Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais - Rumunija

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


 1. Konstituciniai pagrindai
 2. Teismai
 3. #II
 4. Galimybės susipažinti su bylomis
 5. Visuomenės dalyvavimo teisės kreiptis į teismus
 6. Access to Justice against Acts or Omissions
 7. Kitų priemonių siekti teisingumo
 8. Teisinė padėtis
 9. Teisinis atstovavimas
 10. Įrodymai
 11. Laikinosios apsaugos priemonės
 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų
 13. Finansinės paramos priemonės
 14. Savalaikiškumas
 15. Kiti klausimai
 16. Yra užsienietis,
 17. Tarpvalstybinės bylos

I. konstituciniams pagrindams,

Rumunijos Konstitucijos 35 straipsnyje reglamentuojama teisė į sveiką aplinką http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Konstitucijos 35 straipsnyje užtikrinama, kad būtų parengtas ištisas aplinkos teisės aktų rinkinys, kad, siekiant sveikos, gerai apsaugotos ir darnios aplinkos. Principai ir bendra sistema išdėstyti neeiliniu Vyriausybės nutarimu Nr. 195/2005 dėl aplinkos apsaugos, patvirtintu iš dalies pakeistu Įstatymu Nr. 265/2006

Konstitucijoje taip pat nustatomos taisyklės fiziniams ir juridiniams asmenims – jie privalės saugoti ir gerinti aplinką.

21 straipsnyje dėl teisės kreiptis į teismą nurodyta, kad: konstitucijos

 • Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į teismus siekdamas apginti teisėtas savo teises, laisves ir interesus;
 • Naudojimasis šia teise neribojamas jokiu įstatymu;
 • Visos bylos šalys turi teisę į teisingą teismo procesą ir teisę, kad byla būtų išspręsta per pagrįstą laiką;
 • Speciali administracinė jurisdikcija yra neprivaloma ir nemokama.

Aiškinant du minėtuosius straipsnius darytina išvada, kad aplinkos apsaugos klausimais turite teisę kreiptis į teismą ir ši teisė negali būti ribojama.

Pagal Rumunijos teisės sistemą teisinės piramidės viršuje esantis teisės aktas yra Konstitucija. Visi kiti norminiai aktai turi atitikti Konstitucijos nuostatas.

Konstitucine teise į aplinką galima tiesiogiai remtis teismuose. Tačiau esama įstatymų, kuriais teisė į aplinką toliau plėtojama. Kita vertus, kartais teismai ir administracinės įstaigos netaiko vienos Konstitucijos, teigdami, kad tai – bendro pobūdžio aktas, kurio negalima taikyti vieno.

Pagal Konstitucijos 11 straipsnio 2 dalį Parlamento ratifikuotos sutartys tampa nacionalinės teisės dalimi. Tai reiškia, kad tarptautiniais susitarimais galima remtis tiesiogiai. Taikytina visa 3 klausimo informacija.

Orhuso konvencija yra viena iš tarptautinių sutarčių dėl žmogaus teisių. Pagal Konstitucijos 11 straipsnį ji yra nacionalinės teisės dalis. Pagal 20 straipsnį, jeigu pagrindinių teisių reglamentavimo sutartys, pvz., Orhuso konvencija, neatitinka nacionalinių įstatymų, tuomet taikoma tarptautinė sutartis, išskyrus atvejus, kai nacionalinėje teisėje įtvirtintos palankesnės nuostatos.

Kai susitarimas bus ratifikuotas, automatiškai daro poveikį tarptautinei teisei, nacionalinė teisė, tokiu būdu suteikiant teisę, kad suinteresuotosios šalys galėtų juo remtis tiesiogiai arba kartu su kitų norminių aktų, kurie gali išsamiai išdėstyti įgyvendinimo sistemą, jeigu taip yra, ir dėl administracinių įstaigų arba teismų pareiga atsižvelgti į jo nuostatas. Orhuso konvencija ratifikuota Įstatymu Nr. 86/2000.

II. Teismai

Rumunijoje yra trijų lygmenų jurisdikcija ir civilinėms, ir baudžiamosioms byloms:

 • 188 Teismo rūmai, po keletą kiekvienoje apskrityje, – juose bylos nagrinėjamos pirmąja instancija;
 • Tribunolai, esantys kiekvienoje apskrityje, – 42, juose bylos nagrinėjamos apeliacine tvarka;
 • Apeliaciniai teismai – 15, juose bylos nagrinėjamos antrą kartą padavus apeliacinį skundą;
 • Aukštasis Kasacinis ir Teisingumo Teismas – tai specialiosios kompetencijos teismas.

Įstatyme yra nustatyta išimčių, kada Pirmosios instancijos teismas yra tribunolas, apeliacinis teismas ar netgi Aukštasis Kasacinis ir Teisingumo Teismas, taip pat nustatytos bylos, kurioms taikoma tik dviejų lygmenų jurisdikcija: vieną kartą byla nagrinėjama pirmąja instancija ir vieną kartą – apeliacine tvarka.

Prokuratūra suformuota prie minėtųjų teismų.

Kiekvienas teismas, išskyrus teismo rūmus, turi įvairius padalinius:

 • Civilinių bylų skyrių, nagrinėjantį tik civilines bylas,
 • Baudžiamųjų bylų skyrių, nagrinėjantį tik baudžiamąsias bylas,
 • Administracinių bylų skyrių, nagrinėjantį tik administracinės teisės bylas ir kt.,
 • Teritorinį karo tribunolą,
 • Karo tribunolą.

Specialių teismų, kurie nagrinėtų aplinkosaugos bylas, nėra. Paprastai šios bylos pradedamos nagrinėti tribunolo administracinių bylų skyriuje ir paskui, padavus apeliacinį skundą, perduodamos apeliacinio teismo administracinių bylų skyriui. Trečiojo jurisdikcijos lygmens – antrosios apeliacijos – šiuo atveju nėra. Jeigu administracinį aktą paskelbia centrinė valdžios institucija, tuomet Pirmosios instancijos teismas yra apeliacinis teismas, o antrosios instancijos teismas – Aukštasis Kasacinis ir Teisingumo Teismas.

Kai teismo proceso dalykas nėra administracinis aktas, aplinkosaugos bylos sprendžiamos ne tik teismų administracinių bylų skyriuose, bet ir kituose skyriuose.

Galimybių ieškoti palankesnio teisinio reglamentavimo nėra. Teismo kompetencijos sritys yra privalomos ir aiškiai nurodytos.

Tais atvejais, kai taikoma dviejų lygmenų jurisdikcija, galima du kartus paduoti apeliacinį skundą:

 • pirmą kartą – per antrąjį bylos nagrinėjimo procesą, kai sustabdomas pirmosios instancijos teismo sprendimo galiojimas;
 • antrą kartą – tik esant tam tikriems motyvams, kuriais galima remtis, ir ankstesnių sprendimų galiojimas paprastai nesustabdomas, išskyrus tam tikras teisės aktuose numatytas išimtis.

Tais atvejais, kai taikoma dviejų lygmenų jurisdikcija, pavyzdžiui, per administracinį procesą, gavęs apeliacinį skundą, teismas turi galimybę išnagrinėti visus bylos aspektus. Tokiais atvejais padavus apeliacinį skundą Pirmosios instancijos teismo sprendimo galiojimas sustabdomas.

Baudžiamojoje teisėje pirmoji ir antroji instancijos yra įprastos teisių gynimo priemonės ir sprendimą galima pradėti vykdyti, kai, remiantis teisės nuostatomis, jis tampa galutinis.

Ypatingosios teisių gynimo priemonės yra šios:

 • „Apeliacinis skundas dėl panaikinimo“ – juo siekiama ne iš naujo nagrinėti bylą, o ištaisyti tam tikras akivaizdžias klaidas, nesvarbu, ar tai procesinės, ar materialiosios teisės klaidos;
 • „persvarstymas“ – juo siekiama dar kartą žr. bylą naujų įrodymų, kai, pvz.: teisėjas buvo nuteistas už nusikaltimą, susijusį su byla, arba pateikė naujų įrodymų ir kad negalėjo būti nustatyta per pirminį tyrimą, arba naujo sprendimo priėmimo, Teisingumo Teismo dėl tos pačios problemos, tarp tų pačių dalių ir t. t.

18 straipsnis, Įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso matyti, kad jie turi ir kasacijos, ir tam tikras reformavimo teises.

Teismas gali:

 • Nuspręsti panaikinti visą administracinį aktą arba jo dalį;
 • Įpareigoti valdžios instituciją priimti naują administracinį aktą, dokumentą arba įvykdyti tam tikrą administracinę procedūrą;
 • Nuspręsti, ar administracinės procedūros, atliktos siekiant patvirtinti administracinį aktą pirmąja instancija, yra teisėtos, ar ne;
 • Nuspręsti dėl žalos atlyginimo, jeigu ieškovas to reikalauja.

Kalbant apie administracinę sutartį, teismas gali:

 • Nuspręsti panaikinti ją visą arba jos dalį;
 • Įpareigoti valdžios instituciją pasirašyti sutartį, jeigu ieškovas turi teisę į tą sutartį;
 • Nustatyti bylos šalims tam tikras pareigas;
 • Pakeisti vienos šalies sutikimą, jeigu reikalaujamai būtina dėl viešojo intereso;
 • Nuspręsti dėl neturtinės ir turtinės žalos atlyginimo.

Aplinkos apsaugos įstatymo (Vyriausybės nutarimas Nr. 195/2005) 5 straipsnyje nurodyta, jog bet kuris asmuo turi teisę kreiptis į teismą arba į administracines institucijas, kad būtų apsaugota teisė į sveiką aplinką, ir neprivaloma įrodyti, kad kokia nors teisė pažeista. Aplinkos apsaugos NVO taip pat turi teisę pareikšti ieškinį teisme bet kokiu aplinkos klausimu.

Kitų su aplinkos teise susijusių specialių nuostatų nėra. Teismo procesas reglamentuojamas Civilinio proceso kodekse.

Teismas Rumunijoje niekada negali veikti savo iniciatyva. Tačiau teismai gali prašyti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti prejudicinį sprendimą.

III. Galimybės susipažinti su bylomis

Informacijos laisvės akte, Įstatyme Nr. 544/2001 nurodyta, kad:

 • Jeigu nesate patenkintas gautu atsakymu arba negavote atsakymo į prašymą pateikti informaciją, galite valdžios institucijai paduoti administracinį skundą ir prašyti už neatsakymą arba netinkamą atsakymą atsakingam valstybės tarnautojui skirti nuobaudą;
 • Galite prašyti teismo įpareigoti valdžios instituciją atskleisti informaciją, kurios buvo prašoma, ir atlyginti neturtinę žalą. Praktiškai žalą labai sunku įrodyti, todėl ji labai retai atlyginama.

Norminis aktas, kuriuo reglamentuojama informacija apie aplinką, yra Vyriausybės nutarimas Nr. 878/2005 dėl galimybės visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką. Šis teisės aktas parengtas pagal Įstatymo Nr. 544/2001 dėl galimybės susipažinti su vieša informacija nuostatą tiems atvejams, kai informacijos apie aplinką klausimai konkrečiai nereglamentuojami.

Vyriausybės nutarimo Nr. 878/2005 15 str 3 daliai nurodyta, jei prašymas dėl informacijos apie aplinką atmetamas, turėtų būti pateikti šio atmetimo motyvai ir informacija dėl teisės kreiptis į teismą.

Informacijos gali būti prašoma žodžiu arba raštu.

Jeigu informacijos prašote žodžiu, tuomet, jeigu informacija prieinama, ją gausite nedelsiant. Jeigu ne, jums bus nurodyta pateikti rašytinį prašymą.

Turėtumėte gauti atsakymą į rašytinį prašymą per 10 dienų. Turėtumėte gauti motyvuotą atsisakymą suteikti informaciją per 5 dienas. Jeigu jūsų prašoma informacija pernelyg sudėtinga, per 10 dienų turėtumėte gauti laišką, kuriuo būtumėte informuojami apie šią padėtį ir terminas būtų pratęsiamas iki 30 dienų.

Informacija apie aplinką jos prašiusiam asmeniui pateikiama laikantis nustatyto termino, kuo greičiau arba ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo valdžios institucijoje. Jeigu prašomos informacijos tiek daug arba ji tokia sudėtinga, kad jos neįmanoma pateikti per vieną mėnesį, terminas pratęsiamas iki dviejų mėnesių nuo to prašymo gavimo valdžios institucijoje. Tokiais atvejais informacijos prašęs asmuo kuo greičiau arba bent jau prieš baigiantis vieno mėnesio terminui informuojamas apie atsakymo termino pratęsimą, nurodant pratęsimo priežastis.

Jeigu nesate patenkintas gautu atsakymu, galite:

 • Vadovui paduoti administracinį skundą valdžios institucijai per 30 dienų po to, kai buvo gautas atsakymas, arba nuo dienos, kurią turėjote gauti atsakymą (po 10 dienų). Valdžios institucija privalo sudaryti komisiją, kuri išnagrinėtų padėtį ir jums atsiųs atsakymą per 15 dienų;
 • Galite tiesiogiai prašyti teismo įpareigoti valdžios instituciją suteikti jums informaciją ir prašyti atlyginti žalą per 30 dienų nuo netinkamo atsakymo gavimo arba nuo turėjote gauti atsakymą (po 10 dienų).

Jeigu informacija yra įslaptinta, teismas neturės galimybės su ja susipažinti, išskyrus atvejus, kai teisėjas turi Nacionalinio įslaptintos informacijos registro leidimą. Jeigu informacija nėra įslaptinta, teismas turi visas galimybes su ja susipažinti. —. Konfidencialią informaciją taip pat galima įtvirtinti sutartyse. Šiuo atveju teismas neturės galimybės susipažinti su konfidencialia informacija.

Jeigu teismai nustatys, kad informacija yra vieša ir neįslaptinta, teismas galės nurodyti atskleisti tą informaciją. Jeigu informacija yra įslaptinta, teismas byloje dėl galimybės susipažinti su informacija negalės to padaryti. Galite arba pasinaudoti neteisėto įslaptinimo išimtimi – tuomet bus suformuota kita byla ir šią bylą spręs kitas teisėjas (turintis Nacionalinio įslaptintos informacijos registro leidimą), arba pradėti kitą teismo procesą ir prašyti informaciją išslaptinti arba panaikinti jos įslaptinimą. Šiais atvejais bylą nagrinės Nacionalinio įslaptintos informacijos registro leidimus turintys teisėjai.

IV. Visuomenės dalyvavimo teisės kreiptis į teismus

Administracinių sprendimų negalima apeliacine tvarka apskųsti aukštesnei administracinei institucijai. Juos galima ginčyti tik teisme, prieš tai nusiuntus administracinį skundą institucijai, priėmusiai jums nepatinkantį administracinį sprendimą.

Administracinis skundas paduodamas nemokamai. Jis reglamentuojamas Įstatymu Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso. Tas, kas mano, kad sprendimu buvo pažeistos jo teisės ar interesai, turi teisę paduoti administracinį skundą valdžios institucijai, priėmusiai administracinį aktą, arba šią valdžios instituciją kontroliuojančiai institucijai, jeigu tokia yra. Prašymas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo tos dienos, kurią sužinojote apie administracinį aktą,

 • 6 mėnuo nuo tos dienos, kurią sužinojote apie administracinį aktą, jeigu jis buvo skirtas kitam asmeniui ir su juo susijęs;
 • Jeigu jūsų byla susijusi su administracine sutartimi, 6 mėnesių nuo sudaryta sutartis – vieno iš įsipareigojimų pagal Sutartis buvo pasirašyta, pakeista, nuo tos dienos arba nuo sutarties, kurią sužinojote, kad kuri nors sutarties nuostata yra neaiški.

Pirmąja instancija administracinius sprendimus galima tiesiogiai apskųsti teisme tik specialios administracinės jurisdikcijos atvejais. Aplinkosaugos byloms specialios jurisdikcijos nėra.

Paduoti administracinį skundą privaloma, tačiau taikoma keletas išimčių:

 • Jei pateikėte prašymą dėl savo paties teisės ar teisėto intereso ir negavote atsakymo per 30 dienų arba buvo atsisakyti jį pateikti;
 • Jeigu ginčijate administracinį norminį aktą;
 • Jeigu ginčijate Vyriausybės sprendimą arba skubų Vyriausybės sprendimą;
 • Jeigu taikytina viena iš neteisėtumo išimčių;
 • Jeigu esate prefektas, ombudsmenas, prokuroras ar Nacionalinė tarnautojų agentūra arba jiems atstovaujate.

Teisminės teisių gynimo priemonės reiškia procesinę ir materialinę kontrolę. Techniniams klausimams teisėjas gali pasitelkti teismo eksperto pateiktą techninę ataskaitą ir (arba) ekspertizę. Techninė ataskaita ir (arba) ekspertizė turi tą pačią vertę, kaip ir kita įrodomoji medžiaga ar įrodymai.

Teismai gali persvarstyti bet kurį administracinį aktą, įskaitant žemės naudojimo planus, aplinkosaugos leidimus ir kt.

Specialių reglamentavimo nuostatų aplinkosaugos byloms nėra. Visos nuostatos yra tokios pat, kaip ir įprasto administracinio teismo proceso atveju:

 • Bet kuris asmuo turi teisę pareikšti ieškinį pagal aplinkos apsaugos įstatymą (Vyriausybės nutarimas Nr. 195/2005.); Jeigu esate fizinis asmuo, turite pagrįsti savo suinteresuotumą, kad byla būtų nagrinėjama; Jeigu esate žmogaus teises arba tik aplinką sauganti nevyriausybinė organizacija (NVO), tuomet daroma prielaida, kad atstovaujate teisėtam viešajam interesui;
 • Administracinį skundą paduoti privaloma:
  • dėl administracinių norminių aktų, pvz., žemės naudojimo planų, ar kitų aktų, pvz., vietos apskrities sprendimų ar Vyriausybės nutarimų, administracinis skundas gali būti paduotas bet kuriuo metu;
  • jeigu esate aktu nustatytos naudos gavėjas, skundą turite nusiųsti per 30 dienų nuo tos dienos, kurią apie aktą jums buvo pranešta;
  • jeigu esate trečioji šalis, turite administracinį skundą nusiųsti per 6 mėnesius nuo tos dienos, kurią apie aktą jums buvo pranešta;
 • Kompetentingas teismas yra jūsų buveinės arba valdžios institucijos buveinės teismas, galite pasirinkti vieną iš jų;
 • Savo reikalavimus galite įrodyti dokumentais, apklausomis, liudytojų parodymais, teismo ekspertize; galite klausti, ir teismas nuspręs, kokie įrodymai svarbūs bylai;
 • Teismas nepersvarstys aktų teisėtumo materialinės teisės požiūriu, tačiau įstatyme ši galimybė numatyta; Ji visiškai priklauso nuo teisėjo supratimo apie bylą;
 • Jeigu apskųsite planavimo sertifikatą, teismas gali ieškinį atmesti, nes Rumunijos teismų praktika šia tema nėra vienareikšmė.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) [1] atveju patikrinimo sprendimus teisme galima apskųsti tomis pačiomis pirmiau minėtomis sąlygomis.#1 Specialių reglamentavimo nuostatų nėra.

Sprendimus taikymo sričiai nustatyti teismai gali persvarstyti tomis pačiomis sąlygomis, kaip minėta ankstesniuose skyriuose.

Šiuo metu patikrinimo ir taikymo srities nustatymo sprendimai Rumunijoje yra tas pats aktas, nes patikrinimas atliekamas ir taikymo sritis nustatoma tuo pačiu etapu.

Teisminės teisių gynimo priemonės reiškia procesinę ir materialinę kontrolę. Techniniams klausimams teisėjas gali pareikalauti, kad teismo ekspertas pateiktų techninę ataskaitą ir (arba) ekspertizę. Techninė ataskaita ir (arba) ekspertizė turi tą pačią vertę, kaip ir kita įrodomoji medžiaga ar įrodymai.

Dalyvavimas viešų konsultacijų etape nėra teisės pareikšti ieškinį teisme sąlyga.

Laikinosios apsaugos priemonės reglamentuojamos Įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso 14 ir 15 straipsniais. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones galima paduoti teisme iš karto iš karto po to, kai administracinis skundas nusiunčiamas valdžios institucijai, arba kartu su pagrindiniu prašymu. Kad prašymas būtų patenkintas, turi būti įvykdytos dvi sąlygos:

 • Prašymas turi būti gerai pagrįstas dokumentais;
 • Turi būti įrodyta akivaizdi žala.

Nėra specialių nuostatų dėl TIPK sprendimams ar leidimams [2].#2 Jie bus nagrinėjami taip pat, kaip bet kuris kitas administracinis aktas

Jie bus nagrinėjami taip pat, kaip bet kuris kitas administracinis aktas.

TIPK administraciniam aktui taikomos tos pačios teisės pareikšti ieškinį taisyklės, kaip bet kuriam kitam aktui.

V. Access to Justice against Acts or Omissions

Civiliniame procese bet kuris asmuo gali pareikšti ieškinį teisme fiziniams ar juridiniams asmenims, reikalaudamas jo materialinės teisės į sveiką ir darnią aplinką; Pagal 5d straipsnį) (Vyriausybės nutarimas Nr. 195/2005) aplinkos apsaugos įstatymą, kad „bet kuris asmuo turi teisę kreiptis į administracines institucijas ir (arba) į teismus bet kokiu aplinkos klausimu tiesiogiai arba per aplinkos apsaugos NVO, neatsižvelgiant į tai, ar pažeista kokia nors teisė“. Taigi, galite prašyti atlikti veiksmus arba jų nesiimti, jeigu taip būtų užtikrinta, kad būtų laikomasi jūsų teisės į sveiką ir darnią aplinką, kaip nurodyta Rumunijos Konstitucijoje, net jeigu tiesiogiai nepatyrėte jokios žalos. Tačiau jeigu jūsų teisės nepažeistos, pagal 5e straipsnį), turite teisę į kompensaciją.

Jeigu jūsų reikalavimo dalykas bus administracinis aktas, kuris buvo priimtas arba turėjo būti priimtas (neveikimo atvejis), tuomet bylą nagrinės administraciniai teismai, o jūs taip pat turėtumėte apskųsti administracinę instituciją, kartu su administracinio akto naudos gavėju. Tačiau administraciniame procese taip pat turėtumėte įrodyti, kad pažeistos jūsų materialinės teisės – teisėtas privatusis interesas. Jeigu remsitės tik bendrąja žmogaus teisių arba aplinkos apsauga – teisėtu viešuoju interesu, teisės pareikšti ieškinį teisme neturėsite. Tik NVO (suinteresuotos socialinės organizacijos, įskaitant ir asociacijas, ir fondus) teisme gali remtis teisėto viešojo intereso pažeidimu.

Pagal Įstatymą Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso administraciniai teismai taip pat nagrinėja bylas valstybės įstaigoms. Pagal šio įstatymo 1 straipsnį bet kuris asmuo gali teisme apskųsti administracinę įstaigą, jeigu tos valdžios institucijos priimtu administraciniu aktu buvo pažeistas teisėtas privatusis ar viešasis interesas arba materialinė teisė arba šie dalykai buvo pažeisti laiku neišnagrinėjus prašymo per įvairiuose įstatymuose nurodytus terminus. Pavyzdžiui, atsakymas į peticiją turi būti pateiktas per 30 dienų. Jeigu Jums buvo padaryta žala, galite taip pat prašyti kompensacijos.

Pagal to paties įstatymo 8 straipsnį, jei manote, kad:

 • vienašališku administraciniu aktu buvo pažeisti jūsų teisėti interesai arba jūsų teisėtos teisės,
 • nesate patenkintas atsakymu į administracinį skundą arba negavote atsakymo į administracinį skundą,
 • Jūsų prašymas nebuvo išnagrinėtas per įstatymo nustatytą terminą,
 • administracinė įstaiga atsisakė išnagrinėti jūsų prašymą,

administracinė įstaiga atsisakė atlikti administracinę operaciją, reikalingą, kad galėtumėte pasinaudoti savo teise arba įgyvendinti teisėtą interesą, arba juos apginti, tuomet galite teismo prašyti:

 • Iš dalies arba visiškai panaikinti administracinį aktą,
 • Atitaisyti blogesnę padėtį, kurioje atsidūrėte,
 • Atlyginti neturtinę žalą.

Jeigu esate nevyriausybinė organizacija (NVO), tuomet, jeigu ginate teisėtą viešąjį interesą, galite prašyti teismo visų minėtų dalykų.

Jeigu nesate NVO, tuomet teisėtu interesu galite remtis tik tuo atveju, jeigu teisėto viešojo intereso pažeidimas yra loginis materialinės teisės arba teisėto privačiojo intereso pažeidimo rezultatas.

Kompetentingos institucijos atsakomybės už žalą aplinkai klausimais yra šios:

 • Apskrities aplinkos apsaugos agentūra (neeilinio Vyriausybės nutarimo 6 straipsnis Nr. 68/2007, kuriuo į nacionalinę teisę perkelta Atsakomybės už žalą aplinkai Direktyva 2004/35/EB);
 • Nacionalinė aplinkos inspekcija (neeilinio Vyriausybės nutarimo Nr. 68/2007) 9 straipsnis), turinti įgaliojimus atlikti patikrinimus ir skirti baudas aplinkos teisės aktų pažeidėjams.

Pagal 20 straipsnį neeilinio Vyriausybės nutarimo Nr. 68/2007, bet kuris asmuo, kuriam turi ar gali turėti poveikį aplinkai padaryta žala arba kuris mano, kad buvo pažeista teisė ar teisėtas interesas, gali:

 • nusiųsti pastabas Nacionalinei aplinkos apsaugos tarnyba
 • prašyti apskrities aplinkos apsaugos agentūros imtis priemonių pagal neeilinį Vyriausybės nutarimą Nr. 68/2007

Pagal 20 straipsnį 2 dalį, laikoma, kad aplinkos apsaugos NVO teisės ir teisėti interesai pažeistais ir jos bet kokiu atveju gali kreiptis į minėtąsias valdžios institucijas.

Sprendimai yra administraciniai aktai ir juos nagrinėja administraciniai teismai, vadovaudamiesi bendrosiomis taisyklėmis, aprašytomis Įstatyme Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso (neeilinio Vyriausybės nutarimo 25 straipsnis Nr. 68/2007). Galite pateikti administracinį skundą dėl Institucijos sprendimo per 30 dienų arba pareikšti ieškinį teisme dėl neatsakymo į jūsų prašymą imtis veiksmų. Jeigu negaunate atsakymo į administracinį skundą arba atsakymas yra netinkamas, galite prašyti teismo persvarstyti sprendimą per 6 mėnesius nuo neveikimo atvejo arba neigiamo atsakymo gavimo.

Valdžios institucijos sprendimą galima apskųsti teisme kaip aprašyta pirmiau, pagal Įstatymą Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso. Be to, pagal 5 straipsnį neeiliniu Vyriausybės nutarimu Nr. 195/2005 dėl aplinkos apsaugos, bet kuris asmuo gali kreiptis į teismą dėl žalos aplinkai ir prašyti teismo imtis priemonių teršėjo atžvilgiu.

Ombudsmenas jokių specialių įgaliojimų aplinkos srityje neturi. Jis kompetentingas ginti bet kurio asmens teises ir laisves. Ombudsmenas, be kita ko, gali:

 • Spręsti žmonių siunčiamus skundus;
 • Konstitucinio Teismo prašymu skelbti konsultacijas;
 • Pagal Įstatymą Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso inicijuoti procesus administraciniame teisme (žr. kitą dalį);
 • Paduoti apeliacinį skundą teisės klausimais Aukštajam Kasaciniam ir Teisingumo Teismui;
 • Teikti ataskaitas Parlamentui; Ataskaitose gali būti rekomenduojami teisės aktų pakeitimai;
 • Teikti ataskaitas parlamentui arba ministrui pirmininkui, jeigu atlikdamas tyrimą ombudsmenas aptinka teisės aktų, kuriais pažeidžiami teisinės valstybės principai.

Pagal administracinę teisę ombudsmenas turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl bet kokio neteisėto administracinio akto, įskaitant su aplinkos klausimais susijusius aktus. Pagal Įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso 1 straipsnį ombudsmenas gali imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu jo prašo peticijos pateikėjas. Jeigu ombudsmenas iškelia bylą administraciniame teisme, Jūs, kaip peticijos pateikėjas, tampate ieškovu. Jeigu atsisakote, teismas bylą nutraukia.

Prokurorai

1 straipsnio 4 dalyje pagal Įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso prokuroras turi įgaliojimus prašyti teismą atšaukti vienašališkus individualius administracinius aktus, kuriais pažeidžiamos teisės, interesai ir teisėti interesai asmenų, kurie nagrinėtinoje byloje tapsiančių ieškovais administraciniame teisme. Prokuroras gali iškelti tokią bylą tik gavęs išankstinį suinteresuotosios šalies, kurios teisė, laisvė ar interesas buvo pažeistas.

Kai prokuroras nustato, kad administraciniu norminiu aktu buvo pažeistas teisėtas viešasis interesas, jis gali šį aktą užginčyti administraciniame teisme. Šiuo atveju, jeigu būtų gerokai sutrikdytas administracinės viešosios paslaugos teikimas, jis gali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones teisėms apginti.

Prokuroras aplinkosaugos bylose neturi jokios kitos specialiosios kompetencijos. Jis gali vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už įstatyme numatytus nusikaltimus aplinkai.

Administracinį aktą priėmusi valdžios institucija gali prašyti Teismo jį panaikinti, jeigu aktas turėjo poveikį ir valdžios institucija negali jo atšaukti. Teismas išnagrinės pagal jį priimtų aktų teisėtumą ir šių aktų padarytą poveikį.

Baudžiamojo persekiojimo privataus kaltinimo tvarka Rumunijoje nėra.

3 straipsnio 12 dalyje pagal Vyriausybės sprendimo 57/2009, kuriuo reglamentuojamos ministerijos funkcijos ir veikla ši institucija užtikrina aplinką, laikytųsi aplinkos teisės ir kad nacionaliniu lygmeniu fiziniai ir juridiniai asmenys, todėl ir administracinės įstaigos.

Šiai funkcijai atlikti ministras turi teisę savo nuožiūra spręsti dėl patikrų ir kontrolės.

Ombudsmeno ir prokuroro galimybės prašyti teismo atšaukti neteisėtus administracinius dokumentus aprašytos pirmiau.

Prefektas, pagal bendrąją savo kompetenciją vykdydamas teisėtumo kontrolę, teisme taip pat gali apskųsti vietos apskričių priimtus administracinius sprendimus.

VII. Teisinė padėtis

 1. Aprašykite teisės pareikšti ieškinį taisykles, taikytinas įvairių rūšių procesams ir įvairiems subjektams. Aprašykite, kaip jūsų šalyje suprantamos teisės pažeidimo, pakankamo intereso ir kitos koncepcijos.
  (naudokitės toliau pateikta lentele)

Teisinė padėtis

Administracinė procedūra

Teismo procesas

Asmenys

X

X

NVO

X

X

Kiti juridiniai asmenys

X

X

Ad hoc grupės

X

X

Užsienio NVO

X

X

Kiti [3]#_ftn3

X

X

Prokuroras, ombudsmenas ir valdžios institucijos, kaip aprašyta VI skyriaus 2 punkte.

Valdžios institucija, kaip ir bet kuris kitas asmuo, gali apskųsti kitos valdžios institucijos priimtus aktus, jeigu pažeidžiamos jos teisės ar teisėti interesai. Tačiau vargu ar administracinės įstaigos naudojasi šiais įgaliojimais.

Vyriausybės nutarime Nr. 195/2005 dėl aplinkos apsaugos taip pat teigiama, kad aplinkos NVO turi teisę pareikšti ieškinį teisme tose bylose, kurių dalykas yra aplinkos apsauga. Specialių taisyklių įvairiems aplinkos apsaugos lygmenims nėra.

Ieškiniams administraciniuose teismuose taikomos pirmiau aprašytame Įstatyme Nr. 554/2004 nustatytos normos. Privatūs fiziniai ar juridiniai asmenys gali apskųsti administracinį aktą remdamiesi teisėtu viešuoju interesu, jeigu tai yra asmens teisės ar teisėto privačiojo intereso pažeidimo padarinys.

Kitos valstybinės institucijos ar įstaigos turi teisę pareikšti ieškinį, kaip aprašyta VI skyriuje.

Tos pačios taisyklės taikomos fizinių asmenų ir NVO teisei pareikšti ieškinį procesuose dėl PAV ir TIPK, kaip aprašyta V skyriuje.

VIII. Teisinis atstovavimas

Teisme bylos šalies interesams atstovauja advokatai. Teisininko atstovavimas neprivalomas nei aplinkosaugos, nei kitose bylose, išskyrus baudžiamąsias, kaip numatyta Baudžiamojo proceso kodekse. Baudžiamosiose bylose, įskaitant bylas dėl nusikaltimų aplinkai, kaltinamajam turi padėti advokatas.

Kaip numatyta naujajame Civilinio proceso kodekse, antrojoje instancijoje šalims turi padėti advokatas.

Rumunijoje vis daugiau advokatų suinteresuoti ginti aplinką, nes taip užtikrinamas tam tikras atitinkamo advokato populiarumas ir pripažinimas visuomenėje. Tai labai reikalingas pripažinimas, nes bet kokia advokatų reklama Rumunijoje yra neteisėta.

IX. Įrodymai

Specialių taisyklių aplinkosaugos byloms nėra. Pagal 13 straipsnį įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso, teismas turi nurodyti administracinei institucijai pateikti visus dokumentus, į kuriuos buvo atsižvelgiama, išduodamos aktas, kurį prašoma panaikinti. Ieškovas teiginiams pagrįsti gali pateikti bet kokius įrodymus: dokumentus, apklausų, teismo ekspertizių duomenis ir (arba) liudytojų parodymus.

Civiliniame ir baudžiamajame procese teismas neprivalo priversti atsakovo (kaltinamojo) pateikti dokumentus. Vis dėlto pagal galiojantį procesinį reglamentavimą teismui leidžiama tarti, kad bylos šalis, atsisakiusi pateikti tam tikrus dokumentus, pripažino kitos šalies teiginius, tačiau tik civilinėse bylose.

Įrodymus bylos šalys pateikia teismo proceso pradžioje, iš karto, kai tik teismas nusprendžia dėl visų kitų procesinių išimčių. Teismas gali savo iniciatyva pareikalauti tam tikrų įrodymų, jeigu mano, kad taip galima nustatyti tiesą, – taip teismas atlieka aktyvų vaidmenį. Tačiau šį vaidmenį, taikytiną tik civilinėse bylose, riboja ieškovo teisė atsisakyti savo paties ieškinio teisme. Pirmiausia teismas turi leisti pateikti įrodymus ir tik tuomet jie gali būti teikiami teismui. Civiliniame ir administraciniame procese skirtumų nėra.

Tačiau yra trys jurisdikciniai civilinio proceso etapai: Pirmoji instancija ir dvi apeliacinės instancijos. Pirmąja instancija ir pirmąja apeliacine instancija teismui galima teikti bet kokius įrodymus ir jis leis naudoti tik bylai naudingus įrodymus. Antrąja apeliacine instancija kaip įrodymus galima teikti tik dokumentus. Pats apeliacinis skundas yra leistinas tik vadovaujantis tam tikrais Civilinio proceso kodekse nurodytais motyvais.

Administraciniame procese yra tik pirmoji instancija ir viena apeliacinė instancija. Apeliacine instancija kaip įrodymus galima teikti tik dokumentus, tačiau teismas, kompensuodamas šiame procese trūkstamą apeliacinę grandį, gali išnagrinėti visus bylos aspektus.

Teismo ekspertai atlieka teismo ekspertizes. Už jas sumoka ekspertizės prašiusi bylos šalis. Bylos šalys gali prašyti teismo leisti teismo eksperto atliekamoje ekspertizėje dalyvauti jų pačių ekspertams. Teismas taip pat gali nurodyti ekspertizę atlikti institutui arba specializuotai laboratorijai.

Jeigu nė vienas iš teismo ekspertų sąraše esančių asmenų nėra bylai reikalingo dalyko specialistas, teismas gali ekspertizę pavesti atlikti gerai žinomam mokslininkui ar reikiamoje ekspertizės srityje dirbančiam asmeniui, pvz., universiteto profesoriui. Šios nuostatos reglamentuojamos Civilinio proceso kodekse.

Ekspertui pateikus technines išvadas, teismas privalo į jas atsižvelgti. Vis dėlto teismas gali nepaisyti ekspertizės, jeigu ji buvo atlikta pažeidžiant teismo ekspertizės procesines normas arba jeigu išvados prieštarauja bylos dalykui.

Civiliniame ir administraciniame procese skirtumų nėra, taip pat nėra specialių teismo ekspertizės nuostatų aplinkos klausimais.

Laikinosios apsaugos priemonės.

Pagrindinė taisyklė – jokiomis aplinkybėmis nestabdomas vykdymas. Visais atvejais teismo reikia prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Akto poveikis bus sustabdytas tik tuo atveju, jeigu teismas leis taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacine tvarka apskundus teismo sprendimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, šio sprendimo vykdymas nebus sustabdytas.

Nusavinimo procesuose administracinis sprendimas vykdomas nedelsiant. Nuosavybės teisė iš privataus savininko vienašališku administraciniu aktu perkeliama valstybei iš karto, kai tik nusavintojo pinigai konsignuojami į banko sąskaitą (privatus savininkas juos gali gauti tik tuo atveju, jei nepareiškia ieškinio nusavintojui prašydamas daugiau pinigų). Laikinosios apsaugos priemonės, kurių objektas būtų šio pervedimo sustabdymas, pagal Nusavinimo įstatymą Nr. 255/2010. neleistinos.

Kiti administraciniai aktai taip pat vykdomi nepaisant to, kad teisme pareikštas ieškinys dėl panaikinimo. Vienintelis būdas sustabdyti vykdymą – pasinaudoti laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

Laikinosios apsaugos priemonės įmanomos ir administraciniame procese, ir pagal Civilinio proceso kodeksą.

Administraciniame procese laikinosios apsaugos priemonės susijusios tik su vienašališko administracinio akto poveikio sustabdymu.

Civiliniame procese teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekdamas užtikrinti kokios nors teisės apsaugą, užkirsti kelią tiesioginei žalai ir panaikinti kliūtis įvykdyti teismo nurodymą. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik skubiais atvejais ir tik ribotą laiką.

Pagal 14 straipsnį iš Įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso, galite prašyti, kad kai tik paduodate administracinį skundą priėmusiai valstybės valdžios institucijai, prieš teikdami teismui prašymą panaikinti aktą.

15 straipsnyje teigiama, kad Įstatymo Nr. 554/2004 dėl administracinio teismo proceso, prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones galima kartu su prašymu dėl panaikinimo arba atskiru prašymu, kurį galima pateikti, kol Pirmosios instancijos teismas dar nepriėmė sprendimo dėl akto panaikinimo.

Kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų patenkintas, turite įrodyti, kad byla yra gerai pagrįsta ir kad be laikinųjų apsaugos priemonių būtų patirta tiesioginė žala.

Kaip aprašyta pirmiau, civiliniame procese laikinosios apsaugos priemonės taikomos skubiais atvejais ir ribotą laiką.

Procedūros ir administraciniame, ir civiliniame procese apeliacinį skundą galima paduoti per 5 dienų nuo rašytinio teismo sprendimo.

XI. Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Su kokiomis išlaidų kategorijomis pareiškėjas susiduria kreipdamasis į teismą aplinkos klausimais? (5–10 sakiniai)

Išlaidų kategorijos:

 • Teismo rinkliava,
 • Advokato užmokestis,
 • Teismo eksperto užmokestis,
 • Kitos bylos šalies išlaidos pagal principą „pralaimėjusysis moka“.
 1. Nurodykite apytikslę jūsų šalyje taikytiną teismo rinkliavą (rinkliavą, per įvairių rūšių procesą mokamą, kad teisme būtų iškelta byla) ir apeliacinio skundo rinkliavą. (3–5 sakiniai)

Teismo rinkliavos reglamentuojamos neeiliniu Vyriausybės nutarimu Nr. 80/2013.

Administracinio teismo proceso rinkliava yra maždaug nuo 11 EUR (50 RON) iki 66 EUR (300 RON).

Civilinio proceso rinkliavos nustatytos pagal bylos vertę. Esama keleto kriterijų pagal tam tikras įstatymo nustatytas vertes:

 • jeigu bylos vertė yra mažesnė nei 111 EUR (500 RON), teismo rinkliava yra 8 %, tačiau ne mažiau kaip 4 EUR (20 RON)
 • jeigu bylos vertė yra nuo 111,1 EUR (501 RON) iki 1 111 EUR (5000 RON), teismo rinkliava yra 8 EUR (40 RON) ir pridedama 7 % nuo sumos, didesnės nei 111 EUR (500 RON);
 • jeigu bylos vertė yra nuo 1 111 EUR (5000 RON) iki 5 555 EUR (25000 RON), teismo rinkliava yra 78 EUR (355 RON) ir pridedama 5 % nuo sumos, didesnės nei 1 111 EUR (5000 RON);
 • jeigu bylos vertė yra 5555–1 EUR (25001 RON) iki 11 111 EUR (50000 RON), teismo rinkliava yra 301 EUR (1355 RON) ir pridedama 3 % nuo sumos, didesnės nei 5 555 EUR (25000 RON);
 • jeigu bylos vertė yra 11111–1 EUR (50001 RON), ir 55 555 EUR (250000 RON), teismo rinkliava yra 467 EUR (2105 RON) ir pridedama 2 % nuo sumos, didesnės nei 11 111 EUR (50000 RON);
 • jeigu bylos vertė yra didesnė nei 55 555 EUR (250000 RON), teismo rinkliava yra 1 356 EUR (6105 RON) ir pridedama 1 % nuo sumos, didesnės nei 55 555 EUR (250000 RON).

Apeliacinio skundo rinkliava antrojo laipsnio jurisdikcijai – pusė pirmosios instancijos rinkliavos, bet ne mažiau kaip 4 EUR (20 RON):

Apeliacinio skundo rinkliava trečiojo laipsnio jurisdikcijai – 22 EUR (1 RON) kasacijos motyvams, reglamentuojamiems naujojo Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 100 dalies 488–1 punktuose. Jeigu motyvai susiję su materialinės teisės taikymu bylose, kurias galima įvertinti pinigais, teismo rinkliava yra 50 % nuo sumos, sumokėtos pirmojoje instancijoje, tačiau ne mažiau kaip 22 EUR (100 RON). Byloms, kurių negalima įvertinti pinigais, teismo rinkliava yra 22 EUR (100 RON).

Jeigu apeliacine tvarka apskundžiama teismo nutartis dėl:

 • teismo proceso sustabdymo, rinkliava yra 4 EUR (20 RON);
 • teismo proceso nutraukimo, nes nebuvo sumokėta teismo rinkliava, arba kitais atvejais, kai byla nebuvo sprendžiama teismo posėdyje, teismo rinkliava yra 11 EUR (50 RON).
 1. Pateikite eksperto užmokesčio, advokato užmokesčio ir kitų aplinkosaugos byloms būdingų mokesčių kategorijų apytikslį įvertinimą. (10 sakiniai)

Nėra kriterijaus, pagal kurį būtų galima apytiksliai įvertinti eksperto arba advokato užmokestį. Eksperto užmokestis buvo maždaug 2 000 EUR, o advokato, nedirbančio aplinkosaugos NVO, užmokestis buvo bent jau 1 000 EUR.

NVO dirba labai mažai advokatų, tad advokatą rasti labai sunku.

 1. Kokios yra laikinųjų apsaugos priemonių ar kitos laikinosios priemonės taikymo išlaidos? Ar reikia sumokėti užstatą arba pateikti priešpriešinį įsipareigojimą atlyginti žalą? (3 sakiniai)

Rinkliava už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civiliniame procese yra 4 EUR (20 RON), jeigu laikinųjų apsaugos priemonių vertė neišreiškiama pinigais. Jeigu ji išreiškiama pinigais, teismo rinkliava taip pat vertinama pinigais – ji yra 444 EUR, jeigu nustatyta vertė mažesnė nei 11 EUR (2000 RON), ir 44 EUR (200 RON), jeigu nustatyta vertė yra didesnė nei 444 EUR (2000 RON). Užstato nereikalaujama.

Laikinosios apsaugos priemonės administracinio teismo procese nepaminėtos, todėl teismas turėtų taikyti 27 straipsnį, kuriame nurodytos visos kitos bylos, kurių negalima įvertinti pinigais. Tokioms byloms teismo rinkliava yra 4 EUR (20 RON).

 1. Ar vyrauja principas „pralaimėjusysis moka“? Kaip jį taiko teismai? Kokios išimtys, kai ši taisyklė netaikoma? (5–10 sakiniai)

Principas „pralaimėjusysis moka“ taikomas kiekvieną kartą, kai kita bylos šalis prašo atlyginti išlaidas, kurias ji patyrė per teismo procesą. Jeigu kita bylos šalis neprašo atlyginti šių išlaidų, minėtasis principas netaikomas. Teismas taip pat galėtų kompensuoti išlaidas tik tuo atveju, jeigu tik dalis jūsų prašymo būtų patenkinta, o likusi dalis – atmesta. Šiuo atveju teismas išlaidas galėtų kompensuoti taip, kad jeigu būtų kompensuojama visa suma, bet kuri iš bylos šalių sumokėtų likusią dalį arba nieko nemokėtų.

XII. Finansinės paramos priemonės

 1. Ar aplinkosaugos bylose teismai gali daryti išimtis procesinėms išlaidoms, mokesčiams, registracijos rinkliavoms, išlaidų apmokestinimui ir kt.? Kokios išimčių taikymo sąlygos? (10 sakiniai)

Teisinė pagalba gali būti teikiama pagal neeilinį Vyriausybės nutarimą Nr. 51/2008, tik civilinėse bylose taikytiną:

 • Advokato užmokesčiui;
 • Eksperto arba vertėjo užmokesčiui;
 • Teismo sprendimo vykdytojo užmokesčiui;
 • Teismo rinkliavoms – išimtys, sumažinimo galimybės, atidėjimas, vėlavimas.

Didžiausia suma, per vienus metus suteikta kaip teisinė pagalba, gali būti lygi 10 minimalių atlyginimų (neatskaičius mokesčių) tais metais, kai pateikėte teisinės pagalbos prašymą.

Teisinė pagalba gali būti suteikta, jeigu jūsų vidutinės šeimos pajamos (atskaičius mokesčius) per paskutinius du mėnesius nuo teisinės pagalbos prašymo pateikimo yra mažesnės nei maždaug 70 EUR (300 RON). Šiuo atveju visas rinkliavas padengs valstybė.

Jeigu pajamos yra mažesnės nei maždaug 145 EUR, valstybė padengs 50 % pajamų.

Neeiliniu Vyriausybės nutarimu Nr. 80/2013 nustatyta galimybė juridiniams asmenims teisinę pagalbą teismo rinkliavoms sumokėti (išimtys, sumažinimo galimybės, atidėjimas, vėlavimas) teikti, jeigu:

 • teismo rinkliava yra didesnė negu 10 % vidutinių pajamų (atskaičius mokesčius) per paskutinius 3 mėnesių;
 • juridinis asmuo yra naikinamas ar likviduojamas arba prekės yra areštuotos;
 • Teismas, nagrinėdamas bendrą ekonominę ir finansinę padėtį, mano, kad teismo rinkliavos dydis neigiamai paveiktų juridinio asmens veiklą.

XIII. Savalaikiškumas

Pagal tai, koks yra sprendimo tipas, įstatyme nustatyti įvairūs terminai. Atsakymas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo peticiją, atsakymas administraciniam organui arba atsakymas į administracinį skundą. Administracinis aktas turi būti priimtas per 30 dienų. Jeigu valdžios institucija per šį laiką nepriima sprendimo, aktas laikomas jos priimtu. Ši taisyklė netaikoma aplinkosaugos leidimams. Leidimams išduoti terminų nėra. Kalbant apie PAV leidimus, jeigu projekto naudos gavėjas per dvejus metus nuo prašymo pateikimo nepateikia visos informacijos, reikalingos aplinkosaugos leidimui išduoti, prašymas išduoti aplinkosaugos leidimą atmetamas.

Sankcijų prieš administracinius organus, vėluojančius priimti sprendimus, įstatyme nenustatyta.

Pagal Įstatymo Nr. 544/2001 22 straipsnį teismas gali įpareigoti valdžios instituciją ar kitą instituciją pateikti prašomą informaciją ir atlyginti žalą.

Specialių teismo proceso terminų reglamentavimo nuostatų aplinkosaugos byloms nėra.

Laikinosios apsaugos priemonės administracinio teismo procese pirmąja instancija gali būti taikomos nuo dviejų mėnesių iki vienų metų, o apeliacine instancija – dar kartą nuo dviejų mėnesių iki vienų metų. Įstatyme nurodyta, kad tokios bylos yra skubios ir teismo posėdžiai turėtų būti vykdomi skubiai.

Dėl laikinųjų apsaugos priemonių civiliniame procese turi būti sprendžiama skubiai. Sprendimas turėtų būti priimtas per 24 valandas, o rašytinis sprendimas turėtų būti pateiktas per 48 valandas nuo sprendimo paskelbimo.

Prašymas dėl panaikinimo pirmąja instancija gali užtrukti bent dvejus metus ir tiek pat laiko – apeliacine instancija. Perduoti rašytinį sprendimą bylos šaliai trunka labai ilgai. Kol jis neperduotas, negalima paduoti apeliacinio skundo.

Kai baigiamas teismo tyrimas, pristatyti sprendimą gali būti atidėtas 7 dienų, keletą kartų. Nėra reglamentuota, kiek kartų teismas gali atidėti sprendimo pristatymą. Rašytinis sprendimas bylos šalims turėtų būti pristatytas per 30 dienų. Šis terminas tėra rekomendacija teisėjams.

Teismui nėra nustatyta termino sprendimui pristatyti.

Sankcijų prieš teismus, vėluojančius pristatyti sprendimus, įstatyme nenustatyta. Į tai gali būti atsižvelgiama vertinant teisėjus, jeigu įrodoma, kad jie neturėjo pagrįsto motyvo nesilaikyti terminų. Teisėjai atsako drausmine tvarka.

XIV. Kiti klausimai

Aplinkosaugos leidimai yra administraciniai aktai ir, kai jie priimami, juos galima apskųsti administraciniuose teismuose. Kaip trečioji šalis yra visuomenė, visuomenė gali paduoti administracinį skundą per 6 mėnesius nuo sužinojimo apie tokio akto buvimą. Skundas teismui gali būti paduotas per 6 mėnesį nuo atsakymo gavimo arba administracinė institucija turėjo būti gauta.

Informacija aplinkosaugos bylose nėra gerai struktūrizuota. Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėse informacija struktūrizuota ne pagal kiekvieną projektą, bet pagal pagrindines kategorijas: aplinkosaugos ataskaitas, aplinkosaugos leidimus, viešus pareiškimus ir kt., taigi, jeigu norite surinkti informaciją apie vieną projektą, turite ieškoti visose kategorijose tarp dokumentų, priklausančių šimtams kitų projektų. Todėl aplinkosaugos informaciją labai sunku atpažinti. Nėra gerai sudarytų duomenų bazių, kuriose būtų pateikti vertinami arba įvairiais ankstesniais metais įvertinti projektai. Toliau nurodyta interneto svetainė yra visų šalies aplinkos apsaugos agentūrų interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.anpm.ro/

Rumunijoje aplinkosaugos klausimais nėra visuomenei prieinamų alternatyvaus ginčų sprendimo priemonių. Tačiau gali būti taikomas Įstatymas Nr. 192/2006 dėl tarpininkavimo.

Tarpininkavimas reglamentuojamas Įstatymais Nr. 115/2012. ir 192/2006 Nuo 12 m. spalio mėn. 2012 d. civilinėse, komercinėse ar baudžiamosiose bylose (vartotojų apsauga, šeimos teisė, santykiai su kaimynais, profesinė atsakomybė, civilinės bylos, kurių vertė mažesnė nei 11 111 EUR, ir baudžiamosios bylos dėl nusikaltimų, kurie tiriami tik prieš tai gavus skundą) informuoti apie tarpininkavimo pranašumus yra privaloma.

XV. Yra užsienietis,

Nediskriminavimas reglamentuojamas Vyriausybės nutarimu Nr. 137/2000.

Konkrečių nediskriminavimo sąlygų procesinėse taisyklėse nėra, bet rumuniškai nekalbantys žmonės turi teisę į vertėją žodžiu ir turi teisę gauti išverstus dokumentus.

Rumunijos Konstitucijos 16 straipsnyje ir Įstatymo Nr. 303/2004 4 straipsnio 1 dalyje teisėjai ir apygardos prokurorai įpareigojami užtikrinti lygybę prieš įstatymą ir vienodą elgesį su visais teismo proceso dalyviais, kad ir koks būtų jų statusas.

Jeigu bylos šalis nemoka rumunų kalbos, teismas turi leisti dalyvauti vertėjui. Baudžiamosiose bylose kaltinamasis turi teisę kalbėti gimtąja kalba.

Bylos šalis, ketinanti naudotis tam tikrais dokumentais teisme pateiktiems teiginiams pagrįsti, turi sumokėti už reikiamą vertimą. Vertimas turi būti atliktas į rumunų kalbą – teismui ir į kitos bylos šalies kalbą.

Aplinkosaugos bylose Vyriausybė padeda sumokėti tokias išlaidas tik pagal neeilinį Vyriausybės nutarimą Nr. 51/2008. dėl teisinės pagalbos.

Baudžiamosiose bylose šalys, kurios nekalba rumunų kalba arba jos nesupranta, turi teisę nemokamai per vertėją susipažinti su byla, kreiptis į teismą ir teikti teismui išvadas.

XVI. Tarpvalstybiniais atvejais

Nėra specialių procesinių taisyklių byloms, kuriose nagrinėjami aplinkos klausimai kitoje šalyje. Jeigu kaimyninės šalies visuomenė nori pradėti procesą Rumunijoje prieš administracinę įstaigą arba įmonę, visuomenė turi vadovautis Rumunijos proceso taisyklėmis. Rumunija ratifikavo Espo konvenciją, taigi, šios konvencijos reglamentuojama procedūra taikoma projektams ir planams, patenkantiems į Espo ir SAV protokolą.

Pagal Rumunijos teisės aktus bet kas gali būti laikomas suinteresuota visuomene.

Teisės pareikšti ieškinį reglamentavimas aprašytas IV, V, VII skyriuose.

Apibendrinant pasakytina, kad jeigu esate NVO arba fizinis asmuo, kaip suinteresuota visuomenė turėsite teisę pareikšti ieškinį Rumunijos teismuose siekdami išsieškoti aplinkai padarytos žalos atlyginimą. Teisinės pagalbos galite prašyti, jeigu esate ES pilietis. Pagal neeilinį Vyriausybės nutarimą Nr. 51/2008, išskyrus XII skyriuje aprašytą teisinę pagalbą, ES piliečiai taip pat gali prašyti šios teisinės pagalbos:

 • Vertėjo žodžiu išlaidoms;
 • Dokumentų vertimams;
 • Kelionėms į Rumuniją, jeigu jums privaloma dalyvauti.

Teisė prašyti taikyti laikinąsias priemones ir laikinąsias apsaugos priemones aprašyta ankstesniuose skyriuose. Jokių kitų specialių teisės nuostatų nėra.

 

[1] Poveikio aplinkai vertinimas

[2] Taršos integruota prevencija ir kontrolė


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2016