Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prispôsobenie vecných práv - Švédsko

1 Ktoré vecné práva by mohli vyplynúť z dedenia podľa právneho poriadku tohto členského štátu?

Každá osoba, ktorá získa majetok dedením, v zásade prevezme majetok s plnými vlastníckymi právami. Ak bol zosnulý zosobášený, dedičstvo prechádza na pozostalého(-ú) manžela(-ku) s právom slobodne s ním nakladať. To znamená, že manžel(-ka) môže počas svojho života nakladať s majetkom, ako chce – dokonca ho úplne využívať –, ale nemôže sa ho vzdať prostredníctvom závetu. Manžel(-ka) nesmie darovaním alebo akýmkoľvek iným porovnateľným úkonom bez náležitého zohľadnenia najskôr dedičov zosnulého spôsobiť významné zníženie svojho majetku.

Okrem toho môže v závete zosnulý stanoviť niekoho, kto získa užívacie právo na celý majetok. Pokiaľ v závete nie je stanovené inak, užívateľ spravuje majetok a má nárok na akýkoľvek z toho plynúci príjem, ale je takisto povinný zaplatiť všetky potrebné náklady na majetok. Užívateľ musí takisto zohľadniť práva vlastníka a jeho najlepšie záujmy a nesmie previesť užívacieho právo. Vlastník majetku nesmie previesť majetok alebo inak nakladať s majetkom bez súhlasu užívateľa.

2 Zapisujú sa tieto vecné práva do registra ako práva k nehnuteľnostiam alebo hnuteľným veciam, a ak áno, je takýto zápis povinný? Do akého registra alebo registrov sa zapisujú, aké sú požiadavky na zápis a aký je postup?

Každý, kto nadobudol nehnuteľnosť s vlastníckymi právami, musí požiadať o zapísanie nadobudnutia (zápis vlastníckeho práva) do katastra nehnuteľností, ktorý vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneštátny švédsky kataster nehnuteľností (Lantmäteriet). Vo všeobecnosti sa musí žiadosť podať do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia. Každá osoba, ktorá podá žiadosť o zapísanie vlastníckeho práva, musí predložiť titul nadobudnutia a iné dokumenty, ktoré sú potrebné na preukázanie nadobudnutia. To znamená, že v prípade kúpy sa musí predložiť dokument o kúpe. Ak sa majetok nadobudne dedením, v niektorých prípadoch (ak existuje len jeden dedič) v zásade postačí predložiť zaregistrovaný originál inventúrneho súpisu dedičstva spolu s overenou kópiou. V ostatných prípadoch sa musí predložiť originál dokumentu o rozdelení dedičstva a jeho overená kópia. Môže sa takisto vyžadovať predloženie iných dokumentov, ako napríklad súhlas hlavného poručníka, ak účastník dedičského konania nie je plnoletý alebo je nespôsobilý na právne úkony. V niektorých prípadoch možno požiadať o zápis vlastníckeho práva predložením právoplatného závetu namiesto dokumentu o rozdelení dedičstva.

Užívacie právo, ktoré bolo udelené písomným dokumentom, sa zapíše do katastra nehnuteľností. Žiadosti o zápis sa podávajú Odkaz sa zobrazí v novom okneštátnemu švédskemu katastru nehnuteľností spolu s predloženým dokumentom, na ktorom sa nárok zakladá.

Vecné práva k hnuteľnému majetku sa nezapisujú.

3 Aké následky vyplývajú zo zápisu vecných práv?

Osoba, ktorá posledná požiadala o zápis vlastníckeho práva, sa považuje za vlastníka majetku.

Ak je užívacie právo zapísané, vzťahuje sa na nového vlastníka nehnuteľnosti.

4 Sú v platnosti nejaké osobitné pravidlá a postupy na prispôsobenie vecného práva, na ktoré má osoba nárok na základe rozhodného práva pre dedenie, v prípade, že právny poriadok členského štátu, v ktorom sa tohto práva dovoláva, toto vecné právo nepozná?

Nie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 31/05/2019