Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet - Det Forenede Kongerige

Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: middelmatig

Vindt u deze vertaling nuttig? 1. Forfatningsgrundlag
 2. Retsvæsenet
 3. Sager om adgang til oplysninger
 4. Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse
 5. Adgang til klage over handlinger eller undladelser
 6. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse
 7. Søgsmålskompetence
 8. Advokatbistand
 9. Beviser
 10. Foreløbige retsmidler
 11. Sagens omkostninger
 12. Mekanismer for finansiel bistand
 13. Aktualitet
 14. Andre spørgsmål
 15. At være udlænding
 16. Grænseoverskridende sager

Indledning

Det Forenede Kongerige består af England, Skotland, Wales og Nordirland. Desuden har det internationale ansvar for Gibraltar, Guernsey, Jersey og Isle of Man. Den relevante lovgivning for England og Wales, Nordirland og Skotland findes i hovedteksten. Se særskilt bilag med oplysninger om Gibraltar, Guernsey, Jersey og Isle of Man.Link åbner i nyt vinduecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSLink åbner i nyt vinduecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSLink åbner i nyt vinduecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSLink åbner i nyt vinduecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

Jeg forfatningsgrundlag

Det Forenede Kongerige har ikke en enkelt kodificeret skriftlig forfatning. Miljøaktioner i forbindelse med en afgørelse truffet af en offentlig myndighed kan anlægges i henhold til artikel 8 eller artikel 1 protokol nr. 1 til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder, når der er tale om et indgreb i den fredelige udnyttelse af en besiddelse. Konventionen er gennemført i Det Forenede Kongerige ved loven om menneskerettigheder af 1998. Parterne kan ikke påberåbe sig bestemmelserne i en international traktat, der ikke er blevet gennemført i britisk ret ved en lov vedtaget af Parlamentet eller sekundær lovgivning, en domstol vil forsøge at fortolke lovgivningen på en måde, som er i overensstemmelse med Det Forenede Kongeriges internationale forpligtelser.

Domstole og administrative organer ikke anvende Århuskonventionen direkte med undtagelse af de bestemmelser i det, der er blevet gennemført ved lov eller bekendtgørelse, eller via EU-lovgivning, som finder direkte anvendelse i national lovgivning — Morgan mod Hinton organiske stoffer (wessex) Ltd. [2009] EWCA Civ 107. Men i Walton mod skotske ministre [2012] UKSC 44 blev det sagt, at Århuskonventionens overholdelseskomité afgørelser bør behandles med respekt.

Det bør bemærkes, at efter undertegnelsen (bekræftet ved ratifikation) Det Forenede Kongerige fremsatte følgende erklæring i forbindelse med Århuskonventionen:

"Det Forenede Kongerige forstår henvisningerne i artikel 1 og syvende betragtning i præamblen til denne konvention til" ret "enhver" til at leve i et miljø, der er passende for hans eller hendes sundhed og trivsel "til at udtrykke et ønske, der lå til grund for forhandlingen af denne konvention, og som deles fuldt ud af Det Forenede Kongerige. De retlige interesser, som hver part påtager sig at garantere i henhold til artikel 1 er begrænset til retten til adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet i overensstemmelse med denne konvention. "

II retsvæsen

Domstole

Der er ingen særlige miljømæssige domstolene i Det Forenede Kongerige. I England og Wales (e&w) og Nordirland miljømæssige straffesager begynder i Magistrates "Court — som ledes af lægdommere eller en juridisk dommer. Alvorlige tilfælde bliver dømt i Crown Court, der er sammensat af en dommer og et nævningeting. I Skotland mindre strafferetlige sager behandles af Justice of the Peace Courts, mens mere alvorlige sager, retsforfølges ved Sheriff Court af en sheriff, alene eller sammen med et nævningeting. De alvorligste sager behandles ved High Court of Justiciary er sammensat af en dommer og et nævningeting.

Magistrates (sheriffs lovpligtige gener) kan behandle sager — gener, der er defineret ved lov — hvis formålet er at mindske de gener, frem for at kræve erstatning. I civile sager som f.eks. gener og N.I. e&w foranstaltninger normalt er forsøgt i byretten af en Circuit Judge i e&w og en distriktsdommer i Nordirland. Sager, der er mere komplicerede eller af høj værdi, retsforfølges ved High Court af en dommer ved High Court. Teknologien og byggeri er en Division of the High Court i e&w, som er specialiseret i teknisk komplekse sager. I Skotland mindre krav høres ved Sheriff Court og mere værdifulde, Outer House of the Court of Session.

Tilfælde, hvor en domstolsprøvelse, der er anlagt til prøvelse af afgørelser truffet af staten eller lokale myndigheder bliver hørt i e&w og N.I. ved den administrative division of the High Court, der er sammensat af en dommer ved High Court. I Skotland er behandlet i Court of Sessions.

Dommere med juridiske erhverv og må have været i praksis i et vist antal år, før de kan ansøge om at blive dommer. E&w indledes så mange deltidsdommere — recorders — del for dernæst at blive Court eller High Court Judges. I Skotland sheriffs de begynder ofte som deltid eller har været erfarne advokater og i ni de starter som stedfortrædere sidder en del tid. Dommerne er uafhængige af staten. Der er ingen særlige miljømæssige dommere, selv om dommere, der beskæftiger sig med miljøsager naturligt har opbygget ekspertise på dette område.

Tribunals

I e&w, hvis en beslutning bestrides sagsøgeren — men ikke nogen gør indsigelse, kan klage over afgørelsen. Klagen vil blive behandlet af en kontrollør fra toldstedet Planning Inspectorate). Disse inspektører vil også behandle en ansøgers eller tilladelsen's appeller af afgørelser med hensyn til miljøtilladelser, vandindvinding licenser og andre lovbestemte sager. I Skotland sådanne klager behandles enten af en journalist, der udpeges af Direktoratet for Planning and Environmental klager eller, for så vidt angår visse byggeansøgninger ved bygningsmyndighedernes lokale klageinstans, afhængigt af omfanget af udviklings- og hver planlægningsmyndigheder egne procedurer. I Nordirland klager behandles af kommissærer fra planlægningen Appeals Commission.

Hvis en person er i strid med visse dele af miljølovgivningen i det relevante agentur e&w kan pålægge civilretlige sanktioner snarere end at give straffesager — miljømæssige civilretlige sanktioner (England) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Klager i forbindelse med sådanne sanktioner er hørt af First Tier Tribunal (miljø). Lovgiver i Nordirland og Skotland overvejer lignende bestemmelser.

Forum shopping

Der er intet forum shopping for forskellige typer domstole i civile søgsmål i Det Forenede Kongerige. En sagsøger kan imidlertid have ret til at anlægge søgsmål i forskellige lokale domstole, hvis han bor i ét område, men skaden blev forvoldt i et andet område. I Skotland sagsøgere kan i nogle tilfælde have valget mellem at anlægge søgsmål ved Sheriff Court eller Court of Session. I straffesager (e&w) en sagsøgt kan vælge at blive afholdt i Magistrates "Court og Crown Court, hvis handlingen er, som kan behandles af Retten.

Klager og begæringer om ekstraordinære retsmidler

Appelsager fra Magistrates i e&w og N.I. høres af en dommer i Crown (county) ret. Hvis klagen vedrører den lovgivning, hvorefter den sagsøgte kan forlange, at magistraterne til en sag for High Court. Appelsager fra Crown eller County Court, Court of Appeal (strafferetlige) område. Appelsager fra Court of Appeal gå til højesteret.

Appelsager fra county courts afgørelse i en civil sag vil gå til enten en dommer ved High Court eller Court of Appeal, afhængigt af sagens karakter. Enhver, som ønsker at anke afgørelsen, skal have tilladelse fra Retten. Appelsager fra High Court afgørelse i en civil eller administrativ sag gå til Court of Appeal og igen, er det nødvendigt med en tilladelse.

I Skotland fra sheriff civile appelsager behandles af Court of Session (Inner House). Appelsager fra der gå til den britiske Højesteret. Strafferetlige afgørelser truffet af sheriff er behandlet af High Court of Justiciary. Der er en særskilt Avenue i Skotland til EMRK appel til højesteret.

Der er ekstraordinære retsmidler i Det Forenede Kongeriges lovgivning som f.eks. påbud/forbud og påbud, bindende påbud og forbud mod ordrer. Disse gennemgås nedenfor.

Kassation

I Det Forenede Kongerige, hvor en domstolsprøvelse af en administrativ afgørelse Domstolen alene har beføjelse til at omstøde den anfægtede afgørelse stadfæstes, eller til at kræve, at en myndighed for at afhjælpe en undladelse af at handle. Domstolen kan ikke sætte sig i stedet for det administrative organ, og træffe afgørelse herom. I straffesager, appelretterne vil pålægge sanktionen, de finder passende, de ikke sende sagen til Retten i Første Instans (e&w). I planlægningen/miljøgodkendelse appel den administrative beslutningstager kan ændre indholdet af den oprindelige beslutning.

Domstolsadgang

I Det Forenede Kongerige straffesager anlagt af offentlige anklagere (og i e&w af offentlige myndigheder eller privatpersoner). De er påbegyndt ved udstedelse af information i Magistrates "Court (e&w), stævninger i Magistrates' Court (ni) eller klage til Sheriff Court og Justice of the Peace Courts (eller et anklageskrift ved Sheriff Court eller High Court (Scotland). Miljøsager (e&w) vil normalt blive iværksat af Miljøagenturet, naturressourcer organ for Wales eller af de lokale myndigheder.

Civile søgsmål i e&w og N.I. på erstatning behandles ved "county courts eller High Court i Civil Procedure Rule 1988, som fastsætter, hvordan sager skal være anlagt og afgjort. I Nordirland, County Court Rules (Northern Ireland) 1981 eller Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 anvendelse. I Skotland er proceduren i henhold til Ordinary Cause Rules Sheriff Court eller Court of Session. Miljøsager normalt er foranstaltninger for gener eller påstået forsømmelse.

Aktioner til at prøve en afgørelse truffet af en offentlig myndighed har indledt ved High Court i henhold til bestemmelse 54 i de civile retsplejeregler i e&w, Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 eller rule 58 i Rules of the Court of Session. Processuelt behandles sagerne på miljøet på samme måde som de andre retlige undersøgelser.

Retslig prøvelse af egen drift

Britiske domstole anvender en kontradiktorisk procedure, snarere end en inkvisitoriske, common law, som afspejler landets kulturarv. Således tilfælde skulle anlægges af parterne og retterne kan ikke indlede en sag af egen drift. Hvis en sag er forelagt Domstolen, kan Domstolen af egen drift rejse spørgsmål, men parterne skal kunne håndtere dommeren om dem.

III adgang til oplysninger

De relevante bestemmelser i Århuskonventionen og direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger er gennemført i e&w og N.I. i Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391) og i Skotland af miljøoplysninger (Scotland) Regulations 2004 (SSI 2004/52). Disse er et supplement til Freedom of Information Act 2000 (e&w og N.I.) og Freedom of Information (Scotland) Act 2002.

Retsmidler

Hvis en ansøger om oplysninger skønner, at den relevante myndighed har undladt at efterkomme en anmodning, er første skridt at gå tilbage til myndigheden i henhold til Regulation 11 (e&w og N.I.) eller 16 (SCOT), og anmoder den om at revidere sin afgørelse. Hvis ansøgeren er stadig utilfredse efter denne proces kan der foretages derefter en klage i e&w og n.i.to Information Commissioner's Office i henhold til § 50 i loven fra 2000 eller den skotske informationskommissær i medfør af section 47 i 2002-loven. Appeller til prøvelse af Commissioners afgørelse finder sædvanligvis sted i e&w og N.I. for First-tier Tribunal eller i Skotland med Court of Session.

Hvis en myndighed afviser en anmodning, skal den henvende sig til ansøgeren, og redegør for, hvorfor de blev afslået. Det skal oplyse, hvad der gælder undtagelser (Reg 14(3)&(4) E&w og n.i (13 (b) & (C) SCoT)) og til, hvad ansøgeren kan gøre, hvis han eller hun ønsker at anfægte afgørelsen — reg 14(5) OR13 (E)

Procedure

Forordningerne indebærer en pligt for en offentlig myndighed, der er i besiddelse af miljøoplysninger til at stille det til rådighed på anmodning. Denne afgift er underlagt en række undtagelser i forordning 12 og 13 e&w og N.I., 10 & 11 SCOT). Et afslag på en anmodning om miljøoplysninger skal indgives skriftligt hurtigst muligt og ikke senere end 20 dage (eller 40 dage i en kompleks sag, Reg. 7 (begge)] efter datoen for modtagelsen af anmodningen, Reg. 14 (13 SCOT). En person, hvis anmodning er blevet afvist, kan anmode myndigheden om at genoverveje sin afgørelse. Revisionen skal meddeles så hurtigt som muligt og senest 40 dage efter modtagelse af anmodningen om en fornyet undersøgelse, reg.11 (16 SCOT). Hvis et afslag på at give aktindsigt, forbliver den person, hvis anmodning er blevet afvist ("klageren"), kan anmode om en afgørelse fra den kommitterede, section 50 i 2000-loven som anvendt ved regel 18 (e&w og N.I.) (afsnit 47, SCOT). Kommissæren vil udstede en formel beslutning meddelelse i henhold til afsnit 50(3) (49(5), SCOT) i ansøgningen. Klageren eller den offentlige myndighed kan klage til Tribunal til prøvelse af Commissioners afgørelse meddelelse, afsnit 54 som anvendt Ibid — til Court of Session (afdeling 56, SCOT). I e&w og N.I. en klage til Tribunal er reguleret ved Tribunal (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) Rules 2009. En klage skal være modtaget i nævnet senest 28 dage efter Commissioners afgørelse meddelelse, rule 28(1). Der er en yderligere appel vedrørende et retsspørgsmål fra Retten til Upper Tribunal.

Kommissærerne vil se de omtvistede oplysninger og retten til indsigt og inspektion (afsnit 55) og e&w SCOT) (afsnit 54 at indhente yderligere oplysninger, hvis de mener, at lovgivningen ikke overholdes. Såfremt videregivelse af oplysninger bestrides i retten, vil Retten oplysninger og tage stilling til, om det bør udleveres, under hensyn til dets indhold.

Domstolene kan kræve, at oplysninger udleveres i civil- og straffesager. Dette vil være i henhold til bestemmelse 31 i de civile retsplejeregler (e&w) (art. 9a, Sheriff Court Ordinary Cause Rules (SCOT) eller del 21-26 af de strafferetlige regler (e&w) kapitel 7a strafferetsplejebestemmelser (SCOT).

IV adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse

Administrative procedurer

Miljølicenser, f.eks. tilladelser til vandindvinding affaldsforvaltningsanlæggene eller licenser er udstedt af Environment Agency (e), Department of the Environment i ni gennem Nordirland miljøstyrelse, den skotske miljøstyrelse, eller naturressourcer organ i Wales (i det følgende benævnt "agenturer"). Agenturerne også håndhæve miljølovgivningen som f.eks. grænseoverskridende overførsel af affald Regulations 2007 og Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. Regulering af havmiljøet er hovedsagelig hos e&w (Marine Management Organisation), som skal udstede licenser i henhold til del 4 i loven om adgang til have og kyster af 2009. Hvis der er tale om dekoncentrerede samtykker, marine Skotland har samme rolle i farvande, der støder op til Skotland. Naturbevaringssager såsom etablering af og tilsyn med lokaliteter af særlig videnskabelig interesse (i ni kendte som områder af særlig videnskabelig interesse) håndteres af Natural England, Northern Ireland Environment Agency ved Scottish Natural Heritage og i Wales af naturressourcer organ.

Disse organer beskæftiger sig med centrale miljøspørgsmål. Lokale myndigheder vil også komme til at spille en rolle. De vil licens nogle anlæg, som kan forårsage luftforurening, overvåger kvaliteten af drikkevand og inddrages i at tage hensyn til naturbeskyttelsesspørgsmål. De spiller en stor rolle for oprydning af forurenet jord i henhold til del II i Environmental Protection Act 1990. Miljøbeskyttelsesloven af 1990 gælder ikke for løsgængerne. Forurenet jord i ni er omfattet af del III i affaldet og forurenede arealer (NI) Order 1996, der ikke er blevet indledt.

Disse organers beslutninger, ligesom de lokale eller nationale kontorer er generelt ankes til regeringen (statssekretær i det skotske og walisiske ministre). Således f.eks. en afgørelse fra agenturerne til at nægte en vandindvinding licens/kørekort (kontrollerede aktiviteter forordninger licens) kan appelleres til Ministeren eller ministrene fra de forbigåede ansøger. I ni sådanne klager ligger for Planning Appeals Commission.

Appellerer til Secretary of State, ministre eller planlægningen Appeals Commission er kun til rådighed for ansøgere om licensen osv. eller den person, der er genstand for et påbud. De er sjældent har mulighed for at gå direkte til domstolene. Enhver anden person, der har interesse i sagen, og som ønsker at anfægte en afgørelse i første instans, kan søge om tilladelse til at bringe en domstolsprøvelse for den.

Domstolsprøvelse af administrative procedurer

Generelt alle alternative løsninger bør være opbrugt, inden der fremsættes en anmodning om domstolsprøvelse. Dette er ikke en afgørende bestemmelse, men ansøgeren skal have tilladelse fra Domstolen til at anlægge sagen, og tilladelsen kan afslås, hvis alternative løsninger ikke er blevet opbrugt — f.eks. R (Davies & RYP) mod Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. I Skotland, "Court of Session, kapitel 58.3 fastsætter, at undersøgelser ikke kan antages til påkendelse, hvis sagen kan behandles ved appel eller anke i henhold til lovbestemmelser.

Domstolskontrol i e&w, Skotland og Nordirland vil se på procedurefejl. Dette kan omfatte emner som f.eks. undladelse af på fyldestgørende måde at høre dem, som kan påvirkes af en støtteordning — F (Greenpeace Ltd) mod Secretary of State, [2007] EWHC 311 (Admin) — manglende overholdelse af proceduremæssige skridt, der kræves i henhold til den relevante lovgivning eller regler — F (Kerr) mod Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin), og manglende begrundelse af afgørelsen — F (London Borough of Hillingdon) mod Secretary of State for Transport, [2010] EWHC 626 (Admin).

Retten vil undersøge lovligheden af den materielle afgørelse. En offentlig myndighed, skal handle inden for de beføjelser, der er tillagt den af Europa-Parlamentet — Stewart mod Perth and Kinross Council [2004] SC (hl) 71. Hvis det ikke udøvelsen af en påstået effekt er ultra vires — uden for organets beføjelser — og vil blive ophævet. Derimod vil domstolene ikke forudsige domstatens en demokratisk valgt myndighed eller et organ som Miljøagenturet, der er udnævnt af Parlamentet til at udøve retlige beføjelser; som en bemyndigelse til at udøve denne kompetence er blevet givet til agenturet og ikke hos domstolene. Men hvis den materielle afgørelse er så meningsløs, at ingen fornuftig myndighed behørigt rådgivet derefter ville have opfattet det, en domstol kan omgøre det — F (technoprint Ltd) mod Leeds byråd [2010] EWHC 581 (Admin).

Generelt vil domstolene ikke kontrollere den materielle og tekniske konstateringer og beregninger i domstolsprøvelsen. Medmindre en part rejser spørgsmålet om disse problemer er med rette blevet anset for at have fastsat af den offentlige myndighed. Hvis der opstår en tvist, kan den behandles på dokumenter eller i sjældne tilfælde af krydsforhør af vidner — F (McVEY) mod Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Gennemgang af beslutninger om fysisk planlægning,

Fysisk planlægning i e&w i henhold til Town and Country Planning Act 1990 (lov om planlægning (N.I.) fra 1991. Skotland — Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). E&w, regionale strategier er i overensstemmelse med kravene i del 5 i det lokale demokrati, økonomisk udvikling og anlægslov 2009 samtidig med lokal udvikling, der vil kunne opnås i henhold til del 3, del 6, litra w), i planlægnings- og ekspropriation Act 2004. Planloven 2008 fastsætter en særlig ordning for store projekter som f.eks. lufthavne eller store beholdere. I Nordirland sådanne projekter kan blive behandlet i henhold til artikel 31 planlægning (Northern Ireland) Order 1991. I Skotland akten fra 1997 indeholder bestemmelser om national planlægning (del 1a) og for strategiske og lokale udviklingsplaner (del II).

I England, Wales og Nordirland er alle disse strategier eller planer vil normalt være genstand for en offentlig høring. En inspektør (kommissær N.I. Reporter) vil have en undersøgelse og redegørelse til Secretary of State (e) eller ministre (N.I. s&w). Secretary of State eller ministre kan kræve en myndighed til at tage del i planen.

I Skotland: den nationale planlægningsramme vil blive offentliggjort efter offentlig høring og parlamentariske vederlag; og strategiske og lokale udviklingsplaner vil være genstand for undersøgelser foretaget af journalister, til uløste spørgsmål i forbindelse med den offentlige høring.

Når en strategi eller plan er blevet formelt godkendt af Tilsynsmyndigheden, er enhver retlig anfægtelse skal indgives til Kommissionen inden for en frist på seks uger fra denne godkendelse. Den problemstilling, som kun kan foretages ved en "person, der ønsker" ved det relevante dokument med den begrundelse, at det ikke er i de relevante beføjelser, eller at et proceduremæssigt krav ikke er blevet overholdt. Sagen er behandlet af High Court (e&w og N.I.) eller Court of Session (S) — Planning Act 2004, section 113, t&cp (e) A, 1997, p. 238. High Court kan omstøde det relevante dokument helt eller delvis, eller henvise til den vedtagende myndighed med relevante retningslinjer — PA 2008, S.113 (7) — (7c), mens Court of Session kan omstøde det helt eller delvis — S. 238(2) (b). Der er anlagt sag i henhold til del 54 i retsplejereglerne (e&w (Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, kapitel 58 i Rules of the Court of Session (e)) og dokumentation af relevante dokumenter og skriftlige erklæringer — se f.eks. hørt mod broadland District Council & yderste periferi [2012] EWHC 344 (Admin).

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

VVM er foreskrevet for ansøgninger om byggetilladelse for bestemte udviklinger i England ved The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011 — SI/2011/1824 og i ni af Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (n.i 2012/59, E 2011/139 W. SI 1999/293). Begge forordninger er suppleret med andre, der arbejder med specifikke ordninger som f.eks. vandressourcer (vurdering af projekters indvirkning på miljøet) (e&w) Regulations 2003 — SI 2003/164.

Screening afgørelser kan prøves ved domstolene på en anmodning om fornyet domstolskontrol. En ansøgning (e&w) skal tages senest tre måneder efter den relevante afgørelse — R U & ptnrs (East Anglia) Ltd) mod Broads myndighed [2011] EWHC 1824 (Admin). Revisionen har været under del 54 i Civil Procedure Rules (e&w) (kapitel 58 i procedurereglerne for Court of Session (r) Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Prøvelsen kan vedrøre en undladelse af at følge en korrekt procedure — R (Birch) mod Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 — undladelse af at angive en tilstrækkelig begrundelse for, hvorfor en miljøindvirkningsvurdering er nødvendig — F (Bateman) mod syd Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157 — eller fordi der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger om, som planlægningsmyndigheden kunne afgøre, om VVM var nødvendig eller ej — F (Cooperative Group Ltd) mod Northumberland County Council [2010] EWHC 373 (Admin).

Foreløbige afgørelser også kan efterprøves af domstolene. Reglerne er de samme som for enhver anden retslig prøvelse af en VVM-procedure. Imidlertid er der i forordningerne fastsat planlægningen bemyndigelse til at afgive en sonderende udtalelse på anmodning af bygherren. Hvis det ikke den løsning er at anmode Secretary of State (ministeren) vil yde et relevant retning. Således scoping gennemgang vil sandsynligvis sjældent forekomme, hvis der er indhentet udtalelse; Selv om en indsigende part kunne anfægte den udtalelse eller instruks.

Endelige beslutninger kan desuden anfægtes under en sådan sag på samme måde som andre VVM retlige undersøgelser. En gennemgang af den endelige afgørelse kan tage hensyn til tilstrækkeligheden af EIA, men dommeren er tilbageholdende med at finde et dokument, der har været gennem VVM-processen er utilstrækkelige — F (Edwards & Pallikaropoulos) mod Environment Agency [2008] UKHL 22. Retten er af den opfattelse, at forordningerne anerkender, at en miljøredegørelse, meget vel kan være mangelfuld, herunder gennem offentliggørelse af og høringsprocesser for eventuelle mangler kan identificeres, således at de resulterende "miljøoplysninger" giver de lokale planlægningsmyndigheder med et fuldstændigt billede som muligt. Der kan være tilfælde, hvor det dokument, som skulle være en miljøredegørelse kan ikke med rimelighed beskrives som en miljøredegørelse, som defineret i de forordninger, men tenderer til at være få og sjældne — F (blewett) mod Derbyshire County Council [2003] EWHC 2775 (Admin).

Domstolen vil se på den processuelle lovlighed af VVM-afgørelser. De vil derfor undlade at behandle sagens realitet, medmindre det kan påvises, at den deraf følgende beslutning var ulogisk R (Bowen vest) mod SOS for lokalsamfund og lokalforvaltning [2012] EWCA Civ 321 Retten vil se på nye beviser vedrørende den materielle og tekniske resultater osv. En fejl, der har medført urimeligt faktisk er en gyldig grund til fornyet prøvelse, men sådanne fejl burde have foretaget en væsentlig forskel i den pågældende beslutning — Eley mod SOS for lokalsamfund og lokalforvaltning [2009] EWHC 660 (Admin).

En anmodning om prøvelse kan indgives af enhver person, som har krænket "af afgørelse 1990, P. t&cpa t&cp (R) 288(1) (en 1997, S. 239 — som anvendt ved regel 42 i Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Mens normalt deltagelse i afgørelsen forsøgt at anfægtes er påkrævet, kan det ikke være afgørende, hvis ansøgeren har en væsentlig interesse, der berøres af beslutningen — Ashton mod SOS for lokalsamfund og lokalforvaltning & yderste periferi [2010] EWCA Civ 600. Ikke-statslige organisationer kan have en tilstrækkelig interesse, men skal muligvis har deltaget i processen med deres begaering om domstolsproevelse tillades.

En domstol kan traeffe foreloebige forholdsregler til at stoppe et projekt, hvor det hævdes, at den VVM, var utilstrækkelige, indtil dette spørgsmål — Belize alliance af bevarelse ngo'er mod Department of the Environment ukpc 63 [2003]. Et påbud, som genstanden for domstolsprøvelsen. Normalt skal ansøgeren give Domstolen tilsagn om, at den vil opfylde alle tab som følge af, at bygherren, hvis et påbud, afvises. Hvis e& W og ni i en sag, hvor Århuskonventionen finder Retten finder det godtgjort, at et forbud er nødvendigt for at forhindre betydelige skader på miljøet og bevare det faktuelle grundlag for sagen, skal det ved vurderingen af, om at pålægge en virksomhed og dens vilkår, særligt hensyn til behovet for den samlede såsom ville gøre fortsatte sagen uoverkommeligt dyre for sagsøgeren og foretager de nødvendige retningslinjer til at sikre, at sagen behandles hurtigst muligt. 25, stk. [procesledende e&w civile retsplejeregler (omkostninger)] og beskyttelse (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI)), vil Domstolen tage interesseafvejningen mellem parterne ved fastlæggelsen af anvendelsesområdet — F (bortset fra Storbritanniens kulturarv) mod SOS for lokalsamfund og lokalforvaltning & eller [2010] EWCA Civ 1500. Der er ingen særlige regler for så vidt angår påbud i VVM-sagerne.

IPPC afgørelser

I e&w IPPC beslutninger træffes i henhold til miljømæssige (England and Wales) Regulations 2010-2010/675. I Nordirland, de foretages under hensyntagen til forebyggelse og bekæmpelse af forurening (ni) Regulations 2013 — SI 2013/160. I Skotland, de foretages under hensyntagen til forebyggelse og bekæmpelse af forurening (Scotland) Regulations 2000 (SSI 2000/323) og til forebyggelse og bekæmpelse af forurening (Scotland) Regulations 2012 (SSI 2012/360).

IPPC afgørelser kan prøves ved domstolene på samme måde som andre administrative beslutninger. En person, der ønsker at anfægte en beslutning, skal have et tilstrækkeligt grundlag. Udfordringen består i henhold til del 54 i retsplejereglerne (e&w) (Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, Chapter 58 of the Court of Session (e)). Dokumentation i overensstemmelse med de relevante regler og er normalt ved skriftlige vidneudsagn og dokumenter.

Domstolene vil undersøge, om man har fulgt de korrekte procedurer, — F (Rockware glas) mod Chester byråd [2006] EWCA Civ 992. De vil overveje, hvorvidt det pågældende anlæg henhører under bestemmelserne — Scottish Power Generation (nr. 2) mod Scottish Environment Protection Agency (2005 SLT 641. De vil ikke behandle det materielle grundlag for beslutningen med den begrundelse, at dette ville være at omgå det organ, der i henhold til Parlamentet at træffe denne beslutning. De vil se på den tekniske dokumentation, og hvis afgørelsen var baseret på en materiel fejl, der berørte den beslutning, de kan omstøde denne beslutning.

R (Edwards) mod Environment Agency, [2004] EWHC 736 David Edwards var hjemmehørende i en by, hvor en cementfabrik søgte en tilladelse i henhold til IPPC-direktivet forordninger. Han har ikke fremsat bemærkninger til agenturet i løbet af høringen. Han anlagde sag til prøvelse af afgørelsen. Selv om han blev midlertidigt hjemløse på det tidspunkt, hvor den fandt sted, han havde tilstrækkelig interesse som hjemmehørende til at anlægge sagen.

Foreløbige retsmidler er gældende under domstolsprøvelsen på samme måde som for VVM-sager. Der findes ingen særlige regler vedrørende IPPC-procedurer end dem, der generelt gælder på nationalt plan.

V adgang til prøvelse af handlinger eller undladelser

Civile søgsmål

En civil — i modsætning til strafferetlige — anlægges sag mod en person, hvis virksomhed skader private ejendom. Dette vil normalt være en sag om gener, der skal anlægges af en person, der har en eksklusiv overdragelse af ejendomsretten. De principper for fastlæggelsen af, hvorvidt der er forvoldt en sagsøger blev opstillet i Barr mod Biffa [2012] EWCA Civ 312. Den engelske (W og ni) lov af gener findes i lærebøger som kontorassistent & lindsell om erstatningsret 20. udg. Kapitel 20. I disse jurisdiktioner er der ikke noget krav om at etablere fejl fra skyldnerens side. I Skotland prøvning for gener er lidt anderledes — hvad kan med rimelighed beskrives som uacceptabel adfærd eller som noget, der er uforenelige med en fornuftig person — Robb mod Dundee City Council 2002 SC 301. Desuden skal der være en bevisbyrden for culpa — rhm bagerier (r)Link åbner i nyt vindue Ltd mod Strathclyde RC 1985 SC (hl) 17

Når forurenende stoffer udledes af en persons jord med en andens den person, hvis ejendom er forurenet kan have en sag om ulovlig indtrængen. Det kan også være forsømmelig for at forårsage miljøskader, således at hvis skaden er forårsaget, og den person, der har forvoldt skaden, er pålagt en pleje til den person, der lider af den, han skal svare. I alle tilfælde kan domstolene tilkende erstatning for økonomiske tab, og den kan også udstede et påbud om at standse det sker igen.

Fordringer på gener, ulovlig indtrængen eller forsømmelighed kan være direkte rettet mod statslige organer, når deres aktiviteter har forårsaget en skade — Dennis mod forsvarsministeriet [2003] EWHC 793 (qb). Hvis årsagen til den skade, der er resultatet af et organ, der udfører flyveoperationer, der er godkendt ved lov, skal det påvises, at det havde handlet uagtsomt — Allen mod mexicanske olieraffinering Ltd [1981] AC 1001. Hvis klagepunktet om uagtsomhed svarer til at anføre, at det pågældende organ bør have brugt offentlige midler til at forhindre den skade, en domstol kan fastslå, at spørgsmålet ikke er egnet som beslutninger om udgifter er for dette organ — Dobson mod Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC). Når udstedelse af en miljøtilladelse eller byggetilladelse for minen medfører skade for en person, det statslige organ, der har udstedt importtilladelsen eller tilladelse er sjældent til ansvar for forsømmelighed, som organet normalt ikke skylder diligenspligt over for den berørte person.

Myndigheder normalt ikke er forpligtet til at erstatte en person blot på grund af overtrædelse af en forpligtelse — Bourgoin mod Ministry of Agriculture Fisheries and Food [1986] QB 716. Hvis i domstolsprøvelsen Domstolen fastslår en tilsidesættelse af en forpligtelse, der kan tilkende erstatning, så længe erstatning ikke er det eneste tab, som kræves afhjulpet. Desuden kan tilkendes i tilfælde, hvor en tilsidesættelse af ansøgerens menneskerettigheder er fundet. En fordring over for en statslig enhed kan omfatte et krav om forbud.

Miljøansvar

EU's direktiv om miljøansvar (2004/35/EF) er implementeret i England af miljøskader (forebyggelse og afhjælpning) Regulations 2009 — SI 2009/153 (W. 2009/995) i Nordirland de gennemføres af SR 2009/252 og i Skotland af reglerne om erstatningsansvar for miljøskader (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). De kompetente myndigheder i direktivets forstand i e&w normalt Environment Agency eller naturressourcer organ for Wales, men kan være Natural England for naturtyper eller arter på land eller Secretary of State for the SEA. I N.I. Department of the Environment er den myndighed i Skotland vil det normalt blive SEPA men Scottish Natural Heritage for skader på beskyttede arter og levesteder på landjorden eller indre farvande og de skotske ministre for skade i kystfarvand eller territorialfarvande.

Forordningerne fastsætter en "berørt person" — hvilket ville indebære en ikke-statslig organisation, der arbejder for at fremme miljøbeskyttelse — er i stand til at anmode de kompetente myndigheder om at træffe foranstaltninger i henhold til disse. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og fastlægge den persons interesser (e&w og n.i) og give tilstrækkelige oplysninger til at sætte Tilsynsmyndigheden i stand til at identificere arten og stedet, hvor hændelsen fandt sted.

Domstolsprøvelse af afgørelser truffet af kompetente myndigheder om anmodninger om handling i henhold til forordningerne, vil være de samme som for enhver anden retslig prøvelse. Domstolen vil sikre, at korrekte procedurer blev fulgt. Det vil efterprøve beslutningens lovlighed. Den kan gribe ind på tekniske eller andre fejl, hvis fejlene var væsentlige eller den afgørelse, den kan omstøde denne beslutning.

Et fuldbyrdelsessøgsmål ansvar vil blive omfattet af del 54 i Civil Procedure Rules (e&w) (Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, Chapter 58 of the Court of Session (e)). Sagsøgeren har fremsat et krav om domstolsprøvelse ved High Court (formular e&w) i overensstemmelse med del 54 eller 53 (N.I.) eller i Skotland et andragende i henhold til kapitel 58. Dokumentation i overensstemmelse med de relevante regler og er normalt ved skriftlige vidneudsagn og dokumenter.

Vi andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse

I e&w og er en sag om lovpligtig gener gener som defineret i den relevante lov, kan retsforfølges i Magistrates "eller Sheriff Court i henhold til del III i Environmental Protection Act 1990. Lovens section 79(1) fastsætter, hvad der udgør en lovbestemt gener. I henhold til afsnit 82, en borger kan indbringe sagen for den kompetente domstol, hvis han er "krænkede" af gener. Retten kan afsige en kendelse om afværgelse af skadevirkning og har i henhold til § 82, fine sagsøgte. I N.I. denne procedure findes i del 7 af den rene kvarterer og Environment Act (Northern Ireland) 2011.

Parlamentets ombudsmand (ombudsmanden), Forsamlingen e&w (N.I.) eller Scottish Public Services Ombudsman undersøge spørgsmål om dårlig forvaltning i offentlige institutioner. I de lokale myndigheders ombudsmænd e&w vil gøre det samme for de lokale myndigheder, mens man i ni dette vil ske ved "The Northern Ireland Ombudsman — spso undersøger de lokale myndigheder i Skotland. Den e&w ombudsmænd kan handle i fællesskab, og det skete i et tilfælde af fejl og forsømmelser, der omfatter Det Europæiske Miljøagentur og to lokale myndigheder, som blev dømt til at betale sagsøgerne et beløb på 95,000 UKL af svigt med hensyn til at behandle ulovlige affaldsanlæg. Klage til den parlamentariske ombudsmand anføres e&w, som hun havde modtaget fra et medlem af Europa-Parlamentet — forsamlingen ombudsmand ved et medlem af forsamlingen.. En klage til Local Government Ombudsman, ni ombudsmand eller spso bør kun finde sted efter det relevante organ har fået mulighed for at behandle dette spørgsmål. De ombudsmænd kan anmode organet om en undskyldning, tilbagebetaling af skyldige beløb, f.eks. skat eller fordel, som eksempelvis kompensation for forsinkelser, forbedrede procedurer eller bedre administrative procedurer på det relevante organ.

Offentlig retsforfølgning i forbindelse med miljøkriminalitet (e&w) vil normalt blive iværksat af den kompetente myndighed i forbindelse med den pågældende lovovertrædelse — f.eks. Miljøagenturet. Disse myndigheder har beføjelser til at efterforske lovovertrædelser og få adgang til jord og bygninger til at udtage prøver og samtale personer i forbindelse med en formodet overtrædelse.

En privat påtale, kan retsforfølges i for mange e&w miljøkriminalitet — retsforfølgning af lovovertrædelser Act 1985, afsnit 6 — men nogle kun kan iværksættes af eller med samtykke fra rigsadvokaten. I Skotland private er retsforfølgelser meget sjældne og indhente godkendelse fra Lord Advocate. I Nordirland privat påtale, kan indhente godkendelse fra rigsadvokaten.

De fleste nationale eller lokale offentlige organer vil også benytte interne klageinstanser. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan klageren henvende dig til den kompetente ombudsmand eller søge domstolsprøvelse. Der findes specifikke klager organisationer for forsyningsværker som f.eks. vandforsyning — forbrugerne råd for vand (e&w) eller Water Industry Commission for Scotland, Forbrugerrådet (N.I.)

VII Retlig status

Ikke-statslige organisationer kan have en tilstrækkelig interesse, men vil formentlig — retspraksis giver ikke sikkerhed — skulle have deltaget i processen med deres begaering om domstolsproevelse tillades. I praksis er der kun få eksempler på enkeltpersoner og ngo'er nægtes stående. Status som et medlems klub ikke er en juridisk person og således ikke kan optræde som part i en retssag. Handlinger begået af eller mod sådanne sammenslutninger er anlagt af eller mod formanden eller et andet medlem. Imidlertid kan disse organisationer kunne gøres til genstand for domstolsprøvelse — R v panel om overtagelser og fusioner ex p. datafin [1987] QB 815.

Søgsmålskompetence

Den administrative procedure

(planlægning og IPPC's undersøgelse)

Retsforhandlinger

(domstolsprøvelse)

Udvikleren/tilladelsen kun kan indbringe klage

Deltage i en appelsag

Enhver person med "tilstrækkelig interesse" — se AXA General Insurance Ltd mod The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Enkeltpersoner

Ja

Ja

Ngo'er

Ja

Ja

Andre juridiske enheder

Ja

Ja

Ad hoc-grupper

Ja

Ja

Udenlandske NGO "er

Ja

Ja

Alle andre anvendelser

Ja

Ja

At anlægge et privat civile søgsmål i gener såsom støj eller lugt — det kriterium, at der skal være det eneste, som var i besiddelse af fast ejendom, der påvirkes af støj. Men en "lovfæstet" gener "i henhold til section 82 i Environmental Protection Act 1990 kan anlægges af en person" krænkede "af gener.

Enhver kan anlægge en privat strafferetlig forfølgning, når denne mulighed står åben.

Der findes ingen særskilte regler for sektorspecifik lovgivning. I Det Forenede Kongerige domstolsprøvelse gælde alle retlige undersøgelser. Selv om en lovgivning som den miljømæssige (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675, tabel 5, del 1) i e&w indeholder særlige bestemmelser om offentlig høring, definitionen af "offentlige consultee" er "en person, som myndighederne mener er berørt af, kan blive berørt af eller har en interesse i en ansøgning. Der er ingen forskel mellem den almindelige domstolsprøvelse standard" tilstrækkelig interesse ". Udtrykket" tilstrækkelig interesse "efter en domstolsprøvelse blev overvejet i AXA General Insurance Ltd mod The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Der er ingen formel actio popularis i Det Forenede Kongeriges lovgivning. Men retten til ngo'er eller enkeltpersoner til at gribe ind i administrative afgørelser betyder, at der faktisk foreligger en sådan handling.

Et statsligt organ er en retlig enhed på samme måde som en privat virksomhed. Miljøagenturet, f.eks. er en juridisk person. Den kan gennemføre aktioner. Agenturet bør derfor kunne i teorien anlægge annullationssøgsmål til prøvelse af en afgørelse fra en anden statslig instans. Det samme gælder for ombudsmænd eller offentlige anklagere, som anklagemyndigheden. Det er dog meget usandsynligt, at opstå i praksis, og retterne ikke begunstiger denne aktionstype og forventer, at statslige organer til at løse deres uoverensstemmelser uden en retssag.

VIII Retlig repræsentation

Det Forenede Kongerige har et fælles system, der afspejler den fælles lov arv. Domstolsprøvelse på miljøområdet (e&w) sagsøgerens advokat udarbejder begæringen om tilladelse til at anlægge sag, med angivelse af de grunde, afgørelsen bygger på. Normalt ansøgningen behandles af ansøgerens dokumentation uden mundtlig forhandling. Hvis der er et mundtligt retsmøde, er det sagsøgtes advokat kan deltage og forklare Domstolen, hvorfor er det opfattelsen, at det ikke bør meddeles tilladelse. Hvis tilladelsen gives, vil sagsøgte indgive sit bevismateriale. Begge advokater vil indgive et skelet argument for Retten, fremlægge en kort beskrivelse af deres sag. Hver advokat under retsmødet vil supplere skelettet argument med mundtlige indlæg.

Det er ikke obligatorisk at have en advokat i miljømæssige høring, også på et planlægnings- eller anden undersøgelse eller en domstolsprøvelse.

Advokater, der er specialiseret i miljølovgivning kan findes via kataloger (f.eks. kamre) & partnere eller den juridiske 500. Disse adresselister udstedes hvert år. Miljølovgivningen Foundation (ELF) er specialiseret i miljølovgivning og den britiske Environmental Law Association (ukela) er et organ af miljøadvokater. Planlægning og miljømæssige Bar Association (PEBA) er et organ bestående af advokater i e&w som miljø og lokale sager.

IX beviser

I strafferetlige sager er ved afgivelse af vidneforklaring mundtligt og krydstjekkes. I civilretlige krav om skriftlige vidneudsagn er hvilken vidnerne er krydsafhøres om edsaflæggelse (e&w). I Skotland er afgivet mundtligt af vidner. Planlægning af høringer som f.eks. i forbindelse med administrative undersøgelser vidner erklæringer, hvor de vidner, der krydser undersøgt, men sjældent under ed. I domstolskontrol høringer tyder alle skriftlige vidneudsagn eller dokumenter uden et krydsforhør (e&w). I Skotland mest retlige undersøgelser fastlægges under det første retsmøde på grundlag af retligt argument, men hvis der er fremlagt beviser for, at en høring ville blive givet mundtligt ved vidneførsel.

Vidnernes forklaring i vigtige strafferetlige sager bedømmes af en jury. Selv om dommeren kan udtale sig om de beviser, som juryen er faktisk den eneste, der kan vurdere disse faktiske omstændigheder. I alle andre forsøg den undersøgelsesdommer, dommer eller inspektør (journalist) vurderer vidneforklaringen. Han eller hun skal tage hensyn til alle omstændigheder, og giver grund til at foretrække den ene til den anden.

Det er op til parterne at fremlægge den dokumentation for Domstolen. Efter domstolskontrol den administrative myndighed, hvis afgørelse skal prøves, har pligt til at offentliggøre alle relevante dokumenter — en afgift på oprigtighed. Nye beviser kan indføres, hvis de er væsentlige. Retten kan anmode om dokumentation fra den ene eller den anden part, men normalt ikke.

Parterne kan pålægge sagkyndige at afgive forklaring i en sag. F.eks. i et civilretligt søgsmål kan hver part anmode eksperter om driften af det pågældende anlæg og hvordan skade fra kan undgås. Domstolen kan beslutte, at sådanne oplysninger skal gives efter en kontradiktorisk (e&w).

Sagkyndige udtalelser ikke er bindende for dommeren. Det er op til retten at vurdere alle de beviser og godkende eller forkaste det. I straffesager Ekspertrollen er at give den dommer eller en jury med den nødvendige videnskabelige kriterier for undersøgelsen af rigtigheden af deres konklusioner, således at en dommer eller en jury til at danne sig deres egen uafhængige bedømmelse af anvendelsen af disse kriterier på de faktiske omstændigheder, som er klarlagt i beviser.

X Foreløbige retsmidler

I nogle love er det fastsat, at indgivelsen af en klage ikke har opsættende virkning på en afgørelse eller meddelelse — f.eks. miljømæssige (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. I anden lovgivning, er det anført, at den relevante meddelelse vil ikke have nogen virkning, indtil sagen er endeligt opgjort eller trukket tilbage — Town and Country Planning Act 1990, section 175(4) (i Skotland, 1997 s. 131(3)). Under domstolsprøvelsen sagsøgeren kan anmode retten om en midlertidig afgørelse om at udsætte virkningerne af den pågældende afgørelse, indtil sagen er afgjort.

Hvis lovgivningen fastlægger, at indgivelsen af appelskriftet ikke suspendere denne afgørelse eller meddelelse, en sådan beslutning eller meddelelse får omgående virkning. Den normale regel er, at meddelelsen er uden virkning før appellen er fastsat, kan myndigheden kunne betjene en anden bekendtgørelse, at standse aktiviteten straks — f.eks. et stop meddelelse i planlægningen af tilfælde — Town and Country Planning Act 1990, section 183, i Scotland Act 1997, s 140). Det kan dog være nødt til at yde en person, der var ramt af stop, såfremt meddelelsen om fuldbyrdelsen, underkendes. Hvis der i lovgivningen gives beføjelse til at skønne, hvorvidt der var eller ikke at suspendere verserende appel — f.eks. lovbestemte gener (klageadgang) Regulations 1995, reg. 3 — Myndigheden skal behørigt overveje balancen mellem den offentlige interesse i meddelelsen med øjeblikkelig virkning og konsekvenserne af denne til den person, som meddelelsen var rettet til — Cromarty Firth Port Authority mod Ross og Cromarty District Council 1997 s.l.t. 254.

En civil — i modsætning til kriminelle — kan traeffe foreloebige forholdsregler — forbydes i Skotland — til at stoppe et projekt, hvor det hævdes, at den administrative afgørelse var utilstrækkeligt, indtil der træffes afgørelse om dette spørgsmål — Belize alliance af bevarelse ngo'er mod Department of the Environment ukpc 63 [2003]. Der er ingen særlige regler for så vidt angår foreløbige retsmidler i miljøsager. De lokale og øvrige myndigheders side samt udstedelse af håndhævelse og andre meddelelser, blive i stand til at anlægge sag med påstand om forbud mod nogen, der er i strid med den relevante lovgivning — f.eks. Environmental Protection Act 1990, section 81(5).

Påbud, forbud og påbud), kan også tildeles i sager mellem privatpersoner eller andre juridiske enheder. Normalt er påbud om at standse en aktivitet, men påbud, undertiden er tildelt kræve nogen til at gøre noget. Hvis der er risiko for det forestående skade et quia timet forbud — et forbud, når der konstateres skade frygtes, men endnu ikke eventuated — kan ydes, men de er sjældne.

Et søgsmål med påstand om forbud (forbydes) sker på genstanden for domstolsprøvelse eller i en sag mellem private parter osv. Tidsfristerne for at anmode om et forbud, er de til, at deres krav. En ansøgning om en hastende foreløbige forholdsregler kan være foretaget, før insolvensbehandlingen er udstedt. I tilfælde, hvor et midlertidigt forbud (forbudsdom), normalt skal ansøgeren give Domstolen tilsagn om, at den vil opfylde alle tab, der påføres rekvisitus, hvis et påbud, afvises. Hvis e& W og ni i en sag, hvor Århuskonventionen finder Retten finder det godtgjort, at et forbud er nødvendigt for at forhindre betydelige skader på miljøet og bevare det faktuelle grundlag for sagen, skal det ved vurderingen af, om at pålægge en virksomhed og dens vilkår, særligt hensyn til behovet for den samlede såsom ville gøre fortsatte sagen uoverkommeligt dyre for sagsøgeren og foretager de nødvendige retningslinjer til at sikre, at sagen behandles hurtigst muligt. 25, stk. [procesledende e&w civile retsplejeregler (omkostninger)] og beskyttelse (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni). Retten vil tage stilling til interesseafvejning mellem parterne ved fastlæggelsen af anvendelsesområdet — F (bortset fra Storbritanniens kulturarv) mod SOS for lokalsamfund og lokalforvaltning & eller [2010] EWCA Civ 1500. Domstolene har beføjelse til at suspendere driften af et påbud. Den person, der er genstand for påbuddet kan indgive en ansøgning til at afslutte proceduren.

En afgørelse fra en ret til at tildele et påbud (forbydes) kan appelleres til en højere retsinstans. Appellanten kræver normalt tilladelse fra enten den ret, der har udstedt påbuddet, eller af appelretten.

XI omkostninger

En ansøger, der søger om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet kan være nødt til at betale retsafgifter, advokatsalærer, honorarer til sagkyndige, udgifter til andre vidner og omkostningerne i forbindelse med udfærdigelsen af dokumenter, planer mv.

Retsafgifter

Der er ingen retsafgifter i forbindelse med strafferetlige sager i første instans, men en appel til en højere ret kan indebære et gebyr.

Retsafgiften for en domstolsprøvelse er 60 GBP (e&w). For at indlede et civilt krav i e&w gebyret varierer afhængigt af det krævede beløb. Hvis kravet er et krav til en værdi på mellem 1,000 GBP og 1,500 GBP, 70 GBP. Hvis det er en værdi på mellem 15,000 GBP og 50,000 GBP, 340 GBP. En ansøgning om tilladelse til at appellere til appelretten er 235 GBP med yderligere 465 £på et senere tidspunkt. Fordringshavere kan blive berettiget til fritagelse afhængig af deres situation.

Alle andragender til Inner og Outer House of the Court of Session i Skotland koste 180 GBP, appel til High Court of Justiciary er 90 GBP.

I Nordirland en af en begæring om domstolsprøvelse koster 200 GBP. Et civilt krav i High Court omkostninger et gebyr på 300 GBP. Indgivelse af en klage er 500 GBP.

Sagens omkostninger

Niveauet af udgifter kan variere betydeligt, afhængigt af sagens art og kompleksitet, advokatens erfaring og størrelsen af dokumenter. I e&w advokaters salærer for sager, som skal bestrides kaldes "solicitor". De omstridte omkostninger vil normalt pålægge en timeløn afhængigt af, hvilken lønklasse gebyr erhvervsaktiv. Således kunne tilbyde en para-legal 80 GBP pr. time, mens en partner måtte opkræve £200 time. En barrister vil opkræve et kort gebyr og et gebyr pr. time for udarbejdelse og andet arbejde. I Skotland "omkostninger" er kendt som "udgifter." for at give en idé om omkostningerne ved et tilfælde, Allen mod Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin) den valgte ansøger blev tilkendt 9,456 GBP plus moms for en sag. I Road forstand mod skotske ministre [2011] csoh 10 udgifter af den ene side blev anslået til 82,000 GBP til 90,000 GBP for en periode på fire dag høring. Sådanne omkostninger er nogenlunde ens i alle jurisdiktioner.

Omkostninger i civile sager kan være højere, hvilket afspejler den Common Law i Det Forenede Kongerige, som er baseret på retspraksis, snarere end en civilret og den tilsvarende mangel på en opsøgende rolle for dommere (dvs. at en tungere byrde påhviler parterne og deres advokater fremlægger relevant retspraksis ved domstolene). I tilfælde af gener bontoft mod øst Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 (qb) — den ene parts omkostninger var 195,000 GBP for en seks dages forsøg. Omkostninger kan øges i tilfælde udført under en "conditional fee agreement", men den lovgivning, der tillader sådanne aftaler blev ophævet i april 2013. I Skotland er disse "spekulativ gebyrer", der er fastsat i Act of Sederunt (Fees of Solicitors i spekulation) (1992/1879) og Act of Sederunt (Fees of Advocates i spekulation) 1992/1897.

Påbud

Der er ikke påbud om gebyrer i forskellige (forbydes) tilfælde. Normalt den part, der søger et påbud (forbydes) vil skulle påtage sig en forpligtelse til, jf. retsplejereglerne, procesledende e&w) og 25 (omkostningsbeskyttelse (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni). I henhold til omkostningsbeskyttelse (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (ni) og den ændrede praksis retning 25a i Civil Procedure Rules (e&w) skal Domstolen, i Århuskonventionen have særlig hensyntagen til behovet for kendelsen generelt ikke vil fortsætte sagen uoverkommeligt dyre for sagsøgeren, når de overvejer at kræve et tilsagn fra ansøgeren om at betale erstatning.

Fordeling af omkostninger (udgifter)

Den generelle regel i Det Forenede Kongeriges jurisdiktioner er, at udgifterne (udgifter SCOT) følge arrangementet eller taberen — f.eks. civile retsplejeregler (e&w) del 44.3. Domstolene har imidlertid en vid skønsbeføjelse ved fordelingen af omkostningerne. Udgangspunktet er, at den tabende part betaler den vindende parts omkostninger, men kan nedsættes, hvis denne part har tabt sagen på nogle punkter i de tilfælde og har fremsat irrelevante spørgsmål. Desuden retter fremme anvendelsen af ATB og en part, der ubegrundet undlader at deltage i alternativ tvistbilæggelse kan lide omkostninger følger — Halsey mod Milton Keynes generelle NHS Trust, [2004] EWCA Civ 576. Retten i forbindelse med fordelingen af sagsomkostningerne vil også se på parternes adfærd fra indledningen af sagen og overveje, om enhver reduktion af omkostninger skulle stilles, fordi culpøse adfærd.

I henhold til del 36 i retsplejereglerne (e&w) kan en part, fremsætte et tilbud til de øvrige til at afgøre sagen, sædvanligvis ved at tilbyde et pengebeløb — Referat af bud (SCOT), hvis tilbuddet eller buddet afvises, uden at den afvisning, der ikke opnår en mere fordelagtig afgørelse kan der opstå omkostninger sanktioner.

Særlige omkostninger regler nu gælder i hele Det Forenede Kongerige i visse tilfælde at begrænse eksponeringen for at miste parter til den anden parts omkostninger.

XII mekanismer for finansiel bistand

Der er ingen særlig fritagelse for retsgebyrer og udgifter på miljøområdet i Det Forenede Kongeriges jurisdiktioner. Der er sådanne fritagelser for gebyrer for personer med lave indkomster.

Britiske domstole har anvendt artikel 9.4 i Århuskonventionen — som indeholder et krav om, at miljøsager ikke må være "uoverkommeligt dyre" — ved hjælp af kendelser om omkostningsbeskyttelse (e&w og n.i) eller beskyttende udgifter ordrer (SCOT). Loven omkring disse ordrer er relativt nye og stadig er under udvikling. Århuskonventionen er nu specifikt anvendes på udgifter under domstolsprøvelsen i e&w i de civilprocesretlige regler (ændring) af 2013, del 45; i Skotland, af tilsvarende regler, der gælder for alle tilfælde, der blev givet i marts 2013; I ni af de omkostninger og beskyttelse (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013, der indeholder særlige regler for faste beskyttet takst for sager, der er omfattet af konventionen.

Ifølge disse regler:

(1) I første instans, i en appel, der er omfattet af Århus-konventionen, kan kun pålægges at betale omkostninger på over £5,000 for enkeltpersoner og £10,000 juridiske personer og personer, der repræsenterer sammenslutninger. Omkostningerne dækket mod sagsøgte er fastsat til 35,000 GBP.

(2) Appelinstansen, reglerne for den civile retspleje (52.9a om omkostningsdækning finder anvendelse, hvorefter Domstolen kan afsige en kendelse for at begrænse udgifterne.

(3) Højesteret kan også afsige kendelse om at begrænse omkostningerne dækket i en Aarhus sag baseret på omkostningerne procesledende (pr. seneste ændring i november 2013).

Før disse regler gives der i domstolsprøvelser PCO var underlagt de "Corner House-dommen" principper, der blev fastsat i R (Corner House Research) mod Secretary of State for Trade and Industry, [2005] EWCA Civ 192, præmis 74:

(1) En kendelse om omkostningsbeskyttelse kan træffes på ethvert trin i sagen, på sådanne betingelser, som Domstolen finder passende, forudsat at retten er overbevist om, at (i) de rejste problemer er af almen offentlig interesse (ii) det er i offentlighedens interesse, at disse problemer bør løses; (iii) sagsøgeren ikke har nogen privat interesse i sagens udfald, (iv) under hensyntagen til de finansielle ressourcer, der for sagsøgeren og sagsøgte (-erne) og størrelsen af de omkostninger, der må forventes at blive inddraget i undersøgelsen, fair og retfærdigt at træffe en afgørelse; og (v), hvis der ikke træffes nogen afgørelse om sagsøgeren sandsynligvis indstille processen og vil handle med rimelighed i den forbindelse.

(2) Hvis disse advokater for sagsøgeren gør de pro bono dette vil sandsynligvis styrke grundlaget for ansøgningen om en PCO.

(3) Det tilkommer Retten inden for rammerne af dens skønsbeføjelser at vurdere, om det er rimeligt og retfærdigt at træffe en afgørelse på baggrund af de betragtninger, der er anført ovenfor.

Disse principper er ændret i miljøsager, at fjerne den offentlige interesse og den vægt, der lægges på den pågældende persons indkomst — R (Garner) mod Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006. De vil fortsat finde anvendelse for så vidt angår udenretslig domstolsprøvelse i Århuskonventionens anvendelsesområde.

Retshjælp

Retshjælp til civilretlige e&w ydes af Fællesskabet juridiske tjeneste. Der er ingen særskilt inden for finansiering af miljøsager. Dog kan opnås ved finansiering af "almen interesse". Tildelt støtte for Rådets Juridiske Tjeneste således domstolsprøvelse vedrørende behovet for en offentlig høring i demontering af atomubåde, som sagen har en væsentlig offentlig interesse. Men mange potentielle foranstaltninger, som enten ikke denne test ikke er til gavn for den brede offentlighed eller ikke rejser nogen nye retsspørgsmål. En ansøgning om finansiering, således at anfægte beslutningen om at udstede en licens for et forbrændingsanlæg i nærheden af sagsøgerens hjemsted blev afslået. Scottish Legal Aid Board har en lignende kriterier af "almen interesse".

Retshjælp kan være til rådighed for sagsøgte, men ikke for dem, der ønsker at anlægge et privat søgsmål.

Beslutninger om at yde støtte fra Rådets juridiske tjeneste bestemmes af dens "Funding Code." i henhold til lovens § 7 omhandler domstolskontrol. I punkt 7.5 anføres det, at "når den sag forekommer ikke at have nogen betydelig bredere offentlig interesse, for at være af meget stor betydning for kunden, eller at gøre vigtige menneskerettighedsspørgsmål, juridisk repræsentation, vil blive afvist, hvis: (i) udsigterne til succes er tvetydige eller fattige; eller ii) den sandsynlige omkostninger synes ikke at stå i rimeligt forhold til de sandsynlige fordele af sagen under henvisning til udsigterne til succes og alle omstændighederne. "Dette ville gælde for alle personer. Ngo'er er usandsynligt, at de ville kunne få retshjælp. I Skotland bevillingen af retshjælp er fastsat i Civil Legal Aid håndbog, del IV, kapitel 3, der omhandler bedømmelsen af sandsynlig årsag og rimelighed.

Pro bono

Pro bono arbejde i Det Forenede Kongerige bliver lettere på grund af probono uk.net websted. Dette indebærer adgang til oplysninger om, hvordan man kan få gratis juridisk rådgivning. I pro bono e&w advokatfirmaet lawworks "—" også har et websted, der viser, hvor du skal henvende dig for at få hjælp. For advokater, sagførere i pro bono e&w fungerer som clearingscentral for at matche barristers på sager. Enheden modtager ansøgninger om bistand gennem rådgivning og advokater. Enheden har til formål at hjælpe i tilfælde, hvor ansøgeren ikke har råd til at betale for anmodninger om bistand eller opnå offentlig finansiering, har mulighed for at vinde sagen, og skal bidrage til en "procurador" kan give. Ingen af disse organisationer er specialiseret i miljømæssige arbejde, men kan sætte den enkelte i kontakt med dem, der gør.

Lawworks Skotland indeholder en lignende tjeneste i Skotland til lawworks i e&w; Selv om de to organer er separate enheder. Faculty of Advocates (Advokatstandens sammenslutning) har en gratis juridiske tjenesteydelser enhed, hvis arbejde omfatter planlægning og miljøsager.

Det nordirske pro bono gruppe yder rådgivning og repræsentation ved barristers og solicitors, der har tilbudt at deltage i et panel, og som dækker hele spektret af juridiske specialer. Frivillige har udbudt deres tjenester gratis for op til 3 dage eller 20 timer pr. år. De sager, som med størst sandsynlighed opfylder kriteriet om pro bono enhed vil blive klager, ansøgninger om tilladelse til anke, domstolskontrol ansøgninger, specifikke foranstaltninger i sagen Tribunal høringer og rådgivende arbejde

Retshjælpskontorer

Der er ingen juridiske klinikker, der er specialiserede i miljøsager i e&w eller ni. Men borgerrådgivningskontorerne Citizens Advice and Law Centre vil hjælpe med miljøsager eller har nogen, der kan hjælpe. Environmental Law Centre Skotland giver gode råd til offentligheden om miljøspørgsmål.

Almennyttige organisationer

Miljølovgivningen Foundation er den ledende organisation i Det Forenede Kongerige, der yder gratis juridisk bistand til lokalsamfund med miljøhensyn. I næsten to årtier har været banebrydende for levering af gratis rådgivning til sårbare samfund står over for en række miljømæssige trusler, herunder skadevirkninger af forurening og tab af grønne områder og biodiversitet. Det offentligretlige projekt er et nationalt juridisk velgørende organisation, der har til formål at forbedre adgangen til offentlige retsmidler for personer, hvis adgang til domstolsprøvelse er begrænset af fattigdom eller anden form for skade. Det vil gøre nogle miljøsager.

XIII aktualitet

Ansøgninger om byggetilladelser skal vurderes inden for otte uger, men hvis de kræver VVM fristen forlænges til seksten uger. Myndigheder at bestemme IPPC-ansøgninger skal normalt træffe en afgørelse inden for tre måneder, selv om der er andre frister i forordningerne. Ansøgninger vedrørende andre licenser må ikke have en retlig forpligtelse til inden for en bestemt frist, men myndigheder opfordres til at sige, hvor lang tid det vil tage at udstede licensen.

Såfremt en beslutning eller miljøgodkendelse, der ikke træffes afgørelse inden for den fastsatte frist, anses det for at være afvist. Dette giver ansøgeren mulighed for at klage til Secretary of State eller ministre, eller under visse omstændigheder en lokal instans i Skotland.

Retssager

Forud for den 1. juli 2013, anmodninger om domstolsprøvelse på miljøområdet i e&w skal have været anlagt inden for tre måneder efter den relevante afgørelse. Civil Procedure Rules (54.5) skal indgives straks og under alle omstændigheder senest tre måneder efter, at den begrundelse for kravet, opstod. Imidlertid "straks" er blevet betragtet som tilstrækkeligt præcist. Når EU-lovgivningen bliver betragtet som sagsøger har tre måneder — R U & ptnrs (East Anglia) Ltd) mod Broads myndighed [2011] EWHC 1824 (Admin). Siden den 1. juli 2013 er fristerne for indgivelse af en anmodning om domstolsprøvelse er blevet ændret til seks uger i forbindelse med en beslutning i henhold til "planlægnings retsakter" (Town and Country Planning Act 1990 om planlægning (opført bygninger og naturbeskyttelsesområder), loven af 1990 om planlægning (farlige stoffer) Act 1990 og planlægning (indirekte Provisions) Act 1990). (Civil Procedure (ændringsforslag nr. 4) Rules 2013).

Tidsfrister for at anlægge civile søgsmål i gener, ulovlig indtrængen eller uagtsomhed er anført i Limitation Act 1980 (e&w). I henhold til section 2 i Limitation Act 1980 bygger på en skadegørende handling — såsom gener — skal indgives inden for seks år fra det tidspunkt, hvor kravet er opstået. I henhold til section 6 i Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 anprisninger, der skal anlægges sag inden for fem år. Jf. artikel 6 Limitation (Northern Ireland) Order 1989 er tiden seks år. Fristen begynder at løbe enten fra datoen for tilskadekomsten eller datoen — hvis senere — sagsøgeren vidste den skade, der var helt eller delvis vedrører handlingen eller undladelsen, som hævdes at være en forsømmelse, til ulempe eller pligtforsømmelse. "viden" betyder her en rimelig tro på de fakta, som fører til ansvar — forsvarsministerium mod ab & yderste periferi [2012] UKSC 9.

Når en fysisk person agter at indbringe et søgsmål i henhold til section 82 i Environmental Protection Act 1990 i Magistrates "eller "Sheriff Court", meddelelse af foranstaltningen skal have mindst 21 dage før sagens anlæg. (S. 82(6)). I betragtning af arten af den sag, de gener, vil stadig være gældende på det tidspunkt.

Varighed af sager

Varigheden af denne sag afhænger af kompleksiteten af de faktiske og retlige spørgsmål. En domstolsprøvelse, hvor der ikke er nogen mundtlig forklaring hørt — kan det tage fra en halv dag til fire eller fem dage. Miljømæssige civile sager, hvor begge sider indkalde vidner og eksperter kan tage meget længere tid. En forholdsvis enkel støjgener tilfælde kunne tage to til tre dage. Dobson mod Thames Water Utilities Ltd, [2011] EWHC 3253 (TCC), der er involveret mere end ti vidner vedrørende sagens faktiske omstændigheder på hver side og fire eksperter på begge sider, der beskæftiger sig med forskellige discipliner. Sagen har varet seks uger.

I strafferetlige sager vil håndhæve agenturets undersøgelse kan tage måneder eller endda år fra tidspunktet for forbrydelsen til udstedelse af sagen. Normalt er der et første retsmøde i Magistrates "eller "Sheriff's Court senest tre uger efter, at sagen blev udstedt. Hvis en tilståelse for retten vil sædvanligvis beskæftiger sig med den inden for en måned; Selv om i Nordirland, England & Wales retsembedsmænd kan indbringe sagen for en Crown Court, hvis de mener, at deres domfældelsesbeføjelser er ikke tilstrækkelige til at håndtere den strafbare handling. En summarisk retssag i Magistrates "eller "Sheriff's Court, kan det tage fra en til tre dage; Selv om længerevarende sager er mulige.

Et alvorligt tilfælde vil blive forelagt af Magistrates til Crown Court. I Crown Court med en nævningesager vil gå til Forberedende undersøgelse, hvilket kan tage mere end én høring, for at udvide de tilfælde i flere måneder. Selve retssagen kan være fra den ene dag til en måned eller mere — en ny retsforfølgning for lovovertrædelser har ført til seks uger forsøg.

Tidsfrist for afgørelser

Der er ingen faste frister for dommere til at træffe retsafgørelser. I ukomplicerede sager (maygive e&w) dommeren en mundtlig afgørelse straks efter høringen. I mere komplicerede tilfælde dom kan reserveres og følger radonet normalt skriftligt inden for to til seks måneder. Længere end seks måneder er mulig, men ikke fælles.

Da der ikke er fastsat frister, der ikke iværksættes sanktioner over for domstolene at træffe afgørelser i forsinkelse. Men i sager, hvor menneskerettigheder er der en forventning om, at afgørelser skal udstedes straks.

XIV andre spørgsmål

Miljømæssige beslutninger er bestridt i løbet af VVM-processen, eller når der er truffet afgørelse. Hvis en offentlig høring inden der træffes beslutninger er medlemmer af offentligheden vil være i stand til at imødegå denne forespørgsel.

Selv om der i øjeblikket ikke findes nogen fælles britiske regerings websted vedrørende adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, oplysninger om forskellige aspekter, kan fås via den centrale regerings websted (http://www.gov.uk/) og webstederne for den skotske regering og Northern Ireland Executive.Link åbner i nyt vinduehttp://www.gov.uk/ Oplysninger og udtalelser fra ngo'erne kan også rekvireres hos ukela og Friends of the Earth og grupper såsom UK Environmental Law Association (ukela).

Alternativ tvistbilæggelse eksisterer i Det Forenede Kongerige. Det anbefales på det kraftigste ved de civile domstole. Den administrative e&w (protokol) fastsætter, at "såvel sagsøger som sagsøgte kan afkræves af retten at godtgøre, at alternative midler til at bilægge deres tvist blev overvejet. Domstolene har den opfattelse, at det bør være en sidste udvej, og at krav bør ikke udstedes for tidligt, når afregningen stadig aktivt udforskes. "Det er tilgængelige for offentligheden gennem brochurer såsom Legal Services Commission" Alternatives to Court "juridiske tjeneste direkte informationsfolder 23.

Mægling anvendes ofte i civilretlige tvister mellem fysiske eller juridiske personer. Der kan foretages mægling i en domstolsprøvelse, men er ikke særlig udbredt — Public Law Project: 2009 mægling og domstolsprøvelse.

XV at være udlænding

Der er ingen specifikke bestemmelser om bekæmpelse af forskelsbehandling eller oprindelsesland i den processuelle lovgivning i Det Forenede Kongerige. Men Retten er offentlige organer, og derfor bundet af Equality Act 2010, der gør det ulovligt at forskelsbehandle på grund af race eller nationalitet. Loven pålægger en forpligtelse til ligebehandling uanset race, som domstolene skal overholde. Retter vejledning om ligebehandling af alle, der kommer før dem i "Bench bøger", som udstedes til dommerne — f.eks. ligebehandling Bench bog for England og Wales.

Anvendelse af andre sprog fremmes i forbindelse med retssager. Internt sprog som walisisk er fastsat i høringer. Andre sprog kan anvendes sammen med en tolk. Domstole skal have rådgivende brochurer til rådighed på flere sprog.

I strafferetlige sager, og nogle ret Domstolen tjeneste vil sørge for en tolk og betaler gebyret. Selv om i straffesager, hvis sagsøgte er dømt, kan være en del af sagens omkostninger, hvis han eller hun betaler. I civilretlige sager er det op til parterne at træffe sådanne dispositioner og betale gebyrerne.

XVI grænseoverskridende sager

Det Forenede Kongerige består af øer, og kun Irland/Nordirland landgrænser, grænseoverskridende tilfælde er meget sjældne. I henhold til Regulation 24 i infrastrukturplanlægning (VVM) Regulations 2009 udvikling forventes at få væsentlige grænseoverskridende virkninger på miljøet på en anden EØS-stat skal meddeles den pågældende medlemsstat. Staten kan derefter deltage i proceduren i henhold til forordningerne. Der er ingen processuelle regler for deltagelse, selv om EU's lovgivning som f.eks. direktivet om mægling er blevet gennemført i procesreglerne i Det Forenede Kongerige. Civilretligt ansvar fastsættes i henhold til konventioner såsom den internationale konvention om det privatretlige ansvar for skader ved olieforurening 1969, når det er relevant. Anden del III af Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 omhandler den lov, der skal anvendes. Section 11(2) (a) bestemmer, at loven i det land, hvor skaden er indtrådt, er den lov, der skal anvendes.

Der er ingen afgørelser i Det Forenede Kongeriges lovgivning om, hvad der udgør "almenheden" i en grænseoverskridende tvist.

Der er ingen afgørelser i Det Forenede Kongeriges lovgivning om, hvorvidt en udlænding, der er negativt påvirket af et projekt i Det Forenede Kongerige ville have tilstrækkelig interesse i at deltage i en offentlig høring eller en retslig prøvelse i forbindelse med projektet. Men hvis han eller hun ellers ville have en tilstrækkelig interesse, kan det være i strid med ligestillingsloven 2010 at nægte deltagelse. Hvis det antages, at den pågældende har tilstrækkelig interesse i proceduren ville være de samme som for alle andre. Retshjælp er usandsynligt, at der findes betydelige i betragtning af det kriterium om "almen interesse", der er behandlet ovenfor.

Hvis en person har en "tilstrækkelig interesse" i proceduren, kan han/hun kan deltage i dem.

Selv om der ikke foreligger nogen afgørelse fra de britiske domstole på dette, hvis en person i den udenlandske stat kan blive påvirket negativt af forslaget, er der ingen grund til, at han eller hun ikke kunne have en betydelig interesse for den retlige prøvelse.

Det relevante forum er det land, der er at foretrække for at sikre den retlige hensyn — Spiliada Maritime Corporation mod Cansulex Ltd [1987] AC 460. Dette er sandsynligvis det land, hvis lov finder anvendelse på tvisten. I Det Forenede Kongerige i henhold til section 11 i Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995, den lov, der normalt er det land, hvor skaden eller skadens indtræden, men dette kan forskydes i overensstemmelse med afsnit 12. Hvis en britisk ret har erklæret sig kompetent i en tvist, som denne afgørelse kan anfægtes, men det vil være i stand til at udfordre at bevise, at beslutningen var forkert.

Gibraltar har en landegrænse med Spanien, er der mulighed for grænseoverskridende sager at opstå. Se bilag A for yderligere detaljer.

Links

Adgang til klage og domstolsprøvelse

Ombudsmænd kontorer og anklagemyndigheder

Miljøeksperter

Miljøadvokater

Advokatforbund

Pro bono miljølovgivning kontorer

Nationale og internationale ngo'er

Oplysninger om adgang til klage og domstolsprøvelse

Oplysninger om kronbesiddelser


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 14/09/2016