Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden - Slovenien

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim?


 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. #II
 4. Ärenden rörande tillgång till information
 5. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 6. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 7. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 8. Partsbehörighet
 9. Rättsligt ombud
 10. Bevis
 11. Förbudsförelägganden
 12. Rättegångskostnader
 13. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 14. Aktualitet
 15. Övriga frågor
 16. Utländska medborgare
 17. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

Enligt författningen i Slovenien alla har rätt till en hälsosam livsmiljö samtidigt som staten är skyldig att främja hälsosam levnadsmiljö. Alla är skyldiga att skydda naturområden som är av särskilt intresse eller rarities och de statliga och lokala samhällen och för deras bevarande. Dessutom inhämtar och använder egendom bör fylla sin goda funktion. Alla ovannämnda rättigheter genomförs i enlighet med lagen. Det finns en fri tillgång till rättslig prövning och alla kan skydda sina konstitutionella rättigheter till författningsdomstolen, om de kan visa att de har ett berättigat intresse i enlighet med lagen och om alla andra rättsmedel har uttömts. Enskilda kan också åberopa den grundlagsskyddade rätten till en hälsosam miljö direkt i administrativa eller rättsliga förfaranden. Förvaltningsorgan och domstolar kan också direkt tillämpa Århuskonventionen, eftersom den spanska författningen föreskrivs att ratificerade internationella konventioner bör användas direkt.

II. Domstolsväsendet

Slovenska rättsväsendet är organiserat i följande tre fall:

 • Förstainstansrätten: County Courts (okrajna sodišča) och distriktsdomstolar (okrožna sodišča)
 • Andra instans: De högre domstolarna (višja sodišča)
 • Tredje fallet: Högsta domstolen (Vrhovno sodišče)

I första hand mindre viktiga fall handläggs av county courts och ärenden av större vikt vid distriktsdomstolar. Om ett överklagande av ett beslut av en distriktsdomstol eller en regiondomstol inges, högre domstolar ska pröva ärendet i andra instans. I vissa fall är beslut av en högre instans kan överklagas, i vilket fall den högsta domstolen har behörighet att pröva ärendet i tredje instans. Dessutom ska ett specialiserat förvaltningsdomstol utgörs av förvaltningsdomstol (Upravno sodišče ”). Innan domstolen kan ett förfarande inledas för att ifrågasätta ett slutligt negativt beslut i ett administrativt förfarande. Om förvaltningsrätten avger ett negativt beslut överklagas till Supreme Court är tillåten. I Slovenien finns inga specialdomstolar, så det finns flera olika förvaltningar och domstolar där talan kan föras, beroende på typen av förfarande. Det civil- och straffrättsliga förfaranden genomförs vid straffrättsliga eller civilrättsliga departementen grevskap, distrikt och högre domstolar. Förfaranden mot negativt administrativt beslut förs vid förvaltningsdomstol. I Slovenien, strikta regler som avgör vilken domstol som är territoriellt behörig att pröva varje enskilt fall, så man kan i allmänhet inte välja den plats för att inleda domstolsförfaranden. Men det måste också sägas att i Slovenien finns det inga betydande olikheter mellan avgöranden av olika domstolar runtom i landet.

En part får överklaga inom 15 dagar efter att ha mottagit ett negativt domstolsbeslut. Vid mottagandet av överklagandet ska domstolen skicka den till motparten. Förvaltningsrätten inte alltid prövningstillstånd. Överklagande är möjligt endast om domstolen ändrat det administrativa beslutet, med motiveringen att olika omständigheter än den administrativa myndigheten. Det är inte heller möjligt att överklaga beslut om huruvida valet. Därför ska den inte endast har behörighet utan även reformatory cassational. Domstolen fattar ett nytt beslut om det saknas tillräckliga uppgifter i ärendet, särskilt när den nya administrativa förfarande skulle kunna förorsaka större skador för sökanden eller myndigheten antar ett nytt beslut i strid med domstolens anvisningar. Slovensk lagstiftning kan extraordinära rättsmedel mot domstolens domar. Dessa är revidering, begäran om skydd av legalitet, talan om ogiltigförklaring kompromiss i domstol och återupptagande av ett ärende. Vanligast är typiska och översyn, som kan bli föremål för åtgärder mot domstolens beslut till Supreme Court och kräva en fullmakt från den part. Översyn är möjlig inom 30 dagar efter mottagandet av den högre domstolens dom och endast på grund av fel eller överträdelser av materiell rätt. En ansökan om laglighetsprövning kan inges inom tre månader, till Supreme Court, endast av en allmän åklagare. Talan om ogiltigförklaring kompromiss kan inges inom tre månader efter skäl för ogiltigförklaring är känd, men efter 3 år efter skäl för ogiltigförklaring är kända, att väcka talan inte längre möjlig. Skäl för ogiltigförklaring är bristande arbetsinsats av en domare eller en part eller när den kompromiss som nåddes i villfarelse, tvång eller tillräckligt. Vanligare är begäran om omprövning av ett ärende. Detta är objektivt möjligt inom fem år efter formella beslut om ett subjektivt, men endast inom 30 dagar efter omständigheter som ger anledning att återuppta inträffade och informeras om dem. Skälen är för det mesta av förfarandet eller om oriktiga uppgifter och informeras om nya bevis. Mot de beslut som fattas av den administrativa domstolen, endast är tillåtet om särskilda rättsmedel översyn och återuppta fallet till prövning.

Det finns nästan inga särdrag för domstolsförfaranden i miljöfrågor. I fråga om förfarandet vid förvaltningsdomstolar, enligt miljöskyddslagen ska domstolen besluta i frågor om miljötillstånd eller miljötillstånd inom tre månader. Andra bestämmelser är desamma som de regler som gäller för övriga fall. Dessutom finns det inga särskilda bestämmelser i miljöfrågor för rättsliga åtgärder från ex officio, dvs. åtgärder som domstolen kan göra utan att ha fått någon framställan från någon av parterna. Miljöskyddslagen fastställs omfattande rättigheter för medborgarna som individer eller sammanslutningar att kräva att någon upphöra med något som orsakar eller skulle orsaka större miljöpåverkan eller risk för liv eller hälsa. Det finns emellertid inga särskilda regler för sådana fall. Det är också viktigt att notera att det finns ännu inga fall grundar sig på denna bestämmelse.

III. Ärenden rörande tillgång till information

I enlighet med lagen om tillgång till uppgifter av offentlig karaktär och myndigheterna i Slovenien är skyldiga att lämna alla uppgifter som är av betydelse för deras arbete. En ansökan om att erhålla information av allmän karaktär behöver inte innehålla en förklaring till varför de uppgifter som behövs och hur den ska användas. Det finns endast ett fåtal typer av uppgifter som myndigheterna får vägra att tillhandahålla. Några exempel på sådan ”skyddad” information:

 • information som enligt lagen om sekretessbelagda uppgifter definieras som klassificeras
 • personuppgifter vars offentliggörande skulle utgöra en kränkning av rätten till privatliv
 • Information som inhämtas och sammanställs för administrativt eller rättsligt förfarande och vars röjande skulle hindra genomförandet av detta förfarande.

Myndigheterna måste dock uppge sådana skyddade uppgifter om allmänintresset av utlämnandet är tillräckligt stora. När det gäller miljöinformation, allmänhetens intresse har företräde framför andra intressen. Den miljöinformation som är särskilt viktigt och miljöskyddslagen föreskriver dess tillgänglighet. Det finns inga restriktioner för tillgång till miljöinformation. Det är endast gratis tillgång till den information som myndigheterna få in. Man kan begära information från den slovenska myndigheten med en informell skrivelse eller e-post (ingen elektronisk signatur behövs). Det är tillrådligt att begärda uppgifter anges så exakt som möjligt och att det anges i vilken form informationen ska översändas (elektronisk version, fotokopior, etc.). Myndigheterna måste svara inom 20 dagar. Om de inte lämnar de begärda uppgifterna, är de skyldiga att ge ett negativt beslut skriftligen. Beslutet måste innehålla en förklaring om varför begäran avslogs och hur beslutet kan överklagas. Om myndigheterna inte fattar ett negativt beslut eller om de inte reagerar inom 20 dagar får ett överklagande inlämnas till Information Commissioner, som är en självständig och oberoende organ (Informacijski pooblaščenec) — https://www.ip-rs.si/?id=195.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ip-rs.si/?id=195 I händelse av ett negativt beslut ska ett överklagande måste ges in till myndigheten inom 15 dagar. Om myndigheterna inte vidtar några åtgärder finns det också en möjlighet som inte omfattas av någon särskild tidsfrist. Information Commissioner kan ålägga den offentliga myndigheten att tillhandahålla den begärda informationen. Om även beslut av dataskyddsmyndigheten är negativa, ett rättsligt förfarande kan inledas mot bolaget vid förvaltningsdomstolen i Ljubljana. Alla skrifter som presenteras i detta avsnitt: Begäran om information vända sig till Information Commissioner och rättegångar i förvaltningsdomstolen måste ha slovenska. I gränsregioner i Slovenien, där italienska och ungerska minoriteter, italienska och ungerska språket kan också användas.

IVI. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

I enlighet med miljöskyddslagen finns det tre stora administrativa förfaranden enligt följande:

1. Strategisk miljöbedömning (SMB): Innan ett plan ska ge upphov till en definition, beskrivning och utvärdering av effekterna av genomförandet av planen för miljö och möjliga alternativ i miljörapporten. Om man hänvisar till det skyddade området bör rapporten även beakta naturskyddsförordningar enligt naturskyddslagen. Myndigheten ska sammanställa och sända utkastet till plan och miljörapporten till miljöministeriet, som ska vidarebefordra den till de organ som ansvarar för enskilda områden som miljöskydd. Myndigheterna har 21 dagar på sig att lämna synpunkter om huruvida miljörapporten, men om de inte reagerar, förutsätts det att de godtar den. Om det inte finns några krav på förbättring av miljörapporten bör de göras inom 45 dagar efter att ha mottagit båda, eller som tar emot de förändrade miljörapport. Under processen och allmänheten måste också informeras om planen och miljörapporten i öppen offentlig diskussion, som varar i minst 30 dagar. Om det finns några miljökonsekvenser över statsgränserna, den angränsande medlemsstaten uppmanas att processen. Ett slutligt beslut är ett beslut av miljöministern om godkännande av effekterna av den föreslagna planen har för miljön. Beslutet kan vara positiva eller negativa. Mot detta beslut kan överklagas. Om planen] är staten, regeringen beslutar om överklagandet. Om planen är en lokal producent, varefter inte kan överklagas, men det är möjligt att gå direkt till förvaltningsdomstol (en del rättsliga experter anser att det bara är möjligt för lokala samhällen men miljöskyddslagen inte direkt har angett detta). Med all sannolikhet att förvaltningsdomstolen mot en strategisk miljöbedömning är möjligt för tredje man efter att ha visat intresse men ännu inte finns någon rättspraxis på detta område. Denna förordning är en särskild typ av administrativa förfarande för reglering. För vissa planer, en strategisk miljöbedömning ska alltid obligatoriska, medan andra, som kan ha en avsevärd miljöpåverkan, Miljöministeriet beslutar om denna skyldighet.

I fråga om fysisk planering, är förfarandet detsamma (domen eller domstol), men det finns begränsad tillgång till rättsmedel. I rättsaktshierarkin, fysisk planering är allmänna rättsakter, inte individuellt. Det är därför inte möjligt att vända sig till förvaltningsdomstolen eller någon annan domstol för att ifrågasätta dem. Författningsdomstolen kan granska en allmän handlar enbart i enlighet med konstitutionen och andra rättsakter. Översynen tillåts endast om den berörda parten kan bevisa sitt rättsliga intresse. Detta gällde fram till 2007, då beslutade författningsdomstolen i fysisk planering i fall berättigat intresse föreligger endast om alla rättsmedel har uttömts (beslut U-I-275/07). Sedan dess finns det ingen rättslig prövning i förfaranden för fysisk planering. Det är endast möjligt att engagera sig i den process som deltar i processen med utfärdande av bygglov, använda det rättsmedel som beger sig till författningsdomstolen.

2. Miljökonsekvensbedömning: Regeringen antog ett dekret om verksamhetskategorier för vilka miljökonsekvensbedömningar är obligatoriska. En miljökonsekvensbedömning är obligatorisk för de verksamheter som påverkar miljön endast över ett visst tröskelvärde för påverkan. För verksamhet som inte påverkar miljön på detta sätt endast i rapporten, som innehåller en analys och en partiell undersökning kommer att räcka. EIA är grunden för miljögodkännande (”okoljevarstveno soglasje”) – detta är ett administrativt beslut från den slovenska miljöbyrån. Investeraren bör sökas från miljöministeriet den information om det obligatoriska innehållet i miljörapporten, som lämnar in projektförslag vid samma tidpunkt. Ministeriet skickar projektet till andra organ med ansvar för områdena miljöskydd måste svara inom 15 dagar. Om så inte är fallet ska det antas att de inte har särskilda önskemål. Ministeriet ska sända lämplig information till investerare inom 30 dagar efter det att begäran tas emot (i det fortsatta förfarandet kan ha vissa ytterligare krav). Investeraren begär ett MKB-beslut med en projektansökan och en miljörapport. I processen och allmänheten informeras om investeringen Miljörapport och utkast till MKB-beslut i öppen offentlig diskussion, som varar i minst 30 dagar. Samma dokument skickas också till de organ som ansvarar för enskilda fält för miljöskydd. De senare måste svara inom 21 dagar. Om de inte kan det antas att de har några synpunkter. Om det finns några miljökonsekvenser över statsgränserna, den angränsande medlemsstaten (medlemsstaterna) uppmanas att processen. Förvaltningsorganet ansvarar för att besluta om miljötillstånd är den slovenska miljöbyrån. Det finns ett överklagande mot detta beslut – den beslutande organet (organet) är miljöministeriet. Mot ministeriets beslut, är det möjligt att inleda ett domstolsförfarande vid en förvaltningsdomstol. Detta förfarande kan emellertid endast det slutliga MKB-beslutet. Det är möjligt att ifrågasätta såväl miljötillstånd och miljön, vilka ligger till grund för godkännande i rättsliga förfaranden. Den materiella giltigheten av samtycket kan också ifrågasättas. Det finns inga särskilda regler för sådana fall, utöver vanliga regler tillämpliga på alla tvister inför förvaltningsdomstol (om bevis, utfrågningar etc.). Det bör påpekas att det inte har förekommit många fall ännu i sådana frågor. Enligt Miljöskyddslagen ska domstolen fatta beslut inom tre månader. För att ha talerätt vid de nationella domstolarna är det nödvändigt att ha deltagit under det föregående administrativa förfarandet. Under tiden för öppen offentlig diskussion om beslutet, berörda icke-statliga organisationer med tillstånd enligt miljöskyddslagen, eller personer som har egendom eller är innehavare av rättigheter i fråga om miljöpåverkan, får tillkännage sitt deltagande i förfarandet.

3. Miljötillstånd: Det finns tre typer av miljötillstånd (”okoljevarstveno dovoljenje) föroreningar, Sevesodirektivet och andra. Statsrådet fastställer IPPC-direktivet och Seveso. Förvaltningsorganet för att besluta om miljötillstånd är den slovenska miljöbyrån. En ansökan om tillstånd ska omfatta en beskrivning av anläggningen och åtgärder för att minska inverkan på miljön. Allmänheten bör också informeras om den öppna process och bör ges möjlighet att lämna synpunkter inom 30 dagar, men endast för IPPC-direktivet och Seveso). Ett överklagande av beslutet om miljötillstånd som måste lämnas till miljöministeriet. Mot ministeriets beslut, är det möjligt att inleda ett domstolsförfarande vid en förvaltningsdomstol. Det finns även ett administrativt förfarande i fall av miljöskador (miljöansvarsdirektivet eller direktivet). Den behöriga myndigheten för miljöansvarsdirektivet är den slovenska miljömyndigheten i Republiken Slovenien. Byrån får utfärda en kungörelse till förorenaren, med förebyggande åtgärder när det finns risk för miljöskador. Alternativt, när skadan redan skett kan den utfärda ett förvaltningsbeslut med åtgärder för att sanera det skadade området. Mot detta administrativa beslut inte kan överklagas, men berörda aktörer kan gå direkt till förvaltningsdomstol. I det administrativa förfarandet för sanering, icke-statliga organisationer med status som allmänintresset av miljöskydd (enligt miljöskyddslagen) kan också vara part i förfarandet. Att gå till domstol rörande administrativa beslut i miljöfrågor måste uttömma alla tillgängliga rättsmedel som beskrivs ovan. Gå direkt till domstol är endast möjligt i fall av ”administrativ tystnad” när den föreskrivna tidsfristen för att utfärda ett beslut har löpt ut och beslutet har utfärdats. Förvaltningsrätten kan besluta om lagenligheten i förvaltningsbeslut och rättslig prövning av giltigheten av administrativa beslut eller handlingar som kränker mänskliga rättigheter, om det inte finns något annat rättsligt skydd. Om beslutet är positivt för den överklagande parten förvaltningsrätten kan upphäva eller undanröja administrativa beslut och beslutsfattande till förvaltningsorganet eller kommissionen kan besluta i stället för förvaltningsorganet. Det finns inga särskilda regler för IPPC beslut vid förvaltningsdomstolen och det inte har förekommit många fall hittills. Enligt Miljöskyddslagen ska domstolen fatta beslut inom tre månader. För att ha talerätt vid den nationella domstolen är det nödvändigt att ha deltagit under det föregående administrativa förfarandet. Under tiden för öppen offentlig diskussion om beslutet, berörda icke-statliga organisationer med tillstånd enligt miljöskyddslagen, eller personer som bor i eller har en egendom är innehavare när det gäller miljöpåverkan, får tillkännage att delta i förfarandet. Om du överklagar ett förvaltningsbeslut enligt domstolen betyder detta att beslutet inte är ”slutligt” och ”i gällande version”.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Vem som helst kan anmäla farliga verksamheter till de behöriga myndigheterna (polisen eller en miljöinspektör). Enligt miljöskyddslagen, medborgare och/eller deras organisationer kan väcka talan direkt inför domstol, när någon som orsakar eller kan orsaka (med vissa förehavanden) miljöskador som kan utgöra en fara för liv eller hälsa. Även om denna förordning har antagits i Slovenien för mer än 15 år sedan, inte en enda gång har ännu inte registrerats. Gå till domstol direkt mot statliga organ i miljöfrågor är inte direkt fastställs i lag utom i det administrativa förfarandet genom rättslig prövning. Det finns två administrativa organ med befogenhet att utfärda förvaltningsbeslut i miljöärenden: Det ministerium som ansvarar för miljöskydd (för närvarande är ministeriet för jordbruk och miljö (Ministrstvo za KMETIJSTVO i Okolje ”) och den slovenska miljöbyrån (Agencija Republike Slovenije za Okolje) som är underställt ministeriet. Innehållet i begäran från dessa myndigheter brukar definieras i verkställande av miljöskyddslagen och vissa andra användbara former på justitieministeriets webbplats. Villkoren för domstolsprövning är nästan desamma som i andra fall: Den berörda parten bör ha rättslig status och att behandla de tre huvudsakliga skäl för att överklaga beslutet från den behöriga myndigheten (administrativt beslut):

 • felaktig bedömning av omständigheter och sakförhållanden,
 • fel,
 • olämplig användning av lagstiftning.

Den andra beslut än sådana som är administrativt knappast kan överklagas, eftersom förvaltningsdomstolarna inte uttala sig om de beslut som är resultatet av politiskt beslutsfattande på grundval av rättsligt inflytande.

VI. Andra former för tillgång till rättslig prövning

Det finns andra former för tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Riktlinjerna förklarar de skyldigheter för någon rätt att kräva att vissa farliga verksamheter bör stoppas (detta är vanligtvis i samband med en begäran om ersättning). Den nya strafflagen har infört några handlingar som skadar miljön som kan åtalas av åklagare. Privata åtal inte är möjligt. Kod för den sakrätt som ger skydd mot utsläpp (alla störningar som kommer från vissa områden som påverkar användningen av andra fastigheter och överskrider normala nivåer eller orsakar större skador). Varje fastighetsägare bör utnyttja sin egendom inom vissa gränser inte påverka användningen av andra egenskaper – utsläpp utöver gränserna för normal användning är inte tillåten. Ägaren av berörd egendom kan talan mot dem vid en civilrättslig domstol. I Slovenien finns det ingen särskild ombudsman för miljöfrågor, men enligt miljöskyddslagen ombudsmannen (Varuh človekovih pravic ”) (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6) har vissa befogenheter på miljöområdet.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6 Han har ansvaret för skydd av den konstitutionella rättigheten till en hälsosam miljö. Ombudsmannen behandlar kränkningar av mänskliga rättigheter (och miljömässiga) som staten eller lokala myndigheter och olämplig förvaltning, men hans inflytande är informella. Hans yttranden är inte bindande, men dessa respekteras. Åklagare är endast behörig att lagföra brottsliga handlingar som skadar miljön som regleras i strafflagen. Inspektionsenheten i Republiken Slovenien för jordbruk, skogsbruk, livsmedel och miljö (”inšpektorat Republike Slovenije za Okolje”) också är mycket viktig, eftersom det är den nationella myndigheten för att kontrollera/övervaka genomförandet av relevant lagstiftning.

VII. Partsbehörighet

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

Rättsligt förfarande

Enskilda personer

Lagstadgad ränta redovisas vanligtvis om ett administrativt beslut rör ett enskilt eller om frågan har samband med rättslig fördel (direkta personliga förmån som grundar sig på rättsliga bestämmelser)

Samma som för ett administrativt förfarande inför förvaltningsdomstol eller direkt personligt intresse av och fördelar på grundval av rättsliga föreskrifter för Civil Court

Icke-statliga organisationer

Samma personer

Samma personer

Övriga juridiska personer

Samma personer

Samma personer

Tillfälliga arbetsgrupper

Inga rättigheter

Inga rättigheter

Utländska icke-statliga organisationer

Samma personer

Samma personer

Övriga

X

X

På miljöområdet finns det vissa procedurmässiga undantag enligt miljöskyddslagen och naturskyddslagen. I administrativa förfaranden för miljökonsekvensbedömning, IPPC-direktivet och Seveso tillåta ställning som part i det administrativa förfarandet automatiskt går till:

 1. personer som bor eller är ägare eller andra markägare i området definieras som den yta av miljöpåverkan (i);
 2. icke-statliga organisationer med särskild status som allmänintresset av miljöskydd.

För att få juridisk status måste man lämna in en deklaration för förfarandet vid tidpunkten för öppna offentliga samråd. Om ett får rättslig status i det administrativa förfarandet kan man utnyttja ytterligare medel också till förvaltningsdomstolen.

Enligt naturskyddslagen endast sammanslutningar (en sorts icke-statlig organisation) kan vara av allmänt intresse. Denna status ger dem möjlighet att närvara vid alla administrativa eller rättsliga förfaranden avseende miljöskydd. I teorin enligt miljöskyddslagen, finns det en möjlighet för en allmän talerätt (actio popularis). För att få utöva sin rätt till en hälsosam livsmiljö, medborgarna kan, enskilt eller genom sammanslutningar, föreningar och organisationer, in en ansökan till domstolen krävde att innehavare av en verksamhet som påverkar miljön, stoppa verksamheten, om det kan ge upphov till eller medför en orimlig börda för miljön eller om det förekommer eller kunde det utgör ett direkt hot mot människors liv eller hälsa, eller begära att den person som är ansvarig för den verksamhet som påverkar miljön förbjudas från att starta verksamheten, när det finns en stark sannolikhet att verksamheten skulle leda till sådana konsekvenser. I andra fall, förutom nämnda undantagen regelbundna regler tillämpas. Det största hindret är vanligen att visa intresse för att inleda ärendet.

Ombudsmannen har vissa befogenheter på miljöskyddsområdet, utan enbart vid Cour constitutionnelle, när den grundlagsskyddade rätten till en hälsosam miljö hotas. I ordinarie domstolsförfaranden finns det också möjlighet till ett särskilt rättsmedel för skydd av laglighet som kan läggas fram av riksåklagaren under 3 månader. Ansökan kan lämnas in på grundval av ett förfarandefel och en överträdelse av materiell rätt. Endast ett fåtal sådana fall inträffar årligen. Nämnda överklagande inte är möjligt att överklaga beslut av en förvaltningsdomstol.

VIII. Rättsligt ombud

Advokater är en del av domstolsväsendet. I miljöfrågor, juridiska ombud inte är obligatoriska, men juridiskt ombud kan vara obligatorisk beroende på vilken domstol som ska handlägga målet. I administrativa förfaranden för juridiska ombud inte är obligatoriska. Detsamma gäller för förvaltningsrätten, land och distriktsdomstolar, högre domstolar. Vid Supreme Court juridiska biträde av advokat är alltid obligatoriskt. I straffrättsliga förfaranden juridiskt biträde är obligatoriskt för den tilltalade. Alla advokater som är medlemmar i advokatsamfundet (”Odvetnika zbornica”) (http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.odv-zb.si/en/about-the-bar En förteckning över advokater finns på den officiella webbplatsen för sammanslutningen, de specialområden, men miljölagstiftning inte har formulerats som en kategori. Det finns endast ett fåtal jurister som arbetar med miljöfrågor.

IX. Bevis

I Slovenien finns inga särskilda regler för framläggande av bevisning i rättsliga ärenden i miljöfrågor. Ordinarie domstolsförfarande regler tillämpas. I tvistemål måste parterna inge all bevisning (underlag, vittnen, sakkunniga) till domstolen vid utgången av den första domstolsförhandlingen. Domstolen ska avvisa all bevisning som läggs fram efter detta datum, såvida den berörda parten inte kan bevisa att han eller hon inte hade kunnat göra detta i ett tidigare skede. I mindre betydande fall (upp till 2,000 EUR), alla de uppgifter som sökanden har lämnat och som anges i stämningsansökan. Domstolen meddelar sitt avgörande på grundval av den bevisning som läggs fram av parterna, inte att söka efter ytterligare bevisning på eget initiativ. Straffrättsliga förfaranden i miljöfrågor handläggs av en åklagare, som måste lämna alla uppgifter. Den person som inledde ett straffrättsligt förfarande, då förfarandet inleddes, förväntas inte tillhandahålla bevis i ärendet. Vid förfaranden vid förvaltningsdomstol (förfarande mot ett negativt administrativt beslut) parterna kan lägga fram nya bevis som de kunde ha lagts fram redan under det administrativa förfarandet. Detta innebär att man måste vara noga med att överlämna alla uppgifter som de redan har lämnat under det administrativa förfarandet. Domstolen ska emellertid ibland söker ytterligare bevisning på egen hand, så att man kan komma fram till en korrekt slutsats i denna fråga. I miljöfrågor, att visa ansvar och för att fastställa kopplingen mellan orsak och verkan, att få en användbar och lämplig sakkunskap är en grundförutsättning för att väcka talan. Omständigheterna kan vara motiverade endast på grundval av denna sakkunskap. Det finns dock inga oberoende icke-statliga expertorgan med sådan sakkunskap. Det bästa sättet är att anlita en specialist som också är registrerade som sakkunnig (”sodni izvedenec”) vid ministeriet för justitiefrågor och offentlig förvaltning (http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView Som expert kan förstainstansrätten endast beakta sakkunskap görs av en sådan domstol, om den andra parten instämmer med detta påstående. Om så inte är fallet ska domstolen besluta om i samförstånd med parterna. De sakkunniga kan också vara knutna till en institution. Innan man fastställer de sakkunniga, parter kan lämna synpunkter på urvalet. Det är en processuell bestämmelse som domstolen ska använda sig av en sakkunnig, när vissa omständigheter måste klargöras, och domstolen inte har sådan sakkunskap. Expertutlåtandet är särskilt viktigt i miljöfrågor, eftersom en part försöker bevisa något som anges i olika expertrapporter från statliga myndigheter, och som antas vara riktiga. Domare har utrymme för skönsmässig bedömning av expertis, i jämförelse med annan bevisning. Parterna kan yttra sig om den sakkunskap och experten kan uppmanas att förklara detta vid tribunalen. Under vissa omständigheter (bristande sakkunskap inte överensstämmer) kan välja en ny expert. Om experthjälp har inga brister anser revisionsrätten att lämplig expertis styrka.

X. förbudsförelägganden

Om du överklagar ett förvaltningsbeslut, ett överklagande har suspensiv verkan på det angripna beslutet. Ett rättsmedel mot ett administrativt beslut till förvaltningsdomstolen inte nödvändigtvis har suspensiv verkan. I vissa fall utesluts och bestäms i lag, till exempel när det gäller byggnadslov för föremål som är av betydelse på nationell nivå, när en talan mot ett sådant tillstånd lämnas in till domstolen inte har någon suspensiv verkan. Ett föreläggande kan utfärdas i miljöfrågor i samband med domstolsförfaranden, men detta är inte tillämplig på alla fall. Det förbudsföreläggande regleras i lagen om verkställighet och säkerhetsåtgärder i fråga om civilrättsliga fordringar. Det är endast tillåten i samband med vissa materiella eller immateriella skador och riktar sig mot den andra parten. Det ankommer på domstolen (och är) besluta om förbudsföreläggande snabbt. Dessutom är möjligt att överklaga ett sådant beslut. Förordningen om förbudsföreläggande är emellertid inte specifik för miljöfrågor. För de flesta administrativa beslut (med undantag för byggnadstillstånd för föremål av betydelse), sådana system inrättas för att de beslut som inte är giltiga eller ”i kraft” till dess att alla rättsmedel har uttömts (om det finns tillgängliga rättsmedel och därmed väcka talan om förbudsföreläggande faktiskt är inte nödvändig.

XI. Rättegångskostnader

Administrativt förfarande kostnader regleras i lagen om administrativa avgifter och avgifter regleras i lagen om rättegångskostnader. Avgifter inte höga, normalt omkring 100 EUR. Men om förfarandet vid förstainstansrätten innehåller ett yrkande om skadestånd, då avgiften är högre i samband med sökt ersättning. De administrativa avgifterna är lägre. De flesta kostnader är kostnader för advokater, experter och utlåtanden. Enligt det värsta scenariot skulle förlora målet och som omfattar alla dessa kostnader för den andra parten – kostnaderna kan stiga upp till några tusen eurs. Vid utgången av det rättsliga förfarande som ska täckas enligt principen om ”framgång”. Men detta kan bli ett problem för den vinnande parten i fall där kompensation ingår. Kostnaderna delas mellan parterna som ett förhållande mellan den beviljade ersättningen för skador och begärd ersättning. Så även om man kan visa att den andra parten är ansvarig för miljöskador, vinner målet och ska beviljas ersättning, utan det erforderliga beloppet är mycket högre än det beviljade beloppet, den vinnande parten behöver för att täcka sin andel av de kostnader som kan bli ännu högre än den beviljade ersättningen.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

Miljöfrågor har inte fastställts som ett särskilt skäl för att bevilja undantag för kostnader i domstolsförfaranden. Enligt lagen om kostnadsfri rättshjälp i samtliga fall en enskild person eller en organisation kan på vissa villkor är befriad från rättegångskostnader. För enskilda villkor är deras svaga ekonomiska situation. Detta gäller dock inte för organisationer. De kan undantas om de tillhör allmänintresset. Enligt olika lagar, olika icke-statliga organisationer i Slovenien kan få status i allmänhetens intresse på olika områden. I enlighet med miljöskyddslagen kan de få status som agerar i det allmänna intresset av miljöskydd och – i enlighet med naturskyddslagen – de kan få status som agerar i det allmänna intresset av naturskydd. Sådana organisationer kan få kostnadsfri rättshjälp för att gå till domstol om det allmännas intresse. Allmänna villkor för kostnadsfritt juridiskt bistånd är också att det finns goda utsikter. Den kostnadsfria rättshjälpen kan omfatta domstolsavgifter, advokatarvoden, kostnader för vittnen, sakkunniga och andra kostnader för förfarandet. Det täcker dock inte kostnaderna för motparten i händelse av att förlora målet. En person eller en organisation bör ansöka om kostnadsfri rättshjälp vid en distriktsdomstol eller förvaltningsdomstol. Om ansökan beviljas ska den organisationen tilldelas en advokat. Det finns nästan inga pro bono praxis i Slovenien, men det finns inledande tecken på någon förändring på detta område. Det finns vissa undantag, och det finns också ett projekt under ledning av europeiska fredsinstitut (http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2) – Kapacitetsuppbyggnad för ideellt arbete som utförs av advokater i Slovenien.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2 Alla advokater behandlades, och vissa överenskomna, men ingen av dem hade en specialist. Trots att vissa ansträngningar har gjorts i denna riktning finns fortfarande ingen ”juridiska rådgivare” som sysslar med miljöfrågor. Dessutom finns det inget allmänintresse miljölagstiftning organisationer och advokater. Det finns endast en av dem försöker skapa rättsliga miljöskydd med mitten av behöriga jurister som är specialiserade på miljöfrågor. Det finns även de icke-statliga organisationerna (center för rättsinformation nevladnih Pravno-informacijski Center organizacij – PIC) http://www.pic.si/, som har status av icke-statliga organisationer i allmänintresset av miljöskydd.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.pic.si/ Det finns också några andra icke-statliga miljöorganisationer med denna status som har vissa rättsliga stöd inom organisationen och deltar i vissa fall (t.ex. dopps fågelfaunan i Slovenien (društvo za opazovanje preučevanje ptic Slovenien) http://www.ptice.si/).Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ptice.si/

XIII. Aktualitet

Administrativa organ är tänkt att fatta ett beslut inom 30 dagar. I vissa fall, om ett förfarande för ytterligare undersökningar, bör de fatta ett beslut inom 60 dagar. Enligt vissa särskilda bestämmelser i dessa begrepp kan variera (vanligtvis större). Om förvaltningsorganen inte är aktiva eller de beslutar med försening, det finns inga påföljder. Sökande kan vidta några rättsliga åtgärder efter tidpunkten för beslutet har löpt ut. När det finns en högre administrativa organ för överklagande, som om de kan överklaga den lägre organ beslutade negativt. Om det inte finns någon högre förvaltningsorganet har sökanden inledningsvis påminna om att tiden har löpt ut och att det skulle utgöra ett beslut i ytterligare 7 dagar. Efter denna tidpunkt sökanden kan inleda förfarandet vid förvaltningsdomstolen. Vissa allmänna tidsfrister tillämpas för att utfärda beslut i miljöfrågor och miljöskyddslagen fastställs olika tidsfrister för enskilda beslut. Enligt statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ett administrativt organ ska utfärda ett miljögodkännande (”okoljevarstveno soglasje”) inom 3 månader (men denna period 30 dagar för allmänhetens deltagande är inte medräknade) och på 6 månader (nedan kallat miljötillstånd okoljevarstveno dovoljenje) föroreningar, Sevesodirektivet och andra (30 dagar för allmänhetens deltagande är inte medräknade). För domstolsförfaranden lagen inte innehåller några begränsningar i allmänhet, men enskilda bestämmelser införa några undantag. En sådan lag är lagen om miljöskydd som ger en 3-månadersperioden för förvaltningsrättens beslut om miljötillstånd och miljötillstånd. För övriga miljöärenden inför slovenska domstolar finns det inga lagstadgade tidsfrister för utfärdande av beslut. Om förfarandet inleds med en lång tid och det tar alltför lång tid att fatta ett beslut, i enlighet med skyddet av rätten till rättegång utan onödigt dröjsmål, parterna i målet har rätt att lämna in ett överklagande till behörig domstol. Sedan domaren rapporter om ärendet och förklarar varför senareläggs, varefter vissa åtgärder för att påskynda förfarandet fattas. Om det inte finns några orsaker till förseningen, den part som har rätt till ekonomisk ersättning under vissa villkor. Parter i domstolsförfaranden är bundna av de strikta tidsfrister. Efter att ha tagit emot detta från förstainstansrätten, ska svaranden yttra sig inom 30 dagar. I annat fall skulle domstolen avgöra till förmån för käranden. Dessutom bevisning bör lämnas in eller föreslagit för domstolen vid den första prövningen. Senare är det endast om parterna inte skulle kunna göra det inom föreskriven tid utanför deras eget fel. Det finns ingen typisk period för miljödomstol, eftersom det endast finns ett fåtal förvaltningsdomstolar i rörelse utan troligen skulle fatta beslut inom ett år.

XIV. Övriga frågor

Miljöbeslut vanligen är föremål för det administrativa förfarandet genom att delta i förfarandet eller överklaga det utfärdas administrativa beslut. Det finns inte många miljömässiga mål ifrågasätts av allmänheten. Det främsta skälet till detta är bristande goda juridiska kunskaper. Allmänheten har inte tillräcklig kunskap om ärendet, för att vara behöriga för sådana förfaranden. Å andra sidan, advokater har inte alltid medvetna om miljöfrågor. Det finns därför ett lågt antal miljömål i Slovenien. Dessutom finns omkring 1500 olika lagar och förordningar om fysisk planering, miljö och naturskydd med särskilda bestämmelser som avser vatten, skogar, jordbruk etc., som ständigt förändras, varför det är svårt att bemöta dem. Fysisk planering och miljö är nära sammanlänkade, men beslutsfattarna om miljö och fysisk planering, är tydligt åtskilda. Alla dessa frågor är från bygglovsförfarandet när det redan är ganska sent att ingripa. Följaktligen finns det ingen enkel för att informera och övertyga allmänheten om hur tillgången till rättslig prövning i enlighet med Århuskonventionen krav. Miljöministeriet stöddes genom utarbetande av en broschyr om rättsmedel i miljöfrågor (2010), som inte finns (på engelska) på PIC-webbplatsen: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf.

Alternativ tvistlösning som ett möjligt sätt att lösa ett problem eller konflikter är möjlig i Slovenien. Det finns inga särskilda bestämmelser, men mycket specialiserade och kvalificerade medlare erbjuder sina tjänster. När det redan är fallet då parterna kan gå på alternativa tvistlösningsförfarande enligt lagen om alternativ tvistlösning i rättsliga ärenden, som gäller sedan juni 2010. Annonserna förfarande inleds med ett förslag från domstolen (domstolen är skyldig att lägga fram ett sådant förslag) eller på begäran av en domare eller en part. Alternativ tvistlösning är dock inte möjligt i de fall lyder under förvaltningsrätten.

XV. Utländska medborgare

Den slovenska konstitutionen förbjuder diskriminering på grundval av ursprungsland och språk. Stämningar, överklaganden och alla andra handlingar som ingetts till domstolen måste vara skrivna på slovenska. I gränsregioner i Slovenien, där de italienska och ungerska minoriteter, de italienska och ungerska språken kan användas. Den domen och domstolens andra skrifter har också lämnats i slovenska (eller italienska och ungerska). Om man deltar i domstolsförhandlingar han har rätt att använda sitt eget språk, och domstolen ska tillhandahålla tolk som kostnadsfritt översätter.

XVI. Gränsöverskridande ärenden

Gränsöverskridande relaterade miljöfrågor regleras i miljöskyddslagen. Den reglerar:

 1. Fall av gränsöverskridande föroreningar samarbete mellan ministerierna i de båda länderna för att utbyta information och utarbeta planer för att förbättra situationen.
 2. Samarbete inom strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning: Om en plan eller en verksamhet som kan ha en gränsöverskridande påverkan, ministeriet för vidare till det behöriga organet i den berörda staten att planen eller projektet i miljörapporten, som lämnar in en begäran om ett uttalande om det berörda landets deltagande i förfarandet. Om det drabbade landet önskar delta, ska behöriga myndigheter i båda länderna beslutar om tidsfrister inom vilka det drabbade landet bör utarbeta synpunkter på den plan och miljörapporten.
 3. Samarbete mellan strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbedömning med en medlemsstat i EU: Om ministeriet har införts i en plan eller ett projekt och miljörapporten från ett annat land och anser att den kan ha en viss inverkan på Slovenien än Ministeriet skickar ett meddelande till den behöriga myndigheten i det andra landet, där det slovenska ministeriet i förfarandet. Om tredjelandet godtar, kommenterar den slovenska organ som har till uppgift att skydda särskilda områden i Slovenien bör erhållas och allmänheten måste delta, t.ex. i nationella planer eller verksamheter till sjöss eller MKB. Efter inhämtande av synpunkter ska Ministeriet vidarebefordrar dem till det behöriga organet i det andra landet. Om ministeriet för miljö erhållit informell information om utarbetandet av planer eller verksamhet i andra länder som skulle kunna påverka Slovenien, då den kräver att planen eller projektet och rapporten från det andra landet. Miljöskyddslagen innehåller endast regler för allmänhetens deltagande, när staten beslutar att delta i gränsöverskridande SMB eller MKB. Det anges att ministeriet ska involvera offentliga, precis som i inhemska fall SMB och MKB. Detta innebär att offentliga tillkännagivanden och 30 dagar för öppna offentliga diskussioner. Det finns inga regler om att välja behörig domstol i Slovenien eller i något annat land. Vid nationella domstolar, beslut av slovensk domstol endast kan väckas.

Länkar

 • Det finns ingen webbsida med nationell lagstiftning om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, och heller ingen webbplats med information om tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor finns tillgängliga för allmänheten på ett strukturerat och lättillgängligt sätt. Men:
 • miljöexperter står på förteckningen över registrerade sakkunniga vid ministeriet för justitiefrågor och den offentliga förvaltningen fastighetsvärderare på http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView och http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenViewLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenViewLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView
 • Det finns ingen förteckning över sådana advokater och pro bono miljölagstiftning, således endast en länk till det slovenska advokatsamfundet (”Odvetnika zbornica Slovenije) http://www.odv-zb.si/en/about-the-barLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.odv-zb.si/en/about-the-bar
 • Ombudsmannen (Varuh človekovih pravic) http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6
 • Statsåklagare http://www.dt-rs.si/sl/english/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dt-rs.si/sl/english/
 • Information Commissioner (Informacijski pooblaščenec) — https://www.ip-rs.si/?id=195Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.ip-rs.si/?id=195
 • Relevanta icke-statliga organisationer med status som allmännyttiga status (Environmental Protection Act):
  • Trajnostni Umanotera fundacija za razvoj, slovenska, slovenska institutet för hållbar utveckling) http://www.umanotera.si/ — samordnare av nätet av icke-statliga miljöorganisationer plan B za slovenjo http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo ochLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.umanotera.si/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo
  • Politike ipop, inštitut za prostora (institutet för regional politik) http://ipop.si/ — samordnare av nätet av icke-statliga organisationer som arbetar med fysisk frågor Mreža za prostor (netto) och medlemmar i rymdenLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://ipop.si/
  • Društvo za razvoj sonaraven fokus inriktas Association for Sustainable Development (http://focus.si/index.php?node=35)Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://focus.si/index.php?node=35
  • Društvo za opazovanje i dopps preučevanje fågelfaunan ptic Slovenije (Slovenien) http://www.ptice.si/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ptice.si/
  • Slovenski e-Forum društvo za energetsko e-Forum ekonomiko i ekologijo (slovenska föreningen för energieffektivisering och ekologi) http://www.se-f.si/homeLänken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.se-f.si/home
  • Pravno-informacijski nevladnih organizacij – centrum för rättsinformation för frivilligorganisationer (PIC) http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195
  • Alpe Adria Green http://alpeadriagreen.wordpress.com/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://alpeadriagreen.wordpress.com/
  • Lutra, inštitut za ohranjanje naravne Dediščine (Lutra, institutet för bevarande av naturarvet) http://www.lutra.si/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.lutra.si/
  • Trajnostni inštitut za razvoj (Institute for Sustainable Development) http://www.itr.si/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.itr.si/
  • EKO Krog društvo za naravovarstvo i okoljevarstvo (ECO, sammanslutningen för naturlig konservering och miljöskydd) http://www.ekokrog.org/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.ekokrog.org/
  • Ekologi brez meja (ekologer utan gränser) http://ebm.si/oj/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://ebm.si/oj/
  • Ingen ursäkt brez izgovora Slovenija (Slovenien) http://www.noexcuse.si/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.noexcuse.si/

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2016