Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska - Wielka Brytania

Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: onbetrouwbaar

Vindt u deze vertaling nuttig? 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 7. Legitymacja procesowa
 8. Zastępstwo prawne
 9. Dowody
 10. Środki zabezpieczające
 11. Koszty
 12. Mechanizmy pomocy finansowej
 13. Terminowość
 14. Inne kwestie
 15. Cudzoziemcy
 16. Sprawy transgraniczne

WPROWADZENIE

Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Ponadto ponosi odpowiedzialność międzynarodową za Gibraltar, Guernsey, Jersey i Wyspa Man. Odnośne przepisy dla Anglii i Walii, Irlandii Północnej i Szkocji znajduje się w głównym tekście. Zob. osobny załączniki dotyczące informacji o Gibraltar, Guernsey, Jersey i Wyspa Man.Link otworzy się w nowym okniecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSLink otworzy się w nowym okniecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSLink otworzy się w nowym okniecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSLink otworzy się w nowym okniecontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

Mam podstawy konstytucyjne

Zjednoczone Królestwo nie ma żadnego skodyfikowane pisanej konstytucji. Działania w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do decyzji, organ władzy publicznej może być wniesiona na podstawie art. 8, ani art. 1 protokołu nr 1 do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gdzie istnieją ingerencję w prawo do niezakłóconego korzystania z posiadania. Konwencja jest wdrażana w Wielkiej Brytanii na mocy ustawy o prawach człowieka (Human Rights Act 1998. Chociaż strony nie mogą powoływać się bezpośrednio na przepisy umowy międzynarodowej, która nie została wdrożona do prawa Zjednoczonego Królestwa na mocy ustawy parlamentu lub prawa wtórnego, należy spróbować dokonać wykładni przepisów w sposób, który jest zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami Zjednoczonego Królestwa.

Sądy i organy administracyjne nie mają zastosowania konwencji z Aarhus bezpośrednio z wyjątkiem tych przepisów, które zostały wprowadzone w drodze aktu lub nakazu, albo za pośrednictwem prawa unijnego, które mają bezpośrednie zastosowanie w prawie krajowym – Morgan przeciwko Hinton Organics (wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107. Jednak w Walton przeciwko szkockim ministrom [2012] UKSC 44 stwierdzono, że decyzje Komitetu do spraw przestrzegania konwencji z Aarhus powinny być traktowane z szacunkiem.

Należy zauważyć, że po podpisaniu (potwierdzone w trakcie ratyfikacji) Zjednoczone Królestwo wydało następujące oświadczenie w odniesieniu do konwencji z Aarhus:

„Zjednoczone Królestwo przyjmuje odniesień w art. 1 akapit siódmy preambuły tej konwencji do „prawa każdej osoby do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego”, do którego wyrażają wolę negocjowania niniejszej Konwencji i jest w pełni przez Zjednoczone Królestwo. Prawa, które każda ze Stron zobowiązuje się zagwarantować na mocy art. 1 ograniczają się do uprawnienia do dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji.”

II sądownictwa

Sądy

Nie istnieją sądy wyspecjalizowane środowiska w Zjednoczonym Królestwie. W Anglii i Walii (e&w) oraz Irlandii Północnej środowiskowych sprawy karne w sądzie magistrackim – pod przewodnictwem ławników lub sędzia okręgowy. Poważne sprawy są rozpatrywane przez Sąd Koronny (Crown Court) przez sędziego i ławę przysięgłych. W Szkocji drobnych przestępstw są rozpoznawane przez sądy pokoju Sądy, a bardziej poważne sprawy są rozpatrywane przez sąd typu Sheriff court lub sheriff przez sąd przysięgłych. Najpoważniejsze sprawy są rozpoznawane przez High Court of Justiciary przez sędziego i ławę przysięgłych.

Magistrates (sędziowie) mogą wysłuchać biegłych w sprawach dotyczących zakłóceń, uciążliwości określone ustawą – jeżeli chodzi o zmniejszanie uciążliwości zamiast domagać się odszkodowania. W sprawach cywilnych, takich jak zakłócanie porządku publicznego i N.I. e&w działania są zazwyczaj rozpatrywane przez sąd hrabstwa (county court) przez sędziego w e&w i sędziemu sądu okręgowego w Irlandii Północnej. Przypadki, które są bardziej skomplikowane lub o wysokiej wartości są sądzeni przed High Court przez High Court Judge. W Technology and Construction Court jest oddziałem High Court w e&w specjalizująca się w złożonych kwestii technicznych. Mniejsze roszczenia w Szkocji są rozpoznawane przez Sheriff Court i bardziej wartościowe w Outer House of the Court of Session.

Przypadki, w których kontroli sądowej na decyzje administracji rządowej lub samorządowej na N.I. e&w i przez jego administracyjnego podziału Wysokiego Trybunału przez High Court Judge. W Szkocji są sesje rozpoznana w sądzie.

Sędziów wybierani są spośród zawodów prawniczych i zostały w praktyce dla określonej liczby lat, zanim będą mogły ubiegać się o status sędziego. Wielu rejestratorów e&w w momencie rozpoczęcia – jako część sędziów – zanim przystąpię do okręgowego lub Wysokiego Trybunału (High Court Judges). W Szkocji często rozpoczynają się one jako sędziowie zatrudnieni lub byli doświadczeni prawnicy i na posiedzeniu zastępców ni zaczną one w niepełnym wymiarze czasu. Sędziowie są niezależni od państwa. Nie istnieją wprawdzie wyspecjalizowane środowiska sędziów, sędziów zajmujących się sprawami dotyczącymi kwestii środowiskowych oczywiście specjalistyczn ¹ wiedzê w danej dziedzinie.

Trybunały

W e&w, gdy decyzja jest kwestionowana przez skarżącą, lecz nie dowolne świadomie – mogą wnieść odwołanie od tej decyzji. Odwołanie zostaje wysłuchany przez inspektora z wydziału planowania inspekcji. Ci inspektorzy będą również wysłuchać wnioskodawcy lub posiadacza zezwolenia w zakresie odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na pobór wody i innych środowiskowych uwarunkowań prawnych. W Szkocji takie odwołania są rozpatrywane przez osoby wyznaczone przez Dyrekcję ds. planowania i środowiska odwołań lub, w odniesieniu do niektórych zastosowań związanych z planowaniem, przez organ ds. planowania lokalnego organu odwoławczego, w zależności od skali i planowania rozwoju poszczególnych organów własnymi procedurami. W Irlandii Północnej, środki zaskarżenia są rozpatrywane przez komisarzy z Komisji do spraw zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli ktoś narusza niektóre przepisy środowiskowe w e&w odpowiednia agencja może nakładać sankcje cywilne zamiast podjęcia postępowania karnego – środowiskowych sankcje cywilne (Anglia) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). Odwołania dotyczące takich kar zostały wysłuchane przez First-tier Tribunal (środowisko). Organy ustawodawcze Irlandii Północnej i Szkocji rozważają podobne przepisy.

Wybór sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy

Nie istnieje „forum shopping” w zakresie różnych rodzajów dostępnego w postępowaniach sądowych w Zjednoczonym Królestwie. Jednakże powód może wnieść powództwo w różnych lokalnych sądów, jeśli mieszka w jednym obszarze, ale szkoda wystąpiła w innym obszarze. W Szkocji wnioskodawcy mogą w niektórych przypadkach mieć możliwość wyboru między wniesieniem skargi do Sheriff Court lub Court of Session. W sprawach karnych (e&w) pozwany może być rozpoznana w sądzie magistrackim lub w Sądzie Koronnym, jeżeli przestępstwo to taka, która może zostać wysłuchane przez ten sąd.

Odwołania i nadzwyczajne środki zaskarżenia

Środki odwoławcze od orzeczeń sędziów pokoju w e&w N.I. i są rozpoznawane przez sędziego w Sądzie Koronnym (powiat). Jeżeli odwołanie jest co do prawa, pozwany może wymagać, aby w przypadku sędziów Sądu Najwyższego. Apelacja od wyroku sądu okręgowego lub są Crown Court of Appeal (wydział karny). Apelacja od wyroku Sądu Apelacyjnego do Sądu Najwyższego.

Odwołanie od decyzji sądu rejonowego w sprawie cywilnej trafi do sędzia High Court lub Court of Appeal, w zależności od charakteru sprawy. Każdy, kto chce uzyskać zezwolenie od wyroku Trybunału. Odwołanie od decyzji sądu w sprawie cywilnej lub administracyjnej sprawa trafia do sądu apelacyjnego i ponownie wymagane jest pozwolenie.

Środki odwoławcze od orzeczeń sądu cywilnego w Szkocji są rozpoznawane przez Sheriff Court of Session (inner house). Stamtąd udać się do odwołania przez sąd najwyższy Zjednoczonego Królestwa. Środki odwoławcze od orzeczeń sądu karnego szeryf rozpoznaje High Court of Justiciary. Istnieje odrębny Avenue w Szkocji do EKPC odwołania do Supreme Court.

Nadzwyczajne środki odwoławcze w prawie Zjednoczonego Królestwa, takich jak nakazy/interdicts zakazujące obowiązkowych zamówień i zleceń. Są one omówione poniżej.

Kasacja

W Wielkiej Brytanii, gdzie dokonuje się kontroli sądowej decyzji administracyjnej Trybunał posiada jedynie uprawnienia do utrzymania tego orzeczenia, uchyla ona lub wymóg upoważnienia do odwołania w przypadku niepodjęcia działania. Trybunał nie może znaleźć się w miejsce organu administracyjnego i podjęcia decyzji o IT. W sprawach karnych sądy apelacyjne będą nakładać kary, jaki uznają za stosowny, nie są one skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Pierwszej Instancji (e&w). W planowaniu/pozwolenia środowiskowego odwołań administracyjnych podejmujący decyzje mogą wpłynąć na zmianę pierwotnej decyzji.

Postępowania sądowe

W Zjednoczonym Królestwie postępowanie karne zostało wszczęte przez prokuratorów (a w e&w przez władze publiczne lub osoby fizyczne). Wszczynają one te informacje w sądzie magistrackim (e&w), wezwanie do Magistrates’Court (NI) lub skargi do Sheriff Court (sąd szeryfa) lub Justice of the Peace Court lub akt oskarżenia do sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału (Szkocja). W sprawach związanych z ochroną środowiska (e&w) będzie zwykle przekazywane przez Agencję Środowiska, zasobów naturalnych, Walii lub przez organ władz lokalnych.

Działania cywilne w celu uzyskania odszkodowania i N.I. e&w rozpatrywane są przez sądy rejonowe lub High Court w przepisie 1988 zasad postępowania cywilnego, które określają sposób, w jaki należy dostosować i określić przypadki. W Irlandii Północnej – zasady sądów hrabstw (Irlandii Północnej) z 1981 r. oraz regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) 1980. W Szkocji postępowanie jest przewidziane w Sheriff Court lub zasady postępowania zwyczajnego (Ordinary Cause Rules of the Court of Session. Sprawy związane z ochroną środowiska są zwykle działania lub zaniedbania do zarzutu.

Działania kontroli oceny decyzji władzy publicznej zostały rozpoczęte przed High Court na podstawie zasady 54 regulaminu procedury cywilnej w e&w, 53 regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r. lub art. ~ 58 regulaminu Trybunału sesji. Sprawy związane z ochroną środowiska są rozpatrywane z proceduralnego punktu widzenia w taki sam sposób jak innych kontroli sądowej.

Postępowanie sądowe z urzędu

Zastosowanie podejścia kontradyktoryjnego sądy brytyjskie, a nie inkwizycyjnego, odzwierciedlające wspólne dziedzictwo prawa tego kraju. Tym samym sprawy muszą być wnoszone przez strony i sądy nie mogą wszcząć działania z urzędu. Gdy sprawa zostanie wniesiona do Trybunału, Trybunał może podnieść z urzędu kwestii, ale strony powinny mieć możliwość zajęcia się na nich sędzia.

III – dostęp do informacji

Odnośne przepisy konwencji z Aarhus oraz dyrektywą 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska wdrożono w e&w N.I. i przez Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391), a w Szkocji – The Environmental Information (Scotland) Regulations 2004 (PIS) (2004/52). Te uzupełnienia Freedom of Information Act 2000 (i) oraz e&w Freedom of Information (Scotland) Act 2002.

Środki odwoławcze

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o informacje uważa, że właściwy organ nie zastosuje się do wezwania, w pierwszej kolejności należy wrócić do Urzędu zgodnie z prawidłem 11 e&w (i) lub 16 (SCOT) i poprosić o dokonanie przeglądu swojej decyzji. Jeżeli kandydat był nadal nieusatysfakcjonowany po tym procesie następnie skargę można złożyć w n.i.to e&w i biura komisarza ds. informacji na mocy sekcji 50 ustawy z 2000 r. lub w Szkocji (Scottish Information Commissioner) na podstawie sekcji 47 ustawy z 2002 r. Odwołania od decyzji Komisarza jest zwykle dokonywana e&w i N.I. kierowanych do Sądu Pierwszej Instancji lub w Szkocji do „Court of Session.

Jeśli instytucja odmawia wniosek należy wystosować do skarżącej i wyjaśnić, dlaczego wniosek został odrzucony. Należy stwierdzić, jakie będą stosowane wyłączenia 14(3)&(4) (Rozp. E&w i n.i & (13 (B) (C) SCOT)) a tym, co mogą zrobić, jeżeli wnioskodawca chce zakwestionować decyzję – Przepis 14(5) OR13 (e)

Procedura

Przepisy nakładają na organ władzy publicznej posiada informacje o środowisku, do udostępniania jej na życzenie. Obowiązek ten jest obwarowany szeregiem wyjątków zawartych w rozporządzeniach 12 i 13 i 10 e&w N.I. (SCOT) & 11. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku należy składać na piśmie najszybciej jak to możliwe, lecz nie później niż w terminie 20 dni (lub 40 dni w przypadku przekazania skomplikowanej sprawy, prawidło 7 (obu)) od daty otrzymania wniosku, prawidło 14 (13 SCOT). Osoba, której wniosek został odrzucony, może zwrócić się do Urzędu o ponowne rozważenie decyzji. Przegląd decyzji musi zostać jak najszybciej, i nie później niż w ciągu 40 dni od daty otrzymania wniosku o ponowne zbadanie SCOT (16, 11). Jeżeli odmowa ujawnienia utrzymywana jest osoba, której odmówiono przyjęcia wniosku („skarżący”) mogą ubiegać się o wydanie decyzji przez komisarza, sekcji 50 ustawy z 2000 r., stosowanej w e&w prawidło 18 (i), SCOT (sekcja 47). Komisarz będzie wydać formalną decyzję na mocy section 50(3), 49(5) (SCOT) w sprawie wniosku. Skarżący lub organ publiczny może odwołać się do sądu w przypadku decyzji komisarza uchybienia w odniesieniu Tamże, sekcja 54 – Court of Session, SCOT (sekcja 56). W e&w i N.I. odwołanie do sądu jest regulowany przez sąd (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) 2009. Odwołanie musi wpłynąć do sądu w terminie 28 dni od ogłoszenia decyzji komisarza, przepis 28(1). Istnieje także skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Komisarze będą spornych informacji oraz uprawnień do wejścia na pokład i inspekcji e&w (sekcja 55) i sekcja 54 (SCOT), aby uzyskać dodatkowe informacje, jeśli uznają, że przepisy prawa nie są przestrzegane. W przypadku gdy ujawnienie informacji jest, zdaniem Trybunału będzie informacji oraz o stwierdzenie, czy powinna ona zostać zwolniona, uwzględniając jego treść.

Sądy mogą zażądać ujawnienia informacji w postępowaniu cywilnym i karnym. Będzie to podlegać Przepis 31 Civil Procedure Rules (e&w) (reguła 9A), Sheriff Court (Ordinary Cause Rules (SCOT) lub części 21 – 26 kodeksu postępowania karnego (e&w) Rozdział 7a Zasady postępowania karnego (SCOT).

IV dostęp do wymiaru sprawiedliwości w zakresie udziału społeczeństwa

Procedury administracyjne

Uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska, takich jak wydawanie zezwoleń na obiekty gospodarowania odpadami lub pobór wody pozwolenia udzielonego przez Environment Agency (e), Departament Środowiska w Irlandii Północnej Irlandii Północnej Environment Agency (szkockiej agencji ochrony środowiska lub zasobów naturalnych w Walii („Agencji”). Również agencje egzekwowania prawa z zakresu ochrony środowiska, takich jak transgraniczne przemieszczanie odpadów Regulations 2007 obowiązków i odpowiedzialności producenta (odpady opakowaniowe) Regulations 2007. Regulacje dotyczące środowiska morskiego jest przede wszystkim Urząd ds. gospodarki morskiej (i) e&w wydawać licencji z części 4 ustawy o obszarach morskich i przybrzeżnych z 2009 r. Dla różnych zezwoleń, Szkocja ma podobną rolę w wodach przylegających do Szkocji. Kwestie ochrony przyrody, takich jak ustalanie i nadzorowanie Tereny wyróżniające się szczególnymi wartościami naukowymi (w tzw. obszarach szczególnego zainteresowania naukowego), Natural England, agencji środowiska Irlandii Północnej, Szkocji i Walii dziedzictwa przyrodniczego przez organ.

Instytucje te zajmują się ważnymi kwestiami dotyczącymi środowiska. Władze lokalne mają również do odegrania ważną rolę. Będą one licencji niektóre instalacje, które mogą powodować zanieczyszczenie powietrza, monitorować jakość wody pitnej i zaangażowania się w kwestie ochrony środowiska. Odgrywają one istotną rolę w rekultywacji skażonego terenu zgodnie z częścią IIa Environmental Protection Act 1990. Environmental Protection Act 1990 nie obejmuje ni. Zanieczyszczone w ni jest objętych częścią III z odpadami i terenami skażonymi (NI) Order 1996, która nie została rozpoczęta.

Decyzje podejmowane przez te organy, czy lokalne lub krajowe, takie jak agencje, są zazwyczaj przedmiotem odwołania do rządu (sekretarz stanu, ministrów Walii lub Szkocji). Na przykład decyzje agencji, aby odmówić licencja na pobór wody/prawo jazdy (kontrolowanych działań wykonawczych licencji) przysługuje odwołanie do sekretarza stanu lub ministrowie ze strony wnioskodawcy. W ni odwołanie się Komisji do spraw zagospodarowania przestrzennego.

Apeluje do sekretarza stanu do spraw zagospodarowania przestrzennego Ministrów lub Komisja są dostępne tylko dla osób ubiegających się o prawo jazdy itp. lub osoby, której dotyczy nakaz egzekucyjny. Zbiorniki te są rzadko mogły wejść bezpośrednio do sądu. Wszelkie inne osoby, które są zainteresowane tym tematem, który chce pytanie w pierwszej instancji, a wnioskodawca może starać się o dopuszczenie wszczęcia kontroli sądowej w tym zakresie.

Sądowa kontrola procedur administracyjnych

Na ogół wszelkie alternatywne środki prawne powinny być wyczerpane przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie kontroli sądowej. Nie jest to decydujący, ale wnioskodawca musi posiadać pozwolenie wydane przez Sąd powinien był wnieść skargę i zgody można odmówić, jeżeli alternatywne środki zaradcze nie zostały wyczerpane, np. R (Davies & RNO) przeciwko Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. W Szkocji – Court of Session, Rozdział 58.3 Przepisy stanowią, że kontrole nie mogą być wszczęte, jeżeli sprawa może być rozwiązana przez odwołania lub rewizji na podstawie lub na mocy ustawy.

Kontrola sądowa w Irlandii Północnej, Szkocji i e&w przyjrzą się nieprawidłowości proceduralnych. Które mogą obejmować kwestie takie jak brak odpowiednich konsultacji, podmiotom, które mogą być dotknięte skutkami systemu – R (Greenpeace Ltd) przeciwko Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) – Nieprzestrzeganie krokach proceduralnych wymaganych odpowiednimi przepisami lub zasadami – R (KERR) przeciwko Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin) – oraz brak uzasadnienia zaskarżonej decyzji – R (London Borough of Hillingdon) przeciwko Secretary of State for Transport [2010] EWHC 626 (Admin).

Sąd zbada zgodność z prawem decyzji merytorycznej. Organ publiczny musi działać w granicach uprawnień przyznanych mu przez Parlament – Stewart przeciwko Radę Perth i Kinross [2004] SC (71 hl). Jeśli nie, sprawowanie władzy jest rzekomo ultra vires – poza uprawnienia organom – i zostaną uchylone. Jednakże sądy nie kontestowano demokratycznie wybrany organ lub organ taki jak Europejska Agencja Ochrony Środowiska, który jest mianowany przez Parlament wykonywał uprawnienia ustawowe; Jako organ do wykonywania tego uprawnienia agencji, nie sądów. Jeżeli jednak decyzja kończąca postępowanie w sprawie jest tak nieprawdopodobna, że żaden rozsądny, możliwość skorzystania z doradztwa, podjąłby on następnie sąd może uchylić – R (technoprint Ltd) przeciwko Leeds City Council [2010] EWHC 581 (Admin).

Zasadniczo sądy nie sprawdzi ustalenia materialne i techniczne, obliczenia w ramach kontroli sądowej. O ile jedna ze stron podnosi kwestię uznaje się, że sprawy te zostały słusznie określony przez organ publiczny. W razie sporu może być rozpatrywane w odniesieniu do dokumentów lub, w rzadkich przypadkach, o przesłuchanie świadków – R (McVEY) przeciwko Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Przegląd decyzji dotyczących planowania użytkowania gruntów

Planowanie przestrzenne w e&w przewidziana jest Town and Country Planning Act 1990 (planowania) Order 1991. Szkocja – zagospodarowanie przestrzenne (Scotland) Act 1997). W e&w, strategie regionalne są wymagane na podstawie części 5 lokalnej demokracji, rozwoju gospodarczego i rozwoju lokalnego prawa budowlanego przy 2009 dokumentów zostanie dokonane zgodnie z częścią 3 (część 6) (w) planowania i obowiązkowy zakup Act 2004. Planning Act 2008 ustanawia specjalny system dla dużych projektów, takich jak porty lotnicze lub dużych zbiornikach. W Irlandii Północnej takich projektów może zostać objęta art. 31 planowania (Northern Ireland) Order 1991. W Szkocji ustawa z 1997 r. przewiduje możliwość wprowadzania krajowych ram planowania (część 1a) i strategicznych planów rozwoju (część II).

W Anglii, Walii i Irlandii Północnej; wszystkie te strategie lub plany będą zazwyczaj poddane badaniu opinii publicznej. Inspektor N.I. (komisarz) sprawozdawca (-y) przeprowadzi dochodzenie i składania sprawozdań sekretarzowi stanu (e) lub s&w N.I. (ministrowie). Minister lub właściwi ministrowie mogą wymagać upoważnienia do ponownego rozważenia części planu.

W Szkocji – krajowe ramy planowania zostaną opublikowane po konsultacji publicznej i parlamentarnej; i strategicznych planów rozwoju zostaną poddane kontroli, przeprowadzonych przez reporterów, na nierozwiązane kwestie wynikające z konsultacji społecznych.

Gdy strategia lub plan został formalnie zatwierdzony przez organ wszelkie skargi należy składać w terminie sześciu tygodni od tego zatwierdzenia. Wyzwaniem mogą składać tylko „osoba poszkodowana” przez stosowny dokument ze względu na to, że nie posiada odpowiednich kompetencji lub że dany przepis proceduralny nie były przestrzegane. Sprawa została rozpatrzona przez High Court (i) lub e&w Court of Session (S) – Planning Act 2004, sekcja 113, t&cp (-ą) z 1997 r., s. 238. Wysoki Trybunał może uchylić odpowiedni dokument w całości lub w części lub kompetencji do przyjmowania odpowiednich poleceń organowi – PA 2008, S.113 (7c), (7) – chociaż Court of Session, może również uchylić w całości lub w części – s. 238(2) (b). Powództwa wnoszone są zgodnie z częścią 54 regulaminu procedury cywilnej (e&w) (Order 53 regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r., rozdziałem 58 przepisów Court of Session (-y) oraz odpowiednie dokumenty i dowody pisemne oświadczenia – zob. np. wysłuchała przeciwko broadland District Council & RNO [2012] EWHC 344 (Admin).

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana w odniesieniu do wniosków o pozwolenie na budowę dla niektórych zmian w Anglii przez z Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment Regulations 2011 – SI/2011/1824) oraz w Irlandii Północnej przez Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (n.i 2012/59 y 2011/139 W. SI 1999/293). Zmiany te są uzupełnione przez innymi, zajmowanie się specjalnymi systemami takimi jak zasoby wodne (ocena oddziaływania na środowisko) (e&w) Regulations 2003 (SI 2003/164.

Wydanie decyzji może być przedmiotem kontroli dokonywanej przez Sąd do wniosku o przeprowadzenie kontroli sądowej. Wniosek (e&w) powinien zostać złożony w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia odpowiedniej decyzji – R u & ptnrs (East Anglia) Ltd przeciwko Urząd Broads [2011] EWHC 1824 (Admin). W momencie wniesienia odwołania zgodnie z częścią 54 regulaminu procedury cywilnej (e&w (rozdział 58), Court of Session (S) Order 53 regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r.). Kontrola może być w odniesieniu nie zastosował prawidłowej procedury – R (Birch) przeciwko Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 – brak wystarczającego uzasadnienia, dlaczego OOŚ nie jest wymagana – Bateman (R) przeciwko South Cambridge DC [2011] EWCA Civ 157, lub ponieważ nie otrzymał wystarczających informacji, na których organ ds. zagospodarowania przestrzennego, czy OOŚ jest wymagana lub nie – R (Cooperative Group Ltd) v Rada hrabstwa Somerset [2010] EWHC 373 (Admin).

Decyzji dotyczącej zakresu może również podlegać przeglądowi przez sądy. Zasady są takie same jak w przypadku wszelkich innych kontroli sądowej decyzji w sprawie OOŚ. Jednak w rozporządzeniach przewidziano organ ds. zagospodarowania przestrzennego do wydania opinii rozpoznawczych na wniosek wykonawcy. W przeciwnym wypadku środek odwoławczy ma zwrócić się do Secretary of State (minister) w celu nadania odpowiedniego kierunku. Zatem ustalanie zakresu oceny są raczej rzadkie, jeżeli wystąpiono o opinię; Mimo, że sprzeciw może podważyć opinię lub kierunku.

Ostatecznych decyzji można się odwołać w sądowe postępowanie odwoławcze w taki sam sposób, jak inne OOŚ kontroli sądowej. Odwołania od ostatecznej decyzji, może rozważyć OOŚ, lecz sądy niechętnie znaleźć dokument, który został w drodze procedury OOŚ są niewystarczające – R (Edwards & Pallikaropoulos) przeciwko Environment Agency [2008] UKHL 22. Sądy uznają, że te przepisy przyznają, że deklaracja środowiskowa może okazać się niewystarczające, i zawierają postanowienia poprzez rozpowszechnianie wiedzy i procesy konsultacji dla wszelkich niedociągnięć należy określić tak, aby powstała „informacji dotyczących środowiska” przewiduje lokalnemu urzędowi planowania z możliwie pełnego obrazu. Być może istnieją przypadki, w których dokument potwierdzający do deklaracji środowiskowej nie można zasadnie uznać za deklaracje środowiskowe określone w rozporządzeniu, ale zostaną one prawdopodobnie niewiele – R (blewett) przeciwko Radzie Hrabstwa Derbyshire [2003] EWHC 2775 (Admin).

Trybunał zbada proceduralnej legalności decyzji OOŚ. Że nie zwróci się do meritum sprawy, chyba że można wykazać, że decyzja taka była nielogiczna R (Bowen West) przeciwko SOS for Communities and Local Government, [2012] EWCA Civ 321 Sąd zbada dalsze dowody odnoszące się do istoty sprawy i ustaleń technicznych itp. Stanem faktycznym, które doprowadziły do niesprawiedliwości jest ważny powód dla takiego błędu, lecz musiałaby dokonać istotnego znaczenia dla przedmiotowej decyzji – eley przeciwko SOS for Communities and Local Government, [2009] EWHC 660 (Admin).

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia może zostać wykonane przez wszystkich „poszkodowany” decyzją t&cpa 1990, s. 288(1) (t&cp (-y) a 1997, s. 239 – stosowany przez rozporządzenie z 42 r. w sprawie Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). Choć zwykle udział w decyzji mogła zostać podważona jest wymagane, nie może mieć decydującego znaczenia, czy wnioskodawca ma znaczący interes, który jest uzależniona od decyzji – Ashton przeciwko SOS dla społeczności lokalnych i samorządu & RNO [2010] EWCA Civ 600. Organizacje pozarządowe mogą wykazać wystarczającego interesu, lecz mogą uczestniczyć w procesie składania wniosków o dokonanie kontroli sądowej jest dopuszczalne.

Sąd może wydać nakazu tymczasowego wstrzymania projektu, w przypadku którego zarzuca się, że ocena oddziaływania na środowisko była nieodpowiednia do czasu rozwiązania tej kwestii – Belize sojusz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przeciwko Department of the Environment ukpc [2003] 63. Wniosek o wydanie nakazu sądowego będzie dotyczyło poszukiwanego zadośćuczynienia na drodze sądowej. Zazwyczaj wnioskodawca będzie musiał zaoferować Trybunału przedsiębiorstwo, które spełni wszelkie straty poniesione przez wykonawcę, jeżeli nakaz został odrzucony. Jeżeli e& w oraz w Irlandii Północnej, w sprawie, do której zastosowanie ma Konwencja z Aarhus, Trybunał stwierdza, że nakaz jest niezbędne, aby zapobiec poważnym szkodom dla środowiska i dla zachowania podstawy faktycznej, należy, rozważając możliwość nakładania na przedsiębiorstwa i jego postanowień, w szczególności uwzględniać potrzebę postanowienie ogólne takie jak kontynuowanie sprawy byłoby zbyt kosztowne dla wnioskodawcy oraz do przedstawienia wszelkich niezbędnych wskazówek w celu zapewnienia, że sprawa zostanie rozpatrzona w najbliższym możliwym terminie. ([w Practice Direction 25 Civil Procedure Rules (e&w)] oraz kosztów ochrony (konwencja z Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI)) Trybunał uwzględni równowagę” między stronami przy ustalaniu zakresu stosowania – R (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) przeciwko SOS dla społeczności lokalnych i samorządu & lub [2010] EWCA Civ 1500. Nie ma specjalnych przepisów w odniesieniu do nakazów w sprawach OOŚ.

Decyzje dotyczące IPPC

W e&w IPPC decyzje są podejmowane w ramach pozwoleń środowiskowych (England and Wales) Regulations 2010-2010/675. W Irlandii Północnej są wykonane w ramach zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (NI) Regulations 2013 – Sprawozdanie specjalne nr 2013/160. W Szkocji są wykonane w ramach zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (Scotland) Regulations 2000 (SSI 2000/323) i zapobiegania zanieczyszczeniom (Scotland) Regulations 2012 (PIS) (2012/360).

Decyzje dotyczące IPPC można poddać przeglądowi w sądach w taki sam sposób, jak inne administracyjne decyzje. Osoba chcąca zakwestionować decyzję musi posiadać wystarczająco ugruntowaną pozycję. Wyzwanie jest złożone zgodnie z częścią 54 regulaminu procedury cywilnej (e&w), 53 (postanowienia regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r., rozdziałem 58 przepisów (Court of Session). Dostarczono dowody zgodnie z odpowiednimi zasadami i jest zazwyczaj poprzez pisemne zeznania świadków oraz dokumenty.

Sąd zbada, czy prawidłowe procedury były przestrzegane (szkło) – R Rockware przeciwko Chester City Council [2006] EWCA Civ 992. Rozważą, czy dany zakład wchodzi w zakres rozporządzenia – Scottish Power Generation (nr 2) przeciwko szkockiej Agencji Ochrony Środowiska 2005 SLT 641. Nie będą one rozważyć materialnej zasadności decyzji na tej podstawie, że miałoby to spowodować przejęcie funkcji organu, któremu Parlamentu o podjęcie tej decyzji. Zapoznają się dowody techniczne oraz jeżeli decyzja była oparta na istotne błędy, które wpływają na decyzję mogą unieważniać tej decyzji.

W R (Edwards) przeciwko Environment Agency [2004] EWHC 736 David Edwards była rezydentem w mieście, w którym fabryki cementu dążyła do pozwolenia IPPC na mocy rozporządzeń. Nie zaciąga żadnych zobowiązań Agencji w trakcie konsultacji. Składający petycję wniósł skargę o sądową kontrolę tej decyzji. Nawet jeżeli został czasowo bezdomnych w czasie, gdy miało miejsce miał wystarczający interes jako rezydenta do wniesienia skargi.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest w procedurze kontroli sądowej dostępne w taki sam sposób jak w przypadku postępowań OOŚ. Nie ma specjalnych zasad stosowanych w ramach procedury IPPC niż te powszechnie stosowane na szczeblu krajowym.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

Roszczenia cywilne

Cywilny – a nie karnej, mogą wnieść sprawę przeciwko komuś, których działalność wpływa niekorzystnie na własność prywatną. Działania te będą zazwyczaj uciążliwości, które muszą zostać wysunięte przez kogoś, kto posiada wyłączne posiadanie majątku. Zasady przy ustalaniu, czy niedogodności poniesione przez wnioskodawcę zostały przedstawione w ww. sprawie Barr przeciwko Biffa [2012] EWCA Civ 312. W angielskiej (i Ni) prawa uciążliwości znajduje się w podręcznikach szkolnych takich jak clerk & lindsell na czyny 20. wydanie. Rozdział 20. W tych systemach prawnych nie istnieje wymóg stwierdzenia winy pozwanego. W Szkocji do badania jest nieco odmienne – jakie mogą być zasadnie uznane za niedopuszczalne zachowanie lub jako coś, co nie będzie tolerowane przez rozsądny człowiek – Robb Dundee City Council v 2002 SC 301. Ponadto musi istnieć averment winy – RHM Bakeries (S)Link otworzy się w nowym oknie Ltd przeciwko Strathclyde RC 1985 SC 17 (hl)

W przypadku zanieczyszczeń z gruntu do jednej osoby w firmie drugiej osoby, której zanieczyszczenie gruntów może mieć skargi o naruszenie. Może on również być niedbała do wyrządzenia szkód w środowisku w taki sposób, że jeżeli szkoda została spowodowana i sprawcy szkody ma określone obowiązki opieki dla osoby, która jest nią dotknięta, będzie on zobowiązany. We wszystkich przypadkach sąd może przyznać odszkodowanie pieniężne i mogą również wydać nakaz zaprzestania jego powtórzenia się.

Roszczenia uciążliwości, o naruszenie lub niedbalstwa może być dokonywane bezpośrednio przez organy państwowe, których działalność wyrządziła szkody – Dennis przeciwko ministerstwu obrony [2003] EWHC 793 lit. qb). Niemniej, jeżeli przyczyną szkody jest wynikiem organ prowadzący operacje dozwolone przez statut będzie musiał udowodnić, że skarżąca działała z zachowaniem należytej staranności – Allen przeciwko Zatoki rafinacji ropy naftowej Ltd [1981] AC 1001. Jeżeli zarzut niedbalstwa równoznaczne z twierdzeniem, że właściwy organ powinien być wydatkowane środki publiczne, aby zapobiec szkodom sąd może orzec, że nie chodzi o decyzje dotyczące uzasadnionych wydatków funduszy dla tego organu – Dobson przeciwko Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC). Jeżeli wydanie zezwolenia środowiskowego ani pozwolenia na budowę powoduje szkodę osobie, organem państwa, który wydał zezwolenie lub pozwolenie jest rzadko za zaniedbania jako organ zwykle nie ma obowiązku dochowania należytej staranności wobec osoby, której nakaz ten dotyczy.

Organy zazwyczaj nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania jedynie za naruszenie indywidualnego cła – Bourgoin SA przeciwko Ministerstwu Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności [1986], QB 716. Jeżeli jednak w ramach kontroli sądowej, należy stwierdzić naruszenie obowiązku może zasądzić odszkodowanie, o ile nie jedyny zwolnienia odszkodowanie jest dochodzone. Ponadto odszkodowanie może zostać przyznane, gdy naruszenie jego praw człowieka; Roszczenie wobec organu państwowego, mogą obejmować powództwa o zaniechanie naruszeń.

Odpowiedzialność za środowisko

Unijna dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (2004/35/WE) została wdrożona w Anglii do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (–) Regulations 2009 SI 2009/153 (W. 2009/995) w Irlandii Północnej są wdrażane w ramach sprawozdania specjalnego nr 2009/252 oraz odpowiedzialności za środowisko w Szkocji (Scotland) Regulations (PIS) (2209/266). Właściwe organy w rozumieniu dyrektywy są zazwyczaj e&w w agencji ochrony środowiska lub zasobów naturalnych organu ds. Walii, ale może być od organizacji Natural England siedliska lub gatunki na lądzie lub sekretarza stanu ds. morskich. W N.I. Department of the Environment jest organem w Szkocji, ale nie będzie zwykle SEPA Scottish Natural Heritage za szkody dla chronionych gatunków i siedlisk na lądzie lub wodach śródlądowych i ministrów rządu szkockiego za szkodę w morzu przybrzeżnym lub wodach terytorialnych.

W rozporządzeniach przewidziano „zainteresowana osoba” – który obejmowałby pozarządowej promującej ochronę środowiska – móc zażądać podjęcia działań przez właściwe władze na mocy tych przepisów. Wniosek musi być sporządzony na piśmie i określają osoby n.i) oraz odsetki (e&w i wystarczające informacje, aby umożliwić Urzędowi określenie charakteru i lokalizację incydentu.

Sąd przeglądu decyzji podejmowanych przez właściwe władze na żądania podjęcia działań na mocy rozporządzeń będą takie same, jak w przypadku innych kontroli sądowej. Trybunał zapewnia, że prawidłowe procedury były przestrzegane. Komisja dokona przeglądu tej decyzji z prawem. Może ona interweniować z błędów technicznych lub innych materiałów, jeżeli błędy te miały wpływ na decyzję oraz że nie może unieważniać tej decyzji.

Powództwo dla wykonania zobowiązań zostaną wprowadzone zgodnie z częścią 54 regulaminu procedury cywilnej (e&w), 53 (postanowienia regulaminu wymiaru sprawiedliwości (Irlandii Północnej) z 1980 r., rozdziałem 58 przepisów (Court of Session). Wnioskodawca ubiegający się o sądową kontrolę kwestii pozwu w sądzie najwyższym (e&w) zgodnie z częścią 54 lub 53) (lub w Szkocji pozew na podstawie rozdziału 58 regulaminu. Dostarczono dowody zgodnie z odpowiednimi zasadami i jest zazwyczaj poprzez pisemne zeznania świadków oraz dokumenty.

VI innych środków dostępu do wymiaru sprawiedliwości

W e&w i uciążliwości dla środowiska – powództwo o ustawowe immisji zgodnie ze stosowną statutu – mogą zostać wniesione w Sheriff Court” Magistrates’lub na podstawie części III Environmental Protection Act 1990. Sekcja 79(1) ustawy określa, czym są określone w przepisach prawnych. W sekcji 82, jednostka może wnieść pozew do właściwego sądu, jeżeli jest on „poszkodowany” przez uciążliwości. Sąd może wydać postanowienie o ograniczenie uciążliwości, a w sekcji 82, grzywny pozwanego. W N.I. tej procedury są dostępne w części 7 dzielnic i czystego środowiska Act (Northern Ireland) 2011.

Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich (Rzecznik Praw Obywatelskich), Zgromadzenie e&w lub w Szkocji (Scottish Public Services Ombudsman zbadania kwestii niewłaściwego administrowania przez instytucje rządowe. W e&w rzeczników, lokalne władze zrobią to samo dla władz lokalnych, podczas gdy w Irlandii Północnej będzie się to odbywać przez Rzecznika Praw Obywatelskich Irlandii Północnej – The Scottish Public Services Ombudsman bada władzom lokalnym w Szkocji. W e&w rzecznicy praw obywatelskich mogą działać wspólnie i uczyniła tak w przypadku niewłaściwego administrowania w Agencji Ochrony Środowiska oraz z dwoma organami władzy lokalnej, którzy musieli zapłacić skarżącym łącznie 95,000 GBP w związku z brakiem właściwego postępowania z nielegalnego składowiska odpadów. Skargi do rzecznika parlamentarnego e&w muszą być przekazywane jej przez posła, członka Zgromadzenia Rzecznika Praw Obywatelskich przez zespół. Skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, ni samorządu lokalnego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Scottish Public Services Ombudsman powinno nastąpić dopiero po danej jednostki nie będzie miał możliwości rozwiązania tego problemu. Rzecznik Praw Obywatelskich może zwrócić się do tego organu o przeprosiny, zwrot z kapitału, na przykład podatku lub korzyści, na przykład odszkodowanie za opóźnienia, zmiany procedur lub lepszych procedur administracyjnych na odpowiednim organem.

Prokuratury w zakresie wykroczeń ze szkodą dla środowiska naturalnego (e&w) będzie zwykle przekazywane przez właściwy organ w odniesieniu do tego przestępstwa, na przykład Europejskiej Agencji Środowiska. Organy te posiadają uprawnienia do ścigania przestępstw oraz wprowadzić gruntów lub budynków do pobierania próbek oraz przesłuchania osób w odniesieniu do domniemanego przestępstwa.

Oskarżenia prywatnego e&w można dostosować w odniesieniu do wielu przestępstw przeciwko środowisku – ściganie przestępstw z 1985 r., sekcja 6), ale niektóre mogą być wytaczane wyłącznie przez lub za zgodą szefa prokuratury. W Szkocji sprawy rzadko trafiają do prywatnych i wymagają zgody Lord Advocate. W Irlandii Północnej z powództwa prywatnego może wymagać zgody szefa prokuratury.

Większość krajowych lub jednostki samorządu terytorialnego będzie miała także wewnętrznych mechanizmów wnoszenia skarg. Jeśli wyniki badania są niezadowalające, skarżący mogli udać się do rzecznika praw obywatelskich lub odpowiedniego sądu. Istnieją konkretne zarzuty organizacje świadczące usługi użyteczności publicznej, takie jak usługi wodne – konsument rady ds. wody (Water Industry e&w) lub Komisji, Rady Konsumentów (Szkocja)

VII legitymacja procesowa

Organizacje pozarządowe mogą wykazać wystarczającego interesu, ale prawdopodobnie – orzecznictwo nie daje pewności – muszą uczestniczyć w procesie składania wniosków o dokonanie kontroli sądowej jest dopuszczalne. W praktyce istnieje kilka przykładów odmawia osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym stałego. Niezarejestrowane stowarzyszenie, takie jak członka klubu nie posiada osobowości prawnej, a zatem nie może pozywać ani być pozwanym. Takie działania lub wobec Organizacji lub wobec wniesione przez przewodniczącego lub innego członka. Jednak takie organizacje mogą podlegać kontroli sądowej – R/panel ds. przejęć i fuzji ex p. datafin [1987], QB 815.

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Planowanie lub śledczych (IPPC)

Postępowanie sądowe

(kontroli sądowej)

Tylko wykonawcy/posiadacz pozwolenia może wnieść odwołania

Uczestniczy w postępowaniu odwoławczym

Każda osoba, u której „wystarczający interes” – zob. AXA General Insurance Ltd przeciwko The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Osoby fizyczne

Tak

Tak

Organizacje pozarządowe

Tak

Tak

Inne podmioty prawne

Tak

Tak

Grupy ad hoc

Tak

Tak

Zagraniczne NGO

Tak

Tak

Wszystkie pozostałe

Tak

Tak

Wytoczenie powództwa cywilnego w prywatnym uciążliwości, takich jak hałas lub zapach – wnioskodawca musi posiadać wyłączne posiadanie majątku dotknięte niedogodnościami. Jednak biegli nuisance” („działanie na podstawie sekcji 82 Environmental Protection Act 1990 może zostać wszczęte przez osobę poszkodowaną” przez „uciążliwości.

Każda osoba jest uprawniona do wniesienia prywatnych organów ścigania, gdy taka skarga przysługuje.

Nie istnieją żadne odmienne zasady prawodawstwa sektorowego. W Zjednoczonym Królestwie sądowych procedur odwoławczych mają zastosowanie do wszystkich procedur kontroli sądowej. Chociaż przepisy postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675) załącznik 5 część 1 w e&w przewidziano specjalne przepisy dotyczące konsultacji społecznych, definicja „publicznej consultee” jest „osoba, której dotyczy, Regulator uważa się może być dotknięte skutkami lub ma interes w składaniu wniosku.” nie ma różnicy między zwykłą kontrolę sądową tutaj zasada „wystarczającego interesu”. Termin „uzasadniony interes” w postępowaniach odwoławczych uznano AXA General Insurance Ltd przeciwko The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Nie ma formalnego actio popularis w prawie Zjednoczonego Królestwa. Jednak prawa organizacji pozarządowych lub osób prywatnych do ingerowania w decyzje administracyjne oznacza, że istnieją skuteczne takiego działania.

Organem państwowym jest osobą prawną, tak jak przedsiębiorstwo prywatne. Agencja ochrony środowiska, na przykład jest podmiotem prawnym. Można wytoczyć powództwo lub obrona czynności prawne. W związku z powyższym Agencja mogłaby teoretycznie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie sądowej kontroli decyzji przez inny organ administracji rządowej. Podobnie jak rzecznik praw obywatelskich lub prokuratorzy (Crown Prosecution Service. Jednak jest to bardzo mało prawdopodobne będzie, w praktyce i sądy nie są zwolennikami tego typu działań i oczekują organy rządowe do rozstrzygania sporów bez uciekania się do działań prawnych.

VIII Zastępstwo prawne

Zjednoczone Królestwo systemu opartego na zasadzie kontradyktoryjności, odzwierciedlając jego prawa wspólnego dziedzictwa. W wyniku postępowania sądowoadministracyjnego e&w) powoda (adwokata sformułuje wniosek o zezwolenie na wytoczenie powództwa, określające podstawy, na jakich jest oparta. Zasadniczo wniosek zostanie rozpatrzony na powoda dowodów bez przeprowadzania rozprawy. Jednakże na rozprawie adwokat pozwanego może uczestniczyć i wyjaśnić Trybunałowi, dlaczego uznaje się, że pozwolenie nie może być udzielone. Zezwolenia udziela się, jeżeli pozwany złoży swoje dowody. Zarówno prawnicy będą przedstawiać zarys argumentacji Sądu – przedstawienie zarysu ich sprawy. Na rozprawie adwokat uzupełni szkielet argumentu z uwagi ustne.

Nie ma obowiązku skorzystania z pomocy adwokata, środowiskowe, czy to na rozprawie planowania lub innych dochodzeń lub kontroli sądowej.

Prawników, którzy specjalizują się w prawie ochrony środowiska można znaleźć, korzystając z katalogów branżowych, takich jak komory & 500 partnerów lub prawnych. Te wykazy są publikowane co roku. Prawo ochrony środowiska fundacji (ELF) specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawa ochrony środowiska (Zjednoczone Królestwo) jest organem ukela prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi. Planowanie i środowiska (PEBA) Izba Adwokacka jest organem e&w niebędący adwokatów w sprawach z zakresu środowiska i planowania.

IX dowodów

W sprawach karnych przesłuchanie świadków zeznających dowody ustnie i poddane weryfikacji. W sprawach cywilnych wnioski pisemne zeznania świadków są dostarczone przez świadków pod przysięgą (cross-examined e&w). W Szkocji dowody zostały przedstawione ustnie przez świadków. W planowanie dochodzeń administracyjnych, takich jak przesłuchania świadków zaświadczeń o którym świadkowie są rzadko jednak przekraczają zbadane pod przysięgą. W kontroli sądowej wszystkich wysłuchań na dowody pisemne zeznania świadków lub dokumenty bez przesłuchania krzyżowego (e&w). Większość kontroli sądowych w Szkocji są określane podczas pierwszej rozprawy na podstawie argumentacji prawnej, ale jeżeli istnieją dowody, że wysłuchanie poświęcone zostanie przedstawione ustnie przez świadków.

Zeznania świadków w istotnych sprawach karnych jest oceniane przez jury. Podczas gdy sędzia może ustosunkować się do dowodów faktycznych, jury jest jedynym arbitrem stanu faktycznego sprawy. We wszystkich innych sprawach sędzia, sędzia lub funkcjonariusz służb kontrolnych (sprawozdawca) ocenia dowody. Osoba ta musi uwzględniać wszystkie materiały wymienione w tym piśmie oraz uzasadnienia przedkładania jednej i drugiej strony.

Na stronach ciąży obowiązek dostarczenia dowodów przez Sąd. Co do kontroli sądowej organu administracyjnego, którego decyzja została poddana przeglądowi, jest zobowiązana do ujawnienia wszelkich odnośnych dokumentów – Obowiązek zachowania obiektywności. Nowe dowody mogą zostać wprowadzone, jeżeli są one istotne. Sąd może zażądać dowodów od tej czy innej stronie postępowania, ale zazwyczaj nie.

Strony mogą zlecić ekspertom dać dowód w sprawie. Na przykład w przypadku roszczeń cywilnych każda ze Stron może upoważnić ekspertów na temat funkcjonowania odnośnego instrumentu oraz w jaki sposób można uniknąć negatywnych skutków. Trybunał może postanowić, że dowód taki jest podawana przez wspólną grupę ekspertów (e&w).

Ekspertyza nie jest wiążące dla sądu. Sędzia oceny wszystkich dowodów i przyjąć lub odrzucić. W sprawach karnych rola eksperta jest sędzia lub sąd konkursowy pod niezbędne kryteria naukowe do sprawdzania dokładności ich wniosków, tak aby umożliwić sędziemu lub jury własnej niezależności osądu przez stosowanie tych kryteriów do poświadczenia faktów dowodów.

X wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania

W niektórych przepisach przewidziano, że złożenie odwołania nie ma skutku zawieszającego decyzji lub zawiadomienia – np. pozwoleń środowiskowych (England and Wales) Regulations 2010, reg. 31. W innych aktach prawnych stwierdzono, że odnośne ogłoszenie nie będzie miało skutku odwołania aż do ostatecznego ustalenia lub zmiany Town and Country Planning Act 1990, s. 175(4) (w Szkocji, 1997 s. 131(3)). W procedurze kontroli sądowej skarżący może wystąpić do Sądu o zastosowanie środka tymczasowego w celu zawieszenia skutków decyzji do czasu, aż właściwe rozstrzygnięcie sprawy.

Jeżeli ustawodawstwo przewiduje, że wniesienie odwołania nie powoduje zawieszenia decyzji lub zawiadomienia lub powiadomienia, że decyzja ma skutek natychmiastowy. W przypadkach gdy z powszechnie przyjętą zasadą jest, że zawiadomienie jest bezskuteczne, dopóki odwołanie może być określana jest w stanie obsługiwać inne zawiadomienie o wstrzymanie działalności – np. natychmiastowe wstrzymanie w przypadkach planowania – planowaniem przestrzennym z 1990 r., sekcja 183 (w Szkocji ustawy z 1997 r., s 140). Jednak być może będzie musiał zrekompensować niekorzystne skutki zatrzymania osoby, jeżeli wykonanie zawiadomienie zostaje uchylona. Jeżeli ustawodawstwo daje instytucji możliwość zawieszenia toczącego się postępowania odwoławczego – np. wypowiedzenia ustawowego uciążliwości (odwołania) Regulations 1995, reg. 3 – Urząd musi odpowiednio uwzględnić równowagę pomiędzy interesem publicznym w zawiadomieniu o natychmiastowe skutki i konsekwencje tego, by osoba otrzymująca zawiadomienie – portowe Cromarty Firth przeciwko Ross i Cromarty Rady okręgu 1997 s.l.t. 254.

Cywilnych – w przeciwieństwie do sądu karnego – może wydać postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – przejmować w Szkocji – do wstrzymania projektu, w przypadku którego zarzuca się, że decyzja administracyjna była nieodpowiednia do czasu rozwiązania tej kwestii – Belize sojusz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przeciwko Department of the Environment ukpc [2003] 63. Nie ma specjalnych przepisów w odniesieniu do nakazów sądowych w sprawach dotyczących środowiska naturalnego. Władze lokalne i inne organy egzekwowania prawa, jak również wydawania i innych zawiadomień, może wnieść powództwo o zaniechanie naruszeń przeciwko komuś, kto narusza odpowiednie przepisy – np. Environmental Protection Act 1990, s. 81(5).

Nakazy (interdicts) może również zostać przyznana w przypadkach pomiędzy osobami fizycznymi lub innymi podmiotami prawnymi. Zakazy są zwykle przyznawane do zaprzestania działalności, ale obowiązkowe nakazy sądowe są niekiedy udzielane zobowiązanie kogoś do zrobienia czegoś. W przypadku gdy istnieje ryzyko nieuchronne szkody quia Timet nakazu – nakazu sądowego w przypadku, gdy szkoda jest obawa eventuated – ale nie może zostać przyznana, ale są one rzadkie.

Wniosek o wydanie nakazu (zakazuje) będzie dokonywana co poszukiwanego zadośćuczynienia na drodze sądowej lub dochodzenia roszczenia pomiędzy jednostkami itp. Terminy, prosząc o wydanie nakazu są do wniesienia roszczenia. Wniosek o wydanie nakazu tymczasowego pilnych można dokonać przed wniesieniem powództwa. Jeżeli nakaz tymczasowy (zakazuje), zwykle wnioskodawcy będą musieli oferować Trybunału przedsiębiorstwo, które spełni wszystkie straty poniesione przez pozwanego, jeżeli powództwo nie zostanie udzielone. Jeżeli e& w oraz w Irlandii Północnej, w sprawie, do której zastosowanie ma Konwencja z Aarhus, Trybunał stwierdza, że nakaz jest niezbędne, aby zapobiec poważnym szkodom dla środowiska i dla zachowania podstawy faktycznej, należy, rozważając możliwość nakładania na przedsiębiorstwa i jego postanowień, w szczególności uwzględniać potrzebę postanowienie ogólne takie jak kontynuowanie sprawy byłoby zbyt kosztowne dla wnioskodawcy oraz do przedstawienia wszelkich niezbędnych wskazówek w celu zapewnienia, że sprawa zostanie rozpatrzona w najbliższym możliwym terminie. ([w Practice Direction 25 Civil Procedure Rules (e&w)] oraz kosztów ochrony (konwencja z Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Sąd zbada salda dla pozoru między stronami przy ustalaniu zakresu stosowania – R (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) przeciwko SOS dla społeczności lokalnych i samorządu & lub [2010] EWCA Civ 1500. Sądy krajowe są uprawnione do zawieszenia wykonania nakazu. Osoba podlegająca nakazowi może złożyć wniosek do uwalniania go.

Orzeczenia sądu o przyznaniu (zakazuje) można się odwołać do sądu wyższej instancji. Zwykle będą wymagały opuszczenia przez wnoszącą odwołanie zarówno sąd, który wydał nakaz czy sąd apelacyjny.

Koszty XI

Wnioskodawca ubiegający się o dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska może być obowiązana do uiszczenia opłaty sądowe, honoraria prawników, wynagrodzenie biegłych, świadków i innych wydatków na koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, planów, itp.

Opłaty sądowe

Brak opłat sądowych w sprawach karnych w pierwszej instancji, lecz do sądu wyższej instancji mogą wiązać się z opłatą.

Opłata sądowa za rozpoczęcie kontroli sądowej roszczenia wynosi 60 GBP (e&w). Rozpoczęcia powództwo cywilne w e&w opłata zależy od kwoty wnioskowanej. Jeżeli należność wynosi między 1,000 – 1,500 GBP, opłata wynosi 70 GBP. Jeżeli warto między 15,000 GBP a 50,000 GBP, opłata wynosi 340 GBP. Wniosek o udzielenie zgody na wniesienie środka zaskarżenia do sądu apelacyjnego, wynoszą 235 GBP, a dalsze 465 funtów na późniejszym etapie. Wnioskodawcy mogą kwalifikować się do zwrotu opłat w zależności od okoliczności.

Wszystkie petycje na wewnętrznym lub zewnętrznym House of the Court of Session koszcie 180 GBP, odwołanie do High Court of Justiciary jest 90 GBP.

W Irlandii Północnej, a zawiadomienie o wniosku o kontrolę sądową kosztuje 200 GBP. Powództwo cywilne w wysokich kosztów sądowych opłatę w wysokości 300 GBP. Złożenie odwołania wynosi 500 GBP.

Koszty

Poziom kosztów może się znacznie różnić, zależnie od charakteru i złożoności sprawy, doświadczenia adwokata i ilość dokumentów. W e&w honoraria adwokatów w sprawach, które będą kwestionowane są znane jako „spornymi kosztami”. Adwokat będzie naliczają stawkę godzinową w zależności od grupy zaszeregowania wpływów z opłat. W ten sposób może pobierać para-legal 80 GBP za godzinę, podczas gdy partner może pobierać 200 GBP za godzinę. W przypadku spółki będzie naliczać opłaty godzinowe krótki i honorariów za sporządzenie i innych prac. W Szkocji „koszty” są określane jako „wydatki”. zasygnalizowanie kosztów w postępowaniach odwoławczych w Allen przeciwko Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin) wybranego wnioskodawcy przyznano 9,456 GBP plus VAT za jednego dnia. W sensie/Scottish Ministers csoh [2011] z jednej strony 10 koszty zostały oszacowane na 82,000 GBP do 90,000 GBP dla czterech dni rozprawę. Ten zakres kosztów jest podobna we wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa.

Koszty mogą być wyższe w roszczeń cywilnych, odzwierciedlający wspólne systemy prawa w Wielkiej Brytanii, które są oparte na orzecznictwie, a nie kodeksu cywilnego i związane z nim braku rolę sędziów śledczych (co oznacza, że trudniejszy ciężar dowodu spoczywa na partii i ich przedstawicieli prawnych o przedstawienie stosownego orzecznictwa do sądu). W przypadku uciążliwości bontoft przeciwko East – okręgu Lindsey [2008] EWHC 2923 lit. qb) – jednej ze stron koszty sześciodniowego 195,000 GBP na rozprawie. W przypadkach koszty mogą zostać zwiększone w ramach umowę w przedmiocie warunkowego wynagrodzenia, lecz do ustawodawstwa, które zostało uchylone w kwietniu 2013 r. W Szkocji „spekulacyjne” są to opłaty, które przewiduje (Act of Sederunt honorariów adwokatów spekulacyjne działania) i 1992/1879 (Act of Sederunt honorariów adwokatów w działaniom spekulacyjnym) 1992/1897.

Zakazy

Nie istnieje żaden inny poziom opłat w przypadkach zaniechania (zakazuje). Zazwyczaj strona wnosząca o wydanie nakazu (zakazuje) będą musieli zobowiązać się do odszkodowania, mimo że znajdują się przepisy postępowania cywilnego, w Practice Direction 25 (e&w) oraz kosztów ochrony (konwencja z Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). W ramach ochrony przed nadmiernymi kosztami (konwencja z Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) i zmieniona praktyka kierunku 25a regulaminu procedury cywilnej (e&w) sąd musi, w Aarhus, w szczególności uwzględniać potrzebę ogólnie warunki zamówienia nie pozwoli na kontynuowanie sprawy byłoby zbyt kosztowne dla skarżącej przy rozważaniu, czy zobowiązanie wnioskodawcy do naprawienia szkody.

Przesądzanie kosztów (koszty)

Ogólna zasada jurysdykcji w Wielkiej Brytanii jest to, że koszty (koszty SCOT) zależy od wyniku lub zasada „przegrywający płaci” – np. e&w Civil Procedure Rules (część 44.3). Jednakże sądy mają dużą swobodę w zakresie orzekania o kosztach. Punktem wyjścia jest założenie, że koszty postępowania ponosi strona przegrana, ale kosztów strony wygrywającej, może być zmniejszona, jeśli strona ta nie doprowadziła w niektórych kwestiach lub w przypadku budzi istotne kwestie. Ponadto sądy sprzyjają korzystaniu z ADR oraz strony, które bezzasadnie nie angażują się w konsekwencji ADR mogą ponieść koszty ogólne – plc przeciwko Milton Keynes NHS Trust, [2004] EWCA Civ 576. Sąd Dokonując kosztami poszuka również postępowanie stron od samego początku postępowania i rozważyć ewentualną obniżkę kosztów powinny być dokonane wskutek niewłaściwego postępowania.

Zgodnie z częścią 36 regulaminu procedury cywilnej (e&w) jedna ze Stron może złożyć ofertę do pozostałych do spłaty należności, zazwyczaj oferując pewną sumę pieniędzy – Protokół z przetargu (SCOT). W przypadku gdy oferta lub oferta przetargowa zostaje odrzucona, natomiast osoba ją odrzuci nie uda się uzyskać bardziej korzystne orzeczenie kary mogą być koszty.

Kosztów szczególnych zasad obecnie obowiązujących na całym obszarze Zjednoczonego Królestwa na przypadki ograniczania narażenia utraty stron kosztami strony przeciwnej.

XII mechanizmy pomocy finansowej

Nie ma żadnych specjalnych zwolnień z opłat sądowych lub kosztów w sprawach dotyczących środowiska w jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa. Istnieją takie zwolnienia z opłat dla osób o niskich dochodach.

Brytyjskie sądy stosowały art. 9.4 konwencji z Aarhus, która zawiera wymóg, aby w sprawach związanych z ochroną środowiska nie powinien być „nadmiernie kosztowne” – w drodze postanowienia o ograniczeniu kosztów (i) lub ochronnych e&w n.i kosztów zamówień (SCOT) prawo dotyczące tych zamówień jest stosunkowo nowy i jest nadal rozwijany. Konwencja z Aarhus jest obecnie wyraźnie zastosowanie do kosztów na drodze sądowej w e&w przez przepisy postępowania cywilnego (poprawka 2013, część 45); w Szkocji, przy zastosowaniu podobnych zasad mających zastosowanie do wszystkich spraw środowiskowych, przedstawiony w marcu 2013 r.; W ni kosztami ochrony (konwencja z Aarhus) Regulations (Northern Ireland) 2013, które określa szczegółowe przepisy dotyczące kosztów postępowania zostaje ustalona dla chronionych, do których Konwencja ma zastosowanie.

Zgodnie z tymi zasadami:

(1) W pierwszej instancji – Odwołanie podlega postanowieniom konwencji z Aarhus nie może zostać obciążony kosztami przekraczającej 5,000 GBP i 10,000 GBP dla osób fizycznych, osób prawnych i osób reprezentujących stowarzyszenia. Odzyskiwanie kosztów od przegrywających pozwanych jest ograniczony do 35,000 GBP.

(2) W postępowaniu odwoławczym, przepisy regulaminu procedury cywilnej 52.9a regulujących odzyskiwanie kosztów zastosowania, przy czym sąd może wydać postanowienie ograniczające koszty.

(3) Sąd Najwyższy może także wydać nakaz Aarhus ogranicza koszty odzysku w przypadku praktyki oparte na kosztach (zgodnie z ostatnią zmianą kierunku w listopadzie 2013 r.).

Przed przyjęciem tych przepisów, przyznaniem TPK w postępowaniach odwoławczych były regulowane Corner House” zasady, które zostały określone w R (Corner House Research) przeciwko Secretary of State for Trade and Industry, Rec. [2005] EWCA Civ 192, pkt 74:

(1) Postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności z tytułu kosztów może zostać wydane w każdym stadium postępowania, na warunkach, jakie Trybunał uzna za odpowiednie, jeżeli sąd jest przekonany o tym: (i) że postawione problemy dotyczą ogólnego interesu publicznego, (ii) że interes publiczny wymaga prawnego rozwiązania tych problemów, (iii) że skarżący nie ma prywatnego interesu w wyniku postępowania; (iv) mając na uwadze środki finansowe skarżącego oraz pozwanego (-ych) i kwoty kosztów, które mogą być zaangażowane, jest sprawiedliwa i uczynienie tego dekretu; oraz (v), jeżeli zlecenie nie zostaje wykonane skarżący prawdopodobnie nie będzie kontynuował postępowania będzie działać rozsądnie i w ten sposób.

(2) Jeżeli osoby działającej w imieniu wnioskodawcy czynią pro bono będzie to przyczynić się do zwiększenia zasadności wniosku dotyczącego konstytucyjnego.

(3) Do Trybunału należy, w ramach przysługującego jej uznania zdecydować, czy jest uczciwe i sprawiedliwe w celu w świetle rozważań przedstawionych powyżej.

Zasady te zostały zmienione w sprawach środowiskowych w celu usunięcia obowiązku użyteczności publicznej oraz koncentracją na powoda oznacza – R (Garner) Elmbridge Borough Council V [2010] EWCA Civ 1006. Są one w dalszym ciągu stosowane w odniesieniu do pozasądowych przeglądu spraw objętych zakresem stosowania konwencji z Aarhus.

Pomoc prawna

Pomoc prawną w sprawie cywilnej w e&w pokrywana jest przez Wspólnotę służba prawna. Brak jest polem finansowania spraw środowiskowych. Jednak fundusze mogą być uzyskiwane w ramach kategorii „interesu publicznego”. W związku z tym CLS przyznane stypendium na drodze sądowej dotyczącej potrzeby społeczne dotyczące wycofywania z eksploatacji okrętów podwodnych o napędzie jądrowym w przypadku miały istotny interes publiczny. Wielu potencjalnych działań, ale nie jako nieobjętych tego badania opinii publicznej ani nie podnosząc jednak żadnych nowych kwestii prawnych. Zatem wniosek o finansowanie, aby zakwestionować decyzję zezwalającą na udzielenie zezwolenia na użytkowanie spalarni w pobliżu miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wizę został odrzucony. Szkocka Rada ds. pomocy prawnej ma podobny kryteriami „interesu publicznego”.

Pomoc prawna w sprawach karnych mogą być dostępne dla pozwanych, ale nie dla osób zainteresowanych do wniesienia oskarżenia prywatnego.

Decyzje dotyczące finansowania przez służbę prawną Rady są uzależnione od jego „Funding Code.” w sekcji 7 kodeksu dotyczy kontroli sądowej. Podpunkt 7.5 stanowi, że „w przypadku nie wydaje się mieć istotnego interesu publicznego, ma ogromne znaczenie dla klienta lub do podnoszenia istotnych kwestii dotyczących praw człowieka, reprezentacja prawna zostanie odrzucony, jeżeli: (i) wątpliwych lub szanse powodzenia są niewielkie; lub (ii) prawdopodobne koszty nie wydają się proporcjonalne do spodziewanych korzyści postępowania uwzględniając szanse powodzenia i wszelkich okoliczności.” Odnosi się to do wszystkich osób. Organizacje pozarządowe będą w stanie uzyskać pomoc prawną. W Szkocji do przyznania pomocy prawnej jest określany przez podręcznik pomocy prawnej w sprawach cywilnych, część IV, rozdział 3, który odnosi się do oceny prawdopodobieństwa winy i zasadności.

Pro bono

Pro bono pracować w Zjednoczonym Królestwie jest ułatwiane przez probono uk.net internetowej. Znajdują się tam informacje na temat sposobu uzyskania dostępu do bezpłatnej porady prawnej. W e&w adwokatami LawWorks grupy – „pro bono” posiada również stronę internetową przedstawiającą dokąd udać się po pomoc. Dla adwokatów, adwokatów przy e&w pro bono jednostka działa jako izba rozliczeniowa odpowiada barristers spraw. Jednostka odbiera wniosków o pomoc za pośrednictwem agencji doradczych i prawników. Jednostka ma za zadanie pomóc w przypadkach, gdy wnioskodawca nie stać na pomoc, o którą wnioskowano, lub uzyskania finansowania publicznego, i wartościowego wsparcia adwokata może zapewnić. Żadna z tych organizacji specjalizujących się w środowisku pracy, lecz mogą zaszkodzić indywidualnym w kontakcie z tymi, którzy to robią.

Z LawWorks świadczy podobne usługi w Szkocji do LawWorks e&w w Szkocji; Mimo że obie jednostki są odrębnymi podmiotami. Faculty of Advocates ma darmowych usług prawych, którego prace obejmują planowanie i sprawy związane z ochroną środowiska.

W Irlandii Północnej pro bono Grupa zapewnia doradztwo i zastępstwo przez adwokatów i radców prawnych, którzy zgłosili się dobrowolnie do udziału w panelu, które obejmie pełny zakres prawny specjalizacji. Wolontariat oferuje swe usługi nieodpłatnie do 3 dni lub 20 godzin rocznie. W większości przypadków prawdopodobieństwo spełnienia kryterium pro bono, jednostka będzie odwołanie do odwołania, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, poszczególne etapy postępowania, Sąd wysłuchań i doradztwo

Poradnie prawne

Nie ustanowiono poradni prawnych specjalizujących się w sprawach związanych z ochroną środowiska w e&w lub Ni. Jednak prawo obywateli biur doradczych oraz centrów albo pomoc w sprawach związanych z ochroną środowiska lub przekazać sprawę do kogoś, kto może Ci pomóc. Centrum Prawa Ekologicznego Szkocji oferuje doradztwo w kwestii ochrony środowiska.

Organizacje użyteczności publicznej

Prawo ochrony środowiska fundacji jest czołową organizacją w Zjednoczonym Królestwie, które udzielają bezpłatnych porad prawnych dla społeczności lokalnych z wymogami w zakresie ochrony środowiska. Od prawie dwóch dekadach doprowadziła ona do bezpłatnych porad grupom szczególnie narażonym na zagrożenia środowiskowe, w tym negatywnych skutków zanieczyszczenie i utrata terenów zielonych i ró ¿norodnoœci biologicznej. Projekt opinii publicznej prawem krajowym charytatywną mająca za cel poprawę dostępu do publicznych środków ochrony prawnej dla tych, których dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest ograniczony z powodu ubóstwa lub inne formy marginalizacji. Będzie to również doskonała okazja do spraw środowiskowych.

XIII terminowość

Wnioski o pozwolenie na budowę, należy rozstrzygnąć w ciągu ośmiu tygodni, o ile wymagają one OOŚ termin został przedłużony do sześciu tygodni. Organy określające wniosków IPPC musi zazwyczaj podjąć decyzję w terminie trzech miesięcy, pomimo że istnieją inne terminy w rozporządzeniach. Wnioski o wydanie pozwolenia mogą nie mieć innego wymogu prawnego dotyczącego ustalenia w określonym czasie, lecz zachęca się władze do czasu koniecznego do wydania licencji.

W przypadku decyzji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego lub o pozwolenie środowiskowe nie wyznacza się w wymaganym terminie zostanie uznany za odrzucony. Umożliwiającą wnioskodawcy odwołanie się do Secretary of State lub ministrów, lub w pewnych okolicznościach do lokalnego organu odwoławczego w Szkocji.

Postępowanie sądowe

Przed dniem 1 lipca 2013 r., wnioski o kontrolę sądową w kwestiach środowiskowych w e&w musi zostać wniesiona w terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia odpowiedniej decyzji. Przepisy postępowania cywilnego (54.5) postępowanie winno zostać wniesione bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu trzech miesięcy od przedstawienia wniosku podstawy zaskarżenia. „bezzwłocznie” zostało uznane za niewystarczająco precyzyjne. Tak więc w przypadku gdy prawodawstwo UE rozważa się wnioskodawca dysponuje okresem trzech miesięcy – R u & ptnrs (East Anglia) Ltd przeciwko Urząd Broads [2011] EWHC 1824 (Admin). Od dnia 1 lipca 2013 r. obowiązują terminy na wniesienie pozwu do sądu została zmieniona na sześć tygodni w odniesieniu do decyzji w ramach „planów działania” („Zagospodarowanie przestrzenne Act 1990, Planning (wymienionych budynków i obszarów chronionych) Act 1990, Planning Act 1990 (substancje niebezpieczne) oraz planowania (pośrednie Provisions) Act 1990). (Civil Procedure (poprawka nr 4) 2013).

Terminy na wniesienie powództwa cywilnego w uciążliwości, o naruszenie i zaniedbań określonych w e&w (Limitation Act 1980). Zgodnie z sekcją 2 Limitation Act 1980 powództwa opartego na czynu – takich jak zakłócanie porządku publicznego – powinny być składane w terminie sześciu lat od dnia, w którym uprawnienie to powstało. Na mocy sekcji 6 przedawnienie i utratę (Scotland) Act 1973 każdy wniosek należy złożyć w ciągu pięciu lat. Zgodnie z art. 6 ograniczenia (Northern Ireland) Order 1989 okres wynosi sześć lat. Bieg terminu rozpoczyna się od daty powstania szkody lub – jeżeli później – powód dowiedział się szkoda została spowodowana w całości lub w części aktu lub zaniechania stanowiących rzekome zaniedbanie, uciążliwe lub niewypełnienia obowiązków. „wiedza” oznacza uzasadnione przekonanie co do okoliczności faktycznych, które doprowadziły do przyznania – ministerstwo obrony przeciwko AB & RNO [2012] UKSC 9.

Jeśli osoba fizyczna zamierza wnieść skargę na mocy sekcji 82 ustawy – Prawo ochrony środowiska 1990 lub Sheriff Court” Magistrates’, pozew musi mieć 21 dni przed wszczęciem postępowania. (S. 82) (6)). Ze względu na charakter postępowania o zaniechanie immisji będą nadal istniejących w tym czasie.

Czas trwania spraw

Czas trwania sprawy zależy od złożoności okoliczności faktyczne i prawne. W postępowaniach odwoławczych, jeżeli nie ma dowodów ustnych wyjaśnień – może trwać od pół dnia do czterech lub pięciu dni. Środowisko, w którym obie strony postępowania cywilnego wezwania świadków i biegłych może trwać znacznie dłużej. W przypadku stosunkowo prostych dokuczliwości hałasu może zająć dwa lub trzy dni. DOBSON przeciwko Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC) bierze udział więcej niż dziesięć świadków zdarzenia po obu stronach oraz po każdej stronie czterech ekspertów zajmujących się różnymi dyscyplinami naukowymi. Sprawy trwało sześć tygodni.

W sprawach karnych organ egzekucyjny dochodzenia może trwać miesiące, a nawet lata od dnia popełnienia przestępstwa do wydania postępowanie. Zazwyczaj na początku występuje w pokoju przesłuchań lub Sheriff’s Court w przeciągu trzech tygodni postępowanie zostało wydane. Jeżeli do winy jest przez Trybunał będzie rozpatrywać ją w terminie jednego miesiąca; Chociaż w Irlandii Północnej, Anglii & Walii sędziowie mogą skierować sprawę do sądu koronnego kary, jeśli uznają, że ich uprawnienia są niewystarczające do uporania się z przestępstwem. Podsumowanie procesu pokoju lub Sheriff’s Court może trwać od jednego do trzech dni; Chociaż już przypadki są możliwe.

Poważny przypadek zostanie przekazany przez sędziów do Sądu Koronnego (Crown Court). W sądzie koronnym (Crown Court) w sprawach sąd przysięgłych trafi do tymczasowego przeglądu, który może trwać więcej niż jedno wysłuchanie to objęcie sprawą o kilka miesięcy. Samego procesu można od jednego dnia do ostatniego miesiąca – ściganie przestępstw dotyczących odpadów doprowadziły do sześciu tygodniu badania.

Termin orzeczeń

Nie istnieją żadne ustalone terminy sędziów do orzeczeń. W prostych przypadkach (e&w) sędzia maygive ustnego wyrok natychmiast po przesłuchaniu. W bardziej złożonych przypadkach mogą zostać zarezerwowane i zazwyczaj jest uwalniany na piśmie w terminie dwóch do sześciu miesięcy. Jest dłuższy niż sześć miesięcy, ale nie jest to powszechne.

Ponieważ nie ma określonych terminów nie istnieją sankcje wobec opóźnień w wydawaniu orzeczeń przez Sąd. Jednak w sprawach dotyczących kwestii praw człowieka oczekuje się, że wyda szybko decyzję.

XIV inne kwestie

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zakwestionowane podczas procedury OOŚ lub jeżeli orzeczenie zostało wydane. Jeżeli badanie opinii publicznej są przechowywane przed wydaniem decyzji, członkowie będą mogli zająć się dochodzenia.

Chociaż obecnie nie istnieje jedna rządowa strona internetowa dotycząca dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, informacje o różnych aspektach jest dostępny za pośrednictwem rządu centralnego (http://www.gov.uk/) oraz na stronach internetowych rządu Szkocji i Irlandii Północnej.Link otworzy się w nowym okniehttp://www.gov.uk/ Dostępne są również informacje i opinie organizacji pozarządowych takich jak Friends of the Earth ukela lub grup takich jak Zjednoczone Królestwo i Environmental Law (ukela).

Alternatywne metody rozstrzygania sporów dostępny w Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie zaleca się przez sąd cywilny. Do Pre -action Protocol (e&w) stanowi, że „zarówno powodowi, jak i pozwanemu przez sąd może być zobowiązany do przedstawienia dowodów na to, że alternatywne sposoby rozwiązania sporu zostały rozpatrzone. Sądy są zdania, że spory powinny być traktowane jako ostateczność i twierdzi, że nie należy wydawać, gdy ugoda jest czasem nadal aktywnie bada”. Jest ona dostępna dla opinii publicznej za pośrednictwem broszur, takich jak służby prawne Komisji „rozwiązań alternatywnych względem bezpośredniego ulotka informacyjna Trybunału SPr 23”.

Mediacja jest najczęściej wykorzystywana w cywilnych roszczeń przez osoby fizyczne lub prawne. Mediacja jest dostępna w postępowaniach odwoławczych, lecz nie jest szeroko stosowane – Public Law Project: 2009 mediacji i kontroli sądowej.

Cudzoziemcy XV

Brak jest szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych dotyczących języka lub państwa pochodzenia brytyjskiego prawa procesowe. Jednakże sądy są organami publicznymi, a tym samym związany Equality Act z 2010 r. stoi on do dyskryminacji ze względu na rasę lub narodowość. Ustawa nakłada cło równości rasowej, z którymi sądy powinny przestrzegać. Sądy są wytyczne w sprawie równego traktowania wszystkich osób, które się przed nimi „stół”, że książki wydawane są sędziowie orzekający – np. równe traktowanie dla Anglii i Walii.

Używania różnych języków jest ułatwione w postępowaniu sądowym. Wewnętrznie języki, takie jak walijski są przewidziane w wysłuchaniach. Inne języki można korzystać z pomocy tłumacza. Sądy będą doradczej ulotki dostępne w wielu językach.

W sprawach karnych i niektórych postępowań Trybunału Sąd do spraw służby zorganizują tłumacza i pokryją opłaty; Chociaż w postępowaniu karnym, jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego opłata może być częścią kosztów postępowania osoba ta zostaje obciążona kosztami. W sprawach cywilnych należy do stron, aby podjąć takie kroki i uiszczania opłat.

XVI sprawy transgraniczne

Ponieważ Zjednoczone Królestwo składa się jedynie z wyspy Irlandii i Irlandii Północnej granicy lądowej, sprawy transgraniczne są bardzo rzadkie. Zgodnie z prawidłem 24 dotyczącym planowania infrastruktury (OOŚ) Regulations 2009, która może spowodować istotne skutki transgraniczne dla środowiska w innym państwie EOG musi być zgłoszone do tego państwa. Państwo może uczestniczyć w postępowaniu na mocy rozporządzeń. Nie istniały żadne proceduralne zasady uczestnictwa chociaż prawodawstwo UE, takich jak dyrektywa w sprawie mediacji zostało wykonane w orzecznictwie w Zjednoczonym Królestwie. Odpowiedzialność cywilna ustalona na mocy takich konwencji jak Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, 1969 w stosownych przypadkach. Inaczej w części III Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 reguluje kwestię prawa właściwego. Sekcja 11(2) lit. a) przewiduje stosowanie prawa państwa, w którym powstała szkoda jest obowiązującym prawem.

Brak decyzji w prawie Zjednoczonego Królestwa, co stanowi „publiczne” w transgranicznych sporach.

Brak decyzji w prawie Zjednoczonego Królestwa, czy cudzoziemiec, który został naruszony przez projekt w Zjednoczonym Królestwie uzyskałoby wystarczające zainteresowanie uczestnictwem w zasięga opinii publicznej lub przeprowadza kontrolę sądową w odniesieniu do projektu. Jednakże, jeżeli w przeciwnym razie mają wystarczający interes prawny mogłoby być sprzeczne z Equality Act z 2010 r. na odmówienie uczestnictwa. Zakładając, że osoba wystarczającego interesu w przebiegu postępowania byłyby takie same jak dla wszystkich innych. Prawdopodobieństwo uzyskania pomocy prawnej jest znikome biorąc pod uwagę kryterium „istotnego interesu publicznego” omówione powyżej.

Jeżeli dana osoba ma wystarczający interes w postępowaniach, wówczas może on uczestniczyć w nich.

Chociaż nie istnieją w tej decyzji sądów brytyjskich, jeśli osoby obcego państwa mogłyby ucierpieć wskutek takiego wniosku nie ma powodu, dla którego osoba ta nie mogłaby mieć znaczny odsetek do celów kontroli sądowej.

Odpowiednim forum jest krajem, który jest bardziej odpowiednie dla zapewnienia sprawiedliwości – w sprawie Spiliada Maritime Corporation przeciwko Cansulex Ltd, 1987, AC 460. Może to być państwo, którego prawo jest właściwe dla sporu. W Zjednoczonym Królestwie na mocy sekcji 11 Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 prawo właściwe jest zazwyczaj kraj, w którym uraz lub szkoda ta może zostać przesunięta zgodnie z sekcją 12. Jeżeli sąd brytyjski uznał jurysdykcję w danej sprawie decyzja może zostać zakwestionowana, ale będą wiarygodni nowi do wykazania, że decyzja jest błędna.

Jako że Gibraltar posiada granicę lądową z Hiszpanii, istnieje możliwość powstania sprawy transgraniczne. Zob. załącznik A do szczegółów.

Powiązane strony

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Urzędy i biura prokuratora rzeczników praw obywatelskich

Eksperci w dziedzinie ochrony środowiska

Strona internetowa prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi

Izb adwokackich

Pro bono Environmental Law Offices

Krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe

Informacje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Informacje na terytoria zależne Korony


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016