Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

 • Startside
 • Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Rumunsko

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?


 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Čl. 35 rumunské ústavy upravuje právo na zdravé životní prostředí http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35Odkaz se otevře v novém okně.http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Čl. 35 Ústavy zajišťuje vypracování všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, aby se ke zdravé a vyvážené prostředí, řádně chráněny. Zásady a obecné rámce jsou stanoveny nouzové vládní vyhlášky č. 195/2005 o ochraně životního prostředí, schválené zákonem č. 265/2006, ve znění pozdějších předpisů.

Ústava stanoví rovněž pravidla pro fyzické a právnické osoby – budou chránit a zlepšovat životní prostředí.

Čl. 21 týkající se přístupu k právní ochraně ústavy vyplývá, že:

 • Každá osoba má právo podávat žaloby k soudu na obranu svých legitimních práv, svobod a zájmů.
 • Uplatnění tohoto práva nemá být omezeno právo
 • Všechny strany mají právo na spravedlivý proces, jenž v přiměřeném období
 • Správní zvláštní příslušnosti je dobrovolné a bezplatné.

Výklad obou výše uvedených článků vyplývá, máte přístup ke spravedlnosti, pokud jde o ochranu životního prostředí, nemůže být toto právo omezeno.

Podle rumunského právního systému, ústavu je právní akt, který má být k dispozici nad rámec zákonných pyramidy. Všechny ostatní normativní akty musí být v souladu s ustanoveními Ústavy.

Ústavní právo životního prostředí se lze dovolávat přímo u soudů. Existují však další rozvoj vhodných právních předpisů pro životní prostředí. Na druhé straně v některých případech soudy nebo správní orgány nepoužijí ústavu samostatně jako akt s obecnou působností, který nelze použít samostatně.

Že podle čl. 11 bod 2 ústavy, smlouvy ratifikované parlamentem se stávají součástí vnitrostátního práva. To znamená, že budete moci přímo dovolávat se mezinárodních dohod. Všechny informace uvedené otázce 3.

Aarhuská úmluva je mezinárodní smlouvou o lidských právech. Podle čl. 11 ústavy je součástí vnitrostátního práva. Podle § 20, pokud existují nesrovnalosti mezi smlouvami na základní práva, jako je Aarhuská úmluva, a vnitrostátními právními předpisy, pak je mezinárodní smlouvou, pokud vnitrostátní právo ještě příznivější ustanovení.

Poté, co bude ratifikována, mezinárodním právem, má automaticky účinky v rámci vnitrostátních právních předpisů, což poskytuje možnost pro zúčastněné strany, aby jej uplatnit přímo nebo ve spojení s jinými právními akty, které může určit prováděcí rámec, je-li tomu tak, a ukládá povinnost správním orgánům nebo soudům zohlednit jeho ustanovení. Aarhuská úmluva byla ratifikována zákonem č. 86/2000.

II. Soudnictví

Rumunsko má tři úrovně jurisdikce v občanskoprávních i trestních věcech:

 • 188 Např. soudy, některé byly pro každé hrabství, slyšení jako první soud
 • Soudy, jež jsou v jednotlivých – 42 okresních, odvolacích řízeních
 • Odvolací soudy, slyšení, 15 případů týkajících se druhého kasačního opravného prostředku
 • Nejvyšší kasační soud – Zvláštní příslušnost

Existují výjimky stanovené zákonem, pokud první soud je soud, odvolací soud nebo Nejvyšší kasační a trestní soud, a případů, kdy máme jen dvoustupňového řízení, první a druhý odvolací soud.

Stíhání organizované vedle výše uvedených soudů.

Každý soud, s výjimkou např. soudy, má různé oddíly, např.:

 • Občanskoprávní senát, slyšení pouze občanskoprávní věci,
 • Trestní sekce, slyšení pouze trestních případů,
 • Správní odbor, slyšení pouze případy vyplývající správní právo atd.
 • Vojenský soud teritorial
 • Soud mlitary

Neexistují žádné zvláštní soudy v otázkách životního prostředí. Obecně se tyto případy zahájit správní senát Tribunal a poté do správního odboru odvolacího soudu kasační opravný prostředek. Třetí stupeň se druhý senát se v projednávaném případě nejedná. Pokud správní akt vydán ústředním orgánem, pak bude soud, Court of Appeal a druhá bude Nejvyššího kasačního a trestního soudu.

Životního prostředí je třeba řešit nejen na správních úsecích, ale i na jiných úsecích, pokud předmět sporu není správním aktem.

Neexistuje možnost pro volbu výhodnějšího místa soudu. Pravomoci Soudního dvora závazné a musí být jasně uvedeno.

Ve věcech příslušnosti se třemi úrovněmi existují dva opravné prostředky:

 • I –, představuje druhý soudní proces v této věci, který pozastavuje rozhodnutí soudu;
 • Zadruhé – existují pouze omezené důvody, které mohou být uplatňovány, nepozastaví předchozí rozhodnutí obecně s několika výjimkami stanoveno zákonem.

V případech, jež dvoustupňového řízení, jak správního řízení o kasačním opravném prostředku Soudní dvůr zkoumat ve všech aspektech. Kasační opravný prostředek je v takových případech pozastaví rozhodnutí soudu.

V oblasti trestního práva se první a druhý případy jsou obvyklými prostředky, může být rozhodnutí vykonatelné, kdy nabude právní moci, v souladu se zákonem.

Mimořádné opravné prostředky jsou:

 • „neplatnost“, jejichž cílem není obnova řízení, ale odstranit některé zjevné chyby, procedurální nebo věcné;
 • „Přezkum“ – jeho cílem je zobrazit, kdy případ znovu, pokud nějaké nové důkazy, jako jsou: Soudce byl odsouzen za trestný čin související s daným případem, nebo některé nové důkazy, nemůže být zjištěno v průběhu původního řízení nebo nové rozhodnutí Soudního dvora byl uveden tentýž problém, mezi stejnými díly atd.

Čl. 18 zákona č. 554/2004 týkající se správního soudu vyplývá, mají také některé důkazem jak kasačního a trestního práva.

Soudní dvůr může:

 • Rozhodnout, že správní akt je neplatný v plném rozsahu nebo částečně;
 • Uložit úřad o vydání nového správního aktu, dokument nebo k provedení určité správní řízení;
 • Rozhodnout, zda správní řízení, která byla provedena vydat správní akt, jsou legální, či nikoli;
 • Rozhodnutí týkající se náhrady škody, pokud požadované žalobcem;

Pokud jde o administrativní smlouvy, soud může:

 • Zrušení Rozhodnutí v plném rozsahu nebo částečně;
 • Orgán povinnost podepsat smlouvu v případě, že žalobce má právo tuto smlouvu;
 • Uložit určité povinnosti smluvních stran;
 • Se souhlasem veřejného zájmu, pokud jedna strana požádá;
 • Rozhodnout, morální a materiální škody;

Ochrana životního prostředí, vládní nařízení č. 195/2005, články 5, stanoví, že každá osoba má právo obrátit se na soud nebo správní orgány, aby chránily právo na zdravé životní prostředí, aniž by museli prokázat porušení práva. Ekologické nevládní organizace mají rovněž vliv v každém environmentálních otázek.

Neexistují žádná jiná zvláštní ustanovení v oblasti práva životního prostředí. Soudní řízení se řídí kodexem pro občanskoprávní řízení.

Soudní dvůr sice nemůže jednat z vlastního podnětu v Rumunsku. Soud však může požádat Soudní dvůr o rozhodnutí o předběžné otázce

III. Přístup k informacím

544/2001 tohoto zákona, stanoví,

 • Pokud nejste s obdrženou odpovědí spokojeni, nebo neobdržel žádnou odpověď na žádost o informace, můžete podat správní stížnost veřejnému orgánu, a žádají, aby státní tajemník odpovědný za nesprávnou odpověď/absence odpovědi;
 • Můžete požádat Soudní dvůr, aby zavazovalo příslušný orgán sdělit požadované informace, a obdržet morální újmu. V praxi se škod je velmi obtížné prokázat, a proto jsou velmi zřídka získat.

Normativní akt, který upravuje informace o životním prostředí je vládním nařízením č. 878/2005 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí. Tento právní předpis je dokončeno, když je situace thare nejsou upraveny zejména pro informace o životním prostředí, ustanovení zákona č. 544/2001 o přístupu k veřejným informacím.

Čl. 15 odst. 3 GŘ 878/2005 stanoví environmentální informace, pokud je žádost zamítnuta rovněž odůvodnit důvody tak učinit, přičemž také obsahovat informace týkající se přístupu k právní ochraně.

Žádosti o informace lze ústní nebo písemnou formou.

Pokud požadujete informace ústně, pokud jsou tyto informace obdržíte ihned. V opačném případě bude podávat písemné žádosti.

Odpověď byste měli obdržet písemné žádosti do 10 dnů. Odmítnutí byste měl (a) obdržet informace, 5 dní v roce. Pokud informace, které jste si vyžádal příliš složitá, a to 10 dnů byste měli obdržet dopis týkající se této situace a prodlužuje doba až 30 dnů.

Informace o životním prostředí musí být žadateli k dispozici v souladu se stanovenou lhůtou, co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich obdržení orgánem veřejné moci. By požadované informace pro objem nebo složitosti být tak velké, aby jednoměsíční lhůtu nelze dodržet, rozšiřuje se tato lhůta až na dobu dvou měsíců ode dne doručení žádosti orgánu veřejné moci. V takových případech je nezbytné žadatele informovat co nejdříve nebo alespoň jeden měsíc před uplynutím lhůty, pokud jde o prodloužení lhůty pro odpověď, rozšíření důvodů.

Pokud nejste s obdrženou odpovědí spokojeni, můžete:

 • Podat správní stížnost vedoucímu orgánu veřejné správy v roce 30 dnů od doby, kdy jste obdržel (a) odpověď nebo pokud odpověď by měla (po 10 dnech). Orgán veřejné moci musí uspořádat Komise, který posoudí situaci a bude Vám zaslat odpověď do 15 dnů;
 • Můžete požádat Soudní dvůr, aby uložily veřejným orgánem, aby Vám poskytl informace a rovněž požadovat náhradu škody za 30 dnů od doby, kdy jste obdržel (a) odpověď nebo protiprávní, neboť odpověď by měla (po 10 dnech).

Pokud se jedná o informace označené, nebudou mít přístup k informacím, pokud by soudce měl povolení z národního registru kancelář pro utajované informace. Pokud informace nejsou utajované, Soudní dvůr plný přístup. —. Důvěrné informace mohou být rovněž stanoveny ve Smlouvách. Soudní dvůr v této věci nebudou mít přístup k důvěrným informacím.

Jestliže soudy, které naleznou, že informace jsou veřejnosti, není označen, Soud může nařídit tuto informaci zpřístupnit. Pokud se jedná o informace označené Soudní dvůr nebude moci v rámci přístupu k informacím hodnocení, aby tak učinily. Můžete uplatnit výjimku protiprávní klasifikace, a druhý spis bude vytvořena jiného soudce registrované v národním registru (kancelář pro utajované informace) umožní vyřešení tohoto případu, nebo zahájit další řízení požádala buď pro odtajnění nebo zrušení označení. V těchto případech se soudci registrované v národním registru utajovaných informací bude Úřad pro rozhodnutí sporu.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Neexistuje žádný opravný prostředek proti správnímu rozhodnutí správního orgánu. Mohou být napadena u soudu musíte zaslat stížnost k orgánu, který přijal správní rozhodnutí vám nelíbí.

Správní stížnosti je bezplatné. Je upraven zákonem 554/2004 týkající se správního soudu. Každý, kdo se domnívá, že jeho práva a zájmy byly porušeny rozhodnutím, má právo podat stížnost orgánu, který vydal správního aktu nebo jeho nadřízeného orgánu, pokud existuje. Žádost musí být podána do 30 dnů od okamžiku, kdy jste si správní akt

 • 6 měsíc od okamžiku, kdy jste zjistili správní akt, pokud byla žádost určena, a její další dotčené osoby;
 • Pokud se váš případ týká administrativní, 6 měsíce od doby, kdy byla smlouva uzavřena, změněn, neboť některé povinnosti ze Smlouvy, neboť uvedené datum bylo disrespected zakázky, jelikož jste se dozvěděli, že jedna ze smluvních ustanovení ve smlouvě je nejasný;

Prvostupňových správních rozhodnutí přímo u Soudního dvora, avšak pouze ve zvláštních správních soudů. V oblasti životního prostředí neexistují žádné zvláštní pravomoci.

Správní stížnosti vyžaduje s několika výjimkami:

 • Pokud jste žádost týkající se Vaší vlastní právo nebo oprávněný zájem orgánu a vy neobdržela žádnou odpověď do 30 dnů, nebo bylo udělení výjimky zamítnuto;
 • Pokud jste napadení správního normativní akt;
 • Pokud jste útočit vládního nařízení nebo nouzové vládní vyhlášky;
 • Výjimky nezákonnosti;
 • Pokud jste či prefektovi, veřejný ochránce práv, státními zastupitelstvími, Národní agentura pro státní úředníky;

Soudní opravné prostředky představují procesní a hmotněprávní kontrolu. Pro technické otázky soudce může odstranit technické/odborné zprávy vypracované soudním znalcem. Technická/odborná zpráva má stejnou hodnotu jako další důkaz materiál/důkazy.

Soud může přezkoumat jakýkoli správní akt, včetně plánů využívání půdy, územní plánování, povolení v oblasti životního prostředí atd.

Neexistují žádné zvláštní právní předpisy týkající se životního prostředí. Všechny jsou společné s pravidelným správního řízení před soudem:

 • Každá osoba má postavení soudu ve smyslu ochrany životního prostředí, vládní nařízení 195/2005. Pokud fyzická osoba musí odůvodnit zájem případ stíhat. Pokud jste nevládní organizace působící v oblasti ochrany lidských práv nebo pouze životní prostředí, pak byste se předpokládá, aby mohla založit ochranu legitimního obecného zájmu;
 • Správní stížnosti vyžaduje:
  • Pokud jde o správní normativních aktů, nebo jiné, jako rozhodnutí/objednávek, regionální a místní vlády atd. správní stížnosti lze provést;
  • Jste-li příjemcem aktu je třeba zaslat do 30 dnů od vstoupení tohoto zákona bylo oznámeno;
  • třetí osoby, musíte zaslat stížnost v roce 6 měsíce od doby, kdy byl akt sdělen,
 • Příslušným soudem je soud své sídlo nebo ústředí úřadu, můžete si vybrat, které z nich;
 • Můžete prokázat svá tvrzení a dokladů, výslechy svědků, soudnictví, zkušenosti; Můžete požádat Soudní dvůr rozhodne, jaké indicie jsou relevantní pro daný případ;
 • Soudní dvůr nemusí přezkoumávat hmotněprávní legality aktů, ale rovněž umožňují právní předpisy tuto možnost; Záleží pouze pod podmínkou soudce ohledně případu;
 • Pokud budete jít proti plánování osvědčení by se Soudní dvůr mohl odmítnout vašeho případu, protože rumunské soudy, že judikatura není jednotná v chápání této problematiky;

Závěrů zjišťovacího řízení EIA [1] mohou být napadena u soudu za stejných podmínek uvedených výše.#1 Neexistují žádná zvláštní pravidla.

Soudy mohou přezkoumat rozhodnutí probíhá za stejných podmínek, jak je uvedeno v předchozích kapitolách.

Při prověřování a v rozsahu působnosti rozhodnutí v Rumunsku jsou ve skutečnosti jeden a tentýž akt ve zjišťovacím řízení a při určování rozsahu prováděny ve stejné fázi.

Soudní opravné prostředky představují procesní a hmotněprávní kontrolu. Pro technické otázky soudce může požádat, aby Technická/odborná zpráva vypracovaná soudním znalcem. Technická/odborná zpráva má stejnou hodnotu jako další důkaz materiál/důkazy.

Účast na veřejné konzultaci fáze není podmínkou vystupovat před soudy.

Žaloby na zdržení se jednání je upraveno články 14 a 15 zákona č. 554/2004 týkající se správního řízení u soudu. Zdržovací žaloby mohou být podány u soudu okamžitě ihned poté, co správní stížnost odeslána veřejným orgánem, nebo společně s hlavními žádosti. Povolení je, musí být splněny dvě podmínky:

 • Mít dobře zdokumentovaných případů
 • Prokázat bezprostřední škody

Neexistují žádné zvláštní právní předpisy pro IPPC [2] rozhodnutí nebo povolení.#2 Budou analyzovány stejně jako jakýkoli jiný správní akt

Stejná pravidla platí pro stálé IPPC správního aktu jako pro jakéhokoli jiného aktu.

Stejné požadavky platí pro žaloby na zdržení se jednání v rámci IPPC postupů pro posuzování vlivů jakéhokoliv jiného správního aktu.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

V občanském soudním řízení může každá osoba obrátit na soud proti soukromé osoby nebo právní subjekty požádat, aby jejich věcná práva na zdravý a vyvážený životní prostředí třeba dodržet. Podle čl. 5d vládního nařízení č. 195/2005 – ochrana životního prostředí, „každá osoba má právo obrátit se správních a /nebo soudních orgánů na jakékoliv otázky životního prostředí přímo nebo prostřednictvím nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí, bez ohledu na to, zda porušení práva“. Ano, můžete požádat všechny činy nebo opomenutí, které by zajistily dodržování práva na zdravý a vyvážený životní prostředí, podle rumunské ústavy, i když nebyly přímo utrpět žádnou újmu. Pokud však Vaše práva nebude mít podle čl. 5e), máte právo na náhradu škody.

Pokud předmětem Vašeho nároku by byl správní akt vydán, nebo by měl být vydán (opomenutí), že věc bude projednaná správním soudům, měli byste také Vaši stížnost proti správním orgánem, stejně jako příjemci správního aktu. Nicméně ve správních řízeních, budete muset prokázat, že došlo k porušení vašich práv – soukromé oprávněný zájem. Nemusíte stálého u soudu dovolávat pouze obecná ochrana lidských práv a životního prostředí – oprávněný zájem veřejnosti. Pouze zúčastněné nevládní organizace (včetně sociálních organizací jak sdružení a nadací) se může dovolávat u soudu porušení legitimního zájmu veřejnosti.

Správní soudy rovněž řízení proti státním orgánům podle zákona č. 554/2004 týkající se správního soudu. Podle § 1 tohoto zákona každá osoba může podat stížnost k Soudu proti správnímu orgánu, jestliže soukromý nebo veřejnoprávní oprávněný zájem nebo věcného práva byla porušena správním aktem, který je vydáván tímto orgánem, a to neřešení žádost včas v souladu se lhůtami podle různých právních předpisů. Například o odpověď petice musí být poskytnuty do 30 dnů. Pokud jste utrpěli škody, můžete též žádat o náhradu škody.

Podle čl. 8 téhož zákona, pokud se domníváte, že:

 • vaše oprávněné zájmy, že vaše práva byla porušena, správním jednostranného aktu,
 • Jste spokojeni se řešení stížnosti nebo pokud jste předtím neobdrželi žádnou odpověď, aby stížnosti,
 • Vaše žádost nebyla vyřešena termínem stanoveným zákonem
 • správní orgán odmítl vyřešit Vaši žádost

správní orgán odmítl provést administrativní činnosti, které jsou nezbytné pro výkon nebo ochranu právo nebo oprávněný zájem, můžete požádat Soudní dvůr:

 • Částečné nebo úplné zrušení správního aktu
 • Náhrady za škodu, kterou utrpěla
 • Odškodnění za morální újmu

Pokud jste nevládní organizace požádat soud všechny uvedené výše za předpokladu, že na něj máte oprávněný zájem chránit veřejný.

Pokud nejste, můžete uplatnit legitimní zájem pouze v případě porušení legitimního zájmu veřejnosti je logickým důsledkem snížení hodnoty hmotného soukromého práva nebo oprávněné zájmy.

Příslušné orgány odpovědnosti za ochranu životního prostředí jsou:

 • Krajská agentura ochrany životního prostředí (čl. 6 Vládní mimořádné nařízení č. 68/2007, kterými se provádí směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí);
 • Národní stráž životního prostředí (články 9 Vládní mimořádné nařízení č. 68/2007), který má pravomoc kontrolovat a poskytnout pokut těm porušování právních předpisů v oblasti životního prostředí;

Podle čl. 20 vládního nařízení č. 68/2007, osoba, nebo případně ovlivněny poškození životního prostředí, nebo se domnívá, že by právo nebo oprávněný zájem, může:

 • zaslat připomínky Národní stráž životního prostředí
 • Agentura pro ochranu životního prostředí požádala hrabství přijmout opatření podle mimořádného nařízení vlády č. 68/2007

Podle čl. 20 bodu 2 se má za to, nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí“ jsou porušována práva a oprávněné zájmy, mohly řešit, v každém případě výše uvedenými orgány.

Rozhodnutí jsou správní akty, je stíhán správními soudy podle obecných pravidel popsaných zákonem č. 554/2004 týkající se správního soudu (čl. 25 vládního nařízení č. 68/2007). Můžete podat stížnost proti rozhodnutí orgánu ESMA ve lhůtě 30 dnů, nebo soud, chybějící odpověď na Vaši žádost činnosti. Pokud neobdržíme odpověď správní stížnosti nebo odpověď není uspokojivá, můžete požádat Soudní dvůr o přezkoumání rozhodnutí do 6 měsíců opomenutí nebo obdržel zamítavou odpověď.

Rozhodnutí příslušného orgánu může být napadena u soudu, jak je popsáno výše, podle zákona č. 554/2004 týkající se správního soudu. Podle čl. 5 vládního nařízení č. 195/2005 při mimořádných událostech týkajících se ochrany životního prostředí může každá osoba obrátit na soud proti škod na životním prostředí, a navrhují, aby Soudní dvůr přijmout opatření proti znečišťovateli.

Veřejný ochránce práv nemá konkrétní pravomoci v oblasti životního prostředí. Má pravomoci v oblasti ochrany práv a svobod jednotlivce. Veřejný ochránce práv může mimo jiné:

 • Řešení stížností zaslaných občany;
 • vydávat stanoviska na žádost ústavního soudu;
 • Zahájit řízení před správním soudem podle zákona č. 554/2004 o správních soudních řízení (viz následující odstavec);
 • Podat odvolání v zájmu zákona u High Court of Justice, soudu;
 • Předkládá zprávy Evropskému parlamentu. Zprávy mohou doporučit změny právních předpisů;
 • Stávající zprávy Parlamentu nebo předsedovi vlády, pokud během svého výzkumu, které mu vznikají právní předpisy, které porušují zásady právního státu;

Podle správního práva, veřejný ochránce práv soudu proti jakémukoli protiprávního správního aktu, včetně aktu týkající se ochrany životního prostředí. Podle § 1 zákona č. 554/2004 týkající se správního soudu, veřejný ochránce práv může jednat pouze tehdy, pokud předkladatel petice požádal. Pokud veřejný ochránce práv případ spisů správnímu soudu pak předkladatel se žalobce. Pokud je odmítnete, soud rozsudek zrušil.

Státní zástupci

Podle čl. 1 bod 4 správního zákona č. 554/2004 státní zástupce může požádat soud o zrušení jednostranné individuální správní akty, které porušují práva, zájmy a oprávněné zájmy osob, které se staly žalobce v rámci řízení před správním soudem. Státní zástupce může být v takovém případě pouze s předchozím souhlasem strany, jejíž právo bylo porušeno, nebo úroky.

Pokud státní zástupce považuje za legitimního veřejného zájmu byl porušen správním normativní akt, může proti němu před správním soudem. V tomto případě, je-li fungování veřejných služeb správní povahy, by byl vážně narušen, může rovněž požádat o vydání soudního příkazu.

Žalobce nemá žádné jiné zvláštní pravomoci v oblasti životního prostředí. Může stíhat trestné činy v oblasti životního prostředí tak, jak je stanoveno zákonem.

Veřejný orgán, který byl vydán správní akt, může požádat Soudní dvůr, aby v případě zrušení aktu vyvolává účinky, a nemůže být zrušena úřadem. Tribunál provede analýzu zákonnosti aktů vydaných podle a také účinky těchto aktů.

Neexistuje soukromé trestní stíhání v Rumunsku.

Podle čl. 3 odst. 12 vyhlášky č. 57/2009 upravující úkoly a fungování ministerstva životního prostředí, tento orgán zajišťuje kontrolu a dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí na vnitrostátní úrovni fyzických i právnických osob, a tím i pro správní orgány.

Ministr má vedením inspekční a kontrolní ke splnění tohoto úkolu.

Schopnosti veřejného ochránce práv a státního zástupce požádat soud o zrušení protiprávních správních dokladů byly popsány výše.

Prefekt může napadnout u soudu správní rozhodnutí přijatých místními hrabství, výkonu kontroly zákonnosti jako obecná pravomoc.

VII. Aktivní legitimace

 1. Popište právní postavení pravidla pro různé druhy postupů a různými subjekty. Popište, jak pojem porušování práva, dostatečný zájem atd. jsou vykládány ve vaší zemi.
  (použijte k tomu níže uvedenou tabulku)

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

X

X

Nevládní organizace

X

X

Ostatní právnické osoby

X

X

Skupiny ad hoc

X

X

zahraniční nevládní organizace

X

X

Jiné [3]#_ftn3

X

X

Státní zástupce veřejného ochránce práv a orgánů veřejné správy, jak je uvedeno v kapitole VI bodu 2.

Orgán veřejné moci může působit jako jakékoli jiné osoby proti aktům vydaným jiným orgánem veřejné správy, pokud jsou porušena práva nebo oprávněné zájmy. Ale správní orgány se na základě této pravomoci.

Vládní nařízení 195/2005, pokud jde o ochranu životního prostředí, ekologické nevládní organizace mají aktivní legitimaci soudem ve věcech, které mají za cíl ochranu životního prostředí. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro různé úrovně ochrany životního prostředí.

Tribunál žaloby u správního soudu podléhá norem stanovených zákonem číslo 554/2004, uvedeno výše. Soukromá fyzická nebo právnická osoba může napadnout správní akt na základě oprávněného zájmu veřejnosti, pokud jde o důsledek porušení práva jednotlivce nebo soukromé oprávněný zájem.

Jiné státní instituce nebo subjekty aktivní legitimaci podle kapitoly VI.

Stejná pravidla se použijí pro postavení jednotlivců a nevládních organizací pro posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC postupů popsaných v kapitole V.

VIII. Právní zastoupení

Právníci zastupují zájmy účastníka řízení před soudem. Právní poradenství není povinné, životního prostředí nebo v jakékoli věci, s výjimkou trestních věcí v souladu s trestním řádem. V trestních věcech, včetně trestných činů proti životnímu prostředí, musel by mít pomoc obhájce.

V souladu s novými předpisy pro občanskoprávní řízení, musí být stranám nápomocen advokát ve druhém stupni.

V Rumunsku se stále více zajímají právníků při ochraně životního prostředí, neboť zajišťuje určitou oblibu a veřejného uznání dotyčného advokáta. Toto uznání je velmi potřebná, protože jakékoli reklamy advokátů je protiprávní v Rumunsku.

IX. Důkazy

Neexistují žádná zvláštní pravidla v oblasti životního prostředí. Podle čl. 13 zákona č. 554/2004) ohledně soudní řád správní, soudní dvůr, aby uložil správní orgán předložit veškeré dokumenty, které byly zváženy při vydání aktu, jehož zrušení se požaduje pro. Žalobce může poskytnout veškeré důkazy, které by prokazovaly obvinění: dokumenty, interrogatories soudnictví, odborníky nebo svědky.

V občanskoprávních i trestněprávních řízeních nemá Soudní dvůr povinnost přinutit žalovaný poskytnutí dokumentů. Existuje však procesního nařízení, které by umožnily Soudnímu dvoru dospět k závěru, strana, která odmítla předložit některé dokumenty, uznat tvrzení druhé strany, pouze v občanských věcech.

Jsou důkazy předložené stranami na začátku soudního řízení, ihned po obdržení všech ostatních procesních výjimek rozhodl Soudní dvůr. Soud může nařídit zjevným, domnívá-li se, že je pravda, že podle aktivní úlohu Soudního dvora. Nicméně tuto úlohu, která se uplatní pouze ve věcech občanských, omezeno právo žalobkyně převést svou žalobu u soudu. Tyto důkazy musí být nejprve povolen Soudním dvorem, poté byla podána žaloba k Soudnímu dvoru. Není žádný rozdíl mezi soudního řádu správního řízení.

Nicméně občanské soudní řízení má tři etapy: První dvůr a dvě odvolání. V prvním a v první senát Soudu veškeré důkazy, které je možné navrhnout Soudnímu dvoru, a Soudnímu dvoru umožní pouze důkazy, které jsou užitečné pro daný případ. V rámci druhého kasačního opravného prostředku pouze doklady lze předložit jako důkaz. Samotný kasační opravný prostředek může být přípustná pouze pro omezené důvody uvedenými v občanském soudním řádu.

Ve správním řízení je pouze prvním soudem a jednoho opravného prostředku. V rámci řízení o kasačním opravném prostředku je možné pouze dokumenty přípustné jako důkazy, avšak Soudní dvůr nemůže provést analýzu týkající se všech aspektů, kompenzovat chybějící v tomto řízení o kasačním opravném prostředku.

Soudní znalci poskytují právní poradenství. Jejich odměna vyplacená osobě, která požádala odborných znalostí. Strany mohou požádat soud, aby jejich vlastní odborníky, kteří se budou účastnit odborné znalosti pro soudní znalce. Soud může rovněž nařídit, aby odborných znalostí vykonávají instituce nebo specializovaná laboratoř.

Pokud nikdo na seznam soudních znalců má speciální o to, Soud může nařídit vědec nebo známých osobností potřebnou odbornost, jako profesor na univerzitě. Toto ustanovení upravuje občanský soudní řád.

Závěry týkající se technického odborníka, Soudní dvůr musí vzít tyto závěry. Soudní dvůr však může opomíjet znalosti, pokud bylo provedeno v rozporu s procesními normami v oblasti justiční odbornosti nebo, pokud byl výsledek v rozporu se předmět věci.

Neexistují žádné rozdíly v rámci správního řízení nebo občanskoprávního řízení, a neexistují žádná zvláštní ustanovení pro environmentální záležitosti týkající se justiční odbornosti.

Žaloby na zdržení se jednání.

Hlavním pravidlem je, že není potlačující účinek za žádných okolností. Ve všech případech musí být Soudní dvůr požádán o vydání soudního příkazu. Účinky aktu bude pozastavena pouze v případě žaloby na zdržení se jednání je přijat Soudním dvorem. Odvolání proti rozhodnutí soudní komory pro udělení právně přikázané úlevy nepozastaví výkon tohoto rozhodnutí.

Za vyvlastnění postupy správní rozhodnutí se ihned provádí. Vlastnické právo převádí z oblasti soukromého vlastníka státu prostřednictvím jednostranným správním aktem bezprostředně po praní nabízené vyvlastnitel jsou zasílané na bankovní účet (soukromý vlastník může dostávat finanční prostředky pouze tehdy, nemá-li žádné právní kroky proti vyvlastnitel požadovala víc peněz). Žaloby na zdržení se jednání, jejichž cílem je zastavit tento převod je nepřípustné vyvlastnění podle zákona č. 255/2010.

Ostatní správní akty vyvolávají účinky bez ohledu žalobu na neplatnost u Soudu. Pouze odkladný účinek, je právně přikázaná úleva.

Žaloby na zdržení se jednání je možné v rámci správního řízení, ale také občanský soudní řád.

V rámci správních postupů se týká pouze žalob zdržovacích pozastavení účinků jednostranného správního aktu.

V občanskoprávním řízení může soud vydat soudního příkazu k zajištění ochrany práv, s cílem zamezit hrozící újmy, jehož cílem je odstranit překážky jeho provedení soudního příkazu. Příkaz je uveden pouze v naléhavých záležitostech a pouze na omezenou dobu.

Podle čl. 14 zákona 554/2004, můžete požádat, aby bylo právně přikázaných úlev bezprostředně poté, co byla podána správní stížnost veřejnému orgánu, který vydal akt, než předložila Soudnímu dvoru návrh na zrušení aktu.

Podle čl. 15 zákona 554/2004, že zdržovací žaloba může být rovněž požádalo, aby spolu zrušení žádosti, nebo na základě samostatné žádosti, které mohou být zavedeny až do prvního stupně v rámci zrušení aktu.

Budete muset prokázat, je dobře odůvodněn, a to bez soudního příkazu hrozící újmy, která by byla způsobena.

V občanskoprávním řízení je právně přikázaná úleva poskytnuta v naléhavých případech a na omezenou dobu, jak je popsáno výše.

Jak při správním řízení občanského soudního řádu opravný prostředek lze podat do 5 dnů písemné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.

XI. Náklady

 1. Jaké jsou kategorie nákladů žadatele, čelí při získávání přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí? (5–10 věty)

Kategorie nákladů:

 • Odměnu soudního dvora
 • Odměna advokáta
 • Odměnu soudního znalce
 • Náklady druhé strany podle zásada „kdo prohrál, platí“
 1. Odhadnout soudní poplatek (poplatek za zahájení řízení u soudu, různých druhů postupů), poplatek za odvolání, jež platí ve vaší zemi. (3–5 věty)

Soudní poplatky jsou upraveny nouzové vládní vyhlášky č. 80/2013.

Poplatek za správní soud a pohybuje se mezi 50 RON (přibližně 11 EUR) a 66 EUR (300).

Poplatky za občanskoprávní řízení jsou stanoveny na základě hodnoty sporu. Existuje několik kritérií převzaly některé hodnoty stanovené zákonem.

 • Pokud hodnota věci spadá 500 RON (111 EUR), soudní poplatek činí 8 %, ale ne méně než 20 RON (4 EUR)
 • Pokud hodnota věci spadá mezi 111.1 RON (501) ve výši 1 111 EUR (5000 RON), soudní poplatek činí 8 EUR (40 RON) plus 7 % pro částku vyšší než 111 EUR (500 RON);
 • Pokud spadá mezi 1 111 EUR (v roce 5000) a 5555 EUR (v roce 25000), soudní poplatek činí 78 EUR (355 RON) plus 5 % pro částku vyšší než 1 111 EUR (5000 RON);
 • Pokud spadá mezi 5555, 25001 RON (1 EUR) a 11111 EUR (50000 RON), poplatek Soudního dvora činí 301 EUR (1355 RON) plus 3 % pro částku vyšší než 5 555 EUR (RON) 25000
 • Pokud spadá mezi 11111, 50001 RON (1 EUR) a 55555 EUR (250000 RON) soudní poplatek činí 467 EUR (2105 RON) plus 2 % pro částku vyšší než 11 111 EUR (RON) 50000
 • vyšší než 55 555 EUR (RON) 250000–6105 RON (1 356 EUR) a 1 % pro částky vyšší než 55 555 EUR (RON) 250000

Poplatek za odvolání jako druhý stupeň řízení je polovina poplatku při prvním soudem, ale ne nižších než 4 EUR (20 RON):

Poplatek za odvolání jako třetí stupeň soudní poplatek činí 22 EUR (100 RON) kasační důvody upravena v § 488 odst. 1 bodech 1 až 7 nového občanského procesního řádu. Pokud důvody týkající se použití hmotného práva v případech, které je možné ocenit penězi, poplatek se 50 % částky první soud, ale ne méně než 22 EUR (100). Pro případy, v nichž není možné ocenit penězi soudní poplatek činí 22 EUR (100).

Je-li odvolání podáno proti rozhodnutí soudu, pokud jde o:

 • zastavení soudního řízení, je poplatek 20 RON (4 EUR)
 • zrušení řízení, protože poplatek soudu nebylo vyplaceno, nebo v jiných případech, kdy byla věc nebyly souzeny poplatek Soudního dvora činí 11 EUR (50).
 1. Odhadnout náklady na odborné poradenství, náklady na právní pomoc a jiné kategorie poplatků typické v záležitostech životního prostředí. (10 rozsudků)

Neexistuje žádné kritérium pro odhad poplatek odborníka nebo zástupce. Poplatek za odborníka činila přibližně 2 000 EUR a poplatek za obhájce, který není pracujících pro nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí, činil nejméně 1 000 EUR.

Velmi málo advokáti pracují v nevládních organizacích, aby přístup k právníkům je velmi obtížné.

 1. Jaké jsou náklady na pořízení zdržovací žaloby a prozatímní opatření? Je vklad/protizávazku odškodnění nezbytné? (3 rozsudků)

Poplatek požádat o vydání soudního příkazu v rámci občanskoprávního soudu je 20 RON (4 EUR), pokud není ocenit penězi. Pokud je poplatek Účetního dvora je ocenit penězi poplatek činí 11 EUR, je-li hodnota stanoví podle 2000 RON (444 EUR) a 44 EUR (200 RON), pokud hodnota je vyšší než 444 EUR (2000 RON).Neexistuje žádná záloha zapotřebí.

Pro žaloby na zdržení se jednání, správní soud není zmíněno, a proto by se měla vztahovat články 27, která se týká jiné věci, není možné ocenit penězi. V takových případech soudní poplatek činí 4 EUR (20).

 1. Se „zásada kdo prohrál, platí“? Jak je uplatňována soudy? Jaké jsou výjimky, kdy toto pravidlo neplatí? (5–10 věty)

Zásada „kdo prohrál, platí“ se vztahuje pokaždé, kdy druhá smluvní strana, která žádá náklady, které by musel podporu během řízení. Pokud druhá strana nepožádá těchto nákladů tato zásada se neuplatní. Soudní dvůr může nahradit pouze část nákladů, pokud Vaše žádost byla přijata a ve zbývající části zamítnout. V tomto případě by soud mohl nahradit výlohy, takže jedna strana zaplatí zbývající část nebo celou částku, pokud by odškodnění.

XII. Mechanismy finanční pomoci

 1. Soud může poskytnout osvobození procesní náklady, cla, daně, poplatky za podání nákladů atd. v záležitostech životního prostředí? Jaké jsou podmínky? (10 rozsudků)

Právní pomoc může být poskytnuta na základě nouzové vládní vyhlášky č. 51/2008 se použije pouze v občanskoprávních věcech, pokud:

 • Poplatek;
 • Poplatek znalce nebo tlumočníka;
 • Odměna soudního exekutora.
 • Soudního dvora – osvobození od daně, snížení poplatků, odklady zpoždění;

Maximální částky udělené jako právní pomoc v jednom roce může být rovna 10 minimální hrubé mzdy ve vykazovaném roce po předložení žádosti o bezplatnou právní pomoc.

Právní pomoc může být odmítnuta pouze v případě středním příjmem na jednoho rodinného v posledních dvou měsících od doby, kdy byla podána žádost o právní pomoc je přibližně 70 EUR (300ron). V tomto případě se poplatky budou zcela hrazeny státem.

Pochází-li příjmy za přibližně 145 EUR, poplatky budou 50 % hradí stát.

Mimořádné vládní nařízení č. 80/2013 zavedlo možnost, aby právnické osoby mají nárok na právní pomoc Účetního dvora (Osvobození, snížení poplatků, odklady, zpoždění), pokud:

 • poplatek je více než 10 % průměrného čistého příjmu za poslední 3 měsíce;
 • Právní subjekt je podle rozpuštění či likvidace nebo zboží bylo zadrženo;
 • Soudní dvůr, analýze celkové hospodářské a finanční situace, se domnívá, výše soudního poplatku by mohlo nepříznivě ovlivnit činnost této právnické osoby;

XIII. Včasnost

V závislosti na druhu rozhodnutí, existují různé lhůty stanovené právními předpisy. Odpověď musí být dodáno do 30 dnů o žádosti správní orgán nebo správní stížnosti. Správního aktu musí být vydáno za 30 dní. Jestliže orgán nepřijal žádné rozhodnutí v tomto volebním období, bude se akt považovat za mlčky vydaného úřadem. Toto pravidlo se nevztahuje povolení v oblasti životního prostředí. Neexistují žádné lhůty pro vydání povolení. Na nakažlivou chudokrevnost koní, pokud příjemce projektu neuvádí veškeré informace nezbytné pro vydání povolení v oblasti životního prostředí během dvou let od doby, kdy byla žádost podána, žádost o udělení povolení v oblasti životního prostředí, budou zamítnuty.

Neexistují žádné sankce proti správním orgánům vydávajícím rozhodnutí z prodlení stanovené zákonem.

Podle čl. 22 zákona č. 544/2001, Soud může nařídit veřejnému orgánu nebo instituci, aby poskytla požadované informace poskytnout náhradu škody.

Neexistují žádné zvláštní právní předpisy týkající se lhůt pro soudní řízení v záležitostech životního prostředí.

Je právně přikázaných úlev při správním soudem může být postaveni před soud prvního stupně ve stáří dvou měsíců až jednoho roku a v senátu dalších dvou měsíců až jednoho roku. Zákon stanoví, že takové případy jsou naléhavě potřebná a měla by být urychleně souzeny.

Je v civilním zdržovací žaloby Soudem je třeba se neodkladně. Rozhodnutí by měla být doručena ve 24 hodin a v písemné rozhodnutí by měla být 48 hodin od doby, kdy bylo rozhodnutí vyneseno.

Zrušení žádosti v prvním stupni by mohlo trvat nejméně dva roky a stejná pro odvolání. Předání písemného rozhodnutí skupina trvá velmi dlouho. Do té doby oznámeny, nelze podat opravný prostředek.

Po soudnictví výzkum se plnění tohoto rozhodnutí může být odloženo po dobu 7 dnů, několikrát. Neexistuje žádné pravidlo, kolikrát může odložit realizaci tohoto rozhodnutí. Písemné rozhodnutí by měla být dodána ve lhůtě 30 dnů účastníky řízení. Tento pojem je pouhým doporučením pro soudce.

Není stanovena lhůta, v níž Soudní dvůr o vydání rozhodnutí.

Neexistují žádné sankce vůči soudem vydávajícím rozhodnutí z prodlení stanovené zákonem. To může počítat pro hodnocení soudců, pokud je prokázáno, že nemají žádný rozumný důvod pro nedodržení podmínek. Soudci jsou disciplinární odpovědnosti.

XIV. Další otázky

Environmentální povolení jsou správní akty lze napadnout u správních soudů poté, co byly vydány. Veřejnost je třetí strana tohoto řízení, mohou občané podat stížnost do 6 měsíců od okamžiku, kdy veřejnost seznámí existenci aktu. Stížnost může být podána v roce 6 měsíce, neboť odpověď správního orgánu, nebo by nebyly obdrženy.

Informace o životním prostředí nejsou dobře strukturované. Internetové stránky agentury na ochranu životního prostředí nejsou údaje pro každý projekt, ale podle hlavních kategorií: Zpráva o vlivech na životní prostředí, veřejné oznámení, povolení atd., takže pokud chcete získat informace pro jeden projekt musíte hledat ve všech kategoriích mezi dokumenty patřící stovky dalších projektů. To je vzhledem k informacím v záležitostech životního prostředí velmi obtížné je určit. Nejsou dobře organizované databází se nebo projektů, které jsou hodnoceny, které byly vyhodnoceny jako v předchozích letech. Níže uvedené jsou internetové stránky všech agentur ochrany životního prostředí v zemi: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.anpm.ro/

Neexistuje alternativní řešení sporů (ADR) v Rumunsku zpřístupnění veřejnosti v otázkách životního prostředí. Avšak podle zákona 192/2006 o mediaci může vztahovat.

Mediace je upravena zákonem č. 192/2006 a zákonem č. 115/2012. Počínaje 2012. října 12, občanské, obchodní nebo trestní věci, ochranu spotřebitele, rodinného práva, sousedských vztahů, profesní odpovědnosti, občanskoprávních sporů s hodnotou do 11 111 EUR v trestních věcech pro trestné činy, které jsou předmětem vyšetřování pouze v případě předchozí stížnosti), informace o tom, jaké výhody mediace je povinné.

XV. V postavení cizince

Diskriminace upravuje vládní nařízení 137/2000.

Neexistují žádná konkrétní protidiskriminační ustanovení procesní pravidla, ale lidé hovořící rumunsky právo na tlumočníka a právo k překladům dokumentů.

Čl. 16 rumunské ústavy a čl. 4 odst. 1 zákona č. 303/2004 ukládají soudci, právníci, aby zajistila rovnost před zákonem a rovné zacházení se všemi účastníky soudního řízení bez ohledu na jejich status.

Tlumočník musí být povoleno soudem, pokud se strany nemohou mluvit rumunština. Žalovaný má právo, trestní věci, použít svůj mateřský jazyk.

Strana, která má v úmyslu použít určité dokumenty k prokázání tvrzení musí zaplatit za nezbytný překlad. Překlad musí být proveden v rumunštině Tribunálu jazyka druhé strany.

Vláda podporuje tyto náklady v oblasti životního prostředí pouze na základě právní pomoci nouzové vládní vyhlášky č. 51/2008.

V trestních věcech, strany, které nemluví rumunské právo bezplatně vzít na vědomí spis, aby se obraceli a předložil závěry Soudu, prostřednictvím tlumočníka.

XVI. Přeshraniční případy

Neexistují žádné zvláštní postupy pro případy, které zahrnují otázky životního prostředí v jiné zemi. Pokud veřejnost ze sousedních zemí chce zahájit řízení v Rumunsku buď správní orgán nebo společnost, veřejnost musí dodržovat rumunské procesní předpisy. Rumunsko ratifikovalo Úmluvu z Espoo, aby postup upravený úmluva z Espoo bude platit pro projekty a plány spadající z Espoo protokol SEA“).

Rumunské právní předpisy lze totiž považovat kohokoli pod dotčenou veřejnost.

Nařízení aktivní legitimace bylo popsáno v kapitole IV, V, VII.

Závěrem, pokud jste nevládní organizace nebo jednotlivec budete mít možnost jít při rumunských soudů proti škodám na životním prostředí, pokud zainteresované veřejnosti. Pro právní pomoc, jako občan EU můžete podat takovou žádost. Podle mimořádného nařízení vlády č. 51/2008, s výjimkou Právní pomoc popsanou v kapitole XII, občané EU mohou také požádat o právní pomoc pro:

 • Výdaje tlumočníků;
 • Překlady dokumentů;
 • Cestovní Rumunsku osobám, jejichž účast je povinná;

Pokud jde o aktivní legitimaci o předběžných opatřeních a zdržovací žaloby, jsou popsány v předchozích kapitolách. Jedná se. Neexistují žádná jiná zvláštní ustanovení zákona.

ROZSUDEK

[1] Posuzování vlivů na životní prostředí

[2] Integrovaná prevence a omezování znečištění


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016