Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden - Förenade kungariket

Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

De tekst op deze pagina is een automatische vertaling. De kwaliteit wordt niet gegarandeerd.

De kwaliteit van deze vertaling werd beoordeeld als: middelmatig

Vindt u deze vertaling nuttig? 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. Ärenden rörande tillgång till information
 4. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 5. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 6. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 7. Partsbehörighet
 8. Rättsligt ombud
 9. Bevis
 10. Förbudsförelägganden
 11. Rättegångskostnader
 12. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 13. Aktualitet
 14. Övriga frågor
 15. Utländska medborgare
 16. Gränsöverskridande ärenden

Inledning

Förenade kungariket består av England, Skottland, Wales och Nordirland. Dessutom har det internationella ansvaret för Gibraltar, Guernsey, Jersey och Isle of Man. Tillämplig lagstiftning för England och Wales, Nordirland och Skottland finns i huvudtexten. Se särskilt bilagorna om information om Gibraltar, Guernsey, Jersey och Isle of Man.Länken öppnas i ett nytt fönstercontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=1&member=1&action=maximizeMSLänken öppnas i ett nytt fönstercontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=3&member=1&action=maximizeMSLänken öppnas i ett nytt fönstercontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=4&member=1&action=maximizeMSLänken öppnas i ett nytt fönstercontentMaximisation.do?clang=en&idTaxonomy=300&idCountry=UK&idSubpage=2&member=1&action=maximizeMS

I konstitutionella grundvalar

Förenade kungariket har inte en enda kodifierad författning. Miljöåtgärder i fråga om beslut av en offentlig myndighet kan väckas enligt artikel 8 eller artikel 1 i protokoll 1 till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, om det sker ett ingrepp i ett fredligt nyttjande av en tillgång. Konventionen har genomförts i Förenade kungariket genom 1998 års lag om mänskliga rättigheter. Även om parterna inte direkt kan åberopa bestämmelserna i ett internationellt fördrag som inte har genomförts i brittisk rätt genom en lag eller annan författning, en domstol kommer att försöka tolka lagstiftningen på ett sätt som är förenligt med landets internationella åtaganden.

Domstolar och administrativa organ inte tillämpar Århuskonventionen direkt med undantag av de bestämmelser i den som har genomförts av en rättsakt eller ett beslut eller genom EU-lagstiftningen, som är direkt tillämpliga i nationell rätt – Morgan mot Hinton Organics (Wessex) Ltd [2009] EWCA Civ 107. Emellertid, Walton/Scottish Ministers [2012] UKSC 44 konstaterades det att besluten om att behandlas med respekt.

Det bör noteras att vid undertecknandet, ratifikationen) bekräftade Förenade kungariket gjorde följande uttalande i samband med Århuskonventionen:

”Förenade kungariket förstår hänvisningarna i artikel 1 och sjunde stycket i ingressen i denna konvention att” varje person ”rätt” att leva i en miljö som är förenlig med hans eller hennes hälsa och välbefinnande ”att uttrycka en förhoppning som motiverat förhandlingarna om denna konvention och som delas av Förenade kungariket. De rättigheter som varje part åtar sig att lämna garanti enligt artikel 1 är begränsat till rätten till tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor i enlighet med bestämmelserna i denna konvention. ”

II Rättsliga

Domstolar

Det finns inga särskilda miljödomstolar i Förenade kungariket. I England och Wales (e&w) och Nordirland (Ni) miljömässiga brottmål inleds i Magistrates ’Court, under ledning av lekmannadomare eller en District Judge. Allvarliga fall behandlas i Crown Court med en domare och jury. I Skottland mindre brottmål handläggs av Juge de paix domstolar, medan allvarligare fall prövas av sheriffdomstolen, ensam eller med en sheriffdomare och en jury. De allvarligaste fallen behandlas i High Court of Justiciary med en domare och jury.

Domare (Sheriffer kan höra lagstadgade olägenheter – olägenheter som definieras i lag, där syftet är att minska det obehag i stället för att kräva skadestånd. I civilmål e&w och N.I. såsom okynnesprövningar oftast prövas i grevskapsdomstolarna av en Circuit Judge vid county court e&w och av en domare i Nordirland. Eller som är mer komplicerade fall av högt värde behandlas i High Court som i högsta domstolen. Den Technology and Construction Court) är en Division of the High Court i e&w som specialiserat sig på komplicerade tekniska frågor. I Skottland Småmål handläggs av Sheriff Court och mer värdefulla i Outer House of the Court of Session.

Om ett beslut överklagas i den offentliga och lokala myndigheter tilldelas e&w och I/S av den administrativa indelningen av High Court av högsta domstolen. I Skottland de prövas av Court of Session.

Domarna väljs från jurister och har i praktiken för ett visst år innan de kan ansöka om att bli domare. I början eftersom många e&w apparater – deltidsarbetande domare – innan man går vidare till High Court eller Circuit Judges). I Skottland inleddes de ofta som deltidsanställda sheriffer eller erfarna advokater i Nordirland och de ledamöter som sitter på deltid. Domarna är oberoende av staten. Det finns inga särskilda miljömässiga domare, trots att domare som sysslar med miljöfrågor har naturligtvis byggt upp expertis på detta område.

Specialdomstolar och nämnder (tribunals)

I e&w, där ett beslut bestrids av sökanden, men inte något bestridande – kan överklaga beslutet. Överklagandet ska prövas av en inspektör från inspektionen för stadsplanering. Inspektörerna kommer också att pröva en sökandes eller tillståndsinnehavarens för överklaganden av beslut om vattenuttag miljötillstånd, licenser och andra miljörelaterade regleringsfrågor. I Skottland Sådana överklaganden handläggs av en rapportör som utnämnts av direktoratet för planering och miljömässiga överklaganden eller, när det gäller vissa tillämpningar av den lokala planeringsmyndighetens prövningsorgan, beroende på omfattningen av utvecklingen och varje planeringsmyndigheterna egna förfaranden. I Nordirland överklaganden handläggs av kommissionärer från Planning Appeals Commission.

Om någon bryter mot vissa e&w miljölagstiftning i det berörda organet kan vidta civilrättsliga påföljder snarare än vidta straffrättsliga förfaranden – civilrättsliga påföljder (England) Order 2010 (SI 2010/1157 (W. 2010/1821). I fråga om sådana sanktioner prövas av First Tier Tribunal (miljö). Lagstiftarna i Nordirland och Skottland överväger liknande bestämmelser.

Forum shopping

Det finns ingen forum shopping för olika typer av domstolar i civilrättsliga mål i Förenade kungariket. En kärande kan väcka talan i olika lokala domstolar om han bor i ett område men skadan uppstod i ett annat område. I Skottland har i vissa fall kan käranden välja mellan att väcka talan i sheriffdomstolen eller i Court of Session. I brottmål (e&w) svaranden kan välja att få sin sak prövad i Magistrates ’Courts eller Crown Court om det brott som kan prövas av domstolen.

Överklaganden och extraordinära rättsmedel

Överklaganden från Magistrates i e&w och N.I. handläggs av en domare vid Crown Court (NI). Om överklagandet är att lagen, då svaranden kan begära att en domare i High Court. Överklaganden till Crown eller County Court till Court of Appeal, Criminal Division). Överklaganden från Court of Appeal går till Supreme Court.

Överklaganden från de regionala domstolarnas beslut i ett tvistemål ska gå antingen till High Court eller Court of Appeal, beroende på ärendets natur. Den som vill överklaga måste få tillstånd från domstolen. Överklaganden av ett beslut från en hög domstol i ett civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt mål går till Court of Appeal och återigen krävs tillstånd.

I tvistemål från Skottland handläggs av Sheriff Court of Session (inner house). Överklaganden från det går till Förenade kungarikets högsta domstol. Överklaganden i brottmål från Sheriff handläggs av High Court of Justiciary. Det finns en separat Avenue i Skottland för Europakonventionen överklagas till Supreme Court.

Det finns extraordinära rättsmedel i den brittiska lagstiftningen, t.ex. förelägganden och förbud mot interdicts, bindande beställningar och order. Dessa regler diskuteras nedan.

Kassationsdomstolen

I Storbritannien där en domstolsprövning av ett förvaltningsbeslut som domstolen endast har befogenhet att fastställa nämnda beslut, att upphäva eller att begära att en myndighet för att avhjälpa en underlåtenhet att agera. Domstolen kan inte träda i stället för de administrativa organ och fatta beslut om detta. I brottmål, appellationsdomstolar kommer att införa den påföljd som de anser lämpligt, de inte återförvisa målet till den lägre domstolen (e&w). Planering/miljötillstånd överklaganden i administrativ beslutsfattare kan ändra innehållet i det ursprungliga beslutet.

Rättsliga förfaranden

I Storbritannien åtal väcks av åklagarmyndigheten (och i e&w av offentliga myndigheter eller enskilda personer). De har inlett genom utfärdande av ett informationsblad i Magistrates ’Court (e&w), stämningsansökan i Magistrates’ Court (NI) eller genom klagomål till sheriffdomstolen och fredsdomstolen eller åtal i Sheriff Court eller High Court (Scotland). Miljömål (vanligtvis e&w), vilket inletts av Environment Agency, naturtillgångarna organ för Wales eller av lokala myndigheter.

Civilrättsligt ansvar och skadestånd Ni e&w handläggs av grevskapsdomstolarna eller High Court i Civil Procedure Rule 1988 i vilket det anger hur det ska göras och beslutas. I Nordirland, County Court Rules (Northern Ireland) 1981 och reglerna om Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 gäller. I Skottland är förfarandet som föreskrivs i reglerna för det ordinarie förfarandet vid Sheriff Court eller reglerna för Court of Session. Miljöfrågor finns vanligen åtgärder för störning eller påstått slarv.

Åtgärder för att utföra en rättslig omprövning av beslut av en offentlig myndighet har inletts i High Court enligt rule 54 i Civil Procedure Rules i e&w, Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) Order 1980, rule 58 i Rules of the Court of Session. Förfarandemässigt miljöärenden behandlas på samma sätt som övriga rättsliga prövningar.

Rättsliga åtgärder av egen rörelse

Brittiska domstolar använder ett ackusatoriskt eller ett inkvisitoriskt tillvägagångssätt snarare en, som återspeglar landets arv i common law. Därför måste inges av parterna och domstolarna kan vidta sådana åtgärder på eget initiativ. När ett ärende dras inför domstol kan domstolen ta upp frågor ex officio, men parterna måste ges möjlighet att bemöta den på dem.

III tillgång till information

De relevanta bestämmelserna i Århuskonventionen och direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation tillämpas på e&w och N.I. genom föreskrifter om miljöinformation (Environmental Information Regulations 2004 (SI 2004/3391) och i Skottland av miljöinformation (Scotland) Regulations 2004 (SSI 2004/52). Dessa tillägg Freedom of Information Act 2000 (e&w och Ni) och Freedom of Information Act (Skottland) från 2002.

Rättsmedel

Vilka uppgifter anser att den berörda myndigheten har underlåtit att efterkomma en begäran är det första steget att åka tillbaka till den myndighet som enligt förordning 11 (e&w och Ni) eller 16 (SCoT) och begära att kommissionen omprövar sitt beslut. Om sökanden fortfarande är missnöjd efter denna process sedan ett klagomål kan framföras i e&w och n.i.to Information Commissioner’s Office enligt paragraf 50 i 2000 års lag eller i den skotska dataskyddsmyndigheten enligt section 47 i 2002 års lag. Överklaganden av kommissionens beslut sker vanligtvis i e&w och Ni till First-tier Tribunal eller i Skottland till Court of Session.

Om en myndighet avslår en begäran måste sändas till sökanden och förklara varför begäran avslogs. Det ska meddela vilka undantag tillämpas (REG 14(3)&(4) E&w och n.i (13 b) & (C) Skottland) och vad sökanden kan göra om han eller hon önskar bestrida beslutet – 13, reg. 14(5) (e)

Förfarande

Regleringen medför en skyldighet för en myndighet som innehar miljöinformation som bör göras tillgänglig på begäran. Denna tull är förenat med ett antal undantag i förordningarna 12 och 13 e&w och I/S (10 & 11 SCoT). Ett avslag på en begäran om miljöinformation ska ske skriftligen så snart som möjligt och inte senare än 20 dagar (eller 40 dagar i en komplex fråga, REG. 7 (två) efter den dag då begäran om samråd mottogs, REG. 14 (13 från Skottland). En person vars ansökan har avslagits, får begära att myndigheten omprövar sitt beslut. Översynen måste anmälas snarast möjligt, och senast 40 dagar efter mottagandet av begäran om översyn 16, reg.11 (SCoT). Om vägran att lämna ut bibehålls den person vars ansökan har avslagits (nedan kallad klaganden) får ansöka om ett beslut från kommissionen, enligt avsnitt 50 i 2000 års lag som tillämpas av regel 18 (e&w och Ni), Skottland (avsnitt 47). Kommissionen kommer att utfärda ett formellt beslut enligt section 50(3) (49(5), Skottland). Den klagande eller den offentliga myndigheten kan överklaga till domstol mot kommissionens beslut om punkt 54 ovan – som tillämpas vid Court of Session (Skottland), avsnitt 56. I e&w och N.I. överklagande till Tribunal styrs av Tribunal (First-tier Tribunal (General Regulatory Chamber) Rules 2009. Ett överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 28 dagar efter kommissionens beslut, Rule 28(1). Det finns ytterligare ett överklagande i en rättsfråga från personaldomstolen till Upper Tribunal.

Kommissionsledamöterna kommer att se de omtvistade uppgifterna och har rätt till tillträde och kontroll (avsnitt 55) och Ni e&w SCOT (avsnitt 54) för att få ytterligare information om de anser att lagstiftningen inte har efterlevts. Om detta bestrids i domstol, kommer domstolen att ta del av informationen och avgöra om det ska ske med hänsyn till dess innehåll.

Domstolen kan besluta att uppgifter lämnas ut i civil- och straffrättsliga förfaranden. Detta är enligt rule 31 i Civil Procedure Rules (e&w) (art. 9a, sheriffdomstolen Ordinary Cause Rules (SCoT) eller delarna 21–26 i Criminal Procedure (kapitel 7a) e&w straffprocessrätten (SCoT).

Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

Administrativa förfaranden

Miljörelaterade tillstånd t.ex. tillstånd för vattenuttag eller avfallshanteringsanläggningar licenser utfärdas av miljöministeriet (e), Department of the Environment i Nordirland genom Nordirlands Environment Agency), Scottish Environment Protection Agency, och naturresurser i Wales (”byråer”). Byråerna även säkerställa miljöskyddslagstiftning såsom gränsöverskridande transporter av avfall Regulations 2007 och Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations 2007. Förordningen om den marina miljön är huvudsakligen hos Marina förvaltningsorganisationen (e&w och Ni) som ska utfärda licenser enligt del 4 i 2009 års lag om tillträde till marina områden och kustområden. Decentraliserade godkännanden, Marine Scotland har en liknande roll i vatten som angränsar till Skottland. Naturskydd frågor såsom att fastställa och övervaka platser av särskilt intresse i Nordirland, kända som områden av särskilt vetenskapligt intresse) handhas av Natural England, Nordirland, Wales och Scottish Natural Heritage av naturresurser organ.

Dessa organ handlar om viktiga miljöfrågor. Lokala myndigheter har också en roll att spela. De bemyndiganden som vissa anläggningar som kan orsaka luftföroreningar, övervaka kvaliteten på dricksvatten och involveras i frågor som rör bevarandet av naturen. De spelar en viktig roll i att sanera förorenad mark enligt del II i Environmental Protection Act 1990. Environmental Protection Act 1990 inte sträcker sig till ni. Förorenad mark i Nordirland omfattas av del III i om avfall och förorenad mark (NI) Order 1996 och som inte har inletts.

Besluten i dessa organ, även lokala eller nationella kontor, som vanligtvis kan överklagas till regeringen (statssekreterare, skotska och walesiska ministrar). Således skulle till exempel ett beslut av myndigheterna att vägra en vatten/körkort (kontrollerade verksamheter förordningar) kan överklagas till behörig minister eller ministrar från den sökande. När ni sådant överklagande till Planning Appeals Commission.

Överklaganden till Secretary of State, ministrar eller Planning Appeals Commission är tillgängliga endast för personer som ansöker om licens eller den person som är föremål för ett föreläggande. De är sällan gå direkt till domstol. Varje annan person som har ett berättigat intresse av ärendet och som vill ifrågasätta ett beslut i första instans kan ansöka om tillstånd att få en rättslig prövning av beslutet.

Domstolsprövning av administrativa förfaranden

Vanligtvis alla alternativa lösningar bör vara uttömd innan en ansökan om domstolsprövning. Detta är inte en avgörande roll, men den sökande måste ha tillstånd från rätten att väcka talan och tillstånd får vägras om alternativa rättsmedel inte har uttömts – t.ex. R (Davies & yttersta randområdena) mot Financial Services Authority [2003] EWCA Civ 1128. I Skottland, Court of Session, kapitel 58.3 föreskriva att granskningar inte kan föras om frågan skulle kunna behandlas genom överklagande eller omprövning enligt eller i kraft av lagstiftning.

Domstolsprövning i e&w, Skottland och ni kommer att titta på formella fel. Detta kan omfatta frågor som inte på korrekt sätt rådfråga dem som kan påverkas av en stödordning – R (Greenpeace Ltd) mot Secretary of State [2007] EWHC 311 (Admin) – Underlåtenhet att följa steg som krävs i tillämplig lagstiftning eller regler – R (Kerr) mot Cambridge City Council [2011] EWHC 1623 (Admin) – och bristfällig motivering av beslutet – R (London Borough of Hillingdon) mot Secretary of State for Transport [2010] EWHC 626 (Admin).

Domstolen ska granska lagenligheten av avgörandet i sak. En offentlig myndighet ska agera inom de befogenheter som den beviljats av parlamentet – Stewart mot Perth and Kinross [2004] SC (hl) 71. Om så inte är fallet, att utövandet av en sådan befogenhet är ultra vires – utanför förlikningsorganets behörighet – och kommer att upphävas. Emellertid kommer domstolarna inte att förutspå en demokratiskt vald myndighet eller ett organ såsom Europeiska miljöbyrån som utses av parlamentet att utöva rättsliga befogenheter. Eftersom myndigheten att utöva denna befogenhet har överlämnats till byrån, inte domstolarna. Men om avgörandet i sak är så orimlig att ingen förnuftig, väl underrättade, skulle ha beaktats då en domstol kan upphäva det – R (technoprint Ltd) mot Leeds stadsfullmäktige [2010] EWHC 581 (Admin).

Generellt domstolarna inte kontrollera material och tekniska undersökningar och beräkningar i samband med rättslig prövning. Förutsatt att inte någon part handlar dessa frågor anses med rätta har fastställt. Om det uppstår en tvist kan avgöras på handlingar eller, i sällsynta fall, genom korsförhör av vittnen – R (McVEY) mot Secretary of State for Health, [2010] EWHC 437 (Admin).

Översyn av markanvändningsbeslut

Fysisk planering i e&w föreskrivs i Town and Country Planning Act 1990 (planering (NI) Order 1991. Skottland – fysisk planering (Scotland) Act 1997). I e&w, regionala strategier som krävs enligt del 5 i lokal demokrati, ekonomisk utveckling och bygglag 2009 medan lokal utveckling dokument kommer att göras enligt del 3 (del 6) i den irländska Planning and expropriation Act 2004. Planering Act 2008 innehåller särskilda regler för större projekt, t.ex. flygplatser eller stora dammar. I Nordirland får behandlas enligt artikel 31 i planeringen (Northern Ireland) Order 1991. I Skottland föreskriver 1997 års nationella planeringsramen (del 1a) och för strategiska och lokala utvecklingsplaner (del II).

I England, Wales och Nordirland, alla dessa strategier eller planer i regel kommer att bli föremål för en offentlig undersökning. En inspektör (kommissionsledamot N.I. reporter (er)) ska hålla den undersökning och rapport till ministern (e) eller (i/s s&w). Secretary of State eller ministrar kan begära att en myndighet omprövar delar av planen.

I Skottland, den nationella planeringsramen kommer att offentliggöras efter samråd och behandling. och strategiska och lokala utvecklingsplaner ska bli föremål för undersökningar, som utförs av rapportörer till olösta frågor i samband med offentliga samråd.

När en strategi eller plan har godkänts av myndigheten om en eventuell rättslig prövning måste göras inom sex veckor efter godkännandet. En utmaning som endast kan göras av en person som anser sig förfördelad av handlingen i fråga på grund av att det är lämpligt eller inte att en väsentlig formföreskrift inte har följts. Målet handläggs av High Court (NI) eller e&w och Court of Session (S) – Planning Act 2004, section 113, t&cp A 1997, s. 238. High Court kan upphäva den aktuella handlingen helt eller delvis eller att den antagande myndigheten med relevanta riktningar – PA 2008, s. 113 (7) – (7c) och Court of Session kan upphäva den helt eller delvis – s. 238(2) (b). Talan har väckts i enlighet med avsnitt 54 i Civil Procedure Rules (e&w (se Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, kapitel 58 i reglerna för Court of Session (S) och dokumentation av relevanta handlingar och skriftliga uttalanden – se t.ex. hört V broadland District Council & Ors [2012] EWHC 344 (Admin).

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

EIA är föreskrivna för ansökningar om bygglov för vissa utvecklingstendenser i England av ”Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011 – SI/2011/1824 och i Nordirland av Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations (Northern Ireland) 2012 (eller 2011/139 W. n.i 2012/59, SI 1999/293). Dessa bestämmelser kompletteras av andra särskilda ordningar såsom vattenresurser (Environmental Impact Assessment) (e&w) Regulations 2003, SI 2003/164.

Beslut kan överprövas av domstolar för ansökningar om rättslig omprövning. En ansökan (e&w) ska väckas inom tre månader efter relevant beslut – R U & ptnrs (East Anglia) Ltd mot Broads myndigheten [2011] EWHC 1824 (Admin). Översynen sker i enlighet med avsnitt 54 i Civil Procedure Rules (e&w) (kapitel 58 i domstolens rättegångsregler (s) Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Översynen kan göras med avseende på underlåtelse att följa tillämpligt förfarande – R (Birch) v Barnsley MBC [2010] EWCA Civ 1180 – Bristfällig motivering till varför ingen miljökonsekvensbeskrivning krävs – R (södra Cambridge Bateman) V växelström [2011] EWCA Civ 157 – och eftersom det inte fanns tillräckliga uppgifter som myndigheten kan avgöra om miljökonsekvensbedömning krävs eller ej – R (Cooperative Group Ltd) mot Northumberland County Council [2010] EWHC 373 (Admin).

Scoping decisions) också kan bli föremål för unionsdomstolens prövning. Reglerna är desamma som för alla andra domstolsprövning av ett MKB-beslut. Emellertid föreskrivs det i förordningarna för planering befogenhet att utfärda ett yttrande på begäran av exploatören. Om den underlåter att göra detta rättsmedel ska begära att Statssekreterare (minister) att ge relevant vägledning. Därför inledande översyn kommer sannolikt att vara ovanlig om ett yttrande har begärts. Även om en person kan ifrågasätta yttrandet eller ledning.

Slutgiltiga beslut kan bli föremål för rättslig prövning på samma sätt som andra EIA rättsliga prövningar. En omprövning av ett lagakraftvunnet beslut kan bedöma lämpligheten av MKB-direktivet, men domstolarna är tveksamma till att hitta ett dokument som har lagts genom MKB-förfarandet är otillräckliga – R (Edwards & Pallikaropoulos) mot Environment Agency [2008] UKHL 22. Domstolarna anser att bestämmelserna medger att en miljöredovisning kan mycket väl vara bristfälliga och genom informations- och samrådsförfaranden för eventuella brister kan identifieras och att de resulterande ”miljöinformation” ger den lokala planeringsmyndigheten med en så fullständig bild som möjligt. Det kan finnas fall där den handling som ger sig ut för att vara en miljöredovisning rimligen inte kan beskrivas som en miljöredovisning enligt definitionen i förordningarna, men de kommer förmodligen att vara ovanligt med omsorgspoäng – R (blewett) mot Derbyshire County Council [2003] EWHC 2775 (Admin).

Revisionsrätten kommer att granska den formella giltigheten av beslut om miljökonsekvensbeskrivningar. De ska inte gå närmare in på själva sakfrågan, såvida det inte kan visas att den resulterande beslut var ologisk R (Bowen West) mot SOS for Communities and Local Government, [2012] EWCA Civ 321 kommer revisionsrätten att undersöka ytterligare bevis rörande de materiella och tekniska slutsatser osv.. Faktiska omständigheter som gett upphov till orättvisa är en giltig grund för översynen, men sådana misstag skulle ha gjort en väsentlig skillnad i det relevanta beslutet – eley mot SOS for Communities and Local Government, [2009] EWHC 660 (Admin).

En ansökan om omprövning kan göras av alla ”skadelidande” i beslutet t&cpa 1990, 288(1) (t&cp A 239–1997, såsom de genomförts genom förordning 42 i Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2011). I normala fall delta i beslutet syftade till att bestridas krävs, kan det inte vara avgörande om den sökande har ett väsentligt intresse som skadas av beslutet – Ashton mot SOS för lokalsamhällen och lokala myndigheter & Ors [2010] EWCA Civ 600. Icke-statliga organisationer kan ha ett tillräckligt intresse men kan ha deltagit i processen för ansökan om prövning ska medges.

En domstol kan besluta om interimistiska åtgärder för att stoppa ett projekt där det görs gällande att miljökonsekvensbedömningen var bristfällig i avvaktan på en lösning av denna fråga – Belize Alliance of Conservation icke-statliga organisationer mot Department of the Environment ukpc 63 [2003]. En ansökan om betalningsföreläggande ska göras enligt de yrkanden i talan. I allmänhet måste sökanden ge domstolen ett åtagande att stå för de förluster som orsakats av exploatören om ett föreläggande har avslagits. Om ni i e& W och i ett fall där konventionen är tillämplig, och domstolen är förvissad om att ett föreläggande är nödvändigt för att förhindra en betydande miljöskador och att den faktiska grunden för talan ska det, vid bedömningen av om att förelägga ett företag och dess villkor, ta särskild hänsyn till behovet av allmän ordning som skulle fortsätta med de oöverkomligt kostsamt för sökanden och att göra alla nödvändiga instruktioner för att se till att ärendet behandlas så snart som möjligt. Practice Directions (REG 25, e&w (Civil Procedure Rules) och kostnaderna (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (Ni) kommer domstolen att beakta intresseavvägningen mellan parterna vid bedömningen av ansökan – R (utom Storbritanniens kulturarvet) mot SOS för lokalsamhällen och lokala myndigheter & eller [2010] EWCA Civ 1500. Det finns inga särskilda bestämmelser om förbudsföreläggande på fall.

Beslut baserade på direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)

I e&w IPPC beslut fattas inom ramen för tillståndsgivning i miljöfrågor (England and Wales) Regulations 2010–2010/675. I Nordirland består i åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (Ni) Regulations 2013 – Särskild rapport nr 2013/160. I Skottland görs i åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (Scotland) Regulations 2000 (SSI 2000/323) och åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (Scotland) Regulations 2012 (SSI 2012/360).

IPPC beslut kan prövas i domstol på samma sätt som andra förvaltningsbeslut. En person som vill överklaga ett beslut måste ha tillräcklig kapacitet. Det är i enlighet med avsnitt 54 i Civil Procedure Rules (e&w), (se Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, kapitel 58 i domstolens rättegångsregler). Belägg ska ges i enlighet med de relevanta regler och är vanligen i form av skriftliga vittnesmål och dokument.

Domstolen ska pröva huruvida de korrekta förfarandena har följts – R (Rockware glas) mot Chester stadsfullmäktige [2006] EWCA Civ 992. De kommer att ta hänsyn till om den berörda anläggningen omfattas av lagstiftningen – Scottish Power Generation (nr 2) mot Scottish Environment Protection Agency (2005 SLT 641. De kommer inte att ta upp talan i beslut på grund av att detta skulle vara att kringgå funktionen hos de organ som parlamentet gjort. Ministrarna kommer att diskutera de tekniska uppgifter som om beslutet var grundat på ett väsentligt fel som påverkade beslutet de kan upphäva det beslutet.

I målet R (Edwards) mot Environment Agency [2004] EWHC 736 David Edwards var bosatt i en stad i en cementfabrik som avsåg ett tillstånd enligt IPPC-direktivet förordningar. Han lämnade inte in några synpunkter till kemikaliemyndigheten under samrådet. Han väckte talan om domstolsprövning av beslutet. Trots att han var tillfälligt hemlösa vid den tidpunkt då det hölls han hade ett tillräckligt intresse har hemvist att väcka talan.

Förelägganden är tillgängliga för rättslig prövning på samma sätt som för EIA fall. Det finns inga särskilda regler för IPPC förfaranden utöver dem som generellt gäller nationellt.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Tvistemål

Civilrättslig – i motsats till straffrättsliga – talan kan väckas mot en person vars verksamhet inverkar negativt på privat egendom. Detta är vanligtvis ett obehag som måste väckas av den som har ensamrätt att förfoga över egendomen. Principerna för att fastställa om det har uppkommit en olägenhet som fastställdes i barr/Biffa [2012] EWCA Civ 312. Den engelska (W) och lagen om olägenheter är i läroböcker som Clerk & lindsell om skadeståndsgrundande händelser, 20 uppl. Kapitel 20. I dessa jurisdiktioner är det inte nödvändigt att fastställa att fel från svarandens sida. I Skottland är något annorlunda test för olägenheter – vad som rimligen kan betraktas som oacceptabelt beteende eller som något som vore oförenliga med en förnuftig person – Robb mot Dundee City Council 2002 SC 301. Dessutom ska det finnas ett fel – averment rhm bagerier (er)Länken öppnas i ett nytt fönster Ltd mot Strathclyde RC 1985 SC 17 (hl)

Om föroreningar från en annan persons mark är den person vars mark har förorenats kan bli föremål för talan om intrång. Det kan också vara oaktsamt att orsaka miljöskada så att, om skada orsakats och den som orsakat skadan är skyldig att vård till personer som lider av den, kommer han att hållas ansvarig. I samtliga fall har domstolarna får bevilja ekonomisk ersättning och kan också utfärda ett föreläggande att upphöra med det händer igen.

Fordringar på olägenheter, intrång eller försumlighet kan företas direkt mot statliga organ när deras verksamhet har förorsakat skada – Dennis mot Ministry of Defence [2003] EWHC 793 qb. Om orsaken till skadan är en följd av ett organ som genomför åtgärder som är tillåtna enligt lag måste det visas att det har agerat av oaktsamhet – Allen mot Gulfstaterna oljeraffinering Ltd [1981] AC 1001. Om anklagelsen om oaktsamhet innebär att det ifrågavarande organet borde ha använt offentliga medel för att förhindra skadan kan domstolen konstatera att frågan inte kan prövas, eftersom besluten om stöd för detta organ – Dobson Mot Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC). Om utfärdande av ett miljötillstånd eller bygglov leder till skada för någon, det statliga organet som utfärdat tillståndet eller tillstånd är sällan ett skadeståndsansvar på grund av vållande som vanligtvis är ingen omsorgsplikt gentemot den berörda personen.

Myndigheterna är vanligtvis inte skyldig att kompensera en person enbart för att ha underlåtit att uppfylla en skyldighet – Bourgoin mot Ministry of Agriculture Fisheries and Food QB 716 [1986]. När en domstol konstaterar förstainstansrätten ett tjänstefel som kan bevilja skadestånd så länge skador inte enbart anmärkningarna. Dessutom kan skadestånd beviljas vid ett åsidosättande av sökandens mänskliga rättigheter framkommer. En fordran gentemot ett statligt organ kan inkludera en ansökan om förbudsföreläggande.

Miljöansvar

Direktivet om miljöansvar (2004/35/EG) är implementerat i England av miljöskador (förebyggande och avhjälpande åtgärder) Regulations 2009, SI 2009/153 (W. 2009/995) i Nordirland, men som genomförs av SR 2009/252 och miljöansvar i Skottland (Scotland) Regulations (SSI 2209/266). Behöriga myndigheter enligt detta direktiv är i e&w vanligtvis Environment Agency eller naturresurser för Wales, men kan vara Natural England för livsmiljöer eller arter på land eller i havet. I i/s Department of the Environment är den myndighet i Skottland är vanligtvis Sepa men Scottish Natural Heritage för skador på skyddade arter och livsmiljöer på land och i inlandsvatten och Scottish Ministers om skada i kustvatten och territorialvatten.

I förordningarna föreskrivs en ”berörd person” – som skulle innefatta en icke-statlig organisation som främjar miljöskydd – att kunna begära att den behöriga myndigheten vidtar åtgärder i enlighet med detta. En sådan begäran ska göras skriftligen och innehålla den berörda personens intresse och e&w n.i) och ge tillräckligt med information för att kunna fastställa arten av och platsen för olyckan.

En domstolsprövning av beslut som fattas av behöriga myndigheter på begäran om åtgärder enligt förordningarna kommer att vara densamma som för alla andra domstolsprövning. Domstolen kommer att se till att de korrekta förfarandena har följts. Det kommer att pröva beslutets lagenlighet. Det kan ingripa om tekniska eller andra fel, om felen var väsentliga och att beslutet kan den upphäva beslutet.

Att skulden kommer att föras in under avsnitt 54 i Civil Procedure Rules (e&w), (se Order 53 i Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980, kapitel 58 i domstolens rättegångsregler). Den som ansöker om rättsprövning utfärdar stämning i High Court (e&w) i enlighet med del 54 eller 53 (Ni) eller i Skottland en framställning enligt kapitel 58. Belägg ska ges i enlighet med de relevanta regler och är vanligen i form av skriftliga vittnesmål och dokument.

Vi andra former för tillgång till rättslig prövning

I e&w och S talan om lagstadgade olägenheter – en störning enligt definitionen i relevant lagstiftning, kan väckas vid en tingsrätt (Magistrates ’Court of Session, eller Sheriff Court enligt del III i Environmental Protection Act 1990. I section 79(1) i lagen anges vad som utgör en lagstadgad olägenheter. Enligt avsnitt 82 får föra talan vid behörig domstol om han är missnöjd med den olägenhet. Domstolen kan meddela beslut om att minska de olägenheter och enligt 82 § böter till svaranden. I N.I. detta förfarande återfinns i del 7 i en ren miljö och Environment Act (Northern Ireland) 2011.

Justitieombudsmannen (e&w), ombudsmannen (Ni) eller den skotska offentliga tjänster ombudsmannen utreda frågor om åtgärder som vidtagits av statliga organ. I e&w, Local Government Ombudsman kommer att göra detsamma för lokala myndigheter, men Ni kommer detta att ske på Nordirlands ombudsman utreder spso – lokala myndigheter i Skottland. Den e&w ombudsmän kan agera tillsammans och i ett fall av administrativt missförhållande mellan miljöbyrån och två lokala myndigheter som klagandena ålades att betala sammanlagt 95,000 GBP avseende underlåtenhet att på ett korrekt sätt ta itu med olagligt avfall på plats. Klagomål till justitieombudsmannen e&w måste hänskjutas till henne från en ledamot av Europaparlamentet – Församlingen ombudsmannen genom en ledamot av Wales nationalförsamling. Klagomål till Europeiska ombudsmannen, Northern Ireland Local Government Ombudsman eller spso bör endast göras om det berörda organ har fått tillfälle att behandla frågan. JO kan be om ursäkt, för återbetalning av pengar, till exempel på skatte- eller förmåner, ersättning, t.ex. vid förseningar, förbättrade förfaranden och bättre administrativa förfaranden vid institutionen.

Allmänt åtal i samband med miljöbrott (e&w) normalt lämnas av den behöriga myndigheten med avseende på det brottet, till exempel Europeiska miljöbyrån. Dessa myndigheter har befogenhet att undersöka överträdelser och införa mark eller byggnader ta prover och intervjua personer som gäller misstanke om brott.

Ett enskilt åtal kan väckas i e&w för många miljöbrott och lagföra brott Act 1985, section 6, men vissa får endast föras av eller med samtycke av riksåklagaren. I Skottland är enskilt åtal är mycket sällsynta och måste godkännas av Lord Advocate. I Nordirland är enskilt åtal kan behöva of the Director of Public Prosecutions.

De flesta nationella eller lokala offentliga organ kommer också att ha interna mekanismer för klagomål. Om resultatet är otillfredsställande den klagande kan vända sig till ombudsmannen och begära rättslig prövning. Det finns konkreta klagomål från organisationer för allmännyttiga tjänster såsom vattentjänster – the Consumer Council for Water (e&w) eller Water Industry Commission for Scotland, Forbrugerrådet (Ni)

VII Rättslig status

Icke-statliga organisationer kan ha ett tillräckligt intresse, men skulle förmodligen – rättspraxis inte ger säkerhet – måste ha deltagit i processen för ansökan om prövning ska medges. I praktiken finns det några exempel på enskilda och icke-statliga organisationer har nekats ställning. En juridisk person såsom medlem i klubben inte är en juridisk person och kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter. Åtgärder av eller mot sådana föreningar har väckts av eller mot ordföranden eller någon annan medlem. Sådana organisationer kan bli föremål för domstolsprövning – R mot panelen för uppköp och fusioner ex P. datafin QB 815 [1987].

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

(planering och IPPC-standarder undersökning)

Rättsligt förfarande

(rättslig prövning)

Endast utvecklare/tillståndsinnehavaren får väcka talan

Delta i ett överklagande

Varje person med berättigat intresse – se AXA General Insurance Ltd mot The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Enskilda personer

Ja

Ja

Icke-statliga organisationer

Ja

Ja

Övriga juridiska personer

Ja

Ja

Tillfälliga arbetsgrupper

Ja

Ja

Utländska icke-statliga organisationer

Ja

Ja

Övriga

Ja

Ja

Att väcka privat talan i olägenheter, såsom buller eller lukt – Sökanden måste ha exklusiv äganderätt över den egendom som berörs av de olägenheter. Men ett ”besvär” åtgärder enligt avsnitt 82 i Environmental Protection Act 1990 kan väckas av den ”skadelidande” som den olägenhet.

Vem som helst har rätt att väcka en privat åtal, när en sådan talan är tillgängliga.

Det finns inga andra bestämmelser i den sektorsspecifika lagstiftningen. I Förenade kungariket tillämpas på alla rättsliga prövningsförfaranden rättsliga prövningar. Även om den lagstiftning som det miljötillstånd (England and Wales) Regulations 2010 (SI 2010/675 i tillägg 5, del 1) i e&w innehåller specialbestämmelser för offentligt samråd, definitionen av ”offentliga rådfrågades initiativ” är ”en person som tillsynsmyndigheten anser påverkas av, troligen kommer att påverkas av, eller har ett berättigat intresse av, ansökan.” Här föreligger ingen skillnad mellan det allmänna systemet för domstolsprövning av ”tillräckligt intresse”. Begreppet ”tillräckligt intresse” för rättslig prövning i AXA General Insurance Ltd mot The Lord Advocate [2011] UKSC 46.

Det finns ingen formell allmän talerätt (actio popularis) i brittisk lagstiftning. Emellertid rätten till icke-statliga organisationer eller enskilda personer att intervenera i administrativa beslut som innebär att det är en sådan åtgärd.

En enhet är en juridisk person på samma sätt som ett privat företag. Environment Agency, t.ex. är en juridisk person. Den kan väcka talan eller försvara rättsliga åtgärder. Byrån kan således i princip inte väcka talan om domstolsprövning av ett beslut av en annan myndighet. Detsamma gäller ombudsmän eller åklagare som Crown Prosecution Service. Detta är emellertid mycket osannolikt att det någonsin inträffar i praktiken och domstolarna inte gynnar denna typ av åtgärder och förväntar mig att statliga organ för att lösa sina konflikter utan att ta till rättsliga åtgärder.

VIII juridiskt ombud

Förenade kungariket har ett ackusatoriskt system som återspeglar det gemensamma rättsliga arvet. Rättslig prövning i miljöfrågor (e&w) sökandens advokat att formulera sin ansökan om tillstånd att väcka talan, om de skäl som det grundar sig på. Vanligen behandlas ansökan om sökandens bevisning utan muntlig förhandling. Om en muntlig förhandling den anklagades advokat kan närvara och förklara för domstolen varför de anser att tillstånd inte bör beviljas. Om tillstånd beviljas, ska svaranden inkomma med bevisning. Jurister kommer att lämna ett skelett argument till domstolen, med en beskrivning av deras mål. Varje advokat vid förhandlingen skelettet argument kommer att komplettera med ett muntligt yttrande.

Det är inte obligatoriskt att ha advokat i miljömedier utfrågning med planering eller andra undersökningar eller domstolsprövning.

Advokater som är specialiserade på miljölagstiftningen kan nås genom kataloger som & partner eller 500. Dessa kataloger utfärdas varje år. Det miljörättsliga Foundation (ELF) är specialiserat på miljörätt och Förenade kungarikets miljölagstiftning (ukela) är ett organ för advokater. Planering och miljömässiga advokatsamfund (polyeterblockamid (PEBA) är ett organ för advokater i e&w som miljömål och territoriella mål.

IX bevis

I brottmål finns bevis genom vittnesmål muntligt och bli föremål för förnyad undersökning. I tvistemål finns på skriftliga vittnesmål som vittnena är korsförhöras om ed (e&w). I Skottland fram muntligen av vittnen. I andra utfrågningar såsom undersökningar vittnen tillhandahålls kontoutdrag som de sedan blir korsförhörda men sällan vittnen under ed. I domstolsprövning utfrågningar fram alla skriftliga vittnesmål eller handlingar som saknar e&w (motförhör). De flesta domstolsbeslut i Skottland fastställs vid den första förhandlingen på grundval av rättsliga argument, men om det finns en utfrågning om bevis, som skulle meddelas muntligen av vittnen.

Den bevisning som vittnen i viktiga brottmål bedöms av en jury. Medan domstolen kan kommentera de uppgifter den jury som ensam är behörig att bedöma de faktiska omständigheterna i målet. I alla andra rättegångar domaren, en domare eller en inspektör (föredragande) bedömning av de bevis som har lagts fram. Han eller hon måste ta hänsyn till alla de omständigheter som åberopats och ange skälen för att föredra den ena sidan till den andra.

Det ankommer på parterna att inkomma med bevisning till domstolen. Om en domstolsprövning den administrativa myndighet vars beslut är föremål för prövning har en skyldighet att offentliggöra alla relevanta handlingar – Skyldighet att leda. Ny bevisning kan införas om de är väsentliga. Domstolen kan begära bevis från den ena eller den andra parten men vanligtvis inte.

Parterna får uppdra åt experter att vittna i en fråga. Till exempel i ett civilmål parterna får uppdra åt experter om driften av anläggningen och hur skador kan undvikas. Domstolen kan besluta att sådan bevisning ska ske genom en gemensam sakkunnig (e&w).

Expertutlåtande är inte bindande för domstolen. Det åligger domaren att bedöma all bevisning och godkänna eller förkasta det. I brottmål expertens roll är att ge domare och jury med nödvändiga vetenskapliga kriterier för prövning av riktigheten i sina slutsatser, så att domare och jury att bilda sig en oberoende bedömning av tillämpningen av dessa kriterier på de omständigheter som har lagts fram.

X förbudsförelägganden

I vissa medlemsstaters lagstiftning föreskrivs att ett överklagande inte får skjuta upp ett beslut eller underrättelse – t.ex. miljötillstånd (England and Wales) Regulations 2010, Regulation 31. I annan lagstiftning anges att meddelandet kommer inte att gälla förrän överklagandet är slutgiltigt eller dragit tillbaka – Town and Country Planning Act 1990, section 175(4) (i Skottland, 1997 n. 131 (3)). I judicial review-förfarandet kan sökanden be domstolen om interimistiska åtgärder i syfte att skjuta upp verkan av det relevanta beslutet innan ärendet avgörs.

Om det i unionslagstiftningen föreskrivs att väckande av talan inte upphäva beslutet eller meddelandet, beslutet eller meddelandet kommer då att ha omedelbar verkan. I de fall då den normala regeln att meddelandet saknar verkan förrän överklagandet har fastställts får myndigheten kunna tjäna ett annat meddelande att stoppa verksamheten omedelbart, t.ex. stopp i scenarierna – Town and Country Planning Act 1990 (avsnitt 183 i Scotland Act 1997, s 140). Det kan dock behöva kompensera en person påverkas negativt genom meddelande om det upphävs. Om lagstiftningen ger myndigheten ett utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att avbryta de pågående överklagandeförfaranden, t.ex. lagstadgad uppsägningstid (överklaganden) Regulations 1995, Regulation 3 – måste övervakningsmyndigheten vederbörlig hänsyn till balansen mellan allmänintresset i meddelandet med omedelbar verkan och följderna av detta för den person som har delgetts meddelandet, hamnförvaltningen Cromarty Firth Port Authority/Ross s.l.t. hamnförvaltningen Cromarty District Council 1997 och 254.

Civilrättslig – i motsats till straffrättsliga – domstolen kan besluta om interimistiska åtgärder – förbjuder i Skottland – att avbryta ett projekt om det hävdas att förvaltningsbeslutet var otillräcklig i avvaktan på en lösning av denna fråga – Belize Alliance of Conservation icke-statliga organisationer mot Department of the Environment ukpc 63 [2003]. Det finns inga särskilda regler om förbudsföreläggande i miljömål. Lokala och andra myndigheter samt utfärdande och andra meddelanden, kan väcka talan om förbudsföreläggande gentemot någon som bryter mot gällande lagstiftning – exempelvis Environmental Protection Act 1990, 81(5).

Förbudsföreläggande (interdicts) kan också beviljas i ärenden mellan enskilda personer eller andra rättssubjekt. Förelägganden är vanligtvis är känt för att stoppa en verksamhet utan obligatorisk förbudsförelägganden ibland tilldelas kräva någon att göra någonting. Om det finns en risk för att skada en ramen för ett ”quia timet” talan om förbudsföreläggande – men däremot inte befaras skada eventuated – kan beviljas, men de är sällsynta.

En ansökan om ett förbudsföreläggande (interdict) kommer att göras enligt de yrkanden som talan eller anspråk mellan enskilda personer osv. Tidsfristerna för att begära ett föreläggande för att väcka talan. En ansökan om ett brådskande interimistiska åtgärder kan göras innan en talan har väckts. Om ett interimistiskt förbudsföreläggande (interdict) begärs vanligtvis måste sökanden ge domstolen ett åtagande att stå för de förluster som svaranden kan vållas om ett föreläggande har avslagits. Om ni i e& W och i ett fall där konventionen är tillämplig, och domstolen är förvissad om att ett föreläggande är nödvändigt för att förhindra en betydande miljöskador och att den faktiska grunden för talan ska det, vid bedömningen av om att förelägga ett företag och dess villkor, ta särskild hänsyn till behovet av allmän ordning som skulle fortsätta med de oöverkomligt kostsamt för sökanden och att göra alla nödvändiga instruktioner för att se till att ärendet behandlas så snart som möjligt. Practice Directions (REG 25, e&w (Civil Procedure Rules) och kostnaderna (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Förstainstansrätten anser att intresseavvägningen mellan parterna vid bedömningen av ansökan – R (utom Storbritanniens kulturarvet) mot SOS för lokalsamhällen och lokala myndigheter & eller [2010] EWCA Civ 1500. Domstolar har behörighet att bevilja uppskov med verkställigheten av ett föreläggande. Den person som är föremål för föreläggandet, får en ansökan om att avsluta det.

Ett beslut av en domstol att tilldela ett förbudsföreläggande (interdict) kan överklagas till högre instans. Vanligtvis måste lämna klaganden från antingen den domstol som utfärdade föreläggandet eller appellationsdomstolen.

XI kostnader

En sökande som ansöker om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor kan behöva betala domstolsavgifter, advokatarvoden, arvoden för sakkunniga, kostnader för vittnesförhör och andra kostnader för att utarbeta, planer osv.

Domstolsavgifter

Det finns inga avgifter för brottmål i första instans, överklagande till en högre domstol kan innebära en avgift.

Domstolsavgiften för en fordran uppgår till 60 pund (e&w). För att inleda ett civilrättsligt anspråk i e&w avgiften varierar beroende på det begärda beloppet. Om ansökan är på mellan 1,000 pund (1,500 pund är 70 pund. Om det är värt mellan 15,000 pund (50,000 pund är 340 pund. En ansökan om tillstånd att överklaga till Court of Appeal är 235 UKL plus ytterligare 465 pund sterling i ett senare skede. Sökande kan vara berättigad till avgiftsbefrielse beroende på omständigheterna.

Alla framställningar till Inner och Outer House of the Court of Session i Skottland kostar 180 pund, överklagande till High Court of Justiciary är 90 pund.

I Nordirland ett tillkännagivande om förslag till domstolsprövning kostar 200 pund. En civilrättslig talan vid High Court kostnader en avgift på 300 pund sterling. Lämna in ett överklagande är 500 pund.

Rättegångskostnader

Kostnaderna kan variera kraftigt, beroende på ärendets natur och komplexitet, den berörda partens yrkesmässiga erfarenhet och den volym. I e&w advokaternas för ärenden som kommer att bestridas är kända som ”känsliga” advokaternas kostnader. Vanligtvis ansvarar en timtaxa beroende på vilken kategori av arbetstagare. Därmed skulle personer som assisterar dem kostnadsfritt 80 GBP i timmen, medan en partner skulle kunna ta ut 200 GBP i timmen. En barrister i fråga kommer att ta ut en avgift för kort och timavgifter utarbetas eller annat arbete. I Skottland ”kostnader” är känd som ”.” för att ge en bild av kostnaderna för rättslig prövning i målet Allen mot Secretary of State for Communities and Local Government, [2012] EWHC 671 (Admin) den utvalde sökanden tilldelades 9,456 UKL plus mervärdesskatt för en dags mål. I trafiken mot Scottish Ministers [2011] csoh 10 kostnader för den ena sidan uppskattades till 82,000 brittiska pund och 90,000 brittiska pund för en fyradagars utfrågning. Dessa kostnader är lika i samtliga Förenade kungarikets jurisdiktioner.

Kostnaderna i tvistemål kan bli högre, vilket återspeglar den sedvanerättsliga rättsordningarna i Storbritannien, som grundas på rättspraxis snarare än en civillag och inget utredningsarbete för domare (vilket innebär att en tyngre börda för parterna och deras juridiska ombud att lägga fram relevanta rättspraxis vid domstolen). För det fall olägenhet – bontoft mot öster Lindsey District Council [2008] EWHC 2923 (Qb) – den ena sidan kostnader var 195,000 brittiska pund för en rättegång på sex dagar. Kostnaderna kan höjas i de fall ske efter överenskommelse om provisionsbaserat advokatarvode men den lagstiftning som tillåter sådana avtal upphävdes i april 2013. I Skottland är spekulativ avgifter ”som anges i Act of Sederunt (Fees of solicitors i spekulationssyfte) (1992/1879) och Act of Sederunt (Fees of Advocates i spekulationssyfte) 1992/1897.

Förelägganden

Det finns ingen annan avgift i förbudsföreläggande (interdict). Vanligtvis den part som avser att ansöka om förbudsföreläggande (interdict) måste ge ett företag, även om det i civilprocessreglerna, i särskilda föreskrifter 25 (e&w) och kostnaderna (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI). Enligt det kostnadsskydd (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013 (NI) och den ändrade praxisen riktning 25a i Civil Procedure Rules (e&w måste domstolen i Århuskonventionen, ta särskild hänsyn till behovet av formuleringarna i beslutet som helhet inte skulle fortsätta med de oöverkomligt kostsamt för sökanden när den överväger att kräva ett åtagande från sökanden att betala skadestånd.

Fördelning av kostnaderna (kostnader)

Den allmänna regeln i jurisdiktioner som kostnader (kostnader för SCOT) följa evenemanget eller principen om att förloraren betalar, t.ex. e&w Civil Procedure Rules (del 44.3). Men domstolen har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vid fördelningen av rättegångskostnaderna. Utgångspunkten är att den förlorande parten betalar den vinnande partens kostnader men kan minskas om den part som har tappat målet på vissa punkter i fråga eller har gett upphov till irrelevanta frågor. Utöver domstolar i första hand använda alternativ tvistlösning och en part som utan skäl underlåter att delta i alternativ tvistlösning kan drabbas av kostnaderna – konsekvenser – Halsey mot Milton Keynes allmänna NHS-trust [2004] EWCA Civ 576. Domstolen när den fattar sitt beslut kommer också att undersöka hur parterna redan i början av tvisten och överväga en eventuell minskning av kostnaderna bör göras eftersom olämpligt uppträdande.

I enlighet med avsnitt 36 i Civil Procedure Rules (e&w) kan en part erbjuda den andra att reglera fordran, vanligtvis genom att erbjuda en penningsumma – minut (SCoT) om erbjudandet eller anbudet avslås men att det inte ska få en mer gynnsam dom kan det endast röra sig om kostnader för påföljder.

Särskilda kostnader regler gäller i hela Förenade kungariket under vissa miljömässiga omständigheter begränsa exponeringen av förlorande part till den andra sidans kostnader.

XII finansiella stödmekanismer

Det finns ingen särskild befrielse från domstolsavgifter eller kostnader för miljöfrågor i brittiska domstolar. Det finns sådan befrielse från avgifter för låginkomsttagare.

De brittiska domstolarna har tillämpat artikel 9 led 4 i Århuskonventionen, vilken innehåller ett krav på att miljömål bör inte vara ”oöverkomligt kostsamma” – genom beslut (eller skyddande e&w n.i) och kostnader (SCoT) lagen om dessa är relativt ny och håller fortfarande på att utvecklas. Århuskonventionen är nu uttryckligen tillämpats på kostnader för domstolsprövning i e&w (ändring av Civil Procedure) Rules 2013, del 45. i Skottland, med liknande bestämmelser som gäller alla miljömål, som gjordes i mars 2013. och i Nordirland av kostnadsskyddet (Århuskonventionen) Regulations (Northern Ireland) 2013, som innehåller särskilda bestämmelser för fasta skyddade rättegångskostnader vid förfaranden som omfattas av konventionen.

Enligt dessa regler:

(1) I första instans, överklagande som omfattas av Århuskonventionen kan inte åläggas att betala kostnader som överstiger 5,000 brittiska pund och 10,000 brittiska pund för enskilda juridiska personer och personer som företräder sammanslutningarna. Täckning mot en förlorande svarande är 35,000 pund sterling.

(2) Bestämmelserna om överklagande i de civilprocessrättsliga reglerna 52.9a om kostnadstäckning tillämpas som innebär att domstolen kan besluta att begränsa kostnaderna.

(3) Högsta domstolen kan också besluta att begränsa kostnadstäckning i Århus mål baserat på kostnaderna Practice Directions (enligt senaste ändringen i november 2013).

Innan dessa regler, i fall av domstolsprövning PCO styrdes av en ”Corner House” principer som fastställdes i målet R (Corner House Research) mot Secretary of State for Trade and Industry [2005] EWCA Civ 192, punkt 74:

(1) Ett beslut om begränsning av betalningsansvaret för rättegångskostnaderna kan göras när som helst under rättegången, på sådana villkor som den finner lämpliga, förutsatt att den är övertygad om att de uppkomna problemen är av allmänintresse, ii) det är i allmänhetens intresse att dessa frågor måste lösas, (iii) att klaganden inte har något privat intresse av utgången i målet, (iv) med beaktande av de finansiella resurserna hos käranden och svaranden (och om det belopp som kan förväntas bli involverade, det är skäligt och rimligt att göra så. och (v) om så inte sker kommer förmodligen att sökanden återkallar sin talan och agerar därvid rimligen.

(2) Om sökanden för pro bono gör det sannolikt att detta kommer att stärka grunderna för ansökan om en pco.

(3) Ankommer det på domstolen att, inom sitt utrymme för skönsmässig bedömning avgöra om det är rättvist att meddela ett beslut mot bakgrund av ovanstående.

Dessa principer har modifierats i miljömål för att undanröja allmänhetens intresse och betoning på kärandens: – R (Garner) Elmbridge Borough Council [2010] EWCA Civ 1006. De fortsätter att gälla för utomrättslig prövning omfattas av Århuskonventionen.

Rättshjälp

Rättshjälp i tvistemål i e&w tillhandahålls av Community Legal Service – CLS). Det finns inget särskilt område för finansiering av miljömål. Men finansieringen kan erhållas genom att ”allmänintresse”. Rådets juridiska avdelning därmed beviljas medel för rättslig prövning om behovet av en offentlig undersökning den kärndrivna ubåtar som har ett väsentligt allmänintresse. Men många potentiella åtgärder som antingen inte denna provning inte är till fördel för allmänheten eller inte innehöll några nya rättsfrågor. En ansökan om stöd att överklaga beslutet från Environment Agency att bevilja tillstånd för en förbränningsanläggning i närheten av hemmet avslogs. Scottish Legal Aid Board har en liknande kriterier för ”större allmänt intresse.”

Rättshjälp kan beviljas för de tilltalade, men inte för dem som vill väcka enskilt åtal.

Finansieringsbeslut som bestäms av dess ”(Funding Code). Avsnitt 7 i kodexen avser domstolsprövning. I avsnitt 7.5 står det att ”när ärendet inte tycks ha en väsentligt större allmänt intresse, är av stor betydelse för kunden eller att ta upp viktiga människorättsfrågor, juridiskt ombud avslås: i) utsikter till framgång är tveksamma eller otillfredsställande. eller ii) de troliga kostnaderna verkar inte stå i proportion till de sannolika fördelarna med förfarandet med beaktande av utsikterna till framgång och samtliga omständigheter ”. Detta skulle gälla för samtliga personer. Icke-statliga organisationer kommer förmodligen inte att kunna få rättshjälp. I Skottland beviljandet av rättshjälp är rättshjälp som fastställts av den civilrättsliga handboken, del IV, kapitel 3 som rör bedömningen av utsikter till framgång med talan och på skälighet.

Pro bono

Ideellt arbete i Storbritannien underlättas genom probono uk.net webbplats. På justitieministeriets webbplats finns information om hur du kan få gratis juridisk rådgivning. I e&w advokater ideellt – ”LawWorks” har också en webbplats med information om var du kan få hjälp. För barristers i e&w, ideell enhet som agerade som en clearingorganisation för att matcha barristers på ärenden. Enheten tar emot ansökningar om stöd genom rådgivning och advokater. Enheten är att i de fall där sökanden inte har råd att betala för den begärda hjälpen eller erhålla offentliga medel, har en förtjänstfull och behöver hjälp av en advokat kan tillhandahålla. Ingen av dessa organisationer specialiserade på miljöarbetet men kan också utsätta en individuell kontakt med dessa personer.

LawWorks Skottland tillhandahåller en liknande tjänst i Skottland till LawWorks i e&w. Även om de båda enheterna är separata enheter. Advokatsamfundet har en juridiktjänster enhet vars verksamhet omfattar planering och miljöfrågor.

Nordirlands pro bono grupp tillhandahåller rådgivning och representation av barristers och solicitors som har erbjudit sig att delta i en panel och som täcker hela skalan av juridisk kompetens. Volontärer har erbjudit sina tjänster gratis upp till 3 dagar eller 20 timmar per år. De fall som mest sannolikt kommer att uppfylla kriteriet för ideell enhet ska överklaganden, ansökningar om prövningstillstånd, Judicial Review, särskilda steg i förfarandet, Tribunal utfrågningar och rådgivande arbete

Ideella juridiska rådgivningsbyråer

Det finns inga rättsliga kliniker som är specialiserade på miljöfrågor i e&w och nickel. Dock Law Centres) och Citizens Advice Bureaux antingen kommer att bidra med miljöfrågor eller överföras till någon som kan hjälpa till. Environmental Law Centre Skottland erbjuder råd till allmänheten om miljöfrågor.

Intresseorganisationer

Det miljörättsliga stiftelse är den ledande organisationen i Förenade kungariket som tillhandahåller kostnadsfri juridisk rådgivning till lokala samhällen med miljöhänsyn. Under nästan två decennier har banat väg för tillhandahållandet av kostnadsfri rådgivning till utsatta grupper som lider av en rad miljöhot med skadliga effekter av förorening och förlust av grönområden och biologisk mångfald. Public Law Project är ett lagstadgat välgörenhetsorganisation som strävar efter att förbättra tillgången till offentliga medel för dem vars rätt till rättslig prövning är begränsad på grund av fattigdom eller någon annan typ av skada. Det kommer att göra vissa miljömål.

XIII aktualitet

Ansökningar måste göras inom åtta veckor om de kräver miljökonsekvensbedömning trots att tidsfristen förlängs till sexton veckor. Myndigheterna fastställer IPPC-ansökningar måste vanligen fatta ett beslut inom tre månader, trots att det finns andra tidsfrister i förordningarna. Ansökningar om andra licenser får inte ha ett avgörande inom en viss tid, men myndigheterna uppmanas att säga hur lång tid det tar att utfärda ett tillstånd.

Om ett tillståndsbeslut eller miljötillstånd inte fastställs inom den fastställda tidsfristen, anses det ha avslagits. Detta gör det möjligt för den sökande att överklaga till Secretary of State eller ministrar, eller i vissa fall till en lokal prövningsorgan i Skottland.

Domstolsförfaranden

Före den 1 juli 2013 ska ansökningar om rättslig prövning i miljöfrågor e&w måste ha väckts inom tre månader av det aktuella beslutet. Civil Procedure Rules anges (54.5) ska lämnas utan dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än tre månader från den dag grunderna för ansökan först uppstod. Dock ”utan dröjsmål” har bedömts vara tillräckligt exakt. När EU-lagstiftningen övervägs ska den sökande ha tre månader – R U & ptnrs (East Anglia) Ltd mot Broads myndigheten [2011] EWHC 1824 (Admin). Sedan den 1 juli 2013 har tidsfristerna för att inge en ansökan om ”judicial review” har ändrats till sex veckor i samband med ett beslut inom ramen för den ”planering” (Town and Country Planning Act 1990 (inventerade byggnader och bevarandeområden) Act 1990 (farliga ämnen) Act 1990 och planering (indirekt Provisions) Act 1990). (Civil Procedure (ändringsförslag nr 4) Rules 2013).

Tidsfrister för att väcka civilrättslig talan om intrång eller försumlighet, fastställs i Limitation Act 1980 (e&w). Enligt section 2 i Limitation Act 1980 en talan om utomobligatoriskt skadestånd (tort) – till exempel en olägenhet – måste inges inom sex år från den dag då de händelser som ligger till grund för talan inträffade. Enligt 6 § Preskriptionslagen (The Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973 (lag om skadeståndskrav måste väckas inom fem år. Enligt artikel 6 i preskriptionslagen (Limitation (Northern Ireland) Order 1989 är sex år. Tidsfristen börjar löpa antingen från den dag då skadan uppstod eller datumet – senare – sökanden fick kännedom om skadan berodde, helt eller delvis, ska handlingen eller underlåtenheten som påstås utgöra vållande, olägenheter eller i strid med sina skyldigheter. ”kunskaper” avses här en skälig misstanke om fakta som leder till ansvar – försvarsministeriet mot AB & Ors [2012] UKSC 9.

Om en enskild person avser att väcka talan enligt avsnitt 82 i Environmental Protection Act 1990 i Magistrates ’Court of Session, eller Sheriff Court, tillkännagivande av åtgärden ska lämnas 21 dagar innan förfarandet inleds. (S. 82(6)). Med tanke på den typ av arbete de olägenheter som fortfarande är gällande vid denna tidpunkt.

Ärendenas längd

Ärendet beror på den komplexa rättsliga och faktiska omständigheter. Rättslig prövning – där det inte finns någon muntlig förhandling – bevisning som kan ta mellan en halv dag till fyra eller fem dagar. Miljömässiga tvistemål där båda sidor inkalla vittnen och experter kan ta betydligt längre tid. Ett relativt enkelt bullerstörningar kan ta två eller tre dagar. Dobson Mot Thames Water Utilities Ltd [2011] EWHC 3253 (TCC) deltar mer än tio vittnen på varje sida och fyra experter på vardera sidan om olika ämnesområden. Målet varade i sex veckor.

I brottmål, Kronofogdemyndighetens utredning kan uppgå till flera månader eller till och med år efter den dag då brottet till utfärdandet av domstolen. Vanligen finns en inledande utfrågning i Magistrates ’Court of Session, eller sheriff domstolen inom tre veckor från den dag talan väcktes. Om en invändning är att domstolen kommer att pröva denna inom en månad. i Nordirland, England & Wales Magistrates kan överlämna målet till Crown Court om de anser att deras dömande befogenheter inte är tillräckligt för att komma till rätta med överträdelsen. En summarisk rättegång i Magistrates ’Court eller Sheriff’s Court kan vara från en till tre dagar. Även om längre är möjligt.

Ett allvarligt fall av Magistrates hänskjuts till Crown Court. I ett fall med en jury kommer att gå till en rättegång som kan ta fler än en utfrågning så att utvidga målet under flera månader. Själva rättegången kan komma från en dag till en månad eller mer på en ny lagföring för brott som ledde till sex veckors rättegång.

Tidsfrist för beslut

Det finns inga fastställda tidsfrister för domare att meddela domar. I enklare fall (maygive domaren e&w) dom direkt efter det muntliga hörandet. I mer komplicerade fall kan reserveras och brukar följa skriftligen inom två till sex månader. Längre än sex månader är möjlig men inte vanlig.

Eftersom det inte finns några fastställda tidsfrister finns heller inte några påföljder för domstolar som dröjer med att fatta beslut. I fall som rör frågor om mänskliga rättigheter man förväntar sig att besluten ska utfärdas omedelbart.

XIV Övriga frågor

Man miljöbeslut bestritt under miljökonsekvensbedömningen eller när ett beslut har utfärdats. Om en offentlig utfrågning anordnas innan beslut meddelas allmänheten kommer att kunna åtgärda frågan.

Även om det för närvarande inte finns någon inre brittiska regeringens webbplats om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, information om olika aspekter som finns tillgänglig via den centrala regeringens webbplats (http://www.gov.uk/) samt på webbplatserna för det skotska regeringen och Nordirlands verkställande.Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.gov.uk/ Upplysningar och yttranden ska också vara tillgängliga genom ukela eller icke-statliga organisationer såsom Friends of the Earth och grupper, t.ex. UK Environmental Law Association (ukela).

Alternativ tvistlösning finns i Storbritannien. Det är mycket uppmuntrande att civila domstolar. Den checklista för domstolsprövning (e&w) föreskrivs att ”både käranden och svaranden kan åläggas att lämna belägg för att alternativa metoder för att lösa tvisten har beaktats. Domstolen ansåg att tvister bör vara en sista utväg, och att påståenden inte bör utfärdas vid en avveckling i förtid är fortfarande under utredning. ”Det är tillgängliga för allmänheten genom broschyrer som Legal Services Commission” Alternatives to Court ”CLS direkt informationsblad 23.

Medling används ofta i tvistemål mellan enskilda eller juridiska personer. Medling i fall av domstolsprövning men sällan utnyttjas – Public Law Project: 2009 medling och domstolsprövning.

XV utländska medborgare

Några särskilda bestämmelser mot diskriminering i fråga om språk eller ursprungsland finns i den processrättsliga lagstiftningen i Förenade kungariket. De offentliga organen och domstolarna är således bunden av 2010 års lag om jämställdhet som gör det olagligt att diskriminera på grund av ras eller nationalitet. Genom lagen infördes en tull med etnisk jämställdhet som domstolarna ska följa. Domstolarna har vägledning om tillämpningen av principen om likabehandling av alla som läggs fram för dem i odelat böcker som är utgivna av domare, t.ex. lika behandling i provbänk för England och Wales.

Användning av olika språk underlättas i domstolsförfaranden. Internt språk som walesiska föreskrivs i utfrågningar. Andra språk kan användas med en tolk. Domstolarna kommer att ha en rådgivande informationsbroschyrer tillgängliga på flera språk.

I brottmål och vissa domstolen talan till Court Service kommer att ordna en tolk och att betala avgiften. Även om det i straffrättsliga förfaranden om den tilltalade döms den avgiften kan vara en del av kostnaderna för det fall han eller hon ska ersätta. I tvistemål är det parterna att ingå sådana överenskommelser och betala avgifterna.

XVI gränsöverskridande fall

Eftersom Förenade kungariket består av öar med endast Irland och Nordirland landgränser, gränsöverskridande fall är mycket sällsynta. Enligt regel 24 i kapitlet om infrastrukturplanering (MKB) Regulations 2009 sannolikt kan få betydande gränsöverskridande effekter för miljön i en annan stat inom EES ska anmälas till den staten. En stat kan sedan delta i det förfarande som föreskrivs i förordningarna. Det inte finns några förfaranderegler till deltagande även om gemenskapslagstiftning, såsom direktivet om medling har genomförts i domstol i Förenade kungariket. Civilrättsligt ansvar regleras i sådana konventioner som den internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja 1969 i förekommande fall. I del III av Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 behandlas tillämplig lag. Avsnitt 11(2) (a) föreskrivs att lagen i det land där skadan uppkom är tillämplig.

Inga beslut i brittisk lagstiftning om vad som utgör ”allmänheten” i en gränsöverskridande tvist.

Inga beslut i den brittiska lagstiftningen om utländska medborgare som påverkas negativt av ett projekt i Förenade kungariket skulle ha tillräckligt intresse att delta i en offentlig utfrågning eller en domstolsprövning i samband med projektet. Om han eller hon annars skulle ha ett tillräckligt intresse kan det strida mot 2010 års lag om jämställdhet att utesluta från deltagande. Om det godtogs att den person som har tillräckligt intresse i förfarandet skulle vara desamma som för alla andra. Det är inte troligt att rättshjälp beviljas eftersom kriterierna ”väsentligt större allmänt intresse” som diskuterades ovan.

Om en person har ett ”tillräckligt intresse” i förfarandet, kan delta i dem.

Även om det inte saknas avgöranden från domstolar i Storbritannien om detta, om en person i den främmande staten kan påverkas negativt av förslaget finns det inget skäl till varför han eller hon inte kunde ha ett väsentligt intresse för en sådan prövning.

Lämpliga forum är det land som är mest lämpligt för att säkerställa syftena med rättskipningen (domen i målet Spiliada Maritime Corporation mot Cansulex Ltd, 1987, AC 460. Detta är sannolikt det land vars lag ska tillämpas i tvisten. I Förenade kungariket enligt section 11 (Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 tillämpliga lagstiftningen är vanligtvis det land där skadan inträffat, men den kan förskjutas i enlighet med avsnitt 12. En brittisk domstol har förklarat sig vara behörig i tvister som kan överklaga beslutet, men det kommer att vara för utmanaren för att visa att beslutet var felaktigt.

Gibraltar har en landgräns mot Spanien, finns möjlighet till gränsöverskridande situationer att uppstå. Se bilaga A för närmare upplysningar.

Länkar

Tillgång till rättslig prövning

Ombudsmännens ämbeten och åklagarkontor

Miljöexperter

Miljöadvokater

Advokatsamfund

Kostnadsfria Environmental Law Offices

Nationella och internationella icke-statliga organisationer

Information om tillgång till rättslig prövning

Information om kronbesittningar


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2016