Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu - Roemenië

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: priemerná

Je podľa vás tento preklad užitočný?


 1. Constitutionele grondslagen
 2. Rechterlijke macht
 3. #II
 4. Gevallen toegang tot informatie
 5. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek
 6. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden
 7. Andere vormen van toegang tot justitie
 8. Procesbevoegdheid
 9. Rechtsbijstand
 10. Bewijs
 11. Dwangmaatregelen
 12. Kosten
 13. Mechanismen voor financiële bijstand
 14. Tijdigheid
 15. Andere kwesties
 16. Om een buitenlander
 17. Grensoverschrijdende zaken

I. constitutionele grondslagen

Artikel 35 van de Roemeense grondwet regelt het recht op een gezond milieu http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Artikel 35 van de Grondwet waarborgt de ontwikkeling van een volledige milieuwetgeving te blokkeren om te komen tot een gezonde en evenwichtige omgeving) goed bewaard gebleven. De beginselen en de algemene kader is vastgesteld door de noodsituatie Regeringsverordening nr. 195/2005 inzake milieubescherming, bekrachtigd bij wet nr. 265/2006, zoals gewijzigd.

De grondwet bevat ook regels voor het natuurlijke en rechtspersonen — beslissend zal zijn voor het beschermen en verbeteren van het milieu.

Artikel 21 betreffende de toegang tot de rechter van de Grondwet blijkt dat:

 • Iedere persoon heeft het recht om in beroep te gaan bij de rechter voor de verdediging van zijn legitieme rechten, vrijheden en belangen.
 • De uitoefening van dit recht mag niet worden beperkt door de wet
 • Alle partijen hebben het recht op een eerlijk proces en een oplossing binnen een redelijke termijn
 • Administratieve bijzondere bevoegdheid is facultatief en kosteloos zijn.

De uitlegging van de twee voormelde artikelen concludeert dat u toegang hebben tot justitie met betrekking tot de bescherming van het milieu en dat dit recht niet mag worden beperkt.

In overeenstemming met het Roemeense rechtsstelsel, de grondwet is de rechtshandeling te vinden bovenop de wettelijke piramide. Alle andere normatieve handelingen consistent moeten zijn met de grondwet bepalingen.

Het grondwettelijke recht op milieu rechtstreeks voor de rechter kunnen worden ingeroepen. Er zijn wetten echter het recht op het milieu verder te ontwikkelen. Anderzijds, soms de rechterlijke en bestuurlijke instanties zal niet alleen de grondwet, waarin wordt bepaald dat een handeling van algemene strekking die niet op zichzelf toepassing kan vinden.

Volgens artikel 11 lid 2 van de grondwet, de verdragen geratificeerd door het Parlement deel gaan uitmaken van het nationale recht. Dat betekent dat u kunt rechtstreeks een beroep doen op internationale overeenkomsten. Alle informatie van vraag 3 van toepassing is.

Het Verdrag van Aarhus is een internationaal verdrag voor de rechten van de mens. Volgens artikel 11 van de Grondwet is het deel van het nationale recht. Volgens art. 20 indien er discrepanties tussen de verdragen inzake de fundamentele rechten, zoals het Verdrag van Aarhus is, en vervolgens de nationale wetten, het internationale verdrag wordt toegepast, tenzij de nationale wetgeving gunstiger bepalingen.

Zodra het is geratificeerd, het internationale recht automatisch gevolgen heeft in het nationale recht, zodat het recht van de belanghebbenden om beroep rechtstreeks of in combinatie met andere normatieve handelingen kan worden vastgesteld dat het uitvoeringskader, in voorkomend geval, en de verplichting voor overheidsinstanties of rechterlijke instanties rekening te houden met de bepalingen ervan. Het Verdrag van Aarhus is geratificeerd bij wet nr. 86/2000.

II. Rechterlijke macht

Roemenië heeft drie niveaus van de rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke zaken en strafzaken:

 • 188 In elk district een aantal gerechtsgebouwen, behandeling van klachten, zoals de eerste rechter
 • Instanties die in iedere regio — 42, de behandeling van zaken in hogere voorziening
 • 15 hoven van beroep, de behandeling van zaken in tweede beroep
 • Het hoge hof van cassatie en justitie — Bijzondere bevoegdheid

Er worden uitzonderingen bij wet voorgeschreven wanneer de eerste rechterlijke instantie is het Gerecht, het Hof van beroep of zelfs het Hoge Hof van Cassatie en Justitie, en gevallen waarin er slechts twee niveaus van rechtspraak, die in eerste aanleg en een hogere voorziening.

Vervolging is georganiseerd in aansluiting op de bovenvermelde rechterlijke instanties.

Elke rechter, met uitzondering van de gerechtsgebouwen, heeft verschillende punten, zoals:

 • De afdeling, hoorzitting alleen burgerlijke zaken,
 • Afdeling strafrecht, strafzaken, alleen hoorzitting
 • Alleen administratieve afdeling, hoorzitting voortkomt uit het administratief recht, enz.
 • Territoriale militaire Tribunaal
 • Mlitary Tribunal

Er zijn geen speciale rechtbanken op milieugebied. In deze gevallen over het algemeen gaat de administratieve afdeling van het Tribunal en vervolgens bij de afdeling administratie van het Hof van beroep in geval van beroep. Het derde niveau van bevoegdheid, het tweede beroep is hier geen sprake. Indien het bestuursbesluit uitgebracht door een centrale autoriteit dan de eerste rechter zal het Hof van beroep en het tweede is het hoge hof van cassatie en justitie.

De zaken moeten worden opgelost, niet alleen in administratieve secties van de rechtbanken, maar ook in andere rubrieken, wanneer het voorwerp van het geschil geen administratieve handeling is.

Er is geen mogelijkheid voor „forum shopping”. De bevoegdheden van het Hof zijn bindend en duidelijk vermeld.

In gevallen met drie niveaus van rechtspraak, er zijn twee beroepen:

 • één — dat is een tweede proef en die van de zaak schorst de beslissing van de eerste rechter;
 • tweede — er zijn slechts beperkte redenen die kunnen worden aangevoerd en leidt niet tot de schorsing van het eerdere besluiten in het algemeen, met enkele uitzonderingen waarin de wet voorziet.

In gevallen met twee niveaus van rechtspraak, aangezien de administratieve procedure in hogere voorziening heeft het Hof de mogelijkheid te onderzoeken het geval in al zijn aspecten. In dergelijke gevallen het beroep schorst de beslissing van de eerste rechter.

In het strafrecht, het eerste en tweede gevallen zijn gewone rechtsmiddelen en kan de beslissing uitvoerbaar is wanneer zij onherroepelijk wordt, in overeenstemming met het gemeenschapsrecht.

De buitengewone rechtsmiddelen zijn:

 • „het beroep tot nietigverklaring dat gericht is op een nieuw proces” niet het geval, maar een aantal voor de hand liggende fouten te corrigeren, procedurele of materiële;
 • „De evaluatie”. Doel van deze zaak opnieuw te zien als een nieuw bewijsmateriaal gevonden, zoals: een rechter veroordeeld voor een misdrijf in verband met de zaak, of een aantal nieuwe elementen bevatte en dat niet kon worden vastgesteld tijdens het oorspronkelijke onderzoek, of een nieuw besluit van het Hof was uitgesproken, op hetzelfde probleem, tussen dezelfde delen, enz.

Artikel 18 van wet nr. 554/2004 betreffende het bestuursprocesrecht blijkt dat zij ook hebben zowel cassatie en sommige reformatory rechten.

Het Hof kan:

 • Besluiten dat een administratieve handeling geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard;
 • Om de Autoriteit in staat te stellen een nieuw administratief besluit, een document of een bepaalde administratieve procedure uit te voeren;
 • Beslissen of de administratieve procedures die zijn gedaan om de administratieve handeling te berechten, legaal zijn of niet;
 • Besluiten met betrekking tot de schadeloosstelling, op verzoek van de eiser;

Over een administratieve overeenkomst, kan het Hof:

 • Het besluit geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren;
 • De autoriteit verplicht om het contract te ondertekenen indien de eiser heeft recht op dat contract;
 • Die verplichtingen opleggen aan de partijen.
 • In de plaats van de instemming van de ene partij als het algemeen belang daarom verzoekt;
 • Besluiten om morele en materiële schade;

De wet op de milieubescherming, verordening nr. 195/2005, art. 5, bepaalt dat eenieder het recht heeft om zich tot de rechter of de administratieve autoriteiten met het oog op het recht op een gezond milieu, zonder dat het bewijs van een inbreuk op een recht. De milieu-NGO’s hebben ook het instellen van een vordering in een milieuzaak.

Er zijn geen andere bijzondere bepalingen met betrekking tot het milieurecht. De gerechtelijke procedure is geregeld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Het Hof kan immers nooit op eigen initiatief handelen in Roemenië. A fortiori echter kan de rechter verzoeken het Europees Hof van Justitie voor een prejudiciële beslissing

III. Gevallen toegang tot informatie

Volgens de FOIA, 544/2001

 • Als u niet tevreden bent met het antwoord of geen antwoord op het verzoek om inlichtingen, dan kunt u een administratieve klacht vragen aan de overheidsinstantie en die het publiek griffier verantwoordelijk voor het foute antwoord/het ontbreken van antwoord moet worden bestraft;
 • U kunt het Hof de autoriteit ertoe te verplichten om de gevraagde informatie te verstrekken, en om morele schade. De schade in de praktijk zeer moeilijk te bewijzen zijn en dus zelden worden verkregen.

De normatieve handeling waarin de milieu-informatie is regeringsbesluit nr. 878/2005 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie. Deze wetgeving is voltooid wanneer verontrustend genoeg, situaties die niet worden geregeld in het bijzonder voor milieu-informatie, met de verstrekking van wet nr. 544/2001 inzake toegang tot openbare informatie.

Artikel 15, lid 3, van de GD 878/2005 bepaalt wanneer de milieu-informatie wordt afgewezen, moet het verzoek ook motiveren en de redenen daartoe ook informatie opleveren over de toegang tot de rechter.

Het verzoek om informatie kan mondeling of schriftelijk kenbaar te maken.

Als u de informatie mondeling verzoek vervolgens, indien hierover gegevens beschikbaar zijn, krijgt u deze onmiddellijk. Zo niet, dan zal de opdracht te verzoeken.

U ontvangt het antwoord op schriftelijk verzoek binnen 10 dagen. U moet een weigering van informatie, binnen 5 dagen. Indien de informatie die u heeft gevraagd, is te ingewikkeld, in 10 dagen ontvangt u een brief waarin u over deze situatie en tot verlenging van de termijn tot 30 dagen.

De gegevens worden ter beschikking gesteld van de aanvrager, met inachtneming van de vastgestelde termijn, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één maand na de ontvangst door de overheidsinstantie. Indien de omvang of de complexiteit van de verzochte informatie zo groot zijn dat de termijn van één maand niet worden nageleefd, wordt verlengd tot twee maanden vanaf de ontvangst bij de overheid. In dat geval wordt de aanvrager zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, en in elk geval voordat de termijn van één maand afloopt, in verband met de verlenging van de termijn voor antwoord en de verlenging met redenen.

Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u krijgt, kunt u:

 • Indienen van een administratieve klacht tot het hoofd van de overheidsinstantie in 30 dagen ontvangen omdat u het antwoord of wanneer het antwoord moet zijn ontvangen (na 10 dagen). De Commissie organiseert een openbare autoriteit die de situatie analyseert en stuurt u een antwoord binnen 15 dagen;
 • U kunt rechtstreeks verzoeken het Hof om de openbare autoriteit te verzoeken de informatie en ook in 30 dagen voor schadevergoeding ontvangen omdat u het onjuiste antwoord of sinds het antwoord moet zijn ontvangen (na 10 dagen).

Indien de informatie gerubriceerd is, het Hof geen toegang hebben tot die informatie, tenzij de rechter een vergunning van het nationaal registratiebureau voor gerubriceerde gegevens. Indien de gegevens niet gerubriceerd het Hof volledige toegang heeft. —. Vertrouwelijke informatie kan ook worden vastgesteld in de contracten. In het onderhavige geval heeft het Gerecht geen toegang zal krijgen tot de vertrouwelijke informatie.

Indien de rechter vindt dat de informatie openbaar is, en zij is niet ingedeeld, vervolgens het Gerecht kan gelasten dat de openbaar te maken informatie. Indien de informatie gerubriceerd is, het Hof niet in staat zullen zijn om toegang tot informatie in een proces te doen. U kunt een beroep doen op de uitzondering van de onwettige classificatie, evenals een ander dossier zal worden gevormd en een andere rechter (toegestaan door het nationale registratiekantoor voor de gerubriceerde informatie) zal zorgen voor de oplossing van deze zaak te vernemen, of een ander proces voor de derubricering of tot nietigverklaring van de indeling. In deze gevallen is de rechter toegestaan door het nationale registratiekantoor voor de gerubriceerde informatie zal trachten de zaak.

IV. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek

Er is geen beroep tegen administratieve besluiten betreffende een hogere administratieve instantie. Zij kunnen slechts worden aangevochten in de rechtszaal nadat u een administratieve klacht indienen bij de instelling die het administratieve besluit u gekant is.

De administratieve klacht is kosteloos. Hij wordt geregeld bij Wet 554/2004 inzake het bestuursprocesrecht. Iedereen die van mening is dat zijn of haar rechten of belangen zijn geschonden door de beschikking het recht heeft om een administratieve klacht in te dienen bij de autoriteit die de administratieve handeling of de superieure instantie, zo er een is. Het verzoek moet worden ingediend binnen 30 dagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop u op de hoogte was van de administratieve handeling

 • 6 maand vanaf het moment dat u zich bewust worden van het administratieve besluit, indien het is gericht en betrekking hadden op een andere persoon;
 • Als uw zaak betrekking heeft op een administratieve overeenkomst, aangezien de overeenkomst van 6 maanden is afgegeven, gewijzigd, aangezien één van de verplichtingen uit de overeenkomst niet is gerespecteerd, aangezien de dag waarop het contract is verstreken of omdat u zich ervan bewust geworden dat een van de bedingen in de overeenkomst onduidelijk is;

Eerste aanleg administratieve besluiten kunnen worden genomen die rechtstreeks voor de rechter slechts in bijzondere administratieve rechtscolleges. Op milieugebied zijn er geen bijzondere bevoegdheden.

De administratieve klacht verplicht is op enkele uitzonderingen na:

 • Als u een verzoek ingediend met betrekking tot het recht van uw eigen of een legitiem belang bij de Autoriteit en u binnen 30 dagen geen antwoord ontvangen, of werden geweigerd;
 • Als u tegen een administratief normatieve handeling;
 • Als u tegen een verordening of een verordening;
 • Excepties van onwettigheid;
 • Als u of de prefect, de Ombudsman, het openbaar ministerie, het nationale bureau voor openbare functies.

De rechtsmiddelen tot formele en materiële controle. De technische aspecten voor de rechter kan beschikken of expertise een technisch rapport opgesteld door een gerechtelijk deskundige. Het technisch verslag/expertise gelijkwaardig is met ander bewijs/bewijzen materiaal.

Rechtbanken tegen elke bestuurshandeling kan toetsen, met inbegrip van ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, milieuvergunningen, enz.

Er zijn geen bijzondere voorschriften voor milieuzaken. Zij zijn allemaal gemeenschappelijk met de regelmatige administratieve procedure in rechte:

 • Eenieder heeft het instellen van een vordering volgens de wet op de milieubescherming, verordening nr. 195/2005. Als u, als u een natuurlijke persoon rechtvaardigen een belang bij voortzetting van de zaak. Als u een NGO ter bescherming van de mensenrechten en het milieu, bent u slechts worden geacht een legitiem openbaar belang te rechtvaardigen;
 • Administratieve klacht verplicht is:
  • met betrekking tot administratieve normatieve handelingen, zoals plannen voor grondgebruik, of andere, zoals besluiten/beschikkingen van de plaatselijke autoriteiten, van de overheid, enz. De administratieve klacht kan worden gedaan;
  • Als u zelf de begunstigde van de handeling moet u het binnen 30 dagen na de aan u werd meegedeeld;
  • Reageert u namens een derde partij, moet u de administratieve klacht binnen 6 maand na de aan u werd meegedeeld,
 • De bevoegde rechter is de rechtbank van de zetel of de plaats van vestiging van de autoriteit, dan kunt u een keuze maken;
 • U kunt uw aanvragen aantonen met documenten, ondervraging, getuigen, juridische deskundigheid; U kunt vragen, en het Hof zal beslissen welk bewijs relevant is voor de zaak;
 • Het Hof zal de materiële wettigheid van de handelingen, maar biedt de wetgeving ook deze mogelijkheid; Europa hangt helemaal af van de opvatting van de rechter met betrekking tot de zaak;
 • Als u tegen een stedenbouwkundig attest, het Hof kan weigeren uw zaak omdat de Roemeense rechter niet unaniem over dit onderwerp;

MER [1] screeningbesluiten in rechte kan worden aangevallen onder dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.#1 Er zijn geen specifieke voorschriften.

Beslissingen naar aanleiding van rechterlijke toetsing kan onder dezelfde voorwaarden als vermeld in de vorige hoofdstukken.

Op het moment dat de screening en scoping besluiten in Roemenië zijn in werkelijkheid één en dezelfde handeling, zoals screening en scoping in hetzelfde stadium zijn gedaan.

De rechtsmiddelen tot formele en materiële controle. Voor technische vraagstukken kan de rechter verzoeken zij om een technisch verslag/deskundigheid die door een gerechtelijk deskundige. Het technisch verslag/expertise gelijkwaardig is met ander bewijs/bewijzen materiaal.

Deelname aan de openbare raadpleging is geen voorwaarde om zich bij de rechter.

Dwangmaatregelen tot rechtsherstel is geregeld bij de artikelen 14 en 15 van wet nr. 554/2004 betreffende de administratieve procedure in rechte. Dwangmaatregelen tot rechtsherstel kunnen onmiddellijk worden ingediend onmiddellijk nadat de klacht is ingediend bij de overheidsinstantie, of samen met de belangrijkste verzoeken. Er moet worden toegekend aan twee voorwaarden moet worden voldaan:

 • Te beschikken over een goed gedocumenteerd geval
 • Om te bewijzen dat een dreigende schade

Er zijn geen bijzondere voorschriften voor de IPPC-richtlijn [2] besluiten of vergunningen.#2 Deze zullen worden geanalyseerd op dezelfde manier als elk ander administratief besluit

Dezelfde regels gelden voor de administratieve handeling als voor andere handelingen.

Deze eisen gelden ook voor vorderingen tot staking van de procedures voor milieueffectbeoordeling en andere bestuurshandeling.

V. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden

In burgerlijke procedures kan elke persoon naar de rechter stappen tegen particulieren of rechtspersonen verzoeken dat hun materiële recht op gezonde en evenwichtige omgeving in acht worden genomen. Volgens artikel 5 quinquies van het noodbesluit nr. 195/2005 — Wet Milieubescherming, „Eenieder heeft het recht om bij de administratieve en/of gerechtelijke autoriteiten een milieuzaak, rechtstreeks of via de NGO’s op milieugebied, ongeacht of er sprake is van een inbreuk op een recht”. Ja, u kunt vragen om een handelen of nalaten dat zou zorgen voor de eerbiediging van het recht op een gezond en evenwichtig milieubeheer, zoals vastgesteld in de Roemeense grondwet, zelfs als u niet rechtstreeks enige schade heeft geleden. Indien uw rechten niet wordt geschaad, overeenkomstig artikel 5 sexies), heeft u recht op schadevergoeding.

Indien het onderwerp van uw verzoek om een administratief besluit dat is afgegeven of is afgegeven (nalaten), dan wordt de zaak behandeld door de administratieve rechter, en moet u ook uw klacht tegen de administratieve instantie, samen met de begunstigde van de administratieve handeling. In administratieve procedures, het zou ook moeten aantonen dat er een inhoudelijke schending van uw rechten — particuliere rechtmatig belang. U hoeft niet permanent in de rechter indien u alleen een beroep doen op de algemene bescherming van de rechten van de mens en van het milieu — openbare rechtmatig belang. Alleen de belanghebbende maatschappelijke organisaties, waaronder ngo’s, verenigingen en stichtingen) ook zowel in rechte kan beroepen op een schending van het algemeen belang.

Administratieve rechtbanken behandelen tegen staatsorganen volgens de wet nr. 554/2004 betreffende het bestuursprocesrecht. Volgens art. 1 van deze wet kan eenieder een klacht indienen tegen een administratieve instantie indien een particuliere of openbare rechtmatig belang of sprake is van een bijzondere waardevermindering van een materieel recht door een bestuursbesluit dat door die autoriteit is afgegeven, door niet tijdig geantwoord op een verzoek volgens de termijnen vermeld in verschillende wetten. Bijvoorbeeld een antwoord op een verzoekschrift heeft in 30 dagen. Indien u het slachtoffer schadevergoeding kan u ook vragen om schadevergoeding.

Volgens artikel 8 van dezelfde wet, indien u van mening dat:

 • uw rechtmatige belangen of uw wettelijke rechten zijn geschonden door een eenzijdige rechtshandeling,
 • Ik was niet tevreden met het antwoord op de administratieve klacht niet heeft ontvangen of indien u nog geen antwoord op de administratieve klacht,
 • Uw verzoek is niet opgelost in de door de wet voorgeschreven termijn
 • de administratieve instantie bij het oplossen van uw verzoek geweigerd

de administratieve instantie heeft geweigerd een administratieve handeling uit te voeren die noodzakelijk is voor de uitoefening of de bescherming van uw recht of gewettigd belang kunt u verzoeken het Hof:

 • Gedeeltelijke of volledige nietigverklaring van de bestuurshandeling
 • Rechtsmiddelen tegen de schade die u heeft geleden
 • Vergoeding wegens morele schade

Als u een ngo kunt u vragen het Hof alle hierboven vermelde op voorwaarde dat u de bescherming van een openbaar belang.

Maar als u daar niet woont, dan mag u alleen beroep op het gewettigd belang indien de schending van het algemeen belang is een logisch gevolg van de verzwakking van het materiële recht of van het particuliere belang.

De bevoegde autoriteiten van milieuaansprakelijkheid aangelegenheden zijn:

 • Het provinciale bureau voor milieubescherming (artikel 6 van het noodbesluit nr. 68/2007 ter omzetting van de richtlijn milieuaansprakelijkheid (Richtlijn 2004/35/EG);
 • De nationale milieu-inspectie (art 9 van het noodbesluit nr. 68/2007) heeft de bevoegdheid geven boetes te controleren en de schending van de milieuwetgeving;

Volgens artikel 20 van het noodbesluit nr. 68/2007, enig persoon, getroffen of mogelijk getroffen door een milieuschade of wanneer zij meent dat er een recht of gewettigd belang werd geschaad, kan:

 • opmerkingen doen toekomen aan de Nationale Milieuwacht
 • De provinciale Environmental Protection Agency verzoeken maatregelen te treffen krachtens het noodbesluit nr. 68/2007

Volgens artikel 20, punt 2, wordt geoordeeld dat de milieu-NGO’s rechten en rechtmatige belangen worden geschonden, en zij kan behandelen, in ieder geval de bovengenoemde autoriteiten.

De besluiten zijn van administratieve handelingen en administratieve rechtbanken worden berecht door overeenkomstig de algemene regels die worden beschreven in wet nr. 554/2004 betreffende het bestuursprocesrecht (artikel 25 van het noodbesluit nr. 68/2007). U kunt een klacht tegen het besluit van de Autoriteit binnen 30 dagen, of tegen het uitblijven van een antwoord op uw verzoek om maatregelen. Indien u geen antwoord op de administratieve klacht en het antwoord is niet bevredigend. U kunt het Hof om herziening van die beslissing binnen 6 maanden na de weglating of de ontvangst van het negatieve antwoord.

Het besluit van de Autoriteit kunnen worden aangevallen, zoals hiervoor beschreven in rechte volgens wet 554/2004 inzake het bestuursprocesrecht. Ook volgens artikel 5 van verordening nr. 195/2005 betreffende de bescherming van het milieu, een zaak kan aanspannen tegen milieuschade en het Hof verzoeken om maatregelen te nemen tegen de vervuiler.

De Ombudsman heeft geen specifieke bevoegdheden op milieugebied. Hij is bevoegd op het verdedigen van de rechten en vrijheden van eenieder. De ombudsman kan onder meer:

 • Het oplossen van klachten van de burgers;
 • advies uitbrengen op verzoek van het Grondwettelijk Hof;
 • Inleiding van de procedure bij de administratieve rechter volgens wet nr. 554/2004 met betrekking tot de administratieve gerechtelijke procedures (zie volgende alinea);
 • Indienen van een beroep in het belang van de wet bij het Hoge Hof van Cassatie en Justitie;
 • Verslag uitbrengen aan het Parlement. De verslagen kan aanbevelen wijzigingen aan te brengen in de wetgeving;
 • Verslag uitbrengen aan het Parlement of de premier indien hij tijdens zijn onderzoek op wetgeving die in strijd is met de beginselen van de rechtsstaat;

Volgens het administratieve recht heeft de Ombudsman permanent tegen een onwettige administratieve handeling, met inbegrip van de wet inzake milieuaangelegenheden. Uit hoofde van art. 1 van de wet nr. 554/2004 betreffende het bestuursprocesrecht, kan hij slechts handelen indien zij/hij is aangevraagd door een indiener. Indien de Ombudsman de zaak aan de bestuursrechter kunt u als indiener de eiser. Als u weigert, zal het Hof de zaak annuleren.

Openbare ministeries

Volgens artikel 1 lid 4 van de wet nr. 554/2004 de procureur des Konings heeft de bevoegdheid het Hof te verzoeken eenzijdig op te zeggen individuele administratieve handelingen die inbreuk maken op de rechten, de belangen en de legitieme belangen van de personen die werden verzoekers in de zaak voor de administratieve rechter. De procureur des Konings kan een dergelijk geval slechts met voorafgaande toestemming van de partij wier recht, vrijheid of rente was geschonden.

Wanneer het openbaar ministerie van mening is dat een legitiem openbaar belang werd geschaad door een normatieve handeling, kan hij tegen het besluit bij de administratieve rechtbank. In dit geval, indien de werking van openbare dienstverlening ernstig zou worden verstoord, hij kan ook verzoeken om een rechterlijk bevel.

Het openbaar ministerie heeft geen speciale bevoegdheden op milieugebied. Hij/zij kan vervolgen milieudelicten zoals voorgeschreven bij wet.

De overheidsinstantie die een administratieve handeling kan het Hof vragen om een nietigverklaring, wanneer de handeling rechtsgevolgen en kan niet ineens worden ingetrokken door de Autoriteit. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid van de handelingen die volgens de richtlijn en ook de gevolgen van deze handelingen.

Er is geen particuliere strafvervolging in Roemenië.

Overeenkomstig artikel 3, lid 12, van Regeringsbesluit 57/2009 betreffende de bevoegdheden en de werking van het ministerie van Milieu, deze instelling verzekert de controle en naleving van de milieuwetgeving, op nationaal niveau, van natuurlijke en rechtspersonen, dus ook van de bestuursorganen.

De minister heeft een richting van inspectie en controle om deze taak uit te voeren.

De bekwaamheid van de Ombudsman en het openbaar ministerie te verzoeken het Hof tot ongedaanmaking van onwettige administratieve documenten hierboven werden beschreven.

De prefect kan ook in rechte de administratieve besluiten die zijn genomen door de lokale districten, de uitoefening van een controle op de legaliteit, als een algemene bevoegdheid.

VII. Procesbevoegdheid

 1. Beschrijf beroepsrecht regels voor verschillende soorten procedures en verschillende actoren. Beschrijf hoe de begrippen „gebrek van voldoende belang, enz. worden uitgelegd in uw land.
  (gebruik onderstaande tabel)

Procesbevoegdheid

Administratieve procedure

Procesverloop

Personen

X

X

Ngo’s

X

X

Andere juridische entiteiten

X

X

Ad-hocgroepen

X

X

buitenlandse ngo’s

X

X

Andere [3]#_ftn3

X

X

De officier van justitie, Ombudsman en overheidsinstanties als beschreven in hoofdstuk VI, punt 2.

Een overheidsinstantie kan fungeren als iedere andere persoon ter zake van handelingen die door een andere overheidsinstantie als zijn rechten of legitieme belangen worden geschonden. Maar de administratieve organen nauwelijks met gebruikmaking van deze bevoegdheid.

Verordening nr. 195/2005 betreffende de bescherming van het milieu wordt eveneens gesteld dat de milieuorganisaties beroepsrecht hebben in zaken die betrekking hebben op de bescherming van het milieu. Er zijn geen aparte regels voor verschillende niveaus van milieubescherming.

Het Hof maatregelen van administratieve rechtbanken is onderworpen aan de voorschriften van wet nr. 554/2004, zoals hierboven beschreven. De particuliere natuurlijke of rechtspersonen kan tegen de bestuurshandeling die een beroep op het algemeen belang, voor zover dit het gevolg is van de schending van het individuele recht of legitiem belang.

Andere overheidsinstellingen en -organen hebben permanent als beschreven in hoofdstuk VI.

Dezelfde regels gelden voor de procesbevoegdheid van particulieren en ngo’s voor de MEB- en IPPC-richtlijn procedures zoals beschreven in hoofdstuk V.

VIII. Rechtsbijstand

De advocaten de belangen te vertegenwoordigen van een partij voor de rechter. De juridisch adviseur niet verplicht is op milieugebied of op alle aangelegenheden behalve strafzaken, overeenkomstig het wetboek van strafvordering. In strafzaken, inclusief bij milieudelicten, de verdachte moeten worden bijgestaan door een advocaat.

Overeenkomstig het nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering partijen moeten worden bijgestaan door een advocaat in tweede aanleg.

In Roemenië zijn er meer en meer advocaten zijn betrokken bij de bescherming van het milieu, omdat het een soort populariteit en publieke erkenning van de respectieve advocaat. Dit is zeer noodzakelijke erkenning omdat elke vorm van reclame voor advocaten in Roemenië onrechtmatig is.

IX. Bewijs

Er zijn geen speciale regels inzake milieuaangelegenheden. Volgens artikel 13 van de wet nr. 554/2004 met betrekking tot de administratieve gerechtelijke procedure heeft het Hof de administratieve autoriteit te gelasten om alle documenten die werden behandeld wanneer zij de auteur van de handeling waarvan de nietigverklaring wordt gevraagd. De eiser kan bewijsmateriaal tot staving van de beweringen: documenten interrogatories, rechterlijke macht, deskundigheid en/of getuigen.

In burgerrechtelijke en strafrechtelijke procedures heeft het Hof geen verplichting voor de verweerder om documenten in te dienen. Er is echter een procedureel voorschrift op grond waarvan het Gerecht tot het oordeel dat de partij die heeft geweigerd bepaalde documenten aan te tonen, dat de bewering van de andere partij, uitsluitend in burgerlijke zaken.

Het bewijsmateriaal wordt voorgesteld door de partijen aan het begin van de gerechtelijke procedure, onmiddellijk nadat alle andere procedurele uitzonderingen waren uitgesproken door het Hof van Justitie. Het Gerecht kan gelasten dat bewijsmateriaal op eigen indien hij van oordeel is dat de waarheid wordt altijd vastgesteld volgens de actieve rol van het Hof. Deze rol is echter alleen van toepassing in burgerlijke zaken, wordt beperkt door het recht van verzoeker om over zijn eigen gerechtelijke procedure. De gegevens worden eerst toegestaan en vervolgens door de rechter daadwerkelijk voor het gerecht gebracht. Er zijn geen verschillen tussen de civiele procedure en de administratieve procedure.

Ook de civiele juridische procedure verloopt in drie stappen: De rechter in eerste aanleg, en twee hogere voorzieningen ingesteld. In de eerste en in de eerste hogere voorziening enig bewijs aan het Hof kunnen worden voorgelegd, en het Hof is de enige manier om het bewijsmateriaal dat dienstig is voor de zaak. In het tweede beroep alleen documenten kunnen als bewijs worden verstrekt. De hogere voorziening slechts ontvankelijk is, op beperkte motieven vermeld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Tijdens de administratieve procedure is er slechts één beroep en het Gerecht. In de hogere voorziening alleen documenten kunnen als bewijs worden toegestaan, maar het Hof kan analyseren de zaak over alle aspecten, ter compensatie van de ontbrekende beroep in deze procedure.

Juridische deskundigen geven gerechtelijke expertise. De vergoeding wordt betaald door de partij die om de deskundigheid. De partijen kunnen de rechter vragen om hun eigen deskundigen die deel zullen nemen aan de deskundigheid van de gerechtelijke deskundigen. Het Hof kan ook beslissen dat de deskundigheid wordt gedaan door een gespecialiseerd instituut of laboratorium.

Indien niemand op de lijst van gerechtsdeskundigen heeft het specialisme op verzoek van het Gerecht kan gelasten of een bekende wetenschappers in de benodigde deskundigheid, zoals een hoogleraar van de universiteit. Deze bepalingen zijn geregeld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Met betrekking tot de technische conclusies van de deskundige, het Hof onderzoekt deze conclusies. Het Hof kan echter geen rekening met de deskundigheid indien zij is gedaan met schending van de procedurele normen betreffende de gerechtelijke expertise of indien de conclusies in tegenspraak is met het voorwerp van de zaak.

Er zijn geen verschillen in administratief en civiel procesrecht, en zijn er geen speciale bepalingen voor de vraagstukken die verband houden met de gerechtelijke expertise.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel X.

De hoofdregel is dat er geen sprake is van onderdrukkende effecten in alle omstandigheden. In alle gevallen moet het Hof worden verzocht om een rechterlijk bevel. De gevolgen van de handeling wordt slechts geschorst, indien de door het Gerecht ontvankelijk is. De hogere voorziening tegen de beschikking van het Gerecht een dwangmiddel tot rechtsherstel te verlenen zal niet de opschorting van de tenuitvoerlegging van deze beschikking.

Onteigeningsprocedures in het administratieve besluit wordt onmiddellijk uitgevoerd. Het eigendomsrecht van de particuliere eigenaar wordt overgedragen aan de staat door een eenzijdige administratieve handeling onmiddellijk na de expropriator aangeboden door het geld op een bankrekening worden verzonden (de particuliere eigenaar kan ontvangen indien hij het geld alleen is niet tegen het verzoek om meer geld expropriator). Een dwangmiddel tot rechtsherstel te schorsen met het voorwerp van deze overdracht niet-ontvankelijk is volgens de Onteigeningswet nummer 255/2010.

Andere administratieve handelingen ook rechtsgevolgen kunnen worden afgezien van een beroep tot nietigverklaring bij de rechter. De opschortende werking wordt slechts verstrekt door het rechterlijk bevel.

Dwangmaatregelen tot rechtsherstel mogelijk is zowel in de administratieve procedure en ook van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

In administratieve procedures voor de opschorting van de tenuitvoerlegging van een administratieve eenzijdige rechtshandeling.

In burgerlijke procedures kan het Hof een dwangmiddel tot rechtsherstel ter bescherming van een recht, ter voorkoming van een dreigende schade, en de hindernissen weg te nemen voor de uitvoering van een gerechtelijke beslissing. Het bevel dient alleen in spoedeisende gevallen en slechts voor een beperkte periode.

Volgens artikel 14 van de wet 554/2004 inzake het bestuursprocesrecht, kunt u de dwangmaatregelen tot rechtsherstel onmiddellijk na de indiening van zijn klacht aan de overheidsinstantie die de handeling, alvorens het Gerecht het verzoek tot nietigverklaring van de handeling.

Volgens artikel 15 van de wet 554/2004 inzake het bestuursprocesrecht, staking kan ook worden verzocht om samen met het verzoek tot nietigverklaring of via een afzonderlijk verzoek dat kan worden ingevoerd nadat de rechter in eerste aanleg een beslissing heeft genomen over de nietigverklaring van de handeling.

Te krijgen, moet u aantonen dat de zaak voldoende gerechtvaardigd is en dat zonder de dwangmaatregelen tot rechtsherstel een dreigende schade zou zijn geleden.

In de civiele procedure wordt verleend in dringende gevallen en gedurende een beperkte periode, zoals hierboven beschreven.

Zowel in administratief en civiel procesrecht beroep kan worden ingesteld binnen 5 dagen nadat het schriftelijke besluit van het Hof.

XI. Kosten

 1. Wat zijn de kostencategorieën van een aanvrager te maken heeft bij het zoeken naar toegang tot rechtsmiddelen in milieuzaken? (5-10 zinnen)

De kostencategorieën zijn:

 • De vergoeding van het Hof
 • Het honorarium van de advocaat
 • Het honorarium van de gerechtelijke deskundigen
 • De kosten van de andere partij overeenkomstig het principe dat de verliezer betaalt
 1. Een raming maken van de gerechtskosten (kosten voor het opstarten van een zaak bij de rechtbank, in verschillende soorten procedures) en de beroepstaks die van toepassing zijn in uw land. (3-5 zinnen)

De rechtbanken zijn de vergoedingen gereglementeerd door middel van Regeringsbesluit nr. 80/2013.

De vergoeding voor de administratieve rechter (tot 50 RON (ongeveer 11 EUR) en 66 EUR (300 RON).

De vergoedingen voor de civiele rechter worden vastgesteld op basis van de waarde van de zaak. Er zijn verschillende criteria gegeven door bepaalde waarden die bij wet zijn vastgelegd.

 • Indien de waarde van de zaak valt onder de 111 EUR (500 RON), het griffierecht is 8 %, maar niet minder dan 4 (20 RON)
 • Indien de waarde van de zaak valt tussen 111.1 (501 RON) en 1 111 EUR (5000 RON), de vergoeding van het Hof is 8 EUR (40 RON) plus 7 % voor het bedrag dat hoger is dan 111 EUR (500 RON);
 • Indien deze ligt tussen 1 111 EUR (5000 RON) en 5 555 EUR (25000 RON), de vergoeding van het Hof is 78 EUR (355 RON) plus 5 % voor het bedrag dat hoger is dan 1 111 EUR (5000 RON);
 • Indien deze ligt tussen 5555 en 1 EUR (25001 RON) en 11 111 EUR (50000 RON), de vergoeding van het Hof is 301 EUR (1355 RON) plus 3 % voor het bedrag dat hoger is dan 5 555 EUR (25000 RON)
 • Indien deze ligt tussen 11111 en 1 EUR (50001 RON) en 55 555 EUR (250000 RON) de vergoeding van het Hof is 467 EUR (2105 RON) plus 2 % voor het bedrag dat hoger is dan 11 111 EUR (50000 RON)
 • meer dan 55 555 EUR (250000 RON) — 1356 (6105 RON) plus 1 % voor het bedrag dat hoger is dan 55 555 EUR (250000 RON)

De beroepstaks in tweede rang van bevoegdheid wordt de helft van de vergoeding aan het Gerecht doch niet minder dan 4 EUR (20 RON):

De vergoeding voor het beroep als derde rang van de vergoeding bedraagt 22 EUR (100 RON) voor de cassatie motieven geregeld in art. 488, lid 1, punten 1 tot en met 7 van het nieuw wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Indien de motieven inzake de toepassing van het materiële recht in zaken die op geld waardeerbaar zijn, een vergoeding van 50 % van het bedrag van de eerste rechter, maar niet minder dan 22 (100 RON). Voor de gevallen die niet in geld de vergoeding van het Hof is 22 EUR (100 RON).

Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van het Gerecht betreffende:

 • opschorting van de proef, de vergoeding bedraagt 4 EUR (20 RON)
 • nietigverklaring van de proef te worden omdat de vergoeding van het Hof niet, of in andere gevallen waarin de zaak is geen drugs op te sporen, de vergoeding van het Hof is 11 EUR (50 RON).
 1. Een raming van de honoraria van deskundigen, vergoedingen en andere categorieën vergoedingen advocaat typische in milieuaangelegenheden. (10)

Er is geen criterium om een schatting te maken van het honorarium van de deskundige, een advocaat. Een vergoeding voor een deskundige bedroeg ongeveer 2 000 EUR en een vergoeding voor een advocaat die niet werkt voor milieu-NGO’s, is ten minste 1 000 EUR.

Zeer weinige advocaten werken met ngo’s, zodat de toegang tot advocaten is zeer moeilijk.

 1. Wat is de kostprijs van een dwangmaatregel of voorlopige maatregel? Rente is een deposito/cross-undertaking op schadevergoeding nodig? (3)

De vergoeding om dwangmaatregelen toe te passen bij de civiele rechtbank is 4 EUR (20 RON), indien zij niet in geld. Indien dit het geval is, is het Gerecht van de vergoeding in geld, bedraagt de vergoeding 11 EUR indien de waarde is vastgesteld op EUR 444 (2000 RON) en 44 EUR (200 RON) indien de waarde hoger is dan 444 EUR (2000 RON). Er is geen deposito nodig.

Bij de administratieve rechter niet is vermeld, moet daarom van toepassing Art 27 dat verwijst naar andere zaken die in geld kunnen worden gewaardeerd. In dergelijke gevallen is het Hof het bedrag van 4 EUR (20 RON).

 1. Principe dat de verliezer betaalt” is de” zijn? Hoe wordt toegepast door de gerechten? Wat zijn de uitzonderingen op deze regel niet van toepassing is? (5-10 zinnen)

Het beginsel „de verliezer betaalt” van toepassing is telkens wanneer de andere partij verzoekt om de kosten die hij moest ondersteuning tijdens de proef. Indien de andere partij niet in die kosten moet dit beginsel niet van toepassing is. De rechter kan de kosten ook compenseren indien slechts een deel van uw verzoek is aanvaard en de rest afgewezen. In deze zaak heeft het Hof de kosten kunnen compenseren, zodat één partij betaalt de resterende deel of, indien het volledige bedrag zou compenseren.

XII. Mechanismen voor financiële bijstand

 1. De rechter kan de kosten, voorzien in een vrijstelling van douanerechten, belastingen, vergoedingen van kosten, enz. in milieuzaken? Wat zijn de voorwaarden van deze? (10)

De rechtsbijstand kan worden verleend op grond van het Regeringsbesluit nr. 51/2008, alleen van toepassing in burgerlijke zaken, voor:

 • Het honorarium van een advocaat;
 • Vergoeding van een deskundige of tolk;
 • Het honorarium van de gerechtsdeurwaarder;
 • De honoraria van de Rekenkamer — vrijstellingen, verlagingen en opschortingen, vertragingen;

Het maximaal toegestane bedrag als rechtsbijstand in één jaar kan gelijk zijn aan 10 minimale brutosalarissen vastgesteld in het jaar waarin u het verzoek om rechtsbijstand.

Rechtsbijstand kan worden verleend indien uw gemiddelde netto-inkomen per gezin in de laatste twee maanden nadat het verzoek om rechtsbijstand is ingediend op grond van ongeveer 70 EUR (300ron). In dit geval zijn de vergoedingen zal volledig worden gedekt door de staat.

Als de inkomsten van ongeveer 145 EUR, worden de kosten voor 50 % door de staat betaald.

De Verordening nr 80/2013 heeft de mogelijkheid ingevoerd dat de rechtspersonen die voor rechtsbijstand in aanmerking komen voor vergoedingen (vrijstellingen, verlagingen en opschortingen, vertragingen), indien:

 • de vergoeding van het Hof wordt meer dan 10 % van het gemiddelde netto-inkomen gedurende de laatste 3 maanden van de werkzaamheden;
 • De rechtspersoon wordt ontbonden en geliquideerd of goederen in beslag worden genomen;
 • de Rekenkamer, die een analyse van de algehele economische en financiële situatie, is van mening dat het bedrag van de griffierechten een negatief effect zou hebben op de activiteit van de rechtspersoon;

XIII. Tijdigheid

Afhankelijk van de aard van het besluit zijn er verschillende termijnen voorzien in de wet. Een antwoord moet worden geleverd binnen 30 dagen aan een verzoekschrift een bestuursorgaan of een administratieve klacht. De administratieve handeling moet worden afgegeven binnen 30 dagen. Indien de autoriteit binnen deze termijn geen besluit heeft genomen, wordt het besluit van de Autoriteit geacht stilzwijgend afgegeven. Dit artikel is niet van toepassing op de milieuvergunningen. Er zijn geen termijnen voor de afgifte van vergunningen. Voor mer toestaat, indien de begunstigde van het project niet alle gegevens verschaft die nodig zijn voor de afgifte van de milieuvergunning in twee jaar na het verzoek was ingediend, het verzoek om de vergunning worden geweigerd.

Er zijn geen sancties tegen de beslissingen in administratieve organen bij wet voorgeschreven vertraging.

Overeenkomstig artikel 22 van wet 544/2001 de rechter ertoe kan verplichten de overheidsinstantie of het orgaan de gevraagde informatie te verstrekken en tot schadevergoeding.

Zijn er geen speciale regels voor de termijnen voor gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel bij een administratieve rechtbank kunnen worden berecht door de rechter in eerste aanleg tussen twee maanden en één jaar en in hogere voorziening twee maanden en één jaar. De wet bepaalt dat dergelijke gevallen niet dringend geboden en moet dringend worden berecht.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel bij de civiele rechtbank moet dringend worden berecht. Het besluit moet worden geleverd in 24 uur en de schriftelijke beslissing moet worden gegeven in 48 uur vanaf het moment waarop de beschikking werd gegeven.

Een verzoek tot nietigverklaring kan in eerste aanleg minstens twee jaar in beslag nemen, en hetzelfde geldt voor de hogere voorziening. De schriftelijke beslissing meegedeeld aan de partij erg lang duurt. Totdat dit is meegedeeld, kan geen afzonderlijk hoger beroep worden ingesteld.

Na onderzoek is de rechterlijke macht over de invulling van het besluit kan worden uitgesteld tot 7 dagen, meerdere malen. Er is geen verordening over hoe vaak het Hof kan het verstrekken van het besluit uitstellen. De schriftelijke beslissing moet worden voorgelegd aan de partijen binnen een termijn van 30 dagen. Deze term wordt alleen een aanbeveling voor rechters.

Er is geen termijn vastgesteld voor het Hof uitspraak moet doen.

Er zijn geen sancties tegen rechterlijke beslissingen in de bij wet voorgeschreven vertraging. Dit kan in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van de rechters, indien wordt bewezen dat zij geen gegronde reden had om zich niet houden aan de voorwaarden. De rechters zijn tuchtrechtelijk aansprakelijk.

XIV. Andere kwesties

Milieuvergunningen zijn administratieve handelingen en administratieve rechtbanken kan worden ingesteld nadat de ruling is afgegeven. In het algemeen is een derde partij in deze procedures, het publiek de administratieve klacht kan indienen binnen 6 maanden vanaf het moment waarop de overheidsmiddelen over het bestaan van het besluit. De klacht bij het Hof kan worden ingediend in 6 maand na het antwoord van de administratieve autoriteit is ontvangen of had moeten ontvangen.

Informatie over milieukwesties, is niet goed gestructureerd. Op de website van het Environmental Protection Agency van de informatie niet voor elk project, maar door grote categorieën: milieurapporten, milieuvergunningen, omroepberichten, enz., zodat u om informatie te verzamelen voor een project te zoeken moet u in alle categorieën van documenten van honderden andere projecten. Dat maakt de informatie bij milieuaangelegenheden zeer moeilijk vast te stellen. Er zijn geen goed georganiseerde databanken met de projecten die worden beoordeeld of die zijn geëvalueerd in het voorgaande jaar. Dit is de website van alle milieubeschermingsinstanties in het land: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.anpm.ro/

Er is geen ADR (Alternative Dispute Resolution) in Roemenië beschikbaar te maken voor het publiek inzake milieuaangelegenheden. Wet 192/2006 inzake bemiddeling kan echter van toepassing zijn.

Bemiddeling is geregeld bij Wet 192/2006 en wet 115/2012. Vanaf 2012 oktober 12 in civiele, handels- en strafzaken (consumentenbescherming, familierecht, nabuurschap, beroepsaansprakelijkheid, civielrechtelijke zaken met een waarde van minder dan 11 111 EUR en in strafzaken alleen voor strafbare feiten die worden onderzocht in geval van voorafgaande klacht), de informatie over de voordelen van bemiddeling is verplicht.

XV. Om een buitenlander

Antidiscriminatie is geregeld in verordening nr. 137/2000.

Er zijn geen specifieke bepalingen ter bestrijding van discriminatie in procedureregels die Roemeens spraken, maar de mensen hebben niet het recht op een tolk en vertaling van documenten.

Artikel 16 van de Roemeense grondwet en artikel 4, lid 1, van wet nr. 303/2004 moeten de rechters en advocaten ter waarborging van de gelijkheid voor de wet en gelijke behandeling van alle deelnemers in de gerechtelijke procedure, ongeacht hun status.

Een tolk moet worden toegestaan door de rechter, indien een partij niet spreken Roemeense. De verweerder heeft het recht om in strafzaken de eigen taal te gebruiken.

De partij die voornemens is gebruik te maken van bepaalde documenten ter staving van de beweringen in rechte moet betalen voor de vertaling. De vertaling moet worden gemaakt in Roemenië voor het Hof en de taal van de andere partij.

De overheid steunt dergelijke kosten in milieuaangelegenheden alleen volgens de voor verordening nr. 51/2008.

In strafzaken zouden de partijen die Roemeense niet spreken of begrijpen, het recht hebben kosteloos nota te nemen van het dossier en, naar aanleiding van de conclusies in te dienen bij het Hof, door middel van een tolk.

XVI. Grensoverschrijdende zaken

Er zijn geen bijzondere procedureregels voor gevallen die betrekking hebben op milieukwesties in een ander land. Indien het publiek uit een buurland wil een procedure in Roemenië kan een administratieve instantie of onderneming, moeten de burgers het Roemeense strafprocesrecht volgen. Roemenië heeft het Verdrag van Espoo, zodat de procedure geregeld door het Verdrag van Espoo is van toepassing op projecten en plannen van Espoo en SMER-protocol.

Iedereen kan in de Roemeense wetgeving worden beschouwd als betrokken publiek.

De verordening voor permanent is beschreven in hoofdstuk IV, V, VII.

Concluderend als u een ngo of een individuele u permanent in Roemeense rechtbanken tegen milieuschade, aangezien geïnteresseerde publiek. Met betrekking tot rechtsbijstand, als u EU-burger bent, kunt u een dergelijk verzoek doen. Op grond van Noodbesluit nr. 51/2008, met uitzondering van de rechtsbijstand omschreven in hoofdstuk XII, EU-burgers kunnen eveneens verzoeken om rechtsbijstand:

 • Tolk;
 • Vertalingen van documenten;
 • Indien uw aanwezigheid naar Roemenië reizen is verplicht;

Betreffende de bevoegdheid om voorlopige maatregelen en dwangmaatregelen, die in de voorgaande hoofdstukken beschreven zijn. Er zijn geen andere bijzondere bepalingen van het gemeenschapsrecht.

 

[1] Milieueffectbeoordeling

[2] Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 14/09/2016