mot en annan offentlig myndighet. Till exempel vojvodskap (chef för statsförvaltningen i regionen), övervakar – i viss utsträckning – av regionala myndigheter och i vissa fall har rätt att ogiltigförklara sådana myndigheters handlingar eller lämna in ett klagomål mot sådana rättsakter till förvaltningsrätten.

Förutom den allmänna åklagaren och ombudsmannen kan också inleda ett administrativt förfarande eller förfarande inför förvaltningsdomstol.

Icke-statliga miljöorganisationer har mer långtgående rättigheter än andra organisationer på miljöområdet till följd av allmänhetens deltagande som krävs (t.ex. IPPC, EIA [2] och [3]).#_ftn2#_ftn3 Rätten att överklaga ett beslut av en offentlig myndighet är inte begränsat till frågor om allmänhetens deltagande. När det handlar om allmänhetens deltagande icke-statliga miljöorganisationer ha rätt att ifrågasätta alla processuella och materiella frågor rörande beslutet. Skillnaden mellan de allmänna bestämmelserna för de icke-statliga organisationernas deltagande (som föreskrivs i artikel ~ 31 i förvaltningslagen) och icke-statliga miljöorganisationer (enligt 44 § i lagen om miljökonsekvensbedömning) kan förklaras på följande sätt:

 • Art. 31 i partnerskaps- och samarbetsavtalet fastställs att en icke-statlig organisation får delta i förfarandet med en parts rättigheter (vilket innebär att det åtnjuter samma rättigheter som part i förfarandet, inbegripet rätten att överklaga) endast när myndigheten anser att samhället kräver deltagande av icke-statliga organisationer (med andra ord: Myndigheten bestämmer om den anser att det är lämpligt att göra det möjligt för organisationen att delta).
 • Enligt 44 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, icke-statliga miljöorganisationer, kan delta i förfarandena med en rätt för en part, men – i motsats till andra sociala organisationer – behöver de inte visa att allmänintresset kräver deras deltagande. Med andra ord: I detta fall ska myndigheten först prövar huruvida en miljöskyddsförening uppfyller formella krav (se nedan) men inte har rätt att besluta om deltagande i en sådan organisation är nödvändig och motiverad från allmän synpunkt. Den utökade rättigheter i det administrativa förfarandet automatiskt leda till en vidare talerätt när förfarandet vid förvaltningsdomstolen.

Dessutom har en icke-statlig miljöorganisation rätt att överklaga beslutet till den andra myndigheten, även om den inte hade deltagit i det administrativa förfarandet i första instans.

Finns det någon allmän talerätt (actio popularis) i Polen.

Den enda mekanism som kan likna allmän talerätt (actio popularis) är ”klagomål och förslag” som regleras i förvaltningslagen 1960 (artiklarna 221–260), men med en mycket allmän räckvidd. Enligt detta förfarande får vem som helst inge ett klagomål eller att lämna in ett förslag, antingen i allmänhetens intresse eller i dess faktiska intresse (något intresse eller materiella rättigheter som avses här). Båda klagomålen och förslagen kan avse samtliga verksamheter (eller underlåtelsen) hos en offentlig institution eller myndighet (och även andra institutioner som t.ex. fackföreningar osv.). Ett klagomål måste granskas av en myndighet än den myndighet som avses i klagomålet. Ett förslag måste prövas av den myndighet som ansvarar för vissa frågor. Om ett klagomål eller förslag läggs fram till ett sådant organ inte organ ska vidarebefordra det till den (behöriga). Den lämpliga (behöriga) myndighet har att pröva ett klagomål eller förslag och svara inom en månad. De anmärkningar och förslag enligt detta förfarande ska betraktas som ”ofullständiga rättsliga medel”, eftersom den person som använder den har ingen officiell status med avseende på sakfrågan i målet, inte rätt att fullfölja ärendet och att följa med en ansökan till en domstol.

Ombudsmannen och offentliga åklagare ”överklagandeinstanser, men de beviljas talerätt under administrativa förfaranden: De kan antingen inleda ett förfarande eller ingripa i pågående förfaranden (inklusive att överklaga beslut). Även om de agerar på eget initiativ, utan ofta genomför sina åtgärder efter att ha mottagit uppgifter/ett klagomål från en person eller en organisation.

Bestämmelserna om tillgång till rättslig prövning i miljömål skiljer sig vid strategiska beslut (t.ex. luftkvalitetsplaner eller andra strategiska dokument) och för enskilda förvaltningsbeslut (t.ex. MKB-beslut, IPPC-tillstånd sektoriella utsläpp).

För strategiska beslut om tillgång till rättslig prövning är mycket begränsad.

Om de lagenliga rättsakter ange dennes ställning som ”nationell rätt”, de kan kontaktas av personer som kan beröras av genomförandet av planen.

Det är emellertid inte alltid klart om en viss typ av plan är ”lokal” eller inte.

Till exempel lokala planer för markanvändning eller handlingsplaner betraktas som ”lagstiftning” genom lagen om fysisk planering och lagen om skydd av miljön.

Samtidigt ställning sådana rättsakter som t.ex. miljöskydd blir otydligt med tanke på att miljöskyddslagstiftningen inte definieras och det är också inkonsekvent rättspraxis i detta avseende (t.ex. den regionala förvaltningsdomstolen i Krakow uppgav att de planer för avfallshantering – utgör en del av miljöskyddet program – är inte lokal lagstiftning. Denna uppfattning är emellertid inte alltid godtagit).

Denna skillnad i status för de strategiska besluten är viktig, eftersom rätten till domstolsprövning garanteras endast för de strategiska beslut som betraktas som ”lagstiftning”.

Det finns inga särskilda rättigheter för icke-statliga organisationer att ifrågasätta strategiska beslut.

För enskilda förvaltningsbeslut, talerätten för enskilda personer och icke-statliga organisationer kan variera beroende på vilken typ av beslut. De allmänna bestämmelserna återfinns i en tabell över och särskilda rättigheter för icke-statliga miljöorganisationer i svaret på fråga 2.

Det finns också vissa ändringar i de enskildas rätt:

 • Byggnaden lagen (bla) anges att parterna i förfarandet för bygglov är endast sökanden och ägare och förvaltare av fastigheter belägna i det område som påverkas av byggnadens konstruktion, medan ”det drabbade området” definieras som områden med särskilda bestämmelser om begränsningar i utnyttjandet av området (artikel 28, 2 och artikel 3 punkt 20 i arbetstagarlagen). Denna bestämmelse begränsas kraftigt kretsen av parter som ”särskilda bestämmelser om begränsningar i användningen av ett område” är ganska sällsynta.

Kretsen av parter till byggnadstillstånd är etablerat enligt de allmänna reglerna (dvs. på grundval av kommittén för revisionsuppföljning först när det i dessa förfaranden ”upprepade miljökonsekvensbedömning” genomförs.

 • Lagen om miljöskydd (EPLA) begränsar kretsen av parter i förfarandet rörande ”sektoriella” tillstånd för utsläpp till luft eller vatten samt Tillstånd för avfallsproduktion. Enligt EPLA bestämmelserna endast en operatör som ansöker om bygglov och ägarna till de fastigheter som är belägna inom ”begränsad användning” om ett sådant område inrättats för anläggningen är parter.

Kretsen av parter i tillstånd för utsläpp är fastställda i enlighet med allmänna regler (dvs. på grundval av kommittén för revisionsuppföljning) endast när det gäller IPPC-tillstånd (vilket krävs enligt IPPC-direktivet).

 • Vattenlagen anges att ”förfarandet för vattenverksamhet ska vara (1): person som ansöker om tillstånd, (2), (3) ägare äger avloppssystemet där det industrispillvatten ska tas in. (4) ägare av den befintliga mekanismen för vatteninvesteringar inom ramen för den verksamhet som omfattas av vattenverksamhet, (5) som äger marken anläggning omfattas av verksamheternas påverkan på vattnets tillstånd, (6) som har rätt att fiska på området omfattas av verksamheternas påverkan på vattnets tillstånd” (127.7 § i vattenlagen).

Till skillnad från de två ovannämnda exemplen, 127 § i vattenlagen förefaller inte att begränsa kretsen av parter i förfarandet, utan endast anger det fortfarande ligger i linje med art. 28 av kommittén för revisionsuppföljning.

 • Lagen om geologi och mineraler som anges att parterna i förfarandet om koncession för utvinning av mineraltillgångar är ägarna till de fastigheter där gruvdriften genomförs (art. 41 i lagen om geologi och mineraler).

VIII. Rättsligt ombud

Det finns inget krav på att företrädas av en advokat vid de administrativa myndigheterna och innan förvaltningsdomstolen i första instans. En sådan skyldighet som endast avser mål i förvaltningsdomstol i andra instans (Cour de cassation, som utarbetas av en advokat (adwokat) eller en advokat (radca prawny).

Vissa advokatbyråer som specialiserat sig på miljölagstiftningen. En person som söker en sådan lagstiftning bör samråda med sina webbplatser i syfte att kontrollera deras erfarenhet på området.

Det händer att vissa icke-statliga miljöorganisationer också ge juridisk rådgivning (gratis eller till reducerade priser), men det är ofta projektbaserade (dvs. verk om en organisation utför ett projekt inom vilken juridisk rådgivning till EU-medborgare). Icke-statliga organisationer har därför i praktiken inte ge sådana råd på permanent basis.

IX. Bevis

Förvaltningsdomstolarna behandlar målen både på grundval av handlingar som samlades in under det administrativa förfarandet som föregår domstolsförfarandet, eftersom det rättsliga förfarandet är inriktat på att kontrollera korrektheten i de förfaranden som genomförs av administrativa myndigheter.

När domstolen har de uppgifter som samlats in under det administrativa förfarandet var ofullständiga, om beslutet ogiltigförklaras och återförvisas till den administrativa myndigheten anmoda denna att upprepa den bevisning som domstolen.

Som nämnts ovan har de administrativa domstolarna pröva bevisning som inhämtades under det administrativa förfarandet och därmed inte utför eget vittnesmål förfaranden.

Förvaltningsdomstolarna prövar miljöärenden (som vanligtvis inte experter). Dessa domar grundar sig på de handlingar som samlats in under det administrativa förfarandet. Parterna i förfarandet får lämna in sina förslag och argument och i teorin skulle kunna komplettera dem med expertutlåtanden, men domstolen är inte bunden av dem.

X. förbudsförelägganden

Överklagande till den administrativa myndigheten i andra instans har suspensiv verkan.

I undantagsfall kan den myndighet i första instans får bevilja det så kallade beslutet om omedelbar verkställighet av beslutet (”grönt ljus”). Beviljande av ett sådant beslut fastställer förstainstansrätten att beslutet omedelbart kan verkställas oberoende av om ett överklagande har ingetts eller inte (i detta fall överklagandet saknar suspensiv verkan). Villkor enligt vilka ett beslut om omedelbar verkställighet kan beviljas är följande: skydd för människors liv och hälsa, andra viktiga allmänna intressen eller särskilt intresse för en part.

Om föreläggandet utfärdas finns det inte några andra regleringsformer på administrativ nivå för att skjuta upp verkställigheten av beslutet, men begäran (som en del av det administrativa beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

I samband med MKB-beslut och miljömässiga utsläppsrätter (inklusive IPPC-tillstånd) får beviljas enligt de allmänna reglerna – under de förhållanden som beskrivs ovan.

När det gäller vissa infrastrukturprojekt (t.ex. vägar, flygplatser, översvämning) den särskilda lagstiftning som reglerar deras historia som ger mycket stora möjligheter för att erhålla föreläggandet om omedelbar verkställbarhet av de tillstånd för bygg- och anläggningsarbeten (NA zezwolenie realizację) för ett visst projekt. I praktiken inom ramen för dessa särskilda rättsakter om omedelbar verkställbarhet av sådana tillstånd beviljas automatiskt på begäran av exploatören.

Att lämna in ett klagomål till förvaltningsdomstolen i första instans inte automatiskt upphäva verkställandet av det administrativa beslut som är föremål för klagomål. Förvaltningsdomstolen kan dock uppskjuta verkställigheten av beslutet, på begäran av sökanden, när det finns en risk för att verkställandet kan orsaka betydande skador eller effekter som är svåra att motverka. I dessa fall ska sökanden visa att hotet är rimligt.

Normalt är fordringsägaren inte tvungen att deponera en klumpsumma (obligationer) som garanti, men en sådan skyldighet kan åläggas av den domstol som handlägger ansökan om bygglov. I fråga om klagomålet avslås, överförs till exploatören för att täcka fordran.

I de fall där ett beslut har ett beslut om omedelbar verkställighet på administrativ nivå (och ingen har ifrågasatt beslutet i förstainstansrätten eller domstolen fastställde beslutet), skulle domstolen sannolikt också avslår yrkandet om uppskov med verkställigheten av beslutet (se dom av den 1 mars 2011 (centrala förvaltningsdomstolen i OSK 289/11) i vilken domstolen slog fast att detta uppskjutande strider mot institutionen ”omedelbart” och dess stadgeenliga mål).

XI. Rättegångskostnader

Överklagande till den administrativa myndigheten i andra instans (samtidigt som förfarandet för överklagande) är gratis.

Teoretiskt sett kan en part i förfarandet (inklusive överklagandeförfaranden) och personer med en parts rättigheter kan dock bokföras rättegångskostnader som (1) har orsakats av fel eller försummelse, t.ex. om myndigheten måste göra vissa åtgärder under förfarandet på grund av att parterna har underlåtit att delta i denna akt, (2) i ränta, eller på förslag av en part och samtidigt inte härrör från föreskrivna uppgifter, t.ex. när en part begär att ytterligare expert-witness. Utgifterna omfattar resekostnader för vittnen och sakkunniga eller kostnaderna för granskning på plats, samt kostnader för översättning. Om utlänningars deltagande i förfarandet. Ingen statistik tillgänglig om hur ofta myndigheterna använda sig av dessa bestämmelser. emellertid författarna bakom denna rapport har aldrig stött på sådana fall i sin rättspraxis.

När en person beslutar att låta ett ombud (advokat) eller en expert vid administrativa förfaranden är han eller hon skyldig att betala sina avgifter. Varje part i det administrativa förfarandet täcker sina kostnader (inte besluta om rättegångskostnaderna).

När det gäller domstolsavgifter för klagomål till förvaltningsdomstolen i första instans i det polska rättssystemet använder domstolsavgifter som varierar beroende på värdet av målet ”– men endast om värdet av det aktuella ärendet kan mätas (om ärendet rör penningförpliktelsen, t.ex. betalning av en avgift för nyttjandet av miljön eller administrativa böter för underlåtenhet att följa miljökraven). I sådana fall ska en domstolsavgift är:

 • När det gäller värdet på upp till 10.000 zloty (2 500 EUR) – 4 % av det värde som står på spel, dock minst 100 zloty (25 EUR).
 • När det gäller värdet på spel mellan 10.000 zloty (2 500 EUR) och 50.000 zloty (12,500 EUR) – 3 % av det värde som står på spel, dock minst 400 zloty (100 EUR).
 • När det gäller värdet på spel mellan 50.000 zloty (12,500 EUR) och 100.000 zloty (25,000 EUR) – 2 % av det värde som står på spel, dock minst 1500 zloty (375 EUR).
 • För det fall den aktuella värde under 100.000 zloty (25,000 EUR) – 1 % av det värde som står på spel, dock minst 2000 zloty (500 EUR) och högst 100.000 zloty (25,000 EUR).

Dock i de flesta fall miljömässiga värdet av det aktuella ärendet inte kan mätas. I sådana fall ska domstolsavgiften för klagomål till förvaltningsdomstolen i första instans i miljömål har fastställts för 200 zloty (cirka 50 EUR). Detta är ett relativt lågt belopp och kan inte anses utgöra ett hinder för tillgång till rättslig prövning.

Domstolsavgiften för klagomål till förvaltningsdomstolen i andra instans är 50 % av förstainstansrättens avgiften i ett visst fall – men inte mindre än 100 zloty (25 EUR).

Bortsett från de domstolsavgifter som parterna måste stå för sina egna kostnader (t.ex. resor till domstolen), inklusive fullmakten (om de har en advokat).

Varken förvaltningsmyndigheterna i andra instans, eller av förvaltningsdomstolar inkalla vittnen eller experter och det finns därför inga kostnader i samband med deras deltagande.

Parterna kan ändå vill beställa och till myndigheten överlämna ett expertutlåtande till stöd för partens uppfattning. Kostnaderna för ett sådant yttrande inte ersätts av den förlorande parten.

De ”grundläggande” advokatarvoden har fastställts i lag. Den minimala skattesatser i förfaranden vid administrativa domstolar (i miljömål är:

a) vid domstolen i första instans – 240 PLN (60 EUR)

b) vid domstolen i andra instans – 75 % av ovannämnda belopp.

Ovanstående belopp får ökas i ett visst fall med upp till 600 % av den lägsta avkastningsgraden. Samtidigt som det slutliga beloppet för advokatarvoden tar domstolen hänsyn till hur komplicerat ärendet är, det arbete som krävs.

I praktiken visade det sig dock att de faktiska avgifterna till advokater som överstiger ovannämnda belopp beräknas på (tim- eller dagersättning) och är föremål för individuella avtal mellan advokaten och klienten. Den extra avgiften ska emellertid inte begära ersättning av den förlorande motparten.

Expertarvoden är alltid föremål för enskilda avtal mellan experten och dennes kund.

Om de myndigheter förlorar målet måste de betala vinnaren sina kostnader (både domstolen och advokatarvoden inte överstiger dessa lagstadgade skattesatser, men inte kostnader för eventuella sakkunniga), men om myndigheterna få – de är inte berättigat till sina kostnader.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

Både fysiska och juridiska personer (inbegripet icke-statliga organisationer) som inte kan bära rättegångskostnaderna eller anlita en advokat kan ansöka hos Förvaltningsrätten för beviljande av rättshjälp i Polen som kallas ”rätt” (Prawo pomocy). Ansökan ska åtföljas av bevis på sökandens ekonomiska situation. Rätten till stöd gäller befrielse från domstolsavgifterna och utseende av en advokat som kostnadsfritt kommer att företräda klaganden i målet vid den domstolen. Rätten till stöd kan dras tillbaka i fall skälen till detta skulle upphöra. Det finns dock ingen statistik över hur ofta stödet beviljas eller avslås av en domstol. Organisationer ganska sällan tillämpas för sådana stöd, eftersom förfarandet inte är alltför höga.

Icke-statliga miljöorganisationer kan erhålla offentlig finansiering för de projekt som de genomför. Den offentliga finansieringen kan också täcka kostnaderna för rättsliga förfaranden (vanligtvis icke-statliga organisationer måste omfatta denna typ av kostnader i projektets budget).

Vissa icke-statliga organisationer bedriver verksamhet som består i rådgivning för andra icke-statliga organisationer eller enskilda personer, inbegripet stöd vid rättsliga förfaranden. Dessa organisationer kan också få offentliga medel för sådan verksamhet. Sådan verksamhet är projektbaserade, finns det ingen förteckning över sådana icke-statliga organisationer som arbetar med miljölagstiftningen opinionsbildning.

I Polen finns lagstiftning i skolan, men i allmänhet inte riktas mot miljölagstiftningen.

XIII. Aktualitet

Samma tidsfrist för att fatta ett beslut med en månad är ett administrativt organ och i särskilt komplicerade fall två månader.

Myndigheten kan dock förlänga denna tidsfrist underrätta parterna i förfarandet om detta faktum, skälen till förseningen och ange ett nytt datum för fastställande av mål.

I fall där myndigheten inte kan garantera att besluta om eller att underrätta parterna om skälen till förseningen, får parten inge ett klagomål till den administrativa myndigheten i andra instans samt därefter till förvaltningsrätten.

Klagomål kan lämnas in även i fall då förfarandena är alltför långdragna (przewlekłość postępowania), dvs. när den förlängning av tidsfristen som myndigheten förefaller omotiverat.

Myndigheten och sedan i andra instans, Förvaltningsrätten, ska förstainstansrätten behörighet att fastställa målet (beslut).

En tjänsteman som har underlåtit att i tid fastställa utan någon lämplig motivering, ska bli föremål för disciplinära ansvar. Bestämmelserna i lagen inte anger vilka typer av sanktioner kan åläggas anställd (det är en intern fråga för ett visst förvaltningsorgan).

Personer som vill överklaga ett administrativt beslut (en privatperson eller strategisk) vid en förvaltningsdomstol ska väcka talan inom 30 dagar efter det att beslutet meddelades eller offentliggjordes.

Normalt finns det inga tidsfrister fastställts i lag för domstolen att avge en dom. Endast i vissa fall som anges i lag kan sådana tidsfrister – t.ex. i fråga om tillgång till information (se avsnitt III).

I det rättsliga förfarandet inför förstainstansrätten tar några månader (3–7 månader). Rättegången vid domstolen i andra instans tar ungefär 6–12 månader.

Såsom anges ovan, vanligen inga tidsfrister fastställts i lag för domstolen att avge en dom. Endast i vissa fall som anges i lag kan sådana tidsfrister – t.ex. i fråga om tillgång till information (se avsnitt III).

Det finns inte några påföljder för domstolar som dröjer med att fatta beslut.

XIV. Övriga frågor

Man miljöbeslut ifrågasatts av parterna efter utfärdandet av förstainstansmyndigheten. Därefter ska den andra myndighetens beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen

Det var inte möjligt att finna information om tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor för allmänheten på ett strukturerat och lättillgängligt sätt.

Om det administrativa förfarandet ett förvaltningsmål kan lösas genom en så kallad uppgörelsen enades parterna i målet (som kan betraktas som alternativ tvistlösning). De får godkännas både i första och andra instans.

Endast parterna i målet och inte deltar icke-statliga organisationer (”med partens rätt”) får delta i regleringen.

I det rättsliga förfarandet vid förvaltningsdomstolen parterna i förfarandet får inleda medling i syfte att lösa tvisten.

Praktisk lösning vid administrativa förfaranden samt medling vid domstol används sällan.

XV. Utländska medborgare

Bestämmelser mot diskriminering i fråga om språk eller ursprungsland finns inte tillhandahålls direkt av de polska processuella bestämmelserna.

Den omständigheten att lagstiftningen inte utesluter utländska personer från tillgängliga rättslig prövning innebär att de beviljas samma rättigheter som polska medborgare.

I alla förfaranden vid polska myndigheter och domstolar ska utföras på polska. Detta innebär att utländska medborgare som inte talar polska måste en tolk.

Översättningskostnaderna vid förfaranden vid förvaltningsdomstol bärs av utlänningen och – om han eller hon vinner målet, kan begära ersättning från den förlorande parten.

Frågan om översättningskostnader vid förfaranden inför administrativa myndigheter inte är särskilt reglerat, så att reglerna inom detta område är oklar.

XVI. Gränsöverskridande ärenden

I de fall då Polen är ursprungslandet (verksamheten i Polen påverkar ett annat land) de polska processuella regler inte är diskriminerande och inte utesluter utländska offentliga.

Det finns emellertid inga allmänna bestämmelser om denna fråga. Problemet är obligatorisk endast i de fall där – enligt kraven i Esbokonventionen eller EU-direktiv (MKB och IPPC) – polsk lag föreskrivs ett gränsöverskridande förfarande. I samband med detta förfarande ska de båda ländernas regeringar (ursprungsland och berört land) ansvarar för genomförandet.

I polsk lagstiftning finns det ingen särskild definition av ”den berörda allmänheten” i ett gränsöverskridande sammanhang. Endast i de fall när ett gränsöverskridande förfarande enligt Esbokonventionen eller andra internationella avtal som begärs och utförs, som identifierar den berörda allmänheten i ett annat land omfattas av dessa avtal.

Det finns inga särskilda regler om deltagande av utländska icke-statliga organisationer i miljörättsliga mål dock den polska lagstiftningen inte utesluta icke-statliga organisationer från andra medlemsstater kunna delta i förfarandet med en parts rättigheter. Man kan därför dra slutsatsen att de utländska icke-statliga miljöorganisationer ska åtnjuta samma rättigheter som inhemska icke-statliga organisationer.

Författarna bakom denna rapport har inte noterat några försök från utländska miljö- eller andra sociala organisationer att införa administrativa förfaranden i Polen, så kan inte bedöma den praxis i detta avseende (troligen inte har någon praxis).

När ett ärende omfattas av behörigheten för polska domstolar, och det finns ingen möjlighet att välja ett annat lands domstol (”forum shopping” inte finns enligt polsk lag).

Länkar

 • Nationell lagstiftning i miljöfrågor (på polska):

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1916/Akty_prawne

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/

 • Nationella myndigheter:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mos.gov.pl/ http://www.gdos.gov.pl/
Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gdos.gov.pl/

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html (det organ som är specialiserade på miljöinformation)

 • Advokatsamfund:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nra.pl/nra.php

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.kirp.pl

 • Ombudsmannens kansli:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.rpo.gov.pl/

 • Åklagare:

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.pg.gov.pl/


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2016