Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Geautomatiseerde verwerking - België

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

INHOUDSOPGAVE

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Een en ander is voorzien in de zogenaamde “Phenix” wetten, meer bepaald :

  • de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering (BS 7 september 2006);
  • de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek met het hoog op de elektronische procesvoering (BS 7 september 2006);

De Phenixwetten danken hun naam aan het gelijknamige informaticaproject dat alle rechtscolleges van ons land zou informatiseren zodat op termijn de gehele gerechtelijke procedure elektronisch zou kunnen verlopen.

Sedert 31 december 2012 zijn er twee wetten die bovenvermelde Phenixwetten gedeeltelijk in werking doen treden met name:

  • de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie;
  • de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.

Deze gedeeltelijke inwerkingtreding brengt op zich echter nog geen informatisering van de procedure met zich mee, aangezien het vooral bepalingen betreft die ook in een papieren procedure kunnen worden toegepast. De “normale” niet geïnformatiseerde procedure blijft dus voorlopig nog de regel.

 

Ondertussen werd ook art.32/ter ingevoegd in het Gerechtelijk wetboek. Dit artikel bepaalt dat elke kennisgeving of mededeling aan of neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie of diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of elke kennisgeving of mededeling aan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie of diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of door een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, kan gebeuren door middel van het informaticasysteem van Justitie dat door de Koning werd aangewezen. De Koning bepaalt de nadere regels van dat informaticasysteem, waarbij de vertrouwelijkheid en effectiviteit van de communicatie worden verbeterd. Het gebruik van het voormelde informaticasysteem kan door de Koning aan de instanties, diensten of actoren vermeld in het eerste lid of sommigen onder hen worden opgelegd.

De griffies en de secretariaten van de parketten krijgen een dossierbeheerapplicatie” die hen toelaat om alle data en documenten elektronisch te verwerken en er worden momenteel wel mogelijkheden onderzocht om proceduredocumenten en overtuigingsstukken via elektronische weg over te maken aan de griffie.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Niet van toepassing.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Niet van toepassing.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Niet van toepassing.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/01/2016