Elektronisk sagsbehandling

Oplysninger om den aktuelle status for muligheden for at kommunikere elektronisk med de nationale retter.


I de senere år har flere og flere medlemsstater indført lovændringer, som gør det muligt at anvende moderne informations- og kommunikationsteknologi i civile retssager. Disse ændringer gør det muligt for de retslige myndigheder og parterne i sagen at kommunikere via nye kanaler såsom internettet.

I nogle tilfælde kan en procedure indledes ved, at en sagsøger sender en elektronisk begæring til domstolen via internettet. I andre tilfælde har en domstol beføjelse til at forkynde retslige dokumenter elektronisk for parterne. Og i andre tilfælde sker al kommunikation elektronisk. I nogle medlemsstater er det tilladt at anvende internettet til kommunikationsformål i næsten alle typer af civile sager, mens det i andre kun er tilladt i særlige typer af sager.

Brugen af moderne kommunikationsteknologi i civile sager må ikke krænke de involverede parters grundlæggende rettigheder, og adgangen til retssystemet må ikke hindres af, at en part ikke har adgang til en bestemt kommunikationsteknologi. Derudover skal det i national lovgivning sikres, at kommunikation via internettet ikke udgør en risiko for den behørige beskyttelse af følsomme oplysninger, som anvendes under sagen.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 18/01/2019

Elektronisk sagsbehandling - Belgien

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Dette forhold er omfattet af de såkaldte "lois Phenix" og mere specifikt af:

  • lov af 10. juli 2006 om elektronisk sagsbehandling (Moniteur belge af 7. september 2006)
  • lov af 5. august 2006 om ændring af visse bestemmelser i retsplejeloven vedrørende elektronisk sagsbehandling (Moniteur belge af 7. september 2006).

Phenix-lovene har fået deres navn fra det elektroniske projekt af samme navn, der skal digitalisere alle Belgiens domstole, således at al sagsbehandling på sigt kan foregå elektronisk.

Siden den 31. december 2012 er to love gradvist trådt i kraft ud over de nævnte Phenix-love, nemlig:

  • lov af 31. december 2012 om forskellige bestemmelser, navnlig på det retslige område
  • lov af 31. december 2012 om forskellige bestemmelser på det retslige område

Den gradvise ikrafttræden medfører dog endnu ikke digitalisering af sagsbehandlingen, da der hovedsagelig er tale om bestemmelser, som ligeledes kan finde anvendelse på en skriftlig sagsbehandling. Den "normale", ikke-digitaliserede procedure er derfor fortsat hovedreglen.

Indtil da har dommerkontoret og anklagemyndighedens sekretariat et sagsstyringssystem, så de kan behandle samtlige oplysninger og dokumenter. Desuden undersøges forskellige muligheder for elektronisk at formidle retsdokumenter og bevismateriale til dommerkontoret.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Artikel 32b i retsplejeloven (Code judiciaire) bestemmer, at enhver meddelelse eller underretning, der gives til domstolene og retterne, anklagemyndigheden eller retsinstanser, herunder dommerkontorer og anklagemyndighedens sekretariat, eller enhver meddelelse eller underretning til en advokat, foged eller notar fra domstolene eller retterne, anklagemyndigheden eller retsinstanser, herunder dommerkontorer og anklagemyndighedens sekretariat, eller fra en advokat, en notar eller en foged, kan ske gennem retsvæsenets elektroniske system.

På grundlag af denne bestemmelse har man indført netværket e-Box til indgivelse og registrering af meddelelser og underretninger, og systemet e-Deposit, der mere specifikt er rettet mod indgivelse af konklusioner, indlæg og bevismateriale i civil- og strafferetlige sager.

Disse værktøjer kan alene anvendes i de domstole og retter, der er omfattet af en ministeriel bekendtgørelse.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/09/2019

Elektronisk sagsbehandling - Bulgarien

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Der findes ingen sådanne bestemmelser i bulgarsk ret. Stævninger indsendes skriftligt til et justitskontor og skal være affattet på bulgarsk. De kan sendes pr. post, men ikke pr. fax eller e-mail.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der henvises til svaret på spørgsmål 1.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Efter bulgarsk ret anses processkridt, der iværksættes af parter i civile sager og handelssager, ikke for gyldige, hvis de udføres elektronisk og underskrives med en digital signatur. En part indbringer en sag for en domstol ved hjælp af en stævning affattet på bulgarsk og forsynet med dennes underskrift. Den kan indleveres til den relevante justitssekretær på dennes kontor eller sendes til retten med posten.

I henhold til artikel 184 i den civile retsplejelov (GBK) kan både elektroniske dokumenter og fysiske dokumenter fremlægges som beviser i civile sager og handelssager. Det elektroniske dokument kan fremlægges for retten i papirform. Såfremt modparten gør indsigelser, bør dokumentet fremlægges på et elektronisk medium. I mangel af udstyr og personale til at gengive det elektroniske dokument under et retsmøde, kan retten kræve, at den part, som har fremlagt det elektroniske dokument, skal fremskaffe en elektronisk kopi til de andre parter.

Proceduren for at gøre indsigelse mod et elektronisk dokument og i særdeleshed den digitale signatur, som er et obligatorisk element ved et elektronisk dokument, er fastsat i lov om elektroniske dokumenter og digitale signaturer.

Den eneste bestemmelse i den civile retsplejelov om processkridt online går ud på, at debitors krav skal vedlægges i fogedforretninger. Denne retlige ramme er en del af fogedforretningen, og processkridtet udføres af en foged.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til artikel 42, stk. 4, i den civile retsplejelov kan meddelelser forkyndes pr. e-mail for en part i en civil sag eller en handelssag. Meddelelser anses for at være forkyndt, når de er indlæst i det angivne informationssystem, og forkyndelsen er attesteret af en kopi af den relevante elektroniske registrering i overensstemmelse med lovens artikel 44, stk. 3.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Der henvises til svaret på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der henvises til svaret på spørgsmål 13.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Der findes ingen sådanne bestemmelser i bulgarsk ret. Se sidste afsnit i svaret på spørgsmål 12.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Offentlig adgang til retsafgørelser er mulig (uden at skulle registreres) via hjemmesiden for det øverste retsråd i Bulgarien: Link åbner i nyt vinduehttp://legalacts.justice.bg/. Retsafgørelser kan søges ved hjælp af en række kriterier, nemlig "ret", "type sag", "år", "sagsnummer" og "søgeord". Det er også muligt at foretage avancerede søgninger med mere specifikke kriterier. Som et resultat af søgningen kan en part i sagen eller dennes repræsentant downloade retsafgørelsen i .doc-format. Afgørelserne offentliggøres, så snart de er truffet, med forbehold af kravene i lov om beskyttelse af personoplysninger og lov om beskyttelse af klassificerede oplysninger. Afgørelserne offentliggøres på en sådan måde, at de fysiske og juridiske personer i dem ikke kan identificeres. Afgørelser i sager om personers civilstand eller sundhedstilstand offentliggøres uden begrundelser.

Desuden giver de enkelte retsinstansers websteder mulighed for at følge udviklingen i sagerne og de dermed forbundne retsafgørelser. Retsafgørelser og oplysninger om udviklingen i sager kan findes ved hjælp af ovennævnte søgekriterier, og afgørelser offentliggøres på den beskrevne måde. Som et resultat af søgningen kan en part i sagen eller dennes repræsentant downloade retsafgørelsen i .doc-format.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 25/06/2018

Elektronisk sagsbehandling - Tjekkiet

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, alle krav kan fremsendes elektronisk i Tjekkiet.

Krav kan fremsættes a) pr. elektronisk post med certificeret digital signatur eller b) via et særligt elektronisk arkiv til levering og gennemførelse af retshandler i forhold til en offentlig myndighed. Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. Et krav kan også fremsættes med almindelig e-mail uden digital signatur, men i så fald skal dette senest tre dage efter følges op af den samme tekst i almindelig, skriftlig form eller ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i a) og b) ovenfor. Nærmere oplysninger om alle disse procedurer findes i svaret på spørgsmål 6.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Et krav kan i alle tilfælde fremsættes elektronisk. Et elektronisk betalingspåbud kan kun udstedes elektronisk.

Der er en særlig kort procedure for elektroniske betalingspåbud. Et krav kan fremsættes ved at udfylde et elektronisk skema, som findes på webstedet ePodatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/, hvor det skal underskrives med digital signatur. Der kan fremsættes krav på op til 1 mio. CZK , og for at kunne udstede et elektronisk betalingspåbud skal skemaet udfyldes korrekt, og der skal betales et retsgebyr. Hvis alle betingelserne er opfyldt, kan retten udstede et elektronisk betalingspåbud. Heri bestemmer retten, at sagsøgte skal betale kravet og sagsomkostningerne senest 15 dage efter modtagelsen eller indgive en appel til den ret, der har udstedt det. Et elektronisk betalingspåbud, der ikke appelleres, får retsvirkning. Hvis en af de sagsøgte indgiver appel inden for den fastsatte frist, annulleres det elektroniske påbud i sin helhed, og der indkaldes til et retsmøde.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Et elektronisk krav kan fremsættes på et hvilket som helst tidspunkt.

Webstedet Podatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/ (der dog kun er tilgængeligt på tjekkisk) kan bruges til at fremsætte et krav via elektronisk post med certificeret digital signatur. Et krav kan også sendes til det relevante dommerkontors e-mailadresse. E-mailadresser findes på Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx

Hvis et krav fremsættes via en domstols elektroniske arkiv, kan identifikatoren for det relevante arkiv findes på den offentlige forvaltnings portal i listen over indehavere af elektroniske arkiver (Link åbner i nyt vinduehttp://seznam.gov.cz/ i sektionen om statslige forvaltningsorganer eller på justitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/ under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Som hovedregel kan dokumenter fremsendes i et hvilket som helst format, medmindre det ved lov er bestemt, at der skal bruges et særligt format. Det vigtigste er, at oplysningerne er forståelige og klare.

I visse elektroniske procedurer kan sagsøger være begrænset af de tekniske parametre for forskellige kommunikationsmidler. Bruges portalen ePodatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/ (se spørgsmål 2, 3 og 6), må vedhæftede filer f.eks. maksimalt fylde 10 MB, og dokumentet skal fremsendes i et af formaterne pdf, rtf, xls, doc eller txt. På samme måde må meddelelser, der fremsendes til elektroniske arkiver, ikke fylde mere end 10 MB, og meddelelser hertil skal fremsendes i et af formaterne pdf, PDF/A, xml (hvis det svarer til det offentligt tilgængelige XSD Schema offentliggjort af modtageren af den elektroniske meddelelse), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn eller gml/gfs/xsd. Meddelelser til en e-mailadresse skal fremsendes i HTML-format, PLAIN TEXT med kodet tekst – ISO-8559-2, ISO 8559-1 (LATIN-1), Unicode eller UTF-8. E-mailens størrelse inklusive bilag er begrænset til 5 MB. Understøttede operativsystemer: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (i forbindelse med Windows Vista et der konstateret et problem med visse former for lagring af digitale kvalificerede certifikater (f.eks. kan elektroniske dokumenter i øjeblikket ikke underskrives eller afsendes med Smart Card Reader SCR3320; dog kan et dokument underskrives og sendes, hvis pfx-filen (p 12) er angivet i Java Applet, og der angives en adgangskode til en privat nøgle). En sagsøger, som beslutter at anvende ePodatelna-portalen eller et elektronisk arkiv, henvises til instrukserne og brugervejledningen på de relevante websider.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Domstole og fogeder arbejder i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger (især lov nr. 101/2000 om beskyttelse af personoplysninger) og andre relevante lovbestemmelser.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der kan bruges tre forskellige elektroniske procedurer til at fremsætte et krav i en almindelig civil sag:

For det første kan det indgives pr. elektronisk post med digital signatur. En digital signatur er defineret i artikel 11 i lov nr. 227/2000 om digitale signaturer; det er a) en garanteret underskrift baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en tjekkisk akkrediteret udbyder af certificeringstjenester og indeholder oplysninger, der gør det muligt entydigt at identificere den, der underskriver (listen over akkrediterede udbydere i Tjekkiet findes på det tjekkiske indenrigsministeriums websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspxeller b) en garanteret digital signatur baseret på et kvalificeret certifikat udstedt af en udbyder af certificeringstjenester med hjemsted uden for Tjekkiets område, hvor det kvalificerede certifikat er udstedt som led i de ydelser, der er opført på listen over pålidelige certificeringstjenester som en ydelse, som leverandøren af certificerede tjenester er akkrediteret til at levere, eller som en ydelse, hvis levering kontrolleres i overensstemmelse med den relevante EU-forordning. Disse procedurer har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. En sagsøger, som ønsker at fremsætte et krav på denne måde, bør konsultere webstedet ePodatelna Link åbner i nyt vinduehttp://epodatelna.justice.cz/ Et krav kan også sendes til det relevante dommerkontors e-mailadresse. E-mailadresser over dommerkontorer findes på Link åbner i nyt vinduehttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

For det andet kan man bruge et særligt elektronisk arkiv, der har til formål at levere og sikre udførelse af visse retshandler i forhold til en offentlig myndighed i Tjekkiet. Elektroniske arkiver er primært reguleret ved lov nr. 300/2008 om elektroniske retshandler og godkendt udveksling af dokumenter. Denne procedure har samme gyldighed som det almindelige skriftlige format. Nærmere oplysninger om elektroniske arkiver findes på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.datoveschranky.info/, og brugeradgang til kontoen sker via webstedet Link åbner i nyt vinduehttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Alle domstole har et elektronisk arkiv. Identifikatorerne for de enkelte domstoles elektroniske arkiver findes på den offentlige forvaltnings portal i listen over indehavere af elektroniske arkiver (Link åbner i nyt vinduehttp://seznam.gov.cz/) i sektionen om statslige forvaltningsorganer eller på kustitsministeriets websted Link åbner i nyt vinduehttps://www.justice.cz/ under kontaktoplysningerne for de enkelte domstole.

For det tredje kan et krav også fremsættes ved at sende en almindelig e-mail uden sikring af underskrift. Dette skal dog senest tre dage efter følges op med fremsendelse af en identisk tekst i skriftlig standardform eller ved hjælp af de ovenfor beskrevne metoder, idet retten ellers ikke vil antage det fremsatte krav til behandling (afsnit 42 i den civile retsplejelov).

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, retssager pålægges et gebyr. Sagsøger kan betale gebyret, som er baseret på en tarif, ved enten at indsætte det på den pågældende domstols konto i den tjekkiske nationalbank eller – hvis beløbet er lavere end 5 000 CZK – ved at købe et afgiftsstempel. Er gebyret ikke betalt, når kravet fremsættes, vil retten kræve, at sagsøger betaler det, fastsætte en tidsfrist herfor og oplyse vedkommende om konsekvenserne af manglende betaling. Ved fristens udløb suspenderes sagen.

Gebyrer og betalingsmetode i forbindelse med sager, der indledes elektronisk, adskiller sig ikke fra betalingsmetoden for sager, der indledes efter standardmetoden. Undtagelsen er proceduren med elektronisk betalingspåbud, hvor retsgebyret er lidt lavere end for almindelige civile sager.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja. En fremsendelse via internettet kan trækkes tilbage på samme måde som fremsendelser, der sker efter standardmetoden. De kan trækkes tilbage enten elektronisk eller efter standardmetoden.

Sagsøger kan trække et krav helt eller delvist tilbage, indtil rettens dom er blevet endelig. Hvis kravet trækkes tilbage, suspenderer retten sagen helt eller på grundlag af anmodningen om tilbagetrækning. Hvis begæringen om at indlede en sag trækkes tilbage, efter at retten har truffet afgørelse i sagen, men dommen endnu ikke er endelig, beslutter retten på grundlag af anmodningen om tilbagetrækning, om dens afgørelse skal trækkes tilbage. Kan de øvrige parter med skellig grund ikke tilslutte sig tilbagetrækningen af begæringen, beslutter retten, at tilbagetrækningen af begæringen ikke er retsgyldig, undtagen i visse specifikke sager. (Artikel 96 i den civile retsplejelov).

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte kan, men skal ikke kommunikere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte reagerer på et elektronisk betalingspåbud inden for den fastsatte frist, ophæves det i sin helhed, retten indkalder til et retsmøde, og sagen gennemføres på normal vis, dvs. som en standardcivilsag i første instans.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke reagerer på et elektronisk betalingspåbud inden for den fastsatte frist, bliver dommen endelig.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter kan indgives til retten i elektronisk form i alle typer sager. De tekniske detaljer findes i svaret på spørgsmål nr. 4.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Retten fremsender dokumenter til det elektroniske arkiv hos enheder, der har indført et sådant. Yderligere oplysninger om elektroniske arkiver findes i svaret på spørgsmål nr. 6.

Retten kan også fremsende dokumenter og domme pr. elektronisk post med en digital signatur til en e-mailadresse, som modtageren har oplyst til retten, hvis modtageren har anmodet om eller givet sit samtykke til, at retten fremsender materiale på denne måde, og forudsat at den har fundet en godkendt leverandør af certificeringstjenester, der har udstedt et kvalificeret certifikat og fører register herover, eller den pågældende har fremsendt sin egen gyldige kvalificerede certificering. Yderligere oplysninger om kvalificerede certifikater findes i svaret på spørgsmål nr. 6. For at fremsendelsen skal være gyldig, skal modtageren bekræfte modtagelsen elektronisk, senest tre dage efter at dokumentet er fremsendt (f.eks. til den relevante rets e-mailadresse), med sin digitale signatur.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Rettens afgørelser fremsendes til det elektroniske arkiv hos enheder, der har indført et sådant. Yderligere oplysninger om elektroniske arkiver findes i svaret på spørgsmål nr. 6.

Rettens afgørelser kan også fremsendes elektronisk med en digital signatur til en e-mailadresse, som modtageren har givet til retten, forudsat at modtageren har anmodet om eller givet sit samtykke til, at retten fremsender materiale på denne måde, og forudsat at den har en godkendt leverandør af certificeringstjenester, der har udstedt et kvalificeret certifikate og fører register herover, eller den pågældende har fremsendt sin egen gyldige kvalificerede certificering. Yderligere oplysninger om kvalificerede certifikater findes i svaret på spørgsmål nr. 6. For at fremsendelsen skal være gyldig, skal modtageren bekræfte modtagelsen elektronisk, senest tre dage efter at dokumentet er fremsendt (f.eks. til den relevante rets e-mailadresse), med sin digitale signatur.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, en appel kan indgives elektronisk på samme måde som et krav. Se spørgsmål nr. 6.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, fuldbyrdelsessager kan iværksættes elektronisk på samme måde som et krav.

Vælger sagsøger at fuldbyrde betalingen med hjælp fra en foged, gælder svaret på spørgsmål nr. 6. Listen over fogeder, deres e-mailadresser og identifikatorer for elektroniske arkiver kan findes på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.ekcr.cz/

I tilfælde af retslig fuldbyrdelse henvises der til svaret på spørgsmål nr. 6.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

De tjekkiske dommerkontorer kommunikerer normalt med parterne og deres retlige repræsentanter via e-mail eller pr. telefon, når de behandler forespørgsler om deres sag.

Grundlæggende oplysninger om spørgsmål, der er opstået under sagen (uden personoplysninger) findes også online på webstedet InfoSoud: Link åbner i nyt vinduehttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (kun på tjekkisk). Oplysninger om kommende sager kan findes på webstedet InfoJednání: Link åbner i nyt vinduehttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp For at få adgang til systemet skal rettens navn og journalnummer indtastes.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/03/2019

Elektronisk sagsbehandling - Irland

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja.  Det er muligt at indlede visse sager, dvs. om småkrav, via internettet.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Personer, der anlægger en sag om et småkrav (dvs. krav op til en værdi af 2 000 EUR), kan vælge at gøre det elektronisk. Link åbner i nyt vindueSmåkravsproceduren er en alternativ metode til indledning og behandling af en civil sag om et småkrav. Denne service tilbydes af dommerkontoret under District Courts og har til formål at behandle forbrugerkrav billigt og uden medvirken af en advokat.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Nej. Det eneste krav er, at beskrivelsen af kravet højst må fylde 1 500 ord.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Oplysningerne holdes fortrolige ved hjælp af firewalls, SSL (Secure Socket Layer) til kommunikation, et system til afsløring af ulovlig indtrængning på værtswebstedet og brugerkontosikring m.v.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Nej.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyret for et småkrav betales med kredit- eller debitkort, og gebyret (25 EUR i 2012) er det samme for elektroniske og ikke-elektroniske småkravsprocedurer.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja. Hvis sagen endnu ikke er berammet, kan den trækkes tilbage ved at sende en e-mail til småkravsregistratoren (Small Claims Registrar) med anmodning om at trække kravet tilbage.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja, sagsøgte kan reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Småkravsregistratoren skal gøre sit bedste for at finde en mindelig løsning, før sagen bringes for en dommer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Sagen behandles som ubestridt, og sagsøger kan begære en udeblivelsesdom.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Nej. Det er ikke muligt at sende dokumenter til en domstol elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne kan følge status for deres sag online.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 06/11/2018

Elektronisk sagsbehandling - Grækenland

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Der er indført et system til elektronisk fremsendelse af juridiske dokumenter til det græske statsråd og Athens domstol i første instans. Følgende skal stadig tilvejebringes: a) oplysninger om juridiske dokumenter, der fremsendes elektronisk og med almindelig post til Athens domstol i første instans, b) mulighed for at følge et juridisk dokument elektronisk, også selv om det er indsendt med traditionelle metoder, på webstedet for domstolen i første instans i henholdsvis Piræus og Thessaloniki. Desuden skal der fremsendes en begæring vedrørende elektronisk indgivelse af juridiske dokumenter til forvaltningsdomstole (dioikitika dikastiria), og en lignende begæring skal indsendes til Revisionsretten (Elenktiko Synedrio).

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Juridiske dokumenter kan fremsendes elektronisk i alle civile sager, som gradvist medtages i online-funktionen. Status for dokumenterne i alle sager kan følges elektronisk. I øjeblikket kan ingen sager indledes udelukkende via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Status for juridiske dokumenter kan følges elektronisk døgnet rundt. Juridiske dokumenter kan i øjeblikket sendes elektronisk til Athens domstol i første instans på arbejdsdage og i arbejdstiden, men denne mulighed vil snart være tilgængelig døgnet rundt.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ved elektronisk fremsendelse af et juridisk dokument udfylder en systembruger (advokat) en elektronisk formular og sender den til retten sammen med en fuldstændig beskrivelse af kravet som i Word-format. Når forsendelsesproceduren er afsluttet, sendes det hele tilbage til afsenderen i samme "låste" format, mærket "Fremsendt".

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der anvendes særlige adgangskoder og digitale signaturer til at få adgang til systemet – både nu og når det bliver fuldt operationelt.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Systemet understøtter anvendelse af digital signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyrer skal normalt betales elektronisk; betaling indgår i proceduren for elektronisk fremsendelse af juridiske dokumenter. Gebyrerne er de samme som ved almindelig fremsendelse.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Nej. Et juridisk dokument kan kun trækkes tilbage i overensstemmelse med de bestemmelser, der finder anvendelse på juridiske dokumenter forelagt traditionelt og på grundlag af bestemmelserne i den civile retsplejelov.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Præsidentielt dekret 142/2013 giver mulighed for elektronisk indgivelse af forslag og de hermed forbundne dokumenter til civile domstole. Denne mulighed er endnu ikke tilgængelig. En arbejdsgruppe er i færd med at etablere de relevante tekniske rammer. Sagsøgte har ikke pligt til at reagere via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Alle juridiske og andre dokumenter i en sag stilles til rådighed for retten under retsmødet.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagsøgte ikke fremsætter forslag, uanset hvordan, afgøres sagen ved udeblivelsesdom.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Præsidentielt dekret 142/2013 giver mulighed for (ud over elektronisk fremsendelse af forslag) elektronisk fremsendelse af hermed forbundne dokumenter til civile domstole.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke endnu. Det undersøges.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke endnu. Det undersøges.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke endnu. Det undersøges.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Se svaret på spørgsmål 1.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 02/05/2018

Elektronisk sagsbehandling - Spanien

Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja.

For procesadvokater (procuradores) og andre retlige repræsentanter er det et lovmæssigt krav.

For private parter (fysiske og juridiske personer) har det været valgfrit siden den 1. januar 2017, og det vil blive gjort tilgængeligt i løbet af 2017. Justitsministeriet fører et elektronisk register med oplysninger om relevante ressourcer og adresser.

Der kræves digital signatur for at sikre ægtheden af indholdet og bevis for afsendelse og modtagelse.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Det er tilgængeligt i alle civile sager.

Adgang for private parter er dog først ved at blive indført, men i nogle dele af landet kan den være midlertidigt begrænset i forbindelse med betalingspåbudsprocedurer.

Procesadvokater og andre retlige repræsentanter skal indlede sager via internettet, mens dette er frivilligt for private parter.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Systemet er tilgængeligt døgnet rundt. Dog vil en sag, som indledes i weekender og på helligdage, først blive færdigbehandlet næstkommende arbejdsdag.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ikke noget obligatorisk format. Hvis det elektroniske dokument er for stort og blokerer systemet, skal det fremsendes i papirform.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

De kompetente offentlige forvaltningsmyndigheder er ansvarlige for at indføre de rette elektroniske systemer. Sikkerheden varetages ved hjælp af et system med forudgående godkendelse af digitale signaturer for advokater, mens adgang for autoriserede tjenestemænd sker ved hjælp af kryptografiske kort og digitale certifikater. Systemet skal sikre ægtheden af indhold og tilvejebringe bevis for afsendelse og modtagelse.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ja, gennem et system med forudgående godkendelse.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales gebyr for begæringer fra juridiske enheder, men ikke fra privatpersoner. Uanset om en begæring fremsendes elektronisk eller ad anden vej, skal betaling ske elektronisk via internettet og ledsages af bevis for betalingen. (Dette krav kan om nødvendigt opfyldes på et senere tidspunkt.)

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Elektroniske begæringer kan officielt trækkes tilbage på samme vilkår som begæringer, der indgives i papirform. Når en begæring er indgivet, kan den ikke annulleres.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Nej. Den enkelte part skal reagere i henhold til den relevante procedure, som afhænger af, om den pågældende er advokat eller ikke. For private parter er elektronisk fremsendelse er valgfri.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ingenting. Den elektroniske procedure gælder kun for fremsendelse af dokumenter og meddelelser, der forkyndes for parternes retlige repræsentanter. Retssager behandles ikke automatisk. Retten fremsender dokumentet i elektronisk format og/eller på papir, og det forkyndes enten elektronisk eller fysisk, afhængigt af hvilke regler der gælder, og hvad parterne har valgt.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ingenting. Den elektroniske procedure gælder kun for fremsendelse af dokumenter og meddelelser, der forkyndes for parternes retlige repræsentanter. Retssager behandles ikke automatisk. Retten fremsender dokumentet i elektronisk format og/eller på papir, og det forkyndes enten elektronisk eller fysisk, afhængigt af hvilke regler der gælder, og hvad parterne har valgt.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja. Domstolene kan modtage dokumenter elektronisk. Dokumenter kan fremsendes elektronisk via parternes retlige repræsentanter.

Elektronisk indgivelse er muligt i alle sager.

Forhåndsgodkendelse med advokatens digitale signatur er påkrævet.

Private parter kan også fremsende dokumenter elektronisk som beskrevet ovenfor, hvis de har valgt denne mulighed.

Originaldokumentet skal forelægges på rettens anmodning, og i dette tilfælde kan det sendes med posten.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja. For parternes retlige repræsentanter er det obligatorisk. For private parter er det valgfrit efter forudgående godkendelse.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja. For parternes retlige repræsentanter er det obligatorisk. For private parter er det valgfrit efter forudgående godkendelse.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja. For parternes retlige repræsentanter er det obligatorisk. For private er det valgfrit efter forudgående godkendelse.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja. For parternes retlige repræsentanter er det obligatorisk. For private er det valgfrit efter forudgående godkendelse.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej, hverken advokater eller parterne selv kan konsultere sager online, fordi muligheden for at se en sag online i civile sager ikke er tilgængelig i hele landet. Det er ved at blive indført i nogle dele af landet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2018

Elektronisk sagsbehandling - Kroatien

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

Begæringer, svarskrifter, retsmidler og andre erklæringer, forslag og meddelelser uden for retsmødet indgives skriftligt (indlæg). Parterne, dvs. deres retlige repræsentanter, underskriver indlæggene.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Lov om ændringer i den civile retsplejelov (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN, Kroatien statstidende nr. 25/13 ), som trådte i kraft den 1. april 2013, giver mulighed for at fremsende dokumenter elektronisk i forbindelse med sager ved handelsretten. Da der endnu ikke er indført et fælles it-system, er ovennævnte bestemmelser endnu ikke blevet anvendt i praksis.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er udviklet og indført en elektronisk opslagstavle (e-Oglasna ploča), som gør det muligt at forkynde retslige dokumenter for parterne i en sag elektronisk.

På den elektroniske opslagstavle offentliggøres domme i overensstemmelse med betingelserne i artikel 335 i den civile retsplejelov (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statistidende nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 og 89/14) og alle dokumenter i henhold til artikel 8 i lov om fuldbyrdelse (Ovršni zakon) (Narodne Novine (NN, Kroatiens statstidende nr. 112/12, 25/13 og 55/16 og 93/14).

Desuden offentliggøres alle dokumenter, som offentliggøres efter de formelle regler, på rettens elektroniske opslagstavle.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, det er ikke muligt.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er ikke muligt at indgive en appel via internettet, men parten kan underrettes om afgørelsen via den elektroniske opslagstavle, hvis de påkrævede juridiske betingelser er opfyldt.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej, det er ikke muligt.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 23/08/2018

Elektronisk sagsbehandling - Cypern

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ikke relevant.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 12/03/2018

Elektronisk sagsbehandling - Letland

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I Letland findes der ingen særlige bestemmelser om anlæggelse af sager og indgivelse af civile søgsmål via internettet. Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

Elektroniske dokumenter kan sendes elektronisk.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der er ingen særlige automatiske procedurer eller websteder, som er beregnet til elektronisk behandling i denne henseende.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Det er muligt at sende elektroniske dokumenter i Letland.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer har retterne pligt til at acceptere elektronisk signerede dokumenter.

I Letlands nationale lovgivning vedrørende elektroniske dokumenter (lov om elektroniske dokumenter) fastsættes det, at elektroniske dokumenter skal indeholde data til kontrol af dokumenters ægthed samt oplysninger om underskriverens identitet for at muliggøre en ægthedskontrol (autentificering). Dokumentet skal endvidere være forsynet med en sikker elektronisk signatur for at kunne anses for at være undertegnet af den relevante person. Datasikkerheden i forbindelse med anvendelse af elektroniske dokumenter varetages af leverandørerne af sikre elektroniske signaturtjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i Letlands lov om elektroniske dokumenter og forskrifter om persondatabeskyttelse. En person skal give særligt samtykke til anvendelsen af elektronisk signatur i korrespondancen med retten. Dette betyder, at de af retten udarbejdede dokumenter vil blive sendt elektronisk.

Det skal tilføjes, at enhver sagstype kan indbringes for domstolene ved anvendelse af dokumenter, der er underskrevet med en sikker elektronisk signatur, medmindre der i loven er fastsat en særlig procedure for anlæggelse af sager. Proceduren for udveksling af elektroniske dokumenter finder ikke anvendelse på visse kontrakttyper vedrørende fast ejendom, familie- og arveret eller visse former for kautionskontrakter.

I visse tilfælde er det fastsat i loven, at et bestemt dokument kun får retskraft, hvis det ud over at opfylde de ovenstående betingelser også er beseglet. Når det drejer sig om et elektronisk dokument, er dette krav opfyldt, hvis det elektroniske dokument er forsynet med en sikker elektronisk signatur og et tidsstempel eller blot en elektronisk signatur, hvis parterne har indgået en skriftlig aftale om, at elektroniske dokumenter kan underskrives med en elektronisk signatur i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i lov om elektroniske dokumenter.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

Retsdokumenter kan forkyndes elektronisk, hvis sagsøgeren i anmodningen har tilkendegivet at være villig til at anvende elektronisk post samt andre forsendelsesformer i korrespondancen med retten.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Retsdokumenter, herunder afgørelser, kan forkyndes elektronisk, hvis sagsøgeren i anmodningen har tilkendegivet at være villig til at anvende elektronisk post samt andre forsendelsesformer i korrespondancen med retten.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

En person skal give særligt samtykke til anvendelsen af elektronisk signatur i korrespondancen med retten. Dette betyder, at de af retten udarbejdede dokumenter vil blive sendt elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende.

Man kan anvende elektronisk signerede dokumenter i korrespondancen med fogeden.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Der findes ingen særlige websteder, som er velegnet til gennemførelse af en ensartet elektronisk behandling i denne henseende. På domstolenes websted på internettet er det muligt at holde øje med status for behandlingen af en sag, idet der her er adgang til de oplysninger, som er offentligt tilgængelige.

Sagens parter kan høre lydoptagelser af retsmødet på domstolens websted Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/ under menupunktet Manas lietas ("Mine sager"), hvis retten har lagt lydfilen ind i domstolenes informationssystem. Når lydfiler er lagt ind i domstolenes informationssystem, og data er synkroniseret, overføres filerne til datadistributionsfunktionen på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/ en gang i døgnet. Når man har registreret sig som bruger på webstedet, har man kun adgang til oplysninger om de sager, hvori man selv er registreret som part i sagen, og såfremt det er tilfældet, kan man åbne og lytte til de lydfiler, som er tilføjet sagsakterne. Parterne kan få adgang til menupunktet Manas lietas ("Mine sager") på webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.tiesas.lv/ ved at anvende en elektronisk signatur eller et elektronisk id-kort eller ved at tilsende domstolskontoret (Tiesu administrācija) en anmodning om adgang.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 07/02/2019

Elektronisk sagsbehandling - Litauen

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Siden den 1. juli 2013 har det været muligt at indgive civile krav elektronisk via det litauiske retsvæsens informationssystem (LITEKO), som kan tilgås via undersystemet for elektroniske tjenester på Link åbner i nyt vinduehttp://www.teismai.lt/ og Link åbner i nyt vinduehttp://www.epaslaugos.lt/ ved at klikke på linket til det litauiske retsvæsens portal for elektroniske tjenester.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Forskellige krav i civile sager eller klager over enkeltstående retshandler og begæringer i forbindelse med forvaltningssager kan indgives elektronisk. Elektroniske dokumenter kan fremsendes til retten i forbindelse med både nye og eksisterende papirdokumenter. Når der fremsendes elektroniske dokumenter, som også foreligger i papirform, skal sagsøger endvidere fremsende det påkrævede antal papirkopier (en kopi, som arkiveres i sagsmappen, og kopier, som retten sender til hver part i sagen).

Siden den 1. januar 2014 er det elektroniske format udelukkende blevet brugt i forbindelse med civile sager, der behandles ved distriktsdomstolene, hvor begæringen om at indlede retssagen er indgivet efter den 1. juli 2013 ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi:

1.2 civile sager, der behandles ved distriktsdomstolene, hvor det processkrift, som retssagen er baseret på, er indgivet den 1. januar 2014 eller senere ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi.

1.3 civile sager, der behandles af de regionale domstole som domstole i første instans, forvaltningssager, der behandles af forvaltningsdomstole som domstole i første instans, hvor det processkrift, som retssagen er baseret på, er indgivet den 1. juli 2013 eller senere ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi.

1.4 alle sager ved almindelige domstole og særlige domstole, der behandler appel- eller kassationssager på baggrund af appeller, der er indgivet den 1. januar 2014 eller senere, af domme eller kendelser i sager, som udelukkende er blevet behandlet i elektronisk format.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Processkrifter kan fremsendes ved at udfylde skemaerne i LITEKO PES eller ved at uploade eksisterende dokumenter i formater, som understøttes af systemet; formater for tekstdokumenter: doc, docx, odt, rtf og txt.; formater for regneark: xls, xlsx, ods; formater for præsentationer: ppt, pptx, ppsx, odp, vector graphics image og tekstformater: pdf, application/pdf, ADOC; dot matrix billedformater: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videoformater: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; lydformater: wav, aif, mp3, mid, wma, flac og aac.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Elektroniske data vedrørende retssager behandles, registreres og opbevares ved hjælp af elektronisk informations- og kommunikationsteknolog i overensstemmelse med de nærmere regler, der fastsættes af dommerrådet (Teisėjų taryba) og efter aftale med Litauens statsarkivar (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Portalen for elektroniske tjenester kan tilgås via den offentlige e-forvaltningsportal ved brug af netbank, et personligt id-kort eller en digital signatur. Systemet har desuden en tidsstempelfunktion.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Borgere, der fremsender elektroniske dokumenter, får 25 % rabat på retsgebyret og behøver ikke udskrive processkrifter eller maile dem til retten, gå i banken for at betale gebyret eller fremlægge dokumentation for betaling.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Krav, der indgives via internettet, er underlagt samme retsplejeregler som almindelige krav. I artikel 139, stk. 1, i den civile retsplejelov (Civilinio proceso kodeksas) bestemmes det, at en sagsøger har ret til at trække sit krav tilbage, så længe retten ikke har sendt en kopi heraf til sagsøgte. Kravet kan trækkes tilbage på et senere tidspunkt, men kun hvis sagsøgte giver sit samtykke hertil, og kravet er trukket tilbage, før retten i første instans har truffet afgørelse. Indtil et krav er registreret, kan det trækkes tilbage ved simpelthen at slette det. Efter registrering kan det kun trækkes tilbage fra systemet, hvis der indgives en anmodning om tilbagetrækning.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Både papirdokumenter og elektroniske dokumenter kan indgives til retten.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Anvendelse af elektronisk kommunikation i civile sager har ingen betydning for retsplejereglerne.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Anvendelse af elektronisk kommunikation i civile sager har ingen betydning for retsplejereglerne.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Der kan indgives elektroniske dokumenter til retten i forbindelse med både sager, hvis dokumentation foreligger i papirform, og sager, hvis dokumentation er registreret elektronisk.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Sager, hvor der skal afsiges kendelse, andre sager, som er nærmere angivet af retsrådet, og oplysninger om retssager kan behandles elektronisk. Er en sag oprettet elektronisk, bliver eventuel trykt information, som retten modtager eller afsender, digitaliseret, mens trykte dokumenter behandles, opbevares eller destrueres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af retsrådet og aftalt med Litauens statsarkivar.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, det er muligt at indgive en appel via internettet i både civile sager og forvaltningssager. Retsafgørelser kan fremlægges både elektronisk og på anden måde i henhold til specifikke love.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En ændring af den civile retsplejelov, der regulerer anvendelsen af elektronisk informations- og kommunikationsteknologi i fogeders aktiviteter, trådte i kraft den 1. juli 2013, men det er endnu ikke muligt at indlede en fuldbyrdelsessag via internettet. Det elektroniske informationssystem for fogeder tages i brug i april 2015.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Fra den 1. juli 2013 kan advokater og advokatfuldmægtige modtage processkrifter elektronisk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/06/2018

Elektronisk sagsbehandling - Luxembourg

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej, i Luxembourg skal alle stævninger udfærdiges på papir.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Nej.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej, de skal forkyndes ved stævningsmand (personligt eller med posten) eller af justitskontoret (med posten) afhængigt af enkelte sagers karakter.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, justitskontoret skal udlevere retsafgørelserne til parterne via deres respektive advokater. Normalt finder denne udlevering sted, når justitskontoret lægger afgørelsen i det pågældende advokatkontors "kasse". Alle advokatkontorer har en "kasse" i form af en aflåst brevkasse i retsbygningen. Direkte udlevering af afgørelsen til parterne sker med posten.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Nej.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.

Relevante links

Link åbner i nyt vinduehttp://www.legilux.lu/


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 21/01/2019

Elektronisk sagsbehandling - Malta

Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Nej.  Alle retsafgørelser skal arkiveres fysisk i justitskontoret.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Ikke relevant.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Ikke relevant.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke relevant.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Ikke relevant.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ikke relevant.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ikke relevant.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ikke relevant.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ikke relevant.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Ikke relevant.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ikke relevant.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ikke relevant.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ikke relevant.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ikke relevant.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 22/03/2017

Elektronisk sagsbehandling - Nederlandene

Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det nederlandske parlament har vedtaget en lovgivning, som gør det muligt og endda kræver, at civile sager og forvaltningssager indledes elektronisk. Denne lovgivning skal indføres gradvist i perioden 2017-2021. Fra 2017 er elektronisk indledning af sager muligt i sager om asyl og forældremyndighed samt i forbindelse med civile krav med obligatorisk advokatbistand, der er indbragt for domstolene i Midden-Nederland og Gelderland.

Forvaltningssager kan indledes elektronisk via den digitale one-stop-portal for forvaltningsretlige anliggender (Digitaal loket bestuursrecht), og administratorer/modtagere kan indgive indlæg elektronisk via den kommunale one-stop-portal (Digitaal Loket kanton) (Link åbner i nyt vinduehttp://www.rechtspraak.nl/

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Fra september 2017 skal sager vedrørende civile krav med obligatorisk advokatbistand indgives elektronisk for domstolene i Midden-Nederland og Gelderland. Fra foråret 2018 forventes dette at gælde i hele landet i denne type sager. For alle andre sager skal det senest i 2021 være muligt at behandle sager elektronisk.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Elektronisk anlæggelse af retssager er tilgængeligt 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Helpdesken i retsvæsenets servicecenter (rechtsspraakservicecentrum) kan tilgås elektronisk og telefonisk mellem kl. 8.00 og 20.00.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ja. En retssag indledes ved at indsende et indledende processkrift (procesinleiding) via retsvæsenets webportal.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Ja, elektronisk identifikation er nødvendigt for kunne indgive dokumenter. Advokater bruger deres advokat-id til dette formål, mens borgerne f.eks. kan bruge deres DigiD login-kode eller digitale id (virksomheder). Mulighederne for identifikation er fastlagt ved lov.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der skal betales retsgebyr i alle sager. Advokater har en løbende konto hos retsvæsenet. I forbindelse med sager, der behandles elektronisk, betales retsgebyrer elektronisk. Hvis gebyret ikke betales, indledes sagen ikke.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, det er fastlagt i lovgivningen og retsplejereglerne, hvordan et krav kan trækkes tilbage.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja. Hvis lovgivningen om elektronisk sagsbehandling finder anvendelse, kan sagsøgte reagere online. Hvis sagsøgte har en advokat, skal svaret afgives online. Hvis sagsøgte har ret til at handle på egne vegne, kan svaret også afgives på papir.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Ved elektronisk sagsbehandling gennemføres hele processen online. Sagsøgte modtager besked pr. e-mail for hvert nyt dokument, der indgives til de elektroniske sagsakter. Sagsøgte kan tilføje deres egne dokumenter og konsultere deres sag elektronisk. Domstolens dom fremsendes elektronisk.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Hvis sagen er forkyndt korrekt for den anden part, kan dommen afsiges som en udeblivelsesdom. Den anden part underrettes skriftligt om de formelle skridt.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svar på spørgsmål 1. Elektronisk fremsendelse af meddelelser og dokumenter er ikke tilladt, fordi der ikke kan garanteres tilstrækkelig sikkerhed.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Nej, retslige dokumenter kan ikke forkyndes eller meddeles via internettet. Men mange domme offentliggøres på Link åbner i nyt vinduehttp://www.rechtspraak.nl/ og tildeles et LJN-nummer, så de let kan spores. Retsformanden afgør normalt, om dommen skal lægges ud på ovennævnte hjemmeside. Ikke alle domme lægges ud på internettet, kun et udvalg af retslig relevans, eller hvis der er stor (medie)interesse for dommen.

Personer, der er anført i en dom, anonymiseres af hensyn til privatlivets fred. Virksomheder og personer, der deltager i sagen som led i deres erhvervsmæssige aktivitet, anonymiseres ikke.

I sager, der kan eller skal behandles elektronisk, lægges dommen i den elektroniske sagsmappe. På den måde forkyndes dommen for parterne.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej, offentliggørelse på internettet sker efter underretning af parterne og derfor efter domsafsigelsen. Se svar på spørgsmål 13.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Dette er kun muligt i sager, som kan eller skal behandles elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Nej.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, i sager, der kan eller skal behandles elektronisk, kan parterne til enhver tid konsultere sagens akter. Parterne skal have en godkendt login-kode hertil.

Nogle formularer kan downloades fra webstedet Link åbner i nyt vinduehttp://www.rechtspraak.nl/ i PDF-format, men også disse dokumenter skal derefter sendes med almindelig post til domstolene for at kunne indgå i sagen. Disse dokumenter omfatter formularer til bodeling og deling af alderspension, formularer til ændring af forældremyndighed, værgemål for en voksen, formueforvaltning og -vejledning, erklæringer til sagkyndige og tolke, insolvensformularer, formularer til den europæiske betalingspåbudsprocedure, formularer til den europæiske småkravsprocedure og klageformularer til appelsager.

Oplysninger, som kan være relevante i retssager, og også oplysninger vedrørende dommernes uafhængighed registreres centralt og er via hjemmesiden Link åbner i nyt vinduehttp://www.rechtspraak.nl/ tilgængelige for offentligheden. Her er der adgang til det centrale register for værgemål (Centraal Curateleregister), det centrale insolvensregister (Centraal Insolventieregister), registret over formueforhold mellem ægtefæller (huwelijksgoederenregister) og registret over retsvæsenets sekundære funktioner (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), som alle kan konsulteres online.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 11/06/2018

Elektronisk sagsbehandling - Østrig

Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja, retssager kan anlægges via internettet ved hjælp af det såkaldte elektroniske domstolssystem (ERV). En betingelse herfor er dog, at man skal være registreret ved et af flere mulige kontaktsteder (clearing houses), hvorfra registreringen videreformidles til retsmyndighederne. Registreringen er afgiftspligtig. Der påløber en grundafgift på ca. 20 EUR om måneden samt en afgift på ca. 30 cent pr. overførsel. I Østrig koster det ca. 3 EUR at sende et anbefalet brev.

Desuden stilles der en gratis uploadtjeneste til rådighed for elektronisk overførsel ved brug af borgerkortet. I modsætning til ERV er det imidlertid ikke muligt at sende elektroniske dokumenter tilbage til sagsøgeren.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

ERV muliggør elektronisk kommunikation mellem på den ene side domstolene og statsadvokaturen og på den anden side retssagernes parter i samme udstrækning som i papirform. Systemet kan anvendes i alle typer sager. Der findes ingen sagstyper, som kun kan anlægges via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Tjenesten er tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Ikke alene sagens nærmere omstændigheder, men samtlige nærmere oplysninger om sagen skal angives i en foruddefineret XML-struktur (eller som et PDF-bilag hertil)

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Overførslen af dataene via ERV er sikret ved hjælp af https-protokollen. Godkendelsen af alle deltagende parter sker ved hjælp af certifikater. Kommunikationen mellem serverne er ligeledes certifikatbaseret. Desuden giver kravet om registrering ved et kontaktsted en vis sikkerhed (se punkt 1)

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Se punkt 5 ovenfor (certifikater). Der kræves ingen elektroniske signaturer. Kun i forbindelse med indførelser i tingbogen er der en datostemplingstjeneste. I forbindelse med en gyldig indførelse modtager sagsøgeren en bekræftelse på registreringen via retsmyndighedernes centrale datostemplingstjeneste.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsafgifterne betales ved elektronisk sagsanlæg i form af en direkte debiterings- og inddrivelsesprocedure. Normalt er afgifterne ved elektronisk sagsanlæg de samme som ved papirbaseret sagsanlæg. I nogle særlige konstellationer nedsættes afgifterne dog ved elektronisk kommunikation.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Også her gælder det, at der ikke er nogen forskel i forhold til den ikke-elektroniske procedure. Retsplejelovens bestemmelser gælder på samme måde for de sager, hvor der anvendes elektronisk kommunikation. Sager kan, også selv om de ikke blev anlagt elektronisk, trækkes tilbage via internettet.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Ja, internettet kan også benyttes til indgivelse af svarskrift, appel m.v. Brugen af ERV er generelt ikke obligatorisk, men advokater, notarer, banker, forsikringsselskaber, socialsikringsinstitutioner, den østrigske "kammeradvokat" og advokatrådene er forpligtet til at bruge systemet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Retsplejelovens bestemmelser gælder på samme måde for de sager, hvor der anvendes elektronisk kommunikation.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Retsplejelovens bestemmelser gælder på samme måde for de sager, hvor der anvendes elektronisk kommunikation.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja, alle typer dokumenter kan fremsendes til domstolen via det elektroniske domstolssystem. Selv i tingbogs- og virksomhedsregistersager kan dokumenter forelægges elektronisk for retten med oprindelig virkning.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Ja, via ERV.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Ja, via ERV.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, via ERV.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Ja, via ERV.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja, parter og advokater kan få onlineindsigt i de pågældende retsregistre i samtlige civil- og udlægssager. Det gælder imidlertid kun, hvis deres forespørgsel vedrører deres egne sager. Kontrollen med adgangen til indsigt sker via en såkaldt adressekode, som tildeles entydigt til den person, der har indsigtsret.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 20/09/2018

Elektronisk sagsbehandling - Polen

Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Det er muligt at indlede en sag som en elektronisk procedure for betalingsordrer (elektroniczne Postępowanie upominawcze, EPU) via internettet. Første trin i denne procedure gennemføres uden deltagelse af skyldner. Skyldner kan først indgive sit svarskrift, når betalingspåbuddet er udstedt og forkyndt.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

En elektronisk procedure for betalingsordrer kan anvendes ved sager om pengekrav, uanset værdien af sagens genstand.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Sagsøgers påstand i en elektronisk procedure for betalingsordrer kan til enhver tid indgives til e-retten (e-sąd).

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Software, der er udviklet specielt til e-retten, konverterer automatisk tekstfilen med påstanden til det format og den datastruktur, som e‑retten kræver.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Data sikres ved hjælp af en række avancerede it-løsninger, herunder CAPTCHA-systemet (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA er en teknologi, der anvendes som sikkerhedsfunktion på websteder, og som kun tillader overførsel af data, der indtastes af mennesker. Her beskytter CAPTCHA-webportalen mod, at maskiner opretter konti. Det kontrollerer systemet ved at kræve, at brugeren indtaster den tekst, der vises i et billede. Teksten er bevidst fordrejet, så den ikke kan aflæses med OCR (optisk tegngenkendelse, en række teknologier eller Link åbner i nyt vinduesoftware, der anvendes til at genkende tegn og hele tekster i en Link åbner i nyt vinduegrafik Link åbner i nyt vinduefil i Link åbner i nyt vindueraster format), men stadig tydeligt kan læses af mennesker. Koden fra billedet indtastes i feltet med små eller store bogstaver.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der skal bruges digital signatur til at underskrive sagsfremstillinger og indlæg i en elektronisk procedure for betalingsordrer. Følgende typer signatur kan anvendes:

a) en almindelig digital signatur, som kan fås gratis på EPU-webstedet. Man skal dog først oprette en konto. Når kontoen er blevet aktiveret, skal man ansøge om et certifikat fra EPU-certificeringscentret og afvente bekræftelse af, at certifikatet er udstedt (ca. 2 timer). Derefter downloades certifikatet. Der skal bruges en adgangskode til at installere det pågældende certifikat korrekt i operativsystemet. Adgangskoden fremsendes pr. e-mail.‑ Hvis man mister certifikatet efter at have downloadet det, skal der genereres en ny ansøgning om et certifikat. En almindelig digital signatur kan kun bruges i e-sager. Certifikatet til en almindelig digital signatur er gyldigt i ét år

b) en kvalificeret digital signatur, der kontrolleres med et gyldigt kvalificeret certifikat. Når der er oprettet en brugerkonto, kan man automatisk anvende en kvalificeret digital signatur. Man skal dog selv først have en kvalificeret digital signatur.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Retsgebyret i en elektronisk procedure for betalingsordrer kan kun betales ved hjælp af elektroniske midler gennem en udbyder af betalingstjenester. Den udgør en fjerdedel af det gebyr, der skal betales i en traditionel procedure for betalingsordrer.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøger trække sin påstand tilbage, indtil sagen er afsluttet med en endelig afgørelse. Der skal indsendes anmodning herom. En sådan anmodning skal indeholde sagsøgers erklæring om tilbagetrækning af kravet med angivelse af bankkontonummer. Sagsøger kan trække hele påstanden tilbage – i så fald giver denne afkald på retlig beskyttelse af alle kravene (deres fulde beløb) i påstanden. En påstand kan trækkes delvist tilbage, altså en delvis tilbagetrækning af et krav. Trækker sagsøger påstanden tilbage, kan denne samtidig give afkald på kravet. Når en påstand trækkes tilbage, skal der angives et kontonummer, som det refunderede retsgebyr kan indsættes på. Retsgebyret refunderes, hvis påstanden trækkes tilbage, før betalingspåbuddet er udstedt.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøgte ikke reagere via internettet. Det første dokument, der skal forkyndes for sagsøgte i en elektronisk procedure for betalingsordrer, er kendelsen om betalingspåbuddet. Sagsøgte kan appellere denne kendelse ved at indgive en indsigelse (traditionelt eller elektronisk).

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan sagsøgte ikke reagere på påstanden. Den eneste måde at appellere betalingspåbuddet på er at indgive en indsigelse til retten (på traditionel vis eller elektronisk). I så fald mister betalingspåbuddet sin retskraft og har ingen retsvirkning. Sagen henvises fra e‑retten til den stedligt kompetente ret på sagsøgtes bopæl og behandles i en anden sag.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Et betalingspåbud, der er udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer, bliver endelig to uger efter forkyndelsen for sagsøgte. Et endeligt betalingspåbud udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer, som er indlæst i it-systemet, er en fuldbyrdelsesordre. Et betalingspåbud udstedt i en elektronisk procedure for betalingsordrer erklæres eksigibel af retten ved hjælp af et elektronisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer kan dokumenter ikke vedlægges indlæg ad elektronisk vej.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer forkyndes retsprocessen for sagsøger ad elektronisk vej. Når sagen indledes ved indgivelse af en påstand via e-rettens websted, får sagsøger adgang til en særlig del af webstedet, hvor han eller hun kan korrespondere med retten. Retsprocessen forkyndes for sagsøger via det datatransmissionssystem, der understøtter den elektroniske procedure for betalingsordrer (elektronisk meddelelse af retsprocessen). Retsprocessen forkyndes kun for sagsøgte elektronisk, hvis denne har givet sit samtykke til denne form for forkyndelse.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

I en elektronisk procedure for betalingsordrer er retsafgørelser elektroniske.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Ja, men kun i en elektronisk procedure for betalingsordrer.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Hvis tvangsfuldbyrdelsesdokumentet vedrører en retsafgørelse i en elektronisk procedure for betalingsordrer, kan der elektronisk indgives begæring om at indlede en fuldbyrdelsessag. Denne skal indgives via det datatransmissionssystem, der understøtter den elektroniske procedure for betalingsordrer.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Under en elektronisk procedure for betalingsordrer har parterne fuld adgang til de processkrifter, der indgår i deres sag. Denne adgang sker via det datatransmissionssystem, der understøtter proceduren. Tilgængelige processkrifter kan også udskrives. I sager, som ikke er omfattet af den elektroniske procedure for betalingsordrer, er dette ikke muligt.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 15/06/2018

Elektronisk sagsbehandling - Rumænien

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en begæring om sagsanlæg indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Begæringer kan indgives ved at scanne dokumentet og indsende det pr. e-mail eller som elektroniske dokumenter i civile sager. Der findes ingen procedurer, som udelukkende er tilgængelige via internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Denne tjeneste er altid tilgængelig.

I henhold til artikel 199, stk. 1, i den civile retsplejelov kan en begæring om sagsanlæg indgives personligt eller gennem en repræsentant pr. post, kurer eller fax, eller den kan scannes og sendes pr. e-mail eller som elektronisk dokument. Den registreres, og datoen påstemples. Efter registrering udleveres begæringen og de dokumenter, der er vedlagt den, samt i påkommende tilfælde dokumentation for, hvordan de er fremsendt til retten, til retsformanden eller en person udpeget af denne. Den pågældende træffer straks de nødvendige foranstaltninger til at sammensætte retsinstansen efter lovens forskrifter.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om brugen af standardiserede formularer til fremsættelse af krav. Indholdet af nogle af de civile krav (f.eks. begæring, svarskrift og replik) er fastlagt i sædvanerettens retsplejeregler.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Datatransmission og -lagring sikres ved hjælp af it-værktøjer i e-mailsystemet, såsom firewalls, certifikater, antivirus og rollebaseret adgangskontrol, samt af anvendelse af god praksis på området.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

I henhold til artikel 148, stk. 2 og 5, i den civile retsplejelov kan begæringer, der sendes til domstolene, også indgives som elektroniske dokumenter, forudsat at de lovmæssige betingelser er opfyldt. Begæringen skal også indeholde en underskrift. Et dokument kan underskrives, scannes og sendes pr. e-mail. Underskriften kan være digital, hvis anmodningen er et elektronisk dokument, som fremsendes pr. e-mail.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der betales retsafgifter efter statens hastebekendtgørelse nr. 80/2013 om domstolenes stempelafgifter, men beløbet er det samme. Stempelafgifter til retsvæsenet indbetales af den person, der skylder afgiften, enten kontant, ved bankoverførsel eller online, til en særlig lokal budgetkonto for stempelafgifter til retsvæsenet eller andre stempelafgifter, som åbnes af den territoriale forvaltningsenhed det sted, hvor den juridiske person har bopæl eller opholder sig, eller evt. det sted hvor den retlige enhed har sit vedtægtsmæssige hjemsted. Hvis den person, der skal betale stempelafgiften til retsvæsenet, hverken har sit hjemsted eller bopæl eller, alt efter omstændighederne, vedtægtsmæssige hjemsted i Rumænien, betales stempelafgiften til en lokal budgetkonto tilhørende den territoriale forvaltningsenhed det sted, hvor den ret, sagen indbringes for eller begæringen indsendes til, er beliggende.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, på samme betingelser som sagsøger kan trække sig ud af retssagen. I henhold til artikel 406 i den civile retsplejelov kan sagsøger til enhver tid trække sig ud af sagen, enten mundtligt under et retsmøde eller i form af en skriftlig begæring.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har ikke pligt til at bruge internettet.

I henhold til artikel 149, stk. 4, og artikel 154, stk. 6, i den civile retsplejelov skal stævninger og alle processkrifter forkyndes af rettens ledende medarbejdere eller enhver anden medarbejder, samt ansatte ved eller medarbejdere ved andre domstole i områder, hvor den person, som dokumentet skal forkyndes for, er bosat. Forkyndelse af stævninger og andre processkrifter kan foretages af retssekretæren og kan også ske pr. fax, e-mail eller ved hjælp af andre midler, der sikrer, at dokumentet sendes og modtagelsen bekræftes, forudsat at den pågældende part har givet retten de relevante oplysninger hertil. For at få en bekræftelse skal retten sammen med processkriftet sende en formular, der indeholder: navnet på retten, dato for fremsendelse af stævningen samt navnet på den sagsbehandler, der har ansvaret for fremsendelse af og information om fremsendte dokumenter. Formularen udfyldes af modtageren med angivelse af modtagelsesdatoen, tydeligt navn på og underskrift af den person, der har ansvaret for modtagelsen, og den sendes til retten pr. fax, e-mail eller på anden måde. Når begæringen er sendt i overensstemmelse med lovens bestemmelser pr. fax eller e-mail, skal retssekretæren tage kopier af den. Omkostningerne herved bæres af den part, der har pligt til at tilvejebringe kopierne.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Svarskriftet skal fremsendes på samme måde som ved forkyndelse af processkrifter. Se svaret på spørgsmål 9.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I overensstemmelse med artikel 208 i den civile retsplejelov er sanktionen for, at svarskrifter ikke fremsendes inden for den frist, der er fastsat i lovgivningen, den samme, uanset fremsendelsesmetoden. Fremsendes svarskriftet ikke, fortaber sagsøgte sin ret til at fremlægge yderligere dokumentation eller gøre andre indsigelser end indsigelser vedrørende den offentlige orden, medmindre andet er anført i lovgivningen.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Se svaret på spørgsmål 9.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 9.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Se svaret på spørgsmål 9.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Se svaret på spørgsmål 1 og 9.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Retslige dokumenter udstedt i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er underlagt de samme almindelige regler som processkrifter. Se svaret på spørgsmål 1.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ikke relevant.

På domstolenes websider ( Link åbner i nyt vinduehttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspxeller på visse domstoles informationskontor kan man få adgang til en oversigt over afgørelser, baseret på sagens nummer, dens genstand og parternes navne. Der er også planer om på sigt at give adgang til sagsakter hjemmefra mod betaling af et gebyr.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2018

Elektronisk sagsbehandling - Slovakiet

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

En retssag kan indledes via internettet, eller mere præcist kan krav og andre dokumenter fremsendes elektronisk, hvis de er forsynet med en certificeret digital signatur.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Alle former for krav og dokumenter kan indsendes elektronisk. Hvis et dokument i en sag indsendes elektronisk uden autorisation (dvs. uden en certificeret digital signatur), skal det efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur inden 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Retten opfordrer ikke udtrykkeligt den pågældende til at foretage denne efterfølgende indlevering eller indsendelse.

I sager, der hører under den frivillige retspleje, kan dokumentation fremsendes til enhver distriktsdomstol, der skal registrere det pågældende og straks sende det til den kompetente domstol. En sådan dokumentation har samme virkning, som hvis den var indgivet til den kompetente domstol.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

På alle tidspunkter.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der er ingen krav til format; krav vurderes ud fra deres indhold. Hvis et krav er mangelfuldt, bestemmer retten, at den pågældende part skal korrigere eller supplere det inden for en frist på ikke under 10 dage.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Betingelserne for opbevaring og overførsel af data er fastlagt i lov nr. 543/2005 om regler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole som ændret (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (i det følgende betegnet "PaOR").

a) Proceduren for godtagelse af indlæg fremsendt via internettet forsynet med en certificeret digital signatur er omfattet af lov nr. 215/2002 om digital signatur og om ændring af visse love, som ændret ved lov nr. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) og NBU-forordning nr. 542/2002 om anvendelse af digital signatur i erhvervs- og forvaltningsanliggender (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Indlæg, der modtages på denne måde, videresendes til postafdelingen, som videreformidler den i henhold til artikel 129 PaOR. En rets postafdeling anvender en softwareapplikation til at registrere indlæg

b) indlæg, der modtages uden certificeret digital signatur, overføres straks til postafdelingen, som behandler dem i overensstemmelse med artikel 129 i PaOR.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Et indlæg, der indsendes elektronisk uden certificeret digital signatur, skal efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur inden 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Hvis et indlæg er forsynet med en certificeret digital signatur, er der ikke behov for at gøre yderligere. Det nøjagtige tidspunkt for modtagelsen af indlægget noteres og registreres.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Ja, der skal betales retsgebyr for kopier af kravet og dets bilag (sagsakterne) og en kopi af kravet og dets bilag, der leveres til parterne, hvis kravet er indgivet elektronisk og underskrevet med en certificeret digital signatur i henhold til lov nr. 215/2002 om digital signatur og om ændring af visse love, som ændret ved lov nr. 679/2004 og en NBU-forordning nr. 542/2002 om anvendelse af digitale signaturer i erhvervs- og forvaltningsforbindelser på 0,1 EUR pr. side, dog mindst 10 EUR pr. indlæg, der udgør et krav eller en begæring om indledning af en retssag, samt bilag hertil, og mindst 3 EUR for alle andre indlæg og bilag hertil (punkt 20a i bilaget til lov nr. 71/1992 om retsgebyrer, som ændret (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Ja, alle indlæg kan trækkes tilbage i forbindelse med hel eller delvis tilbagetrækning af et krav, uanset hvordan de er indgivet.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte har denne mulighed, men er ikke forpligtet til at udnytte den.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Den procedure, der finder anvendelse på elektronisk indgivelse af indlæg, er fastsat ved lov nr. 543/2005 , som ændret, samt forvaltnings- og kontorregler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Den procedure, der finder anvendelse på elektronisk indgivelse af indlæg, er fastsat ved lov nr. 543/2005 , som ændret, samt forvaltnings- og kontorregler for distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige domstol og militærdomstole.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Bevismateriale er ethvert middel, hvorved sagens genstand kan fastslås. Bevismateriale er tilladt i alle typer sager. Dokumenter kan indgives til en domstol på de betingelser, der er fastsat i artikel 125 i den civile retsplejelov (Civilný sporový poriadok).

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

I henhold til artikel 105 i den civile retsplejelov kan skriftlige dokumenter forkyndes via internettet. Et dokument fra retten anses for at være forkyndt den femte dag efter, at det er afsendt, også selv om modtageren ikke har læst det.

Forkyndelse via internettet er imidlertid ikke tilladt, hvis det, der skal forkyndes, er en dom, andre retsafgørelser, indkaldelser til retsmøder og andre skriftlige dokumenter, idet disse skal forkyndes personligt i henhold til loven. En dom kan kun forkyndes personligt og altså ikke via internettet.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Nej. Dommen affattes ved hjælp af it-teknologi efter en skabelon, hvorpå Slovakiets rigsvåben og følgende tekst er fortrykt: "Dom afsagt i Den Slovakiske Republiks navn". En skriftlig dom underskrives af formanden for retsinstansen eller dommeren, hvis der kun er en dommer.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

En appel kan indgives via internettet. Hvis en appel indgives elektronisk uden certificeret digital signatur, skal den efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur senest efter 10 dage, da retten ellers ikke vil tage hensyn hertil. Hvis appellanten ikke gør det, vil appellen ikke blive behandlet. En afgørelse om en appel kan ikke formidles via internettet, men udelukkende i papirform.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om fuldbyrdelse af en afgørelse kan indgives via internettet. Hvis den indgives elektronisk uden certificeret digital signatur, skal den efterfølgende indleveres på papir eller sendes elektronisk forsynet med en certificeret digital signatur efter senest 10 dage. Hvis den pågældende ikke gør det, vil begæringen ikke blive behandlet.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Parterne og deres retlige repræsentanter kan udelukkende konsultere sagsakterne ved personligt fremmøde og kun under tilstedeværelse af en af rettens medarbejdere.

På webstedet for Slovakiets justitsministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) kan man søge i en database over retsafgørelser. Alle kan søge efter og konsultere domstolsafgørelser, idet der kan søges på dato, domstol, journalnummer, afgørelsens form og art, lovområde, anvendte lovbestemmelser samt for- og efternavn på den dommer eller retsmedarbejder, der har truffet afgørelsen, eller der kan søges på ord brugt i afgørelsen (en såkaldt fuldtekstsøgning).


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/01/2019

Elektronisk sagsbehandling - Finland

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

Ja.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Elektronisk sagsbehandling kan anvendes til indsendelse af ansøgninger om stævninger i forbindelse med ubestridte krav, ansøgninger om retshjælp (og ansøgninger om at få beskikket en forsvarer eller en offentligt beskikket advokat og advokaternes ansøgninger om godtgørelse af salærer og omkostninger fra staten) samt anmodninger om tvangsfuldbyrdelse (inden for privatretten anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af gæld, der tager udgangspunkt i en kendelse eller dom afsagt af distriktsdomstolen (käräjäoikeus).

I Finland er ingen procedurer udelukkende tilgængelige over internettet.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Faciliteten er altid tilgængelig.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes en XML-skabelon for sammenslutninger og organisationer, der ofte indgiver ansøgninger om stævninger, og en separat elektronisk online formular for borgere og virksomheder.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

De finske domstoles elektroniske sagsbehandlingsfacilitet er sikret af en krypteret https-filoverførselsprotokol. Data, som registreres af domstolene, opbevares på en sikker server, hvorfra parterne kan downloade deres dokumenter.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Brugerne skal logge på for at downloade filer fra den sikre server.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der skal betales de samme gebyrer for elektroniske procedurer som for ikkeelektroniske procedurer.  Distriktsdomstolene pålægger rekvirenter og sagsøgere gebyrer efter endt procedure. Gebyrernes størrelse afhænger af sagens karakter og procedurens kompleksitet.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

De elektroniske procedurer er omfattet af de samme principper som søgsmål indbragt ad konventionel, ikkeelektronisk vej.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Sagsøgte kan svare via internettet, men det er ikke obligatorisk at bruge internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

I civile sager er der ingen forskel på elektroniske og ikkeelektroniske procedurer.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

I civile sager er der ingen forskel på elektroniske og ikkeelektroniske procedurer.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Ja.  Ansøgninger om stævninger, svar og andre domstolsdokumenter kan også sendes til domstolene pr. e-mail.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Dokumenter, der ikke kræver kvittering for modtagelsen (såsom svar, indkaldelser til indledende retsmøder og til retsmøder under sagens behandling samt domstolenes resuméer), kan sendes til parterne pr. e-mail.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

Retsafgørelser kan på anmodning sendes til parterne elektronisk.  Modtageren eller dennes befuldmægtigede skal logge på for at downloade retsafgørelser fra den online facilitet.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er ikke på indeværende tidspunkt muligt at indgive appel elektronisk.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

Anmodninger om tvangsfuldbyrdelse af gæld, der er fastslået ved dom, kan indsendes elektronisk. Inden for privatretten kan elektronisk sagsbehandling anvendes til tvangsfuldbyrdelse af gæld, der er fastslået ved distriktsdomstolens kendelse eller dom.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Ja. Sagsøgere kan følge med i deres sager ved at logge på en online facilitet, hvis proceduren blev indledt via internettet.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/03/2018

Elektronisk sagsbehandling - Sverige

INDHOLDSFORTEGNELSE


1 Er det muligt at anlægge en sag via internettet?

I Sverige skal en begæring om udtagelse af stævning i tilfælde af en tvist indgives skriftligt og være underskrevet af sagsøger eller dennes repræsentant. Kravet om underskrift betyder, at en begæring om udtagelse af stævning ikke kan indgives elektronisk.

Samme krav gælder for begæringer om udstedelse af betalingspåkrav, der indgives til den svenske fogedret (Kronofogdemyndigheten). I sager om betalingspåkrav har fogedretten dog visse muligheder for at meddele dispensation til den, som indgiver mange begæringer om udstedelse af betalingspåkrav.

2 I hvilken type sager findes denne mulighed i givet fald? Findes der sagstyper, som kun kan anlægges via internettet?

Som det fremgår af svaret på spørgsmål 1, er dette kun undtagelsesvist muligt og kun i forbindelse med en summarisk rettergang.

3 Kan sager anlægges elektronisk døgnet rundt eller kun inden for bestemte tidsrum? Hvilke tidsrum er der i givet fald tale om?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

4 Skal de nærmere oplysninger i stævningen indgives i et bestemt format?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

5 Hvordan er overførslen og lagringen af oplysninger beskyttet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

6 Er det nødvendigt at anvende en form for elektronisk underskrift og/eller tidsregistrering?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

7 Skal der betales retsgebyrer? Hvordan kan disse i givet fald betales, og adskiller de sig fra gebyrer i sager, der ikke anlægges elektronisk?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

8 Er det muligt at frafalde en sag, der er anlagt via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

9 Hvis sagsøger anlægger sagen via internettet, har sagsøgte da også mulighed for og/eller pligt til at reagere herpå via internettet?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager. Som det fremgår af svaret på spørgsmål 12 er det dog som regel muligt at indlevere svarskrift og andre processuelle meddelelser, som ikke behøver underskrift, via internettet.

10 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

11 Hvad sker der i henhold til den elektroniske procedure, hvis sagsøgte ikke reagerer på stævningen?

Der findes ingen internettjeneste til anlæggelse af retssager.

12 Er det muligt at indgive dokumenter til en domstol elektronisk og i givet fald, i hvilken type sager og på hvilke betingelser?

Dokumenter, der ikke skal underskrives, kan fremsendes elektronisk. Det medfører, at det i princippet er muligt at fremsende alle dokumenter med undtagelse af en begæring om udtagelse af stævning elektronisk. Retten kan dog i konkrete sager beslutte, at et dokument, der er fremsendt elektronisk uden underskrift i original, skal bekræftes af afsenderen i form af et originalt underskrevet dokument.

13 Kan retsdokumenter, navnlig domme, forkyndes via internettet?

Der er intet til hinder for, at en myndighed fremsender et dokument elektronisk, og at modtagelsen af dokumentet bekræftes pr. e-mail, hvis det skønnes nødvendigt under hensyn til de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger mv.

14 Kan retsafgørelser afgives elektronisk?

En retsafgørelse sendes pr. post, medmindre parten har anmodet om andet. Når det er hensigtsmæssigt, eksempelvis under henvisning til de gældende bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger, kan dokumenter i stedet sendes pr. fax eller e-mail eller på anden måde fremsendes i elektronisk form.

15 Kan en appel indgives og den tilhørende afgørelse forkyndes via internettet?

Det er muligt at iværksætte en appel pr. e-mail. Retten kan om nødvendigt anmode afsenderen om at bekræfte appellen i form af et originalt underskrevet dokument.

Vedrørende stævninger, se svaret på spørgsmål 1.

16 Kan en tvangsfuldbyrdelsessag anlægges via internettet?

En begæring om tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes mundtligt eller skriftligt af den berettigede selv eller af dennes repræsentant. En mundtlig begæring forudsætter, at rekvirenten (den, som begærer tvangsfuldbyrdelsen) henvender sig til den svenske fogedret (Kronofogdemyndigheten). Skriftlige begæringer skal være underskrevet af rekvirenten eller dennes repræsentant. Fogedretten kan dog tillade, at en person, som indgiver mange begæringer, kan gøre det elektronisk.

17 Kan parterne eller deres juridiske repræsentanter konsultere sager, som er anlagt via internettet, og i givet fald, hvordan?

Nej.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/03/2018