Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Автоматизирана обработка - Гърция

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Възможно ли е да се образува съдебно производство по интернет?

Въведено е приложение за подаване на правни документи по електронен път и то се използва за подаването им в Гръцкия държавен съвет и в Първоинстанционния съд в Атина. Продължават да се предоставят: а) информация за наблюдението на правни документи, подадени по електронен път и по традиционен начин — в Първоинстанционния съд в Атина, б) възможност да се наблюдава движението на правен документ по електронен път дори ако той е подаден с използването на традиционни методи — на уебсайта на Първоинстанционния съд в Пирея и Първонстанционния съд в Солун. Освен това е въведено и приложение за подаване на правни документи по електронен път в административните съдилища (dioikitika dikastiria), като предстои въвеждането на подобно приложение и за Сметната палата (Elenktiko Synedrio).

2 Ако да, за какви видове дела е възможна тази процедура? Има ли производства, до които има достъп само по интернет?

Правни документи могат да бъдат подадени по електронен път за случаи, свързани с всички граждански производства, които постепенно се включват в онлайн функцията с нейното развитие. Движението на документите за всички производства може да се наблюдава по електронен път. Към момента няма производства, които могат да бъдат инициирани единствено по интернет.

3 Тази услуга достъпна ли е по всяко време (т.е. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата) или само в определени часове? Ако е достъпна само в определени часове, кои са те?

Движението на правните документи може да бъде наблюдавано по електронен път 24 часа в денонощието. Понастоящем правни документи могат да се подават по електронен път в Първоинстанционния съд в Атина в рамките на неговото работно време, макар че в скоро време това ще бъде възможно денонощно, в делнични и почивни дни (24/7).

4 Необходимо ли е съдържанието на исковата молба да бъде представено в определен формат?

За да подаде правен документ по електронен път, системният потребител (адвокат) попълва електронен формуляр и го подава в съда заедно с пълния текст на исковата молба в WORD формат. След като процедурата по подаването приключи, формулярът се изпраща обратно на подателя в същия „заключен“ формат, обозначен като „подаден“.

5 Как се гарантира сигурността на предаването и съхранението на данните?

За достъп до системата се използват специални пароли и електронни подписи както в момента, така и когато тя ще бъде напълно функционираща.

6 Необходимо ли е да се използва някакъв вид електронен подпис и/или система за отбелязване на датата и часа на подаване?

В системата е включено използването на електронни подписи.

7 Дължат ли се съдебни такси? Ако да, как могат да бъдат платени и различават ли се от таксите за производства, които не са образувани по електронен път?

Обикновено съдебните такси се плащат по електронен път, което е стъпка, включена в приложението за подаване на правни документи по електронен път. Таксите са същите като тези, които се заплащат при традиционния начин на подаване.

8 Възможно ли е оттеглянето на иск, който е бил подаден по интернет?

Не. Оттеглянето на правен документ е възможно само в съответствие с разпоредбите, приложими по отношение на правните документи, които са подадени по традиционен начин съгласно правилата на Гражданския процесуален кодекс.

9 Ако ищецът образува производство по интернет, ответникът може ли и/или задължен ли е да отговори също по интернет?

В Президентски указ 142/2013 се предвижда електронното подаване на предложения и свързани с тях документи в гражданските съдилища. Тази опция все още не е технически възможна. Понастоящем работна група разглежда въвеждането на подходяща техническа рамка. За ответниците не е задължително да отговорят единствено по интернет.

10 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът отговори на иска?

Всички правни и други документи по дадено дело се представят на съда по време на съдебното заседание.

11 По отношение на електронната процедура, какво става, ако ответникът не отговори на иска?

В случай че ответникът не представи по какъвто и да било начин каквито и да е предложения, той се осъжда задочно.

12 Възможно ли е документи да се подават до съда по електронен път и ако да, за какви видове производства е възможно това и при какви условия?

В Президентски указ 142/2013 се предвижда (в допълнение към електронното подаване на предложения) в гражданските съдилища да се подават свързани с делото документи по електронен път.

13 Възможно ли е съдебни документи, и по-специално съдебни решения, да бъдат връчвани по интернет?

Все още не. В момента се разглежда.

14 Възможно ли е съдебни решения да бъдат предавани по електронен път?

Все още не. В момента се разглежда.

15 Възможно ли е обжалване и решението по обжалването да бъде връчено по интернет?

Все още не. В момента се разглежда.

16 Възможно ли е да се образува изпълнително производство по интернет?

Не.

17 Възможно ли е страните или техните законни представители да правят онлайн справки по дела? Ако да, как става това?

Вж. отговора на въпрос 1.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 02/05/2018