Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais - Lenkija

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


 1. Konstituciniai pagrindai
 2. Teismai
 3. #II
 4. Galimybės susipažinti su bylomis
 5. Visuomenės dalyvavimo teisės kreiptis į teismus
 6. Access to Justice against Acts or Omissions
 7. Kitų priemonių siekti teisingumo
 8. Teisinė padėtis
 9. Teisinis atstovavimas
 10. Įrodymai
 11. Laikinosios apsaugos priemonės
 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų
 13. Finansinės paramos priemonės
 14. Savalaikiškumas
 15. Kiti klausimai
 16. Yra užsienietis,
 17. Tarpvalstybinės bylos

I. konstituciniams pagrindams,

Lenkijos Konstitucijoje teisė į (švarią, sveiką, palankią ir kt.) aplinką nėra įtvirtinta.

 • Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta bendra nuostata, kad Lenkijos Respublika užtikrina aplinkos apsaugą vadovaudamasi tvarios plėtros principu.
 • Pagal Konstitucijos 86 straipsnį kiekvienas rūpinasi aplinkos būkle ir laikomas atsakingu už jos pabloginimą. Šios atsakomybės principai nustatomi įstatymais.
 • Straipsnio 74 dalyje Konstitucijos 1,2 ir 4 dalyse nustatytas bendras įpareigojimas valstybės institucijoms saugoti aplinką.
  • Valdžios institucijos vykdo politiką, kuria užtikrinama dabartinės ir būsimųjų kartų ekologinė sauga.
  • Valdžios institucijos turi pareigą saugoti aplinką.
  • Valdžios institucijos remia piliečių veiklą saugant aplinką ir gerinant jos būklę.
 • Konstitucijos 68 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valdžios institucijos kovoja su epideminėmis ligomis ir užkerta kelią neigiamiems aplinkos pablogėjimo padariniams sveikatai.
 • 74 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė gauti informaciją apie aplinkos būklę ir jos apsaugą.

Administraciniuose ar teismo procesuose nepakaktų remtis vien konstitucinėmis nuostatomis, nes minėtosios 86 ir 74 straipsniuose įtvirtintos konstitucinės nuostatos turi būti patikslintos įstatymuose (žr. Konstitucijos 81 straipsnį ir 86 straipsnio paskutinį sakinį). Tačiau jomis galima pasinaudoti kaip papildomais argumentais siekiant sustiprinti ieškinio argumentaciją.

Galima tiesiogiai remtis tarptautinėmis sutartimis, teismo ir administraciniuose procesuose pagal 91 straipsnio 1 ir 2 dalis ratifikuotos tarptautinės sutartys, paskelbtos oficialiajame įstatymų leidinyje, tampa valstybės teisinės sistemos dalimi ir yra taikomos tiesiogiai. Tačiau praktikoje rekomenduojama remtis ir tarptautine sutartimi, ir galiojančiu nacionaliniu įstatymu.

Gali tiesiogiai taikyti Orhuso konvenciją, administracinės įstaigos ir teismai, jeigu ji atitinka tiesioginio taikymo normą, t. y. tenkina Konstitucijos 91 straipsnio sąlygas.

Vienoje byloje Teismas konstatavo, kad Orhuso konvencija neatitinka šio standarto, dėl jos nuostatų, pagal kurias šalys įpareigojamos „imtis reikalingų teisinių, reguliavimo ir kitas priemones“, tačiau daugelyje kitų sprendimų teismai, be vertinimo, nesirėmė, jį tiesiogiai taikyti Orhuso konvencijos be atitinkamų nacionalinės teisės aktų (ir ne kaip vieninteliai arba pagrindiniai, teisinis pagrindas.

II. Teismai

Pagal Konstitucijos 175 straipsnio 1 dalyje Lenkijos teismų sistemą sudaro šių pagrindinių rūšių teismai:

 1. Vadinamieji bendrosios kompetencijos teismai, kurie toliau skirstomi į:

a) civilinių bylų teismus, kuriuose, be bendrųjų civilinių bylų skyrių, yra, pavyzdžiui, komercinių, šeimos ir darbo bylų skyriai;

Baudžiamieji teismai; b)

 1. Administraciniai teismai;
 2. Karo teismai.

Minėtieji teismai skirstomi pagal lygmenis (instancijas). Bendrosios kompetencijos teismai yra trijų instancijų – aukščiausioji instancija yra Aukščiausiasis teismas (Sąd Najwyższy). Tačiau ne visos bylos gali patekti į Aukščiausiąjį Teismą (kai kurios bylos nagrinėjamos tik dviejų instancijų teismuose).

Administraciniai teismai yra dviejų instancijų – Vyriausiasis administracinis teismas (Naczelny Sąd Administracyjny) yra antroji (aukščiausioji) instancija. Pagal Konstitucijos 184 straipsnį, jų vaidmuo yra teikti viešojo administravimo veiklos teisminės priežiūros.

Praktikoje dauguma aplinkos bylų priklauso administracinio teismo kompetencijai (nes paprastai aplinkos klausimai išsprendžiami priimant administracinį sprendimą ar kitą administracinį aktą).

Civilinių bylų teismai nagrinėja privatinės teisės srities bylas (privačių asmenų ginčus), taip pat bylas dėl turtinės žalos, patirtos dėl pakenkimo aplinkai.

Baudžiamųjų bylų teismai nagrinėja nusikaltimų aplinkai ar smulkių nusikaltimų, numatytų Baudžiamajame kodekse arba aplinkosaugos teisės aktuose, bylas.

Lenkijoje aplinkosaugos bylas nagrinėja institucijos ir bendrosios kompetencijos teismai, nėra atskirų aplinkos bylų teismų ar kolegijų.

Lenkijoje nėra galimybės ieškoti vadinamojo palankiausio teismo (bylos šaliai pasirinkti kompetentingą teismą). Tai reiškia, kad bylą iškelti turi būti prašoma tinkamo lygmens tinkamame (pvz., administraciniame ar bendrosios kompetencijos) teisme tinkamoje vietoje (mieste).

Apeliacinių skundų sistema priklauso nuo teismo rūšies.

Įprastinė apeliacinių skundų dėl administracinių sprendimų (įskaitant sprendimus aplinkosaugos bylose) schema yra trijų pakopų:

 • pirmiausia skundas paduodamas antrosios instancijos administracinei įstaigai (kuri yra viršesnė už ginčijamą sprendimą priėmusią instituciją). Pavyzdžiui, savivaldos institucijoms antrosios instancijos institucija būtų Savivaldos apeliacijų kolegija (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), vaivadai (wojewoda) – atitinkamas ministras ir pan.;
 • jeigu antrosios instancijos institucija priima pareiškėjui nepalankų sprendimą, jis gali paduoti skundą pirmosios instancijos administraciniam teismui, pvz., vaivadijos administraciniam teismui (Wojewódzki Sąd Administracyjny);
 • Jeigu teismo sprendimas pareiškėjui nepalankus, jis gali paduoti skundą antrosios instancijos administraciniam teismui, t. y. Vyriausiajam administraciniam teismui (Naczelny Sąd Administracyjny).

Ypatingų teisės gynimo priemonių administraciniuose procesuose (pvz., administracinėse institucijose) galima imtis tuo atveju, kai:

 • jau priimtas galutinis administracinis sprendimas (nėra galimybės jo užginčyti pagal įprastą schemą);
 • tam tikri sprendimai, neišsiaiškinus, paminėta 145 ir 156 Vokietijos administracinio proceso kodekso (Kodeks postępowania administracyjnego), pavyzdžiui, kai asmeniui, kuris turėjo būti laikomas bylos šalimi ir kuris turi teisę dalyvauti toje byloje buvo atimta ši teisė tarnyba (pvz., dėl to, kad institucija to asmens tinkamai nepranešė Komisijai).

Visus pirmiau minėtus skundus gali pateikti tik tokią teisę turintys asmenys (žr. VIII skyrių apie teisę pareikšti ieškinį).

Teismas neturi teisės pats pakeisti savo sprendimo.

Administracinis teismas, nustatęs, kad skundas dėl administracinio sprendimo buvo pagrįstas, tokį sprendimą panaikina, o tai reiškia, kad byla grąžinama jį priėmusiai administracinei institucijai. Tuomet institucija, bylą nagrinėdama iš naujo, vadovausis teismo pateiktais išaiškinimais.

Lenkijoje nėra specialių aplinkosaugos bylų teismų ar specialių aplinkos klausimams taikomų teismo procesų.

Paprastai administraciniai teismai turi vadovautis bylos šalių pateiktų prašymų turiniu (nesiima veiksmų savo iniciatyva).

Taigi, teismai nagrinėja tik tuos įstatymų pažeidimus ar kitus klausimus, dėl kurių šalys kreipėsi, tačiau į tam tikrus labai rimtus pažeidimus teismas turėtų atsižvelgti, net jei pareiškėjas jų ir nenurodė.

Administraciniai teismai remiasi tik nagrinėjamos administracinės bylos dokumentais ir šalių pateiktais įrodymais (neturi teisės kviesti ekspertų).

III. Galimybės susipažinti su bylomis

Atsisakymas atskleisti informaciją turi būti įformintas administraciniu sprendimu. Todėl taikoma įprastinė tokio sprendimo užginčijimo schema (aprašyta II skyriuje), t. y.:

 • skundas paduodamas antrosios instancijos administracinei institucijai;
 • antrosios instancijos institucijai palikus galioti skundžiamą sprendimą, skundas teikiamas pirmosios instancijos administraciniam teismui, t. y. vaivadijos administraciniam teismui (Wojewódzki Sąd Administracyjny);
 • vaivadijos teismui priėmus nepatenkinamą sprendimą, skundas paduodamas Vyriausiajam administraciniam teismui.

Jeigu sprendimą neteikti informacijos priėmė aukštesnė institucija (t. y. institucija, virš kurios nėra antrosios instancijos, pvz., ministras), asmuo, kuriam buvo atsisakyti suteikti informaciją, gali tai institucijai teikti prašymą bylą nagrinėti iš naujo. Jeigu institucija savo sprendimą neteikti informacijos palieka nepakeistą, suinteresuotasis asmuo gali pareikšti ieškinį administraciniame teisme (vaivadijos teisme, o paskui – Vyriausiajame administraciniame teisme).

Atsisakyme suteikti informaciją turi būti nurodytos ir galimos teisės gynimo priemonės (kaip daroma visuose administraciniuose sprendimuose). Praktikoje (nepaisant įpareigojimo) institucijos kartais nepateikia tokios informacijos, tačiau tai nereiškia, kad nėra teisės gynimo priemonių.

 • Skundą antrosios instancijos administracinei institucijai (arba prašymą bylą nagrinėti iš naujo) turi būti pateikiamas per 14 dienų nuo sprendimo neteikti informacijos priėmimo suinteresuotojo asmens atžvilgiu.
 • Skundą pirmosios instancijos administraciniam teismui reikia paduoti (per atitinkamą administracinę instituciją) per 30 dienų nuo antrosios instancijos institucijos sprendimo priėmimo (arba sprendimo neteikti informacijos palikimo galioti).
 • Skundą antrosios instancijos administraciniam teismui reikia paduoti per 30 dienų nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo.

Suteikiant galimybę susipažinti su informacija (bendrą galimybę susipažinti su informacija ir galimybę susipažinti su informacija apie aplinką) taikomos specialios procedūrinės taisyklės, kuriomis siekiama paspartinti šią procedūrą ir užtikrinti greitą peržiūrą pirmosios instancijos teisme. Taigi, administracinė institucija, per kurią skundas teikiamas administraciniam teismui, privalo per 15 dienų perduoti teismui ir skundą, ir savo atsakymą į jį. Teismas skundą privalo apsvarstyti per 30 dienų. Taip užtikrinama greita bylos peržiūra pirmosios instancijos teisme, palyginti su kitomis bylomis, kuriose Pirmosios instancijos teismas sprendimą paprastai priima per keletą mėnesių.

Kiekviename skunde turi būti:

 • pateikta informacija apie pareiškėją;
 • nurodyta institucija (ar teismas), kuriai jis skirtas;
 • nurodytas skundžiamas sprendimas (verdiktas);
 • nurodyta, ko pareiškėjas prašo (pvz., panaikinti sprendimą neteikti informacijos);
 • rašytinis parašas.

Teismui paduotuose skunduose esantys pareiškimai turi būti tinkamai pagrįsti. Formaliai to nereikalaujama dėl antrosios instancijos institucijai teikiamų skundų, tačiau praktikoje pagrindimas labai padidina galimybes laimėti bylą.

Tik antrosios instancijos administraciniam teismui (Vyriausiajam administraciniam teismui) duodamus skundus turi parengti ir pasirašyti pareiškėjui atstovaujantis advokatas; kitiems skundams toks reikalavimas netaikomas.

Paprastai teismai neturi informacijos, kurios prieinamumas yra ginčijamas.

Jie priima sprendimą remdamiesi pareiškėjo prašyme esančiu informacijos aprašymu ir atsisakiusius teikti informaciją institucijos argumentais.

Nustatęs, kad skundas yra pagrįstas, teismas panaikina sprendimą atsisakyti suteikti informaciją ir pagrindžia, kodėl buvo neteisinga neteikti informacijos.

Institucija turi vadovautis teismo išaiškinimu ir taip netiesiogiai yra įpareigojama atskleisti informaciją. Tačiau neatmestina, kad institucija remiasi naujais atsisakymo suteikti informaciją motyvais (išimtys, pagal kurias leidžiama neteikti informacijos), kurie anksčiau nebuvo nurodyti, ir todėl teismas jų nevertino.

IV. Visuomenės dalyvavimo teisės kreiptis į teismus

Aplinkos srities klausimus institucijos gali spręsti:

 • administraciniu sprendimu – individualiu atveju, pavyzdžiui, dėl leidimo išmesti teršalus iš įrenginių, sprendimo dėl PAV, kuriuo nustatoma naujo (planuojamo) projekto poveikio aplinkai vertinimo procedūra, arba sprendimo dėl baudos įmonei už nelegalią taršą;
 • kolektyvinio organo, kaip antai vietos bendruomenės tarybos (rada gminy), potvarkiu (uchwała); potvarkiai gali būti priimami, pavyzdžiui, dėl žemėnaudos planų arba kitų planų ar programų.

Procedūrinius atskirų administracinių sprendimų klausimus reglamentuoja Administracinio proceso kodeksas, APK (Kodeks postępowania administracyjnego).

Tam tikri asmenys (turintys pakankamą teisinį interesą byloje) turi teisę dalyvauti tokiuose procesuose, taigi, ir paskui užginčyti sprendimą. Tokie asmenys yra bylos šalys. APK ir specialiose nuostatose yra įtvirtintos taisyklės, kuriomis nustatyta, kas laikomas šalimi nagrinėjamoje byloje (žr. VII skyrių apie teisę pareikšti ieškinį).

Administracinis sprendimas gali būti apskųstas antrosios instancijos administracinei institucijai.

Jeigu sprendimą priėmė viršesnė institucija (t. y. institucija, virš kurios nėra antrosios instancijos, pvz., ministras), suinteresuotas asmuo gali tai institucijai teikti prašymą bylą nagrinėti iš naujo.

Dėl pirmosios instancijos institucijų priimtų sprendimų negalima kreiptis į teismą tiesiogiai.

Paprastai ieškinys, prieš pareiškiant jį administraciniame teisme, turi būti nagrinėjamas administracinio proceso tvarka. Tai reiškia, kad bet koks valdžios institucijos veiksmas ar neveikimas (ir administracinis sprendimas) pirmiausia privalo būti apskųstas administracinio proceso tvarka (dažniausiai antrosios instancijos institucijai), o byla gali būti pateikiama administraciniam teismui tik šiam procesui pasibaigus.

Nagrinėdami bylą, administraciniai teismai tikrina ir procesinį, ir materialinį sprendimo teisėtumą. Tai reiškia, kad jie turi patikrinti, ar savo sprendimą administracinė įstaiga priėmė vadovaudamasis galiojančiais įstatymais.

Todėl teismai gali peržiūrėti techninius dokumentus tik tiek, kiek būtina pagal įstatymo nustatytus konkrečius reikalavimus tokiems dokumentams (pvz., PAV ataskaitoje privalomų analizuoti klausimų sąrašas). Paskui teismai gali tikrinti, ar yra įtraukti visi būtini punktai, bet paprastai jie nenori analizuoti pateiktų techninių duomenų tikslumo (ypač atsižvelgiant į tai, kad administraciniai teismai nekviečia ekspertų, o patys teisėjai neturi tam reikalingų techninių žinių).

Žemėnaudos planą gali užginčyti nuosavybės, kuriai parengtas tas planas, savininkai ir tokios nuosavybės kaimynai.

Tuo tikslu jiems reikėtų:

 • planą parengusiai savivaldybės tarybai pateikti prašymą persvarstyti bylą;
 • tarybai nepakeitus sprendimo, pareikšti ieškinį pirmosios instancijos administraciniame teisme, t. y. vaivadijos administraciniame teisme (Wojewódzki Sąd Administracyjny);
 • jei vaivadijos teismo sprendimas nepatenkinamas, paduoti ieškinį Vyriausiajam administraciniam teismui.

Nagrinėjant ieškinį, suinteresuotasis asmuo turėtų įrodyti savo „teisinį interesą“ byloje (pvz., įrodyti, kad jis yra nuosavybės, kuri gali patirti plano poveikį, savininkas).

Vykdant vadinamųjų II grupės projektų PAV procedūrą, kompetentinga institucija pirma priima sprendimą dėl būtinybės atlikti PAV (postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) ir nusprendžia, ar reikia atlikti projekto PAV.

Sprendimo dėl PAV (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) yra kitas žingsnis.

Tokius sprendimus dėl būtinybės atlikti PAV (postanowienia) proceso šalys gali apskųsti atskirai (t. y. pateikdamos zażalenie), kai jie yra teigiami, t. y. kai institucijos nusprendžia atlikti PAV procedūrą.

Kai sprendimas dėl būtinybės atlikti PAV (postanowienie) yra neigiamas (institucijos nusprendžia NEatlikti PAV procedūros), jį galima apskųsti paduodant apeliacinį skundą (odwołanie) dėl PAV sprendimo (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).

Sprendimai dėl ekologinės ekspertizės apimties (postanowienia dotyczące zakresu raportu) – tai vykdant PAV procedūrą priimami sprendimai, kuriais kompetentinga institucija nustato PAV ataskaitos (akto, poveikio aplinkai tyrimo), kurią turi parengti projekto vykdytojas, apimtį.

„teigiamą“ II grupės projektų atrankos sprendimus (postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) tuo pačiu metu ataskaitos taikymo sritis. Tokius sprendimus (postanowienie) proceso šalys gali apskųsti.

Kompetentinga institucija sprendimą dėl I grupės projektų ekologinės ekspertizės apimties (postanowienie dotyczące zakresu raportu) priima tik projekto vykdytojo prašymu. Tokio sprendimo dėl ekologinės ekspertizės apimties (postanowienie) negalima apskųsti atskirai (pateikiant skundą -zażalenie), tačiau proceso šalys gali jį apskųsti pateikdamos apeliacinį skundą (odwołanie) dėl sprendimo dėl PAV (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).

Proceso šalys, taip pat procese dalyvaujančios NVO šalies teisės gali apskųsti sprendimus dėl PAV pirmiausia antrosios instancijos administracinei institucijai, o paskui – administraciniam teismui.

Savo skunduose šalys ir NVO gali kelti ir procedūrinius, ir materialinės teisės klausimus.

Dėl PAV proceso šalys (t. y. asmenys, kurių teisiniam interesui sprendimas gali turėti poveikį, paprastai gretimos žemės nuosavybės savininkai), taip pat procese dalyvaujančios NVO sprendimą gali apskųsti: pirmiausia antrosios instancijos administracinei institucijai, o paskui – administraciniam teismui.

Nagrinėdami bylą, administraciniai teismai tikrina ir procesinį, ir materialinį sprendimo teisėtumą. Tai reiškia, kad jie turi patikrinti, ar savo sprendimą administracinė įstaiga priėmė vadovaudamasis galiojančiais įstatymais.

Todėl teismai gali peržiūrėti bylos techninius aspektus (t. y. techninius dokumentus) tik tiek, kiek būtina pagal įstatymo nustatytus konkrečius reikalavimus tokiems aspektams (pvz., PAV ataskaitoje privalomų analizuoti klausimų sąrašą). Paskui teismai gali tikrinti, ar yra įtraukti visi būtini punktai, bet paprastai jie nenori analizuoti pateiktų techninių duomenų tikslumo (ypač atsižvelgiant į tai, kad administraciniai teismai nekviečia ekspertų, o patys teisėjai neturi tam reikalingų techninių žinių).

Sprendimo dėl PAV proceso šalys ir aplinkos srities NVO gali ginčyti sprendimą dėl PAV, nepaisant to, ar jos dalyvavo viešųjų konsultacijų etape.

Apeliacija antrosios instancijos administraciniam teismui turi stabdomąjį poveikį, o tai reiškia, kad projekto vykdytojas negali įgyvendinti sprendimo dėl PAV. Praktikoje tai reiškia, kad projekto vykdytojas negali prašyti išduoti statybos leidimo ar priimti kito sprendimo, reikalingo projektui įgyvendinti.

Tačiau kartais kompetentingos institucijos dėl sprendimo dėl PAV priima nutartį dėl neatidėliotino vykdymo, ypač dėl infrastruktūros projektų, tokių kaip kelių ir kt. Priėmus tokią nutartį projekto vykdytojas paraišką gauti statybos leidimą gali teikti, kai tik gauna sprendimą dėl PAV.

Pateikus ieškinį pirmosios instancijos administraciniam teismui, skundžiamo sprendimo vykdymas nėra automatiškai sustabdomas. Tačiau administracinis teismas gali sustabdyti sprendimo vykdymą ieškovo prašymu, kai yra grėsmė, kad vykdant sprendimą bus padaryta didelė žala arba sukelti sunkiai ištaisomi padariniai. Tokiais atvejais ieškovas turi įrodyti grėsmės tikėtinumą.

Proceso šalys, taip pat procese dalyvaujančios NVO šalies teisėmis gali ginčyti TIPK leidimas: pirmiausia antrosios instancijos administracinei institucijai, o paskui – administraciniam teismui.

Nagrinėdami bylą, administraciniai teismai tikrina ir procesinį, ir materialinį sprendimo teisėtumą. Tai reiškia, kad jie turi patikrinti, ar savo sprendimą administracinė įstaiga priėmė vadovaudamasis galiojančiais įstatymais.

Todėl teismai gali peržiūrėti bylos techninius aspektus (t. y. techninius dokumentus) tik tiek, kiek būtina pagal įstatymo nustatytus konkrečius reikalavimus tokiems aspektams (pvz., ITPK leidimui privalomų klausimų sąrašas). Paskui teismai gali tikrinti, ar yra įtraukti visi būtini punktai, bet paprastai jie nenori analizuoti pateiktų techninių duomenų tikslumo (ypač atsižvelgiant į tai, kad administraciniai teismai nekviečia ekspertų, o patys teisėjai neturi tam reikalingų techninių žinių).

Proceso dėl ITPK leidimų šalys ir aplinkos srities NVO gali paduoti skundą dėl leidimų, nepaisant to, ar jos dalyvavo viešųjų konsultacijų etape.

V. Access to Justice against Acts or Omissions

Dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, kuriais daromas poveikis aplinkai, į civilinių bylų teismus galima kreiptis tik tuo atveju, kai kartu pažeidžiamas ir asmens materialinis arba nematerialinis interesas (pvz., kai vandens tarša daro žalą asmens ūkyje). Tokiais atvejais žalą patyrę asmenys gali reikalauti, kad teršėjas atlygintų nuostolius (tačiau negali reikalauti atkurti pačios aplinkos).

Kai veiksmu ar neveikimu daromas poveikis aplinkai kaip bendrajam gėriui, aplinkos srities NVO gali civilinių bylų teisme pateikti ieškinį bet kokiam subjektui (asmeniui), kuris savo neteisėtu poveikiu aplinkai daro jai žalą ar kelią žalos grėsmę. Savo ieškinyje jos gali prašyti atkurti būklę vadovaujantis įstatymu arba imtis atitinkamų prevencinių priemonių (323 m. Aplinkos apsaugos įstatymo 2001 straipsnis).

Ieškinį galima pareikšti ir privačiam asmeniui (pvz., pramoninius įrenginius valdančiai bendrovei), ir valdžios institucijai, kai ji veikia ne savo reguliavimo kompetencijos ribose, pvz., yra tam tikros nuosavybės savininkė ar administratorė arba įrenginio valdytoja.

Institucijų sprendimus gali apskųsti tokią teisę turintys asmenys (proceso šalys ir kt.).

Visuomenės nariai negali apskųsti valstybinių įstaigų veiksmo ar neveikimo, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos inspekcijos (Inspekcja Ochrony Środowiska) sprendimo nereikalauti, kad teršėjas laikytųsi aplinkos reikalavimų (arba jam taikyti per švelnias sankcijas).

Tačiau kai aplinkos teisę pažeidžia trečiasis asmuo, NVO gali reikalauti, kad valdžios institucijos įstotų į bylą, ir turi teisę apskųsti institucijų neveikimą (Administracinės apsaugos kodekso 31 straipsnis). Kai valdžios institucija (pvz., aplinkos apsaugos inspektorius) pripažįsta organizacijos reikalavimą pagrįstu, ji gali pradėti procesą ex officio. Sprendimą atsisakyti pradėti procesą organizacija gali apskųsti antrosios instancijos institucijai, o paskui – administraciniam teismui.

Regioniniai aplinkos apsaugos direktoriai (regionalni dyrektorzy ochrony środowiska) yra institucijos, kurioms pavesta spręsti atsakomybės už aplinkos apsaugą klausimus (kuriuos reglamentuoja 2007 m. aktas dėl žalos aplinkai prevencija ir ištaisymu; Direktyvos 2004/35 perkėlimo į nacionalinę teisę).

Kompetentinga institucija dėl GMO daromos žalos yra aplinkos ministras (Minister Środowiska).

Kiekvienas asmuo šioms institucijoms gali pranešti apie pastebėtą žalą aplinkai ir prašyti jų imtis atitinkamų veiksmų. Prie pranešimo asmuo prideda svarbią informaciją ir duomenis, padedančius pastaboms dėl žalos aplinkai (24.1 įstatymo 2 ir 2007 m. Žalos aplinkai prevencijos ir jos ištaisymo).

Kompetentingai institucijai atsisakius imtis veiksmų, atitinkamą prašymą pateikęs asmuo tokį neveikimą gali apskųsti administraciniam teismui.

Aplinkos srityje dirbančios NVO ar valstybinės įstaigos, kurios kompetentingai institucijai pranešė apie žalą, taip pat gali dalyvauti procese ir pareikšti ieškinį dėl institucijos priimto teigiamo sprendimo (t. y. sprendimo, kuriuo žalą padariusiam asmeniui nustatomos pareigos). Tokį sprendimą gali apskųsti ir tas asmuo, kuriam jis skirtas (teršėjas). Kiti asmenys, pranešę apie žalą, tokios teisės neturi.

Kitų būdų, be aprašytųjų, nėra.

VI. Kitų priemonių siekti teisingumo

Be pirmiau paminėtų administracinės ir civilinės teisės būdų, yra ir baudžiamojoje teisėje numatytų priemonių, kurias galima naudoti, kai veiksmas ar neveikimas kartu yra ir baudžiamas is nusikaltimas.

Tokiu atveju visi (ir NVO), kurie žino, kad buvo padarytas nusikaltimas, privalo apie tai pranešti prokurorui arba policijai (304 m. Baudžiamojo proceso kodekso 1997 straipsnis).

Tokiu atveju prokuroras privalo imtis veiksmų ex officio. Tačiau jeigu jis nusprendžia tyrimo nepradėti (nes mano, kad jis yra nepagrįstas), teisę apskųsti tokį sprendimą turi tik:

 • nukentėjęs asmuo (nereikia pamiršti, kad tipiškose aplinkosaugos bylose paprastai niekas negali vadintis nukentėjusiu asmeniu);
 • apie nusikaltimą pranešusi NVO (taip pat valdžios institucijos ar įstaigos).

Apie nusikaltimą pranešantys fiziniai asmenys (piliečiai) neturi teisės apskųsti prokuroro atsisakymo pradėti tyrimą.

Prokuroro sprendimą nutraukti pradėtą tyrimą (jeigu jam trūksta pagrindimo arba įrodymų kaltinamajai išvadai pateikti) gali apskųsti tik nukentėjęs asmuo (NVO tokios teisės neturi).

Lenkijoje nėra kontrolierių ir prokurorų, kurie užsiimtų tik aplinkosaugos bylų nagrinėjimu, todėl tokias bylas nagrinėja bendrosios kompetencijos kontrolieriai ir prokurorai.

Kontrolieriai ir prokurorai turi teisę dalyvauti administracinių bylų nagrinėjimo procese: jie gali iškelti bylą arba įstoti į nagrinėjamą bylą (taip pat apskųsti sprendimus). Nors ir veikia ex officio, jie dažnai imasi veiksmų iš asmens ar NVO gavę informacijos (skundą).

Žinoma, prokurorai taip pat turi teisę iškelti baudžiamąsias bylas, įskaitant bylas dėl nusikaltimų aplinkai (nurodytas Baudžiamojo kodekso XXII skyriuje ar kituose teisės aktuose).

Nagrinėjant aplinkos apsaugos klausimus, privataus kaltinimo tvarka netaikoma.

Jeigu institucija laiku nepriima sprendimo arba neinformuoja šalių apie vėlavimo priežastis, bylos šalys (bet ne tretieji asmenys) gali paduoti skundą antrosios instancijos administracinei institucijai, o paskui – administraciniam teismui.

Skundus galima paduoti ir dėl per ilgai užsitęsusios bylos (przewlekłość postępowania), t. y. kai atrodo, kad institucija nepagrįstai pratęsė terminą.

Antrosios instancijos institucija, o paskui administracinis teismas pirmosios instancijos institucijai nurodo išspręsti bylą (priimti sprendimą).

VII. Teisinė padėtis

Teisinė padėtis

Administracinė procedūra

Teismo procesas

Asmenys

Administracinėse bylose dėl atskirų administracinių sprendimų suteikiama teisė pareikšti ieškinį, „šalis“ administracinėje procedūroje, o šalis – pagal Administracinio proceso kodekso 28 straipsnis, gali būti „asmuo, kurio teisiniam interesui ar muitas turėjo poveikį arba kuris reikalauja, nes šios institucijos veiklos teisinio intereso ar pareigos“. Todėl „administracinio proceso šalies“ apibrėžtis ypač svarbi tam, kad būtų suprasta, kas gali apskųsti administracinius sprendimus.

Todėl teisė pareikšti reikalavimą suteikiama tiems asmenims (fiziniams ar juridiniams asmenims), kurie turi teisinį interesą (įskaitant ir administracines pareigas). Asmuo turi teisinį interesą byloje tuomet, kai tas interesas ginamas bet kuria (administracinės, civilinės ar kitos) teisės nuostata. Pavyzdžiui, kai administracinis sprendimas gali turėti poveikį asmens nuosavybei (pvz., statant naują objektą gali būti daromas poveikis gretimai esančios nuosavybės savininkams). Asmuo, pateikęs prašymą priimti administracinį sprendimą, kuris paskui skundžiamas administraciniam teismui, arba asmuo, kuriam buvo skirtas sprendimas, visada turi teisinį interesą byloje ir todėl turi teisę pareikšti reikalavimą. Tokie asmenys laikomi administracinio proceso šalimis.

Kadangi bylos dėl atskirų administracinių sprendimų administraciniuose teismuose nagrinėjamos pirma jas išnagrinėjus antrosios instancijos institucijai, asmenų, turinčių teisę pateikti skundą Pirmosios instancijos teismui, ratas nustatomas administracinio proceso stadijoje.

Tačiau asmuo, kuris nedalyvavo administracinėje procedūroje, bet procesas turėjo poveikį jo teisiniam interesui gali pateikti 1.50 straipsnyje (Administracinių teismų proceso įstatymo; PACLA). Tačiau kad socialinė organizacija turėtų teisę pateikti skundą, ji privalo būti dalyvavusi ankstesniame administraciniame procese.

Be teisės pateikti skundą, toliau nurodyti asmenys turi galimybę procese dalyvauti šalies teisėmis:

 • asmenys, kurie dalyvavo ankstesniame administraciniame procese (kaip administracinio proceso šalys ir organizacijos šalies teisėmis), tačiau skundo administraciniam teismui (šie asmenys turi teisę dalyvauti ex officio ir neprivalo pateikti jokio ATPĮ 1.33 straipsniui);
 • asmenys, kurių teisiniam interesui teisminis administracinis procesas turi poveikį, tačiau kurie nedalyvavo pirmesniame administraciniame procese (šiems asmenims teismas gali leisti savo iniciatyva; neigiamą teismų sprendimą dėl dalyvavimo galima apskųsti antrosios instancijos administraciniam teismui – ATPĮ 2.33 straipsniui); Pavyzdžiui, tokia situacija gali būti susijusi su asmens, apskundusio antrosios instancijos administracinio teismo sprendimą dėl mokesčių, sutuoktiniu, kai tas sprendimas iš pradžių buvo skirtas abiem sutuoktiniams.

NVO

Socialinės organizacijos turi teisę pareikšti reikalavimus bylose dėl atskirų administracinių sprendimų, kai jos atstovauja bendrajam interesui. Organizacija byloje gali dalyvauti šalies teisėmis, o tai reiškia, kad ji turi tokias pačias teises, kaip ir proceso šalis, taip pat teisę paduoti apeliacinį skundą. Kad organizacijai būtų leista dalyvauti, ji turi pateikti atitinkamą prašymą.

Paskui valdžios institucija nagrinėja prašymą ir sprendžia dėl jo pagrįstumo. Vertinant neapsiribojama formalių reikalavimų tikrinimu, tačiau taip pat vertinama pagrindimas (poreikis) organizacijos dalyvavimo konkrečioje byloje (kitaip tariant: valdžios institucija nusprendžia, ar, jos manymu, yra naudinga leisti organizacijai dalyvauti). Organizacija gali apskųsti atsisakymą leisti dalyvauti (Administracinio proceso kodekso 31 straipsnis).

NVO gali imtis veiksmų bylose dėl kitų asmenų teisinio intereso, tačiau nebūtinai gindama tuos interesus. Pavyzdžiui, aplinkosaugos bylose NVO gina aplinką, o ne aplinkai poveikį darančio asmens (pvz., pramonės įrenginių valdytojo) teisinį interesą – nepaisant to, byla yra susijusi su to valdytojo interesu.

Aplinkos srityje dirbančios NVO tam tikrose aplinkosaugos bylose turi daug platesnes teises (žr. toliau atsakymą į 2 klausimą).

NVO, kurios nedalyvavo ankstesniame administraciniame procese, taip pat turi teisę pareikšti ieškinį administraciniam teismui.

Toms NVO, kurios nedalyvavo ankstesniame administraciniame procese, Teismas gali leisti dalyvauti jų prašymu, jeigu teisinis administracinis procesas susijęs su jų veiklos sritimi; neigiamą teismų sprendimą dėl dalyvavimo galima apskųsti antrosios instancijos administraciniam teismui. Vadovaujantis teismų praktika, Teismas taip pat turi patikrinti, ar NVO dalyvavimas atitinka viešąjį interesą.

Aplinkos srityje dirbančios NVO tam tikrose aplinkosaugos bylose turi daug platesnes teises (žr. toliau atsakymą į 2 klausimą).

Kiti juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys turi tokias pačias teises, kaip ir fiziniai asmenys.

Juridiniai asmenys turi tokias pačias teises, kaip ir fiziniai asmenys.

Ad hoc grupės

Teisės pareikšti ieškinį nėra.

Teisės pareikšti ieškinį nėra.

Užsienio NVO

Kaip ir Lenkijos NVO, tačiau joms gali būti sunku įrodyti savo dalyvavimo pagrįstumą (kad konkrečioje byloje gina bendrąjį interesą).

Kaip ir Lenkijos NVO.

Kiti [1]#_ftn1

Tam tikrais konkrečiais atvejais valdžios institucijos gali imtis administracinio poveikio priemonių prieš kitą valdžios instituciją. Pavyzdžiui, vaivada (regioninės valdžios administracijos vadovas) tam tikru mastu prižiūri savivaldos institucijų veiklą ir tam tikrais atvejais turi teisę panaikinti šių institucijų aktus arba apskųsti tokius aktus administraciniam teismui.

Be to, prokuroras ir kontrolierius taip pat gali pradėti administracinį procesą ar kreiptis dėl bylos iškėlimo administraciniame teisme.

Tam tikrais konkrečiais atvejais valdžios institucijos gali imtis administracinio poveikio priemonių prieš kitą valdžios instituciją. Pavyzdžiui, vaivada (regioninės valdžios administracijos vadovas) tam tikru mastu prižiūri savivaldos institucijų veiklą ir tam tikrais atvejais turi teisę panaikinti šių institucijų aktus arba apskųsti tokius aktus administraciniam teismui.

Be to, prokuroras ir kontrolierius taip pat gali pradėti administracinį procesą ar kreiptis dėl bylos iškėlimo administraciniame teisme.

Palyginti su kitomis socialinėmis organizacijomis, aplinkos srityje dirbančios NVO turi daug platesnes teises tose aplinkosaugos bylose, kuriose reikalingas visuomenės dalyvavimas (t. y. PAV [2] ir ITPK [3] klausimai).#_ftn2#_ftn3 Tačiau teisė apskųsti valdžios institucijos sprendimą apima ne tik visuomenės dalyvavimo klausimus. Visuomenės dalyvavimo atveju aplinkos NVO įgyja teisę užginčyti visus procedūrinius ir materialinės teisės klausimus dėl sprendimo. Skirtumą tarp bendrųjų NVO dalyvavimo taisyklių (nustatytų Administracinio proceso kodekso 31 straipsnis) ir aplinkos NVO teisių (nustatytų PAV įstatymo 44 straipsnis) galima paaiškinti taip:

 • APK 31 straipsnio nustatyta, kad NVO gali dalyvauti procese šalies teisėmis (o tai reiškia, kad ji turi tokias pačias teises, kaip ir proceso šalis, įskaitant teisę pateikti apeliacinį skundą) tik tuomet, kai, valdžios institucija mano, kad į visuomenės interesus, reikia, kad jame dalyvautų NVO (kitaip tariant: valdžios institucija nusprendžia, ar, jos manymu, yra naudinga leisti organizacijai dalyvauti);
 • Pagal PAV įstatymo 44 aplinkos NVO gali dalyvauti procese šalies teisėmis, tačiau, kitaip nei kitoms socialinėms organizacijoms, joms nereikia įrodyti, kad viešojo intereso labui jų dalyvavimas yra būtinas. Kitaip tariant: Kitaip tariant, šiuo atveju institucija tik patikrina aplinkos organizacijos atitiktį formaliems reikalavimams (žr. toliau), tačiau neturi teisės spręsti, ar tokios organizacijos dalyvavimas viešojo intereso požiūriu yra reikalingas ir pagrįstas. Platesnės teisės administraciniame procese automatiškai užtikrina platesnes teises pareikšti reikalavimus bylą nagrinėjant administraciniame teisme.

Be to, aplinkos NVO gali apeliacine tvarka sprendimą apskųsti antrosios instancijos institucijai net ir tuo atveju, jeigu ji nedalyvavo pirmosios instancijos teismo nagrinėtoje administracinėje byloje.

Lenkijoje nėra įtvirtinto actio popularis.

Vienintelis mechanizmas, šiek tiek panašus į actio popularis, yra „Skundų ir pasiūlymų procedūra“, kurią reglamentuoja 1960 m. Administracinio proceso kodeksas (221–260 straipsniai), tačiau jos taikymo sritis labai bendra. Pagal šią procedūrą kiekvienas asmuo gali paduoti skundą ar pateikti prašymą siekdamas ginti ir viešąjį interesą, ir savo faktinį interesą (nebūtina turėti teisinį interesą ar teisiškai pagrįstą materialinę teisę). Ir skundus, ir prašymus galima teikti dėl bet kokios valdžios įstaigos ar institucijos bet kokios veiklos (ar neveikimo) (faktiškai ir dėl kitų organizacijų, pavyzdžiui, profesinių sąjungų ir kt.). Skundą turi nagrinėti už skundžiamą instituciją viršesnė institucija. Prašymą turi nagrinėti už atitinkamus klausimus atsakinga institucija. Jeigu skundas ar prašymas pateikiamas netinkamai institucijai, tokia institucija turėtų perduoti jį tinkamai (kompetentingai) institucijai. Tinkama (kompetentinga) institucija skundą ar prašymą turi išnagrinėti ir į jį atsakyti per vieną mėnesį. Skundai ir prašymai pagal šią procedūrą yra įstatymo neįtvirtintos priemonės, nes asmuo, kuris ja naudojasi, neturi oficialaus statuso bylos esmės atžvilgiu, neturi teisės iškelti bylą ir pareikšti joje ieškinį jokiame teisme.

Nei kontrolierius, nei prokurorai nėra apeliacinės įstaigos, tačiau jie turi teisę dalyvauti administracinėse bylose: gali iškelti bylą arba įstoti į nagrinėjamą bylą (taip pat apskųsti sprendimus). Nors ir veikia ex officio, jie dažnai imasi veiksmų gavę informacijos (skundą) iš asmens ar organizacijos.

Strateginiams sprendimams (pavyzdžiui, dėl oro kokybės planų ar kitų strateginių dokumentų) ir atskiriems administraciniams sprendimams (pavyzdžiui, sprendimams dėl PAV, ITPK leidimų, sektoriaus teršalų išmetimo leidimo) taikomos skirtingos teisės kreiptis į teismą dėl aplinkos bylų iškėlimo taisyklės.

Galimybė kreiptis į teismą dėl strateginių sprendimų yra labai ribota.

Jeigu įstatymo galią turinčiuose teisės aktuose jie priskiriami vietos lygmens teisės aktams, juos apskųsti gali asmenys, kurių teisiniam interesui gali būti daromas poveikis įgyvendinant planą.

Tačiau ne visada aišku, ar konkrečios rūšies planas yra vietos lygmens teisės aktas.

Pavyzdžiui, pagal Žemėnaudos planavimo įstatymą arba Aplinkos apsaugos įstatymą, vietos žemėnaudos planai ar oro kokybės veiksmų planai yra laikomi atitinkamai vietos lygmens teisės aktais.

Tuo pačiu metu tokių aktų statusą, pvz., vienas iš aplinkos apsaugos programas yra neaiški, nes Aplinkos apsaugos įstatyme ji neapibrėžta, o teismų praktika šiuo atžvilgiu taip pat nesuderinamas (pavyzdžiui, Krokuvos apygardos administracinis teismas konstatavo, kad atliekų tvarkymo planai – su aplinkos apsaugos programomis nėra vietos teisės aktų; Tačiau tai ne visada priimtina).

Šis strateginių sprendimų padėties skirtumas svarbus tuo, kad į teismą galima kreiptis tik dėl tų strateginių sprendimų, kurie laikomi vietos lygmens teisės aktais.

NVO nesuteiktos specialios teisės apskųsti strateginius sprendimus.

Asmenų ir NVO teisė pareikšti reikalavimus dėl atskirų administracinių sprendimų gali priklausyti nuo sprendimo rūšies. Bendrosios taisyklės buvo aprašytos pirmiau lentelėje, o specialios aplinkos NVO teisės – atsakyme į 2 klausimą.

Taip pat yra tam tikrų fizinių asmenų teisės pareikšti reikalavimus patikslinimų:

 • Statybos įstatyme (juodojo) teigia, kad proceso šalys dėl statybos leidimo turi tik pareiškėjas ir administratoriams, nekilnojamojo turto savininkų ar veikiamos pastatų struktūrą, o „teritorijos“ apibrėžiamas kaip nurodyta specialiosios nuostatos dėl naudojimo apribojimų srityje (2.28 straipsnis ir 3 straipsnio 20 punktą, juodojo). Tokia sąlyga labai sumažinamas šalių ratas, nes „specialios nuostatos, kuriomis nustatomi teritorijos naudojimo apribojimai“ nėra dažnos.

Statybos leidimų išdavimo proceso šalių ratas pagal bendrąsias taisykles (t. y. vadovaujantis APK) nustatomas tik tuomet, kai per tokį procesą atliekamas pakartotinis poveikio aplinkai vertinimas.

 • Aplinkos apsaugos įstatyme (AAĮ) ribojamas sektorinių leidimų išmesti teršalus į orą ar vandenį, taip pat atliekų susidarymo leidimų išdavimo proceso šalių ratas. Pagal AAĮ nuostatas šalys yra tik leidimo prašančios valdytojos ir riboto naudojimo teritorijoje esančios nuosavybės savininkės, jeigu tokia teritorija įrenginiui buvo nustatyta.

Išmetamųjų teršalų leidimų išdavimo proceso šalių ratas pagal bendrąsias taisykles (t. y. vadovaujantis APK) nustatomas tik dėl ITPK leidimų (kaip reikalaujama ITPK direktyvoje).

 • Vandens įstatyme nustatyta, kad „vandens leidimo procedūros yra: (1) asmens, pageidaujančio gauti leidimo savininkas; (2); (3) savininkas vandens nuotekų surinkimo sistema, į kurią pramoninės nuotekos, savininkas; (4) turimo vandens, esančio veiklos poveikį vandens, žemės sklypo savininkas (5), esančio veiklos poveikį vandens leidimą; (6) asmens, turinčio teisę gauti žvejybos plote, pagal veiklos poveikį vandens leidimas“ (vandens įstatymo 127.7).

Tačiau, priešingai pirmiau pateiktiems abiem pavyzdžiams, atrodo, kad vandens įstatymo 127 straipsnyje proceso šalių ratas ne ribojamas, o tik patikslinamas ir vis dar atitinka APK 28 straipsnio nuostatas.

 • Geologijos ir kasybos įstatyme nustatyta, kad koncesijos išgauti naudingąsias iškasenas proceso šalys yra nuosavybės, kurioje bus vykdoma kasybos veikla, savininkai (Geologijos ir kasybos įstatymo 41 straipsnis).

VIII. Teisinis atstovavimas

Nereikalaujama, kad administracinėse institucijose ir pirmosios instancijos administraciniuose teismuose asmeniui atstovautų teisininkas. To reikalaujama tik antrosios instancijos administracinio teismo nagrinėjamose bylose – kasacinį skundą turi parengti advokatas (adwokat) arba juriskonsultas (radca prawny).

Kai kurios advokatų kontoros specializuojasi aplinkos teisės srityje. Tokios advokatų kontoros ieškantis asmuo turėtų apsilankyti jų interneto svetainėse, kad sužinotų apie šioje srityje sukauptą patirtį.

Kartais aplinkos NVO taip pat teikia teisines konsultacijas (nemokamai arba mažesnėmis kainomis), tačiau dažniausiai tai daro vykdydamos kokį nors projektą (pvz., NVO vykdo projektą, pagal kurį numatyta miesto gyventojams teikti teisines konsultacijas). Todėl praktikoje NVO tokių konsultacijų nuolatos neteikia.

IX. Įrodymai

Administraciniai teismai bylas nagrinėja remdamiesi prieš teismo proceso stadiją vykusiame administraciniame procese surinktais dokumentais, nes teismo proceso metu pagrindinis dėmesys skiriamas administracinių institucijų vykdytų procesų teisingumo patikrinimui.

Teismas, nustatęs, kad administracinio proceso stadijoje surinktų įrodymų nepakanka, panaikina sprendimą ir grąžina bylą administracinei institucijai, nurodydamas jai pakartoti įrodymų rinkimo procedūrą.

Kaip nurodyta pirmiau, administraciniai teismai vertina per administracinį procesą surinktus įrodymus, todėl neatlieka savo įrodymų rinkimų procedūros.

Administraciniai teismai (kurie paprastai nagrinėja aplinkosaugos bylas) n ekviečia ekspertų. Jų sprendimai grindžiami per administracinį procesą surinktais dokumentais. Proceso šalys gali pateikti prašymus ir argumentus ir teoriškai galėtų prie jų pridėti ekspertų nuomones, tačiau teismas neprivalo į jas atsižvelgti.

Laikinosios apsaugos priemonės.

Apeliacinio skundo padavimas antrosios instancijos administraciniam teismui turi stabdomąjį poveikį.

Išimtiniais atvejais pirmosios instancijos institucija gali dėl savo sprendimo priimti vadinamąją nutartį dėl neatidėliotino vykdymo (angl. go-ahead order). Priėmus tokią nutartį, Pirmosios instancijos institucijos sprendimas gali būti vykdomas neatidėliotinai ir nesvarbu, ar yra paduotas apeliacinis skundas (šiuo atveju apeliacinis skundas neturi stabdomojo poveikio). Sąlygos, kuriomis įsakymas dėl neatidėliotino vykdymo gali būti: žmogaus sveikatai ar gyvybei apsaugoti, kitiems svarbiems interesams ar labai svarbiam šalies interesui ginti.

Priėmus tokią nutartį, nebėra jokių kitų priemonių sprendimo vykdymui sustabdyti administraciniu lygmeniu, tačiau nutartį (kuri yra administracinio sprendimo dalis) galima užginčyti administraciniame teisme.

Dėl sprendimų dėl PAV ir sprendimų dėl leidimų išmesti teršalus į aplinką (įskaitant ITPK leidimus) nutartis galima priimti pagal bendras taisykles – pirmiau aprašytomis sąlygomis.

Tačiau tam tikriems infrastruktūros projektams (tokiems kaip kelių, oro uostų, potvynių infrastruktūros) taikomi specialūs jų statybos procesą reglamentuojantys teisės aktai, kuriais projekto vykdytojams suteikiamos itin plačios galimybės gauti nutartį dėl neatidėliotino statybos leidimų (zezwolenie na realizację) vykdomam projektui išdavimo. Praktikoje pagal šiuos specialius teisės aktus nutartis dėl neatidėliotino tokių leidimų išdavimo priimama beveik automatiškai – projekto vykdytojo prašymu.

Pateikus skundą pirmosios instancijos administraciniam teismui, skundžiamo sprendimo vykdymas nėra automatiškai sustabdomas. Tačiau administracinis teismas gali sustabdyti sprendimo vykdymą ieškovo prašymu, kai yra grėsmė, kad vykdant sprendimą bus padaryta didelė žala arba sukelti sunkiai ištaisomi padariniai. Tokiais atvejais ieškovas turi įrodyti grėsmės tikėtinumą.

Paprastai iš ieškovo nereikalaujama sumokėti vienkartinės sumos (užstato) kaip garantijos, tačiau tokį įpareigojimą gali nustatyti teismas nagrinėdamas bylą dėl statybos leidimo. Nepatenkinus skundo, užstatas perduodamas projekto vykdytojui jo ieškinio sumai padengti.

Tais atvejais, kai teismo sprendimas buvo išduotas įsakymas dėl neatidėliotino vykdymo administraciniu lygmeniu (ir niekas neginčijo, kad, teismas arba teismas, pirma, paliko galioti skundžiamą nutartį), teismas turbūt taip pat atmesti pasiūlymą sustabdyti sprendimo vykdymą (žr. Sprendimo administraciniam teismui 2011 m. kovo 1 d. (I OSK 289/11), kuriame Teismas konstatavo, kad toks sustabdymas prieštarautų neatidėliotino vykdymo „įstaiga“ ir jo statute nustatyto tikslo).

XI. Dėl bylinėjimosi išlaidų

Apeliacinis skundas antrosios instancijos administracinei institucijai teikiamas (ir kartu apeliacinė procedūra vykdoma) nemokamai.

Teoriškai bylos šalis (įskaitant apeliacinį procesą) ir asmenims, turintiems šalies teisės gali būti apskaičiuotas išlaidas, kurios (1) buvo dėl šalies kaltės, pvz., kai institucijos turi pakartoti tam tikrus aktus vykstant procesui, nes šalis dalyvauti įgyvendinant šį Aktą; (2) arba buvo suinteresuotos šalies ir tuo pačiu metu ne dėl įstatymo nustatytų institucijų pareigų, pvz., kai šalis prašo pakviesti kitą papildomą ekspertą liudytoją. Į bylinėjimosi išlaidas gali būti įtrauktos, pvz., liudytojų ir liudytojų ekspertų kelionės išlaidos arba patikrų vietoje išlaidos, taip pat vertimo išlaidos, jeigu bylos nagrinėjimo procese dalyvauja užsieniečiai. Nėra statistinių duomenų apie tai, kaip dažnai institucijos rėmėsi šiomis nuostatomis; Tačiau šios ataskaitos autoriai niekada nėra susidūrę su tokiu atveju savo teisinėje praktikoje.

Asmuo, nusprendęs administracinėje byloje pasinaudoti advokato (įgaliotinio) paslaugomis arba samdyti ekspertą, turi sumokėti jiems atlygį. Administracinėse bylose kiekviena šalis padengia savo išlaidas (administracinės institucijos nepriima sprendimų dėl bylinėjimosi išlaidų).

Kalbant apie teismo mokestis už skundą pirmosios instancijos administraciniam teismui, Lenkijos teisinėje sistemoje naudojami teismo mokesčiai, kurie priklauso nuo bylos vertės „“, bet tik tais atvejais, kai vertės gali būti išmatuotos (jeigu byla susijusi su piniginės prievolės, pavyzdžiui, sumokėjus mokestį už naudojimąsi aplinka ar administracinės baudos už aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymą). Taikomi tokie teismo moesčiai:

 • kai bylos vertė yra iki 10.000 PLN (2 500 EUR) – 4 % vertės, bet ne mažiau kaip 100 PLN (25 EUR);
 • kai bylos vertė yra tarp 10.000 PLN (2 500 EUR) ir 50.000 PLN (12,500 EUR) – 3 % vertės, bet ne mažiau kaip 400 PLN (100 EUR);
 • kai bylos vertė yra tarp 50.000 PLN (12,500 EUR) ir 100.000 PLN (25,000 EUR) – 2 % vertės, bet ne mažiau kaip 1500 PLN (375 EUR);
 • kai bylos vertė yra didesnė negu 100.000 PLN (25,000 EUR) – 1 % vertės, bet ne mažiau kaip 2000 PLN (500 EUR) ir ne daugiau kaip 100.000 PLN (25,000 EUR).

Tačiau dažnai aplinkos bylų vertės negalima nustatyti. Tokiais atvejais nustatytas teismo mokestis už skundą pirmosios instancijos administraciniam teismui aplinkos bylose yra 200 PLN (apie 50 EUR). Tai yra palyginti maža suma ir negali būti laikoma kliūtimi kreiptis į teismą.

Teismo mokestis už skundą antrosios instancijos administraciniam teismui sudaro 50 % Pirmosios instancijos teismo mokesčio už bylos nagrinėjimą, bet ne mažiau kaip 100 PLN (25 EUR).

Šalys turi ne tik sumokėti teismo mokesčius, bet ir padengti savo išlaidas (tokias kaip kelionės į teismą išlaidos), įskaitant advokato išlaidas (jeigu nusprendžia naudotis advokato paslaugomis).

Kadangi nei antrosios instancijos administracinės institucijos, nei administraciniai teismai nekviečia liudytojų ar ekspertų, jų dalyvavimo išlaidų nėra.

Vis dėlto šalys gali norėti užsakyti ir institucijai pateikti eksperto nuomonę savo požiūriui pagrįsti. Tokios nuomonės rengimo išlaidų pralaimėjusioji šalis neatlygina.

Bazinis atlygis advokatams yra nustatytas įstatymo. Minimalūs įkainiai už dalyvavimą administracinių teismų procesuose (aplinkosaugos bylose):

a) Pirmosios instancijos teisme – 240 PLN (60 EUR)

b) antrosios instancijos teisme – 75 % pirmiau nurodytos sumos.

Pirmiau nurodytos sumos gali būti padidintos teismas konkrečioje byloje iki 600 % minimalaus įkainio. Nustatydamas galutinę atlygio advokatui sumą, teismas atsižvelgia į bylos sudėtingumą, reikalingo atlikti darbo kiekį ir kt.

Tačiau praktikoje realus užmokestis advokatams viršija nurodytas sumas (skaičiuojamas pagal valandos ar dienos įkainį) ir nustatomas atskiroje advokato ir kliento sutartyje. Tačiau papildomo užmokesčio pralaimėjusioji priešinga šalis neatlygina.

Užmokestis ekspertui visada nustatomas atskiroje eksperto ir kliento sutartyje.

Pralaimėjusios bylą institucijos turi padengti laimėtojo bylinėjimosi išlaidas (ir teismo mokestį, ir užmokestį advokatui, neviršijančius pirmiau paminėtų įstatymo nustatytų įkainių, bet neatlygina potencialių ekspertų išlaidų), tačiau kai bylą laimi institucijos, jos neturi teisės reikalauti atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

XII. Finansinės paramos priemonės

Asmenys (ir fiziniai, ir juridiniai, įskaitant NVO), kurie neturi galimybių padengti teismo išlaidas ar samdyti advokatą, gali kreiptis į administracinį teismą su prašymu suteikti teisinę pagalbą, kuri Lenkijoje vadinama teise į pagalbą (prawo pomocy). Prie prašymo reikia pridėti pareiškėjo finansinės būklės įrodymą. Teisė į pagalbą apima atleidimą nuo teismo mokesčių ir nemokamų advokato, atstovausiančio ieškovui teisme, paslaugų suteikimą. Teisė į pagalbą gali būti atšaukta, jeigu išnyktų jos suteikimo priežastys. Tačiau nėra statistinių duomenų apie tai, kaip dažnai teismai teikia ar atsisako teikti pagalbą. Organizacijos gana retai prašo tokios pagalbos, nes bylinėjimosi išlaidos nėra pernelyg didelės.

Aplinkos NVO gali gauti valstybės finansavimą savo įgyvendinamiems projektams. Iš valstybės finansavimo galima padengti ir teismo proceso išlaidas (paprastai šios rūšies išlaidas NVO turi įtraukti į projekto biudžetą).

Kai kurios NVO savo veikloje gina kitų NVO ar fizinių asmenų interesus, įskaitant pagalbos teikimą teismo procesuose. Tokios NVO taip pat gali gauti valstybės lėšų tokiai veiklai. Kadangi tokia veikla vykdoma įgyvendinant tam tikrus projektus, nėra sąrašo NVO, kurios užsiima interesų gynyba aplinkosaugos teisės srityje.

Lenkijoje yra teisės mokyklų klinikų, tačiau jos paprastai nėra orientuotos į aplinkosaugos teisę.

XIII. Savalaikiškumas

Pradinis terminas, per kurį administracinė įstaiga turi priimti sprendimą, yra vienas mėnuo, o labai sudėtingais atvejais – du mėnesiai.

Tačiau institucija gali pratęsti šį terminą ir apie tai informuoti bylos šalis, nurodyti joms vėlavimo priežastis ir nustatyti naują terminą bylai išspręsti.

Jeigu institucija laiku nepriima sprendimo arba neinformuoja šalių apie vėlavimo priežastis, šalys gali paduoti skundą antrosios instancijos administracinei institucijai, o paskui – administraciniam teismui.

Skundus galima paduoti ir dėl proceso vilkinimo (przewlekłość postępowania), t. y. kai atrodo, kad institucija nepagrįstai pratęsė terminą.

Antrosios instancijos institucija, o paskui administracinis teismas pirmosios instancijos institucijai nurodo išspręsti bylą (priimti sprendimą).

Pareigūnui, be pateisinamos priežasties laiku neišsprendusiam bylos, taikoma drausminė atsakomybė. Įstatymo nenustatyta, kokios sankcijos gali būti taikomos įstaigos tarnautojui (tai yra kiekvienos administracinės institucijos vidaus reikalas).

Asmenys, kurie nori užginčyti administracinį sprendimą (individualų arba strateginį) administraciniame teisme, pareiškia ieškinį per 30 dienų nuo tos dienos, kai sprendimas dėl jų buvo priimtas arba paskelbtas.

Paprastai įstatymu nėra nustatomi terminai, per kuriuos teismai turi priimti sprendimą. Tokie terminai yra tik tam tikrais įstatyme numatytais atvejais, pavyzdžiui, dėl galimybės susipažinti su bylomis (žr. III skyrių).

Paprastai teismo procesas pirmosios instancijos teisme trunka kelis mėnesius (apie 3–7 mėnesius). Teismo procesas antrosios instancijos teisme trunka apie 6–12 mėnesių.

Kaip jau minėta, paprastai nėra įstatymo nustatytų terminų, per kuriuos teismai turi priimti sprendimą. Tokie terminai yra tik tam tikrais įstatyme numatytais atvejais, pavyzdžiui, dėl galimybės susipažinti su bylomis (žr. III skyrių).

Nėra numatytų sankcijų teismams, kurie vėluoja priimti sprendimus.

XIV. Kiti klausimai

Šalys skundžia pirmosios instancijos institucijos priimtus aplinkos srities sprendimus. Paskui antrosios instancijos institucijos sprendimą galima apskųsti administraciniam teismui.

Nepavyko rasti susistemintos ir lengvai prieinamos informacijos apie visuomenei suteiktą teisę kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais.

Administracinio proceso stadijoje administracinę bylą galima išspręsti bylos šalių susitarimu (kuris gali būti laikomas alternatyviu ginčo sprendimu būdu). Susitarimai galimi ir pirmosios, ir antrosios instancijos procesuose.

Tačiau susitarti gali tik bylos šalys, o ne NVO (dalyvaujančios šalies teisėmis).

Teismo procese administraciniame teisme bylos šalys ginčą gali spręsti tarpininkavimo būdu.

Praktikoje susitarimais administraciniuose procesuose ir tarpininkavimu administraciniame teisme retai naudojamasi.

XV. Yra užsienietis,

Lenkijos procesiniuose įstatymuose nėra tiesiogiai įtvirtintų nuostatų dėl kovos su diskriminacija dėl kalbos ar kilmės šalies.

Tačiau tai, kad įstatymuose užsieniečiams nedraudžiama pasinaudoti esamomis teisių gynimo priemonėmis teismine tvarka, reiškia, kad jiems suteikiamos tokios pačios teisės, kaip ir Lenkijos piliečiams.

Tačiau bylos nagrinėjimas Lenkijos institucijose ir teismuose turi vykti lenkų kalba. Tai reiškia, kad lenkų kalbos nemokantys užsieniečiai privalo turėti vertėją.

Administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų vertimo išlaidas padengia užsienietis, o laimėjęs bylą jis gali reikalauti iš pralaimėjusios šalies atlyginti išlaidas.

Vertimo išlaidų klausimas kol administracinės institucijos nėra konkrečiai reglamentuotas, taigi taisyklės šiuo atžvilgiu neaiškios.

XVI. Tarpvalstybinės bylos

Bylose, kuriose Lenkija yra kilmės šalis (Lenkijoje vykdoma veikla turi poveikį kitai šaliai), Lenkijos procedūrinės taisyklės užsieniečių nediskriminuoja ir neišskiria.

Tačiau šiuo klausimu taip pat nėra bendrų taisyklių. Jis reglamentuotas tik tais atvejais, kai pagal Espo konvenciją ar ES direktyvas (PAV, ITPK) Lenkijos įstatymuose numatyta vadinamoji tarpvalstybinė procedūra. Taikant tokią procedūrą, už jos vykdymą yra atsakingos abiejų šalių vyriausybės (kilmės šalies ir poveikį patiriančios šalies).

Lenkijos teisėje nėra konkrečios suinteresuotosios visuomenės tarpvalstybiniame kontekste apibrėžties. Tik tais atvejais, kai pagal Espo konvenciją ar kitus tarptautinius susitarimus yra reikalinga ir vykdoma tarpvalstybinė procedūra, tokie susitarimai nustato suinteresuotosios visuomenės nustatymo kitoje šalyje taisykles.

Nors nėra konkrečių užsienio NVO dalyvavimo aplinkos srities bylose taisyklių, Lenkijos teisė neatima galimybės kitų valstybių NVO dalyvauti bylose šalies teisėmis. Todėl galima daryti išvadą, kad užsienio šalių aplinkos NVO turi tokias pačias teises, kaip ir nacionalinės NVO.

Kadangi šios ataskaitos autoriams nėra žinoma atvejų, kad užsienio šalių aplinkos ar kitos socialinės organizacijos būtų bandžiusios Lenkijoje dalyvauti administracinėse bylose, tokios praktikos vertinti jie negali (greičiausiai tokios praktikos ir nėra).

Kai byla patenka į Lenkijos teismų jurisdikciją, nėra galimybės pasirinkti kitos šalies teismą (Lenkijos teisė nenumato galimybės ieškoti vadinamojo palankiausio teismo).

Susijusios nuorodos

 • Nacionaliniai aplinkosaugos srities teisės aktai (lenkų k.):

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1916/Akty_prawne

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/

 • Pagrindinės nacionalinės aplinkos institucijos:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mos.gov.pl/ http://www.gdos.gov.pl/
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gdos.gov.pl/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html (įstaiga specializuojasi teikti informaciją apie aplinką)

 • Advokatūra:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.nra.pl/nra.php

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kirp.pl

 • Kontrolieriaus tarnyba:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.rpo.gov.pl/

 • Prokuratūra:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.pg.gov.pl/


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2016