Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αυτόματη διαδικασία - Ισπανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Είναι δυνατή η κίνηση δικαστικής διαδικασίας μέσω του διαδικτύου;

Ναι.

Για τους δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτική.

Για τους ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) είναι προαιρετική από 1-1-2017 και η χρήση της εξαπλώθηκε στη διάρκεια του 2017. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί ηλεκτρονικά προσβάσιμο μητρώο που περιέχει σχετικά στοιχεία και διευθύνσεις.

Απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής που διασφαλίζει τη γνησιότητα του περιεχομένου των σχετικών δικογράφων και αποτελεί απόδειξη της αποστολής και της παραλαβής τους.

2 Αν ναι, για τι είδους υποθέσεις είναι αυτό δυνατό; Υπάρχουν διαδικασίες που μπορεί να κινηθούν μόνο μέσω του διαδικτύου;

Είναι δυνατό για όλες τις διαδικασίες της πολιτικής δικονομίας.

Ωστόσο, επειδή η πρόσβαση των ιδιωτών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο εφαρμογής, είναι δυνατό σε ορισμένες περιοχές να περιορίζεται προσωρινά μόνο σε διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής.

Για τους δικηγόρους και λοιπούς επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους, η κίνηση της διαδικασίας μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τους ιδιώτες είναι προαιρετική.

3 H δυνατότητα αυτή παρέχεται ανά πάσα στιγμή (π.χ. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) ή μόνο συγκεκριμένες ώρες; Αν ναι ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ώρες;

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, αν η κατάθεση γίνει μη εργάσιμη ημέρα, παράγονται αποτελέσματα μόνο από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4 Πρέπει οι λεπτομέρειες της αγωγής να παρέχονται βάσει ειδικού μορφότυπου

Δεν είναι υποχρεωτικό. Αν το έγγραφο είναι πολύ μεγάλο και μπλοκάρει το σύστημα, πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή.

5 Με ποιον τρόπο διασφαλίζονται η διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων;

Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα για τη διασφάλιση της διαβίβασης και της αποθήκευσης χρησιμοποιείται ένα σύστημα προηγούμενης πιστοποίησης της ψηφιακής υπογραφής των επαγγελματιών του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους, καθώς και κρυπτογραφικές κάρτες και ψηφιακά πιστοποιητικά πρόσβασης των εντεταλμένων υπαλλήλων. Το σύστημα πρέπει να εγγυάται τη γνησιότητα του περιεχομένου και να παρέχει αποδείξεις της αποστολής και της παραλαβής των δικογράφων.

6 Απαιτείται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής υπογραφής και/ή καταγραφής του χρόνου;

Ναι, με χρήση συστήματος προηγούμενης πιστοποίησης.

7 Καταβάλλονται δικαστικά έξοδα; Αν ναι, με ποιον τρόπο; Είναι διαφορετικά από εκείνα των μη ηλεκτρονικών διαδικασιών;

Για τις αγωγές από νομικά πρόσωπα καταβάλλονται δικαστικά έξοδα, ενώ για τις αγωγές από φυσικά πρόσωπα δεν καταβάλλονται. Σε κάθε περίπτωση, είτε η υποβολή έγινε ηλεκτρονικά είτε όχι, η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου και η σχετική απόδειξη επισυνάπτεται στο δικόγραφο (με δυνατότητα εκπλήρωσης της εν λόγω υποχρέωσης σε μεταγενέστερο στάδιο).

8 Είναι δυνατή η ανάκληση αγωγής που έχει ασκηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αγωγές που υποβάλλονται εγγράφως, δηλαδή με επίσημη παραίτηση δεν επιτρέπεται ακύρωση υποβληθείσας αγωγής.

9 Εάν ο ενάγων κινήσει διαδικασία μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν και/ή υποχρεωτικό για τον εναγόμενο να απαντήσει επίσης μέσω του διαδικτύου;

Όχι. Κάθε παρεμβαίνων προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες ανάλογα με το αν είναι ή όχι επαγγελματίας του νομικού κλάδου που εκπροσωπεί τους διαδίκους. Για τους ιδιώτες η απάντηση μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική.

10 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος απαντήσει στην αγωγή;

Τίποτα. Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά μόνο την υποβολή δικογράφων και γραπτής επικοινωνίας στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Το δικαστήριο παρέχει το έγγραφο σε ηλεκτρονική και/ή σε έντυπη μορφή και το κοινοποιεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή που έχει επιλεχθεί.

11 Όσον αφορά την ηλεκτρονική διαδικασία, τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή;

Τίποτε. Η ηλεκτρονική διαδικασία αφορά μόνο την υποβολή δικογράφων και γραπτής επικοινωνίας στους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους. Η δικαστική διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Το δικαστήριο παρέχει το έγγραφο σε ηλεκτρονική και/ή σε έντυπη μορφή και το κοινοποιεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως, ανάλογα με την περίπτωση και τη μορφή που έχει επιλεχθεί.

12 Είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων στο δικαστήριο; Αν ναι, σε τι είδους διαδικασίες και υπό ποιους όρους είναι αυτό δυνατό;

Ναι. Τα δικαστήρια διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για να δέχονται τα έγγραφα που αποστέλλονται από τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις διαδικασίες.

Ο μόνος όρος είναι να υπάρχει προηγούμενη πιστοποίηση με ηλεκτρονική υπογραφή του επαγγελματία του νομικού κλάδου που εκπροσωπεί τους διαδίκους.

Οι ιδιώτες έχουν την ίδια δυνατότητα, υπό τον όρο που προαναφέρεται, αν έχουν επιλέξει αυτή την οδό.

Αν ζητηθεί από το δικαστήριο, το πρωτότυπο πρέπει να προσκομιστεί ή να αποσταλεί με το ταχυδρομείο.

13 Είναι δυνατόν δικαστικά έγγραφα και ειδικότερα δικαστικές αποφάσεις να επιδοθούν ή κοινοποιηθούν μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

14 Μπορεί να διαβιβασθούν δικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

15 Μπορεί να ασκηθεί ένδικο μέσο και η σχετική απόφαση να επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μέσω του διαδικτύου;

Ναι. Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

16 Μπορεί να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης μέσω του διαδικτύου;

Ναι: Για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους είναι υποχρεωτικό. Για τους ιδιώτες είναι προαιρετικό, κατόπιν προηγούμενης πιστοποίησης.

17 Μπορούν οι διάδικοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους να συμβουλευθούν επιγραμμικά (on-line) υποθέσεις; Αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Όχι. Ούτε οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου που εκπροσωπούν τους διαδίκους, ούτε οι διάδικοι δικαιούνται να τα συμβουλευτούν επιγραμμικά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακά αρχεία σε εθνικό επίπεδο σε διαδικασίες πολιτικής δικονομίας. Η ηλεκτρονική πρόσβαση έχει αρχίσει να λειτουργεί σε ορισμένες περιοχές της χώρας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2018