Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa - Romania

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Romanian perustuslain 35 artiklan säädetään, että oikeus terveelliseen ympäristöön http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35.Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Perustuslain 35 artiklan taataan koko ympäristölainsäädännön kehittämistä, jotta voidaan estää, ja saavuttamaan terveen ja tasapuolisen toimintaympäristön. Periaatteet ja esitetään yleiset puitteet hätätilanteen Hallinnollinen asetus nro 195/2005, hyväksytty lailla nro 265/2006, sellaisena kuin se on muutettuna.

Perustuslaissa vahvistetaan myös säännöt luonnollisten ja oikeushenkilöiden – ne ovat sitoutuneet suojelemaan ja parantamaan ympäristöä.

Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevan 21 artiklan perustuslain mukaan:

 • Jokaisella henkilöllä on oikeus nostaa kanteita tuomioistuimissa puolustamisen sekä hänen laillisia oikeuksia ja etuja.
 • Tämän oikeuden käyttäminen ei kuitenkaan saa rajoittaa millään lailla
 • Kaikilla on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja löytää ratkaisu kohtuullisen ajan kuluessa
 • Hallinnollinen erityinen toimivalta on vapaaehtoinen ja maksutta.

Näiden kahden tulkinnan edellä mainituissa artikloissa todetaan, että olet oikeussuojan saatavuuden ympäristön suojelusta ja että tätä oikeutta voida rajoittaa.

Mukaisesti Romanian oikeusjärjestelmän, perustuslaki on löydettävä säädöksen oikeudellisen pyramidin huipulla. Kaikkien muiden normatiivisten säädösten on oltava perustuslain määräysten mukaisia.

Perustuslakiin ympäristö voidaan vedota suoraan tuomioistuimissa. Lainsäädäntöä on kuitenkin edelleen oikeus ympäristön kehittäminen. Toisaalta joskus tuomioistuinten ja hallinnollisten elinten perustuslakia ei sovelleta pelkästään toteamalla, että se on yleinen toimenpide, joka ei voi käyttää yksinään.

2 kohdan mukaisesti perustuslain 11 artiklan, parlamentti ratifioi sopimukset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että voit vedota suoraan kansainvälisiin sopimuksiin. Kaikki kysymykseen 3 on sovellettava.

Århusin yleissopimus on kansainvälinen sopimus, ihmisoikeuksia. Perustuslain 11 artiklan mukaan se on osa kansallista oikeutta. Jos 20 kohdan mukaisesti perussopimusten välillä on poikkeamia, perusoikeuksiin, kuten Århusin yleissopimuksen ja kansallisen lainsäädännön, kansainvälisen sopimuksen, jollei kansallisessa lainsäädännössä ole suotuisampien määräysten soveltamista.

Sen jälkeen kun se on ratifioitu, kansainvälinen oikeus on automaattisesti vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön, mikä on asianomaisten osapuolten oikeus vedota siihen suoraan tai muiden normatiivisten säädösten täytäntöönpanon puitteet, joissa voidaan täsmentää, jos sellainen on annettu, ja velvoittaisi hallintoelimet tai tuomioistuimet voivat ottaa huomioon sen määräyksiä. Århusin yleissopimus on ratifioitu lailla nro 86/2000.

II. Oikeuslaitos

Romania on kolme oikeusastetta sekä yksityis- että rikosoikeudellisissa asioissa:

 • 188 Useat maallikkotuomarien kussakin läänissä, ensimmäinen tuomioistuin käsittelee asioita
 • Tuomioistuinten, joilla on kussakin läänissä – 42 kuulemistilaisuus muutoksenhakuasiasta
 • 15, muutoksenhakutuomioistuinten, toisen valituksen koskevat asiat
 • Korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen – Erityinen toimivalta

Poikkeuksiakin on säädetty laissa, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on Tribunal, muutoksenhakutuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen, ja meillä on vain kaksi oikeusastetta, ensimmäinen tuomioistuin ja yksi valitus.

Lisäksi on järjestetty edellä mainitut tuomioistuimet.

Jokainen tuomioistuin, lukuun ottamatta maallikkotuomarien on eri osista, kuten:

 • Kohta, ainoastaan yksityisoikeudellisia riita-asioita.
 • Rikosoikeudellinen jaosto, käsittely ainoastaan rikosoikeudellisissa asioissa,
 • Hallinnollinen jakso, käsittely ainoastaan peräisin hallinto-oikeuden jne.
 • Alueellinen tuomioistuin
 • Virkamiestuomioistuimen mlitary

Ei ole erityistuomioistuimia ympäristöasioissa. Yleensä tämä tutkinta aloitetaan hallinnollinen jaosto, Tribunal) ja maaoikeuteen hallinnolle voidaan hakea muutosta. Kolmas taso, toinen valituslautakunta ei ollut kyseisessä asiassa. Jos hallintotoimi on annettu keskusviranomaisen on tämän jälkeen ensimmäinen ja toinen on korkeimman oikeuden ja kassaatiotuomioistuimen.

Ympäristöön liittyvät asiat on ratkaistava hallinnollisten tuomioistuinten jakson muissa kohdissa, mutta myös silloin, kun riidan kohdetta ei ole hallintotoimi.

Ei ole mahdollista etsiä edullisin oikeuspaikka. Unionin tuomioistuimen toimivalta on velvoittava ja selkeästi.

Tapauksissa, joissa sovelletaan kolmen tason toimivaltaa, on kaksi muutosta:

 • yhden – joka on toinen oikeudenkäyntiä ja että lykkää asian ensimmäisenä aloittaneen tuomioistuimen päätös;
 • toisaalta – syistä, että käytettävissä on vain rajallinen määrä, ei voida vedota eikä keskeyttää aikaisemmat päätökset, laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tapauksissa, joissa on kaksi oikeusastetta, hallinnollisessa menettelyssä, muutoksenhaun yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimella on mahdollisuus analysoida asian kaikista näkökulmista. Tällaisissa tapauksissa keskeyttää valituksen ensimmäisen tuomioistuimen päätöksestä.

Rikosoikeuden alalla ensimmäisen ja toisen tilanteet ovat säännönmukaisia ja päätökseen voidaan vedota silloin, kun ne ovat lainvoimaisia, lain mukaisesti.

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot ovat:

 • ”Valitus” ja joiden tarkoituksena ei ole kumota asian korjaamiseksi, mutta joitakin ilmeisiä virheitä, prosessuaalista tai asiasisältöön;
 • ”Arviointi”), on tarkoitus selvittää asian uudelleen, jos uusia todisteita, kuten: Tuomarin on tuomittu rikoksesta, joka liittyy asiaan tai jotkut ei voitu uusia seikkoja ja että alkuperäisen tutkimuksen aikana tai uuden päätöksen, unionin tuomioistuimen on annettava sama ongelma, samoja osia jne.

Laki N:o 554/2004, 18 artiklan, joka koskee hallintolainkäyttölain sekä osoittaa, että niillä on myös joitakin reformatory ja oikeuksia.

Yhteisöjen tuomioistuin voi:

 • Päättää, että hallintotoimi on kumottava kokonaan tai osittain;
 • Velvoittaa viranomaisen myöntämään uuden hallinnollisen säädöksen, asiakirja tai suorittaa tietty hallinnollinen menettely;
 • Päätettävä, onko hallinnollisia menettelyjä, jotka oli tehty antamatta siitä syytteeseen, laillista vai ei;
 • Tekee päätökset vahinkoa kantajan pyynnöstä;

Hallinnollinen sopimus, osalta yhteisöjen tuomioistuin voi:

 • Päättää kumota kokonaan tai osittain;
 • Velvoittaa oli valtuudet allekirjoittaa sopimus, jos kantajalla on oikeus siihen, että sopimusta;
 • Asettaa joitakin velvoitteita;
 • Korvataan toisen osapuolen suostumuksella, jos yleinen etu sitä vaatii;
 • Päättää, henkisiä ja aineellisia vahinkoja;

Ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön, hallinnollinen asetus N:o 195/2005, artikla 5, määrätään, että jokaisella on oikeus turvautua tuomioistuimeen tai hallinnollisten viranomaisten oikeus terveelliseen ympäristöön ilman, että niiden on väitettävä oikeuksiensa heikentyvän. Ympäristöjärjestöt ovat myös osallistua ympäristön alalla.

Ei ole muita erityisiä säännöksiä, jotka koskevat ympäristölainsäädäntöä. Oikeudellista menettelyä varten on ohjeita noudattaen.

Yhteisöjen tuomioistuin ei voi toimia viran puolesta, Romaniassa. Sen sijaan tuomioistuimet voivat pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Tiedonvapauslakia (FOIA), (EY) N:o 544/2001, säädetään, että

 • Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai ei ole saanut vastausta pyynnön, voit tehdä valituksen viranomaiselle, ja pyytää, että yleisölle virkailija vastaa väärän vastauksen/vastauksen puuttumisen, rangaistava;
 • Hän voi pyytää tuomioistuinta velvoittamaan viranomaisen antamaan pyydetyt tiedot, ja saada korvauksen henkisestä kärsimyksestä. Vahingonkorvauksen on käytännössä erittäin vaikeaa osoittaa, ja ne ovat sen vuoksi hyvin harvoin.

Normatiivinen säädös, jolla säännellään ympäristötietoa on hallituksen päätöksellä nro 878/2005 julkisesta saatavuudesta. Tämä säädös on saatettu päätökseen, kun thare tilanteisiin, joita ei säännellä, on erityisesti ympäristötiedon siten, että lain nro 544/2001 julkisen tiedon saannista.

15 artiklan 3 kohdan gd 878/2005 määrätään, että ympäristöä koskevan tiedon pyyntö hylätään olisi myös perusteltava syyt, ja annettava myös tietoa oikeussuojan saatavuudesta.

Tietoja voidaan pyynnöstä suullisesti tai kirjallisesti.

Jos haet tietoja suullisesti, jos tieto on saatavissa saat ne välittömästi. Jos ei, voit tehdä kirjallisen pyynnön perusteella.

Teidän pitäisi saada vastaus 10 päivän kuluessa kirjallisesta pyynnöstä. Teidän olisi annettava perustelut kieltäytymiseen, 5 päivän kuluessa. Jos pyydetyt tiedot ovat liian monimutkaisia, olisi saatava 10 päivän kuluessa kirjeen, jossa tähän tilanteeseen ja pitkittää kestoa 30 päivän kuluessa.

Ympäristöä koskeva tieto on annettava pyynnön esittäjän saataville, asetetun määräajan mukaisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun on vastaanottanut viranomainen. Jos pyydettyjen tietojen määrä ja monitahoisuus on niin suuri, että yhden kuukauden määräaikaa ei voida noudattaa, on kaksi kuukautta hakemuksen vastaanoton on julkinen viranomainen. Tällaisissa tapauksissa hakijan on ilmoitettava mahdollisimman pian tai ainakin ennen määräajan päättymistä, yhden kuukauden määräajan jatkamisen ja laajentamisen syyt.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit:

 • Asiakirja-aineistoon hallinnollisen valituksen johtava viranomainen osallistuu 30 päivän kuluttua, koska olet saanut vastauksen tai siitä, kun vastaus on vastaanotettu 10 päivän jälkeen. Viranomaisen on järjestettävä komission, joka arvioi tilanteen ja lähettää hakijalle vastauksen 15 päivän kuluessa;
 • Voitte pyytää tuomioistuinta velvoittamaan, että viranomainen antaa tiedot ja myös pyytää korvausta 30 päivän kuluttua, koska olette saanut vastausta tai väärinkäyttöä, koska ensimmäiseen kysymykseen olisi pitänyt toimittaa 10 päivän jälkeen.

Jos tiedot on luokiteltu, yhteisöjen tuomioistuin ei ole pääsyä tietoihin, paitsi jos tuomari on lupa kansallisessa turvaluokiteltuun tietoon. Jos tiedot eivät ole turvallisuusluokiteltuja, unionin tuomioistuimella on täysi pääsy. —. Luottamuksellisia tietoja, voi myös olla sijoittautunut sopimuksia. Tässä tapauksessa yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei kuitenkaan ole oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin.

Jos tuomioistuimet, jossa tiedot ovat julkisia, ja sitä ei ole luokiteltu, tuomioistuin voi määrätä, että tietoja paljastetaan. Jos tiedot on luokiteltu, tuomioistuimen on oikeudenkäynnissä on pääsy tietoihin, tekemään niin. Voit vedota ottamatta laittoman luokitteluun ja toinen tiedosto muodostetaan toisen tuomarin (kansallinen rekisteri) luokiteltujen tietojen toimisto voi ratkaista tämä asia, tai muun oikeudenkäyntiin, jossa joko luokituksen tai luokituksen kumoamisesta. Näissä tapauksissa kansalliset tuomarit rekisteröintivirastossa yrittävät luokiteltujen tietojen osalta.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Hallinnollinen muutoksenhaku ei ole ylemmän hallintoelimen päätökset. Ne voidaan riitauttaa ainoastaan tuomioistuimessa, kun hallinnollisen valituksen hallinnollisen päätöksen tehnyt toimielin ei pidä sinua.

Hallinnollinen valitus on maksuton. Lain 554/2004 mukaan hallintomenettelylain osalta. Jokainen, joka katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu tai että päätöksen voi tehdä hallinnollisen valituksen viranomaiselle, joka on antanut hallintotoimen tai sen yläpuolella oleva elin, jos sellainen on. Tämä pyyntö on esitettävä 30 kalenteripäivän kuluessa siitä kun hän sai tiedon siitä, että hallinnollinen toimi

 • 6 kuukauden siitä hetkestä, kun huomataan, että hallintotoimi, jos se on osoitettu toiselle henkilölle, koskee;
 • Jos asia koskee hallinnollinen sopimus, 6 kuukauden jälkeen sopimus annettiin, muutetaan, koska yksi sopimuksen velvoitteita ei ollut, koska sopimuksen voimassaolo päättyi päivänä, tai koska hän sai tietoonsa, että yksi sopimuksen vaatimuksista on epäselvä;

Ensimmäisen oikeusasteen hallinnolliset päätökset voidaan tehdä suoraan ainoastaan erityisissä hallintotuomioistuinten. Ympäristöasioissa ei ole erityistä toimivaltaa.

Hallinnollinen valitus on pakollinen, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia:

 • Jos pyynnön, joka koski oikeutta tai oikeutettua etua oman viranomaisen ja olet saanut vastausta 30 päivän kuluessa, tai on evätty;
 • Jos olet hallinnollisten säädösten vastustamisesta;
 • Jos olet kuorma-autosaattueen hallinnollinen asetus tai hallinnollinen asetus hätätilanteessa;
 • Poikkeukset lainvastaiseksi;
 • Jos olet tai edustavat prefektille, oikeusasiamies, syyttäjälaitoksen, julkiset notaarit

Oikeussuojakeinoja koskevat menettelysäännöt ja aineelliset valvonta edellyttää. Tekniset kysymykset, tuomari voi luovuttaa teknisen kertomuksen on laatinut asiantuntemus oikeudellinen asiantuntija. Tekninen raportti/asiantuntemus on sama arvo kuin muita todisteita ja todisteita.

Tuomioistuin voi tarkistaa hallinnollisen toimen, kuten maankäyttösuunnitelmien, maankäyttösuunnitelmat, ympäristöluvissa jne.

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, jotka liittyvät asiat. Ne kaikki ovat yhteisen tavanomaisen hallinnollisen menettelyn kanssa.

 • Jokainen henkilö voi osallistua ympäristölainsäädännön mukaisesti, hallinnollinen asetus 195/2005. Jos hakija on luonnollinen henkilö, on perusteltava kiinnostuksensa edetä asiassa. Jos olet vain kansalaisjärjestöjen ihmisoikeuksien suojelun tai ympäristölle, sen oletetaan olevan perusteltua oikeutetun yleisen edun mukaan;
 • Hallinnollinen valitus on pakollinen:
  • hallinnolliset säädökset, kuten maankäyttösuunnitelmien, tai muut, kuten päätökset/määräykset, paikallisen kreivikunnan hallituksen jne. hallinnollinen valitus voidaan tehdä milloin tahansa;
  • Jos tuensaaja toimi on lähetettävä 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun säädös on annettu tiedoksi.
  • Jos kolmas osapuoli, hakemus on lähetettävä 6 kuukauden hallinnollisen valituksen, koska toimi on annettu tiedoksi,
 • Toimivaltainen tuomioistuin määräytyy hakijan pääkonttorin tai päätoimipaikan valvontaviranomaisen, voit valita minkä;
 • Voit todistaa tulolähteesi saatavat asiakirjat, kuulusteluja, todistajien, oikeuslaitoksen asiantuntemusta; Voit kysyä, ja tuomioistuin päättää, millä seikoilla on merkitystä asiassa;
 • Unionin tuomioistuin ei tarkastele aineellista lainmukaisuutta, mutta lain mukaan myös tämä mahdollisuus. Se on täysin riippuvainen käsitys tuomari asian osalta;
 • Jos et jatka kanteeseen, tuomioistuin voi hylätä vuoksi Romanian tuomioistuinten oikeuskäytäntö ole; tästä aiheesta.

YVA [1] seulonnan päätökset voidaan riitauttaa tuomioistuimessa samoin edellytyksin, kuten edellä on mainittu.#1 Asiasta ei ole erityisiä säännöksiä.

Tuomioistuinten päätösten uudelleen arvioinnin rajaus voi samoin edellytyksin kuin edellisissä luvuissa mainittujen.

Tällä hetkellä seulontaa ja arvioinnin rajausta koskevia päätöksiä Romaniassa ovat todellisuudessa yksi ja sama toimi, kuten seulontaa ja arvioinnin rajausta, suoritetaan samassa vaiheessa.

Oikeussuojakeinoja koskevat menettelysäännöt ja aineelliset valvonta edellyttää. Tekniset kysymykset, tuomari voi pyytää teknisen kertomuksen on laatinut asiantuntemus oikeudellinen asiantuntija. Tekninen raportti/asiantuntemus on sama arvo kuin muita todisteita ja todisteita.

Julkisen kuulemisen vaiheen osallistumisen edellytyksenä ei ole puolustaa tuomioistuimessa.

Kieltomääräyksiä säännellään 14 ja 15 annetun lain nro 554/2004, joka koskee hallinnollisen menettelyn tuomioistuimessa. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet voidaan viedä oikeuteen välittömästi välittömästi sen jälkeen, kun hallinnollinen valitus on lähetetty, tai yhdessä pyynnön kanssa. On myönnettävä, että kahden edellytyksen on täytyttävä:

 • Kyse on hyvin dokumentoitu
 • Välittömän vahingon todistamiseksi

Ei ole erityisiä määräyksiä IPPC [2] päätöksille tai luville.#2 Niitä arvioidaan samalla kuin mikä tahansa muu hallinnollinen asiakirja

Samoja sääntöjä sovelletaan IPPC-direktiivin pysyvän hallinnollisen toimenpiteen kuin mitä tahansa muuta säädöstä.

Samoja vaatimuksia sovelletaan kieltotuomiota IPPC-direktiiviin menettelyjä kuin YVA-direktiivin ja muun hallinnollisen toimenpiteen.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Siviilioikeudenkäynnissä jokaisella mene tuomioistuimeen selvittämään yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden että niiden aineellinen oikeus terveelliseen ja ympäristön tasapainoa noudatetaan. 5 d artiklan d kohdan mukaisesti annetun hallituksen erityisasetuksen nro 195/2005 – ympäristölainsäädännön, kenellä tahansa on oikeus antaa hallinto- ja/tai oikeusviranomaisten asian suoraan tai ympäristön välityksellä, ympäristöjärjestöt, riippumatta oikeuden loukkaamisen ”. Kyllä, voit pyytää kaikista toimista tai laiminlyönneistä, joilla varmistetaan oikeus terveelliseen ja ympäristön tasapainoa, kuten Romanian perustuslain nojalla, vaikka hän ei ole suoraan aiheutunut mitään vahinkoa. Jos oikeuksiasi ei heikennetä, 5 e artiklan mukaan), sinulla on oikeus korvaukseen.

Jos hakemuksesi on hallintotoimi, joka on myönnetty tai olisi pitänyt myöntää (laiminlyönti), asia käsitellään, ja hakijan olisi esitettävä myös kantelussanne hallintoelin sekä tuensaaja että hallintotoimi. Kuitenkin myös hallinnollisissa menettelyissä, on osoitettava, että aineellisten oikeuksien loukkaus – yksityisen yrityksen oikeutetut edut. Teidän ei tarvitse osallistua, jos hän aikoo vedota Ihmisoikeuksien yleinen suojelu tai ympäristön – yleisen edun mukaiseksi. Ainoastaan asianomaisten kansalaisjärjestöjen (myös yhteiskunnallisten järjestöjen ja säätiöiden) sekä yhdistys voi vedota tuomioistuin loukkaa yleisön oikeutettu etu.

Hallintotuomioistuimet yrittävät myös valtion elimiä vastaan lain nro 554/2004 mukaan hallintomenettelylain osalta. Tämän artiklan 1 mukaan kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö voi hakea muutosta tuomioistuimessa, jos hallintoelin, jonka oikeutettua etua yksityisen tai julkisen tai sellaisen aineellisen oikeuden arvo oli alentunut, jotka on annettu tämän pyynnön ei ratkaista ajoissa mainittuja määräaikoja noudattaen eri lakeja. Esimerkiksi vastausta, joka on annettava 30 päivän kuluessa. Jos vahinkoa kärsinyt voi vaatia korvausta.

Saman sopimuksen 8 artiklan mukaisesti, jos:

 • sinun oikeuksistasi tai oikeutettuja etuja on loukattu hallinnollisessa yksipuolinen toimi,
 • et ole tyytyväinen vastaukseen hallinnollinen valitus tai jos hän ei ole saanut vastausta siihen, että hallinnollinen valitus,
 • pyyntö ei ollut ratkaista asiaankuuluvan lainsäädännön käsite
 • hallintoelin hylkäsi pyyntönne ratkaisemiseksi

hallinnollinen elin kieltäytyi panemasta täytäntöön hallinnollista toimintaa, joka on tarpeen tai oikeus tai oikeutettu etu, hän voi pyytää tuomioistuinta:

 • Osittain tai kokonaan hallintotoimen kumoamista
 • Oikeussuojakeinot, joista olette kärsinyt vahinkoa
 • Korvausta henkisestä kärsimyksestä

Jos olet kansalaisjärjestö, hän voi pyytää tuomioistuinta kaikki edellä mainituin olet oikeutettu etu suojella julkisia.

Jos ette, niin voit vedota oikeutettuihin etuihin ainoastaan siinä tapauksessa, että hankintalakia oikeutettu etu on loogista seurausta aineellisen oikeuden heikentyminen tai yksityisten yritysten oikeutetut edut.

Ympäristövahinkovastuuta toimivaltaiset viranomaiset ovat seuraavat:

 • Piirikunnan ympäristövirasto (6 artiklan, että hallituksen erityisasetus N:o 68/2007 osaksi kansallista lainsäädäntöä ympäristövastuusta annettu direktiivi 2004/35/EY);
 • Kansallista ympäristötarkastuskeskusta (9 julkisen erityisasetus N:o 68/2007), jolla on valtuudet valvoa ja antaa niistä sakkoja ympäristölainsäädännön rikkomisesta;

20 artiklan mukaan hallituksen erityisasetus nro 68/2007, henkilöä, tai mahdollisesti vaikuttaa ympäristöhaittoja tai katsoo, että oikeus tai oikeutettu etu, se voi:

 • lähettää huomautuksensa Kansallisen ympäristötarkastuskeskuksen
 • pyytää piirikunta (Environmental Protection Agency) toteuttamaan toimenpiteitä hallituksen erityisasetus nro 68/2007

20 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, katsotaan, että ympäristöalan kansalaisjärjestöjen oikeuksia ja oikeutettuja etuja loukataan, ja ne voivat käsitellä missään tapauksessa mainitut viranomaiset.

Hallinnolliset säädökset ja päätökset ovat hallinto-oikeuksissa kuvailtujen yleisten sääntöjen mukaan laissa nro 554/2004, että hallintomenettelylain (25 artiklan hallituksen erityisasetuksen nro 68/2007). Voit tehdä valituksen pankkiviranomaisen päätöstä 30 päivän kuluessa, tai toimia tuomioistuimessa, että pyyntö toimia. Jos ette ole saanut vastausta siihen, että hallinnollinen valitus tai vastaus ei ole tyydyttävä, hän voi pyytää tuomioistuinta tarkistamaan päätöksen 6 kuukauden kuluessa kielteisen vastauksen saamisesta tai.

Vastuuviranomaisen päätös voidaan riitauttaa tuomioistuimessa, kuten edellä kuvattiin, lain 554/2004 mukaan hallintomenettelylain osalta. Lisäksi sopimuksen 5 artiklan mukaisesti kiireellisiä hallinnollinen asetus 195/2005, ympäristönsuojelu, kuka tahansa voi mennä oikeuteen vastaan aiheutuvia ympäristövahinkoja ja pyytää tuomioistuinta toteuttamaan toimenpiteet pilaajaa vastaan.

Oikeusasiamiehellä ei ole erityisiä ympäristöön liittyviä valtuuksia. Hän on toimivalta puolustaa jokaisen yksilön oikeuksia ja vapauksia. Oikeusasiamies voi muun muassa:

 • Ihmisten saamien valitusten ratkaisemiseksi;
 • antaa pyynnöstä neuvoja;
 • Hallinto-oikeudellisen menettelyn lain nro 554/2004 mukaisesti, jotka koskevat hallinnollisia menettelyjä (ks. seuraava kohta);
 • Jättää valituksen yhteydessä High Court of Justicessa ja korkein oikeus.
 • Kertomuksia Euroopan parlamentille. Nämä raportit voi suositella lainsäädännön muuttamista;
 • Kertomuksia Euroopan parlamentille tai pääministerille, jos tutkimuksen aikana, hän kohtaa lainsäädäntöä, joka rikkoo oikeusvaltioperiaatetta;

Hallinto-oikeuden mukaan oikeusasiamies on asiavaltuus tuomioistuimissa laiton hallinnollinen päätös, mukaan lukien ympäristöasioiden osalta. Artiklan 1 mukaan lain nro 554/2004 koskeviin hallinnollisiin tuomioistuimessa, oikeusasiamies voi toimia vain, jos hän on pyytänyt vetoomuksen esittäjä. Jos oikeusasiamies tiedostot, jos sinulla on tullut kantajan osalta vetoomuksen esittäjälle. Jos pidätetty kieltäytyy, tuomioistuin peruuttaa sen tapauksessa.

Syyttäjät

1 artiklan 4 kappaleen mukaisesti lain nro 554/2004 hallinnollisesta syyttäjäviranomainen voi pyytää tuomioistuinta kumoamaan yksipuolisia hallintotoimia, jotka rikkovat yksilön oikeuksia, etuja ja oikeutetut edut ovat henkilöitä, jotka alkavat ennen pääasian tapauksen hallinnollinen tuomioistuin. Yleinen syyttäjä voi aloittaa tapauksessa ainoastaan edellisen sopimuksen, jonka se, jonka oikeutta, etua tai vapautta on loukattu.

Jos syyttäjä toteaa, että oikeutettua yleistä etua on loukattu hallinnollisessa lainsäädäntötoimea, hän voi toimia sitä vastaan, että hallinto-oikeuden edessä. Tässä tapauksessa, jos hallinnollinen toiminta olisi häiriintynyt vakavasti julkisen palvelun, hän voi myös pyytää, että kieltovaatimuksissa.

Syyttäjä ei ole muuta erityistä asiantuntemusta ympäristöasioissa. Hän voi nostaa syytteitä ympäristörikoksista laissa säädetyllä tavalla.

Viranomainen, joka on antanut hallintotoimen voi pyytää yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan säädöksen oikeusvaikutuksia, ja jos sitä ei voi peruuttaa sen käyttäjälle. Tilintarkastustuomioistuin analysoi säädösten laillisuuden ja myös sen mukaan kyseisten säädösten vaikutukset.

Mikään yksityinen syytteeseen Romaniassa.

Sopimuksen 3 artiklan 12 kohdan mukaan päätöksen 57/2009, jolla säännellään valtion tehtäviä ja toimintaa, ympäristöministeriö ja ottanut tämän toimielimen ympäristölainsäädännön noudattamisen valvontaan kansallisella tasolla yksilöiden ja oikeushenkilöiden, elinten, myös hallinnossa.

Ministeri on tarkastuksia ja valvontaa koskevan tehtävän toteuttamiseen.

Oikeusasiamiehen valmiuksia ja syyttäjä pyytää yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan laittomat hallinnolliset asiakirjat on kuvattu edellä.

Prefekti hyökkäys, tuomioistuin voi myös hallinnollisten päätösten laillisuutta, paikallisten, yleinen toimivalta.

VII. Asiavaltuus

 1. Oikeudellinen asema, säännöt, joita kuvataan erityyppisiä menettelyjä ja eri toimijat. Kuvailkaa, miten heikentymisen käsitteitä, riittävän edun jne. tulkitaan maassanne.
  (käytä alla olevaa taulukkoa)

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

X

X

Kansalaisjärjestöt

X

X

Muut oikeussubjektit

X

X

Tilapäiset ryhmät

X

X

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

X

X

Muut [3]#_ftn3

X

X

Euroopan syyttäjänviraston, oikeusasiamiehen ja viranomaisten VI luvun 2 kohta.

Viranomainen voi toimia kuten minkä tahansa muun henkilön antamia säädöksiä vastaan toiselle viranomaiselle, jos sen oikeuksia tai oikeutettuja etuja loukataan. Hallintoelimet voivat tuskin kuitenkaan tämän toimivallan.

Hallinnollinen asetus 195/2005 ympäristön suojelusta todetaan myös, että ympäristönsuojelujärjestöillä on asiavaltuus tuomioistuimissa tapauksissa, joissa tarkoituksena on ympäristönsuojelu. Ei ole erityisiä sääntöjä eri ympäristönsuojelun taso.

Hallintotuomioistuimet tuomioistuimen toimien edellytyksenä on, että laki nro 554/2004 antamat normit, edellä kuvattu. Yksityinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi nostaa kanteen hallinnollisen päätöksen yleisön oikeutettu intressi vedota, siinä määrin kuin tämä on seurausta rikkomisen yksilöllinen oikeus tai oikeutettu etu.

Muut valtion laitokset tai elimet ovat pysyvän VI luvun mukaisesti.

Samoja sääntöjä sovelletaan yksityisten oikeussubjektien asiavaltuutta/kansalaisjärjestöjen YVA- ja IPPC-direktiivejä V luvussa kuvailtuja menettelyjä

VIII. Oikeudellinen edustus

Asianajajien osapuolen etujen edustaminen tuomioistuimessa. Oikeudellisen avustajan käyttö ei ole pakollista, ympäristöasioissa ja kaikissa asioissa, lukuun ottamatta rikosasioissa, rikoslaki. Rikosoikeudellisissa tapauksissa, mukaan lukien ympäristörikoksista, syytetyllä on oltava oikeudellinen edustaja.

Uuden siviiliprosessilain mukaisesti, osalta osapuolten on oltava avustaja toisessa oikeusasteessa.

Romaniassa on tarjolla yhä enemmän asianajajat ovat kiinnostuneita ympäristönsuojelussa, koska se takaa jonkinlaisen suosio ja lakimiehen julkista tunnustusta. Tämän vuoksi on tarpeen tunnustaa kaikenlaista mainontaa Romanian asianajajien on laitonta.

IX. Todisteet

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä ympäristöasioissa. Lain 13 artiklan mukaan numero 554/2004, että hallintotuomioistuin, unionin tuomioistuimen on syytä määrätä, että hallintoviranomaisen on toimitettava kaikki asiakirjat, jotka on otettu huomioon ne annettu säädös, jonka kumoamista pyydetään. Kantaja voi esittää sellaisia seikkoja, jotka voisivat osoittaa, että väitteet: asiakirjat, interrogatories, oikeuslaitoksen asiantuntemusta ja/tai todistajia.

Siviili- ja rikosoikeudellisissa menettelyissä, yhteisöjen tuomioistuin ei ole velvollinen maksamaan vastaajan esittämään asiakirjoja. On kuitenkin olemassa menettelyä, joka mahdollistaa sen, että unionin tuomioistuin katsoo, että osapuoli, joka ei käy ilmi tiettyjä asiakirjoja, tunnustaa toisen osapuolen väite, ainoastaan yksityisoikeudellisissa asioissa.

Näyttö osapuolten ehdottamat on alussa, välittömästi sen jälkeen, kun oikeuskäsittely kaikkia muita menettelyä koskevia poikkeuksia on yhteisöjen tuomioistuin on katsonut. Tuomioistuin voi määrätä todisteet omasta, jos se katsoo, että totuuden, voi olla aktiivinen rooli on unionin tuomioistuin. Tämä asema, sovelletaan vain siviiliasioissa, rajoittaa kantajan oikeuden määrätä itseään tuomioistuimiin. Näytön on oltava ensimmäinen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja sittemmin yhteisöjen tuomioistuin on tosiasiallisesti toteutettu. Välillä ole eroja riita-asioissa noudatettavaa menettelyä ja hallinnollisessa menettelyssä.

Siviiliprosessilaissa ei kuitenkaan lainkäyttövaltaa on kolme vaihetta: ensimmäinen tuomioistuin, ja kaksi valitusta. Ensimmäisen oikeusasteen ja ensimmäinen valitus voidaan esittää näyttöä, ja yhteisöjen tuomioistuin voi ainoastaan antaa näyttöä siitä, että asiassa on hyödyllistä. Toisen valituksen ainoastaan asiakirjat toimitetaan todisteena. Valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan mainitaan perusteet siviiliprosessin sääntöjä.

Hallinnollisessa menettelyssä on vain ensimmäinen tuomioistuin ja yksi valitus. Valituksessa voidaan sallia ainoastaan asiakirjoja todisteina, mutta yhteisöjen tuomioistuin voisi tutkia asia kaikilta osin ja korvata puuttuvat valitus tässä menettelyssä.

Tuomioistuimen asiantuntijat antavat oikeudellista asiantuntemusta. Niiden palkkion maksaa osapuoli, joka on pyytänyt asiantuntemusta. Osapuolet voivat pyytää tuomioistuinta sallimaan, että niiden omat asiantuntijat osallistuvat asiantuntemusta tehty oikeudellinen asiantuntija. Tuomioistuin voi myös määrätä, että asiantuntemus on tehty instituutti tai erikoistuneessa laboratoriossa.

Jos mikään luettelossa on oikeudellisten asiantuntijoiden pyytämät erikoisalaa, tuomioistuin voi määrätä kuuluisa tiedemies tai asema tarvittavan asiantuntemuksen alalla, kuten yliopiston professorin. Näillä säännöksillä säännellään siviiliprosessin sääntöjä.

Teknisen asiantuntijan päätelmät, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tutkittava nämä päätelmät. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin olla asiantuntemusta, jos se oli vastoin menettelyvaatimuksia, jotka koskevat oikeudellista asiantuntemusta tai jos päätelmät ovat ristiriidassa oikeudenkäynnin kohteena.

Ei ole eroja ja hallinnollisessa menettelyssä, eikä ole olemassa erityisiä säännöksiä, jotka koskevat oikeudellista asiantuntemusta ympäristöasioissa.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Pääsääntönä on, että ehkäisevä vaikutus ei ole missään olosuhteissa. Kaikissa tapauksissa yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin pyytänyt kieltotuomioon. Säädöksen soveltaminen keskeytetään ainoastaan siinä tapauksessa, että kieltovaatimukset on hyväksytty yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Päätöstä koskeva muutoksenhaku yhteisöjen tuomioistuin myöntää, että kieltovaatimuksissa ei lykkää kyseisen päätöksen täytäntöönpanoa.

Menettelyt, pakkolunastus on hallinnollisen päätöksen välittömästi täytäntöön. Omistusoikeus siirretään yksityisen omistajan valtion yksipuolinen hallintotoimi välittömästi sen jälkeen, kun ne on lähetetty tarjoamia expropriator pankkitilille (yksityinen omistaja voi saada rahoitusta vain, jos hän ei ole ryhtynyt oikeustoimiin Euroopan expropriator pyydä enemmän rahaa). Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, jonka tarkoituksena on keskeyttää tämän siirron mukaan pakkolunastus on jätettävä tutkimatta lain nro 255/2010.

Myös muiden hallinnollisten säädösten oikeusvaikutukset riippumatta kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Lykkäävä vaikutus on ainoa antamat väliaikaiset turvaamistoimenpiteet.

Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on mahdollista joko hallinnollinen menettely ja että myös menettelysäännöt.

Hallinnollisissa menettelyissä on kyse ainoastaan keskeyttäminen on yksipuolinen toimi.

Siviilioikeudellisessa menettelyssä tuomioistuin voi myöntää kieltovaatimuksen turvaamiseksi oikeus, uhkaavan vahingon esteet poistetaan, ja sellaisen tuomioistuimen määräyksen täytäntöönpano. Määräys annetaan vain kiireellisissä asioissa ja vain rajoitetun ajan.

Lain 14 artiklan mukaan hallintolainkäyttölain 554/2004, voit pyytää, että kieltovaatimuksissa välittömästi sen jälkeen, kun hallinnollisen valituksen esittäjä julkinen viranomainen, joka on antanut ratkaisunsa, ennen kuin se esittää unionin tuomioistuimelle pyyntö toimen kumoamiseen.

Lain 15 artiklan mukaan hallintolainkäyttölain 554/2004, kieltotuomio voidaan myös pyytää kumoamaan pyytää yhdessä tai erikseen pyytää, että voidaan ottaa käyttöön ennen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös koskee toimen kumoamiseen.

Voimassa, sinun on osoitettava, että asia on hyvin perusteltu ja että ilman, että kieltovaatimuksissa välitön vahinko olisi aiheutunut.

Siviilioikeudellisessa menettelyssä myönnetään on kiireellisissä tapauksissa ja rajoitetun ajan, kuten edellä on kuvattu.

Sekä hallinnollista menettelyä ja oikeudenkäyntimenettelyä, valitus voidaan jättää 5 päivän kuluessa tuomioistuimen kirjallisen päätöksen.

XI. Oikeudenkäyntikulut

 1. Mitkä kustannusluokat hakijan tehtävä pyrkiessään muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa? (5–10 virkettä)

Kustannusluokat ovat seuraavat:

 • Yhteisöjen tuomioistuimen maksu
 • Asianajajan palkkio
 • Maksun oikeudellinen asiantuntija
 • Toisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluista häviäjä maksaa -periaatteen mukaisesti.
 1. Annettava arvio maksusta (maksuista yhteisöjen tuomioistuimen asiassa tuomioistuin on erilaisia menettelyjä, ja valitusmaksu sovelletaan maassanne. (3–5 virkettä)

Tuomioistuimet hätätilanteessa asianajajien palkkioita säännellään Hallinnollinen asetus nro 80/2013.

Hallinto-oikeuden maksu vaihtelee noin 11 eurosta (66 euroa) ja 50 Romanian leuta (RON) 300.

Maksut vahvistetaan tuomioistuimen mukaan asiassa. On olemassa useita perusteita, kuten joidenkin arvoja, jotka on määritelty laissa.

 • Jos tapaus kuuluu 500 leuta (111 euroa), on 8 %, mutta ei alle 20 leuta (4 euroa)
 • Jos asia kuuluu vuoden 111.1 (501 euroa) ja 1111 Romanian leuta (RON) 5000, yhteisöjen tuomioistuin on 40 leuta (8 euroa) ja 7 % yli 500 leuta (111 euroa);
 • Jos se sijoittuu 5000 leuta (1111 euroa) ja 5555 (25000 leuta, palkkio on 355 leuta (78 euroa) ja 5 % yli 5000 leuta (1111 euroa);
 • Jos se sijoittuu 5555 ja 25001 leuta (1 euroa) ja 11111 (50000 leuta, palkkio on 1355 leuta (301 euroa) ja 3 % yli 25000 leuta (5555 euroa)
 • Jos se sijoittuu 11111 ja 50001 leuta (1 euroa) ja 55555 (250000 leuta) maksun, tuomioistuimen on 2105 leuta (467 euroa) ja 2 % yli 50000 leuta (11111 euroa)
 • yli 55555 euroa (250000–1356 euroa (RON) sekä 6105 RON) suurempi kuin 1 % 250000 leuta (55555 euroa)

Kuten valituskirjelmän toisen asteen tuomioistuin ovat puolet maksusta, jos ensimmäinen tuomioistuin, mutta ei alle 20 leuta (4 euroa):

Oikeudenkäyntimaksu valituksen kolmannen laatuluokan toimivaltaa maksu on 22 euroa (100 RON) cassation perustelee 488 artiklan 1 kohta, 1–7 kohta, uusi siviiliprosessin sääntöjä. Jos syistä, jotka liittyvät aineellisen oikeuden soveltamista tapauksissa, jotka voidaan arvioida rahassa, maksu on maksettu määrä on 50 % ensimmäisessä tuomioistuimessa, mutta vähintään 100 leuta (22 euroa). Tapauksissa, joita ei voida arvioida rahassa, jonka suuruus on 100 leuta (22 euroa).

Jos valitus on jätetty yhteisöjen tuomioistuimen päätöksestä, joka koskee:

 • tutkimuksen keskeyttäminen, maksu on 20 leuta (4 euroa)
 • Oikeudenkäynnin kumoamista tuomioistuimessa, koska maksu ei ole maksettu, tai muista tapauksista, joissa on kyse ei ollut kokeiltiin, yhteisöjen tuomioistuin on 50 leuta (11 euroa).
 1. Annettava arvio asiantuntijoiden palkkiot, asianajajan palkkioiden ja muiden maksujen tyypillisen ympäristöasioissa. (10 virke)

Ei ole mitään perustetta arvioida asiantuntijan tai asianajajan palkkio. Asiantuntijan palkkio oli noin 2000 euroa ja maksu asianajaja, joka ei toimi ympäristöalan kansalaisjärjestöjen, oli vähintään 1000 euroa.

Hyvin harvat asianajajat työskentelevät kansalaisjärjestöt niin, että asianajajien on erittäin vaikeaa.

 1. Mikä on päästöoikeuden hinnalla kieltovaatimuksia tai väliaikaistoimia? Talletus/tai vahingonkorvausta tarvitaan? (3 virke)

Maksu hakea kieltotuomiota siviiliprosessissa on 20 leuta (4 euroa), jos sitä ei arvioida rahassa. Jos näin on, unionin tuomioistuimen on arvostettu maksu rahana, maksu on 11 euroa, jos arvo on alle 2000 leuta (444 euroa) ja 44 (200 leuta), jos arvo on yli 2000 leuta (444 euroa), mikä ei ole talletettu tarpeen.

Hallintotuomioistuin että kieltovaatimusten esittäminen ei mainita, ja siksi olisi sovellettava perustamissopimuksen 27, joka koskee muita tapauksia ei voida arvioida rahassa. Tällaisissa tapauksissa yhteisöjen tuomioistuimen on maksu 20 leuta (4 euroa).

 1. Onko ’häviäjä maksaa -periaate’ etusijalla? Se, miten tuomioistuimet soveltavat? Mitä poikkeuksia, jos tätä sääntöä ei sovelleta? (5–10 virkettä)

Häviäjä maksaa -periaate koskee aina pyytää toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka hän oli tukea oikeudenkäynnin aikana. Jos toinen osapuoli pyytää tällaisia kustannuksia koskevaa periaatetta ei sovelleta. Yhteisöjen tuomioistuin voisi kattaa myös sellaiset kulut, jos vain osa pyyntö oli hylätty ja muualla. Tässä tapauksessa tuomioistuin voi korvata kulut joko niin, että yksi osapuoli maksaa jäljellä olevan osan tai ei mitään, jos koko summa maksettaisiin.

XII Oikeusapu

 1. Tuomioistuin voi kuitenkin myöntää poikkeuksia oikeudenkäyntikulut, tullit, palkkiot, oikeudenkäyntikulut jne. ympäristöasioissa? Mitkä ovat edellytykset? (10 virke)

Oikeusapua voidaan antaa hätätilanteessa mukaan hallinnollinen asetus N:o 51/2008, jota sovelletaan vain siviiliasioissa:

 • Asianajajan palkkio;
 • Asiantuntijan tai tulkin palkkio;
 • Oikeudellinen testamentin toimeenpanijan palkkio;
 • Tilintarkastustuomioistuimen maksuista – vapautukset, vähennykset ja lykkäykset, viivästyksiä;

Myönnetyn tuen enimmäismäärä yhdessä vuonna 10 vähintään vuoden bruttopalkoista sijoittautunut silloin, kun haetaan oikeusapua.

Oikeusapua voidaan myöntää, jos hakijan keskimääräinen nettotulo perhettä kohden kahden viimeisen kuukauden aikana, koska pyyntö oli tehty on arvioitu 70 euroa (300ron). Tässä tapauksessa maksut katetaan kokonaan valtio.

Jos tuloja on arvioitu 145 euroa, maksut ovat 50 % tukea valtiolta.

Hallinnollinen asetus nro 80/2013 on otettu käyttöön mahdollisuus, että oikeushenkilöt voivat saada oikeusapua varten (poikkeukset, alennuksia, verohelpotuksia, viivästykset), jos:

 • maksu on yli 10 % keskimääräisestä 3 viime kuukauden toimintaan;
 • on oikeushenkilö puretaan tai asetetaan selvitysmenettelyyn tai tavarat takavarikoidaan.
 • Unionin tuomioistuin ja yleinen taloudellinen ja rahoitustilanne, katsoo, että tuomioistuinmaksun määrä vaikuttaisi haitallisesti toiminnan oikeushenkilöä;

XIII Oikea-aikaisuus

Sen mukaan päätös on olemassa erilaisia lainsäädännössä säädetyt määräajat. Vastaus on toimitettava 30 päivän kuluessa tai vetoomusten hallinnollisen valituksen. Sen on annettava 30 päivän kuluessa. Jos viranomainen ei ole tehnyt mitään päätöstä tämän vaalikauden aikana, säädös katsotaan hiljaisesti myöntänyt viranomainen. Tätä sääntöä ei sovelleta: Ei ole asetettu lupien myöntämistä varten. Ympäristövaikutusten arviointia koskevien lupien, jos hanke ei ole kaikkia tarvittavia tietoja ympäristöluvan myöntämisestä kahden vuoden kuluttua, koska pyyntö esitettiin, ympäristölupaa koskeva pyyntö hylätään.

Hallinnollisia seuraamuksia ei viivästyttäisi päätöksiä antavia elimiä ei ole säädetty laissa.

Lain 544/2001 22 artiklan mukaisesti tuomioistuin voi velvoittaa kyseisen viranomaisen tai laitoksen antamaan tiedot ja maksamaan vahingonkorvausta.

Asetuksissa ei ole erityisiä määräaikoja tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa.

Hallinto-oikeus on kieltovaatimusten esittäminen voisi tutkia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kahden kuukauden ja vuoden ja toinen kahdesta kuukaudesta yhteen vuoteen. Täsmennetään, että tällaiset tapaukset ovat kiireellisiä ja on kiireellisesti.

Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet siviiliprosessissa, joka on pyrkinyt kiireellisesti. Päätös on tarkoitus julkaista vuoden 24 tuntia ja kirjallisessa päätöksessä on annettava 48 tunnin ajan sen jälkeen, kun päätös annettiin.

Hakemus päätöksen kumoamiseksi ensimmäisen oikeusasteen voitaisiin toteuttaa vähintään kaksi vuotta, ja sama tehtävä. Kirjallinen päätös toimitetaan osapuolelle kestää erittäin kauan. Siihen asti, kunnes se on ilmoittanut, että valitus ei voi tehdä.

Sen jälkeen, kun tutkimus on päättynyt, oikeuslaitoksen osalta päätös voidaan myöhemmin kuin 7 päivää useita kertoja. Sääntelyä ei ole, kuinka monta kertaa yhteisöjen tuomioistuin voi lykätä päätöksen toteuttamisessa. Kirjallinen päätös toimitetaan osapuolille 30 päivän kuluessa. Tämä termi on vain suositus tuomareille.

Ei säädetä määräajasta, jonka yhteisöjen tuomioistuin antaa ratkaisunsa.

Seuraamuksia ei viivästyttäisi päätöksiä antavia tuomioistuimia ei ole säädetty laissa. Tämä saattaa laskea tuomareiden arviointia varten, jos voidaan näyttää toteen, että niillä ei ollut kohtuullinen syy ehtojen vastaisesti. Tuomarit ovat kurinpidollista vastuuta.

XIV Muut kysymykset

Ympäristölupia ja hallinnolliset päätökset voidaan riitauttaa hallintotuomioistuimissa vasta sen jälkeen, kun ne on myönnetty. Koska suuri yleisö ei kolmannen osapuolen näissä menettelyissä, voi tehdä hallinnollisen valituksen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun yleisö havaitsee, että säädöstä. Valitus voidaan jättää 6 kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun hallintoviranomaisen antama vastaus on vastaanotettu tai olisi pitänyt vastaanottaa.

Tiedonsaanti ympäristöasioissa ei ole hyvin jäsennelty. Ympäristönsuojelun viraston verkkosivuilla tiedot kustakin hankkeesta ei ole järjestetty vaan pääluokkaan: Ympäristöraporttien, ympäristöluvat, julkiset ilmoitukset jne., joten jos haluat koota tietoja yhdestä hankkeesta on ”, haku kohdistuu kaikkiin luokkiin kuuluvien asiakirjojen joukossa satoja muita hankkeita. Tiedot, että ympäristöasioissa on erittäin vaikea tunnistaa. Ei ole tietokantoja sekä järjesti arvioinnin tai hankkeita, joita oli arvioitu edellisinä vuosina. Seuraavassa esitetään kaikkien ympäristönsuojeluvirastojen maassa: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.anpm.ro/

Ei ole olemassa vaihtoehtoista riidanratkaisua, Romaniassa julkisesti saatavilla ympäristöasioissa. Sovittelusta annetun lain 192/2006 kuitenkin voidaan soveltaa.

Sovittelu on säännelty lailla 192/2006 ja lailla 115/2012. Lokakuu 12. päivänä 2012 alkaen siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisissa asioissa (kuluttajansuoja, perheoikeus, naapuruussuhteiden säilyttäminen, ammatillinen vastuu, riita-asioita, joiden arvo on alle 11 111 euroa, ja rikosasioissa, että rikoksista tutkitaan vain, jos valitus), sovittelun eduista on pakollinen.

XV. Ulkomaalaiset

Syrjinnän vastainen säännellään hallituksen asetuksella N:o 137/2000.)

Ei ole erityisiä syrjinnän vastaisten lausekkeiden menettelysäännöt, mutta heillä ei ole puheenvuoroa, Romanian on oikeus tulkin käyttöön ja asiakirjojen kääntämistä.

Romanian perustuslain 16 artiklan ja lain 303/2004 4 artiklan 1 kohdan velvoittavat tuomareita ja syyttäjiä yhdenvertaisuutta lain edessä ja tasavertainen kohtelu kaikkien osallistujien oikeudellista menettelyä, niiden asemasta riippumatta.

Tulkin on sallittava, jos asianosainen ei osaa tuomioistuimen Romanian. Vastaajalla on oikeus, rikosoikeudellisissa tapauksissa käyttää sen omalla kielellä.

Osapuolen, joka aikoo käyttää tiettyjä asiakirjoja osoittaakseen esitetyt väitteet tuomioistuin on maksettava se itse. Käännös on tehtävä Romanian ja yhteisöjen tuomioistuimen toisen osapuolen kielelle.

Valtio tukee tällaisia kuluja ympäristöasioissa mukaan oikeusapua vain hätätilanteissa hallinnollinen asetus 51/2008.

Rikosoikeudellisissa tapauksissa sopimuspuolet, jotka eivät puhu tai ymmärrä Romanian on oikeus maksutta tutustumaan asiakirja-aineistoon, ja toimittamaan päätelmät yhteisöjen tuomioistuimelle tulkin avulla.

XVI Rajatylittävät tapaukset

Ei ole mitään erityisiä menettelysääntöjä, jotka koskevat tapaukset, joihin liittyy ympäristökysymyksiin toisessa maassa. Jos yleisön naapurimaan haluaa käynnistää menettelyn Romaniassa joko hallinnollinen elin tai yritys, Romanian yleisön on noudatettava menettelyä koskevia sääntöjä. Romania ratifioi Espoon yleissopimuksen, jotta menettelyä säännellään Espoon yleissopimusta sovelletaan suunnitelmiin ja hankkeisiin kuuluviin Espoon yleissopimus ja pöytäkirja.

Romanian lainsäädäntö voidaan pitää kaikille kansalaisille, joita asia koskee.

Tilanne oli asetuksen luvussa IV, V, VII.

Lopuksi on valtiosta riippumaton järjestö tai henkilö on oikeus mennä ympäristövahinkojen vastaan Romanian tuomioistuimissa, kuten yleisölle. Oikeusavusta, jos olet EU:n kansalainen, voit esittää pyynnön. Hallituksen erityisasetuksen 51/2008 mukaisesti, lukuun ottamatta oikeusapua XII luvussa kuvataan, EU:n kansalaiset voivat myös pyytää oikeusapua:

 • Tulkki;
 • Asiakirjojen käännöksiä;
 • Matkustaa Romaniaan ja jos uhrin läsnäolo on pakollista;

Väliaikaisten toimenpiteiden osalta väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, ja että näitä on kuvattu edellisissä luvuissa. Ei ole muita erityisiä säännöksiä.

 

[1] Ympäristövaikutusten arviointi

[2] Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016