Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Адаптиране на вещни права

Наследниците в една държава от ЕС могат да се ползват от наследствени права в друга държава от ЕС, когато тези права са адаптирани, така че да съответстват в значителна степен на правата в държавата, в която те пребивават.


Регламентът за наследяването предвижда непознато вещно право (върху недвижими или движими вещи) да може да се адаптира към най-близкото равностойно вещно право съгласно законодателството на друга държава от ЕС с цел наследниците и заветниците в другата държава от ЕС да могат да упражнят права, възникнали или прехвърлени им чрез наследяване. При адаптирането на правото следва да бъдат взети предвид целите и интересите, преследвани от конкретното вещно право, и произтичащите от него последици.

В този контекст Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела е публикувала информационни страници относно националното право, на които се обяснява следното:

  • вещните права, които могат да възникнат в резултат на наследяване,
  • дали такива права се вписват в регистър на правата върху недвижими или движими вещи,
  • последиците, произтичащи от тяхното вписване,
  • специалните правила и процедури за адаптирането на вещно право.

За да направите справка в дадена информационна страница относно националното право и националните процедури за адаптиране на вещни права в конкретна държава от ЕС, моля, щракнете върху съответния национален флаг на тази страница.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020