Αυτόματη διαδικασία

Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον καθεστώς της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα εθνικά δικαστήρια.


Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει αλλαγές στη νομοθεσία τους που επιτρέπουν τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δικαστικές διαδικασίες σε αστικές υποθέσεις. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των δικαστικών αρχών και των διαδίκων μέσω νέων διαύλων, όπως το διαδίκτυο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με ηλεκτρονική αίτηση που αποστέλλεται από τον ενάγοντα μέσω του διαδικτύου στο δικαστήριο. Σε άλλες περιπτώσεις τα δικαστήρια μπορούν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τα δικαστικά έγγραφα στους διαδίκους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όλη η επικοινωνία διενεργείται ηλεκτρονικά. Υπάρχουν μερικά κράτη μέλη, στα οποία η χρήση του διαδικτύου για τον σκοπό της επικοινωνίας γίνεται δεκτή για όλα σχεδόν τα είδη αστικών διαδικασιών, ενώ σε άλλα κράτη μέλη η χρήση αυτή περιορίζεται σε ορισμένες ειδικές διαδικασίες.

Η χρήση των συγχρόνων τεχνολογιών επικοινωνιών στις αστικές διαδικασίες δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδίκων. Το γεγονός ότι ένας διάδικος δεν έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο τεχνολογικό μέσο επικοινωνίας δεν μπορεί να παρεμποδίζει την πρόσβασή του στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου δεν απειλεί τη δέουσα προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2019

Αυτόματη διαδικασία - Βέλγιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Το σημείο αυτό εξετάζεται στους λεγόμενους νόμους «Phenix», και συγκεκριμένα:

•     τον νόμο της 10ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την ηλεκτρονική διαδικασία (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006)

•     τον νόμο της 5ης Αυγούστου 2006 για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Δικαστικού Κώδικα ενόψει της ηλεκτρονικής διαδικασίας (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της 7ης Σεπτεμβρίου 2006).

Οι νόμοι Phenix οφείλουν το όνομά τους στο ομώνυμο έργο πληροφορικής, που είχε ως στόχο τη μηχανογράφηση όλων των δικαστηρίων στο Βέλγιο, έτσι ώστε τελικά να μπορεί να διεξάγεται ηλεκτρονικά ολόκληρη η δικαστική διαδικασία.

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 τέθηκαν σταδιακά σε ισχύ δύο νόμοι, πέραν των προαναφερθέντων νόμων Phenix. Αυτοί είναι:

•     ο νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορες διατάξεις, ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης

•     ο νόμος της 31ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορες διατάξεις στον τομέα της δικαιοσύνης.

Ωστόσο, η σταδιακή έναρξη ισχύος δεν έχει επιφέρει ακόμη τη μηχανοργάνωση της διαδικασίας, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για διατάξεις οι οποίες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και σε έγγραφες διαδικασίες. Επομένως, η «κανονική» διαδικασία, η οποία δεν είναι μηχανογραφημένη, παραμένει προς το παρόν ο κανόνας.

Στο μεταξύ, οι γραμματείες των δικαστηρίων και των εισαγγελιών έχουν εξοπλιστεί με μια εφαρμογή διαχείρισης των υποθέσεων που τους επιτρέπει να επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα και τα έγγραφα. Επιπλέον, εξετάζονται πολλές δυνατότητες για την ηλεκτρονική διαβίβαση διαδικαστικών εγγράφων και πειστηρίων στη γραμματεία.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Άνευ αντικειμένου.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Άνευ αντικειμένου.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Άνευ αντικειμένου.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Άνευ αντικειμένου.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Άνευ αντικειμένου.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Το άρθρο 32β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ότι κάθε κοινοποίηση ή διαβίβαση ή κατάθεση εγγράφων στα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές ή τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από το δικαστικό σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ή κάθε κοινοποίηση ή διαβίβαση εγγράφων σε δικηγόρο, δικαστικό επιμελητή ή συμβολαιογράφο από τα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές ή τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από το δικαστικό σώμα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματειών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, ή από δικηγόρο, δικαστικό επιμελητή ή συμβολαιογράφο, μπορεί να γίνει μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της Δικαιοσύνης.

Με βάση τη διάταξη αυτή, δημιουργήθηκε το δίκτυο e-Box για κοινοποιήσεις ή διαβιβάσεις και καταθέσεις εγγράφων, και το σύστημα e-Deposit, ειδικά για την κατάθεση προτάσεων, υπομνημάτων και πειστηρίων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Τα εργαλεία αυτά εφαρμόζονται μόνο στα δικαστήρια που απαριθμούνται σε υπουργική απόφαση.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Άνευ αντικειμένου.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Άνευ αντικειμένου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/09/2019

Αυτόματη διαδικασία - Βουλγαρία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Το βουλγαρικό δίκαιο δεν προβλέπει μια τέτοια δυνατότητα. Τα εισαγωγικά δίκης έγγραφα υποβάλλονται γραπτώς στη γραμματεία του δικαστηρίου και πρέπει να συντάσσονται στα βουλγαρικά. Μπορούν να αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου, αλλά όχι με τηλεομοιοτυπία ούτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 1.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Σύμφωνα με το βουλγαρικό δίκαιο, οι διαδικαστικές ενέργειες των διαδίκων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις δεν θεωρούνται έγκυρες εφόσον πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή. Οι διάδικοι προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίου με γραπτή αίτηση στα βουλγαρικά η οποία φέρει τις υπογραφές τους. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς με παραλήπτη το δικαστήριο.

Το άρθρο 184 του κώδικα πολιτικής δικονομίας (GPK) επιτρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά έγγραφα καθώς και έγγραφα σε έντυπη μορφή ως αποδείξεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το ηλεκτρονικό έγγραφο μπορεί να υποβληθεί στο δικαστήριο σε έντυπη μορφή. Εάν αμφισβητηθεί από τον αντίδικο, το έγγραφο θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονικό μέσο. Σε περίπτωση έλλειψης του εξοπλισμού και του προσωπικού που απαιτείται για την αναπαραγωγή του ηλεκτρονικού εγγράφου κατά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον διάδικο που υπέβαλε το ηλεκτρονικό έγγραφο να παραδώσει στους λοιπούς διαδίκους ηλεκτρονικό αντίγραφο.

Η διαδικασία για την προσβολή ηλεκτρονικού εγγράφου, και, ιδίως, της ηλεκτρονικής υπογραφής που είναι υποχρεωτικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εγγράφου, ορίζεται στον νόμο για το ηλεκτρονικό έγγραφο και την ηλεκτρονική υπογραφή.

Η μόνη διάταξη του κώδικα πολιτικής δικονομίας που προβλέπει διαδικαστική ενέργεια στο διαδίκτυο είναι η κατάσχεση αξιώσεων του οφειλέτη στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης. Αυτό το νομικό πλαίσιο εντάσσεται στη διαδικασία εκτέλεσης και η ενέργεια εκτελείται από δικαστικό επιμελητή.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Το άρθρο 42 παράγραφος 4 του κώδικα πολιτικής δικονομίας επιτρέπει να πραγματοποιούνται κοινοποιήσεις σε διάδικο σε αστική ή εμπορική υπόθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι κοινοποιήσεις θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί όταν έχουν εισαχθεί στο καθορισμένο σύστημα πληροφοριών και έχουν πιστοποιηθεί με αντίγραφο της σχετικής ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του κώδικα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε απάντηση στην ερώτηση 13.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Το βουλγαρικό δίκαιο δεν προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Βλέπε το τελευταίο εδάφιο της απάντησης στην ερώτηση 12.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Η πρόσβαση του κοινού σε δικαστικές αποφάσεις είναι δυνατή (χωρίς υποχρέωση εγγραφής) μέσω του δικτυακού τόπου του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://legalacts.justice.bg/. Η αναζήτηση των δικαστικών αποφάσεων μπορεί να γίνει με χρήση διάφορων κριτηρίων, δηλαδή «δικαστήριο», «είδος υπόθεσης», «έτος», «αριθμός υπόθεσης» και «λέξεις κλειδιά». Είναι επίσης δυνατές οι σύνθετες αναζητήσεις χρησιμοποιώντας πιο συγκεκριμένα κριτήρια. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης, ένας διάδικος στην υπόθεση, ή ο εκπρόσωπός του, μπορεί να τηλεφορτώσει δικαστική απόφαση σε μορφή «.doc». Οι αποφάσεις δημοσιεύονται μόλις εκδοθούν, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του νόμου περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του νόμου για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατονομάζονται σε αυτές να μην μπορεί να ταυτοποιηθούν. Οι αποφάσεις επί υποθέσεων που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση ή την κατάσταση της υγείας φυσικών προσώπων δημοσιεύονται χωρίς το σκεπτικό τους.

Επιπλέον, στον δικτυακό τόπο κάθε δικαστηρίου παρουσιάζονται η πρόοδος των υποθέσεων και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Τις δικαστικές αποφάσεις και πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των υποθέσεων μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αναζήτησης που απαριθμούνται ανωτέρω, και οι αποφάσεις δημοσιεύονται με τον τρόπο που περιγράφεται. Ως αποτέλεσμα της αναζήτησης, ένας διάδικος στην υπόθεση, ή ο εκπρόσωπός του, μπορεί να τηλεφορτώσει τη δικαστική απόφαση σε μορφή «.doc».


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/06/2018

Αυτόματη διαδικασία - Τσεχική ∆ηµοκρατία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, στην Τσεχική Δημοκρατία όλες οι αγωγές μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Οι αγωγές επιτρέπεται να κατατίθενται (α) με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ή (β) μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας δεδομένων, δηλαδή ενός ειδικού ηλεκτρονικού αποθετηρίου που έχει σχεδιαστεί για την κατάθεση και την εκτέλεση πράξεων ενώπιον δημόσιας αρχής. Οι εν λόγω διαδικασίες κατάθεσης είναι ισοδύναμες με την κλασική γραπτή κατάθεση της αγωγής. Μια αγωγή μπορεί επίσης να κατατεθεί με συνήθη ηλεκτρονική επιστολή, χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, ωστόσο στην εν λόγω περίπτωση πρέπει να ακολουθήσει εντός τριών ημερών η κατάθεση πανομοιότυπου κειμένου, συντεταγμένου με τον κλασικό γραπτό τύπο ή με μια από τις μεθόδους που περιγράφονται στα στοιχεία (α) και (β) ανωτέρω. Οι λεπτομέρειες όλων των εν λόγω διαδικασιών ορίζονται στην απάντηση της ερώτησης 6.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Σε όλες τις υποθέσεις επιτρέπεται να κατατίθεται ηλεκτρονικά η αγωγή. Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδίδεται μόνον ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία για την έκδοση της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής είναι ειδική και συντετμημένη. Ο ενάγων καταθέτει την αγωγή του κάνοντας χρήση ενός ηλεκτρονικού εντύπου, που το συμπληρώνει στον δικτυακό τόπο ePodatelna Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://epodatelna.justice.cz/, και την υπογράφει με την πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ο ενάγων μπορεί να αξιώσει ποσό έως 1 εκατ. CZK (κορώνες Τσεχίας), ενώ στους όρους έκδοσης της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής περιλαμβάνεται η ορθή συμπλήρωση του εντύπου και η καταβολή δικαστικών τελών. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει την ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής. Μ’ αυτήν, διατάσσει τον εναγόμενο να καταβάλει το ποσό της αξίωσης και τα έξοδα της διαδικασίας μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή της ή να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε. Ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί ανακοπή έχει ισχύ αμετάκλητης απόφασης. Εάν οποιοσδήποτε εναγόμενος ασκήσει ανακοπή κατά της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής μέσα στο επιτρεπόμενο διάστημα, αυτή ακυρώνεται πλήρως και το δικαστήριο διατάσσει προφορική ακρόαση.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ηλεκτρονική αγωγή μπορεί να κατατίθεται οποτεδήποτε.

Στην περίπτωση αγωγής που κατατίθεται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορεί να γίνει χρήση του δικτυακού τόπου ePodatelna Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://epodatelna.justice.cz/ (διατίθεται μόνο στην τσεχική γλώσσα). Αγωγή μπορεί επίσης να κατατίθεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμματειών μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

Στην περίπτωση αγωγής που κατατίθεται σε δικαστική ηλεκτρονική θυρίδα δεδομένων, τα αναγνωριστικά στοιχεία των ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων του αρμόδιου δικαστηρίου μπορούν να αναζητηθούν στην πύλη της δημόσιας διοίκησης, στον κατάλογο των κατόχων ηλεκτρονικών θυρίδων δεδομένων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://seznam.gov.cz/) – στην ενότητα «κρατικά διοικητικά όργανα» ή στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι πράξεις μπορούν να εκτελούνται με οποιονδήποτε τύπο, εκτός αν ο νόμος έχει ορίσει ειδικό τύπο για συγκεκριμένες πράξεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι κατανοητές και σαφείς οι καταθέσεις.

Κατά τη χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών, οι ενάγοντες ενδέχεται να περιορίζονται από τις τεχνικές παραμέτρους που ισχύουν για τα διάφορα μέσα επικοινωνίας. Επί παραδείγματι, κατά τη χρήση της πύλης ePodatelna Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://epodatelna.justice.cz/ (βλέπε ερωτήσεις 2, 3 και 6) το συνολικό μέγεθος των συνημμένων εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 MB, ενώ τα έγγραφα πρέπει να συντάσσονται σε έναν από τους εξής αποδεκτούς μορφότυπους: pdf, rtf, xls, doc και txt. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το μέγιστο μέγεθος των μηνυμάτων σε επικοινωνία που γίνεται σε θυρίδες δεδομένων είναι 10 MB και τα μηνύματα δεδομένων που αποστέλλονται στις θυρίδες δεδομένων πρέπει να συντάσσονται με έναν από τους εξής αποδεκτούς μορφότυπους: pdf, PDF/A, xml (αν ανταποκρίνεται στο δημόσια διαθέσιμο σχήμα XSD που έχει εκδοθεί από τον αποδέκτη του μηνύματος δεδομένων), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn και gml/gfs/xsd. Τα έγγραφα που κατατίθενται σε ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον μορφότυπο HTML, PLAIN TEXT, με κωδικοποιημένο κείμενο - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), τον μορφότυπο Unicode ή τον μορφότυπο UTF-8. Το μέγιστο μέγεθος της ηλεκτρονικής επιστολής, περιλαμβανομένων των συνημμένων εγγράφων, είναι 5 MB. Υποστηρίζεται από τα εξής λειτουργικά συστήματα: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista [στην περίπτωση των Windows Vista έχει διαπιστωθεί πρόβλημα με την αποθήκευση, στο υλικό του Η/Υ, των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα (λ.χ., διάταξη ανάγνωσης με έξυπνη κάρτα SCR3320), και επί του παρόντος καμία ηλεκτρονική κατάθεση δεν μπορεί να υπογραφεί ή να αποσταλεί με χρήση της εν λόγω διάταξης – μια κατάθεση μπορεί να υπογραφεί και να αποσταλεί εφόσον το αρχείο τύπου pfx (p 12) προσδιοριστεί στην εφαρμογή Java Applet και καταχωριστεί κωδικός για ιδιωτικό κλειδί]. Ο ενάγων που αποφασίζει να κάνει χρήση της πύλης ePodatelna ή θυρίδας δεδομένων μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες και στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθενται στους οικείους δικτυακούς τόπους.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Τα δικαστήρια και οι δικαστικοί επιμελητές ενεργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία που ρυθμίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως τον νόμο αριθ. 101/2000, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και λοιπούς οικείους νομικούς κανονισμούς.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Τρεις διαφορετικές ηλεκτρονικές διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατάθεση αγωγής στις τακτικές αστικές διαδικασίες:

Πρώτον, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Η πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή ορίζεται στο άρθρο 11 του νόμου αριθ. 227/2000, για την ηλεκτρονική υπογραφή πρόκειται (α) για εγγυημένη υπογραφή βάσει πιστοποιητικού που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο, έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης της Τσεχίας και περιλαμβάνει πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την ακριβή ταυτοποίηση του υπογράφοντος (ο κατάλογος των πιστοποιημένων παρόχων στην Τσεχική Δημοκρατία διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχίας Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) ή (β) για εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή βάσει πιστοποιητικού που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλο, έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης που εδρεύει εκτός της Τσεχικής Δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι το κατάλληλο πιστοποιητικό εκδίδεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών που υπάγονται στον κατάλογο των αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης, ως υπηρεσία που παρέχεται από πιστοποιημένο πάροχο ή ως εποπτευόμενη υπηρεσία σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία της EΕ. Το εν λόγω είδος κατάθεσης είναι ισοδύναμο με την κατάθεση με τον κλασικό γραπτό τύπο. Ο ενάγων που επιθυμεί να καταθέσει αγωγή μ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να συμβουλευτεί τον δικτυακό τόπο ePodatelna Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://epodatelna.justice.cz/. Η αγωγή μπορεί επίσης να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των γραμματειών μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Δεύτερον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θυρίδα δεδομένων, που αποτελεί ένα ειδικό ηλεκτρονικό αποθετήριο, σχεδιασμένο για την κατάθεση και την εκτέλεση πράξεων ενώπιον δημόσιας αρχής της Τσεχικής Δημοκρατίας. Οι θυρίδες ρυθμίζονται πρωτίστως από τον νόμο αριθ. 300/2008, για τις ηλεκτρονικές πράξεις και την εγκεκριμένη μετατροπή εγγράφων. Το εν λόγω είδος κατάθεσης είναι ισοδύναμο με την κατάθεση με τον κλασικό γραπτό τύπο. Λεπτομέρειες του συστήματος των θυρίδων δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.datoveschranky.info/, ενώ ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό μέσω του δικτυακού τόπου Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Όλα τα δικαστήρια διαθέτουν θυρίδες δεδομένων. Τα αναγνωριστικά στοιχεία των θυρίδων των επιμέρους δικαστηρίων μπορούν να αναζητηθούν στην πύλη της δημόσιας διοίκησης, στον κατάλογο των κατόχων θυρίδων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://seznam.gov.cz/) – στην ενότητα «κρατικά διοικητικά όργανα», του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.justice.cz/, στα στοιχεία επικοινωνίας των επιμέρους δικαστηρίων.

Τρίτον, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί με χρήση απλής ηλεκτρονικής επιστολής χωρίς επαληθευμένη υπογραφή. Ωστόσο, το εν λόγω είδος κατάθεσης θα πρέπει να συμπληρωθεί σε διάστημα τριών ημερών με την κατάθεση πανομοιότυπου κειμένου, συντεταγμένου με τον κλασικό γραπτό τύπο ή με τις μεθόδους που έχουν περιγραφεί ανωτέρω, άλλως το δικαστήριο δεν θα τη λάβει υπόψη (άρθρο 42 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου επισύρει τέλη. Ο ενάγων μπορεί να καταβάλει το τέλος, που υπολογίζεται βάσει μιας κλίμακας τελών, είτε στον λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαστηρίου στην Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας ή –με τον όρο ότι δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 CZK– με χαρτόσημο. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί με την κατάθεση της αγωγής, το δικαστήριο καλεί τον ενάγοντα να το καταβάλει τάσσοντας συγκεκριμένη προθεσμία και τον ενημερώνει για τις επιπτώσεις της μη καταβολής. Με την παρέλευση της προθεσμίας, η διαδικασία αναστέλλεται.

Τα τέλη και η μέθοδος πληρωμής τους για διαδικασία που κινείται με ηλεκτρονική κατάθεση δεν διαφέρουν από τη μέθοδο πληρωμής σε διαδικασίες που κινούνται με τον κλασικό τρόπο. Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής διαταγής πληρωμής, στην οποία τα δικαστικά τέλη είναι ελάχιστα χαμηλότερα από αυτά των τακτικών αστικών διαδικασιών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Δικόγραφο που έχει κατατεθεί μέσω του διαδικτύου μπορεί να ανακληθεί όπως ακριβώς δικόγραφο που έχει κατατεθεί με τον κλασικό τρόπο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή με τον κλασικό τρόπο.

Όσον αφορά την αγωγή, ο ενάγων μπορεί να την ανακαλέσει συνολικά ή εν μέρει έως ότου καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Αν η αίτηση ανακληθεί, το δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία, είτε πλήρως είτε εντός των ορίων της αίτησης που έχει ανακληθεί. Αν η αίτηση κίνησης της διαδικασίας ανακληθεί μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία όμως δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, το δικαστήριο αποφασίζει επίσης κατά πόσον θα ανακαλέσει την απόφαση, εντός των ορίων της αίτησης που έχει ανακληθεί. Αν οι άλλοι διάδικοι προβάλουν εύλογη διαφωνία για την ανάκληση της αίτησης, το δικαστήριο κηρύσσει ανίσχυρη την ανάκληση της αίτησης, εκτός από συγκεκριμένες διαδικασίες. (Άρθρο 96 του κώδικα πολιτικής δικονομίας)

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με χρήση του διαδικτύου, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Εάν ο εναγόμενος απαντήσει στην ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μέσα στη νόμιμη επιτρεπόμενη προθεσμία, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής ακυρώνεται πλήρως, το δικαστήριο διατάσσει προφορική ακρόαση και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου συνεχίζεται με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή όπως η κλασική αστική πρωτοβάθμια διαδικασία.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής μέσα στη νόμιμη επιτρεπόμενη προθεσμία, η ηλεκτρονική διαταγή πληρωμής αποκτά ισχύ αμετάκλητης απόφασης.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Τα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο με ηλεκτρονική μορφή σε κάθε είδος διαδικασίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται στην απάντηση της ερώτησης αριθ. 4.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Το δικαστήριο πραγματοποιεί επιδόσεις στις ηλεκτρονικές θυρίδες των νομικών προσώπων που τις έχουν δημιουργήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να επιδίδει έγγραφα και αποφάσεις με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη υπογραφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο παραλήπτης στο δικαστήριο, με τον όρο ότι ο παραλήπτης έχει ζητήσει ή έχει συναινέσει στην επίδοση εγγράφων από το δικαστήριο με τον εν λόγω τρόπο και έχει ορίσει πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει εκδώσει την πιστοποίησή του, που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη, και τηρεί αρχεία αυτής ή έχει υποβάλει τη δική του έγκυρη πιστοποίηση που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6. Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε 3 ημέρες από την αποστολή του εγγράφου (λ.χ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου δικαστηρίου) με εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Οι δικαστικές αποφάσεις επιδίδονται στις ηλεκτρονικές θυρίδες των νομικών προσώπων που τις έχουν δημιουργήσει. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηλεκτρονικές θυρίδες δεδομένων, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6.

Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν επίσης να επιδίδονται με ηλεκτρονική επιστολή που φέρει πιστοποιημένη υπογραφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει παράσχει ο παραλήπτης στο δικαστήριο, με τον όρο ότι ο παραλήπτης έχει ζητήσει ή έχει συναινέσει στην επίδοση εγγράφων από το δικαστήριο με τον εν λόγω τρόπο και έχει ορίσει πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος έχει εκδώσει την πιστοποίησή του, που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη, και τηρεί αρχεία αυτής ή έχει υποβάλει τη δική του έγκυρη πιστοποίηση που έχει αξιολογηθεί ως κατάλληλη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα πιστοποιητικά που έχουν αξιολογηθεί ως κατάλληλα, βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6. Η επίδοση παράγει έννομα αποτελέσματα αν ο παραλήπτης επιβεβαιώσει τη λήψη με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε 3 ημέρες από την αποστολή του εγγράφου (λ.χ., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου δικαστηρίου) με εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η έφεση μπορεί να κατατίθεται ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς κατατίθεται η αγωγή. Βλέπε την ερώτηση αριθ. 6.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η διαδικασία εκτέλεσης μπορεί να κινηθεί ηλεκτρονικά, όπως ακριβώς κατατίθεται η αγωγή.

Όταν ο ενάγων επιλέγει την εκτέλεση μέσω δικαστικού επιμελητή, εφαρμόζεται αναλογικά η απάντηση στην ερώτηση αριθ. 6. Ο κατάλογος των δικαστικών επιμελητών με τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις και τα στοιχεία των ηλεκτρονικών τους θυρίδων δεδομένων μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ekcr.cz/.

Σε περίπτωση δικαστικής εκτέλεσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην απάντηση της ερώτησης αριθ. 6.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι γραμματείες των δικαστηρίων της Τσεχίας επικοινωνούν με τους διαδίκους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεφωνικά για τη διευθέτηση ερωτημάτων που αφορούν την κατάσταση των υποθέσεών τους.

Βασικές πληροφορίες για ζητήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (χωρίς προσωπικές λεπτομέρειες) διατίθενται επίσης ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο InfoSoud: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (διατίθεται μόνο στην τσεχική γλώσσα). Πληροφορίες για τις επικείμενες διαδικασίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο InfoJednání: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Η πρόσβαση στο σύστημα προϋποθέτει την καταχώριση του ονόματος του δικαστηρίου και του αριθμού του φακέλου της υπόθεσης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/03/2020

Αυτόματη διαδικασία - Ιρλανδία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι.  Είναι δυνατή η κίνηση ορισμένων διαδικασιών μέσω του διαδικτύου, δηλαδή διαδικασιών μικροδιαφορών.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Ενάγοντες που κινούν διαδικασία μικροδιαφορών (δηλαδή καταθέτουν ορισμένες αγωγές η μέγιστη αξία του αντικειμένου των οποίων είναι 2.000 ευρώ) μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά. Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιαδικασία μικροδιαφορών είναι εναλλακτική μέθοδος κίνησης και χειρισμού διαδικασίας ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου αναφορικά με μικροδιαφορά. Πρόκειται για υπηρεσία την οποία παρέχει η γραμματεία του District Court για τη διεκπεραίωση καταναλωτικών αξιώσεων με χαμηλό κόστος και χωρίς συμμετοχή δικηγόρου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα παρέχεται ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Όχι. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι οι λεπτομέρειες της αγωγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1.500 λέξεις.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι πληροφορίες προστατεύονται μέσω της χρήσης τειχών προστασίας, SSL (Secure Socket Layer) για τις επικοινωνίες, σύστημα ανίχνευσης εισβολών στον δικτυακό τόπο φιλοξενίας, την ασφάλεια του λογαριασμού χρήστη κ.λπ.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Όχι.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας μικροδιαφορών καταβάλλονται με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και το ύψος τους (25 ευρώ το 2012) είναι το ίδιο τόσο για τις ηλεκτρονικές όσο και για τις μη ηλεκτρονικές διαδικασίες μικροδιαφορών.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Αν η αγωγή δεν έχει λάβει ακόμα αριθμό πινακίου, μπορεί να ανακληθεί με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία μικροδιαφορών με το οποίο θα ζητείται η ανάκληση της αγωγής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατόν να απαντήσει ο εναγόμενος μέσω διαδικτύου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ο γραμματέας μικροδιαφορών πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει συμβιβασμός επί της αγωγής προτού αυτή έρθει ενώπιον του δικαστή για συζήτηση.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Η αξίωση θεωρείται μη αμφισβητούμενη και ο ενάγων μπορεί να ζητήσει την έκδοση ερήμην απόφασης.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Όχι. Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αγωγής τους ηλεκτρονικά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/11/2019

Αυτόματη διαδικασία - Ελλάδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Έχει θεσμοθετηθεί και λειτουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο ΣτΕ , Επίσης, λειτουργεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Εξακολουθούν να παρέχονται : α) στοιχεία παρακολούθησης του δικογράφου που κατατίθενται με ηλεκτρονικό και συμβατικό τρόπο στο Πρωτοδικείο Αθηνών , β) η δυνατότητα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης πορείας δικογράφου, που εξακολουθεί ακόμα να κατατίθεται με το συμβατικό τρόπο, από τις σχετικές ιστοσελίδες του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει θεσμοθετηθεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου για τα Διοικητικά Δικαστήρια και επίκειται η θεσμοθέτηση για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου αφορά σε υποθέσεις όλων των διαδικασιών της πολιτικής δικονομίας οι οποίες σταδιακά εντάσσονται σε επιγραμμική λειτουργία. Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου αφορά σε όλες τις Διαδικασίες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής πορείας του δικογράφου παρέχεται όλο το 24ωρο. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών γίνεται σήμερα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,αλλα σύντομα θα επεκταθεί σε 24/7

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου ο χρήστης του συστήματος (δικηγόρος) συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα την οποία στέλνει στο Δικαστήριο μαζί με το πλήρες κείμενο της προσφυγής σε αρχείο word . Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσής του επιστρέφεται στον αποστολέα σε όμοια μορφή , μη επεξεργάσιμη, με ενδείξεις ότι κατατέθηκε .

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η πρόσβαση στο σύστημα σήμερα και στην πλήρη λειτουργία του εξασφαλίζεται με χρήση ειδικών κωδικών και ηλεκτρονικής υπογραφής.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η ηλεκτρονική υπογραφή έχει ενταχθεί στη χρήση του συστήματος.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Καταβάλλονται κανονικά τα έξοδα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής η οποία αποτελεί στάδιο της εφαρμογής της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου. Τα έξοδα είναι τα ίδια με αυτά της κατάθεσης με συμβατικό τρόπο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Χωρεί μόνον παραίτηση από το δικόγραφο κατά τα ισχύοντα για τα με συμβατικό τρόπο κατατιθέμενα δικόγραφα σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Με το ΠΔ 142/2013 θεσμοθετήθηκε η ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.Στην παρούσα φάση δεν έχει ενεργοποιηθεί τεχνικά η δυνατότητα αυτή. . Ομάδα εργασίας μελετά την διαμόρφωση του κατάλληλου τεχνικού πλαισίου .. Η απάντηση από τον εναγόμενο μόνον μέσω διαδικτύου δεν είναι υποχρεωτική,

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Όλα τα δικόγραφα και έγγραφα της δίκης τίθενται ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση .

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εφόσον δεν κατατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο προτάσεις από τον εναγόμενο δικάζεται ερήμην.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Με το ΠΔ 142/2013 θεσμοθετήθηκε (εκτός της ηλεκτρονικής κατάθεσης προτάσεων) η ηλεκτρονική κατάθεση σχετικών (δηλαδή εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι ακόμη, μελετάται.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι ακόμη, μελετάται.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι ακόμη, μελετάται.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Βλ. απάντηση στο ερώτημα 1.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2015

Αυτόματη διαδικασία - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

Για τους δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτική.

Για τους ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) είναι προαιρετική από 1-1-2017 και η χρήση της εξαπλώθηκε στη διάρκεια του 2017. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί ηλεκτρονικά προσβάσιμο μητρώο που περιέχει σχετικά στοιχεία και διευθύνσεις.

Απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής που διασφαλίζει τη γνησιότητα του περιεχομένου των σχετικών δικογράφων και αποτελεί απόδειξη της αποστολής και της παραλαβής τους.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατό για όλες τις διαδικασίες της πολιτικής δικονομίας.

Ωστόσο, επειδή η πρόσβαση των ιδιωτών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρμογής, είναι δυνατό σε ορισμένες περιοχές να περιορίζεται προσωρινά μόνο σε διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Για τους δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους, η κίνηση της διαδικασίας μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τους ιδιώτες είναι προαιρετική.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, αν η κατάθεση γίνει μη εργάσιμη ημέρα, παράγονται αποτελέσματα μόνο από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου

Δεν είναι υποχρεωτικό. Αν το έγγραφο είναι πολύ μεγάλο και μπλοκάρει το σύστημα, πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα για τη διασφάλιση της διαβίβασης και της αποθήκευσης χρησιμοποιείται ένα σύστημα προηγούμενης πιστοποίησης της ψηφιακής υπογραφής των επαγγελματιών του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους, καθώς και κρυπτογραφικές κάρτες και ψηφιακά πιστοποιητικά πρόσβασης των εντεταλμένων υπαλλήλων. Το σύστημα πρέπει να εγγυάται τη γνησιότητα του περιεχομένου και να παρέχει αποδείξεις της αποστολής και της παραλαβής των δικογράφων.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι, με χρήση συστήματος προηγούμενης πιστοποίησης.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Για τις αγωγές από νομικά πρόσωπα καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, ενώ για τις αγωγές από φυσικά πρόσωπα δεν καταβάλλονται. Σε κάθε περίπτωση, είτε η υποβολή έγινε ηλεκτρονικά είτε όχι, η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται στο δικόγραφο (με δυνατότητα εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης σε μεταγενέστερο στάδιο).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αγωγές που υποβάλλονται εγγράφως, δηλαδή με επίσημη παραίτηση δεν επιτρέπεται ακύρωση υποβληθείσας αγωγής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Κάθε παρεμβαίνων προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες ανάλογα με το αν είναι ή όχι επαγγελματίας του νομικού κλάδου που εκπροσωπεί τους διαδίκους. Για τους ιδιώτες η απάντηση μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Τίποτα. Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά μόνο την υποβολή δικογράφων και γραπτής επικοινωνίας στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Το δικαστήριο παρέχει το έγγραφο σε ηλεκτρονική και/ή σε έντυπη μορφή και το κοινοποιεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή που έχει επιλεχθεί.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Τίποτε. Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά μόνο την υποβολή δικογράφων και γραπτής επικοινωνίας στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Το δικαστήριο παρέχει το έγγραφο σε ηλεκτρονική και/ή σε έντυπη μορφή και το κοινοποιεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή που έχει επιλεχθεί.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι. Τα δικαστήρια διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για να δέχονται τα έγγραφα που αποστέλλονται από τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις διαδικασίες.

Ο μόνος όρος είναι να υπάρχει προηγούμενη πιστοποίηση με ηλεκτρονική υπογραφή του επαγγελματία του νομικού κλάδου που εκπροσωπεί τους διαδίκους.

Οι ιδιώτες έχουν την ίδια δυνατότητα, υπό τον όρο που προαναφέρεται, αν έχουν επιλέξει αυτή την οδό.

Αν ζητηθεί από το δικαστήριο, το πρωτότυπο πρέπει να προσκομιστεί ή να αποσταλεί με το ταχυδρομείο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι: Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι. Ούτε οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους, ούτε οι διάδικοι δικαιούνται να τα συμβουλευτούν επιγραμμικά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά αρχεία σε εθνικό επίπεδο σε διαδικασίες πολιτικής δικονομίας. Η ηλεκτρονική πρόσβαση έχει αρχίσει να λειτουργεί σε ορισμένες περιοχές της χώρας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2018

Αυτόματη διαδικασία - Κροατία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι δυνατή.

Τα εισαγωγικά δίκης έγγραφα, τα έγγραφα άμυνας, τα ένδικα μέσα και οι λοιπές δηλώσεις, προτάσεις και κοινοποιήσεις που υποβάλλονται εκτός της ακροαματικής διαδικασίας υποβάλλονται υπό τη μορφή εντύπου (δικόγραφα). Τα δικόγραφα πρέπει να υπογράφονται στο τέλος τους από τον διάδικο ή τον πληρεξούσιό του.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Άνευ αντικειμένου.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου

Άνευ αντικειμένου.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Άνευ αντικειμένου.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Άνευ αντικειμένου.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Άνευ αντικειμένου.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Άνευ αντικειμένου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Άνευ αντικειμένου.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ο νόμος για την τροποίηση και τη συμπλήρωση του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) [Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας (Narodne Novine), αριθ. 25/13], ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2013, προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων στις διαδικασίες ενώπιον των εμπορικών δικαστηρίων. Εντούτοις, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία ενιαίο σύστημα πληροφορικής, οι εν λόγω διατάξεις δεν εφαρμόζονται ακόμη στην πράξη.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί μια υπηρεσία ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča) η οποία καθιστά δυνατή την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στους διαδίκους μέσω ενός πίνακα ανακοινώσεων που λειτουργεί με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής.

Στον εν λόγω ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων δημοσιεύονται οι αποφάσεις σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 335 του νόμου περί πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 και 89/14) και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου περί αναγκαστικής εκτέλεσης (Ovršni zakon) (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας, αριθ. 112/12, 25/13, 93/14 και 55/16).

Επιπλέον, στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων δημοσιεύονται όλα τα έγγραφα τα οποία, βάσει των σχετικών δικονομικών κανόνων, δημοσιεύονται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Δεν είναι δυνατόν.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ένδικο μέσο μέσω του διαδικτύου. Οι διάδικοι μπορούν να λάβουν γνώση της απόφασης επί ενδίκου μέσου μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι δυνατόν.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Άνευ αντικειμένου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/08/2018

Αυτόματη διαδικασία - Κύπρος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Δεν ισχύει.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν ισχύει.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν ισχύει.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Δεν ισχύει.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν ισχύει.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν ισχύει.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν ισχύει.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν ισχύει.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν ισχύει.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν ισχύει.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Δεν ισχύει.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Δεν ισχύει.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Δεν ισχύει.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν ισχύει.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν ισχύει.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Δεν ισχύει.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/08/2019

Αυτόματη διαδικασία - Λεττονία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στη Λετονία δεν υπάρχει ειδικό πλαίσιο για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας και την κατάθεση αγωγών με χρήση του διαδικτύου. Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων μέσω του διαδικτύου.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν υπάρχει ειδική αυτόματη διαδικασία ούτε ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Στη Λετονία είναι δυνατή η αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές, τα δικαστήρια υποχρεούνται να δέχονται έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.

Η οικεία νομοθεσία της Λετονίας σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, ο νόμος περί ηλεκτρονικών εγγράφων, ορίζει ότι για την εξακρίβωση της γνησιότητας τα ηλεκτρονικά έγγραφα πρέπει να περιέχουν στοιχεία εξακρίβωσης της γνησιότητάς τους καθώς και την ταυτότητα του υπογράφοντος επιπλέον, προκειμένου ένα έγγραφο να θεωρείται υπογεγραμμένο από το σχετικό πρόσωπο, πρέπει να φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή. Κατά τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων, η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται από τους παρόχους υπηρεσιών ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ηλεκτρονικών εγγράφων και τους κανόνες για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη Λετονία. Ένα πρόσωπο πρέπει να δώσει ειδική συγκατάθεση για αλληλογραφία με δικαστήριο όπου γίνεται χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Τούτο σημαίνει ότι το δικαστήριο θα αποστέλλει έγγραφα που έχει συντάξει σε ηλεκτρονική μορφή.

Πρέπει να προστεθεί ότι οποιουδήποτε είδους αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται με τη χρήση εγγράφων επικυρωμένων με ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος προβλέπει ειδική διαδικασία για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας. Η διαδικασία ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων δεν εφαρμόζεται σε ορισμένα είδη συμβάσεων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο, και ορισμένα είδη συμβάσεων εγγύησης.

Η νομοθεσία διευκρινίζει μερικές φορές ότι επιπλέον των λοιπών προϋποθέσεων, ένα έγγραφο αποκτά νομική ισχύ μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί σφραγίδα: στην περίπτωση ηλεκτρονικού εγγράφου, η απαίτηση αυτή πληρούται εφόσον το ηλεκτρονικό έγγραφο φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα, ή μόνο ηλεκτρονική υπογραφή εφόσον οι διάδικοι έχουν συμφωνήσει εγγράφως ότι τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος περί ηλεκτρονικών εγγράφων.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο.

Τα δικαστικά έγγραφα μπορούν να επιδίδονται ηλεκτρονικά εφόσον ο αιτών έχει αναφέρει στην αίτηση ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και άλλα είδη ταχυδρομείου για την αλληλογραφία με το δικαστήριο.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Τα δικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων, μπορούν να επιδίδονται ηλεκτρονικά εφόσον ο αιτών έχει αναφέρει στην αίτηση ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και άλλα είδη ταχυδρομείου για την αλληλογραφία με το δικαστήριο.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο.

Ένα πρόσωπο πρέπει να δώσει ειδική συγκατάθεση για αλληλογραφία με δικαστήριο όπου θα γίνεται χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Τούτο σημαίνει ότι το δικαστήριο θα αποστέλλει έγγραφα που έχει συντάξει σε ηλεκτρονική μορφή.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο.

Ένα πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιεί έγγραφα με ηλεκτρονική υπογραφή για αλληλογραφία με δικαστικό επιμελητή.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Δεν υπάρχει ειδική ιστοσελίδα για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με ομοιόμορφο τρόπο. Είναι δυνατή η παρακολούθηση της προόδου μιας υπόθεσης μέσω της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων, όπου παρέχονται οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

Οι διάδικοι σε μια υπόθεση μπορούν να ακούσουν ηχογράφηση της επ’ ακροατηρίω συζήτησης μέσω της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.tiesas.lv/, ενότητα Manas lietas («Οι υποθέσεις μου»), υπό την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο έχει καταχωρίσει το αρχείο ήχου στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικαστηρίου: κατόπιν καταχώρισης των αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικαστηρίου και κατόπιν συγχρονισμού των δεδομένων, αυτά μεταφέρονται στον μηχανισμό διανομής δεδομένων στη δικτυακή πύλη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.tiesas.lv/ κάθε 24 ώρες. Κάθε χρήστης, αφού εγγραφεί στη δικτυακή πύλη, μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες μόνο για υποθέσεις στις οποίες είναι διάδικος, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ανοίγει και να ακούει τα αρχεία ήχου που προστίθενται στα έγγραφα της υπόθεσης. Ένας διάδικος μπορεί να εισέλθει στην ενότητα Manas lietas («Οι υποθέσεις μου») στη δικτυακή πύλη Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.tiesas.lv/ χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική υπογραφή ή ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας, ή αποστέλλοντας αίτηση στη Διοίκηση των δικαστηρίων (Tiesu administrācija) ζητώντας να του χορηγηθούν δικαιώματα πρόσβασης.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2020

Αυτόματη διαδικασία - Λιθουανία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Από την 1η Ιουλίου 2013, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αξιώσεων μέσω του συστήματος πληροφοριών των λιθουανικών δικαστηρίων (LITEKO), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του υποσυστήματος δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (PES) στις διευθύνσεις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.teismai.lt/ και Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.epaslaugos.lt/, με την επιλογή του συνδέσμου προς τη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των λιθουανικών δικαστηρίων.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή διαφόρων αξιώσεων στο πλαίσιο πολιτικής δίκης, καταγγελιών κατά μεμονωμένων πράξεων, καθώς και αιτήσεων στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται στο δικαστήριο σε σχέση με νέους αλλά και υφιστάμενους φακέλους που τηρούνται σε έντυπη μορφή. Όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά έγγραφα σε σχέση με υφιστάμενο φάκελο που τηρείται σε έντυπη μορφή, ο αιτών πρέπει επίσης να υποβάλλει τον απαιτούμενο αριθμό έντυπων αντιγράφων (ένα αντίγραφο προστίθεται στον φάκελο που τηρείται σε έντυπη μορφή και από ένα αντίγραφο αποστέλλεται από το δικαστήριο σε καθένα από τα μέρη της διαδικασίας).

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, η ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιείται αποκλειστικά: στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τοπικά δικαστήρια (apylinkės teismai) όσον αφορά την έκδοση δικαστικών διαταγών, εφόσον το εισαγωγικό έγγραφο της δίκης υποβλήθηκε μετά την 1η Ιουλίου 2013 με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.2. στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τα τοπικά δικαστήρια, εφόσον το διαδικαστικό έγγραφο επί του οποίου στηρίζεται η δικαστική διαδικασία υποβλήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.3. στις αστικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τα περιφερειακά δικαστήρια (apygardos teismai) σε πρώτο βαθμό και στις διοικητικές υποθέσεις που εκδικάζονται από τα διοικητικά δικαστήρια σε πρώτο βαθμό, εφόσον το διαδικαστικό έγγραφο επί του οποίου στηρίζεται η δικαστική διαδικασία υποβλήθηκε από την 1η Ιουλίου 2013 και έπειτα, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.4. σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας καθώς και ειδικών δικαστηρίων ενώπιον των οποίων συζητούνται κατ’ έφεση ή αναίρεση υποθέσεις, με βάση ένδικων μέσων που ασκήθηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2014 και έπειτα κατά αποφάσεων σε υποθέσεις που είχαν διεκπεραιωθεί αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Τα διαδικαστικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων που διατίθενται στο υποσύστημα PES του LITEKO ή μέσω μεταφόρτωσης των υφιστάμενων εγγράφων στους μορφότυπους που υποστηρίζονται από το σύστημα. Οι υποστηριζόμενοι μορφότυποι είναι οι εξής: μορφότυποι κειμένου: doc, docx, odt, rtf, txt.· μορφότυποι λογιστικού φύλλου: xls, xlsx, ods· μορφότυποι παρουσίασης: ppt, pptx, ppsx, odp· εικόνες ανυσματικών γραφικών και μορφότυποι κειμένου: pdf, application/pdf, ADOC· μορφότυποι εικόνας μήτρας κουκκίδων: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp· μορφότυποι βίντεο: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.· μορφότυποι ήχου: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Τα ηλεκτρονικά δεδομένα που σχετίζονται με δικαστικές διαδικασίες υποβάλλονται σε επεξεργασία, καταχωρίζονται και αποθηκεύονται με χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Δικαστικό Συμβούλιο (Teisėjų taryba) και συμφωνείται με τον επικεφαλής αρχειοφύλακα της Λιθουανίας (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι δυνατή με χρήση των εργαλείων που διατίθενται στην πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, δελτίο ταυτότητας ή ηλεκτρονική υπογραφή. Το σύστημα διαθέτει επίσης λειτουργία χρονοσφραγίδας.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Στους κατοίκους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά έγγραφα παρέχεται έκπτωση 25 % επί των δικαστικών εξόδων. Δεν απαιτείται η εκτύπωση των διαδικαστικών εγγράφων, η αποστολή τους στο δικαστήριο μέσω ταχυδρομείου, η μετάβαση στην τράπεζα για την καταβολή των εξόδων ή η υποβολή απόδειξης πληρωμής.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Οι αγωγές που υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου υπόκεινται στους ίδιους κανόνες πολιτικής δικονομίας όπως και οι υπόλοιπες αγωγές. Σύμφωνα με το άρθρο 139 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilinio proceso kodeksas), ο ενάγων έχει το δικαίωμα να αποσύρει την αγωγή του εφόσον το δικαστήριο δεν έχει αποστείλει αντίγραφό της στον εναγόμενο. Η αγωγή μπορεί να αποσυρθεί και σε μεταγενέστερο στάδιο, μόνο αν ο ενάγων συμφωνήσει και η αγωγή αποσυρθεί προτού το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του. Μέχρι την καταχώρισή της, η αγωγή μπορεί να αποσυρθεί με απλή διαγραφή. Μετά την καταχώρισή της, η αγωγή μπορεί να αποσυρθεί από το σύστημα μόνο με την υποβολή αίτησης απόσυρσης.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Στο δικαστήριο υποβάλλονται έγγραφα τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της δίκης δεν επηρεάζει τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά τη διάρκεια της δίκης δεν επηρεάζει τους κανόνες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σε σχέση με υφιστάμενους φακέλους που τηρούνται σε έντυπη μορφή αλλά και σε σχέση με ηλεκτρονικούς φακέλους.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Υποθέσεις που αφορούν την έκδοση δικαστικών διαταγών, άλλες υποθέσεις που προσδιορίζονται από το Δικαστικό Συμβούλιο και πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά μέσα. Όταν δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο, τυχόν πληροφορίες σε έντυπη μορφή που παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από το δικαστήριο ψηφιοποιούνται, ενώ τα έγγραφα σε έντυπη μορφή υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται ή καταστρέφονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από το Δικαστικό Συμβούλιο και έχουν συμφωνηθεί με τον επικεφαλής αρχειοφύλακα της Λιθουανίας.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατό να ασκηθεί ένδικο μέσο μέσω του διαδικτύου τόσο σε αστικές όσο και διοικητικές διαδικασίες. Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να εκδίδονται τόσο ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Την 1η Ιουλίου 2013 τέθηκε σε ισχύ τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που διέπει τη χρήση των πληροφοριών και των τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η δυνατότητα κίνησης διαδικασίας εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για τους δικαστικούς επιμελητές θα πρέπει να λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2015.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Από την 1η Ιουλίου 2013, οι δικηγόροι και οι βοηθοί τους μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Αυτόματη διαδικασία - Λουξεµβούργο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, όλα τα εισαγωγικά δικόγραφα πρέπει να συντάσσονται εγγράφως.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Ανεφάρμοστο

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ανεφάρμοστο

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ανεφάρμοστο

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Ανεφάρμοστο

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ανεφάρμοστο

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ανεφάρμοστο

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ανεφάρμοστο

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ανεφάρμοστο

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ανεφάρμοστο

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Ανεφάρμοστο

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Όχι.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Πρέπει να επιδίδονται, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω δικαστικού επιμελητή (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς) ή να κοινοποιούνται από τη γραμματεία (ταχυδρομικώς).

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι. Οι δικαστικές αποφάσεις διαβιβάζονται στους διαδίκους από τη γραμματεία μέσω του δικηγόρου του κάθε διαδίκου. Κατά γενικό κανόνα, η διαβίβαση αυτή πραγματοποιείται όταν η γραμματεία τοποθετεί την απόφαση στη θυρίδα του οικείου δικηγορικού γραφείου. Κάθε δικηγορικό γραφείο διαθέτει στο δικαστικό μέγαρο θυρίδα υπό μορφή γραμματοκιβωτίου που κλειδώνει με κλειδί. Οι αποφάσεις διαβιβάζονται απευθείας στους διαδίκους μέσω ταχυδρομείου.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.legilux.lu/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/01/2020

Αυτόματη διαδικασία - Ουγγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, είναι δυνατή.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Οι αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων (törvényszék) –καθώς και άλλες δικαστικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο– μπορούν να κινηθούν μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, οι διαδικασίες που κινούνται κατόπιν έκδοσης διαταγών πληρωμής και οι διαδικασίες που παραπέμπονται από τα πρωτοδικεία (járásbíróság) στα περιφερειακά δικαστήρια εξακολουθούν να στηρίζονται στη χρήση έντυπου υλικού. Σε περίπτωση που ένας διάδικος επιλέξει να κινηθεί διά της ηλεκτρονικής οδού υποχρεούται να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το δικαστήριο στη διάρκεια των διαδικασιών πρώτου βαθμού, ενώ και τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται στον διάδικο με ηλεκτρονικά μέσα.

Η κίνηση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα είναι δυνατή για τις διαδικασίες πληρωμής και τις αγωγές που ασκούνται με σκοπό την εκτέλεση διαταγών πληρωμής. Οι αιτήσεις και τα λοιπά έγγραφα που σχετίζονται με τη διαδικασία (όπως οι αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής, οι αιτήσεις ανακοπής ή οι αιτήσεις εκτέλεσης) μπορούν επίσης να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τους διαδίκους που ενεργούν διά νόμιμου αντιπροσώπου, καθώς και για τις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων εκτέλεσης, εκτός εάν οι ανωτέρω επιθυμούν να επισυνάψουν στις αιτήσεις τους συνοδευτικά έγγραφα σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση τους σε έντυπη μορφή.

Οι διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων) κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας εκτέλεσης, ανεξάρτητοι δικαστικοί επιμελητές αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τους διαδίκους, με άλλα άτομα που συμμετέχουν στη διαδικασία, με άλλους δικαστικούς επιμελητές, με το αρμόδιο τμήμα, με το δικαστήριο, με τις αρχές, και με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στα οποία έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό αίτημα, μέσω του ειδικού συστήματος παράδοσης που έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό, εφόσον το έχουν ζητήσει ή εφόσον πρόκειται για υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, τα έγγραφα που απευθύνονται στον δικαστικό επιμελητή στο πλαίσιο της διαδικασίας πρέπει να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ και ο δικαστικός επιμελητής θα πρέπει να επιδίδει ή να κοινοποιεί τα έγγραφα στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα.

Εάν, στο πλαίσιο διαδικασιών εκτέλεσης, τίθενται σε πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία (όπως μετοχές ή, υπό ορισμένους όρους, κινητή περιουσία ή τίτλοι), οι πλειστηριασμοί μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πλειστηριασμών που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό. Μέσω του εν λόγω συστήματος μπορούν να υποβάλλονται επίσης οι σχετικές προσφορές.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ναι, η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή, εκτός των προγραμματισμένων περιόδων συντήρησης ή περιπτώσεων απρόβλεπτων δυσλειτουργιών του συστήματος.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις όσον αφορά τον μορφότυπο των παρεχόμενων λεπτομερειών. Ωστόσο, σε περίπτωση που διατίθεται κάποιο τυποποιημένο έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων ή των συνημμένων εγγράφων, το εν λόγω έντυπο δεν παρέχεται σε επεξεργάσιμη μορφή και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ο μορφότυπος των στοιχείων.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες, η ασφαλής διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων διασφαλίζεται μέσω των εργαλείων ΤΠ που προστατεύουν τα συστήματα επικοινωνίας, παράδοσης και τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δυνατότητα κρυπτογράφησης της διαβιβαζόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οι διάδικοι μπορούν να αποστέλλουν τα έγγραφά τους στο δικαστήριο κρυπτογραφημένα με το δημόσιο κλειδί της ηλεκτρονικής υπογραφής του δικαστηρίου και εάν, κατά την υποβολή εγγράφων, οι διάδικοι προσκομίσουν επίσης το δημόσιο κλειδί της ηλεκτρονικής υπογραφής τους στο δικαστήριο, αυτό θα επιδώσει στον διάδικο το σχετικό έγγραφο το οποίο θα είναι κρυπτογραφημένο με το εν λόγω κλειδί. Επιπλέον, στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η εθνική δικαστική αρχή (Országos Bírósági Hivatal) είναι υποχρεωμένη να τηρεί πρακτικά στα οποία θα καταγράφονται όλες οι κινήσεις δεδομένων καθώς και οι λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διακίνηση δεδομένων εντός του οικείου συστήματός της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα δικαστήρια.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι. Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων, είναι υποχρεωτική η χρήση τουλάχιστον ψηφιακής υπογραφής και χρονοσφραγίδας. Όσον αφορά τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής και τις αγωγές που ασκούνται με σκοπό την εκτέλεση των διαταγών πληρωμής, είναι υποχρεωτική η χρήση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας. Για να είναι δυνατή η χρήση του συστήματος εκτέλεσης του δικαστηρίου, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής, κατάλληλη για τη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής, χρονοσφραγίδας και πιστοποιητικού κρυπτογράφησης και γνησιότητας. Η χρήση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας είναι επίσης υποχρεωτική για τις διαδικασίες καταχώρισης εταιρειών (ή μεταβολής εταιρικών στοιχείων.

7 Δεν ισχύει.

Τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα για τις διαδικασίες είναι τα ίδια τόσο για τις διαδικασίες με έντυπα παραστατικά, όσο και για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον νόμο για τους κανόνες πολιτικής δικονομίας της Ουγγαρίας, οι διάδικοι που επιλέγουν να κινηθούν διά της ηλεκτρονικής οδού καταθέτουν μέσω τραπέζης τα δικαστικά έξοδα στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το περιφερειακό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας, αναφέροντας τον αριθμό φακέλου της σχετικής υποβολής και το όνομα του διαδίκου.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων), τα έξοδα για τη διαδικασία καθώς και τη δημοσίευση πρέπει να καταβάλλονται ηλεκτρονικά πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης (ή μεταβολής στοιχείων). Κατά την καταβολή των εν λόγω εξόδων, πρέπει να αναφέρεται ο αναγνωριστικός αριθμός των εξόδων ή τελών, ο οποίος μπορεί να μεταφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο του συστήματος εταιρικών πληροφοριών. Τα τέλη καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το εμπορικό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης κατατίθενται στον λογαριασμό Δημόσιου Ταμείου του υπουργείου, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο κίνησης ηλεκτρονικής διαδικασίας, τα τέλη που συνδέονται με διαδικασίες διαταγής πληρωμής και τις επακόλουθες διαδικασίες εκτέλεσης, καθώς και τα έξοδα του δικαστικού επιμελητή πρέπει να καταβάλλονται μέσω εμβάσματος που πραγματοποιείται με τη χρήση τραπεζικής κάρτας, μέσω διεπαφής ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πληρωτές διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα μεταβίβασης προκαθορισμένου ποσού, βάσει προηγούμενης συμφωνίας με το Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας, στον ειδικό λογαριασμό πληρωμών του Επιμελητηρίου, γεγονός που επιτρέπει στο Επιμελητήριο να χρεώσει τον λογαριασμό με το ποσό των εξόδων της διαδικασίας που έχει κινήσει ο υπόχρεος για την περίοδο που ορίζεται στη συμφωνία. Τα δικαστικά έξοδα των εφέσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ασκούνται κατά αποφάσεων που εκδίδονται από συμβολαιογράφους βάσει διαδικασίας διαταγής πληρωμής ή/και σχετικής διαδικασίας εκτέλεσης, μπορούν να καταβάλλονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος στον λογαριασμό που ορίζει ο συμβολαιογράφος αστικού δικαίου και που τηρεί για τον σκοπό αυτό το αρμόδιο περιφερειακό δικαστήριο στο Δημόσιο Ταμείο της Ουγγαρίας.

8 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Η ανάκληση εγγράφου μετά την υποβολή του δεν είναι τεχνικά εφικτή. Η διακοπή διαδικασιών (ή η ανάκληση αιτήσεων ή εφέσεων) είναι δυνατή κατ' αυστηρή εφαρμογή των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Οι διάδικοι που επιλέγουν την ηλεκτρονική διαδικασία έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους διαδίκους που υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή.

9 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα εάν θα απαντήσει με τη χρήση έντυπων εγγράφων ή ηλεκτρονικά. Εάν ο εναγόμενος επιλέξει να κινηθεί διά της ηλεκτρονικής οδού (υποβολή εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα) θα πρέπει, στο πλαίσιο των διαδικασιών πρώτου βαθμού, να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το δικαστήριο, ενώ και όλα τα δικαστικά έγγραφα θα επιδίδονται στον διάδικο με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν ο εναγόμενος απαντήσει με τη χρήση έντυπων εγγράφων, η επικοινωνία του με το δικαστήριο θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

10 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές και τις έντυπες διαδικασίες. Εάν ο εναγόμενος απαντήσει στο δικαστήριο εγγράφως, η επικοινωνία μεταξύ εναγομένου και δικαστηρίου θα γίνεται σε έντυπη μορφή, ενώ εάν ο εναγόμενος απαντήσει ηλεκτρονικά, η εν λόγω επικοινωνία θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο για το υπόλοιπο της διαδικασίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε τις απαντήσεις στα ερωτήματα 9 και 10.

12 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Τα έγγραφα των αστικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων μπορούν να συνοδεύονται από συνημμένα έγγραφα. Οι διάδικοι πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω έγγραφα και συνημμένα έγγραφα μέσω ενός τυποποιημένου και μη επεξεργάσιμου εντύπου – εφόσον είναι διαθέσιμο. Εάν δεν προβλέπεται τυποποιημένο έντυπο για τα έγγραφα και τα συνημμένα έγγραφα, οι διάδικοι πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω έγγραφα σε μορφότυπο που να αντιστοιχεί σε έναν από τους μορφότυπους εγγράφων που έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο της Εθνικής Δικαστικής Αρχής και έχει δημοσιευθεί στην ενημερωτική ενότητα της κεντρικής δικτυακής πύλης που χρησιμοποιείται από τα δικαστήρια (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal). Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία.

Στην περίπτωση των διαδικασιών διαταγής πληρωμής και των επακόλουθων διαδικασιών εκτέλεσης, τα έγγραφα που υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα δεν μπορούν να συνοδεύονται από συνημμένα έγγραφα. Εάν ο αιτών επιθυμεί να υποβάλει μαζί με τα έγγραφά του ορισμένα συνημμένα έγγραφα –όπως προβλέπεται από τον νόμο– έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τόσο το έντυπο της αίτησης όσο και τα συνημμένα έγγραφα σε έντυπη μορφή ή να υποβάλει το έντυπο με ηλεκτρονικό τρόπο αναφέροντας ότι τα συνημμένα έγγραφα θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών, στον αρμόδιο συμβολαιογράφο. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει στη διάθεσή του τρεις εργάσιμες ημέρες για να αποστείλει τα συνημμένα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση του τυποποιημένου εντύπου είναι υποχρεωτική. Το έντυπο μπορεί να μεταφορτωθεί από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου της Ουγγαρίας (https://fmh.mokk.hu/fmh/#x) και δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για την καταχώριση εταιρειών (ή για τη μεταβολή εταιρικών στοιχείων), είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εγγράφων που αποτελούν μέρος της αίτησης. Ως εκ τούτου, τα έγγραφα που δεν συντάσσονται από τον νόμιμο αντιπρόσωπο πρέπει να μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εν λόγω αντιπρόσωπο. Τα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές, τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και άλλους οργανισμούς που διαθέτουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν να επισυνάπτονται απευθείας στην αίτηση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

13 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, είναι δυνατόν. Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων, τα δικαστικά έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται ηλεκτρονικά από το δικαστήριο στους διαδίκους που επιλέγουν να κινηθούν διά της ηλεκτρονικής οδού.

Οι διαταγές που εκδίδονται στο πλαίσιο διαδικασιών καταχώρισης εταιρειών (ή μεταβολής εταιρικών στοιχείων) επίσης επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι διαταγές πληρωμής επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε έντυπη μορφή. Τα έγγραφα –εξαιρουμένων των εγγράφων που μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν αμέσως στους διαδίκους που παρίστανται αυτοπροσώπως– πρέπει να παραδίδονται ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ενάγοντες που έχουν επιλέξει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση διαταγής πληρωμής.

Εάν, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης, ένας διάδικος κάνει χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είτε λόγω επιλογής είτε λόγω υποχρέωσης, η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ του εν λόγω διαδίκου και του ανεξάρτητου δικαστικού επιμελητή πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής παράδοσης.

14 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 13.

15 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όσον αφορά τις αστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πρωτοβάθμιων περιφερειακών δικαστηρίων, οι διάδικοι που κινούνται διά της ηλεκτρονικής οδού πρέπει να υποβάλουν έφεση μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Όσον αφορά τις διαδικασίες που κινούνται κατά εταιρειών, ένδικα μέσα μπορούν να ασκηθούν μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, ενώ η σχετική απόφαση επιδίδεται επίσης ή κοινοποιείται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαταγής πληρωμής, πρόσωπα εκτός των εταιρειών, τα οποία διαθέτουν νομική προσωπικότητα, ή πρόσωπα που ενεργούν διά νόμιμου αντιπροσώπου μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτηση διαταγής πληρωμής μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο (εκτός εάν η αίτησή τους συνοδεύεται από συνημμένα έγγραφα, όπως προβλέπεται από τον νόμο).

Όσον αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων, μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον δικαστικό επιμελητή, επίσης με ηλεκτρονικά μέσα, αίτηση ανακοπής κατά των μέτρων που έχει λάβει ο δικαστικός επιμελητής, από τους διαδίκους που έχουν επιλέξει να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

16 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η υποβολή αιτήσεων για τη λήψη μέτρων εκτέλεσης ή συντηρητικών μέτρων, βάσει τελικής διαταγής πληρωμής, μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του εντύπου που παρέχεται για τον σκοπό αυτό. Για τους διαδίκους που ενεργούν διά νόμιμου αντιπροσώπου, καθώς και για τις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική κατάθεση των αιτήσεων εκτέλεσης, εκτός εάν οι διάδικοι επιθυμούν να επισυνάψουν στις αιτήσεις τους ορισμένα συνοδευτικά έγγραφα σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον νόμο. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να υποβάλουν και την αίτησή τους σε έντυπη μορφή.

17 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Η εν λόγω δυνατότητα προβλέπεται για ορισμένες διαδικασίες. Όσον αφορά τις διαδικασίες διαταγής πληρωμής και τις επακόλουθες διαδικασίες εκτέλεσης, οι αιτούντες που κινούνται διά της ηλεκτρονικής οδού δύνανται να συμβουλεύονται τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στη διεπαφή χρήστη στην οποία τους έχει χορηγηθεί πρόσβαση από τον νόμο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2017

Αυτόματη διαδικασία - Μάλτα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, γενικά είναι δυνατή, αλλά εξαρτάται από το δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα κινηθεί η διαδικασία.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Οι ακόλουθες είναι διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν με την υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτύου:

  • οι διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών (Tribunal Ghal Talbiet Zghar – Small Claims Tribunal)
  • οι διαδικασίες ενώπιον του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva – Administrative Review Tribunal) και
  • οι διαδικασίες ενώπιον του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (Qorti tal-Maġistrati – Court of Magistrates) της Μάλτας και του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο οι οποίες υπάγονται στο κατώτερο τμήμα των εν λόγω δικαστηρίων.

Δεν υπάρχουν διαδικασίες που να μπορούν να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα, αλλά η επεξεργασία των αγωγών/αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, δηλαδή από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η Ιουνίου και από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ.μ. από τη 16η Ιουνίου έως την 30ή Σεπτεμβρίου. Αν η αγωγή/αίτηση κατατεθεί σε ώρα εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, θεωρείται ότι έχει κατατεθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και εντός του προαναφερόμενου ωραρίου.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Όσον αφορά τις αγωγές ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, αυτό πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και το οποίο περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την κατάθεση της αγωγής προς επεξεργασία.

Όσον αφορά τις αιτήσεις ενώπιον του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των κατώτερων τμημάτων του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Μάλτας και του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο, πρέπει πρώτα να συμπληρωθούν οι λεπτομέρειες όπως απαιτείται από το ηλεκτρονικό έντυπο και στη συνέχεια να επισυναφθεί σαρωμένο αντίγραφο της αίτησης, στον μορφότυπο που απαιτείται από τον νόμο, και των τυχόν σχετικών εγγράφων.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται με κρυπτογραφικό τρόπο, ενώ η διατήρησή τους ρυθμίζεται από την κυβερνητική πολιτική.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Για την άσκηση αγωγής ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών δεν είναι απαραίτητη η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής. Ωστόσο, οι αντικρούσεις, ο αντικρούσεις ανταγωγής και οι εφέσεις ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου υπογράφονται ηλεκτρονικά, δεδομένου ότι για την κατάθεσή τους απαιτείται σύνδεση στο σύστημα με κάρτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Στην περίπτωση κίνησης ένδικης διαδικασίας ενώπιον του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή του κατώτερου τμήματος του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Μάλτας ή του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο, το σχετικό δικόγραφο υπογράφεται αυτομάτως ηλεκτρονικά, καθώς η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται μόνο σε δικηγόρους και νομικούς πληρεξουσίους που έχουν εγγραφεί για την εν λόγω υπηρεσία μέσω της κάρτας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Όσον αφορά τον χρόνο, κατά την κατάθεση της αγωγής/αίτησης καταγράφονται αυτομάτως η ώρα και η ημερομηνία.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, τα έξοδα που σχετίζονται με το δικόγραφο που κατατίθεται ηλεκτρονικά καταβάλλονται, επίσης, ηλεκτρονικά. Τα έξοδα είναι τα ίδια με αυτά της κατάθεσης με συμβατικό τρόπο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Η ανάκληση δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Όποιος επιθυμεί να παραιτηθεί από δικόγραφο πρέπει να επισκεφθεί αυτοπροσώπως τη γραμματεία του δικαστηρίου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Στην περίπτωση των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, του Διοικητικού Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των κατώτερων τμημάτων του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου της Μάλτας και του Κατώτερου Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Γκόζο, η ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία αφορά μόνο την κίνηση διαδικασίας. Στις εν λόγω διαδικασίες δεν είναι ακόμη δυνατή η απάντηση μέσω του διαδικτύου.

Εντούτοις, στην περίπτωση των διαδικασιών ενώπιον του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, πέραν της κίνησης διαδικασίας, είναι επίσης δυνατή η κατάθεση μέσω του διαδικτύου αντίκρουσης, αντίκρουσης ανταγωγής και έφεσης.

Ο εναγόμενος δεν υποχρεούται να απαντήσει μέσω του διαδικτύου.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ή όχι απάντηση στην αγωγή, η υπόθεση εγγράφεται προς συζήτηση.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Ανεξαρτήτως του αν υπάρχει ή όχι απάντηση στην αγωγή, μόλις παρέλθει η προθεσμία απάντησης, η υπόθεση εγγράφεται προς συζήτηση.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων είναι δυνατή όταν αυτά συνυποβάλλονται με το εισαγωγικό δικόγραφο, που επίσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Κατά το δίκαιο της Μάλτας δεν απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όλες οι οριστικές και μη οριστικές δικαστικές αποφάσεις αναγιγνώσκονται σε δημόσια συνεδρίαση, ενώ αντίγραφό τους δίνεται στους διαδίκους ή τους νομικούς εκπροσώπους διαδίκων που είναι παρόντες στη συνεδρίαση. Ωστόσο, είναι δυνατή η λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου απόφασης, όπως εξηγείται παρακάτω.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Το μοναδικό ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί μέσω του διαδικτύου είναι έφεση κατά απόφασης του Δικαστηρίου Μικροδιαφορών, αλλά η απόφαση δεν μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι, δεν μπορεί.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ο ιστότοπος των δικαστικών υπηρεσιών Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJustice Services παρέχει μια επιγραμμική υπηρεσία με την οποία παρέχεται στους νομικούς εκπροσώπους αλλά και στο ευρύ κοινό δωρεάν πρόσβαση σε δικαστικές αποφάσεις.

Πέραν του εν λόγω ιστότοπου, οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους για να εγγραφούν στην Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπηρεσία των ηλεκτρονικών δικαστηρίων, όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υποθέσεις, δικαστικές πράξεις και εντάλματα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Αυτόματη διαδικασία - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στις Κάτω Χώρες η Βουλή έχει θεσπίσει νομοθεσία που καθιστά δυνατή, ή ακόμη και υποχρεωτική, την κίνηση αστικών και διοικητικών διαδικασιών μέσω του διαδικτύου. Αυτή η νομοθεσία θα τεθεί σε εφαρμογή σταδιακά από το 2017 έως το 2021. Το 2017 η δυνατότητα ηλεκτρονικών διαδικασιών υπάρχει στις υποθέσεις ασύλου και κράτησης και στις αστικές αγωγές με υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση ενώπιον των πρωτοδικείων (rechtbanken) στις κεντρικές Κάτω Χώρες και στην επαρχία Gelderland.

Οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μπορούν να διεξαχθούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης για το διοικητικό δίκαιο (Digitaal loket bestuursrecht) και οι διαχειριστές/εκκαθαριστές μπορούν να καταθέσουν λογιστικές καταστάσεις και εξοφλήσεις μέσω της ψηφιακής πύλης του καντονιού (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Από τον Σεπτέμβριο του 2017, η διαδικασία στις αστικές αγωγές με υποχρεωτική νομική εκπροσώπηση ενώπιον των πρωτοδικείων των κεντρικών Κάτω Χωρών και της επαρχίας Gelderland πρέπει να είναι ηλεκτρονική. Την άνοιξη του 2018 αυτή η διάταξη αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις Κάτω Χώρες για αυτό το είδος των υποθέσεων. Για όλες τις άλλες διαδικασίες, η νομοθεσία που επιτρέπει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες θα εφαρμοστεί σταδιακά έως το 2021.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών διαδικασιών παρέχονται όλο το 24ωρο και όλη την εβδομάδα (24/7). Η πρόσβαση στο κέντρο των δικαστικών υπηρεσιών (γραφείο τεχνικής υποστήριξης) είναι ηλεκτρονική και τηλεφωνική, από τις 8 π.μ. έως τις 20 μ.μ.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Ναι. Η υπόθεση εισάγεται με την κατάθεση εισαγωγικού εγγράφου της δίκης (procesinleiding) μέσω της δικτυακής πύλης των δικαστικών υπηρεσιών (rechtspraak).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι, για την κατάθεση εγγράφων είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Οι δικηγόροι χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό τη δικηγορική τους ταυτότητα (advocatenpas). Οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, τον κωδικό τους DiGID ή την ηλεκτρονική τους ταυτοποίηση (εταιρείες). Η νομοθεσία ορίζει τα μέσα ταυτοποίησης που επιτρέπονται.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, σε όλες τις διαδικασίες πληρώνονται δικαστικά έξοδα. Οι δικηγόροι διαθέτουν έναν λογαριασμό στις υπηρεσίες της δικαιοσύνης. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών διαδικασιών, τα δικαστικά έξοδα πληρώνονται ηλεκτρονικά. Χωρίς πληρωμή των εξόδων, η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η νομοθεσία και οι κανόνες του δικαστικού συστήματος ορίζουν τον τρόπο ανάκλησης μιας αγωγής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Εάν εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για την ηλεκτρονική διαδικασία, ο εναγόμενος μπορεί να απαντήσει ηλεκτρονικά. Εάν ο εναγόμενος εκπροσωπείται από δικηγόρο, η απάντηση πρέπει να διαβιβαστεί ηλεκτρονικά. Εάν ο εναγόμενος μπορεί να ενεργήσει αυτοπροσώπως, η απάντηση μπορεί να διαβιβαστεί και σε έντυπη μορφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η ηλεκτρονική διαδικασία διεξάγεται ολοκληρωτικά στο διαδίκτυο. Ο εναγόμενος λαμβάνει ειδοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε νέο έγγραφο που κατατίθεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Μπορεί να προσθέσει ο ίδιος έγγραφα και να συμβουλευτεί τον φάκελό του ηλεκτρονικά. Η απόφαση του δικαστηρίου γνωστοποιείται ηλεκτρονικά.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Εάν η υπόθεση κοινοποιήθηκε ορθά στον αντίδικο, εκδίδεται ερήμην απόφαση. Ο αντίδικος ενημερώνεται εγγράφως σχετικά με τις διαδικαστικές πράξεις.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1. Η υποβολή μηνυμάτων και εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν επιτρέπεται, επειδή δεν μπορεί να διασφαλιστεί επαρκής ασφάλεια.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Όχι, οι δικαστικές πράξεις δεν μπορούν να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά.  Ωστόσο, πολλές δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rechtspraak.nl/ και λαμβάνουν έναν αριθμό LJN, που δίνει τη δυνατότητα εύκολης ανάκτησής τους.. Ο/Η πρόεδρος της έδρας συνήθως καθορίζει αν η απόφαση πρέπει να εισαχθεί στον εν λόγω ιστότοπο.  Δεν δημοσιεύονται όλες οι δικαστικές αποφάσεις στο διαδίκτυο. Μόνο μια επιλογή αποφάσεων με νομικό ενδιαφέρον ή με σημαντικό ενδιαφέρον για τα ΜΜΕ περιλαμβάνονται στον ανωτέρω ιστότοπο.

Τα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται σε απόφαση ανωνυμοποιούνται για λόγους σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση με την επαγγελματική τους ιδιότητα δεν ανωνυμοποιούνται.

Όταν οι διαδικασίες μπορούν ή πρέπει να διεξαχθούν ηλεκτρονικά, η απόφαση κατατίθεται στον ηλεκτρονικό φάκελο. Κατά τον τρόπο αυτό η απόφαση κοινοποιείται στους διαδίκους.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι, η δημοσίευση στο διαδίκτυο πραγματοποιείται μετά την κοινοποίηση στους διαδίκους και, κατά συνέπεια, μετά την ημερομηνία της απόφασης. Βλ. επίσης την απάντηση στην ερώτηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Αυτό είναι δυνατό μόνο για τις υποθέσεις στις οποίες η διαδικασία μπορεί ή πρέπει να διεξαχθεί ηλεκτρονικά.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι, στις υποθέσεις στις οποίες η διαδικασία διεξάγεται ηλεκτρονικά, οι διάδικοι μπορούν να συμβουλευτούν ανά πάσα στιγμή τη δικογραφία. Οι διάδικοι θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό μέσω αναγνωρισμένου κωδικού σύνδεσης.

Ορισμένα έντυπα μπορούν να τηλεφορτώνονται στον ιστότοπο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rechtspraak.nl/ σε μορφότυπο PDF, αλλά αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στη συνέχεια ταχυδρομικά στα δικαστήρια ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται κυρίως τα έντυπα σχετικά με τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων και τη διανομή της σύνταξης γήρατος, τα έντυπα για την αλλαγή της γονικής μέριμνας, της επιτροπείας, της δικαστικής εποπτείας και της καθοδήγησης, τα έντυπα δήλωσης εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων, τα έντυπα για την αφερεγγυότητα, τα έντυπα σχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, τα έντυπα σχετικά με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και τα έντυπα καταγγελίας σε διαδικασίες προσφυγής.

Οι πληροφορίες που μπορεί να είναι σημαντικές στις έννομες σχέσεις καθώς και οι πληροφορίες που επιτρέπουν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των δικαστών καταγράφονται σε κεντρικό επίπεδο και διατίθενται στο διαδίκτυο για το ευρύτερο κοινό, στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.rechtspraak.nl/. Πρόκειται για το κεντρικό μητρώο επιτροπείας (Centraal Curateleregister), το κεντρικό μητρώο αφερεγγυότητας (Centraal Insolventieregister), το μητρώο των περιουσιακών συζυγικών σχέσεων (huwelijksgoederenregister) και το μητρώο των πρόσθετων θέσεων των δικαστικών (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), που διατίθενται στο διαδίκτυο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/06/2018

Αυτόματη διαδικασία - Αυστρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία ηλεκτρονικά μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV). Κάτι τέτοιο, ωστόσο, απαιτεί εγγραφή σε ένα από τα πολλά γραφεία διαβίβασης, τα οποία προωθούν την αίτηση στο δικαστικό σύστημα. Η εγγραφή δεν είναι δωρεάν. Προβλέπεται βασική χρέωση, που ανέρχεται σε περίπου 20.00 ευρώ τον μήνα, συν ένα τέλος περίπου 0,30 ευρώ ανά διαβίβαση. Στην Αυστρία η αποστολή μιας συστημένης επιστολής κοστίζει περίπου 3 ευρώ.

Διατίθεται επίσης για την ηλεκτρονική διαβίβαση υπηρεσία δωρεάν αναφόρτωσης με χρήση της κάρτας του πολίτη. Ωστόσο, παρέχει «μονόδρομη» υπηρεσία χωρίς ο αιτών να λάβει ηλεκτρονική ανταπάντηση, σε αντίθεση με την αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αφενός μεταξύ των δικαστηρίων και των εισαγγελικών αρχών και, αφετέρου, μεταξύ των διαδίκων, με τρόπο ανάλογο με εκείνον της γραπτής επικοινωνίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε τύπο διαδικασίας. Δεν υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες που πρέπει να κινούνται πάντοτε ηλεκτρονικά.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Η αιτιολογία της αξίωσης και όλα τα διαδικαστικά στοιχεία που απαιτούνται πρέπει να αναφορτώνονται σε προκαθορισμένη μορφή XML (ή ως συνημμένο αρχείο PDF).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η αποστολή στοιχείων μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης διασφαλίζεται μέσω του πρωτοκόλλου https. Χρησιμοποιούνται πιστοποιητικά για την πιστοποίηση της γνησιότητας της ταυτότητας όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών βασίζεται επίσης σε πιστοποιητικά. Η υποχρέωση εγγραφής των χρηστών σε κάποιο σημείο πρόσβασης (βλέπε σημείο 1 παραπάνω) παρέχει επιπλέον ασφάλεια.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Βλέπε σημείο 5 παραπάνω (πιστοποιητικά). Δεν απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή. Διατίθεται κεντρική υπηρεσία χρονοσφραγίδας μόνο για καταχωρίσεις στο υποθηκοφυλακείο, με επιβεβαίωση της παραλαβής έγκυρης αίτησης.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα για τις ηλεκτρονικές αναφορτώσεις καταβάλλονται με άμεση χρέωση. Κατά γενικό κανόνα, τα τέλη για την ηλεκτρονική κίνηση της διαδικασίας είναι ίδια με εκείνα που προβλέπονται για την έγγραφη κίνηση της διαδικασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προβλέπεται έκπτωση για την ηλεκτρονική υποβολή.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ηλεκτρονικής και της μη ηλεκτρονικής επιλογής. Οι κανόνες πολιτικής δικονομίας ισχύουν εξίσου για τις διαδικασίες που διεξάγονται μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Οι προσφυγές μπορούν να αποσυρθούν ηλεκτρονικά ακόμα και αν η κατάθεσή τους δεν έγινε ηλεκτρονικά.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντικρούσεις, για την κατάθεση προσφυγών κλπ. Η χρήση της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δεν είναι, σε γενικές γραμμές, υποχρεωτική ωστόσο υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την αυστριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής‑ δικαιοσύνης οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, η Χρηματοοικονομική Εισαγγελική Υπηρεσία (Finanzprokuratur) και οι δικηγορικοί σύλλογοι.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Οι κανόνες πολιτικής δικονομίας ισχύουν εξίσου για τις διαδικασίες που διεξάγονται ηλεκτρονικά.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Οι κανόνες πολιτικής δικονομίας ισχύουν εξίσου για τις διαδικασίες που διεξάγονται ηλεκτρονικά.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι, όλοι οι τύποι εγγράφων μπορούν να διαβιβαστούν στο δικαστήριο μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Οι αρχικές πράξεις μπορούν επίσης να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά βάσει των διαδικασιών για το υποθηκοφυλακείο και το εταιρικό μητρώο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι, οι διάδικοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους μπορούν να επιθεωρούν το μητρώο υποθέσεων σε όλες τις αστικές και εκτελεστικές διαδικασίες ηλεκτρονικά, μέσω των γραφείων συμψηφισμού, μόνο όμως όσον αφορά τις δικές τους υποθέσεις. Τα δικαιώματα επιθεώρησης επαληθεύονται με τη χρήση του κωδικού διεύθυνσης αποστολής που καταλογίζεται σαφώς σε κάθε άτομο με τα εν λόγω δικαιώματα.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2018

Αυτόματη διαδικασία - Πολωνία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Μέσω του διαδικτύου είναι δυνατή η κίνηση της διαδικασίας που είναι γνωστή ως ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής διεξάγεται χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί να αμυνθεί μόνο μετά την έκδοση και την επίδοση της διαταγής πληρωμής.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής μπορεί να κινηθεί σε υποθέσεις που αφορούν χρηματικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η αίτηση κίνησης ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής μπορεί να υποβληθεί ενώπιον του επιγραμμικού δικαστηρίου (e-sąd) ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Εξειδικευμένο λογισμικό που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του επιγραμμικού δικαστηρίου μετατρέπει αυτόματα το αρχείο κειμένου που περιέχει την αίτηση στη μορφή και στη δομή δεδομένων που απαιτούνται από το επιγραμμικό δικαστήριο.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Τα δεδομένα προστατεύονται από προηγμένες λύσεις ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Η τεχνολογία CAPTCHA αποτελεί στοιχείο ασφαλείας δικτυακών τόπων, που επιτρέπει τη διαβίβαση μόνο δεδομένων που εισάγονται από ανθρώπους. Στην περίπτωση αυτή, η CAPTCHA προστατεύει τη δικτυακή πύλη από τη δημιουργία λογαριασμών από ρομπότ. Το σύστημα επαληθεύει την ιδιότητα του χρήστη ζητώντας την εισαγωγή του κειμένου που εμφανίζεται σε εικόνα. Το κείμενο είναι σκοπίμως στρεβλωμένο, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωσή του με τη χρήση τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR), δηλαδή τεχνολογίας ή Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρολογισμικού που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση χαρακτήρων και κειμένου σε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαρχείο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογραφικών σε μορφή ψηφιδοπλέγματος (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροraster), παραμένει ωστόσο επαρκώς ευανάγνωστο για τους ανθρώπους. Ο κωδικός που παρέχεται στην εικόνα πληκτρολογείται στο σχετικό πεδίο με πεζά ή κεφαλαία γράμματα.

 

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική υπογραφή για την υπογραφή των αιτήσεων και των δικογράφων στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα είδη υπογραφής:

α) συνήθης ηλεκτρονική υπογραφή που παρέχεται δωρεάν από τον δικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής (EPU). Για να γίνει αυτό, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού, ο αιτών υποβάλλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού από το κέντρο πιστοποίησης EPU και αναμένει την επιβεβαίωση έκδοσης του πιστοποιητικού (περίπου 2 ώρες). Στη συνέχεια, μεταφορτώνει το πιστοποιητικό. Για τη σωστή εγκατάσταση του πιστοποιητικού στο λειτουργικό σύστημα, απαιτείται κωδικός πρόσβασης πιστοποιητικού. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν ο αιτών χάσει το πιστοποιητικό μετά τη μεταφόρτωσή του, πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού. Η συνήθης ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται μόνο στις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Το πιστοποιητικό συνήθους ηλεκτρονικής υπογραφής ισχύει για περίοδο ενός έτους.

β) εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που επαληθεύεται μέσω έγκυρου εγκεκριμένου πιστοποιητικού. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης μπορεί αυτομάτως να χρησιμοποιήσει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ωστόσο, πρέπει πρώτα να λάβει μόνος του την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Τα δικαστικά έξοδα που οφείλονται σε ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής καταβάλλονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ανέρχονται στο ¼ των εξόδων που καταβάλλονται στην παραδοσιακή διαδικασία διαταγής πληρωμής.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Σε ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ανακαλέσει την αίτησή του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με οριστική απόφαση. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλεται σχετικό δικόγραφο. Το δικόγραφο περιέχει δήλωση του αιτούντος σχετικά με την ανάκληση της αίτησής του και αναφέρει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Ο αιτών μπορεί να ανακαλέσει την αίτησή του στο σύνολό της — σʼ αυτή την περίπτωση, ο αιτών παραιτείται από τη νομική προστασία για όλες τις αξιώσεις τις οποίες προέβαλε (και για το σύνολο της αξίας τους). Η αίτηση μπορεί να ανακληθεί μόνο εν μέρει, περίπτωση που είναι γνωστή ως μερική παραίτηση από αξίωση. Κατά την ανάκληση της αίτησης, ο αιτών μπορεί ταυτόχρονα να παραιτηθεί από (να αποσύρει) την αξίωσή του. Στο δικόγραφο με το οποίο ανακαλείται η αίτηση πρέπει να παρέχεται τραπεζικός λογαριασμός για την επιστροφή των δικαστικών εξόδων Τα δικαστικά έξοδα επιστρέφονται μόνο αν η αίτηση ανακληθεί πριν από την ημέρα έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες διαταγής πληρωμής ο καθού δεν μπορεί να απαντήσει μέσω διαδικτύου. Το πρώτο έγγραφο που επιδίδεται στον καθού σε ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής είναι η διαταγή πληρωμής. Ο καθού μπορεί να προσβάλει τη διαταγή με ανακοπή (σε παραδοσιακή ή σε ηλεκτρονική μορφή).

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Στις ηλεκτρονικές διαδικασίες διαταγής πληρωμής ο καθού δεν μπορεί να απαντήσει στην αίτηση. Το μόνο ένδικο μέσο κατά της διαταγής πληρωμής είναι η άσκηση ανακοπής ενώπιον του δικαστηρίου (σε παραδοσιακή ή σε ηλεκτρονική μορφή). Στην περίπτωση αυτή, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Η υπόθεση παραπέμπεται από το επιγραμμικό δικαστήριο στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του καθού και εξετάζεται στο πλαίσιο διαφορετικής διαδικασίας.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Διαταγή πληρωμής που εκδίδεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής καθίσταται εκτελεστή δύο εβδομάδες μετά την επίδοσή της στον καθού. Εκτελεστή διαταγή πληρωμής που εκδίδεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής και καταχωρίζεται στο σύστημα ΤΠ αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, η διαταγή περιβάλλεται τον εκτελεστήριο τύπο ηλεκτρονικά.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, δεν είναι δυνατή η επισύναψη εγγράφων σε δικόγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, η επίδοση ή η κοινοποίηση στον καθού γίνεται ηλεκτρονικά. Μετά την κίνηση της διαδικασίας με την κατάθεση αίτησης μέσω του δικτυακού τόπου του επιγραμμικού δικαστηρίου, οι αιτούντες αποκτούν πρόσβαση σε ειδικό τμήμα του δικτυακού τόπου του επιγραμμικού δικαστήριο, μέσω του οποίου μπορούν να λαμβάνουν αλληλογραφία από το δικαστήριο. Η επίδοση ή η κοινοποίηση προς τον καθού διενεργείται μέσω συστήματος διαβίβασης δεδομένων το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής (ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση). Η επίδοση ή η κοινοποίηση διενεργείται ηλεκτρονικά μόνο αν ο καθού έχει συμφωνήσει ως προς αυτή τη μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Στην ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής, οι αποφάσεις του δικαστηρίου εκδίδονται ηλεκτρονικά.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, μόνο στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Αν εκτελεστός τίτλος συνδέεται με δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, η αίτηση για κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά. Πρέπει να κατατεθεί μέσω συστήματος διαβίβασης δεδομένων το οποίο υποστηρίζει την ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Στο πλαίσιο ηλεκτρονικής διαδικασίας διαταγής πληρωμής, τα μέρη έχουν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία της διαδικασίας που αφορά την υπόθεσή τους. Η πρόσβαση αυτή παρέχεται μέσω συστήματος διαβίβασης δεδομένων το οποίο υποστηρίζει τη διαδικασία. Είναι επίσης δυνατή η εκτύπωση των εγγράφων. Αυτό δεν επιτρέπεται στο πλαίσιο διαδικασίας άλλης από την ηλεκτρονική διαδικασία διαταγής πληρωμής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2018

Αυτόματη διαδικασία - Ρουμανία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από εκπρόσωπό του, με ταχυδρομείο, ιδιωτική υπηρεσία ταχείας επίδοσης, φαξ ή να σκαναριστεί και να διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται σκαναρισμένα και να διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ως ηλεκτρονικά έγγραφα σε αστικές υποθέσεις. Δεν υπάρχουν διαδικασίες που να είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή.

Σύμφωνα με το άρθρο 199 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, εισαγωγικό της δίκης έγγραφο το οποίο έχει κατατεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή μέσω εκπροσώπου του, με ταχυδρομείο, ιδιωτική υπηρεσία ταχείας επίδοσης, φαξ ή έχει σκαναριστεί και διαβιβαστεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ως ηλεκτρονικό έγγραφο, καταχωρίζεται και λαμβάνει βέβαιη ημερομηνία με την εναπόθεση της σφραγίδας εισερχομένου. Μετά την καταχώριση, το εισαγωγικό έγγραφο και τα έγγραφα που το συνοδεύουν και στα οποία είναι συνημμένες, ανάλογα με την περίπτωση, οι αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποία αυτά διαβιβάστηκαν στο δικαστήριο, κατατίθενται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή στο πρόσωπο που αυτός έχει ορίσει, οι οποίοι θα λάβουν αμέσως μέτρα για τη σύνθεση, με κλήρωση, του δικαστηρίου, σύμφωνα με τον νόμο.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας δεν προβλέπει τη χρήση ενός ειδικού εντύπου για τις αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας. Σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής διαδικασίας του κοινού δικαίου είναι καθορισμένο το περιεχόμενο μερικών από τις αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας σε αστικές υποθέσεις (π.χ. το εισαγωγικό δικόγραφο, το υπόμνημα αντίκρουσης, ανταγωγή).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η διαβίβαση και η αποθήκευση των δεδομένων διασφαλίζονται με τη βοήθεια των εγχώριων συστημάτων πληροφορικής για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως είναι το τείχος προστασίας (firewall), τα πιστοποιητικά, το λογισμικό κατά των ιών, ο έλεγχος της πρόσβασης βάσει ρόλων κ.λπ. μαζί με τη χρήση καλών πρακτικών στον τομέα αυτόν.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφοι 2 και 5 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, οι αιτήσεις που απευθύνονται στα δικαστήρια μπορούν να κατατίθενται ως ηλεκτρονικά έγγραφα, αν ικανοποιούνται ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνεται και υπογραφή. Η υπογραφή μπορεί να τεθεί και σε σκαναρισμένο έγγραφο και να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η υπογραφή μπορεί να είναι ηλεκτρονική στην περίπτωση που το εισαγωγικό έγγραφο είναι ηλεκτρονικό και διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, πληρώνονται δικαστικά έξοδα σύμφωνα με το έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα αρ. 80/2013 σχετικά με τα δικαστικά ένσημα, αλλά το ποσό δεν διαφέρει. Τα δικαστικά ένσημα πληρώνονται από τον χρεώστη του τέλους σε μετρητά, με τραπεζικό έμβασμα ή με ηλεκτρονικό έμβασμα, στον λογαριασμό «Δικαστικά ένσημα και άλλα τέλη», ο οποίος είναι χωριστός απ’ αυτόν των εσόδων του τοπικού προϋπολογισμού και έχει δημιουργηθεί στη διοικητική περιφέρεια στην οποία το φυσικό πρόσωπο έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την εταιρική έδρα του. Αν το πρόσωπο που οφείλει να καταβάλει το δικαστικό ένσημο δεν έχει ούτε κατοικία ούτε διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, ούτε έδρα στη Ρουμανία, το δικαστικό ένσημο καταβάλλεται στον λογαριασμό του τοπικού προϋπολογισμού της διοικητικής περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις στις οποίες ο ενάγων μπορεί να αποσύρει την αγωγή. Σύμφωνα με το άρθρο 406 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ο ενάγων μπορεί να αποσύρει την αγωγή είτε προφορικά κατά την ακρόαση είτε με γραπτή αίτησή του.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν είναι υποχρεωτικό ο εναγόμενος να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το άρθρο 149 παράγραφος 4 και το άρθρο 154 παράγραφος 6 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η επίδοση των κλήσεων και των άλλων εγγράφων της διαδικασίας μπορεί να γίνει καταρχήν από τους δικαστικούς επιμελητές ή από άλλους υπαλλήλους του δικαστηρίου, ή από άλλους υπαλλήλους άλλων δικαστηρίων στις περιφέρειες με τις οποίες συνδέεται ο αποδέκτης της επίδοσης. Η κοινοποίηση των κλήσεων και των άλλων εγγράφων της διαδικασίας μπορεί να γίνει από τη γραμματεία του δικαστηρίου και μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τη μετάδοση του κειμένου του εγγράφου και την επιβεβαίωση της παράδοσής του, αν το μέρος είχε υποδείξει για τον σκοπό αυτό στο δικαστήριο τα στοιχεία επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την επιβεβαίωση, το δικαστήριο εσωκλείει μαζί με το διαδικαστικό έγγραφο, ένα έντυπο το οποίο περιέχει: την ονομασία του δικαστηρίου, την ημερομηνία της κοινοποίησης, το όνομα του γραμματέα που πραγματοποιεί την κοινοποίηση και τον τίτλο των κοινοποιηθεισών πράξεων το έντυπο συμπληρώνεται από τον παραλήπτη με την ημερομηνία παραλαβής, το όνομα καθαρά γραμμένο και την υπογραφή του προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την παραλαβή της αλληλογραφίας και αποστέλλεται στο δικαστήριο με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα μέσα. Στην περίπτωση όπου η αίτηση κοινοποιείται, σύμφωνα με τον νόμο, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ο γραμματέας της έδρας είναι υποχρεωμένος να φωτοτυπήσει αντίγραφα με έξοδα του μέρους που φέρει την υποχρέωση να προσκομίσει τα αντίγραφα.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Το υπόμνημα αντίκρουσης κοινοποιείται με τους ίδιους τρόπους με αυτούς με τους οποίους κοινοποιείται ένα διαδικαστικό έγγραφο. Βλ. απάντηση στην ερώτηση 9.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Σύμφωνα με το άρθρο 208 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η κύρωση για τη μη απάντηση στην κίνηση της δικαστικής διαδικασίας μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει ο νόμος δεν εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αυτή κατατέθηκε. Η απουσία απάντησης στην κίνηση της δικαστικής διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα να χάσει ο εναγόμενος το δικαίωμα προσκόμισης αποδείξεων και επίκλησης λόγων για απαλλαγή άλλων από τους λόγους δημόσιας τάξης, αν ο νόμος δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 9.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 9.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 9.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 1 και 9.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Τα δικαστικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης υπόκεινται στους ίδιους κανόνες του κοινού δικαίου όπως αυτούς που ισχύουν για την κοινοποίηση των διαδικαστικών πράξεων. Βλ. απάντηση στην ερώτηση 1.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Άνευ αντικειμένου. Ωστόσο, στη διαδικτυακή πύλη των δικαστηρίων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) ή στα πληροφοριακά περίπτερα που βρίσκονται στην έδρα μερικών δικαστηρίων δίνεται πρόσβαση στην περίληψη αποφάσεων, ανάλογα με τον αριθμό του φακέλου, στο θέμα της υπόθεσης και στα ονόματα των διαδίκων. Στο μέλλον σχεδιάζεται να είναι δυνατόν να λάβει γνώση του φακέλου ο ενδιαφερόμενος από την οικία του, έναντι πληρωμής.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2018

Αυτόματη διαδικασία - Σλοβενία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στις αστικές διαδικασίες σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και τη δυνατότητα κίνησης δικαστικής διαδικασίας μέσω του Διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 105b ορίζει ότι οι αιτήσεις στο πλαίσιο των αστικών διαδικασιών υποβάλλονται εγγράφως, όπου ως γραπτή αίτηση λογίζεται η αίτηση που συμπληρώνεται χειρόγραφα ή εκτυπώνεται και υπογράφεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα (αίτηση σε φυσική μορφή) ή ενυπόγραφη αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία έχει την ισχύ της ιδιόχειρης υπογραφής. Η αίτηση σε φυσική μορφή υποβάλλεται ταχυδρομικά, με τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών, παραδίδεται απευθείας στο δικαστήριο ή παραδίδεται από πρόσωπο που αναλαμβάνει επαγγελματικά την υποβολή αιτήσεων (poslovni ponudnik). Η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλεται με κατάθεσή της στο σύστημα δικαστικών πληροφοριών, το οποίο επιβεβαιώνει εν συνεχεία αυτομάτως την παραλαβή της αίτησης.

Παρά τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου (πράξεις και εκτελεστικοί κανονισμοί) που αφορούν όλες τις αστικές και εμπορικές διαδικασίες, επί του παρόντος μόνο οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Sodstvo) μπορούν να κινηθούν μέσω του διαδικτύου ή με ηλεκτρονικά μέσα: στις διαδικασίες εκτέλεσης είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εκτέλεσης, καθώς και άλλων αιτήσεων, σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η έκδοση και η κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων, όταν η ηλεκτρονική κοινοποίηση είναι υποχρεωτική για ορισμένους αποδέκτες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους) είναι επίσης δυνατή η υποβολή αιτήσεων και η έκδοση αποφάσεων στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας, η υποβολή εγγράφων που αφορούν το κτηματολόγιο, καθώς και η έκδοση αποφάσεων σε διαδικασίες κτηματολογίου.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό υπάρχει στη Σλοβενία ο δικτυακός τόπος e-Sodstvo, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής έγγραφου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και η ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων είναι δυνατή κατά την άσκηση αστικών διαδικασιών και άλλων διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής δικονομίας, στο πλαίσιο των οποίων εφαρμόζονται οι κανόνες που περιλαμβάνονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Οι διαδικασίες κτηματολογίου μπορούν να κινηθούν αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου, δεδομένου ότι το άρθρο 125a του νόμου περί κτηματολογίου (Zakon o zemljiški knjigi) προβλέπει την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων ωστόσο, ο αιτών μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση καταχώρισης δικαιώματος κυριότητας, που καταχωρίζεται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησης, στο πρωτόκολλο του δικαστηρίου, αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του κτηματολογικού δικαστηρίου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης, εφόσον υποβάλει στο αρμόδιο κτηματολογικό δικαστήριο όλα τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση για το αίτημα καταχώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 142 παράγραφος 1 του εν λόγω νόμου και εφόσον καταβάλει ταυτόχρονα στο δικαστήριο τα δικαστικά τέλη για την αίτηση. Ο αιτών που υποβάλλει αυτοπροσώπως ηλεκτρονική αίτηση κτηματολογίου, καθώς και ο συμβολαιογράφος, ο δικηγόρος, η κτηματομεσιτική εταιρεία ή η υπηρεσία της γενικής εισαγγελίας που εκπροσωπεί έναν διάδικο σε διαδικασία κτηματολογίου, οφείλει να υποβάλει όλες τις αιτήσεις του εν λόγω διαδίκου ηλεκτρονικά (άρθρο 125a παράγραφος 4 του νόμου περί κτηματολογίου).

Για άλλες διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, η νομοθεσία εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε φυσική (έγχαρτη) μορφή.

Εκτέλεση: το άρθρο 29 παράγραφος 2 του νόμου περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) προβλέπει ότι ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης ορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και αυτόματη επεξεργασία των αιτήσεων εκτέλεσης και άλλων αιτήσεων μέσω του συστήματος πληροφοριών, καθώς και τη διεκπεραίωση των εν λόγω διαδικασιών. Δυνάμει του εν λόγω άρθρου, το παράρτημα 5 του κανονισμού περί εντύπων, τύπων διαδικασίας εκτέλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας προσδιορίζει ποιες ηλεκτρονικές αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι αιτούντες μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo (ιστότοπος ηλεκτρονικής εκτέλεσης / e-Izvršba). Οι διάδικοι δύνανται να υποβάλουν όλες τις αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστοτόπου ηλεκτρονικής εκτέλεσης (e-Izvršba) του δικτυακού τόπου e-Sodstvo.

Διαδικασίες αφερεγγυότητας: ο σύνδικος της πτώχευσης υποχρεούται να υποβάλει στο δικαστήριο τις εκθέσεις, τους καταλόγους των επαληθευμένων απαιτήσεων και άλλα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία φέρουν ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή που επαληθεύεται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (άρθρο 98 του νόμου περί χρηματοπιστωτικών πράξεων, διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναγκαστικής λύσης/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί διάδικο σε διαδικασία αφερεγγυότητας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει κοινοποίηση των απαιτήσεων και άλλες αιτήσεις του διαδίκου σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία φέρει ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή, που επαληθεύεται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (άρθρο 123a του νόμου περί χρηματοπιστωτικών πράξεων, διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναγκαστικής λύσης) σε αντίθετη περίπτωση, το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση. Όλα τα έγγραφα διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον δικηγόρο που εκπροσωπεί τον διάδικο στη διαδικασία αφερεγγυότητας, καθώς και στον σύνδικο της πτώχευσης, σε ασφαλή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ομοίως, το δικαστήριο εκδίδει, στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας, το πρωτότυπο της απόφασης ή διαταγής σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο φέρει την ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστή που επαληθεύεται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού (άρθρο 124 του νόμου περί χρηματοπιστωτικών πράξεων, διαδικασιών αφερεγγυότητας και αναγκαστικής λύσης).

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Το σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo παρέχει υποχρεωτικά τη δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ 8 π.μ. και 8 μ.μ. Καταρχήν, οι χρήστες του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo μπορούν να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας, δεδομένου ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ισχύουν στις περιπτώσεις στις οποίες το σύστημα υποβάλλεται σε τεχνική αναβάθμιση.

Το άρθρο 112 του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι, όταν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, ως χρόνος παράδοσής της στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται λογίζεται ο χρόνος παραλαβής της αίτησης από το σύστημα πληροφοριών. Ως εκτελεστικός κανονισμός, ο κανονισμός περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες ορίζει ότι, σε περίπτωση που η ηλεκτρονική συναλλαγή υπόκειται σε προθεσμία, ως χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης λογίζεται ο χρόνος παραλαβής της από τον διακομιστή στον οποίο λειτουργεί η μονάδα ηλεκτρονικής καταχώρισης για το είδος της αστικής διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται η αίτηση μέσω του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo (άρθρο 18 του κανονισμού).

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Εάν το μη τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της ηλεκτρονικής αίτησης καταρτίζεται αρχικά υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου, πρέπει να επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση υπό τη μορφή αρχείου PDF/A. Ο χρήστης οφείλει να μετατρέψει το μη τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της ηλεκτρονικής αίτησης που καταρτίζεται αρχικά σε έντυπη μορφή, καθώς και οποιοδήποτε παράρτημα που συνιστά έντυπο έγγραφο, σε ηλεκτρονική μορφή με τη χρήση σαρωτή, προκειμένου να το επισυνάψει στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συναλλαγής. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

  • να είναι σε μορφή αρχείου PDF/A και ασπρόμαυρα
  • η ανάλυση πρέπει να είναι μεταξύ 240dpi και 300dpi
  • εάν η έντυπη μορφή του εγγράφου περιλαμβάνει περισσότερες σελίδες, όλες οι εν λόγω σελίδες πρέπει να περιέχονται σε ενιαίο αρχείο PDF χωρίς να παρεμβάλλονται λευκές σελίδες
  • εάν επισυνάπτονται δύο ή περισσότερα έγγραφα, κάθε έγγραφο πρέπει να περιέχεται σε χωριστό αρχείο PDF.

Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικής συναλλαγής δεν πληροί τις προαναφερόμενες απαιτήσεις, η ηλεκτρονική αίτηση θεωρείται ελλιπής (άρθρο 19 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες).

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Το σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo βρίσκεται στο ασφαλές κυβερνητικό δίκτυο (HKOM) και τα δεδομένα αποθηκεύονται στον κεντρικό διακομιστή του δικτύου HKOM.

Τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως μέρος του συστήματος δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το κέντρο τεχνολογιών των πληροφοριών στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) σύμφωνα με τον κανονισμό περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες. Πριν από την εκτέλεση ηλεκτρονικής συναλλαγής, κάθε χρήστης του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo και των υπολοίπων τριών επιμέρους ιστοτόπων πρέπει να εγγραφεί στο αντίστοιχο σύστημα ασφαλείας. Οι ομάδες χρηστών διακρίνονται μεταξύ τους βάσει του επιπέδου παρουσίας τους στο σύστημα πληροφοριών (απλοί χρήστες, εγγεγραμμένοι χρήστες και πιστοποιημένοι χρήστες). Ο αριθμός των δικαιωμάτων χρήσης (ηλεκτρονικές συναλλαγές) που μπορούν να ασκούνται στον δικτυακό τόπο και στους ιστοτόπους του εξαρτάται από τον τύπο της ομάδας χρηστών στην οποία ανήκει ο εκάστοτε χρήστης.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Κάθε ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να φέρει την ηλεκτρονική υπογραφή του αιτούντος (αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό). Το σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo θέτει χρονοσφραγίδα σε κάθε ηλεκτρονική αίτηση που παραλαμβάνεται, ενώ ο αιτών λαμβάνει αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική βεβαίωση, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος καταχώρισης της αίτησης στο σύστημα πληροφοριών e-Sodstvo.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ο γενικός κανόνας που διέπει την καταβολή των δικαστικών τελών είναι ο νόμος περί δικαστικών τελών (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), ο οποίος ορίζει ότι στη Σλοβενία τα δικαστικά τέλη καταβάλλονται στα δικαστήρια βάσει των διατάξεων του εν λόγω νόμου. Μολονότι ο νόμος δεν κάνει, καταρχήν, διάκριση μεταξύ των ηλεκτρονικών και των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών, ενθαρρύνει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών εκτέλεσης, καθώς το τέλος ηλεκτρονικής υποβολής είναι χαμηλότερο κατά 20 % από το τέλος αίτησης που υποβάλλεται σε φυσική (έγχαρτη) μορφή.

Διαδικασίες εκτέλεσης:

κατά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εκδίδεται διαταγή πληρωμής, με την οποία ο αιτών διατάσσεται να καταβάλει το δικαστικό τέλος εντός οκτώ ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής, με κατάθεση του εν λόγω ποσού στον οικείο λογαριασμό και δηλώνοντας τον αριθμό αναφοράς που εμφαίνεται στη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής του δικαστικού τέλους θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά τη χρονική στιγμή που ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση.

Εάν ο αιτών δεν καταβάλει το δικαστικό τέλος της διαταγής πληρωμής εντός οκτώ ημερών από την κοινοποίηση της διαταγής, και εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δικαστικά τέλη, αναστολής της καταβολής τους ή σταδιακής εξόφλησης, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η ηλεκτρονική αίτηση εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου, οπότε στην περίπτωση αυτή, η υποχρέωση καταβολής του τέλους δημιουργείται κατά την καταχώριση της αίτησης στο σύστημα πληροφοριών. Δεν εκδίδεται διαταγή πληρωμής προς τον αιτούντα, αλλά του διαβιβάζονται τα αναλυτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καταβολή του δικαστικού τέλους. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν καταβάλει το προκαθορισμένο ποσό του δικαστικού τέλους επί της ηλεκτρονικής αίτησης εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου για το οποίο είναι αρμόδια η κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης της αυθεντικότητας εγγράφων (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), και εντός οκτώ ημερών από την παράδοση της αίτησης, η αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα.

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ της καταβολής των δικαστικών τελών εν γένει και της καταβολής των δικαστικών τελών επί ηλεκτρονικών αιτήσεων που δεν αποτελούν αιτήσεις εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου. Εάν η αίτηση εκτέλεσης βάσει επίσημου εγγράφου υποβάλλεται σε φυσική (έγχαρτη) μορφή και εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει τα δικαστικά τέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έντυπο της αίτησης, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα διαταγή πληρωμής.

Διαδικασία κτηματολογίου: στην περίπτωση της υποχρεωτικής καταβολής δικαστικού τέλους για την υποβολή πρότασης κτηματολογίου ή άλλης ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται διαταγή πληρωμής κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, με την οποία ο αιτών διατάσσεται να καταβάλει το δικαστικό τέλος εντός οκτώ ημερών από την παράδοση της διαταγής προβαίνοντας σε κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον σχετικό λογαριασμό και δηλώνοντας τον αριθμό αναφοράς που εμφαίνεται στη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής του δικαστικού τέλους θεωρείται ότι κοινοποιείται κατά τη χρονική στιγμή που ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση. Εάν ο αιτών δεν καταβάλει το δικαστικό τέλος σύμφωνα με τη διαταγή πληρωμής εντός οκτώ ημερών από την παράδοση της διαταγής, η αίτηση θεωρείται ότι έχει ανακληθεί.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Οι ίδιοι κανόνες που διέπουν την ανάκληση γραπτής αίτησης ισχύουν και για την ανάκληση αιτήματος ή αίτησης που υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα. Επίσης, είναι δυνατή και η ηλεκτρονική ανάκληση αίτησης που υποβάλλεται σε μηχανογραφημένες διαδικασίες εκτέλεσης, αφερεγγυότητας και κτηματολογίου.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Όπως αναφέρεται στην απάντηση στο ερώτημα 1 ανωτέρω, παρότι προβλέπονται νομοθετικές διατάξεις για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η χρήση της σε όλες τις αστικές διαδικασίες.

Ο κανονισμός περί εντύπων, τύπων διαδικασίας εκτέλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας περιλαμβάνει κατάλογο των αιτήσεων και των λοιπών εγγράφων που μπορούν να αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης. Εάν ο οφειλέτης στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης επιθυμεί να υποβάλει απάντηση ή ηλεκτρονική αίτηση μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo (ιστότοπος e-Izvršba), πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εξωτερικούς πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo (ανοικτή ασφαλής ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα, αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό από σλοβενικό φορέα πιστοποίησης που συνδέεται με αριθμό φορολογικού μητρώου), καθώς και άλλες προϋποθέσεις, ανάλογα με την ομάδα χρηστών στην οποία ανήκει (άρθρο 12 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες).

Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 2 σχετικά με τις υποχρεώσεις που ισχύουν για ορισμένους συμμετέχοντες όσον αφορά την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή και τις υποχρεώσεις των διαδίκων στις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ένσταση ή άλλο ένδικο μέσο μπορεί επίσης να ασκηθεί ηλεκτρονικά στις διαδικασίες κτηματολογίου και σε ορισμένες διαδικασίες εκτέλεσης. Η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγράφων στις διαδικασίες κτηματολογίου είναι υποχρεωτική για ορισμένους συμμετέχοντες (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κρατικοί φορείς, κτηματομεσιτικές εταιρείες).

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η ηλεκτρονική διαδικασία σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο αντίδικος διεξάγεται κατά τον ίδιο τρόπο με την έγγραφη διαδικασία που ακολουθείται στις εν λόγω υποθέσεις. Το δικαστήριο εκδίδει απόφαση μετά την εκπνοή της προθεσμίας απάντησης που τάσσεται για τον εναγόμενο ή τον οφειλέτη.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 10.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Το άρθρο 16a του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι, αφενός, η ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου είναι ισότιμη προς την έντυπη μορφή εφόσον τα στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στο δικαστήριο και είναι προσβάσιμα και κατάλληλα για μεταγενέστερη χρήση και, αφετέρου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή στερούνται αποδεικτικής αξίας επειδή παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή. Το ίδιο προβλέπεται και στις διατάξεις του νόμου περί ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικής υπογραφής (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, άρθρο 13 παράγραφος 1).

Η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων επιτρέπεται στις διαδικασίες εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων. Όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές απαιτήσεις, όταν δεν αφορούν την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αλλά την υποβολή ηλεκτρονικού εγγράφου (συνημμένο), εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών εγγράφων. Βλέπε επίσης την απάντηση στο ερώτημα 4.

Επιτρέπεται επίσης η υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Ως ηλεκτρονική αίτηση νοείται το ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο περιέχει την αίτηση ενός διαδίκου σε αστική διαδικασία (κανονισμός περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες). Οι ίδιες διατάξεις παρέχουν επίσης τον ορισμό του ηλεκτρονικού συνημμένου, δηλαδή του έντυπου εγγράφου που μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό αρχείο και επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Ο χρήστης υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας την κατάλληλη ηλεκτρονική συναλλαγή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον δικτυακό τόπο e-Sodstvo και εισάγοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες από το τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της αίτησης στο αντίστοιχο πεδίο του προβαλλόμενου επί της οθόνης (επιγραμμικού) εντύπου. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση περιέχει επίσης αιτιολογικό μέρος, το οποίο υποβάλλεται είτε εκ του νόμου είτε κατά τη διακριτική ευχέρεια του αιτούντος, ο χρήστη δημιουργεί χωριστό ηλεκτρονικό έγγραφο από το κείμενο του αιτιολογικού μέρους (το μη τυποποιημένο τμήμα του κειμένου της ηλεκτρονικής αίτησης), το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες, και επισυνάπτει το εν λόγω ηλεκτρονικό έγγραφο στη συναλλαγή του ιστοτόπου e-Izvršba. Ο χρήστης το υπογράφει θέτοντας τη δική του ασφαλή ηλεκτρονική υπογραφή. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρονικά συνημμένα της ηλεκτρονικής αίτησης. Βλέπε επίσης τις απαντήσεις ανωτέρω.

Για τις διαδικασίες κτηματολογίου προβλέπεται ειδικός κανόνας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και λόγω του γεγονότος ότι το έγγραφο που μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό αρχείο αποκτά την ιδιότητα (αποδεικτική αξία) πρωτοτύπου και, ως εκ τούτου, μόνο συμβολαιογράφος μπορεί, ως πρόσωπο δημόσιας εμπιστοσύνης, να μετατρέψει ιδιωτικά έγγραφα (συμβάσεις) σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, δυνάμει των κανόνων συμβολαιογραφικής φύλαξης, ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να φυλάσσει το έγγραφο αυτό έως ότου οριστικοποιηθεί η καταχώριση. Ο διάδικος/αιτών μπορεί να μετατρέψει μόνος του και άλλα έγγραφα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης στο σύστημα (δικαστικές αποφάσεις και άλλες αποφάσεις κρατικών φορέων).

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού περί ηλεκτρονικών συναλλαγών στις αστικές διαδικασίες, η ηλεκτρονική απόφαση που εκδίδει το δικαστήριο θεωρείται πρωτότυπη δικαστική απόφαση. Κατά την ηλεκτρονική επίδοση της δικαστικής απόφασης, διαβιβάζεται αντίγραφο της ηλεκτρονικής δικαστικής απόφασης υπό τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου. Κατά την επίδοση δικαστικής απόφασης μέσω του ταχυδρομείου, διαβιβάζεται εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής δικαστικής απόφασης.

*Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι, στην πράξη, και παρά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, προς το παρόν δεν είναι ακόμη δυνατή η αποστολή εγγράφων στο πλαίσιο αστικών και εμπορικών υποθέσεων, με εξαίρεση τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και τις διαδικασίες κτηματολογίου που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Από τις 10 Απριλίου 2014, διαβιβάζονται επίσης στους δικηγόρους και τους δικαστικούς επιμελητές δικόγραφα σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή υπογράφονται από τον πρόεδρο του δικαιοδοτικού τμήματος με τη χρήση της οικείας ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής και της ασφαλούς ηλεκτρονικής υπογραφής του δικαστηρίου, οι οποίες επαληθεύονται μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που η ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή του προέδρου του δικαιοδοτικού τμήματος έχει πιστοποιηθεί μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού το οποίο περιλαμβάνει επίσης μνεία του δικαστηρίου, δεν απαιτείται η ασφαλής ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστηρίου. Στις δικαστικές αποφάσεις που υποβάλλονται αυτομάτως σε επεξεργασία μέσω του συστήματος πληροφοριών, η υπογραφή και η σφραγίδα μπορούν να αντικατασταθούν από πιστό αντίγραφο.

Αποφάσεις που εκδίδονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μπορούν να επιδίδονται στους διαδίκους είτε με τη μορφή επικυρωμένου ή ηλεκτρονικού (σαρωμένου) αντιγράφου είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Βλέπε επίσης τη σημείωση στην απάντηση 13.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, παρότι προβλέπονται σχετικές νομοθετικές διατάξεις, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης ένδικων μέσων, εξακολουθεί να μην είναι δυνατή σε όλες τις διαδικασίες, αν και η ηλεκτρονική υποβολή είναι δυνατή στις διαδικασίες εκτέλεσης, αφερεγγυότητας και κτηματολογίου, εφόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χρήστες του συστήματος πληροφοριών e-Sodstvo. Βλέπε επίσης τις απαντήσεις ανωτέρω.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι, η ηλεκτρονική εκτέλεση (e-Izvršba) είναι επίσης δυνατή μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo. Ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης βάσει γνήσιου εγγράφου μέσω του δικτυακού τόπου e-Sodstvo (ιστότοπος e-Izvršba) υπό την ιδιότητα του εγγεγραμμένου χρήστη και του εξωτερικού πιστοποιημένου χρήστη. Ο αιτών δύναται να υποβάλει αίτηση εκτέλεσης βάσει εκτελεστού τίτλου και αίτησης εξασφάλισης απαιτήσεων μέσω του ιστοτόπου e-Izvršba μόνο υπό την ιδιότητα του εξωτερικού πιστοποιημένου χρήστη. Πρέπει να επισημανθεί εν προκειμένω ότι πρόκειται για διαδικασία εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων που διεξάγεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις (νόμος περί εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων).

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα ελέγχου και δημιουργίας αντιγράφου ενός φακέλου σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα πληροφοριών, κατόπιν ταυτοποίησης των στοιχείων τους μέσω αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.

Στις διαδικασίες εκτέλεσης και εξασφάλισης απαιτήσεων ενώπιον των τοπικών δικαστηρίων (okrajna sodišča), οι χρήστες που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ιστοτόπου e-Izvršba μπορούν να ελέγχουν τα έγγραφά τους, καθώς και όλες τις δικονομικές πράξεις της υπόθεσης για την οποία υπέβαλαν την ηλεκτρονική αίτηση και στην οποία αναφέρονται ως συμμετέχοντες. Ο κανονισμός περί εντύπων, τύπων διαδικασίας εκτέλεσης και αυτοματοποιημένης διαδικασίας καθορίζει τα στοιχεία που δύναται να ελέγχει ο χρήστης συγκεκριμένης ομάδας χρηστών.

Ο έλεγχος του φακέλου επιτρέπεται επίσης στο πλαίσιο των διαδικασιών κτηματολογίου. Το μοναδικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις διαδικασίες κτηματολογίου από τις διαδικασίες εκτέλεσης συνίσταται στο ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες (δηλαδή όχι μόνο οι αιτούντες και άλλοι συμμετέχοντες) μπορούν να ελέγχουν τον φάκελο έως ότου οριστικοποιηθεί η καταχώρισή του στο κτηματολόγιο. Διαθέσιμες σε όλους για έλεγχο είναι μόνο οι δικονομικές πράξεις (αιτήσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.) και όχι τα συνημμένα, δηλαδή έγγραφα, για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.uradni-list.si/

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.sodisce.si/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2020

Αυτόματη διαδικασία - Σλοβακία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου ή, ακριβέστερα, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και άλλων δικογράφων, υπό τον όρο ότι φέρουν πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η ηλεκτρονική υποβολή είναι δυνατή για όλες τις κατηγορίες αγωγών και για όλα τα δικόγραφα. Σε περίπτωση υποβολής δικογράφου σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς έγκριση (πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή), το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών, διαφορετικά το δικαστήριο δεν το λαμβάνει υπόψη. Το δικαστήριο δεν καλεί ρητά τον υποβάλλοντα να προβεί στη μετέπειτα υποβολή.

Σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, η υποβολή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο, το οποίο υποχρεούται να δεχθεί την υποβολή στο μητρώο του και να τη διαβιβάσει αμελλητί στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτή η υποβολή έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και αν είχε διενεργηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν απαιτείται ειδικός μορφότυπος· τα δικόγραφα που υποβάλλονται εξετάζονται με βάση το περιεχόμενό τους. Αν ένα δικόγραφο παρουσιάζει ελλείψεις, το δικαστήριο εκδίδει διαταγή προς τον οικείο διάδικο να το διορθώσει ή να το συμπληρώσει εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 ημέρες.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι προϋποθέσεις για την αποθήκευση και τη διαβίβαση των δεδομένων ορίζονται στον νόμο αριθ. 543/2005, σχετικά με τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τους κανόνες της γραμματείας των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού δικαστηρίου και των στρατιωτικών δικαστηρίων, όπως έχει τροποποιηθεί (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (εφεξής, «ο νόμος για τη λειτουργία των δικαστηρίων»).

α) Η διαδικασία αποδοχής δικογράφων που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή διέπεται από τον νόμο αριθ. 215/2002 σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή και την τροποποίηση ορισμένων νόμων, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) και από το διάταγμα αριθ. 542/2002 της εθνικής υπηρεσίας ασφαλείας σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε επιχειρηματικές και διοικητικές σχέσεις (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Δικόγραφα που υποβάλλονται μʼ αυτόν τον τρόπο διαβιβάζονται στη γραμματεία, η οποία στη συνέχεια ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 129 του νόμου για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Η γραμματεία του δικαστηρίου χρησιμοποιεί μια εφαρμογή λογισμικού για την τήρηση αρχείου σχετικά με τα υποβαλλόμενα δικόγραφα·

β) Δικόγραφα που υποβάλλονται χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή διαβιβάζονται αμελλητί στη γραμματεία ώστε να προβεί στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 129 του νόμου για τη λειτουργία των δικαστηρίων.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Σε περίπτωση υποβολής δικογράφου μέσω διαδικτύου χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, το έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών, διαφορετικά το δικαστήριο δεν το λαμβάνει υπόψη. Αν ένα δικόγραφο φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί. Σημειώνεται και καταγράφεται ο ακριβής χρόνος της υποβολής των δικογράφων.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Ναι, καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, για την έκδοση αντιγράφου του δικογράφου και των παραρτημάτων αυτού που αποτελούν τη δικογραφία και αντιγράφου του δικογράφου και των παραρτημάτων αυτού που παραδίδονται στους διαδίκους, αν η υποβολή έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και το δικόγραφο φέρει πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 215/2002 σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή και την τροποποίηση ορισμένων νόμων, όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο αριθ. 679/2004 και από το διάταγμα αριθ. 542/2002 σχετικά με τη μέθοδο και τη διαδικασία χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε επιχειρηματικές και διοικητικές σχέσεις· τα έξοδα ανέρχονται σε 0,1 EUR ανά σελίδα, αλλά σε τουλάχιστον 10 EUR ανά δικόγραφο που συνιστά αγωγή ή εισαγωγικό έγγραφο δίκης, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων, και τουλάχιστον 3 EUR για κάθε άλλο δικόγραφο και τα παραρτήματά τους (σημείο 20α του παραρτήματος του νόμου αριθ. 71/1992 σχετικά με τα δικαστικά έξοδα, όπως έχει τροποποιηθεί (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, κάθε δικόγραφο μπορεί να ανακληθεί, ανεξάρτητα από τη μέθοδο με την οποία υποβλήθηκε —ανάκληση αγωγής— εν μέρει ή πλήρως.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Ο εναγόμενος έχει το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται να το ασκήσει.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Η διαδικασία που διέπει την ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στον νόμο αριθ. 543/2005, σχετικά με τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τους κανόνες της γραμματείας των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού δικαστηρίου και των στρατιωτικών δικαστηρίων, όπως έχει τροποποιηθεί.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Η διαδικασία που διέπει την ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στον νόμο αριθ. 543/2005, σχετικά με τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας και τους κανόνες της γραμματείας των τοπικών και των περιφερειακών δικαστηρίων, του ειδικού δικαστηρίου και των στρατιωτικών δικαστηρίων, όπως έχει τροποποιηθεί.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Κάθε μέσο που επιτρέπει την εξακρίβωση μιας κατάστασης μπορεί να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό μέσο. Τα αποδεικτικά μέσα επιτρέπονται σε όλα τα είδη διαδικασιών. Έγγραφα μπορούν να υποβληθούν στο δικαστήριο σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 125 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Civilný sporový poriadok).

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι δυνατή η κοινοποίηση εγγράφων μέσω του διαδικτύου. Έγγραφο που εκδίδεται από δικαστήριο θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την πέμπτη ημέρα μετά την αποστολή του, ακόμα και αν ο αποδέκτης δεν το έχει διαβάσει.

Ωστόσο, η κοινοποίηση μέσω του διαδικτύου δεν επιτρέπεται για τις δικαστικές αποφάσεις, τις κλήσεις σε διαδικασίες και άλλα έγγραφα για τα οποία ο νόμος προβλέπει άμεση επίδοση. Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να επιδοθούν μόνο με άμεση επίδοση· η επίδοση μέσω του διαδικτύου δεν επιτρέπεται.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Όχι. Οι αποφάσεις εκδίδονται με χρήση τεχνολογίας υπολογιστών και υποδείγματος στο οποίο έχει προεκτυπωθεί το κρατικό έμβλημα της Σλοβακικής Δημοκρατίας και το ακόλουθο κείμενο: «Απόφαση εξ ονόματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας». Η γραπτή απόφαση υπογράφεται από τον πρόεδρο της (πολυμελούς) δικαστικής σύνθεσης ή από τον δικαστή σε περίπτωση μονομελούς σύνθεσης.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου μέσω του διαδικτύου. Σε περίπτωση άσκησης ένδικου μέσου σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, το ένδικο μέσο πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών. Σε περίπτωση που ο εκκαλών δεν προβεί στη σχετική ενέργεια, η άσκηση του ένδικου μέσου δεν λαμβάνεται υπόψη. Η απόφαση επί ένδικου μέσου δεν μπορεί να εκδοθεί μέσω του διαδικτύου· εκδίδεται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Αίτηση για την εκτέλεση απόφασης μπορεί να υποβληθεί μέσω του διαδικτύου. Αν υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, πρέπει να υποβληθεί στη συνέχεια σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή εντός 10 ημερών. Αν ο αιτών δεν προβεί στη σχετική ενέργεια, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Οι διάδικοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τη δικογραφία αποκλειστικά αυτοπροσώπως και μόνο παρουσία δικαστικού υπαλλήλου.

Ο δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) διευκολύνει την αναζήτηση σε βάση δεδομένων που περιέχει τις δικαστικές αποφάσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να αναζητήσει και να συμβουλευτεί δικαστικές αποφάσεις· παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης αποφάσεων με βάση την ημερομηνία ή το δικαστήριο έκδοσης, τον αριθμό φακέλου της δικογραφίας, τη μορφή της απόφασης, τη φύση της απόφασης, τον οικείο νομοθετικό τομέα, τις νομοθετικές διατάξεις, και το ονοματεπώνυμο του δικαστή ή του δικαστικού υπαλλήλου που εξέδωσε την απόφαση, καθώς και αναζήτησης με βάση το λεκτικό της απόφασης (fulltext).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2020

Αυτόματη διαδικασία - Φινλανδία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Η αυτόματη διαδικασία διατίθεται για την υποβολή αιτήσεων για κλήτευση σε περίπτωση μη αμφισβητούμενων αξιώσεων, για αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής (και για αίτηση συνηγόρου υπεράσπισης ή για τον διορισμό δημόσιου δικηγόρου παροχής νομικής συνδρομής και για δικηγόρους που αιτούνται αποζημίωσης από το κράτος για τέλη και έξοδα) καθώς και για αιτήσεις για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης (στην περίπτωση αιτήσεων ιδιωτικού δικαίου για την εκτέλεση οφειλών που βασίζονται σε βούλευμα ή απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου (käräjäoikeus)).

Στη Φινλανδία δεν υπάρχουν διαδικασίες που διατίθενται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Διατίθεται ένα υπόδειγμα XML για επιχειρήσεις και οργανισμούς που υποβάλλουν συχνά αιτήσεις κλήτευσης. Διατίθεται ξεχωριστό ηλεκτρονικό έντυπο στο διαδίκτυο για πολίτες και επιχειρήσεις.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Η δυνατότητα αυτόματης διαδικασίας των φινλανδικών δικαστηρίων διασφαλίζεται με ένα κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων https. Τα στοιχεία που υποβάλλουν τα δικαστήρια διατηρούνται σε έναν ασφαλή εξυπηρετητή, από τον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να μεταφορτώνουν τα έγγραφά τους.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν για να μεταφορτώσουν αρχεία από τον ασφαλή εξυπηρετητή.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ισχύουν τα ίδια τέλη με εκείνα που αντιστοιχούν στις μη ηλεκτρονικές διαδικασίες. Τα περιφερειακά δικαστήρια χρεώνουν τέλη σε αιτούντες και δικαιούχους στο τέλος κάθε διαδικασίας. Το ύψος των τελών εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσης και την περιπλοκότητα της διαδικασίας.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, ισχύουν οι αρχές που ισχύουν και για τις αιτήσεις που υποβάλλονται με συμβατικό, μη ηλεκτρονικό τρόπο.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Οι εναγόμενοι μπορούν να απαντούν μέσω του διαδικτύου, όμως η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Σε αστικές υποθέσεις δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών διαδικασιών.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Σε αστικές υποθέσεις δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών διαδικασιών.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι. Οι αιτήσεις κλήτευσης, οι απαντήσεις καθώς και άλλα δικαστικά έγγραφα μπορούν επίσης να αποστέλλονται στα δικαστήρια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Έγγραφα που δεν απαιτούν απόδειξη παραλαβής (όπως ανταπαντήσεις, κλητεύσεις σε προκαταρκτικές ακροάσεις και στην κύρια ακροαματική διαδικασία και περιλήψεις δικαστικών αποφάσεων) μπορούν να αποσταλούν στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Οι δικαστικές αποφάσεις μπορούν να αποσταλούν στα ενδιαφερόμενα μέρη ηλεκτρονικά, κατόπιν αιτήματος. Ο παραλήπτης ή ο εκπρόσωπός του/της πρέπει να συνδεθούν ηλεκτρονικά προκειμένου να μεταφορτώσουν τις δικαστικές αποφάσεις από την υπηρεσία σε απευθείας σύνδεση.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή προσφυγής.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Οι αιτήσεις αναγκαστικής εκτέλεσης οφειλών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Η αυτόματη διαδικασία είναι διαθέσιμη για αιτήσεις ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την εκτέλεση οφειλών που βασίζονται σε βούλευμα ή απόφαση περιφερειακού δικαστηρίου.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Ναι. Οι ενάγοντες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους συνδεόμενοι με την ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον η διαδικασία κινήθηκε μέσω του διαδικτύου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2018

Αυτόματη διαδικασία - Σουηδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ


1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Στη Σουηδία, η αίτηση για την έκδοση δικαστικής κλήσης σε περίπτωση διαφοράς πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να υπογράφεται από τον ενάγοντα ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Η απαίτηση της υπογραφής σημαίνει ότι η αίτηση έκδοσης κλήσης δεν μπορεί να υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής που υποβάλλονται στη σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Στην περίπτωση της διαταγής πληρωμής, ωστόσο, παρέχεται στη σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής σε όσους υποβάλλουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 1, η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις στο πλαίσιο των συνοπτικών διαδικασιών.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την απάντηση στην ερώτηση 12, η υποβολή υπομνήματος αντικρούσεως και άλλων δικονομικών εγγράφων είναι κατά κανόνα δυνατή μέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Δεν προβλέπονται υπηρεσίες διαδικτύου για την προσφυγή σε δικαστήριο.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Έγγραφα τα οποία δεν χρειάζεται να υπογράφονται ιδιοχείρως μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν, καταρχήν, να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα όλα τα έγγραφα, με εξαίρεση τις αιτήσεις έκδοσης κλήτευσης. Εντούτοις, το δικαστήριο δύναται να αποφανθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις ότι ένα ανυπόγραφο πρωτότυπο έγγραφο που έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον αποστολέα με την προσκόμιση του πρωτότυπου υπογεγραμμένου εγγράφου.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Οι αρχές μπορούν κάλλιστα να διαβιβάζουν έγγραφα με ηλεκτρονικά μέσα και η παραλαβή του εγγράφου να επιβεβαιώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό κρίνεται, για παράδειγμα, αναγκαίο βάσει των κείμενων διατάξεων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Η δικαστική απόφαση διαβιβάζεται ταχυδρομικά, εκτός εάν ο διάδικος έχει ζητήσει να διαβιβαστεί με άλλον τρόπο. Κατά περίπτωση, όσον αφορά, για παράδειγμα, τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η διαβίβαση των εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένδικου μέσου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από τον αποστολέα να επιβεβαιώσει το ένδικο μέσο με την υποβολή πρωτότυπου υπογεγραμμένου δικογράφου.

Όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση, βλ. απάντηση στην ερώτηση 13.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εκτέλεσης από τον νικήσαντα διάδικο ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, είτε προφορικώς είτε γραπτώς. Για την προφορική αίτηση, ο αιτών (ο διάδικος που επιδιώκει την εκτέλεση της απόφασης) υποχρεούται να απευθυνθεί στη σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης. Η γραπτή αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον αιτούντα ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του. Ωστόσο, η σουηδική Υπηρεσία Αναγκαστικής Εκτέλεσης δύναται να επιτρέψει σε διάδικο που υποβάλλει μεγάλο αριθμό αιτήσεων να χρησιμοποιήσει προς τον σκοπό αυτόν ηλεκτρονικά μέσα.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2018