Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prispôsobenie vecných práv - Česká republika

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Z dedenia by mohli vyplynúť tieto vecné práva:

 • vlastnícke právo (jeho registrácia neobmedzuje vznik iných vecných práv),
 • právo stavby (jeho registrácia v prípade nehnuteľných vecí neobmedzuje vznik iných vecných práv),
 • vecné bremeno (jeho registrácia v prípade nehnuteľných vecí neobmedzuje vznik iných vecných práv),
 • záložné právo 1) ak je pozemok zaťažený záložným právom, právom stavby ho možno zaťažiť iba so súhlasom záložného veriteľa, 2) k prevodu vlastníckeho práva k lietadlu zaťaženému záložným právom sa vyžaduje súhlas záložného veriteľa,
 • zádržné právo,
 • zabezpečovací prevod práva [jeho registrácia v prípade vecí zapísaných vo verejnom zozname (napr. pokiaľ ide o nehnuteľnosti, podiely v spoločnosti s ručením obmedzeným, ochranné známky) neobmedzuje vznik iných vecných práv],
 • predkupné právo (registrácia zmluvného predkupného práva v prípade nehnuteľných vecí neobmedzuje vznik iných vecných práv).

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Vlastnícke právo:

Právo stavby: v prípade nehnuteľných vecí sa vždy eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Vecné bremeno: v prípade nehnuteľných vecí sa vždy eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam.

Záložné právo:

 • k nehnuteľnostiam sa eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • k podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa eviduje v obchodnom registri, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • k zaknihovaným cenným papierom eviduje Centrálny depozitár cenných papierov, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k zaknihovaným cenným papierom,
 • k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a patentu eviduje Úrad priemyselného vlastníctva, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k úžitkovým vzorom, priemyselným vzorom (...),
 • k nehnuteľnostiam, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, hromadným veciam, závodu a iným hnuteľným veciam (ak je záložná zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice) sa eviduje v registri záložných práv. Zápis je povinný, požiadavky na zápis a postup nájdete tu: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.nkcr.cz/sluzby/overovani-a-vypisy-z-rejstriku/vyhledavani-v-rejstricich-a-kontaktni-misto-czech-point.

Zádržné právo: neregistruje sa v nijakej evidencii.

Zabezpečovací prevod práva:

 • k nehnuteľnostiam sa eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • k podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa eviduje v obchodnom registri, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a patentu eviduje Úrad priemyselného vlastníctva, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k úžitkovým vzorom, priemyselným vzorom (...),

Predkupné právo:

 • zmluvné predkupné právo k nehnuteľnostiam sa eviduje v katastri nehnuteľností, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k nehnuteľnostiam,
 • zmluvné predkupné právo k podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným sa eviduje v obchodnom registri, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k podielom v spoločnosti s ručením obmedzeným,

zmluvné predkupné právo k ochrannej známke, priemyselnému vzoru a patentu eviduje Úrad priemyselného vlastníctva, zápis je povinný, pre požiadavky na zápis a postup pozri vlastnícke právo k úžitkovým vzorom, priemyselným vzorom (...).

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Ak ide o zápis vecných práv v dôsledku smrti pôvodného vlastníka (tzv. prechod vecných práv), ich zápis má vždy deklaratórne účinky. Dedičstvo sa totiž nadobúda smrťou poručiteľa, takéto nadobudnutie však, samozrejme, musí byť potvrdené súdom. Uznesením o dedičstve sa potom deklarujú právne vzťahy s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Toto pravidlo nie je výslovne legislatívne upravené vo vzťahu k jednotlivým verejným zoznamom.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Neexistujú nijaké osobitné pravidlá na prispôsobenie cudzích vecných práv, ktoré vnútroštátny právny poriadok nepozná.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/01/2021