Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prilagodba stvarnih prava

Nasljednici u državi članici EU-a mogu imati koristi od nasljednog prava u drugoj zemlji EU-a ako su prava prilagođena kako bi se podudarala s pravima u njihovoj zemlji prebivališta.


Kako bi nasljednici ili legatari u drugoj državi članici EU-a mogli ostvariti prava koja su nastala ili su na njih prenesena nasljeđivanjem, Uredbom o nasljeđivanju predviđa se prilagodba nepoznatog stvarnog prava (prava na pokretnoj ili nepokretnoj imovini) najbližem odgovarajućem stvarnom pravu po pravu druge države članice EU-a. Prilikom prilagođavanja prava trebali bi se uzeti u obzir ciljevi i interesi za koje služi konkretno stvarno pravo i učinci koji iz njega proizlaze.

U tom kontekstu Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima objavila je nekoliko informativnih članak o nacionalnom pravu u kojima se objašnjava:

  • koja stvarna prava mogu proizići iz nasljeđivanja
  • jesu li ta prava upisana u upisnik prava na nepokretnoj ili pokretnoj imovini
  • koji učinci proizlaze iz njihove registracije
  • posebna pravila i posebni postupci za prilagodbu stvarnog prava,

Za pristup informativnom članku o nacionalnom pravu i postupcima za prilagodbu stvarnih prava u određenoj državi članici EU-a, kliknite na odgovarajuću nacionalnu zastavu na ovoj stranici.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020