Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vaše práva v environmentální oblasti - Spojené království

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: prosječna

Smatrate li ovaj prijevod korisnim? 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

Úvod

Spojené království tvoří Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko. Rovněž mezinárodní odpovědnost za Gibraltaru, Guernsey, Jersey a ostrov Man. Příslušné právní předpisy v Anglii a Walesu, v Severním Irsku a Skotsku je uvedeno v původním znění. Viz přílohy o informace týkající se Gibraltaru, Guernsey, Jersey a ostrov Man.Odkaz se otevře v novém okně.contentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSOdkaz se otevře v novém okně.contentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSOdkaz se otevře v novém okně.contentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSOdkaz se otevře v novém okně.contentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I. Ústavní základy

Spojené království nemá jednotný kodifikované psanou ústavu. Environmentální opatření týkající se rozhodnutí orgánu veřejné správy ve smyslu čl. 8 nebo čl. 1 protokolu č. 1 Evropské úmluvy o lidských právech, kde je zásah do pokojného užívání získají. Úmluva se provádí ve Spojeném království zákon o lidských právech z roku 1998. Zatímco smluvní strany nemohou přímo dovolávat ustanovení mezinárodní smlouvy, která nebyla provedena do právních předpisů Spojeného království na základě zákona nebo sekundárních právních předpisů, je třeba pokusit se vykládat právní předpisy způsobem, který je v souladu s mezinárodními závazky Spojeného království.

Soudy a správní orgány neuplatňují Aarhuská úmluva přímo s výjimkou těch ustanovení, která byla provedena na základě aktu nebo rozhodnutí, nebo prostřednictvím práva EU, které je přímo použitelné ve vnitrostátním právu – Morgan proti Hinton nerozložitelné wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107). Scottish Ministers však Walton v. Komise [2012] UKSC 44 bylo řečeno, rozhodnutí výboru pro plnění Aarhuské úmluvy by se měly setkat s respektem.

Je třeba poznamenat, že po podpisu (potvrzeno po ratifikaci) Spojené království učinily toto prohlášení týkající se Aarhuské úmluvy:

„Spojené království sdílí odkazy v čl. 1 a sedmý bod odůvodnění preambule této úmluvy „“ „právo každého jednotlivce na život v prostředí příznivém pro jeho zdraví a pohodu vyjádřit své úsilí pro sjednání této úmluvy a která je plně sdíleny Spojeným královstvím. Zákonná práva, které obě strany zavazují zajistit podle čl. 1, jsou omezena práva na přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí v souladu s ustanoveními této úmluvy.“

II soudnictví

Soudy

V oblasti životního prostředí neexistují žádné specializované soudy ve Spojeném království. V Anglii a Walesu (e&w) a ze Severního Irska (N.I.) zahájit trestní věci magistrátní soud – soud tvoří laičtí soudci nebo okresním soudcem (district judge). Závažné případy budou souzeny u korunního soudu soudcem a porotou. Ve Skotsku méně závažné trestní věci projednává soud Justice of the Peace, přičemž na závažnější případy jsou projednávány soudem hrabství (Sheriff Court) soudcem (sheriff), samostatně nebo s porotou. Nejzávažnější případy jsou projednávány před High Court of Justiciary soudcem a porotou.

Soudci (povinného) a šerifů lze vyslechnout obtěžování – škodlivin, které jsou definovány zákonem, jejichž cílem je snižování emisí se spíše než právo na náhradu škody. V občanskoprávních věcech, jako je obtěžování, N.I. e&w činnosti jsou obvykle projednávány soudem hrabství obvodní soudce, tak e&w k soudci soudu hrabství v Severním Irsku. V případech, které jsou složitější nebo s vysokou hodnotou, jsou postaveny před High Court, soudce High Court of Justice. Je Technology and Construction Court je Division of the High Court, která se specializuje e&w technicky složitých otázek. Ve Skotsku menší nároky projednávají magistrátní soud (sheriff court), je cennější Outer House of the Court of Session.

Pokud soudní přezkum rozhodnutí, vlády nebo místní vlády projednává e&w, N.I. správní oddělení Vrchního soudu, soudce High Court of Justice. Ve Skotsku jsou projednávány soudním zasedání.

Soudci jsou vybíráni právnické profese, musely být v praxi na určitý počet let předtím, než mohou požádat soudce. V mnoha případech je e&w zapisovače soudců na částečný úvazek – ještě předtím, než se staly obvodu nebo soudců vrchního soudu. Ve Skotsku často začíná nestálí soudci hrabství nebo byly vysoce postavených právníků a pro ni začnou jako zástupci na částečný pracovní úvazek. Soudci jsou nezávislé na státu. Neexistují žádné zvláštní environmentální soudci, soudci zabývající se případy životního prostředí přirozeně znalosti v této oblasti.

Tribunály

V roce, kdy e&w schvalovacího rozhodnutí, které je zpochybňováno žalobkyní – nikoli však všechny – které může proti tomuto rozhodnutí odvolat. Kasační opravný prostředek bude inspektorem od plánování inspektorátu. Tito inspektoři si rovněž vyslechne žadatele nebo držitele povolení odvolání proti rozhodnutí týkající se povolení v oblasti životního prostředí, čerpání vody licence a další environmentální regulační otázky. Ve Skotsku odvolání je buď řešena reportérka jmenovaná ředitelství pro plánování a environmentální výzvy, nebo ve vztahu k některým plánování žádostí, rozhodnutí orgánu územního plánování místního orgánu, v závislosti na rozsahu rozvoj a pro každý plánovací orgány vlastními postupy. V Severním Irsku o opravných prostředcích rozhodují komisaři od plánování odvolací komise.

Pokud někdo poruší některé environmentální normy e&w příslušný orgán může uložit občanskoprávní sankce, spíše než aby trestního řízení – environmentální občanskoprávních sankcí (Anglie) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Opravné prostředky v souvislosti s těmito sankcemi projednávají First-tier Tribunal (životní prostředí). Zákonodárce Severního Irska a Skotska zvažují podobná opatření.

„forum shopping“

Neexistuje žádný „forum shopping“ pro různé typy soudem v rámci občanskoprávní žaloby Spojeného království. Žadatel však může podat žalobu v různých místních soudů, pokud bydlí v jedné oblasti, ale vzniku škody v jiné oblasti. Ve Skotsku věřitelé mohou mít v některých případech možnost volby mezi žalobou soudů Sheriff court nebo Court of Session. V trestních věcech (e&w) žalovaný, mohou být postaveny před soud (Magistrates’Court) nebo Korunnímu soudu, pokud se jedná o trestný čin, který může vystoupit před tímto soudem.

Opravné prostředky a mimořádné opravné prostředky

Odvoláními proti rozsudkům nižších/smírčích, e&w, N.I. projednává soudní senát složený ze soudce okresního soudu (Crown N.I.). Je-li odvolání, právní předpisy, pak může žalovaný požádat soudců uvést důvody pro High Court. Opravné prostředky proti rozhodnutím okresního soudu (Crown nebo mají u odvolacího soudu (trestního). Kasační opravné prostředky proti rozsudkům Soudu opravný prostředek před Supreme Court.

Odvolání proti rozhodnutí okresního soudu v občanskoprávní věci půjde buď k High Court nebo Court of Appeal, v závislosti na povaze případu. Kdokoliv, kdo musí požádat o svolení soudu. Odvolání proti rozhodnutí Nejvyššího soudu v rámci občanskoprávního nebo správního řízení před Court of Appeal a znovu je nutné povolení.

Ve Skotsku a odvolání proti rozhodnutím v občanskoprávních sporech vrchního soudce rozhoduje Court of Session (Inner House). Výzvy by se Supreme Court Spojeného království. V trestních věcech korunního hrabství projednávají High Court of Justiciary). Existuje zvláštní postup pro odvolání ve Skotsku EÚLP před Supreme Court.

Existují mimořádné opravné prostředky podle britského práva, jako jsou platební příkazy/příkazy, interdicts kogentní a zakazují příkazů. Ty jsou prodiskutovány níže.

Kasační opravný prostředek

Ve Spojeném království, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí pouze Soudní dvůr má pravomoc uvedené rozhodnutí potvrdil, zruší nebo požadovat, aby orgán k nápravě nečinnosti. Soudní dvůr nemůže nahrazovat správní orgán přijal rozhodnutí v jeho prospěch. V trestních věcech, odvolací soudy budou představovat trest, který budou považovat za vhodný, nevysílají věc zpět soudu nižšího stupně (e&w). Při plánování/povolení v oblasti životního prostředí, správní odvolání s rozhodovací pravomocí mohou změnit podstatu původního rozhodnutí.

Soudní řízení

Ve Spojeném království mají trestní stíhání zahájeného státních zástupců (a v e&w veřejnými orgány nebo soukromými subjekty). Je zahájeno vydáním informací magistrátní soud (e&w), předvolání in the Magistrates Court (NI) nebo stížnosti u „Sheriff Court“ nebo smírčí soudce soudu či vznesení obvinění soudů Sheriff court nebo Court (Skotsko). Životního prostředí (e&w) bude obvykle zahájená Environment Agency, přírodní zdroje orgánu pro Wales nebo místními orgány.

E&w, N.I. občanskoprávní žaloby na náhradu škody se zabývají okresní soudy nebo nejvyšší soud podle předpisu Civil Procedure Rule 1988, který stanoví způsob, jakým by měly být tak stanoveny. V Severním Irsku u (County Court Rules (Northern Ireland) 1981 nebo pravidla of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980. Ve Skotsku je postup podle „Sheriff Court“ běžné řízení nebo jednacího řádu soudu (Court of Session). Environmentální opatření pro případy jsou obvykle vycházejí obtěžování nebo nedbalosti.

Opatření pro soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné moci zahájeno u Vrchního soudu za pravidlo 54 Civil Procedure Rules in e&w, v Order 53 pravidel vyšších soudů (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 nebo 58 jednacího řádu soudu (Court of Session). Z procedurálního hlediska životního prostředí jsou řešeny stejným způsobem jako jiné soudní přezkum.

Soudní řízení z vlastního podnětu

Soudy Spojeného království použití kontradiktorního postupu, a nikoli vyšetřovacímu, a odráží common law dědictví. Proto musí být smluvními stranami a soudy, které nemůže zahájit řízení z moci úřední. Pokud je věc Soudnímu dvoru, může soud vznést bez návrhu otázky, avšak smluvní strany musí mít možnost řešit soudce pro ně.

III Přístup k informacím

Příslušná ustanovení Aarhuské úmluvy a směrnice 2003/4/ES o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí byly prováděny e&w, N.I. je Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391), ve Skotsku pak „informace o životním prostředí (Scotland) Regulations 2004 (dále jen „SSI“ 2004/52). Tato doplnění zákona o svobodě informací (Freedom of Information Act 2000 (e&w, N.I.) a svobody informací (Scotland) Act 2002.

Opravné prostředky

Pokud žadatel o informace se domnívá, že příslušný orgán nesplnil požadavek prvním krokem je vrátit úřadu podle pravidla 11 (e&w, N.I.) nebo 16 (skot) a požádá ji, aby své rozhodnutí přezkoumal. Pokud je žadatel stále není spokojen po dokončení tohoto postupu pak stížnost lze tak e&w n.i.to Úřad komisaře pro informace podle oddílu 50 zákona z roku 2000 nebo komisař pro informace podle oddílu 47 zákona z roku 2002. Odvolání proti rozhodnutí Information Commissioner obvykle za e&w, N.I. žalobu u First-tier Tribunal nebo ve Skotsku je Court of Session.

Pokud příslušný orgán žádost zamítne, žadatel je písemně, a vysvětlete, proč byla tato žádost byla zamítnuta. Musí tedy platit výjimky (nařízení 14(3)&(4) E&w, n.i (13 & (B) (C) Skot) a co mohou dělat, pokud žadatel chce napadnout rozhodnutí – reg. 14(5) OR13 (E)

Postup

Nařízení o uložení cla na základě veřejného orgánu, který má v držení informace o životním prostředí, je k dispozici na vyžádání. Tato povinnost se vztahuje řada výjimek podle článků 12 a 13 a o e&w N.I. (10 & 11 SCOT). Odmítnutí žádosti o informace o životním prostředí musí být předloženy písemně co nejdříve, nejpozději však 20 dní (nebo 40 dní v komplexních věcech, nařízení 7 (oba) po datu obdržení žádosti, reg. 14 SCOT (13). Osoba, jejíž žádost byla zamítnuta, může požádat orgán, aby své rozhodnutí přezkoumal. Přezkum rozhodnutí musí být vyrozuměn co nejdříve, v každém případě nejpozději do 40 dnů od obdržení žádosti o přezkum, prav. 11 SCOT (16). Pokud odepření zpřístupnění je osoba, jejíž žádost byla zamítnuta (dále jen „stěžovatel“), může požádat o vydání rozhodnutí generálního ředitele, oddíl 50 zákona z roku 2000 ve znění Nařízení 18 (e&w, N.I.), skot (oddíl 47). Komise vydá formální rozhodnutí podle § 49(5), 50(3) (skot). Žadatel nebo veřejnost může odvolat k soudu proti rozhodnutí Information Commissioner oznámení, oddíl 54 – Tamtéž jako Court of Session, SCOT (bod 56). Pokud e&w, N.I. odvolacího soudu se řídí soud řízení (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) pravidla 2009. Odvolání musí být doručena soudu do 28 dnů ode dne oznámení rozhodnutí Information Commissioner, Pravidlo 28(1). Existuje opravný prostředek omezený na právní otázky Tribunal odvolání k Upper Tribunal.

Komise bude sporná informace a měl by mít pravomoci vstupu a inspekce (oddíl 55 e&w, N.I.) (oddíl 54) SCOT získat další informace, domnívají-li se, předpisy nejsou dodržovány. Pokud by uveřejnění informací napadena u soudu, Soud tak rozhodl, zda by mělo být propuštěny, s ohledem na jeho obsah.

Soudy mohou nařídit zpřístupnění informací v občanském soudním řízení a v trestním řízení. To bude podle pravidla 31 občanského soudního řádu (e&w) (pravidlo 9A, hrabství (Sheriff Court) běžné řízení (skot) nebo části 21–26 trestního řádu (e&w) kapitoly 7a trestního řádu (skot).

IV Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Správní postupy

Environmentální povolení, jako je povolení pro nakládání s odpady nebo odvádění vody jsou licence vydané agenturou pro životní prostředí (E), ministerstvo životního prostředí v Severním Irsku přes Severní Irsko agenturou pro životní prostředí, Skotskou agenturou pro ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů nebo orgán Walesu (dále jen „agentury“). Agentury rovněž prosazovat právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí, jako je přeshraniční přeprava odpadů z roku 2007 a o odpovědnosti výrobce (obalové odpady) Regulations 2007. Nařízení mořského prostředí je převážně v rukou Marine Management Organisation (e&w N.I.), které budou vydávat licence podle části 4 mořského a pobřežního přístupu z roku 2009. Po souhlasu, Marine Scotland má obdobnou úlohu i v přilehlých vod ve Skotsku. Otázky ochrany přírody, jako je zřízení a vedení lokality zvláštního vědeckého zájmu (NI, označované jako oblasti zvláštního vědeckého zájmu) je Natural England, Northern Ireland Environment Agency, Scottish Natural Heritage a ve Walesu přírodních zdrojů ze strany orgánu.

Tyto orgány se týkají hlavních otázek týkajících se životního prostředí. Místní orgány budou hrát důležitou úlohu. Budou licence a některá zařízení, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, sledování kvality pitné vody a musí se podílet problematiky ochrany přírody. Hrají důležitou roli při sanaci kontaminované půdy podle části II Environmental Protection Act 1990. Environmental Protection Act 1990 a nevztahuje se ni. Kontaminovaná půda v Severním Irsku se vztahuje část III tohoto odpadu a kontaminované půdy (NI) z roku 1996, které nebyly zahájeny.

Rozhodnutí těchto orgánů, bez ohledu na to, zda jsou místní nebo vnitrostátní orgány, jako jsou zpravidla v naléhání na keňskou vládu (státní tajemnice, skotským ministrům, ministerstvům, velšským ministrům, nebo). Například rozhodnutí orgánů o neudělení povolení k čerpání vody/CAR licence regulovaných činností (nařízení) je možné podat opravný prostředek Secretary of State nebo ministři ze strany neúspěšných žadatelů. V Severním Irsku jsou takové odvolání plánování odvolací komise.

Vyzývá ministr, ministři nebo plánování odvolací komise jsou k dispozici pouze pro žadatele o průkaz způsobilosti atd. nebo osoba, která je předmětem výzvy. Jsou zřídka možnost přímo soudu. Jakékoli jiné osoby, která má na věci zájem, který chce zpochybnit rozhodnutí v prvním stupni, může požádat o povolení předložit Soudnímu přezkumu k této otázce.

Soudní přezkum správních postupů

Obecně jakékoli alternativní opravné prostředky měly být vyčerpány před podáním žádosti o soudní přezkum. To není rozhodující, ale žadatel musí mít povolení Soudní dvůr podá žalobu, povolení může být odmítnuto, jestliže alternativní opravné prostředky nebyly vyčerpány – například R (Davies & regiony) proti Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128). Ve Skotsku u Court of Session pravidla kapitoly 58.3 stanoví, hodnocení nelze zahájit, pokud záležitost by mohla být předmětem opravného prostředku nebo přezkumu podle nebo na základě normativního aktu.

Soudní přezkum, Skotsko e&w a Ni prozkoumá procesním pochybením. To může zahrnovat otázky, jako jsou nedostatečné, kteří mohou být ovlivněny systému (Greenpeace Ltd) – R/Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) – nedodržení procesní kroky vyžadované platnými právními předpisy nebo pravidla – R (Kerr) proti Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin), nedostatečného odůvodnění rozhodnutí – R (londýnské městské části Hillingdon) proti Secretary of State for Transport, [2010] EWHC 626 (Admin).

Soudy budou zkoumat legalitu rozhodnutí ve věci samé. Veřejný orgán jedná v rámci pravomocí, které jí svěřuje Parlamentu – Stewart Perth and Kinross vs. Rada [2004] (hl) 71. Pokud tomu tak není, výkon pravomoci, která je ultra vires – mimo tělní pravomocí, bude zrušen. Soudy však nebude provádět demokraticky zvoleného orgánu nebo subjektu, jako je Agentura pro životní prostředí, jmenuje Parlament vykonávat zákonných pravomocí; Pokud příslušný orgán mohl vykonávat toto právo bylo uděleno agentuře, nikoli soudy. Pokud však k rozhodnutí ve věci samé jsou do té míry nepřiměřené, že by obezřetný, řádně informovala úřad, by pak Soud může zrušit jej – R (technoprint Ltd) proti Leeds City Council [2010] EWHC 581 (Admin).

Soudy obecně nebude ověřovat, materiální a technické zjištění a výpočty soudního přezkumu. Pokud smluvní strana pokládá otázku, tyto záležitosti jsou považována za správně určený orgán veřejné moci. Pokud dojde ke sporu, lze připravit dokumentaci nebo, ve výjimečných případech křížového výslechu svědků – R (McVEYOVÁ) v. Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Přezkum rozhodnutí územního plánování

Pokud e&w územní plánování je upraveno zákonem Town and Country Planning Act 1990 (plánování (N.I.) z roku 1991. Skotsko (Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). Pokud e&w, regionální strategie jsou v souladu s částí 5 místní demokracie, hospodářský rozvoj a budování místního rozvoje z roku 2009, přičemž bude provedeno podle části 3 (část 6) Planning and vyvlastnění z roku 2004. Planning Act 2008 stanoví zvláštní režim pro velké projekty, jako jsou letiště nebo velké zásoby. V Severním Irsku mohou být řešeny podle čl. 31 se plánování (Northern Ireland) Order 1991. Ve Skotsku z roku 1997 stanoví rámec pro národní plánování (část 1) a pro strategických plánů místního rozvoje (část II).

V Anglii, Walesu a Severním Irsku, všechny tyto strategie nebo plány budou obvykle podrobena veřejné ankety. Inspektor (komisař N.I. vykazovací orgán (y) provede šetření a informuje o něm Secretary of State (e) nebo (s&w N.I.). Secretary of State nebo ministrů může uložit orgánu přezkoumat části plánu.

Ve Skotsku, vnitrostátní rámec pro plánování bude zveřejněno po veřejné konzultaci a po projednání v Parlamentu; a strategických plánů místního rozvoje bude předmětem přezkoumání, prováděné zpravodajskou povinnost, nevyřešené otázky, které vyplynuly z veřejných konzultací.

Po přijetí strategie nebo plánu byl formálně schválen úřadem na jakýkoliv opravný prostředek musí být podána ve lhůtě šesti týdnů ode dne tohoto schválení. Úkolem mohou být provedeny pouze prostřednictvím „poškozeným“ osoba, kterou příslušný dokument z důvodu, že není v rámci příslušných pravomocí, nebo formální náležitost nebyla splněna. Tento případ se zabývá rozhodnutím High Court (e&w, N.I.) nebo Court of Session (S) – Planning Act 2004, Section 113, t&cp (S) 1997, S. 238. Vrchní soud může zrušit příslušný dokument zcela nebo zčásti nebo ji přijme Úřad s příslušnými pokyny – PA 2008, S. 113 (7) – (7c), zatímco soud může zrušit úplně nebo částečně – § 238(2) (b). Žaloby podává v souladu s částí 54 občanského soudního řádu (e&w) (v Order 53 pravidel vyšších soudů (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, kapitoly 58 jednacího řádu soudu (Court of Session) je příslušnými dokumenty a písemná prohlášení – viz například rozsudek Rada vyslechla Broadland & regiony [2012] EWHC 344 (Admin).

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Nakažlivá chudokrevnost koní je stanoveno pro žádosti o stavební povolení pro určitý vývoj v Anglii společností [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011 – SI/2011/1824 a pro ni do irského Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (n.i 2012/59 y 2011/139 SI 1999/293). Všechny předpisy jsou doplněny dalšími, které se zabývají zvláštními režimy, jako jsou vodní zdroje (Environmental Impact Assessment) (e&w) Regulations 2003 (SI 2003/164.).

Screeningové rozhodnutí mohou být přezkoumána soudy na základě žádosti o soudní přezkum. Žádost (e&w) musí být podána ve lhůtě tří měsíců od příslušného rozhodnutí – R (u) & ptnrs (East Anglia Ltd) proti vodní plochy [2011] EWHC 1824 (Admin). Je zahájen přezkum podle oddílu 54 občanského soudního řádu (e&w (kapitola 58), jednací řád Court of Session (S) V Order 53 pravidel vyšších soudů (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Přezkum lze v případě nedodržení řádného postupu – R (Birch) proti Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 – Nedostatečné odůvodnění, proč je požadováno posouzení vlivů na životní prostředí – R (Batemanová) proti Jižní Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157, protože chyběl dostatek informací, na jejichž základě by mohla určit, zda orgán pověřený územním plánováním musí provést PVŽP, či nikoli – R (Cooperative Group Ltd) rady hrabství Northumberland [2010] EWHC 373 (Admin).

Určení rozsahu posuzování rozhodnutí může být přezkoumáno soudem. Tato pravidla jsou stejná jako pro jakýkoli jiný soudní přezkum rozhodnutí EIA. Avšak nařízení stanoví orgán pověřený územním plánováním, aby scopingové stanovisko na žádost oznamovatele. Neučiní-li tak, je opravný prostředek, aby Secretary of State (státní tajemník) vydat příslušné pokyny. Proto probíhá přezkum bude pravděpodobně zřídka, pokud stanovisko; ačkoli strany by mohly ohrozit stanovisku nebo rozhodnutí.

Konečné rozhodnutí lze soudně přezkoumat řízení stejným způsobem jako ostatní EIA soudní přezkum. Přezkum pravomocného rozsudku může zvážit přiměřenost posouzení vlivů na životní prostředí, ale soudy nejsou ochotny vyhledat dokument, bylo prostřednictvím tohoto procesu za nedostatečné, Edwards & (žalobce) v. Environment Agency, [2008] UKHL 22. Soudy se domnívají, právní předpisy uznávají, prohlášení o stavu životního prostředí mohou být nedostatečné, a poskytovat prostředky prostřednictvím zveřejňování informací a postupy konzultace pro všechny nedostatky, které mají být označeny tak, aby výsledná „informace o životním prostředí“ představuje místní orgán územního plánování za úplnou představu. Mohou se vyskytnout případy, kdy dokument, který měl být vydán prohlášení o stavu životního prostředí nemůže být platně kvalifikován jako prohlášení o stavu životního prostředí podle tohoto nařízení, ale jsou pravděpodobně ojedinělé – R (V) blewett Rady hrabství Derbyshire, [2003] EWHC 2775 (Admin).

Soudní dvůr se bude zabývat procesní zákonnosti rozhodnutí EIA. Se nezkoumá skutkovou podstatu věci, pokud je možno prokázat, že výsledné rozhodnutí bylo nelogické – R (Bowen West) proti SOS pro komunity a místní samosprávu [2012] EWCA Civ 321 bude hledat další důkazy týkající se materiální a technické poznatky atd. Věcné chyby mají za následek nespravedlnost představuje platný důvod přezkumu, ale takové pochybení by znamenaly významný rozdíl, aby příslušné rozhodnutí – V eley SOS pro komunity a místní samosprávu, [2009] EWHC 660 (Admin).

Žádost o přezkum může podat kdokoli „poškozených“ rozhodnutím t&cpa 1990 Y 288(1) (t&cp (S) 1997, S. 239–42 daného nařízení [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Skotsko) z roku 2011). Zatímco se obvykle účastní rozhodnutí napadnout, nemůže být rozhodující, zda navrhovatel má podstatný zájem, který je dotčen rozhodnutím – Ashtonová V SOS pro komunity a místní samosprávu & regiony [2010] EWCA Civ 600). Nevládní organizace mohou mít dostatečný zájem, ale může se jej účastnily postupu jejich žaloby na neplatnost za přípustné.

Soud může v rozhodnutí přiznat předběžným opatřením k ukončení projektu, pokud je tvrzeno, že směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí bylo nedostatečné, dokud nedojde k vyřešení této otázky – Belize aliance nevládních organizací na ochranu proti Department of the Environment [2003] ukpc 63. Žaloby na zdržení se jednání bude stanoveno, že návrhová žádání předložená soudního přezkumu. Obvykle bude žadatel muset poskytnout Soudnímu dvoru závazek, že splní veškeré ztráty způsobené oznamovateli, jestliže příkaz není povolen. Pokud w e& a NI, jestliže v případě, na který se vztahuje Aarhuská úmluva, Soud shledává, že soudní zákaz je nezbytné k tomu, aby se zabránilo závažnému poškození životního prostředí a zachovat skutkového základu sporu, musí při rozhodování, zda požadovat, aby podnik a jeho podmínek, se zvláštním důrazem na potřebu celkové pořadí, jako by pokračování řízení nepřiměřeně nákladné pro žadatele a veškeré nezbytné pokyny k zajištění toho, aby byla věc projednávána při nejbližší příležitosti. [(Practice Direction 25 Civil Procedure Rules (e&w)] a náklady ochraně (Aarhuská úmluva) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI)) bude třeba přezkoumat rovnováhu mezi stranami při určování vhodnosti používání – R (s výjimkou britské dědictví) proti SOS pro komunity a místní samosprávu & nebo [2010] EWCA Civ 1500). Neexistují žádná zvláštní pravidla pro případy žalob na zdržení se jednání v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.

Rozhodnutí o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC)

Pokud e&w IPPC rozhodnutí jsou přijímána v rámci udělování povolení v oblasti životního prostředí (England and Wales) Regulations 2010–2010/675. V Severním Irsku byly uskutečněny v rámci prevence a omezování znečištění (NI) z roku 2013 – SR 2013/160. Ve Skotsku je za prevenci a omezování znečištění (Scotland) Regulations 2000 (dále jen „SSI“ 2000/323) a o prevenci a omezování znečištění (Scotland) Regulations 2012 (dále jen „SSI“ 2012/360).

Rozhodnutí o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) mohou být přezkoumána soudy stejným způsobem jako ostatní správní rozhodnutí. Osoba, která hodlá napadnout rozhodnutí, musí mít dostatečné důvody. Tato výzva je o to podle oddílu 54 občanského soudního řádu (e&w, v Order 53 pravidel vyšších soudů (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 KAPITOLA 58 jednací řád Court of Session). Důkazy v souladu s příslušnými pravidly a obvykle se v písemném prohlášení svědků a dokumentů.

Soudy zváží, zda byly dodrženy náležité postupy – R (V) Rockware Chester City Council [2006] EWCA Civ 992). Posoudí, zda příslušné zařízení spadá do oblasti právních předpisů – Scottish Power Generation (č. 2) v, Skotskou agenturou pro ochranu životního prostředí 2005 SLT 641. Tito členové, účastníci nebo zaměstnanci nebudou považovat věcné opodstatněnosti rozhodnutí, neboť by to být přebírat funkci subjektem pověřeným Parlamentem, aby uvedené rozhodnutí. Zaměří se na technické důkazy, pokud bylo rozhodnutí založeno věcné chyby, které mohou rušit rozhodnutí uvedeného rozhodnutí.

Do výzkumu (Edwards) proti Environment Agency, [2004] EWHC 736 D. Edwards byl rezidentem ve městě, v němž se cementárny získat povolení v rámci IPPC předpisy. Neučinil žádné zastoupení agentuře během konzultace. Podal žalobu k soudnímu přezkumu tohoto rozhodnutí. Přestože byl dočasně bez domova v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto, že má dostatečný zájem jako rezident podá žalobu.

Zdržovací žaloby v rámci soudního přezkumu stejným způsobem jako pro případy EIA. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro postupy podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění, kromě obecně použitelné na vnitrostátní úrovni.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Pohledávky

Civilní – na rozdíl trestní, může být podána žaloba proti osobě, jejíž činnost nepříznivě ovlivnit soukromý majetek. Obvykle je žaloba, obtěžování, musí být osoba, která požívá výlučného vlastnictví nemovitosti. Při určování toho, zda zásady obtěžování, které žalobce uvedl ve výše uvedené věci Barr/Biffa [2012] EWCA Civ 312). Anglické (W a NI) práva imisí je uvedeno v dokumentu učebnice jako úředník & lindsell o civilních deliktech, 20. vydání. Kapitola 20. V těchto právních systémech neexistuje povinnost prokázat zavinění na straně žalovaného. Ve Skotsku zkoušce obtěžování je poněkud odlišný, co lze důvodně označit za nepřípustné chování nebo je něčím, co nepřipouští rozumná osoba Robb v – Dundee City Council, 2002 SC 301. Kromě toho musí existovat averment zavinění – rhm Bakeries (S)Odkaz se otevře v novém okně. LTD/Strathclyde RC 1985 SC 17 (hl)

V případě kontaminujících látek přejít z jednoho osoby na cizím pozemku osoby, na jejichž pozemku by se provedla opatření trespass. Může být rovněž nedbalosti způsobit poškození životního prostředí tak, aby v případě vzniku škody, tak osoby, která způsobila škodu, je povinna zachovávat péči pro osobu, která jí trpí, bude povinen. Ve všech případech se soudy mohou přiznat peněžitou náhradu, může rovněž vydat příkaz k zastavení opakovalo.

Tvrzení, trespass nebo nedbalosti mohou být přímo vůči státním orgánům, pokud jejich činnost způsobí škodu – Dennis vs. Ministerstvo obrany [2003] EWHC 793 písm. qb). Nicméně, je-li příčina škody se subjekt provádějící operace povolených zákonem bude muset prokázat, že jednala z nedbalosti, Allen v. Komise, rafinace ropy v Mexickém zálivu Ltd (1981, AC 1001). Pokud údajné nedbalosti by příslušné orgány měly být vynakládány veřejné prostředky s cílem zabránit poškození může soud konstatovat, otázkou není soudně vymahatelná jako rozhodnutí týkající se výdajů jsou pro tento subjekt – DOBSON/Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC). Pokud je vydání povolení v oblasti životního prostředí nebo stavební povolení pro osobu, která způsobuje škody, státní subjekt, který vydal povolení nebo povolení je zřídka odpovědný za nedbalost jako orgán obvykle nemá za povinnost řádné péče dotčené osobě.

Orgány většinou nemají povinnost nahradit individuální pouze nesplnění povinnosti – Bourgoin SA vs. Ministerstvo zemědělství, rybolovu a potravin [1986] 716 QB. Pokud však v rámci soudního přezkumu Soud konstatuje porušení povinnosti přiznat odškodnění, pokud škody nejsou jedinými výživného. Kromě toho náhrada škody může být přiznána v případě porušení lidských práv žalobce uvedeny. Nárok vůči státnímu orgánu může zahrnovat žaloby na zdržení se jednání.

Odpovědnost za životní prostředí

Směrnice EU o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES) provedena v Anglii pro prevenci a nápravu škod na životním prostředí Regulations 2009 (SI 2009/153 (W. 2009/995) v Severním Irsku je budou provádět zvláštní zpráva č. 2009/252 a ve Skotsku odpovědnosti za životní prostředí (skotská nařízení 2209/266 (dále jen „SSI“). Příslušné orgány pro účely této směrnice jsou obvykle e&w agentury pro životní prostředí nebo přírodní zdroje orgánu pro Wales, ale lze je Natural England, stanovišť nebo druhů na zemi nebo Secretary of State for the Sea. Pokud N.I. Department of the Environment orgánem, zatímco ve Skotsku obvykle bude SEPA, ale Scottish Natural Heritage škody na chráněných druzích a přírodních stanovištích na souši, ve vnitrozemských vodách a Scottish Ministers škody v pobřežních nebo teritoriálních vodách.

Nařízení stanoví „zúčastněná osoba“), která by zahrnovala nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí – bude moci požadovat po příslušném orgánu, aby přijal opatření podle těchto ustanovení. Žádost musí být podána písemně a musí stanovit účasti e&w n.i (a) a poskytnout dostatek informací, aby mohl určit druh a místo nehody.

Soudní přezkum rozhodnutí přijatých příslušnými orgány ohledně žádosti o opatření podle nařízení bude stejné jako pro jakéhokoli jiného soudního přezkumu. Účetní dvůr zajistí, aby byly dodržovány správné postupy. Bude přezkum legality rozhodnutí. Může zasáhnout, technické nebo jiné chyby, pokud tyto chyby byly materiálu, který ovlivnil rozhodnutí může zrušit toto rozhodnutí.

Žaloby na určení odpovědnosti je podána podle oddílu 54 občanského soudního řádu (e&w, v Order 53 pravidel vyšších soudů (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 KAPITOLA 58 jednací řád Court of Session). Žadatel o soudním přezkumu vydá formulář žádosti High Court (e&w) podle části 54, nebo z roku 53 (N.I.) nebo ve Skotsku peticí podle kapitoly 58. Důkazy v souladu s příslušnými pravidly a obvykle se v písemném prohlášení svědků a dokumentů.

VI další způsoby přístupu k právní ochrany

Pokud e&w a s žalobu týkající se obtěžování – statutární obtěžování ve smyslu příslušného zákona – lze uvést jako soudci hrabství (Sheriff Court)“ nebo podle části III Environmental Protection Act 1990. § 79 odst. (1) zákona stanoví, co představuje povinný element. V oddíle 82 se může jednotlivec podat žalobu u příslušného soudu, pokud je „poškozených“ obtěžování. Soud může nařídit na zabránění imisím, kterým je pozemek vystaven, podle oddílu 82, žalovaná. Tento postup je dostupný, N.I. podle části 7 čisté městské části and Environment Act (Northern Ireland) 2011.

Parlamentní veřejný ochránce práv (ombudsman), e&w shromáždění (N.I.) nebo Scottish veřejného ochránce práv prozkoumala otázky špatné správy ze strany vládních orgánů. Pokud e&w, místní správy veřejných ochránců práv budou postupovat stejně pro místní orgány, zatímco za ni dojde Severní Irsko veřejný ochránce práv – vyšetřuje spso místní orgány ve Skotsku. E&w veřejní ochránci práv se může jednat společně, a to případ nesprávného úředního postupu týkajícího se agentury dva místní orgány, které bylo uloženo zaplatit žalobci celkem 95,000 GBP pro nesplnění povinnosti řádného řešení nezákonného odpadu. Stížnosti e&w parlamentního veřejného ochránce práv musí být uváděny její člen Parlamentu – shromáždění veřejným ochráncem práv je člen shromáždění. Stížnost veřejnému ochránci práv místních samospráv, veřejného ochránce práv nebo spso by mělo být přijato až poté, co příslušný orgán dostal možnost řešení tohoto problému. Veřejní ochránci práv sdružení může požádat příslušný orgán, aby omluvu, vrácení peněz, a to například daňovými, musí například nahradit zpoždění, zlepšení postupů lepší správní postupy nebo příslušným orgánem.

Trestní stíhání pro trestné činy proti životnímu prostředí (e&w) bude obvykle podaná příslušným orgánem v souvislosti s uvedeným trestným činem Evropské agentury pro životní prostředí. Tyto orgány mají pravomoci pro vyšetřování trestných činů nebo vstupovat na pozemky nebo budovy při odebírání vzorků a při pohovoru lidi domnělého protiprávního jednání.

Trestní stíhání z podnětu soukromé osoby mohou být podány e&w za řadu trestných činů proti životnímu prostředí – stíhání trestných činů z roku 1985, oddíl 6 –, avšak některé sítě mohou podávat pouze nebo se souhlasem státního zástupce. Ve Skotsku soukromé k jejich stíhání dochází jen velmi zřídka, nutný souhlas generální prokurátor. V Severním Irsku soukromými osobami mohou vyžadovat souhlas nejvyššího státního zástupce.

Většina vnitrostátních nebo místních vládních institucí bude mít vnitřní mechanismy podávání stížností. Pokud jsou výsledky neuspokojivé, mohl stěžovatel obrátit příslušnému veřejnému ochránci práv nebo požádat o soudní přezkum. Existují konkrétní stížnosti organizací pro veřejné služby, jako jsou dodávky vody – spotřebitel rady pro vodu (e&w) nebo Water Industry Komise pro Skotsko, spotřebitel (N.I.)

VII aktivní legitimace

Nevládní organizace mohou mít oprávněný zájem, ale pravděpodobně by – judikatura neposkytuje jistotu, že se účastnily postupu jejich žaloby na neplatnost za přípustné. V praxi existuje několik málo příkladů, kdy bylo odepřeno postavení jednotlivců a nevládních organizací. Nesdružený člena sdružení, jako je klub nemá právní subjektivitu, a tudíž nemůže žalovat nebo být žalován. Opatření proti těmto sdružením nebo je vedeno nebo proti předsedy nebo jiného člena. Tyto organizace se však může být předmětem soudního přezkumu – R/Panel pro převzetí, fúzí dříve P. datafin [1987] 815 QB.

Aktivní legitimace

Správní řízení

Plánování IPPC (nebo vyšetřování)

Soudní řízení

(judicial review)

Pouze Oznamovatel/držitel povolení podat opravný prostředek

K účasti v řízení o kasačním opravném prostředku

Všechny osoby, které „dostatečný zájem“ – viz AXA General Insurance Ltd/The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Jednotlivci

Ano

Ano

Nevládní organizace

Ano

Ano

Ostatní právnické osoby

Ano

Ano

Skupiny ad hoc

Ano

Ano

Zahraniční nevládní organizace

Ano

Ano

Jakékoli jiné

Ano

Ano

Podat soukromou občanskoprávní žaloby, jako je obtěžování hlukem nebo zápachem, je žadatel povinen mít výhradní vlastnictví nemovitosti zasažené hlukem. „obtěžování“ však zákonná opatření podle oddílu 82 Environmental Protection Act 1990 může být podána osobou „poškozených“ obtěžování.

Každý, kdo má aktivní legitimaci soukromým trestního stíhání, pokud je toto řízení vůbec možné.

Neexistují žádná pravidla pro různé odvětvové právní předpisy. Ve Spojeném království soudních přezkumných řízení se vztahují veškeré soudní přezkum. I když právní předpisy, jako je udělování povolení v oblasti životního prostředí (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675, příloha 5, část 1) e&w obsahuje zvláštní ustanovení pro veřejné konzultace, že definice „veřejných“ vyzvány je „osobou, jíž jsou zatíženy regulačním orgánem, domnívá se, budou pravděpodobně ovlivněny, nebo má zájem, žádost.“ zde není žádný rozdíl mezi obyčejným soudním přezkumu standard „dostatečný zájem“. Pojem „dostatečný zájem“ pro soudní přezkum věci považoval Soudní dvůr v rozsudku Axa General Insurance Ltd/The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Neexistuje žádný formální actio popularis právo Spojeného království. Nicméně práv nevládních organizací nebo jednotlivců účastnit se správních rozhodnutí, znamená, že je účinně takové žaloby.

Státní subjekt právnickou osobou stejně jako soukromé společnosti. Životní prostředí, například je právnickou osobou. To může přinést či obraně zákonných opatření. Agentura tak teoreticky mohl podat žalobu, kterou se domáhala soudního přezkumu rozhodnutí přijatých jiným orgánem veřejné správy. Totéž platí veřejných ochránců práv stejně jako státních zástupců (Crown Prosecution Servis. Je však velmi nepravděpodobné, že se nikdy v praxi a soudy nejsou pro tento druh opatření a očekávají vládních orgánů vyřešit své spory bez dalších právních kroků.

VIII právní zastoupení

Spojené království má kontradiktorní systém odrážející její dědictví zvykového práva. V oblasti životního prostředí (judicial review) e&w žalobcova advokáta zpracuje žádost o povolení podat opravný prostředek, a uvede důvody, na nichž je založeno. Obvykle je posuzován na základě důkazů žalobce bez jednání. Avšak v případě ústního jednání advokáta žalovaného se mohou účastnit vysvětlit Soudnímu dvoru, proč má za to, povolení se neudělí. Je-li povolení uděleno, odpůrce může podat důkazy. Jak kontaktovat právníky budou předkládat vyjádření Soudnímu dvoru předložila nástin svého případu. Na jednání každý advokát doplní kostry argument ústní vyjádření.

Není nutné mít právního zástupce v jakékoli přírodní jednání, ať již na úrovni plánování nebo jiného správního nebo soudního přezkumu.

Právníci, odborníci v oblasti práva životního prostředí lze nalézt prostřednictvím seznamů, jako jsou komory & partnery nebo právní 500. Tyto seznamy jsou vydávána každý rok. Ekologický právní nadace (ELF) se specializuje Environmental Law and Environmental Law Association (Spojené království) je orgánem ukela právníků v oblasti životního prostředí. Plánování a environmentální advokátní komory (PEBA) je orgánem advokáti, kteří e&w případů v oblasti životního prostředí a územního plánování.

IX důkazy

V trestních věcech je prokázáno výpovědí svědků ústně a musí podléhat křížové kontrole. V oblasti občanskoprávních nároků písemné svědectví jsou za předpokladu, kdy jsou podrobeni křížovému výslechu svědků pod přísahou (e&w). Ve Skotsku je podáno ústně svědků. Během správního slyšení např. plánování vyšetřování prohlášení svědků, na které svědkové jsou zkoumány, ale jen zřídka překročí pod přísahou. V rámci soudního přezkumu jednání se všemi důkazy písemná prohlášení svědků nebo dokumentů bez křížového výslechu (e&w). Ve Skotsku Nejvyšší soudní cestou, rozhoduje při prvním jednání na základě právní argument, avšak je-li slyšení na téma důkazy, bylo podáno ústně svědků.

Výpovědi svědků při závažných trestních případů jsou hodnoceny porotou. Zatímco soudce může vyjádřit k důkazům, porota je jediný oprávněný posoudit skutkové okolnosti případu. Ve všech ostatních hodnocení pro soudce, soudce nebo inspektor (zpravodaj) hodnotí důkazy. Musí zohlednit všechny poznatky uplatňované a uvést důvody pro upřednostnění z jedné strany na druhou.

Je třeba předložit doklady pro Soudní dvůr. Pro soudní přezkum správního orgánu, jehož rozhodnutí je předmětem přezkumu, má povinnost poskytnout informace o všech příslušných dokumentů – Povinnost a přímost. Nové poznatky mohou být zavedeny, pokud jsou významné. Soud může požadovat důkaz z jedné ze stran, ale obvykle nemá.

Strany mohou pověřit odborníky, aby poskytli důkazy ve věci. Například pokud jako poškozený může každá smluvní strana pověřit odborníky v oblasti provozování dotčeného zařízení a o tom, jak jim lze zabránit škodlivým účinkům. Soudní dvůr může rozhodnout, že takový důkaz je dán společný znalecký (e&w).

Odborná zpráva není závazná pro soudce. Je na soudci, aby posoudila všechny důkazy, ji. V trestních věcech je úkolem odborných je poskytnout Soud nebo porota s nezbytnou vědecká kritéria pro zkoušení přesnosti svých závěrů, tak, aby Soud nebo porota vytvořit své vlastní nezávislé rozhodnutí na základě použití uvedených kritérií na skutkové okolnosti prokázána důkazy.

X žalobu na zdržení se jednání

V některých právních předpisech není stanoveno, že podání odvolání nemá odkladný účinek, je rozhodnutí nebo oznámení – například udělování povolení v oblasti životního prostředí (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. V jiných právních předpisech, v příslušném oznámení nebude mít žádný účinek, dokud tento opravný prostředek nakonec stanovena nebo odejmout – Town and Country Planning Act 1990, S. 175 (4) (ve Skotsku z roku 1997 Y 131(3)). Při soudním přezkumu může žadatel požádat Soudní dvůr o předběžné opatření s odkladným účinkem, dokud příslušné rozhodnutí ve věci.

Pokud právní předpisy stanoví, že podání odvolání nemá odkladný účinek, je rozhodnutí nebo oznámení tohoto rozhodnutí nebo oznámení má okamžitý účinek. V případech, kdy obvyklá pravidla je, že toto oznámení je neúčinné, dokud se zakládá kasační opravný prostředek může být úřad schopen sloužit další oznámení okamžitě zastavit činnost – například aretovanou oznámení při plánování (Town and Country Planning Act 1990, section 183 (zákon ve Skotsku 1997, s 140). Mohou však mít odškodnit osobu nepříznivý dopad zastavení oznámení, pokud oznámení o prosazování právní úpravy je zrušena. Pokud právní předpisy umožňuje orgánu pravomoc uvážení ohledně možnosti pozastavit oznámení odvolání – například statutární obtěžování (odvolání) Regulations 1995, reg. 3 – úřad musí řádně zohlednit rovnováhu mezi veřejným zájmem oznámení mají okamžitý dopad a důsledky této osobě doručeno oznámení – společnosti Cromarty Firth Port Authority v. Norsko, Ross, společnosti Cromarty District 1997 s.l.t. 254.

Civilní – na rozdíl – trestní soud může vydat předběžné opatření – těmto přesunům ve Skotsku – vedoucí projektu, existuje-li podezření, správní rozhodnutí, dokud nedojde k vyřešení této otázky – Belize aliance nevládních organizací na ochranu proti Department of the Environment [2003] ukpc 63. Neexistují žádná zvláštní pravidla týkající se žalob na zdržení se jednání v oblasti životního prostředí. Místní a další orgány, jakož i ukládání nuceného výkonu a jiná oznámení, mohou podat žalobu na zdržení se jednání proti osobě, jež je v rozporu s příslušnými právními předpisy – například zákon na ochranu životního prostředí z roku 1990, S. 81 (5).

Platební příkazy (interdicts) mohou být rovněž uděleny ve sporech mezi jednotlivci nebo jiné právnické osoby. Žaloby na zdržení se jednání jsou obvykle pro ukončení činnosti, ale povinné příkazy jsou někdy zadávány požadovat někdo něco udělat. Pokud existuje nebezpečí hrozící újmy – quia timet příkaz na zdržení se jednání v případech újmy, která byla obava, avšak nemá eventuated – může být poskytnuta, ale s těmi se člověk setkává jen zřídka.

Žaloby na zdržení se jednání (těmto přesunům) bude provedeno v rámci soudního řízení nebo v rámci žaloby mezi jednotlivci atd. Lhůty, během nichž mají požádat o vydání soudního příkazu jsou pro podání nároku. Žádost o naléhavou předběžným opatřením může být provedeno před tím, než je věc zahájena. Pokud se předběžné opatření (obvykle) těmto přesunům, musí žadatel poskytnout soudu závazek, že splní veškeré ztráty způsobené žalovanému, jestliže příkaz není povolen. Pokud w e& a NI, jestliže v případě, na který se vztahuje Aarhuská úmluva, Soud shledává, že soudní zákaz je nezbytné k tomu, aby se zabránilo závažnému poškození životního prostředí a zachovat skutkového základu sporu, musí při rozhodování, zda požadovat, aby podnik a jeho podmínek, se zvláštním důrazem na potřebu celkové pořadí, jako by pokračování řízení nepřiměřeně nákladné pro žadatele a veškeré nezbytné pokyny k zajištění toho, aby byla věc projednávána při nejbližší příležitosti. [(Practice Direction 25 Civil Procedure Rules (e&w)] a náklady ochraně (Aarhuská úmluva) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Soud provede analýzu rovnováhy mezi stranami při určování vhodnosti používání – R (s výjimkou britské dědictví) proti SOS pro komunity a místní samosprávu & nebo [2010] EWCA Civ 1500). Soudy jsou oprávněny pozastavit uplatňování tohoto zákazu. Osoba, na kterou se vztahuje zákaz, může podat žádost vykonávat.

Rozhodnutí udělit těmto přesunům lze podat opravný prostředek soudu vyššího stupně. Obvykle však potřebovat volno ze strany soudu, který vydal příkaz nebo odvolací soud.

XI náklady

Pokud žadatel hodlá získat přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí bude možná muset platit soudní poplatky, náklady na právní poradenství, odborného svědka další svědky, poplatky, výdaje a náklady spojené s přípravou dokumentů, akčních plánů atd.

Soudní poplatky

Neexistují žádné soudní poplatky pro trestní věci v prvním stupni odvolání k vyššímu soudu může zahrnovat poplatek.

Soudní poplatky za zahájení soudního přezkumu je 60 GBP (e&w). Pro založení občanskoprávní nárok e&w se poplatek liší v závislosti požadovanou částku. Pokud má hodnotu v rozmezí 1,000–1,500 GBP, je poplatek 70 GBP. Pokud je třeba mezi 15,000 GBP až 50,000 GBP je poplatek 340 GBP. Žádost o povolení podat opravný prostředek u Court of Appeal je 235 GBP za 465 liber šterlinků v pozdější fázi. Žadatelé mohou být způsobilí pro prominutí poplatků v závislosti na své situaci.

Všechny petice na vnitřním nebo vnějším House of the Court of Session ve Skotsku náklady 180 GBP, High Court of Justiciary činí 90 GBP.

V Severním Irsku návrh na soudní přezkum náklady 200 GBP. Občanskoprávní žalobu u High Court nákladů poplatek ve výši 300 GBP. Podání kasačního opravného prostředku činí 500 GBP.

Náklady

Výše nákladů se může podstatně lišit v závislosti na povaze a složitosti případu, zkušenosti advokáta množství dokumentů. Pokud e&w (poplatky za případy, které budou zpochybňována, jsou známé jako „sporné náklady“. Právní poplatky obvykle hodinové sazby podle stupně příjmů z poplatků. Proto by para-legal 80 GBP za hodinu, zatímco jeho partner může účtovat 200 GBP za hodinu. Obhájce v případě stručný účtovat poplatek a hodinových honorářů pro přípravu nebo jinou práci. Ve Skotsku „náklady“ se označují jako „náklady“ pro představu o nákladech, Allen v. Komise soudní přezkum ve věcech státní tajemnice pro komunity a místní samosprávu, [2012] EWHC 671 (Admin) úspěšnému uchazeči zadána 9,456 GBP plus DPH za jeden den případu. Scottish Ministers v silniční smyslu v [2011] 10 csoh výdajů na jedné straně odhadují ve výši 82,000 GBP až 90,000 GBP za den čtyři slyšení. Tento okruh je podobný ve všech jurisdikcích Spojeného království.

Náklady v občanskoprávním tvrzení může být vyšší, což odráží v právních systémech zvykového práva ve Spojeném království, které jsou na základě judikatury, a nikoli občanským zákoníkem a odpovídající neexistence a úlohu soudců (což znamená, větší zátěž nesou strany a jejich právní zástupci předložit příslušné judikatury Soudu). V případě imisí bontoft v – východ Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 písm. qb) – jednoho účastníka řízení byly 195,000 GBP u případů šestidenní hodnocení. Náklady mohou být zvýšeny v případech podle uzavřena dohoda, ale také právní předpisy umožňující takové dohody byla zrušena v dubnu 2013. Ve Skotsku jsou „spekulativní“ jsou poplatky, které stanoví v Act of Sederunt odměn advokátů (spekulativní činnosti) č. 1992/1879 a zákon o advokátní zkráceného (poplatky za spekulativní činnosti) 1992/1897.

Soudní zákazy

Neexistuje rozdílné sazby poplatku za soudní zákaz (těmto přesunům) případech. Obvykle tomu účastníku řízení, který navrhuje nařízení (těmto přesunům) budou muset poskytnout podniku jako náhradu škody, ačkoliv viz The Civil Procedure Rules), 25 (Practice Direction) e&w a náklady ochraně (Aarhuská úmluva) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). V rámci ochrany před náklady řízení (Aarhuská úmluva) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) a pozměněný prováděcích ustanovení § 25a občanského soudního řádu (e&w) musí soud, pokud Aarhuská úmluva, se zvláštním důrazem na potřebu s podmínkami stanovenými v tomto příkazu celkově tak, by pokračování řízení nepřiměřeně nákladné pro žadatele při zvažování, zda uložit závazek žalobci náhradu škody.

Rozdělení nákladů (náklady)

Obecným pravidlem je, že náklady spojené království jurisdikcí (náklady SCOT.) sledovat tyto události nebo „neúspěšná strana platí“ – například e&w Civil Procedure Rules (část 44.3). Soudy však mají širokou posuzovací pravomoc při hrazení nákladů. Výchozím bodem je strana, která spor prohraje, ale náklady řízení úspěšné straně může být snížen, pokud tato smluvní strana nevypracuje na některé otázky v daném případě nebo vyvolalo otázky irelevantní. Navíc podporují využívání alternativního řešení sporů soudy a strana, která nepřiměřeně nedokáže spojit ADR mohou být náklady důsledky – Halsey V Milton Keynes obecné NHS Trust, [2004] EWCA Civ 576). Soudní dvůr při posuzování nákladů se bude také zabývat chování stran od zahájení řízení a aby zvážila, zda jakékoli snížení nákladů mělo být z důvodu nesprávného chování.

Podle oddílu 36 občanského soudního řádu (e&w) může jedna strana učinila nabídku ostatním k vyřízení žádosti, obvykle tím, že nabídne určité peněžní částky) minutě nabídky (skot). Pokud se nabídky odmítnuty, ale osoba odmítá nedokáže získat výhodnější rozsudku pak mohou být náklady sankce.

Zvláštní náklady nyní platí na celém území Spojeného království pro některé případy omezování expozice životního prostředí ztráty stran druhého účastníka řízení.

XII mechanismy finanční pomoci

Neexistují žádné zvláštní osvobození od soudních poplatků nebo nákladů souvisejících s životním prostředím ve Spojeném království jurisdikcích. Existence takového osvobození od poplatků pro osoby s nízkými příjmy.

Soudy Spojeného království uplatňují čl. 9.4 Aarhuské úmluvy, která obsahuje požadavek, aby se ekologické řízení nesmí být ‚nepřiměřeně nákladné‘ – prostřednictvím ochranného usnesení o nákladech řízení e&w n.i (a) nebo ochranných příkazů výdajů (skot) zákona tyto příkazy jsou poměrně nové a je stále rozvíjena. Aarhuská úmluva je nyní uplatňuje zejména náklady řízení e&w soudní přezkum ze strany občanského soudního řádu (Amendment) pravidla 2013 části 45; Ve Skotsku podobným pravidlům platným pro všechny případy ochrany životního prostředí, k němuž došlo v březnu 2013; a pro ni náklady ochrany (Aarhuská úmluva) Regulations (Northern Ireland) 2013, která stanoví zvláštní pravidla pro ochranu fixní náklady společnosti pro řízení, na které se úmluva vztahuje.

Podle těchto pravidel:

(1) V prvním stupni, které je předmětem Aarhuské úmluvy, nemůže být uložena náhrada nákladů převyšující 5,000 GBP a 10,000 GBP pro osoby právnické osoby a osoby zastupující sdružení. Náhrada nákladů vůči žalovanému spor prohrála a jíž je limitována částkou 35,000 GBP.

(2) Ve fázi řízení o kasačním opravném prostředku se pravidla 52.9a občanského soudního řádu upravující náhrady použije, přičemž soud může nařídit snížení nákladů.

(3) Nejvyšší soud může rovněž nařídit navrácení omezí náklady v rámci Aarhuské věc na základě nákladů (praktické pokyny) podle poslední změnu v listopadu 2013).

Před přijetím těchto pravidel, že zadání PCO, soudní přezkum se řídí „Corner House“ zásady, které byly stanoveny, R (Corner House Research) proti Secretary of State for Trade and Industry [2005] EWCA Civ 192, bod 74:

(1) Ochranného usnesení o nákladech řízení může být vydáno v každém stadiu řízení, za podmínek, jež Soudní dvůr považuje za vhodné, pokud je soud přesvědčen o tom, že: i) předložené problémy jsou předmětem obecného veřejného významu; (ii) veřejný zájem vyžaduje právní řešení těchto problémů, iii) žalobce nemá žádný soukromý zájem na výsledku řízení, (iv) s ohledem na finanční prostředky žalobce a odpůrce (y) výše nákladů, jež budou pravděpodobně zapojeny, je spravedlivé a vhodné, aby tento příkaz; a v), pokud nebude vydáno ochranné rozhodnutí žalobce pravděpodobně nebude v řízení a budou přitom jednat přiměřeně.

(2) Pokud tyto žalobkyně je užívají pro bono bude pravděpodobně zvýší přínosy návrh ústavní pořádek.

(3) Soudnímu dvoru při jeho posuzovací pravomoc, aby rozhodl, zda je spravedlivé, aby bylo ve světle výše uvedených úvah.

Tyto zásady jsou upraveny v oblasti životního prostředí za účelem odstranění veřejného zájmu a důrazu žalobcových prostředků – R (Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006). Budou nadále platit pro soudní přezkum v rámci Aarhuské úmluvy.

Právní pomoc

Právní pomoci v občanských věcech, e&w poskytla právní služba Rady. Neexistuje žádný samostatný prostor pro financování životního prostředí. Nicméně financování lze získat prostřednictvím „obecného zájmu“. Právní služba Rady proto poskytnuto financování pro soudní přezkum ohledně nutnosti veřejného šetření v oblasti likvidace jaderných ponorek je významný veřejný zájem. Avšak mnoho možných opatření nebudou toto kritérium jako buď nemají prospěch širší veřejnosti nebo neuplatňuje žádné nové právní otázky. Proto žádost o financování za účelem zpochybnění rozhodnutí Environment Agency udělení provozní licence pro spalovny v blízkosti bydliště žadatele byla zamítnuta. Orgán Scottish Legal Aid Board je podobná kritéria „v širším veřejném zájmu.“

Právní pomoc může být dostupné pro žalované strany, ale nikoli pro ty, kteří chtějí podat soukromou žalobu.

Rozhodnutí o financování, které právní služba Rady určuje jeho „Funding Code).“ Bod 7 kodexu se týká soudního přezkumu. V oddíle 7.5 se stanoví, že „pokud případ nevykazuje výrazný v širším veřejném zájmu, má rozhodující význam pro klienta nebo vznést zásadní otázky lidských práv, právnímu zastoupení bude zamítnuto, pokud: i) vyhlídky na úspěch nebo na hranici chudoby; nebo ii) pravděpodobné náklady nezdají být úměrná pravděpodobné přínosy řízení s ohledem na vyhlídky na úspěch a za všech okolností.“ To platí pro všechny jednotlivce. Nevládní organizace pravděpodobně nebudou schopny získat právní pomoc. Ve Skotsku poskytnutí právní pomoci je určen právní pomoci v občanských věcech příručce (část IV, kapitola 3, která se týká posouzení pravděpodobných příčin a přiměřenosti.

Bezplatné

Bezplatné práce ve Spojeném království je usnadnit probono uk.net internetových stránkách. To poskytuje přístup k informacím o tom, jak získat bezplatné právní poradenství. Pokud e&w (pro bono – „skupiny“ rovněž provozuje internetové stránky LawWorks o tom, na koho se obrátit. Irska pro advokacii, advokátní e&w pro bono jednotka působí jako informační středisko, aby advokáti projednávaných případů. Jednotka přijímá žádost o pomoc na základě doporučení agentury nebo advokáty. Oddělení má napomoci v případech, kdy žadatel nemůže dovolit zaplatit obstaral nebo získávat veřejné financování, má v případě potřeby za pomoci obhájce mohou poskytnout. Avšak ani jedna z těchto organizací se specializují činnost v oblasti životního prostředí, ale mohou jednotlivci v kontaktu s těmi, kdo se.

Skotsko LawWorks poskytuje podobné služby ve Skotsku, LawWorks e&w; Přestože tyto dva subjekty jsou samostatnými subjekty. Organizace Faculty of Advocates má bezplatné právní služby jednotky, jejichž práce zahrnuje plánování, životního prostředí.

Severní Irsko poskytuje bezplatné poradenství a zastoupení, advokáti, právní poradci, kteří se rozhodli připojit se panel a kteří jsou všechny právní specializace. Dobrovolníků nabízí své služby zdarma až 3 dní nebo 20 hodin ročně. Ve většině případů pravděpodobně splňuje kritéria pro bono oddělení bude odvolání, žádosti o povolení podat opravný prostředek, soudní přezkum, specifické kroky při řízení, soud slyšení a poradní činnost

Právní poradny

Neexistují žádná právní poradny specializující se na environmentální případy e&w nebo ni. Nicméně (Citizens Advice Bureaux) a zákona střediska budou buď pomocí životního prostředí nebo záležitost předat někoho, kdo může pomoci. Environmentální právní středisko Scotland poskytuje poradenství veřejnosti o otázkách životního prostředí.

Organizace veřejného zájmu

Ekologický právní základ je hlavní organizace ve Spojeném království, které nabízejí bezplatné právní poradenství pro místní společenství z hlediska ochrany životního prostředí. Po téměř dvou desetiletích byla průkopnicí bezplatné poskytování poradenství pro zranitelné komunity čelí řadě hrozeb včetně nepříznivých environmentálních dopadů znečištění a ztráta zelených ploch a biologické rozmanitosti. Veřejnoprávní projekt vnitrostátní právní organizace, jejímž cílem je zlepšit přístup k veřejným právní nápravy pro osoby, jejichž je přístup ke spravedlnosti omezený chudobou nebo nějaká jiná forma znevýhodnění. Učiní některé životního prostředí.

XIII včasnost

Plánování žádostí musí být provedena ve lhůtě osmi týdnů, pokud je nutné provést posouzení vlivu na životní prostředí, přestože je tato lhůta prodloužena až šestnáct týdnů. Orgány, které rozhodují IPPC žádosti musejí obvykle rozhodnout do tří měsíců. Existují však jiné lhůty v právních předpisech. Jiné návrhy na vydání licence nemůže mít právní povinnost pro určení v určité lhůtě, ale orgány vyzývají, aby vyjádřili, jak co se týče vydání licence.

Pokud je rozhodnutí nebo plánování environmentální povolení není určeno v požadované lhůtě, má se za to, že udělení licence bylo zamítnuto. Umožňující žadateli odvolat se Secretary of State nebo ministři, nebo za určitých okolností místní orgán ve Skotsku.

Soudní řízení

Před 1. červencem 2013, soudní přezkum žádostí e&w v otázkách životního prostředí, musí být podána ve lhůtě tří měsíců daného rozhodnutí. Občanský soudní řád (54.5) řízení musí být podán bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do tří měsíců poté, co důvody, aby pohledávka vznikla poprvé. Nicméně „neprodleně“ charakter byl shledán dostatečně přesné. Pokud tedy právních předpisů EU má tři měsíce – R (u) & ptnrs (East Anglia Ltd) proti vodní plochy [2011] EWHC 1824 (Admin). Od 1. července 2013 se lhůty pro podání žaloby jsou pro soudní přezkum byl změněn na šest týdnů, pokud jde o rozhodnutí v rámci „akty“ plánování (Town and Country Planning Act 1990, plánování (památkově chráněných budov, chráněné oblasti) z roku 1990, plánování (nebezpečné látky) z roku 1990 a plánování (další ustanovení) z roku 1990). (Civil Procedure (pozměňovací návrh č. 4) Pravidla, 2013).

Lhůty pro podání občanskoprávní žaloby, nebo nedbalosti trespass stanovilo Limitation Act 1980 (e&w). Oddíl 2 Limitation Act 1980 žaloby založené – Žaloba na náhradu škody, jako je obtěžování, musí být podány do šesti let od data, kdy vznikla příčina žaloby. Podle § 6 zákona promlčení a zániku (Scotland) Act 1973) žádost musí být podána do pěti let. Čl. 6 Omezení (Northern Ireland) Order 1989 je šest let. Doba začíná běžet buď od data úrazu nebo datum – pokud se reklamant dozvěděl později – újma vyplývá, zcela nebo zčásti, jednání nebo opomenutí, která údajně představují nedbalosti, obtěžování nebo porušení povinností. „znalostmi“ se rozumí důvodně domnívat, skutečnosti vedoucí k jeho přičtení odpovědnosti – ministerstvo obrany proti AB & regiony [2012] UKSC 9.

V případě, že fyzická osoba hodlá podat žalobu podle § 82 Environmental Protection Act 1990 (Magistrates’Court) nebo okresní soud (sheriff court), že žaloba musí být 21 dnů před tím, než bylo řízení zahájeno. (S. 82 (6)). S ohledem na povahu řízení se bude stále ještě existující v tomto okamžiku.

Doba trvání případů

Doba trvání závisí na složitosti skutkových a právních otázek. Soudní přezkum případů – pokud neexistuje důkaz ústně vyslechnuta – může trvat půl dne až čtyři nebo pět dní. Environmentální občanského soudního řízení, kdy obě strany povolat svědky a znalce může trvat mnohem delší. Poměrně jednoduché může hluk trvat dva až tři dny. V. DOBSON Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC) více než deset svědků události na každé straně a čtyřmi odborníky na obou stranách týkající se různých oborů. Věc trvalo šest týdnů.

V trestních věcech, donucovacích orgánů při vyšetřování mohou trvat měsíce či dokonce roky od data činu vydáním řízení. Obvykle je počáteční jednání v rámci smírčího nebo Sheriff Court do tří týdnů od data řízení. V případě přiznání viny, bude obvykle řeší ve lhůtě jednoho měsíce; Ačkoli v Severním Irsku, Anglii & Wales soudce může předat věc Crown Court, domnívají-li se, že jejich pravomocí v oblasti vynášení rozsudků nejsou dostatečné ke zvládnutí trestného činu. Shrnutí hodnocení na magistrátních nebo Sheriff Court může trvat jeden až tři dny; Ačkoli je již možné případy.

Závažný případ se předá soudců Crown Court. V jednom případě korunnímu soudu s porotou získají přípravného přezkumu, který může mít více než jedno slyšení způsobem v případě několika měsíců. Samotného řízení mohou být ze dne na den měsíčně nebo více – nedávný stíhání pro trestné činy způsobila šestitýdenní hodnocení.

Lhůta pro rozhodnutí

Nejsou stanoveny žádné lhůty pro soudce vydat rozhodnutí. V jednoznačných případech (e&w) soudce maygive ústní rozhodnutí ihned po slyšení. Ve složitějších případech může být vyhrazeno a obvykle se písemně ve lhůtě dvou až šesti měsíců. Déle než šest měsíců, ale ne běžné.

Pokud nejsou stanoveny žádné lhůty, nejsou sankcí vůči soudem vydávajícím rozhodnutí k prodlení. Avšak v případech týkajících se otázek lidských práv se očekává, vydá rozhodnutí neprodleně.

XIV další otázky

Environmentální rozhodnutí jsou napadli během procesu EIA nebo není-li rozhodnutí vydáno. Pokud veřejného mínění se předtím, než jsou rozhodnutí vydaná veřejnost bude moci řešit toto šetření.

Ačkoli v současnosti neexistuje jednotný stránky vlády Spojeného království týkající se přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, informace o různých aspektech je k dispozici prostřednictvím ústřední vlády (http://www.gov.uk/) a internetových stránek skotské vlády Severního Irska.Odkaz se otevře v novém okně.http://www.gov.uk/ Informace a názory nevládních organizací, jako jsou k dispozici také ukela nebo Přátelé země a skupiny, jako např. ve Spojeném království, Environmental Law Association (ukela).

Alternativní řešení sporů je tomu ve Spojeném království. Je důrazně podporováno u civilních soudů. Je Pre-Action Protocol for Judicial Review (e&w) uvádí, že „žalobkyně a žalované v původním řízení, mu může Soudní dvůr poskytnout důkaz, alternativní způsoby řešení sporů byly zváženy. Soudy mají za to, že soudní řízení by mělo být až poslední možností, by neměl být vydáván předčasně při řešení stále aktivně prozkoumává.“ je přístupná veřejnosti prostřednictvím letáků, jako je orgán Legal Services Commission „alternativy k právu“ CLS informační leták 23.

Mediace je často používaných občanskoprávních nároků mezi fyzických či právnických osob. Mediace je dostupná v rámci soudního přezkumu, ale není příliš využívána – veřejnoprávní projektu: 2009 zprostředkování a soudním přezkumem.

XV v postavení cizince

Neexistují žádná konkrétní protidiskriminační ustanovení týkající se jazyka nebo země původu procesních předpisů Spojeného království. Avšak soudy jsou veřejnoprávními subjekty, a tudíž vázány Equality Act z roku 2010, podle které je nezákonné k diskriminaci na základě rasy nebo národnosti. Zákon ukládá clo o rasové rovnosti, která musí soudy dodržovat. Soudy jsou pokyny ohledně rovného zacházení se všemi, kdo před jejich „lavicovým knih“, které jsou vydávány soudci – například rovné zacházení na zkušebním stavu pro Anglii a Wales.

Používání různých jazyků je usnadněna při soudních řízeních. Interně jazyků, jako je velština nestanoví slyšení. Ostatní jazyky mohou být použity tlumočník. Soudy budou mít k dispozici poradní letáky v několika jazycích.

V trestních věcech a některé soud řízení Soudní dvůr zajistí oddělení pro tlumočníka, zaplatí poplatek; Ačkoli v trestních věcech v případě, že obžalovaný je odsouzen za poplatek může být součástí nákladů řízení jí byly uloženy. V občanskoprávních věcech musí strany přijmout opatření, a zaplacení poplatku.

XVI přeshraniční věci

Spojené království tvoří ostrovy pouze Irsko a Severní Irsko pozemní hranice, přeshraniční případy jsou velmi vzácné. Podle nařízení 24 plánování infrastruktury (EIA) Regulations 2009 rozvoje, jež by mohly mít významné přeshraniční vlivy na životní prostředí v jiném státě EHP musí být oznámeno tohoto státu. Může se stát účastníkem řízení podle nařízení. Neexistují žádné procesní pravidla pro účast, i když právní předpisy EU, jako je směrnice o mediaci, provádí soud ve Spojeném království. Občanskoprávní odpovědnost je upravena v rámci úmluv jako například mezinárodní úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním z roku 1969, je-li to vhodné. Část III jinak [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 upravuje rozhodné právo. Oddíl 11(2) (a) stanoví, že se použije právo země, kde škoda vznikla, je rozhodným právem.

Neexistují žádné rozhodnutí podle právních předpisů Spojeného království ohledně pojmu „veřejnost“ v přeshraničním sporu.

Neexistují žádné právní předpisy Spojeného království rozhodnutí, zda cizinec, který je nepříznivě zasaženo ve Spojeném království bude mít dostatečný zájem účastnit se veřejného mínění nebo soudního přezkumu v souvislosti s projektem. Kdyby však mohl mít dostatečný zájem může být v rozporu Equality Act z roku 2010 zakázat účast. Kdyby bylo připuštěno, že tato osoba nemá tato společnost dostatečný zájem na výsledku řízení bude stejná jako pro jakéhokoli jiného účastníka. Nebude právní pomoc pravděpodobně k dispozici kritéria „závažné v širším veřejném zájmu“, o nichž bylo pojednáno výše.

V případě, že osoba má „dostatečný zájem“ na řízení, mohou se jich účastnili.

Neexistují sice žádné rozhodnutí soudů Spojeného království, pokud osobě v cizím státě může mít nepříznivý dopad návrhu neexistuje žádný důvod, proč by jí neměl významný zájem pro účely soudního přezkumu.

Vhodným fórem je zemí, která je výhodnější pro zabezpečení že spravedlnosti – Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex Ltd, 1987, AC 460. To bude pravděpodobně platit země, jejíž právo je rozhodné pro spor. Ve Spojeném království podle oddílu 11 (různá ustanovení) [Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, je rozhodným právem právo země, v níž má obvykle újma nebo škoda vznikla, ale nemůže být v souladu s oddílem 12. Pokud se jeden britský soud uznal pravomoc rozhodovat spor, může být toto rozhodnutí napadeno bude ale vyzyvatele, který by měl prokázat, že rozhodnutí bylo nesprávné.

Gibraltaru má pozemní hranici se Španělskem, existuje možnost přeshraničním případům. Podrobnosti viz příloha.

Související odkazy

Přístup ke spravedlnosti

Práv a v úřadech státních zastupitelství

Odborníci v oblasti životního prostředí

Právní prostředí

Advokátní komora

Úřady bezplatných právních předpisů v oblasti životního prostředí

Vnitrostátní a mezinárodní nevládní organizace

Informace o přístupu k právní ochraně

Informace o tom, že na těchto


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2016