Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Административно право


Европейската комисия желае да предостави материали за обучение, които ще бъдат в помощ както на практикуващите юристи за тяхно лично ползване, така и на обучителите на практикуващи юристи като ресурс за тяхната работа в областта на европейското административно право.


Насоки за обучение по административно право (Европейска мрежа за съдебно обучение – EJTN)

Връзката отваря нов прозорецНасоките за обучение по административно право са резултат от едногодишен проект, осъществен като част от задачите на работната подгрупа по административно право на EJTN. Като се основават на задълбочена оценка на областите в сферата на европейското административно право, в които е необходимо допълнително обучение, и по-специално на резултатите от проучване, проведено сред съдии, прокурори и съдебни обучители, насоките представляват разнообразен сбор от правни разработки на членове на EJTN.

Насоките са предназначени да служат като актуализиран авторитетен сборник на най-важното законодателство, съдебната практика и съответната документация в различни подобласти на европейското административно право. Насоките имат за цел да предоставят ценен източник на информация за разработването на висококачествено обучение в областта на административното право в цяла Европа, както и да послужат като наръчник за съдебни обучители и експерти относно най-новите развития в ключови области, по-специално правото за миграцията и убежището, данъчното право, правото в областта на околната среда, както и правата на човека и основните права. Насоките не претендират да бъдат учебник по включените в тях теми, а са предназначени да изпълняват ролята на практично и лесно за използване ръководство, което може да бъде използвано веднага за подготовката на обучителни курсове.

Семинари за обучение по административно право (EJTN)

Материалите за обучение и видео подкастовете на семинарите за обучение, които са притежание на EJTN, са достъпни на Връзката отваря нов прозорецнейния уебсайт. Те по-специално са свързани с правото в областта на убежището и правото в областта на околната среда.

Наръчник относно правото на ЕС в областта на убежището, границите и имиграцията (Европейски съд по правата на човека – ЕСПЧ и Агенция на Европейския съюз за основните права – FRA)

В наръчника относно правото на ЕС в областта на убежището, границите и имиграцията се разглежда съответното законодателство в тези области, като наръчникът обхваща законодателството, прието от Европейския съюз и Съвета на Европа. Той предоставя достъпно ръководство по различни европейски стандарти, свързани с въпроси в областта на убежището, границите и имиграцията. Създаден съвместно от Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и Агенцията на ЕС за основните права (FRA), той е достъпен Връзката отваря нов прозорецтук.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейска мрежа за съдебно обучение (EJTN)


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/04/2019