Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Puola

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: otillförlitlig

Var översättningen till någon hjälp?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Puolan perustuslaki ei anna oikeutta (puhtaita, terveitä, suotuisa ympäristö jne.).

 • Perustuslain 5 § sisältää yleisen säännön, jonka mukaan Puolan tasavallan mukaan varmistetaan ympäristönsuojelua kestävän kehityksen periaatetta.
 • Perustuslain 86 artiklan mukaan jokaisella on ympäristön laadun huomioon ottaminen ja vastaavat hajoamisen seurauksena. Tämän vastuun periaatteet on määriteltävä lailla.
 • Artikla 74 kohta 1,2 ja 4 §: ssä säädetään viranomaisten yleinen velvoite suojella ympäristöä.
  • Julkisten viranomaisten on harjoitettava politiikkaa, turvallisuutta, varmistaa nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi.
  • Ympäristön suojelu on viranomaisten tehtävä.
  • Julkisen vallan on myös tuettava kansalaisten suojella ja parantaa ympäristön laatua.
 • Perustuslain 68 artiklan 4 kappaleessa määrätään, että viranomaisten on torjua ja ehkäistä sairauksia, aiheuttaa kielteisiä terveysvaikutuksia ympäristön pilaantumiseen.
 • 74 artiklan 3 kohta takaa jokaiselle oikeuden saada tietoja ympäristön laatua ja suojelua.

Ei ole riittävää vedota ainoastaan perustuslain säännöksiä, hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä, koska edellä mainitut perustuslailliset määräykset, artiklat 86 ja 74 olisi täsmennettävä (ks. 81 ja 86 art. viimeinen virke). Niitä voidaan kuitenkin käyttää muita perusteita, jotta voidaan vahvistaa esittämä väite.

Kansainvälisiin sopimuksiin voidaan vedota suoraan oikeudellisissa ja hallinnollisissa menettelyissä, kuten 91 artiklan 1 ja 2 kohta perustuslain, ratifioitujen kansainvälisten sopimusten ja niistä ilmoitetaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, heti kun ne ovat osa kansallista oikeusjärjestystä ja jota sovelletaan suoraan. Käytännössä on kuitenkin vedota recomended kansainvälisessä sopimuksessa ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Århusin yleissopimusta voidaan soveltaa suoraan hallintoelimissä ja tuomioistuimissa, jos se täyttää välittömän sovellettavuuden edellytykset, se täyttää perustuslain 91 artiklan.

Yhden tapauksen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Århusin yleissopimuksen, joka ei täytä tätä standardia, koska säännöksiä, joissa edellytetään, että osapuolet ”toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö-, sääntely- ja muut toimenpiteet”, kun taas useat muut tuomioistuinten tuomiot, arvioimatta sen suora sovellettavuus, ovat vedonneet myös Århusin yleissopimuksen asiaa koskevien kansallisten säännösten (eikä ainoa tai tärkein oikeusperusta).

II. Oikeuslaitos

175 artiklan 1 kohdan mukaisesti Puolan perustuslain tuomioistuinjärjestelmä käsittää seuraavat tuomioistuimet:

 1. Niin sanotut yleiset tuomioistuimet, jakaa edelleen:

a alakohta – Tuomioistuimet, joiden ”Yleistä” lisäksi on olemassa siviilioikeudellisen sivuliikkeitä – eli kauppa-, perhe- ja työelämää varten;

b);

 1. Hallintotuomioistuimet.
 2. Sotilastuomioistuimet.

Edellä mainitut tuomioistuimet on jaettu (tapaukset). On olemassa kolme tapauksissa yleiset tuomioistuimet – korkein oikeusaste on korkein oikeus (Sąd Najwyższy). Kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan voi mennä korkein oikeus (tietyissä tapauksissa käytettävissä on vain kaksi tapausta).

Hallintotuomioistuimet ovat jakautuneet kahteen otteeseen – ja toinen (suurempi) on tärkein hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny). Perustuslain 184 artiklan mukaisesti, niiden tehtävänä on esittää oikeudellisesti valvoa julkishallinnon toimintaa.

Käytännössä useimmissa tapauksissa, jotka liittyvät ympäristöön, sovelletaan hallinnollisia toimivaltainen tuomioistuin (kuten ympäristöasiat ovat yleensä päätetään hallinnollinen päätös tai muita hallinnollisia säädöksiä).

Siviilituomioistuimet tutkivat tapaukset (yksityisoikeudellisia riita-asioita, joissa on kaksi osapuolta, mukaan lukien tapaukset, joissa on kyse ympäristön vahingoittumista.

Rikostuomioistuin tutkii tapaukset, jotka liittyvät ympäristörikokset tai vähäiset rikokset sisältyvät rikoslainsäädännön tai ympäristölainsäädäntöä.

Puolassa ympäristöasioita, päättävät elimet ja yleinen toimivalta, ei ole olemassa erityistä ympäristöalan tuomioistuimissa tai lautakunnissa.

Niin kutsuttu oikeuspaikkakeinottelu (valinnanvara toimivaltaisen tuomioistuimen menettelyn osapuoli) ei ole mahdollista Puolassa. Tämä tarkoittaa, että jos yksi on uusi mahdollisuus (esim. hallinnollisten tai yleisen) tuomioistuimen, oikealla tasolla ja oikeassa paikassa (kaupunki).

Muutoksenhakua koskeva järjestelmä vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisessä tuomioistuimessa.

Jos hallinnolliset päätökset (myös päätökset ympäristöasioissa), varsinainen muutoksenhaku järjestelmä koostuu kolmesta vaiheesta:

 • — valituksen ensin hallintoviranomaiselle (toisen oikeusasteen aikana viranomainen, joka antoi riitautetun päätöksen). Esimerkiksi toisen asteen viranomaisen pääsyä valtion- viranomaisten olisi pääsyä valtion- (samorządowe odwoławcze) kolegium voivodi (wojewoda) – asianomainen ministeri.
 • päätös silloin, kun viranomainen ei ole toisen oikeusasteen kantajan hyväksi, hän voi tehdä valituksen ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen eli voivodikunnan hallintotuomioistuin (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • Jos yhteisöjen tuomioistuimen tuomio ei kantajan hyväksi, hän voi tehdä valituksen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin, eli pääasiassa hallinto-oikeus (Naczelny Sąd Administracyjny)

Voidaan pyytää ylimääräistä muutoksenhakua koskevan hallinnollisen menettelyn aikana (eli ennen kuin hallintoviranomainen), jos:

 • hallinnollinen päätös on jo tullut lainvoimainen (ei ole mahdollista riitauttaa tavanomaisessa järjestelmässä)
 • tietyt päätökset, vakava puute on yksi artiklassa lueteltuja 145 ja 156 hallintomenettelylain (Kodeks postępowania administracyjnego), kuten esimerkiksi silloin, kun henkilö on oikeudenkäynnin osapuoli – ja joilla on oikeus osallistua menettelyyn –, että tätä oikeutta ei ole viranomainen (esimerkiksi sen vuoksi, että henkilö ei ole ilmoittanut asianmukaisesti).

Kaikki edellä mainitut valitukset voi esittää vain henkilöt, jotka koskevat asiavaltuutta (ks. VII luku).

Yhteisöjen tuomioistuimella ei ole oikeutta muuttaa itse.

Silloin, kun tuomioistuin toteaa, että hallinnollisen valituksen hallinnollinen päätös oli perusteltu, se kumosi riidanalaisen päätöksen, mikä tarkoittaa sitä, että hallinnollisessa menettelyssä on myöntänyt viranomainen. Sen jälkeen, kun viranomaiselle, onko sitovat yhteisöjen tuomioistuimen antamia tulkintaratkaisuja.

Puolassa ei ole erityisiä ympäristöön liittyviä tai oikeudellisia menettelyjä, joita sovelletaan tiettyihin ympäristöä koskevissa asioissa.

Yleisenä sääntönä on, että hallinnollisia tuomioistuimia sitovat sisältöä koskevista esityksistä, jotka asianosaiset (eivät toimi omasta aloitteestaan).

Näin ollen tuomioistuimet katsovat rikkomiseen tai muut seikat, joita osapuolet esittivät, vaan tietyistä vakavista rikkomisista olisi otettava huomioon, vaikka eivät ole ilmoittaneet kantajalle.

Hallintotuomioistuimet Relay ainoastaan hallinnollisen menettelyn asiakirjojen ja osapuolten esittämän näytön perusteella ei ole oikeutta vaatia (asiantuntijat).

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Kieltäytyminen tietojen on oltava muodoltaan hallinnollinen päätös. Näin ollen tavanomaista järjestelmää kyseisen päätöksen riitauttamiseksi (ks. luku II kohta) ei sovelleta, eli:

 • Valituksen toisen oikeusasteen hallinnollinen viranomainen
 • Jos viranomainen vahvistaa, että toisen oikeusasteen Kieltäytyminen – Valitus ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin eli voivodikunnan hallintotuomioistuin (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • Jos tuomiota ei ole tyydyttävä, voivodikunnan tuomioistuimen pääasian valitus hallinto-oikeuteen

Epääminen silloin, kun käyttäjä on antanut (eli viranomainen, joka ei ole ”toisen asteen”, esimerkiksi ministeri), henkilö, joka on hylätty, tiedot on toimitettava kyseiselle viranomaiselle pyynnön tutkia asiaa uudelleen. Kun viranomainen vahvistaa alkuperäisen päätöksensä, asianomainen henkilö voi nostaa kanteen hallintotuomioistuimessa (voivodikunnan yhteisöjen tuomioistuin ja sitten hallintotuomioistuimessa.

Tietopyynnön epäämisestä on annettava tiedot muutoksenhakukeinoista (kuten kaikki hallinnolliset päätökset). Käytännössä viranomaiset toisinaan (vaikka) eivät sisällä tällaisia tietoja, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oikeussuojakeinoja ei ole käytettävissä.

 • Valituksen toisen asteen hallintoviranomainen (tai pyytää harkitsemaan asiaa uudelleen) on jätettävä 14 päivän kuluessa epäävän päätöksen jälkeen annettiin asianomaiselle henkilölle.
 • Hallinnollisen valituksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa – on esitettävä valtakirja (hallintoviranomainen) kautta, koska päätöksen 30 päivän kuluessa toisen oikeusasteen viranomaisen vahvistus (tai epääminen).
 • Valituksen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin) on jätettävä 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio on annettu.

Tiedon saatavuuden osalta sekä tietojen saatavuutta ja ympäristötiedon saatavuutta) sovelletaan erityisiä menettelysääntöjä, joilla on tarkoitus nopeuttaa menettelyä ja tarjota nopeaa muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta. Näin ollen hallintoviranomaisella, jonka kautta valitus hallinto-oikeuteen on tehty, on toimitettava tuomioistuimelle sekä valituksesta ja vastaus 15 päivän kuluessa. Unionin tuomioistuimen on tutkittava 30 päivän kuluessa. Tämä varmistaa nopeaa muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta verrattuna muihin tapauksiin, joissa käytetään tavanomaisesti tuomioon, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on useita kuukausia.

Kantelut on:

 • annettava tietoja kantajalle,
 • sen valtion tuomioistuin tai viranomainen (,)
 • ilmoitettava päätöksen (tuomio),
 • ilmoittamaan, mitä kantaja hakee (esim. kumoamista),
 • on allekirjoittanut käsin.

Kantelu on osoitettu unionin tuomioistuimelle, on oltava asianmukaisesti perusteltuja väitteitä. Toisen oikeusasteen osoitetut kantelut eivät virallisesti, mutta käytännössä perustelut lisäävät huomattavasti mahdollisuuksia voittaa asian.

Kantelu on osoitettu ainoastaan toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin (Administrative Court) on laatinut ja allekirjoittanut kantajan asianajaja; Muiden väitteiden osalta ei ole tällaista vaatimusta.

Yleensä tuomioistuimilla ei ole pääsyä tietoihin, jotka on riitautettu.

Ne päättävät kuvauksen perusteella hakijan tiedot ja elintarviketurvallisuusviranomaisen perustelut tietojen epäämiselle.

Jos yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että valitus on perusteltu, se kumotaan päätös, jolla kieltäydytään antamasta tietoja, ja perusteet sille, miksi komissio on virheellinen.

Valvontaviranomaista sitovat unionin tuomioistuimen tulkintaa, ja näin ollen – välillisesti – velvollisuus ilmoittaa tiedot. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että valvontaviranomainen esittää uusia hylkäysperusteita voidaan kieltäytyä (poikkeukset), joita ei ollut aikaisemmin, minkä vuoksi unionin tuomioistuin katsoi.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Ympäristöasioissa voidaan päättää, että viranomaiset:

 • hallinnollisen päätöksen muodossa –, kun yksittäistä tapausta, kuten esimerkiksi lupa laitoksen päästöjen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös ”” menettelyn päättämistä, uusi ympäristövaikutusten arviointi (suunniteltu), tai päätös, jossa määrätään sakko, joka aiheuttaa laitonta pilaantumista;
 • päätöslauselman muodossa (uchwała). Kyseessä on kollektiivinen elin, kuten paikallisyhteisön gminy (Rada); päätöslauselmat voivat koskea esimerkiksi maankäyttösuunnitelmien hyväksymistä tai muihin suunnitelmiin tai ohjelmiin.

Menettelyyn liittyviä näkökohtia säännellään yksittäistapauksia koskevia hallinnollisia päätöksiä koskevassa hallinnollisessa menettelyssä – Kodeks postępowania administracyjnego (APC).

Tällaisissa menettelyissä (tiettyjen henkilöiden, joilla on riittävä intressi asiassa, on oikeus osallistua ja näin ollen riitauttaa kyseinen päätös. Nämä henkilöt ovat ”asianosainen”. Sisäisen tarkastuksen seurantakomitea ja säädettävä erityissäännöksistä, jotka pidetään osapuolen tietyssä asiassa asiavaltuutta (ks. VII luku).

Hallinnollinen päätös voidaan riitauttaa toisen oikeusasteen hallinnollinen viranomainen.

Jos käyttäjä on tehnyt päätöksen (eli viranomainen, joka ei ole ”toisen asteen”, esimerkiksi ministeri), henkilön, jota asia koskee, voi esittää kyseiselle viranomaiselle pyynnön tutkia asiaa uudelleen.

Hallinnollisia päätöksiä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei voida katsoa suoraan.

Yleensä vie, ennen kuin hallinnollinen tuomioistuin) hänen on käytävä läpi hallinnollinen menettely. Tämä tarkoittaa sitä, että teosta tai laiminlyönnistä (mukaan lukien julkisen viranomaisen hallinnollinen päätös on riitautettava ensin hallinnollisen menettelyn kuluessa (yleisimmin – viranomaisessa, ja vasta sen jälkeen, kun tämä menettely on päättynyt, saattaa asian hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi.

Hallintotuomioistuimet, samalla kun otetaan huomioon aineelliset ja menettelylliset todentaa päätöksen laillisuus. Tämä tarkoittaa, että niiden tehtävänä on tarkistaa, että hallintoelimen päätöstä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vai ei.

Näin ollen tuomioistuimet voivat selvittää tekniset asiakirjat vain siltä osin kuin laissa säädetään tiettyjä vaatimuksia, jotka tällaisten asiakirjojen (esim. luettelo pakollisista käsiteltävät kysymykset) ympäristövaikutusten arviointiraportin. Tuomioistuin voi sen jälkeen tarkistaa, onko kaikki vaaditut tiedot ovat mukana, ja tavallisesti ne eivät ole halukkaita harkitsemaan teknisten tietojen paikkansapitävyyden (erityisesti se, että hallinto-oikeudet eivät aseta asiantuntijoiden ja tuomareiden itsensä hakemuksesta ei ole asiaankuuluva tekninen tietämys).

Kiinteistöjen omistajille, jotka maankäyttösuunnitelma sekä tällaisten kiinteistöjen naapureita, voivat riitauttaa suunnitelmaa.

Tätä varten niiden olisi:

 • asiakirja-aineistoon, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi toimintaohjelman, joka pyytää harkitsemaan asiaa uudelleen;
 • Jos neuvosto vahvistaa aikaisempaan esittelypiste – voidakseen nostaa kanteen ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimen eli voivodikunnan hallintotuomioistuin (Wojewódzki Sąd Administracyjny)
 • Jos tuomiota ei ole tyydyttävä, voivodikunnan tuomioistuimen pääasian kanteen hallintotuomioistuimessa.

Oikeudenkäynti, kyseisen henkilön on osoitettava, että hänellä on ”oikeudellinen intressi” (eli että hän on omistaja, joka voi vaikuttaa suunnitelmaan).

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana, jos kyseessä on niin kutsuttu ”Ryhmä II hankkeet” toimivaltainen viranomainen myöntää ensimmäisen päätöksen ”ympäristövaikutusten arvioinnista (” w sprawie obowiązku oceny przeprowadzenia postanowienie oddziaływania na środowisko), jossa se päättää, onko ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava hankkeen vai ei.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa päätöksessä uwarunkowaniach decyzja środowiskowych (”o”) on seuraava vaihe.

Tällainen ”päätös” (postanowienia ympäristövaikutusten arvioinnista), voidaan riitauttaa erikseen menettelyn osapuolilta (eli ”zażalenie”), kun ne ovat ”positiivinen”, eli silloin, kun viranomaiset päättävät tehdä ympäristövaikutusten arviointi.

Silloin, kun ympäristövaikutusten arvioinnista (”päätös”) on negatiivinen (postanowienie viranomaisten päättää olla tekemättä ympäristövaikutusten arviointi), se voidaan riitauttaa valituksella (sisällä) odwołanie YVA-päätös środowiskowych decyzja uwarunkowaniach (”o”).

Päätös arvioinnin rajauksesta (”dotyczące”) ovat raportu postanowienia zakresu YVA-menettelyn annetut päätökset, joissa vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisen raportin soveltamisalaan, ympäristövaikutusten arviointi (ympäristövaikutusten arviointi), jonka rakennuttaja.

”Ryhmä II hankkeet” myönteinen päätös ennakkoselvityksen tuloksesta (postanowienie przeprowadzenia obowiązek oceny nakładające oddziaływania na środowisko) esitetään samaan aikaan raportin piiriin. Tällainen päätös voidaan riitauttaa (postanowienie) menettelyn osapuolilta.

”I ryhmä”, toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen (scoping) ainoastaan postanowienie zakresu dotyczące raportu rakennuttajan soveltamisesta. Tällainen päätös arvioinnin rajauksesta (postanowienie) ei voida riitauttaa erikseen (nojalla valitus – zażalenie). Osapuolet voivat riitauttaa menettelyn kuluessa (odwołanie) decyzja YVA-päätös uwarunkowaniach środowiskowych (”o”).

Osapuolet sekä kansalaisjärjestöt osallistuvat menettelyyn, osapuolen oikeudet ”, voivat riitauttaa päätökset ympäristövaikutusten arvioinnin: ennen kuin hallintoviranomainen, ja tämän jälkeen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuimessa.

Niiden osapuolten ja kansalaisjärjestöjen valituksia voi esittää menettelyllisiä ja aineellisia kysymyksiä.

Menettelyn osapuolet, jotka koskevat ympäristövaikutusten arviointi tehtiin (eli henkilöitä, joiden laillinen etu voi vaikuttaa päätöksen muiden kiinteistöjen omistajat yleensä) sekä kansalaisjärjestöjen päätökseen voi hakea muutosta: ennen kuin hallintoviranomainen, ja tämän jälkeen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuimessa.

Samalla kun hallintotuomioistuimissa, tarkista sekä menettelyllistä että aineellista laillisuutta. Tämä tarkoittaa, että niiden tehtävänä on tarkistaa, että hallintoelimen päätöstä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vai ei.

Näin ollen tuomioistuimet voivat tutkia asian tekniset näkökohdat (esim. tekniset asiakirjat) vain siltä osin kuin laissa säädetään tiettyjä vaatimuksia, jotka tällaisten asiakirjojen (esim. luettelo pakollisista käsiteltävät kysymykset) ympäristövaikutusten arviointiraportin. Tuomioistuin voi sen jälkeen tarkistaa, onko kaikki vaaditut tiedot ovat mukana, ja tavallisesti ne eivät ole halukkaita harkitsemaan teknisten tietojen paikkansapitävyyden (erityisesti se, että hallinto-oikeudet eivät aseta asiantuntijoiden ja tuomareiden itsensä hakemuksesta ei ole asiaankuuluva tekninen tietämys).

Menettelyn osapuolet, jotka koskevat ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös ja ympäristöjärjestöt voivat riitauttaa ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös riippumatta siitä, osallistuvatko he julkisen kuulemisen aikana.

Valittaa, että toisessa asteessa hallintoviranomainen on lykkäävä vaikutus, mikä tarkoittaa sitä, että ympäristövaikutusten arviointia koskevassa päätöksessä rakennuttaja ei voi panna täytäntöön. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että hankkeen toteuttaja ei voi hakea päätöksen rakennusluvan tai muu hanke edellyttää.

Kuitenkin toimivaltaiset viranomaiset saattavat joskus ”välitön sovellettavuus”, jotta ympäristövaikutusten arviointia koskevan päätöksen, erityisesti infrastruktuurihankkeita, kuten teiden jne. Tällainen ”järjestys” syihin, että hankkeen toteuttaja voi hakea rakennuslupa, kun hän saa myös YVA-päätös.

Haastaa sen ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin ei automaattisesti lykkää hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanoa valitusten kohteena. Hallinto-oikeus voi kuitenkin keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon, kun myöhemmin, jos on olemassa uhka, että täytäntöönpano voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tai vaikutuksia, joita on vaikea muuttaa. Tällaisissa tapauksissa hakijan on osoitettava, että uhka on uskottava.

Osapuolet sekä kansalaisjärjestöt osallistuvat menettelyyn, osapuolen oikeudet ”, voi riitauttaa IPPC-direktiivin mukainen lupa: ennen kuin hallintoviranomainen, ja tämän jälkeen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuimessa.

Samalla kun hallintotuomioistuimissa, tarkista sekä menettelyllistä että aineellista laillisuutta. Tämä tarkoittaa, että niiden tehtävänä on tarkistaa, että hallintoelimen päätöstä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vai ei.

Näin ollen tuomioistuimet voivat tutkia asian tekniset näkökohdat (esim. tekniset asiakirjat) vain siltä osin kuin laissa säädetään tiettyjä vaatimuksia, jotka tällaisten asiakirjojen (esim. luettelo pakollisista käsiteltävät kysymykset IPPC-direktiivin mukainen lupa). Tuomioistuin voi sen jälkeen tarkistaa, onko kaikki vaaditut tiedot ovat mukana, ja tavallisesti ne eivät ole halukkaita harkitsemaan teknisten tietojen paikkansapitävyyden (erityisesti se, että hallinto-oikeudet eivät aseta asiantuntijoiden ja tuomareiden itsensä hakemuksesta ei ole asiaankuuluva tekninen tietämys).

Menettelyn osapuolet, jotka koskevat IPPC-direktiivin ja ympäristöjärjestöt, voivat kiistää sallitaan riippumatta siitä, osallistuvatko he julkisen kuulemisen aikana.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Toimien tai laiminlyöntien yksilöiden tai oikeushenkilöiden, joilla on ympäristövaikutuksia, voivat hakea muutosta yleisissä tuomioistuimissa vain, jos ne aiheuttavat samaan aikaan vahinkoa yhdessä aineellinen tai aineeton etu (esimerkiksi silloin, kun veden pilaantuminen aiheuttaa vahinkoa yhdellä tilalla). Tällaisissa tapauksissa uhrit voivat hakea korvausta saastuttaja, mutta ei voi vaatia korvausta siitä, että ympäristölle aiheutuneet vahingot).

Jos teko tai laiminlyönti vahingoittaa ympäristöä ”yhteisenä hyödykkeenä” ympäristönsuojelujärjestöt voivat nostaa kanteen siviilituomioistuimen (henkilöä) vastaan, joka aiheuttaa vahinkoa tai vahingon uhkaa, jota laiton vaikutusta ympäristöön. Oikeudenkäynti, hän voi pyytää tilanteen palauttaminen kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai toteuttaa asiaankuuluvat ehkäisevät toimenpiteet (artikla 323 vuoden 2001 laki).

Oikeudenkäynti voi olla yksityinen henkilö sekä ”vastaan” (esim. yrityksen teollisuuslaitokseen) ja viranomaisen – ei silloin, kun se toimii sääntelykomiteana, mutta esimerkiksi tietyn omaisuuden omistaja tai hallinnoijan tai toimijan laitokseen.

Viranomaisten tekemät päätökset voidaan riitauttaa käyttöön oikeutetuille henkilöille (osapuolet jne.).

Valtion toimia tai laiminlyöntejä, kuten esimerkiksi päätöksen tarkastuksen ympäristönsuojelulle (Inspekcja Ochrony Środowiska) ympäristövaatimusten noudattamisen valvomiseksi, joka pilaajan tai asettaa liian lieviä seuraamuksia) ei ole enää julkinen.

Kansalaisjärjestöt voivat kuitenkin vaatia julkisia viranomaisia puuttumaan tapauksiin, joissa ympäristölainsäädäntö on loukattu, kolmannen henkilön ja on siten oikeus riitauttaa viranomaisten toimimattomuuteen (art. 31 §: n). Jos julkinen elin (esim. tilintarkastaja) toteaa, että kysynnän ympäristönsuojelun järjestön perusteltuna, se voi päättää aloittaa menettelyn omasta aloitteestaan. Päätös menettelyn aloittamisesta kieltäytymistä voi riitauttaa toisen vastaavan viranomaisen kautta, ja sen jälkeen valittaa hallintotuomioistuimeen.

Alueellisten johtajien ympäristönsuojelulle (regionalni dyrektorzy Ochrony Środowiska) ovat ne viranomaiset, joiden tehtävänä on käsitellä ympäristön vastuukysymykset (tässä 2007 annettu laki ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja korjaamisesta; Direktiivi 2004/35 on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä).

Jos muuntogeenisten organismien aiheuttamiin vahinkoihin, competenet vastaava viranomainen (ministeri Środowiska).

Jokainen henkilö voi ilmoittaa näille viranomaisille ympäristövaikutusten vahingot ja pyytää heitä toteuttamaan asiaankuuluvia toimia. Ilmoituksen tekevä henkilö, se on liitettävä tarpeelliset tiedot, jotka tukevat havaintoja, jotka liittyvät ympäristövahingot (24.1 ja 2 art. 2007 annettu laki ympäristövahinkojen ehkäiseminen ja korjaaminen).

Jos toimivaltainen viranomainen ei toimi, joka on esittänyt pyynnön, voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja valtiolliset elimet, jotka ovat ilmoittaneet vahinkoa myös toimivaltainen viranomainen voi osallistua menettelyyn ja haastaa tietoturvaloukkaukseen syyllistyneen ”myönteinen päätös” toimivaltaisen viranomaisen eli päätöksen, jolla henkilö, joka on aiheuttanut vahingot). Tällaiset päätökset voidaan myös riitauttaa henkilö, jolle päätös on osoitettu (saastuttaja). Muut henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet aiheutunutta vahinkoa ei ole oikeutta tehdä niin.

Ei ole muita keinoja kuin edellä on kuvattu.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Lukuun ottamatta edellä mainittuja hallinnollisia ja yksityisoikeudellisia keinoja, myös rikosoikeudellisten, jota voidaan käyttää, jos teko tai laiminlyönti on samalla rikoksesta.

Tällaisessa tapauksessa kaikille (valtiosta riippumattomat järjestöt mukaan luettuina), joka on tietoinen siitä, että rikos on ilmoitettava poliisille tai syyttäjälle (rikosprosessilain 304, 1997).

Yleinen syyttäjä on velvollisuus toimia viran puolesta. Jos se kuitenkin päättää olla aloittamatta tutkimusta (koska katsoo sen olevan perusteeton), oikeus riitauttaa tällainen päätös, myönnetään ainoastaan:

 • Vahingonkärsijä (ja on muistettava, että tyypillisissä tapauksissa yleensä mitään, joka voisi väittää olevansa vahinkoa kärsinyt henkilö),
 • valtiosta riippumattoman järjestön (sekä julkisten viranomaisten tai elinten) tehneen rikoksen.

Luonnolliset henkilöt (kansalaiset) ilmoituksen teko ei ole oikeutta riitauttaa se syyttäjäviranomainen.

Syyttäjän päätös lopettaa menettelyn vireille tutkimuksen (jos hän ei ole riittäviä perusteluja tai todisteita) nostettava syyte voidaan nostaa vain uhrin (kansalaisjärjestöt, joilla ei ole tällaista oikeutta).

Puolassa ei ole erityisiä oikeusasiamiehet ja yleiset syyttäjät käsittelevät ympäristöasioita, joten nämä asiat käsitellään yleisissä oikeusasiamiehet ja syyttäjille.

Oikeusasiamiehet ja yleisten syyttäjien asiavaltuus hallinnollisessa menettelyssä: Ne voivat joko käynnistää menettelyn tai puuttua käynnissä olevia menettelyjä (mukaan lukien päätöksiä vastaan). Ne toimivat viran puolesta, vaikka he tekevät usein niiden toimintaa saatuaan tiedot/kantelun yksityishenkilöltä tai valtiosta riippumaton järjestö.

Syyttäjät ovat luonnollisesti myös valtuudet aloittaa rikosoikeudenkäyntimenettelyt, mukaan luettuina tapaukset, joissa ympäristörikoksista (ks. XXII luku rikoslaissa ja muissa säädöksissä).

Yksityisten syyteoikeus ympäristöasioissa ei ole saatavilla.

Jos pankkiviranomainen ei toimita päätöstä ajoissa tai tiedotettava asianosaisille viivästymisen syyt, menettelyn osapuolten (mutta ei kolmansien) voi tehdä valituksen, joka on toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin ja sen jälkeen.

Valituksen voi jättää myös silloin, kun menettely on liian pitkä (przewlekłość postępowania), ts. kun määräajan pidentäminen, jonka valvontaviranomainen näyttää perusteettomalta.

Viranomainen, ja tämän jälkeen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin, viranomainen vahvistaa ensimmäisen oikeusasteen osalta (päätös).

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

Hallinnollisissa menettelyissä, jotka koskevat yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä, myönnetään ’sopimuspuoli’ hallinnollisen menettelyn osapuoli –, kun taas 28 artiklan mukaan hallintomenettelylain – voi olla ”henkilöä, jonka tulli on oikeudellinen intressi tai menettelyn kohteena tai joka vaatii tämän vuoksi toimia viranomaisen oikeudellinen intressi tai velvoite. ”hallinnollisessa menettelyssä” onkin olennaisen tärkeää ymmärtää, kuka voi kiistää päätöksen laillisuutta.

Näin ollen pysyvän myönnetään sellaisten henkilöiden (luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden), joilla on ”oikeudellinen intressi” (joka sisältää myös hallintovelvoitteet). Henkilö on oikeudellinen etu silloin, kun kyseistä intressiä suojataan kaikkia sellaisia (hallinnollisten, siviili- tai muut). Esimerkiksi jos hallinnollinen päätös voi vaikuttaa omaisuuden (esim. uuden kohteen omistajille niiden ominaisuuksia). Henkilö, joka on hakenut muutosta tämän hallinnollisen päätöksen hallintotuomioistuimessa tai henkilö, jolle päätös on osoitettu, on aina ”oikeussuojan tarvetta”, mikä on pysyvä. Kyseisiä henkilöitä pidetään ”osapuolet” jälkeen.

Kuten THA hallintotuomioistuimissa vireillä siinä tapauksessa, että yksittäistapauksia koskevat hallinnolliset päätökset ovat jatkoa viranomaisen menettelyissä, toisen oikeusasteen saavat henkilöt voivat tehdä valituksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräytyy menettelyn hallinnollisen vaiheen.

Sen sijaan henkilö, joka ei ole osallistunut hallinnolliseen menettelyyn mutta jonka oikeudellinen etu voi vaikuttaa myös 1.50 artiklan (kanteen hallintotuomioistuimessa menettelyn lain; PACLA). Mutta sosiaalinen organisaatio on oikeus esittää valitus, se on osallistunut edeltävään hallinnolliseen menettelyyn.

Lukuun ottamatta oikeutta nostaa kanne, on mahdollista osallistua menettelyn osapuolen oikeudet seuraavat henkilöt:

 • henkilöt, jotka ovat osallistuneet hallinnolliseen menettelyyn (sekä edeltävän hallinnollisen menettelyn osapuolten ja järjestöjen kanssa osapuolen oikeudet), mutta ei tehdä valituksen (näiden henkilöiden osallistumista myönnetään viran puolesta, ilman että näiden asiakirjojen kaikista pacla – 1.33 artiklan);
 • henkilöt, joiden oikeudellinen intressi hallinto-oikeus. Menettely koskee, mutta joka ei ole osallistunut hallinnolliseen menettelyyn (edellisessä näiden henkilöiden osallistumista, tuomioistuin voi myöntää niitä. tuomioistuinten kieltäytyminen voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimessa – toisen oikeusasteen pacla 2.33 artiklan); Tällainen tilanne voi koskea esimerkiksi henkilön puolison riitautti päätöksen toisen oikeusasteen hallinnollinen viranomainen, jos kyseinen päätös oli alun perin osoitettu molemmille puolisoille.

Kansalaisjärjestöt

Sosiaalialan järjestöt saavat pysyvän tapauksissa, jotka koskevat yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä, jos ne edustavat yhteistä etua. Organisaatio voi osallistua menettelyyn liittyvän osapuolen oikeuksiin, mikä tarkoittaa, että sillä on samat oikeudet kuin menettelyn osapuoli, mukaan luettuna oikeus hakea muutosta. Jotta voitaisiin hyväksyä, on merkitystä myöhemmin.

Julkisen viranomaisen puolesta ja arvioi sen jälkeen, onko sen mielestä on perusteltua. Arvioinnissa ei ole rajattu tarkastus koskee muodollisia vaatimuksia, mutta on myös syytä perustelut (organisaation) osallistuminen (toisin sanoen: valvontaviranomainen päättää, onko se pitää hyödyllisenä, että organisaatio voi osallistua). Kielteiset päätökset voidaan riitauttaa järjestöltä (art 31 hallinnollisten proceedure Code).

Kansalaisjärjestöt voivat toimia ”laillista” muiden henkilöiden etua, mutta ei välttämättä näiden etujen suojelemiseksi. Esimerkiksi ympäristöä koskevissa oikeustapauksissa kansalaisjärjestöjen toimia ympäristön suojelemiseksi ei ole intressiä, joka vaikuttaa ympäristöön (esim. teollisuusyrityksen) – koskee kuitenkin kyseisen toimijan etu.

Tietyissä ympäristön tapauksissa farreaching ympäristönsuojelujärjestöillä on enemmän oikeuksia (ks. vastaus kysymykseen 2).

Valtiosta riippumattomat järjestöt, jotka eivät ole osallistuneet hallinnolliseen menettelyyn on myös ennen pysyvän pitoaikaa koskevien hallinnollisten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Valtiosta riippumaton järjestö, joka ei ole osallistunut hallinnolliseen menettelyyn, jos edellisessä hallinto-oikeus. Menettely koskee niiden toiminnan laajuus (näiden järjestöjen osallistumista unionin tuomioistuin voi myöntää niitä. tuomioistuinten kieltäytyminen voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimessa toisessa oikeusasteessa. Oikeuskäytännön mukaan tuomioistuimen on lisäksi tutkittava, onko ilmaisua ”yleisen edun” kansalaisjärjestöjen osallistumisen osalta.

Vuonna certainn ympäristöä koskevia oikeusriitoja farreaching ympäristönsuojelujärjestöillä on enemmän oikeuksia (ks. vastaus kysymykseen 2).

Muut oikeussubjektit

Oikeushenkilöillä on samat oikeudet kuin henkilöt

Oikeushenkilöillä on samat oikeudet kuin henkilöt

Tilapäiset ryhmät

Ei ole

Ei ole

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Sama kuin Puolan kansalaisjärjestöjen, ne voivat kuitenkin olla vaikea todistaa, että heidän osallistumisensa on perusteltua, että se suojaa (yhteisen edun mukaista kussakin tapauksessa).

Sama kuin Puolan valtiosta riippumattomia järjestöjä.

Muut [1]#_ftn1

Viranomaiset voivat aloittaa tietyissä tapauksissa valituksen toinen viranomainen. Esimerkiksi valtionhallinnon voivodi (johtaja), valvoo – tietyssä määrin – toimintaa pääsyä valtion- ja tietyissä tapauksissa oikeus kumoaa säädökset on näiden viranomaisten tai tehdä kantelun tällaiset toimet hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Lisäksi yleinen syyttäjä tai oikeusasiamies voi myös käynnistää tai hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Viranomaiset voivat aloittaa tietyissä tapauksissa valituksen toinen viranomainen. Esimerkiksi valtionhallinnon voivodi (johtaja), valvoo – tietyssä määrin – toimintaa pääsyä valtion- ja tietyissä tapauksissa oikeus kumoaa säädökset on näiden viranomaisten tai tehdä kantelun tällaiset toimet hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Lisäksi yleinen syyttäjä tai oikeusasiamies voi myös käynnistää tai hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Ympäristönsuojelujärjestöillä on laajempia oikeuksia kuin muiden sosiaalisten järjestöjen tapauksissa, jotka koskevat yleisön osallistumista ympäristöä, jossa vaaditaan [2] (eli YVA-direktiivin ja IPPC-direktiivin [3]).#_ftn2#_ftn3 On kuitenkin oikeus riitauttaa viranomaisen päätös ei rajoitu pelkästään julkiseen osallistumiseen liittyviä kysymyksiä. Kun on kyse yleisön osallistumista ympäristöalan kansalaisjärjestöt, on oikeus riitauttaa kaikkia menettelyllisiä ja aineellisia kysymyksiä koskevia päätöksiä. Ero kansalaisjärjestöjen osallistumisen yleiset säännöt (31 art.), ja hallintomenettelylain ympäristöalan valtioista riippumattomien järjestöjen oikeudet (YVA-lain 44 §) voidaan selittää seuraavasti:

 • Hallintomenettelylain 31 § todetaan, että valtioista riippumaton järjestö voi osallistua menettelyyn, osapuolen oikeudet (mikä tarkoittaa, että sillä on samat oikeudet kuin menettelyn osapuoli, mukaan luettuna oikeus hakea muutosta) ainoastaan silloin, kun viranomainen katsoo, että tarvitaan yhteiskunnan edun mukaista osallistua valtiosta riippumattoman järjestön (toisin sanoen: valvontaviranomainen päättää, onko se pitää hyödyllisenä, että organisaatio voi osallistua);
 • Sen mukaan YVA-lain 44 pykälä, valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt voivat osallistua kokouksiin, joilla on osapuolena, mutta – toisin kuin muut yhteiskunnalliset organisaatiot – ne eivät tarvitse osoittaa, että ”yleinen etu” edellyttää heidän osallistumistaan. Toisin sanoen: Ainoastaan tässä tapauksessa valvontaviranomainen tutkii, onko ympäristönsuojelujärjestö täyttää muodolliset vaatimukset (ks. jäljempänä) mutta ei ole oikeutta päättää, onko tällaisen järjestön osallistuminen on ”tarpeen” ja ”oikeutettu” yleisen edun kannalta. Laajempia oikeuksia hallinnollisessa menettelyssä, joka johtaa automaattisesti laajemmasta asiavaltuudesta menettelyssä hallintotuomioistuimessa.

Lisäksi ympäristönsuojelujärjestö voi hakea muutosta toisen oikeusasteen viranomaisella, vaikka se ei ollut osallistunut ensimmäisen oikeusasteen hallinnollisessa menettelyssä.

Ei ole olemassa actio popularis Puolassa.

Ainoa menetelmä, joka ei muistuta tavallisten kansalaisten kanteluille ”Valitusten ja ehdotusten käsittely”, säädetään 1960 annetun hallintomenettelylain (221–260 artiklat), mutta on hyvin yleistä. Kyseisen menettelyn mukaan jokainen voi tehdä kantelun tai esittää ehdotuksen yleisen edun nimissä tai omissa tosiasiallista etua ei ole oikeudellista intressiä tai aineellinen oikeusperusta on tässä tapauksessa). Molemmat valitukset ja ehdotukset voivat koskea mitä tahansa toiminta (tai laiminlyönti) on julkinen laitos tai viranomainen (ja itse asiassa myös muut toimielimet, kuten esimerkiksi ammattiliittojen jne.). On tutkittava valitus, jonka viranomainen on tärkeämpi kuin valituksessa tarkoitetulle viranomaiselle. Ehdotusta on tarkasteltava ottaen huomioon asioissa vastaava viranomainen. Jos kantelu tai annetaan asianmukaista elintä, kyseinen elin olisi toimitettava se asianomaiselle (toimivaltainen). (Toimivaltainen elin), joka on tutkittava Valituksen tai ehdotuksen ja vastata siihen kuukauden kuluessa. Valituksia ja ehdotuksia tämän menettelyn mukaisesti, pidetään ”epätäydellinen oikeudellinen keino käyttävälle henkilölle”, koska sillä ei ole virallista asemaa koskevasta asiasta, ei ole oikeutta harjoittaa, ja noudattamaan sitä saatavalla, mille tahansa tuomioistuimelle.

Oikeusasiamies ja syyttäjät eivät ole ”muutoksenhakuelinten”, vaikka ne myönnetään pysyvä hallinnollisessa menettelyssä: Ne voivat joko käynnistää menettelyn tai puuttua käynnissä oleviin menettelyihin (myös riitauttaa päätökset). Ne toimivat viran puolesta, vaikka he tekevät usein niiden toimintaa saatuaan tiedot/kantelun henkilöltä tai organisaatiolta.

Säännöt muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tapauksissa strategisista päätöksistä (kuten ilmanlaatusuunnitelmat tai muita strategisia asiakirjoja) ja hallinnollisen päätöksen (kuten ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös, IPPC-direktiivin mukainen lupa, alakohtaiset päästölupaan).

Strategisten päätösten osalta oikeussuojan saatavuus on erittäin vähäinen.

Jos lakisääteinen säädösten ”. Heidän on ilmoitettava paikallisen lainsäädännön”, ne voidaan riitauttaa sellaiset henkilöt, joiden oikeudellinen intressi, voi vaikuttaa rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpanoon.

Aina ei kuitenkaan ole selvää, onko tietty tyyppi on ”paikallisia” vai ei.

Esimerkiksi paikallisia maankäyttösuunnitelmia tai ilmanlaatua koskevat toimintasuunnitelmat ”paikallista lainsäädäntöä” lailla maankäytön suunnittelun tai ympäristösuojelun annetulla lailla.

Samaan aikaan näiden säädösten esimerkiksi ympäristönsuojelun alalla on epäselvä, koska ympäristölainsäädännön säädöksessä ei määritellä sitä, ja on myös ristiriidassa oikeuskäytännön tältä osin (esimerkiksi Krakovan alueen hallintotuomioistuin totesi, että jätehuoltosuunnitelmat kuuluvat ympäristön suojelun – ei ole paikallista lainsäädäntöä; Tätä näkemystä ei kuitenkaan aina hyväksytä).

Tämä erilainen asema strategiset päätökset on tärkeää, sillä oikeussuojan saatavuus varmistetaan vain niihin strategisiin päätöksiin, joita pidetään ”paikallisia lakeja”.

Ei ole olemassa erityisiä oikeuksia, valtioista riippumattomat järjestöt voivat riitauttaa strategisia päätöksiä.

Yksittäisiä hallinnollisia päätöksiä, yksittäisten kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen asema saattaa riippua siitä päätöksen. Yleiset säännökset edellä olevassa taulukossa kuvattiin erityis- ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen – vastauksessa kysymykseen 2.

Tiettyjä muutoksia on myös yksityisten oikeussubjektien asiavaltuutta:

 • Rakennuksen lain (BLA) todetaan, että menettelyn osapuolia ovat ainoastaan rakennusluvan osalta kantaja ja omistajien tai hallinnoijien alueella sijaitsevien rakennusten rakennetta, kun taas ilmaus ”vaikutusalue” on määritelty alue erityisten säännösten, joissa säädetään rajoituksista alueen käytöstä (28 artiklan 2 kohta ja 3 artiklan 20 kohta BLA). Tällaisella säännöksellä rajoitetaan huomattavasti niiden henkilöiden ryhmä, kuten ”Erityiset säännökset, jotka koskevat rajoitukset alueen käytöstä” ovat varsin harvinaisia.

Niiden henkilöiden ryhmä, joilla on perustettu rakennusluvan yleisten sääntöjen mukaisesti (eli sisäisen tarkastuksen seurantakomitea) ainoastaan, jos näiden menettelyjen puitteissa ”toistuvasti” ympäristövaikutusten arviointi on tehty.

 • Environmental Protection Law Act (EPLA) rajataan kanteen asianosaiset ”alakohtainen” lupia päästöt ilmaan ja veteen sekä jätteiden osalta. EPLAn mukaisen ainoastaan, kun lentotoiminnan harjoittaja hakee lupaa ja alueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajia ”käytön”, jos alue on perustettu laitos ovat.

Niiden henkilöiden ryhmä, joilla on vahvistettu päästöjen sallia yleisten sääntöjen mukaisesti (eli sisäisen tarkastuksen seurantakomitea) ainoastaan IPPC-lupien (jotka on IPPC-direktiivissä vaaditun).

 • Veden lain mukaan ”menettelyn osapuolen on oltava vettä koskevan: (1) Henkilöt, jotka hakevat lupaa; (2); (3) omistaja omistaa viemäriverkostoon teollisuuden jätevesi on tarkoitus tuoda; (4) nykyisen omistajan sijaitsevat vesialan välineen soveltamisalaan, vaikutuksen kohteena olevan veden; (5) sijaitsevan maa-alueen omistaja soveltamisalaan, vaikutuksen kohteena olevan veden oikeutettu henkilö; (6) kalastuksen alaa vaikutuksen kohteena olevan veden permit” (lain 127.7 §).

Toisin kuin edellä mainitut kaksi esimerkkiä, lain 127 § ei sisällä rajoittaa menettelyn osapuolia, vaan siinä ainoastaan täsmennetään, edelleen artiklan 28 mukaisesti sisäisen tarkastuksen seurantakomitealle.

 • Geologista ja kaivostoimintaa koskevan lain, jossa säädetään, että oikeudenkäynnin osapuolet, jotka koskevat toimiluvan mineraalivarojen hyödyntämisestä on kiinteistöjen omistajia, joihin kaivostoiminta tapahtuu (geologista ja kaivostoimintaa koskevan lain 41 §).

VIII. Oikeudellinen edustus

Ei tarvitse käyttää lakimiestä ennen kuin hallintoviranomaiset ja ennen ensimmäisen asteen hallinnollinen tuomioistuin. Tällainen velvoite koskee vain kyseessä olevan toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin mukainen – kassaatiovalitus on laadittava asianajajaa (adwokat) tai (radca prawny).

Eräät erikoistuneet lakiasiaintoimistot ympäristölainsäädäntöä. Henkilö, joka hakee tällaisen oikeuden verkkosivujensa olisi kuultava sen todentamiseksi, kokemuksen tällä alalla.

On mahdollista, että joitakin ympäristöjärjestöjen (myös antaa oikeudellista neuvontaa maksutta tai alennettuun hintaan), mutta se on yleensä hankekohtaisen (eli teosten, jos järjestö toteuttaa hankkeen, jossa oikeudellista neuvontaa kansalaisille on asetettu. Näin ollen käytännössä kansalaisjärjestöt eivät tarjoa tällaista neuvontaa pysyvästi.

IX. Todisteet

Hallinnolliset tuomioistuimet päättävät, että hallinnollisen menettelyn aikana hankittuja asiakirjoja, kuten oikeudenkäyntiä edeltävän oikeudellisen menettelyn oikeellisuutta keskitytään varmistamaan, että hallintoviranomaisten toteuttamat menettelyt.

Jos yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että hallinnollisessa menettelyssä kerätty näyttö oli riittämätöntä, ja se suorittaa yli päätös kumotaan ja asia palautetaan hallintoviranomaiselle, jolla toistetaan todisteita menettelyissä.

Kuten edellä todettiin, hallinnolliset tuomioistuimet arvioivat hallinnollisen menettelyn aikana saatujen todisteiden perusteella, ja näin ollen nämä eivät suorita omia todisteita menettelyissä.

Hallintotuomioistuimet (yleensä) tarkasteltava liittyvät asiat eivät aseta asiantuntijoita. Heidän päätöksensä perustuvat hallinnollisen menettelyn aikana hankittuja asiakirjoja. Menettelyn osapuolet voivat esittää väitteitä ja niiden liikkeitä ja liitettävä niihin voisi teoriassa asiantuntijalausunnot, mutta ei sido niitä.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Valittaa, että toisessa asteessa hallintoviranomainen on lykkäävä vaikutus.

Poikkeustapauksissa viranomainen voi myöntää ensimmäisen oikeusasteen päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa koskevaan määräykseen (ns. ”vihreää”). Tällainen myöntäminen voidaan määrittää, että ensimmäisen oikeusasteen päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi riippumatta siitä, onko haettu muutosta tai ei (tässä tapauksessa muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta). Edellytykset, joiden täyttyessä välitöntä täytäntöönpanoa koskevaan määräykseen voidaan myöntää, ovat: ihmisten terveydelle tai elämälle tai muiden merkittävien yleisten etujen turvaamiseksi tai erityisen tärkeää intressiä.

Jos määräys on annettu, ei ole olemassa muita keinoja hallinnollisella tasolla sen päätöksen täytäntöönpanon lykkäystä, mutta niiden järjestystä (joka on osa hallinnollista päätöstä), joka voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimessa.

Ympäristövaikutusten arviointia koskevien päätösten ympäristö- ja päästölupien IPPC-lupien (mukaan lukien) voidaan myöntää yleisten sääntöjen mukaan – edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Jos kuitenkin on kyse tiettyjen infrastruktuurihankkeiden (esimerkiksi tiet, lentokentät, infrastruktuuri) erityisiä säädöksiä, joissa säädetään niiden rakentamisen hyvin laajat mahdollisuudet kehittäjät voivat saada välitöntä täytäntöönpanoa koskevaan määräykseen, rakentamista koskevat luvat (zezwolenie na realizację) hankkeissa. Käytännössä näiden erityisten säädösten nojalla, välittömästi tällaiset luvat myönnetään lähes automaattisesti – hankkeen toteuttajan pyynnöstä.

Hallinnollisen valituksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei automaattisesti lykkää hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanoa valitusten kohteena. Hallinto-oikeus voi kuitenkin keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon, kun myöhemmin, jos on olemassa uhka, että täytäntöönpano voi aiheuttaa huomattavaa vahinkoa tai vaikutuksia, joita on vaikea muuttaa. Tällaisissa tapauksissa hakijan on osoitettava, että uhka on uskottava.

Yleensä hakijan ei tarvitse tallettaa kiinteän summan (bond) vakuutena, tällainen velvollisuus voidaan kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa rakennuslupa. Jos valitus hylätään, on hankkeen toteuttajan on siirrettävä, jotta hänen hakemuksensa.

Tapauksissa, joissa on myönnetty päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa koskevaan määräykseen hallinnollisella tasolla (eikä kukaan ole riitauttanut sitä järjestystä, yhteisöjen tuomioistuin tai yhteisöjen tuomioistuin vahvisti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräyksen, hylkää sen myöhemmin todennäköisesti myös keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon (ks. korkeimman hallinto-oikeuden 1. maaliskuuta 2011 keskeiset OSK 289/11 (I), jossa tuomioistuin totesi, että tällainen lykkäys on vastoin toimielimen ”välittömästi” ja sääntömääräinen tavoite).

XI. Oikeudenkäyntikulut

Valittaa, että toisessa asteessa hallintoviranomainen (ja samalla muutoksenhakumenettely) on maksuton.

Teoriassa menettelyn osapuoli (mukaan luettuna) ja vammaisten oikeudet voivat kuitenkin kirjata (1) menettelyn kustannuksista, jotka johtuivat virheestä, esim. silloin, kun viranomainen on toistaa tiettyjä toimia oikeudenkäynnin aikana, koska kyseinen osapuoli ei pystynyt osallistumaan tähän säädökseen; (2) tapahtunut liikkeen tai jonkin osapuolen ja samalla eivät ole seurausta viranomaisten lakisääteisiä tehtäviä, esimerkiksi silloin, kun osapuoli pyytää toisen ylimääräisen expert-witness tarjouskilpailuun. Menettelyn kustannukset voivat sisältää esimerkiksi todistajien ja asiantuntijoiden matkoista aiheutuvat kustannukset, todistajiin tai paikalla tehtävää tarkastelua sekä – käännöskulut, jos ulkomaalaisten osallistumaan menettelyyn. Käytettävissä ei ole tilastotietoja siitä, kuinka usein viranomaiset käyttävät näitä säännöksiä; Kuitenkin tämän kertomuksen laatijat ovat eri tilanteessa, heidän oikeudellista käytäntöä.

Silloin kun henkilö päättää ottaa Asianajaja (lakimies) tai palkkaamaan asiantuntijan hallinnollisessa menettelyssä, hänen on katettava niiden maksun. Hallinnollisen menettelyn aikana kumpikin sopimuspuoli kattaa omat kustannuksensa (hallintoviranomaiset eivät päätä kustannukset).

Oikeudenkäyntimaksu on hallinto-oikeudessa valituksen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käyttää Puolan oikeusjärjestykseen perustuvia maksuja, jotka vaihtelevat ”asia” – mutta vain silloin, kun niiden arvo voidaan arvostaa tapauksessa (jos asia koskee rahamääräisen velvoitteen, kuten maksua käytöstä ympäristölle tai hallinnollisen sakon ympäristövaatimusten noudattamatta jättämisestä). Tällöin oikeudenkäyntimaksu on:

 • tapauksissa, joissa arvo on enintään 10.000 Puolan zlotya (2500 euroa) – 4 %, mutta vähintään 100 Puolan zlotya (25 euroa);
 • tapauksissa, joissa arvo on 10.000 zlotya (2500 euroa) ja 50.000 Puolan zlotya (12.500 euroa) – 3 %, mutta vähintään 400 Puolan zlotya (100 euroa);
 • tapauksissa, joissa arvo on 50.000 zlotya (12.500 euroa) ja 100.000 Puolan zlotya (25.000 euroa) – 2 %, mutta vähintään 1500 Puolan zlotya (375 euroa);
 • tapauksissa, joissa arvo on yli 100.000 zlotya (25.000 euroa) – 1 %, mutta vähintään 2000 Puolan zlotya (500 euroa) ja enintään 100.000 zlotya (25.000 euroa).

Useimmissa tapauksissa ympäristöön, käsiteltävänä olevassa asiassa ei voida mitata. Tällöin oikeudenkäyntimaksu valituksen ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin ympäristöasioissa on kiinteä 200 zlotya (noin 50 euroa). Tämä on suhteellisen pieni, eikä sitä voida pitää esteenä oikeussuojan saatavuutta.

Oikeudenkäyntimaksut koskevat valituksen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin on 50 %, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tietyssä tapauksessa maksu – mutta kuitenkin vähintään 100 zlotya (25 euroa).

Sen lisäksi, että osapuolten on katettava omat kulut (esimerkiksi matkat), mukaan lukien valtakirjaa (jos ne päättävät olla asianajaja).

Hallintoviranomaiset eivät myöskään toisen oikeusasteen hallintotuomioistuinten kutsua todistajia tai asiantuntijoita, joten ei ole mitään kustannuksia, jotka liittyvät niiden osallistumiseen.

Osapuolet voivat kuitenkin halutessaan tilata ja toimittaa viranomaiselle asiantuntijalausunto tukee kantajan näkemystä. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei ole hävinnyt osapuoli korvaa.

Ilman asianajajan palkkiot vahvistetaan lailla. Vain hallintotuomioistuimissa vireillä olevassa asiassa verokantojen (ympäristöasioissa) ovat seuraavat:

a) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin – 240 Puolan zlotya (60 euroa)

b) toisen oikeusasteen tuomioistuin – 75 % edellä mainittua määrää.

Edellä mainittuja hintoja voidaan korottaa, jos tuomioistuin on antanut enintään 600 % vähäinen määrä. Vaikka lopullisen määrän vahvistamisesta asianajajan palkkio, unionin tuomioistuin ottaa huomioon tapauksen monimutkaisuus, vaadittavan työn määrää.

Käytännössä kuitenkin todellista asianajajien palkkiot ylittävät edellä mainitut määrät (lasketaan ajantasaisesti tunneittain tai päivittäin) ja niihin sovelletaan sopimuksen asianajajan ja hänen asiakkaansa välillä. Lisämaksu ei kuitenkaan korvata hävinneen osapuolen.

Asiantuntijoiden palkkiot, sovelletaan aina sopimuksen asiantuntijan ja asiakkaan välillä.

Jos hallintoyksiköille, jos he joutuvat maksamaan voittajan kulut (sekä tuomioistuimen ja sen syyttäjän maksut eivät ylitä edellä mainittua lakisääteistä verokantaa, mutta mahdollisten asiantuntijoiden kustannukset), mutta jos viranomaiset Win – heillä ei ole oikeutta vaatia niiden kustannuksia.

XII Oikeusapu

Henkilön (sekä luonnollisen että oikeushenkilön, mukaan luettuina kansalaisjärjestöt), jotka eivät pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja tai palkkaamaan asianajaja voi pyytää, että tuomioistuin myöntää oikeusapua Puolassa, joka on nimeltään ”oikeus tukeen” (Prawo pomocy). Hakemukseen on liitettävä todisteet siitä, että hakijan taloudellinen asema on. Oikeus apuun kuuluvat vapautus oikeudenkäyntimaksuista ja jotka syyttäjän nimittämisestä – maksutta – pääasian tuomioistuimessa. Oikeus tukeen voidaan peruuttaa, jos sen syyt lakkaavat olemasta. Ei ole kuitenkaan olemassa tilastoja siitä, miten usein tuen myöntämisestä tai epäämisestä tuomioistuimissa. Järjestöjen varsin harvoin hakea tällaista tukea, koska menettely ei ole liian korkea.

Ympäristöalan kansalaisjärjestöt voivat saada julkista rahoitusta hankkeiden toteuttamiseen. Julkinen rahoitus voi kattaa myös kustannukset, jotka liittyvät kanteet (valtioista riippumattomat järjestöt ovat yleensä sisältää nämä kulut huomioon hankkeen talousarviossa).

Tiettyjä kansalaisjärjestöjen toiminnan toteuttamiseen, joissa edistetään yksilöiden, mukaan lukien muiden valtioista riippumattomien järjestöjen tai apua oikeudellisissa menettelyissä. Kyseiset järjestöt voivat myös saada julkisia varoja tällaiseen toimintaan. Projektiluonteiset, sillä kyseinen toiminta on tällaista luetteloa ei ole, valtiosta riippumattomia järjestöjä, jotka käsittelevät ympäristölainsäädännön edistämisessä.

Puolassa on Law School klinikat, mutta ne eivät yleensä keskitytään ympäristölainsäädännön.

XIII Oikea-aikaisuus

On saatava aikaan päätös määräajassa, joka on yksi kuukausi ja hallintoelimen erityisen monimutkaisissa tapauksissa – kaksi kuukautta.

Valvontaviranomainen voi pidentää tätä määräaikaa ilmoitettuaan asiasta menettelyn osapuolille siitä, että viivästysten syistä ja ilmoittaa uuden määräajan vahvistamisen osalta.

Jos pankkiviranomainen ei ole toimittanut päätöksessä ajoissa tai tiedotettava asianosaisille viivästymisen syyt, asianosainen voi valittaa hallintoviranomaiselle ja tämän jälkeen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuimessa.

Valituksen voi jättää myös silloin, kun menettely on liian pitkä (przewlekłość postępowania), ts. kun määräajan jatkamisesta näyttää perusteettomalta.

Viranomainen, ja tämän jälkeen toisen oikeusasteen hallintotuomioistuin, viranomainen vahvistaa ensimmäisen oikeusasteen osalta (päätös).

Virkamies, joka ei ole ajoissa vahvistaa asian ilman asianmukaista perustetta sovelletaan kurinpidollista vastuuta. Laissa ei täsmennetä, mitä seuraamuksia voidaan määrätä sakkoja (toimiston on itse annettava tietyn hallintoelin).

Henkilöt, jotka haluavat riitauttaa päätöksen (yksittäinen tai strategisia) hallintotuomioistuimessa on 30 päivän kuluessa asiaa oikeuteen, koska päätös on annettu tai julkaistu.

Yleensä ei ole olemassa aikarajoja, jotka on määrätty laissa tuomioistuinten antamaan tuomioon. Ainoastaan tietyissä tapauksissa ja laissa tunnetaan tällaiset määräajat esimerkiksi tietojen saatavuus (ks. jakso III).

Tavallisesti oikeudellinen menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on muutamia kuukausia (noin 3–7 kuukautta). Oikeudellisen menettelyn toisen oikeusasteen tuomioistuimessa kestää noin 6–12 kuukautta.

Kuten edellä todettiin, ei ole yleensä koskevia lakisääteisiä määräaikoja tuomioistuinten antamaan tuomioon. Ainoastaan tietyissä tapauksissa ja laissa tunnetaan tällaiset määräajat esimerkiksi tietojen saatavuus (ks. jakso III).

Seuraamuksia ei viivästyttäisi päätöksiä antavia tuomioistuimia.

XIV Muut kysymykset

Ympäristöä koskevat päätökset riitautetaan osapuolten sen jälkeen, kun päätökset on annettu ensimmäisen asteen viranomainen. Tämän jälkeen toisen asteen viranomaisen päätös voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimessa

Ei ollut mahdollista löytää tietoa oikeussuojan saatavuudesta ympäristöasioissa annetaan yleisölle jäsennellyssä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Hallinnollisen menettelyn vaiheessa koskeva hallinnollinen asia voidaan ratkaista siten, että ”toimituksen” sovittu osapuolten välillä, joita voidaan pitää (vaihtoehtoinen riidanratkaisu). Sen puitteissa voidaan sopia, että ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa.

Kuitenkin ainoastaan käsittelyn osapuolet eikä osallistuvien kansalaisjärjestöjen kanssa (”sopimuspuoli”) voivat osallistua asian ratkaisuun.

Vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, asian osapuolet voivat sopia sovittelijan, jonka tarkoituksena on ratkaista riita.

Käytännössä ratkaisu hallinnollisissa menettelyissä sekä sovittelun hallintotuomioistuimessa käytetään harvoin.

XV. Ulkomaalaiset

Syrjinnän vastaisia lausekkeita, jotka koskevat alkuperämaan kielellä tai eivät ole suoraan Puolan prosessioikeuden mukaisesti.

Kuitenkaan se, että laissa ei suljeta pois ulkomaisten henkilöiden käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen merkitsee sitä, että he saavat samat oikeudet kuin Puolan kansalaiset.

Kuitenkin kaikkien Puolan viranomaisten ja tuomioistuinten on tehtävä puolaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että Puolan ulkomaalaisille, jotka eivät puhu, on oikeus tulkkaukseen.

Käännöskustannusten hallintotuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa vastaa ulkomaalais- ja – silloin, kun hän voi vaatia asian hävinneen osapuolen maksamaan kustannukset.

Kysymys käännöskustannusten hallintoviranomaisten käsittelyissä ei ole säädetty erikseen, joten tätä koskevat säännöt ovat epäselvät.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Jos Puola on alkuperämaa (ovat Puola on vaikutuksia toisessa maassa) Puolan prosessioikeuden säännöt eivät ole syrjiviä eivätkä sulje pois ulkomaisiin.

On kuitenkin myös yleisiä määräyksiä, jotka koskevat tätä kysymystä. Ongelmaa on säännelty vain silloin, kun se – Espoon yleissopimuksen vaatimuksiin tai EU:n direktiivejä (YVA ja IPPC) – Puolan lainsäädännössä säädetään ns. rajat ylittäviä menettelyä. Jos tällainen menettely, kummankin maan hallitusta (alkuperämaan ja kohdemaan) ovat vastuussa siitä.

Puolan lainsäädännössä ei ole erityistä määritelmää ”yleisö, jota asia koskee” rajatylittävissä yhteyksissä. Vain silloin, kun rajat ylittävä menettely Espoon yleissopimukseen tai muihin kansainvälisiin sopimuksiin ja vaaditaan, että yleisölle, jota asia koskee, tunnistaa toisessa maassa tarjoavat kyseisiä sopimuksia.

Ei ole erityisiä määräyksiä, jotka koskevat ulkomaisten kansalaisjärjestöjen ympäristöasioissa, mutta Puolan lainsäädännössä ei sulje pois muiden valtioiden, valtioista riippumattomien järjestöjen mahdollisuuksia osallistua menettelyyn, osapuolen oikeudet. Näin ollen on pääteltävä, että ulkomaisten ympäristönsuojelujärjestöillä on samat oikeudet kuin jäsenvaltion kansalaisjärjestöille.

Raportin laatijat eivät ole tietoisia kaikista yrityksistä, joita ulkomaiset ympäristö- tai muiden sosiaalisten järjestöjen pääsyn hallinnollisiin menettelyihin Puolassa, joten he eivät kykene määrittämään toimintatapoja (todennäköisimmin ei tehdä).

Jos asia kuuluu Puolan tuomioistuinten toimivaltaa, ei ole mitään mahdollisuutta valita eri maan tuomioistuin (ns. ”forum shopping” ei ole ”Puolan lainsäädännön nojalla).

Linkkejä

 • Kansallinen ympäristölainsäädäntö (puolaksi):

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gdos.gov.pl/Articles/view/1916/Akty_prawne

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/prawo_dokumenty_strategiczne/PodstawoweAkty/

 • Tärkeimpien kansallisten ympäristöviranomaisten:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.mos.gov.pl/ http://www.gdos.gov.pl/
Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.gdos.gov.pl/

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html (tutkintaelimelle ympäristöä koskevat tiedot)

 • Asianajajaliittojen:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.nra.pl/nra.php

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.kirp.pl

 • Oikeusasiamiehen virasto:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.rpo.gov.pl/

 • Syyttäjän toimisto:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.pg.gov.pl/


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016