Prelucrarea automată

Informații privind situația actuală a acceptării mijloacelor de comunicare electronice de către instanțele naționale.


În ultimii ani, tot mai multe state membre au introdus modificări în legislație prin care se permite utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare și de informare în cadrul procedurilor judiciare civile. Aceste schimbări permit comunicarea dintre autoritățile judiciare și părțile implicate în proceduri prin intermediul unor mijloace noi, cum ar fi internetul.

În unele cazuri, procedurile pot fi inițiate în urma unei cereri electronice pe care reclamantul o trimite online instanței; în alte cazuri, instanțele pot notifica sau comunica părților acte judiciare în format electronic; iar în alte cazuri, toate comunicările sunt efectuate pe cale electronică. Există unele state membre în care utilizarea internetului în scopuri de comunicare este acceptată în aproape toate tipurile de proceduri civile, în timp ce în alte state aceasta este limitată la anumite tipuri speciale de proceduri.

Utilizarea tehnologiilor moderne de comunicare în proceduri civile nu trebuie să pună în pericol drepturile fundamentale ale părților. Accesul la justiție nu poate fi împiedicat de faptul că părțile nu dispun de anumite mijloace tehnice de comunicare. În plus, legislația națională ar trebui să garanteze că procesul de comunicare prin intermediul internetului nu pune în pericol protecția adecvată a datelor sensibile utilizate în cursul procedurilor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 18/01/2019

Prelucrarea automată - Belgia

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Acest aspect este reglementat prin „Legile Phenix”, mai precis:

  • Legea din 10 iulie 2006 privind procedurile judiciare efectuate prin mijloace electronice (loi relative à la procédure par voie électronique) (Monitorul oficial belgian din 7 septembrie 2006);
  • Legea din 5 august 2006 de modificare a anumitor dispoziții din Codul judiciar cu privire la procedurile judiciare efectuate prin mijloace electronice (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Monitorul oficial belgian din 7 septembrie 2006).

Denumirea Legilor Phenix se datorează proiectului informatic omonim, care are scopul de a informatiza toate instanțele din Belgia, astfel încât întregul proces judiciar să se poată desfășura în mod electronic în timp util.

De la 31 decembrie 2012, pe lângă Legile Phenix menționate mai sus au mai intrat în vigoare în mod treptat alte două legi. Acestea sunt:

  • Legea din 31 decembrie 2012 privind diverse dispoziții, în special în domeniul justiției (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
  • Legea din 31 decembrie 2012 privind diverse dispoziții în domeniul justiției (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Totuși, această intrare în vigoare treptată nu înseamnă că procedurile judiciare pot fi efectuate deja prin mijloace electronice, având în vedere că aceste dispoziții sunt în principal cele care ar putea să fie aplicate și în procedurile judiciare care se desfășoară în formă scrisă. În consecință, regula o constituie deocamdată procedurile judiciare neelectronice „convenționale”.

Între timp, grefelor instanțelor și secretariatelor parchetelor li s-a pus la dispoziție o aplicație informatică de gestionare a cauzelor, care le permite să prelucreze toate documentele și informațiile în format electronic. În plus, în prezent se află în curs de examinare mai multe opțiuni care să permită ca documentele procedurale și elementele de probă să fie prezentate grefelor instanțelor în format electronic.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Articolul 32b din Codul judiciar (Code judiciaire) prevede că orice notificare sau comunicare transmisă instanțelor judecătorești, Ministerului Public sau organelor judiciare, inclusiv grefelor instanțelor judecătorești și secretariatelor parchetelor, precum și orice depunere de documente în fața acestor organe sau orice notificare sau comunicare transmisă unui avocat, unui executor judecătoresc sau unui notar de către instanțele judecătorești, Ministerul Public sau organele judiciare, inclusiv de către grefele instanțelor și secretariatele parchetelor, sau de către un avocat, un executor sau un notar poate fi realizată cu ajutorul sistemului informatic judiciar.

Pe baza acestei dispoziții, au fost create rețeaua e-Box pentru notificări sau comunicări și pentru depunerea de documente, precum și sistemul e-Deposit, în mod special pentru depunerea de concluzii, documente și elemente de probă în materie civilă și penală.

Aceste instrumente pot fi folosite doar în instanțele enumerate într-un ordin ministerial.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu se aplică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu se aplică.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu se aplică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu se aplică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/09/2019

Prelucrarea automată - Bulgaria

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Dreptul bulgar nu prevede o astfel de opțiune. Cererile sunt depuse în scris la grefa instanței și trebuie să fie redactate în limba bulgară. Cererile pot fi trimise doar prin poștă, nu se acceptă trimiterea prin fax sau e-mail.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În temeiul dreptului bulgar, acțiunile procedurale ale părților în cauze civile și comerciale nu sunt considerate valabile dacă sunt introduse și semnate electronic. Părțile introduc o acțiune în justiție prin intermediul unei cereri scrise în limba bulgară și care poartă semnăturile acestora. O cerere poate fi depusă la biroul grefierului din cadrul instanței competente sau adresată și transmisă instanței prin poștă.

Articolul 184 din Codul de procedură civilă permite prezentarea de documente în format electronic și pe hârtie ca elemente de probă în cauzele civile și comerciale. Documentul în format electronic poate fi prezentat instanței pe hârtie. Dacă este contestat de către persoana adversă, documentul trebuie să fie prezentat pe suport electronic. Dacă nu există echipamentul și personalul necesar pentru a reproduce documentul în format electronic în cadrul unei ședințe de judecată, partea care a prezentat un astfel de document poate fi obligată de către instanță să pună la dispoziția celorlalte părți o copie a documentului respectiv în format electronic.

Procedura de contestare a unui document în format electronic, în special a semnăturii electronice, care constituie un element specific obligatoriu al unui document în format electronic, este prevăzută în Legea privind documentele în format electronic și semnătura electronică.

Singura dispoziție prevăzută în Codul de procedură civilă pentru acțiunea procedurală online este sechestrul creanțelor unui debitor în procedura de executare. Acest cadru juridic face parte din procesul de executare, iar acțiunea este desfășurată de către un executor judecătoresc.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Articolul 42 alineatul (4) din Codul de procedură civilă permite notificarea sau comunicarea de acte prin e-mail unei părți într-o cauză civilă sau comercială. Se consideră că actele au fost notificate sau comunicate atunci când acestea au fost introduse în sistemul informațional dedicat acestei proceduri, iar notificarea sau comunicarea este atestată printr-o copie a înregistrării electronice relevante, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din cod.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

A se vedea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Dreptul bulgar nu prevede acest lucru. A se vedea ultimul paragraf din răspunsul la întrebarea 12.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Accesul publicului la hotărârile judecătorești este disponibil (fără a fi nevoie să fiți înregistrat) pe site-ul Consiliului Judiciar Suprem al Republicii Bulgaria: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://legalacts.justice.bg/. Se poate efectua o căutare a hotărârilor judecătorești în funcție de instanță, tipul de cauză, an, număr dosar și cuvinte-cheie. De asemenea, este asigurată și funcția de căutare avansată pe baza unor criterii mai specifice. Ca urmare a căutării, o parte într-o cauză, sau reprezentantul acesteia, poate descărca decizia judecătorească în format „.doc”. Hotărârile sunt publicate de îndată ce sunt adoptate, cu respectarea cerințelor din Legea privind protecția datelor cu caracter personal și din Legea privind protecția informațiilor clasificate. Hotărârile sunt publicate în așa fel încât persoanele fizice și juridice menționate în acestea să nu poată fi identificate. Hotărârile pronunțate în cauze care se referă la starea civilă sau de sănătate a persoanelor fizice sunt publicate fără motivare.

În plus, site-ul fiecărei instanțe permite urmărirea stadiului procedurii și monitorizarea hotărârilor judecătorești. Hotărârile judecătorești și informațiile cu privire la stadiul procedurii se găsesc cu ajutorul criteriilor de căutare menționate anterior, iar hotărârile sunt publicate în modul descris mai sus. Ca urmare a căutării, partea în cauză sau reprezentantul acesteia poate descărca hotărârea judecătorească adoptată în format „.doc”.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 25/06/2018

Prelucrarea automată - Republica Cehă

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, orice cerere poate fi transmisă prin mijloace electronice în Republica Cehă.

Cererile pot fi transmise (a) prin poștă electronică cu semnătură electronică certificată sau (b) prin cutia cu date, și anume un registru electronic special conceput pentru trimiterea și punerea în aplicare a actelor în raport cu o autoritate publică. Aceste proceduri sunt echivalente cu formatul standard scris. O cerere poate fi transmisă de asemenea prin intermediul poștei electronice normale, fără o semnătură electronică certificată, însă, în acest caz, această depunere trebuie să fie urmată, în termen de trei zile, de transmiterea unui text identic în formatul standard scris, sau prin metodele descrise la literele (a) și (b) de mai sus. Informații detaliate cu privire la toate aceste proceduri sunt expuse în răspunsul la întrebarea 6.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

O cerere poate fi transmisă prin mijloace electronice în toate cazurile. Somația de plată electronică poate fi întocmită doar în format electronic.

Procedura somației de plată electronice este o procedură specială simplificată. Solicitantul depune o cerere prin intermediul unui formular electronic, completată pe site-ul web ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/, și semnează această cerere utilizând semnătura electronică certificată. Solicitantul poate solicita o sumă de maxim 1 milion CZK, iar condițiile pentru emiterea unei somații de plată electronice includ completarea corectă a formularului și plata unei taxe judiciare. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, instanța poate emite o somație de plată electronică. Prin aceasta, ea obligă pârâtul să achite creanța și cheltuielile de judecată în termen de 15 zile de la primirea sa sau să introducă o cale de atac la instanța care a emis somația. Somația de plată electronică care nu a fost contestată are forța juridică a unei hotărâri definitive. În cazul în care unul dintre pârâți formulează o cale de atac în termenul permis, somația de plată electronică este anulată în totalitate, iar instanța va stabili o audiere.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Cererea electronică poate fi transmisă în orice moment.

În cazul unei cereri formulate prin poșta electronică cu semnătură electronică certificată, poate fi utilizat site-ul web ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/ (deși este disponibil numai în limba cehă). Cererea poate fi transmisă și pe adresa de e-mail a grefei instanței corespunzătoare. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

În cazul unei cereri transmise cutiei cu date a unei instanțe, datele de identificare pentru cutiile cu date ale instanței relevante pot fi găsite pe portalul administrației publice, pe lista titularilor de cutii cu date (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://seznam.gov.cz/) –în secțiunea „Organe ale administrației de stat” sau pe site-ul web al Ministerului Justiției Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/ sub datele de contact ale instanțelor individuale.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Ca regulă generală, tranzacțiile pot fi efectuate în orice format, cu excepția cazului în care pentru anumite acte există un format specific prescris de lege. Este mai important ca depunerile să fie ușor de înțeles și clare.

Atunci când utilizează anumite proceduri electronice, reclamanții pot fi restricționați de parametrii tehnici care se aplică diferitelor mijloace de comunicare. De exemplu, atunci când se utilizează portalul ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/ (a se vedea întrebările 2, 3 și 6), dimensiunea maximă a tuturor fișierelor atașate este limitată la 10 MB, iar formatele documentelor acceptate sunt pdf, rtf, xls, doc și txt. În același mod, dimensiunea mesajelor aferente comunicărilor adresate cutiilor cu date este limitată la 10 MB, iar formatele acceptate pentru mesajele de date trimise cutiilor cu date sunt pdf, PDF/A, xml (dacă acesta corespunde cu schema XSD disponibilă publicului publicată de către destinatarul mesajului de date), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn și gml/gfs/xsd. Depunerile la o adresă de e-mail trebuie să utilizeze formatul HTML, PLAIN TEXT cu textul codificat — ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode sau UTF-8. Dimensiunea e-mailului, inclusiv fișierele atașate, este limitată la 5 MB. Sistemele de operare acceptate includ: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista [în cazul Windows Vista a fost identificată o problemă cu o anumită stocare HW a certificatelor calificate electronice (de exemplu, cititorul inteligent de cartele SCR3320), în prezent nefiind posibil să fie semnată sau transmisă cu ajutorul acestui cititor nicio depunere electronică — o depunere electronică poate fi semnată și transmisă dacă fișierul pfx (p 12) este specificat în Java Applet și dacă este introdusă o parolă pentru o cheie privată]. Pentru informare, reclamantul care decide să utilizeze portalul ePodatelna sau o cutie cu date poate accesa instrucțiunile și manualul de utilizare de pe paginile web relevante.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Instanțele și executorii judecătorești procedează în conformitate cu legislația care reglementează protecția datelor cu caracter personal (în special Legea nr. 101/2000 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal) și cu alte reglementări juridice relevante.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru formularea unei cereri în procedura civilă de drept comun pot fi utilizate trei proceduri electronice diferite:

În primul rând, cererea poate fi depusă prin poștă electronică cu semnătură electronică certificată. Semnătura electronică certificată este definită în secțiunea 11 din Legea nr. 227/2000 Coll. privind semnăturile electronice; aceasta este (a) o semnătură garantată pe baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat ceh și care conține informații care permit identificarea fără echivoc a semnatarului (lista cu furnizorii acreditați din Republica Cehă este disponibilă pe site-ul web al Ministerului de Interne ceh Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) sau (b) o semnătură electronică garantată pe baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu sediul în afara teritoriului Republicii Cehe, atunci când certificatul calificat este emis ca parte a serviciilor introduse pe lista de servicii de certificare sigure ca un serviciu pe care furnizorul de servicii certificate este acreditat să le furnizeze sau ca serviciile a căror furnizare este supravegheată în conformitate cu reglementările relevante ale Uniunii Europene. Acest tip de depunere este echivalent cu formatul standard scris. Reclamantul care dorește să introducă cererea în acest mod ar trebui să consulte site-ul web ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/. Cererea poate fi transmisă și pe adresa de e-mail a grefei instanței corespunzătoare. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx sub datele de contact ale instanțelor individuale.

În al doilea rând, poate fi utilizată o cutie cu date, care este un registru electronic special conceput pentru trimiterea și punerea în aplicare a actelor în raport cu o autoritate publică din Republica Cehă. Cutiile cu date sunt reglementate în principal de Legea nr. 300/2008 Coll. privind actele electronice și schimbul de documente autorizate. Acest tip de depunere este echivalent cu formatul standard scris. Informații detaliate cu privire la sistemul cutiilor cu date pot fi găsite pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.datoveschranky.info/, iar accesul utilizatorilor în cont se realizează prin intermediul paginii web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Toate instanțele sunt dotate cu cutii cu date. Datele de identificare ale cutiilor cu date la nivelul instanțelor individuale pot fi găsite pe portalul administrației publice pe lista titularilor de cutii cu date (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://seznam.gov.cz/) – în secțiunea „Organe ale administrației de stat” sau pe site-ul web al Ministerului Justiției Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/ în datele de contact ale instanțelor individuale.

În al treilea rând, o cerere poate fi de asemenea depusă prin intermediul poștei electronice simple fără o semnătură verificată. Cu toate acestea, acest tip de depunere trebuie să fie urmată, în termen de trei zile, de transmiterea unui text identic în formatul standard scris sau prin metodele descrise mai sus, întrucât, în caz contrar, instanța nu va lua în considerare această depunere (secțiunea 42 din Codul de procedură civilă).

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, procedurile judiciare implică taxe. Reclamantul poate să plătească taxa, care se bazează pe o grilă de taxare, fie în contul instanței în cauză deschis la Banca Națională a Cehiei, fie — cu condiția să fie de maximum 5 000 CZK — prin intermediul timbrului fiscal aplicat. În cazul în care taxa nu este achitată în momentul depunerii cererii, instanța va solicita reclamantului să plătească această taxă, va stabili un termen-limită specific și îl va informa cu privire la consecințele neplății. La expirarea termenului-limită, procedura se suspendă.

Taxele și metoda lor de plată în cazul procedurilor inițiate prin transmiteri electronice nu diferă de metoda de plată pentru procedurile inițiate printr-o metodă standard. Excepție face procedura ordonanței de plată electronice, în cazul căreia taxa judiciară este ușor mai scăzută decât cea pentru procedura civilă de drept comun.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. O depunere care a fost efectuată pe internet poate fi retrasă în același fel ca o depunere efectuată în mod standard. Retragerea poate fi realizată prin mijloace electronice sau în mod standard.

În ceea ce privește cererea, reclamantul o poate retrage în totalitate sau în parte până la data la care hotărârea instanței devine definitivă. În cazul în care cererea este retrasă, instanța va suspenda judecarea cauzei în întregime sau în funcție de partea de cerere retrasă. În cazul în care cererea de inițiere a procedurii este retrasă după ce instanța s-a pronunțat în cauză, însă hotărârea nu este încă definitivă, instanța va decide, de asemenea, în funcție de partea de cerere retrasă, dacă va retrage sau nu va retrage decizia. În cazul în care celelalte părți nu sunt de acord cu retragerea cererii dintr-un motiv întemeiat, instanța va decide că retragerea cererii nu produce efecte, cu excepția anumitor proceduri specifice. (secțiunea 96 din Codul de procedură civilă)

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâtul poate comunica utilizând internetul, dar nu este obligatoriu să facă acest lucru.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul răspunde somației de plată electronice în termenul legal permis, somația de plată electronică este anulată în totalitate, instanța stabilește o ședință și procedura judiciară se desfășoară în mod normal, și anume procedura judiciară civilă standard în primă instanță.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu răspunde unei somații de plată electronice în termenul legal permis, somația de plată electronică dobândește forța juridică a unei hotărâri definitive.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele pot fi comunicate sau notificate instanței în formă electronică, pentru orice tip de procedură. Detaliile tehnice sunt prezentate în răspunsul la întrebarea nr. 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Instanța transmite documente cutiilor cu date ale entităților care au instituit aceste cutii. Pentru mai multe detalii privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul la întrebarea 6.

Instanța poate, de asemenea, să transmită documente și hotărâri prin poșta electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a pus-o la dispoziția instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit la transmiterea materialelor de către instanță în acest mod și cu condiția ca aceasta să fi identificat un furnizor de servicii de certificare acreditat, care a emis certificatul său calificat și care păstrează registre de evidență ale acestuia, sau să fi transmis propriul său certificat calificat valid. Pentru mai multe detalii privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul la întrebarea 6. Pentru ca transmiterea să producă efecte, destinatarul trebuie să confirme primirea prin intermediul unui mesaj de date în termen de 3 zile de la trimiterea documentului (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței competente) cu semnătură sa electronică garantată.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile judecătorești sunt transmise către cutiile cu date ale entităților care au instituit aceste cutii. Pentru mai multe detalii privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul la întrebarea 6.

Deciziile judecătorești pot fi de asemenea transmise prin poșta electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a pus-o la dispoziția instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit la transmiterea materialelor de către instanță în acest mod și cu condiția ca aceasta să fi identificat un furnizor de servicii de certificare acreditat, care a emis certificatul său calificat și care păstrează registre de evidență ale acestuia, sau să fi transmis propriul său certificat calificat valid. Pentru mai multe detalii privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul la întrebarea 6. Pentru ca transmiterea să producă efecte, destinatarul trebuie să confirme primirea prin intermediul unui mesaj de date în termen de 3 zile de la trimiterea documentului (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței competente) cu semnătură sa electronică garantată.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, calea de atac poate fi introdusă prin mijloace electronice, în același mod ca o cerere de chemare în judecată. A se vedea întrebarea nr. 6.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, procedurile de executare silită pot fi inițiate pe cale electronică, în același mod ca o cerere de chemare în judecată.

În cazul în care reclamantul alege să obțină executarea unei plăți prin intermediul unui executor judecătoresc, răspunsul la întrebarea nr. 6 se aplică mutatis mutandis. Lista executorilor judecătorești și adresele lor de e-mail și datele de identificare ale cutiei cu date pot fi găsite pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ekcr.cz/.

În cazul executării judiciare, se poate face trimitere la răspunsul la întrebarea nr. 6.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, instanțele cehe comunică cu părțile și cu reprezentanții legali ai acestora prin poștă electronică sau prin telefon pentru a răspunde la întrebările cu privire la stadiul cauzei acestora.

Informații de bază cu privire la aspecte care au apărut în cursul procedurii (fără detalii personale) sunt de asemenea disponibile on-line pe site-ul web InfoSoud: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (disponibil doar în limba cehă). Informații cu privire la procedurile viitoare sunt disponibile pe site-ul web InfoJednání: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pentru a obține acces la sistem, este necesar să se introducă denumirea instanței și numărul dosarului cauzei.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 06/03/2019

Prelucrarea automată - Irlanda

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da. Anumite proceduri, și anume cele care implică cereri cu valoare redusă, se pot iniția pe internet.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Pentru cererile cu valoare redusă (acestea fiind anumite tipuri de cereri al căror obiect este de maximum 2 000 EUR), reclamanții pot alege varianta electronică de sesizare a instanței. Linkul se deschide într-o fereastră nouăProcedura privind cererile cu valoare redusă reprezintă o metodă alternativă de inițiere și soluționare a unei acțiuni civile cu valoare redusă. Acesta este un serviciu furnizat de oficiile instanței districtuale, care soluționează cererile din partea consumatorilor cu cheltuieli reduse și fără a fi nevoie de angajarea unui avocat.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil în permanență.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu. Singura cerință este ca informațiile privind cererea să nu depășească 1 500 de cuvinte.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate prin utilizarea de programe firewall, SSL (Secure Socket Layer) pentru comunicații, a unui sistem de detectare a intruziunilor pe site-ul de găzduire, a unor măsuri de securizare a conturilor de utilizator etc.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Cheltuielile de judecată pentru cererile cu valoare redusă se plătesc cu un card de credit sau de debit, taxa (de 25 EUR în 2012) fiind identică pentru procedurile inițiate pe cale electronică și pentru cele inițiate pe cale neelectronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. În cazul în care cererea nu a fost încă înscrisă pe rolul instanței, o cerere poate fi retrasă printr-o solicitare adresată grefei responsabile cu cererile cu valoare redusă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, pârâtul poate să răspundă prin intermediul internetului.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă (Small Claims Registrar) trebuie să facă tot posibilul pentru a soluționa cererea înainte ca aceasta să fie înscrisă pe rolul instanței.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Cererea este considerată ca fiind necontestată, iar reclamantul poate solicita pronunțarea unei hotărâri în lipsă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu, nu se pot prezenta instanței documente în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile pot urmări online în ce stadiu se află procedura.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/11/2019

Prelucrarea automată - Grecia

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Există o aplicație prin care se pot depune electronic documente juridice adresate Consiliului de Stat elen și Tribunalului de Primă Instanță din Atena. Sunt disponibile în continuare următoarele opțiuni: (a) monitorizarea informațiilor din documentele juridice prezentate pe cale electronică sau tradițională Tribunalului de Primă Instanță din Atena, (b) urmărirea electronică a stadiului unui document juridic, chiar dacă acesta a fost transmis prin metode convenționale, pe site-urile web ale Tribunalelor de Primă Instanță din Pireu și Salonic. În plus, există o aplicație pentru depunerea electronică a documentelor juridice adresate instanțelor administrative (dioikitika dikastiria); se lucrează la o aplicație similară pentru Curtea de Audit (Elenktiko Synedrio).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Se pot depune pe cale electronică documente juridice pentru cauzele referitoare la toate procedurile civile, care sunt incluse treptat în serviciul online. Pentru toate procedurile, documentele pot fi monitorizate pe cale electronică. În prezent, nu există proceduri care să poată fi inițiate exclusiv prin intermediul internetului.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Stadiul în care se află documentele juridice poate fi monitorizat electronic 24 de ore pe zi. Pentru moment, se pot depune electronic documente juridice adresate Tribunalului de Primă Instanță din Atena în timpul programului de lucru, însă, în curând, această opțiune va fi disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Atunci când depune electronic un document juridic, utilizatorul sistemului (avocatul) completează un formular electronic, pe care îl trimite instanței împreună cu textul integral al cererii în format Word. Pentru confirmarea trimiterii cererii, expeditorul primește, după finalizarea procedurii de depunere, o copie electronică a acesteia în format needitabil, cu mențiunea „document depus”.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Accesul la sistem, atât în prezent, cât și atunci când va fi pe deplin operațional, se face cu parole speciale și semnături electronice.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Utilizarea semnăturilor electronice a fost inclusă în sistem.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxele judiciare se plătesc, în mod normal, pe cale electronică, aceasta fiind una dintre etapele care trebuie parcurse atunci când se depune o cerere. Taxele sunt aceleași ca în cazul cererilor depuse în mod convențional.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu. Retragerea unui document juridic se poate face numai în conformitate cu normele aplicabile documentelor prezentate în mod tradițional, conform Codului de procedură civilă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Decretul prezidențial nr. 142/2013 prevede posibilitatea depunerii electronice a concluziilor și a altor documente conexe adresate instanțelor civile. Această opțiune nu este încă disponibilă din punct de vedere tehnic. Un grup de lucru lucrează în prezent la elaborarea unui cadru tehnic adecvat. Partea chemată sau trimisă în judecată nu este obligată să răspundă exclusiv prin internet.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Toate documentele juridice și de alt tip legate de o anumită cauză se pun la dispoziția instanței în cursul ședinței de judecată.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care partea chemată sau trimisă în judecată nu a introdus nicio propunere, nici în mod tradițional, nici electronic, aceasta este judecată în lipsă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Decretul prezidențial nr. 142/2013 prevede, pe lângă depunerea pe cale electronică a concluziilor, depunerea electronică a documentelor conexe adresate instanțelor civile.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 03/05/2018

Prelucrarea automată - Spania

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da.

Pentru reprezentanții procedurali în instanțe (procuradores) și alți reprezentanți legali, este o cerință obligatorie.

Pentru particulari (persoane fizice și juridice), această cerință este opțională începând cu 1 ianuarie 2017 și este în curs de aplicare deplină în decursul anului 2017. Ministerul Justiției păstrează un registru, disponibil în format electronic, care conține informații privind resursele și adresele relevante.

Pentru garantarea autenticității conținutului și pentru furnizarea dovezii de trimitere și de primire este necesară o semnătură electronică.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Este disponibil pentru toate procedurile civile.

Cu toate acestea, accesul particularilor este în curs de configurare, iar în unele părți ale țării, acesta poate fi temporar limitat la procedurile de somație de plată.

Reprezentanții procedurali în instanțe și alți reprezentanți legali trebuie să înceapă procedura prin intermediul internetului; pentru particulari, utilizarea internetului este opțională.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere că anumite zile sunt zile nelucrătoare, dacă o procedură este inițiată într-o zi nelucrătoare, acesta va fi finalizată doar în următoarea zi lucrătoare.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există un format obligatoriu. În cazul în care documentul electronic este prea mare și blochează sistemul va trebui să fie depus pe suport de hârtie.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Autoritățile administrative publice competente sunt responsabile pentru configurarea sistemelor electronice adecvate. Securitatea este asigurată printr-un sistem de autentificare prealabilă a semnăturilor electronice pentru practicienii în domeniul dreptului, în timp ce accesul funcționarilor autorizați se realizează prin intermediul cardurilor criptografice și al certificatelor digitale. Sistemul trebuie să garanteze autenticitatea conținutului și să furnizeze dovezi privind trimiterea și primirea.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, prin intermediul unui sistem de autentificare prealabilă.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Sunt percepute taxe pentru cererile prezentate de persoanele juridice, însă nu și de la persoanele fizice. Pentru toate cererile, indiferent dacă sunt depuse electronic sau prin alte mijloace, plata trebuie să se efectueze pe cale electronică prin intermediul internetului și trebuie să fie însoțită de dovada plății. (Nerespectarea acestei cerințe poate fi corectată la o dată ulterioară.)

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Cererile electronice pot fi retrase în mod oficial, în aceleași condiții ca și cererile depuse pe suport de hârtie. Odată ce o cerere a fost depusă, ea nu poate fi anulată.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu: fiecare parte va răspunde utilizând procedura adecvată, care depinde de aspectul dacă partea respectivă este sau nu este practician în domeniul dreptului. Pentru particulari, depunerea electronică este opțională.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nimic: procedura electronică se aplică numai în cazul transmiterii de documente și de notificări comunicate sau notificate reprezentanților legali ai părților. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat. Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, iar acesta va fi comunicat sau notificat fie în mod electronic, fie în mod fizic, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nimic: procedura electronică se aplică numai în cazul transmiterii de documente și de notificări comunicate sau notificate reprezentanților legali ai părților. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat. Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, iar acesta va fi comunicat sau notificat fie în mod electronic, fie în mod fizic, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da. Instanțele sunt dotate cu echipamente pentru a primi documente în format electronic. Documentele pot fi depuse pe cale electronică prin intermediul reprezentanților legali ai părților.

Depunerea electronică este disponibilă pentru toate procedurile.

Este necesară autentificarea prealabilă cu semnătura electronică a practicantului în domeniul dreptului.

Dacă au optat pentru această cale, particularii pot de asemenea să depună documente în format electronic, astfel cum este descris mai sus.

Dacă instanța solicită acest lucru, documentul original trebuie prezentat, caz în care acesta poate fi trimis prin poștă.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu. Pentru particulari, este opțional, după autentificarea prealabilă.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu, nici practicienii în domeniul dreptului, nici părțile însele nu pot consulta cauzele online, întrucât opțiunea de a consulta online o cauză în materie civilă nu este disponibilă la nivel național. Această opțiune este în curs de introducere în unele părți ale țării.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 04/05/2018

Prelucrarea automată - Croaţia

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu este posibil.

Cererile de chemare în judecată, memoriile în apărare, căile de atac și alte declarații, intervenții și comunicări introduse în afara ședinței sunt prezentate în scris (acte depuse). Partea sau reprezentantul ei legal semnează actele depuse.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Legea privind modificările aduse Codului de procedură civilă (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku) (Narodne Novine; Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 25/13), care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2013, prevede posibilitatea - pentru acțiunile de competența tribunalelor comerciale - ca documentele să fie depuse în format electronic. În practică însă, întrucât nu există încă un sistem IT unic, aceste prevederi nu se aplică încă.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

A fost elaborat și pus în aplicare serviciul de Avizier electronic (e-Oglasna ploča), cu ajutorul căruia se pot notifica sau comunica acte judiciare părților la procedurile judiciare prin utilizarea soluțiilor IT.

Hotărârile se publică în avizierul electronic cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 335 din Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 și 89/14) și toate documentele menționate la articolul 8 din Legea privind executarea silită (Ovršni zakon) (Narodne Novine, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 112/12, 25/13, 93/14 și 55/16).

În plus, la avizierul electronic se publică toate documentele care sunt afișate la avizierul instanței în conformitate cu normelor procedurale în vigoare.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu este posibil.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu este posibilă introducerea unei căi de atac pe internet. Părțile pot consulta un panou de afișaj electronic al instanțelor pentru a afla hotărârea pronunțată, cu condiția ca cerințele legale să fi fost îndeplinite.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/08/2018

Prelucrarea automată - Cipru

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu se aplică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu se aplică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu se aplică.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu se aplică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu se aplică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 12/03/2018

Prelucrarea automată - Letonia

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În Letonia nu există un cadru special pentru inițierea procedurilor și introducerea acțiunilor civile în instanță prin intermediul internetului. Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

Documentele electronice pot fi trimise prin intermediul internetului.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Se pot trimite documente electronice în Letonia.

În conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, instanțele sunt obligate să accepte documente cu semnătură electronică.

Legislația națională letonă privind documentele electronice, și anume Legea privind documentele electronice, prevede că, în scopul autentificării, documentele electronice trebuie să conțină datele de autentificare a documentului și identitatea semnatarului; în plus, pentru a se putea considera că un document a fost semnat de persoana relevantă, acesta trebuie să fie semnat cu o semnătură electronică securizată. Atunci când se utilizează documente electronice, securitatea datelor este asigurată de către furnizorii de servicii legate de semnăturile electronice securizate, în conformitate cu dispozițiile Legii privind documentele electronice și normele privind protecția datelor cu caracter personal în Letonia. O persoană trebuie să-și dea consimțământul în mod special pentru a coresponda cu o instanță utilizând semnătura electronică. Aceasta înseamnă că instanța trimite documentele redactate în formă electronică.

Trebuie adăugat că orice tip de acțiuni pot fi introduse folosind documente certificate cu semnătură electronică securizată, cu excepția cazurilor în care legea prevede o procedură specială pentru inițierea acțiunilor. Procedura pentru schimbul de documente electronice nu se aplică anumitor tipuri de contracte privind dreptul imobiliar, dreptul familiei și dreptul succesoral și anumitor tipuri de contracte de garanție.

Legislația specifică în unele cazuri că, pe lângă celelalte cerințe, un anumit document dobândește efect juridic numai dacă se aplică o ștampilă: în cazul unui document electronic, această cerință este îndeplinită dacă documentul electronic conține o semnătură electronică securizată și o marcă de timp sau doar o semnătură electronică în cazul în care părțile au căzut de acord în scris că documentele electronice pot fi semnate cu semnătură electronică, în conformitate cu procedurile prevăzute în Legea privind documentele electronice.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

Actele judiciare pot fi notificate sau comunicate electronic dacă solicitantul a menționat în cerere că dorește să utilizeze poșta electronică, precum și alte tipuri de corespondență pentru a comunica cu instanța.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Actele judiciare pot fi notificate sau comunicate electronic dacă solicitantul a menționat în cerere că dorește să utilizeze poșta electronică, precum și alte tipuri de corespondență pentru a comunica cu instanța.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

O persoană trebuie să-și dea consimțământul în mod special pentru a coresponda cu instanța folosind o semnătură electronică. Aceasta înseamnă că instanța trimite documentele pe care le-a întocmit în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

O persoană poate să utilizeze documente cu semnătură electronică în corespondența cu un executor judecătoresc.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform. Se poate urmări evoluția unei cauze pe internet folosind portalul instanțelor, care oferă informații disponibile publicului.

Părțile într-o cauză pot asculta o înregistrare audio a ședinței de judecată pe portalul instanțelor Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.tiesas.lv/, în secțiunea Manas lietas („Cauzele mele”), cu condiția ca instanța să fi introdus fișierul audio în sistemul informatic al instanței: după ce fișierele au fost introduse în sistemul informatic al instanței și după ce datele au fost sincronizate, acestea sunt transferate către mecanismul de distribuire a datelor de pe portalLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.tiesas.lv/ la fiecare 24 de ore. Dacă un utilizator este înregistrat pe portal, acesta poate să acceseze informații numai privind cauzele în care este înregistrat ca parte și, în cadrul cauzelor respective, utilizatorul poate să deschidă și să asculte fișierele audio adăugate la documentele cauzei. O parte într-o cauză poate accesa secțiunea Manas lietas („Cauzele mele”) de pe portal Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.tiesas.lv/ utilizând o semnătură electronică sau o carte de identitate electronică sau trimițând o cerere de acordare a drepturilor de acces la Oficiul judiciar (Tiesu administrācija).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/02/2019

Prelucrarea automată - Lituania

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Începând cu data de 1 iulie 2013, este posibil să se introducă acțiuni civile în format electronic prin intermediul Sistemului lituanian de informații judiciare (LITEKO), care poate fi accesat prin Subsistemul serviciilor electronice publice (SPOFM), de la adresele Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.teismai.lt/ și Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.epaslaugos.lt/ selectând linkul către portalul E-Services al instanțelor lituaniene.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Pot fi depuse pe cale electronică diferite cereri din cadrul procedurilor civile sau contestații împotriva actelor și cererilor individuale din cadrul procedurilor administrative. În instanță pot fi depuse documente electronice atât în legătură cu dosarele pe suport de hârtie noi, cât și în legătură cu cele existente. În cazul în care se depun documente electronice în legătură cu un dosar pe suport de hârtie existent, reclamantul ar trebui să depună și numărul necesar de exemplare pe suport de hârtie (un exemplar se adaugă la dosarul pe suport de hârtie și un exemplar se trimite de către instanțe fiecărei părți în procedură).

Începând cu 1 ianuarie 2014, formatul electronic a fost utilizat exclusiv:

1.1. în cauzele civile judecate de instanțele districtuale în ceea ce privește emiterea hotărârilor judecătorești, în cazul în care cererea introductivă de instanță a fost depusă la 1 iulie 2013 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.2. în cauzele civile judecate de instanțele districtuale, în cazul în care actul de procedură pe care se întemeiază procedurile judiciare a fost depus la 1 ianuarie 2014 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.3. în cauzele civile judecate de instanțele regionale, ca instanțe de prim grad de jurisdicție, în cauzele administrative judecate de instanțele de contencios administrativ în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, în cazul în care actul de procedură pe care se întemeiază procedurile judiciare a fost depus la 1 iulie 2013 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.4. în toate procedurile în fața instanțelor de drept comun și a instanțelor specializate care judecă în apel sau în recurs în urma căilor de atac introduse la 1 ianuarie 2014 sau ulterior împotriva hotărârilor sau sentințelor pronunțate în cauzele care au fost prelucrate exclusiv în format electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Acest serviciu este disponibil în orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Actele de procedură pot fi transmise prin completarea formularelor disponibile în subsistemul LITEKO PES sau prin încărcarea actelor existente în formatele acceptate de sistem: formate de documente text: doc, docx, odt, rtf, txt.; formate de documente sub formă de foaie de calcul: xls, xlsx, ods; formate de documente sub formă de prezentări: ppt, pptx, ppsx, odp; formate de documente imagine grafică vectorială și text: pdf, application/pdf, ADOC; formate de imagine matrice în puncte: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formate video: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formate audio: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele electronice cu privire la procedurile judiciare sunt prelucrate, analizate și stocate cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice în conformitate cu modalitățile stabilite de Consiliul Judiciar (Teisėjų taryba) și convenite cu directorul de arhivare al Lituaniei (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Portalul serviciilor electronice poate fi accesat cu ajutorul instrumentelor disponibile pe portalul de e-guvernare: utilizând servicii bancare electronice, o carte de identitate personală sau o semnătură electronică. Sistemul are de asemenea o funcție de marcare temporală.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Rezidenții care depun documente electronice beneficiază de o reducere de 25 % la taxa judiciară; ei nu trebuie să imprime niciunul dintre actele de procedură, nu trebuie să le expedieze prin poștă instanței și nu trebuie să meargă la bancă pentru a plăti taxa sau să furnizeze dovada plății.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Cererile depuse prin intermediul internetului sunt supuse acelorași norme de procedură civilă ca și cererile obișnuite. Articolul 139 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) prevede că un reclamant are dreptul să își retragă cererea, atât timp cât instanța nu a trimis un exemplar al acestei cereri către pârât. Cererea poate fi retrasă într-o etapă ulterioară numai dacă pârâtul este de acord, iar cererea este retrasă înainte de pronunțarea hotărârii de către instanța de prim grad jurisdicțional. Până în momentul în care aceasta este înregistrată, o cerere poate fi retrasă prin simpla sa ștergere. După înregistrare, cererea poate fi retrasă numai prin intermediul sistemului, prin depunerea unei cereri de retragere.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În instanță pot fi depuse atât documente pe suport de hârtie, cât și documente electronice.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procedura civilă nu afectează normele de procedură civilă.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procedura civilă nu afectează normele de procedură civilă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Pot fi depuse documente electronice atât în legătură cu dosarele pe suport de hârtie, cât și în legătură cu dosarele în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Cauzele referitoare la emiterea unor somații judiciare, alte cauze menționate de Consiliul Judiciar și informațiile referitoare la procedurile judiciare pot fi prelucrate electronic. În cazul în care a fost creat un dosar electronic, orice informații imprimate primite sau trimise de instanță sunt digitalizate, iar documentele imprimate sunt prelucrate, stocate sau distruse în conformitate cu modalitățile stabilite de Consiliul Judiciar și convenite cu directorul de arhivare al Lituaniei.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, o cale de atac poate fi introdusă prin intermediul internetului, atât în procedurile civile, cât și în procedurile administrative. Hotărârile judecătorești pot fi transmise atât pe cale electronică, cât și prin alte mijloace prevăzute de acte legislative specifice.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O modificare la Codul de procedură civilă prin care se reglementează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice în activitățile executorilor judecătorești a intrat în vigoare la 1 iulie 2013, însă posibilitatea de a iniția proceduri de executare silită prin intermediul internetului nu a fost încă pusă în aplicare. Sistemul electronic de informații pentru executori judecătorești ar trebui să fie operațional începând din aprilie 2015.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Începând cu 1 iulie 2013, avocații și asistenții avocaților pot primi acte de procedură ale instanței utilizând comunicațiile electronice.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Prelucrarea automată - Luxemburg

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu. În dreptul luxemburghez, actele de sesizare a instanței trebuie redactate pe hârtie.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu este cazul.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu este cazul.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu este cazul.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu este cazul.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu este cazul.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu este cazul.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu este cazul.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu este cazul.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu este cazul.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu este cazul.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu. Actele trebuie notificate, după caz, prin executorul judecătoresc (înmânate personal sau trimise prin poștă) sau comunicate de grefa instanței (prin poștă).

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Hotărârile judecătorești sunt transmise părților de grefa instanței prin intermediul avocaților acestora. În general, transmiterea se consideră efectuată atunci când grefa depune hotărârea în „caseta” (case) cabinetului de avocatură în cauză. Fiecare cabinet de avocatură deține o „casetă” sub forma unei cutii de scrisori închise cu cheie, în incinta complexului judiciar (Cité judiciaire). Transmiterea directă a hotărârii către părți se efectuează prin poștă.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legilux.lu/


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Prelucrarea automată - Ţările de Jos

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Parlamentul olandez a adoptat măsuri legislative care permit și chiar impun ca procedurile civile și administrative să fie efectuate pe cale electronică. Aceste măsuri legislative trebuie să fie introduse progresiv din 2017 până în 2021. În 2017, procedurile electronice sunt posibile în cauzele având ca obiect azilul și custodia, precum și în acțiuni civile cu reprezentare juridică obligatorie, introduse în fața instanțelor din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland.

Procedurile judiciare administrative se pot desfășura electronic prin intermediul Biroului de servicii digitale pentru dreptul administrativ (Digitaal loket bestuursrecht), iar administratorii/destinatarii pot depune extrase de conturi și descărcări de gestiune în format electronic prin intermediul Biroului subdistrictual de servicii digitale (Digitaal loket kanton) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rechtspraak.nl/).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Începând cu luna septembrie 2017, procedurile electronice din fața instanțelor din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland sunt obligatorii pentru acțiunile civile cu reprezentarea juridică obligatorie. Se preconizează că în primăvara anului 2018 această procedură se va aplica pe întreg teritoriul Țărilor de Jos pentru acest tip de cauză. În ceea ce privește toate celelalte proceduri, până în 2021 trebuie să se introducă progresiv măsuri legislative care permit derularea procedurilor pe cale electronică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Procedurile electronice sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Biroul de asistență de la centrul de servicii judiciare (rechtsspraakservicecentrum) poate fi accesat electronic și prin telefon, între orele 8:00 și 20:00.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da. O acțiune este inițiată prin depunerea unui document introductiv (procesinleiding) prin intermediul portalului web de servicii judiciare.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, identificarea electronică este necesară pentru depunerea documentelor. Avocații utilizează legitimația de avocat în acest scop, în timp ce opțiunile disponibile pentru cetățeni includ utilizarea codului de acces DigiD sau a identificatorului electronic (întreprinderi). Legea prevede mijloacele de identificare care sunt permise.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, în orice procedură se percep taxe judiciare. Avocații mențin un cont curent cu sistemul judiciar. În cazul procedurilor electronice, taxele judiciare se plătesc pe cale electronică. În absența plății, nu se pot face (alte) progrese în ceea ce privește inițierea procedurii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, legislația și normele de procedură din sistemul judiciar prevăd modalitățile de retragere a acțiunii.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da. Dacă se aplică măsurile legislative referitoare la procedurile electronice, pârâtul poate răspunde online. În cazul în care pârâtul are un avocat, răspunsul trebuie să fie depus online. În cazul în care pârâtul are dreptul să acționeze în nume propriu, este admis și un răspuns pe suport de hârtie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Procedurile electronice se desfășoară în întregime online. Pârâtul primește o notificare prin e­mail cu privire la fiecare document nou depus la dosarul în format electronic. Pârâții își pot adăuga propriile documente și pot să își consulte cauza pe cale electronică. Hotărârea judecătorească este comunicată pe cale electronică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care cauza a fost comunicată sau notificată celeilalte părți în mod corect, cauza poate fi judecată în lipsă pentru neprezentare. Cealaltă parte este informată în scris cu privire la etapele procedurale.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1. Transmiterea de mesaje și de documente prin e-mail nu este permisă întrucât nu poate fi garantat un nivel adecvat de securitate.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu, documentele judiciare nu pot fi comunicate sau notificate prin intermediul internetului. Cu toate acestea, numeroase hotărâri sunt publicate pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rechtspraak.nl/ și li se atribuie un număr LJN, astfel încât acestea să poată fi extrase cu ușurință. Președintele de ședință decide, de regulă, dacă hotărârea trebuie să fie publicată pe site-ul web menționat mai sus. Nu toate hotărârile sunt publicate pe internet, ci doar o selecție cu relevanță judiciară sau care fac obiectul unui interes ridicat (din partea mass-mediei).

Numele persoanelor care figurează în hotărâre sunt anonimizate din motive de confidențialitate. Întreprinderile și particularii implicați în cauză în calitate profesională nu sunt anonimizați.

În cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie electronică, hotărârea este introdusă în dosarul electronic. În acest mod, hotărârea este notificată părților.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu, publicarea pe internet are loc după notificarea părților și, prin urmare, după data pronunțării hotărârii. A se vedea de asemenea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Acest lucru este posibil numai în cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, în cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie electronică, părțile pot consulta documentele cauzei în orice moment. Părțile trebuie să fi fost autorizate să facă acest lucru prin intermediul unui cod de acces recunoscut.

Unele formulare pot fi descărcate de pe site-ul webLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rechtspraak.nl/ în format PDF, dar aceste documente trebuie trimise apoi și prin poșta normală către instanțele judecătorești pentru a fi incluse în procedură. Aceste documente includ formularele pentru separarea patrimoniilor și împărțirea pensiei pentru limită de vârstă, formularele pentru modificarea autorității părintești, pentru tutela unui adult, pentru administrarea fiduciară a proprietății și mentorat, formularele de declarație pentru experți și pentru interpreți, formularele legate de insolvență, formularele pentru procedurile europene de somație de plată, formularele pentru procedurile europene cu privire la cererile cu valoare redusă și formularele pentru contestații în cadrul procedurilor în căile de atac.

Informațiile care pot fi relevante în cursul procedurilor judiciare, precum și informațiile pentru a garanta independența judecătorilor se înregistrează la nivel central și sunt disponibile online pentru publicul larg prin intermediul site-ului web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rechtspraak.nl/. Acestea se referă la Registrul Central al Curatelei Adulților (Centraal Curateleregister), Registrul Central al Insolvenței (Centraal Insolventieregister), registrul regimurilor matrimoniale (huwelijksgoederenregister) și registrul posturilor suplimentare deținute de membrii sistemului judiciar (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht), care pot fi toate consultate online.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 11/06/2018

Prelucrarea automată - Austria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, procedurile judiciare pot fi inițiate online prin intermediul platformei austriece online e­Justiție (ERV). Totuși, pentru acest lucru este necesară înregistrarea la una dintre numeroasele case intermediare posibile (clearing houses), care să transmită cererea către sistemul judiciar. Înregistrarea nu este gratuită. Există o taxă de bază în valoare de aproximativ 20,00 EUR pe lună, plus o taxă de aproximativ 0,30 EUR pentru fiecare încărcare. O scrisoare de confirmare a primirii costă în Austria aproximativ 3,00 EUR.

Un serviciu de încărcare gratuit cu ajutorul cardului pentru cetățeni este, de asemenea, disponibil pentru încărcări. Cu toate acestea, spre deosebire la platforma austriacă e-Justiție, aceasta furnizează numai un serviciu unilateral.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Platforma austriacă e-Justiție permite comunicarea online între instanțe și procuraturi, pe de o parte, și părți, pe de altă parte, în același mod ca și comunicarea în format tipărit. Aceasta poate fi utilizată pentru toate tipurile de proceduri. Nu există proceduri care să trebuiască să fie inițiate întotdeauna online.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Motivele pentru cerere și toate datele procedurale necesare pentru cerere trebuie să fie încărcate în structura XML prevăzută (sau sub formă de atașament PDF la această structură).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Transmiterea de date prin intermediul platformei austriece e-Justiție este securizată prin intermediul protocolului https. Certificatele sunt utilizate pentru autentificarea tuturor părților implicate. Comunicarea între servere este, de asemenea, bazată pe certificate. Necesitatea ca utilizatorii să se înregistreze cu un punct de acces (a se vedea punctul 1 de mai sus) asigură o securitate suplimentară.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

A se vedea punctul 5 de mai sus (certificate). Nu sunt necesare semnături electronice. Un serviciu central pentru marcaj temporal este disponibil doar pentru înregistrări în registrul funciar, confirmând primirea unei depuneri valide.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Cheltuielile de judecată pentru încărcările online sunt plătite prin debitare directă. Ca regulă generală, cheltuielile legate de inițierea procedurii online sunt aceleași ca și în cazul procedurilor inițiate în format tipărit. În anumite cazuri, există o reducere pentru depunerea în format electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există nicio diferență între versiunile online și cele offline. Normele de procedură civilă se aplică și în cazul procedurilor derulate prin intermediul platformei austriece e-Justiție. Chiar dacă nu sunt depuse online, cererile pot fi retrase online.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, internetul poate fi utilizat pentru a depune întâmpinări, pentru a depune recursuri etc. În general, utilizarea platformei austriece e-Justiție nu este obligatorie; totuși, avocații, notarii, băncile, companiile de asigurare, fondurile de securitate socială, Agenția Federală Financiară (Finanzprokuratur) și barourile trebuie să utilizeze platforma austriacă e-Justiție.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Normele de procedură civilă se aplică și procedurilor derulate online.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Normele de procedură civilă se aplică și procedurilor derulate online.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da, toate tipurile de documente pot fi depuse la instanțe prin intermediul platformei austriece e-Justiție. Actele originale pot fi depuse electronic chiar și procedurile legate de registrul funciar și înregistrarea companiilor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da, prin intermediul platformei austriece e-Justiție.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da, prin intermediul platformei austriece e-Justiție.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, prin intermediul platformei austriece e-Justiție.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, prin intermediul platformei austriece e-Justiție.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot verifica registrul tuturor cauzelor în materie civilă și procedurile de executare online, prin casele de compensare, dar numai pentru propriile lor cauze. Drepturile de verificare sunt controlate cu ajutorul unui cod unic de adresă alocat fiecărei persoane cu drept de verificare.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 21/09/2018

Prelucrarea automată - Polonia

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Este posibil să se inițieze o procedură cunoscută sub numele de procedură electronică de cerere de plată (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) prin intermediul internetului. Prima etapă a acestei proceduri se desfășoară fără participarea debitorului. Debitorii se pot apăra doar după ce somația de plată a fost emisă și comunicată sau notificată acestora.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procedura electronică de cerere de plată poate fi inițiată în cauzele care au drept obiect creanțe pecuniare, indiferent de valoarea obiectului litigiului.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Cererea de chemare în judecată în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată poate fi introdusă în fața e‑instanței (e-sąd) în orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Programe software specializate create pentru e‑instanță convertesc în mod automat fișierul text care conține cererea de chemare în judecată în formatul și structura de date solicitate de e‑instanță.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele sunt securizate prin intermediul unei serii de soluții informatice avansate, inclusiv sistemul CAPTCHA (Testul Turing public complet automatizat pentru diferențierea computerelor de oameni). CAPTCHA este un tip de tehnologie utilizat ca element de securitate a unui site web, care permite ca numai datele introduse de oameni să fie transmise. În acest caz, CAPTCHA protejează portalul web împotriva conturilor create de către mașini. Sistemul verifică acest lucru solicitând utilizatorului să scrie textul afișat într-o imagine. Textul este denaturat în mod intenționat, astfel încât să nu poată fi citit folosind tehnologia OCR (Optical Character Recognition) – o serie de tehnologii sau programe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsoftware utilizate pentru recunoașterea caracterelor și a textelor întregi dintr-un Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișier Linkul se deschide într-o fereastră nouăgrafic în format de tip Linkul se deschide într-o fereastră nouăraster–, însă este suficient de lizibil pentru oameni. Codul citit din imagine trebuie introdus în câmpul corespunzător cu minuscule sau cu majuscule.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru a semna cererile de chemare în judecată și memoriile din cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată trebuie utilizată o semnătură electronică. Pot fi utilizate următoarele tipuri de semnături:

a) semnătura electronică comună care se poate obține de pe site-ul web EPU în mod gratuit. Înainte de a face acest lucru, mai întâi trebuie să vă creați un cont. Odată ce contul a fost activat, trebuie să solicitați eliberarea unui certificat emis de Centrul de Certificare EPU și apoi să așteptați confirmarea că certificatul a fost emis (aproximativ 2 ore). Apoi, trebuie să descărcați certificatul. Pentru ca certificatul să fie instalat în mod corect în sistemul de operare, aveți nevoie de o parolă pentru certificat. Parola este trimisă prin e‑mail. În cazul în care pierdeți certificatul după descărcare, trebuie să generați o altă cerere pentru emiterea unui certificat. Semnătură electronică comună poate fi utilizată numai în procedurile electronice. Certificatul pentru semnătura electronică comună este valid timp de un an.

b) semnătura electronică calificată, verificată cu ajutorul unui certificat calificat valid. După înregistrarea unui cont de utilizator, veți putea să utilizați în mod automat semnătura electronică calificată. Cu toate acestea, mai întâi trebuie să obțineți personal o semnătură electronică calificată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa judiciară datorată în procedura electronică de cerere de plată poate fi plătită numai prin mijloace electronice, prin intermediul unui prestator de servicii de plată. Aceasta se ridică la ¼ din taxa datorată în cadrul unei proceduri clasice având ca obiect o cerere de plată.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, reclamantul își poate retrage cererea de chemare în judecată până la încheierea procedurii cu o hotărâre definitivă. În acest scop trebuie depus un memoriu. Acest memoriu ar trebui să conțină declarația reclamantului cu privire la retragerea cererii și să precizeze numărul de cont bancar. Reclamantul își poate retrage cererea de chemare în judecată în totalitate – în acest caz, reclamantul renunță la protecția juridică a tuturor creanțelor (în cuantumul lor integral) invocate în cererea de chemare în judecată. De asemenea, cererea de chemare în judecată poate fi retrasă numai în parte, ceea ce este cunoscut sub denumirea de retragerea parțială a unei cereri. În cazul în care retrage cererea de chemare în judecată, reclamantul poate să renunțe, în același timp, la creanța urmărită. Memoriul de retragere a cererii de chemare în judecată trebuie să precizeze un număr de cont bancar pentru rambursarea taxei judiciare. Taxa judiciară va fi rambursată în cazul în care cererea de chemare în judecată este retrasă înainte de emiterea somației de plată.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, pârâtul nu poate răspunde prin intermediul internetului. Primul document care trebuie comunicat sau notificat pârâtului în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată este somația de plată. Pârâtul poate ataca această somație de plată prin formularea unei opoziții (în formă tradițională sau electronică).

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, pârâtul nu poate răspunde la cererea de chemare în judecată. Singura cale de atac împotriva somației de plată este formularea unei opoziții în fața instanței (în formă tradițională sau electronică). În acest caz, somația de plată își pierde forța executorie și nu produce efecte juridice. Această opoziție este trimisă de e‑instanță la instanța în circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul și este soluționată în cadrul altei proceduri.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Somația de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată devine definitivă în termen de două săptămâni după ce i s-a comunicat sau notificat pârâtului. Ultima somație de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată și inclusă în sistemul informatic este titlu executoriu. Somația de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată este declarată executorie de către instanță prin intermediul unui titlu executoriu electronic.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, la memoriile prezentate prin mijloace electronice nu pot fi anexate documente.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, procesul judiciar este comunicat sau notificat reclamantului prin mijloace electronice. După inițierea procedurii prin depunerea cererii de chemare în judecată prin intermediul site-ului web al e‑instanței, reclamanții obțin acces la o secțiune specială de pe site-ul web al e‑instanței, care le permite să primească corespondența din partea instanței. Procesul judiciar este comunicat sau notificat reclamantului prin intermediul sistemului de transmitere a datelor care deservește procedura electronică de cerere de plată (serviciul electronic al procesului judiciar). Procesul judiciar este comunicat sau notificat pârâtului pe cale electronică numai în cazul în care pârâtul a acceptat această formă de comunicare sau notificare a procesului judiciar.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, hotărârile judecătorești sunt în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, numai în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

În cazul în care titlul executoriu privește o hotărâre judecătorească pronunțată în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, cererea de începere a procedurii de executare silită se poate depune prin mijloace electronice. Aceasta trebuie să fie depusă prin intermediul sistemului de transmitere a datelor care deservește procedura electronică de cerere de plată.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În cursul unei proceduri electronice de cerere de plată, părțile au acces deplin la dosarele din cadrul procedurii desfășurate în cauza lor. Acest acces este asigurat prin sistemul de transmitere a datelor care deservește procedura. De asemenea, este posibil ca documentele ce pot fi accesate să fie tipărite. În alte proceduri decât procedura electronică de cerere de plată, acest lucru nu este posibil.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 15/06/2018

Prelucrarea automată - România

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Conform art. 199 alin. 1 din Codul de procedură civilă cererea de chemare în judecată poate fi depusă personal sau prin reprezentant, prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Cererile de chemare în judecată pot fi depuse scanat şi transmise prin poştă electronică sau ca înscrisuri în formă electronică în cauzele civile. Nu există proceduri disponibile exclusiv prin internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Această facilitate este disponibilă în orice moment.

Conform art. 199 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare. După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Codul de procedură civilă nu prevede utilizarea unor formulare tip pentru cererile în justiţie. Reglementarea procesual civilă de drept comună stabileşte cuprinsul unora dintre cererile adresate justiţiei civile (e.g. cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Securizarea transmisiunii și a stocării datelor se face cu ajutorul uneltelor IT native sistemului de e-mail, cum ar fi firewall, certificate, antivirus, controlul accesului bazat pe roluri etc. împreună cu aplicarea bunelor practici din domeniu.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Conform art. 148 alin. 2 și 5 din Codul de procedură civilă, cererile adresate instanţelor judecătoreşti pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Cererea trebuie să includă și semnătura. Semnătura poate fi aplicată pe un înscris scanat și transmis prin poșta electronică. Semnătura poate fi electronică în cazul în care cererea de chemare în judecată este un înscris electronic, transmisă prin poșta electronică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, se plătesc taxe judiciare conform OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, dar cuantumul lor nu diferă. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament bancar sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, în celeași condiții în care reclamantul poate renunța la judecată. Conform art. 406 din Codul de procedură civilă, reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu este obligatoriu ca pârâtul să folosească internetul.

Conform art. 149 alin. 4 și art. 154 alin. 6 din Codul de procedură civilă, comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. În vederea confirmării, instanţa, odată cu actul de procedură, va comunica un formular care va conţine: denumirea instanţei, data comunicării, numele grefierului care asigură comunicarea şi indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de către destinatar cu data primirii, numele în clar şi semnătura persoanei însărcinate cu primirea corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace. În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poştă electronică, grefierul de şedinţă este ţinut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părţii care avea această obligaţie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Întâmpinarea se comunică în aceeași modalitate în care se comunică un act de procedură. A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Conform art. 208 din Codul de procedură civilă, sancțiunea nedepunerii întâmpinării în termenul prevăzut de lege este aceeași indiferent de modalitatea în care aceasta s-ar depune. Nedepunerea întâmpinării atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

A se vedea răspunsurile de la întrebările 1 și 9.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Actele judiciare emise în cadrul procedurilor de executare silită sunt supuse acelorași reguli de drept comun în ceea ce privește comunicarea actelor de procedură. A se vedea răspunsul de la întrebarea 1.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu este cazul. Cu toate acestea, pe portalul instanțelor de judecată (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) sau la Info chioșcurile de la sediile unor instanțe există un acces la soluții, în rezumat, în funcție de numărul de dosar, obiectul cauzei și numele părților. În proiect, pe viitor, se are în vedere ca dosarele de la instanță să poată fi consultate de acasă, contra cost.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/03/2015

Prelucrarea automată - Slovacia

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Procedurile judiciare pot fi inițiate prin intermediul internetului sau, mai precis, cererile și alte acte de procedură pot fi depuse electronic, cu condiția să poarte o semnătură electronică certificată.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Depunerea electronică este disponibilă pentru toate tipurile de cereri și pentru toate actele de procedură. Dacă un act de procedură într-o cauză este prezentat în format electronic fără autorizare (semnătură electronică certificată), acesta trebuie să fie transmis ulterior, în termen de 10 zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată, în caz contrar instanța neluând în considerare actul de procedură respectiv. Instanța nu invită în mod explicit partea care face depunerea să efectueze o transmitere ulterioară.

În materie necontencioasă, cererea poate fi efectuată la orice instanță districtuală, care este obligată să o înregistreze în registrul său și să o transmită fără întârziere instanței competente. O astfel de cerere produce aceleași efecte ca și cum ar fi fost înregistrată la instanța competentă.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

În orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se cere niciun format specific; cererile sunt evaluate în funcție de conținutul lor. În cazul în care unei cereri îi lipsește o anumită informație, instanța va pronunța o decizie prin care va solicita părții să corecteze sau să își completeze cererea într-un termen care nu trebuie să fie mai mic de 10 de zile.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Condițiile privind stocarea și transmiterea datelor sunt stabilite în Legea nr. 543/2005 privind normele de prelucrare și regulamentul intern pentru instanțele districtuale, instanțele regionale, Tribunalul Special și instanțele militare, astfel cum a fost modificată (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (denumită în continuare „PaOR”)

a) procedura privind acceptarea actelor de procedură cu semnătură electronică certificată prin intermediul internetului este reglementată prin Legea nr. 215/2002 privind semnătura electronică și de modificare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) și prin Regulamentul NBU nr. 542/2002 privind metoda și procesul utilizării semnăturilor electronice în raporturile comerciale și administrative (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Actul de procedură primit în acest fel se transmite către registratură, care procedează în continuare în conformitate cu secțiunea 129 din PaOR. Registratura instanței utilizează o aplicație software pentru a păstra o evidență a depunerilor;

b) actele de procedură primite fără semnătură electronică certificată sunt transmise imediat registraturii, pentru ca acesta să procedeze în conformitate cu secțiunea 129 din PaOR.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Actul de procedură care se depune prin intermediul internetului fără semnătură electronică certificată trebuie să fie transmis ulterior, în termen de 10 de zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată, în caz contrar instanța neluând în considerare acest act. În cazul în care actul de procedură depus are semnătură electronică certificată, nu este necesar să fie completat. Se notează și se înregistrează ora exactă a transmiterii actului de procedură.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, se percep taxe judiciare pentru a se face o copie a cererii și a anexelor care constituie dosarul pentru instanță și pentru a se face o copie a cererii și a anexelor care sunt comunicate părților, în cazul în care cererea a fost depusă prin mijloace electronice și a fost semnată cu o semnătură electronică certificată în conformitate cu Legea nr. 215/2002 privind semnătura electronică și de modificare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea 679/2004, și cu Regulamentul NBU nr. 542/2002 privind metoda și procesul utilizării semnăturilor electronice în raporturile comerciale și administrative, aceste taxe judiciare fiind de 0,1 EUR pe pagină, dar de cel puțin 10 EUR pentru fiecare acțiune sau cerere introductivă de instanță și anexele acesteia, și de cel puțin 3 EUR pentru toate celelalte acte de procedură și anexele acestora [punctul 20a din anexa la Legea nr. 71/1992 privind cheltuielile judiciare, astfel cum a fost modificată (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)].

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, fiecare act de procedură depus poate fi retras parțial sau în întregime, indiferent de metoda prin intermediul căreia a fost depus – retragerea unei cereri.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâtul are această opțiune, dar nu este obligat să o folosească.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Procedura aplicabilă depunerilor electronice este stabilită prin Legea nr. 543/2005 privind regulamentul administrativ și intern pentru instanțele districtuale, instanțele regionale, Tribunalul Special și instanțele militare, astfel cum a fost modificată.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Procedura aplicabilă depunerilor electronice este stabilită prin Legea nr. 543/2005 privind regulamentul administrativ și intern pentru instanțele districtuale, instanțele regionale, Tribunalul Special și instanțele militare, astfel cum a fost modificată.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Elementele de probă reprezintă orice mijloc și ansamblul mijloacelor pe baza cărora poate fi stabilită situația de fapt, iar un mijloc de probă poate fi orice mijloc prin care poate fi apreciată situația de fapt. Ele sunt admise în toate tipurile de proceduri. Documentele pot fi depuse în fața unei instanțe sub rezerva condițiilor prevăzute în secțiunea 125 din Codul de procedură civilă (Civilný sporový poriadok).

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

În sensul secțiunii 105 din Codul de procedură civilă, înscrisurile pot fi comunicate sau notificate prin intermediul internetului. Se consideră că un document emis de o instanță este transmis în a cincea zi după trimiterea sa, chiar dacă destinatarul nu l-a citit.

Comunicarea sau notificarea prin intermediul internetului este, cu toate acestea, exclusă în cazul comunicării sau notificării hotărârilor judecătorești, a altor decizii ale instanței, a citațiilor la procedură și a altor înscrisuri pentru care este prevăzută de lege notificarea sau comunicarea personală. O hotărâre poate fi comunicată sau notificată numai personal; comunicarea sau notificarea prin intermediul internetului nu este admisibilă.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Pronunțarea unei hotărâri judecătorești este efectuată cu ajutorul tehnologiei informatice și a unui model cu stema Republicii Slovace tipărite anterior și cu următorul text: „Hotărâre în numele Republicii Slovace”. Hotărârea scrisă este semnată de președintele camerei jurisdicționale sau de judecătorul unic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Calea de atac poate fi depusă prin intermediul internetului. În cazul în care o cale de atac este depusă în format electronic fără semnătură electronică certificată, aceasta trebuie transmisă ulterior, în termen de 10 de zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată. În cazul în care reclamantul nu procedează astfel, cererea sa nu va fi luată în considerare. Decizia cu privire la o cale de atac nu poate fi redactată prin intermediul internetului; aceasta trebuie redactată exclusiv pe suport de hârtie.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Cererea de executare a unei hotărâri poate fi depusă prin intermediul internetului. Dacă aceasta este depusă electronic fără semnătură electronică certificată, ea trebuie transmisă ulterior, în termen de 10 zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată. În cazul în care partea nu procedează astfel, cererea sa nu va fi luată în considerare.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile și reprezentanții lor legali pot consulta dosarele cauzei doar în persoană, exclusiv în prezența unui membru al personalului instanței.

Site-ul web al Ministerului Justiției al Republicii Slovace (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) facilitează căutarea într-o bază de date a hotărârilor judecătorești. Oricine poate căuta și consulta hotărârile judecătorești, având posibilitatea să caute o hotărâre în funcție de data emiterii sale, de instanța emitentă, de numărul dosarului, de forma hotărârii, de natura hotărârii, de sfera de reglementare juridică, de dispozițiile legale aplicate, precum și în funcție de numele și prenumele judecătorului sau ale funcționarului judiciar care a emis hotărârea, sau căutând în conformitate cu termenii utilizați în hotărâre (așa-numitul „fulltext”).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/01/2019

Prelucrarea automată - Finlanda

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procesarea automată este disponibilă pentru depunerea cererilor de chemare în judecată în cazul creanțelor necontestate, pentru cererile de asistență judiciară (și pentru solicitarea desemnării unui avocat al apărării sau a unui avocat din cadrul birourilor publice de asistență judiciară și pentru avocații care solicită rambursarea taxelor și costurilor din partea statului) și pentru cererile de executare [în cazul cererilor din domeniul dreptului privat pentru executarea creanțelor care se bazează pe decizia sau hotărârea unei instanțe districtuale (käräjäoikeus)].

În Finlanda nu există acțiuni în justiție care să fie disponibile exclusiv prin internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Facilitatea este disponibilă oricând.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Un model XML este disponibil pentru întreprinderile și organizațiile care depun în mod frecvent cereri de chemare în judecată. Un formular electronic separat este disponibil pentru cetățeni și societățile comerciale.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Aplicația de procesare automată a instanțelor finlandeze este securizată prin intermediul unui protocol de transfer de date criptat https. Datele prezentate de instanțe sunt păstrate pe un server securizat de unde părțile interesate pot descărca documentele lor.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Utilizatorii trebuie să se autentifice pentru a descărca fișiere de pe serverul securizat.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Pentru procedurile electronice se percep aceleași taxe ca și pentru procedurile neelectronice. Instanțele districtuale percep taxe de la solicitanți și reclamanți la finalul fiecărei proceduri. Valoarea taxei depinde de natura cauzei și de complexitatea procedurii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Procedurilor electronice li se aplică aceleași principii ca și plângerilor depuse prin mijloace convenționale, neelectronice.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâții pot răspunde prin internet, dar folosirea internetului nu este obligatorie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cauzele civile nu există diferențe între procedurile electronice și cele neelectronice.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cauzele civile nu există diferențe între procedurile electronice și cele neelectronice.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da. Cererile de chemare în judecată, răspunsurile și alte documente ale instanței pot fi transmise, de asemenea, instanțelor prin e-mail.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Documentele care nu necesită confirmare de primire (precum răspunsurile, citațiile la audierile preliminare și principale și rezumatele instanței) pot fi transmise părților interesate prin e-mail.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile judecătorești pot fi transmise părților interesate pe cale electronică, la cerere. Destinatarul sau reprezentantul său legal trebuie să se autentifice pentru a descărca hotărârile judecătorești din aplicația online.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

În prezent nu este posibilă introducerea căilor de atac pe cale electronică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Cererile de executare a datoriilor stabilite prin hotărâre judecătorească pot fi depuse electronic. Procesarea automată este disponibilă pentru cererile din domeniul dreptului privat pentru executarea datoriilor care se bazează pe o hotărâre sau decizie a instanței districtuale.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da. Reclamanții pot monitoriza desfășurarea cauzei lor prin autentificarea în cadrul unei aplicații online dacă procedurile au fost inițiate prin internet.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/03/2018

Prelucrarea automată - Suedia

CUPRINS


1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În Suedia, o cerere de chemare în judecată în cazul unui litigiu trebuie depusă în scris și semnată personal de reclamant sau de reprezentantul său. Cerința privind semnătura înseamnă că o cerere de chemare în judecată nu poate fi depusă electronic.

Aceeași regulă se aplică cererilor de somație de plată care sunt depuse la autoritatea de executare suedeză. Cu toate acestea, în cazul unei somații de plată există anumite posibilități ca autoritatea de executare suedeză să acorde o derogare pentru cei care depun un număr mare de cereri de somație de plată.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Conform răspunsului la întrebarea 1, acest lucru este posibil numai în cazuri excepționale în cadrul procedurii sumare.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni. Cu toate acestea, conform răspunsului la întrebarea 12, în general este posibilă depunerea unui memoriu în apărare și a altor documente procedurale online dacă acestea nu trebuie semnate personal.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele care nu trebuie semnate personal pot fi depuse electronic. Aceasta înseamnă că, în principiu, este posibilă transmiterea electronică a tuturor documentelor, cu excepția cererilor de chemare în judecată. Instanța poate, cu toate acestea, să decidă într-un caz individual că un document original nesemnat care a fost depus electronic trebuie să fie confirmat de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nimic nu împiedică o autoritate să transmită un document electronic, primirea documentului fiind confirmată, de exemplu, prin e-mail, dacă acest lucru se consideră necesar în temeiul dispozițiilor în vigoare privind datele cu caracter personal etc.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

O hotărâre este transmisă prin poștă, cu excepția cazului în care partea formulează o solicitare diferită. Dacă se consideră adecvat, de exemplu având în vedere dispozițiile în vigoare privind datele cu caracter personal, documentele pot fi transmise prin fax sau e-mail sau pot fi puse la dispoziție în alt mod în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Este posibil să se introducă o cale de atac prin e-mail. Dacă este necesar, instanța poate solicita ca o astfel de cale de atac să fie confirmată de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

În legătură cu cererile de chemare în judecată, a se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O cerere de executare poate fi depusă de partea îndreptățită sau de reprezentantul său, fie verbal, fie în scris. O cerere verbală impune ca solicitantul (partea care dorește executarea) să contacteze Autoritatea executorie suedeză. O cerere scrisă trebuie să fie semnată de solicitant sau de reprezentantul său. Autoritatea executorie suedeză poate, cu toate acestea, să permită unei părți care depune un număr mare de cereri să facă acest lucru pe cale electronică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 14/03/2018