Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Õiguskaitse kättesaadavus keskkonnaasjades - Ühendkuningriik

Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig? 1. Constitutional Foundations
 2. Kohtusüsteem
 3. Juurdepääs teabele
 4. Õiguskaitse kättesaadavus, üldsuse osalemine
 5. Õiguskaitse kättesaadavust tegevuse või tegevusetuse
 6. Muud võimalused õigusemõistmisele juurdepääsuks
 7. Kaebeõigus
 8. Seaduslik esindamine
 9. Tõendid
 10. Esialgne õiguskaitse
 11. Kohtukulud
 12. Finantsabimehhanismid
 13. Ajakohasus
 14. Muud küsimused
 15. On välismaalane,
 16. Piiriülesed juhtumid

Sissejuhatus

Ühendkuningriik koosneb Inglismaast, Šotimaast, Wales’ist ja Põhja-Iirimaast. See on ka rahvusvaheline kohustus, Gibraltar, Guernsey, Jersey ja Mani saare territoorium. Asjaomane õigus Inglismaa ja Walesi, Põhja-Iirimaa ja Šotimaa põhitekstis. Vt eraldi lisade kohta, Gibraltar, Guernsey, Jersey ja Mani saare territoorium.Lingil klikates avaneb uus akencontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSLingil klikates avaneb uus akencontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSLingil klikates avaneb uus akencontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSLingil klikates avaneb uus akencontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I Constitutional Foundations

Ühendkuningriigil ei ole ühte kodifitseeritud kirjutatud põhiseadus. Keskkonnaalaste tegevuste otsuste kohta võib esitada avalik-õiguslik asutus või artikkel 8 kohaselt protokolli nr 1 artikkel 1 ja Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis kui austamisele riive on olemas. Konventsiooni rakendamine Ühendkuningriigis 1998. aasta inimõiguste seaduse kehtetuks tunnistamise poolt. Kui pooled ei saa vahetult tugineda sellise rahvusvahelise lepingu sätetele, mis ei ole rakendatud Ühendkuningriigi õigusesse parlamendi või teisesed õigusaktid, kohus püüab ja tõlgendada õigusakte viisil, mis on kooskõlas riigi rahvusvaheliste kohustustega.

Kohtud ja haldusasutused ei ole Århusi konventsiooni otse kohaldada, välja arvatud need sätted, mis on rakendatud või õigusaktiga või liidu õiguse kaudu, mis on vahetult kohaldatav siseriiklik õigus — Morgan vs. Hinton Organics (wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107. Siiski Walton vs. otimaa ministrid [2012] UKSC 44 mainiti, et Århusi konventsioonist kinnipidamise komitee otsused tuleb arvesse.

Tuleks märkida, et allkirjastamise järel (kinnitatud ratifitseerimisel) Ühendkuningriik tegi järgmise avalduse seoses Århusi konventsiooni:

„Ühendkuningriik mõistab artikkel 1 ja preambuli seitsmendasse lõiku „konventsiooni” „iga inimese õigus elada keskkonnas, mis on sobiv tema tervisele ja heaolule”, mis väljendavad käesoleva konventsiooni üle läbirääkimisi ja mis on jagatud täielikult Ühendkuningriigis. Kummagi lepinguosalise õigusi, mis on artikkel 1 kohaselt kohustub tagama õigused piirduvad keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele.”

II kohtusüsteem

Kohtud

Puuduvad spetsiaalsed keskkonnakohtud Ühendkuningriigis. (e&w Inglismaal ja Walesis ja Põhja-Iirimaal (fraktsioonilise kuuluvuseta) keskkonnaalaseid kriminaalasju alustada rahukohtus — juhatab kohtukaasistujat või piirkonnakohtunik. Tõsiste juhtumite korral on kroonikohtus kohtuniku ja kohtuna. Šotimaal alaealiste kriminaalasju Justice of the peace courts), kuigi on püüdnud rohkem tõsistele juhtumitele, mille puhul Sheriff Court, kas üksinda või koos žürii. Kõige raskemaid kohtuasju (High Court of Justiciary kohtuniku ja kohtuna.

Šerifid (kohtunike kohustuslikku saaste puhul) võib kuulata — häiringuid, mis on õigusaktide kohaselt — mille eesmärk on saaste vähendamiseks, selle asemel, et nõuda kahjude hüvitamist. Tsiviilasju e&w ja T.P. nagu saaste on tavaliselt proovinud läbi krahvkonnakohtu ringkonnakohtunik e&w ja maakonnakohtu kohtuniku Põhja-Iirimaal. Juhtumite puhul, mis on keerulisemad või kui suure väärtusega High Court on kõrgema kohtu kohtuniku poolt. Seotud Technology and Construction Court on High Court, mis on spetsialiseerunud e&w tehniliselt keerukaid küsimusi. Šotimaal väiksemate kohtuvaidluste kohtu pädevusse, menetleb asja puhul Sheriff Court ja väärtuslikumad hilisematel House of the Court of Session).

Kui kohtuliku läbivaatamise valitsuse otsuste vastu esitatud kaebusi või kohaliku omavalitsuse poolt ja T.P. e&w Division kõrgema kohtu kohtuniku poolt. Šotimaal on kohtu kinnisel istungil.

Kohtunike ja õigusala töötajate kohta, et praktikas on teatava arvu aastate jooksul enne, kui nad saavad esitada taotluse saanud kohtunik. Paljud alustada e&w osalise tööajaga kohtunikke (recorders) — enne kui hakata ringkonnakohtu või kõrgema astme kohtu kohtunikud. Šotimaal nad sageli osalise tööajaga šerifid alustada või vanemadvokaadid ja Põhja-Iirimaal istungi algust, mis on asetäitjate osalise tööajaga. Kohtunikud on sõltumatu. Kohtunikud ei ole küll spetsialisti keskkonnaga tegelevad kohtunikud on looduslikult tekkinud teadmisi selles valdkonnas.

Erikohtud

Aastal on e&w, mille hageja on vaidlustanud, kuid mitte kõik esitajad — võivad kohtuotsuse edasi kaevata. Apellatsioonkaebus arutab kavandamise Keskkonnainspektsiooni inspektor. Kõnealused inspektorid saavad kuulata ka taotleja või loaomaniku kaebusi seoses veevõtmise keskkonnalubade, litsentside ja muude keskkonnaalaste õigusaktide valdkonnas. Šotimaal apellatsioonide suhtes kohaldatakse nii reporter ametisse direktoraadi planeerimise ja keskkonnaga seotud kaebuste või teatavate planeerimistaotlustega, kohaliku planeerimisasutuse poolt läbi vaadata, sõltuvalt iga planeerimisasutuste ja menetluskorrale. Põhja-Iirimaal kaebuseid lahendatakse volinike kavandamise Appeals Commission).

Kui keegi rikub teatavaid keskkonnaalaseid õigusakte, võib asjaomane asutus e&w tsiviilsanktsioonid mitte kriminaalmenetlus — tsiviilsanktsioonid (Inglismaa) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Seoses sanktsioonidega kaebusi menetleb First-tier Tribunal (keskkond). Seadusandjad Põhja-Iirimaal ja Šotimaal on sarnaseid sätteid.

Meelepärase kohtualluvuse valimine

Meelepärase kohtualluvuse valimine ei ole kohtule kättesaadavad eri liiki tsiviilhagide raames Ühendkuningriigis. Nõude esitaja võib siiski olla õigus nõuda erinevates kohalikes kohtutes, kui ta elab ühes valdkonnas, kuid kahju tekkimise teises piirkonnas. Šotimaal on teatavatel juhtudel võivad taotlejad valida nende hagi (Sheriff Court) ja sessioonikohtule (Court of Session). Kriminaalasjades (e&w) kostja mõistaks kohut võib valida rahukohtute või kroonikohtu, kui süütegu on selline, mida saab selle kohtu poolt ära kuulatud.

Apellatsioone ja taotlusi erakorraliste õiguskaitsevahendite

Magistraadikohtute otsuste apellatsioonkaebused, e&w ja T.P. arutab kohtunik Krooni Kohtu (fraktsioonilise kuuluvuseta). Kui kaebus on seotud õigusega nõuda, et kostja võib seejärel esitada asja puhul Magistrates court. Tsiviilapellatsioone või maakohus, on apellatsioonikohus (kriminaal) osa. Apellatsioonikohtu edasi ülemkohtusse.

Maakohtu lahendi peale sellest läheb kas kõrgema kohtu kohtuniku või apellatsioonikohus, sõltuvalt juhtumist. Igaüks, kes soovib saada luba, peab apellatsioonikoda teinud. Kõrgema kohtu otsuse peale apellatsioonkaebused tsiviil- või haldusasja apellatsioonikohtu juurde ja taas on nõutav luba.

Šotimaa (High Court), menetleb (Sheriff Court of Session (Scotland). Siis minge kaebuse Ühendkuningriigi ülemkohus. (Sheriff Court) tsiviilapellatsioone kriminaalasjades tehtud otsuste peale arutab kõrgem kriminaalkohus. On Šotimaal eraldi võimalus minna EIÕK edasikaebuste ülemkohtule.

Erakorralised õiguskaitsevahendid on olemas Ühendkuningriigi õiguses, nagu kohtu ettekirjutuste/interdicts kohustuslikke ettekirjutusi ja keelamise korraldused. Neid asjaolusid käsitletakse allpool.

Kassatsioonikohus

Ühendkuningriigis, kus kohtulik kontroll on tehtud haldusotsus on ainult Euroopa Kohtul õigus jätta see otsus jõusse, tühistab selle või nõuda ametiasutuse tegevusetuse heastamiseks. Ei saa Euroopa Kohus asetaks end haldusasutuse asukoha ja teha otsuse selle eest. Apellatsioonikohtud, karistuse määrab oma äranägemisel, need ei edasta asja uuesti läbivaatamiseks (e&w). Kutsub planeerimise ja keskkonnalubade otsustaja saab muuta haldusnõukogu esialgse otsusega sisuga.

Kohtumenetlused

Ühendkuningriigis on esitanud süüdistuse esitamise ja prokuröri e&w (avaliku sektori asutused või eraisikud). Nad on alustanud selle küsimuse kohta teavet (Magistrates’Court), kohtukutsete e&w rahukohtus (NI) või kaebuse alusel või rahukohtunik või süüdistuse alusel, või High Court’ile (Scotland). Keskkonnaasjades (e&w) toob tavaliselt kaasa keskkonna, loodusvarade Walesi asutuse või kohalike ametiasutuste poolt.

Kodanikuühiskonna tegevuse ja T.P. kahju e&w tegeleb maakonnakohtutes ja kõrgema kohtu Civil Procedure Rule 1988 raames, milles on sätestatud, kuidas tuleks kindlaks määrata juhtumid. Põhja-Iirimaal: põhja-Iirimaa Sotsiaalarengu Ministeerium (County Court Rules (Northern Ireland) 1981 või kohtu kodukorraga (Põhja-Iirimaa) 1980. Šotimaal on menetlus sätestatud eeskirju või šerifikohtu tavapärast tsiviilkohtumenetlust käsitlevate eeskirjade osas. Keskkonnaasjades on tavaliselt meetmeid saaste ega viita hooletuse puhul.

Meetmed, mis on kohtulikult läbi vaadata ametiasutuse otsust on alustatud High Court eeskirja 54 kohaselt e&w tsiviilkohtumenetluse normide korraldus 53, kohtute (Northern Ireland) 1980 või 58). Menetluslikult keskkonnaasjades käsitletakse samal viisil kui teisi kohtulikku läbivaatamist.

Kohtu omal algatusel kohtumenetlust

Ühendkuningriigi kohtud kasutada lähenemisviisi, mitte võistlev kohtumenetlus või inkvisitsiooniline kohtumenetlus, mis kajastab riigi tavaõiguse pärandit. Seega tuleb kohtuasja pooled ja kohus ei saa algatada omal algatusel. Kui juhtumi menetlemine on Euroopa Kohtus, võib kohus tõstatada omal algatusel, kuid pooled peavad saama neile kohtunik tegelemiseks.

III juurdepääs teabele

Asjaomased Århusi konventsiooni sätteid ning direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu kohta rakendatakse e&w ja T.P., Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391), Šotimaal (Šotimaa) määrused 2004 (SSI 2004/52). Need täiendavad teabevabaduse seadus (Freedom of Information Act 2000 (e&w ja fraktsioonilise kuuluvuseta) ja teabevabaduse (Scotland) Act 2002).

Õiguskaitsevahendid

Kui taotleja asutus leiab, et asjaomane teave ei ole taotluse esimese sammuna tuleb pöörduda tagasi Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele vastavalt määruse 11 (e&w ja T.P.) või 16 (SCOT — Schéma de cohérence territoriale) ja paluda see otsus läbi vaadata. Kui taotleja on endiselt rahulolematu pärast seda menetlust, siis võib kaebuse esitada ja e&w n.i.to teabevoliniku büroo 2000. aasta seaduse § 50 alusel või Šotimaa teabevolinik 2002. aasta seaduse § 47 alusel. Voliniku otsuse edasikaebamine on tavaliselt tehtud e&w ja T.P. First-tier Tribunali või Šotimaal Court of Session).

Kui amet lükkab taotluse tagasi, tuleb esitada ja selgitada, miks hageja jäeti rahuldamata. Tuleb öelda, milliseid erandeid kohaldatakse 14(3)&(4) (Reg E&w ja n.i (13 b) & (c) SCOT — Schéma de cohérence territoriale)) ja see, mida hageja võib võtta juhul, kui ta soovib vaidlustada nimetatud otsus — Reg. 14 (5) või 13 (e)

Menetlus

Määrustega kehtestatakse kohustus riigiasutus, kes valdab keskkonnateavet, mis teeb selle kättesaadavaks taotluse korral. Selle kohustuse suhtes kehtib rida erandeid esitatud määrused 12 ja 13 ning fraktsioonilise kuuluvuseta (10 e&w SCOT — Schéma de cohérence territoriale) & 11. Uue keskkonnateabe taotlus tuleb esitada kirjalikult nii kiiresti kui võimalik ja mitte hiljem kui 20 päeva jooksul (või 40 päeva keerulises juhtumis, Reg. 7 (mõlemad) pärast taotluse saamise kuupäeva, eeskirja 14 punktiga 13 SCOT — Schéma de cohérence territoriale). Isik, kelle taotlus on tagasi lükatud, võib taotleda EVJA otsuse läbivaatamist. Läbivaatamise otsusest tuleb teatada nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 40 päeva pärast taotluse saamist (16, reg.11 SCOT — Schéma de cohérence territoriale). Kui säilitatakse avalikustamisest keeldumist isikule, kelle taotlus on tagasi lükatud (edaspidi „kaebuse esitaja”) võib taotleda otsust, mis on voliniku 2000. aasta õigusakti punkti 50 kohaldatakse 18. reeglile (e&w ja T.P. SCOT — Schéma de cohérence territoriale) (punkt 47). Volinik peab väljastama ametliku otsuse alusel teatise punkt 50(3) (49(5) (SCOT — Schéma de cohérence territoriale) kohaldamise kohta. Kaebuse esitaja või avaliku sektori asutuse peale võib edasi kaevata Euroopa Kohtule komisjoni otsuse teatise punkt 54; samas — (Court of Session (punkt 56, SCOT — Schéma de cohérence territoriale). Aastal e&w ja T.P. apellatsioonkaebus avaliku teenistuse kohtu menetlust reguleerib Tribunal (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) eeskirjale nr 2009. Kaebus tuleb esitada 28 päeva jooksul alates tribunali voliniku, reegel 28(1). On kassatsioonkaebuse Tribunal Upper Tribunalisse.

Vt ka volinikud, ning vaidlusaluse teabe sisestamise ja e&w (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja 55. jagu (54. jagu SCOT — Schéma de cohérence territoriale) saada edasist teavet, kui nad leiavad, et nende õigusaktide sätteid ei ole järgitud. Kui teabe avaldamist vaidlustada kohtus, on Euroopa Kohus seisukohal, et teabe- ja otsustada, kas ta tuleb vabastada, võttes arvesse selle sisu.

Kohus võib anda korralduse teabe avaldamiseks tsiviil- ja kriminaalmenetlustes. See on eeskirja 31 kohaselt (tsiviilkohtumenetluse eeskirjad) (eeskirja 9a e&w šerifikohtu tavapärast tsiviilkohtumenetlust eeskirjad (SCOT — Schéma de cohérence territoriale) või 21-26 (e&w kriminaalmenetluse eeskirju kriminaalmenetluse eeskirjad) peatüki 7a (SCOT — Schéma de cohérence territoriale).

IV õiguskaitse kättesaadavus, üldsuse osalemine

Haldusmenetlused

Keskkonnaload, nagu load või veevõttu jäätmekäitluskohtade load väljastab Keskkonnaamet (e), Department of the Environment läbi Põhja-Iirimaal Põhja-Iirimaa keskkonnaamet, Šotimaa keskkonnakaitseamet, või Walesi loodusvarade asutuse („asutused”). Muu hulgas ametitelt, et tagada keskkonnakaitsealaste õigusaktidega, näiteks piiriüleste saadetiste ja Waste Regulations 2007 (pakendijäätmete tootjavastutuse) Regulations 2007”. Merekeskkonna reguleerimine on suurem osa e&w merelist tegevust haldav organisatsioon (fraktsioonilise kuuluvuseta) ning kes väljastavad lube vastavalt 4. osale (Marine and Coastal Access Act 2009. Detsentraliseeritud, Marine Scotland on sarnane roll Šotimaa saarte ümbruse veed. Looduskaitse küsimustes nagu ja erilist teaduslikku huvi (Põhja-Iirimaal nimetatakse valdkonnad erilist teaduslikku huvi) käsitlevad füüsilise Inglismaa, Põhja-Iirimaa keskkonnaamet, Šotimaa ja Walesi looduspärandi loodusvarade organi poolt.

Need asutused on seotud olulised keskkonnaküsimused. Kohalikud omavalitsused on samuti oluline roll. Neil on litsents teatud käitistele, mis võivad põhjustada õhusaastet, joogivee kvaliteedi jälgimist ja osaleb looduskaitseküsimusi. Neil on oluline roll ka saastatud maad vastavalt IIa osale Environmental Protection Act 1990. Environmental Protection Act 1990 ei laiene ni. Ni on saastatud maa-alade III osaga hõlmatud jäätmete ja saastatud maa (NI) Order 1996, mida ei ole alustatud.

Otsused kõnealuste asutuste, kas kohalikul või riigi tasandil, näiteks agentuurid, on üldiselt kaevata (valitsuse minister, Šoti või Walesi ministrid). Seega on näiteks asutuste otsus keelduda veevõtmise luba/auto juhiluba (kontrollitud tegevuse) määrused on võimalik esitada kaebus riigisekretäri või ministrid on kohtuvaidluse kaotanud. Põhja-Iirimaal on planeerimise eest lasub selline kaebus kaebuste läbivaatamise komisjon.

Kutsub minister, ministrid või kavandamist Appeals Commission on kättesaadavad üksnes juhiloa taotlejatele jne või isikut, kelle suhtes täitmisele pööramise teadet. Neist on harva võimalik otse kohtu poole pöörduda. Muud isikut, kes on huvi kõnealuse küsimuse vastu ja kes soovib Esimese Astme Kohtu otsuse, et õigus taotleda kohtuliku läbivaatamise suhtes.

Haldusmenetluste kohtulik läbivaatamine

Üldiselt kõik alternatiivsed õiguskaitsevahendid peavad olema ammendatud enne kohtulikuks läbivaatamiseks. See ei ole otsustav, kuid taotlejal peab olema luba Euroopa Kohtul hagi esitada ning loa andmisest võib keelduda, kui alternatiivsed õiguskaitsevahendid ei ole ammendatud — nt R (Davies & äärepoolseimate piirkondade) V (Financial Services Authority) (EWCA Civ 2003, lk 1128. Šotimaal Court of Session 58.3. peatüki eeskirjade läbivaatamist ei saa ette näha, et kui küsimust võib käsitleda edasikaebamise või läbivaatamise alusel mis tahes õigusaktile.

Kohtuliku kontrolli e&w, Šotimaa ja Põhja-Iirimaa vaadeldakse menetluslike käitumist. See võib hõlmata selliseid küsimusi nagu ei suuda asjakohaselt konsulteerima nendega, keda võib mõjutada kava — R (Greenpeace Ltd) vs. Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) — ei järginud menetluslikke samme, mida nõuavad asjaomased õigusaktid või eeskirjad — R (Kerri) vs. Cambridge’i linnavolikogu [2011] EWHC 1623 (Admin), ja põhjendamata jätmine — Otsuse puhul R (Londoni Hillingdoni linnaosavalitsuse liige) vs. Secretary of State for Transport, [2010] EWHC 626 (Admin).

Kohtud vaatlevad sisulise otsuse õiguspärasust. Avalik-õiguslik asutus peab tegutsema talle antud volitused — Stewart Perth, mille parlament v nõukogu [2004] ja Kinrossi SC (hl) 71. Vastasel juhul ei saa väidetavat võimu teostamine — Ultra vires — väljaspool ameti volitusi ja see tuleb tühistada. Siiski on kohtud ei ole seda küsimärgi alla demokraatlikult valitud asutuse või organi, nagu Euroopa Keskkonnaagentuur, mis määrab ametisse parlament täita seadusjärgseid volitusi; Nagu järelevalveamet on selle õiguse kasutamist ameti, mitte kohtud. Kuid kui sisuline otsus, mis on nii ebamõistlik, et asjakohane oleks võtta asjakohaselt nõustada, siis võib kohus selle tühistab) — R (technoprint Ltd v Leeds linnavolikogu [2010] EWHC 581 (Admin).

Üldiselt on kohtud mitte kontrollida sisulisi ja tehnilisi tõendeid ja arvutusi, kohtulikku läbivaatamist. Kui lepinguosaline nende küsimustega tõstatatakse küsimus loetakse õigesti määratud riigiasutus. Vaidluse korral võib käsitleda dokumente või harvadel juhtudel — R (tunnistajate ristküsitlust mcvey) vs. Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Maakasutuse planeerimise otsuste läbivaatamine

Maakasutuse planeerimine on ette nähtud e&w Town and Country Planning Act 1990 (1991. aasta planeerimise (fraktsioonilise kuuluvuseta). Šotimaa (Town and Country Planning (Scotland) Act 1997). Aastal e&w, piirkondlikud strateegiad on 5. osas nõutud kohalikku demokraatiat, majanduslikku arengut ja ehitamise seadus 2009, samas kui kohaliku arengu dokumendid tehakse vastavalt 3. osa (6. osa (W)) 2004. aasta planeerimis- ja sundvõõrandamine. Planeerimisseadus 2008 kehtestatakse erirežiim selliste suurte projektidega nagu lennujaamad või suured veehoidlad. Põhja-Iirimaal võib selliste projektide kavandamisest artikkel 31 alusel (Northern Ireland) Order 1991. Šotimaa 1997. aasta seadusega nähakse ette, et riikliku planeerimise raamistik (osa 1a) ja strateegiliste ja kohalike arengukavade (II osa).

Inglismaal, Walesis ja Põhja-Iirimaal, kõik need strateegiad või kavad on tavaliselt läbi avalik küsitlus. Inspektor (volinik t.p. reporter (S)) ning selle tulemuste aruanne riigisekretärile (E) või ministrite s&w (fraktsioonilise kuuluvuseta). Secretary of State võib nõuda, et asutus või ministrid on kavas läbi vaadata.

Šotimaal riiklikus planeerimisraamistikus avaldatakse pärast avalikke konsultatsioone ja parlamentaarse analüüsi; strateegiliste ja kohalike arengukavade ja teostatakse, ajakirjanike, lahendamata probleeme, mis tulenevad avaliku arutelu.

Pärast strateegia või kava on ametlikult heaks kiidetud asutus peab mis tahes õiguslike probleemide suhtes, et selle kuue nädala jooksul heaks kiitnud. Selle väljakutsega saab teha üksnes „kahju kannatanud isik”, mida asjaomane dokument ei ole asjakohased või et menetlusnorme ei ole järgitud. Juhtumi käsitlemist ja T.P. e&w kõrgema astme kaitsekohtu (Court of Session) või (S) — planeerimise seaduse 2004. jao 113 t&cp (d) A 1997, lk 238. Kõrgema astme kohus võib tühistada korralduse asjaomase dokumendi täielikult või osaliselt üle võtta asutuse või asjaomaste juhiste, S.113 — PA 2008 (7) — (7c), kuigi Euroopa Kohus võib tühistada kas täielikult või osaliselt — S. 238(2) (b). Hagi vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osa 54 (e&w (korraldus 53) kohtute eeskirjade (Põhja-Iirimaa) 1980, peatükk 58 (Court of Session) ja tõendid on asjakohased dokumendid ja kirjalikud avaldused (vt nt ära kuulatud vs. broadland ringkonnanõukogu & äärepoolseimates piirkondades [2012] EWHC 344 (Admin).

Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine on ette nähtud ehitusloataotluste teatavate arengute Inglismaal The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) määrused 2011 — SI/2011/1824 ja Põhja-Iirimaal (Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (n.i 2012/59, T 2011/139 SI 1999/293). Nimetatud arengut käsitlevaid määrusi, mis täiendavad teisi erikordasid, nagu veevarud (keskkonnamõju hindamine) (e&w) määrused 2003 (SI 2003/164.)

Käsitlevaid otsuseid saab kohus vaatab selle taotluse kohtulikul läbivaatamisel. E&w) (taotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates asjaomase otsuse — R (u & ptnrs (East Anglia) Ltd) V artikkel [2011] EWHC 1824 (Admin). Ülevaade on esitatud vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osa 54 (e&w (peatükk 58), seoses eeskirjadega (s) Et 53 kohtute (Northern Ireland) 1980). Läbivaatamine võib seoses nõuetekohast menetlust järgimata jätmine — R (Birch) vs. Barnsley MBC viitab sellisele strateegiale [2010] EWCA Civ 1180 — ebapiisav põhjendamine, miks ei ole keskkonnamõju hindamist nõutakse — R (Bateman nõudega) vs. South Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157, või mille kohta ei ole piisavalt teavet, et planeerimisasutus saaks kindlaks määrata, kas keskkonnamõju hindamine on vajalik või mitte — R (Cooperative Group Ltd v Northumberlandi krahvkonna volikogu) [2010] EWHC 373 (Admin).

KMH ulatuse määramist käsitlevad otsused võib kohus vaatab selle läbi. Kehtivad samad eeskirjad kui mis tahes muu keskkonnamõju hindamise otsuse kohtulikku kontrolli. Siiski on määruses sätestatud, et planeerimisasutus arvamust ulatuse kohta esitada arendaja nõudel. Kui ta seda ei tee, saab paluda Secretary of State (välisminister), et anda asjakohaseid suuniseid. Läbivaatamise ulatuse määratlemine nii harva kui on taotletud arvamust; Kuigi vastuväite esitaja võib vaidlustada arvamusele või otsusele.

Lõplikku otsust saab vaidlustada ka kohtuliku läbivaatuse menetlust samamoodi nagu teisi KMH kohtulikku läbivaatamist. Lõpliku otsuse teistmist võib kaaluda keskkonnamõju hindamise asjakohasust, kuid kohus ei soovi leida dokumenti, mis on keskkonnamõju hindamisprotsessi kaudu ebapiisavaks — R (Edwards & Pallikaropoulos) vs. Keskkonnaagentuur, [2008] UKHL 22. Euroopa kohtud leiavad, et ELi määruste tunnistavad, et keskkonnaaruande võib olla puudulik, ning nendega nähakse ette teavitamise ja konsulteerimise kaudu mis tahes puuduste kindlakstegemiseks, et need „keskkonnainfo” on kohalik planeerimisasutus, millel on võimalikult täieliku pildi. Võib esineda juhtumeid, kus dokument, mille on koostanud keskkonnaaruande ei saa mõistlikult pidada keskkonnaaruande määrustes määratletud, kuid on ilmselt vähe — R (blewett V Derbyshire krahvkonna volikogu) [2003] EWHC 2775 (Admin).

Euroopa Kohus vaatleb KMHd käsitlevate otsuste protseduurilist õiguspärasust. Nad ei käsitle juhtumi asjaolusid, välja arvatud juhul, kui on võimalik näidata, et sellest tulenevad otsus oli ebaloogiline R (Bowen West) vs. SOS kogukondade ja kohalike omavalitsuste [2012] EWCA Civ 321, peab Euroopa Kohus otsima täiendavaid tõendeid seoses sisulisi ja tehnilisi tõendeid jms. Viga faktide aluseks on piisav põhjendus ebamõistlikult kahjustavate lepingutingimuste läbivaatamine, kuid iga selline viga oleks teinud olulist vahet asjaomase otsuse — eley vs. SOS kogukondade ja kohalike omavalitsuste [2009] EWHC 660 (Admin).

Teistmisavalduse võib esitada igaüks, keda otsus „kahjustatud”, Ed. 288 (1) 1 990 t&cpa t&cp (te) (MémorialA 1997, lk 239 — mida kohaldatakse määruse artiklit 42 Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Kuigi tavaliselt osalemine taotletud otsuse vaidlustada, ei pruugi see olla otsustav tegur, kui taotlejal on oluline huvi, st otsusega kahjustada — Ashton vs. SOS kogukondade ja kohalike omavalitsuste & äärepoolseimates piirkondades [2010] EWCA Civ 600. Valitsusvälised organisatsioonid võivad omada piisavat huvi, kuid neid võib olla osalenud protsessis kohtuliku läbivaatamise taotlemiseks olema lubatud.

Kohus võib teha ajutise ettekirjutuse lõpetada projekt, milles väidetakse, et keskkonnamõju hindamine oli ebapiisav seniks — Belize liit säilitamisega tegelevate VVOde vs. Department of the Environment 63 ukpc [2003]. Kohustamisnõuet tehakse esitatud nõuete kohtulikku läbivaatusmenetlust. Tavaliselt tuleb taotlejal esitada Euroopa Kohtule, et ta saavutab ettevõtja tekitatud kahju, kui arendaja on keeldutud. Aastal e& W ja ni kui Århusi konventsiooni puhul, mille suhtes kohaldatakse, on Euroopa Kohus seisukohal, et on vajalik selleks, et vältida olulist keskkonnakahju ning hoida menetluse faktilist alust, kaaludes peab, nõuda ettevõtjalt ja selle tingimused, eelkõige seoses vajadusega üldise korralduse jätkata näiteks juhul oleks hageja jaoks üle jõu käivalt kulukaks ning vajalikud juhised, et tagada menetleb asja esimesel võimalusel. [Praktilised juhised 25 (Civil Procedure Rules (e&w)] ja kaitse (Århusi konventsioon) Regulations (Northern Ireland) 2013 (INI) kontrollib Üldkohus kasude tasakaal lepinguosaliste vahel, et teha kindlaks, kas — R (välja arvatud Ühendkuningriigi) vs. SOS kogukondade ja kohalike omavalitsuste & või [2010] EWCA Civ 1500. Puuduvad erinormid, mis puudutavad ettekirjutused KMHga seotud juhtumite puhul.

IPPCd käsitlevad otsused

E&w IPPC otsused tehakse selle alusel (England and Wales) Regulations 2010-2010/675. Põhja-Iirimaal üleandmine toimub vastavalt saastuse vältimise ja kontrolli (NI) Regulations 2013 (SR 2013/160. Šotimaal üleandmine toimub vastavalt saastuse vältimise ja kontrolli (Šotimaa) määrused 2000 (SSI 2000/323) ja saastuse vältimise ja kontrolli (Šotimaa) määrused 2012 (SSI 2012/360).

IPPC otsuseid on võimalik läbi vaadata kohtus, samamoodi nagu teisi haldusotsuseid. Isik, kes soovib vaidlustada otsust, peab olema piisavalt alust. Väljakutse on vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osa 54 (e&w, et 53 kohtute (Northern Ireland) 1980, peatükk 58 (Court of Session). Tõendid on esitatud vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja on tavaliselt kirjalikke ütlusi ja dokumente.

Kohus kaalub, kas on järgitud nõuetekohaseid menetlusi — R (Rockware klaas) V Chester linnavolikogu [2006] EWCA Civ 992. Nad kaaluvad, kas asjaomane taim kuulub määrustele Scottish Power Generation (nr 2), Šotimaa keskkonnakaitseamet 2005 V (enne 641. Nad ei pea selle otsuse sisulist põhjendatust, tuues põhjuseks, et see oleks võtta ülesannet täitva organi otsuste tegemist Euroopa Parlamendi poolt. Nad analüüsivad tehnilised tõendid, ja kui otsus põhines olulisel määral vigu, mis mõjutasid otsuse võivad nad tühistada kõnealuse otsusega.

R (Edwards) vs. Euroopa Keskkonnaagentuur, [2004] EWHC 736 hr Edwards residendist linnas, kus tsemendivabrik taotles luba vastavalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli eeskirjad. Ta ei esitanud vastuväiteid ametile konsultatsioonide käigus. Ta esitas selle otsuse kohtulikku läbivaatamist. Kuigi ta oli ajutiselt kodutute ajal oli ta on resident, on põhjendatud huvi hagi esitada.

Esialgne õiguskaitse on kohtuliku järelevalve raames samal viisil nagu KMHd käsitlevate juhtumite korral. Puuduvad erieeskirjad IPPC menetluste suhtes kohaldatakse tavaliselt ainult ühes riigis.

V õiguskaitse kättesaadavust tegevuse või tegevusetuse

TSIVIILÕIGUSLIKUD NÕUDED

Tsiviilotstarbelise — erinevalt — hagi esitamist kriminaalmenetluse isiku suhtes, kelle tegevus kahjustab eraomandile. Üldjuhul tekib see hagi, segamist, mis tuleb esitada üksnes isik, kellel on kinnisvara omamine. Selleks et määrata, kas mingi põhimõtteid häiringud on tekitatud nõude esitajale esitati Barr vs. Biffa [2012] EWCA Civ 312. Ingliskeelne (W ja Ni) müratase on õigusaktidega sätestatud õpikud, nagu kantseleitöötaja & lindsell lepinguvälist kahju käsitlevates 20. trükk. Grupp 20. Nendes jurisdiktsioonides ei ole vaja kehtestada kostja süü. Šotimaal katse saaste on mõnevõrra erinev — mida võib mõistlikult pidada vastuvõetamatu käitumise või mis ei oleks lubatav mõistlik isik — Robb vs. Dundee linnavolikogu 2002 SC 301. Lisaks peab olema tegemist süü averment rhm pagariärides (id) —Lingil klikates avaneb uus aken Ltd vs. Strathclyde RC 1985 SC 17 (hl)

Kui saasteainete tulenevad ühe isiku valdustest teise isiku, kelle maa on saastatud võis omandiõiguse rikkumisega seotud hagi. Samuti võib see põhjustada keskkonnakahju on hooletu, et kahju ja kahju tekitaja kohustus on hoolitsenud isik, peab ta maksma. Igal juhul võivad kohtud anda rahalist hüvitist ning võivad ka teha rikkumise lõpetamise korralduse peatada selle kordumist.

Nõuded eraomandi rikkumine või hooletus, saab riigi ametiasutuste vastu otse, kui nende tegevused on põhjustanud kahju — Dennis vs. kaitseministeerium [2003] EWHC 793 (Qb). Kui aga kahju põhjuse tuleneb asutuse seadusega lubatud toiminguid tuleb tõendada, et ta tegutses ettevaatamatult, Allen vs. lahe nafta rafineerimise Ltd [1981] AC 1001). Kui väidetav hooletus, tähendab, et asjaomane organ peaks olema avaliku sektori vahendeid, et vältida kahju, võib kohus otsustada, et probleem ei seisne mitte kulutuste kohaldamiseks, sest otsused on see organ — Dobson Thames Water Utilities Ltd v [2011] EWHC 3253 (TCC). Kui keskkonnaloa või arendusloa tagajärjeks kahju keegi, et riigiasutuse väljastatud tegevusluba või luba on süülise vastutuse kui harva, kuna tavaliselt ei ole kohustatud hoolsuskohustus asjaomasele isikule.

Ametiasutus ei ole kohustatud hüvitama isikule tavaliselt lihtsalt rikkumise eest maksu, SA vs. bourgoin põllumajandus-, kalandus- ja toiduainete ministeeriumi [1986] QB 716. Kuid kui kohtulikku kontrolli Euroopa Kohus tuvastab rikkumise, võib ta kahju hüvitamise nõude seni ei ole ainsad maksusoodustusest. Lisaks võib kohus nõuda kahjuhüvitise tasumist, kui hageja rikkumine on tuvastatud. Nõude riigi vastu võib hõlmata ettekirjutuse taotluse.

Keskkonnavastutus

Keskkonnavastutust käsitleva ELi direktiivi (2004/35/EÜ) rakendatakse Inglismaal (keskkonnakahju ennetamise ja heastamise) Regulations 2009 (SI 2009/153 (W. 2009/995) Põhja-Iirimaal neid rakendatakse eriaruanne 2009/252, Šotimaal keskkonnavastutuse (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). Pädev asutus on tavaliselt e&w direktiivi keskkonna või loodusvarade Walesi asutuse Natural England, kuid võib elupaikade või liikide maismaal või meres riigisekretär. Kui fraktsioonilise kuuluvuseta Department of the Environment on asutus, kuigi tavaliselt on Šotimaal Scottish Natural Heritage puhul SEPA vaid kahju kaitsealustele liikidele ja elupaikadele maismaal või sisevetel ja Šotimaa ministrid on kahju eest või territoriaalvetes.

Kõnealuste määrustega nähakse ette „huvitatud isik” — valitsusväline organ, mis sisaldaks keskkonnakaitse edendamine — saaksid nõuda, et pädev asutus võtaks meetmeid nende all. Taotlus tuleb esitada kirjalikult ja see peab olema esitatud isiku huve (e&w ja n.i) ning andma piisavalt teavet, võimaldamaks asutusel teha kindlaks juhtumi laadi ja asukohta.

Kohus pädevate asutuste tehtud otsuste alusel taotluste kohta kehtivad samad eeskirjad mis tahes muud kohtulikule kontrollile. Euroopa kohus on tagada korrektsete menetluste järgimine. Selle otsuse õiguspärasust. Ta võib sekkuda, kui tehnilised või muud vead ja need vead on mõjutanud otsuse võib tühistada kõnealune otsus.

Vastutuse hagi raames esitatakse tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osa 54 (e&w, et 53 kohtute (Northern Ireland) 1980, peatükk 58 (Court of Session). Taotleja esitab taotluse vormi kohtulikku läbivaatamist kõrgemas kohtus (e&w) kooskõlas osaga 54 või 53 (fraktsioonilise kuuluvuseta) või Šotimaal petitsiooni 58. peatükis sisalduvaid eeskirju. Tõendid on esitatud vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja on tavaliselt kirjalikke ütlusi ja dokumente.

VI muud võimalused õigusemõistmisele juurdepääsuks

Selle hagi e&w ja s tekitata kohustusliku häiringud, mis on määratletud asjakohastes põhikiri — võib Magistrates’Court või III osa raames Environmental Protection Act 1990 alusel. Seaduse paragrahvis 79(1) on sätestatud, milline on seaduses sätestatud häiringu. Punktis 82, et üksikisik võib kaevata tema tegevus on „kohus”, kui ta on kannatanud kahju. Kohus võib ette näha, et vähendamise mõju ja punkti 82 kohaselt või muude kostjale. See kord on kättesaadav t.p. puhul 7. osa alusel puhtas ja Environment Act (Northern Ireland) 2011”.

Parlamentaarne ombudsman (täiskogu e&w ombudsmanile (fraktsioonilise kuuluvuseta) või Šotimaa avalikke teenuseid ombudsman uurimise haldusomavoli valitsusasutuste küsimusi. Kohalik valitsus, samuti e&w sama teevad ka kohalike omavalitsuste jaoks, samas kui ni selleks, et Põhja-Iirimaa ombudsman uurib Šotimaa kohalike omavalitsuste spso. Ombudsmanid võivad tegutseda ühiselt, et e&w ning tegi seda, mis hõlmavad haldusomavoli Euroopa Keskkonnaameti ja kaks kohalikku ametiasutust, kes kaebuse esitajale anti korraldus maksta kokku 95,000 Suurbritannia naelsterlingit on jäetud nõuetekohaselt toime tulla ebaseaduslike jäätmete hoidla. E&w parlamendi ombudsmanile esitatavad kaebused tuleb esitada parlamendi poolt ombudsmani poolt — assamblee liige. Kohalik omavalitsus esitada kaebuse ombudsmanile või ombudsmanile, ni spso tuleks teha üksnes pärast seda, kui asjaomane asutus on antud võimalus selle küsimuse arutamiseks. Asutus võib paluda Euroopa Ombudsmanilt puudumisest teatamise puhul, rahalised, näiteks maksu- või saada hüvitist hilinemise korral, näiteks parema, täiustatud menetlused asjaomaste asutuste haldusmenetlusi.

Prokuratuuri keskkonnaalastes õigusrikkumistes (e&w) on esitanud pädevale asutusele seoses selle kuriteoga taotleda — näiteks keskkonnaametile. Nendel asutustel on volitused uurida süütegusid ja kannab maa või hoonete võtta proove ja intervjuud inimestega seotud kahtlustatava kuriteoga.

Süüdistuse saab esitada hagi seoses e&w paljude keskkonnakuritegude — Õigusrikkumistes süüdistuse esitamise seadus (§ 6-1985, kuid mõnel pool võib esitada üksnes poolt või tema nõusolekul prokuratuuri direktor. Šotimaal erasüüdistusmenetlus on väga vähe ning vaja on Lord Advocate nõusolekut. Põhja-Iirimaa erasüüdistusmenetlus selle nõusoleku võib riigi peaprokurör.

Enamik riikliku või kohaliku omavalitsuse asutustel on ka sisemise kaebuste esitamise mehhanisme. Kui tulemus ei ole rahuldav, võib kaebuse esitaja pöörduda asjaomase ombudsmani poole ja taotleda kohtulikku kontrolli. On olemas konkreetsed kaebused organisatsioonide — nt veevarustusteenused — tarbija e&w vee jaoks (nõukogu) või Water Industry Commission for Scotland, tarbijaküsimuste nõukogu (fraktsioonilise kuuluvuseta)

VII kaebeõigus

Valitsusvälised organisatsioonid võivad omada piisavat huvi, kuid tõenäoliselt ei ole kohtupraktikas — on kindlalt protsessis osalenud kohtuliku läbivaatamise taotlemiseks olema lubatud. Praktikas on vähe näiteid üksikisikute ja valitsusvälistel organisatsioonidel ei ole kaebeõigust. Juriidilise isiku staatuseta assotsiatsioon, näiteks parlamendiliikme klubi ei ole juriidiline isik ning ei ole seetõttu kohtumenetlusõigusvõimel. Meetmed selliste ühenduste poolt või vastu või nende vastu on algatatud esimees või mõni muu liige. Sellised organisatsioonid võivad siiski olema kohtulikult kontrollitav — R versus ühinemiste ja ülevõtmiste paneeli datafin ex p [1987] QB 815.

Kaebeõigus

Haldusmenetlus

(planeerimine ja IPPC)

Kohtumenetlus

(kohtulik kontroll)

Ainult arendaja või loaomanik võib esitada apellatsioonkaebuse

Apellatsioonimenetluses osaleda

Iga isik, kellel on „küllaldane huvi”, vt kohtuotsus Axa General Insurance Ltd vs. The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Üksikisikud

Jah

Jah

Valitsusvälised organisatsioonid

Jah

Jah

Muud juriidilised isikud

Jah

Jah

Ajutised rühmad

Jah

Jah

Välisriigi valitsusvälised organisatsioonid

Jah

Jah

Muud isikud

Jah

Jah

Erasektori esitada tsiviilhagi, nagu saaste, müra ja lõhna üksnes taotlejal peab olema kinnisvara omamise kannatanud kahju. Samas on meetme „kohustusliku saaste” punkti 82 kohaselt võib Environmental Protection Act 1990 isikut, „kahjustatud” kahju.

Igaühel on õigus esitada erasüüdistusmenetlust, kui selline on olemas.

Puuduvad eeskirjad erinevad valdkondlikud õigusaktid. Ühendkuningriigis on kohtuliku läbivaatamise menetlusi kohaldatakse kõigi kohtuliku kontrolli. Kuigi õigusaktidega nagu (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675 5, 1. osa) kohta nähakse ette erisätted e&w avaliku arutelu mõiste „avalik consultee” on „isik, keda mõjutab reguleeriva asutuse arvates on tõenäoliselt mõjutab, või kellel on huvi taotlus.” vahel ei ole erinevust tavapärase kohtuliku kontrolli standardi „küllaldane huvi” mõiste „küllaldane huvi” kohtuliku läbivaatamisega seotud kohtuasjade puhul võeti arvesse AXA General Insurance Ltd vs. The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Formaalselt ei ole Ühendkuningriigi õiguses ette nähtud actio popularis. Siiski valitsusväliste organisatsioonide või üksikisikute õigusi sekkuda, et haldusotsused — tegelikult niisugust tegevust.

Riiklik asutus on juriidiline isik, nagu eraõiguslik ettevõtja. Euroopa Keskkonnaagentuur, näiteks on juriidiline isik. See võib anda või kaitsta õiguslikke meetmeid. Amet võib seega teoreetiliselt saada otsuse kohtuliku läbivaatamise teine valitsusasutus. Sama kehtib nagu ombudsmanid või prokurörid on riigiprokuratuuri. See on aga ebatõenäoline, et nad kunagi juhtuda ja kohtud ei poolda seda liiki ja valitsusasutused, kes ootavad oma erimeelsusi lahendada ilma kohtu poole pöörduda.

VIII seaduslik esindamine

Ühendkuningriik on võistlev kohtumenetlus, mis kajastab ELi ühist õigust pärandit. Neis kohtuasjades (e&w) hageja advokaadile, kes koostab loa taotlus, mille alusel ta tugineb. Tavaliselt käsitletakse taotluse esitaja tõendeid ilma kohtuistungit korraldamata. Kui toimub suuline ärakuulamine, võivad osaleda ka kostja advokaadi ja selgitada Euroopa Kohtule, miks leitakse, et luba ei anta. Kui luba on antud, peab kostja esitama tõendeid. Juristid, esitab kohtule argument üldjoonelist tutvustust, esitada oma seisukohad. Iga advokaat kohtuistungil argumendi, mis täiendab skeletist suulised märkused.

See ei ole kohustuslik kasutada kaitsjat, mis tahes keskkonna-, kas planeerimise või muud uurimist või kohtulikku läbivaatamist.

Juristid, kes oleksid spetsialiseerunud keskkonnaõigusele leiduvad kataloogidele (nagu näiteks & partnerite või õigusliku 500. Neid katalooge antakse välja igal aastal. Keskkonnaõigus sihtasutuse (Elf) on spetsialiseerunud keskkonnaõigusele ning ukela keskkonnaõiguse assotsiatsioon (UK) on organ, mis on keskkonnavaldkonna juriste. Planeerimise ja keskkonnaga seotud advokatuuri (PEBA) on organ, kes e&w vandeadvokaadil keskkonna- ja planeerimisega seotud juhtudel.

IX tõendid

Kriminaalasjade puhul on tõendeid tunnistajate ütlusi suuliselt ning neid tuleb mitme allika põhjal hinnata. Tunnistajate ütlused, kirjalikud nõuded, mille kohta on antud vande all antud ütlused on cross-examined (e&w). Šotimaal tunnistajate ütlusi suuliselt. Näiteks kui haldusmenetlus on planeerimise uurimisi tunnistajate ütlusi, mille kohta tunnistajad vande all üle uurida vaid harva. On tõendeid, et kohtuliku kontrolli kuulamised on kõik kirjalikud tunnistused ja dokumendid, millel ei ole põhjalikult (e&w). Šotimaal on kohtulikku läbivaatamist otsustas enamik esimesel kohtuistungil õigusliku argumendi põhjal, vaid siis, kui on olemas tõendid, et arutelu oleks antud suulised ütlused.

Tõendid, peamiste tunnistajate kutsumist kriminaalasjade hindab žürii. Samas võib kohtunik oma seisukohta nende tõendite kohta tegelikult žürii on ainupädev otsustama kõnealuse juhtumi asjaolud. Kõikide muude uuringute, kohtunik või eeluurimiskohtunik inspektorit reporter) hindab tõendeid esitada. Ta peab võtma arvesse kogu olemasolevat teavet, põhjendades tugines ühelt küljelt teisele eelistada.

Pooled peavad tõendite esitamise Euroopa Kohtule. Kohus, haldusorgan, kelle otsus läbi vaadatakse, on kohustatud avaldama kõik asjakohased dokumendid — Kohustus avameelsust. Uusi tõendeid, võib kehtestada, kui need on olulised. Kohus võib taotleda tõendeid ühe poole või teiste, kuid tavaliselt ei ole.

Pooled võivad nõuda eksperdi asjas ütlusi andma. Näiteks võib iga lepinguosaline tsiviilhagi volitada eksperte asjaomase tegevuse kohta kahju ja kuidas seda on võimalik vältida. Euroopa Kohus võib anda korralduse, et selliseid tõendeid tuleb esitada (e&w ühine ekspertide poolt).

Ekspertide tunnistused ei ole kohtuniku jaoks siduv. Kohtunik hindama kõiki tõendeid ja heaks kiita või tagasi lükata. Kriminaalasjade puhul eksperdi ülesanne on anda Euroopa kohus või vandekohus vajalikud teaduslikud kriteeriumid nende järelduste täpsuse testimine, nii et kohtunik ega vandekohus moodustada oma sõltumatut otsust nende kriteeriumide kohaldamist faktiliste asjaolude toetuseks esitatud tõendeid.

X esialgne õiguskaitse

Mõnedes õigusaktides on sätestatud, et kaebus ei ole põhjendatud, peatab otsuse või teade — nt (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. Muudes õigusaktides on sätestatud, et asjaomane teade ei avalda mõju alles siis, kui apellatsioonkaebus on lõplikult kindlaks määratud või tühistatud (Town and Country Planning Act 1990; s. 175(4) (Šotimaal 1997. a. s. 131(3)). Kohtuliku järelevalve raames, võib taotleja taotleda kohtult esialgse otsuse mõju peatada, kuni asjaomase otsuse puhul otsustatakse.

Kui õigusaktis sätestatakse, et kaebuse esitamine ei peata otsuse või teate või teadaande, et otsus jõustub kohe. Kui tavaline reegel on, et teatises ei ole seni, kuni on kindlaks määratud asutus võib olla teise teate viivitamata peatada tegevuse lõpetamist teate — nt planeerimise juhtudel (Town and Country Planning Act 1990) § 183 lg 1997, 140). Siiski võib maksta hüvitist „kedagi kahjustada, kui viimasel on teatise tühistanud. Kui õigusakt annab institutsioonidele kaalutlusruumi seoses otsusega, kas peatada teade kaebuse menetlemine on pooleli — näiteks kohustusliku saaste (apellatsioonid) määrused 1995, reg. 3 — peab järelevalveamet nõuetekohaselt arvesse avalik huvi teate, millel on vahetu mõju ja tagajärgi, et teate saanud isik — Cromarty Firth Port Authority vs. Ross s.l.t. Cromarty ringkonnanõukogu 1997 ja 254.

Tsiviilotstarbelise — vastandina kriminaalasjades — kohus võib esialgset õiguskaitset — keelustamiseks Šotimaal — peatada projekti, milles väidetakse, et haldusotsus on ebapiisav seniks — Belize liit säilitamisega tegelevate VVOde vs. Department of the Environment 63 ukpc [2003]. Puuduvad erinormid, mis puudutavad ettekirjutused keskkonnaasjades. Kohalike ja teiste ametiasutustega, samuti väljaandmise ja muud teated võib esitada ettekirjutust taotlev hagi isiku vastu, kes rikuvad asjaomaseid õigusakte, nt Environmental Protection Act 1990, Ed. 81 (5).

Ettekirjutused (interdicts) võib anda ka isikutevaheliste juhtumite puhul või muud juriidilised isikud. Ettekirjutused on tavaliselt antud tegevuse lõpetamiseks kohustuslikke ettekirjutusi, vaid vaja on mõnikord anda kellelegi midagi teha. Kui eelseisva kahju ohu korral langetada ka tegevust lõpetama kohustav kohtuotsus — Hagi kui kardetakse, kuid seda ei ole kahju eventuated — võib anda, kuid need on harvad.

(taotlus esitatakse keelustamiseks) esitatud kaebuse või nõude üksikisikute vahel jne. Tähtajad on taotlenud ettekirjutust nõude esitamiseks. Kiireloomulise taotluse saab esitada hagi tagamise määrus on välja antud. Kui esialgset õiguskaitset (keelustamiseks) taotletakse, tavaliselt taotleja on kohustatud andma Euroopa Kohtule, et ta saavutab ettevõtja tekitatud kahju, kui kostja on hagi rahuldamata. Aastal e& W ja ni kui Århusi konventsiooni puhul, mille suhtes kohaldatakse, on Euroopa Kohus seisukohal, et on vajalik selleks, et vältida olulist keskkonnakahju ning hoida menetluse faktilist alust, kaaludes peab, nõuda ettevõtjalt ja selle tingimused, eelkõige seoses vajadusega üldise korralduse jätkata näiteks juhul oleks hageja jaoks üle jõu käivalt kulukaks ning vajalikud juhised, et tagada menetleb asja esimesel võimalusel. [Praktilised juhised 25 (Civil Procedure Rules (e&w)] ja kaitse (Århusi konventsioon) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Esimese Astme Kohus analüüsib tasakaal lepinguosaliste vahel, et teha kindlaks, kas — R (välja arvatud Ühendkuningriigi) vs. SOS kogukondade ja kohalike omavalitsuste & või [2010] EWCA Civ 1500. Kohtutel on õigus peatada töö korraldust. Isik, kelle kohta võib taotluse esitada protseduuri lõpetada.

Kohtu otsusega sõlmida (keelustamiseks) ettekirjutuse peale võib esitada apellatsiooni kõrgema astme kohtule. Tavaliselt tuleb jätta apellandi kohta korralduse teinud kohus või apellatsioonikohus.

XI kulud

Taotleja, kes taotlevad juurdepääsu õigusemõistmisele seoses keskkonnaasjadega, võivad olla sunnitud tasuma kohtukulusid, advokaaditasusid, ekspertide tasu, tunnistajate ja teiste tunnistajate poolt dokumentide koostamisest tulenevad kulud, kaardid jne.

Kohtukulud

Ei pea tasuma kohtukulusid, kuid kriminaalasju esimeses astmes kaebuse kõrgema astme kohtule võib hõlmata tasu.

Euroopa Kohus kohtuliku kontrolliga seotud kulud on 60 Suurbritannia naelsterlingit (e&w). Tsiviilõigusliku rajamiseks tasu sõltub e&w taotletud summa. Kui nõude väärtus on 1,000-1,500 Inglise naela, 70 Inglise naela. Kui tuleb vahemikku 15,000-50,000 Inglise naela tasu on 340 naela. Taotlus esitada selle otsuse peale apellatsioonkaebuse Court of Appeal on 235 Suurbritannia naelsterlingit ja 465 Suurbritannia naelsterlingit hilisemas etapis. Hagejate puhul võib kohaldada tasu vähendamist sõltuvalt asjaoludest.

Kõiki petitsioone sisemisele või välimisele House of the Court of Session, Šotimaa kulu 180 Suurbritannia naelsterlingit, palub High Court of Justiciary) on 90 naelsterlingit.

Põhja-Iirimaal esitada kohtulikuks läbivaatamiseks maksab 200 naela. Tsiviilhagi High Court kulud riigilõivu 300 Inglise naela. Kaebuse esitamine on 500 Suurbritannia naelsterlingit.

Kohtukulud

Kulude tase võib olla väga erinev, olenevalt kohtuasja laadi ja keerukusega, kogemused juristi ja dokumentide hulka. Aastal e&w õigusnõustajate tasusid vaidlustatud juhtumite puhul nimetatakse „vaidlusalused kulud.” annab õigusnõustaja tavaliselt tasu tunnitasu eest sõltuvalt toitja palgaastmele. Seega võib para-legal 80 tundi, samas kui partner võib nõuda 200 Inglise naela tunnis. Advokaat, tasu eest ja tunnitasud lühidalt koostamiseks või muu töö. Šotimaal „kulud” on tuntud kui „kulud” kulusid ettekujutuse saamiseks kohtuliku läbivaatamisega seotud kohtuasjade puhul, Allen vs. Secretary of State for kogukondade ja kohalike omavalitsuste [2012] EWHC 671 (Admin) edukale taotlejale anti 9,456 Suurbritannia naelsterlingit pluss käibemaks kui ühe päeva eest. Scottish Ministers, v tähenduses [2011] csoh ühelt poolt 10. aasta kulud olid hinnanguliselt 82,000-90,000 Inglise naela kuulamine kestab neli päeva. Nimetatud kulud on sarnased kõigis Ühendkuningriigi jurisdiktsioonides.

Kulud võivad olla kõrgemad nõuded, võttes arvesse tavaõiguslike õigussüsteemide Ühendkuningriigis, mis on aluseks pigem kohtupraktika kui tsiviilseadustik ja uuriv roll puudumine kohtunike (st suurem koormus isikutele ja nende seaduslikele esindajatele esitada kohtu pretsedendiõigus). Juhul häiringud, bontoft ida Lindsey District Council v [2008] EWHC 2923 (q B — ühe poole kohtukulude eest 195,000 naela kuus päeva kohtulikule arutamisele. Kulud võivad olla suuremad kui tingimusliku advokaaditasu kokkuleppe alusel, kuid need lepingud võimaldavad õigusaktid tunnistati kehtetuks aprill 2013. Šotimaal on „spekulatiivseid”, mis on ette nähtud Sederunt (tasud, spekuleerimise) 1992/1879 advokaadid ning advokaadid (Sederunt spekuleerimise tasud) 1992/1897.

Ettekirjutused

Puudub eri taseme keelustamiseks (tasu). Tavaliselt ettekirjutust taotlevat osapoolt (keelustamiseks) andma ettevõtjale hüvitist, kuigi vt tsiviilkohtumenetluse eeskirjad e&w Practice Direction 25 (,) ja kaitse (Århusi konventsioon) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Kulude piiramise all (Århusi konventsioon) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) ja muudetud tava suunas 25a (tsiviilkohtumenetluse eeskirjad) e&w, peab Euroopa Kohus on Århusi konventsiooni, eelkõige seoses vajadusega üldise korralduse tingimused ei oleks vaja jätkata asja hageja jaoks üle jõu käivalt kulukas, kui kaalutakse, kas nõuda taotleja kinnitus selle kohta, et ta hüvitaks kahjud.

Kulude jaotamine (id)

Üldreegel on, et kulutused Ühendkuningriigis jurisdiktsioonides (SCOT — Schéma de cohérence territoriale) sündmuse (nt või, et kulud tasub kaotanud pool (tsiviilkohtumenetluse eeskirjad e&w) 44.3. osa. Siiski on kohtutel suur kaalutlusõigus kulude hüvitamist. Lähtepunkt on, et kulud tasub kaotanud pool võitnud poole kulud, kuid on võimalik vähendada, kui kostja ei esitanud mõnede teemade puhul, või on tekitanud ebaolulisi küsimusi. Lisaks kohtute ja vaidluste kohtuvälise lahendamise kasutamise kasuks, kes põhjendamatult ei alternatiivses vaidluste lahendamise kannavad kulud tagajärjed — Halsey vs. Milton Keynes üldise NHS trust [2004] EWCA Civ 576. Euroopa Kohus kohtukulude otsib ka poolte käitumisest menetluse algusest peale ja kaaluma, kas tuleks teha kulude vähenemine, sest sobimatut käitumist.

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse eeskirjade osa 36 (e&w) üks osapool saab pakkuda teistele nõude rahuldamiseks, pakkudes tavaliselt rahasumma — Hetke pakkumishindade (SCOT — Schéma de cohérence territoriale) kui pakkumus lükatakse tagasi, kuid isik ei saada soodsam kohtuotsus võib olla seotud karistused.

Erakorraliste kulude eeskirju kohaldavad nüüd kogu Ühendkuningriigis piiramine teatavate keskkonnaasjade suhtes riskipositsiooni vähenemise poole teise poole kohtukuludest.

XII Finantsabimehhanismid

Ei ole ette nähtud spetsiaalseid erandeid kohtukulude tasumisest või kulude kohta sellega seoses Ühendkuningriigi jurisdiktsioonides. Sellistest eranditest on madala sissetulekuga elanikkonna jaoks.

Ühendkuningriigi kohtud on kohaldanud Århusi konventsiooni artikkel 9.4, mis sisaldab nõuet, et keskkonnaasjade puhul ei tohi olla „üle jõu käivalt kulukas” — abil (kulude ja n.i e&w tellimuste kulud) või kaitsva seaduse (SCOT — Schéma de cohérence territoriale) ümber need korraldused on suhteliselt uus ja seda metoodikat arendatakse järjest edasi. Århusi konventsioon on nüüd tuginevad kohtuliku kontrolli menetluse kohtukulud tsiviilkohtumenetluse e&w (muudatusettepanek) 2013, 45. osa; Šotimaal samasugused eeskirjad, mida kohaldatakse kõikide keskkonda, märts 2013; kulud ja Põhja-Iirimaal (Århusi konventsioon) Regulations (Northern Ireland) 2013”, mis näeb ette konkreetsed eeskirjad menetluste kohta kehtestatud kaitstud kulusid, mille suhtes konventsiooni kohaldatakse.

Kõnealuste eeskirjade kohaselt:

(1) Hagi esimeses kohtuastmes, et Århusi konventsiooni suhtes ei saa välja mõista kulusid, mis ületavad 5,000 naelsterlingit ja 10,000 Suurbritannia naelsterlingit üksikisikud esindavad isikud, juriidilised isikud ja ühendused. Kulude sissenõudmine on kaotanud kostja vastu 35,000 Suurbritannia naelsterlingit.

(2) Apellatsiooni korral tsiviilkohtumenetluse eeskirjad, mis reguleerivad kulude sissenõudmist kohaldada kodukorra artiklit 52.9 a, mille kohaselt kohus võib kulude piiramiseks.

(3) Ülemkohus võib otsustada ka vähendada kulusid, kui tagasinõudmise aluseks Århusi praktilised juhised (viimane muudatus november 2013).

Enne kõnealuste eeskirjade kehtivus, sõlmimine, kohtuliku läbivaatamisega seotud kohtuasjade suhtes „Corner House” põhimõtted, mis on sätestatud R (Corner House Research) vs. Secretary of State for Trade and Industry, [2005] EWCA Civ 192, punkt 74:

(1) Kulude piiramise määruse võib esitada menetluse mis tahes etapis kehtestatud tingimustel, mida Esimese Astme Kohus peab asjakohaseks juhul, kui kohus on veendunud, et: i) et tõstatatud probleemide vastu on üldine avalik huvi, (ii) et üldine huvi nõuab nende probleemide õiguslikku lahendamist, iii) et kaebajal ei ole isiklikku huvi menetluse tulemuse vastu, (iv) võttes arvesse taotleja finantssuutlikkus ja kostja (te) ja nende kulude summa, mis tõenäoliselt asjaga on aus ja õiglane teha; ja v) Kui arestimismäärust ei tehta kaebaja ei jätka tõenäoliselt menetlust ning seeläbi mõistlikult tegutsev.

(2) Taotluse esitaja, kui need, kes tegutsevad pro bono teevad seda tõenäoliselt suurendada selle taotluse põhjendatust, mille kehtivus.

(3) Peab Euroopa Kohus oma kaalutlusõigust, et otsustada, kas see on aus ja õiglane teha, arvestades eespool esitatud kaalutlusi.

Need põhimõtted on kohandatud keskkonnaasjadega kõrvaldada avaliku huvi ja tähelepanu hageja — R (kohtuotsusele Garner) Elmbridge Borough Council (EWCA Civ 2010, lk 1006. Neid kohaldatakse jätkuvalt seoses kohtuväliste läbivaatamisi Århusi konventsiooni reguleerimisalasse.

Õigusabi

Kui tasuta õigusabi on tagatud e&w — ühiskondliku õigusteenistuse (CLS). Puudub eraldi valdkond keskkonnaasjade jaoks. Siiski on võimalik saada rahalisi vahendeid „avaliku huvi” kategooriasse. Nõukogu õigustalitus andis seega kohtuliku läbivaatuse menetlust rahastamise kohta on vaja avalikku uurimist tuumaallveelaevade on avaldanud olulist avalikku huvi. Kuid mitmed võimalikud meetmed ei vasta nimetatud nõudele, millel on kas laiemale avalikkusele või mitte mingeid uusi õigusküsimusi. Seega rahastamistaotluse vaidlustada otsuse tegevusloa andmisest Jäätmepõletusahi taotleja alalise asu- või elukoha lähedal keelduti. Scottish Legal Aid Board on sellised kriteeriumid nagu” laiemat avalikku huvi.”

Õigusabi kriminaalasjades kostjate jaoks on olemas, kuid mitte neile, kes soovivad esitada erasüüdistust.

Otsused, mida nõukogu õigustalitus on oma „rahastamiskoodeksis.” punktis 7 käsitletakse kohtulikku kontrolli. Punktis 7.5 on sätestatud, et „kui juhtum ei näi olevat märkimisväärne üldsuse huvi, on ülimalt tähtis, et kliendi või tõstatavad tõsiseid inimõigustega seotud küsimusi, keeldutakse, kui: i) väljavaated edule on tegemist piiripealsete või puudulik; või ii) kulu ei tundu olevat proportsionaalsed menetluse võimalikust kasust, võttes arvesse võimalusi ja kõiki asjaolusid”. See kehtib kõigi üksikisikute kohta. Valitsusvälised organisatsioonid ei ole tõenäoliselt võimalik saada õigusabi. Šotimaa Õigusabi andmiseks määratakse õigusabi käsiraamatu IV osa 3. peatükis ja mõistlikkust hinnata tõenäolist põhjust.

Tasuta (pro bono)

Pro bono abi Ühendkuningriigis on hõlbustanud probono uk.net veebisaidi kaudu. Sealt on võimalik leida teavet selle kohta, kuidas saada tasuta õigusabi. Selle rühma e&w pro bono („LawWorks”, millel on ka veebisait, kuhu pöörduda abi saamiseks. Vandeadvokaadid on advokatuuri, e&w pro bono üksus toimib arvelduskojana Match vandeadvokaadid juhtudega. Seade võtab vastu abitaotlused kaudu nõu ja õigusnõustajad. Üksuse eesmärk on aidata sellistel juhtudel, kui hageja ei saa taotletava abi eest maksma või saavad riigilt toetust, on põhjendatud juhul, kui vandeadvokaadi tegevusvaldkond ja vajab abi võib anda. Kumbki nimetatud organisatsioonide spetsialiseerunud keskkonnaalane tegevus, kuid see võib tõkestada inimese ühendust nendega, kes teevad.

LawWorks Šotimaa osutab sarnast teenust, Šotimaa, LawWorks e&w; Kuigi kõnealused kaks organit on eraldiseisvad üksused. Šotimaa advokatuur pakub tasuta õigusabi üksusest, kelle tegevus hõlmab planeerimist ja keskkonda.

Põhja-Iirimaa tasuta (pro bono) õigusalast nõu ning esindab fraktsiooni vandeadvokaadid ja õigusnõustajad, kes on avaldanud soovi ühineda ja kes vastavad õiguslikud eripäradest. Vabatahtlikud pakuvad oma teenuseid tasuta kuni 3 päeva või 20 tunni aastas. Enamikul juhtudel võib vastata kriteeriumile pro bono üksus on kaebused, taotlused, menetlusluba kohtuliku läbivaatamise menetluse konkreetsete etappide, Avaliku Teenistuse Kohus arutelud ja nõustamistegevus,

Õiguskliinikud

Puuduvad keskkonnaasjadele spetsialiseerunud õiguskliinikud e&w või nikkel puhul. Kuid Citizens Advice Bureaux) ja õiguskeskused kas abi korral või teabe üle keegi, kes saab Teid aidata. Šotimaalt, keskkonna õiguskeskuse üldsusele nõu keskkonnaküsimustes.

Üldistes huvides tegutsevate organisatsioonidega

Keskkonnaõigus on juhtiv organisatsioon Ühendkuningriigis tasuta õigusalast nõu kohalikele kogukondadele keskkonnaaspektid. Peaaegu kahe aastakümne jooksul on hakatud tasuta nõuande osutamine haavatavatele kogukondadele, kes seisavad silmitsi mitmete ohtudega, sealhulgas halbade mõjude kohta keskkonnale ja haljasalade ja bioloogilise mitmekesisuse kadumine. Avaliku õiguse projektide riiklikuks õiguslikuks heategevusorganisatsioon, mille eesmärk on parandada juurdepääsu õigusel nendele, kelle juurdepääs õigusemõistmisele on piiratud või muul viisil ebasoodsas olukorras. Ta teeb mõned keskkonnajuhtumitega.

XIII õigeaegsus

Tuleb kindlaks määrata planeerimistaotlustega kaheksa nädala jooksul, kuid kui nad soovivad keskkonnamõju hindamise tähtaega pikendatakse kuni kuusteist nädalat. Asutused määravad IPPC taotlused peavad tavaliselt tegema otsuse kolme kuu jooksul, kuigi esineb määrustes sätestatud tähtaegadest. Muud litsentsid ei ole õiguslikku nõuet määrata teatava aja jooksul, kuid ametiasutusi kutsutakse üles öelda, kui kaua võtab aega litsentsi väljastamiseks.

Kui keskkonnaloa või planeeringu kehtestamise otsus ei ole kindlaks määratud tähtaja jooksul on keeldutud. See võimaldab taotlejal pöörduda Secretary of State või ministrid, või mõnel juhul kohaliku järelevalveasutuse Šotimaal.

Kohtumenetlused

Enne 1. juuli 2013, kohtuliku kontrolli taotluse e&w keskkonnaküsimustes, tuleb esitada kolme kuu jooksul alates asjaomase otsuse. Tsiviilkohtumenetluse eeskirjade (54.5) tuleb esitada viivitamata ja igal juhul mitte hiljem kui kolm kuud pärast esimese nõude tõttu tekkinud oleks. Kuid „viivitamata” aspekti peeti ebatäpseks. Seega on ELi õigusaktide, kui taotleja on kolm kuud — R (u & ptnrs (East Anglia) Ltd) V artikkel [2011] EWHC 1824 (Admin). Alates 1. juuli 2013 on nõude esitamise vormi kohta on muudetud, et kohtuliku läbivaatamise suhtes kuue nädala jooksul otsuse vastavalt „õigusaktid” (The Town and Country Planning Act 1990 (hoonete planeerimist ja kaitsealade) Act 1990 (ohtlikud ained) kavandamise ja planeerimisega (1990. aasta) Act 1990) vastavad sätted. (Civil Procedure (muudatusettepanek nr 4) eeskirjale nr 2013).

Menetluse algatamise tähtaegu tsiviilhagi, omandiõiguse rikkumisega või hooletusega, on sätestatud 1980. aasta aegumise seaduse (e&w). Punkti 2 kohaselt 1980. aasta aegumise seaduse aluseks hagi lepinguvälise kahju — näiteks kui häiring — tuleb esitada kuue aasta jooksul alates päevast, mille eest. Paragrahvi 6 alusel aegumis- ja igamistähtajad (Scotland) Act 1973) mis tahes nõue tuleb esitada viie aasta jooksul. Artikkel 6 sätestatud piirang (Northern Ireland) Order 1989” aeg on kuus aastat. Aeg hakkab kulgema kas kahju tekkimise kuupäevast või kuupäevast, kui hiljem — hageja sai teada kahju tekitajaks olid täielikult või osaliselt selle tegevusega või tegevusetusega, mis tuleb süüks hooletust, tarbetud või kohustuse rikkumiseks. „teadmised” tähendab siin põhjendatud veendumust, et on viinud asjaolude süüks panemine — Kaitseministeerium vs. AB & äärepoolseimates piirkondades [2012] UKSC 9.

Kui isik kavatseb esitada hagi punktis 82, Environmental Protection Act 1990 või Magistrates’Court, teade tuleb esitada 21 päeva enne menetluse algatamist. (S. 82)) (6). Menetluse iseloomu arvestades on siiski sel ajal kehtinud.

Juhtumite kestus

Kestus sõltub juhtumi keerukusest faktilisi ja õiguslikke asjaolusid. Kohtulik kontroll ei ole juhtudel, mille puhul võib olla ära kuulatud — Suuline tõendusmaterjal poolest päevast kuni nelja või viie päeva jooksul. Keskkonna tsiviilmenetlustes, kus mõlemad pooled kutsuda tunnistajaid ja eksperte võib võtta palju rohkem aega. Müra on suhteliselt lihtne kohtuasi võib aega võtta kaks-kolm päeva. Thames Water Utilities Ltd v Dobson [2011] EWHC 3253 (TCC) rohkem kui kümme tunnistajate kummalgi poolel ja neli ekspertide poole, kes tegelevad erinevate valdkondadega. Juhul kestis kuus nädalat.

Kriminaalmenetluse korral täitevasutuse uurimise käigus võib kuluda kuid või isegi aastaid pärast kuriteo väljastamise menetlusi. Tavaliselt toimub esialgne arutelu või Magistrates’Court’s kohtuni kolme nädala jooksul alates lahendati kohtumenetluse kaudu. On süüdi mõistmise korral tuleb teha seda tavaliselt ühe kuu jooksul; Kuigi Põhja-Iirimaal (Ühendkuningriik) & Walesi kohtud võivad saata asja edasi kroonikohtusse karistuse, kuid nad leiavad, et nende õigusi ei ole piisavad, et tulla toime kuriteo. Uuringu kokkuvõte või kasuks šerifikohus (Sheriff’s Court) võib olla üks kuni kolm päeva; Kuigi enam võimalust.

Kui viidatakse kohtunike poolt kroonikohtusse. Crown Court, läheb juhtumite vandemeeste kohtueelse kontrolli, mis võib võtta rohkem kui üks võimalus seda laiendada kohtuasja mitme kuu jooksul. Kohtumenetluse võib ühel päeval kuus või rohkem — hiljuti kuritegude eest vastutusele võtmine jäätmete kohtuprotsessi tulemusena kuue nädala.

Kohtuotsuste tähtaeg

Puuduvad kindlaksmääratud tähtajad annavad kohtunikud otsuseid. Selle juhtumiga (e&w maygive) kohtunik otsuse kohe pärast suulist ärakuulamist. Keerulisematel juhtudel võib reserveerida kirjalikult ja tavaliselt kaks kuni kuus kuud. Võimalik on rohkem kui kuus kuud, kuid mitte tavaline.

Kuna puuduvad kindlaksmääratud tähtajad on kohtute suhtes mingeid karistusi otsuse tegemisega hilinemise korral. Kuid juhul, kui inimõiguste küsimused eeldatakse, et otsused teeb viivitamata.

Muud küsimused XIV

Keskkonnaotsuseid saab vaidlustada KMH menetluse käigus või kui otsus on tehtud. Kui avalikustamine toimub enne otsuste vastuvõtmist esitas avalikkusel on võimalik tegeleda uurimist.

Kuigi praegu ei ole olemas ühtegi Ühendkuningriigi valitsuse veebilehekülg seoses õiguskaitse kättesaadavusega keskkonnaküsimustes, teavet paljude aspektide kohta on kättesaadav valitsuse veebisaidil (http://www.gov.uk/) ja Šoti valitsuse veebisaitidel ja Põhja-Iirimaa.Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.gov.uk/ Teave ja arvamused on saadaval ka valitsusvälised organisatsioonid nagu Friends of the Earth või ukela rühmade, näiteks Ühendkuningriik ja keskkonnaõiguse assotsiatsioon (ukela).

Vaidluste kohtuvälise lahendamise Ühendkuningriigis. On tungivalt soovitatav tsiviilkohtud. Selle kohtulik kontroll (Pre-action Protocol for Personal Injury) sätestatakse, et „e&w nii hageja kui ka kostja võivad nõuda kohtus tõendada, et vaidluste lahendamise alternatiivseid võimalusi kaaluti. Euroopa kohtud on seisukohal, et kohtuvaidlused tuleks kasutada viimase abinõuna ning et nõuded ei tohiks olla välja antud varem kui arveldus on jätkuvalt aktiivselt võimalusi”. See on üldsusele kättesaadav infolehtede nagu õigusteenuste komisjon „alternatiivid” CLS otsese infoleht 23.

Vahendust kasutatakse sageli tsiviilõiguslikud nõuded isikute või äriühingute vahel. Vahendus on kättesaadav vaid kohtuliku läbivaatamisega seotud kohtuasjade puhul ei ole eriti palju kasutatud — Avaliku õiguse projekt: 2009 vahendus- ja kohtulikule kontrollile.

XV on välismaalane,

Ei ole konkreetseid sätteid, mis keelavad diskrimineerimise keeleoskuse või päritoluriigi alusel Ühendkuningriigi menetlusõigused. Siiski on riigiasutused ja kohtud seega kohustatud järgima 2010. aasta võrdõiguslikkuse seaduse, mille kohaselt on ebaseaduslik diskrimineerimine rassi või rahvuse alusel. Rassilise võrdõiguslikkuse seadus kehtestab maksu, mida kohtud peavad järgima. Kohtud on suunised kohtleksid kõiki neid, kes tulid enne neid „tarkvara”, mis väljastatakse kohtunike täiskogu — näiteks võrdset kohtlemist kogu Inglismaal ja Walesis.

Lihtsustatakse erinevate keelte kasutamist kohtumenetluses. Riigisiseselt keeltele nagu kõmri keel on ette nähtud arutelusid. Muude keelte kasutamist võib kasutada tõlgi abi. Kohtu nõuandva infolehed kättesaadav mitmes keeles.

Mõned kriminaalasjades ning on Kohtule kohtu menetluses tõlgi ja maksab tasu; kuigi kriminaalasjade puhul, kui süüdistatav on süüdi mõistetud osa tasust on välja tema kohtukulud. Tsiviilasjades on pooltel teha sellist korraldust ja tasusid maksma.

XVI piiriüleste juhtumite korral

Kuna Ühendkuningriik on saared, välja arvatud Iirimaa ja Põhja-Iirimaa maismaapiirid, piiriülesed juhtumid on väga harvad. Reegli 24 kohaselt infrastruktuuri kavandamine (KMH) Regulations 2009 areng tõenäoliselt oluline piiriülene mõju keskkonnale teise EMP riigi tuleb teatada kõnealusele riigile. Seejärel võib osaleda riigi õigusnormide alusel menetluse. Puuduvad menetluslikud osalemis-, kuigi ELi õigusaktid nagu vahendusmenetluse direktiivi rakendamine on toimunud Ühendkuningriigis eeskirju. Tsiviilvastutuse alusel konventsioone nagu rahvusvaheline konventsioon tsiviilvastutusest naftareostuskahjude eest, 1969, kui see on asjakohane. Vastasel juhul Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 alusel kohaldatavat õigust. Punkt 11(2) (a) on sätestatud, et kohaldatakse selle riigi õigust, kus kahju tekkis, on kohaldatav õigus.

Puuduvad otsused Ühendkuningriigi õiguses selle kohta, mida kujutab endast „üldsus” piiriüleses vaidluses.

Puuduvad otsused selle kohta, kas Ühendkuningriigi õigusnormid on kahjustanud Ühendkuningriigis projekti oleks piisav huvi osaleda avaliku küsitluse või kohtulikku kontrolli seoses projektiga. Siiski, kui ta oleks muidu piisavat huvi võib olla vastuolus 2010. aasta võrdõiguslikkuse seaduse osalemist eitada. Kui nõustuda sellega, et isik oli piisavalt huvi, et menetlus on sama nagu kõik teised. Tasuta õigusabi ei saa tõenäoliselt kättesaadavaks tehtud olulisi kriteeriume eespool käsitletud laiema üldsuse huvid”.

Kui isikul on piisav huvi, siis võib ta nendes osaleda.

Kuigi ei ole Ühendkuningriigi kohtute otsused selle kohta, kas välisriigi isik võib kahjustada ettepanek ei ole põhjust, miks ta ei saanud avaldada märkimisväärset huvi kohtuliku kontrolli puhul.

Sobiv foorum on riik, kes on kõige parem tagada õigusemõistmise eesmärkidega — Spiliada Maritime Corporation v. Cansulex Ltd [1987] AC 460). Tõenäoliselt on see riik, mille õigus on kohaldatav. Ühendkuningriigis 11. aasta Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 alusel kohaldatavat õigust tavaliselt riigis, kus kahju või kahju tekkimise kohta, kuid seda on võimalik ümber paigutada vastavalt punktile 12. Kui Ühendkuningriigi kohtu pädevust vaidlustes tunnistanud, et otsuse saab vaidlustada vaid konkureerija jaoks seda, et otsus oli vale.

Gibraltaril on maismaapiir Hispaaniaga, on võimalik piiriüleste juhtumite korral. Üksikasju vt A lisa.

Lingid

Õiguskaitse kättesaadavus

Ombudsmani bürood, prokuratuurid;

Keskkonnaeksperdid

Keskkonnaõigusele spetsialiseerunud advokaadid

Advokatuurid

Advokaadibürood tasuta

Riiklikud ja rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid

Õiguskaitse kättesaadavust käsitlev teave

Teave sõltkondades


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 14/09/2016