Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet - Polen

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?


 1. Forfatningsgrundlag
 2. Retsvæsenet
 3. #II
 4. Sager om adgang til oplysninger
 5. Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse
 6. Adgang til klage over handlinger eller undladelser
 7. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse
 8. Søgsmålskompetence
 9. Advokatbistand
 10. Beviser
 11. Foreløbige retsmidler
 12. Sagens omkostninger
 13. Mekanismer for finansiel bistand
 14. Aktualitet
 15. Andre spørgsmål
 16. At være udlænding
 17. Grænseoverskridende sager

I. forfatningsgrundlag

Den polske forfatning giver ikke ret til rent, sundt, gunstige osv.).

 • Grundlovens art. 5 indeholder en generel regel om, at Republikken Polen sikrer miljøbeskyttelse i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling.
 • I henhold til artikel 86 forfatningen har alle skal Opmærksomheden på miljøkvaliteten og er ansvarlige for at forårsage forringelser. Princippet om et sådant ansvar skal fastlægges ved lov.
 • Art. 74, stk. 1,2 og 4, i forfatningen foreskriver en generel forpligtelse for de offentlige myndigheder til at beskytte miljøet.
  • Offentlige myndigheder skal føre en politik, der sikrer den miljømæssige sikkerhed for nuværende og fremtidige generationer.
  • Beskyttelse af miljøet påhviler de offentlige myndigheder.
  • Offentlige myndigheder skal støtte aktiviteter hos borgerne til at beskytte og forbedre kvaliteten af miljøet.
 • Artikel 68, stk. 4, i forfatningen bestemmer, at offentlige myndigheder skal bekæmpe epidemiske sygdomme og forebygge de negative sundhedsmæssige konsekvenser af miljøforringelse.
 • Artikel 74 stk. 3, garanteres, at enhver har ret til at indhente oplysninger om kvaliteten af miljøet og dets beskyttelse.

Det er ikke tilstrækkeligt at påberåbe sig kun de forfatningsmæssige bestemmelser i administrative eller retslige procedurer, fordi ovennævnte forfatningsmæssige bestemmelser, der er fastsat i artiklerne 86 og 74, skulle præciseres i lovgivningen (se art. 81 samt sidste punktum i grundlovens art. 86). De kan dog påberåbes som yderligere argumenter for at styrke argumentation af kravet.

Internationale aftaler kan påberåbe sig direkte i retssager og administrative sager i henhold til artikel 91, stk 1 og 2, i forfatningen, med ratificerede internationale aftaler efter deres offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af love, når de bliver en del af den nationale retsorden og finder direkte anvendelse. I praksis er det imidlertid aktioner at gøre både den internationale aftale og den nationale lovgivning, der finder anvendelse.

Århuskonventionen kan anvendes direkte af administrative organer og domstole, hvis det opfylder denne standard finder direkte anvendelse — opfylder de betingelser, der er fastsat i artikel 91 forfatningen.

I det ene tilfælde konstaterede Retten, at Århuskonventionen ikke opfylder normerne på grund af dens bestemmelser om, at parterne forpligter sig til at "træffe de nødvendige retlige, administrative og andre foranstaltninger", men i en række andre domme, der er afsagt af domstolene, uden direkte virkning, have påberåbt sig Århuskonventionen ud over de relevante nationale bestemmelser (og ikke som den eneste eller vigtigste, retsgrundlag).

II. Retsvæsenet

I henhold til artikel 175, stk 1, i vedtægten, det polske retssystem består af følgende retter:

 1. Såkaldte almindelige domstole, yderligere opdelt i:

a) de civile domstole, inden for hvilken — bortset fra "generelle" civil magt — findes dvs. erhvervsretlige, familieretlige og arbejdsretlige afdelinger;

b) kriminalretter;

 1. Administrative domstole;
 2. Militærdomstole.

Ovennævnte retter er inddelt i niveauer (eksempler). Der er tre eksempler på almindelige domstole — den højeste instans er højesteret ("Sąd Najwyższy"). Men ikke alle tilfælde kan gå til højesteret (i visse tilfælde er der kun to tilfælde foreligger).

Forvaltningsdomstolene er inddelt i to tilfælde — det andet (og det højeste) er de vigtigste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny). I henhold til artikel 184 forfatningen har deres rolle er at yde judiciel kontrol med aktiviteter i den offentlige forvaltning.

I praksis er de fleste sager vedrørende miljøet er underlagt administrative domstolskompetence (som de miljøspørgsmål, der normalt afgøres ved en administrativ afgørelse eller andre administrative dokumenter).

Civile domstole behandle tilfælde af privatretlige domæne (tvister mellem to private parter), herunder sager, der omfatter miljømæssige skader på ejendom.

Strafferetlige domstole behandler sager vedrørende miljøkriminalitet eller mindre overtrædelser fastsat i straffeloven eller miljølovgivning.

I Polen den miljømæssige sager afgøres af organer og domstole med generel kompetence, er der ingen særlige miljømæssige domstole eller nævn.

Såkaldt "forum shopping" (vælge den kompetente ret, som en part i sagen) ikke er mulig i Polen. Dette betyder, at det er nødvendigt at indgive sagen til Retten (f.eks. administrative eller almindelige), af det rette niveau og på det rette sted (by).

Hvilke retsmidler er forskellig, alt efter hvilken type domstol.

I tilfælde af administrative afgørelser (herunder afgørelser i miljøsager), ordinær appel ordning består af tre trin:

 • første — at indgive klage til den administrative myndighed i anden instans (Superior i løbet af den myndighed, som har udstedt den anfægtede afgørelse). For eksempel for de lokale myndigheder den anden instans myndighed ville være selvforvaltende kolegium samorządowe klagenævn (odwoławcze), amtsrådsformand (wojewoda) — den relevante minister osv.
 • Når en afgørelse i anden instans, myndighed ikke er til fordel for sagsøgeren, kan han/hun indgive en klage til forvaltningsdomstolen i første instans, dvs. til voivodskabets forvaltningsdomstol (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • Hvis Rettens dom er ikke til fordel for sagsøgeren, kan han indgive en klage til forvaltningsdomstolen i anden instans, dvs. det vigtigste forvaltningsdomstol (Naczelny Sąd Administracyjny)

De ekstraordinære retsmidler kan træffes i administrative sager (dvs. ved administrative myndigheder) i tilfælde, hvor:

 • Den administrative afgørelse er endelig (der er ingen mulighed for at appellere inden for den almindelige ordning)
 • Afgørelserne har visse, alvorlige fejl — en af de i artiklerne 145 og 156 i forvaltningsloven (Kodeks postępowania Administracyjnego), f.eks. når den person, der skulle behandles som en part i sagen, og som skal have ret til at deltage i denne procedure — var blevet frataget denne ret ved den myndighed (f.eks. fordi myndigheden har undladt at underrette den pågældende person korrekt).

Alle de nævnte klager kan indgives af berettigede personer kun (se kapitel VII om Stående).

Domstolen har ikke ret til at ændre beslutningen i sig selv.

I tilfælde, hvor Administrative Court finder, at klagen var berettiget til prøvelse af en administrativ afgørelse, der annullerer beslutningen, hvilket betyder, at proceduren går tilbage til den administrative myndighed, som har udstedt det. Autoriteten foretager en fornyet undersøgelse af den sag, men vil være bundet af den fortolkning, som Domstolen har foretaget.

I Polen er der ingen særlige miljømæssige domstole eller specifikke retslige procedurer på miljøområdet.

Som hovedregel forvaltningsdomstole er bundet af indholdet af de af parterne i sagen (ikke handler på eget initiativ).

Undersøger Unionens retsinstanser således kun overtrædelser af love eller andre aspekter, som var rejst af parterne, men nogle af de mest alvorlige overtrædelser bør tages i betragtning af Domstolen, selv om de ikke er anført af sagsøgeren.

Forvaltningsdomstole Relay kun om dokumenterne vedrørende den administrative procedure, der er på spil, og de beviser, der er fremlagt af parterne (ikke har ret til at tilkalde eksperter).

III. Sager om adgang til oplysninger

Afslaget på at udlevere oplysninger skal have en form for administrativ afgørelse. Derfor den almindelige ordning for at anfægte denne afgørelse (som beskrevet i kapitel II) finder anvendelse, dvs.:

 • en klage til den administrative myndighed i anden instans
 • Hvis den anden instans myndighed bekræfter afslaget — en klage til forvaltningsdomstolen i første instans, dvs. til voivodskabets forvaltningsdomstol (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • hvis kendelsen fra provinsen ret utilfredsstillende — en klage til Den Centrale Forvaltningsdomstol

I tilfælde, hvor afslaget blev givet af det øverste myndighed (dvs. en myndighed, der ikke er en "anden instans", f.eks. en minister), personer, der er blevet nægtet oplysninger, skal indgive en anmodning til den pågældende myndighed om at genoverveje sagen. Når myndigheden bekræfter sit oprindelige afslag, de berørte personer kan indgive begæring til forvaltningsdomstolen (voivodskabets forvaltningsdomstol og dernæst til den centrale forvaltningsdomstol.

Afvisning af anmodning om oplysninger skal omfatte oplysninger om tilgængelige retsmidler (som alle administrative afgørelser). I praksis (på trods af forpligtelsen myndigheder nogle gange undlader at medtage sådanne oplysninger, hvilket dog ikke betyder, at retsmidlerne ikke er til rådighed.

 • Klage til den administrative myndighed i anden instans (eller anmodningen om at genoverveje en sag) skal indgives inden 14 dage siden den pågældende beslutning, blev afleveret til den berørte person.
 • Klage til forvaltningsdomstolen i første instans — der skal indgives (gennem de respektive administrative myndighed) senest 30 dage efter afgørelsen fra toldmyndigheden i anden instans myndighed (eller bekræftelse af en afvisning).
 • Klage til forvaltningsdomstolen i anden instans — skal indgives inden 30 dage efter dommen fra Retten i Første Instans blev udstedt.

Med hensyn til adgang til oplysninger (både generel adgang til information og adgang til miljøoplysninger) særlige processuelle regler finder anvendelse, har til formål at fremskynde proceduren og sikre en hurtig prøvelse ved Retten i Første Instans. Den administrative myndighed, som klagen er indgivet til, er forpligtet til at forelægge Domstolen både klagen og har besvaret klagen inden for 15 dage. Retten er forpligtet til at tage stilling til klagen inden for en frist på 30 dage. Dette sikrer en omgående prøvelse ved Retten i Første Instans, sammenlignet med andre tilfælde, hvor der normalt til den dom, som Retten i Første Instans har flere måneder.

Hver klage behov:

 • at medtage oplysningerne fra ansøgeren
 • at anføre, i hvilken myndighed eller domstol), den er rettet mod,
 • for at angive, hvilken afgørelse (dom) der er tale om,
 • at angive, hvad sagsøger opsøger (f.eks. annullation af afslaget),
 • at være underskrevet i hånden.

Klager, der indgives til retten skal indeholde en fyldestgørende begrundelse for påstandene. Klager, der indgives til en anden instans myndighed formelt ikke, men i praksis er begrundelsen i høj grad øger chancerne for at vinde sagen.

Kun de klagepunkter, der er rettet til en forvaltningsdomstol i anden instans (vigtigste forvaltningsdomstol) skal udarbejdes og underskrives af en advokat, som repræsenterer sagsøgeren; For de resterende klager er der ikke et sådant krav.

Normalt domstolene ikke har adgang til de oplysninger, som er anfægtet.

De fælles institutioner træffer afgørelse på grundlag af beskrivelsen af oplysningerne i ansøgerens forslag og argumenterne fra de afslag på oplysninger.

Når Domstolen finder det berettiget, klagen annulleres afgørelsen om afslag på oplysninger og indeholder begrundelsen for, hvorfor afvisningen var ukorrekt.

Tilsynsmyndigheden er bundet af Domstolens fortolkning og derfor — indirekte — pligt til at meddele oplysningerne. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at myndigheden har påberåbt sig nye grunde til afslag (undtagelser, der gør det muligt at afslå oplysninger), som ikke var angivet, og dermed ikke tages i betragtning af Domstolen.

ADDITIONAL GUARANTEES: Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse

På miljøområdet kan bestemmes af myndighederne:

 • i form af administrativ afgørelse — når en individuel sag, f.eks. en tilladelse til emissioner fra et anlæg, en "VVM afgørelse" om at afslutte proceduren for vurdering af indvirkningen på miljøet for et nyt (planlagt), eller en beslutning, der pålægger en bøde på et anlæg, der forårsager ulovlig forurening;
 • i form af en beslutning (uchwała) vedtaget af et kollegialt organ, som f.eks. de lokale samfunds råd (Rada gminy); beslutninger kan vedrøre vedtagelse af f.eks. planer for arealanvendelse eller andre planer eller programmer.

De proceduremæssige aspekter af individuelle administrative afgørelser er reguleret i lov om administrativ rekurs — APC (Kodeks postępowania Administracyjnego).

I sådanne sager visse personer (som har tilstrækkelig retlig interesse i sagen) har derfor en ret til at deltage og at anfægte den afgørelse. Disse personer er "parter i sagen". Revisionsopfølgningsudvalget og særlige bestemmelser fastsætte bestemmelser, der anses for en part i en given sag (se kapitel VII om Stående).

De administrative afgørelser kan indbringes for en administrativ myndighed i anden instans.

Hvis den øverste myndighed traf afgørelsen (dvs. en myndighed, over hvilken der ikke er nogen "anden instans", f.eks. en minister), den berørte person kan indgive en anmodning til den pågældende myndighed om at genoverveje sagen.

Den første instans administrative afgørelser ikke kan indbringes for en domstol direkte.

Som regel, inden man anlægger sag for en forvaltningsdomstol), skal han/hun gå gennem administrative procedurer. Dette betyder, at en handling eller undladelse fra en offentlig myndighed (herunder en administrativ afgørelse) skal anfægtes inden for den administrative procedure første (oftest — over for en myndighed i anden instans), og først når denne procedure er afsluttet, kan sagen indbringes for forvaltningsdomstolen.

De administrative domstole, samtidig med at den sag, kontrollere både processuelle og materielle lovlighed af afgørelsen. Det vil sige, at skibenes opgave er at efterprøve, hvorvidt det administrative organ udstedte sin afgørelse i overensstemmelse med gældende ret eller ej.

Derfor kan domstolene se på tekniske dokumentation kun i det omfang, hvor loven fastsætter særlige krav, som skal være opfyldt af sådan dokumentation (f.eks. liste over obligatoriske emner, der skal behandles i VVM-redegørelsen). Retterne kan derefter kontrollere, om alle de krævede elementer er medtaget, og normalt ikke ønsker at undersøge rigtigheden af de tekniske data (navnlig de administrative domstole ikke at indkalde eksperter og dommerne selv ikke har relevant teknisk viden).

Ejerne af de ejendomme, der er omfattet af en arealudnyttelsesplan samt naboer af sådanne ejendomme, kan anfægte planen.

For at gøre det har de brug for?:

 • at indgive en klage til byrådet, som vedtog planen om at genoverveje sagen;
 • Hvis Rådet bekræfter dets tidligere stand — til at anlægge sag for forvaltningsdomstolen i første instans, dvs. til voivodskabets forvaltningsdomstol (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • hvis kendelsen fra provinsen ret utilfredsstillende — en retssag med henblik på de vigtigste administrative domstol.

Når et søgsmål en berørt person skal godtgøre, at han/hun har retlig interesse i sagen (dvs., at han/hun er ejer af ejendommen, som kan påvirkes af planen).

I forbindelse med VVM-proceduren for såkaldte "Gruppe II projekter" en kompetent myndighed udsteder først en "VVM screeningsafgørelse" (oceny przeprowadzenia postanowienie w sprawie obowiązku oddziaływania na środowisko), hvor det beslutter, hvorvidt en VVM-procedure skal gennemføres for projektet eller ej.

VVM-afgørelsen ("decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach") er næste skridt.

Sådanne "VVM-screening afgørelser" (postanowienia), kan anfægtes særskilt fra sagens parter (dvs. i form af "zażalenie"), når de er "positive", dvs. når de myndigheder beslutte at foretage VVM-procedure.

I tilfælde, hvor "afgørelse" (VVM-screening postanowienie) er negativ (myndighederne beslutte ikke at foretage VVM procedure, der kan anfægtes i en appelsag (odwołanie) mod VVM-afgørelsen uwarunkowaniach decyzja o środowiskowych ("").

Postanowienia områdebegrænsning "(" dotyczące zakresu raportu) er afgørelser truffet som led i VVM-proceduren, som den kompetente myndighed fastsætter omfanget af en VVM-redegørelse (erklæring, Environmental Impact Study), som skal udarbejdes af en bygherre.

"Gruppe II" den positive beslutning om miljøscreening (przeprowadzenia nakładające oceny postanowienie oddziaływania na środowisko obowiązek fastsætter samtidig omfattet af rapporten. En sådan afgørelse (postanowienie) kan anfægtes af sagens parter.

Ved "gruppe i" udsteder den kompetente myndighed beslutte at lave en scoping (postanowienie dotyczące zakresu raportu) kun på anvendelsen af en bygherre. Sådanne beslutte at lave en scoping (postanowienie) kan anfægtes separat (ved hjælp af klage — zażalenie). Dog kan appelleres af parterne i sagen inden for rammerne af en appel (odwołanie) mod VVM-afgørelsen uwarunkowaniach decyzja o środowiskowych ("").

Sagens parter samt ngo'er, der har deltaget i proceduren, med de rettigheder, der tilkommer en part "kan anfægte VVM-afgørelser: før den administrative myndighed i anden instans, og derefter ved forvaltningsdomstolen.

I deres klager parterne og ngo'er kan øge både processuelle og materielle spørgsmål.

Sagens parter for så vidt angår VVM-afgørelsen (dvs. personer, hvis lovlige interesser kan blive berørt af afgørelsen, oftest ejere af tilstødende ejendomme) samt ngo'er, der deltager i sagen, kan anfægte afgørelsen: før den administrative myndighed i anden instans, og derefter ved forvaltningsdomstolen.

De administrative domstole, samtidig med at den sag, kontrollere både processuelle og materielle lovlighed af afgørelsen. Det vil sige, at skibenes opgave er at efterprøve, hvorvidt det administrative organ udstedte sin afgørelse i overensstemmelse med gældende ret eller ej.

Derfor kan domstolene se på tekniske aspekter (f.eks. teknisk dokumentation) kun for så vidt som loven fastsætter særlige krav, som skal være opfyldt af sådan dokumentation (f.eks. liste over obligatoriske emner, der skal behandles i VVM-redegørelsen). Retterne kan derefter kontrollere, om alle de krævede elementer er medtaget, og normalt ikke ønsker at undersøge rigtigheden af de tekniske data (navnlig de administrative domstole ikke at indkalde eksperter og dommerne selv ikke har relevant teknisk viden).

Parter i sagen vedrørende VVM-afgørelse og miljø-NGO'er kan anfægte VVM-afgørelse, uanset deres deltagelse i den offentlige høring.

Appel til den administrative myndighed i anden instans har opsættende virkning, hvilket betyder, at VVM afgørelsen ikke kan fuldbyrdes af en bygherre. Dette betyder i praksis, at bygherren kan ikke ansøge om en byggetilladelse eller en anden afgørelse, som er nødvendige for udvikling af projektet.

De kompetente myndigheder dog sommetider "Instruks for umiddelbar anvendelighed" i forbindelse med VVM-afgørelsen, især med hensyn til infrastrukturprojekter såsom veje osv. sådanne et "påbud" bevirker, at en bygherre kan ansøge om byggetilladelse, når han opnår VVM-afgørelsen.

Indgivelse af en sag for forvaltningsdomstolen i første instans ikke automatisk suspenderer fuldbyrdelsen af den administrative afgørelse, som er genstand for klage. Den forvaltningsdomstol kan dog udsætte gennemførelsen af afgørelsen efter begæring fra sagsøgeren, i tilfælde hvor der er risiko for, at fuldbyrdelsen kan medføre en betydelig skade eller virkninger vanskeligt at genoprette. I sådanne tilfælde skal ansøgeren godtgøre, at truslen er troværdig.

Sagens parter samt ngo'er, der har deltaget i proceduren, med de rettigheder, der tilkommer en part "kan anfægte IPPC-godkendelse: før den administrative myndighed i anden instans, og derefter ved forvaltningsdomstolen.

De administrative domstole, samtidig med at den sag, kontrollere både processuelle og materielle lovlighed af afgørelsen. Det vil sige, at skibenes opgave er at efterprøve, hvorvidt det administrative organ udstedte sin afgørelse i overensstemmelse med gældende ret eller ej.

Derfor kan domstolene se på tekniske aspekter (f.eks. teknisk dokumentation) kun for så vidt som loven fastsætter særlige krav, som skal være opfyldt af sådan dokumentation (f.eks. liste over obligatoriske emner, der skal behandles i forbindelse med den IPPC-godkendelse). Retterne kan derefter kontrollere, om alle de krævede elementer er medtaget, og normalt ikke ønsker at undersøge rigtigheden af de tekniske data (navnlig de administrative domstole ikke at indkalde eksperter og dommerne selv ikke har relevant teknisk viden).

Parter i sagen vedrørende IPPC-godkendelser og miljø-NGO'er kan anfægte de tilladelser, uanset deres deltagelse i den offentlige høring.

V. adgang til klage over handlinger eller undladelser

Handlinger eller forsømmelser begået af fysiske personers eller juridiske enheders side, som berører miljøet, kan kun anfægtes ved de civile domstole i tilfælde, hvor de medfører samtidig en skade i en økonomisk eller ikke-økonomisk interesse (f.eks. når vandforurening forvolder en skade i et's bedrift). I sådanne tilfælde berørte personer kan kræve erstatning fra forureneren (men ikke har mulighed for at kræve erstatning af miljøet i sig selv).

I tilfælde, hvor en handling eller undladelse, der påvirker miljøet "som et fælles gode", miljøorganisationer kan anlægge sag for de civile domstole mod enhver enhed (person), som forårsager skade eller trussel om skade, som følger af dens ulovlige indflydelse på miljøet. I retssagen, kan de anmode om genoprettelse af situationen i overensstemmelse med loven eller til at gennemføre relevante forebyggende foranstaltninger (art. 323 i lov om miljøbeskyttelse, lov af 2001).

Søgsmålet kan indgives mod både "privatperson" (f.eks. en virksomhed, der driver et industrianlæg) og en offentlig myndighed — i tilfælde, hvor det ikke handler i sin forskriftsfunktion, men f.eks. som ejer eller administrator af en vis genstand, eller som operatør af et anlæg.

De beslutninger, der træffes af myndigheder kan anfægtes af berettigede personer (sagens parter osv.).

Handlinger eller forsømmelser begået af statslige myndigheder som f.eks. en afgørelse truffet af inspektionen til miljøbeskyttelse (Inspekcja Ochrony Środowiska) ikke at håndhæve overholdelsen af miljøkrav fra forureneren (eller til at pålægge ham for milde sanktioner) ikke kan anfægtes af enkeltpersoner i offentligheden.

Ngo'er kan imidlertid kræve offentlige myndigheder at gribe ind i tilfælde, hvor miljølovgivningen er overtrådt af en tredje person og har ret til at anfægte den manglende reaktion fra myndighedernes side (art. 31 i den administrative beskyttelse). Når en offentlig myndighed (f.eks. inspektør for miljøbeskyttelse) anerkender behovet for organisationen som berettiget, kan den beslutte at indlede proceduren på eget initiativ. En afgørelse om at afvise at indlede proceduren kan anfægtes, til den myndighed i anden instans og — som følge heraf — til forvaltningsdomstolen.

Regionale direktører til miljøbeskyttelse (regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska) er de myndigheder, der er ansvarlige for at behandle miljømæssige spørgsmål om ansvar (dem, der reguleres af loven af 2007 om forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, gennemførelse af direktiv 2004/35).

I tilfælde af skade forårsaget af GMO, myndigheder er ministeriet for miljø (Minister środowiska).

Enhver kan underrette disse myndigheder om en miljømæssig konstaterede skader og anmode dem om at træffe relevante foranstaltninger. En person, der indgiver anmeldelsen skal vedlægges de relevante oplysninger og data til støtte for observationer vedrørende miljøskader (art. 24.1 og 2 i lov af 2007 om forebyggelse og afhjælpning af miljøskader).

Hvis den kompetente myndighed afslår at træffe foranstaltninger, hos den person, som indgav en anmodning om indgriben kan anfægte afslaget til forvaltningsdomstolen.

Miljø-NGO'er og statslige organer, som har anmeldt en skade for den kompetente myndighed kan også deltage i sagen og indledte en proces mod en "positiv" afgørelse, der træffes af den myndighed (dvs. en afgørelse, der pålægger en person, der har forvoldt en skade). En sådan beslutning kan også anfægtes af den person, som beslutningen er rettet til ("forurener"). Andre personer, der har meddelt en skade ikke er berettiget hertil.

Der findes ingen yderligere midler ud over dem, der er beskrevet ovenfor.

VI. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse

Bortset fra ovennævnte administrative og civile midler, er der også strafferetlige system, der kan anvendes i tilfælde, hvor den handling eller undladelse, der samtidig udgør en strafbar handling.

I et sådant tilfælde skal alle (herunder ngo'er), som er bekendt med, at den strafbare handling er begået, har en forpligtelse til at anmelde den offentlige anklager eller politiet (art. 304 i strafferetsplejeloven af 1997).

Anklagemyndigheden er i så fald forpligtet til at handle ex officio. Hvis den beslutter ikke at indlede en undersøgelse (fordi finder det ubegrundet), ret til at anfægte en sådan beslutning kun ydes til:

 • Den skadelidte (og det må erindres, at i typiske miljøsager, der er sædvanligvis ingen, som kunne hævde at være en tilskadekommen person,
 • ngo'en (samt offentlige myndigheder eller organer) undgå at anmelde lovovertrædelsen.

Fysiske personer (borgere) at underrette om overtrædelsen, ikke kan anfægte afslaget fra den offentlige anklager.

Den offentlige anklagers beslutning om at indstille den indledte undersøgelse (i tilfælde af, at han ikke får tilstrækkelig begrundelse eller dokumentation til at indgive et anklageskrift) kan kun anfægtes af skadelidte (ngo'erne ikke har en sådan ret).

I Polen er der ingen særlige ombudsmænd og offentlige anklagere, der beskæftiger sig med miljøsager, hvorved disse sager behandles af almindelige ombudsmænd og anklagemyndighed.

Ombudsmænd og offentlige anklagere har stående i administrative procedurer: De kan enten anlægge sagen eller gribe ind i igangværende sager (herunder anfægte beslutninger). Selv om de handler ex officio, de ofte gennemfører deres søgsmål efter at have modtaget oplysninger om/klage fra en person eller en ngo.

Offentlige anklagere er naturligvis også kompetence til at indlede straffesager, herunder sager om miljøkriminalitet (beskrevet i kapitel XXII i straffeloven eller andre retsakter).

Private strafferetlig forfølgning ikke er til rådighed på miljøområdet.

I tilfælde, hvor myndigheden ikke er i stand til at gennemføre beslutningen inden for den fastsatte frist eller at underrette parterne om årsagen til forsinkelse, sagens parter (men ikke tredjemand) kan indgive en klage til den administrative myndighed i anden instans og derefter til forvaltningsdomstolen.

Klager kan indgives også i tilfælde, hvor proceduren er for lang (przewlekłość postępowania), dvs. når den forlængelse af fristen, som tilsynsmyndigheden synes at være uberettiget.

Den myndighed i anden instans, og derefter forvaltningsretten, den første instans beføjelse til at fastsætte den sag (afgørelse).

VII. Søgsmålskompetence

Søgsmålskompetence

Den administrative procedure

Retsforhandlinger

Enkeltpersoner

I administrative sager om individuelle administrative beslutninger, stående ydes til "parterne" i den administrative procedure, mens en part — i henhold til artikel 28 lov om administrativ rekurs — kan være en "person, hvis retlige interesse eller er berørt af sagen, eller som kræver myndighedens aktiviteter på grund af denne retlige interesse eller forpligtelse". Definitionen af "part i den administrative procedure" er derfor vigtigt at forstå, hvem kan anfægte beslutninger truffet af administrationen.

Derfor ydes til enkeltpersoner (fysiske eller juridiske personer), som har retlig (som også omfatter administrative opgaver). En person har retlig interesse i tilfælde, hvor disse interesser er beskyttet af en bestemmelse i (administrative, civile eller andre) lovgivning. For eksempel når en administrativ afgørelse kan påvirke en persons ejendom (f.eks. i forbindelse med opførelse af en ny genstand, hvis ejere af tilstødende ejendomme kan blive berørt). En person, som har indgivet en anmodning om en administrativ afgørelse, der er anfægtet ved den administrative domstol eller en person, til hvem en beslutning er rettet, altid har retlig interesse i sagen og dermed har søgsmålskompetence. Sådanne personer anses for at være "part" i den administrative procedure.

Da sagen for THA forvaltningsdomstole i tilfælde af individuelle administrative afgørelser er en opfølgning af sagen for den myndighed i anden instans, kredsen af personer med ret til at indgive en klage til Retten i Første Instans, bestemmes af den administrative fase af proceduren.

En person, som ikke har deltaget i den administrative procedure, men hvis retlige interesse er berørt af sagen, kan også indgive en klage (artikel 50.1 i lov om forvaltningsdomstole; PACLA). Men for en social organisation at være berettiget til at indgive en klage, skal have deltaget i den forudgående administrative procedure.

Ud over retten til at indgive en klage, er der mulighed for at deltage i sagen med en parts ret til følgende personer:

 • personer, som har deltaget i den forudgående administrative procedure (begge parter i den administrative procedure og organisationer med en parts rettigheder), men har undladt at indgive en klage til forvaltningsdomstolen (deltagelse af disse personer ydes ex officio, uden at fremsætte nogen forslag — artikel 33.1 i pacla);
 • personer, hvis retlige interesse er berørt af judicial-administrative proces, men som ikke har deltaget i den forudgående administrative procedure (deltagelse af disse personer kan indrømmes af Retten efter deres forslag; domstolenes afslag kan indbringes for forvaltningsdomstolen i anden instans — artikel 33.2 i pacla); Denne situation kan vedrøre f.eks. en ægtefælle til en person, som har anfægtet den afgift, de administrative myndigheders afgørelse i anden instans, i tilfælde, hvor denne afgørelse blev først sendt til begge ægtefæller.

Ngo'er

Sociale organisationer har søgsmålskompetence i sager vedrørende individuelle administrative afgørelser, når de repræsenterer en fælles interesse. Organisationen kan deltage i forhandlingerne, med en parts rettigheder, hvilket betyder, at den nyder samme rettigheder som part i sagen, herunder en ret til at appellere. For at kunne deltage skal en organisation indsende et relevant forslag.

Den offentlige myndighed vurderer efterfølgende forslaget og beslutter, om det finder det berettiget. Vurderingen er ikke begrænset til kontrol af formelle krav, men vedrører også fortjener begrundelse (nød) med deltagelse af organisationen i en given sag (med andre ord: Myndigheden beslutter, om det finder det hensigtsmæssigt at gøre det muligt for organisationen at deltage). Et afslag kan anfægtes af organisationen (art. 31 i administrativ forhandling).

Ngo'er kan optræde "i sager om fri andre personers interesser", men ikke nødvendigvis med henblik på at beskytte disse interesser. I miljøsager, f.eks. en ngo retsakter for at beskytte miljøet ikke den retlige interesse, der påvirker miljøet (f.eks. en industrivirksomhed) — ikke desto mindre det vedrører renter af den pågældende operatør.

I visse tilfælde mere farreaching rettigheder, nyder NGO'er (se svaret på spørgsmål 2).

Ngo'er, som ikke har deltaget i den forudgående administrative procedure, har søgsmålskompetence også før de administrative domstole.

Ngo'er, som ikke har deltaget i den forudgående administrative procedure, hvis judicial-administrative sag vedrører rækkevidden af deres aktivitet (deltagelse af disse organisationer kan få af Retten efter deres forslag; domstolenes afslag kan indbringes for forvaltningsdomstolen i anden instans. Ifølge retspraksis har Domstolen ligeledes at efterprøve, om de "almene hensyn" taler for deltagelse af ngo'en.

I certainn miljøsager, ngo'er på miljøområdet har flere farreaching rettigheder (se svaret på spørgsmål 2).

Andre juridiske enheder

Juridiske personer har samme rettigheder som enkeltpersoner

Juridiske personer har samme rettigheder som enkeltpersoner

Ad hoc-grupper

Ingen stående

Ingen stående

Udenlandske NGO "er

Samme som polske ngo'er, men de kan have problemer med at bevise, at deres deltagelse er begrundet (der er fælles interesse i en given sag).

Samme som polske ngo'er.

Andre [1]#_ftn1

De offentlige myndigheder i visse særlige tilfælde kan indlede en administrativ klage over en anden offentlig myndighed. F.eks. Provinsguvenør (leder af offentlig administration på området), overvåger — til dels — de lokale myndigheder og i visse tilfælde har ret til at annullere retsakter udstedt af disse myndigheder eller til at indgive en klage mod denne form for forvaltningsdomstolen.

Desuden vil den offentlige anklager og Ombudsmanden kan også indlede en administrativ procedure eller sag ved forvaltningsdomstolen.

De offentlige myndigheder i visse særlige tilfælde kan indlede en administrativ klage over en anden offentlig myndighed. F.eks. Provinsguvenør (leder af offentlig administration på området), overvåger — til dels — de lokale myndigheder og i visse tilfælde har ret til at annullere retsakter udstedt af disse myndigheder eller til at indgive en klage mod denne form for forvaltningsdomstolen.

Foruden den offentlige anklager og Ombudsmanden kan også indlede en administrativ procedure eller sag ved forvaltningsdomstolen.

Miljøorganisationer har mere vidtgående rettigheder end andre sociale organisationer i miljøsager, hvorom der kræves deltagelse af offentligheden (dvs. VVM [2] og integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening [3]).#_ftn2#_ftn3 Retten til at indbringe en afgørelse truffet af en offentlig myndighed, er ikke begrænset til spørgsmål om offentlig deltagelse. Når den offentlige deltagelse er involveret, ikke-statslige miljøorganisationer, får ret til at anfægte alle proceduremæssige og materielle spørgsmål om afgørelsen. Forskellen mellem de almindelige regler om ngo'ernes deltagelse (jf. art. 31 i forvaltningsloven) og miljø-NGO'ers rettigheder (jf. art. 44 i VVM-lov) kan forklares således:

 • Art. 31 i samarbejdsaftalen hedder det, at en ikke-statslig organisation kan deltage i forhandlingerne, med en parts rettigheder (hvilket betyder, at den nyder samme rettigheder som part i sagen, herunder en ret til at appellere) kun, når den offentlige myndighed er af den opfattelse, at den interesse, som samfundet kræver deltagelse af ngo'en (med andre ord: Myndigheden beslutter, om det finder det hensigtsmæssigt at gøre det muligt for organisationen at deltage);
 • I henhold til art. 44 i VVM-lov, miljøorganisationer, kan deltage i forhandlingerne, med en ret for en part, men — i modsætning til andre sociale organisationer — de ikke behøver at bevise, at "offentlig interesse kræver deres deltagelse". Med andre ord: I dette tilfælde undersøger Tilsynsmyndigheden kun en miljøorganisation opfylder formelle krav (se nedenfor), men ikke ret til at udtale sig om dennes deltagelse i en sådan organisation er "nødvendig" og "begrundet" ud fra hensynet til offentlige interesser. Den mere omfattende rettigheder i administrative sager automatisk resultere i mere omfattende søgsmålskompetence i en sag indbragt for forvaltningsdomstolen.

Desuden har en miljø-NGO kan påklage afgørelsen til den anden instans myndighed, selv om den ikke havde deltaget i første omgang en administrativ procedure.

Der er ingen generel søgsmålskompetence (actio popularis) i Polen.

Den eneste mekanisme, der kan sidestilles med en actio popularis er "klager og forslag," reguleret i lov om administrativ rekurs af 1960 (art. 221-260), men med en meget generelle anvendelsesområde. I henhold til denne procedure, alle kan indgive en klage eller fremsætte et forslag om enten i offentlighedens interesse eller i sine faktiske interesse (ingen retlig interesse eller materielle rettigheder, der kræves her). Begge klager og forslag kan vedrøre en hvilken som helst handling (eller undladelse) af enhver offentlig institution eller myndighed (og faktisk også andre institutioner som f.eks. fagforeninger osv.). En klage skal behandles af en myndighed end den myndighed, der er omhandlet i klagen. Et forslag skal behandles af myndigheden med ansvar for bestemte spørgsmål. Hvis en klage eller forslag forelægges til uhensigtsmæssige organ, et sådant organ skal sende ansøgningen videre til den korrekte (kompetente). Det passende (kompetente) organ er nødt til at undersøge en klage eller et forslag og reagere inden for en måned. Klager og forslag under denne procedure anses for at være "ufuldstændig retsmidler", fordi den, der anvender Oprindelsesgarantien har ingen officiel status med hensyn til dom i sagen, ikke ret til at forfølge sagen, og følge det med et krav til en domstol.

Ombudsmand og offentlige anklagere ikke er "appelinstanser", men de har søgsmålsinteresse i administrative procedurer: De kan enten anlægge sagen eller gribe ind i igangværende sager (herunder til at anfægte beslutninger). Selv om de handler ex officio, de ofte gennemfører deres søgsmål efter at have modtaget oplysninger om/klage fra en privatperson eller organisation.

Reglerne for adgang til klage og domstolsprøvelse i miljøsager varierer for strategiske beslutninger (f.eks. om luftkvalitetsplaner eller andre strategiske dokumenter) og for de enkelte administrative afgørelse (som f.eks. VVM-afgørelse, IPPC-godkendelse, sektoremissionerne tilladelse).

For strategiske afgørelser om adgang til klage og domstolsprøvelse er meget begrænset.

Hvis den lovpligtige retsakter præcisere deres status som "lokal lov", de kan anfægtes af personer, hvis retlige interesser kan blive berørt af planens gennemførelse.

Det er imidlertid ikke altid klart, om en bestemt type plan er "lokale" eller ej.

Der kan f.eks. være tale om lokale planer for arealanvendelse eller handlingsplaner betragtes som "lokale love, henholdsvis lov om fysisk planlægning og lov om miljøbeskyttelse.

Samtidig status i sådanne retsakter, f.eks. med miljøbeskyttelse programmer er uklar, da lov om miljøbeskyttelse og ikke definerer det desuden strider den retspraksis i denne henseende (f.eks. den regionale forvaltningsdomstol i Krakow erklærede, at affaldshåndteringsplaner — der er en del af miljøbeskyttelsen programmer — er ikke lokale lovgivning; Denne opfattelse er imidlertid ikke altid accepteres).

Denne forskel i status for de strategiske beslutninger er vigtig, da adgangen til domstolene er sikret kun for de strategiske beslutninger, der betragtes som "lokale love".

Der er ingen særlige rettigheder for ngo'er til at anfægte strategiske beslutninger.

For individuelle administrative beslutninger, stillingen for enkeltpersoner og ngo'er kan afhænge af, hvilken form for afgørelse. De generelle regler, der var beskrevet i ovenstående tabel og særlige rettigheder, der tilkommer miljøorganisationer — i svaret på spørgsmål 2.

Der er også visse ændringer i privates adgang til:

 • Bygningen (bla) oplyser, at sagens parter om byggetilladelse er kun sagsøgeren og ejere eller forvaltere af ejendomme beliggende i det område, der er berørt af bygningens struktur, mens "berørt område" defineres som område med særlige bestemmelser om begrænsninger i brugen af området (artikel 28.2 og artikel 3, pkt. 20 i arbejdsmarkedsloven). Denne bestemmelse begrænser i høj grad kredsen af parter, som "særlige bestemmelser om begrænsninger i anvendelsen af området" er forholdsvis sjældne.

Kredsen af parter i byggetilladelse sag, fastslås i overensstemmelse med de generelle regler (dvs. på grundlag af Revisionsopfølgningsudvalget), kun når i sagens behandling den "gentagne miljøkonsekvensvurdering" gennemføres.

 • Lov om miljøbeskyttelse (EPLA) begrænser kredsen af parter i sagen vedrørende "sektorspecifikke" godkendelser for emissioner til luften eller vandet samt tilladelser til produktion af affald. Ifølge EPLA bestemmelser, kun den operatør, der ansøger om tilladelsen og ejere af ejendomme beliggende inden for "begrænset anvendelse", hvis et sådant område blev fastsat for anlægget, er parter.

Kredsen af parter i retssager er etableret emissionstilladelser ifølge de generelle regler (dvs. på grundlag af Revisionsopfølgningsudvalget) kun med hensyn til IPPC-tilladelser (som påkrævet i henhold til IPPC-direktivet).

 • Vand, "part i sagen om vand skal være: (1) personer, der ansøger om tilladelse; (2); (3) ejer ejer af vand af kloaksystemet som industrielt spildevand skal indføres; (4) ejer af den eksisterende vandfacilitet beliggende inden for rammerne af indvirkning fra aktivitet på vandet tilladelse (5) ejer anlæg omfattet af indvirkning fra aktivitet på vandet tilladelse (6) person ret til fiskeri på området inden for rammerne af indvirkning fra aktivitet på vandet tilladelse" (art. 127.7 i vand).

I modsætning til de to nævnte eksempler, art. 127 i vand ikke synes at begrænse kredsen af parter i sagen, men kun angiver det, stadig at være i overensstemmelse med art. 28 i partnerskabs- og samarbejdsaftalen.

 • Lov om geologisk arbejde og minedrift, hvorefter parterne i proceduren vedrørende koncession til udvinding af mineralressourcer er ejerne af de ejendomme, hvor mineaktiviteten ikke udføres (art. 41 i lov om geologisk arbejde og minedrift).

VIII. Advokatbistand

Der er ikke pligt til at lade sig repræsentere ved en advokat over for de administrative myndigheder og ved forvaltningsdomstolen i første instans. En sådan forpligtelse kun vedrører sager ved forvaltningsdomstolen i anden instans — de cassation opfylder kravene, skal være udarbejdet af en advokat (adwokat) eller en advokat (Radca prawny).

Visse advokatfirmaer med speciale i miljøret. En person, der leder efter et sådant advokatfirma bør høre deres websteder med henblik på at kontrollere deres erfaring på dette område.

Det hænder, at visse miljømæssige ngo'erne yder også juridisk rådgivning (gratis eller til nedsat pris), men det er sædvanligvis projektbaserede (dvs. værker, hvis en ngo gennemfører et projekt, inden for hvilken juridisk rådgivning for borgere er planlagt). Ngo'er, derfor i praksis ikke yder en sådan rådgivning på et permanent grundlag.

IX. Beviser

Forvaltningsdomstole træffer afgørelse i sager på grundlag af dokumenter, der er indsamlet under den administrative procedure, der gik forud for retssagen, som den retslige procedure fokuserer på at efterprøve rigtigheden af de forhandlinger, der gennemføres af administrative myndigheder.

Når Domstolen anfører de beviser, der er indsamlet under den administrative procedure, var utilstrækkelig, og gør den ophæver Rettens afgørelse i sagen til den administrative myndighed, der pålægger det at gentage beviser. "

Som anført ovenfor har de administrative domstole vurdere bevismateriale, der blev indhentet under den administrative procedure, og derfor ikke foretage egne beviser. "

Forvaltningsdomstole (som normalt undersøge miljøsager) drager ikke eksperter. Deres afgørelser er baseret på de dokumenter, der er indsamlet under den administrative procedure. Parterne i sagen kan indgive deres forslag og argumenter og i teorien kunne ledsage dem med de sagkyndige udtalelser, men Domstolen er ikke bundet af dem.

X Foreløbige retsmidler

Appel til den administrative myndighed i anden instans har opsættende virkning.

I ekstraordinære tilfælde skal myndigheden i første instans kan meddele sin afgørelse om den såkaldte for umiddelbar eksigibilitet ("grønt lys"). Tildeling af en sådan kendelse fastslår, at afgørelsen i første instans kan omgående fuldbyrdes, uanset om der er indgivet en klage eller ej (i denne sag klagen har ikke opsættende virkning). Under hvilke betingelser en afgørelse om umiddelbar eksigibilitet kan ydes, er: beskyttelse af menneskers sundhed og liv, andre vigtige offentlige interesser eller særlig vigtige interesser hos en part.

Hvis kendelsen er afsagt, er der ikke er andre midler til rådighed på administrativt plan at suspendere afgørelsens eksigibilitet, men rækkefølgen (som er en del af den administrative afgørelse) kan appelleres til forvaltningsdomstolen.

For VVM-afgørelser og for beslutninger miljømæssige emissionstilladelser (herunder IPPC-godkendelser) kan ydes i henhold til de almindelige regler — under de betingelser, som er beskrevet ovenfor.

Men i tilfælde af visse infrastrukturprojekter (f.eks. veje, lufthavne, oversvømmelse infrastruktur) de særlige retsakter, der regulerer deres byggeproces, der giver meget brede muligheder for udviklere at opnå påbuddet om omgående efterlevelse af tilladelserne til byggeri (zezwolenie na realizację) af et givet projekt. I praksis under disse særlige retsakter, påbuddet om omgående fuldbyrdelse af et sådant samtykke meddeles nærmest automatisk — på anmodning af bygherren.

Indgivelse af en klage til forvaltningsdomstolen i første instans ikke automatisk suspenderer fuldbyrdelsen af den administrative afgørelse, som er genstand for klage. Den forvaltningsdomstol kan dog udsætte gennemførelsen af afgørelsen efter begæring fra sagsøgeren, i tilfælde hvor der er risiko for, at fuldbyrdelsen kan medføre en betydelig skade eller virkninger vanskeligt at genoprette. I sådanne tilfælde skal ansøgeren godtgøre, at truslen er troværdig.

Normalt, er kreditor ikke forpligtet til at betale nogen affindelsessum (obligationer) som en garanti, men en sådan forpligtelse kan være pålagt af Domstolen i en sag om byggetilladelse. Når en klage er blevet afvist, obligationen er overført til bygherren for at dække hans krav.

I de tilfælde, hvor en beslutning fik påbud om omgående efterlevelse på administrativt niveau (og ingen har appelleret kendelsen i Retten eller Domstolen stadfæstede Rettens kendelse), ville Domstolen sandsynligvis også forkaste forslaget om at udsætte gennemførelsen af afgørelsen (jf. dom af de vigtigste forvaltningsdomstol af 1. marts 2011 (jeg OSK 289/11), hvori Domstolen fastslog, at en sådan suspension ville være i strid med den "direkte virkning" og dets vedtægtsmæssige mål).

XI. Sagens omkostninger

Appel til den administrative myndighed i anden instans (og samtidig Klageproceduren er gratis.

Teoretisk set kan en part i sagen (inkl. appelsager) og personer med en parts rettigheder, kan dog konteres de sagsomkostninger, som (1) skyldtes fejl fra den part, f.eks. hvis Tilsynsmyndigheden er nødt til at gentage visse retshandlinger under retssagen, idet parten ikke i stand til at deltage i denne retsakt (2) fandt sted i den rentesats eller på forslag af en part og samtidig er ikke resultatet af den lovpligtige myndighedernes forpligtelser, f.eks. når den part, der kræver indkaldelse af en anden supplerende expert-witness. Omkostningerne ved retssager kan f.eks. omfatte transportudgifter for vidner og sagkyndige eller udgifter til undersøgelse på stedet, samt — udgifter til oversættelse i tilfælde af udlændinge, der deltager i sagen. Der foreligger ingen statistiske oplysninger om, hvor ofte myndigheder gør brug af disse bestemmelser; Forfatterne af denne rapport imidlertid aldrig er stødt på et sådant tilfælde i deres retlige praksis.

I tilfælde, hvor en person beslutter at have en advokat (advokat) eller leje en ekspert i administrative sager, som han/hun skal dække deres gebyr. I den administrative sag, hver part dækker sine egne omkostninger (de administrative myndigheder ikke træffer afgørelse om sagsomkostningerne).

Med hensyn til den retsafgift for klage til forvaltningsdomstolen i første instans, det polske retssystem anvender retsafgifter, som afhænger af "værdien af sagen", men kun i de tilfælde, hvor værdien af den omhandlede sag kan måles (hvis der er tale om pengekrav, f.eks. betaling af en afgift for brugen af miljøet eller den administrative bøde for manglende overholdelse af miljøkravene). I sådanne tilfælde kan en retsafgift er:

 • i tilfælde af værdien på spil på op til 10.000 PLN (2 500 EUR) — 4 % af værdien, men ikke under 100 PLN (25 EUR);
 • i tilfælde af værdien på spil mellem 10.000 PLN (2 500 EUR) og 50.000 PLN (12,500 EUR) — 3 % af værdien, men ikke under 400 PLN (100 EUR);
 • i tilfælde af værdien på spil mellem 50.000 PLN (12,500 EUR) og 100.000 PLN (25,000 EUR) — 2 % af værdien, men ikke under 1500 PLN (375 EUR);
 • i tilfælde af værdien på spil over 100.000 PLN (25,000 EUR) — 1 % af værdien, men ikke under 2000 PLN (500 EUR) og 100.000 PLN (25,000 EUR).

Men i de fleste miljøsager, værdien af den aktuelle sag ikke kan måles. I sådanne tilfælde skal den retsafgift for klage til forvaltningsdomstolen i første instans i miljøsager er fastsat til 200 PLN (ca. 50 EUR). Dette er et relativt lille beløb og kan ikke betragtes som en hindring i adgangen til domstolsprøvelse.

En retsafgift for klage til forvaltningsdomstolen i anden instans er 50 % af Førsteinstansretten betales afgift på en given sag — men ikke mindre end 100 PLN (25 EUR).

Bortset fra de retsafgifter, parterne har til at dække deres egne udgifter (f.eks. forretningsrejser til Domstolen), herunder advokat omkostninger (hvis de beslutter at have en advokat).

Hverken de administrative myndigheder i anden instans, eller de administrative domstole indkalde vidner eller eksperter, så der er ingen omkostninger i forbindelse med deres deltagelse.

Parterne kan imidlertid ønsker at bestille og forelægge myndigheden en sagkyndig udtalelse til støtte for partens opfattelse. Udgifterne til en sådan udtalelse ikke er godtgjort af den tabende part.

Den "grundlæggende" advokatsalærer er fastsat ved lov. Den minimale satser i sager ved forvaltningsdomstolene (i miljøsager) er:

a) ved Retten i Første Instans — 240 PLN (60 EUR)

b) ved retten i anden instans — 75 % af ovennævnte beløb.

Ovennævnte beløb kan forhøjes i en given sag ved Domstolen på op til 600 % af minimumssatsen. Selv om fastsættelse af det endelige beløb for et advokatsalær, tager retten hensyn til sagens kompleksitet, den påkrævede arbejdsindsats mv.

I praksis er de faktiske afgifter hos advokater, der overstiger ovennævnte beløb (beregnes på time- eller daglønnet), og de er genstand for en individuel kontrakt mellem advokaten og klienten. Den supplerende afgift vil imidlertid ikke blive refunderet af den tabende modparten.

Den sagkyndiges honorar er altid underlagt individuel kontrakt mellem eksperten og dennes kunde.

Hvis myndighederne taber sagen, skal de betale de vinder omkostningerne (både ret og advokatsalærer ikke overstiger ovennævnte lovbestemte satser, men ikke udgifter til eventuelle eksperter), men hvis myndigheder får — de er ikke berettiget til at kræve deres omkostninger.

XII. Mekanismer for finansiel bistand

(både fysiske og juridiske personer, herunder ngo'er), der ikke er i stand til at afholde de sagsomkostninger eller til at hyre en advokat, kan ansøge forvaltningsdomstolen (Administrative Court for bevilling af retshjælp, som i Polen kaldes "ret" (Prawo pomocy). Begæringen skal vedlægges dokumentation for ansøgerens finansielle status. Retten til støtte omfatter fritagelse fra retsgebyrer og om beskikkelse af advokat, som — gratis — vil repræsentere sagsøgeren ved Retten. Retten til støtte kan vendes, hvis årsagerne hertil ophører. Der findes imidlertid ingen statistikker over frekvensen af tildeling eller nægtelse af støtte af domstolene. Organisationer ret sjældent anvendes til sådan støtte, da omkostningerne ved proceduren ikke er for høj.

Miljø-NGO'er kan modtage offentlige midler til projekter, som de udfører. Den offentlige finansiering kan også dække de omkostninger, der er forbundet med en retssag (ofte ngo'er har til at medtage denne type udgifter til projektets budget).

Visse ngo'er udfører aktiviteter, der består i støtte til andre ngo'er eller enkeltpersoner, herunder bistand i retssager. Sådanne ngo'er kan også modtage offentlige midler til en sådan aktivitet. Eftersom en sådan aktivitet er projektbaserede, er der ingen liste over sådanne ngo'er, der beskæftiger sig med miljølovgivningen fortalervirksomhed.

I Polen findes der Law School klinikker, men fokuserer generelt ikke på miljøområdet.

XIII. Aktualitet

Den grundlæggende tidsfrist for at træffe en afgørelse ved et administrativt organ er en måned og i særligt komplicerede sager, to måneder.

Tilsynsmyndigheden kan imidlertid forlænge denne tidsfrist at oplyse parterne om dette forhold, årsagerne til forsinkelsen og angive den nye frist for fastsættelsen af sagen.

I tilfælde, hvor myndigheden ikke er i stand til at levere den beslutning, eller at underrette parterne om årsagen til forsinkelse, kan indgive en klage til den administrative myndighed i anden instans og derefter til forvaltningsdomstolen.

Klager kan indgives, også i de tilfælde, hvor sagen er for lang (przewlekłość postępowania), dvs. når den forlængede frist, som myndigheden synes at være uberettiget.

Den myndighed i anden instans, og derefter forvaltningsretten, den første instans beføjelse til at fastsætte den sag (afgørelse).

En tjenestemand, der har undladt at fastsætte tilfælde uden en ordentlig begrundelse, er underlagt disciplinære ansvar. Bestemmelserne i lov præciserer ikke, hvilke typer sanktioner kan pålægges lettere kontorarbejde (det er et internt anliggende for et bestemt administrativt organ).

Personer, der ønsker at anfægte en forvaltningsafgørelse (individuelt eller strategisk) ved forvaltningsdomstolen skal anlægge sag inden for 30 dage, siden afgørelsen blev leveret eller blev offentliggjort.

Normalt er der ingen tidsmæssige begrænsninger, som er fastsat ved lov for domstolene at afsige en dom. I visse tilfælde kun er angivet ved lov der er sådanne frister — f.eks. i sager om adgang til oplysninger (se afsnit III).

Typisk den retlige procedure ved Retten i Første Instans er et par måneder (ca. 3-7 måneder). Den retlige procedure ved retten i anden instans tager ca. 6-12 måneder.

Som anført ovenfor, er der normalt ingen frister fastsat ved lov for domstolene at afsige en dom. I visse tilfælde kun er angivet ved lov der er sådanne frister — f.eks. i sager om adgang til oplysninger (se afsnit III).

Der er ingen sanktioner over for domstolene at træffe afgørelser i forsinkelse.

XIV. Andre spørgsmål

Miljømæssige afgørelser anfægtes af parterne efter afgivelsen af den første instans myndighed. Da den anden instans myndigheds afgørelse kan indbringes for forvaltningsdomstolen

Det var ikke muligt at finde oplysninger om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, forudsat at offentligheden på en struktureret og tilgængelig måde.

På tidspunktet for administrative procedurer, en administrativ sag kan løses ved den måde, som "forlig", der er aftalt mellem parterne i sagen (der kan betragtes som alternativ tvistbilæggelse). Der kan aftales bosættelserne både i første og anden instans.

Imidlertid kun parter i sagen og ikke ngo'er (deltagende "med partens ret til"), kan deltage i ordningen.

I den retslige procedure ved en forvaltningsdomstol, sagens parter kan indlede mægling med henblik på at bilægge tvisten.

I praksis bilæggelse i administrative sager samt mægling ved forvaltningsdomstolen sjældent benyttes.

XV. At være udlænding

Bestemmelserne vedrørende bekæmpelse af forskelsbehandling eller oprindelsesland ikke ydes direkte af polske processuelle bestemmelser.

Den omstændighed, at love ikke udelukke udlændinge fra de tilgængelige retsmidler, betyder, at de tildeles de samme rettigheder som landets egne statsborgere.

Dog skal alle sager for de polske myndigheder og domstole skal udføres på polsk. Dette betyder, at udlændinge, som ikke taler polsk skal have en tolk.

Omkostningerne til oversættelse i sager ved forvaltningsdomstolen, bæres af den fremmede og — hvis han eller hun vinder sagen — kan påberåbe sig omkostningerne fra den tabende part.

Spørgsmålet om udgifter til oversættelse i sager ved administrative myndigheder ikke er direkte reguleret, så de bestemmelser i så henseende er uklare.

XVI. Grænseoverskridende sager

I de tilfælde, hvor Polen er oprindelseslandet (den udøvede virksomhed i Polen har virkninger på et andet land) de polske processuelle regler ikke er diskriminerende og ikke udelukker udenlandske offentlige.

Der er imidlertid heller ingen generelle bestemmelser om dette spørgsmål. Problemet er udelukkende reguleret i tilfælde, hvor — i overensstemmelse med kravene i Espoo-konventionen eller EU-direktiver (VVM, IPPC) — polsk lov fastsætter en såkaldt grænseoverskridende procedure. I tilfælde af en sådan procedure, regeringerne i begge lande (hjemland og berørt land) er ansvarlig for at gennemføre den.

I polsk ret findes der ikke særlige definition af begrebet "den berørte offentlighed" i en grænseoverskridende sammenhæng. Kun i de tilfælde, hvor en grænseoverskridende procedure i henhold til Espoo-konventionen eller andre internationale aftaler er påkrævet og foretaget, at identificere den berørte offentlighed i et andet land, forudsat af disse aftaler.

Der er ingen særlige bestemmelser om deltagelse af udenlandske ngo'er i miljøsager imidlertid polsk ret ikke udelukkende ngo'er fra andre medlemsstater fra muligheden for at deltage i sagen med en parts rettigheder. Det må derfor konkluderes, at de udenlandske miljø-NGO'er har samme rettigheder som nationale NGO'er.

Forfatterne af denne rapport er ikke bekendt med ethvert forsøg fra fremmede miljømæssige eller andre sociale organisationer adgang til administrative procedurer i Polen, således ikke er i stand til at vurdere den praksis i denne henseende (der sandsynligvis ikke er praksis).

Når en sag falder ind under de polske domstoles kompetence, er der ingen mulighed for at vælge forskellige lands ret (den såkaldt "forum-shopping" ikke findes i den polske lovgivning).

Links

 • National lovgivning på miljøområdet (på polsk):

Link åbner i nyt vinduehttp://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1916/Akty_prawne

Link åbner i nyt vinduehttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/

 • Vigtigste nationale miljømyndigheder:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.mos.gov.pl/ http://www.gdos.gov.pl/
Link åbner i nyt vinduehttp://www.gdos.gov.pl/

Link åbner i nyt vinduehttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html (den særlige instans for miljøoplysninger)

 • Advokatforeninger:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.nra.pl/nra.php

Link åbner i nyt vinduehttp://www.kirp.pl

 • Ombudsmand:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.rpo.gov.pl/

 • Kontor:

Link åbner i nyt vinduehttp://www.pg.gov.pl/


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 14/09/2016