Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah - Romunija

Herstellen

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig?


 1. Ustavni temelji
 2. Pravosodje
 3. #II
 4. Dostop do glavnih zadev
 5. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti
 6. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve
 7. Drugi načini dostopa do sodnega varstva
 8. Pravdna sposobnost
 9. Pravno zastopanje
 10. Dokazi
 11. Opustitvena tožba
 12. Stroški
 13. Mehanizmi finančne pomoči
 14. Pravočasnost
 15. Druga vprašanja
 16. Položaj tujca
 17. Čezmejni primeri

I. Ustavni temelji

V členu 35 romunske ustave, ki ureja pravico do zdravega okolja http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Člen 35 ustave zagotavlja razvoj celotne okoljske zakonodaje blok za doseganje zdrave, uravnotežene dobro ohranjeno in okolju. Načela in splošni okvir določajo nujne vladne odredbe št. 195/2005 v zvezi z varstvom okolja, odobrenega z zakonom št. 265/2006, kakor je bil spremenjen.

Ustava določa pravila tudi za fizične in pravne osebe, ki jih je treba spoštovati za zaščito in izboljšanje okolja.

Člen 21 o dostopu do sodišč ustave, kaže, da:

 • Vsaka oseba ima pravico, da sproži postopek pred Sodiščem v obrambo svoje zakonite pravice, svoboščine in interese.
 • Uveljavljanje te pravice ne bo omejena s katerim koli zakonom,
 • Vse stranke imajo pravico do poštenega sojenja in rešitve v razumni rok
 • Druge posebne pristojnosti ni obvezno in brezplačno.

Razlaga dveh omenjenih členov ugotavlja, da imate dostop do pravnega varstva v zvezi z varstvom okolja, in da ta pravica ne more biti omejena.

V skladu z romunsko zakonodajo se ustava je pravni akt, ki bi bil na voljo poleg sodnih piramide. Vseh drugih normativnih aktov morajo biti v skladu z ustavnimi določbami.

Ustavna pravica do okolja je mogoče neposredno sklicevati na sodiščih. Vendar obstajajo zakoni nadaljnji razvoj pravico do okolja. Po drugi strani pa včasih sodišč in upravnih organov ne velja ustava sama trdi, da gre za splošni akt, ki se ne morejo uporabljati samostojno.

V skladu s členom 11, odstavek 2, pogodbe, ki so ratificirane Ustave, ki jih je Parlament postal del nacionalne zakonodaje. To pomeni, da vas lahko neposredno sklicujejo na mednarodne sporazume. Vse podatke iz vprašanja 3.

Aarhuška konvencija je pogodba mednarodnega prava na področju človekovih pravic. V skladu s členom 11 statuta je del nacionalnega prava. V skladu s 20. členom, če obstajajo neskladja med pogodbami o temeljnih pravicah, kot je Aarhuška konvencija, in nacionalnimi zakoni, mednarodne pogodbe, razen če nacionalno pravo je ugodnejše določbe.

Ko bo ratificiran, mednarodnega prava učinkuje samodejno v nacionalnem pravu, tako da daje pravico za zainteresirane strani lahko nanjo sklicujejo neposredno ali v povezavi z drugimi normativnih aktov, ki lahko podrobnosti o izvajanju okvira, če to drži, ter obveznost upravnih organov ali sodišč, da upoštevajo njene določbe. Aarhuška konvencija je bila ratificirana z zakonom št. 86/2000.

II. Pravosodje

Romunija ima tri ravni pristojnosti v civilnih in kazenskih zadevah:

 • 188 V sodnih palačah, več primerov v vsakem okrožju, za prvi sodni obravnavi
 • Sodišča, ki so v vsakem okrožju – 42, obravnavi pritožb
 • Prizivna sodišča, 15, odloča o zadevah v zvezi z drugo pritožbo
 • Vrhovno kasacijsko sodišče – Posebna pristojnost

Obstajajo izjeme, predpisane z zakonom, če Sodišče prve stopnje, pritožbeno sodišče za uslužbence ali celo na vrhovnem kasacijskem sodišču, in primeri, kadar obstajata samo dve ravni pristojnosti prvega sodišča in eno pravno sredstvo.

Pregon, organizirane vzporedno z navedenimi sodišči.

Vsako sodišče, razen sodišča, ki je različna področja, kot so:

 • Civilni oddelek, obravnavo le civilne zadeve,
 • Kazenski oddelek, obravnavo le kaznivih dejanj,
 • Upravni oddelek, ki obravnava le zadeve, ki izhajajo iz upravno pravo itd.
 • Teritorialna vojaške uslužbence
 • Mlitary Tribunal

Ni posebnih sodišč v okoljskih zadevah. Na splošno se v teh primerih upravni oddelek Sodišča za uslužbence in nato upravni oddelek prizivnega sodišča v pritožbenem postopku. Na tretji stopnji pristojnosti, druge pritožbe pa v tem primeru ni bilo. Če upravni akt, ki ga izda osrednji organ, prvič, Sodišče je pritožbeno sodišče, druga pa bo kasacijsko sodišče.

Okoljske zadeve se je mogoče ne le v upravnih oddelkih sodišč, ampak tudi v drugih oddelkih, kadar predmet spora ni upravni akt.

Ni možnosti za izbiro najugodnejšega sodišča (forum shopping). Pristojnosti Sodišča so zavezujoče in jasno navesti.

V primerih s tremi ravnmi pristojnosti, sta se dve pritožbi:

 • eno, ki predstavlja drugo sojenje in da začasno odločbo sodišča, ki prvo;
 • Drugič – obstaja le malo spodbud, ki se je mogoče sklicevati in ne odstopi od prejšnjih odločb na splošno, pri čemer pa je nekaj izjem, določenih z zakonom.

V primerih z dvostopenjskega sodnega varstva, med upravnim postopkom v pritožbenem postopku Sodišče ima možnost, da preuči zadevo v vseh vidikih. V takih primerih je pritožba zadrži odločbo sodišča, ki prvo.

Na področju kazenskega prava se prvi in drugi primeri so rednih pravnih sredstvih in se lahko odločba izvršljiva, če postane pravnomočna, v skladu z zakonom.

Izredna pravna sredstva:

 • „Pritožba za razveljavitev“ ne bi smel sojenja, ampak popraviti nekatere očitne pomote, postopkovne ali materialne.
 • „Pregled“ – naj bi v primeru, ko nekatere nove dokaze, kot so: Sodnik je bil obsojen za kaznivo dejanje, povezano s primerom, ali nekaterih novih dokazov in da ni mogoče najti v prvotnem sojenju, ali nov sklep sodišča je bilo treba glede na isti problem, med istimi deli itd.

Člen 18, zakon št. 554/2004 o upravnem postopku, kažejo, da imajo tudi tako reformatory kasacijskega nekatere pravice.

Sodišče lahko:

 • Odloči, da se upravni akt razglasi za nično v celoti ali delno;
 • Organ naložiti, naj izda nov dokument upravnega akta, ali za izvedbo določenih upravnih postopkov;
 • Če se odloči, da so upravni postopki za izdajo upravnega akta, so zakonite ali ne;
 • Odloči o odškodninski zahtevek, če je zahteval tožnik;

V zvezi z upravno pogodbo, lahko sodišče:

 • Odloči v celoti ali delno razglasi za nično;
 • Organ zavezuje, da podpiše pogodbo, če je stranka ima pravico, da to pogodbo;
 • Naloži nekatere obveznosti za pogodbenice;
 • Zamenjavo privolitve ene stranke, če to zahteva javni interes;
 • Odloča o moralno in materialno škodo;

Zakon o varstvu okolja, vladni odlok št. 195/2005, čl. 5, določa, da ima vsaka oseba pravico do pritožbe na sodišču ali odpravo upravnih organov za zaščito pravice do zdravega okolja, ne da bi mu bilo treba dokazati kršitev pravice. Okoljske nevladne organizacije so prav tako postopka na okolje.

Ne obstajajo druge posebne določbe v zvezi z okoljsko zakonodajo. Sodni postopek je urejen v Zakonu o pravdnem postopku.

Sodišče nikoli ne deluje na lastno pobudo v Romuniji. Vendar se sodišča lahko zaprosi Sodišče Evropskih skupnosti za predhodno odločanje

III. Dostop do glavnih zadev

S FOIA, 544/2001 določa, da

 • Če niste zadovoljni s prejetim odgovorom ali ni prejel nobenega odgovora na zahtevo za informacije, lahko vloži pritožbo pri organu in ga prosi, naj javni uradnik, odgovoren za napačen odgovor/odsotnost odgovora, kaznovan;
 • Sodišče lahko zaprosite, da se organ obvezuje k razkritju zahtevanih informacij, in za nepremoženjsko škodo. Odškodnina v praksi zelo težko dokazati, zato so zelo redko izplača.

Normativni akt, ki ureja informacije o okolju so vladni sklep št. 878/2005 o dostopu javnosti do informacij o okolju. Ta zakonodaja je izpolnjen, kadar so razmere thare ne ureja, zlasti za informacije o okolju, z zakonom št. 544/2001 o dostopu do informacij javnega značaja.

Člen 15(3) OG št. 878/2005 določa, da če informacije o okolju zahteva zavrnjena prav tako utemeljiti razloge za to in zagotoviti tudi informacije o dostopu do pravnega varstva.

Zahtevek za informacije lahko ustno ali pisno.

Če zahtevate informacije ustno, nato, če so informacije na voljo, boste prejeli takoj. V nasprotnem primeru bo naročeno, da vložijo pisni zahtevek.

Prejeli boste odgovor na pisno zahtevo v roku 10 dni. Upravičeni ste do zavrnitve informacij, v 5 dneh. Če informacije, ki jih zahteva preveč zapleten, v 10 dneh boste prejeli dopis, s katerim boste obveščeni o položaju in podaljšanju obdobja do 30 dni.

Okoljske informacije se dajo na voljo tožeča stranka, v skladu z navedenim rokom, čim prej ali najpozneje v enem mesecu od prejema s strani javnega organa. Če se obseg in zapletenost informacij tako veliko, da se ni mogoče držati enomesečnega roka, se obdobje podaljša do dveh mesecev od vložitve vloge za sprejem na javni organ. V takšnih primerih se prosilca o tem čim prej ali vsaj pred iztekom enomesečnega roka za podaljšanje roka za odgovor in razširitev razlogov.

Če ne boste zadovoljni s prejetim odgovorom, se lahko:

 • Vloži upravno pritožbo pri Direktor javnega organa v 30 dneh od prejema odgovora ali od datuma, ko bi morala odgovor prejeli (po 10 dneh). Javni organ mora pripraviti Komisija, ki bo analiziral razmere in boste prejeli odgovor v 15 dneh;
 • Lahko neposredno od sodišča zahtevati od javnega organa, da dajo informacije in zaprosijo za odškodnino tudi v 30 dneh od prejema odgovora ali od neupravičeno prejeli odgovore (po 10 dneh).

Če so informacije označene, Sodišče ne bo imel dostopa do podatkov, razen če se sodnik ima dovoljenje pri nacionalnem uradu za zaupne informacije. Če informacije niso tajne ima Sodišče neomejen dostop. —. Zaupni podatki so lahko določeni v pogodbah. V tem primeru sodišče ne bo imel dostopa do zaupnih informacij.

Če Sodišče ugotovi, da so informacije javnosti, in ni označena, lahko sodišče za informacije, ki jih je treba razkriti. Če so informacije označene, Sodišče ne bo moglo sojenja, dostop do podatkov, naj to storijo. Lahko uveljavljajo izjemo nezakonite klasifikacije in drug dosje, ki bo oblikovana in drugega sodnika (ki jo je nacionalnem uradu za zaupne informacije) bodo rešile to zadevo začela na novo sojenje ali zaprosi za preklic ali razveljavitev razvrstitve. V teh primerih se sodniki z dovoljenjem nacionalnem uradu za zaupne informacije bo sojenje v primeru.

IV. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti

Ni nobenega pravnega sredstva zoper upravne odločbe na višji upravni organ. Jih je mogoče izpodbijati na sodišču, potem ko boste poslali v obliki upravne pritožbe obrne na nosilca, ki vam je upravna odločba ni všeč.

Upravna pritožba je brezplačna. Zakonsko je urejen z zakonom 554/2004 o postopku pred upravnimi sodišči. Vsako podjetje, ki meni, da njegove pravice ali interese, so bile kršene z odločbo, ima pravico vložiti upravno pritožbo pri organu, ki je izdal upravni akt ali njegovi nadrejeni organ, če ta obstaja. Zahtevo je treba vložiti v roku 30 dni od datuma, ko ste izvedeli o upravni akt

 • 6 mesec od trenutka, ko boste seznanjeni z upravnim aktom, če je bila obravnavana in so se nanašali na drugo osebo;
 • Če vaš primer zadeva upravno pogodbo, 6 meseca, odkar je bila izdana, spremenjena, ker je eden izmed obveznosti iz pogodbe ni bilo upoštevano, od dneva, ko pogodba potekla, ali ker ste ugotovili, da določbe v Pogodbi ni jasna;

Prve stopnje upravne odločitve lahko odpeljejo neposredno na Sodišče le v posebnih upravnih organov. V okoljskih zadevah ne vsebuje posebnih pristojnosti.

Upravna pritožba obvezna z nekaj izjemami:

 • Če ste oddali zahtevek v zvezi s pravico ali legitimen interes nadzornemu organu in ste prejeli nobenega odgovora v 30 dneh, ali so bile zavrnjene;
 • Če ste, upravni pravni akt;
 • Če ste, vladni odlok ali Izredni vladni odlok;
 • Izjeme nezakonitost;
 • Če ste ali zastopa prefekt, varuh človekovih pravic, državnim tožilstvom, nacionalna agencija za javne uradnike;

Pravna sredstva vključujejo materialne in postopkovne kontrole. V zvezi s tehničnimi vprašanji mora sodnik razpolaganja s tehnično poročilo/strokovno znanje, ki ga pravosodni strokovnjak. Tehnična poročila in strokovna enako vrednost kot drugim dokazom materiala/dokaze.

Sodišča lahko pregleda upravnega akta, vključno z načrti rabe zemljišč, urbanistični načrti, okoljska dovoljenja itd.

Ni posebnih predpisov za okoljske zadeve. Vsi so se redni upravni postopek na sodišču:

 • Vsaka oseba, ki ima procesno upravičenje, pri Sodišču na podlagi zakona o varstvu okolja, vladni odlok 195/2005. Če ste fizična oseba, vam morajo upravičiti pravni interes za nadaljevanje primera. Če ste za varovanje človekovih pravic ali nevladne organizacije za okolje, se domneva, da upravičujejo legitimni javni interes;
 • Upravna pritožba obvezna:
  • Glede drugih normativnih aktov, kot so načrti rabe zemljišč ali drugih, kot odločitve/odredbe lokalnega okrožja, vlade idr. Pritožbo lahko kadar koli;
  • Če ste uporabnik akt morate poslati v 30 dneh, odkar je bil sporočen;
  • Če ste tretja oseba, morate poslati pritožbo v 6 mesecu, ker je bil sporočen,
 • Pristojno sodišče je Sodišče svoj sedež ali sedež nadzornega organa, lahko izberete katerega;
 • Lahko dokažete vaše pritožbe z dokumenti, zasliševanje prič, izvedenska mnenja, sodstva; zaprosite lahko, Sodišče odloči, kateri dokazi so upoštevni za zadevo;
 • Sodišče ne bo preverjanje materialne zakonitosti aktov, ki pa se lahko tudi to možnost; To je v celoti odvisna od razumevanja sodnika v zvezi s primerom;
 • Če boste v nasprotju s načrtovanje spričevala, lahko sodišče zavrne vaš primer romunskih sodišč“, saj sodna praksa ni enotna glede tega vprašanja;

Odločitev o nujnosti presoje vplivov na okolje [1] je mogoče izpodbijati na Sodišču pod enakimi pogoji, kot so navedeni zgoraj.#1 Ni posebnih predpisov.

Ocenjevalne sklepe revizije Sodišča lahko pod enakimi pogoji, kot je navedeno v prejšnjih poglavjih.

V času preverjanja in določanja obsega odločitve v Romuniji so v resnici en in isti akt, kot so preverjanja in določanja obsega v isti fazi.

Pravna sredstva vključujejo materialne in postopkovne kontrole. Za tehnična vprašanja sodnik lahko zaprosijo za tehnično poročilo/strokovno znanje, ki ga je pravosodni strokovnjak. Tehnična poročila in strokovna enako vrednost kot drugim dokazom materiala/dokaze.

Sodelovanje v fazi javnega posvetovanj ni pogoj, da se pred sodišči.

Začasno odredbo je urejen v členih 14 in 15 zakona št. 554/2004 o upravnem postopku na sodišču. Opustitvena tožba se lahko vloži na sodišče takoj takoj po pritožbi v upravnem postopku pošlje javnemu organu ali skupaj z glavnim zahtevkom. Odobrena sta dva pogoja, ki morata biti izpolnjena:

 • Imeti dobro dokumentiran primer
 • Za dokaz, da je bila neposredna škoda

Ni posebnih predpisov za IPPC [2] odločitvami ali dovoljenji.#2 Analizirane bodo enako kot vsi drugi upravni akt

Ista pravila veljajo za IPPC stalnega upravnega akta, za katerega koli drugega akta.

Enake zahteve bodo veljale za sodno prepoved v IPPC postopke za presojo vplivov na okolje in drugi upravni akt.

V. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve

V civilnih sodnih postopkih vsaka oseba lahko začne postopek na sodišču proti posameznikom ali pravnim osebam, da njihove materialne pravice do zdrave in uravnotežene okolja treba spoštovati. V skladu s členom 5d) Izredni odlok vlade št. 195/2005, Zakona o varstvu okolja, „vsaka oseba ima pravico nasloviti na upravni in/ali sodni organi vsako okoljsko vprašanje, neposredno ali prek nevladnih organizacij, ne glede na to kršeno pravico“. Da, lahko zaprosite za kakršno koli dejanje ali opustitev, ki bi zagotovili spoštovanje pravice do zdravih in uravnoteženih okolje, kot je določeno v romunski ustavi, četudi vam tam niso neposredno utrpela škodo. Vendar vaše pravice, če ni oslabljena, v skladu s členom 5e), imate pravico do odškodnine.

Če je vaš zahtevek zoper upravni akt, ki bi bila izdana ali so bila izdana (opustitve), nato bo primer obravnavalo sodišče, upravno sodišče, in jih morate tudi vložite pritožbo zoper upravni organ, skupaj z upravičenec upravnega akta. Vendar v upravnih postopkih, boste morali dokazati kršitev materialnih pravic – Zasebna vašega pravnega interesa. Ne boste imeli postopka uveljavljajo samo, če boste splošno varstvo človekovih pravic in okolja – javni pravni interes. Samo zainteresirane nevladne organizacije (tudi združenja, vključno s socialnimi organizacijami in fundacijami), lahko sklicuje na kršitev legitimnega interesa javnosti.

Upravna sodišča tudi sojenje proti državnim organom v skladu z zakonom št. 554/2004 o postopku pred upravnimi sodišči. V skladu s 1. členom tega zakona, lahko vsakdo vloži pritožbo pri sodišču zoper upravni organ, če zasebni ali javni pravni interes ali materialna pravica je bila oslabljena z upravnim aktom, ki ga izda ta organ, ne odpravijo zahtevo pravočasno in v skladu z roki iz različnih zakonov. Na primer odgovor na peticijo, ki jo je treba podati v 30 dneh. Če ste utrpeli škodo, lahko zaprosite za nadomestilo.

V skladu s členom 8 istega zakona, če menite, da:

 • Ali vaše zakonite interese vaših zakonitih pravic je bila kršena z upravno enostranskega akta,
 • niste zadovoljni z odgovorom na pritožbo ali če niste prejeli nobenega odgovora na pritožbo,
 • vaš zahtevek ni bila rešena na rok, predpisan z zakonodajo
 • Upravni organ zavrnil Vaš zahtevek za rešitev

upravni organ zavrne izvršitev upravnega delovanja, ki je potrebno za uresničevanje ali varstvo vaše pravice ali zakonitega interesa, lahko od sodišča zahtevate:

 • Celotna ali delna razglasitev ničnosti upravnega akta
 • Pravna sredstva za škodo, ki ste jo utrpeli
 • Nadomestilo za nepremoženjsko škodo

Če ste NVO, lahko od sodišča zahtevate, če ste zgoraj omenjeni varujejo javne upravičen interes.

Če ne prebivate v Španiji, lahko sklicuje na pravni interes samo, če je kršitev legitimnega interesa javnosti je logična posledica poslabšanja materialne pravice ali zasebnega pravnega interesa.

Pristojni organi na področju okoljske odgovornosti so:

 • Okrožna agencija za varstvo okolja (člen 6 iz izrednega odloka vlade št. 68/2007, s katero je bila prenesena Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti);
 • Nacionalni varuh okolja (čl. 9 izrednega odloka vlade št. 68/2007), ki je pristojen za nadzor in kazni za tiste, ki kršijo okoljsko zakonodajo;

V skladu s členom 20 iz izrednega odloka vlade št. 68/2007, vsako osebo, ki so ali morebiti prizadeti zaradi okoljske škode, ali meni, da so pravice ali zakonitega interesa, lahko:

 • poslati pripombe Nacionalni varuh okolja
 • okrožje zaprosi agencijo za varstvo okolja, naj sprejmejo ukrepe v skladu z izrednim odlokom vlade št. 68/2007

V skladu z odstavkom 2 člena 20 šteje, da je okoljevarstvenim NVO“ so kršene pravice in zakonite interese, ki jih lahko obravnavajo, v kakršnih koli okoliščinah, navedeni organi.

Odločbe so upravni akti in so mu sodili za reševanje upravnih sporov v skladu s splošnimi pravili iz zakona št. 554/2004 o upravnem postopku (člen 25 iz izrednega odloka vlade št. 68/2007). Lahko vloži upravno pritožbo zoper odločitev Agencije v roku 30 dni, ali delujejo na Sodišče glede tega, da ni bilo odgovora na vašo zahtevo za ukrepanje. Če boste prejeli nobenega odgovora na pritožbo ali odgovor ni zadovoljivo, lahko predlagate sodišču, da preuči odločitev v 6 mesecih opustitve ali prejemu negativnega odgovora.

Odločba organa je mogoče izpodbijati na sodišču, kot je opisano zgoraj, v skladu z zakonom 554/2004 o postopku pred upravnimi sodišči. Poleg tega v skladu s členom 5 Izredni vladni odlok št. 195/2005 o varstvu okolja, vsaka oseba lahko začne postopek na sodišču proti okoljske škode in predlaga Sodišču, naj sprejme ukrepe zoper onesnaževalca.

Varuh človekovih pravic nima nobene posebne okoljske pooblastila. Ima pristojnosti za varstvo pravic in svoboščin posameznikov. Varuh človekovih pravic lahko med drugim:

 • Reševanje pritožb, ki jih je poslala ljudi;
 • izdaja mnenja na zahtevo ustavnega sodišča;
 • Upravno sodišče začne postopek v skladu z zakonom št. 554/2004 o upravnih sodnih postopkih (glej naslednji odstavek);
 • Vložitev pritožbe v interesu prava in kasacijsko sodišče (High Court of Justice);
 • Pripravi poročila za Evropski parlament. Poročila lahko priporočijo spremembe zakonodaje;
 • Pripravi poročila Evropskemu parlamentu ali predsedniku vlade, če v svojih raziskavah, naleti na zakonodajo, ki krši načela pravne države;

V skladu z upravno prakso se je Evropski varuh človekovih pravic pred sodiščem zoper kakršno koli stalnega nezakonitega upravnega akta, ki vključuje akt o okoljskih zadevah. V skladu s 1. členom zakona št. 554/2004 o upravnem postopku, varuh človekovih pravic lahko deluje le, če jo zahteva vlagatelj. Če varuh človekovih pravic arhivira postopek pred upravnim sodiščem, se kot predlagatelj peticije nato postala tožeča stranka. Če zavrnete, bo sodišče odstopa od primera.

Državni tožilci

V skladu z odstavkom 4 člena 1 zakona št. 554/2004 o upravnem državni tožilec lahko sodišču predlagata, naj prekliče enostranske posamične upravne akte, ki kršijo pravice, interese in legitimne interese oseb, ki bodo začeli tožniki v zadevi pred upravnim sodiščem. Državni tožilec lahko začnejo šele po predhodni odobritvi s strani stranke, katere pravica ali zavarovanje je bilo kršeno.

Če državni tožilec legitimni javni interes, ugotovi, da je bila kršena z upravno normativni akt, se lahko zoper njo pred upravnim sodiščem. V tem primeru delovanje upravne javne službe bi bila resno prizadeta, lahko zaprosi za začasno odredbo.

Tožilec nima drugih posebnih pristojnosti na področju okolja. Jo lahko preganjalo kazniva dejanja zoper okolje, kot je predpisano z zakonom.

Javni organ, ki je izdal upravni akt lahko od Sodišča zahteva za razveljavitev, če akt povzročil pravne učinke in je ni mogoče preklicati z agencijo. Splošno sodišče bo presodilo zakonitost aktov, sprejetih v skladu z njo, pa tudi učinke teh aktov.

Zasebni sektor ni kazenski pregon v Romuniji.

V skladu s členom 3(12) vladne odločbe 57/2009, ki urejajo naloge in delovanje ministrstva za okolje, ta institucija zagotavlja nadzor in spoštovanje okoljske zakonodaje na nacionalni ravni, posameznikov in pravnih oseb, zato tudi upravnih organov.

Minister je vodstvo družbe inšpekcije in nadzora za opravljanje te naloge.

Zmogljivosti varuha človekovih pravic in tožilca na sodišču zahteval razveljavitev nezakonitih upravnih dokumentov, ki so bili opisani zgoraj.

Prefekt lahko napad na Sodišču z upravnimi odločitvami, sprejetimi s strani lokalnih okrožjih, opravlja nadzor zakonitosti, kot splošne pristojnosti.

VII. Pravdna sposobnost

 1. Opišite pravni položaj pravila, ki se uporabljajo za različne vrste postopkov in različnih akterjev. Opišite, kako pojma kršitev pravice, zadosten interes itd. se ne razlaga v vaši državi.
  (uporabite spodnjo tabelo)

Pravdna sposobnost

Upravni postopek

Sodni postopek

Posamezniki

X

X

NVO

X

X

Drugi pravni subjekti

X

X

Ad hoc skupine

X

X

tuje nevladne organizacije

X

X

Drugo [3]#_ftn3

X

X

Državnega tožilca, varuh človekovih pravic in javnih organov, kot je opisano v poglavju VI, točka 2.

Javni organ lahko deluje kot vsaka druga oseba zaščitena pred akti, ki jih izda drug javni organ, če so kršene pravice ali legitimne interese. Vendar upravni organi ne uporabi to pooblastilo.

Vladni odlok 195/2005 v zvezi z varstvom okolja, navaja tudi, da je okoljevarstvenim NVO imela procesno upravičenje v Sodišče v primerih, ki so predmet varstva okolja. Ni posebnih pravil za različne ravni varstva okolja.

Sodišče ukrepov na upravnih sodiščih je odvisna od norm, določenih z zakonom št. 554/2004, opisano zgoraj. Zasebne fizične ali pravne osebe lahko zoper upravni akt, ki je javni pravni interes, v kolikor je to posledica kršitve pravice ali zasebni pravni interes.

Druge državne institucije ali organi imeli procesnega upravičenja, kot je opisano v poglavju VI.

Enaka pravila se uporabljajo za legitimacijo posameznikov in nevladnih organizacij v postopkih presoje vplivov na okolje in IPPC, kot je opisano v poglavju V.

VIII. Pravno zastopanje

Odvetniki, ki zastopajo interese ene pogodbenice na sodišču. Pravno svetovanje ni obvezno v okoljskih zadevah ali v katero koli zadevo, z izjemo kazenskih zadev v skladu z zakonikom o kazenskem postopku. V kazenskih zadevah, vključno s kaznivimi dejanji zoper okolje, obtoženec mora pomagati odvetnik.

V skladu z novim zakonikom o civilnem postopku, stranke mora pomagati odvetnik na drugi stopnji.

V Romuniji se pojavlja čedalje več odvetnikov, ki želijo pri varstvu okolja, saj zagotavlja vrsto priljubljenost in priznanje odvetniku. Ker je to zelo potrebnega priznavanja kakršnega koli oglaševanja za odvetnike v Romuniji.

IX. Dokazi

Ni posebnih pravil v okoljskih zadevah. V skladu s členom 13 zakona št. 554/2004 o postopku na upravnem sodišču, mora sodišče odrediti upravni organ naloži predložitev vseh dokumentov, ki so bili upoštevani pri izdaji akta, katerega razveljavitev se zahteva. Tožnik zagotovi vse dokaze, ki potrjujejo trditve: dokumenti, interrogatories sodstva, strokovno znanje in/ali pričam.

V civilnih in kazenskih postopkih sodišče nima obveznosti, da tožencu zagotovi dokumente. Vendar obstaja postopkovna ureditev, ki Sodišču omogoča, da menijo, da je stranka zavrnila, da pokaže nekatere dokumente, priznane na trditve druge stranke, samo v civilnih zadevah.

So dokazi, ki so jih predlagale stranke na začetku sodnega postopka, takoj po vseh drugih postopkovnih izjemah je odločilo Sodišče. Sodišče lahko odredi dokazov na lastno, če meni, da dejstvo, da lahko v skladu z vlogo Sodišča. Vendar pa ta vloga, uporablja le v civilnih zadevah, omejena s pravico tožnika do razpolaganja s svojo tožbo na sodišču. Dokaze je treba najprej Sodišče in nato dejansko Sodišče. Ni razlik med civilnega postopka in upravni postopek.

Vendar pa je civilni sodni postopek poteka v treh korakih: prvo sodišče, in dve pritožbi. V prvem Sodišču prve pritožbe in vsa dokazila je mogoče predlagati Sodišču, in sodišče dovoli le dokaze, ki so koristne za to zadevo. V drugem pritožbenem le listin kot dokaz. Pritožba lahko dopustna samo na omejene razloge, določene v zakoniku o civilnem postopku.

V upravnem postopku je samo sodišče, ki je prvo in eno pravno sredstvo. V pritožbi se lahko dovoli samo dokumente kot dokaze, vendar sodišče lahko analizirali primere v vseh vidikih, za nadomestitev manjkajočih sodbe v tem postopku.

Sodni izvedenci zagotovijo strokovno znanje. Njihove pristojbine plača stranka, ki je zahtevala strokovno znanje. Stranki lahko prosita Sodišče, naj omogoči, da svoje strokovnjake, ki bodo sodelovali na strokovno znanje, ki ga je opravil sodni izvedenec. Sodišče lahko tudi odloči, da se strokovno znanje, ki ga opravi inštitut ali specializiranih laboratorijev.

Če ni na seznamu sodnih izvedencev je specializacija zahteva, lahko sodišče odredi znane znanstvenike ali oseba v potrebno strokovno področje, tako kot profesorja na univerzi. Te določbe ureja zakonik o civilnem postopku.

Glede tehnične ugotovitve strokovnjaka, mora sodišče upoštevati te ugotovitve. Sodišče pa lahko upošteva strokovno znanje in izkušnje, če je bilo storjeno v nasprotju s postopkovnimi pravili glede pravnega strokovnega znanja ali če nasprotuje predmet spora.

Ni razlik v upravnem postopku in civilnega postopka, in ne obstajajo posebna pravila za okoljske zadeve v zvezi s pravosodnimi izkušnjami.

Opustitvene tožbe.

Glavno pravilo je, da ni omejevalno učinek v vseh okoliščinah. V vseh primerih mora biti sodišče zaprosili za začasno odredbo. Učinki akta le, če se bo začasno izrecno olajšavo so priznava Sodišče. Pritožba zoper odločitev sodišča, da izda začasno odredbo ne odloži izvršitve te odločbe.

V postopkih razlastitve je upravna odločba nemudoma izvaja. Lastninsko pravico prenese od zasebnega lastnika, da država enostransko upravni akt takoj po denarju, ki jih ponuja expropriator dobavljeno na bančni račun (zasebni lastnik pa lahko prejme finančna sredstva le, če ne sprejme pravne ukrepe proti expropriator zahteva več denarja). Za sodno prepoved, da ustavijo ta prenos ni dopusten v skladu z razlastitvijo zakona št. 255/2010.

Drugi upravni akti učinkujejo ne glede na ničnostno tožbo na sodišču. Edina odložilnega učinka je zagotovljena z začasno odredbo.

Začasno odredbo je mogoče v upravnem postopku in zakonik o civilnem postopku.

V upravnih postopkih je opustitvena tožba zadeva samo začasna odložitev učinkov enostranski upravni akt.

V civilnem postopku lahko sodišče izda začasno odredbo, da se zagotovi varstvo pravice, da se prepreči grozeče škode, ter odpravijo ovire za izvršitev sodne odločbe. Odredba, s katero se lahko dodeli le v izjemnih primerih in samo za omejeno časovno obdobje.

V skladu s členom 14 iz zakona 554/2004 o upravnem postopku, lahko zaprosite za sodno prepoved takoj po vložitvi pritožbe pri organu, ki je izdal akt, preden Sodišču predloži zahtevo za razglasitev ničnosti akta.

V skladu s členom 15 zakona 554/2004 o postopku pred upravnimi sodišči, opustitvene tožbe lahko zahtevali tudi skupaj z razveljavitvijo ali s posebno zahtevo, ki jo je mogoče uvesti, dokler Sodišče prve stopnje sprejme odločitev o razglasitvi ničnosti akta.

Odobriti morate dokazati, da je zadeva utemeljena in da brez pravnega varstva s prepovedjo neposredne škode, ki bi bila povzročena.

V civilnem postopku je opustitvena tožba v nujnih primerih in za omejeno časovno obdobje, kot je opisano zgoraj.

Tako v upravnem postopku in civilnega postopka pravno sredstvo se lahko vloži v 5 dneh od pisne odločbe Sodišča.

XI. Stroški

 1. Kakšni so stroški kategorije prosilec sooča pri iskanju dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah? (5–10 stavka)

Kategorije stroškov so:

 • Za Sodišče
 • Plačilo odvetnika,
 • Honorar sodnega izvedenca
 • Stroške nasprotne stranke glede na načelo kdor izgubi, plača
 1. Navedite oceno o sodnih taksah (pristojbina za začetek postopka na sodišču, različnih vrst postopkov) in pristojbina za pritožbo uporablja v vaši državi. (3–5 stavka)

Sodne takse ureja Izredni vladni odlok št. 80/2013.

Pristojbina za upravno sodišče je med 50 RON (približno 11 EUR) in 66 EUR (300 RON).

Pristojbin za civilno sodišče, v skladu z vrednostjo spora. Obstaja več meril, ki jih nekatere vrednosti, določene z zakonom.

 • Če primer spada v vrednosti 111 EUR (500 RON), se sodna taksa znaša 8 %, vendar ne manj kot 4 EUR (20 RON)
 • Če je vrednost spada med letoma 111.1 (501 RON) in 1 111 EUR (5000 RON) za sodišče 40 RON (8 EUR) in 7 % za vrednosti nad 111 EUR (500 RON);
 • če spada med 1 111 EUR (5000 RON) in 5 555 EUR (25000 RON) za sodišče 355 RON (78 EUR) in 5 % za vrednosti nad 1 111 EUR (5000 RON);
 • Če je med 5555 in 1 EUR (25001 RON) in 11 111 EUR (50000 RON) za sodišče 1355 RON (301 EUR) in 3 % za vrednosti nad 5 555 EUR (25000 RON)
 • Če je med 11111 in 1 EUR (50001 RON) in 55 555 EUR (250000 RON) pristojbine sodišča 2105 RON (467 EUR) in 2 % za vrednosti nad 11 111 EUR (50000 RON)
 • višji od 55 555 EUR (250000 RON) – 1 356 EUR (6105 RON) plus 1 % za zneske, višje od 55 555 EUR (250000 RON)

Pristojbina za pritožbo na drugi stopnji pristojnosti je polovica pristojbine na prvi obravnavi, vendar ne manj kot 4 EUR (20 RON):

Pristojbina za pritožbo tretje stopnje pristojnosti pristojbina znaša 22 EUR (100 RON) za kasacijski razlogi urejena v čl. 488 odst. 1 točke 1–7 novega civilnega procesnega zakonika. Če so razlogi za uporabo materialnega prava v primerih, ki se lahko ocenijo v denarju, je pristojbina znaša 50 % od zneska, izplačanega v prvi obravnavi, vendar ne manj kot 22 EUR (100 RON). Za primere, ki jih ni mogoče ovrednotiti v denarju za Sodišče je 22 EUR (100 RON).

Če je pritožba vložena proti odločbi Sodišča v zvezi z:

 • Začasna ustavitev preskušanja stvari pristojbina znaša 4 EUR (20 RON)
 • Razveljavitev sojenja, ker pristojbina ni bila plačana sodišča, ali v drugih primerih, ko je bila zadeva ne sodi za Sodišče je 11 EUR (50 RON).
 1. Oceniti stroške svetovanja, odvetniške stroške in druge kategorije pogosto v okoljskih zadevah. (10 kazni)

Ni merilo za oceno pristojbino strokovnjaka ali odvetnik. Pristojbina je znašala okoli 2 000 EUR na strokovnjaka in honorar za odvetnika, ki ne dela za okoljevarstvene NVO, znašal vsaj 1 000 EUR.

Zelo malo odvetniki delajo v nevladnih organizacijah, tako da dostop do odvetnika je zelo težavno.

 1. Kakšen je strošek injunctive relief/začasnega ukrepa? Je vloga/cross-undertaking odškodnine potrebna? (3 kazni)

Pristojbina, ki velja za sodno prepoved v civilno sodišče je 4 EUR (20 RON), če se ne ocenijo v denarju. Če gre za sodišče se ocenijo v denarju, se taksa 11 eurov, če je vrednost pod 444 EUR (2000 RON) in 44 EUR (200 RON), če je vrednost višja od 444 EUR (2000 RON).Ne obstaja nobena depozit potreben.

Je opustitvena tožba v upravnem sodišču ni omenjen, zato bi bilo treba uporabljati člene 27, ki se nanaša na druge primere, ki jih ni mogoče ovrednotiti v denarju. V takih primerih je pristojbina je 4 EUR (20 RON).

 1. Ali obstajajo „načelo kdor izgubi, plača“? Kako se sodbe sodišča? Katere so izjeme, ko se ta pravila ne uporabljajo? (5–10 stavka)

Načelo „kdor izgubi, plača“ uporablja vsakič, ko je druga pogodbenica zahtevala, da je stroške za podporo v postopku. Če se druga pogodbenica ne zaprosi za take stroške nato načela ne bodo uporabljale. Sodišče lahko tudi izravnavo nastalih stroškov, če se samo del vaše prošnje, preostanek pa je bila zavrnjena. V tem primeru sodišče, lahko izravna stroške, tako da ena stranka plača preostali del ali nič, če celotni znesek nadomestila.

XII. Mehanizmi finančne pomoči

 1. Ali lahko sodišča določijo izjeme od postopkovnih stroškov, dajatev, pristojbin, davkov itd. v okoljskih zadevah? Kakšni so pogoji za to? (10 kazni)

Pravna pomoč se lahko zagotovi na podlagi nujne vladne odredbe št. 51/2008, velja le v civilnih zadevah, za:

 • Plačilo odvetnika;
 • Pristojbina strokovnjaka ali tolmač;
 • Za sodnega izvršitelja oporoke;
 • Sodišča – Oprostitve, znižanja pristojbin in odlogov, zamud;

Je najvišji znesek dodeljene pomoči iz naslova brezplačne pravne pomoči v enem letu lahko znaša najmanj 10 bruto plače v letu, ko je vložil zahtevek za brezplačno pravno pomoč.

Pravna pomoč se lahko odobri, če vaša srednje neto dohodek na gospodinjstvo v zadnjih dveh mesecih, odkar je zaprosila za pravno pomoč, se pod (300 < = RON (približno 70 EUR). V tem primeru se pristojbine bodo v celoti kriti s strani države.

Če je dohodek pod (približno 145 EUR), se bo 50 % pristojbine, ki jih podpira država.

Izredni vladni odlok št. 80/2013 je uvedla možnost, da lahko pravne osebe so upravičene do pravne pomoči za sodišča (oprostitve, znižanja pristojbin in odlogov, zamud), če:

 • Sodišče je za več kot 10 % povprečne neto prihodkov v zadnjih 3 mesecih delovanja;
 • je pravna oseba po prenehanju delovanja ali likvidaciji ali je bilo blago zaseženo;
 • Sodišče je splošni gospodarski in finančni položaj, meni, da znesek takse lahko negativno vpliva na dejavnosti pravne osebe;

VII. Pravočasnost

Glede na vrsto odločitev, da obstajajo različne roke, predpisane z zakonom. Predložiti je treba odgovoriti v 30 dneh na zahtevo upravni organ ali upravni spor. Je upravni akt, je treba izdati v 30 dneh. Če organ ni sprejel nobene odločitve v tem mandatu se akt šteje kot izdano z molkom organa. To pravilo ne velja za okoljska dovoljenja. Ni rokov za izdajo dovoljenj. Za dovoljenje EIA, če upravičenec ne zagotovi vse potrebne informacije za izdajo okoljskega dovoljenja v dveh letih, odkar je bila podana zahteva, se zahteva za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, bodo zavrnjene.

Ne obstajajo sankcije zoper upravne organe, ki sprejema odločbe v roku, predpisanem z zakonodajo.

V skladu s členom 22 zakona št. 544/2001 Sodišče lahko prisili upravljavca javnega organa ali institucije za predložitev zahtevanih informacij in povračila škode.

Ni posebnih predpisov za roke sodnih postopkov v okoljskih zadevah.

Za opustitvene tožbe na upravno sodišče lahko sodi pred prvostopenjskim sodiščem od dveh mesecev do enega leta in v nadaljnjih dveh mesecev do enega leta. Zakon določa, da se taki primeri so nujna in ju je treba obravnavati prednostno.

Za sodno prepoved v civilno sodišče obravnavati prednostno. Odločitev mora biti dostavljeno v 24 urah in pisne odločbe je treba v 48 urah, odkar je bila odločba izdana.

Zahtevo za razglasitev ničnosti prve stopnje trajal vsaj dve leti, in tudi v okviru pritožbe. Sporočanje odločitev v pisni obliki zahteva zelo veliko časa. Dokler ta sporočen, ni mogoče vložiti pritožbe.

Raziskave za sodstvom, izdajo sklepa lahko odloži za 7 dni, večkrat. Ni nobenih predpisov o, kolikokrat se lahko odloži izvajanje odločbe. Treba je pisna odločitev predloži pogodbenicama v 30 dneh. Ta izraz je samo priporočilo za sodnike.

Ni roka za Sodišče izdalo sodbo.

Ne obstajajo sankcije zoper sodišča, ki sprejema odločbe v roku, predpisanem z zakonodajo. To lahko velja tudi za ocenjevanje sodnikov, če se dokaže, da jih niso imeli utemeljenega razloga za neupoštevanje pogojev. Disciplinska odgovornost sodnikov.

XIV. Druga vprašanja

Okoljevarstvena dovoljenja upravnih aktov in se lahko izpodbijajo na upravnih sodiščih po tem, ko so bila izdana. Javnost je tretja stranka v teh postopkih, lahko vložijo pritožbo v roku 6 mesecev od datuma, ko je javnost seznani z obstojem zakona. Pritožbo je mogoče vložiti na sodišču, saj odgovor v 6 mesecu od upravnega organa prejela ali bi morala prejeti.

Informacij v okoljskih zadevah niso dobro strukturirane. Na spletnih straneh Agencije za varstvo okolja niso organizirani za vsak projekt, vendar po glavnih kategorijah: okoljska poročila, okoljskih dovoljenj, sporočila za javnost itd., tako da če želite pridobiti informacije v zvezi z enim projektom morate po vseh kategorij dokumentov, ki pripadajo več sto drugih projektov. Da informacije v okoljskih zadevah je zelo težko opredeliti. Ni dobro organizirane zbirke podatkov s projekti, ki ocenjujejo ali so bile ocenjene v prejšnjih letih. V nadaljevanju je na spletni strani Agencije za varstvo okolja v vse države: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.anpm.ro/

Ni nobenega alternativnega reševanja sporov v Romuniji na voljo javnosti v okoljskih zadevah. Vendar zakon št. 192/2006 o mediaciji se uporablja.

Mediacija je določena z zakonom št. 192/2006 in zakonom št. 115/2012. Od 2012. oktobra 12, v civilnih, gospodarskih in kazenskih zadevah (varstvo potrošnikov, družinsko pravo, sosedskih odnosov, poklicne odgovornosti, civilne zadeve v vrednosti pod 11 111 EUR in v kazenskih zadevah za kazniva dejanja, ki se preiskujejo samo v primeru predhodne pritožbe), informacij o prednostih mediacije je obvezna.

XV. Položaj tujca

Boj proti diskriminaciji je urejeno z vladnim odlokom 137/2000.

Ni posebnih klavzul v postopkovna pravila proti diskriminaciji, vendar ne govorijo romunske imeti pravico do tolmača in prevod dokumentov.

V členu 16 romunske ustave in člen 4(1) zakona št. 303/2004 zahtevata, da je okrožni državni tožilci in sodniki, da se zagotovi enakost pred zakonom in enakega obravnavanja vseh udeležencev v sodnem postopku, ne glede na njihov status.

Tolmač mora biti omogočeno po uradni dolžnosti, če stranke ne govorijo romunščina. Toženec ima pravico v kazenskih zadevah, uporabi svoj materni jezik.

Pogodbenica, ki namerava uporabiti nekatere dokumente, da bi dokazala trditve iz treba plačati potrebne prevode. Prevod mora biti vložen pri romunskem sodišču in jezik druge pogodbenice.

Vlada podpira samo teh stroškov v okoljskih zadevah pravna pomoč v sili v skladu z vladnim odlokom 51/2008.

V kazenskih zadevah, pogodbenici, ki ne govorijo ali razumejo romunske imeti pravico, da brezplačno zahteva, naj se seznani z zadevo, Sodišču in Sodišču predložiti ugotovitve, s pomočjo tolmača.

XVI. Čezmejni primeri

Ne obstajajo posebna postopkovna pravila za primere, ki vključujejo okoljska vprašanja v drugi državi. Če javnosti sosedni državi želi začeti postopek v Romuniji bodisi upravni organ ali podjetje, mora javnost upoštevati romunsko postopkovnimi pravili. Romunija ratificirala konvencijo iz Espooja, da bi postopek, ki ga ureja Konvencija iz Espooja, se bo za projekte in načrte iz Espooja in Protokol SEA.

V romunski zakonodaji, saj se lahko vsakogar obravnava kot zadevna javnost.

Uredba za ugotovitev procesnega upravičenja je bilo opisano v poglavju IV, V, VII.

Skratka, nevladna organizacija ali posameznik boste imeli procesnega upravičenja na romunskih sodiščih proti okoljsko škodo, kot zainteresirani javnosti. Na področju pravne pomoči, če ste državljan EU, vam lahko poda take zahteve. Na podlagi izrednega odloka vlade 51/2008, razen za pravno pomoč, opisani v poglavju XII, državljani EU lahko zaprosite tudi pravno pomoč za:

 • Stroški tolmačenja;
 • Prevodi dokumentov;
 • Potovanje v Romunijo, če vaša navzočnost ni obvezna;

V zvezi s tem predlog za sprejetje začasnih ukrepov in opustitvenih tožb, ki sta opisani v prejšnjih poglavjih. Ni drugih posebnih določb zakonodaje.

 

[1] Presoja vplivov na okolje

[2] Celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja


To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Zadnja posodobitev: 14/09/2016