Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia - Spojené kráľovstvo

Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Kvaliteta ovog prijevoda ocijenjena je kao: nepouzdana

Smatrate li ovaj prijevod korisnim? 1. Ústavné základy
 2. Súdnictvo
 3. Prístup k informáciám
 4. Prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti
 5. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu
 6. Iné prostriedky prístupu k spravodlivosti
 7. Aktívna legitimácia
 8. Právne zastúpenie
 9. Dôkazy
 10. Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania
 11. O trovách
 12. Mechanizmy finančnej pomoci
 13. Včasnosť
 14. Ďalšie otázky
 15. Postavenie cudzincov
 16. Cezhraničné prípady

Úvod

Spojené kráľovstvo tvorí Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko. Takisto medzinárodnú zodpovednosť za Gibraltáru, Guernsey, Jersey a ostrov Man. Príslušné práva pre Anglicko a Wales, Severné Írsko a Škótsko je uvedený v hlavnom texte. Pozri samostatný príloh o informácie týkajúce sa Gibraltáru, Guernsey, Jersey a ostrov Man.Odkaz sa zobrazí v novom oknecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSOdkaz sa zobrazí v novom oknecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSOdkaz sa zobrazí v novom oknecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSOdkaz sa zobrazí v novom oknecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I. Ústavné základy

Spojené kráľovstvo nemá jedného kodifikované písanú ústavu. Environmentálne opatrenia týkajúce sa rozhodnutia orgánu verejnej moci môžu byť podané podľa článku 8 alebo článku 1 protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach, keď je zásah do pokojného užívania a držby. Dohovorom sa zavádza v Spojenom kráľovstve zákon o ľudských právach z roku 1998. Zatiaľ čo strany nemôžu priamo odvolávať na ustanovenia medzinárodnej zmluvy, ktorá nebola prebratá do práva Spojeného kráľovstva zákonom parlamentu alebo sekundárnej legislatívy, súd pokúsi a vykladať právne predpisy spôsobom, ktorý je v súlade s medzinárodnými záväzkami Spojeného kráľovstva.

Súdy a správne orgány nemôžu priamo uplatňovať Aarhuský dohovor okrem tých ustanovení, ktoré boli zavedené zákonom alebo príkazom, alebo prostredníctvom právnych predpisov EÚ, ktoré je priamo uplatniteľné vo vnútroštátnom práve – Morgan/Hinton Organics (wessex) Ltd. [2009] EWCA Civ 107. Walton/Scottish Ministers však [2012] UKSC 44 rozhodnutí bolo uvedené, že Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru by sa malo zaobchádzať s rešpektom.

Treba poznamenať, že podpisom potvrdzuje (po ratifikácii) Spojené kráľovstvo vydalo toto vyhlásenie v súvislosti s Aarhuským dohovorom:

„Spojené kráľovstvo chápe odkazy v článku 1 siedmeho odseku preambuly tohto dohovoru na „právo každej osoby na život v životnom prostredí, ktoré je postačujúce na zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu“, ktoré vyjadrujú, ktoré viedli rokovania tohto dohovoru a je plne Spojeného kráľovstva. Zákonné práva, každá zmluvná strana sa zaväzuje, že zaistí podľa článku 1 sa obmedzujú na práva na prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru.“

II súdnictva

Súdy

Neexistujú žiadne špecializované súdy príslušné pre oblasť životného prostredia v Spojenom kráľovstve. V Anglicku a Walese (e&w) a Severného Írska (N.I.) environmentálnych trestných prípadov začína na magistrátnom súde – na čele prísediaci alebo okresný sudca. Závažné prípady prejednávajú na korunnom súde, sudca a porota. V Škótsku menších trestných veciach riešia súdy (justice of the peace courts, hoci vážnejšie prípady prejednávajú šerifský súd (Sheriff samostatne alebo spolu s porotou. Najzávažnejšie prebieha konanie na High Court of Justiciary sudca a porota.

Šerifovia (sudcovia) môžu prejednávať zákonné občianskoprávny spor – nepríjemnosti, ktoré sú vymedzené zákonom – ktorého cieľom je zmierniť zaťaženie životného prostredia skôr ako náhradu škody. V občianskoprávnych veciach, akým je obťažovanie N.I. e&w a činnosti spravidla pojednáva na Krajskom súde v obvode e&w sudca okresného súdu a sudca v Severnom Írsku. Prípady, ktoré sú komplikovanejšie alebo vysokej hodnoty sa prejednávajú na High Court zo strany sudcu najvyššieho súdu. Stavba a technológia je rozdelenie e&w High Court vo veci, ktorá sa špecializuje na technicky zložitých otázok. Menšie nároky sú v Škótsku šerifský súd a konanie vypočutý cennejšie pasmi Outer House of the Court of Session.

Prípady, kedy súdne preskúmanie podané proti rozhodnutiam regionálnej vlády alebo miestnej správy a pri e&w N.I. správnym útvarom Najvyššieho súdu sudcu najvyššieho súdu. V Škótsku sa prerokúvajú na zasadnutiach.

Sudcovia z povolania advokáta a musia v praxi boli za určitý počet rokov, kým si môžu požiadať o členstvo sudcu. V mnohých e&w začať ako sudcovia na kratší pracovný čas – záznam – a následne na obvodnom alebo najvyššom súde sudcov. V Škótsku sa často začínajú šerifovia na čiastočný úväzok alebo boli skúsení právnici a NI začnú rokovania, pretože zástupcovia na čiastočný úväzok. Sudcovia sú nezávislí od štátu. Neexistujú žiadne špecializované environmentálne sudcov, hoci sudcov, ktorí sa zaoberajú prípadmi týkajúcimi sa životného prostredia majú prirodzene vybudovať odborné znalosti v tejto oblasti.

Súdy

V e&w územné rozhodnutie, ak žalobca napadne, ale nie všetky namietajúce strany – sa môže odvolať proti rozhodnutiu. Odvolania budú vypočuté inšpektorom z Planning Inspectorate). Títo inšpektori budú tiež vypočuť žiadateľa alebo držiteľa povolenia o odvolaniach proti rozhodnutiam, pokiaľ ide environmentálne povolenia, povolenia na odber vody a iné environmentálne regulačné záležitosti. V Škótsku odvolanie sa rieši prostredníctvom spravodajcu vymenovaný generálnym riaditeľstvom pre plánovanie a životného prostredia alebo pri niektorých žiadostí o stavebné povolenie, zo strany orgánu zodpovedného za plánovanie miestneho orgánu, v závislosti od rozsahu každého orgány územného plánovania a rozvoja vlastných postupov. V Severnom Írsku odvolania sa prerokúvajú komisárov z plánovacej odvolacej komisie.

V prípade, že niekto porušuje určité environmentálne právne predpisy e&w príslušný orgán môže uložiť civilné sankcie a nie trestnoprávnych konaní – environmentálne občianskoprávnych sankcií (Anglicko) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Odvolania v súvislosti s takýmito sankciami prerokúva First-tier Tribunal (životné prostredie). Zákonodarné orgány Severného Írska a Škótska zvažujú podobné ustanovenia.

Voľba príslušnosti (súdu) (tzv. „forum shopping“)

Neexistuje forum shopping pre rôzne druhy súdov v občianskoprávnych konaniach sú k dispozícii v Spojenom kráľovstve. Žiadateľ však môže podať žalobu v rôznych miestnych súdov, ak býva v jednej oblasti, ale ku škode došlo v inej oblasti. V Škótsku veritelia môžu mať v určitých prípadoch možnosť výberu medzi podať žalobu na miestny súd (Sheriff Court) resp. k súdu Court of Session. V trestnom konaní (e&w) žalovaný môže súdne konanie na magistrátnych súdoch korunný súd alebo ak je trestný čin jedným, ktorý môže byť vypočutý týmto súdom.

Opravné prostriedky a mimoriadne opravné prostriedky

Odvolania proti rozhodnutiam sudcov do e&w a N.I. prerokúva sudca v korune (Okresný súd N.I.). Ak je odvolanie sa žalovaný môže požadovať od sudcov na vec na High Court. Korunka alebo odvolania proti rozhodnutiam okresného súdu na odvolací súd (trestné oddelenie). Odvolania proti rozhodnutiam odvolacieho súdu obrátiť sa na najvyšší súd.

Odvolania voči rozhodnutiu okresného súdu v občianskoprávnej veci pôjdu na sudcu najvyššieho súdu alebo odvolacieho súdu, v závislosti od povahy veci. Každý, kto chce získať povolenie, musí od súdu. Odvolania proti rozhodnutiam High Court rozhodnutia v občianskej alebo správnej veci obrátiť na odvolací súd a opäť sa vyžaduje pracovné povolenie.

V občianskoprávnych veciach v Škótsku šerifský prerokúva Najvyšší občiansky súd (Court of Session (Škótsko)). Odtiaľ odvolania na Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Trestné Odvolania prerokúvajú šerifský súd (High Court of Justiciary). Existuje samostatný Avenue v Škótsku na EDĽP odvolania na Najvyšší súd.

Okrem mimoriadnych opravných prostriedkov v práve Spojeného kráľovstva ako sú súdne zákazy/príkazy a zakazujúce interdicts, povinné príkazy. Tieto sú rozvedené ďalej.

Kasačný súd

V Spojenom kráľovstve, kde sa súdne preskúmanie administratívneho rozhodnutia Súdny dvor má len právomoc podporovať, toto rozhodnutie zruší alebo ho požiada, aby orgán na nápravu nečinnosti. Súdny dvor nemôže nahrádzať administratívny orgán a prijať rozhodnutie o IZ. Pokiaľ ide o trestné veci, odvolací súd uloží trest, ktorý považujú za primeraný, nevysielajú a vrátil vec súdu nižšieho stupňa (e&w). Pri plánovaní/environmentálne povolenie odvolania administratívny subjekt s rozhodovacími právomocami nemôže zmeniť podstatu pôvodného rozhodnutia.

Súdne konania

V Spojenom kráľovstve Trestné konania spravidla prebiehajú prokurátori e&w (a verejné orgány alebo súkromné osoby). Sa začalo vydaním informácií na magistrátnom súde (e&w), predvolanie na magistrátnom súde (NI) alebo sťažnosť (Sheriff Court) alebo zmierovací súd (Justice of the Peace court) alebo obvinenie v najvyššom súde (Sheriff Court) alebo zmierovací súd (Škótsko). Prípady týkajúce sa životného prostredia (e&w) sa zvyčajne, ktoré iniciovala Environment Agency, prírodné zdroje orgánu pre Wales alebo miestnymi orgánmi.

V e&w N.I. a občianskoprávnych žalôb na náhradu škody sa zaoberajú krajské súdy alebo súdom vyššieho stupňa podľa tohto poriadku (Civil Procedure Rule 1988, ktorými sa stanovuje spôsob, akým sa prípady by sa mali uviesť a určiť. V Severnom Írsku: okresný súd (Severné Írsko) z roku 1981 a pravidlami pre Súdny dvor a súdy (Severné Írsko) 1980. V Škótsku konanie na šerifskom súde bežnom pravidlá alebo pravidlá súdu Court of Session z. Environmentálne prípady sa zvyčajne zakladajú na akcie alebo nedbanlivosti.

Opatrenia na súdne preskúmanie rozhodnutia verejného orgánu začne na najvyššom súde podľa pravidla 54 pravidiel občianskoprávneho konania v e&w, v Order 53 Pravidiel na Súdnom dvore (Severné Írsko) z roku 1980 alebo pravidlo 58 rokovacieho poriadku Najvyššieho občianskeho súdu. Environmentálne prípady sa riešia procedurálne rovnakým spôsobom ako iné súdne preskúmanie.

Súdne konanie z vlastného podnetu

Súdy Spojeného kráľovstva používať a kontradiktórnu povahu, než jedna, ktorá sa uplatňuje common law dedičstva krajiny. Preto prípadoch musia byť predložené stranami a súdmi nemôže začať konanie z úradnej moci. Ak je vec pred Súdnym dvorom, Súdny dvor môže vyvolať otázky ex offo, ale strany musia mať možnosť reagovať na ne sudca.

III Prístup k informáciám

Príslušné ustanovenia Aarhuského dohovoru a smernice 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí v e&w a tým N.I. Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391), v Škótsku o informáciách o životnom prostredí (Scotland) Regulations 2004 (SSI 2004/52). Tieto doplnenia Freedom of Information Act 2000 (e&w a N.I.) a Freedom of Information (Scotland) Act z roku 2002.

Opravné prostriedky

Ak žiadateľ o informácie domnieva, že príslušný orgán nesplnil požiadavku, prvým krokom je návšteva späť orgánu pre cenné papiere a trhy podľa nariadenia 11 (e&w a N.I.) alebo 16 (ScoT) a požiadať ho, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Ak žiadateľ je však stále nespokojných po tomto procese potom možno podať sťažnosť a e&w n.i.to Úrad komisára pre informácie podľa § 50 zákona z roku 2000 alebo na Škótsky komisár pre informácie podľa § 47 zákona z roku 2002. Odvolania proti tomuto rozhodnutiu sa obyčajne uskutočňujú so e&w a N.I. First -Tier Tribunal alebo v Škótsku na Court of Session.

Ak príslušný orgán odmietne žiadosť musí napísať žiadateľa a vysvetlí, prečo bola žiadosť zamietnutá. Treba uviesť, aké uplatňujú výnimky 14(3)&(4) (Reg E&w a n.i ods. 13 písm. b) a c) & ScoT) a čo robiť, ak žiadateľ chce napadnúť rozhodnutie – reg. 14(5) OR13 (e)

Postup

Nariadenia uložiť povinnosť verejným orgánom, ktorý vlastní informácie o životnom prostredí, aby bolo k dispozícii na požiadanie. Táto povinnosť sa vzťahuje mnoho výnimiek uvedené v nariadení 12 a 13 e&w a N.I. (10 & 11 SCOT). Zamietnutia žiadosti o informácie o životnom prostredí musia byť vyhotovené písomne čo najskôr a najneskôr do 20 dní alebo 40 dní v komplexných prípadoch, predpis 7 (oba) po dátume prijatia žiadosti, predpis 14 ods. 13 SCOT). Osoba, ktorej žiadosť bola zamietnutá, môže požiadať orgán, aby prehodnotil svoje rozhodnutie. Preskúmanie rozhodnutia musia byť oznámené čo najskôr, najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie, nariadenie 11 ods. 16 SCOT). Ak sa zamietnutie oznámiť osobe, ktorej sa žiadosť zamietla (ďalej len „navrhovateľ“) môže požiadať o vydanie rozhodnutia generálneho riaditeľa, § 50 zákona z roku 2000, ako ho uplatňuje predpis 18 ods. e&w N.I.) a oddiel 47 (SCOT). Komisár vydá formálne rozhodnutie podľa § 50(3), 49(5) (SCOT) o žiadosti. Navrhovateľ alebo príslušný verejný orgán sa môže odvolať na súd proti rozhodnutiu, oddiel 54 oznámenia – Tamtiež, aké sa uplatňujú na „Court of Session“ (bod 56, SCOT). V e&w a N.I. odvolanie na Tribunal Constitucional upravuje postup súdu (First -Tier Tribunal (General Regulatory Chamber) rozhodol 2009. Odvolanie sa musí doručiť na súd do 28 dní od oznámenia rozhodnutia komisára, pravidlo 28(1). Existuje ďalší opravný prostriedok podaný Tribunal na Upper Tribunal.

Komisári budú pozri sporných informácií a právomocí na vstup a kontrola (oddiel 55 e&w N.I.) a oddiel 54 (SCOT) získať ďalšie informácie, ak sa domnievajú, že ustanovenia právnych predpisov nie sú dodržané. Ak by zverejnenie informácií bolo napadnuté na súde, Súdny dvor sa domnieva, že informácie a rozhodnúť, či treba uvoľniť, so zreteľom na jej obsah.

Súdy môžu sprístupnenie informácií nariadiť v občianskych a trestných konaniach. To bude podľa pravidla 31 pravidiel občianskoprávneho konania (e&w) (pravidlo 9A, pravidlá pre riadne konanie na šerifskom súde (SCOT) alebo časti 21 – 26 trestného poriadku (e&w) kapitola 7a trestného poriadku (SCOT).

IV prístup k spravodlivosti za účasti verejnosti

Administratívne postupy

Environmentálne povolenia, ako sú povolenia na odber vody lokalít odpadového hospodárstva alebo povolenia vydáva agentúra pre životné prostredie (e), ministerstvo životného prostredia v Severnom Írsku prostredníctvom Severného Írska agentúra pre životné prostredie, Škótska agentúra pre ochranu životného prostredia alebo prírodných zdrojov orgánu vo Walese (ďalej len „agentúry“). Agentúry tiež zabezpečiť dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, ako je napríklad cezhraničná preprava odpadu z roku 2007 a záväzky výrobcov súvisiace s princípom zodpovednosti (odpad z obalov) z roku 2007. Nariadenie o morskom prostredí sú prevažne v rukách organizácia pre riadenie mora (e&w a N.I.), ktorý bude vydávať preukazy podľa časti 4 zákona o morskom a pobrežnom prístupe z roku 2009. Pre decentralizované povolenia, Marine Scotland má podobnú úlohu vo vodách priľahlých k Škótska. Chránené oblasti, ako napríklad vytvorenie a organizáciu miesto mimoriadneho vedeckého záujmu (NI známych ako oblasti osobitného vedeckého záujmu) spravujú Natural England, Severného Írska agentúra pre životné prostredie, Scottish Natural Heritage a vo Walese z prírodných zdrojov subjektu.

Tieto orgány sa zaoberajú významnými environmentálnymi otázkami. Miestne orgány budú tiež zohrávať svoju úlohu. Licencie budú niektoré zariadenia, ktoré môže spôsobiť znečisťovanie ovzdušia, monitorovať kvalitu pitnej vody a podieľať sa na problémy ochrany prírody. Zohrávajú významnú úlohu pri sanácii kontaminovanej pôdy podľa časti II Environmental Protection Act 1990. Environmental Protection Act 1990 sa nevzťahuje na Severné Írsko. Kontaminovaná pôda v Severnom Írsku sa vzťahuje časť III odpadu a kontaminovanej pôdy (NI) z roku 1996, ktorý nebol začatý.

Rozhodnutia týchto orgánov, či už miestnych alebo národných agentúr, ako sa všeobecne podliehajú apelovala na vládu (štátna tajomníčka, Škótska alebo waleské ministerstvá). Napríklad rozhodnutie agentúry o zamietnutí povolenia na odber vody/CAR povolenia (licencie) kontrolované činnosti poriadkom sa možno odvolať na ministerstvo zahraničných vecí alebo ministri neúspešného uchádzača. V Severnom Írsku je odvolanie odvolacej komisie pre územné plánovanie.

Vyzýva minister, ministri alebo plánovanie odvolacej komisie sú dostupné len pre žiadateľov o povolenie atď. alebo osobou, ktorá je predmetom výzvy. Málokedy možnosť ísť priamo na súd. Akákoľvek iná osoba, ktorá má na veci záujem, a ktorý chce spochybniť rozhodnutie prvostupňového súdu sa môže začať súdne preskúmanie v tejto súvislosti.

Súdne preskúmanie administratívnych postupov

Vo všeobecnosti akýkoľvek alternatívny prostriedok by mali byť vyčerpané pred podaním návrhu na súdne preskúmanie. Toto nie je rozhodujúcim pravidlom, ale žiadateľ musí mať povolenie od Súdneho dvora podať žalobu a povolenie môže byť zamietnuté, ak neboli vyčerpané všetky alternatívne prostriedky nápravy, napr. R (Davies & NR/Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. V Škótsku „Court of Session, kapitola 58.3 stanovujú, že preskúmanie nemožno začať, ak možno túto tému spracovať prostredníctvom odvolania alebo preskúmania podľa alebo na základe akéhokoľvek právneho aktu.

Súdne preskúmanie v e&w, Škótsko a Severné Írsko sa bude zaoberať procesné pochybenie. To môže zahŕňať otázky ako ťažko primerane konzultovať tí, ktorí môžu byť zasiahnutí systém (Greenpeace Ltd) – R/Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) – Nedodržanie procedurálnych krokov požadované príslušnými právnymi predpismi – R (Kerrove) v Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin) – a nedostatočnosť odôvodnenia rozhodnutia – R (London Borough of Hillingdon)/Secretary of State for Transport, [2010] EWHC 626 (Admin).

Súdy budú skúmať vecnú zákonnosť rozhodnutia. Verejný orgán musí konať v rámci právomocí, ktoré jej boli udelené Parlamentu – Stewart/Perth and Kinross Council [2004] SC (hl) 71. Ak nie, výkon údajného výkonu je ultra vires – mimo právomoci tohto orgánu a bude zrušený. Súdy však nebude, aká je demokraticky zvolený orgán alebo orgán, akým je agentúra pre životné prostredie, ktoré vymenúva parlament vykonávať zákonné právomoci; ako orgán na výkon tejto právomoci bola agentúre pridelená, nie súdy. Rozhodnutie vo veci samej, ale ak sú natoľko chybné, že žiadny rozumný orgánom riadne oznámila, by potom súd môže zrušiť – R (technoprint Ltd) v Leeds City Council [2010] EWHC 581 (Admin).

Vo všeobecnosti nebude súdy overili vecné a technické zistenia a výpočty na súdne preskúmanie. Ak niektorá strana vznáša otázku, tieto otázky sa považuje za správne určený orgánom verejnej moci. Ak dôjde k sporu, možno pristupovať k dokumentom alebo, v zriedkavých prípadoch na krížovom výsluchu svedkov (McVEY) – R/Secretary of State for Health [2010] EWHC 437 (Admin).

Preskúmanie rozhodnutí o územnom plánovaní

Územné plánovanie v e&w je ustanovený v [The Town and Country Planning Act 1990 (zákon o plánovaní (N.I.) z roku 1991. Škótsko – Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). V e&w regionálne stratégie, ktoré sa vyžadujú v časti 5 miestnej demokracie, hospodárskeho rozvoja a 2009 stavebného zákona a miestny rozvoj dokumenty podľa časti 3 (časť 6 písm. w)) Planning and vyvlastnenie z roku 2004. Stavebný zákon 2008 stanovuje osobitný režim pre veľké projekty, ako sú letiská alebo veľké zásobníky. V Severnom Írsku sa takéto projekty sa môžu riešiť podľa článku 31 plánovaní (Northern Ireland) Order z roku 1991. V Škótsku v zákone z roku 1997 sa ustanovuje, že národný rámec plánovania (časť 1a) a pre strategické plány miestneho rozvoja (časť II).

V Anglicku, Walese a Severnom Írsku, všetky tieto stratégie alebo plány sa zvyčajne budú podrobené verejný prieskum. Inšpektor (komisár N.I. reportér) uskutoční prieskum a predloží správu Secretary of State (e) alebo ministrov (s&w N.I.). Secretary of State alebo ministrov môže požiadať orgán, aby prehodnotil častí plánu.

V Škótsku „vnútroštátneho rámca plánovania bude uverejnený po verejnej konzultácii a zvažovanie; Strategické plány miestneho rozvoja a bude predmetom preskúmania, ktoré vykonáva organizácia Reportéri na nevyriešené otázky vyplývajúce z verejných konzultácií.

Keď stratégia alebo plán bol formálne schválený leteckým úradom, že akúkoľvek právnu námietku treba podať do šiestich týždňov odo dňa vydania uvedeného povolenia. Problém možno dosiahnuť len „poškodená osoba“ v príslušnom dokumente z dôvodu, že nie je v rámci výkonu alebo, že procesné požiadavky neboli dodržané. Vec sa zaoberá Vrchný súd (e&w a N.I.) resp. k súdu Court of Session (-y) – Planning Act 2004, oddiel 113, t&cp (-ov) 1997, 238p. Vrchný súd môže zrušiť príslušný dokument úplne alebo čiastočne alebo rozšírilo aj na prijímaní orgánu príslušné pokyny – PA 2008, S.113 (7) – (7c), pričom súd môže zrušiť celý alebo jeho časť – S. 238(2) (b). Boli podané žaloby podľa časti 54 Pravidiel občianskoprávneho konania (e&w) v Order 53 Pravidiel na Súdnom dvore (Severné Írsko) 1980, kapitola 58 rokovacieho poriadku Najvyššieho občianskeho súdu (-y)) preukazuje prostredníctvom príslušných dokumentov a písomných vyhlásení – pozri napr. vypočula/broadland District Council & NR [2012] EWHC 344 (Admin).

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

EIA je povinné pre žiadosti o stavebné povolenie pre určitý vývoj v Anglicku na [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment Regulations) 2011 – SI/2011/1824 a NI do írskeho práva prostredníctvom Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 [n.i 2012/59 s 2011/139 W. SI 1999/293). Tieto právne predpisy sú doplnené inými, zaoberať sa osobitnými režimami, ako je vodné zdroje (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) (e&w) Regulations 2003, si 2003/164.

Môžu preskúmať rozhodnutia o overovaní zo strany súdov na základe návrhu na súdne preskúmanie. Žiadosť (e&w) musí byť podaná v lehote troch mesiacov od príslušného rozhodnutia – r u & ptnrs (East Anglia) Ltd) v plane orgán [2011] EWHC 1824 (Admin). Sa začne preskúmanie v súlade s časťou 54 Pravidiel občianskoprávneho konania (e&w (kapitola 58), pravidlá súdu Court of Session (-y) V Order 53 Pravidiel na Súdnom dvore (Severné Írsko) z roku 1980]. Preskúmanie môže v súvislosti s nedodržaním správne konanie – R (Birch) v Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 – nedostatočnosť odôvodnenia, prečo k EIA sa požaduje – R (Bateman) v južnom Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157, alebo preto, že neboli k dispozícii dostatočné informácie, na základe ktorých orgán územného plánovania by mohli určiť, či je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo nie (R (Cooperative Group Ltd/Rada grófstva Northumberland [2010] EWHC 373 (Admin).

Rámcové rozhodnutia môžu byť takisto predložené súdom. Pravidlá sú rovnaké ako pre iné súdne preskúmanie rozhodnutí o EIA. Avšak predpisy umožňujú orgánom územného plánovania vydať stanovisko k určeniu rozsahu na žiadosť navrhovateľa. Ak tak neurobí, je požiadať Secretary of State (štátny tajomník) na príslušnom smere. Rozsah preskúmania je preto málo pravdepodobné, ak sa žiadalo stanovisko; Hoci odporca mohol brániť stanoviska alebo usmernenia.

Konečné rozhodnutia možno napadnúť prostredníctvom súdneho preskúmania rovnakým spôsobom ako iné súdne preskúmania EIA. Preskúmanie konečného rozhodnutia môže zvážiť, či je EIA, avšak súdy nie sú ochotné nájsť dokument, ktorý bol predmetom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sú nedostatočné – R (Edwards & Pallikaropoulosová v. Enviromental Agency) [2008] UKHL 22). Dvor audítorov sa domnieva, že právne predpisy uznávajú, že environmentálne vyhlásenie môže byť nedostatočná, a prijať opatrenia prostredníctvom propagácie a konzultačné procesy pre všetky nedostatky, ktoré boli identifikované tak, aby výsledný ‚informácie o životnom prostredí‘ je miestny orgán územného plánovania s čo najúplnejší obraz. Môžu existovať prípady, keď písomnosť, ktorá sa environmentálne vyhlásenie nebolo možné kvalifikovať ako environmentálne vyhlásenie vymedzené v nariadeniach, ale budú pravdepodobne veľmi rozšírené – R)/(blewett rady grófstva Derbyshire [2003] EWHC 2775 (Admin).

Súd preskúma procesnú zákonnosť rozhodnutí o EIA. To nepôjde do podstaty veci, ak možno preukázať, že výsledné rozhodnutie bolo iracionálne – R (Bowen západ) v SOS for Communities and Local Government, [2012] EWCA Civ 321, Dvor audítorov preskúma ďalšie dôkazy, pokiaľ ide o vecné a technické závery atď. Chybnej skutočnosti, ktoré viedli k nekalej povahy je platný dôvod na preskúmaní, ale takéto chyby by sa malo závažný vplyv na príslušné rozhodnutie – eley/ŠV pre komunity a miestnu samosprávu [2009] EWHC 660 (Admin).

Žiadosť o preskúmanie môže podať ktokoľvek, kto „poškodený“ rozhodnutím t&cpa 1990, s. 288(1) (t&cp (-ov) 1997, S. 239 – podľa pravidla 42 [The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Zatiaľ čo bežne by účasť na požadované rozhodnutie možno napadnúť, nemôže byť rozhodujúcim faktorom, ak žiadateľ má podstatný záujem, ktorý je rozhodnutím poškodený – Ashtonová/ŠV pre komunity a miestnu samosprávu & NR [2010] EWCA Civ 600. Mimovládne organizácie môžu mať dostatočný záujem, ale môže mať účasť v procese ich žiadosti o súdne preskúmanie sú prípustné.

Súd môže vydať predbežný príkaz na zastavenie projektu, ak existuje predpoklad, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie bolo nedostatočné, než sa táto otázka – Belize aliancia ochranu MVO/Department of the Environment ukpc [2003] 63. Žiadosť o vydanie súdneho príkazu sa vyplatí ako predmet súdneho preskúmania. Zvyčajne žiadateľ bude musieť poskytnúť Súdnemu dvoru podnik, ktorý splní všetky straty spôsobené navrhovateľa, ak zdržanie sa zamietne. V e& W a NI, ak vo veci, na ktorú sa Aarhuský dohovor vzťahuje, sa súd presvedčí, že opatrenie je nevyhnutné na zabránenie závažným škodám na životnom prostredí a na zachovanie skutkového základu konania, musí pri rozhodovaní, či uložiť podnikom a jeho podmienok, s osobitným zameraním na potrebu celkového výnosu by napr. pokračovať v prípade nedostupne drahé pre žiadateľa a vykonať všetky potrebné informácie na zabezpečenie toho, aby sa prípad vypočutý pri najbližšej príležitosti. [pokynoch 25 (Civil Procedure Rules (e&w)] a náklady na ochranu (Aarhuský dohovor) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI)) Dvor audítorov zváži rovnováhu medzi zmluvnými stranami pri posudzovaní žiadosti – R (s výnimkou Británie dedičstva) v SOS pre komunity a miestnu samosprávu & alebo [2010] EWCA Civ 1500. Neexistujú žiadne osobitné pravidlá pre súdne príkazy vo veciach týkajúcich sa EIA.

IPKZ

V e&w IPPC sa rozhodnutia prijímajú na základe environmentálneho povolenia (England and Wales) Regulations 2010 – 2010/675. V Severnom Írsku sa uskutočňujú v rámci prevencie a kontroly znečisťovania (NI) Regulations 2013 – Osobitná správa č. 2013/160. V Škótsku sa uskutočňujú v rámci prevencie a kontroly znečisťovania (Scotland) Regulations 2000 (SSI 2000/323) a prevencie a kontroly znečisťovania (Scotland) Regulations 2012 (SSI 2012/360).

Môžu preskúmať rozhodnutia o IPKZ na súde rovnako ako iných správnych rozhodnutí. Osoba, ktorá chce napadnúť rozhodnutie, musí byť dostatočne stály. Táto náročná úloha je ešte v súlade s časťou 54 Pravidiel občianskoprávneho konania (e&w) v Order 53 Pravidiel na Súdnom dvore (Severné Írsko) 1980, kapitola 58 Pravidlá súdu Court of Session). Dôkaz sa poskytne v súlade s príslušnými pravidlami a je obvykle písomnú svedeckú výpoveď a dokumentov.

Súd posúdi, či boli dodržané správne postupy – R)/(Rockware skla Chester City Council [2006] EWCA Civ 992. Zvážia, či príslušné zariadenie patrí do rozsahu nariadenia − Scottish Power Generation (č. 2) v Škótska agentúra pre ochranu životného prostredia 2005 SLT 641. Nebudú považovať vecnú dôvodnosť rozhodnutia z dôvodu, že by to umožnilo prisvojiť si funkciu orgán poverený Parlament, aby toto rozhodnutie. Zamerajú sa na technických dôkazoch, a ak bolo rozhodnutie založené na závažných chýb, ktoré ovplyvnili rozhodnutie môžu zrušiť toto rozhodnutie.

R (Edwards)/(Agentúra pre životné prostredie [2004] EWHC 736 pán Edwards, bola rezidentom v meste, v ktorom žiadal o povolenie cementárni v IPKZ nariadeniach. Nepodal žiadne vyhlásenia agentúre počas konzultácií. Podal žalobu na súd o preskúmanie tohto rozhodnutia. Hoci bol dočasne bezdomovcom v čase, keď sa má konať ako osoba, ktorá má dostatočný záujem podať žalobu.

Súdny príkaz ukladajúci povinnosť zdržať sa určitého konania v rámci súdneho preskúmania sú dostupné rovnakým spôsobom ako na veciach týkajúcich sa EIA. Neexistujú osobitné pravidlá uplatniteľné na postupy IPKZ okrem tých, ktoré sa vo všeobecnosti uplatňujú na vnútroštátnej úrovni.

V. Prístup k spravodlivosti proti konaniu alebo opomenutiu

Občianskoprávne nároky

Civilnom – na rozdiel od trestného – je možné podať žalobu proti osobe, ktorej činnosti nepriaznivo ovplyvňujú súkromný majetok. Zvyčajne je to opatrenie v nepríjemnosti, ktoré musia byť podané niekým, kto vlastní výhradné vlastníctvo majetku. Zásady pri určovaní, či bolo zaťaženie, ktorú navrhovateľ utrpel, boli uvedené v už citovanej veci Barr/Biffa [2012] EWCA Civ 312. Anglické (W a NI) práve zaťaženie životného prostredia sa uvádza v učebniciach ako úradník & lindsell o prečinoch. 20. vydanie. Kapitola 20. V týchto krajinách neexistuje žiadna požiadavka na preukázanie zavinenia zo strany odporcu. V Škótsku testu zaťaženie životného prostredia je trochu odlišné – čo sa dá opísať ako neudržateľné správanie alebo za situáciu, ktorá nepripúšťa rozumná osoba – Robb/Dundee City Council 2002 SC 301. Okrem toho musí existovať averment zavinenia – RHM pekárne (-y)Odkaz sa zobrazí v novom okne Ltd/Strathclyde RC 1985 SC 17 (hl)

V prípade kontaminantov tok z jednej osoby na pôdu na iné osoby, ktorej je kontaminovaná pôda môže mať žaloba v rušení držby. Môže byť tiež Nedbanlivostné poškodenie životného prostredia tak, že ak je škoda, osoba, ktorá spôsobila škodu, povinná starostlivosť o osoby postihnuté, bude musieť zaplatiť. Vo všetkých prípadoch súdy môžu priznať peňažnej náhrady, a môže tiež vydať súdny príkaz na zastavenie jej opätovnému vypuknutiu.

Pohľadávky, alebo pre nedbanlivosť možno urobiť priamo proti štátnym orgánom, keď ich činnosť spôsobila ujmu – Dennis/ministerstvo obrany [2003] EWHC 793 písm. qb). Avšak, ak je príčina škody je výsledkom orgán vykonávajúci operácie povolené zákonom bude potrebné preukázať, že nekonal z nedbanlivosti – rozsudok Allen/rafinácie ropy v zálive Ltd [1981] AC 1001. Ak sa námietka nedbanlivostného vyplýva, že príslušný orgán by mal mať vynakladajú verejné finančné prostriedky na zabránenie škody, súd môže rozhodnúť, že táto otázka nie je žalovateľné ako rozhodnutia týkajúce sa výdavkových prostriedkov na tento orgán – Dobsonová/Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC). V prípade, že vydaním ekologické ani stavebné povolenie vedie k poškodzovaniu niekoho, štátny orgán, ktorý vydal povolenie alebo povolenie sa zriedkavo zodpovednosť za zavinenie, ako orgán zvyčajne nemá povinnosť starostlivosti voči dotknutej osobe.

Orgány nie sú zvyčajne povinný odškodniť jednotlivca jednoducho za porušenie povinnosti – bourgoin sa/ministerstvo poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a výživy [1986] QB 716. Avšak v prípade súdneho preskúmania súd zistí porušenie cla možno priznať náhradu škody, pokiaľ náhrada škody nie sú jedinými požadovaný prostriedok nápravy. Okrem toho, môže im byť udelená aj povinnosť nahradiť, ak porušenie ľudských práv žiadateľa nie je v súlade. Žalobu proti štátnym orgánom, môžu mať nárok na zdržanie sa konania.

Environmentálna zodpovednosť

Smernica EÚ o environmentálnej zodpovednosti (2004/35/ES) sa realizuje v Anglicku prostredníctvom environmentálnych škôd (prevenciu a nápravu) Regulations 2009, SI 2009/153 (W. 2009/995) v Severnom Írsku sa vykonávajú v SR 2009/252 o environmentálnej zodpovednosti v Škótsku (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). Príslušným orgánom na účely tejto smernice sú zvyčajne v e&w životného prostredia (Environment Agency or the prírodných zdrojov orgán pre Wales, ale môže byť Natural England biotopov alebo druhov na súši alebo na mori. V N.I. Department of the Environment orgánom je v Škótsku zvyčajne bude SEPA, ale Scottish Natural Heritage za poškodenie chránených druhov a biotopov na zemi alebo vnútrozemských vodách a Scottish Ministers škody v pobrežných alebo teritoriálnych vodách.

V uvedených predpisoch sa stanovuje „zainteresovaná osoba“, ktorá by zahŕňala mimovládnej organizácie presadzujúcej ochranu životného prostredia – mali možnosť požiadať príslušný orgán, aby prijal opatrenia podľa týchto ustanovení. Žiadosť musí byť predložená písomne a uvedie jej záujmu (e&w a n.i) a poskytnúť dostatok informácií na to, aby orgán mohol určiť povahu a miesto nehody.

Súdneho preskúmania rozhodnutí prijatých príslušnými orgánmi o žiadostiach na činnosti podľa nariadenia budú rovnaké ako v prípade akéhokoľvek iného súdneho preskúmania. Súd zabezpečí, aby boli dodržané správne postupy. Preskúma zákonnosť rozhodnutia. Môže zasiahnuť na technické poruchy alebo iné chyby, ak tieto chyby neboli významné a že dotknutý rozhodnutím môže zrušenie tohto rozhodnutia.

Uplatnenie ručenia budú zhrnuté v časti 54 Pravidiel občianskoprávneho konania (e&w) v Order 53 Pravidiel na Súdnom dvore (Severné Írsko) 1980, kapitola 58 Pravidlá súdu Court of Session). Žiadateľ o súdne preskúmanie otázky formulár o pohľadávke na High Court (Vrchný súd e&w) v súlade s časťou 54 alebo 53 (N.I.) alebo v Škótsku sa petícia podľa kapitoly 58. Dôkaz sa poskytne v súlade s príslušnými pravidlami a je obvykle písomnú svedeckú výpoveď a dokumentov.

VI iné prostriedky prístupu k spravodlivosti

V e&w a s žalobu na zákonné škodlivých vplyvov okolia, ako je definované v príslušných štatút – možno domáhať na magistrátnom (Sheriff Court) alebo podľa časti III dohody Environmental Protection Act 1990. Sekcia 79(1) zákona stanovuje, čo predstavuje zákonné nepríjemnosti. V oddiele 82 sa jednotlivec môže uplatniť svoj nárok na príslušnom súde, ak je „poškodený“ do prostredia. Súd môže vydať príkaz na zníženie škodlivých vplyvov a podľa § 82, pokuta žalovaného. V N.I. toto konanie podľa časti 7 čistejších štvrtiach and Environment Act (Northern Ireland) z roku 2011.

E&w parlamentnému ombudsmanovi (Ombudsman), zhromaždenia (N.I.) alebo Škótsky ombudsman pre verejné služby prešetriť otázky nesprávneho úradného postupu zo strany verejných orgánov. V e&w miestnych vládnych inšpektorov urobia to isté pre miestne orgány, zatiaľ čo v NI to ombudsman pre Severné Írsko – spso vyšetruje miestnymi orgánmi v Škótsku. Na e&w ombudsmani môžu konať spoločne a v prípade nesprávneho úradného postupu zahŕňajúca Európskej environmentálnej agentúre a dvoch miestnych orgánov, ktorým bolo nariadené uhradiť navrhovatelia celkovo 95,000 GBP za neschopnosť náležite riešiť nelegálne skládky odpadov. Parlamentný ombudsman e&w sťažnosti musí byť uvedené poslanca parlamentu – zhromaždenia ombudsman prostredníctvom montážnej členské.. Sťažnosť ombudsmanovi, ombudsman miestnej samosprávy alebo spso by sa mala uskutočniť len po tom, čo relevantný orgán dostane príležitosť na riešenie tejto otázky. Ombudsman môže požiadať orgán na ospravedlnenie, vrátenie peňazí, napríklad z dôvodu náhrady daní alebo výhody, napríklad v prípade meškania, zlepšené postupy alebo lepšie administratívne postupy na príslušný orgán.

Verejného stíhania trestných činov proti životnému prostrediu (e&w) zvyčajne podať príslušným orgánom vo vzťahu k tomuto činu – napríklad Agentúra pre životné prostredie. Tieto orgány majú právomoc vyšetrovať trestné činy a pôdy alebo budov na odber vzoriek a vypočúvanie osoby týkajúce sa podozrenia zo spáchania trestného činu.

O súkromnej obžalobe sa môže v e&w vzhľadom na mnohé environmentálne trestné činy – Zákon o stíhaní trestných činov z roku 1985, oddiel 6 – no niektoré môžu byť podané alebo so súhlasom riaditeľa prokuratúr. V Škótsku súkromné trestné stíhanie je veľmi zriedkavé a potrebný súhlas Lord Advocate. V Severnom Írsku súkromnoprávne žaloby môžu potrebovať súhlas riaditeľa prokuratúr.

Väčšina národných alebo miestnych vládnych orgánov, má tiež vnútorné mechanizmy vybavovania sťažností. Ak je výsledok neuspokojivý, sa navrhovateľ mohol obrátiť na príslušného ombudsmana, alebo požiadať o súdne preskúmanie. Existujú osobitné odvolacie dôvody organizácií za verejné služby ako vodárenské služby – spotrebiteľ rady pre vodu (e&w) alebo Water Industry Commission for Scotland, Rady spotrebiteľov (N.I.)

Aktívna legitimácia VII

Mimovládne organizácie môžu mať dostatočný záujem, ale pravdepodobne – judikatúra neposkytuje istotu, boli účastníkmi procesu ich žiadosti o súdne preskúmanie sú prípustné. V praxi existuje niekoľko prípadov, keď bola odmietnutá aktívna legitimácia jednotlivcov a MVO. Občianskym združením ako člen klubu nemá právnu subjektivitu a nemôže teda podať žalobu alebo byť žalovaný. Konanie proti takýmto združeniam alebo sú iniciované alebo voči predsedu alebo iného člena. Tieto organizácie však môžu byť súdne preskúmateľné – R/skupiny pre akvizície a fúzie ex P. datafin [1987] QB 815.

Aktívna legitimácia

Správne konanie

(plánovanie, vyšetrovacie alebo IPPC)

Súdne konanie

(súdne preskúmanie)

Iba investora/držiteľ povolenia podať odvolanie

Zúčastňovať sa na odvolanie

Každá osoba s „dostatočným záujmom“ – pozri AXA General Insurance Ltd/The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Jednotlivci

Áno

Áno

MVO

Áno

Áno

Iné právnické osoby

Áno

Áno

Ad hoc skupiny

Áno

Áno

Zahraničné MVO

Áno

Áno

Všetky ostatné

Áno

Áno

Podať súkromnú občianskoprávnej žaloby na zaťaženie životného prostredia, ako napríklad hluk alebo pach – žiadateľ musí mať výlučné vlastníctvo majetku ovplyvnené nevýhodami. Avšak „obťažovania“ podľa oddielu 82 zákona the Environmental Protection Act 1990 môžu podávať poškodené osoby „obťažovania“.

Každý, kto je aktívne legitimovaný podať súkromnú trestnú žalobu, pričom takú žalobu majú k dispozícii.

Neexistujú odlišné pravidlá pre odvetvové právne predpisy. V Spojenom kráľovstve súdne preskúmanie postupov vo všetkých súdnych preskúmaní. Hoci napríklad právne predpisy o environmentálnych povoleniach (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675 zoznam 5, časť 1) v e&w obsahuje osobitné ustanovenia pre verejné konzultácie, definícia „verejných consultee“ je „osoba, ktorej sa daný orgán domnieva, že nie sú ovplyvnené, môže byť dotknutá, alebo má záujem na podaní žiadosti.“ neexistuje rozdiel medzi riadnym súdne preskúmanie štandard „dostatočný záujem“. Pojem „dostatočný záujem“ na súdne preskúmanie v prípadoch AXA General Insurance Ltd/The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Neexistuje žiadny formálny actio popularis v práve Spojeného kráľovstva. Avšak právo mimovládnych organizácií alebo jednotlivcov zasahovať do správnych rozhodnutí znamená, že v skutočnosti nedochádza k takejto žaloby.

Štátny orgán je právnickou osobou rovnako ako súkromná spoločnosť. Agentúra pre životné prostredie, napríklad je právnickou osobou. Môže začať alebo obhajovať súdne opatrenia. Agentúra preto by teoreticky mohla podať návrh na súdne preskúmanie rozhodnutia iného orgánu štátnej správy. To isté platí napríklad ombudsmani alebo prokurátori z prokuratúry. Je však veľmi nepravdepodobné, že by niekedy nastať a súdy nezvýhodňuje tento typ akcií a očakávali vládne orgány, aby vyriešili svoje nezhody, bez toho aby došlo k súdnemu konaniu.

VIII právne zastúpenie

Spojené kráľovstvo má systém kontradiktórneho konania vzhľadom na zvykovom práve dedičstva. V environmentálnych konaniach (súdne preskúmanie) navrhovateľ e&w advokáta vypracuje žiadosť o povolenie podať žalobu, v ktorej uvedie dôvody, na ktorých je založené. Zvyčajne sa riešia na žalobcovo dôkazov bez vypočutia. Avšak v prípade ústneho pojednávania, právnik odporcu sa môže vysvetliť Súdnemu dvoru, prečo sa usudzuje, že povolenie by nemalo byť udelené. Ak sa povolenie udelí, musí odporca predložiť dôkazy. Zároveň právnici podá základné tvrdenie Súdneho dvora, predložiť prehľad svojho prípadu. Na pojednávaní každý právnik doplní skeletu argument ústne vyjadrenia.

Nie je povinné vo všetkých environmentálnych pojednávanie advokátom, či pri plánovaní alebo iné vyšetrovacie alebo súdne preskúmanie.

Právnici, ktorí sa špecializujú na právo životného prostredia možno nájsť v telefónnych zoznamoch, ako sú obchodné & partnerov alebo právne 500. Tieto zoznamy sa vydávajú každý rok. Právo v oblasti životného prostredia sa špecializuje na nadácie (ELF) environmentálneho práva a práva životného prostredia Spojeného kráľovstva (ukela) je orgánom právnikov v oblasti životného prostredia. Plánovanie a environmentálne advokátskej komory (PEBA) je orgán, ktorí e&w obhajcami vo veciach územného plánovania a životného prostredia.

IX dôkazov

V trestných veciach sú dôkazy a ústne svedectvo svedkov predmetom krížového výsluchu. V občianskoprávnych konaniach sú poskytnuté písomné svedectvá, na ktorých sú svedkovia krížovo vypočúvaný pod prísahou (e&w). V Škótsku ústne dôkazy svedkov. V administratívnom vyšetrovaní, ako sú plánovanie vypočutí svedkovia uvedené, na ktorých sú svedkovia podrobiť krížovej kontrole zriedka pod prísahou. Pri súdnom preskúmaní vypočutia dôkazy sú všetky písomné svedecké výpovede alebo dokumenty bez krížového výsluchu (e&w). V Škótsku väčšina súdneho preskúmania na prvom pojednávaní sa rozhoduje na základe právne tvrdenie, ale len vtedy, ak existuje dôkaz, že na vypočutie budú podané ústne výpovede.

Svedecká výpoveď pri závažných trestných činov sa hodnotí porota. Hoci sudca môže vyjadriť k dôkazom, porota je jediným arbitrom konkrétneho skutkového stavu. Vo všetkých ostatných skúškach sa sudca, sudca alebo inšpektor (spravodajca) vyhodnotí dôkazy. Musí zohľadňovať všetky materiály uvádzané a uviesť dôvody na uprednostňovanie jednej strany k druhej strane.

Účastníkom konania prináleží predložiť dôkaz o Súdny dvor. Na súdne preskúmanie správneho orgánu, ktorého rozhodnutie sa preskúmava, je povinná zverejniť všetky dôležité dokumenty – Povinnosť úprimnosť. Nové dôkazy sa môžu dovážať, ak sú významné. Súd môže požadovať dôkazy z jednej alebo druhej strany ale obvykle nie.

Strany môžu poveriť odborníkov, aby poskytli dôkazy v danej veci. Napríklad v občianskoprávny nárok na náhradu škody každá zmluvná strana môže poveriť odborníkov na uplatňovanie príslušného zariadenia a poškodenia, ako sa mu dá zabrániť. Súdny dvor môže rozhodnúť, že takýto dôkaz poskytne spoločnej expertnej (e&w).

Znalecký posudok nie je pre sudcu záväzný. Je na sudcovi, aby posúdila všetky dôkazy a prijať alebo zamietnuť. V trestných veciach úloha odborníkov je poskytnúť sudca ani porota potrebné vedecké kritériá na overenie presnosti svojich záverov tak, aby sa sudcom alebo porotou vytvoriť si vlastný úsudok nezávislých uplatnenie týchto kritérií na skutočnosti preukázané dôkazmi.

X príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania

V niektorých právnych predpisoch je stanovené, že podanie žaloby nemá odkladný účinok na rozhodnutie alebo oznámenie – napr. environmentálneho povolenia (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. V iných právnych predpisoch sa uvádza, že príslušné oznámenie nebude mať účinok až do odvolania sa nakoniec určí alebo stiahnutá – Town and Country Planning Act 1990, s. 175(4) (v Škótsku, 1997 s. 131 (3)). Pri súdnom preskúmaní žiadateľ môže požiadať Súdny dvor o vydanie predbežného opatrenia s odkladným účinkom príslušné rozhodnutie, kým sa vo veci rozhodne.

Ak právna úprava stanovuje, že podanie odvolania nemá odkladný účinok na rozhodnutia alebo oznámenia rozhodnutia alebo oznámenia, ktoré budú mať okamžitý účinok. V prípadoch, keď je obvyklým pravidlom je, že oznámenie nebolo účinné až do odvolania je určený orgán môžu byť schopní uspokojovať ďalšie oznámenie s cieľom zastaviť činnosť okamžite – napr. zastávky oznámenia v prípadoch – plánovanie Town and Country Planning Act 1990, oddiel 183 (v Škótsku) z roku 1997, s 140. Môže však mať odškodniť osoby poškodené tou zastaviť výpovednej lehoty, ak exekučná výzva je zrušená. Ak právne predpisy poskytujú orgánom širokú mieru voľnej úvahy na posúdenie, či pozastaví oznámenie opravnom prostriedku – napr. zákonné obťažovaním (Appeals) Regulations 1995, reg. 3 – orgán musí náležite brať ohľad na rovnováhu medzi verejným záujmom v oznámení, ktoré majú bezprostredný vplyv a dôsledky tejto osobe, ktorej sa doručí výmer – Cromarty Firth Port Authority/Ross a Cromarty District Council 1997 s.l.t. 254.

Civilnom – na rozdiel od trestného – súd môže vydať predbežné opatrenie, ktorým zakázali – v Škótsku – na zastavenie projektu, ak existuje predpoklad, že správne rozhodnutie bolo nedostatočné, než sa táto otázka – Belize aliancia ochranu MVO/Department of the Environment ukpc [2003] 63. Neexistujú žiadne osobitné pravidlá pre súdne príkazy vo veciach týkajúcich sa životného prostredia. Miestne a iné orgány, ako aj vydávanie presadzovanie a ďalšie oznámenia, môže podať žalobu na zdržanie sa konania proti niekomu, kto porušuje príslušné právne predpisy – napr. Environmental Protection Act 1990, p. 81 (5).

Súdne príkazy (interdicts) môže udeľovať aj v prípadoch, keď ide o prenos dovolenky medzi jednotlivcami alebo iných právnych subjektov. Zákazy sú väčšinou uzatvárané na zastavenie činnosti, ale niekedy sú povinné príkazy zadané žiadať niekoho niečo urobiť. Ak existuje riziko hroziace škody quia Timet – príkaz na zdržanie sa konania, kde škoda hrozí, ale eventuated – možno udeliť, ale tieto sú zriedkavé.

Žiadosť o vydanie súdneho príkazu (zakázali) sa bude realizovať ako predmet súdneho preskúmania alebo pohľadávky medzi jednotlivcami atď. Lehoty na podanie žiadosti o vydanie súdneho príkazu sú na podanie žiadosti. Žiadosť o naliehavé ochranné opatrenie možno uskutočniť ešte pred začatím konania. Predbežné opatrenie (ak sa požaduje) zakázali, zvyčajne žiadateľ bude musieť poskytnúť Súdnemu dvoru podnik, ktorý splní všetky straty, ktoré utrpí navrhovateľ v prípade príkazu zamietol. V e& W a NI, ak vo veci, na ktorú sa Aarhuský dohovor vzťahuje, sa súd presvedčí, že opatrenie je nevyhnutné na zabránenie závažným škodám na životnom prostredí a na zachovanie skutkového základu konania, musí pri rozhodovaní, či uložiť podnikom a jeho podmienok, s osobitným zameraním na potrebu celkového výnosu by napr. pokračovať v prípade nedostupne drahé pre žiadateľa a vykonať všetky potrebné informácie na zabezpečenie toho, aby sa prípad vypočutý pri najbližšej príležitosti. [pokynoch 25 (Civil Procedure Rules (e&w)] a náklady na ochranu (Aarhuský dohovor) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Dvor audítorov zváži rovnováhu medzi zmluvnými stranami pri posudzovaní žiadosti – R (s výnimkou Británie dedičstva) v SOS pre komunity a miestnu samosprávu & alebo [2010] EWCA Civ 1500. Súdy majú právomoc pozastaviť prevádzku súdneho príkazu. Osoba, na ktorú bol príkaz môže podať žiadosť na vybavenie IT.

Rozhodnutie súdu priznať (zakázali) sa možno odvolať na vyššom súde. Zvyčajne bude potrebovať voľno od súdu, ktorý vydal príkaz alebo odvolacím súdom.

XI náklady

Žiadateľ o prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia možno budú musieť platiť súdne poplatky, odmeny advokátov, poplatky za znalcov (expertíza ďalších svedkov, výdavky a náklady súvisiace s prípravou dokumentov, plánov atď.

Súdne poplatky

Neexistujú žiadne súdne poplatky v trestných veciach na prvom stupni, odvolanie na vyšší súd môže zahŕňať poplatok.

Súdny poplatok na začatie súdneho preskúmania žaloby e&w (60 GBP). Pre začatie o adhézne konanie v rámci e&w poplatok je rôzny v závislosti od výšky nárokovanej škody. Ak je platba pohľadávky v hodnote od 1,000 GBP do 1,500 GBP, poplatok je 70 GBP. Ak sa pohybuje od 15,000 GBP do 50,000 GBP – poplatok je 340 GBP. Žiadosť o povolenie podať odvolanie na Court of Appeal je 235 GBP v ďalších 465 GBP v neskoršej fáze. Žiadatelia môžu byť oprávnení na odpustenie poplatku v závislosti od okolností.

Všetky petície na vnútornom alebo vonkajšom House of the Court of Session stálo 180 GBP, odvolanie na High Court of Justiciary) je 90 GBP.

V Severnom Írsku podať návrh na súdne preskúmanie stojí 200 GBP. Občianskoprávny nárok na náhradu nákladov na High Court sa poplatok 300 GBP. Podanie odvolania je 500 GBP.

O trovách

Miera nákladov môže značne líšiť v závislosti od povahy a zložitosti danej právnej veci, skúsenosti advokáta a množstva dokumentov. V e&w advokátskych poplatkov v prípadoch, že je sporné, sú známe ako „sporné náklady.“ Žiadateľ zvyčajne hodinovú sadzbu poplatku v závislosti od stupňa príjmami z poplatkov. Preto asistentov mohli účtovať 80 GBP za hodinu, pričom partner mohli účtovať 200 GBP za hodinu. Obhajcu v prípade bude poplatok účtovať stručným a hodinových honorárov za prípravu alebo inú prácu. V Škótsku „náklady“ sú známe ako „výdavky“, ktoré poskytujú prehľad nákladov na súdne preskúmanie prípadov, Allen/Secretary of State for Communities and Local Government [2012] EWHC 671 (Admin) úspešný uchádzač získal 9,456 GBP plus DPH za jeden deň prípadu. Pri cestách v zmysle škótskym ministerstvám [2011] CSOH 10 náklady na jednej strane boli vyčíslené na 82,000 £na 90,000 £na štyri dni výsluchu. Toto rozmedzie nákladov je podobný vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva.

Náklady v občianskoprávnych konaniach môže byť vyšší, čo odzrkadľuje v právnych systémoch zvykového práva Spojeného kráľovstva, ktoré sú založené na judikatúre a nie občianskeho zákonníka a zodpovedajúce absencie vyšetrovaciu úlohu sudcov (to znamená, že väčšiu záťaž patrí osobám a ich právnym zástupcom, aby predložila príslušnú judikatúru na súde). V prípade škodlivých vplyvov bontoft/východ Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 písm. qb) – na jednej strane náklady boli 195,000 GBP šesťdňovú skúšania. Náklady možno zvýšiť v prípadoch v rámci dohody o odmene podmienenej výsledkom konania, ale právne predpisy umožňujúce takéto dohody bola zrušená v apríli 2013. V Škótsku „špekulatívne“ sú poplatky, ktoré sú stanovené v akte o Sederunt (honoráre advokátov na špekulatívne činnosti) a 1992/1879 (honoráre advokátov Sederunt špekulatívnych činností) 1992/1897.

Súdne príkazy

Nie je rôzna úroveň poplatkov a zablokovali (v) prípadoch. Zvyčajne sa strana usilujúca o súdny zákaz (zakázali) budú musieť poskytnúť podniku ako náhradu škody, hoci pozri pravidlá občianskoprávneho konania, praktickým pokynom e&w (25) a náklady na ochranu (Aarhuský dohovor) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). V rámci ochrany v oblasti trov konania (Aarhuský dohovor) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) a zmenený Practice Direction 25a občianskeho súdneho poriadku (e&w) treba v Aarhuskom dohovore prípadoch brať zvláštny zreteľ na potrebu znenie tohto celkového nie je taká, že by bolo pokračovať v prípade nedostupne drahé pre žiadateľa pri zvažovaní, či požadovať od podniku žalobcu na náhradu škody.

Rozdelenie nákladov (výdavky)

Všeobecným pravidlom je, že v Spojenom kráľovstve jurisdikciách náklady (výdavky SCOT). Sledujte podujatie alebo porazená strana platí – napr. e&w Civil Procedure Rules (časť 44.3). Súdy však disponujú širokou mierou voľnej úvahy pri pridelení nákladov. Východiskovým bodom je, že strana, ktorá prehrá spor, ale náklady úspešnej strany možno znížiť, ak táto strana nepožiadal o niektorých otázkach v prípade irelevantné alebo vyvolalo otázky. Okrem toho súdy uprednostňujú používanie ARS a strana, ktorá neprimerane nespojí alternatívneho riešenia sporov môžu byť náklady dôsledky – Halsey/Milton Keynes všeobecné NHS trust [2004] EWCA Civ 576. Súdny dvor v rámci konania sa zameria aj na konanie strán od začiatku konania a zvážiť, či akékoľvek zníženie nákladov by malo byť vykonané, pretože nevhodné správanie.

Podľa časti 36 Pravidiel občianskoprávneho konania (e&w) jedna strana môžu predložiť ponuku na druhej uzavrieť zmier, zvyčajne prostredníctvom peňažnú sumu – minúte ponuky (SCOT). Ak sa ponuka alebo súťažná ponuka zamietnutá, ale osoba zamietne nezíska výhodnejšej rozsudku potom môže byť náklady sankcie.

Osobitné pravidlá týkajúce sa nákladov sa v súčasnosti uplatňujú v Spojenom kráľovstve v určitých prípadoch týkajúcich sa obmedzenia vystavenia straty na strane druhej strany konania.

XII mechanizmy finančnej pomoci

Neexistujú žiadne osobitné oslobodenie od súdnych poplatkov alebo nákladov v súvislosti s otázkami životného prostredia v Spojenom kráľovstve jurisdikciách. Existujú výnimky pre osoby s nízkymi príjmami.

Súdy Spojeného kráľovstva uplatňujú článok 9. ods. 4 Aarhuského dohovoru, ktorý obsahuje požiadavku, aby prípady týkajúce sa životného prostredia by nemali byť nedostupne drahé‘ – prostredníctvom ochranné opatrenia v oblasti trov konania (e&w a n.i) alebo ochranné príkazy výdavkov (SCOT) zákon o týchto pokynov je relatívne nový a stále sa vyvíja. Aarhuský dohovor je teraz osobitne uplatnil na náklady v rámci súdneho preskúmania v e&w do občianskeho súdneho poriadku (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2013), časti 45; v Škótsku podobné pravidlá uplatňujúce sa na všetky prípady týkajúce sa životného prostredia v marci 2013; NI nákladov a v ochrane (Aarhuský dohovor) Regulations (Northern Ireland) 2013, v ktorom sa stanovujú osobitné pravidlá pre stále chránené v oblasti trov konania pre konanie, na ktoré sa dohovor vzťahuje.

Podľa týchto pravidiel:

(1) Na prvom stupni, odvolanie podliehať Aarhuskému dohovoru nemôžu byť nariadené, aby uhradila náklady presahujúce 5,000 GBP a 10,000 GBP pre jednotlivcov, právnických osôb a osôb zastupujúcich združení. Náhrada nákladov za stratu odporca 35,000 GBP.

(2) V odvolacom konaní, pravidlá občianskeho súdneho poriadku 52.9a upravujúce vrátenie nákladov, podľa ktorej súd môže príkaz vydať, obmedziť náklady.

(3) Najvyšší súd môže príkaz vydať, obmedzenia v prípade vymáhania nákladov na základe nákladov Aarhuského Practice Direction (podľa posledných zmien a doplnkov v novembri 2013).

Do týchto pravidiel sa v podstate prípadov súdneho preskúmania sa riadi „Corner House“ zásad stanovených v R (Corner House Research) proti Secretary of State for Trade and Industry [2005] EWCA Civ 192, bod 74:

(1) Ochranné opatrenie v oblasti trov konania môže dôjsť v akomkoľvek štádiu konania za takých podmienok, ktoré súd považuje za vhodné, za predpokladu, že Súdny dvor usúdi, že: i) problémy predstavujú všeobecný verejný záujem; ii) verejný záujem si vyžaduje právne riešenie týchto problémov; (iii) žalobca nemá nijaký súkromný záujem na výsledku konania, (iv) so zreteľom na finančné prostriedky žalobcu a žalovaného (-y) a na výšku nákladov, ktoré budú pravdepodobne zapojené je čestné a spravodlivé prijať; a (v), ak sa žiadateľ bude pravdepodobne prerušiť konanie a budú konať tak rozumne.

(2) Ak žiadateľ koná za Pro bono sa bude pravdepodobne zvyšovať dôvodnosť návrhu na nariadenie.

(3) V tomto rámci vykonáva Súdny dvor svoju voľnú úvahu, aby rozhodol, či je čestné a spravodlivé prijať vo svetle úvah uvedených vyššie.

Tieto zásady sú upravené vo veciach týkajúcich sa životného prostredia na odstránenie verejného záujmu a dôraz na žalobcovo znamená – R (rozsudok vo veci Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006. Naďalej sa uplatňujú v prípade mimosúdneho preskúmania veci do pôsobnosti Aarhuského dohovoru.

Právna pomoc

Občiansku právnu pomoc poskytuje Spoločenstvo e&w právny servis). Neexistuje samostatná oblasť financovania životného prostredia. Financovanie však možno získať prostredníctvom „verejný záujem“. Právny servis preto poskytuje finančné prostriedky na súdne preskúmanie týkajúce sa potreby verejného prieskumu vyraďovaním jadrových ponoriek v prípade malo významný verejný záujem. Ale mnohé možné opatrenia sa nepodarí tento test nie je prínosom pre širšiu verejnosť alebo nevzniesla žiadne nové právne otázky. Preto žiadosť o financovanie napadol rozhodnutie Environment Agency o udelení licencie na prevádzku spaľovne v blízkosti bydliska žiadateľa bola zamietnutá. Škótska rada právnej pomoci má podobné kritériá „väčšieho záujmu verejnosti.“

Súdna pomoc v trestných veciach môžu byť k dispozícii pre žalovaných, ale nie pre tých, ktorí chcú podať súkromnú obžalobu.

Rozhodnutia o financovaní, ktoré mal právny servis Rady je určená jej „kód financovania.“ v časti 7 kódexu sa týka súdneho preskúmania. V oddiele 7.5 sa uvádza, že „Ak vec nemá významný širšieho verejného záujmu, má rozhodujúci význam pre klienta alebo získať významné otázky ľudských práv, právneho zastúpenia bude zamietnuté, ak: i) vyhliadky na úspech sú nejednoznačné ani nedostatočné; alebo ii) pravdepodobné náklady sa nezdajú byť primerané pravdepodobnej výhody konania so zreteľom na pravdepodobnosť úspechu a všetky okolnosti.“ Toto by platilo pre všetkých jednotlivcov. Mimovládne organizácie pravdepodobne nebudú schopné získať právnu pomoc. V Škótsku poskytnutie právnej pomoci je stanovený v Príručke o právnej pomoci v občianskych veciach, časť IV, kapitola 3, ktorá sa vzťahuje na posúdenie pravdepodobnej príčiny a primeranosti.

Pro bono

Pro bono práca v Spojenom kráľovstve je podporovaný prostredníctvom probono uk.net internetovej stránky. Poskytuje prístup k informáciám o tom, ako získať bezplatné právne poradenstvo. V e&w poradcovia skupiny lawworks pro bono“ – „aj na internete, na koho sa obrátiť. Pre advokátov v e&w pro bono, bar jednotka vystupuje ako zúčtovací ústav prispôsobiť barristers prípadov. Jednotka prijíma žiadosti o pomoc prostredníctvom poradenstva agentúry a jej právni zástupcovia. Jednotka je pomôcť v prípadoch, keď žiadateľ nemôže dovoliť platiť požadovaná pomoc alebo získavať verejné finančné prostriedky, je opodstatnené, a v prípade potreby sa môže poskytnúť pomoc obhajcu. Tieto organizácie sa špecializujú na prácu v oblasti životného prostredia, ale môžu individuálne v kontakte s tými, ktorí sa.

Lawworks Scotland poskytuje podobnú službu v Škótsku do lawworks v e&w; Hoci tieto dve organizácie sú oddelené subjekty. Advokátska komora má bezplatné právne služby jednotka, ktorej práca zahŕňa plánovanie a životného prostredia.

Severné Írsko pro bono skupina poskytuje poradenstvo a zastupovanie advokáti a obhajcovia, ktorí boli ochotní vstúpiť do skupiny A, ktorí pokrývajú celý rozsah právnych špecializácií. Dobrovoľníci ponúkli svoje služby bezplatne do 3 dní alebo 20 hodín ročne. Väčšina prípadov sa pravdepodobne splnia kritéria pro bono jednotka bude odvolanie, žiadosti o povolenie podať odvolanie, súdne preskúmanie žiadosti, konkrétne kroky v konaní, Súd vypočutia a poradenská činnosť

Právne kliniky,

Neexistujú žiadne centrá právnej pomoci vo veciach týkajúcich sa životného prostredia sa v e&w a nikel). Avšak Citizens Advice Bureaux (Poradenský úrad a právne centrá zaoberali vecami týkajúcimi sa životného prostredia buď pomôcť alebo preniesť na niekoho, kto môže pomôcť. Právne predpisy v oblasti životného prostredia Škótska centrum ponúka poradenstvo verejnosti o otázkach životného prostredia.

Záujmové organizácie verejnosti

Právne predpisy v oblasti životného prostredia nadácie je lídrom v Spojenom kráľovstve poskytuje bezplatné právne poradenstvo pre miestne komunity s environmentálnymi záujmami. Takmer dve desaťročia je priekopníkom bezplatné poskytovanie poradenstva zraniteľných komunít, na ktorej čelí množstvu hrozieb pre životné prostredie vrátane nepriaznivých vplyvov znečisťovania a zelených plôch a stratu biodiverzity. Verejnoprávny projektu je vnútroštátnou právnou charitatívnym združením, ktorého cieľom je zlepšiť prístup k verejným právom opravné prostriedky pre osoby, ktorých prístup k spravodlivosti je obmedziť chudobu alebo inú formu znevýhodnenia. Urobí niektorých prípadov týkajúcich sa životného prostredia.

Včasnosť XIII

Žiadosti sa musí rozhodnúť v lehote ôsmich týždňov, hoci je potrebné posúdenie vplyvu na životné prostredie, ak je lehota predĺžená na šestnásť týždňov. Orgány, ktoré rozhodujú o žiadosti musia spravidla rozhodnúť do troch mesiacov, hoci existujú iné lehoty stanovené v nariadeniach. Žiadosti o ďalšie licencie nesmie byť zákonnou požiadavkou pre stanovenie v stanovenom čase, ale orgány nabádajú, aby spresnila, ako dlho bude trvať na vydanie licencie.

Ak územné rozhodnutie alebo žiadosti o environmentálne povolenie nie je určený v požadovanej lehote sa považuje za zamietnuté. To umožňuje žiadateľovi, aby sa Secretary of State alebo ministri alebo za určitých okolností na miestny orgán v Škótsku.

Súdne konania

Pred 1. júlom 2013, súdne preskúmanie žiadostí o záležitostiach životného prostredia, e&w musia byť podané v lehote troch mesiacov od príslušného rozhodnutia. Pravidlá občianskoprávneho konania uvedené ods. 54.5 žaloby musia byť podané bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do troch mesiacov po tom, ako dôvody na tvrdenie prvýkrát nastali. „bez meškania“ aspekt však považoval za nedostatočne presné. Ak právne predpisy EÚ preto zvažuje navrhovateľ má lehotu troch mesiacov – r u & ptnrs (East Anglia) Ltd) v plane orgán [2011] EWHC 1824 (Admin). Od 1. júla 2013 sa lehoty na podanie žiadosti o súdne preskúmanie bola zmenená na šesť týždňov, pokiaľ ide o rozhodnutie v rámci plánovania aktmi“ (The Town and Country Planning Act 1990, plánovanie (pamiatkovo chránených budov a chránených oblastí) Act 1990, plánovanie (nebezpečné látky) z roku 1990 a plánovanie (následná Provisions) Act 1990). (občianskeho súdneho poriadku (pozmeňujúci a doplňujúci návrh č. 4) 2013).

Lehoty na podávanie občianskoprávnych žalôb v rušení držby alebo nedbanlivosti, sa uvádzajú v e&w (Limitation Act 1980). Podľa § 2 zákona o premlčaní z roku 1980 žaloby založenej na mimozmluvnej zodpovednosti – akým je obťažovanie – musia byť podané do šiestich rokov od dátumu, kedy nastala príčina žaloby. Podľa § 6 zákona a premlčanie (Scotland) Act 1973 žiadnu sťažnosť musí byť podaná v lehote piatich rokov. Podľa článku 6 obmedzené (Northern Ireland) Order z roku 1989 je šesť rokov. Premlčacia doba začne plynúť buď odo dňa úrazu alebo neskôr – dátum – ak sa žalobca dozvedel, ujma bola spôsobená úplne alebo čiastočne na takéto konanie alebo opomenutie, ktoré údajne predstavovali nedbanlivosť, alebo porušenie povinnosti. „vedomosti“ tu znamená domnienku skutočnosti spôsobujúce pripísanie – Ministerstvo obrany/AB & NR [2012] UKSC 9.

Ak jednotlivec zamýšľa podať žalobu podľa § 82 zákona o ochrane životného prostredia 1990 na magistrátnom alebo Sheriff Court, žalobu treba vzhľadom na 21 dní pred začiatkom konania. (S. 82 (6)). Vzhľadom na povahu konaní budú ešte nepríjemnosti, ktoré v tom čase existovali.

Trvanie prípadov

Dĺžka konania závisí od zložitosti skutkových a právnych otázok. Prípadov súdneho preskúmania – ak neexistuje vypočul ústne dôkazy, môže trvať od jedného poldňa až štyri alebo päť dní. Environmentálne občianskom konaní, ak obe strany predvolať svedkov a znalcov môže trvať dlhšie. Pomerne jednoduché hluk prípad môže trvať dva až tri dni. Dobsonová/Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC) zapojených viac ako desať svedka na oboch stranách a na každej strane štyroch odborníkov zaoberajúcich sa jednotlivými odbormi. Prípade trvalo šesť týždňov.

V trestných prípadoch výkon vyšetrovania agentúry môžu trvať celé mesiace alebo aj roky odo dňa spáchania trestného činu vydaním konaní. Zvyčajne sa prvé vypočutie na magistrátnom súde Sheriff Court alebo do troch týždňov odo dňa konania boli vydané. Ak sa viny nemôže Súdny dvor zaoberať sa zvyčajne do jedného mesiaca; Hoci v Severnom Írsku, Anglicku & Wales sudcovia môžu predložiť vec na súd, ak sa domnievajú, že ich právomocí ukladania trestov, nepostačujú na riešenie priestupku. Zhrnutie skúšania na magistrátnom súde Sheriff Court alebo môžu trvať od jedného dňa do troch dní; Hoci je už možné prípady.

Vážny prípad postúpi sudcov na Crown Court. Na Crown Court s porotou prípadoch pôjde do predbežného preskúmania, ktoré môže mať viac ako jeden výsluch, rozšíriť konanie na niekoľko mesiacov. Samotného súdneho konania sa môže od jedného dňa do jedného mesiaca alebo viac odpadu – nedávna trestného stíhania za trestné činy za následok šesťtýždňovej skúšania.

Termín na rozsudky

Nie sú stanovené žiadne termíny pre sudcovia vydávať rozsudky. V jednoduchých veciach (e&w) sudca maygive ústne rozhodnutie bezodkladne po vypočutí. V zložitejších prípadoch môže byť vyhradené a zvyčajne nasleduje písomne do dvoch na šesť mesiacov. Dlhšie ako šesť mesiacov je možná, ale neboli jednotné.

Pokiaľ nie sú stanovené žiadne lehoty neexistujú žiadne sankcie za omeškanie vydania rozhodnutí súdov. Avšak v prípadoch týkajúcich sa otázok ľudských práv existuje nádej, že rozhodnutie vydá bezodkladne.

XIV ďalšie otázky

Rozhodnutia v oblasti životného prostredia sú napadnuté počas procesu EIA alebo v prípade, keď je rozhodnutie vydané. Ak verejný prieskum sa uskutoční pred vydaním rozhodnutia verejnosť bude môcť reagovať na vyšetrovania.

Napriek tomu, že v súčasnosti neexistuje žiadny jednotný stránka vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, informácie o rôznych aspektoch je dostupný prostredníctvom centrálnej vlády (http://www.gov.uk/) a internetové stránky škótskej vlády a severoírskej vlády.Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.gov.uk/ Informácie alebo stanoviská sú dostupné aj od mimovládnych organizácií ako ukela alebo Priatelia Zeme a skupín ako Spojené kráľovstvo Environmental Law Association (ukela).

Alternatívne riešenie sporov existuje v Spojenom kráľovstve. Dôrazne sa podporuje civilné súdy. Protokol týkajúci sa konania pred podaním žaloby na súdne preskúmanie (e&w) stanovuje, že „žiadateľ, ako žalovaný môže požiadať Súdny dvor, aby predložil dôkaz, že alternatívne spôsoby riešenia sporu boli posúdené. Súdy sa domnievajú, že konanie by malo byť poslednou možnosťou, a ak by sa nemalo vydať, ak zmier predčasne naďalej aktívne skúmajú.“ je prístupné verejnosti prostredníctvom letákov ako napr. Komisia pre právne služby „alternatívy“ PSR priamy informačný leták 23.

Mediácia sa často používa v štátnych pohľadávok od jednotlivcov alebo orgánov spoločností. Mediácia je k dispozícii v prípadov súdneho preskúmania, ale nevyužíva často – Public Law Project: 2009 mediáciou a súdnymi orgánmi.

Postavenie cudzincov XV

Neexistujú osobitné antidiskriminačné klauzuly týkajúce sa jazyka alebo krajiny pôvodu procesné právo Spojeného kráľovstva. Avšak verejné orgány a súdy sú teda povinné plniť Equality Act z roku 2010, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe rasy alebo štátnej príslušnosti. Zákonom sa ukladá clo o rasovej rovnosti, ktoré súdy musia dodržiavať. Súdy majú usmernenia týkajúce sa rovnakého zaobchádzania všetkých osôb, ktoré sú im predkladané v „lavicové knihy“, ktoré sú vydávané sudcami – napríklad rovnaké zaobchádzanie lavica knihy pre Anglicko a Wales.

Používanie rôznych jazykov uľahčuje v rámci súdnych konaní. Interné jazyky ako napr. Welsh sú stanovené na vypočutiach. Iné jazyky môžu byť použité prostredníctvom tlmočníka. Súdy budú mať k dispozícii poradenské letákov vo viacerých jazykoch.

V trestnoprávnych veciach a niektoré konania Súd pre verejnú službu pre služby tlmočníka a zaplatí poplatok; Hoci v trestných prípadoch, ak je obžalovaný uznaný vinným poplatok môže byť súčasťou konania je povinná nahradiť trovy. V občianskoprávnych veciach je pre zmluvné strany urobiť také opatrenia, a zaplatenie poplatku.

XVI cezhraničné prípady

Keďže Spojené kráľovstvo pozostáva z ostrovov, ktorých iba Írsko a Severné Írsko pozemných hraníc, cezhraničné prípady sú zriedkavé. V súlade s nariadením 24 o plánovaní infraštruktúry (EIA) Regulations 2009 rozvoj pravdepodobne významné cezhraničné vplyvy na životné prostredie v iných štátoch EHP musia byť oznámené tomuto štátu. Štát môže potom zúčastnil na konaní podľa nariadenia. Neexistujú žiadne procesné pravidlá účasti hoci právnych predpisov EÚ, napríklad smernice o mediácii v Court Rules v Spojenom kráľovstve. Občianskoprávna zodpovednosť sa určuje podľa dohovorov ako Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropou z roku 1969, ak je to vhodné. Inak časti III Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 sa zaoberá rozhodným právom. Section 11(2) (a) stanovuje, že právny poriadok krajiny, v ktorej vznikla škoda, je rozhodným právom.

Neexistujú žiadne rozhodnutia v práve Spojeného kráľovstva o tom, čo predstavuje „verejnosť“ v cezhraničnom spore.

Neexistujú žiadne rozhodnutia v práve Spojeného kráľovstva o tom, či cudzinec, ktorý je nepriaznivo ovplyvnené projektom v Spojenom kráľovstve bude mať dostatočný záujem o účasť na prieskum verejnej mienky alebo súdne preskúmanie v súvislosti s projektom. Naopak, ak by sa inak preukážu dostatočný záujem, by mohlo byť v rozpore Equality Act z roku 2010 zamietnuť účasť. Keby sa pripustilo, že osoba má dostatočný záujem na konaní by sa rovnako ako ktokoľvek iný. Právna pomoc pravdepodobne nebude k dispozícii vzhľadom na kritérium „významnej širšieho verejného záujmu“ hovorilo.

Ak osoba má „dostatočný záujem“ na konaní, potom sa môžu do nich zapájať.

Hoci neexistujú žiadne rozhodnutia súdov v Spojenom kráľovstve na to, ak osoba v danom cudzom štáte by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené návrhom neexistuje žiadny dôvod, prečo by sa nemohol mať významný podiel na účely súdneho preskúmania.

Vhodným fórom je krajinou, ktorá je výhodnejšie pre zabezpečenie spravodlivosti – Spiliada Maritime Corporation v. Consulex Ltd [1987] AC 460. Dôjde k tomu pravdepodobne v krajine, ktorej právny poriadok sa uplatňuje na spor vo veci samej. V Spojenom kráľovstve podľa oddielu 11 zákona the Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, rozhodným právom je právo krajiny, v ktorej sa obvykle ujmy alebo škody, čo však možno posunúť v súlade s oddielom 12. Ak súd Spojeného kráľovstva uznala právomoc v spore, ktorý rozhodnutie možno napadnúť, ale bude pre rivala preukázať, že rozhodnutie bolo nesprávne.

Keďže Gibraltár nemá pozemné hranice so Španielskom, existuje možnosť vzniku cezhraničných prípadov. Pozri prílohu a podrobnosti.

Súvisiace odkazy

Prístup k spravodlivosti

Úrady ombudsmanov, úrady verejných prokurátorov

Odborníkov na životné prostredie

Advokáti v oblasti životného prostredia:

Advokátske komory

Bezplatnú environmentálneho práva úradov

Vnútroštátne a medzinárodné mimovládne organizácie

Informácie o prístupe k spravodlivosti

 • Environmentálne právne predpisy Spojeného kráľovstva združenie https://www.ukela.org/Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.ukela.org/

Informácie o Britskej koruny


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2016