Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Automatické spracovanie - Malta

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

OBSAH

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Nie. Všetky súdne akty musia byť fyzicky zaevidované v kancelárii súdu.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Neuplatňuje sa.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neuplatňuje sa.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neuplatňuje sa.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neuplatňuje sa.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neuplatňuje sa.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neuplatňuje sa.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neuplatňuje sa.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neuplatňuje sa.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neuplatňuje sa.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neuplatňuje sa.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Neuplatňuje sa.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Neuplatňuje sa.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Neuplatňuje sa.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Neuplatňuje sa.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Neuplatňuje sa.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neuplatňuje sa.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/03/2017