Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās - Apvienotā Karaliste

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim? 1. Konstitucionālie balsti
 2. Tiesu iestādes
 3. Piekļuvi informācijai gadījumos
 4. Tiesas pieejamību, sabiedrības līdzdalību
 5. Tiesas pieejamību attiecībā uz darbību vai bezdarbību
 6. Citas iespējas vērsties tiesā
 7. Tiesiskais statuss
 8. Juridiskā pārstāvība
 9. Pierādījumi
 10. Atbrīvošana no amata
 11. Izmaksas
 12. Finansiālā atbalsta mehānismi
 13. Savlaicīgums
 14. Citi jautājumi
 15. Ārvalstniekam ir
 16. Pārrobežu lietas

Ievads

Apvienotās Karalistes sastāvā ietilpst Anglija, Skotija, Velsa un Ziemeļīrija. Tā arī ir starptautiska atbildība par Gibraltāru, Gērnsiju, Džersiju un Menas salu. Attiecīgo likumu Anglijā un Velsā, Ziemeļīrijā un Skotijā — ir izklāstīts pamattekstā. Skatīt atsevišķu pielikumu attiecībā uz informāciju par Gibraltāru, Gērnsiju, Džersiju un Menas salā.Saite atveras jaunā logācontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSSaite atveras jaunā logācontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSSaite atveras jaunā logācontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSSaite atveras jaunā logācontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I konstitucionālos pamatus

Apvienotā Karaliste nav vienota kodificēta rakstītā konstitūcijā. Pasākumi vides jomā attiecībā uz valsts iestāžu lēmumiem var iesniegt saskaņā ar 8. pantu vai 1. protokola 1. pantu, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, ja pastāv iejaukšanos mierīgā īpašumtiesību īstenošanā no rīcībā. Konvenciju īsteno Apvienotajā Karalistē Human Rights Act 1998”. Lai gan Līgumslēdzējām pusēm nevar tieši atsaukties uz starptautiska līguma noteikumiem, kas nav transponēta Apvienotās Karalistes tiesībās ar Parlamenta aktu vai sekundārajos tiesību aktos, mēģinās un veidot tiesību aktus tādā veidā, kas atbilst Apvienotās Karalistes starptautiskās saistības.

Tiesas un administratīvās iestādes nepiemēro tieši Orhūsas konvencijas noteikumi, izņemot to, ka ir īstenoti ar kādu darbību vai rīkojums, vai ar Savienības tiesībām, kas ir tieši piemērojama valstu tiesību aktos — Morgan/Hinton organisko vielu (wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107. Tomēr, Walton/Scottish Ministers [2012] UKSC 44 tika minēts, ka Orhūsas konvencijas Atbilstības komitejas lēmumus jāizturas ar cieņu.

Jāatzīmē, ka pēc tā parakstīšanas (apstiprināts pēc ratifikācijas) Apvienotā Karaliste nāca klajā ar šādu deklarāciju attiecībā uz Orhūsas Konvenciju:

“Apvienotā Karaliste saprot atsauces uz 1. pantu un šīs konvencijas preambulas septīto punktu “tiesības” uz “ikvienas personas tiesības dzīvot vidē, kas atbilst šīs personas veselības stāvoklim un labklājībai” paust vēlmi, kas noteica šīs konvencijas apspriešanā, kas ir kopīgs un ko Apvienotā Karaliste pilnībā. Juridiskās tiesības, kuras katra puse apņemas nodrošināt saskaņā ar 1. pantu ir tiesības piekļūt informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem saskaņā ar šo konvenciju.”

II tiesu

Tiesas

Nav speciālists vides tiesas Apvienotajā Karalistē. Anglijā un Velsā (e&w) un Ziemeļīrijas krimināllietu n.i. (vides) sākas miertiesā, kuru vada tiesnesis vai miertiesneši. Nopietnos gadījumos ir notiesājusi Kroņa tiesa, tiesnesis un zvērinātie. Skotijā nepilngadīgo noziedznieku ar lietām nodarbojas miertiesas nopietnākiem gadījumiem, vienlaikus ir centusies ir šerifa tiesa (Sheriff Court), atsevišķi vai kopā ar zvērinātajiem. Īpaši nopietnos gadījumos apsver uzklausīja Augstās Justīcijas tiesas tiesnesis un zvērinātie.

Miertiesneši (Sheriffs) var uzklausīt obligāto traucējumu gadījumos — smakas, kas ir definētas tiesību aktos, kuru mērķis ir samazināt traucējumus, nevis piedzīt zaudējumu atlīdzību. Civillietas, e&w n.i. un darbības traucējumi, piemēram, parasti ir centusies ar apgabaltiesas tiesnesis e&w un apgabaltiesas tiesnesi Ziemeļīrijā. Lietas, kuras ir sarežģītākas vai augstas vērtības, izskata Augstākā tiesa, Augstās tiesas tiesnesis. Tehnoloģiju un celtniecības tiesas ir Division, High Court, kas specializējas e&w tehniski sarežģītus jautājumus. Mazākas prasības Skotijā ir šerifa tiesai, un uzklausīt vērtīgāku, Outer House of the Court of Session.

Gadījumos, kad tiesā ir ierosinātas pret lēmumiem, ko valdība vai pašvaldības e&w izskata Administratīvā rajona n.i. un Augstās tiesas, Augstās tiesas tiesnesis. Skotijā tiek uzklausītas tiesas sēdēs.

Tiesnešiem, juridisko profesiju pārstāvjiem un ir bijis praksē kādā noteiktā laikā, pirms viņi var pieteikties, lai kļūtu par tiesnesi. Daudzas e&w sākas, reģistratori — nepilnas slodzes tiesnešiem, pirms tās sāk kļūt par shēmas vai Augstās tiesas tiesnešiem. Skotijā bieži vien sākas, nepilna laika šerifi vai augsta līmeņa juristi un tiem NI, deputātu, sēdes nepilnu darba laiku. Tiesneši ir neatkarīgi no valsts. Nav speciālists vides, kaut arī tiesnešiem, kas nodarbojas ar vides aizsardzību saistītos gadījumos dabiski ir uzkrājusi pieredzi šajā jomā.

Tribunāli

Jo e&w, ja plānošanas lēmumu ir apstrīdējusi prasītāja, bet nav nekādu iebildumu, var pārsūdzēt lēmumu. Apelācijas sūdzību izskatīs Plānošanas inspekcija, inspektors. Šiem inspektoriem var uzklausīt arī pieteikuma iesniedzēja vai atļaujas turētāja apelācijas par lēmumiem attiecībā uz vides atļaujām, ūdens ieguves atļaujas un citi vides tiesību jautājumiem. Skotijā šādus strīdus izskata vai nu ar ziņotāju ieceļ direktorāta plānošanas un vides prasības vai, attiecībā uz dažiem plānošanas pieteikumiem, vietējā plānošanas iestāde, atkarībā no mēroga attīstības un plānošanas iestādes noteikto kārtību. Ziemeļīrijā izskata apelācijas sūdzību izskatīšanas Komisijas komisāriem.

Ja kāda persona ir pārkāpusi konkrētus e&w vides tiesību aktu attiecīgās iestādes var noteikt sankcijas, nevis veikt kriminālprocesu — vides civiltiesiskām sankcijām (Anglija) Order 2010 (SI 2010/1157) (2010/1821). Apelācijas sūdzības attiecībā uz šādām sankcijām izskata First-tier Tribunal (vide). Principā Ziemeļīrijas un Skotijas apsver iespēju līdzīgus noteikumus.

Labvēlīgākā regulējuma izvēle:

Nav forum shopping dažāda veida tiesas pieejamību civillietās Apvienotajā Karalistē. Tomēr prasītājs var celt prasību vietējā tiesā, ja viņš dzīvo vienā jomā, bet, kad kaitējums radies citā vietā. Skotijā var atsevišķos gadījumos var izvēlēties celt prasību iesniegt šerifa tiesā vai Augstākajā civillietu tiesā (Court of Session). Krimināllietās (e&w) atbildētājs var tikt tiesātai miertiesā vai Kroņa tiesa, ja noziedzīgais nodarījums ir tāds, ka var tikt uzklausītam tiesā.

Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un apelācijām

Apelācijām e&w n.i. un tiesneši, kas izskata tiesnesis Kroņa tiesa (county n.i.). Ja tā ir, tad atbildētājam tiesneši var pieprasīt norādīt uz High Court. Ja vēlaties pārsūdzēt Kroņa vai Apgabaltiesa ir apelācijas tiesas (krimināllietu nodaļa). Izskata Apelāciju tiesas apelācijas vērsties Augstākajā tiesā.

Apelācijas sūdzības par apgabaltiesas lēmumu civillietā būs vai nu uz Augstās Tiesas tiesnesis vai tiesa, atkarībā no lietas rakstura. Katrs, kas vēlas pārsūdzēt ir jāsaņem piekrišana no tiesas. Pārsūdzību par Augstās tiesas lēmumu civillietā vai administratīvajā lietā tiesā un atkal ir vajadzīga atļauja.

Skotijā civilo pārsūdzību izskata Šerifa tiesa (Court of Session, Inner House”). Pēc tam Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā. Apelācijas krimināllietās izskata Šerifa no High Court of Justiciary). Ir atsevišķa Avenue Skotijā ECK paredz pārsūdzību Augstākajā tiesā.

Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem, piemēram, aizliegumus, rīkojumus un interdicts/aizlieguma rīkojumu. Šie jautājumi ir iztirzāti turpmāk.

Kasācijas tiesa

Apvienotajā Karalistē, kur ir pārskatīt administratīvu lēmumu, tiesa tikai ir vara pieņemt šo lēmumu, atcelt vai pieprasīt iestādei, lai novērstu bezdarbību. Pirmās instances tiesai nav jāaizstāj administratīvā iestāde un pieņemt lēmumu par to. Krimināllietās, piemēros apelācijas tiesas spriedumu, kas tām šķiet piemērots, nosūtīt lietu atpakaļ jaunai izskatīšanai (e&w). Plānošanas/vides atļaujas Apelācijas administratīvo lēmumu pieņēmējs var mainīt oriģinālā lēmuma būtību.

Tiesvedība

Apvienotajā Karalistē kriminālvajāšanu ir e&w (un prokuroriem, valsts iestādes vai privātpersonas). Tie ir sākusi, izdodot informācijas e&w miertiesa (uzaicinājuma), miertiesa (NI) vai sūdzību Šerifa tiesa vai miertiesa vai apsūdzību, šerifa tiesā vai Augstākajā tiesā (Skotija). Vides e&w gadījumos (parasti), vides aģentūras, Velsas Dabas resursu iestādes vai vietējās iestādes.

Civilprasības e&w n.i. un atgūt zaudējumu atlīdzināšanu izskata apgabaltiesas un Augstā tiesa saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 1988., izklāstīts veids, kādā lietas būtu jāizskata un jānosaka. Ziemeļīrijā — Ziemeļīrijas Sociālās attīstības departaments (the County Court Rules (Northern Ireland) 1981 noteikumiem, vai tiesa) (Judicature (Northern Ireland) 1980. Skotijā ir šerifa tiesa (Sheriff Court), kas paredzēts parastajā noteikumiem vai tiesas sēdē. Vides lietas parasti darbības traucējumi vai ir nolaidības dēļ.

Pasākumi, lai tiesā valsts iestādes lēmums ir uzsākta High Court saskaņā ar Civil Procedure Rules 54. noteikums, 53. e&w, lai tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) (Judicature (Northern Ireland) 1980 vai 58. noteikumu Reglamentā (Court of Session). Vides lietas tiek izskatītas procesuāli tādā pašā veidā kā citas pārskatīšanu.

Tiesvedību no ierosmes

Apvienotās Karalistes tiesu sacīkstes pieeja, kuras pamatā ir izmeklēšanas princips, nevis viens, kas atspoguļo valsts kopējā tiesību mantojumu. Tādējādi lietas būs jānodod Līgumslēdzējām pusēm un tiesām nevar uzsākt rīcību pēc savas iniciatīvas . Ja lieta ir nodota tiesai, Tiesa var pēc savas iniciatīvas izskatīt jautājumus, taču pusēm ir jābūt iespējai risināt par tiem.

III Informācijas pieejamība

Ar attiecīgiem Orhūsas Konvencijā un Direktīvā 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai, kas ievieš e&w n.i. un Vides informācijas noteikumiem (Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391) un Skotijas vides informāciju (Skotija), 2004. g. (SSI 2004/52). Tie papildina 2000. gada Likumu par informācijas brīvību (e&w un n.i.) un informācijas brīvības aktu (Skotija) 2002.

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Ja pieteikuma iesniedzējs informāciju, uzskata, ka attiecīgā iestāde ir izpildījusi pieprasījumu, ir pirmais solis atpakaļ iestādei saskaņā ar Noteikumiem Nr. 11 (16.) vai e&w n.i. un (SCoT) un lūdz pārskatīt savu lēmumu. Ja pieteikuma iesniedzējs ir neapmierināti šo procesu pēc tam iesniegt sūdzību, e&w n.i.to un Informācijas komisāra birojā saskaņā ar 2000. gada likuma 50. nodaļu vai uz Skotijas informācijas komisārs saskaņā ar 2002. gada likuma 47. nodaļu. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana, parasti e&w n.i. un First -Tier Tribunal vai Skotijā Court of Session).

Ja kāda iestāde noraida pieprasījumu, tas ir jāiesniedz rakstiska pieteikuma iesniedzējam un paskaidrot, kāpēc šis lūgums tika noraidīts. Ir precizēti izņēmumi 14(3)&(4) (Reg E&w n.i un 13.b (C) & SCoT)) un ko prasītājs var darīt, ja viņš vēlas apstrīdēt lēmumu — Reg. 14 (5) vai 13 (E)

Procedūra

Regulas uzliek pienākumu valsts iestāde, kuras rīcībā ir vides informācija, dara to pieejamu pēc pieprasījuma. Šis pienākums attiecas uz izņēmuma gadījumu skaitu 12. un 13. noteikumu un n.i. e&w (SCoT) 11 & 10. Par lūguma noraidīšanu vides informācija jādara rakstiski pēc iespējas ātrāk un vēlākais 20 dienu laikā (vai 40 dienas sarežģītā lietā, reg. 7 (gan) pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, reg. 14 (SCoT) 13. Persona, kuras lūgums ir noraidīts, var lūgt iestādi pārskatīt savu lēmumu. Lēmumu ir jāpaziņo cik drīz vien iespējams un ne vēlāk kā 40 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, lai pārskatītu 11. not. (SCoT) 16. Ja atteikums izpaust tiek saglabāta personu, kuras lūgums tika noraidīts (“sūdzības iesniedzējs”), var iesniegt lēmuma, no 2000. gada akta 50. iedaļā saskaņā ar Reg. 18 (e&w n.i.) un 47. iedaļā (SCoT). Komisārs nāks klajā ar oficiālu lēmumu paziņojumu saskaņā ar 50(3), 49(5) (SCoT) par pieteikumu. Sūdzības iesniedzējs vai valsts iestāde, var iesniegt apelāciju tiesā pret Komisijas lēmumu, kas piemērojams turpat, 54. sadaļa — (Court of Session), 56. iedaļā (SCoT). Jo e&w n.i. un pārsūdzības tiesā procedūru reglamentē Civildienesta tiesai First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) (2009.). Rakstisku paziņojumu par pārsūdzību iesniedz tiesā 28 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma paziņojuma, 28(1) noteikumā. Pastāv turpmāka pārsūdzība par tiesību jautājumiem, Civildienesta tiesai uz Upper Tribunal.

Komisāri skat. strīdīgā informācija un pilnvaras ierasties rūpnīcā un inspekcijas n.i. e&w (55. iedaļa) un 54. iedaļā (SCoT) iegūt papildu informāciju, ja tās uzskata, ka tiesību akta noteikumi netiek ievēroti. Ja informācijas atklāšana ir apstrīdēts tiesā, tiesa uzskata, ka informācijas un noteikums par to, vai, ņemot vērā tā saturu.

Tiesas var izdot rīkojumu atklāt informāciju civilprocesos un kriminālprocesos. Tas būs saskaņā ar Civil Procedure Rules 31. noteikums e&w (9.a) (ordinary cause šerifa tiesas noteikumiem (SCoT) vai 21. — 26. daļa kriminālprocesa noteikumi e&w (7.a nodaļā) kriminālprocesa noteikumi (SCoT).

IV tiesu pieejamību, sabiedrības līdzdalību

Administratīvās procedūras

Vides atļauju atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, piemēram, ūdens ieguves vietās vai licences izsniedz vides aģentūra (E), Department of the Environment, NI ar Ziemeļīrijas Environment Agency), Skotijas Vides aizsardzības aģentūras, vai dabas resursu struktūra Velsā (“Aģentūras”). Aģentūras arī īstenot vides aizsardzības tiesību aktu, piemēram, atkritumu pārrobežu sūtījumu 2007. un ražotāja atbildības saistības (iesaiņojuma atkritumu) Regulations 2007. Regula par jūras vidi ir galvenokārt rokās e&w („Мarine Management Organisation”), kas izstrādās n.i. un licences 4. daļā jūras un piekrastes piekļuves likumu (2009). Atļaujas, kas attiecas uz decentralizçtu ir līdzīga nozīme Skotijas jūras ūdeņos, kas atrodas blakus Skotijā. Dabas aizsardzības jomā, piemēram, izveidojot uzraudzības un īpašas zinātniskas nozīmes vietas (NI, īpaši zinātnes interesēm) veic Natural England, Ziemeļīrijas Vides aģentūra, Skotijas, Velsas dabas mantojuma un dabas resursu struktūra.

Šīm struktūrām attiecas uz būtiskākajiem vides jautājumiem. Vietējām iestādēm būs jādod savs ieguldījums. Tās apliecības iekārtām, kas var radīt gaisa piesārņojumu, uzraudzīt dzeramā ūdens kvalitāti un jāiesaista dabas aizsardzības jautājumus. Tām ir milzīga nozīme piesārņotu zemi saskaņā ar II.a daļu no Environmental Protection Act 1990. Likumā Environmental Protection Act 1990 neattiecas uz NI. Piesārņota zeme, reģions, uz kuru attiecas III daļā atkritumu un piesārņotas zemes (NI) 1996. gada rīkojumu, kas nav sākti.

Šo struktūru lēmumi, vai vietējās vai valsts aģentūrām, piemēram, parasti tiek aicināt valdību (valsts sekretārs, Skotijas un Velsas valdība). Tā, piemēram, aģentūrām, lai tās atsaka ūdens ieguves atļauja/automašīnu numura (Darbības noteikumi licences) var pārsūdzēt valsts sekretārs, ministru vai noraidīto pretendentu. Ziemeļīrijā šāda pārsūdzība ir uz sūdzību izskatīšanas komisiju.

Aicina valsts sekretārs, ministru vai sūdzību izskatīšanas komisija ir pieejama tikai tiem pieteikuma iesniedzējiem, licences utt. vai personu, uz kuru attiecas brīdinājumu. Tās reti tiek atļauts doties tieši Tiesā. Jebkura cita persona, kurai ir interese lietas iznākumā un kas vēlas apšaubīt Pirmās instances lēmumu var celt tiesā attiecībā uz to.

Administratīvo procedūru pārskatīšana tiesā

Parasti jebkura alternatīvi līdzekļi būtu jāizmanto, pirms iesniegt pieteikumu to pārskatīšanai tiesā. Tas nav izšķiroši, taču pieteikuma iesniedzējam ir jābūt tiesas atļauju iesniegt prasību, un atļauju var atteikt, ja alternatīvi līdzekļi nav pilnībā apgūti, piemēram R (Davies &) V Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. Skotijā: “Court of Session, 58.3. nodaļa paredz, ka pārbaudes nevar ierosināt, ja to varētu risināt ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru saskaņā ar jebkādu normatīvu aktu vai saskaņā ar to.

E&w tiesā, Skotijas un Ziemeļīrijas aplūkos procedūras nepienācīga. Tas var ietvert tādus jautājumus kā nespēj pienācīgi apspriesties ar personām, kuras varētu ietekmēt shēmas (Greenpeace Ltd) — R/Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) — nav ievēroti procesuālie pasākumi, kas noteikti attiecīgajos tiesību aktos vai noteikumos v) — P (Kerra Kembridžas pilsētas padomes [2011] EWHC 1623 (Admin), un nav pietiekami pamatojusi lēmumu — R (Londonas Hillington rajona) pret Secretary of State for Transport [2010] EWHC 626 (Admin.).

Tiesa izskatīs likumību pēc būtības. Valsts iestādei ir jārīkojas saskaņā ar pilnvarām, ko tai piešķir Parlamentam — Stewart/Perth un Kinross padome [2004] SC (hl) 71. Ja tā nav, iespējamā jauda ir ultra vires — ārpus šīs struktūras pilnvaras un tiks atcelts. Tomēr tiesa nepārskatīs demokrātiski ievēlētai iestādei vai struktūrai, piemēram, Eiropas Vides aģentūru, ka ieceļ Parlaments īstenot likumā noteiktās pilnvaras; kā iestāde izmanto šīs pilnvaras ir aģentūra, nevis valsts tiesās. Taču, ja pēc būtības ir tik nepamatota, ka nav pieņemamas Iestādei, pienācīgi jāinformē, tad Tiesa var atcelt technoprint (R — Līdsas pilsētas dome v) Ltd, [2010] EWHC 581 (Admin.).

Parasti tiesas konstatējumu materiālo un tehnisko pārbaudāmi tiesā un aprēķini. Ja vien kāda no pusēm izvirza jautājumu par šiem jautājumiem ir pamatoti noteikusi valsts iestāde. Ja pastāv domstarpības var izskatīt par dokumentiem vai, retos gadījumos, nopratināt lieciniekus — R (McVEY kundze) pret Secretary of State for Health [2010] EWHC 437 (Admin.).

Pārskats par zemes izmantojuma plānošanu saistīti lēmumi

Zemes izmantošanas plānošana e&w paredzēta pilsētas un lauku plānošanas akta n.i. plānošanu (1990 (1991.). Skotija (Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). Jo e&w reģionālās stratēģijas, saskaņā ar 5. daļu vietējā demokrātija, ekonomikas attīstības un būvniecības likums 2009, savukārt vietējās attīstības dokumenti tiks sagatavots 3. daļa (6. daļa (W)) plānošanas un atsavināšana Act 2004”. Plānošanas aktā 2008 ir paredzēts īpašs režīms attiecībā uz lieliem projektiem vai lielām lidostām, piemēram, rezervuāri. Ziemeļīrijā var izskatīt šādu projektu plānošanu saskaņā ar 31. pantu (Northern Ireland) Order 1991”. Skotijā 1997. gada likums paredz valsts plānošanas sistēmu (1.a) un par stratēģisko un vietējas attīstības plānus (II daļa).

Anglijā, Velsā un Ziemeļīrijā, visas šīs stratēģijas vai plāni parasti būs pakļauts sabiedriskās domas aptauju. Inspektors n.i. komisāra (ziņotājs) (-u) izmeklēšanas ziņojumu un Secretary of State (e) vai (n.i. s&w). Secretary of State vai ministri var prasīt iestādei pārskatīt plānu daļas.

Skotijā valsts plānošanas sistēma tiks publicēts pēc sabiedriskās apspriešanas un izskatīšanu Parlamentā; un stratēģisko un vietējas attīstības plāniem tiks pakļauti pārbaudēm, ko veic žurnālisti, neatrisināti jautājumi, kas izriet no sabiedriskās apspriešanas.

Reizi stratēģiju vai plānu ir oficiāli apstiprinājušas iestādei par jebkādām juridiskajām problēmām, kas tai jāiesniedz sešu nedēļu laikā pēc minētā apstiprinājuma saņemšanas. To var īstenot tikai tad, ja “persona, kurai attiecīgais dokuments”, pamatojoties uz to, ka tas nav lietderīgi un ka formas prasības nav izpildītas. Šo lietu izskata e&w n.i. un Augstākajā tiesā (Court of Session) vai (S) — plānošanas akts, 2004., 113. sadaļa, t&cp (-i) A 1997., 238. Augstā tiesa var atcelt attiecīgo dokumentu pilnībā vai daļēji vai uz pieņemšanas iestādei attiecīgo virzienos — MA 2008, S.113 (7) (7c) — (Court of Session, savukārt var atcelt pilnībā vai daļēji — S. 238(2) (B). Prasības saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 54. dala e&w (Nr. 53) (tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) (Judicature (Northern Ireland) 1980, 58. nodaļa “Court of Session (-iem) un pierādījumus par attiecīgajiem dokumentiem un rakstisko paziņojumu — skatīt, piemēram, uzklausīja broadland/rajona padomes & NR [2012] EWHC 344 (Admin.).

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN)

IVN ir noteikta atļaujas pieprasījumiem par dažām tendencēm Anglijā, par pilsētu un lauku teritoriālo plānošanu (ietekmes uz vidi novērtējums) noteikumi 2011. — NI SI/2011/1824 un plānošanas (ietekmes uz vidi novērtējums) Regulations (Northern Ireland) 2012] (n.i 2012/59, 2011/139 SI 1999/293). Šīs izmaiņas papildina ar citiem noteikumiem par īpašiem režīmiem, piemēram, ūdens resursu (ietekmes uz vidi novērtējums) (e&w) Regulations 2003, SI 2003/164.

Sākotnējās pārbaudes lēmumi var pārbaudīt tiesā, ceļot prasību tiesā. Pieteikumu (e&w) ir jāiesniedz trīs mēnešu laikā no attiecīgo lēmumu — R (u & ptnrs (East Anglia Broads reģionālās varas iestādes v) Ltd) [2011] EWHC 1824 (Admin.). Pārskatīšanas prasība saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 54. dala e&w (58. nodaļa), Court of Session (s) 53. lai tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) (Judicature (Northern Ireland) 1980). Pārbaudi var attiecībā uz pareizu procedūru neievērošana (V) bērzs (Bārnslija MBC [2010] EWCA Civ 1180 — nepietiekamu pamatojumu par to, kāpēc ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams — R (V) Bateman dienvidu Cambridge līdzstrāvas [2011] EWCA Civ 157, vai tāpēc, ka nav pietiekamas informācijas par plānošanas iestādes varētu noteikt, vai IVN bija jāveic, vai nē — Pētniecības sadarbības grupas (V) Ltd Nortamberlendas grāfistes padomes [2010] EWHC 373 (Admin.).

Apzināšanas lēmumu var pārskatīt tiesā. Noteikumi ir tādi paši kā citiem IVN lēmumu pārskatīt Tiesā. Tomēr noteikumiem ir paredzēts plānošanas iestādei izpētes atzinumu par attīstītāja pieprasījuma. Ja saņēmējs to nenodrošina tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir pieprasīt valsts sekretārs (ministra) būtisku virzību. Tādējādi darbības jomas pārskatīšana notiktu tikai īpašos izņēmuma gadījumos, ja ir lūgts atzinums; Lai gan iebildumu iesniedzējs varētu apstrīdēt atzinumam vai rīkojumam.

Galīgie lēmumi var tikt apstrīdēti tiesā ietvaros tādā pašā veidā kā IVN pārskatīšanu. Pārskatīt galīgu lēmumu var izskatīt, vai IVN, bet tiesa nevēlas, lai atrastu dokumentu, izmantojot IVN procesā nepietiekami — R (Edwards & Pallikaropoulos) v. Environment Agency [2008] UKHL 22. Tiesa uzskata, ka noteikumi atzīst, ka vides deklarācija var būt nepietiekama, un ar publicitātes un apspriešanās procedūras trūkumus varētu identificēt tā, ka “vides informācija” ir vietējās plānošanas iestādes pēc iespējas visaptverošu ainu. Var būt gadījumi, kad dokuments, kas apliecina, ka ir vides deklarācija nevar pamatoti uzskatīt par vides deklarāciju, kā noteikts regulās, bet tās varētu būt daudz — blewett R (Dārbšīras grāfistes padomes V) [2003] EWHC 2775 (Admin.).

Tiesa izskatīs procesuālo likumību, IVN lēmumu. Neiedziļinoties šīs lietas apstākļi, izņemot gadījumus, kad var pierādīt, ka no tā izrietošais lēmums iracionālo — rietumu Bowen R (SP) pret Kopienu un vietējo pašvaldību ministrija [2012] EWCA Civ 321 tiesa izskatīs turpmākus pierādījumus attiecībā uz materiālu un tehnisko konstatējumu utt. Faktu, kas izraisa negodīgais raksturs ir pamatots iemesls pārskatīšanai, bet šāda kļūda ir pieļauta būtiska atšķirība ar attiecīgo lēmumu eley — SP/Kopienu un vietējo pašvaldību ministrija [2009] EWHC 660 (Admin.).

Pārskatīšanas pieteikumu var iesniegt ikviens var “ar lēmumu” t&cpa 1990., 288(1) (t&cp (-i) 1997., 239., 42. ar regulu par pilsētu un lauku teritoriālo plānošanu (ietekmes uz vidi novērtējums) (Scotland) Regulations 2011). Lai gan parasti līdzdalību lēmumu apstrīdēt, tas nevar būt izšķirošs faktors, ja prasītājam ir būtiskas intereses, kas ir skartas ar šo lēmumu — Ashton SP/Kopienu un vietējo pašvaldību & NR [2010] EWCA Civ 600. Nevalstiskajām organizācijām ir pietiekami ieinteresēti, bet var būt dalība to piemērošanai procesu pārbaudes tiesā apjomu.

Tiesa var izdot rīkojumu par pagaidu noregulējumu, lai apturētu projektu, ja tiek apgalvots, ka IVN nav pietiekama, kamēr šis jautājums — Beliza alianses saglabāšanas NVO/Department of the Environment ukpc [2003] 63. Ir prasība izdot rīkojumu, pārbaudi tiesā ietvaros. Parasti pieteikuma iesniedzējam būs tiesai, lai tā atbilstu nodarīto kaitējumu, ja attīstītājs ir atteikta. Jo e& W un NI, ja gadījums, uz kuru attiecas Orhūsas konvenciju, Tiesa uzskata, ka ir nepieciešama, lai novērstu būtisku kaitējumu videi, un lai saglabātu faktisko pamatu, tas ir, apsverot, vai pieprasīt uzņēmumam un tā noteikumiem, īpaši attiecībā uz nepieciešamību, lai kopumā joprojām būtu, piemēram, gadījumā ar pārmērīgi dārga pieteikuma iesniedzējam un veiktu visus vajadzīgos norādījumus, lai nodrošinātu, ka lieta tiek izskatīta iespējami īsā laikā. 25. praktiskajos ([Civilprocesa noteikumiem e&w (un izmaksas)] (Orhūsas Konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013] (NI) ir jāizvērtē līdzsvars starp pusēm, nosakot pieteikuma — R (izņemot Lielbritānijas mantojuma SP) pret Kopienu un vietējo pašvaldību & vai [2010] EWCA Civ 1500. Nav īpašu noteikumu attiecībā uz aizlieguma IVN gadījumos.

IPPC lēmumi

Jo e&w IPPC lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar vides atļauju (England and Wales) Regulations 2010–2010/675. Ziemeļīrijā ir izgatavoti saskaņā ar piesārņojuma novēršanas un kontroles (NI) Regulations 2013 (SR 2013/160. Skotijā ir izgatavoti saskaņā ar piesārņojuma novēršanas un kontroles (Skotija), 2000. g. (SSI 2000/323) un piesārņojuma novēršanas un kontroles (Skotija), 2012. g. (SSI 2012/360).

IPPC lēmumus var pārskatīt tiesā tādā pašā veidā kā citi administratīvie lēmumi. Persona, kas vēlas apstrīdēt lēmumu, kurš tai būtu pietiekams pamatojums. Uzdevums ir saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 54. dala e&w (Nr. 53), tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) (Judicature (Northern Ireland) 1980, Chapter 58 of the Court of Session (-i)). Ir sniegti pierādījumi saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un parasti ar rakstveida liecībām un dokumentiem.

Tiesa izvērtē, vai ir tikušas ievērotas pareizās procedūras — R (V) stikla Rockware Chester City Council [2006] EWCA Civ 992. Tās novērtē attiecīgā augu ietilpst noteikumi — Scottish Power Generation (Nr. 2) pret Scottish Environment Protection Agency (2005 SLT 641. Tās neizskata lietas būtību ar lēmumu, pamatojoties uz to, ka tas būtu uzurpēt funkciju, ko iestāde, kurai jālemj Parlamentam. Tie būs tehniski pierādījumi, un, ja lēmums tika balstīts uz būtisku kļūdu, kas ietekmēja lēmumu var atcelt šo lēmumu.

Spriedumā lietā R (V) vides aģentūra [2004] EWHC 736 MR Edwards pastāvīgā dzīvesvieta pilsētā, kurā tika mēģināts cementa rūpnīcu IPPC atļauju saskaņā ar regulu. Viņš nav pārstāvniecības apspriešanās laikā Aģentūra. Viņš iesniedza pieteikumu par lēmuma pārskatīšanu tiesā. Kaut arī viņš bija pagaidu pajumtes notika laikā, kad tas ir rezidents, ir pamatota interese celt prasību.

Pagaidu noregulējuma tiesvedība ir pieejama tādā pašā veidā kā IVN gadījumos. Nav īpašu noteikumu, kas piemērojami IPPC procedūrās papildus tām, kuras parasti piemēro valsts līmenī.

Tiesu iestāžu pieejamība/darbību vai bezdarbību, pret

Civilprasībām

Civilās — atšķirībā no noziedznieku — prasības var celt pret kādu personu, kuru darbība negatīvi ietekmēt privāto īpašumu. Parasti tas notiek darbības traucējumi, kas ir jāiesniedz kāds, kas ir ekskluzīvā īpašumā. Principi, ko piemēro, lai noteiktu, vai ir nodarīts prasītājam tika izklāstīti V Barr Biffa [2012] EWCA Civ 312. Angļu (W un Ni) traucējumu tiesību aktos ir noteikts mācību grāmatas, piemēram, darbinieks par neatļautām 20. izdevums lindsell &. 20. nodaļa. Šajās jurisdikcijās nav prasības par atbildētāja paša vainu. Skotijā testa cīņai ar nedaudz atšķiras — ko var pamatoti uzskatīt par nepieņemamu uzvedību vai kā tāds, kas nevar tikt pieļautas saprātīga persona Robb — V Dandī pilsētas dome 2002 SC 301. Turklāt jāpastāv apgalvojumu kļūdas — rhm maiznīcas (s)Saite atveras jaunā logā Stratklaidas Ltd/RC 1985 SC 17 (hl)

Ja piesārņotāju plūsmas no vienas personas citai personai zemi, kuru zeme ir piesārņota var būt trespass rīcību. Tas var arī izraisīt nolaidība, kas gadījumā, ja kaitējumu videi ir nodarījuši kaitējumu un kaitējuma radītāja ir pienākums rūpēties par personām, kas cieš no tā, tam būs jāmaksā. Visos gadījumos tiesas var piespriest finansiālu atlīdzību un var arī izdot rīkojumu izbeigt rīcību, lai nepieļautu tās atkārtošanos.

Prasības trespass, traucējumi vai nolaidību nevar tieši celt prasību pret valsts struktūrām, ja to darbība ir izraisījusi kaitējumu — Dennis/aizsardzības ministrija [2003] EWHC 793 (qb) apakšpunkts). Tomēr, ja kaitējuma cēlonis ir saistīts ar iestādi ar likumu atļauto darbību veikšanu, ir jāpierāda, ka tas ir rīkojies nolaidīgi, Allen/līča naftas rafinēšanas [1981] AC 1001 Ltd. Nolaidības, ja apgalvojums par to, ka attiecīgajai iestādei būtu pavadījuši publiskos līdzekļus, lai novērstu kaitējumu tiesa var nospriest, ka jautājums nav piekritīgi Tiesai kā lēmumus, kā tērēt līdzekļus šai struktūrai — Dobson/Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC). Ja vides aizsardzības iestāžu vai plānojuma atļaujai rada kaitējumu, valsts iestāde, kas izsniegusi atļauju vai atļauju ir reti iestātos atbildība gan vainas dēļ, parasti ir pienākums rūpēties par attiecīgajai personai.

Iestādes parasti nav pienākums atlīdzināt individuālu vienkārši noteikto pienākumu — bourgoin SA/Pārtikas un lauksaimniecības ministrijas Zivsaimniecības qb) apakšpunkts [1986] 716. Tomēr, ja tiesā tiesa konstatē pārkāpumu, var piespriest zaudējumu atlīdzību, ja vien zaudējumu atlīdzību nav vienīgais atvieglojumus . Turklāt kompensāciju var piešķirt, ja pārkāpums tiek konstatēts, ka cilvēktiesību prasītāja. Prasību pret valsts iestādi var iekļaut prasību par aizliegumu.

Atbildība vides jomā

ES direktīva par atbildību vides jomā (2004/35/EK) īstenošanu Anglijā par videi nodarītā kaitējuma novēršanu un atlīdzināšanu Regulations 2009, SI 2009/153 (R. 2009/995) Ziemeļīrijā tos īsteno ar SR 2009/252 un Skotijā atbildības vides jomā (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). Kompetentās iestādes šīs direktīvas izpratnē ir e&w parasti vides aģentūra vai Velsas Dabas resursu struktūra, bet var Natural England, dzīvotņu vai sugu sauszemes vai jūras transporta ministrs. N.i., Vides ministrija ir iestāde, savukārt Skotijā parasti būs SEPA, bet Skotijas dabas mantojuma kaitējumu aizsargājamām sugām un dabiskajiem biotopiem uz sauszemes vai iekšējos ūdeņos un The Scottish Ministers, par kaitējumu jūras vai piekrastes teritoriālajos ūdeņos.

ES noteikumi paredz, ka “ieinteresētā persona”, kas ir nevalstiska struktūra, kas veicina vides aizsardzību, lai varētu pieprasīt, lai kompetentā iestāde rīkojas saskaņā ar tiem. Pieprasījumu sagatavo rakstveidā un norāda tās personas intereses (e&w un n.i) un sniedz pietiekamu informāciju, lai iestāde varētu noteikt raksturu un vietu, kur notika nodarījums!

Lēmumu pārskatīšana tiesā, ko veic kompetentās iestādes par pieprasījumiem saskaņā ar regulām būs tādi paši kā jebkurā citā tiesā. Tiesa nodrošina, ka procedūra tika ievērota pareizi. Tā lēmuma likumības pārbaudi. Tā var iejaukties, ja tehnisku vai citu šīs kļūdas bija būtiskas kļūdas un ka ietekmēja lēmumu atcelt minēto lēmumu.

Prasība izpildīt saistības tiks uzsākta saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 54. dala e&w (Nr. 53), tiesas noteikumi (Ziemeļīrija) (Judicature (Northern Ireland) 1980, Chapter 58 of the Court of Session (-i)). Pieteikuma iesniedzēja pieprasījuma veidlapu tiesā jautājumus, High Court e&w (54. daļa) saskaņā ar 53. vai n.i. (Skotijā) vai iesniegumu saskaņā ar 58. nodaļas noteikumiem. Ir sniegti pierādījumi saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem un parasti ar rakstveida liecībām un dokumentiem.

VI CITI iespējas vērsties tiesā

E&w, obligātās darbības un S radītajiem trokšņiem, kā noteikts attiecīgo likumu, var vērsties tiesā tiesnešu vai šerifa tiesa (Sheriff Court) saskaņā ar Vides aizsardzības likuma 1990. Likuma 79.(1) iedaļā norāda, kādi ir likumā noteikts traucējumi. Saskaņā ar 82. iedaļu privātpersona var celt prasību attiecīgajā tiesā, ja viņš ir cietis “traucējumu”. Tiesa var izdot rīkojumu par traucējumu mazināšanas 82. sadaļā un uz atbildētāju. N.i., šīs procedūras ir pieejamas saskaņā ar 7. daļu un tīru vidi Act (Northern Ireland) 2011”.

Parlamentārais tiesībsargs (e&w), ombuds (n.i.) vai Skotijas Valsts dienestu ombuds izmeklē jautājumus par administratīvu kļūmi, ko pieļāvušas valsts iestādes. E&w, pašvaldības tiesībsargiem, rīkosies tāpat arī vietējās iestādes, savukārt, NI tas tiks darīts, Ziemeļīrijas ombuda — SPSO izmeklē Skotijas vietējām pašpārvaldēm. E&w ar ombudu var rīkoties kopīgi un administratīvu kļūmi saistībā ar Eiropas Vides aģentūru un divām vietējām pašvaldībām, kas tika piespriests atlīdzināt pārsūdzības iesniedzēju kopā GBP 95,000 attiecībā uz saistībā ar nelikumīgu atkritumu poligonu. Sūdzības jāiesniedz e&w parlamentārais ombuds viņas Parlamenta — pilnsapulce ombudam, Velsas Nacionālās asamblejas loceklis. Vietējās valdības, var iesniegt sūdzību ombudam, ombuds vai NI SPSO būtu jāveic tikai pēc tam, kad attiecīgā organizācijai ir dota iespēja atrisināt šo jautājumu. Eiropas Ombuds var lūgt attiecīgajai struktūrai atvainošanos par naudas atmaksu, piemēram, nodokļu vai pabalstu kompensācija, piemēram, par kavējumiem, uzlabotas procedūras vai labākas administratīvās procedūras attiecīgajā iestādē.

Prokuratūra, Noziedzīgi nodarījumi pret vidi e&w (parasti) kompetento iestādi saistībā ar attiecīgo noziedzīgo nodarījumu, piemēram, vides aizsardzības aģentūru. Šīm iestādēm ir pilnvaras izmeklēt nodarījumus un zemes vai ēku ņemt paraugus un interviju saistībā ar aizdomām par pārkāpumu.

Privātās apsūdzības e&w var iesniegt attiecībā uz daudziem pārkāpumiem vides jomā — 1985. gada Likumpārkāpumu kriminālvajāšanas akts, 6. iedaļa — taču dažos var izmantot tikai ar preču zīmes īpašnieka piekrišanu vai ģenerālprokurors. Skotijā privāta kriminālvajāšana ir ļoti retas un ir no Lord Advocate piekrišanu. Ziemeļīrijā privātās apsūdzības procesam var būt vajadzīga piekrišana no valsts prokuratūras direktors.

Lielākā daļa valstu vai pašvaldību iestādēm būs arī iekšējo sūdzību izskatīšanas mehānismus. Ja rezultāti ir neapmierinoši, prasītājs var vērsties attiecīgās ombudam vai vērsties tiesā. Pastāv īpašas sūdzības organizācijas sabiedriskajiem pakalpojumiem, piemēram, ūdens pakalpojumiem — patērētāju Padomes e&w ūdens (vai ūdens nozares Commission for Scotland, patērētājam n.i. (padomes)

VII tiesiskais statuss

Nevalstiskajām organizācijām ir pietiekami ieinteresēti, bet, iespējams, judikatūra nesniedz skaidrību, ir piedalījušies procesā, lai tos piemērotu pārbaudes tiesā apjomu. Praksē, ir daži piemēri par personām un NVO tiek liegtas tiesības celt prasību. Personu apvienība, piemēram, deputāta klubam nav juridiska persona un tā nevar iesūdzēt tiesā vai tikt iesūdzēts. Darbībām, vai pret šādām apvienībām ir iesniedzis vai pret priekšsēdētāju vai citu locekli. Tomēr šādas organizācijas var pārbaudīt tiesā — R/grupas Pārņemšanu un apvienošanos datafin. Bijušais qb) apakšpunkts [1987] 815.

Tiesiskais statuss

Administratīvā procedūra

(plānošanas vai IPPC aptauju)

Tiesvedība Tiesā

(judicial review)

Tikai izstrādātājs/atļaujas turētājs var iesniegt apelāciju

Piedalīties apelācijas tiesvedībā

Jebkura persona, kam ir “pietiekama ieinteresētība” — skatīt AXA General Insurance Ltd pret The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Privātpersonas

NVO

Citas juridiskas personas,

Ad hoc grupas

Ārvalstu NVO

Citi

Celt civilprasību privāts traucējumiem — piemēram, troksni vai smaku, prasītājam ir ekskluzīvā rīcībā ir cietuši kaitējumu īpašumam. Tomēr “obligāto” darbības traucējumu 82. iedaļā Environmental Protection Act 1990, var celt prasību tiesā persona var “traucējumu”.

Ikvienam ir tiesības celt privātu kriminālvajāšanu, ja tāda ir pieejama.

Nav atšķirīgi noteikumi attiecībā uz nozaru tiesību aktos. Apvienotajā Karalistē pārsūdzības procedūras attiecas uz visu lietu izskatīšanu. Lai gan tiesību akti kā vides atļauju (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675, 5. pielikums, 1. daļa) e&w ietverts īpašs noteikums par sabiedrisko apspriešanu, jēdzienu “sabiedrības consultee” ir “persona, uz kuru regulators uzskata ietekmē, var ietekmēt vai ir ieinteresēta, pieteikumu.” šeit nav atšķirības starp parasto tiesu pārbaudes kritēriju “pietiekama ieinteresētība”. “pietiekamas intereses” celt Tiesā lietās tika aplūkota AXA General Insurance Ltd pret The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Nav oficiāla actio popularis Apvienotās Karalistes tiesību aktos. Tomēr NVO vai individuālu personu tiesības piedalīties administratīvos lēmumus, nozīmē, ka ir efektīvi šādu prasību.

Valsts iestāde ir juridiska persona, tāpat kā privāts uzņēmums. Eiropas Vides aģentūra, piemēram, ir juridiska persona. Tā var sniegt vai aizstāvētu likumīgās darbības. Tādējādi Aģentūra teorētiski varētu celt prasību par tāda lēmuma pārbaude tiesā, ar citu valsts pārvaldes iestādi. Tas pats attiecas uz ombudiem vai prokurori, piemēram, prokuratūra. Tomēr tas ir ļoti maz ticams, ka jebkad īstenota praksē un tiesām nav šāda veida darbību un atbalsta valsts iestādes vēlas atrisināt domstarpības bez vērsties tiesā.

VIII Juridiskā pārstāvība

Apvienotā Karaliste ir sacīkstes princips, atspoguļojot tās kopējo tiesību mantojumu. Vides pārbaudes tiesā (e&w) prasītāja advokāts sniegs atļaujas pieprasījumu, norādot iemeslus, uz kuriem tas pamatots. Parasti pieteikumu izskata pieprasījuma iesniedzēja pierādījumiem, nenoturot tiesas sēdi. Tomēr, ja ir noteikta mutiska lietas izskatīšana, atbildētāja advokāts var piedalīties un paskaidrot Tiesai, kādēļ tiek uzskatīts, ka atļauja nav jāpiešķir. Ja atļauja ir piešķirta, atbildētājs iesniedz savu liecību. Gan juristi sagatavo skeleta argumentu, kurā piedāvāts tiesai ar savu lietu. Katrs advokāts tiesas sēdē plāns papildinās ar mutvārdu apsvērumus.

Nav obligāti saņemt advokāta palīdzību vai vides, plānošanas vai citu izmeklēšanu vai pārbaudi tiesā.

Juristi, kas specializējušies vides tiesībās, var aplūkot, izmantojot saraksti, piemēram, kameras & partneri vai tiesību 500. Šie saraksti ir sniegti ik pēc gada. Ar Vides tiesību fonda specializējas vides tiesību aktiem un Apvienotās Karalistes ukela asociācijas (vides tiesību aktu kopumu) ir juristi vides jautājumos. Plānošanas un vides advokātu asociācijas (PEBA) ir struktūra, ko veido e&w, advokāti, kuri vides un plānošanas gadījumos.

IX pierādījumi

Pierādījumi kriminālprocesā liecinieku liecības mutiski un salīdzināt. Civillietās apgalvo rakstveida liecībām, ko sniedz liecinieki ir cross-examined e&w (zvērējis). Skotijā liecinieku mutiski sniegti pierādījumi. Uzklausīšanu administratīvās izmeklēšanas plānošanu, piemēram, liecinieku paziņojumi ir sniegti, kad pārbaudi, bet reti ir pārrobežu liecinieku ar zvērestu. Pierādījumu uzklausīšanu tiesā, ir visas rakstiskās liecības vai dokumentiem bez konfrontējošā nopratināšanā (e&w). Skotijā visvairāk pārskatīšanu pieņem pirmajā tiesas sēdē, pamatojoties uz juridisku argumentu, bet ja uzklausīšana par pierādījumiem, ka liecinieki tiks sniegts mutiski.

Pierādījumus par liecinieku būtiskas krimināllietas vērtē žūrija. Vienlaikus tiesnesis var komentēt faktu, pierādījumu žūrijai ir vienīgā spriež par faktiem šajā lietā. Visos citos izmēģinājumos tiesnesis, tiesnesis vai inspektors (ziņotājam) novērtē pierādījumi. Viņš vai viņa ir jāņem vērā visi to apstiprinošus materiālus un pamato dod priekšroku vienas puses līdz otrai.

Pušu pienākums ir sniegt pierādījumus tiesā. Par pārbaudes tiesā administratīvā iestāde, kuras lēmums tiek pārskatīts, ir pienākums sniegt visu attiecīgo dokumentu — Nodoklis par nepatiesumu. Jauni pierādījumi, var ieviest, ja tās ir būtiskas. Tiesa var pieprasīt pierādījumus no vienas vai otras līgumslēdzējas puses, bet parasti nav.

Puses var uzdot ekspertiem sniegt liecības gadījumā. Piemēram, civilprasību, katra Puse var uzdot ekspertiem par attiecīgās iekārtas darbību un kā tā var izvairīties no kaitējuma. Tiesa var nolemt, ka šādi pierādījumi ir jāsniedz kopīga ekspertu (e&w).

Eksperta liecība nav saistoši Tiesai. Tiesnesis novērtē visus pierādījumus un apstiprināt vai noraidīt. Kriminālprocesā eksperta uzdevums ir sniegt tiesnesis vai zvērināto vajadzīgos zinātniskos kritērijus, lai pārbaudītu to secinājumu pareizību, lai tiesnesis vai zvērināto izstrādāt savu neatkarīgu atzinumu, piemērojot šos kritērijus, attiecinot tos uz faktiem, pierādījumiem.

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi x

Dažos tiesību aktos ir noteikts, ka apelācijas sūdzības iesniegšanai nav apturošas iedarbības uz lēmums vai paziņojums — piemēram, vides atļauju (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. Citos tiesību aktos ir noteikts, ka attiecīgais paziņojums nav spēkā, kamēr nav noteikta galīgā apelācijas vai atsaukts — pilsētas un lauku plānošanas akta 1990., 175(4) (Skotijā, 1997. gada S. 131(3)). Tiesā ietvaros prasītājs var lūgt tiesu izdot pagaidu rīkojumu apturēt attiecīgā lēmuma sekas līdz brīdim, kad lieta tiek izlemta.

Ja tiesību aktā noteikts, ka pārsūdzība neaptur lēmuma vai paziņojuma, minētais lēmums vai paziņojums stāsies spēkā nekavējoties. Gadījumos, kad ar ierasto noteikums ir tāds, ka paziņojumā nav spēkā līdz brīdim, kad ir noteikta iestāde var būt spējīgi nodrošināt vēl vienu paziņojumu nekavējoties pārtraukt darbību — piemēram, apstāšanās paziņojumu — plānošanu (Town and Country Planning Act 1990, 183. iedaļa (Skotijā akts 1997, S 140). Tomēr tas var kompensēt kāda negatīvi ietekmē bremžu paziņojumu, ja rīkojums ir atcelts. Ja ar tiesību aktu nosaka iestādei rīcības brīvību attiecībā uz to, vai apturēt paziņojumu, par kuru ir iesniegta apelācijas sūdzība — piemēram, obligāto traucējumi (apelācijas) Regulations 1995, reg. 3, Iestādei ir pienācīgi jāņem vērā līdzsvars starp sabiedrības interesēm paziņojumā ir tūlītēja ietekme un sekas, kas personai, kura saņem paziņojumu — Kromartijas līča Ostas pārvalde/Rosa un Kromartija s.l.t. 1997. apgabala padomes 254.

Atšķirībā no Civildienesta tiesas krimināllietu, var piešķirt pagaidu noregulējumu aizliegt — Skotijā — apturēt projektu, ja tiek apgalvots, ka administratīvais lēmums ir neatbilstošs, kamēr šis jautājums — Beliza alianses saglabāšanas NVO/Department of the Environment ukpc [2003] 63. Nav īpašu noteikumu attiecībā uz aizliegumu vides jautājumu lietās. Vietējās un citas iestādes, kā arī tiesībaizsardzības un citu paziņojumu, var celt prasību par pārkāpumu pret kādu, kas ir pretrunā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, piemēram, vides aizsardzības likuma 1990., 81 (5).

Maksājumi (interdicts) var piešķirt arī strīdos starp privātpersonām vai juridiskām personām. Aizliegumi parasti tiek piešķirti, lai pārtrauktu darbību, bet obligātus rīkojumus reizēm ir vajadzīga, lai kāds kaut ko darīt. Ja pastāv risks par gaidāmajām kaitējumus, kas radītu nelabojamus zaudējumus, aizliegumu, ja kaitējums pastāv, bet nav eventuated — var piešķirt, bet tie ir reti.

Pieteikumu izdot rīkojumu (noteikts), prasību tiesā ietvaros vai prasību starp privātpersonām utt. Termiņi, kas lūdz izdot rīkojumu ir tie, kas ceļ prasību. Pieteikumu par pagaidu noregulējumu steidzamības tiesvedība var veikt pirms izdošanas. Ja par pagaidu noregulējumu tiek lūgta), kas noteikts (parasti tas ir pieteikuma iesniedzējs būs tiesai, lai tā atbilstu nodarīto kaitējumu atbildētājam, ja ir atteikta. Jo e& W un NI, ja gadījums, uz kuru attiecas Orhūsas konvenciju, Tiesa uzskata, ka ir nepieciešama, lai novērstu būtisku kaitējumu videi, un lai saglabātu faktisko pamatu, tas ir, apsverot, vai pieprasīt uzņēmumam un tā noteikumiem, īpaši attiecībā uz nepieciešamību, lai kopumā joprojām būtu, piemēram, gadījumā ar pārmērīgi dārga pieteikuma iesniedzējam un veiktu visus vajadzīgos norādījumus, lai nodrošinātu, ka lieta tiek izskatīta iespējami īsā laikā. 25. praktiskajos ([Civilprocesa noteikumiem e&w (un izmaksas)] (Orhūsas Konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013] (NI). Tiesa uzskata, ka līdzsvars starp pusēm, nosakot pieteikuma — R (izņemot Lielbritānijas mantojuma SP) pret Kopienu un vietējo pašvaldību & vai [2010] EWCA Civ 1500. Tiesām ir pilnvaras izdot rīkojumu apturēt darbību. Personu, kurai piemēro rīkojumu var iesniegt pieteikumu to izpildīt.

Tiesas lēmuma piešķirt (aizliegt) var pārsūdzēt augstākā tiesā. Parasti būs nepieciešams atvaļinājums no jebkura tiesa, kas izdevusi rīkojumu vai apelācijas tiesai.

XI izmaksas

Pieteikuma iesniedzējs iespējas vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, var nākties maksāt tiesas nodevām, advokātu honorāri, ekspertu honorāri, liecinieku izdevumu citus lieciniekus, un izmaksas, kas saistītas ar dokumentu sagatavošana, plāni u. c.

Tiesas nodevas

Nav tiesas nodevas, krimināllietu pirmajā instancē, bet apelācijas sūdzības kādā augstāka līmeņa tiesā var ietvert maksu.

Tiesas nodeva, lai sāktu pārskatīšanu tiesā ir £60 (e&w). Lai sāktu civilprasību e&w tarifi mainās atkarībā no pieprasītās summas. Ja prasījums ir £1,000 — £1,500, nodeva ir £70. Ja ir vērts £15,000 — £ 50,000 nodeva ir £340. Pieteikumu atļaut iesniegt apelācijas sūdzībuCourt of Appeal ir GBP 235 un GBP 465 vēlākā posmā. Prasītāji var pretendēt uz atbrīvošanu no nodevas atkarībā no apstākļiem.

Visi lūgumraksti attiecībā uz iekšējā vai ārējā House of the Court of Session (Skotija) izmaksas GBP 180 — pārsūdzība High Court of Justiciary ir GBP 90.

Ziemeļīrijā iesniegt prasību tiesā maksā 200 Lielbritānijas sterliņu mārciņas. Jautājums par civilprasību High Court dārgu maksu GBP 300. Iesniegt apelācijas sūdzību ir £500.

Izmaksas

Izmaksu apjomu var būtiski atšķirties atkarībā no lietas būtības un sarežģītības, advokāta pieredzes un dokumentiem. E&w, advokātu honorāri par gadījumiem, kas tiks apstrīdēts, sauc par “tiesvedības izmaksas.” advokāts parasti atbild ar stundas likmi atkarībā no pakāpes maksas pelnītājs. Tādējādi para-legal varētu prasīt £80 stundu, kamēr partneris varētu prasīt £200 stundas. Advokātu gadījumā iekasēs maksu par īsu un stundas honorāri sagatavošanai vai citiem darbiem. Skotijā “izmaksas” ir pazīstams kā “izdevumi.”, lai sniegtu priekšstatu par izmaksu pārbaudi tiesā gadījumos, Allen/Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin) veiksmīgajam pretendentam tika piešķirts GBP 9,456 apmērā, kam pieskaitīts PVN, par to vienu dienu gadījumā. Ceļu nozīmē/Scottish Ministers [2011] csoh 10 izdevumus vienā pusē tika lēstas GBP 82,000 līdz GBP 90,000 četru dienu uzklausīšanu. Šīs izmaksas ir līdzīgas visās Apvienotās Karalistes jurisdikcijās.

Izmaksas saistībā ar civilprasībām var būt lielāks, ņemot vērā common law juridisko sistēmu Apvienotajā Karalistē, kas pamatojas uz judikatūru, nevis Civilkodeksā un nav izmeklēšanas tiesnešu loma (tas nozīmē, ka lielāks slogs gulstas uz personām un to juridiskajiem pārstāvjiem attiecīgā judikatūra Tiesā). Ja traucējumi — bontoft/Austrumu Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 (qb) apakšpunkts) — vienas puses tiesāšanās izdevumi ir GBP 195,000 sešu dienu tiesu. Izmaksas var palielināt gadījumos, ir atkarīgi no tiesību aktiem, kur paredzēta šādu līgumu, bet 2013. gada aprīlis tika atcelta. Skotijā ir “Spekulatīva maksas”, kas paredzētas Act of Sederunt) (maksas advokātu spekulatīvu rīcību) Act of Sederunt) un 1992/1879 (Advokātu honorāru spekulatīvo darbību) 1992/1897.

Izpildraksti

Nav vienāda līmeņa nodevas (kas noteikts). Parasti lietas dalībniekam, kas prasa noteikt aizliegumu (noteikts) būs jāsniedz atlīdzināt zaudējumus, lai gan sk. Civilprocesa noteikumi, prakse virzienā e&w 25 (izmaksas) un aizsardzības (Orhūsas Konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013] (NI). Saskaņā ar izdevumu ierobežošanu (Orhūsas Konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013] (NI) un grozīto praktiskajos Civilprocesa noteikumu 25.a e&w (tiesas), Orhūsas konvenciju gadījumos, it īpaši jāņem vērā, ka formulējums kopumā nav joprojām būtu, piemēram, gadījumā ar pārmērīgi dārga pieteikuma iesniedzējam var pieprasīt atbalsta pieprasītāja apņemšanās atlīdzināt zaudējumus.

Izmaksu segšana (izdevumi)

Vispārējais noteikums ir tāds, ka Apvienotās Karalistes jurisdikcijās SCOT izdevumu izmaksas (pasākums.) vai „zaudētājs maksā” — e&w Civilprocesa noteikumi (piemēram, 44.3. daļu). Tomēr tiesām ir plašas pilnvaras piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Sākuma punkts ir „zaudētājs maksā”, bet strīdā uzvarējušās puses izmaksas var samazināt, ja šī persona nav par dažiem jautājumiem pēc būtības, vai ir izvirzīti būtiski jautājumi. Turklāt Tiesa dod priekšroku ADR un puse, kas nepamatoti nav iesaistīties ADR var rasties izmaksas Halsey sekas — V Milton Keynes vispārējās NHS trusts [2004] EWCA Civ 576. Tiesa ar rīkojumu par izvērtēs arī to, lietas dalībnieku rīcību procesa sākumā un jāapsver, vai jebkāds izmaksu samazinājums, jo nepareizu rīcību.

Saskaņā ar Civilprocesa noteikumu 36. dala (e&w) viena puse var izteikt piedāvājumu, lai nokārtotu prasību, ko parasti piedāvā naudas summu minūšu konkursa (SCoT). Ja pieteikums vai piedāvājums ir noraidīts, bet persona noraidīšanu nav saņēmis labvēlīgāku spriedumu pēc tam var būt izmaksas sankcijas.

Īpašas izmaksas noteikumi tagad jāpiemēro visā Apvienotajā Karalistē dažiem vides gadījumos ierobežot risku zaudēt puses otra lietas dalībnieka izdevumus.

XII finansiālā atbalsta mehānismi

Nepastāv īpaši atbrīvojumi no tiesas nodevām vai izmaksas saistībā ar vides jautājumiem, Apvienotās Karalistes jurisdikcijās. Pastāv šādi atbrīvojumi no maksas par personām ar zemiem ienākumiem.

Apvienotās Karalistes tiesas ir piemērojušas Orhūsas konvencijas 4.9. pantu, kurā ir noteikta prasība, ka vides jautājumiem nevajadzētu būt “ierobežojoši augstām”, izmantojot rīkojumus par tiesāšanās izdevumu ierobežošanu (e&w n.i un izdevumu vai aizsardzības) rīkojumu (SCoT). Ar šo tiesību aktu ir salīdzinoši jauni pasūtījumi un to vēl aizvien izstrādā. Orhūsas konvencija tagad ir īpaši piemērotas uz izmaksām e&w tiesvedībā Tiesā (ar grozījumiem) 2013., 45. daļa; Skotijā, līdzīgi noteikumi attiecas uz visiem vides jautājumiem, 2013. gada marts; Ni un ar tām saistītās izmaksas (Orhūsas Konvencija) Regulations (Northern Ireland) 2013 noteikumiem, kas ir paredzēti īpaši noteikumi par tādas aizsargātas tiesvedības izmaksas, uz kurām attiecas konvencija.

Saskaņā ar šiem noteikumiem:

(1) Pirmajā instancē, kas piemēro Orhūsas konvenciju nevar atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas pārsniedz £5,000, bet nepārsniedz £10,000 personām, juridiskām personām un apvienībām. Atbildētāji pret atjaunošanas izmaksas nepārsniedz £35,000.

(2) Par apelācijas sūdzību civilprocesa noteikumi, kas reglamentē izmaksu atgūšana attiecas 52.9.a noteikumu, saskaņā ar kuru tiesa var izdot rīkojumu, ierobežojot izdevumus.

(3) Augstākā tiesa var izdot rīkojumu, ierobežojot izmaksu atgūšana, pamatojoties uz izmaksām, ja Orhūsas praktiskajos grozījumus (2013. gada novembris).

Minētie noteikumi paredz, ka pirms piešķirt PCO juridiskās pārskatīšanas lietas, kas bija piemērojams “Corner House” principi, kas tika izklāstīti R (Corner House Research) pret Secretary of State for Trade and Industry, [2005] EWCA Civ 192, 74. punkts:

(1) Izdevumu rīkojums var tikt pieņemts jebkurā tiesvedības stadijā un ar tādiem nosacījumiem, kādus Tiesa pēc saviem ieskatiem, ja tiesa ir pārliecinājusies, ka: i) izvirzītās problēmas ir pamatotas ar vispārējo interešu mērķiem, (ii) sabiedrība ir ieinteresēta šo problēmu tiesiskā atrisinājumā, (iii) prasītājam nav privātas intereses par lietas iznākumu; (iv), ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja finanšu resursi un atbildētājam (-iem) un to izmaksu apmēru, kas var būt iesaistītas, ir godīgi un taisnīgi pieņemt lēmumu; un (v), ja netiks pieņemts lēmums par prasītājs neturpinās tiesvedību un rīkosies saprātīgi to izpildīt.

(2) Ja personas, kas darbojas pieteikuma iesniedzējam tiek darīts pro bono tas būs iespējams uzlabot pieteikuma pamatotību PCO.

(3) Tiesai, īstenojot savu rīcības brīvību, ir jālemj par to, vai ir godīgi un taisnīgi pieņemt lēmumu, ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus.

Šie principi ir mainīti, vides jautājumiem, lai novērstu sabiedrības interešu prasības, un ka prasītāja ir R (Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006. Tās turpina piemērot attiecībā uz ārpustiesas izskatīšanas gadījumi saskaņā ar Orhūsas konvenciju.

Juridiskā palīdzība

Civilās e&w juridisko palīdzību sniedz Kopiena Juridiskais dienests (PJD). Nav atsevišķa finansējuma joma attiecībā uz vides jautājumiem. Tomēr finansējumu var iegūt, veicot “sabiedrības interešu” kategorijā. Tādējādi Padomes Juridiskais dienests saņēma finansējumu, lai tiesvedība attiecībā uz projekta sabiedriskā apspriešana atomzemūdeņu kā gadījums skar būtiskas sabiedrības intereses. Taču daudzi pasākumi nenodrošinās šo testu, nav labumu plašākai sabiedrībai vai nav izteikusi nekādus jaunus tiesību jautājumus. Tādējādi pieteikumu apstrīd Vides aģentūras lēmumu piešķirt darbības licences izsniegšanai atkritumu sadedzināšanas iekārta netālu no pieteikuma iesniedzēja mājas tika noraidīts. Skotijas Juridiskās palīdzības padome ir līdzīga “plašas sabiedrības interesēs.”

Juridiskā palīdzība var būt pieejama atbildētājiem, bet ne tiem, kuri vēlas celt privātu apsūdzību.

Lēmumos par finansējumu, ko Padomes Juridiskais dienests nosaka “Finansējuma kodeksā.” kodeksa 7. nodaļa attiecas uz pārskatīšanu tiesā. 7.5. iedaļā noteikts, ka “ja lieta nav ievērojami plašākas sabiedrības interesēs, ir liela nozīme, lai klients vai piesaistīt nozīmīgus cilvēktiesību jautājumus, tiks noraidīts, ja: i) vai panākumu izredzes ir vājas; vai ii) iespējamās izmaksas, šķiet, nav samērīga ar iespējamo ieguvumu procesam, ņemot vērā izredzes gūt panākumus un visiem apstākļiem.”. Tas attiecas uz visām personām. NVO, visticamāk, nevarēs saņemt juridisko palīdzību. Skotijas Juridiskās palīdzības piešķiršanas nosaka civiltiesiskās juridiskās palīdzības rokasgrāmatas IV daļas 3. nodaļas, kurā ir jānovērtē iespējamais iemesls un pamatotību.

Pro bono

Pro bono Apvienotajā Karalistē probono atvieglo uk.net tīmekļa vietnē. Šeit atrodama informācija par to, kā saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas. E&w, advokātu pro bono grupas — “LawWorks” arī ir tīmekļa vietne, kur vērsties pēc palīdzības. E&w, advokātu, advokātu pro bono vienība darbojas kā informācijas apstrādes centrs, lai atbilstu barristers gadījumus. Ierīce uztver pieteikumus palīdzības saņemšanai, sniedzot padomus iestādēm un advokātiem. Vienības mērķis ir palīdzēt gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs nevar atļauties maksāt par palīdzību, ko lūdz vai saņem publisko finansējumu, ir pamatotas, un vajadzības gadījumā advokāts var sniegt palīdzību. Neviena no šīm organizācijām, kas specializējas darba vides, var sazināties ar tiem, kas to dara.

Skotijas LawWorks sniedz līdzīgu pakalpojumu Skotijā, LawWorks e&w; Lai gan abas struktūras ir atsevišķas vienības. The Faculty of Advocates ir bezmaksas juridisko pakalpojumu vienības, kuru darbība ietver plānošanas un vides jautājumiem.

Ziemeļīrijas pro bono grupa sniedz konsultācijas un nodrošina pārstāvību, barristers un advokātiem, kuri pieteikušies pievienoties grupai un kas aptver pilnu tiesību nozarēs. Brīvprātīgie piedāvāja savus pakalpojumus bez maksas līdz 3 dienas jeb 20 stundas gadā. Gadījumos, visticamāk, neatbilst kritērijiem, pro bono nodaļā pieteikumiem iestāties apelācijas tiesā apelācijas tiesvedībā, konkrētus pasākumus, tiesa uzklausīšanu un konsultatīvo darbu

Tieslietu klīnikas

Nav juridiskajām klīnikām, kas specializējušies vides lietās e&w vai Ni. Tomēr pilsoņu konsultāciju birojos un juridiskie centri vai nu ar vides aizsardzību saistītos gadījumos vai arī nodot lietu kādam, kurš var palīdzēt. Skotijas vides tiesību centrs sniedz konsultācijas sabiedrībai par vides jautājumiem.

Sabiedrisko interešu organizācijas

Vides fonds ir vadošā organizācija Apvienotajā Karalistē bezmaksas juridiskās konsultācijas vietējām kopienām ar vides aizsardzības apsvērumiem. Gandrīz divdesmit gadu laikā tā ir ieviesusi bezmaksas konsultācijas neaizsargātām kopienām, kuras saskaras ar virkni vides apdraudējumiem, tostarp piesārņojuma negatīvo ietekmi un zaļo zonu un bioloģiskās daudzveidības zudumu. Valsts tiesību akta projekts ir juridiska labdarības organizācija, kas izveidota nolūkā uzlabot piekļuvi publisko tiesību uz cilvēkiem, kuriem piekļuve ir ierobežota ar nabadzības vai citu nelabvēlīgu apstākļu gūstā. Tas tiks darīts atsevišķi vides lietās.

XIII savlaicīgums

Plānošanas programmās jānosaka astoņu nedēļu laikā, lai gan gadījumā, ja tās pieprasa IVN termiņš tiek pagarināts līdz sešpadsmit nedēļām. Iestādes nosaka piemērotu PINK parasti pieņem lēmumu trīs mēnešu laikā, lai gan pastāv citi termiņi, noteikumi. Iesniegumi par to, lai citus licences nav juridiskas prasības, lai noteiktu konkrētā laikā, bet iestādes tiek aicinātas norādīt, cik ilgs laiks būs nepieciešams izsniegt licenci.

Ja lēmumu par plānošanu vai vides atļaujas pieteikums nav noteikta noteiktajā tiks uzskatīts, ka tas ir ticis noraidīts. Tas ļauj prasītājai vērsties Secretary of State vai, noteiktos apstākļos vai vietējās pārskatīšanas iestāde Skotijā.

Tieslietas

Pirms 2013. gada 1. jūlijs, pārbaude tiesā pieteikumu par vides jautājumiem, ir jābūt bijušiem e&w trīs mēnešu laikā no attiecīgo lēmumu. Civilprocesa noteikumi (54.5) ir jāiesniedz nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc prasījuma pamatojums, lai pirmo reizi ir radies. Tomēr “nekavējoties” aspekts ir pietiekami precīzi. Tādējādi, ja ES tiesību akti tiek apsvērta prasītājam trīs mēnešu laikā — R (u & ptnrs (East Anglia Broads reģionālās varas iestādes v) Ltd) [2011] EWHC 1824 (Admin.). Kopš 2013. gada 1. jūlijs, kad termiņi prasības iesniegšanai tiesā ir grozīts uz sešām nedēļām saistībā ar lēmumu saskaņā ar “plānošanas aktus” (Town and Country Planning Act 1990 (ēku plānošanā un dabas teritoriju) aktā, 1990. gada Plānošanas (bīstamas vielas) Act 1990” un “plānošanu (attiecīgas Provisions) Act 1990). (Civilprocesa (grozījums Nr. 4) 2013).

Termiņi prasības celšanai civilprasības trespass vai nolaidības dēļ, ir izklāstīti 1980. gada Likuma par noilgumu (e&w). Saskaņā ar 2. gada Likuma par noilgumu 1980. nodaļu rīcības pamatā ir delikts, piemēram, trokšņiem, ir jāiesniedz ne vēlāk kā sešu gadu laikā no dienas, kurā radies prasības priekšmets. Saskaņā ar 6. gada Likuma par noilgumu (Scotland) Act 1973) jebkura prasība ir jāceļ piecu gadu laikā. Saskaņā ar 6. pantu (Northern Ireland) Order 1989 laiks ir seši gadi. Laiku sāk skaitīt no dienas, kad jūrnieks ieguvis savainojumu vai — ja vēlāk — prasītājs zināja par kaitējumu bija vainojamas pilnībā vai daļēji, ar darbību vai nolaidību, kas rada aizdomas par kaitējumu, nolaidības vai pārkāpumu. “zināšanas” ir pamats uzskatīt faktu, kas atzīšana par vainojamu — Aizsardzības ministrijas/AB & NR [2012] UKSC 9.

Ja persona vēlas celt prasību saskaņā ar 82. iedaļu likumā Environmental Protection Act 1990, vai šerifa tiesas tiesnešu darbības, paziņojums jāsniedz 21 dienu laikā pirms procedūras sākšanas. (S. 82)) (6). Ņemot vērā tiesvedību par traucējumiem, joprojām būs jau šajā posmā.

Izmeklēšanas ilgums

Ilgums šajā lietā ir atkarīgs no to faktisko un tiesisko apstākļu sarežģītības jautājumus. Gadījumos, kad tiesā mutvārdu pierādījumu nav, — var būt puse dienas ceļā uz četrām vai piecām dienām. Vides civilajā tiesvedībā, kurā abas puses pieaicināt lieciniekus un ekspertus var būt daudz ilgāks. Samērā vienkāršā troksni varētu veikt divas vai trīs dienas. Dobson/Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC) vairāk nekā desmit faktisko liecinieku katrā pusē un četri eksperti katrā pusē attiecībā uz dažādām zinātnes disciplīnām. Ja ilga sešas nedēļas.

Krimināllietās, izpildiestādei veiktajā izpētē var paiet vairāki mēneši vai pat gadi no dienas, kad noziedzības izdošanas procedūras. Parasti ir sākotnējā tiesas sēdē, šerifa tiesas tiesnešu un trīs nedēļu laikā no dienas, kad tika izdota. Ja atzīšanas par vainīgu, Tiesa parasti izskata to viena mēneša laikā; Lai gan NI Anglijas, Velsas & tiesneši var nosūtīt lietu izskatīšanai Kroņa tiesā, ja viņi uzskata, ka viņu notiesāšanu pilnvaras nav pietiekamas, lai tiktu galā ar nodarījumu. Kopsavilkums tiesu tiesnešu vai šerifa tiesa var ņemt no vienas līdz trim dienām; Lai gan ir iespējams ilgākām lietām.

Nopietna, maģistrātus uz Kroņa tiesā. Jo Kroņa tiesas nolēmuma lietās piešķirs iepriekšēju pārbaudi, ko var veikt vairāk nekā vienu sēdes laiku pagarina uz vairākiem mēnešiem. Arī pati lietas izskatīšana var būt no vienas dienas līdz vienu mēnesi vai vairāk — jauns atkritumu nodarījumu kriminālvajāšanas rezultātā sešu nedēļu tiesu.

Termiņš spriedumiem

Nav termiņā tiesnešiem pieņemt spriedumus. Vienkāršās lietās (e&w maygive tiesnesis) uzreiz pēc sprieduma mutisku uzklausīšanu. Sarežģītākos gadījumos spriedums var tikt pieņemts un parasti seko rakstiski divu līdz sešu mēnešu laikā. Ilgāk par sešiem mēnešiem ir iespējama, bet nav plaši izplatīta.

Tā kā nepastāv termiņā nav sankcijas pret tiesu, kas sniedz nolēmumus kavēšanos. Tomēr gadījumos, kas saistīti ar cilvēktiesību jautājumiem, ir paredzams, ka lēmumu izsniegs nekavējoties.

XIV citi jautājumi

Vides lēmumu apstrīdēt IVN procesu vai, ja lēmums ir pieņemts. Ja sabiedriska aptauja notiek pirms lēmumu pieņemšanas tiek izsniegtas plašas sabiedrības pārstāvji varēs risināt šīs izmeklēšanas jomā.

Lai gan pašlaik nav neviena Apvienotās Karalistes valdības tīmekļa vietnē par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, informāciju par dažādiem aspektiem ir pieejams no centrālās valdības tīmekļa vietnē (http://www.gov.uk/) un tīmekļa vietnes Skotijas valdības un Ziemeļīrijas izpildinstitūcijas.Saite atveras jaunā logāhttp://www.gov.uk/ Informācija un atzinumi ir pieejami arī ukela vai NVO kā Friends of the Earth un grupas, piemēram, Apvienotās Karalistes tiesību akti vides jomā asociācijas (ukela).

Alternatīva strīdu izšķiršana ir Apvienotajā Karalistē. Ir stingri ieteikts tiesā, kuras jurisdikcijā ir civillietas. Ar protokolu (pre-action e&w) teikts, ka “gan prasītāju, gan atbildētāju var prasīt Tiesai sniegt pierādījumus, ka strīda risināšanas iespējas tika izskatītas. Tiesa uzskata, ka tiesvedības vajadzētu būt pēdējam līdzeklim un ka būtu pāragri neizsniedz, ja izlīgums ir joprojām aktīvi pētītas.” Tas ir publiski pieejams, izmantojot brošūras, piemēram, juridisko pakalpojumu Komisija “alternatīvas” tiesas PJD tiešas informācijas brošūra 23.

Mediācija ir bieži izmanto civiltiesisko prasību starp privātpersonām vai juridiskām personām. Mediāciju ir pieejama tiesas kontrole gadījumos, bet netiek pietiekami izmantota — publisko tiesību projektu: 2009 starpniecības un tiesā.

XV ārvalstnieka situācija

Nav paredzēti īpaši diskriminācijas aizlieguma klauzulas attiecībā uz izcelsmes valsts valodā vai, Apvienotās Karalistes procesuālie likumi. Tomēr valsts iestādēm un tiesām ir pienākums līdz 2010. gada likuma par dzimumu līdztiesību, kas ir nelikumīga diskriminācija rases vai tautības dēļ. Likums nosaka rasu vienlīdzības nodevu, kas Tiesai ir jāievēro. Tiesas norādījumi par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem tiem, kuri ir pirms tās “stenda grāmatas”, kas izdoti tiesnešiem — piemēram, vienlīdzīgas attieksmes stenda portfeļa Anglijā un Velsā.

Citu valodu izmantošanu veicina, tiesas procedūras. Iekšēji valodās, piemēram, velsiešu valoda ir paredzēts uzklausīšanas. Var izmantot citas valodas tulks. Tiesām būs padomdevēja rīcībā brošūras vairākās valodās.

Krimināllietās un tiesas procesu laikā tiesu dienests jums nodrošinās tulka pakalpojumus un maksās maksu; Lai gan krimināllietās, ja atbildētājs tiek atzīts par vainīgu maksa var būt daļa no izdevumus viņam atlīdzina. Civillietās pušu pienākums ir veikt tādus pasākumus un veikt maksājumu.

XVI pārrobežu gadījumos

Tā kā Apvienotā Karaliste sastāv no salām, tikai Īrijas un Ziemeļīrijas sauszemes robežām, pārrobežu gadījumi ir ļoti reti. Saskaņā ar Regulu Nr. 24 par infrastruktūras plānošanu (IVN) Regulations 2009, kuriem var būt būtiska pārrobežu ietekme uz vidi citā EEZ valstī jāpaziņo minētajai valstij. Valsts var piedalīties procedūrā saskaņā ar regulām. Nepastāv procesuāli noteikumi, lai gan ES tiesību aktos, piemēram, Mediācijas direktīva ir transponēta noteikumu Apvienotajā Karalistē. Civiltiesiskā atbildība tiek noteikta saskaņā ar konvencijas, piemēram, Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 1969 attiecīgā gadījumā. Citādi Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 attiecas uz piemērojamiem tiesību aktiem. 11(2) (a) iedaļā ir paredzēts, ka tās valsts tiesību akti, kurā radies kaitējums no piemērojamiem tiesību aktiem.

Nav lēmumus saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem par to, kas ir “sabiedrība” pārrobežu strīdu.

Nav lēmumus saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem, vai ārvalstniekam, kas ir negatīvi ietekmējis projektu Apvienotajā Karalistē, būtu pietiekami ieinteresētas piedalīties sabiedriskās domas aptauju vai tiesā saistībā ar projektu. Tomēr, ja viņš vai viņa ir pietiekami ieinteresēti, varētu būt pretrunā ar 2010. gada Equality Act liegt līdzdalību. Ja tiktu uzskatīts, ka personai bija pietiekamu ieinteresētību, procedūra būtu tāda pati kā visiem pārējiem. Juridiskā palīdzība visticamāk nebūs pieejama “ņemot vērā plašāku sabiedrību interesējošus būtiskus runāts iepriekš.”

Ja persona ir “pietiekamas intereses” procesā, tad viņš var tajās piedalīties.

Lai gan nav lēmumus Apvienotās Karalistes tiesās, ja persona šajā ārvalstī, var negatīvi ietekmēt šis priekšlikums nav iemesla, kādēļ viņam vai viņai nav ir būtiskas intereses pārskatīšanas tiesā nolūkos.

Attiecīgā forumā ir valsts, kas ir labāks, lai nodrošinātu tiesvedības mērķi — skatīt iepriekš minēto spriedumu Spiliada Maritime Corporationpret Cansulex Ltd [1987] AC 460. Tas varētu attiekties uz valsts tiesību normām, kuras ir piemērojamas prasībā. Apvienotajā Karalistē saskaņā ar 11. iedaļu Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 parasti piemēro valstī, kur zaudējumu vai kaitējumu, bet tas var pārvietot saskaņā ar 12. iedaļu. Ja Apvienotās Karalistes tiesa ir atzinusi savu kompetenci strīdā var apstrīdēt šo lēmumu, bet vienu Challenger pierādīt, ka Lēmums bija nepareizs.

Kā Gibraltārs ir sauszemes robeža ar Spāniju, ir iespēja radīt pārrobežu gadījumos. Sīkāku informāciju skatīt pielikumā.

Saites

Tiesas pieejamība

Ombuda biroji un prokuratūrām

Vides eksperti

Juristi vides jautājumos

Advokātu padome

Bezmaksas vides juridiskie biroji

Valstu un starptautisku NVO

Informācija par tiesu pieejamību

Informācija par atkarīgajām teritorijām


Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Lapa atjaunināta: 14/09/2016