Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Automātiska apstrāde

Mūsdienu informācijas tehnoloģijas ir strauji un būtiski mainījušas mūsu ikdienas dzīvi. Lai pienācīgi risinātu ar to saistītos izaicinājumus un nodrošinātu tādu tiesībaizsardzības sistēmu, kas atbilst mūsdienu sabiedrības prasībām, nepieciešams attiecīgi pielāgot civilprocesu.


Pēdējos gados arvien vairāk dalībvalstu ir veikušas grozījumus tiesību aktos, lai pieļautu moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu civilprocesā. Pateicoties šiem grozījumiem, saziņa starp tiesu iestādēm un procesā iesaistītajām pusēm var notikt, izmantojot jaunus kanālus, piemēram, internetu.

Dažos gadījumos procesu var sākt, pamatojoties uz elektronisku pieteikumu, ko prasītājs nosūta tiesai, izmantojot internetu. Citos gadījumos tiesām ir pilnvaras tiesas dokumentus pusēm izsniegt elektroniski, un vēl citos gadījumos elektroniski notiek visa saziņa. Dažās dalībvalstīs internetu saziņai drīkst izmantot gandrīz visu veidu civilajā tiesvedībā, bet citās dalībvalstīs tas attiecas tikai uz dažiem īpašiem civilās tiesvedības veidiem.

Mūsdienu saziņas tehnoloģiju izmantošana civilprocesā nedrīkst apdraudēt iesaistīto pušu pamattiesības. Apstāklis, ka pusei nav pieejams noteikts saziņas tehnoloģiju veids, nedrīkst liegt tiesas pieejamību. Turklāt valstu tiesību aktos būtu jānodrošina, ka saziņa internetā neapdraud procesa gaitā izmantoto sensitīvo datu pienācīgu aizsardzību.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

 


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 11/08/2017